ÅRSBUDGET Kirkekasse. Bevtoft. Haderslev dom. Haderslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBUDGET 2012. Kirkekasse. Bevtoft. Haderslev dom. Haderslev"

Transkript

1 ÅRSBUDGET 212 for under Bevtoft i Haderslev dom. i Haderslev Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 212 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Oversigt over egenkapital bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing bilag 3 Personaleoplysninger bilag 4 Eventuelle budgetønsker bilag 5 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg bilag 6

2 Side 1 Haderslev dom. provsti Haderslev kommune Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Prioriteringen for 211 blev i løbet af året ændret, så menighedsrådet indtil videre har lagt planerne om en bygning ved kirken som kan bruges til undervisning, møder og administration til side. Ideerne om afhændelse af forpagterboligerne og udstykning af byggegrunder er opgivet, og forpagterboligen er nedrevet. Det der kommer til at præge 212 er anlægsudgiften til et nyt tag på kirken. Det er en større opgave, som i 211 er under forberedelse. Der skal indhentes tilbud fra håndværkere. Efter råd fra provstiudvalget vil menighedsrådet antage en projektstyrer som er uafhængig af arkitekter og håndværkere til at overvåge byggeopgaven. Prisen er ukendt, men ventes at løbe op i nærheden af 2 millioner. Endelig er 212 valgår. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Bevtoft fik ny præst og dermed en meget engageret og iderig repræsentant for kirken. Der er allerede i budgettet oplistet en række initiativer som vi arbejder videre med. Derudover vil vi arbejde med: - Udvikling af minikonfirmand- og konfirmand-undervisningen. - Børnevenlige gudstjenester. - Koncerter - Gudstjenester og sogne-arrangementer for voksne. - Udvikling af kirkens kommunikation til sognet. Menighedsrådet har påbegyndt en tilpasning af forholdet mellem indtægter og udgifter på kirkegården. Vi følger de retningslinjer og priser, der er udstukket af provstiudvalget. Vi har søgt at begrænse lønudgifterne ved at vinterafskedige gravemedhjælperen og strammet op for afløsningstimer for vikarer. Det betyder også justeringer i vedligeholdelsesarbejdet på kirkegården.

3 Side 2 Haderslev dom. provsti Haderslev kommune Supplerende forklaringer til budgettet Bevtoft kirkekasses har i hele valgperioden været meget anstrengt, dels på grund af en uansvarlig økonomi fra det tidligere menighedsråd men ikke mindst på grund af en voldsom stigning af El udgiften til opvarmning af kirken, og det forventes at provstiudvalget har øget ligningsbeløbet. Det sker et par gange årligt at der ikke er likvider til f. eks. Lønudbetalingen. Menighedsrådet har fået godkendt et lån af 5% midlerne på kr. 162,5 til nedrivning af forpagterboligen og reetablering af området omkring denne. Lånet tilbagebetales i 212 og 213. Renten er fastsat til 4%. Bevtoft har været nødlidende i hele denne valgperiode. Det har Menighedsrådet drøftet med Provstiudvalget på møde den , hvorefter sagen blev rejst ved budgetsamrådsmøde den , og her vedtog man at hjælpe Bevtofts med eftergivelse af to 5 % lån, på henholdsvis Kr. 11. og 162,5, ligesom n vil blive styrket med et beløb på kr Menighedsrådet har nu formelt søgt Provstiudvalget om at sagen vedtages der. For at styrke Bevtoft og en anden i samme situation blev det ved budgetsamrådsmødet vedtaget at alle kasser i provstiet får nedskrevet driftsbeløbet med 2 %. Dette er også ske for Bevtofts kirkekasse.

4 Årsbudget 212 for: Haderslev dom. 1 Ligningsbeløb til drift provsti ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (92) - Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(82) - Kirkegård ((83)+(84)) - Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) Haderslev 212 Side 3 -- overslag kommune Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Indtægter 3 Kirkelige aktiviteter Indtægter 4 Kirkegård Indtægter Præstebolig mv Indtægter Administration og fællesudgifter Indtægter 7 Finansielle poster A Resultat af drift (= ) af menighedsrådets frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler) B Resultat af anlæg C Årets resultat (=A+B) E heraf til balanceposteringer (=C-A) af eksisterende opsparing + Nye lån + af kirkekassens "salg af anlæg m. + af frie midler konverteret til anlæg + af videreførte anlægsmidler tidl. år - Ligningsmidler til afdrag på lån - Ligningsmidler til anlægsopsparing - Renteindtægter af anlægsopsparing - Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." - Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider.

5 Side 4 Formål Indtægter 1 Fælles indtægter i alt 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra 5% midlerne Udgifter, løn heraf -- udgifter, indtægter øvrig drift Driftsudgifter 2 Kirkebygning og sognegård Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), provstik Tjenstlige lokaler i præstegård Udgifter, løn heraf -- indtægter udgifter, øvrig drift Kirkelige aktiviteter Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK Udgifter, løn heraf -- indtægter udgifter, øvrig drift Kirkegård Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård Udgifter, løn heraf -- indtægter udgifter, øvrig drift

6 Side 5 Formål 5 Præstebolig mv Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig 3 Præstebolig 4 Præstebolig 5 Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme Udgifter, løn heraf -- indtægter udgifter, øvrig drift Administration og fællesudgifter Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikring Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udgifter, løn heraf -- indtægter udgifter, øvrig drift Finansielle poster af stiftslån af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård) Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedsk Kursgevinst/-tab Udgifter, løn heraf -- indtægter udgifter, øvrig drift

7 Side 6 Formål 8 Anlægsramme Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg 5% tillægsbevilling anlæg Udgifter, løn heraf -- indtægter udgifter, øvrig drift Andet 98 Udlånt til andet sogn heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift

8 BILAG 1. Oversigt over egenkapital Side 7 Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen) Artskonto Primo Planlagt forbrug 211* Tilførsel/ afgang 211 Saldo ultimo Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el Artskonto Primo Planlagt forbrug 212 til drift* 212 Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el Planlagt forbrug 212 til anlæg** Saldo ultimo Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 212: Er under bagatelgrænse. * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Primo Planlagt forbrug 211* Saldo ultimo Artskonto Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Primo Planlagt forbrug 212* Saldo ultimo Artskonto Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 212: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb

9 BILAG 2. Oversigt over salg af anlæg m.v. Side 8 Bilag 2 Oversigt over salg af anlæg m.v. Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges. 1 Salg af anlæg m.v. Anskaffelsesværdi (kan oplyses) Salgsværdi (formål 91) Oplagt i stiftet I kirkekassen til anlægsfinansiering Salg i alt

10 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing - inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål" Side 9 Bilag 3 Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt Formål Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegå Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Tidligere år -- overslag Finansieret ved: Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. bilag Finansiering i alt Specifikation af ligningsmidler: 92 Ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets anlægsudgifter Ligning til årets anlægsopsparing Ligning til årets afdrag på lån Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer = Årets ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 1 Specifikation af stiftsmiddellån Nyt projekt - oprettet d Istandsættelse af Præstegård 7 overføres til renter af stiftsmiddellån Resthovedstol primo 212 Nye lån Afdrag Spec. af realkredit- og andre lån Resthovedstol primo 212 Nye lån Afdrag overføres til renter af realkreditlån Specifikation af opsparing 212 Opsparing overføres til renteindt. af anlægsopsparing

11 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 1 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Istandsættelse af Præstegård Anlægsformål 85 Præsteboliger Igangsættelse (årstal) 28 Færdiggørelse (årstal) 212 Totaludgift Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån Nye lån Afdrag Restløbetid Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån Nye lån Afdrag Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing Opsparing Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler

12 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 11 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Nyt projekt - oprettet d :12:17 Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 212 Færdiggørelse (årstal) 212 Totaludgift 1.8. Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån Nye lån Afdrag Restløbetid 9 Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån Nye lån Afdrag Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing Opsparing Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler

13 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 12 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Afdrag udligning med Tirslund Anlægsformål 87 Skov og landbrug Igangsættelse (årstal) Færdiggørelse (årstal) Totaludgift Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån Nye lån Afdrag Restløbetid Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån Nye lån Afdrag Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing Opsparing Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler

14 BILAG 4. Personaleoplysninger Side 13 Bilag 4 Oversigt over ansatte i 212 Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder Medarbejdernr 292 Stillingskategori 1126 Kirkesanger Stillingsbetegnelse Fordelt arbejdstid (i pct.) 1 Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie) 348 Bruttoløn (inkl. pension) 15.7 Formål Graver OK Kirkemusiker OK Organistvikar rer Menighedsrådsformand Kirkeværge rer m/feriep.+ ATP Gravermedhjælp Kirkeværge Menighedsrådsformand Gravermedhjælp Vikar for kirkesanger Specifikation af lønfordeling pr. formål 2 Kirkebygning og sognegård 21 Kirkebygning Kirkelige aktiviteter 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkegård 4 Kirkegården

15 BILAG 4. Personaleoplysninger Specifikation af lønfordeling pr. formål 5 Præstebolig mv. 51 Præstebolig 1 Side 14 Bilag Administration og fællesudgifter 61 Menighedsrådet/provstiudvalget 64 Økonomi Total

16 BILAG 5. ønsker Side 15 Bilag 5 Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 212 Udgifter i alt Kirkebygning og sognegård Indtægter Kirkelige aktiviteter Indtægter Kirkegård Indtægter Præstebolig mv. Indtægter Administration og fællesudgifter Indtægter -- overslag Begrundelse for merudgiftsønsket (drift) (Den 2-cifrede formålskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)

17 Side 16 Bilag 6 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres Formål Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt overslag Finansieret ved: Finansiering i alt

18 Side 17 Bilag 6