INDHOLD. 7. Bilagsoversigt Vej & Park Trafikkontoret Sektion for trafikovervågning Njalsgade København S Tlf.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. 7. Bilagsoversigt Vej & Park Trafikkontoret Sektion for trafikovervågning Njalsgade København S Tlf."

Transkript

1

2 INDHOLD Side 1. Forord Sammenfatning Uheld og tilskadekomne Trafikanter.... Alder, køn og trafikant Børn og ældre Trafiksikkerhedsplan for København Hastighed Kryds Cyklister Fodgængere Spiritus Sele Bilagsoversigt... 2 Vej & Park Trafikkontoret Sektion for trafikovervågning Njalsgade København S Tlf Redaktion: Nina Kjeldsen Claus Rosenkilde Forsidefoto: Fodgængersignal med nedtællingsfunktion i krydset Frederiksberggade / Gammeltorv-Nytorv.

3 1. FORORD I København arbejdes der bredt med trafiksikkerhed. Vej & Park har en politisk vedtaget Trafiksikkerhedsplan med et mål om at reducere antallet af alvorligt tilskadekomne med 4 % inden udgangen af år 212. Det daglige arbejde med trafiksikkerheden foregår i Vej & Park s trafikkontor, som ud over den rent uheldsbekæmpende indsats også tilgodeser trafikanternes tryghed. Hertil kommer en række samarbejdsparter - bl.a. Københavns Politi, med hvem der er en etableret Trafiksikkerhedsgruppe og Storkøbenhavns Trafiksikkerhedsråd, som gennemfører kampagne- og informationsaktiviteter. Færdselspolitiet supplerer dette med at være synlige i trafikken og mindre synlige, når de foretager automatisk trafikkontrol for overholdelse af hastighed. Virkemidlerne er derfor en kombination af vejombygninger, kampagner og kontrol. Denne publikation indeholder oplysninger om de trafikuheld i København, som politiet får kendskab til og optager uheldsrapport på. Mange trafikuheld registreres imidlertid ikke af politiet, idet trafikanterne ofte selv henvender sig på skadestuer eller - hvis der ikke er sket personskade - klarer sagen med forsikringsselskabet eller trafikanterne imellem. Vi ved derfor ikke nøjagtigt hvor mange trafikuheld, der reelt sker i København, og vi er bekendt med, at der er store skævheder i politiets registrering. De politirapporterede trafikuheld er dog stadig det mest brugbare materiale for Vej & Park i det uheldsbekæmpende arbejde, idet uheldene kan stedfæstes og dermed fortælle hvor, hvordan og måske hvorfor de sker. 1

4 2. SAMMENFATNING Antallet af alvorligt tilskadekomne i Københavns trafik er faldet i årene til 21, men i er det på niveau med 21, det vil sige at antallet af alvorligt tilskadekomne (inkl. dræbte) i er på 472. Ligesom sidste år redegøres der i dette års rapport i princippet kun for antallet af alvorligt tilskadekomne og dræbte. Grunden hertil er, at Trafiksikkerhedsplanen for København kun omtaler disse former for tilskadekomst, og det er det, vi måler på. Målsætningen for trafiksikkerhed i Københavns Kommune i perioden er, at antallet af alvorligt tilskadekomne (inkl. dræbte) i trafikken skal reduceres med 4 % inden udgangen af år 212 i forhold til antallet i. Som det ses på figuren, er det glædeligt, at antallet af alvorligt tilskadekomne i er 11 % lavere end målsætningen Alvorligt tilskadekomne 21 År Udviklingen i alvorligt tilskadekomne i København Trafiksikkerhedsplanens målsætning Målsætningen følges i en række delmål, nemlig for antallet af alvorligt tilskadekomne cyklister, fodgængere, bilister uden sele, i uheld sket med henholdsvis for høj hastighed og med spiritus. Disse mål er direkte målbare for hvert enkelt år, og i overholder de alle undtagen uheld med spiritus årets målsætning. Desuden har Trafiksikkerhedsplanen mål for hvor mange personskadeuheld, der må ske i kryds. Krydsuheld måles over en tre-årig periode, og i de fleste af de mest uheldsbelastede kryds er der foretaget større eller mindre ændringer i løbet af de sidste par år. 2

5 I år kom i alt 472 alvorligt til skade og heraf blev 18 dræbt. 121 bilister, heraf dræbte 34 motorcyklister inkl. knallert 4, heraf 3 dræbte 48 knallertførere, heraf 1 dræbt 171 cyklister, heraf 4 dræbte 98 fodgængere, heraf dræbte I forhold til 21 faldt antallet af alvorligt tilskadekomne fodgængere 9 % og bilister (inkl. motorcyklister) 16 %, hvorimod antallet af cyklister steg 13 % og knallertførere %. Halvdelen af bilisterne kom til skade i krydsene og den anden halvdel på strækningerne mellem krydsene. I kryds skete det hyppigst, når de svingede til venstre og overså ligeudkørende trafikanter. Bilister har også generelt mange bagendekollisioner. Cyklister kom oftest til skade i kryds, især når de blev overset af svingende biler, men også ved ligeudkørsel mellem bilister og cyklister fra hver sin vej. På strækninger skete det specielt ved overhaling og trængning på cykelsti samt ved, at cyklisterne kørte ind i åbne bildøre. Fodgængere kom næsten lige ofte til skade i kryds og på strækning. I kryds specielt ved at en ligeudkørende bilist efter krydset påkørte fodgængere, der kom fra højre. På strækning skete uheldene med krydsende fodgængere både fra højre og venstre - ofte fordi fodgængerne var skjult bag parkerede biler. 3

6 3. UHELD og TILSKADEKOMNE I år optog Københavns Politi rapport på 2318 uheld heraf 372 med alvorlig personskade. Når der korrigeres bedst muligt for politiets ændrede registreringspraksis bliver antallet af uheld med alvorlig personskade i stedet 433. (Vedr. korrektionen se bilag 1). Udviklingen i det registrerede antal uheld, alvorligt tilskadekomne og dræbte ses nedenfor. 4 Uheld 3 1 Uheld uden alv. tilskadekomne Uheld med alv. tilskadekomne Det samlede uheldstal i på 2318 er en stigning på 3 % i forhold til år 21. Uheld med alvorligt tilskadekomne og dræbte viser tilsvarende en stigning på 4 %. Herunder ses udviklingen i antal alvorligt tilskadekomne og dræbte. Alvorligt tilskadekomne År Trafikindeks i % Korrektion af alv. tilskadekomne Alvorligt tilskadekomne Trafikindeks i % (1992=1%) blev registreret som alvorligt tilskadekomne inkl. dræbte. Korrigeres bedst muligt bliver tallet i stedet 472, hvilket er på niveau med år Dræbte 21 I blev 18 dræbt i Københavns trafik, hvilket er flere end i 21. På kurven for alvorligt tilskadekomne fremgår også biltrafikkens relative udvikling siden. Det fremgår, at antallet af alvorligt tilskadekomne de senere år ikke er steget. 4

7 4. TRAFIKANTER De følgende kurver viser udviklingen for alvorligt tilskadekomne og dræbte for de forskellige trafikanter for de seneste 1 år. ALVORLIGT TILSKADEKOMNE INKL. DRÆBTE BILISTER & MC CYKLISTER FODGÆNGERE Alvorligt tilskadekomne Korrektion af alv. tilskadekomne Gruppen af bilister og motorcyklister består hovedsagelig af bilister. Antallet af alvorligt tilskadekomne i denne gruppe er i på 1. Som helhed ses gruppen at have haft et fald i i stedet for det stagnerende antal siden. Andelen af alvorligt tilskadekomne førere af knallert 4, som hører under kategorien motorcykel, ligger i på knap 2 % - et fald siden 21. Antallet af alvorligt tilskadekomne cyklister er på 171 og ses at være steget i forhold til de to forrige år. Antallet af alvorligt tilskadekomne fodgængere er på 98 og viser en faldende tendens i næsten hele perioden. Tallet for år er desuden det laveste i 1 års perioden. Knallertkørere er ikke vist som gruppe, da antallet af alvorligt tilskadekomne på 48 er relativ lavt. Det bør dog bemærkes, at der er sket en stigning på 17 i forhold til 21. På landsplan er politiet opmærksomme på, at "almindelige knallerter" og "knallert 4" i praksis kan være svære at skelne, idet der ikke altid findes den påkrævede nummerplade på knallerter, der kan køre mindst 4 km/t. Dette er formentlig forklaringen på, at der en stigning i antal tilskadekomne knallertkørere, men et fald i antal "knallert 4"-kørere.

8 18 mennesker blev dræbt i Københavns trafik i år : Heraf var bilister, 3 motorcyklister, 1 knallertkører, 4 cyklister og fodgængere. DRÆBTE Bilister & MC Cyklister Fodgængere På figuren herunder ses fordelingen af implicerede og alvorligt tilskadekomne i. Bilisterne er impliceret i mange uheld - men kommer ikke så ofte til skade, hvorimod de bløde trafikanter er impliceret i færre uheld - men kommer oftere til skade. IMPLICEREDE ALVORLIGT TILSKADEKOMNE 2% 6% 4% 1% 7% 1% 36% 21% 73% 26% Hvornår sker uheldene: Fordelingen af personskadeuheld på måneder, ugedage og timer ses på bilag 2, hvoraf det fremgår, at flest personskadeuheld i år skete i maj på hverdage i timerne 8-9 og specielt På bilaget fremgår desuden den gennemsnitlige biltrafik. 6

9 . ALDER, KØN og TRAFIKANT Alders- og kønsfordelingen blandt dem, der kommer til skade eller mister livet i trafikken, afspejler naturligvis de trafikanter, der rent faktisk færdes på vejene. Der er flest 2-31-årige, der kommer til skade i den københavnske trafik. TILSKADEKOMNE inkl. dræbte fordelt på alder og køn Kvinder Mænd Kigger man nærmere på de forskellige trafikantgrupper, er der imidlertid nogle, som skiller sig ud: Unge mænd i bil har en høj risiko og er overrepræsenteret i uheldsstatistikken i forhold til unge kvindelige bilister. Unge kvinder på cykel er overrepræsenteret i forhold til mænd i samme alder. Mænd på motorcykel og knallert har en langt højere risiko end kvinder, der stort set ikke optræder i uheldsstatistikken. Dette skyldes, at der er langt flere mænd end kvinder, der kører motorcykel/knallert, men også mændenes mere risikobetonede adfærd. Ældre kvinder som fodgængere kommer oftere til skade end ældre mænd som fodgængere. I bilag 3 ses figurerne over køns- og aldersfordelingen over tilskadekomne fordelt på forskellige trafikantgrupper. Tallene er - ligesom figuren på denne side - opgjort over en treårig periode for at mindske risikoen for statistiske tilfældigheder. 7

10 .1. BØRN og ÆLDRE Tryghed i trafikken og sikre skoleveje er en driftsopgave i Vej & Park. En styregruppe med deltagere fra kommunens Bygge- og Teknikforvaltning, Uddannelses- og Ungdomsforvaltning samt Københavns Politi vælger projekter blandt forældre og skolebestyrelsernes ønsker. Københavns Politis Trafikafdeling, Færdselspolitiet og politiets færdselsundervisere deltager i arbejdet. Som et nyt aspekt i udvælgelsen tages der nu også hensyn til, om projekterne kan medvirke til at bidrage positivt til de planlagte zoner med hastighedsbegrænsninger til 4 km/t, som skal indføres ifølge Trafiksikkerhedsplanen. Til sikring af børns færden til skoler, institutioner og idrætsanlæg er der i udført 11 projekter med bl.a. fartdæmpning og heller til beskyttelse af krydsende fodgængere. Det kan fremhæves, at der i er udført flere projekter i overordnede veje end sædvanligt. Her kan nævnes veje som Artillerivej, Amager Strandvej, Jagtvej, Elbagade og Borgmester Christiansensgade. I år var der 49 børn i alderen - 17 år, der kom alvorligt til skade i trafikken, hvilket svarer til 1 % af alle alvorligt tilskadekomne. I forhold til 21 er dette en stigning på 14 børn - hvoraf de 1 er fodgængere. 12 af de alvorligt tilskadekomne børn var passagerer i biler. Ombygning af Mågevej og Vibevej er eksempler på tryghedsfremmende foranstaltninger i forbindelse med skoleveje. Bilerne i disse veje fartdæmpes som led i fredeliggørelsen af boligområdet ved Grøndalsvænge Skole, et fritidshjem og to private skoler. Bilerne kører for stærkt og respekterer ikke børnenes skolepatruljer. I Mågevej mellem Borups Allé og Kærsangervej var der tidligere lidt kaotiske tilstande blandt andet for cyklisterne, der fra Borups Allé skulle sno sig mellem parkerede biler inden de nåede cykelstien nord for Kærsangervej. Det er der blevet rettet op på ved at rydde op i parkeringen og etablere en cykelbane fra Borups Allé til den eksisterende sti. For derudover at sænke hastigheden i Mågevej det pågældende sted er der ved Kærsangervej etableret bump med skaktern udformet til hastighed med 4 km/t. Ideen til projektet er modtaget fra beboere i området i forbindelse med udarbejdelsen af en trafikplan for NV i et samarbejde med Vej & Park og Kvarterløft NV. Beboerne er meget tilfredse med resultatet. 8

11 Ses der på alvorlig tilskadekomst blandt de enkelte trafikanter udgjorde børn 8 % af bilisterne 19 % af knallertkørerne % af cyklisterne 2 % af fodgængerne. Se i øvrigt bilag 3 og 4. I år var der 7 ældre i alderen fra 6 år, der kom alvorligt til skade i trafikken, hvilket svarer til 12 % af alle alvorligt tilskadekomne. Dette er et fald på 6 ældre i forhold til 21. Ses der på alvorlig tilskadekomst blandt de enkelte trafikanter udgjorde ældre % af bilisterne 13 % af knallertkørerne 9 % af cyklisterne 29 % af fodgængerne. Se i øvrigt bilag 3 og. Der er ikke foretaget specielle indsatser for ældre trafikanter i og 23, men alle forbedringer kommer jo selvfølgelig også de ældre til gode. Specielt forbedrede overgange for fodgængere. 9

12 6. TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR KØBENHAVN I Københavns Kommune er det målsætningen for trafiksikkerheden, at antallet af alvorligt tilskadekomne inkl. dræbte i trafikken skal reduceres med 4 % inden udgangen af år 212 i forhold til antallet i. Dette mål fremgår af Trafiksikkerhedsplan for København, som er politisk vedtaget, og hvortil der er bevilget 91 mio. kr., som fordeles ud over perioden 23 til 212. På figuren herunder ses målsætningen og antallet af alvorligt tilskadekomne (inkl. dræbte) i alt. Tallene i det følgende er alle korrigerede - se bilag 1. I år ligger antallet af alvorligt tilskadekomne på samme niveau som i år 21. Målsætningen overholdes dog stadig Alvorligt tilskadekomne Målsætningen I København er det valgt at koncentrere indsatsen om uheld med for høj hastighed uheld med spiritus uheld i kryds uheld med cyklister uheld med fodgængere på strækninger Disse indsatsområder følges på de følgende sider for at sikre en målrettet indsats og at det overordnede mål nås bedst muligt. 1

13 6.1. HASTIGHED Hastighed er en af de vigtigste faktorer for trafiksikkerheden. Selv når en alvorlig ulykke kan tilskrives andre forhold som uopmærksomhed eller noget helt uforudset, så spiller farten en central rolle for uheldet. Farten vil altid være afgørende for, hvor alvorlig ulykken bliver. Uanset hvilken ydre årsag uheldet har, så gør høj fart nemlig følgevirkningerne meget værre. Farten er ikke en isoleret faktor i trafikken, men påvirker man farten, så påvirker man også konsekvenserne af en række andre ulykkesfaktorer i trafikken. I skete der 47 personskadeuheld med alvorlig tilskadekomst, hvor mindst den ene part overskred hastighedsgrænsen - det svarer til 11 % af alle alvorlige personskadeuheld. I alt kom 66 alvorligt til skade ved disse uheld, hvilket er en stigning på 8 % i forhold til 21. I alt blev 7 dræbt i hastighedsuheld. Undtagen ganske få blev alle hastighedsoverskridelser - der resulterede i uheld med alvorlig tilskadekomst - begået af mænd, hvoraf halvdelen var 2 år eller yngre. Trafiksikkerhedsplanen angiver som et delmål en % reduktion for alvorligt tilskadekomne (inkl. dræbte) ved uheld med for høj hastighed inden udgangen af 212 i forhold til antallet i. På figuren herunder ses målsætningen og antallet af alvorligt tilskadekomne ved uheld med for høj hastighed Alvorligt tilskadekomne Målsætningen Der blev i efteråret 23 afholdt en landsdækkende hastighedskampagne Fart gør ondt værre, som netop sætter fokus på de forhold, der er nævnt øverst på denne side. En spørgeundersøgelse har vist, at bilisternes opfattelse af betydningen af for høj hastighed i forbindelse med trafikuheld rangerer utrolig lavt. Når det er tilfældet er motivationen for at overholde hastighedsgrænserne selvfølgelig lav. Det er dette faktum kampagnen fokuserer på. Kampagnen bestod af to forskellige tv-spots, der blev sendt i landsdækkende TV over tre uger og i København kørte busserne med budskabet til bilisterne støttet af lokale radiospots. 11

14 Automatisk Trafik Kontrol (ATK) startede som forsøg i i bl.a. Københavns Kommune og er i 23 blevet landsdækkende. Erfaringerne er gode, idet bilisternes hastighed sænkes især fordi der bliver færre, der kører alt for hurtigt. I Københavnsområdet er gennemsnitshastigheden i forhold til faldet fra 1, km/t til 49,4 km/t og andelen af store hastighedsoverskridelser (>1 km/t) er faldet fra 18 % til 13 %. Mere kontrol giver færre fotos: Antallet af fartsyndere falder samtidig med, at antallet af politiets fotokontroller stiger. Københavns Politi og Vej & Park samarbejder om udpegning af vejstrækninger, og vurderer steder for politikontrol og vejombygninger. Som led i Trafiksikkerhedsplanens opfølgning på reduktion af antallet af alvorligt tilskadekomne i uheld med for høj hastighed er to veje blevet ombygget i 23 - nemlig Slotsherrensvej og Hillerødgade. På Slotsherrensvej var problemet, at bilisterne kørte alt for hurtigt selvom hastighedsgrænsen i blev nedsat fra 6 km/t til km/t. Denne nedsættelse blev ikke overholdt, idet vejen netop var så bred, at bilisterne visse steder kørte ved siden af og overhalede hinanden, hvilket forårsagede uheld. Derfor er vejen nu blevet gjort smallere, ved at opstribe parkeringsbaner i begge s ider af vejen - suppleret med helleanlæg. På den brede del af Hillerødgade kørte mange bilister tidligere meget hurtigere end hastighedsgrænsen på km/t. Politiet udskrev mange hastighedsbøder, og der skete en del trafikuheld. Derfor indsnævrede Vej & Park i 23 Hillerødgade mellem Sallingvej og Borups Allé ved at etablere en lang midterhelle samt gøre parke ringsbåsene bredere ud mod vejen. Bilerne skal fre mover køre i ét spor i hver retning, hvilket dæmper hastigheden. Fodgængere og cyklister har fået bedre mulighed for at krydse vejen, og det er blevet lettere at svinge ind i boligområdet. Efter ombygningen ventes flere bilister at overholde hastighedsgrænsen, og det vil formentlig halvere antallet af trafikuheld samt øge trygheden omkring vejen betydeligt. 12

15 6.2. KRYDS I skete der lige mange alvorlige tilskadekomster i kryds og på strækning. De sidste 1 år er der ellers sket flest tilskadekomster i kryds. Alvorlige tilskadekomster i signalregulerede kryds er faldet med 23 %, men er uændrede i de ikke-signalregulerede kryds set i forhold til 21. Bilag 6 viser denne fordeling af alvorligt tilskadekomne i kryds (signalregulerede og ikke signalregulerede) samt på strækninger. Desuden ses også fordelingen for de forskellige trafikanter. Bilister og motorcyklister inkl. knallert 4 udgjorde 33 % af alle alvorligt tilskadekomne. Halvdelen kom til skade i krydsene, heraf 7 % i de signalregulerede kryds. De kom typisk til skade i venstresvingsuheld (uheldssituation 41 * ) og ved bagendekollisioner (uheldssituation 14) - begge dele oftest i signalregulerede kryds. Se i øvrigt bilag 7 over hovedsituationer for alvorligt tilskadekomne bilister. Knallertkørere udgjorde 1 % af alle alvorligt tilskadekomne. 3 % kom til skade i krydsene, heraf 1/3 i de signalregulerede kryds. Cyklister udgjorde 36 % af alle alvorligt tilskadekomne. 6 % kom til skade i krydsene, heraf lidt under 2/3 i de signalregulerede kryds. I kryds - både signalregulerede og kryds generelt - skete uheldene hyppigst ved at en bilist svingede til højre eller til venstre ind foran en ligeudkørende cyklist (uheldssituation 312 og 41). Desuden skete en del uheld ved at en bilist og en cyklist, der begge var ligeudkørende, krydsede hinanden fra hver sin vej (uheldssituation 1 og 2). Se i øvrigt bilag 8 over hovedsituationer for alvorligt tilskadekomne cyklister. Fodgængere udgjorde 21 % af alle alvorligt tilskadekomne. 48 % kom til skade i krydsene, heraf noget over halvdelen i de signalregulerede kryds. I kryds skete uheldene hyppigst ved, at en ligeudkørende bilist efter krydset påkørte en fodgænger, der kom fra højre (uheldssituation 874). Se i øvrigt bilag 9 over de vigtigste uheldssituationer for alvorligt tilskadekomne fodgængere. * Piktogrammer for uheldssituationer og hovedsituationer ses i bilag 11 13

16 For at bekæmpe krydsuheld arbejdes der med uheldsanalyser for de mest uheldsbelastede kryds. Dette er enten de kryds, der har størst antal personskadeuheld eller dem, der har størst personskadeuhelds-frekvens 1 Ifølge Trafiksikkerhedsplanen er to af delmålene, at ingen kryds må have flere personskadeuheld end 2, pr. år (set over tre år), og at ingen kryds må have en personskadeuheldsfrekvens større end 2, (set over tre år) 2. I bilag 1 ses to lister opstillet efter ovennævnte principper for treårs perioden -. I de 22 kryds, der havde flest personskadeuheld eller størst uheldsfrekvens i den forrige tre-års periode -21, er der foretaget større eller mindre ændringer i 2 af krydsene i løbet af de sidste par. Det er desuden målet at forbedre mindst to af de mest uheldsbelastede kryds ved ombygninger i 24. I krydset Sjælør Boulevard / Carl Jacobsensvej skete der en del uheld med venstresvingende trafik fra Sjælør Boulevard - på trods af den moderate trafikmængde. Derfor anlægges der i krydset midterheller og venstresvingsbane mod Carl Jacobsensvej. Midterhellen i Carl Jacobsensvej er en forbedring for fodgængerne, og hellen i Sjælør Boulevard bidrager desuden til hastighedsdæmpning omkring stationen. 1 Uheldsfrekvensen i kryds defineres som antallet af personskadeuheld set i forhold til trafikmængderne. 2 Målet gælder for kryds, hvor antallet af personskadeuheld er større end gennemsnitlig 1 om året. 14

17 6.3. CYKLISTER I år kom 171 cyklister alvorligt til skade og heraf blev 4 dræbt. Dette er en stigning på 13 % i forhold til år 21. Den faldende tendens af antallet af alvorligt tilskadekomne cyklister er hermed afløst af en stigning, så antallet igen er på niveau med år. I år udgjorde cyklisterne 36 % af alle alvorligt tilskadekomne. 6 % af cyklisterne kom alvorligt til skade i krydsene, heraf lidt under 2/3 i de signalregulerede kryds, hvilket er en større andel end tidligere år, (se bilag 6). I kryds - både signalregulerede og kryds generelt - skete uheldene hyppigst ved at en bilist svingede enten til højre eller venstre ind foran en ligeudkørende cyklist (uheldssituation 312 og 41) en bilist og en cyklist, der begge var ligeudkørende, krydsede hinanden fra hver sin vej (uheldssituation 1 og 2). På strækning - dvs. uden for krydsene - skete uheldene typisk ved overhaling og trængning - så godt som alle på cykelsti mellem cyklister indbyrdes eller mellem cyklister og knallertkørere. at en bilist - enten som fører eller som passager - åbnede bildøren ud i en cyklist (uheldssituation 74). Bilag 8 viser i øvrigt hovedsituationerne for alvorligt tilskadekomne cyklister for de sidste fem år. Trafiksikkerhedsplanen angiver som et delmål en 4 % reduktion for alvorligt tilskadekomne (inkl. dræbte) cyklister inden udgangen af 212 i forhold til antallet i. På figuren herunder ses målsætningen og antallet af alvorligt tilskadekomne cyklister Alvorligt tilskadekomne Målsætningen

18 6.4. FODGÆNGERE I år kom 98 fodgængere alvorligt til skade og heraf blev dræbt. Dette er et fald på 9 % i forhold til år 21. Antallet af alvorligt tilskadekomne fodgængere har haft en faldende tendens lige siden I år udgjorde fodgængere 21 % af alle alvorligt tilskadekomne. 48 % af fodgængerne kom alvorligt til skade i krydsene, heraf noget over halvdelen i de signalregulerede kryds, (se bilag 6). I kryds skete uheldene hyppigst ved at en ligeudkørende bilist efter krydset påkørte en fodgænger, der kom fra højre (uheldssituation 874). 4 % af de alvorligt tilskadekomne fodgængere i signalregulerede kryds gik over for rødt. På strækning - dvs. uden for krydsene hvor 2 % af fodgængerne kom alvorligt til skade, skete uheldene næsten lige hyppigt med fodgængere fra højre og venstre side af vejen og ofte med fodgængere, der var skjult af parkerede biler. Bilag 9 viser i øvrigt de vigtigste uheldssituationer for alvorligt tilskadekomne fodgængere for de sidste fem år. Trafiksikkerhedsplanen angiver som et delmål en 3 % reduktion for alvorligt tilskadekomne (inkl. dræbte) fodgængere inden udgangen af 212 i forhold til antallet i - og strækningsuheld er valgt som indsatsområde. På figuren herunder ses målsætningen og antallet af alvorligt tilskadekomne fodgængere opdelt på strækninger og kryds I kryds På strækning Målsætningen

19 På Ålekistevej skete der en del uheld med fodgængere, der krydsede vejen, som har mange butikker på begge sider. Nu er fodgængernes forhold forbedret. Den brede vej er gjort smallere ved, at der er anlagt et rødt areal i midten, som er suppleret med faste midterheller. Dermed kan bilisterne ikke længere benytte midterarealet som kørespor. Desuden er der afstribet parkeringsbaner mellem træerne i begge sider af Ålekistevej. Det nye midterareal vil give fodgængerne mulighed for at krydse vejen ad to omgange. Samtidig bliver forholdene samlet set mere overskuelige for bilisterne. De faste fodgængerstøttepunkter er anlagt ved Linde Allé (foto fra vejarbejdet), Vinkelager, Damhusdæmningen og Jydeholmen. For at prøve at øge fodgængernes respekt for det røde lys er der som forsøg i foråret 23 opsat specielle fodgængersignaler i krydset Frederiksberggade / Nytorv - Gammeltorv. Disse viser ved nedtælling den resterende tid af henholdsvis det røde og det grønne lys. De nye fodgængersignaler er et forsøg, som senere skal evalueres. 17

20 6.. SPIRITUS I år kom 66 personer alvorligt til skade i uheld med spiritus, heraf blev 2 dræbt. Dette er en stigning på 2 % i forhold til år 21, hvor antallet var lavt. I svarer det til, at hver syvende alvorlige tilskadekomst skete i uheld med spiritusuheld. Fordelingen af personskadeuheld med spiritus på måneder, ugedage og timer ses på bilag 2. Trafiksikkerhedsplanen angiver som et delmål en 3 % reduktion for alvorligt tilskadekomne (inkl. dræbte) ved spiritusuheld inden udgangen af 212 i forhold til antallet i. På figuren herunder ses målsætningen og antallet af alvorligt tilskadekomne ved spiritusuheld. Der er ikke afholdt kampagner hverken landsdækkende eller Københavnske om spiritus i en årrække, og politiet betragter spirituskørsel som et stigende problem, hvilket nu også ses af tallene i Københavns Kommune. Målsætningen overholdes ikke i år. Vej & Park ønsker derfor sammen med Københavns Politi at målrette indsatsen mod spiritusuheld gennem politikontroller på udvalgte steder Alvorligt tilskadekomne Målsætningen

21 6.6. SELE I år var der 28 alvorligt tilskadekomne bilister, der ikke brugte sikkerhedssele. Idet der dog samtidig er 32 alvorligt tilskadekomne bilister, hvis selebrug er uoplyst, kan det faktiske tal være større. Trafiksikkerplanen angiver som et delmål, at antallet af alvorligt tilskadekomne (inkl. dræbte) bilister - der ikke anvendte sele - inden udgangen af 212 skal reduceres % i forhold til antallet i. På figuren herunder ses målsætningen og antallet af alvorligt tilskadekomne bilister, der ikke anvendte sele Alvorligt tilskadekomne Målsætningen I år ses en kraftig stigning i forhold til 21 af alvorligt tilskadekomne. Det er lige på grænsen at målsætningen overholdes. Rådet for Større Færdselssikkerhed afholdt igen i 23 en landsdækkende selekampagne i samarbejde med de lokale færdselssikkerhedsråd : Husk selen - det ta r kun 2 sekunder. Kampagnen reflekterer over, at de store omkostninger og menneskelige tragedier, manglende selebrug medfører, står i skærende kontrast til, hvor let det rent faktisk er, at gøre den afgørende forskel mellem liv og død nemlig at spænde selen. Vej & Park har talt Københavns bilisters brug af sele efter kampagnen i april 23. Sammenlignes disse tællinger med tal fra 21, ses at andelen af førere af personbiler, der brugte sele, steg fra 74 % til 83 % og at andelen af førere af varebiler tilsvarende steg fra 38 % til 66 %. For bagsædepassagerer steg selebrugen fra 46 % til 8 %. Disse tal er uafhængige af, om bilisterne var involveret i uheld. Da den sidste kampagne blev afholdt i 23, kan vi endnu ikke se virkningen på antallet af alvorligt tilskadekomne, der ikke anvendte sele. 19

22 7. BILAGSOVERSIGT Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Bilag 1 Bilag 11 Registrering af tilskadekomne samt ændring i denne. Personskadeuheld og personskadeuheld med spiritus fordelt på måned, ugedag og klokkeslæt. Alder og køn. Tilskadekomne inkl. dræbte fordelt på trafikanter. Børn. Tilskadekomne fordelt på dræbte og alvorligt tilskadekomne samt på år og trafikanter. Ældre. Tilskadekomne fordelt på dræbte og alvorligt tilskadekomne samt på år og trafikanter. Kryds og strækning. Alvorligt tilskadekomne fordelt på kryds og strækning samt på signalregulerede og ikke-signalregulerede kryds. Bilister. Hovedsituationer for alvorligt tilskadekomne bilister inkl. motorcyklister og knallert 4. Cyklister. Hovedsituationer for alvorligt tilskadekomne cyklister. Fodgængere. De vigtigste uheldssituationer for alvorligt tilskadekomne fodgængere. Kryds med flest personskadeuheld og størst personskadeuheldsfrekvens en liste for -21. Uheldssituationer en oversigt fra Danmarks Statistik. 2

23 Bilag 1 Registrering af tilskadekomne samt ændring i denne. Tilskadekomst er en tilstand, der normalt kræver lægelig behandling eller har medført hospitalsindlæggelse, også til observation. Mindre hudafskrabninger, små snitsår eller små blå mærker betragtes ikke som tilskadekomst. Tilskadekomst opgøres normalt som enten alvorlig eller lettere tilskadekomst. Som alvorlig tilskadekomst regnes i dag knoglebrud, ledskred, svær forstuvning, større læsioner og forbrænding. En vejledning fra Danmarks Statistik i var årsag til en ændring af registreringen af alvorligt og lettere tilskadekomne, idet hjernerystelse - der tidligere blev betegnet som alvorlig tilskadekomst - ved en fejltagelse ændredes til lettere tilskadekomst. I København ses ændringen først at slå igennem i. Vi har siden løbende korrigeret tallene for de alvorligt tilskadekomne, således at tallene kan sammenlignes hen over årene. I år korrigeres tallet med i alt 72. Den længe ventede nye vejledning er glædeligvis udkommet i september 23. Ifølge den skal registreringen af hjernerystelse igen ske som før - altså som alvorlig tilskadekomst. Tallene for de alvorligt tilskadekomne i 23 skal derfor stadig korrigeres, men fra 24 bliver dette forhåbentlig ikke længere nødvendigt. Trafiksikkerhedsplanen for København og Færdselssikkerhedskommissionens målsætning baseres udelukkende på alvorligt tilskadekomne, hvorfor der i denne uheldsrapport ikke længere opgøres lettere tilskadekomne.

24 Bilag 2 Personskadeuheld og personskadeuheld med spiritus fordelt på måned, ugedag og time PERSONSKADEUHELD TRAFIKINDEX (%) Måned PERSONSKADEUHELD TRAFIKINDEX (%) 1 1 Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Ugedag PERSONSKADEUHELD gennemsnit af hverdag TRAFIKINDEX (%) 1 8 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Time 1 1 PERSONSKADEUHELD gennemsnit af weekend Time Personskadeuheld Personskadeuheld med spiritus Trafik

25 Bilag 3 Alder og køn. Tilskadekomne inkl. dræbte fordelt på trafikanter. Gennemsnit af de tre år -. TILSKADEKOMNE inkl. dræbte BILISTER, MC & KNALLERT Kvinder Mænd Alder TILSKADEKOMNE inkl. dræbte CYKLISTER 1 1 Kvinder Mænd Alder TILSKADEKOMNE inkl. dræbte FODGÆNGERE Kvinder Mænd Alder

26 Bilag 4 Børn ( 17 år). Tilskadekomne fordelt på dræbte og alvorligt tilskadekomne samt på år og trafikanter. ALVORLIGT TILSKADEKOMNE BØRN Dræbte Korrigeret alvorligt tilskadekomne excl. dræbte ALVORLIGT TILSKADEKOMNE BØRN FORDELT PÅ TRAFIKANTER 8 BILISTER & MC KNALLERTKØRERE CYKLISTER FODGÆNGERE Dræbte Korrigeret alvorligt tilskadekomne excl. dræbte

27 Bilag Ældre (6 år og opefter). Tilskadekomne fordelt på dræbte og alvorligt tilskadekomne samt på år og trafikanter. ALVORLIGT TILSKADEKOMNE ÆLDRE Dræbte Korrigeret alvorligt tilskadekomne excl. dræbte ALVORLIGT TILSKADEKOMNE ÆLDRE FORDELT PÅ TRAFIKANTER 8 BILISTER & MC KNALLERTKØRERE CYKLISTER FODGÆNGERE Dræbte Korrigeret alvorligt tilskadekomne excl. dræbte

28 Bilag 6 Kryds og strækning. Alvorligt tilskadekomne i % fordelt på kryds og strækning samt fordelt på signalregulerede og ikke-signalregulerede kryds. 8% Alvorligt tilskadekomne trafikanter i % 6% 4% % % % Alvorligt tilskadekomne bilister inkl. motorcyklister i % 6% 4% % % % Alvorligt tilskadekomne cyklister i % 6% % % % % Alvorligt tilskadekomne fodgængere i % 6% 4% % % Signalregulerede kryds Ikke signalregulerede kryds Strækninger

29 Bilag 7 Bilister. Hovedsituationer for alvorligt tilskadekomne bilister inkl. motorcyklister og knallert 4 for årene -. ALVORLIGT TILSKADEKOMNE BILISTER, MC & KNALLERT 4 HOVEDSITUATION Eneuheld HOVEDSITUATION 1 Uheld mellem ligeud kørende på samme gade med samme kurs og uden svingning HOVEDSITUATION 2 Uheld mellem ligeud kørende på samme gade med modsat kurs og uden svingning HOVEDSITUATION 3 Uheld mellem kørende på samme gade med samme kurs og med svingning HOVEDSITUATION 4 Uheld mellem kørende på samme gade med modsat kurs og med svingning HOVEDSITUATION Uheld mellem kørende på hver sin gade uden svingning HOVEDSITUATION 6 Uheld mellem kørende på hver sin gade med svingning HOVEDSITUATION 7 Uheld med parkeret køretøj HOVEDSITUATION 8 Uheld med fodgængere HOVEDSITUATION 9 Uheld med dyr og genstande på eller over kørebanen (heraf 24 i samme uheld)

30 Bilag 8 Cyklister. Hovedsituationer for alvorligt tilskadekomne cyklister for årene - ALVORLIGT TILSKADEKOMNE CYKLISTER HOVEDSITUATION Eneuheld HOVEDSITUATION 1 Uheld mellem ligeud kørende på samme gade med samme kurs og uden svingning HOVEDSITUATION 2 Uheld mellem ligeud kørende på samme gade med modsat kurs og uden svingning HOVEDSITUATION 3 Uheld mellem kørende på samme gade med samme kurs og med svingning HOVEDSITUATION 4 Uheld mellem kørende på samme gade med modsat kurs og med svingning HOVEDSITUATION Uheld mellem kørende på hver sin gade uden svingning HOVEDSITUATION 6 Uheld mellem kørende på hver sin gade med svingning HOVEDSITUATION 7 Uheld med parkeret køretøj HOVEDSITUATION 8 Uheld med fodgængere. HOVEDSITUATION 9 Uheld med dyr og genstande på eller over kørebanen

31 Bilag 9 Fodgængere. De vigtigste uheldssituationer for alvorligt tilskadekomne fodgængere - Først uheldssituationer for kryds derefter for strækning. ALVORLIGT TILSKADEKOMNE inkl. dræbte FODGÆNGERE i uheldssituations nr: / BUS

32 Bilag 1 PERSONSKADEUHELD - Kryds hvor følgende betingelse er opfyldt: Over 2, personskadeuheld pr. år (set over 3 år) Sorteret faldende efter antal PERSONSKADEUHELD Personskadeuheld Vej 1 Vej 2 pr. år H.C.Andersens Boulevard Tietgensgade 3,7 *** H.C.Andersens Boulevard Jarmers Plads 3,7 * Fredensgade Blegdamsvej 3,3 *** Vibenshus Runddel/Lyngbyvej Jagtvej 3,3 *** Gyldenløvesgade Nørre Farimagsgade 3,3 * Gyldenløvesgade Nørre Søgade 3,3 * Vermlandsgade Uplandsgade 3, *** Amager Boulevard Artillerivej 3, *** H.C.Andersens Boulevard Jernbanegade 2,7 *** H.C.Andersens Boulevard Rysensteensgade 2,7 *** Nørre Allé Øster Allé 2,7 ** Kryds hvor følgende betingelser er opfyldt: Over 1 personskadeuheld pr. år (set over 3 år) og uheldsfrekvens større end 2, pr. år Sorteret faldende efter UHELDSFREKVENS Uheldsfrekvens Vej 1 Vej 2 pr. år Gl. Kongevej Stenosgade 4, *** Vermlandsgade Uplandsgade 3,9 *** Sjælør Boulevard Carl Jacobsens Vej 3,7 *** Torvegade Overg. neden Vandet 2,8 *** Jagtvej Fensmarksgade 2,7 *** Kastrupvej Øresundsvej 2,6 *** H.C.Andersens Boulevard Jernbanegade 2, *** De med *** mærkede vejkryds er ændrede eller ændring er i gang. For de med ** mærkede vejkryds foreligger projekt til ændring. For de med * mærkede vejkryds er projekt til ændring under udarbejdelse eller overvejelse.

33 Bilag 11

34

TRAFIKUHELD I KØBENHAVN 2001

TRAFIKUHELD I KØBENHAVN 2001 TRAFIKUHELD I KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNE BYGGE- OG TEKNIKFORVALTNINGEN VEJ OG PARK DECEMBER 22 INDHOLD 1 FORORD... 3 2 SAMMENFATNING... 4 3 UHELD og TILSKADEKOMNE... 6 4 TRAFIKANTER... 7 ALDER, KØN OG

Læs mere

TRAFIKUHELD I KØBENHAVN

TRAFIKUHELD I KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNE TRAFIKUHELD I KØBENHAVN BYGGE- OG TEKNIKFORVALTNINGEN VEJ & PARK NOVEMBER 24 REDAKTION: Københavns Kommune Vej & Park Trafi k- og Plankontoret Sektion for trafi kovervågning Njalsgade

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan for København

Trafiksikkerhedsplan for København Trafiksikkerhedsplan for København af ingeniør Caroline Eiler Gotved og sektionsleder Claus Rosenkilde Vej & Park, Københavns Kommune Kort sammenfatning Københavns Kommune har i samarbejde med Københavns

Læs mere

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Statistik Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Kriterier for søgningen Uheldene er sket i perioden 28-212. Uheldene er sket i Politikredsen Syd- og Sønderjylland. Ekstrauheld 1 er ikke

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2007

Trafikuheld på Frederiksberg 2007 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Forord side 2 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan side 3 Uheldssituationen generelt side 4 Personskader og trafikanttyper side Unge side 9 Cyklister

Læs mere

1. SAMMENFATNING INDLEDNING... 5

1. SAMMENFATNING INDLEDNING... 5 1. SAMMENFATNING... 2 2. INDLEDNING... 5 3. VEJ OG TRAFIK... 6 3.1 VEJNETTET... 6 3.2 TRAFIKKEN... 7 4. DEN HIDTIDIGE INDSATS... 9 4.1 TIDLIGERE MÅLSÆTNING... 9 4.2 TRAFIKSIKKERHED... 10 4.3 TRYGHED I

Læs mere

/Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 55360

/Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 55360 Udgivet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Frederiksberg Rådhus 000 Frederiksberg Redaktion: Vej- og Parkafdelingen Grafisk design/tryk: FB Communication /Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 5560 Trafikuheld

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2015

Trafikuheld på Frederiksberg 2015 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan... 4 Uheldssituation generelt... 6 Personskader og trafikanttyper...

Læs mere

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Hvorfor går det så godt? Vi har en plan og et mål! Trafikanten har skiftet holdning Trafikanten har ændret adfærd Bilteknikken

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode Thisted Kommune Uheldsrapport 212 Uheldsperiode 28-212 Juni 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Teknisk Forvaltning Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 2 Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og mål... 5 Kommunens indsats fra 2011 til 2015... 7 Trafikuheld på kommunens

Læs mere

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. september 2013 13/19058-1 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN SEPTEMBER 2013 Niels Juels Gade 13 22 København K vd@vd.dk

Læs mere

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 21-25 Foranalyse nr. 2, 26. Revideret 27 116 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Læs mere

Projekter for bedre trafiksikkerhed

Projekter for bedre trafiksikkerhed Bilag 1 Projekter for bedre trafiksikkerhed Dette bilag hører til indstillingen for Trafiksikkerhed, frigivelse af anlægsmidler, og indeholder 6 trafiksikkerhedsprojekter for vejkryds og vejstrækninger

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg

Trafikuheld på Frederiksberg Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan... 4 Uheldssituation generelt... 6 Personskader og trafikanttyper...

Læs mere

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling...

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling... NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2012-2016 Emne: Uheldsanalyse København, den 08.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0382 Reference: epr/tfj@moe.dk Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane

Læs mere

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan 216 22 Antal ulykker Ulykkesudvikling 5 Ulykkesudvikling i Helsingør Kommune i perioden 1985-215 45 4 35 3 25 2 15 1 5 År Person Materiel Ekstra Antal personskader 16

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Uheldsrapport

Uheldsrapport Thisted Kommune Uheldsrapport 27-211 Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Marts 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden 1930 været

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn kommune Aktivitetsplan 2014 Sagsnr.14/146_dok.nr.72421-14_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB UDKAST Dragør Kommune NOTAT 8. april 2016 JKD/SB Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Trafikulykker 2010-2014... 2 2.1 Kirkevej / Hartkornsvej... 5 2.2 Fælledvej/Sdr. Kinkelgade/Brydevej/Søndergade...

Læs mere

Motorcykelulykker. Velkommen

Motorcykelulykker. Velkommen Velkommen Dybdeanalyse Motorcykelulykker Sven Krarup Nielsen 30. November 2009 Baggrunden for HVU s tema om motorcykelulykker er den stigning, der er sket i motorcykelulykker: I 2004 udgjorde motorcyklisterne

Læs mere

NVF-seminar Færøerne maj 2009

NVF-seminar Færøerne maj 2009 NVF-seminar Færøerne maj 29 Ulykker har omkostninger Ulykker medfører sorg og savn hos familier og venner Vagn Bech, Vejdirektoratet, Vejcenter Nordjylland Ulykker har omkostninger Hvad koster trafikulykkerne?

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Projekter for bedre trafiksikkerhed

Projekter for bedre trafiksikkerhed Bilag 1 Projekter for bedre trafiksikkerhed Dette bilag hører til indstillingen for anlægspakke 1, som indeholder 13 trafiksikkerhedsprojekter for vejkryds og -strækninger samt en hastighedszone. Projekterne

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...11 Alder...12 Spiritusuheld...14

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn Kommune Aktivitetsplan 2015 Sagsnr.15/344_dok.nr. 56784-15_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Forslag til målsætninger 5 Eksisterende vejnet og trafik 6 Forslag til hastighedsgrænser 7 Skoleveje

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR KØBENHAVN

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR KØBENHAVN Foto: Tine Harden TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR KØBENHAVN - status og evaluering 2006 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Vej & Park www.vejpark.kk.dk Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem

Læs mere

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital 48 Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital Der blev i 24 behandlet et lidt større antal tilskadekomne trafikanter end i 23. Antallet af tilskadekomne steg

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 2015 Uheldsanalyse 2015 Indledning Rudersdal kommune arbejder målrettet og systematisk med at minimere antallet af trafikulykker og personskader i trafikken. Dette gøres både ved forebyggelse gennem

Læs mere

TRAFIK SIKKERHEDSPLAN Baggrundsrapport. idèhøring

TRAFIK SIKKERHEDSPLAN Baggrundsrapport. idèhøring TRAFIK SIKKERHEDSPLAN 2013-2016 Baggrundsrapport idèhøring Vejen Kommune Områdekontor Holsted Teknik & Miljø Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: teknik@vejenkom.dk Telefon: 7996 5000 Baggrundsrapport Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Hastighedsplan for udvalgte trafikveje

Hastighedsplan for udvalgte trafikveje Hastighedsplan for udvalgte trafikveje Maj 2008 Center for Trafik Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem Københavns Kommune, Center for Trafik og Grontmij

Læs mere

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan Uddrag af ulykkesanalyse Færdselsulykkerne i Jammerbugt Kommune er gennemgået for at danne et overblik over, hvor og hvordan uheldene i Jammerbugt er sket samt

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK Hastighedsplan Baggrundsrapport 4 Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse VIA TRAFIK August 24 Kortlægningen er foretaget i 23 2. Indholdsfortegnelse:. Indholdsfortegnelse:...2 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg

Trafikuheld på Frederiksberg Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan... 3 Uheldssituation generelt... 5 Personskader og trafikanttyper... 6

Læs mere

Dybdeanalyse af uheld med cyklister

Dybdeanalyse af uheld med cyklister Uheld 2010-2014 Dybdeanalyse af uheld med cyklister 2010-2014 Indledning I Rudersdal Kommunes uheldsanalyse for 2011-2013 og for 2014 dominerer cyklisterne som den trafikantgruppe med flest personskader.

Læs mere

Projektet Svendborg trafiksikkerhedsby

Projektet Svendborg trafiksikkerhedsby Projektet Svendborg trafiksikkerhedsby Mål: At opnå et sikkert og trygt trafikmiljø for alle grupper af trafikanter, især med fokus på fodgængere, cyklister og knallertkørere, Midler: Sikre, at skolevejene

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

TRAFIKSIKKERHED I RINGSTED BYMIDTE - FORPROJEKT

TRAFIKSIKKERHED I RINGSTED BYMIDTE - FORPROJEKT JANUAR 2012 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKSIKKERHED I RINGSTED BYMIDTE - FORPROJEKT PRIORITEREDE PROJEKTER FRA TRAFIKSIKKERHEDSHANDLINGSPLAN 2010 TEKNISK NOTAT Nørretorv 14, 4100 Ringsted JANUAR 2012 RINGSTED

Læs mere

Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten

Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten Af Informationsmedarbejder Sofie Ottesen og projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet. Den 1. oktober 2002 udbredes den automatiske trafikkontrol

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 04 Uheldsanalyse 04 Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere

Læs mere

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Af Søren Underlien Jensen, Trafitec, suj@trafitec.dk Evalueringerne af trafiksanering af veje og signalregulering af fodgængerovergange

Læs mere

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem.

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. Vejene Trafiksikkerhed nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. sikkerhed Vejdirektoratet arbejder målrettet med at øge trafiksikkerheden

Læs mere

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Udgivet af Danmarks Statistik September 2005 72. årgang Oplag: 325 Danmarks Statistiks trykkeri ISBN 87-501-1484-0 ISSN 0070-3516 Pris: 126,00

Læs mere

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse Uheld 11-13 Uheldsanalyse Kortlægning og analyse Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Maj 2011 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Kommune - Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

I budget 2017 er der afsat 4,2 mio. kr. til Trafikhandlingsplan: Forbedre trafiksikkerhed, skoleveje.

I budget 2017 er der afsat 4,2 mio. kr. til Trafikhandlingsplan: Forbedre trafiksikkerhed, skoleveje. Notat 1. marts 2017 Sagsbeh.: PR J.nr.: 05.13.00-P20-4-15 Vej, Park og Miljø Anvendelse af trafiksikkerhedspuljen for 2017 I budget 2017 er der afsat 4,2 mio. kr. til Trafikhandlingsplan: Forbedre trafiksikkerhed,

Læs mere

Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune

Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune Indledning Både i by- og i landområde reducerer anlæg af venstresvingskanalisering især antallet

Læs mere

Statusrapport. - cykelruteplan

Statusrapport. - cykelruteplan - cykelruteplan JANUAR 2011 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 4 2 STANDARDER FOR CYKELRUTENETTET 5 2.1 Kvalitetskrav for stinettets udformning og sammenhæng 5 2.2 Fysiske krav til

Læs mere

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Januar 2015 Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: Januar 2015 2 Indhold 1 INDLEDNING... 4 2 NUVÆRENDE

Læs mere

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2013-2020 Dagsorden 2 10:00-10:45 1: Velkomst 2: Præsentation af mødeplan 3: Præsentation af tidsplan 4: Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 5: Gennemgang

Læs mere

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning 29. november 2007 Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning Baggrund Vejdirektoratet har ønsket at forbedre trafiksikkerheden i krydset og har i forbindelse hermed hyret firmaet Hansen & Henneberg til at

Læs mere

Smalle cykelbaner ved lyskryds

Smalle cykelbaner ved lyskryds Smalle cykelbaner ved lyskryds Før-og-efter uheldsevaluering Søren Underlien Jensen Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Juni 2010 Indhold Resumé... 3 1. Introduktion... 5 2. Metode... 7

Læs mere

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse Ulykkestal 212 fordelt på politikredse >>> STATUS FOR ULYKKER 212 3 4 Indhold 1 Forudsætninger og indhold 6 1.1 Kilde 6 1.2 Definitioner 6 2 Udviklingen i Danmark 6 2.1 Personskader fordelt på transportmiddel

Læs mere

Sortpletanalyse

Sortpletanalyse Sortpletanalyse 2008-2012 Dato: 23. januar 2014 Sagsnr.: 13/25723 Indhold Indhold... 1 Uheldsanalyse... 2 Kryds... 3 Ladegaardsbakken / Thomas Helstedsvej (9 uheld)... 4 Skanderborgvej / Låsbyvej (7 uheld)...

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 DATO: Jan 2014 FOTO: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770609586 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2014 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

temaanalyse Ulykker om natten

temaanalyse Ulykker om natten temaanalyse Ulykker om natten 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766387 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker om natten 21-21 Dette notat handler om personskadeulykker

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Dato: Marts 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-02-2 Foto: Vejdirektoratet og Christoffer Askmann Copyright:

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden starten af

Læs mere

Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm. Michael Bloksgaard, Århus Kommune. Karen Marie Lei, COWI A/S. Indlægsholdere:

Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm. Michael Bloksgaard, Århus Kommune. Karen Marie Lei, COWI A/S. Indlægsholdere: Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm Indlægsholdere: Michael Bloksgaard, Århus Kommune Karen Marie Lei, COWI A/S # 1 9. dec. 2010 Vejforum 2010 3 forsøgsprojekter Variable tavler for cyklister

Læs mere

Fodgængerulykker. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet. Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt. 13.

Fodgængerulykker. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet. Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt. 13. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet Indsæt foto så det fylder rammen ud Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt 13. marts 2008 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Effekter af cykelstier og cykelbaner

Effekter af cykelstier og cykelbaner Før-og-efter evaluering af trafiksikkerhed og trafikmængder ved anlæg af ensrettede cykelstier og cykelbaner i Københavns Kommune Søren Underlien Jensen Oktober 2006 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej,

Læs mere

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 Veje og Grønne Områder Sagsnr. 270793 Brevid. 2452081 Ref. BIRD Dir. tlf. 4631 3733 Birthedj@roskilde.dk Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 15. december 2016 Med baggrund i Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 DATO: April 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607520 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 INDHOLD OPSUMMERING AF 3. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKSIKKERHED

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKSIKKERHED BILAG 5 VEJPLAN 24 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKSIKKERHED STATUSREDGØRELSE 24 VEJKONTORET - FEBRUAR 24 BAGGRUND I 1994 tilsluttede hus Kommune sig Færdselssikkerhedskommissionens mål om at mindske antallet

Læs mere

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET Til Faxe Kommune Dokumenttype Notat Dato Februar 2012 FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKEMIDLER

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning. BAGGRUNDSNOTAT 21. februar 2013 STS/IF

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning. BAGGRUNDSNOTAT 21. februar 2013 STS/IF UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning BAGGRUNDSNOTAT 1. februar 13 STS/IF Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 Uheldsanalyse... 3.1 Datagrundlag... 3 3 Årsag til uheld... 3.1 Uheldsudvikling

Læs mere

Sammenlægning af skoler på Amager - Trafikale forhold

Sammenlægning af skoler på Amager - Trafikale forhold Sammenlægning af skoler på Amager - Trafikale forhold November 2010 Bo Mikkelsen Center for Trafik, Trafiksikkerhed, sikre Skoleveje Oversigt Generelle trafikale konsekvenser Sikre Skoleveje Programmet

Læs mere

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Trafiksikkerhed og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Af Ole Johansen, Tølløse Kommune olj@tollose.dk Morten Klintø Hansen, Cowi A/S mkh@cowi.dk Tølløse Kommune har tilsluttet sig Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik 1.193 dræbte Det har vi lært Dødsulykkestatistik 2010-2015 Titel Dødsulykkesstatistik 2010-2015 1.193 dræbte - det har vi lært Dato: December 2016 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93436-63-3 ISBN:

Læs mere

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering 40 TEKNIK & MILJØ I VEJE OG TRAFIK Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Evalueringer viser, at trafiksanering og signalregulering giver sikkerhedsmæssige gevinster. Stilleveje

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Statusrapport

Trafiksikkerhedsplan Statusrapport Trafiksikkerhedsplan 2013 Statusrapport INDHOLD 1 INTRO.....................5 1.1 Indledning..................... 6 2 UHELDSANALYSE.................9 2.1 Uheldsgrundlag................... 10 2.2 Uheldsudvikling...................

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016 side 1 Vordingborg Kommune - Trafi ksikkerhedsplan Trafi ksikkerhedsplan 2013-2016 Vordingborg Kommune Vej- og Trafi ksekretariatet Mønsvej 130 4760 Vordingborg

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. september 2013 13/06643-5 René Juhl Hollen rhp@vd.dk MIDTVEJSSTATUS FORSØG MED DIFFERENTIEREDE HASTIGHEDER PÅ HOVEDLANDEVEJSNETTET Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg

Læs mere

Trafikuheld i det åbne land

Trafikuheld i det åbne land Trafikuheld i det åbne land Af ph.d.-studerende Michael Sørensen Aalborg Universitet, Trafikforskningsgruppen Hmichael@plan.aau.dkH Trafiksikkerhedsarbejdet i Danmark hviler på en målsætning om, at antallet

Læs mere

Ulykker med store varebiler. Alvorlige ulykker med dræbte eller indlagte tilskadekomne fra udvalgte politikredse januar juni 2004

Ulykker med store varebiler. Alvorlige ulykker med dræbte eller indlagte tilskadekomne fra udvalgte politikredse januar juni 2004 Ulykker med store varebiler Alvorlige ulykker med dræbte eller indlagte tilskadekomne fra udvalgte politikredse januar juni 2004 1 Totalvægt 2025 3500 kg Store varebiler Ulykker med store varebiler kassevogne

Læs mere

TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010

TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606585 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 Notatet omhandler

Læs mere

Erfaringer med udpegning af målestrækninger

Erfaringer med udpegning af målestrækninger Erfaringer med udpegning af målestrækninger Civilingeniør Dorte Billskog Hansen, Vestsjællands Amt, dhanse@vestamt.dk Teknisk assistent Ruth Møgelvang og civilingeniør Dorte Kristensen, Holbæk Kommune,

Læs mere

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden?

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk i samarbejde med Dorte Kristensen

Læs mere

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 DATO: Februar 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607445 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 indhold OPSUMMERING AF 2. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - 2. kvartal Tabeller og udvikling Dato: April 2016 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-18-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents Færdselsuheld 2007 Road traffic accidents Færdselsuheld 2007 Udgivet af Danmarks Statistik September 2008 75. årgang Oplag: 325 Printet hos ParitasDigital Trykt udgave: Pris: 55,00 kr. inkl. 25 pct. moms

Læs mere