Nattergalelunden afhændes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nattergalelunden afhændes"

Transkript

1 Nattergalelunden afhændes Til en eller flere købere, sælges Nattergalelunden beliggende Dybedalsvej 2 (1pp Farumgård) Areal m 2 Offentlig vurdering kr. Årlig ejd.skatter kr. Bud modtages Mere information her: Kontakt Rasmus Andersen: Skoven er fredskov d.v.s. der skal være højstammet løvskov. Mulighed for opførelse af redskabsskur/ mandskabsrum for skovens drift

2 TINGBOGSATTEST Udskrevet: :23:09 EJENDOM: Adresse: Dybedalsvej Farum Samlet areal: m2 Heraf vej: 1101 m2 Appr.dato: Landsejerlav: Farumgård, Farum Matrikelnummer: 0001pp Areal: m2 Heraf vej: 1101 m2 Retskreds: 0015 NOTERINGER: Dato: Fredskov, m2 ADKOMSTER DOKUMENT: Dokument type: Skifteretsattest Dato/løbenummer: ADKOMSTHAVERE: Navn: Boet efter Hans Peter Andersen CPR: **** Ejerandel: 1 / 1 HÆFTELSER Der findes ingen hæftelser på ejendommen SERVITUTTER DOKUMENT: :23:09 Side 1 af 6

3 Dato/løbenummer: Prioritet: 1 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 1 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Filnavn: Ja 15_A_108 FÆRDSEL: Vejret ANDET: Andet TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om færdselsret mv DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 2 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 1 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Filnavn: Ja 15_A_108 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om pligt til at pålægge parceller servitutter :23:09 Side 2 af 6

4 DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 3 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 1 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Filnavn: Ja 15_A_108 AREALANVENDELSE: Fredning TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om fredning DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 4 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Filnavn: Ja 15_R_577 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om tilladelse for 1FI og 2Ø til at afsave grene DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 5 Dokument type: Anden Servitut :23:09 Side 3 af 6

5 OGSÅ LYST PÅ: Antal: 8 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Filnavn: Ja 15_A_108 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om fredning, Vedr 1AA DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 6 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Filnavn: Ja 15_R_577 LEDNINGER: Forsyning / afløb ANDET: Andet TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om forsynings-/afløbsledninger mv DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 7 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: :23:09 Side 4 af 6

6 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Filnavn: Ja 15_A_125 TEKNISKE ANLÆG: El / vand / varme / gas ANDET: Andet TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om naturgas/anlæg mv DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 8 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 1 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Filnavn: Ja 15_R_577 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dekl. ang. tilladelse til udstykning af ejd. samt bestemmelse om adgangsforholdene for offentligheden. ØVRIGE OPLYSNINGER EJENDOMSVURDERING: Ejendomsværdi: DKK Grundværdi: DKK Vurderingsdato: Kommunekode: :23:09 Side 5 af 6

7 Ejendomsnummer (BBR-nr.): INDSKANNET AKT: Filnavn: 15_R_ :23:09 Side 6 af 6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 Mtr. nr., ejerlav, sogn: 2 z og 2 aa Stempel: Ør. øre Farumgaard. (I København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- dele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: 7-v/4,tyZ «/2 g o Købers Kreditors} pæ ( Akt: Skab A nr. /GU 1 (udmd.saidor~.~ Dortesvej 8, bol: Farum. Anmelder: KARL WEST ADVOKAT FARUM TLF. (0165) 201 SKØDE. Bestillingsformular c Underskrevne konditor Børge Jespersen, Frederiksborgvej, Farum, sælger, skøder og endelig overdrager herved til: fru Alice Helga Støvring, DOrtesvej 8, Farum, den mig ifølge skøde tinglyst den tilhørende ejendom.matr.nr. 2 og 2 aa FaruMgaard, Farum sogn, af samlet hartkorn 2- alb. med alt til denne hørende og tilliggende -grundareal 1698 m 2 - med påstående bygninger, disses grund- : mur- og nagelfaste tilbehør, herunder støbegods og alle installationer, hegn og plantninger. I Handelen medfølger endvidere den af sælgeren fra ejendommen hidtil drev restaurationsvirksomhed med tilhørende inventar, hvoraf fremhæves 2 el-isskabe, 2 kasseapparater, røremaskine, flødepisker, el-opvaskemaskine, kaffemål.skin, indendørs og udendørs stole og borde, diverse dækketøj samt diverse kaffeservice, altsammen som beset af køberen. Det bemærkes, at pølseinventaret i iskiosken tilhører Houlberg. Handelen er løvrigt inågået l på følgende vilkår: Overtagelsen har fundet sted4.hvorfor ejendommen fremtidig henligger for køberens regning og risiko i enhver henseende med ret for hende til i ildebrandstilfælde at oppebære assuraincesummen til vedtægtsmæssig anvendelse. 2. Det solgte overtages af køberen som det er og forefindes og med de samme rettigheder, servitutter og byrder, hvormed det har tilhørt sælgeren og tidligere besiddere, hvorved bemærkes, at der den er tinglyst overenskomst med Slangerupbanenk den deklaration om hegn, bebyggelse og benyttelse m.v., den dokument eng. byggelinier, den2/ skøde på 2 f ang. adgang, bebyggelse, benyttelse, vej og ledninger, skøde på 2 i ang. færdsel, bebyggelse benyttelse og ledning er, den dokument an g. gasledninger og den dokument ang. udstykning, hegn, ledninger m.v. 3. Køberen betaler alle af ejendommen gående skatter og afgifter fra og med overtagelsesdagen den med denne dag som skæringsdag, idet der udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse hvis sa3do_berigtiges kontant. Jensen & Kjeldskov A/S, København _A_125 A A

40 4. Købesummen er fastsat til ,00 kr. skriver - eet hundrede og tyve tusinde fem hundrede kroner - og berigtiges på følgende måde: A. Køberen overtager den ejendommen påhvilende afgiftspligtige grundstigningsskyld med kr. 500,00 B. Køberen overtager eller indfrier samt forrenter fra overtagelsesdagen den i ejendommen indestående prioritetsgæld til: 1. Østifternes Kreditforening til rest pr.11.december ,59 til rente 4% p.a. Uaflyst for 9.400,- kr. 2. Samme til rest pr. 11.december ,95 til rente 4 % p.a. Uaflyst for 3.205,93 kr. C. Køberen optager det ved skrivelse af 22.4.d.å. tilbudte lån i Østifternes Kreditforening, stort ,00 og udbetaler sælgeren låneprovenuet. D. Kontant er betalt E.,:estkøbesummen med tillæg af kurstab og omkostninger ved optagelse af foranstående tillægslån i Kreditforeningen er afgjort ved udstedelse af pantebrev efter aftalt indhold , ,46 5. Af hensyn til. stemplingen ansætter vi på tro og love værdien af det overdragne løsøre til 1.700,- kr., værdien af forretningens good-will til kr ,-, medens restkøbesummen er vederlag for den faste ejendom. 6. Køberen betaler alle med handelen forbundne omkostninger dog at sælgeren betaler kommissionssalæret. Medunderskrevne Alice Helga Støvring erkender herved at have indgået nærværende handel på de anførte vilkår. Farum, den 17.maj Børge Jespersen. Oda Jespersen. Alice Støvring. Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed samt om udstedernes myndighed:. K.West, advokat,, Farum.

41 Løbenr. Ejendomsværdi kr. Vurdering pr. 1/9195 Grundværdi kr. Fradrag for forbedringer kr. Afgpl. grundet.') kr. '.9/ i D 4.3"c, 0 Arealet = noteret som del af en samlet ejendom. Arealet udgør Ikke en landejendom eller del af en sådan. Landbrugsmin. Hartkorn approbation af T. s. F. Mb. Notering som _ Notering I matriklen som landbrug ell. I. omfatter matr.-nr. hvis senest beregnede grundbeløb udgør kr. *) Afgiftspligtig grundstigning I henhold til 58 1 bekendtgørelse nr. 237 al 9. juli 1958 af lov om vurdering og beskatning til staten af faste ejendomme. Gebyr FREDERIKSBORG AMTSTUE Konto 25 øre. den 2 5 MAJ 1960,75, S. C-rauslund C. j. Colberg Oass. Oass.

42 A gift. : kr. øre, indført i dagbogen for retien i Hillerød.,, 75 5 den 3 r., N1A j :,, 55 5 lyst 14" : 75 77, akt: skab (9nr. /W. kilt kr. Rodet er øre. endeligt Genpartens Rigtighed bekræftes. Dommertin i Hillerød m. v.

43 Akt: Skab Nr. (Udfyldes af Dommerkontoret) JUstitsminiateriels Pante, brev-formular. 111 Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: 2 y og 2 2.A af (i København Kvarter) Pa-Fumgaard,`ParaltKebers eller (i de sønderjydske Landsdele) Bd." og Bl. i Ting- Sogn. Kreditors Bopæl: bogen, Art. Nr., Ejerlav, Sogn. Anm erens Navn og Bopæl (Kontor): Gade og Hus Nr.: (hvor saadant findes). Stempel: /9 Kr. to Øre. Undertegnede DebitorROndi tor Hans Louis Vilhelm Victor Åndersen- 111M PANTEBREV «A..1,4 r erkender herved som Medlem af Østifternes Kreditforenings 13. Series 1. Afdeling at have modtaget et Laan, stort Kr., hvilke Nr. Tusin- Beatlllings- D Formular de og Pire Hundrede Kroner Mø. er udbetalt i Seriens 4 0/0 aarlig Rente bærende. Kasseobligationer. Det statutmæssige Indskud 1 1/0 0/0 af Kapitalen indbetales enten i sin Helhed ved Laanesagens Berigtigelse eller med en Tredjedel ved Berigtigelsen og en Tredjedel i hver af de nærmest derefter følgende 2 Terminer samtidig med nedennævnte Terminsydelse. Fra 11. DeCtb-r *1935 at regne svares af. Kapitalen i hver af de første 43 Terminer 2,59 0/0 243 K46 Øre og derefter pr. Termin 2,39 0/0 224 KrS6 Øre, idet der dog i den 86. Termin svares den til Laanets fulde Afvikling fornødne Ydelse. Af hver Terminsydelse tilfalder 10 Øre pr. 100 Kr. Hovedstol Afdelingens Reserve- og Administrationsfond, 2 0/0 af Restgælden er Rente, og Resten afskrives som Afdrag. Ydelsen erlægges i hver 11. :lind "og December Termin, første Gang i 11. truni Termin Zt6»PIPWili1C.ffirdc~~41131~xbarto3cRamk~~~iïXktISP~P~MxxXxxrIcx~s~teirt i Samtidig med. nævnte Term. insydelse indbetales den i d 2, 204ermin efter Laanets Udbetaling 100 Kr.pr.Termin ialt Kr. - ~21 ekstraos-- din re Afdrag paa. G:-,1den.Disse Afdrag,der vil vt.re at erla!g- Rente ge i $ aarlig/bærende KasseobligatiDner af Pereningens 13.. Serie, skel ikke medføre Nedwattelse ef den o rdinære Halvaarsydelse. Til Sikkerhed for samtlige Porpligtelser efter denne. Jensen & Kjeldskov, 'AIS, København

44 iu Forskrivning giver Debitor herved 'Kreditor 2.P.rio'ritets Fa teret i Matr.Nr.2 y og 2 aa af Farumgaard,Farum Sogn,Preder#ksborg Birk og Amt,skyldsatte: Matr.Nr.2 y for,rtkorn Alb. n n 2 aa u ' "'.1.1 Ialt 2i Alb. Ejendmr4en er af Foreningens Takeationsmsend beskrevet Tiksationsforretning af 9.0ktbr.1935 og dens Værdi bereg,- net til Kr.og skønnet at være Panteretten er oprykkende efter det nedenefiførte Pant brev, 2. Poranstaaende og 4pmnsides Pantehteftelser Pantebrev til Foreningens 11.Serie for Kr.93 øre med dertil knyttede statatmmssige Forpligtelser i Forhold til Kr. Pøl ende Servitutter o 3 y rder res ekteres: Den 8.0ktbr.1932 er lyst Deklaration angaaende Udstykning,Hegn,Ledninger og Bebyggelse., Vedrørende Matr.Nr.2 Men 4.Juni 1903 er lyst OverenskoMat Slangerupban Den 24.Juni 1920 er lyst Skøde angaaende Regn.Bebyggel se m.v. Den 26.Novbr.1930 er lyst Dokument angaaende Byggelini Foranstaaefide jævnsides Pantehæftelser: Følgende ' Servitutter og Byrder respekteres: Vedrørende Matr.Nr.2 Dan 6.Pebruar 1845 er lyst 2 Mageskiftebreve angaaende Fiskeriet samt :Itør, og Sivsk«I Pure og Parg Søer. :- Den 4.Juni '1896 er lyst Deklaration om Overkørsler og en Trappe. Den 27:Marts 1913 er lyst Skøde pas 2 f angaaende Adgang l Bebyggelse,Benyttelse ' Vej, og Ledninger. '.De 8.-Oktbr er lyst Skøde paa 2 I angaaende Peardsei,Bebyggelte,Benittelse,Ledninger M.v. Den 20.August 1928 er lyst Deklaration om Gasledninger. Debitor underkastet.sig følgende trykte Bestemmelser. (i.ustitsniinisteiiets Pantebrev-Formular III): den 16 tkaa. V (""d Underskrevne bevidner herved, at ovenstaaende Underskrift af Debitor er ægte, at Da- teringen 'r rigtig, o. at Debitor er my dig. Nav Stilling; Bopæl: Navn Stilling: Bopæl: r.

45 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: øre 2 y og 2 aa 1Nrumgård, Perm aaga Købers Kreditors Akt: Skab / nr. /15 (udfyldes af dommerkontoret) bopæl : Gade og hus nr.: Dette pantebrev kan ikke overdrages til eje eller pant eller giu'es til genstand fo r individuel retsforfølgning. rrederikaborgvas Anmelder: Aktieselskabet KJØBENHAWIS HANDELSBANK GI. Kongevej Afdeling GL KONGEVEJ 98, V Central serie 6 0/o Ældre lån.: 151 D..412 ø g 169 T~331 Undertegnede debitor, PANTEBREV fru Aliee Helga St~g", erkender herved som medlem af at have modtaget -et.. lån, stort- kr. tem hundrede ØSTIFTERNES KREDITFORENINGS 18. SERIES ÅRSAFDELING 37.50o, hvilke kroner tlyv og tredive tuolndo er udbetalt i kasseobligationer af 18. series ovennævnte 5-årsafdeling til 6 0/0 årlig rente. Det statutmæssige indskud 2 0/0 af -lånets hovedstol indbetales enten i sin helhed ved lånesagens berigtigelse eller med 1/4 ved berigtigelsen og 1/4 i hver af de nærmest derefter følgende 3 terminer samtidig med nedennævnte terminsydelse. Fra 11: december 1959 at regne svares i hver juni og december termin, første gang juni - termin 1960, en kontant halvårlig ydelse på 3,70 0/0 af lånets hovedstol kr ,5o, idet der dog i den 60. termin efter stiftelsen svares -den til fuld anikling fornødne ydelse, såfremt lånet ikke forinden er fuldt afviklet. Af hver terminsydelse tilfalder 0,10 0/0 af hovedstolen 5-årsafdelingens reserve- og administrationsfond, 3,00 0/0 af restgælden er rente, og resten afskrives sdm afdrag. Til -aikkerbe4 -for samtlige forpligte:teer efter dette pantebrev giver debitor berved kreditorpanteret i =str.. nr.< 2 y og 2 aa Parumgårdi, IParU4 sogni: Hillerød retskreds, 'Frederiksborg amt, -alwidsattei :matt. nt. 2 y for hartkorn 1* elb. Il 2 ara n 34. n. _. 'talt for, hartkorn - al.b. Bjendonmen er beskrevet vurderingsforretning at 21. marts 196o. Bestillin- formulai- D Jensen & Kjeldskov A/S, København.

46 Panterethenør oprykkende efter de nedenfor under i) og 2)-anførte pantebreve. der vred neflyste ~ag er nedbragt til henholdevis kr og kr# 3k620t59.?Oragglffif ofr *Wmidaq,Dgg,tiNnelileirs 1) Pantebrev til roreningene U.. serie for kr * 3,2o5,93 sed etstut- ~sige ferpligteleer i forhold til kr, Moo. 2) Pantebrev til foreningens 13. ømrie for kr, Moo med dertil knyttede statutosseige forpligtelser f , Pffrrift4~ qg,;n9 ~term. De før den 15 ^ sarte 196o lyet.» Foranstående og' jævnsides pantehæftelser; Følgende servitutter og byrder respektere!i; Kasseobligationer, der indbetales som ekstraordinære afdrag på eller til ekstraordinær indfrielse af lånet, må være af samme serie, 5-årsafdeling og rentefod som de obligationer, hvori lånet er udbetalt. Debitor underkaster sig følgende trykte bestemmelser (justitsministeriets pantebrev- formular XXXIII):. Farum den Adresse, hvortil IndbetalingskOrt for terminsydelser ønskes sendt: sign Alice Støvring. Underskrevne bevidner herved, at ovenstående underskrift af debitor er ægte, at dateringen er rigtig, og at debitor er myndig. Navn: Stilling: Karl West advokat Navn: Stilling: Bopæ Stationsvej 8., Farum Bopæl: ' kr. øre, indført i daggagen c jrïe;,:en i.1hl!.tø:i. A:ti l rl. den ,1 PJAJ 9960 /V : lyst J " : ;, ; akt:.skabi,nr. h7,5 artens -Genp kigitqhed-bekweftas Ta ll kr. øre. Dommeren a ød m. s

47 /.2( 0 ø ø b. Matr.nr.: 2Y Ejerlav : Farumgård, Farum-' m.fl. Anmelder: Hovedstadsregionens Naturgas I/S Gladsaxe Ringvej Søborg 0 Stempelfri jfr. lov om off. veje 67. DEKLARATION OM NATURGASANLÆG, NR ( FARUM KOMMUNE ) Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Matrikelnummerfortegnelse 3. Tinglysningsbegæring 4. Servitutter: Tinglysningsrids: 1D-2071-G D-2071-G D-2071-G D-2071-G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

48 1. INDLEDNING ti I henhold til lov nr. 258 om varmeforsyning af 8. juni 1979 og under anvendelse af procedurereglerne i lov om offentlige veje, jf. Ministeriet for offentlige arbejders lovbekentgørelse nr. 585 af 20. november 1975 med senere ændringer har Farum kommunalbestyrelse ved ekspropriation pålagt nedenstående ejendomme de anførte servitutter om naturgasanlæg. De berørte arealer er vist på de nævnte vedhæftede tinglysningsrids. 2. MATRIKELNUMMERFORTEGNELSE Følgende ejendomme er omfattet af kommunalbestyrelsens ekspropriationsbeslutning af 11/ : L25benr. Ejerlav Matr,nr. Servitut Tinglysningsrids Farumgård, 2 Y D-2071-G Farum (vej nr og ) Farumgård, 1pp D-2071-G Farum (vej nr ) Farumgård, lagæ Farum Farum:By, 17 1/ Farum D (vej nr og ) 1D-2071-G (vej nr ) D-2071-G (vej nr og ) I267 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

49 ø ø c 3. TINGLYSNINGSBEGÆRING Servitutbestemmelserne begæres tinc. lyst på de respektive matr.nre. med prioritet forud for T.,antegæld, hvorved be-. mærkes, at indskrænkningerne er pålagt ved ekspropriation, og at erstatningen er udbetalt under tilbørligt hensyn til panthaverne. Farum, den 15../ Gøsta Gustavsen / Arthur Lumholtz Borgmester stadsingeniør INDFØRT I DAGBOGENI 10.JUN RETTEN I HILLERØD, LYST AKT. NR. Genpartens rigtighed bekræftes. Civildommeren i Hillerødm.v. vi-nr\ m e (3r.,) 267 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

50 Servitut for naturgasdistributionsnettet (5.02) Inden for det på vedlagte målsatte rids med skravering angivne areal af ejendommen er den til enhver tid værende ejer af ejendommen pligtig at tåle: 1. at der inden for et 4 m bredt bælte omkring ledningens midte skal respekteres nedlægning og tilstedeværelse af energiførende ledning med alt tilbehør med følgende bemærkninger: a) arealet må ikke bebygges eller beplantes med træer med dybtgående rødder eller benyttes på anden måde, der kan være til gene for ledningsanlægget, ej heller må der placeres hegnspæle og lignende i dybde over 60 cm. Almindelige hække kan dog plantes på tværs af servitutarealerne. b) drænledning, fjernvarmeledning, vandledning, kloak, elektriske kabler eller lignende må ikke nedlægges i arealet uden forudgående aftale med ledningsejeren herom. Grøftegravning, såvel uddybning af eksisterende grøfter som anlæg af nye, påfyldning eller afgravning af jord eller anlæg af nye veje må ikke finde sted uden særlig tilladelse fra ledningsejeren. Jorden må dyrkes i den udstrækning, det er muligt uden at beskadige ledningen. Dog må jorden ikke bearbejdes dybere end 60 cm. c) ejer, bruger eller trediemand må ikke grave, bore m.v. med mekaniske redskaber nærmere end 2 m fra ledningsmidte uden særlig tilladelse fra og under tilsyn af ledningsejeren. d) ledningsejeren kan foretage eftersyn, udskiftninger og vedligeholdelse af ledning og tilbehør mod erstatning for derved forvoldt skade. I tilfælde af uenighed om erstatningens størrelse fastsættes denne ved voldgift, som anført i pkt. 8 i landsaftalen mellem landbrugsorganisationer og naturgasselskaber. Hvor der i overensstemmelse med pkt. a) findes træer med dybtgående rødder umiddelbart uden for servitutarealet, er anlægsejeren berettiget til på egen bekostning at lade friholde servitutarealet for grene og lignende i indtil 5 m's højde. 2. at ledningsejeren kan lade anlægge supplerende ledninger og tilbehør hertil inden for det nævnte 4 m brede bælte mod særskilt erstatning herfor, herunder erstatning for eventuelle udvidelser af servitutbæltet, afgrødetab, strukturskade m.v. 3. Ledningsejeren er berettiget til at overdrage til trediemand de rettigheder og pligter, som følger al nærværende servitut. 4. Påtaleberettiget er Hovedstadsregionens Naturgas I/S. Form. 267 G robom ws wtorv 19, 0 København K HoveNtà sregioneris Naturgas is Gladsaxe Ringvej Søborg Tlf. (01)

51 ø n. on E E Servitut for Iavtryksregulatorstation (6.02) Inden for det på vedlagte målsatte rids angivne areal af - ejendommen er den til enhver tid værende ejer af ejendommen pligtig at tåle: 1. Etablering og tilstedeværelse af en regulatorstation med tilbehør herunder påkørselsstolper, samt nedlægning og tilstedeværelse af energiførende ledning med alt tilbehør med følgende bemærkninger: a) at stationen i en afstand af 2,5 m fra denne sikres ved pålæg af et byggeretligt skel, der i bebyggelsesmæssig henseende har gyldighed som et matrikulært ejendomsskel. b) at bygninger af enhver art, herunder skure, carporte og lignende ikke må opføres nærmere ledningsmidte end 2 m. c) at der ikke findes bevoksning eller opstilles nogen former for genstande nærmere stationen end 1,5 m og på et 2 m bredt adgangsareal til stationen. d) at der ikke foretages beplantning med træer med dybtgående rødder eller placeres hegnspæle og lign. i dybde over 60 cm nærmere ledningsmidte end 2 m. Almindelige hække tillades plantet på tværs af ledningerne. Hvor der findes træer med dybtgående rødder umiddelbart uden for det i dette punkt nævnte servitutareal, er anlægsejeren berettiget til på egen bekostning at lade friholde arealet for grene og lignende i indtil 5 m's højde. e) drænledning, fjernvarmeledning, vandledning, kloak, elektriske kabler eller lignende må ikke nedlægges nærmere stationen og ledningsmidte end 2 m uden forudgående aftale med anlægsejeren herom. Grøftegravning, såvel uddybning af eksisterende grøfter som anlæg al nye, påfyldning eller afgravning af jord eller anlæg af nye veje må ikke finde sted nærmere stationen og ledningsmidte end 2 m uden særlig tilladelse fra anlægsejeren. f) ejer, bruger eller trediemand må ikke grave, bore m.v. med mekaniske redskaber nærmere end 2 m fra stationen og ledningsmidte uden særlig tilladelse fra og under tilsyn af anlægsejeren. g) anlægsejeren kan foretage eftersyn, udskiftninger og vedligeholdelse af stationen, ledninger og tilbehør mod erstatning for derved forvoldt skade. I tilfælde af uenighed om erstatningens størrelse fastsættes denne ved voldgift, som anført i pkt. 8 i landsaftalen mellem landbrugsorganisationer og naturgasselskaber. 2. at anlægsejeren kan lade anlægge supplerende ledninger og tilbehør hertil inden for 2 m fra stationen og ledningsmidte mod særskilt erstatning herfor, herunder erstatning for eventuelle udvidelser af servitutbæltet, afgrødetab, strukturskade m.v. 3. Anlægsejeren er berettiget til at overdrage til trediemand de rettigheder og pligter, som følger af nærværende servitut. 4. Påtaleberettiget er anlægsejeren, Hovedstadsregionens Naturgas I/S. Form. 267 G HNG ^0^^tob15vs SjV^^^19_ 151 København K Gladsaxe Ringvej Søborg Tlf. (01)

52

53

54

55 GRÆNSE FOR BEBYGGELSESREGULERENDE BESTEMMELSER, 2.5M FRA BYGGERETLIGT SKEL NOTER: IKKE ALLE EKSIST. STIKLEDNINGER ER VIST, DE VISTE STIKLEDNINGERS PLACERING ER IKKE VERIFICERET. BYGGERETLIGT SKEL, 2.5M FRA STATIONEN NOM. UDVENDIG DIAMETER FOR PEM. GASLEDN. ER ANGIVET I mm EFTER DS GASSTIKLEDNINGER ER IKKE MT. PÅKØRSEL SIKRING NORMAL JORDDÆKNING FOR GADELEDNINGER ER 80 cm. 3x10 kv REGULATORSTATION 1.5 x 2.5 M GRUSB AGT ADGANGSAREAL ALLE LEDNINGER VIST PÅ TEGN INGEN ER PEM PN 4 OPLYSNINGER OM KOTER OG KOORDINATER FÅS VED HENVENDELSE TIL HOVEDSTADSREGIONENS NATURGAS US, TLF TILSLUTTES DET EKSIST. GASNET I NATURGASSITUATIONEN SE TEGN. NR J Farum kommune SIGNATURFORKLARING, GASLEDNING ENTRE PRISEGRÆNSE ( 7 I KRYDSNING OVER GASLEDNING 7 KRYDSNING UNDER GASLEDNING BESKYTTELSESRØR Tarms* 1:300 oq ṉ // Ç\X"Xl/S.\` Min. I Servitutbselte '''''''< \W'<\ </\ (<7-1S\.,X/iÇ\\ 4-0 Planlagt gasledning isw2r-l4-4 2M4M Servitutbadte Arbejdsareal (alt. A) 5 m -- 1 Arbeldse ^eal (alt. 8) Arbejdsarealet kan, om nødvendigt, Indeltraakes Eksempel på markering af ejendomsgrænse Midlertidig rerlagerplads og sitiablr : Kommunenr, lodsetragfuppd 10d$ 11.benr. Den an. ørt* matrikulere situation ~keine ledning*" ar overene/mernmende med malkel tr korte t visende. dtirtkrad( 44, /99Y K øbenhavn. den gi 1.1Feir. 11"5( s- e IE4 Lud lli nys. formular Y-3 fløj STATION KOTE TERRÆN KOTE O.K. RØR KRYDSNING AF EKSIST, LEON. EKSIST LEDN. I GRAV STATION SYDLIG L^UNINIG trost: " KRYDSNING A^ SKØN EKSIST LEDN KONST EKSIST LEDN I GRAV 0 Udg. SOM UDFORT :==etizam Revision Dato Ingfra Kontr G080 GASGRUPPEN RADGIVENDE INGENIØRER NØRREGADE, C DK 1165 KØBENHAVN K TELEFON FARUM KOMMUNE Distributionsnet Regulatorstation ved Ryttergårdsvej, TINGLYSNINGSRIDS»forhold Tegn.-format Sag.nr. 1: nr Hovedstadsregionens Naturgas Teknisk Center Gladsaxe Ringvej 11 DK 2860 Søborg Telefon (01) Tryk 4 bar F re sl =El Dato 0

56 Mtr. nr., ejerlav, sogn: 2 y Farum Stempel: 48 kr. 60 øre (1 København kvarter) gård, Farum sogn. eller (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Købers Kreditors Akt: Skab FJnr. (udfyldes af dommerkontoret) bopæl:.omskrevet Anmelder: 1/ gl. reg År 192o den 24.. juni tinglyste's sålydende dokument: KØBEKONTRAK T. Undertegnede etatsråd Alfred Sørensen sælger og overdrager herved til senere fuldbyrdelse ved skøde til herr cyklehandler Alfred Carl Waldemar August Andersen, Farum, en parcel af den mig ifølge skøde af 18/ tinglæst den 3/ tilhørende ejendom, matr.nr. 2 a ' af Farumgård,'Fåi-ild'ebgn; er-opmålt.6 a Såta,f-låndln'SPeldøi'Sirk, udgør 917 kv.m: 2327 kv.alen, og den er beliggende i et hjørne overfor Fiskebæk hotel mellem landevejen, Dorthesvej og Faresøvej. 6. Der pålægges ejendommen følgende servitilter, foi" hvis vedkommende nöterin^vil våare'åt < f6reta&e ipå.iredkoddende.sted.i'pan-bei-egistei'e=t, a. Uden sælgerens samtykke må ingen udstykning finde sted. b. Hvor parcellen grænser til sælgerens øvrige jord, rejser og vedligeholder køberen et lovligt og forsvarligt hegn, der kan frede mod løsgående kreaturer, høns og andre fjerkreaturer må kun holdes på tilstrækkelig indhegnet plads. c. Htts sælgeren eller fremtidige ejere af matr.nr. 2 fører kloak- vandgas elektriske eller andre ledninger gennem jorden, hvortil de er berettigede, må sådanne ikke forstyrres eller beskadiges, og sælgeren forbeholder sig til enhver tid ret til at efterse og vedligeholde dem, men må e-rstatte skade, der ved sådant eftersyn tilføjes køberen eller hans suc- Besti lling s- formular C Jensen & Kjeldskov A/S, København.

57 cessorer, fastsat efter vurdering af 2 uvildige mænd, hvoraf hver af parterne vælger een, samt eventuelt en af skønsmændene valgt opmand. d. Sælgeren og fremtidige ejere af matr.nr. 2 forbeholder sig at tilse og vedligeholde sådanne drænledninger, der fra den øvrige ejendom fører over den herved overdragne parcel, ligeledes mod en på samme måde fastsat erstatning for eventuel skade. e. Der må ikke på ejendommen drives erhverv, der er sundhedsfarlige for naboerne, eller som ved røg, støj eller ilde lugt forulemper dem. København, den 2. oktober Alfred Sørensen. A. Carl Wald. A. Andersen. Til vitterlighed: E. Svendsen. R. Hansen. D 7. e.,(tguai

58 Akt: Skab Nr. (Udfyldes af Dommerkontoret) Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). /Nr. Nr., EjerlaV, Sogn:2 aa Farumgaard, (i København Kvarter) Farum Sogn. eller(i de sønderjydske Lands- dele) Bd. og Bl. 1 Ting- Kreditors ) bogen, Art. Nr., Ejerlav, Sogn. Gade og Hus Nr.: saadant finde.) Furesøvej og Dorthevej. Farum. Købers. Bopæl: Farum. Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor): Overretssagfører Otto Prior. Raadhusstmde-Nr. 7. Stempel: 18 Kr. oo Øre. EXTRAKTUDSKRIFT af SKØDE fra Enkefru ODA WEBER SØRENSEN til Chauffeur HANS LOUIS VILHELM VICTOR ANDERSEN vedrørende de Ejendommen Matr.Nr. 2 aa Farumgaard, Farum Sogn ved Salget paalagte Servitutter: 3. Der paalægges den solgte Parcel følgende Servitutter, i hvilken Anledning nærværende Skøde tillige vil være at lyse som servitutstiftende: a) Uden Samtykke af Sælgeren eller dennes Successorer maa ingen Udstykning finde Sted, b) hvor Parcellen grænser til Sælgerens øvrige Jord, vil Parcelejeren have at rejse og vedligeholde lovligt og forsvarligt usn, der kan frede mod løsgaaende Kreaturer. Høns og andre Fjerkreaturer maa kun holdes paa tilstrækkelig indhegnet Plads. Svinehold maa ikke finde Sted, c) Sælgeren saavel som fremtidige Ejere af Hokredejendommen skal være berettigede til uden Indsigelse fra Parcelejeren at føre Kloak- Vand-Gas-Elektricitets-Dræn- eller andre Ledninger gennem Parcellens Jord. Alle saadanne enten værende eller kommende Ledninger maa ikke forstyrres eller beskadiges, og Sælgeren forbeholder sig for sig og Successorer Ret til til enhver Tid at efterse og vedligeholde Ledningerne, men er paa den anden Side pligtig at er- Bestillings- Formular D statte al Skade, der ved saadant Eftersyn eller Vedligeholdelse Jensen & Kjeldskov, A)S, København

59 tilføjes Parcelejeren, fastsat efter Vurdering af 2 uvildige Mænd, hvoraf hver af Parterne vælger een, samt eventuelt en af Skønsmændene valgt ppmand, d) paa Parcellen maa der ikke drives Fabriks- eller anden Virksomhed, der ved Røg, Støj eller ilde Lugt kan forulempe Naboerne. Ded3ygninger, der:opføres paa Pardellen skal være af villamæssig Karakter og maa kun være indrettet til Beboelse for højst 2 Familier. Paataleretten vedrørende de ovennævnte Servitutter (a-d) tilkommer Ejeren af Hovedejendommen Matr.Nr. 2 a Farumgaard. Som Køber: Farum, den 8.August Som Sælger: (sign). Hans Louis Vilhelm (sign). Oda Weber Sørensen. Victor Andersen. Til Vitterlighed om Underskrifternes Ægthed, Dateringens Rigtighed og Underskrivernes Myndighed: Otto Prior. ORSagfører. Raadhusstræde 7.. Indført å Dagbogen,for Rc-tehrods FY' 8, 17,i!lerod Kobstad m. Lyst. Tingbog: Ed. 77b i o- Akt: Skab Genpg,7t iqtic12,02 bek70ftwo

60 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: 2 y og 2 aa Stempel: 2 kr. 0 0 øre Farumgård, Farum sogn. Købers Kreditors bopæl: Anmelder; Akt: Skab /9 - nr. 4.? (udfyldes af dommerkontoret) Kommunelærer A. Carstens, Pilegårdsvej 6, Herlev. Undertegnede tillader herved at vandrørledning fra Farum vandværks hovedledning til matr.nr. 2 ah Farumgård, må nedgraves på mine grunde matr.nr. 2 y og 2 aa Farumgård. Ligeledes tillader jeg, at evt. fremtidig reparation på denne ledning må foretages. Tilladelse gives under forudsætning af, at ledningen flyttes uden udgift for mig, dersom den kommer til gene ved evt. bebyggelse på mine grunde. Som vederlag afsættes et stik til "Hytten" samtidig med nedlægningen. Nærværende deklaration ønskes lyst på matr.nr. 2 y og 2 aa Farumgård. Påtaleret har ejeren af matr.nr. løvrigt henvises til servitutter og pantegæld i henhold til ejendommens blad i tingbogen. Farum A. Støvring. Afgift: 14 1 : 14" kr. øre, indført i dagbogen for retten i Hillerød den 19 OKT , lyst akt: skab n nr. la? 5-- kr. øre. Genpartens rigtighed bekræftes. Dommeren i Hillerød m. 1/ BeaffilingsfomMar D Jensen & Kjeldskov A/S, København

61 JuStitsmifiisteriétS Genpartpapir. Til Skøder, SkadeSløsbreve, KVitteringer til Udslettelse og andre Paategninger o m. m. (vedr. fast Ejendom)».... Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn:. Akt: Skab Nr..Par(, F-e 1- a:f -Ms:i r.nr. 2a (Udfyldes af Dommerkontoret) (I København Kvarter) Farumgaard, Farum Sogn. eller(i de sønderjydake Lands:.." _, _, - "'r - i Kåbers - } dele) Bd. og Bl. i ting- Bopæl: Vestre Boulevard 46 bogen, Art. Nr., Ejerlav, Kreditorsx Sogn.' - - Gade og Hus Nr.: (hvor saadant findes) Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor): Sagfører Erik Stage, Ny Vestergade 19, V. Stempel: 26 Kr. 50 Øre. FORELØBIGT SKØrDE. Underskrevne Fru Oda Thi:1=er sælger og overdrager herved til medunderskrevne Grosserer Ev. Schumacher en ubebygget Parcel af den mig tilhørende Ejendom Matr.Nr. 2a Farumgaard, Farum Sogn, paa følgende Vilkaar: 4. Der paslægges Parcellen følgende Servitutter, med Hensyn til hvilke Skødet begæres tinglyst som servitutstiftende: 1. Paa Parcellen maa der ikke bygges højere end til 1. Sal inclusive og Bygningen skal opføres i god og smuk Villastil. Spørgsmaalet om Stilen afgøres af Ejeren af Hovedparcellen, dog under Appel til ÅLkademisk.arkitektforening. 2. Paa Ejendommen maa der ikke udøves Næringsdrift, og det er forbudt at indrette eller foretage nogen Form for Virksomhed, der ved Røg, ilde Lugt, Larm, ubehageligt Skue eller anden væsentlig Ulempe generer Beboerne af de omkringliggende Parceller. Ejendommen maa ikke benyttes som Oplagsplads. 3. Ejeren af Ejendommen har fuld Hegnspligt til de Sider, hvor det ellers vilde paahvile Ejeren af Ejendommen at sætte Hegn. 4. Disse Servitutter respekterer størst muligt Laan af offentlige Midler. Paataleretten tilkommer Ejeren af Hovedejendommen, Matr. Bestillings - Formular D Nr.,2 a af Farumgaard, Farum Sogn, og saafremt der ikke længere eksisterer noget, som kan betegnes som Hovedparcel, tilkommer Jensen & Kleldskov, AIS, København.

62 Paataleretten Ejeren af de omkringliggende Parceller, der er udstykket fra samme Ejendom. (1'.'"N J_ København, ~ _1944.' - e Ev. Schumacher. Oda ThUrMer. 7( &;y51,94 /9 Yy -, ", C c C c

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 29.11.2012-1004109289 TINGLYSNINGSDATO: 29.11.2012 14:56:10 EJENDOM: Adresse: Kejlstrup Tværvej 11 0001hk Balle By, Balle 0031q Ø. Kejlstrup, Gødvad

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 26.03.2010-1000697446 TINGLYSNINGSDATO: 0040ax Adresse: Bauneholmvej 54 0015m 0012d 0012a 0015o 0012e 0015i Adresse: Klodgårdsvej 4 0024i 0024h 0024c

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen.

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen. Altre nr., ejerlav, sogn: 27 b Venslev b3i,;;empei; 130 kr- 00 øre (I København kvarter) Ferslev sogn. eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.:

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10 Matr. nr 9 m Aalsbo Skøde 26/10 1944 + Jacob Klüver Hansen Hilda Klüver f. 21/3 1920 d. 21/4 1991 f. 3/11 1919 Skøde 4/6 1957 + Kresten Hesselager Agnethe Hesselager f. 18/2 1884 d. 16/6 1973 f. 13/5 1890

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 06.02.2015 12:07:32. EJENDOM: Adresse: Birkedam 7 6000 Kolding. Appr.dato: 30.09.2014.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 06.02.2015 12:07:32. EJENDOM: Adresse: Birkedam 7 6000 Kolding. Appr.dato: 30.09.2014. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 06.02.2015 12:07:32 EJENDOM: Adresse: Birkedam 7 6000 Kolding Samlet areal: 45069 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: 30.09.2014 Landsejerlav: Harte By, Harte Matrikelnummer: 0012b

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01863.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00 Fredningen vedrører: Rom Kirke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E il! 1 il' III Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: 50 kr. -- øre 2-gd, Lunderskov

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01164.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01 Fredningen vedrører: Linde Kirke Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-06-1948, 17-12-1948 Kendelser Deklarationer

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE . IOLHOFF & USSING V 1. Reg.afgift kr. 100,00 Retsafgift kr. 1.400,00 I alt kr. 1.500,00 M'atr. nr.: 14 n og 25 q Ramløse by, Ramløse Beliggende: Anmelder: Skovsvinget 2 Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER HÆFTELSER. Udskrevet: :52:47. EJENDOM: Adresse: Hostrupvej Hobro. Appr.dato:

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER HÆFTELSER. Udskrevet: :52:47. EJENDOM: Adresse: Hostrupvej Hobro. Appr.dato: TINGBOGSATTEST Udskrevet: 11.08.2015 08:52:47 EJENDOM: Adresse: Hostrupvej 10 9500 Hobro Samlet areal: 866 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: 11.11.1111 Landsejerlav: Hobro Markjorder Matrikelnummer: 0532 Areal:

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

TINGBOGSATTEST. Udskrevet: :39:34. EJENDOM: Adresse: Åbøl Østermarksvej Bevtoft. Appr.dato: Matrikelnummer: 0001

TINGBOGSATTEST. Udskrevet: :39:34. EJENDOM: Adresse: Åbøl Østermarksvej Bevtoft. Appr.dato: Matrikelnummer: 0001 TINGBOGSATTEST Udskrevet: 03.11.2014 10:39:34 EJENDOM: Adresse: Åbøl Østermarksvej 1 6541 Bevtoft Samlet areal: 442443 m2 605 m2 Matrikelnummer: 0001 45966 m2 Matrikelnummer: 0186 159101 m2 Matrikelnummer:

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

TINGBOGSATTEST. Udskrevet: :19:29. EJENDOM: Adresse: Johs E Rasmussens V Hjørring. Appr.dato:

TINGBOGSATTEST. Udskrevet: :19:29. EJENDOM: Adresse: Johs E Rasmussens V Hjørring. Appr.dato: TINGBOGSATTEST Udskrevet: 19.03.2015 14:19:29 EJENDOM: Adresse: Johs E Rasmussens V 15 9800 Hjørring Samlet areal: 155483 m2 2247 m2 Appr.dato: 09.07.2014 Hjørring Markjorder 0006rl 15200 m2 0 m2 Appr.dato:

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Borgerservice Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen

Læs mere

TINGBOGSATTEST. Udskrevet: 12.05.2015 16:25:56. EJENDOM: Adresse: Cementvej 2 2680 Solrød Strand. Appr.dato: 04.05.2009.

TINGBOGSATTEST. Udskrevet: 12.05.2015 16:25:56. EJENDOM: Adresse: Cementvej 2 2680 Solrød Strand. Appr.dato: 04.05.2009. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 12.05.2015 16:25:56 EJENDOM: Adresse: Cementvej 2 2680 Solrød Strand Samlet areal: 251972 m2 9525 m2 Appr.dato: 04.05.2009 Landsejerlav: Karlstrup By, Karlstrup Matrikelnummer:

Læs mere

Tingbogsattest. Adkomster. Udskrevet: :05:08. Ejendom: Adresse: Mosede Landevej Greve. BFE-nummer: Appr.dato:

Tingbogsattest. Adkomster. Udskrevet: :05:08. Ejendom: Adresse: Mosede Landevej Greve. BFE-nummer: Appr.dato: Tingbogsattest Udskrevet: 15.12.2016 09:05:08 Ejendom: Adresse: Mosede Landevej 56 2670 Greve BFE-nummer: 8909183 Appr.dato: 16.01.2002 Landsejerlav: Greve By, Greve Matrikelnummer: 0005ku Areal: 8203

Læs mere

TINGBOGSATTEST. NOTERINGER: Dato: SERVITUTATTEST EJ FOREVIST VED TILDELING AF LOD, JFR. MIN. SKR. 8-ak,8-al,8-am

TINGBOGSATTEST. NOTERINGER: Dato: SERVITUTATTEST EJ FOREVIST VED TILDELING AF LOD, JFR. MIN. SKR. 8-ak,8-al,8-am TINGBOGSATTEST Udskrevet: 15.01.2015 15:26:47 EJENDOM: Adresse: Tarpvej 52 7330 Brande Samlet areal: 547200 m2 5983 m2 Appr.dato: 25.05.2004 Landsejerlav: Uhre By, Brande Matrikelnummer: 0008a Areal: 52559

Læs mere

Udbudsmateriale Generatorvej Herlev

Udbudsmateriale Generatorvej Herlev Udbudsmateriale Generatorvej 12 2730 Herlev J. nr. 00.01.00P00 1 Sag: 2012/01420 005 Udbudsmaterialet indeholder følgende: 1. Udbudsbetingelse og oplysninger om ejendommen 2. Annonce 3. Skatteattester

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 24.04.2015 09:38:10. EJENDOM: Adresse: Buddinge Hovedgade 74 2860 Søborg. Appr.dato: 02.09.1994.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 24.04.2015 09:38:10. EJENDOM: Adresse: Buddinge Hovedgade 74 2860 Søborg. Appr.dato: 02.09.1994. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 24.04.2015 09:38:10 EJENDOM: Adresse: Buddinge Hovedgade 74 2860 Søborg Samlet areal: 6126 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: 02.09.1994 Landsejerlav: Buddinge Matrikelnummer: 0015fd

Læs mere

DEKLARATION FOR ET BOLIGOMRÅDE NCRJ3 FOR VELLTEGV^J I RINGKØBING BY. Oktober 1??6,

DEKLARATION FOR ET BOLIGOMRÅDE NCRJ3 FOR VELLTEGV^J I RINGKØBING BY. Oktober 1??6, 3 R I N G K Ø B I N G K O M M U N E DEKLARATION FOR ET BOLIGOMRÅDE NCRJ3 FOR VELLTEGV^J I RINGKØBING BY. Oktober 1??6, RING K-g 3 I N G K O K M U N E. DEKLARATION FOR ET BOLIGOMFÅDE I DEN SYDLIGE DEL AF

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :36:23. EJENDOM: Adresse: Engvej Skive. Ejendomstype: Appr.dato:

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :36:23. EJENDOM: Adresse: Engvej Skive. Ejendomstype: Appr.dato: TINGBOGSATTEST Udskrevet: 25.11.2014 11:36:23 EJENDOM: Adresse: Engvej 19 7800 Skive Samlet areal: Heraf vej: Ejendomstype: 165675 m2 956 m2 Grund Appr.dato: 18.12.2001 Landsejerlav: Krabbesholm, Skive

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 06.08.2013 09:23:03. EJENDOM: Adresse: Skolegade 8 7790 Thyholm. Appr.dato: 17.03.1978.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 06.08.2013 09:23:03. EJENDOM: Adresse: Skolegade 8 7790 Thyholm. Appr.dato: 17.03.1978. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 06.08.2013 09:23:03 EJENDOM: Adresse: Skolegade 8 7790 Thyholm Samlet areal: 876 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: 17.03.1978 Landsejerlav: Hvidbjerg By, Hvidbjerg Matrikelnummer:

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 24.01.2013 10:17:05. EJENDOM: Adresse: Firhuse 7 7441 Bording. Appr.dato: 01.07.1992.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 24.01.2013 10:17:05. EJENDOM: Adresse: Firhuse 7 7441 Bording. Appr.dato: 01.07.1992. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 24.01.2013 10:17:05 EJENDOM: Adresse: Firhuse 7 7441 Bording Samlet areal: 429671 m2 Heraf vej: 6890 m2 Appr.dato: 01.07.1992 Landsejerlav: Over Julianehede, Engesvang Matrikelnummer:

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER HÆFTELSER. Udskrevet: :32:35 EJENDOM: 2300 København S

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER HÆFTELSER. Udskrevet: :32:35 EJENDOM: 2300 København S TINGBOGSATTEST Udskrevet: 01.06.2016 15:32:35 EJENDOM: Adresse: Øresundsvej 55A 2300 København S Samlet areal: 950 m2 Heraf vej: 0 m2 Ejl. approbationsdato: 02.07.1982 Ejerlejlighedens areal: 470 kvm Fordelingstal:

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 15.01.2015 15:24:02. EJENDOM: Adresse: Gl Kærvej 17 7330 Brande. Appr.dato: 05.11.2013.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 15.01.2015 15:24:02. EJENDOM: Adresse: Gl Kærvej 17 7330 Brande. Appr.dato: 05.11.2013. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 15.01.2015 15:24:02 EJENDOM: Adresse: Gl Kærvej 17 7330 Brande Samlet areal: 10644 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: 05.11.2013 Landsejerlav: Uhre By, Brande Matrikelnummer: 0008ag

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

TINGBOGSATTEST. NOTERINGER: Dato: 05.11.2003 Hertil henlagt m.nr. 2533,2534,2535,2536,2537,2538 og 2539 BRØ ADKOMSTER HÆFTELSER

TINGBOGSATTEST. NOTERINGER: Dato: 05.11.2003 Hertil henlagt m.nr. 2533,2534,2535,2536,2537,2538 og 2539 BRØ ADKOMSTER HÆFTELSER TINGBOGSATTEST Udskrevet: 21.02.2013 16:47:17 EJENDOM: Adresse: Bellahøjvej 108 2720 Vanløse Samlet areal: 7670 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: 05.11.2003 Landsejerlav: Brønshøj, København Matrikelnummer:

Læs mere

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej Ejendomme 27. august 2013/AB Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD Storparceller på Halmstadvej Storparcellerne Parcel A (ca. 13.788 m2) Parcel B (ca. 10.755 m2) Begge parceller er beliggende på Halmstadvej

Læs mere

TINGBOGSATTEST. NOTERINGER: Dato: 25.05.2004 SERVITUTATTEST EJ FOREVIST VED TILDELING AF LOD, JFR. MIN. SKR. FOR 1 M.

TINGBOGSATTEST. NOTERINGER: Dato: 25.05.2004 SERVITUTATTEST EJ FOREVIST VED TILDELING AF LOD, JFR. MIN. SKR. FOR 1 M. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 08.12.2014 09:58:26 EJENDOM: Adresse: Dørslundvej 89 7330 Brande Samlet areal: 57755 m2 Heraf vej: 625 m2 Appr.dato: 25.05.2004 Landsejerlav: Brande-Harrild, Brande Matrikelnummer:

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 12.05.2016-1007272085 TINGLYSNINGSDATO: 12.05.2016 14:08:34 EJENDOM: Adresse: Åtoften 901 0001bs 0001bv 0001aff 0001nh Adresse: Åtoften 153 0001qf Adresse:

Læs mere

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger)

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 Ejerlav: Matr. nr.: Beliggende: Paderup By, Kristrup 6Y Neptunvej 20, 8960 Randers SØ KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 - Parterne... 1 2 Det solgte... 2 3 Købesummen... 2

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 16.04.2015 11:19:20. EJENDOM: Adresse: Mørkhøj Parkalle 5 2860 Søborg. Appr.dato: 18.07.2012.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 16.04.2015 11:19:20. EJENDOM: Adresse: Mørkhøj Parkalle 5 2860 Søborg. Appr.dato: 18.07.2012. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 16.04.2015 11:19:20 EJENDOM: Adresse: Mørkhøj Parkalle 5 2860 Søborg Samlet areal: 54326 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: 18.07.2012 Landsejerlav: Mørkhøj Matrikelnummer: 0001mu

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

TINGBOGSATTEST. NOTERINGER: Dato: 10.05.2006 1023 m2 overført til matr. nr. 348 Kongens Enghave

TINGBOGSATTEST. NOTERINGER: Dato: 10.05.2006 1023 m2 overført til matr. nr. 348 Kongens Enghave TINGBOGSATTEST Udskrevet: 24.04.2015 09:46:40 EJENDOM: Adresse: Sydhavns Plads 4 2450 København SV Samlet areal: 2239 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: 10.05.2006 Landsejerlav: Kongens Enghave, København Matrikelnummer:

Læs mere

Skødet er stempelfrit i medfør af stempellovens 79, stk. 1, nr. 3. ENDELIGT SKØDE

Skødet er stempelfrit i medfør af stempellovens 79, stk. 1, nr. 3. ENDELIGT SKØDE Matr. nr. 12 e Ejby by, Ejby Anmelder: Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 21 København Ø 3927 2 Skødet er stempelfrit i medfør af stempellovens 79, stk. 1, nr. 3. ENDELIGT SKØDE Undertegnede Poul Andersen

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

0 0 083 *-3.M19b9 DEKLARATION

0 0 083 *-3.M19b9 DEKLARATION dz Mtr. nr., ejerlav, sogn: matr. nr. 1 Stempel: (/ København kvarter) Mygdal sogns eller (i de sønderjydske lands- -,-,. -r\ ^ J(IVJ H * L nordlige Del. dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav,

Læs mere

Fordelingstal: 1/2. Nummer: 2 Appr.dato: 12.11.1928. Matrikelnummer:

Fordelingstal: 1/2. Nummer: 2 Appr.dato: 12.11.1928. Matrikelnummer: ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: 16.12.2011 14:46:00

Læs mere

25. MRS 1965 * 005726 Anmelder: landinspektørerne THORSEN & KRARUP Roskilde D E K L A R A T I O N. 1

25. MRS 1965 * 005726 Anmelder: landinspektørerne THORSEN & KRARUP Roskilde D E K L A R A T I O N. 1 25. MRS 1965 * 005726 Anmelder: landinspektørerne THORSEN & KRARUP Roskilde D E K L A R A T I O N. 1 I forbindelse med udstykning af matr.nr. 7 g Viby By, Syv Sogn 2, pålægges der herved ejendommen følgende

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

1 a., 1 p og 1 s Kalvehave Færgegaard Kalvehave sogn-'

1 a., 1 p og 1 s Kalvehave Færgegaard Kalvehave sogn-' Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. 1 tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. - Stempel: 1 a., 1 p og 1 s Kalvehave Færgegaard Kalvehave sogn-' kr.

Læs mere

g Randers kommune sælger og betinget overdrager herved til di-.<1

g Randers kommune sælger og betinget overdrager herved til di-.<1 c: a 3? "E. Mtr. nr., ejerlav, sogn: matr.nr.421ez, stem P el: 32oo kr. oo (1 København kvarter) Randers købstads eller (i de sanderjydske lands- markj order dele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav,

Læs mere

TINGBOGSATTEST. Udskrevet: :12:24. EJENDOM: Adresse: Sortemosevej Allerød. Appr.dato:

TINGBOGSATTEST. Udskrevet: :12:24. EJENDOM: Adresse: Sortemosevej Allerød. Appr.dato: TINGBOGSATTEST Udskrevet: 11.05.2015 13:12:24 EJENDOM: Adresse: Sortemosevej 13 3450 Allerød Samlet areal: 557105 m2 6608 m2 0006bf 3950 m2 0 m2 0041aa 2991 m2 170 m2 0005bc 14659 m2 0 m2 0005p 9914 m2

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 24.04.2015 09:44:19. EJENDOM: Adresse: Strandvejen 93 2100 København Ø

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 24.04.2015 09:44:19. EJENDOM: Adresse: Strandvejen 93 2100 København Ø TINGBOGSATTEST Udskrevet: 24.04.2015 09:44:19 EJENDOM: Adresse: Strandvejen 93 2100 København Ø Samlet areal: 4493 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: 12.08.2002 Landsejerlav: Udenbys Klædebo Kvarter, København

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Ledelse Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen tilhørende

Læs mere

SERVITUT. EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg. Matrikelnummer: 0052. EJER: MØLLEBUGTEN ApS Pilene 10 6470 Sydals CVR: 35402012

SERVITUT. EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg. Matrikelnummer: 0052. EJER: MØLLEBUGTEN ApS Pilene 10 6470 Sydals CVR: 35402012 SERVITUT EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 Landsejerlav: Stovgård, Dybbøl Matrikelnummer: 0052 EJER: MØLLEBUGTEN ApS Pilene 10 6470 Sydals CVR: 35402012 Underskrevet i henhold til fuldmagt af: Fuldmagtsordning

Læs mere

TINGBOGSATTEST. Udskrevet: :06:15. EJENDOM: Adresse: Kejlstrup Tværvej Silkeborg. BFE-nummer: Appr.dato:

TINGBOGSATTEST. Udskrevet: :06:15. EJENDOM: Adresse: Kejlstrup Tværvej Silkeborg. BFE-nummer: Appr.dato: TINGBOGSATTEST Udskrevet: 18.03.2016 10:06:15 EJENDOM: Adresse: Kejlstrup Tværvej 11 8600 Silkeborg Samlet areal: 362052 m2 Heraf vej: 1500 m2 BFE-nummer: 9769105 Appr.dato: 18.06.2003 Landsejerlav: V.

Læs mere

TORVET 1. 5750 RINGE. Vedrørende: Arealoverførsler mellem matr.nr. 26-p m.fl. Skærup By, Skærup og matr.nr. 26-n Skærup By, Skærup

TORVET 1. 5750 RINGE. Vedrørende: Arealoverførsler mellem matr.nr. 26-p m.fl. Skærup By, Skærup og matr.nr. 26-n Skærup By, Skærup LANDINSPEKTØR STEEN N0RGAARD Andelsselskabet Skærup Vandværk c/o Steen L. Kristensen Klosterbakken 36 Skærup 7080 Børkop TORVET 1. 5750 RINGE TLF. 62 62 25 50 www.fynsland.dk BANK: Danske Bank 4692-0010830532

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :23:35. EJENDOM: Grønningen 7, 1. TH København K

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :23:35. EJENDOM: Grønningen 7, 1. TH København K TINGBOGSATTEST Udskrevet: 17.08.2016 11:23:35 EJENDOM: Adresse: Grønningen 7, 1. TH. 1270 København K Samlet areal: 956 m2 Heraf vej: 0 m2 Ejl. approbationsdato: 09.04.1970 Ejerlejlighedens areal: 69 kvm

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :00:34. EJENDOM: Adresse: Gammel Landevej Lemvig. Appr.dato:

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :00:34. EJENDOM: Adresse: Gammel Landevej Lemvig. Appr.dato: TINGBOGSATTEST Udskrevet: 20.03.2015 14:00:34 EJENDOM: Adresse: Gammel Landevej 35 7620 Lemvig Samlet areal: 7646868 m2 Heraf vej: 98520 m2 Appr.dato: 28.09.2000 Landsejerlav: Præstegården, Torsted Matrikelnummer:

Læs mere

S E R V I T U T T E R

S E R V I T U T T E R Original. A F S K R I F T I anledning af at undertegnede NORDKYFA A/S, Rågeleje, agter at udstykke og sælge de mig tilhørende arealer matr.nr. 6-g, 6-u, 6-v og 6-x Smidstrup by, Blistrup sogn, i overensstemmelse

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :01:41. EJENDOM: Adresse: Lygten 57, København NV

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :01:41. EJENDOM: Adresse: Lygten 57, København NV TINGBOGSATTEST Udskrevet: 20.05.2016 13:01:41 EJENDOM: Adresse: Lygten 57, 3. 2400 København NV Samlet areal: 2471 m2 Heraf vej: 427 m2 Ejl. approbationsdato: 14.10.1971 Ejerlejlighedens areal: 54 kvm

Læs mere

Tinghøj Allé Ringe. sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé Ringe. sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne KØBSAFTALE Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond,

Læs mere

TINGBOGSATTEST. NOTERINGER: Dato: 02.07.2002 Foretaget notering om jordforurening kortlagt på vidensniveau 1 helt/delvist. Kortlægningsnr.

TINGBOGSATTEST. NOTERINGER: Dato: 02.07.2002 Foretaget notering om jordforurening kortlagt på vidensniveau 1 helt/delvist. Kortlægningsnr. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 25.02.2014 09:24:05 EJENDOM: Adresse: Klostergade 16 6000 Kolding Samlet areal: 5140 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: 02.07.2002 Landsejerlav: Kolding Bygrunde Matrikelnummer: 0458a

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> 19.t40v80 3 2 6 3 9 Akt: Skab nr. f7

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 29.08.2014-1005600294 TINGLYSNINGSDATO: 29.08.2014 08:52:43 EJENDOM: Adresse: Gammelskovvej 14 6534 Agerskov Matrikelnummer: 0070 Matrikelnummer: 0171

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Matr.nr. 15afb, Nørremarken, Ribe Jorder Beliggende Industrivej 63, 6760 Ribe Arealet, der fremgår af vedhæftede matrikelkort, udgør 3.275 m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE Mellem

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening Dok. om bebyggelse, beplantning, grundstørrelse, hegn, beplantning, skiltning, parkeringsplads, veje, vandforsyning, pligt til at være medlem af, grundejerforening

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

Hjdh&mi 08.ÅU61978* Deklaration. /> Kabl-/" qu n ^ AU/ JfU *"//& tuflvkcva-tj d<'/( 'ttcefrr/fii'* Gade og hus nr.:

Hjdh&mi 08.ÅU61978* Deklaration. /> Kabl-/ qu n ^ AU/ JfU *//& tuflvkcva-tj d<'/( 'ttcefrr/fii'* Gade og hus nr.: Mtr. nr., ejerlav, sognøct^m- ^- '** Stempel: 2b kr. *2? (7 København kvarter) /Yl. Aj. eller (i de sønderjydske lands-.,. < J dele)bd.ogbl.itingbogen, h

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

{3ae30597-b d-9da7-deeace03790d} true TINGBOGSATTEST

{3ae30597-b d-9da7-deeace03790d} true TINGBOGSATTEST {3ae30597-b330-487d-9da7-deeace03790d}101212068true TINGBOGSATTEST Udskrevet: 18.07.2016 15:31:27 EJENDOM: Adresse: Hauser Plads 26, 4. 1127 København K Samlet areal: 153 m2 Heraf vej: 0 m2 Ejl. approbationsdato:

Læs mere

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger )

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) J.nr. 6171-25 JG/tjk Dok 000055 Mellem Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) og Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter kaldet Køber

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 01345.06 Afgørelser - Reg. nr.: 01345.06 Fredningen vedrører: GIesborg Kirke Domme Taksati ans kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-07-1950 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Tingbogsattest Ejendom: Hovednotering: Adkomster Dokument: Også tinglyst på: Adkomsthavere: Købesum: Dato for overtagelse:

Tingbogsattest Ejendom: Hovednotering: Adkomster Dokument: Også tinglyst på: Adkomsthavere: Købesum: Dato for overtagelse: Tingbogsattest Udskrevet: 20.06.2017 13:31:52 Ejendom: Adresse: Kamillehaven 46 4622 Havdrup BFE-nummer: 100090033 Appr.dato: 02.06.2017 0019ce Areal: 796 m2 Heraf vej: 0 m2 Matr.nr. notering: Udstykket

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2012-32923 / 2013-129749 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge LIDEMARKSVEJ 108 110, BJÆVERSKOV KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendomme:

Læs mere

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR Anmelder: TDC Services A/S Ejendomsjura Telehøjen 1 5220 Odense SØ Tlf.: 66 66 35 02 Navneændring TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR. 25 76 75 35 har pr. 1. januar 2003 ændret navn til TDC Totalløsninger A/S,

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 1tæ, Nørager Hgd., Durup, beliggende

Læs mere