Årsrapport Scleroseforeningen. Ny struktur med erfarne kræfter og friske øjne. Det flaskede sig for Projekt Bon-Kammerat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2006. Scleroseforeningen. Ny struktur med erfarne kræfter og friske øjne. Det flaskede sig for Projekt Bon-Kammerat."

Transkript

1 Scleroseforeningen. TILLÆG TIL MAGASINET MAJ 2007 Årsrapport Ny struktur med erfarne kræfter og friske øjne. Det flaskede sig for Projekt Bon-Kammerat. Handicapboliger klar til indflytning.

2 Indhold 3 Ledelsesberetning 7 Det skete i Uddrag af årsregnskab 20 Resultatopgørelse 21 Balance Tekst: Natasja Englund. Layout: KP2

3 Scleroseforeningen Årsrapport Ledelsesberetning Begivenheder og aktiviteter i Forandringsåret: Ikke siden sin stiftelse for næsten 50 år siden har Scleroseforeningen undergået så store forandringer på et enkelt år. Startskuddet blev indirekte givet, da Folketinget for fire år siden besluttede den store kommunalreform med nedlæggelse af amterne og reduktion af kommuneantallet pr. 1. januar Scleroseforeningen besluttede tidligt at benytte kommunalreformen til at give vores egen organisation og dens opbygning det helt store serviceeftersyn. Gennem tre års spændende proces har først en lille arbejdsgruppe, og derefter alle i både den folkevalgte og den ansatte ledelse, arbejdet målrettet og demokratisk med den fornyelse, der nu er en realitet. Vi vil benytte denne lejlighed til at sende en varm tak til alle involverede for deres forståelse, deres engagement og deres uvurderlige hjælp i denne forandringsproces! Sekretariatets organisation er siden 1. juni 2006 fornyet og forenklet. Nu har vi samlet alle funktioner i tre logiske sammenhænge, som for nemheds skyld kaldes A, B og C. A for Administration, B for Business, C for Care. Det er allerede vores opfattelse, at denne logiske forenkling med tre nye afdelinger giver styrket synergi, mindre risiko for overlapninger og større medarbejdertilfredshed. Business-området er den forretningsmæssige side af foreningen, der skal sikre kendskab og indtægter til formålet. Care-området omfatter alle de ydelser, der sørger for service og hjælp til omverdenen, primært de af landets scleroseramte, som er vores kernebrugere. Vi valgte at gennemføre de store ændringer i sekretariatet først, så alt kunne være klart til at støtte den efterfølgende strukturændring af foreningen. fremtidens frivillige har vi i 2006 lanceret et omfattende kursusprogram, baseret på e-learning via computeren. I fremtiden vil alle foreningens 48 lokalafdelinger fokusere på tre lige vigtige områder: Sikring af et godt socialt netværk blandt scleroseramte familier, information og PR-aktiviteter i lokalsamfundet samt påvirkning af den lokale sundheds- og handicappolitik. I forbindelse med strukturændringen blev foreningens opbygning væsentligt forenklet. Den første årlige Delegeretforsamling, den 11. og 12. november 2006, kunne, ifølge foreningens nye vedtægter, igangsætte en helt ny Hovedbestyrelse på 14 personer plus de nye faste seks udvalg, som får til opgave at udvikle handlingsplaner og at rådgive foreningens ledelse og lokalafdelingerne. Delegeretforsamlingen valgte som planlagt ny formand, næstformand og kasserer. Den afgående formand, Bent Jansson, blev hyldet for sin enestående, mangeårige frivillige indsats med Scleroseprisen, som kun er uddelt syv gange tidligere. Foreningens struktur er gennemgribende forandret, så den passer til det nye Danmarkskort. De tidligere amtskredse og klubber er nedlagt. Men deres betydningsfulde opgaver er sikret videreført, nu i en landsdækkende organisation af foreløbig 48 lokalafdelinger, som hver især har etableret sig med en lokal, demokratisk valgt bestyrelse. Den vigtigste opgave i Scleroseforeningens fornyelsesproces har været at fastholde erfarne frivillige og samtidig tiltrække et stort antal nye friske kræfter til det nye lokale arbejde. Som støtte for uddannelse af Scleroseforeningens præsident Ole Busck overrakte Scleroseprisen til tidligere formand Bent Jansson.

4 Scleroseforeningen Årsrapport 2006 I efteråret 2006 stod otte nye handicapboliger parate i Skørping. Aktiviteter og målopfyldelse. Fælles værdier: I 2006 afsluttede vi en grundig debat og vedtog som foreningens prioriterede værdier: Åbenhed, samspil, kvalitet, handling, håb. Vi ønsker, at alt, hvad Scleroseforeningen står for og udfører, skal kunne afspejles i dette fælles værdisæt. En væsentlig målsætning for foreningen er de mange behandlings- og hjælpetilbud til scleroseramte og deres nærmeste. Herunder hører områderne Sclerosecentrene i Haslev og Ry (de tidligere Sclerosehospitaler), feriehusene i Dronningens Ferieby i Grenaa, et omfattende og gratis tilbud om rådgivning ved blandt andre foreningens psykologer, socialrådgivere, lægekonsulent, frivilligrådgivning samt netrådgivningen Spørg os via foreningens hjemmeside. Et andet kerneområde er forskningen, som årligt tildeles et væsentligt millionbeløb i støtte. Ud over den traditionelle forskning i både årsager og behandling, som disponeres af et højt kvalificeret, uvildigt Forskningsudvalg, har Hovedbestyrelsen undtagelsesvis prioriteret et helt nyt og flerårigt projekt inden for sammenhængen mellem alternativ behandling og traditionel behandling med titlen Projekt Behandlerteam. Fremtidens bofællesskab er nu en realitet i Skørping syd for Ålborg. Indflytningen er igangsat i Scleroseforeningens otte fremtidssikrede boliger, som blev færdige i slutningen af 2006, og som, takket være ny teknologi, skal gøre det muligt for yngre handicappede at klare sig med minimal offentlig hjælp i dagligdagen var ikke nogen undtagelse med hensyn til sundhedspolitiske og handicappolitiske udfordringer for vores patientgruppe. Når det er relevant, kæmper vi de scleroseramtes sag sammen med de to danske paraplyorganisationer DSI (De Samvirkende Invalideorganisationer) og Patientforum. Der var to store problemstillinger, der desværre endnu var uløste efter 2006: Vederlagsfri fysioterapi til ca scleroseramte havde i årevis været en højt påskønnet og vigtig regelmæssig behandling, som kunne vedligeholde kroppens funktion og i mange tilfælde fastholde adgangen til jobmarkedet. I maj 2006 modtog vi til vores bestyrtelse et køligt brev fra Sundhedsstyrelsen, som med et pennestrøg standsede den vederlagsfri fysioterapi, tilsyneladende fordi andre patientgrupper også ønskede denne mulighed. Man valgte at behandle alle lige dårligt frem for at undersøge behovene grundigt. Og helt uværdigt blev de mennesker med sclerose ramt på deres daglige livskvalitet. I snart et år forfulgte vi denne urimelige beslutning over for styrelse og ministerium i håbet om, at et politisk flertal i Folketinget efterhånden ville få øjnene op for situationens alvor og hjælpe med til en løsning. Tysabri er den anden problemstilling, der har fyldt voldsomt i Denne nye og tilsyneladende meget effektive medicin er igen frigivet til behandling af sclerose. Men indtil videre har Sundhedsstyrelsen begrænset behandlingen til to udleveringssteder (København og Århus), hvilket umuliggør en god landsdækkende adgang på grund af strabadserende afstande for brugerne. I mange andre sammenhænge samarbejder vi internationalt, enten nordisk, europæisk eller på globalt plan. Vi tror på udbytte af internationalt samarbejde, og Scleroseforeningen er, i forhold til landets størrelse, usædvanligt godt repræsenteret i de internationale sammenhænge. For eksempel er foreningens præsident Ole Busck valgt som vicepræsident i den globale scleroseorganisation MSIF (Multiple Sclerosis International Federation), og i den samme organisation er foreningens direktør valgt som formand for de 43 medlemslandes direktørgruppe.

5 Scleroseforeningen Årsrapport 2006 I december måned lancerede Scleroseforeningen i samarbejde med Spar-købmandskæden projektet Bliv Bon- Kammerat med de scleroseramte. De ca. 500 Sparforretninger over hele landet har opsat en smart beholder til flaskebon er i butikken, så kunderne nu kan vælge at aflevere deres flaskepant-bon til støtte for sclerosesagen. Initiativet er kommet flot fra start med en omfattende positiv omtale og et flot økonomisk udbytte. Samarbejdet skal foreløbig gælde i to år. Udviklingen i foreningens økonomiske forhold. Resultatet for 2006 blev særdeles tilfredsstillende. Som det fremgår af regnskabsoplysningerne andetsteds i denne beretning, blev årets nettooverskud 7,1 mio. kr. Det samlede nettoresultat af indtægtsskabende virksomhed blev 38,2 mio. kr., som er anvendt til forskning med 7,0 mio. kr., til patienthjælp 15,5 mio. kr. og til information med 7,8 mio. kr. En væsentlig del af det positive resultat skyldes fremgang på stort set alle de indtægtsområder, vi selv kan påvirke direkte (fundraising). Men også arvesagerne oversteg langt vores forventninger. I sagens natur er arveindtægter en mere uforudsigelig del af indtægtsbilledet. Men det kan glæde os, at så mange danskere træffer en så stor beslutning som at tilgodese scleroseområdet via testamentet. Vi er meget taknemmelige over denne udvikling. Scleroseforeningen indstillede i efteråret 2006 den hidtil gunstige hvervemetode kaldet face-to-face, dvs. kontakt i gadebilledet til forbipasserende, potentielle bidragydere. Det kom sig blandt andet af, at indsamlingsmetoden i 2006 led under en tiltagende mistænkeliggørelse i nogle få medier. Scleroseforeningen valgte i efteråret at tage konsekvensen af de negative myter om metoden og indstillede i hvert fald midlertidigt denne indsamlingsform. Opbakningen fra medlemmer og faste bidragydere blev fastholdt i 2006, så der ved årets udgang var opbakning fra ca medlemmer og ca bidragydere. At danskere således prioriterer løbende støtte til Scleroseforeningen, er en uvurderlig platform for vores arbejde. Både med hensyn til økonomi og mulighed for indflydelse. I tilknytning til regnskabstallene vises også fem års hoved- og nøgletal. Resultatet for 2006 Indtægter Den største del af Scleroseforeningens indtægter består af indsamlede private midler. De beløber sig til 39,9 mio. kr., og resultatet er præget af, at vi i 2006 modtog arveindtægter for 7,1 mio. kr. mere end budgetteret. Scleroseforeningen ejer en række ejendomme, og udlejning af disse m.v. gav i 2006 et resultat på 3,9 mio. kr., hvilket er 1,4 mio. kr. mindre end budgetteret. Udgifter Det er et af foreningens vedtægtsbestemte formål at støtte scleroseforskning. I 2006 brugte foreningen 1,5 mio. kr. til et projekt i alternativ behandling - Projekt Behandlerteam. Projektet er bevilget med 7,0 mio. kr. over fem år. De øvrige 5,5 mio. kr. til forskning er givet til danske forskningsprojekter m.v., og det er foreningens politik at støtte alle seriøse og relevante forskningsprojekter. Scleroseforeningen arbejder vedblivende for at forbedre scleroseramtes forhold og livskvalitet. Til dette formål er patienthjælpen vigtig, og i 2006 fortsatte den høje indsats inden for rådgivning for foreningens medlemmer med sclerose. Rådgivning udføres af socialkonsulenter, psykologer, læger samt af et rådgivningspanel på foreningens hjemmeside med 27 tilknyttede specialister. Desuden støttede Scleroseforeningen bofællesskabet i Skørping Kommune med 0,4 mio. kr. til udvikling/indretning af et multifunktionelt køkken. Som det tredje vedtægtsbestemte formål skal foreningen arbejde for at udbrede kendskabet til sclerose. I 2006 fortsatte foreningens informationsvirksomhed sin høje indsats for fortsat patientoplysning og samfundsinformation. For en forening, der hovedsagligt arbejder for indsamlede midler, er indsamlingsaktiviteterne afgørende. Indtil efteråret kørte medlemshvervekampagnen Face-toface, som vil give et løbende bidrag til den økonomiske udvikling. Endvidere blev der iværksat en telemarketingindsats over for foreningens nuværende medlemmer. Scleroseforeningen udfører en del administrative opgaver som forretningsfører for sclerosecentrene i Ry og Haslev og for Dronningens Ferieby. Disse udgifter hører under forenings- og fællesadministration. Balance Foreningens egenkapital er i 2006 steget fra 47,8 mio. kr. til 54,5 mio. kr. Egenkapitalen udgør 79,6 procent af den samlede balance. Egenkapitalen udgør en nødvendig stødpude til opfyldelse af foreningens driftsforpligtelser. Scleroseforeningen administrerer en række selvstændige fonde. I henhold til fondenes vedtægter tilgår den væsentligste del af afkastet Scleroseforeningen. Fondenes formuer udgør tilsammen ca. 17,5 mio.kr.

6 6 Scleroseforeningen Årsrapport 2006 Fem års hoved- og nøgletal Oversigten med fem års hoved- og nøgletal viser udviklingen i Scleroseforeningens økonomiske forhold. Det fremgår af oversigten, at foreningen i denne årrække har besluttet at anvende beløb til scleroseformålet, som bortset fra 2006 overstiger resultaterne. Foreningens formue er bl.a. derfor formindsket med totalt set 3,6 mio. kr. Det medfører samtidig, at sikkerhedsfaktoren i denne årrække er faldet fra 1,5 til 1,3 år. Sikkerhedsfaktoren er udtryk for hvor lang tid, formuen kan række uden indtægter på et givent aktivitetsniveau (egenkapitalen ultimo året/årets udgifter). Den forventede udvikling. Foreningen budgetterer i 2007 med arveindtægter svarende til et normalt år og forventer på den baggrund en nedgang i de samlede indtægter. Udgifterne forventes samtidig at stige i et mindre omfang som følge af en forøgelse af aktivitetsniveauet, og der budgetteres på den baggrund med et overskud i størrelsesordenen 0,1 mio. kr. for Snart fylder Scleroseforeningen 50 år. Med udgangspunkt i den omfattende fornyelse, der blev lykkeligt gennemført i 2006, og som allerede er ved at finde sine ben, ser vi fortrøstningsfuldt på fremtiden. Den helt nye og effektive struktur for de frivillige er sammen med et veltrimmet sekretariat et godt udgangspunkt for at bevare optimismen. De frivillige udfører et stort stykke arbejde, men der er altid brug for nye kræfter og input. Derfor håber vi, at endnu flere vil melde sig til det frivillige lokale arbejde i fremtiden. Med respekt for Scleroseforeningens fælles værdier vil vi forsøge at videreudvikle samspillet mellem frivillige og ansatte. Trods tiltagende konkurrence også i form af offentlige prioriteringer har foreningen til stadighed søgt nye veje i et forsøg på at løse sine mange opgaver. Vi har til hensigt at advokere for scleroseramtes rettigheder og forhold, så længe der er et behov, både over for de lovgivende myndigheder og ude i de nye storkommuner. Nye forskningsgennembrud inden for scleroseområdet er hårdt savnede, men ikke længere urealistiske. Overalt i verden intensiveres jagten på sclerosens gåde i disse år, bl.a. fordi der alene i løbet af de seneste 10 år er blevet udviklet nye og konstant mere effektive medicinske behandlingstilbud. Takket være den ekstraordinært brede og gode befolkningsopbakning fra ca danskere, som viser Scleroseforeningen stor tillid i det daglige, har vi håb om at kunne fortsætte det høje aktivitetsniveau - altid med de scleroseramte danskere og deres familier i centrum! Afslutningsvis ønsker vi ved denne lejlighed at bringe en varm tak til de mange hundrede frivillige over hele landet og til de ansatte i sekretariatet, som i et tæt samarbejde har planlagt og gennemført de omfattende forandringer i 2006 med så fint et resultat. Christian L. Bardenfleth Advokat (H), formand Peter Kauffeldt Direktør

7 Ny struktur. Ny struktur med erfarne kræfter og friske øjne. Det begyndte med et stiftende årsmøde i Aabenraa sidst i august, og allerede en måneds tid efter kunne sidste brik i puslespillet om Scleroseforeningens nye lokalafdelinger lægges i Esbjerg. 48 nye lokalafdelinger blev født under en struktur, som afspejler det kommunale danmarkskort, der trådte i kraft den 1. januar Den indsats, der var gjort gennem lang tid med at forberede den nye struktur, bar nu på allersmukkeste vis frugt. Selv i Storkøbenhavn, hvor det traditionelt har været svært at skaffe frivillige kræfter, lykkedes det at stifte fem nye afdelinger. Her havde Scleroseforeningen inviteret til tre informationsmøder i løbet af august, og det resulterede blandt andet i nye formænd i samtlige fem afdelinger. Sammensætningen i lokalafdelingernes struktur blev i det hele taget en god blanding af noget nyt, noget gammelt og noget grønt. På omkring halvdelen af formandsposterne forblev de nuværende og erfarne kræfter, mens den anden halvdel af posterne blev besat af nye, friske øjne og mange af dem endda helt unge. Ny ledelse og vemodigt farvel. Årets Delegeretforsamling blev en blanding af et glædeligt velkommen til en række nye ansigter og et vemodigt farvel til en række garvede kæmpere for sclerosesagen. Tre års arbejde med at omlægge strukturen i Scleroseforeningen faldt endeligt på plads i slutningen af november. En lang række nye ansigter viste sig i både hovedbestyrelse og udvalg, og blandt andet kunne Scleroseforeningen sige goddag til en helt ny ledelse i skikkelse af advokat Christian L. Bardenfleth, der blev kåret til ny formand, samt frivillig Ulla Wæber, som blev valgt til næstformand. Årets Delegeretforsamling var også præget af afsked med en lang række frivillige. De 15 amtskredsformænd blev hædret for deres trofaste indsats med en lille sølvpin med foreningens logo indgraveret. Scleroseforeningens formand gennem de sidste fire år, Bent Jansson, blev hædret med Scleroseprisen, foreningens højeste anerkendelse, hvilket udløste blanke øjne og store smil fra prismodtageren.

8 8 Scleroseforeningen Årsrapport 2006 Har man først sagt A. Det er altid en fordel at kunne sin ABC, og specielt hvis man er medarbejder i Scleroseforeningens sekretariat. Det var nemlig ikke kun på landsplan, at der skete strukturelle ændringer. Også i Scleroseforeningens sekretariat blev der indført en ny og forenklet struktur pr. 1. juni De hidtidige syv afdelinger blev lagt sammen til tre afdelinger, og det nytænkende koncept blev døbt ABCstrukturen, hvilket dækker over afdelingernes navne: Administration, Business og Care. Administrationsafdelingen fortsatte som den eneste nærmest uændret med Arne Wilms som chef. Dokumentations-, informations- og marketingafdelingen blev samlet i den nye Businessafdeling under ledelse af Erik Jensen, mens organisations-, rådgivnings- og serviceafdelingen blev del af den nye Care-enhed ledet af vicedirektør Torben Damsgaard. De tre afdelingsledere udgør sammen med adm. direktør Peter Kauffeldt sekretariatets ledergruppe. Hjemmesider til alle lokalafdelingerne En god hjemmeside er lig med god kommunikation. Og god kommunikation er lig med en god forening. Ud fra den filosofi valgte Scleroseforeningens ledelse at bevilge en halv million kroner til oprettelsen af nye hjemmesider til de 48 nystiftede lokalafdelinger. Hjemmesiderne er alle bygget op med de samme grundlæggende funktioner, blandt andet en aktivitetskalender og informationer om lokalafdelingerne, men der blev også lagt op til, at den enkelte afdeling kan udbygge og individualisere sin egen hjemmeside. De nye lokalafdelinger kan findes via et link på forsiden af

9 Scleroseforeningen Årsrapport 2006 Danskerne tænkte på os. Én rekord kommer sjældent alene. Scleroseforeningen kunne i 2006 præstere et rekordoverskud, og det skyldtes ikke mindst de mange danskere, der rundhåndet betænkte Scleroseforeningen i deres testamente. Arveindtægterne satte nemlig i 2006 rekord med 19,1 mio. kr. Ekspert i foreningsarbejdet foran skærmen. I 2006 fik Scleroseforeningens frivillige muligheden for at komme på kursus uden tilmeldingsbegrænsning og ventetider. Scleroseforeningen valgte nemlig at udbyde fire e-learningkurser, så de frivillige i ro og mag foran skærmen kunne blive klædt på til at forstå de arbejdsopgaver, der ligger i de nye lokale bestyrelser. Det eneste krav til kursusdeltagerne var, at de var medlemmer af Scleroseforeningen og havde adgang til computer og internet. Godt 300 kursister tilmeldte sig kurserne, og det betegner organisationskonsulent i Scleroseforeningen Mikael Freund som meget tilfredsstillende. Målet er selvfølgelig, at alle frivillige i foreningen skal være tilmeldt frivilligskolen, så før vi har nået det, er vi selvfølgelig ikke 100 procent tilfredse, siger han. Alle kursister skal først igennem et grundkursus, der giver en grundig introduktion til arbejdet som frivillig i Scleroseforeningen og til samspillet mellem hovedforening og lokalafdeling. Herefter kan man tilmelde sig et eller flere af de tre fagspecifikke kurser: Et event- /synlighedskursus, et politikkursus og et pressekursus. Kurserne har indtil videre været en succes. Vi har overvejende fået positive tilbagemeldinger, fortæller Mikael Freund.

10 KAMPAGNER. Det flaskede sig for Projekt Bon-Kammerat. Opskriften var simpel: Aflever dine flasker, smid flaskebonen i Bon-Boxen og støt på den måde Scleroseforeningens arbejde. I slutningen af 2006 blev foreningens nye indsamlingsprojekt Bon-Kammerat skudt i gang under overskriften Bliv Bon- Kammerat med de scleroseramte. Knapt 500 Spar-købmænd havde sat en såkaldt Bon-Box op, hvor kunderne kunne aflevere deres flaskebon til fordel for Scleroseforeningen. Desuden bidrog godt 200 frivillige til det praktiske arbejde med blandt andet at opstille og tømme Bon-Boxene. Indtægterne fra Projekt Bon-Kammerat deles ligeligt mellem forskning og det lokale sclerosearbejde. Ud over den økonomiske gevinst er projektet med til at brande Scleroseforeningen og gav fra sidst i november indtil årsskiftet omkring 178 trykte presseomtaler.

11 Scleroseforeningen Årsrapport Succes i andedammen. For niende år i træk blev der holdt Rap om Kap-væddeløb rundt omkring i Danmark. Munke Mose i Odense var et af de steder, der kunne skrive sig endnu en våd succes på bagen. Godt og vel plasticænder blev en lørdag i september måned sat ud i Odense Å, og glade tilskuere var mødt op for at heppe på netop deres and, som de i ugerne op til var blevet ejere af ved at købe et ANDelsbevis. Ejerne af de ænder, som kom først i mål i den anden ende af åen, blev belønnet med flotte præmier. Jeg kan slet ikke forestille mig et år uden et Rap om Kap-arrangement i Odense. Det betyder meget, for vi får medieomtale og får sat sclerosesagen på dagsordenen, siger John Boldreel, formand for lokalafdelingen Kerteminde, Nordfyns og Odense kommuner. Udover Rap om Kap i Odense blev arrangementet afholdt i Holstebro, Skive og Grenaa og gav et samlet overskud på omkring kr., som blev delt mellem Scleroseforeningen og de lokalforeninger, der stod for arrangementerne. Det populære koncept blev udviklet af Scleroseforeningen for næsten 10 år siden, og det er også foreningen, der ejer ænderne, som lokalforeningerne kan låne. Sclerosedagskampagnen gav mening. Sclerosedagen blev til en måned, og oplysningskampagnen havde fået hjul på, da årets sclerosedagskampagne løb af stabelen. To små busser blev nemlig tirsdag den 2. maj sendt fra Odense mod henholdsvis Frederikshavn og Hillerød. Herfra skulle de i løbet af maj måned besøge 41 danske byer. Årets sclerosedagskampagne satte fokus på de nye frivilligjob, som Scleroseforeningens lokalafdelinger kunne tilbyde under den nye struktur. Busserne havde to faste chauffører bag rattet og et par personer fra den gruppe af cirka 10 frivillige, der skiftedes til at følge busserne rundt. Og at Det gi r mening -kampagnen gav mening, ja, det giver sig selv. I hvert fald gentager Scleroseforeningen succesen i 2007.

12 12 Scleroseforeningen Årsrapport 2006 Hovedbestyrelsen. Scleroseforeningens nye hovedbestyrelse samlet til deres allerførste møde på Mosedalvej i Valby. Bagest fra venstre er det: Bent Jansson, repræsentant for Region Nordjylland Jan Deebmann, formand for Netværksudvalget Lars Køster Svendsen, formand for Politisk Udvalg Bent Follesen, repræsentant for Region Midtjylland Arne Hou Uerkvitz, formand for Info- & PR-udvalget Per Soelberg Sørensen, formand for Forskningsudvalget Christian L. Bardenfleth, formand for Scleroseforeningen John B. Larsen, repræsentant for Region Syddanmark Henrik Hviid Klæbel, kasserer Jette Bay, formand for Sundhedsudvalget

13 Scleroseforeningen Årsrapport Foto: Sofus Comer Gitte Drejer, repræsentant for Region Hovedstaden Irene Jensen, repræsentant for Region Sjælland Ulla Wæber, næstformand i Scleroseforeningen Susanne Dyrhoff Nyegaard, formand for Attak-udvalget

14 øvrige begivenheder. Gæsterekord i Dronningens Ferieby. Dronningens Ferieby havde i 2006 den største belægning nogensinde. De 44 huse i feriebyen var tilsammen udlejet i 1200 uger, og det var især scleroseramte og deres familier, som gjorde brug af feriebyens tilbud. 303 scleroseramte blev nemlig tildelt Scleroseforeningens ferielegat til Dronningens Ferieby. Vicedirektør og leder af Care-afdelingen i Scleroseforeningen Torben Damsgaard er tilfreds med resultatet. Vi er enormt glade for, at mennesker med sclerose bruger feriebyen, for det er jo derfor, vi er der, siger han. Ud over stigningen i antallet af scleroseramte besøgende har der været vækst i antallet af plejehjem og institutioner for folk med bevægehandicaps, der har brugt feriebyen, ligesom kursus- og mødefaciliteterne har været flittigt udlejet. Rideterapi og nyrenoverede værelser. På både Sclerosecenter Haslev og Ry skete der spændende tiltag i I Haslev kunne man i oktober måned indvie 10 nyrenoverede værelser specielt indrettet til handicappede brugere og i en moderne stil. Blandt andet blev der installeret loftslifte på alle værelserne, og på toiletterne blev der opsat nye flytbare håndvaske, så rummet kan indrettes efter den enkeltes behov. I Ry blev ridetilbuddet til de scleroseramte forbedret, idet man oprettede et nyt rideteam på tre personer, hvoraf én er ridefysioterapeut. Ridning er kendt for at have positiv effekt på mange scleroseramte, men det vurderes individuelt, om ridefysioterapi er en relevant træningsform for den enkelte. Dansk direktør fik toppost. Direktørgruppen for alle landene i den internationale scleroseorganisation MSIF (Multiple Sclerosis International Federation) fik i efteråret 2006 ny formand. Valget faldt på Scleroseforeningens egen direktør, Peter Kauffeldt. Han afløser den canadiske Scleroseforenings direktør, Alistair Fraser.

15 Scleroseforeningen Årsrapport Mange henvendelser til rådgivningen. Rådgivningsafdelingen havde i 2006 et af deres travleste år nogensinde. 649 mennesker henvendte sig til psykologerne i 2006 enten over nettet, pr. telefon eller til en personlig samtale mod 564 i Scleroseforeningens psykologteam stod også bag en række populære patientkurser, og der har været rift om pladserne til kurserne. Trods mange nye ansigter blandt psykologerne har det været muligt at imødekomme brugernes behov for rådgivning både lokalt og på centrene. Scleroseforeningens socialrådgivere havde ligeledes rigeligt at se til medlemmer henvendte sig om rådgivning og støtte. 249 gange handlede det om rådgivning til at anke et kommunalt afslag på hjælp, og i 121 tilfælde hjalp socialrådgiverne med at skrive en ankeskrivelse. I de sager, der blev afgjort i 2006, faldt 72 procent ud til medlemmets fordel. I bemærkelsesværdigt mange af disse sager giver ankenævnene Scleroseforeningen ret i, at kommunerne har afgjort sagerne på utilstrækkelige grundlag, og at sagerne derfor må gå om i kommunerne, siger ledende socialrådgiver i Scleroseforeningen Bente Röttig. Handicapboliger klar til indflytning. Sidste sten til bofællesskabet for handicappede i Skørping blev endelig lagt i sommeren Og i oktober måned stod de otte handicapboliger klar til indflytning. Et år før havde økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen lagt grundstenen til det unikke byggeri for yngre scleroseramte og andre handicappede, som har brug for andres hjælp i dagligdagen. Boligerne er udviklet i tæt samarbejdet med målgruppen og opført med gennemtænkte løsninger, som skal sikre, at yngre fysisk handicappede kan have så selvstændig en tilværelse på egne præmisser som muligt. Bofællesskabet bygger på ideen om et beboerdemokrati, hvor fællesskab og privatliv kan blomstre side om side. Med en rummelig plejebolig på 73 m2 udstyret med smart-home-teknologi, specialudviklet multifunktionelt køkken og egen altan i kombination med fælles alrum samt have til fællesaktiviteter. Scleroseforeningen har med dette byggeri vist vejen for andre, der vil bygge tidssvarende bofællesskaber for yngre fysisk handicappede. Vores projekt lever op til de ønsker og behov, som yngre handicappede med rette har til deres tilværelse på trods af et handicap, som fordrer hjælp fra andre i dagligdagen. Det bør ikke fremover være et tilstrækkeligt tilbud at henvise yngre til at bo i plejeboliger for ældre, siger ledende socialrådgiver i Scleroseforeningen Bente Röttig.

16 16 Scleroseforeningen Årsrapport 2006 Stadigt voksende spørgelyst. Spørgelysten til Scleroseforeningens rådgivningseksperter på internettet Spørg os har ligget på samme niveau som i 2005, dog med en lille stigning fra gennemsnitlig 26 til 28 spørgsmål om ugen. Det vil sige, at det samlede antal spørgsmål pr. år er steget fra spørgsmål i 2005 til spørgsmål i Det er stadig socialrådgiveren og lægerne, som får de fleste spørgsmål, men også kost- og ernæringsvejlederen har meget at se til. Det er dejligt, at vi nu rigtigt kan udnytte den store database af viden, som vi har opbygget, således at vi kan genbruge de meget fine og detaljerede svar, som eksperterne giver de scleroseramte og deres pårørende, siger redaktør for rådgivningspanelet Jeanne de Renouard. Syv millioner i støtte til forskningen. Scleroseforeningen uddelte i 2006 over syv millioner kroner til scleroseforskning i forskningsprojekter fik tilsammen bevilget cirka 4,5 millioner kroner. Resten af pengene blev fordelt mellem Projekt Behandlerteam, Scleroseregistret og et forskningsprofessorat.

17 Scleroseforeningen Årsrapport De valgte at støtte Scleroseforeningen Mand, kvinde, ung, ældre var et år, hvor en lang række danskere valgte at støtte sclerosesagen, og vi siger en stor tak til alle, der valgte at give et bidrag til Scleroseforeningen i Læs her, hvorfor nogle af bidragsyderne har valgt at støtte Scleroseforeningens arbejde. Tamra Rosanes Alder: 55 år Beskæftigelse: Sanger og sangskriver Jeg støtter Scleroseforeningen, fordi jeg havde en onkel i USA, der var ramt at sclerose. Især som lille pige var det meget svært og samtidig rørende at opleve hans sygdom. Som voksen har jeg valgt at støtte foreningen, fordi de arbejder for en sag, der fortjener opmærksomhed og presse, og det håber jeg, at jeg som kendt person kan være med til at tilføre. Desuden er det en forening, hvor man ved, at pengene bliver brugt rigtigt, blandt andet til forskning. Monya Donna Nhila Alder: 23 år Beskæftigelse: Sygeplejerske Min mor og min søster har sclerose, så det er nok den væsentligste årsag til, at jeg støtter Scleroseforeningen. Der er så mange ting, man kan støtte, og man kan jo nærmest bruge hele sin månedsløn på velgørende formål. Derfor betyder det meget, at jeg ved lidt om, hvordan det er at have sygdommen inde på livet. Det er vigtigt for mig, at det, jeg støtter, har et fremtidsaspekt, og da Scleroseforeningen bruger mange penge på forskning, kommer mit bidrag også på sigt til at gavne folk, der har sclerose. Mogens Henriksen Alder: 75 år Beskæftigelse: Pensionist Jeg har en god bekendt, som har sclerose, og ad den vej har jeg været tæt på sygdommen og kender konsekvenserne. Jeg støtter, fordi der endnu ikke har været nogen løsning på problemerne, og vi må finde et middel til at bekæmpe sygdommen. Indtil vi gør det, er det vigtigt at forbedre forholdene for de scleroseramte, så de kan bevæge sig rundt i samfundet uden at være hæmmet af for eksempel høje kantsten. Ved at støtte Scleroseforeningen kan vi få indflydelse og påvirke politikerne til at gøre noget. Hans Munch Andersen Alder: 64 år Beskæftigelse: Keramiker Jeg støtter Scleroseforeningen, fordi jeg har en søn, der har sclerose. Jeg mener, at det er vigtigt at støtte, fordi Scleroseforeningen hjælper de scleroseramte med blandt andet psykologbistand og praktisk hjælp. Jeg vil også gerne støtte forskningen.

18 18 Scleroseforeningen Årsrapport Årsregnskab 2006 uddrag 5 års hoved- og nøgletal Nettoresultat af indtægtsskabende virksomhed *) Resultat til anvendelse til Scleroseforeningens formål Årets anvendelse efter formålet Forskning *) Patienthjælp Information I alt Resultat, anvendes i efterfølgende år/ anvendt af resultat i tidligere år Egenkapital ultimo regnskabsåret *) År 2004 er incl. bidrag på 12,4 mio. kr. til Sylvia Lawry Center og tilsvarende udgift. Anvendelse efter formålet Beløb i tusind kr Forskning Patienthjælp Information

19 Scleroseforeningen Årsrapport års hoved- og nøgletal Sikkerhedsfaktor*) 1,27 1,15 1,09 1,32 1,46 (Egenkapital ultimo/årets udgifter) Soliditetsgrad 80% 76% 73% 72% 73% (Egenkapital ultimo i forhold til aktiver) Medarbejdere, gennemsnitligt helårsansatte Heraf projektansatte Medlemmer, helårs kontingentbetalende Medlemmer, registrerede Bidragydere uden medlemskab Fordeling af årets udgifter Forskning*) 16,4% 19,5% 18,6% 19,3% 18,7% Patienthjælp 36,1% 33,5% 35,3% 32,9% 31,0% Information 18,2% 18,8% 19,1% 15,5% 11,8% Indtægtsskabende virksomhed 14,2% 13,4% 9,5% 13,4% 19,9% Forenings- og administrationsudgifter 15,1% 14,8% 13,4% 14,7% 14,6% Afskrivninger 0,0% 0,0% 4,1% 4,2% 4,0% I alt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% *) År 2004 er excl. udgift på 12,4 mio.kr. til Sylvia Lawry Center. Fordeling af årets udgifter ,1% 16,4% 36,1% Forskning Patienthjælp Information Indtægtsskabende virksomhed Forenings- og administrationsudgifter 14,2% 18,2%

20 20 Scleroseforeningen Årsrapport 2006 Resultatopgørelse Note kr Indtægtsskabende virksomhed Indsamlede offentlige midler Indsamlede private midler Indtægter ved indtægtsskabende virksomhed i alt Udgifter ved indtægtsskabende virksomhed Resultat af indtægtsskabende virksomhed Øvrige indtægter Resultat af udlejning af ejendomme m.v Finansielle indtægter Finansielle udgifter Nettoindtægter i alt Forenings- og fælles administrationsudgifter Resultat til anvendelse til Scleroseforeningens formål Anvendt til 3 Forskning Patienthjælp Information Anvendelse i alt Årets resultat Resultatdisponering Overført fra tidligere års overførte resultat Årets resultat I alt Overføres fra kursreguleringsfond Overføres til overført resultat Disponeret i alt

21 Scleroseforeningen Årsrapport Balance 31. december Note kr AK TIVER Grunde og bygninger Laboratorieudstyr til forskning, kontorinventar og EDB-udstyr 0 0 Materielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Tilgodehavender, forudbetalinger og udlæg Værdipapirer, nom t.kr Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER Henlæggelser Kursreguleringsfond Overført resultat Egenkapital i alt Prioritetsgæld i ejendomme Langfristede gældsforpligtelser i alt Leverandører af varer- og tjenesteydelser m.v Klausulerede bidrag og arvebeløb til bestemte formål m.v Mellemregning med Sclerosecentrene i Danmark og Dronningens Ferieby i Grenå Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

22 22 Scleroseforeningen Årsrapport 2006 Noter Note kr Indtægter ved indtægtsskabende virksomhed Bruttoindt. Direkte udg. Resultat Resultat Offentlige midler Tips- og lottomidler Kommuner og amter Offentlige midler i alt Private midler Medlemskontingenter Arvebeløb Bidrag Indsamlinger Salgsindtægter m.v Overført til Dronningens Ferieby i Grenå og Sclerosecentrene i Danmark Hensættelse af klausulerede bidrag og arvebeløb til bestemte formål, jf. note Private midler i alt Indtægter ved indtægtsskabende virksomhed i alt Udgifter ved indtægtsskabende virksomhed Kampagneudgifter Personale beskæftige med indsamlingsopgaver Udgifter ved indtægtsskabende virksomhed I alt Forskning Forskningsprojekter m.v Scleroseregisteret Øvrige udgifter I alt

23 Scleroseforeningen Årsrapport Note kr Patienthjælp Socialkonsulentordning Psykologkonsulentordning Anden rådgivning Personale beskæftiget med social- og patientopgaver Direkte hjælp og ferieophold for patienter Tilskud og udgifter vedrørende amtskredse, klubber og lokalafd Bofællesskab, Skørping Øvrige udgifter I alt Information Personale beskæftiget med informationsopgaver MagaSinet Andet informationsarbejde m.v Mødeudgifter I alt Egenkapital Ved årets Årets Ved årets begyndelse bevægelser slutning Henlæggelser til Forskning Patienthjælp Information Ejendommens vedligeholdelse I alt henlæggelser Kursreguleringsfond Overført resultat I alt egenkapital

24 Mosedalvej Valby Tlf Scleroseforeningen er en privat sygdomsbekæmpende forening som arbejder for indsamlede midler. Aktiviteterne omfatter forskning, patientstøtte, oplysning samt drift af to sclerosecentre og en ferieby. Foreningen har nu mere end medlemmer og bidragydere. Over frivillige yder en stor indsats for foreningen.

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Scleroseforeningen (CVR-nr. 10 36 78 16) Mosedalvej 15, 2500 Valby Årsregnskab 2005 POSTBOX 229, VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: + 45 38 88 87 23, fax: + 45 38 88 20 16, CVR-nr. 14 72 29 39

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Scleroseforeningen (CVR-nr. 10 36 78 16) Mosedalvej 15, 2500 Valby Årsregnskab 2007 VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: + 45 38 88 87 23, fax: + 45 38 88 20 16, CVR-nr. 14 72 29 39 E-mail: hfa@mgihfa.dk

Læs mere

Sclerose. foreningen BUDGET 2016

Sclerose. foreningen BUDGET 2016 Sclerose foreningen BUDGET 2016 Formands- og delegeretmødet den 13.-14. november 2015 Budgetbemærkninger til Scleroseforeningens budget 2016. Vedlagt følger udkast til budget 2016 til behandling på Delegeret

Læs mere

Årsrapport 2008. 25-ører indbragte 6,7 millioner. Stigende efterspørgsel på netrådgivning. Sclerosecenter Haslev fik træningsbaner.

Årsrapport 2008. 25-ører indbragte 6,7 millioner. Stigende efterspørgsel på netrådgivning. Sclerosecenter Haslev fik træningsbaner. Årsrapport 2008. TILLÆG TIL MAGASINET MAJ 2008. 25-ører indbragte 6,7 millioner. Stigende efterspørgsel på netrådgivning. Sclerosecenter Haslev fik træningsbaner. Indhold. 3 Ledelsesberetning. 7 Det skete

Læs mere

Vedlagt følger udkast til budget 2015 til behandling på delegeretforsamling d. 15. november 2014

Vedlagt følger udkast til budget 2015 til behandling på delegeretforsamling d. 15. november 2014 bemærkninger tii Scleroseforeningens budget Vedlagt følger udkast til budget til behandling på delegeretforsamling d. 15. november tet udviser et overskud på kr. 249.000. : På nuværende tidspunkt forventes

Læs mere

Scleroseforeningen CVR-nr. 10 36 78 16

Scleroseforeningen CVR-nr. 10 36 78 16 CVR-nr. 10 36 78 16 Mosedalvej 15, 2500 Valby Årsrapport 2012 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af

Læs mere

Årsrapport 2007. Scleroseforeningen. Storslået fest for 50-års jubilar. Saltvandsindsprøjtning til frivilligarbejdet.

Årsrapport 2007. Scleroseforeningen. Storslået fest for 50-års jubilar. Saltvandsindsprøjtning til frivilligarbejdet. Scleroseforeningen. TILLÆG TIL MAGASINET MAJ 2008. Årsrapport 2007. Storslået fest for 50-års jubilar. Saltvandsindsprøjtning til frivilligarbejdet. Sommerhusudlejning med en ekstra dimension. Indhold.

Læs mere

9.000 nye støttemedlemmer

9.000 nye støttemedlemmer ÅRSrapport ET TILLÆG til MAGASINET FRA Scleroseforeningen JUNI-juli 2010 Hjælp til speget lovgivning Frivillige på skolebænken 9.000 nye støttemedlemmer Øget pres på socialrådgiverne Ledelsesberetning

Læs mere

Scleroseforeningen. Årsrapport Nye vedtægter til fremtidens forening. Fokus på børn i MS-familier. Brugeren i centrum på sclerosecentrene.

Scleroseforeningen. Årsrapport Nye vedtægter til fremtidens forening. Fokus på børn i MS-familier. Brugeren i centrum på sclerosecentrene. Scleroseforeningen. TILLÆG TIL MAGASINET MAJ 2006 Årsrapport 2005. Nye vedtægter til fremtidens forening. Fokus på børn i MS-familier. Brugeren i centrum på sclerosecentrene. Indhold 3 Ledelsesberetning

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Giv glæde. det gør jeg. Eva Fjellerup Firedobbelt verdensmester i femkamp

Giv glæde. det gør jeg. Eva Fjellerup Firedobbelt verdensmester i femkamp Giv glæde det gør jeg Eva Fjellerup Firedobbelt verdensmester i femkamp 1 Giv glæde med et Sponsorhus det gør jeg Eva Fjellerup er firedobbelt verdensmester i femkamp og har derudover vundet en lang række

Læs mere

Årsrapport 2014 SCLEROSEFORENINGEN

Årsrapport 2014 SCLEROSEFORENINGEN Årsrapport 2014 SCLEROSEFORENINGEN LEDELSESBERETNING 2014 2014 blev endnu et godt år for Scleroseforeningen 2014 blev et godt år for Scleroseforeningen. På en lang række områder kom foreningen igennem

Læs mere

Med håbet om, at vi i det nye år, kan udbygge netværket til gav og glæde for os alle ønskes I et rigtigt godt nytår.

Med håbet om, at vi i det nye år, kan udbygge netværket til gav og glæde for os alle ønskes I et rigtigt godt nytår. FRA Først vil vi ønske alle vores medlemmer et rigtig godt nytår, hvor vi vil håbe at der sker yderligere fremskridt i udforskningen af sclerose gåden. Det er måske ikke et så ringe ønske, slet ikke efter

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

Radikale Venstres Landsforbund

Radikale Venstres Landsforbund Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Beretning 4 5 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 8 Ernst & Young P/S - Osvald Helmuths Vej 4 - Postboks 250-2000 Frederiksberg - CVR-nr.

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Årsrapport 2015 SCLEROSEFORENINGEN

Årsrapport 2015 SCLEROSEFORENINGEN Årsrapport 2015 SCLEROSEFORENINGEN LEDELSESBERETNING 2015 Foreningen har over 54.000 medlemmer og faste bidragydere, hvilket gav mulighed for at yde den nødvendige støtte og rådgivning til vores medlemmer

Læs mere

Bestyrelsesberetning 2015

Bestyrelsesberetning 2015 INSTITUTTETS ÅRSREGNSKAB Bestyrelsesberetning 2015 Den positive udvikling, som vi oplevede i 2014, er fortsat i 2015 med fremgang i Martinus Center Klint og en god modtagelse af bogen Det evige verdensbillede,

Læs mere

SCLEROSEFORENINGEN Mosedalvej 15, 2500 Valby ÅRSRAPPORT 2015 Forskning 21,5% Forenings- og administrationsudgifter

SCLEROSEFORENINGEN Mosedalvej 15, 2500 Valby ÅRSRAPPORT 2015 Forskning 21,5% Forenings- og administrationsudgifter Tlf: 39 15 52 koebenhavn@bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 2 22 26 7 SCLEROSEFORENINGEN Mosedalvej 15, 25 Valby ÅRSRAPPORT 215 Forskning

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab regnskab 11 fsb årsberetning regnskab ledelsesberetning Ledelsesberetning Årets resultat udviser et overskud på 4,6 mio. kr. Egenkapitalen udgør ved årets udgang 415 mio. kr. mod 417 mio. kr. ved udgangen

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

CYKELNERVEN 2016 SPONSORKONCEPT

CYKELNERVEN 2016 SPONSORKONCEPT CYKELNERVEN 2016 SPONSORKONCEPT KAMPEN MOD SCLEROSE - EN HOLDINDSATS! CYKELNERVEN er Scleroseforeningens årlige event, som giver rytterne den ultimative sportslige udfordring på to hjul. Hvert år vil rytterne

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

H.B.K. Fitness og Motionscenter

H.B.K. Fitness og Motionscenter Side 1 af 13 H.B.K. Fitness og Motionscenter CVRnr. 35726799 Årsrapport 1. juni 31. december 2014 1. regnskabsår. Årsrapporten er godkendt og fremlagt på foreningens generalforsamling den 28. juli 2015

Læs mere

miljøberetning Affaldssortering godt for miljø og pengepung Mange ønsker at gøre en indsats for miljøet Mindre forbrug af vand, varme og fælles-el

miljøberetning Affaldssortering godt for miljø og pengepung Mange ønsker at gøre en indsats for miljøet Mindre forbrug af vand, varme og fælles-el fsb regnskab miljøberetning var året, hvor alle talte om klima, miljøtiltag og energiforbedringer. FN s klimakonference i København i december gav ikke den internationale, bindende aftale om at reducere

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Sclerose. foreningen ÅRSRAPPORT 2014

Sclerose. foreningen ÅRSRAPPORT 2014 Sclerose foreningen ÅRSRAPPORT 2014 Formands- og delegeretmødet den 13.-14. november 2015 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/9 Aalborg den 26. maj 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: - Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 - Vi kæmper for bedre og længere liv for børn og voksne med cystisk fibrose Formål... 3 Vision... 3 Målsætning 2020... 3 1. Støtte... 4 2.

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

miljøberetning varmeforbrug Resultatet vandforbrug Resultatet

miljøberetning varmeforbrug Resultatet vandforbrug Resultatet fsb regnskab miljøberetning Klimaændringer og energiforbrug står fortsat højt på dagsordenen i fsb, og med god grund. Mange af boligafdelingerne er opført i første halvdel af forrige århundrede. Derfor

Læs mere

Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet

Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet 1 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af lokalforening...side 5 2. Aktiviteter...side 5 3. Økonomi...side 7 4. Frie midler...side 7 5. Medier og layout...side

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

miljøberetning Nye muligheder - større fokus 1,7 million sparet Nye energimærker Sommerens skybrud

miljøberetning Nye muligheder - større fokus 1,7 million sparet Nye energimærker Sommerens skybrud fsb regnskab miljøberetning Nye muligheder - større fokus fsb s boligafdelinger fik i nye muligheder for at finansiere klimarenoveringer. Organisationsbestyrelsen oprettede nemlig en energipulje, der gør

Læs mere

REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER

REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER Egegårdsvej 39, 1 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2016

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Cykelnerven: For en verden uden sclerose. Årsrapport 2016 SCLEROSEFORENINGEN

Cykelnerven: For en verden uden sclerose. Årsrapport 2016 SCLEROSEFORENINGEN Cykelnerven: For en verden uden sclerose Årsrapport 2016 SCLEROSEFORENINGEN Ledelsesberetning 2016 2016 har været et år, hvor meget ligner tidligere år, men også et år med helt nye tiltag. Scleroseforeningen

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Vedvarende udvikling af Den Kommunale Tandpleje

Vedvarende udvikling af Den Kommunale Tandpleje rsberetning 2004 årsberetning 2005 årsberet Vedvarende udvikling af Den Kommunale Tandpleje TNLs hovedbestyrelse sætter sundhedspolitikken til debat på generalforsamlingen den 7. oktober 2006 i Odense.

Læs mere

HUSTØMRERFORENINGEN I KØBENHAVN OG DENS STIFTELSER

HUSTØMRERFORENINGEN I KØBENHAVN OG DENS STIFTELSER HUSTØMRERFORENINGEN I KØBENHAVN OG DENS STIFTELSER Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/04/2015 Bjarne Petersen

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 ApS N0074 Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Margit Pohlmann Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

Dansk EvalueringsSelskab (DES) Årsregnskab 2013. Dansk EvalueringsSelskab INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Dansk EvalueringsSelskab (DES) Årsregnskab 2013. Dansk EvalueringsSelskab INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dansk EvalueringsSelskab Dansk EvalueringsSelskab (DES) Årsregnskab 2013 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse Side VIRKSOMHEDSSOPLYSNINGER

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Side 10: Det samlede resultat i 2008 blev kr. 686.467. De samlede indtægter udgjorde

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

ROSAHUS ApS. Lergravsvej Ringsted. Årsrapport 1. juli juni 2015

ROSAHUS ApS. Lergravsvej Ringsted. Årsrapport 1. juli juni 2015 ROSAHUS ApS Lergravsvej 23 4100 Ringsted Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/01/2016 Hans Jørgen Lambertsen Dirigent

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport ÅRSRAPPORT 2013 Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport Centret Holstebro. Møderne har nu kørt et helt år og fortsætter

Læs mere

Forretningsorden for. Scleroseforeningens Lokalafdelinger

Forretningsorden for. Scleroseforeningens Lokalafdelinger Forretningsorden for Scleroseforeningens Lokalafdelinger 1 1.1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til Foreningens vedtægter 5. 2 2.1. Tiltrædelse af forretningsordenen

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

EjendomsSelskabet Norden A/S

EjendomsSelskabet Norden A/S Den 15. maj 2000 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 EjendomsSelskabet Norden A/S Kvartalsmeddelelse for perioden 1. januar 31. marts 2000 Resultat før skat

Læs mere

Morsø Maskinhandel ApS

Morsø Maskinhandel ApS Morsø Maskinhandel ApS CVR-nr. 33 37 56 70 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2016 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27.

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/03/2013 Per Frost Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier Alzheimerforeningens aktiviteter finansieres af bidrag fra private og offentlige

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag, den 8. marts 2016

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag, den 8. marts 2016 Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag, den 8. marts 2016 Side 11: (Sidetal henviser til årsregnskabet) Jeg vil her give et udpluk af det samlede årsregnskab 2015. Resultatet

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016

ÅRSRAPPORT for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016 Strandparken 21 4941 Bandholm CVR-nummer: 24 04 10 18 ÅRSRAPPORT for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016 105. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling v/foreningssekretær Hans-Henrik Dalsgaard

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling v/foreningssekretær Hans-Henrik Dalsgaard Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling v/foreningssekretær Hans-Henrik Dalsgaard Tirsdag den 9. marts 2010 Side 10: Det samlede resultat i 2009 blev kr. 256.954. De samlede indtægter

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

SKRIV KRÆFT UD AF HISTORIEN Betænk Kræftens Bekæmpelse i dit testamente

SKRIV KRÆFT UD AF HISTORIEN Betænk Kræftens Bekæmpelse i dit testamente SKRIV KRÆFT UD AF HISTORIEN Betænk Kræftens Bekæmpelse i dit testamente 1 Skriv kræft ud af historien Indhold Din arv kan være med til at finde kuren mod kræft 3 Kræftens Bekæmpelse arbejder for et liv

Læs mere

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Beretning 2012-2013 KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Indledning Én gang årligt skal de lokale by-arbejder afgive en skriftlig beretning. I denne

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2006 (2. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2007...

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2011 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2011 (urevideret) 31.08.11 HM/gdh Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Halvårsrapport pr. 30. juni 2011 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2011 (urevideret)

Læs mere

Næsby Vandværk A.m.b.a.

Næsby Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 12 49 96 12 81. regnskabsår Indhold 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 7 Ernst & Young P/S - Værkmestergade 25 - Postboks 330-8100 Aarhus

Læs mere