Årsrapport Scleroseforeningen. Ny struktur med erfarne kræfter og friske øjne. Det flaskede sig for Projekt Bon-Kammerat.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2006. Scleroseforeningen. Ny struktur med erfarne kræfter og friske øjne. Det flaskede sig for Projekt Bon-Kammerat."

Transkript

1 Scleroseforeningen. TILLÆG TIL MAGASINET MAJ 2007 Årsrapport Ny struktur med erfarne kræfter og friske øjne. Det flaskede sig for Projekt Bon-Kammerat. Handicapboliger klar til indflytning.

2 Indhold 3 Ledelsesberetning 7 Det skete i Uddrag af årsregnskab 20 Resultatopgørelse 21 Balance Tekst: Natasja Englund. Layout: KP2

3 Scleroseforeningen Årsrapport Ledelsesberetning Begivenheder og aktiviteter i Forandringsåret: Ikke siden sin stiftelse for næsten 50 år siden har Scleroseforeningen undergået så store forandringer på et enkelt år. Startskuddet blev indirekte givet, da Folketinget for fire år siden besluttede den store kommunalreform med nedlæggelse af amterne og reduktion af kommuneantallet pr. 1. januar Scleroseforeningen besluttede tidligt at benytte kommunalreformen til at give vores egen organisation og dens opbygning det helt store serviceeftersyn. Gennem tre års spændende proces har først en lille arbejdsgruppe, og derefter alle i både den folkevalgte og den ansatte ledelse, arbejdet målrettet og demokratisk med den fornyelse, der nu er en realitet. Vi vil benytte denne lejlighed til at sende en varm tak til alle involverede for deres forståelse, deres engagement og deres uvurderlige hjælp i denne forandringsproces! Sekretariatets organisation er siden 1. juni 2006 fornyet og forenklet. Nu har vi samlet alle funktioner i tre logiske sammenhænge, som for nemheds skyld kaldes A, B og C. A for Administration, B for Business, C for Care. Det er allerede vores opfattelse, at denne logiske forenkling med tre nye afdelinger giver styrket synergi, mindre risiko for overlapninger og større medarbejdertilfredshed. Business-området er den forretningsmæssige side af foreningen, der skal sikre kendskab og indtægter til formålet. Care-området omfatter alle de ydelser, der sørger for service og hjælp til omverdenen, primært de af landets scleroseramte, som er vores kernebrugere. Vi valgte at gennemføre de store ændringer i sekretariatet først, så alt kunne være klart til at støtte den efterfølgende strukturændring af foreningen. fremtidens frivillige har vi i 2006 lanceret et omfattende kursusprogram, baseret på e-learning via computeren. I fremtiden vil alle foreningens 48 lokalafdelinger fokusere på tre lige vigtige områder: Sikring af et godt socialt netværk blandt scleroseramte familier, information og PR-aktiviteter i lokalsamfundet samt påvirkning af den lokale sundheds- og handicappolitik. I forbindelse med strukturændringen blev foreningens opbygning væsentligt forenklet. Den første årlige Delegeretforsamling, den 11. og 12. november 2006, kunne, ifølge foreningens nye vedtægter, igangsætte en helt ny Hovedbestyrelse på 14 personer plus de nye faste seks udvalg, som får til opgave at udvikle handlingsplaner og at rådgive foreningens ledelse og lokalafdelingerne. Delegeretforsamlingen valgte som planlagt ny formand, næstformand og kasserer. Den afgående formand, Bent Jansson, blev hyldet for sin enestående, mangeårige frivillige indsats med Scleroseprisen, som kun er uddelt syv gange tidligere. Foreningens struktur er gennemgribende forandret, så den passer til det nye Danmarkskort. De tidligere amtskredse og klubber er nedlagt. Men deres betydningsfulde opgaver er sikret videreført, nu i en landsdækkende organisation af foreløbig 48 lokalafdelinger, som hver især har etableret sig med en lokal, demokratisk valgt bestyrelse. Den vigtigste opgave i Scleroseforeningens fornyelsesproces har været at fastholde erfarne frivillige og samtidig tiltrække et stort antal nye friske kræfter til det nye lokale arbejde. Som støtte for uddannelse af Scleroseforeningens præsident Ole Busck overrakte Scleroseprisen til tidligere formand Bent Jansson.

4 Scleroseforeningen Årsrapport 2006 I efteråret 2006 stod otte nye handicapboliger parate i Skørping. Aktiviteter og målopfyldelse. Fælles værdier: I 2006 afsluttede vi en grundig debat og vedtog som foreningens prioriterede værdier: Åbenhed, samspil, kvalitet, handling, håb. Vi ønsker, at alt, hvad Scleroseforeningen står for og udfører, skal kunne afspejles i dette fælles værdisæt. En væsentlig målsætning for foreningen er de mange behandlings- og hjælpetilbud til scleroseramte og deres nærmeste. Herunder hører områderne Sclerosecentrene i Haslev og Ry (de tidligere Sclerosehospitaler), feriehusene i Dronningens Ferieby i Grenaa, et omfattende og gratis tilbud om rådgivning ved blandt andre foreningens psykologer, socialrådgivere, lægekonsulent, frivilligrådgivning samt netrådgivningen Spørg os via foreningens hjemmeside. Et andet kerneområde er forskningen, som årligt tildeles et væsentligt millionbeløb i støtte. Ud over den traditionelle forskning i både årsager og behandling, som disponeres af et højt kvalificeret, uvildigt Forskningsudvalg, har Hovedbestyrelsen undtagelsesvis prioriteret et helt nyt og flerårigt projekt inden for sammenhængen mellem alternativ behandling og traditionel behandling med titlen Projekt Behandlerteam. Fremtidens bofællesskab er nu en realitet i Skørping syd for Ålborg. Indflytningen er igangsat i Scleroseforeningens otte fremtidssikrede boliger, som blev færdige i slutningen af 2006, og som, takket være ny teknologi, skal gøre det muligt for yngre handicappede at klare sig med minimal offentlig hjælp i dagligdagen var ikke nogen undtagelse med hensyn til sundhedspolitiske og handicappolitiske udfordringer for vores patientgruppe. Når det er relevant, kæmper vi de scleroseramtes sag sammen med de to danske paraplyorganisationer DSI (De Samvirkende Invalideorganisationer) og Patientforum. Der var to store problemstillinger, der desværre endnu var uløste efter 2006: Vederlagsfri fysioterapi til ca scleroseramte havde i årevis været en højt påskønnet og vigtig regelmæssig behandling, som kunne vedligeholde kroppens funktion og i mange tilfælde fastholde adgangen til jobmarkedet. I maj 2006 modtog vi til vores bestyrtelse et køligt brev fra Sundhedsstyrelsen, som med et pennestrøg standsede den vederlagsfri fysioterapi, tilsyneladende fordi andre patientgrupper også ønskede denne mulighed. Man valgte at behandle alle lige dårligt frem for at undersøge behovene grundigt. Og helt uværdigt blev de mennesker med sclerose ramt på deres daglige livskvalitet. I snart et år forfulgte vi denne urimelige beslutning over for styrelse og ministerium i håbet om, at et politisk flertal i Folketinget efterhånden ville få øjnene op for situationens alvor og hjælpe med til en løsning. Tysabri er den anden problemstilling, der har fyldt voldsomt i Denne nye og tilsyneladende meget effektive medicin er igen frigivet til behandling af sclerose. Men indtil videre har Sundhedsstyrelsen begrænset behandlingen til to udleveringssteder (København og Århus), hvilket umuliggør en god landsdækkende adgang på grund af strabadserende afstande for brugerne. I mange andre sammenhænge samarbejder vi internationalt, enten nordisk, europæisk eller på globalt plan. Vi tror på udbytte af internationalt samarbejde, og Scleroseforeningen er, i forhold til landets størrelse, usædvanligt godt repræsenteret i de internationale sammenhænge. For eksempel er foreningens præsident Ole Busck valgt som vicepræsident i den globale scleroseorganisation MSIF (Multiple Sclerosis International Federation), og i den samme organisation er foreningens direktør valgt som formand for de 43 medlemslandes direktørgruppe.

5 Scleroseforeningen Årsrapport 2006 I december måned lancerede Scleroseforeningen i samarbejde med Spar-købmandskæden projektet Bliv Bon- Kammerat med de scleroseramte. De ca. 500 Sparforretninger over hele landet har opsat en smart beholder til flaskebon er i butikken, så kunderne nu kan vælge at aflevere deres flaskepant-bon til støtte for sclerosesagen. Initiativet er kommet flot fra start med en omfattende positiv omtale og et flot økonomisk udbytte. Samarbejdet skal foreløbig gælde i to år. Udviklingen i foreningens økonomiske forhold. Resultatet for 2006 blev særdeles tilfredsstillende. Som det fremgår af regnskabsoplysningerne andetsteds i denne beretning, blev årets nettooverskud 7,1 mio. kr. Det samlede nettoresultat af indtægtsskabende virksomhed blev 38,2 mio. kr., som er anvendt til forskning med 7,0 mio. kr., til patienthjælp 15,5 mio. kr. og til information med 7,8 mio. kr. En væsentlig del af det positive resultat skyldes fremgang på stort set alle de indtægtsområder, vi selv kan påvirke direkte (fundraising). Men også arvesagerne oversteg langt vores forventninger. I sagens natur er arveindtægter en mere uforudsigelig del af indtægtsbilledet. Men det kan glæde os, at så mange danskere træffer en så stor beslutning som at tilgodese scleroseområdet via testamentet. Vi er meget taknemmelige over denne udvikling. Scleroseforeningen indstillede i efteråret 2006 den hidtil gunstige hvervemetode kaldet face-to-face, dvs. kontakt i gadebilledet til forbipasserende, potentielle bidragydere. Det kom sig blandt andet af, at indsamlingsmetoden i 2006 led under en tiltagende mistænkeliggørelse i nogle få medier. Scleroseforeningen valgte i efteråret at tage konsekvensen af de negative myter om metoden og indstillede i hvert fald midlertidigt denne indsamlingsform. Opbakningen fra medlemmer og faste bidragydere blev fastholdt i 2006, så der ved årets udgang var opbakning fra ca medlemmer og ca bidragydere. At danskere således prioriterer løbende støtte til Scleroseforeningen, er en uvurderlig platform for vores arbejde. Både med hensyn til økonomi og mulighed for indflydelse. I tilknytning til regnskabstallene vises også fem års hoved- og nøgletal. Resultatet for 2006 Indtægter Den største del af Scleroseforeningens indtægter består af indsamlede private midler. De beløber sig til 39,9 mio. kr., og resultatet er præget af, at vi i 2006 modtog arveindtægter for 7,1 mio. kr. mere end budgetteret. Scleroseforeningen ejer en række ejendomme, og udlejning af disse m.v. gav i 2006 et resultat på 3,9 mio. kr., hvilket er 1,4 mio. kr. mindre end budgetteret. Udgifter Det er et af foreningens vedtægtsbestemte formål at støtte scleroseforskning. I 2006 brugte foreningen 1,5 mio. kr. til et projekt i alternativ behandling - Projekt Behandlerteam. Projektet er bevilget med 7,0 mio. kr. over fem år. De øvrige 5,5 mio. kr. til forskning er givet til danske forskningsprojekter m.v., og det er foreningens politik at støtte alle seriøse og relevante forskningsprojekter. Scleroseforeningen arbejder vedblivende for at forbedre scleroseramtes forhold og livskvalitet. Til dette formål er patienthjælpen vigtig, og i 2006 fortsatte den høje indsats inden for rådgivning for foreningens medlemmer med sclerose. Rådgivning udføres af socialkonsulenter, psykologer, læger samt af et rådgivningspanel på foreningens hjemmeside med 27 tilknyttede specialister. Desuden støttede Scleroseforeningen bofællesskabet i Skørping Kommune med 0,4 mio. kr. til udvikling/indretning af et multifunktionelt køkken. Som det tredje vedtægtsbestemte formål skal foreningen arbejde for at udbrede kendskabet til sclerose. I 2006 fortsatte foreningens informationsvirksomhed sin høje indsats for fortsat patientoplysning og samfundsinformation. For en forening, der hovedsagligt arbejder for indsamlede midler, er indsamlingsaktiviteterne afgørende. Indtil efteråret kørte medlemshvervekampagnen Face-toface, som vil give et løbende bidrag til den økonomiske udvikling. Endvidere blev der iværksat en telemarketingindsats over for foreningens nuværende medlemmer. Scleroseforeningen udfører en del administrative opgaver som forretningsfører for sclerosecentrene i Ry og Haslev og for Dronningens Ferieby. Disse udgifter hører under forenings- og fællesadministration. Balance Foreningens egenkapital er i 2006 steget fra 47,8 mio. kr. til 54,5 mio. kr. Egenkapitalen udgør 79,6 procent af den samlede balance. Egenkapitalen udgør en nødvendig stødpude til opfyldelse af foreningens driftsforpligtelser. Scleroseforeningen administrerer en række selvstændige fonde. I henhold til fondenes vedtægter tilgår den væsentligste del af afkastet Scleroseforeningen. Fondenes formuer udgør tilsammen ca. 17,5 mio.kr.

6 6 Scleroseforeningen Årsrapport 2006 Fem års hoved- og nøgletal Oversigten med fem års hoved- og nøgletal viser udviklingen i Scleroseforeningens økonomiske forhold. Det fremgår af oversigten, at foreningen i denne årrække har besluttet at anvende beløb til scleroseformålet, som bortset fra 2006 overstiger resultaterne. Foreningens formue er bl.a. derfor formindsket med totalt set 3,6 mio. kr. Det medfører samtidig, at sikkerhedsfaktoren i denne årrække er faldet fra 1,5 til 1,3 år. Sikkerhedsfaktoren er udtryk for hvor lang tid, formuen kan række uden indtægter på et givent aktivitetsniveau (egenkapitalen ultimo året/årets udgifter). Den forventede udvikling. Foreningen budgetterer i 2007 med arveindtægter svarende til et normalt år og forventer på den baggrund en nedgang i de samlede indtægter. Udgifterne forventes samtidig at stige i et mindre omfang som følge af en forøgelse af aktivitetsniveauet, og der budgetteres på den baggrund med et overskud i størrelsesordenen 0,1 mio. kr. for Snart fylder Scleroseforeningen 50 år. Med udgangspunkt i den omfattende fornyelse, der blev lykkeligt gennemført i 2006, og som allerede er ved at finde sine ben, ser vi fortrøstningsfuldt på fremtiden. Den helt nye og effektive struktur for de frivillige er sammen med et veltrimmet sekretariat et godt udgangspunkt for at bevare optimismen. De frivillige udfører et stort stykke arbejde, men der er altid brug for nye kræfter og input. Derfor håber vi, at endnu flere vil melde sig til det frivillige lokale arbejde i fremtiden. Med respekt for Scleroseforeningens fælles værdier vil vi forsøge at videreudvikle samspillet mellem frivillige og ansatte. Trods tiltagende konkurrence også i form af offentlige prioriteringer har foreningen til stadighed søgt nye veje i et forsøg på at løse sine mange opgaver. Vi har til hensigt at advokere for scleroseramtes rettigheder og forhold, så længe der er et behov, både over for de lovgivende myndigheder og ude i de nye storkommuner. Nye forskningsgennembrud inden for scleroseområdet er hårdt savnede, men ikke længere urealistiske. Overalt i verden intensiveres jagten på sclerosens gåde i disse år, bl.a. fordi der alene i løbet af de seneste 10 år er blevet udviklet nye og konstant mere effektive medicinske behandlingstilbud. Takket være den ekstraordinært brede og gode befolkningsopbakning fra ca danskere, som viser Scleroseforeningen stor tillid i det daglige, har vi håb om at kunne fortsætte det høje aktivitetsniveau - altid med de scleroseramte danskere og deres familier i centrum! Afslutningsvis ønsker vi ved denne lejlighed at bringe en varm tak til de mange hundrede frivillige over hele landet og til de ansatte i sekretariatet, som i et tæt samarbejde har planlagt og gennemført de omfattende forandringer i 2006 med så fint et resultat. Christian L. Bardenfleth Advokat (H), formand Peter Kauffeldt Direktør

7 Ny struktur. Ny struktur med erfarne kræfter og friske øjne. Det begyndte med et stiftende årsmøde i Aabenraa sidst i august, og allerede en måneds tid efter kunne sidste brik i puslespillet om Scleroseforeningens nye lokalafdelinger lægges i Esbjerg. 48 nye lokalafdelinger blev født under en struktur, som afspejler det kommunale danmarkskort, der trådte i kraft den 1. januar Den indsats, der var gjort gennem lang tid med at forberede den nye struktur, bar nu på allersmukkeste vis frugt. Selv i Storkøbenhavn, hvor det traditionelt har været svært at skaffe frivillige kræfter, lykkedes det at stifte fem nye afdelinger. Her havde Scleroseforeningen inviteret til tre informationsmøder i løbet af august, og det resulterede blandt andet i nye formænd i samtlige fem afdelinger. Sammensætningen i lokalafdelingernes struktur blev i det hele taget en god blanding af noget nyt, noget gammelt og noget grønt. På omkring halvdelen af formandsposterne forblev de nuværende og erfarne kræfter, mens den anden halvdel af posterne blev besat af nye, friske øjne og mange af dem endda helt unge. Ny ledelse og vemodigt farvel. Årets Delegeretforsamling blev en blanding af et glædeligt velkommen til en række nye ansigter og et vemodigt farvel til en række garvede kæmpere for sclerosesagen. Tre års arbejde med at omlægge strukturen i Scleroseforeningen faldt endeligt på plads i slutningen af november. En lang række nye ansigter viste sig i både hovedbestyrelse og udvalg, og blandt andet kunne Scleroseforeningen sige goddag til en helt ny ledelse i skikkelse af advokat Christian L. Bardenfleth, der blev kåret til ny formand, samt frivillig Ulla Wæber, som blev valgt til næstformand. Årets Delegeretforsamling var også præget af afsked med en lang række frivillige. De 15 amtskredsformænd blev hædret for deres trofaste indsats med en lille sølvpin med foreningens logo indgraveret. Scleroseforeningens formand gennem de sidste fire år, Bent Jansson, blev hædret med Scleroseprisen, foreningens højeste anerkendelse, hvilket udløste blanke øjne og store smil fra prismodtageren.

8 8 Scleroseforeningen Årsrapport 2006 Har man først sagt A. Det er altid en fordel at kunne sin ABC, og specielt hvis man er medarbejder i Scleroseforeningens sekretariat. Det var nemlig ikke kun på landsplan, at der skete strukturelle ændringer. Også i Scleroseforeningens sekretariat blev der indført en ny og forenklet struktur pr. 1. juni De hidtidige syv afdelinger blev lagt sammen til tre afdelinger, og det nytænkende koncept blev døbt ABCstrukturen, hvilket dækker over afdelingernes navne: Administration, Business og Care. Administrationsafdelingen fortsatte som den eneste nærmest uændret med Arne Wilms som chef. Dokumentations-, informations- og marketingafdelingen blev samlet i den nye Businessafdeling under ledelse af Erik Jensen, mens organisations-, rådgivnings- og serviceafdelingen blev del af den nye Care-enhed ledet af vicedirektør Torben Damsgaard. De tre afdelingsledere udgør sammen med adm. direktør Peter Kauffeldt sekretariatets ledergruppe. Hjemmesider til alle lokalafdelingerne En god hjemmeside er lig med god kommunikation. Og god kommunikation er lig med en god forening. Ud fra den filosofi valgte Scleroseforeningens ledelse at bevilge en halv million kroner til oprettelsen af nye hjemmesider til de 48 nystiftede lokalafdelinger. Hjemmesiderne er alle bygget op med de samme grundlæggende funktioner, blandt andet en aktivitetskalender og informationer om lokalafdelingerne, men der blev også lagt op til, at den enkelte afdeling kan udbygge og individualisere sin egen hjemmeside. De nye lokalafdelinger kan findes via et link på forsiden af

9 Scleroseforeningen Årsrapport 2006 Danskerne tænkte på os. Én rekord kommer sjældent alene. Scleroseforeningen kunne i 2006 præstere et rekordoverskud, og det skyldtes ikke mindst de mange danskere, der rundhåndet betænkte Scleroseforeningen i deres testamente. Arveindtægterne satte nemlig i 2006 rekord med 19,1 mio. kr. Ekspert i foreningsarbejdet foran skærmen. I 2006 fik Scleroseforeningens frivillige muligheden for at komme på kursus uden tilmeldingsbegrænsning og ventetider. Scleroseforeningen valgte nemlig at udbyde fire e-learningkurser, så de frivillige i ro og mag foran skærmen kunne blive klædt på til at forstå de arbejdsopgaver, der ligger i de nye lokale bestyrelser. Det eneste krav til kursusdeltagerne var, at de var medlemmer af Scleroseforeningen og havde adgang til computer og internet. Godt 300 kursister tilmeldte sig kurserne, og det betegner organisationskonsulent i Scleroseforeningen Mikael Freund som meget tilfredsstillende. Målet er selvfølgelig, at alle frivillige i foreningen skal være tilmeldt frivilligskolen, så før vi har nået det, er vi selvfølgelig ikke 100 procent tilfredse, siger han. Alle kursister skal først igennem et grundkursus, der giver en grundig introduktion til arbejdet som frivillig i Scleroseforeningen og til samspillet mellem hovedforening og lokalafdeling. Herefter kan man tilmelde sig et eller flere af de tre fagspecifikke kurser: Et event- /synlighedskursus, et politikkursus og et pressekursus. Kurserne har indtil videre været en succes. Vi har overvejende fået positive tilbagemeldinger, fortæller Mikael Freund.

10 KAMPAGNER. Det flaskede sig for Projekt Bon-Kammerat. Opskriften var simpel: Aflever dine flasker, smid flaskebonen i Bon-Boxen og støt på den måde Scleroseforeningens arbejde. I slutningen af 2006 blev foreningens nye indsamlingsprojekt Bon-Kammerat skudt i gang under overskriften Bliv Bon- Kammerat med de scleroseramte. Knapt 500 Spar-købmænd havde sat en såkaldt Bon-Box op, hvor kunderne kunne aflevere deres flaskebon til fordel for Scleroseforeningen. Desuden bidrog godt 200 frivillige til det praktiske arbejde med blandt andet at opstille og tømme Bon-Boxene. Indtægterne fra Projekt Bon-Kammerat deles ligeligt mellem forskning og det lokale sclerosearbejde. Ud over den økonomiske gevinst er projektet med til at brande Scleroseforeningen og gav fra sidst i november indtil årsskiftet omkring 178 trykte presseomtaler.

11 Scleroseforeningen Årsrapport Succes i andedammen. For niende år i træk blev der holdt Rap om Kap-væddeløb rundt omkring i Danmark. Munke Mose i Odense var et af de steder, der kunne skrive sig endnu en våd succes på bagen. Godt og vel plasticænder blev en lørdag i september måned sat ud i Odense Å, og glade tilskuere var mødt op for at heppe på netop deres and, som de i ugerne op til var blevet ejere af ved at købe et ANDelsbevis. Ejerne af de ænder, som kom først i mål i den anden ende af åen, blev belønnet med flotte præmier. Jeg kan slet ikke forestille mig et år uden et Rap om Kap-arrangement i Odense. Det betyder meget, for vi får medieomtale og får sat sclerosesagen på dagsordenen, siger John Boldreel, formand for lokalafdelingen Kerteminde, Nordfyns og Odense kommuner. Udover Rap om Kap i Odense blev arrangementet afholdt i Holstebro, Skive og Grenaa og gav et samlet overskud på omkring kr., som blev delt mellem Scleroseforeningen og de lokalforeninger, der stod for arrangementerne. Det populære koncept blev udviklet af Scleroseforeningen for næsten 10 år siden, og det er også foreningen, der ejer ænderne, som lokalforeningerne kan låne. Sclerosedagskampagnen gav mening. Sclerosedagen blev til en måned, og oplysningskampagnen havde fået hjul på, da årets sclerosedagskampagne løb af stabelen. To små busser blev nemlig tirsdag den 2. maj sendt fra Odense mod henholdsvis Frederikshavn og Hillerød. Herfra skulle de i løbet af maj måned besøge 41 danske byer. Årets sclerosedagskampagne satte fokus på de nye frivilligjob, som Scleroseforeningens lokalafdelinger kunne tilbyde under den nye struktur. Busserne havde to faste chauffører bag rattet og et par personer fra den gruppe af cirka 10 frivillige, der skiftedes til at følge busserne rundt. Og at Det gi r mening -kampagnen gav mening, ja, det giver sig selv. I hvert fald gentager Scleroseforeningen succesen i 2007.

12 12 Scleroseforeningen Årsrapport 2006 Hovedbestyrelsen. Scleroseforeningens nye hovedbestyrelse samlet til deres allerførste møde på Mosedalvej i Valby. Bagest fra venstre er det: Bent Jansson, repræsentant for Region Nordjylland Jan Deebmann, formand for Netværksudvalget Lars Køster Svendsen, formand for Politisk Udvalg Bent Follesen, repræsentant for Region Midtjylland Arne Hou Uerkvitz, formand for Info- & PR-udvalget Per Soelberg Sørensen, formand for Forskningsudvalget Christian L. Bardenfleth, formand for Scleroseforeningen John B. Larsen, repræsentant for Region Syddanmark Henrik Hviid Klæbel, kasserer Jette Bay, formand for Sundhedsudvalget

13 Scleroseforeningen Årsrapport Foto: Sofus Comer Gitte Drejer, repræsentant for Region Hovedstaden Irene Jensen, repræsentant for Region Sjælland Ulla Wæber, næstformand i Scleroseforeningen Susanne Dyrhoff Nyegaard, formand for Attak-udvalget

14 øvrige begivenheder. Gæsterekord i Dronningens Ferieby. Dronningens Ferieby havde i 2006 den største belægning nogensinde. De 44 huse i feriebyen var tilsammen udlejet i 1200 uger, og det var især scleroseramte og deres familier, som gjorde brug af feriebyens tilbud. 303 scleroseramte blev nemlig tildelt Scleroseforeningens ferielegat til Dronningens Ferieby. Vicedirektør og leder af Care-afdelingen i Scleroseforeningen Torben Damsgaard er tilfreds med resultatet. Vi er enormt glade for, at mennesker med sclerose bruger feriebyen, for det er jo derfor, vi er der, siger han. Ud over stigningen i antallet af scleroseramte besøgende har der været vækst i antallet af plejehjem og institutioner for folk med bevægehandicaps, der har brugt feriebyen, ligesom kursus- og mødefaciliteterne har været flittigt udlejet. Rideterapi og nyrenoverede værelser. På både Sclerosecenter Haslev og Ry skete der spændende tiltag i I Haslev kunne man i oktober måned indvie 10 nyrenoverede værelser specielt indrettet til handicappede brugere og i en moderne stil. Blandt andet blev der installeret loftslifte på alle værelserne, og på toiletterne blev der opsat nye flytbare håndvaske, så rummet kan indrettes efter den enkeltes behov. I Ry blev ridetilbuddet til de scleroseramte forbedret, idet man oprettede et nyt rideteam på tre personer, hvoraf én er ridefysioterapeut. Ridning er kendt for at have positiv effekt på mange scleroseramte, men det vurderes individuelt, om ridefysioterapi er en relevant træningsform for den enkelte. Dansk direktør fik toppost. Direktørgruppen for alle landene i den internationale scleroseorganisation MSIF (Multiple Sclerosis International Federation) fik i efteråret 2006 ny formand. Valget faldt på Scleroseforeningens egen direktør, Peter Kauffeldt. Han afløser den canadiske Scleroseforenings direktør, Alistair Fraser.

15 Scleroseforeningen Årsrapport Mange henvendelser til rådgivningen. Rådgivningsafdelingen havde i 2006 et af deres travleste år nogensinde. 649 mennesker henvendte sig til psykologerne i 2006 enten over nettet, pr. telefon eller til en personlig samtale mod 564 i Scleroseforeningens psykologteam stod også bag en række populære patientkurser, og der har været rift om pladserne til kurserne. Trods mange nye ansigter blandt psykologerne har det været muligt at imødekomme brugernes behov for rådgivning både lokalt og på centrene. Scleroseforeningens socialrådgivere havde ligeledes rigeligt at se til medlemmer henvendte sig om rådgivning og støtte. 249 gange handlede det om rådgivning til at anke et kommunalt afslag på hjælp, og i 121 tilfælde hjalp socialrådgiverne med at skrive en ankeskrivelse. I de sager, der blev afgjort i 2006, faldt 72 procent ud til medlemmets fordel. I bemærkelsesværdigt mange af disse sager giver ankenævnene Scleroseforeningen ret i, at kommunerne har afgjort sagerne på utilstrækkelige grundlag, og at sagerne derfor må gå om i kommunerne, siger ledende socialrådgiver i Scleroseforeningen Bente Röttig. Handicapboliger klar til indflytning. Sidste sten til bofællesskabet for handicappede i Skørping blev endelig lagt i sommeren Og i oktober måned stod de otte handicapboliger klar til indflytning. Et år før havde økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen lagt grundstenen til det unikke byggeri for yngre scleroseramte og andre handicappede, som har brug for andres hjælp i dagligdagen. Boligerne er udviklet i tæt samarbejdet med målgruppen og opført med gennemtænkte løsninger, som skal sikre, at yngre fysisk handicappede kan have så selvstændig en tilværelse på egne præmisser som muligt. Bofællesskabet bygger på ideen om et beboerdemokrati, hvor fællesskab og privatliv kan blomstre side om side. Med en rummelig plejebolig på 73 m2 udstyret med smart-home-teknologi, specialudviklet multifunktionelt køkken og egen altan i kombination med fælles alrum samt have til fællesaktiviteter. Scleroseforeningen har med dette byggeri vist vejen for andre, der vil bygge tidssvarende bofællesskaber for yngre fysisk handicappede. Vores projekt lever op til de ønsker og behov, som yngre handicappede med rette har til deres tilværelse på trods af et handicap, som fordrer hjælp fra andre i dagligdagen. Det bør ikke fremover være et tilstrækkeligt tilbud at henvise yngre til at bo i plejeboliger for ældre, siger ledende socialrådgiver i Scleroseforeningen Bente Röttig.

16 16 Scleroseforeningen Årsrapport 2006 Stadigt voksende spørgelyst. Spørgelysten til Scleroseforeningens rådgivningseksperter på internettet Spørg os har ligget på samme niveau som i 2005, dog med en lille stigning fra gennemsnitlig 26 til 28 spørgsmål om ugen. Det vil sige, at det samlede antal spørgsmål pr. år er steget fra spørgsmål i 2005 til spørgsmål i Det er stadig socialrådgiveren og lægerne, som får de fleste spørgsmål, men også kost- og ernæringsvejlederen har meget at se til. Det er dejligt, at vi nu rigtigt kan udnytte den store database af viden, som vi har opbygget, således at vi kan genbruge de meget fine og detaljerede svar, som eksperterne giver de scleroseramte og deres pårørende, siger redaktør for rådgivningspanelet Jeanne de Renouard. Syv millioner i støtte til forskningen. Scleroseforeningen uddelte i 2006 over syv millioner kroner til scleroseforskning i forskningsprojekter fik tilsammen bevilget cirka 4,5 millioner kroner. Resten af pengene blev fordelt mellem Projekt Behandlerteam, Scleroseregistret og et forskningsprofessorat.

17 Scleroseforeningen Årsrapport De valgte at støtte Scleroseforeningen Mand, kvinde, ung, ældre var et år, hvor en lang række danskere valgte at støtte sclerosesagen, og vi siger en stor tak til alle, der valgte at give et bidrag til Scleroseforeningen i Læs her, hvorfor nogle af bidragsyderne har valgt at støtte Scleroseforeningens arbejde. Tamra Rosanes Alder: 55 år Beskæftigelse: Sanger og sangskriver Jeg støtter Scleroseforeningen, fordi jeg havde en onkel i USA, der var ramt at sclerose. Især som lille pige var det meget svært og samtidig rørende at opleve hans sygdom. Som voksen har jeg valgt at støtte foreningen, fordi de arbejder for en sag, der fortjener opmærksomhed og presse, og det håber jeg, at jeg som kendt person kan være med til at tilføre. Desuden er det en forening, hvor man ved, at pengene bliver brugt rigtigt, blandt andet til forskning. Monya Donna Nhila Alder: 23 år Beskæftigelse: Sygeplejerske Min mor og min søster har sclerose, så det er nok den væsentligste årsag til, at jeg støtter Scleroseforeningen. Der er så mange ting, man kan støtte, og man kan jo nærmest bruge hele sin månedsløn på velgørende formål. Derfor betyder det meget, at jeg ved lidt om, hvordan det er at have sygdommen inde på livet. Det er vigtigt for mig, at det, jeg støtter, har et fremtidsaspekt, og da Scleroseforeningen bruger mange penge på forskning, kommer mit bidrag også på sigt til at gavne folk, der har sclerose. Mogens Henriksen Alder: 75 år Beskæftigelse: Pensionist Jeg har en god bekendt, som har sclerose, og ad den vej har jeg været tæt på sygdommen og kender konsekvenserne. Jeg støtter, fordi der endnu ikke har været nogen løsning på problemerne, og vi må finde et middel til at bekæmpe sygdommen. Indtil vi gør det, er det vigtigt at forbedre forholdene for de scleroseramte, så de kan bevæge sig rundt i samfundet uden at være hæmmet af for eksempel høje kantsten. Ved at støtte Scleroseforeningen kan vi få indflydelse og påvirke politikerne til at gøre noget. Hans Munch Andersen Alder: 64 år Beskæftigelse: Keramiker Jeg støtter Scleroseforeningen, fordi jeg har en søn, der har sclerose. Jeg mener, at det er vigtigt at støtte, fordi Scleroseforeningen hjælper de scleroseramte med blandt andet psykologbistand og praktisk hjælp. Jeg vil også gerne støtte forskningen.

18 18 Scleroseforeningen Årsrapport Årsregnskab 2006 uddrag 5 års hoved- og nøgletal Nettoresultat af indtægtsskabende virksomhed *) Resultat til anvendelse til Scleroseforeningens formål Årets anvendelse efter formålet Forskning *) Patienthjælp Information I alt Resultat, anvendes i efterfølgende år/ anvendt af resultat i tidligere år Egenkapital ultimo regnskabsåret *) År 2004 er incl. bidrag på 12,4 mio. kr. til Sylvia Lawry Center og tilsvarende udgift. Anvendelse efter formålet Beløb i tusind kr Forskning Patienthjælp Information

19 Scleroseforeningen Årsrapport års hoved- og nøgletal Sikkerhedsfaktor*) 1,27 1,15 1,09 1,32 1,46 (Egenkapital ultimo/årets udgifter) Soliditetsgrad 80% 76% 73% 72% 73% (Egenkapital ultimo i forhold til aktiver) Medarbejdere, gennemsnitligt helårsansatte Heraf projektansatte Medlemmer, helårs kontingentbetalende Medlemmer, registrerede Bidragydere uden medlemskab Fordeling af årets udgifter Forskning*) 16,4% 19,5% 18,6% 19,3% 18,7% Patienthjælp 36,1% 33,5% 35,3% 32,9% 31,0% Information 18,2% 18,8% 19,1% 15,5% 11,8% Indtægtsskabende virksomhed 14,2% 13,4% 9,5% 13,4% 19,9% Forenings- og administrationsudgifter 15,1% 14,8% 13,4% 14,7% 14,6% Afskrivninger 0,0% 0,0% 4,1% 4,2% 4,0% I alt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% *) År 2004 er excl. udgift på 12,4 mio.kr. til Sylvia Lawry Center. Fordeling af årets udgifter ,1% 16,4% 36,1% Forskning Patienthjælp Information Indtægtsskabende virksomhed Forenings- og administrationsudgifter 14,2% 18,2%

20 20 Scleroseforeningen Årsrapport 2006 Resultatopgørelse Note kr Indtægtsskabende virksomhed Indsamlede offentlige midler Indsamlede private midler Indtægter ved indtægtsskabende virksomhed i alt Udgifter ved indtægtsskabende virksomhed Resultat af indtægtsskabende virksomhed Øvrige indtægter Resultat af udlejning af ejendomme m.v Finansielle indtægter Finansielle udgifter Nettoindtægter i alt Forenings- og fælles administrationsudgifter Resultat til anvendelse til Scleroseforeningens formål Anvendt til 3 Forskning Patienthjælp Information Anvendelse i alt Årets resultat Resultatdisponering Overført fra tidligere års overførte resultat Årets resultat I alt Overføres fra kursreguleringsfond Overføres til overført resultat Disponeret i alt

21 Scleroseforeningen Årsrapport Balance 31. december Note kr AK TIVER Grunde og bygninger Laboratorieudstyr til forskning, kontorinventar og EDB-udstyr 0 0 Materielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Tilgodehavender, forudbetalinger og udlæg Værdipapirer, nom t.kr Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER Henlæggelser Kursreguleringsfond Overført resultat Egenkapital i alt Prioritetsgæld i ejendomme Langfristede gældsforpligtelser i alt Leverandører af varer- og tjenesteydelser m.v Klausulerede bidrag og arvebeløb til bestemte formål m.v Mellemregning med Sclerosecentrene i Danmark og Dronningens Ferieby i Grenå Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

22 22 Scleroseforeningen Årsrapport 2006 Noter Note kr Indtægter ved indtægtsskabende virksomhed Bruttoindt. Direkte udg. Resultat Resultat Offentlige midler Tips- og lottomidler Kommuner og amter Offentlige midler i alt Private midler Medlemskontingenter Arvebeløb Bidrag Indsamlinger Salgsindtægter m.v Overført til Dronningens Ferieby i Grenå og Sclerosecentrene i Danmark Hensættelse af klausulerede bidrag og arvebeløb til bestemte formål, jf. note Private midler i alt Indtægter ved indtægtsskabende virksomhed i alt Udgifter ved indtægtsskabende virksomhed Kampagneudgifter Personale beskæftige med indsamlingsopgaver Udgifter ved indtægtsskabende virksomhed I alt Forskning Forskningsprojekter m.v Scleroseregisteret Øvrige udgifter I alt

23 Scleroseforeningen Årsrapport Note kr Patienthjælp Socialkonsulentordning Psykologkonsulentordning Anden rådgivning Personale beskæftiget med social- og patientopgaver Direkte hjælp og ferieophold for patienter Tilskud og udgifter vedrørende amtskredse, klubber og lokalafd Bofællesskab, Skørping Øvrige udgifter I alt Information Personale beskæftiget med informationsopgaver MagaSinet Andet informationsarbejde m.v Mødeudgifter I alt Egenkapital Ved årets Årets Ved årets begyndelse bevægelser slutning Henlæggelser til Forskning Patienthjælp Information Ejendommens vedligeholdelse I alt henlæggelser Kursreguleringsfond Overført resultat I alt egenkapital

24 Mosedalvej Valby Tlf Scleroseforeningen er en privat sygdomsbekæmpende forening som arbejder for indsamlede midler. Aktiviteterne omfatter forskning, patientstøtte, oplysning samt drift af to sclerosecentre og en ferieby. Foreningen har nu mere end medlemmer og bidragydere. Over frivillige yder en stor indsats for foreningen.

Vedlagt følger udkast til budget 2015 til behandling på delegeretforsamling d. 15. november 2014

Vedlagt følger udkast til budget 2015 til behandling på delegeretforsamling d. 15. november 2014 bemærkninger tii Scleroseforeningens budget Vedlagt følger udkast til budget til behandling på delegeretforsamling d. 15. november tet udviser et overskud på kr. 249.000. : På nuværende tidspunkt forventes

Læs mere

Scleroseforeningen CVR-nr. 10 36 78 16

Scleroseforeningen CVR-nr. 10 36 78 16 CVR-nr. 10 36 78 16 Mosedalvej 15, 2500 Valby Årsrapport 2012 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab regnskab 11 fsb årsberetning regnskab ledelsesberetning Ledelsesberetning Årets resultat udviser et overskud på 4,6 mio. kr. Egenkapitalen udgør ved årets udgang 415 mio. kr. mod 417 mio. kr. ved udgangen

Læs mere

miljøberetning Affaldssortering godt for miljø og pengepung Mange ønsker at gøre en indsats for miljøet Mindre forbrug af vand, varme og fælles-el

miljøberetning Affaldssortering godt for miljø og pengepung Mange ønsker at gøre en indsats for miljøet Mindre forbrug af vand, varme og fælles-el fsb regnskab miljøberetning var året, hvor alle talte om klima, miljøtiltag og energiforbedringer. FN s klimakonference i København i december gav ikke den internationale, bindende aftale om at reducere

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Giv glæde. det gør jeg. Eva Fjellerup Firedobbelt verdensmester i femkamp

Giv glæde. det gør jeg. Eva Fjellerup Firedobbelt verdensmester i femkamp Giv glæde det gør jeg Eva Fjellerup Firedobbelt verdensmester i femkamp 1 Giv glæde med et Sponsorhus det gør jeg Eva Fjellerup er firedobbelt verdensmester i femkamp og har derudover vundet en lang række

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Sclerosecentrene i Haslev og Ry

Sclerosecentrene i Haslev og Ry Mosedalvej 15 2500 Valby Tlf. 36 46 36 46 info@scleroseforeningen.dk www.scleroseforeningen.dk Scleroseforeningen er en privat sygdomsbekæmpende forening, som arbejder for indsamlede midler. Aktiviteterne

Læs mere

Næsby Vandværk A.m.b.a.

Næsby Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 12 49 96 12 81. regnskabsår Indhold 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 7 Ernst & Young P/S - Værkmestergade 25 - Postboks 330-8100 Aarhus

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Holstebro Handelsstandsforening CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010

Holstebro Handelsstandsforening CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010 CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010 Hostrupsvej 4 7500 Holstebro T 9610 6161 www.kroyerpedersen.dk Medlem af RevisorGruppen Danmark Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

CYKELNERVEN 2016 SPONSORKONCEPT

CYKELNERVEN 2016 SPONSORKONCEPT CYKELNERVEN 2016 SPONSORKONCEPT KAMPEN MOD SCLEROSE - EN HOLDINDSATS! CYKELNERVEN er Scleroseforeningens årlige event, som giver rytterne den ultimative sportslige udfordring på to hjul. Hvert år vil rytterne

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2015 Steen Marslew Dirigent RIR«REVISION STATSAUTORISERET

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport ÅRSRAPPORT 2013 Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport Centret Holstebro. Møderne har nu kørt et helt år og fortsætter

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2012

Resultatopgørelse for året 2012 Resultatopgørelse for året 2012 Kontingentindtægter.. 2.773.816 2.113 Omkostninger kontingentopkrævinger. -130.248-176 Modtagne gaver og legater 1.839.568 1.735 Modtagne Tipsmidler 220.253 221 Øremærkegebyrer

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Venstres Landsorganisation Årsregnskab

Læs mere

Den danske Fundraisinganalyse 2015

Den danske Fundraisinganalyse 2015 Den danske Fundraisinganalyse 2015 Definitioner og forklaring på spørgeskemaet Generelle definitioner Årstal Spørgeskemaet omhandler regnskabsårene 2013 og 2014. De fleste organisationer anvender kalenderåret

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Beretning 2012-2013 KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Indledning Én gang årligt skal de lokale by-arbejder afgive en skriftlig beretning. I denne

Læs mere

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelseserklæring 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

BOS-Danmark Årsregnskab 2006

BOS-Danmark Årsregnskab 2006 BOS-Danmark Årsregnskab 2006 ÅRSRAPPORT 2006 (3. regnskabsår) INDHOLD Side Ledelsespåtegning 1 Revisionspåtegning 2 Ledelsens beretning 3-4 Resultatopgørelse 5 Balance, aktiver 6 Balance, passiver 7 Noter

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Afvigelsen skyldes væsentligst periodeforskydninger på drifts og administrationsomkostninger.

Afvigelsen skyldes væsentligst periodeforskydninger på drifts og administrationsomkostninger. Til kommanditisterne i K/S Difko LVII (57) Difko Administration A/S Sønderlandsgade 44 7500 Holstebro Tlf. +45 70 11 75 00 Fax +45 70 11 75 25 difko@difko.dk www.difko.dk CVR-nr. 84012416 Ref. HEF/SUJ

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Haslev Privatskole Generalforsamling 2012

Haslev Privatskole Generalforsamling 2012 Haslev Privatskole Generalforsamling 2012 Haslev Privatskole Resultat sammenligning Resultat 2011 Budget 2011 Resultat 2010 Elevtal i alt 298 298 251 Elevtal SFO 5/9 116 102 104 Statstilskud 13.023.304

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Kollegianersamfundet på OTTO MØNSTEDS KOLLEGIUM. Årsrapport august december 2011

Kollegianersamfundet på OTTO MØNSTEDS KOLLEGIUM. Årsrapport august december 2011 Årsrapport august december 2011 Indhold Erklæringer 2 Ledelsespåtegning 2 Generalforsamlingens godkendelse 3 Revisorerklæring 4 Ledelsesberetning 5 Kollegianersamfundets oplysninger 5 Beretning 6 Årsregnskab

Læs mere

Finansielle forhold Selskabets realkreditlån er med årlig rentetilpasning, og renten er for 2012 fastsat til 1,1376% p.a. ekskl. margin.

Finansielle forhold Selskabets realkreditlån er med årlig rentetilpasning, og renten er for 2012 fastsat til 1,1376% p.a. ekskl. margin. Til investorerne i I/S Difko XXVIII (28) Difko Administration A/S Sønderlandsgade 44 7500 Holstebro Tlf. +45 70 11 75 00 Fax +45 70 11 75 25 difko@difko.dk www.difko.dk CVR-nr. 84012416 Ref. HEF/suj Dato

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Det Konservative Folkeparti. Nyhavn 4, 1051 København K

Det Konservative Folkeparti. Nyhavn 4, 1051 København K Det Konservative Folkeparti Nyhavn 4, 1051 København K Årsregnskab for 2007 Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION ÅRSBERETNING 2014 TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION FONDEN OG ÅRETS RESULTAT Fondens resultat før skat blev på kr. 1.534.992 mod et resultat på kr. 7.983.411 i 2013, hvor der

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

KJÆRULFF CHRISTENSEN. MayDay. (Oplysningsforbundet MayDay) Rundforbivej 2 Trørød 2950 Vedbæk. Arsrapport for 2011 (17.

KJÆRULFF CHRISTENSEN. MayDay. (Oplysningsforbundet MayDay) Rundforbivej 2 Trørød 2950 Vedbæk. Arsrapport for 2011 (17. CHRISTENSEN KJÆRULFF PERSNLIGT ENGAGEMENT STATSAUTRISERET REVISINSAKTIESELSKAB STRE KNGENSGADE 68 PSTBKS 9015 1022 KØBENHAVN K CVR- 15915641 TLF: 33301515 FAX: 33131991 E-MAIL: WEB, CK@CK.DK VIJVVINCK.DK

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Foreningen. Årsrapport 2014

Foreningen. Årsrapport 2014 Foreningen 2009 Årsrapport 2014 Side 2 Bestyrelsens beretning Foreningens formål er at opnå erstatning for det tab, ejere af hybrid kernekapital udstedt af Tønder Bank i 2009 fik, da banken uventet gik

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION ELISE SMITHS SKOLE NY MUNKEGADE 13, 8000 ÅRHUS C

DEN SELVEJENDE INSTITUTION ELISE SMITHS SKOLE NY MUNKEGADE 13, 8000 ÅRHUS C Dansk Revision Randers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00 Årsregnskab 2014 Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg CVR nr. 17 31 85 00 Resultatopgørelse for perioden 01.01.2014-31.12.2014 Beløb i t.kr. Regnskab Budget Afv. Regnskab Note Indtægter: 2014

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Beretning og regnskab 2009/10

Beretning og regnskab 2009/10 Beretning og regnskab 2009/10 IDRÆTSUDVALGETS BERETNING FOR 2009/2010 Stouby motion har nu eksisteret i 2½ år, og det seneste år har været præget af, at vi har haft mere fokus på træningsfaciliteterne

Læs mere

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53 DjurslandS.net Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Årsrapport for 2003 CVR. nr. 27 07 92 53 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Årsberetning 2010. FDE Fonden. Lyren 1. 6330 Padborg. Tlf. 7430 3300. Fax 7430 3333. fdefonden@fdefonden.dk. www.fdefonden.dk

Årsberetning 2010. FDE Fonden. Lyren 1. 6330 Padborg. Tlf. 7430 3300. Fax 7430 3333. fdefonden@fdefonden.dk. www.fdefonden.dk Årsberetning 2010 FDE Fonden. Lyren 1. 6330 Padborg. Tlf. 7430 3300. Fax 7430 3333. fdefonden@fdefonden.dk. www.fdefonden.dk Forord FDE Fonden er kommet godt fra start. Fondens bestyrelse har bestræbt

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk. Dansk Skak Unions årsregnskab

René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk. Dansk Skak Unions årsregnskab René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk Dansk Skak Unions årsregnskab Indholdfortegnelse Kassererens beretning... 1 Årets resultat...

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

e-boks årsrapport 2007

e-boks årsrapport 2007 Årsrapport 2007 e-boks årsrapport 2007 2007 blev et godt år for e-boks. Vi er blevet større og stærkere med god vækst på de væsentlige forretningsområder. Mere end halvanden million brugere og næsten 400

Læs mere

Baggrund for kampagnen

Baggrund for kampagnen Baggrund for kampagnen Antallet af danskere, der rammes af sclerose, er stigende. Stigningen ses primært blandt kvinder - faktisk i en sådan grad, at 2 ud af 3 danskere, der får sygdommen, er kvinder.

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Foreningen Danske Hospitalsklovne

Foreningen Danske Hospitalsklovne Foreningen Danske Hospitalsklovne Jyllandsgave 20, 9000 Aalborg CVR-nr. 27 15 06 32 Årsregnskab for 2010 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

martînsen Rådglvning & Revlsion

martînsen Rådglvning & Revlsion martînsen Rådglvning & Revlsion Torvegade 16 DK-6600 Vejen Ttf. 76 96 33 66 Fax 76 LL 44 0t www.ma tlnsen,dk CVR. nr. 32 28 52 01 UdviklingVejen Sdr. Tingvej 1O, 6630 Rødding Uddrag af Arsrapport for 2013

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere