God trivsel på arbejdet giver bedre resultater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "God trivsel på arbejdet giver bedre resultater"

Transkript

1 God trivsel på arbejdet giver bedre resultater Ved at kombinere den svinefaglige indsats med HR-rådgivning og personaleledelse, lykkedes det at reducere sodødeligheden med 2,9 % i de seks Team SoLiv besætninger. Tema > > Merete Lehmann Andersen, LandboNord > > Tove Goldbeck Jensen, Gefion Hvad er værdien af at have glade og motiverede medarbejdere? Projektet Team SoLiv har arbejdet med at værdisætte den økonomiske effekt af HR-tiltag. Trivsel er meget svært at gøre op i penge. Der er dog ingen tvivl om, at glade og motiverede medarbejdere er en fornøjelse for enhver arbejdsgiver. Men hvad er det egentlig værd i kroner? Nogen vil nok mene, at det er der ingen penge i, mens andre vil sige, at det er 100 kr. pr. dag, og atter andre vil taksere det til 100 kr. i timen. Den værdi man tillægger trivslen, hænger i høj grad sammen med hvilke oplevelser, man har haft med medarbejderne i den seneste periode. Forestil dig at medarbejderne på din arbejdsplads er utilfredse, kede af det, umotiverede og måske endda sygemeldte, og at du mødes med brok og utilfredshed hver dag, så vil du automatisk vægte triv- sel højere, end hvis tingene har kørt gnidningsløst i lang tid. En god arbejdsplads er en god forretning Ledere med tilfredse medarbejdere er bedst til at skabe økonomiske resultater. Det viser en omfattende undersøgelse, som er lavet af entreprenørfirmaet NCC. Nina Ljung, personalechef i NCC, har i en opgave for Stockholms Universitet fundet en klar sammenhæng mellem lønsomhed og chefernes evner til at skabe tilfredse medarbejdere (Ledarskapet påverker lønsamheten? Nina Ljung, 2005). Ifølge Nina Ljung viser resultatet af undersøgelsen en tydelig sammenhæng mellem lønsom- 44

2 hed og lederskab. De ledere, som har de mest tilfredse medarbejdere, er også dem, som i størst udstrækning præsterer økonomiske resultater over gennemsnittet. I undersøgelsen indgår 80 chefer. Cheferne kan sammenlignes med samme lønsomhedsmål og med samme medarbejderundersøgelse som måler lederskabet gennem en trivselsundersøgelse. I undersøgelsen kunne det samtidig påvises, at chefer med utilfredse medarbejdere skaber dårligere økonomiske resultater. I USA offentliggør Fortune Magazine én gang årligt 100 best companies to work for in America. Talrige uafhængige studier viser, at arbejdspladser fra Fortunes liste over de 100 bedste arbejdspladser i Amerika, opnår bedre økonomiske resultater end deres konkurrenter (www.greatplacetowork.dk). Når en arbejdsplads investerer i sine ansatte, investerer den i arbejdspladsens succes. USA s arbejdsministerium har gennem mere end 100 studier undersøgt sammenhængen mellem måden, at behandle medarbejderne på og forbedrede resultater på bundlinjen, og de konkluderer at: Der er en positiv sammenhæng mellem uddannelse, motivation og uddelegering af ansvar samt produktionsforbedringer, medarbejdertilfredshed og økonomisk præstation. Effekten af at behandle medarbejderne godt bliver større over længere tid, hvilket viser at god medarbejderpleje skal være en fast del af arbejdspladsen for, at kunne give resultater. Ud fra en økonomisk vinkel har man undersøgt, om der var forskel på afkastet i børsnoterede selskaber. Hvis man f.eks. i 1987 havde investeret $ i de bedste arbejdspladser i USA, ville man over en 10-årig periode have fået et afkast på $, sammenlignet med et afkast på $ for det amerikanske aktiemarked generelt (Kilde: Franklin Research & Development). Dette underbygger altså, at der er øget overskud i virksomheder, hvor medarbejderne trives. Sygefravær 5% Danmarks Bedste Arbejdspladser 2011 Danmark samlet Funktionærer Arbejdere 4% 3% 2% 4,1% 3,3% 1% 1,9% 2,6% 0% Kilde: Berlingske Nyhedsmagasin, Danmarks Statistik, Great Place to Work Figur 1. Danmarks Bedste Arbejdspladser har færre sygedage... 45

3 Tema Dårlig trivsel koster penge på bundlinjen Det tydeligste tegn på dårlig trivsel er, når det ender med en sygemelding. Alt efter hvilken sektor man arbejder i, så er folk i gennemsnit syge 8-13 dage om året, og det koster samfundet 37 milliarder kroner i udgifter til løn under sygdom. Det viser en rapport fra beskæftigelsesministeriet (Analyse af sygefraværet, april 2008). Knap hver tredje sygedag kan tilskrives dårlig trivsel på arbejdspladsen, så sygefravær på den bekostning løber op i 11 milliarder om året. Det lyder umiddelbart som et svimlende beløb at forholde sig til, men der er ingen tvivl om, at det også koster en del for den enkelte arbejdsplads, når medarbejderne er syge. Én ting er, at der mangler et sæt hænder, og at det øger arbejdspresset på de tilbageværende medarbejdere. Manglen på en medarbejder vil uvægerligt også gå ud over produktiviteten. Grisene bliver ikke passet af dem, der plejer at passe dem, og dermed vil de oftest heller ikke blive passet på den måde de plejer, at blive passet på, og det vil altid gå ud over produktiviteten på den ene eller anden måde. Sygefraværet kan aldrig helt forsvinde, men det kan sænkes, hvis der gøres en målrettet indsats for at forbedre trivslen. Indflydelse på eget arbejde er, ifølge et ph.d. studie udarbejdet af speciallæge i arbejdsmedicin Martin Lindhart Nielsen (Psychosocial work environment and sickness absence, 2010), den faktor der har størst betydning for sygefraværet. Indflydelse er et af de bredeste mål for trivslen, og flere af de andre faktorer kan ofte afspejle sig i den. Hvis medarbejdere har en høj grad af indflydelse, betyder det ofte også, at man har fleksibilitet og en god ledelse, som er helt afgørende for trivslen. Hvis der på en arbejdsplads er en god trivsel, som handler om et godt overordnet samarbejde, retfærdighed og tillid på arbejdspladsen, så vil det også give andre markante fordele for arbejdspladsen end et lavere sygefravær. Sociolog og dr.med. Tage Søndergård Kristensen, der har forsket i psykisk arbejdsmiljø i mange år, konkluderer, at virksomheder der har gjort en indsats for medarbejdernes trivsel, har mere produktive og innovative medarbejdere, som leverer en større grad af kvalitet i deres arbejde. Hvis medarbejderne trives i jobbet, er de også lettere at fastholde, og det kan der spares mange ressourcer på (Trivsel og produktivitet to sider af samme sag, HK Danmark 2009). HK har foretaget en trivselsundersøgelse blandt medlemmer som viste, at en god ledelse og gode kolleger, tryghed i ansættelsen og indflydelse på eget arbejde er det vigtigste for trivslen på deres arbejdsplads. I den undersøgelse svarer hver anden desuden, at de gerne vil arbejde mere, hvis trivslen blev bedre. Det er en klar tilkendegivelse af, at hvis arbejdspladsen skaber de rigtige rammer og arbejdsforhold, så er medarbejderne indstillet på, at gøre en ekstra indsats. 46

4 Teambuilding øvelse i projektet Team SoLiv. En god arbejdsplads er et sted hvor medarbejdere har tillid til de mennesker de arbejder for, er stolte af det de laver, og føler fællesskab med deres kolleger, og dette er der rig mulighed for at skabe på alle bedrifter, hvis der er fokus på emnet og alle på arbejdspladsen er indstillet på at gøre en indsats for det. Erfaringer fra svineproduktionen I projektet Team SoLiv har der været fokus på hvordan trivsel blandt medarbejderne påvirker trivslen hos søer og dermed sodødelighed og produktionsresultater. Projektet har vist, at kombinationen af HR rådgivning og faglig rådgivning i besætningen gør det nemmere at opnå de ønskede resultater. At reducere sodødeligheden (eller andre produktionsmål) kræver, udover faglig kompetence, motivation, klare mål og vedholdenhed. Vedholdenhed er forstået som 1 år eller mere, hvor man har fokus på målet, og det er ikke alle, der kan præstere det. Men det kan et personale i god trivsel! Det kan et personale, hvor hver enkel medarbejder nøjagtigt kender sine egne arbejdsopgaver og sit eget ansvarsområde og har en tydelig leder, der følger op på aftalerne. I flere besætninger var der brug for tydeligere kommunikation man kan jo kun udføre en opgave, hvis man har fået at vide, at man skal gøre det. En rådgiver kunne have aftalt med ejeren, at det ville være en fordel at huldvurdere søerne en ekstra gang, men det bliver jo kun gjort, hvis personen i drægtighedsstalden får besked. Banalt? Ja, men i en hektisk hverdag, kan man sagtens glemme at videregive selv vigtige beskeder. Derfor blev der i flere besætninger besluttet at afholde ugentlige møder, hvor f.eks. fordeling af opgaver og nye tiltag kom på dagsordenen. Måling af HR effekt Man kan måle effekten af HR og finde ud af om indsatsen på personaleledelsen, har effekt på flere måder. En Trivselsundersøgelse blandt medarbejderne vil give et svar på, hvordan medarbejderstaben trives, om der er forskel på hvor godt den enkelte trives og på hvilke punkter, der er behov for forbedring. Trivselsanalysen er et godt redskab som forberedelse til MUS-samtaler, hvor der kan følges op på den enkelte medarbejders udviklingsønsker. Det interessante spørgsmål er så, om vi også kan måle sammenhængen mellem tilfredse medarbejdere og større lønsom hed i produktionen. Per Kroager og Kyösti Schmidt har i bogen Måling af HR-funk- 47

5 Tema tionen (Dansk Industri, dec. 2002) redegjort for, hvordan man med matematiske formler kan vise sammenhængen mellem lønsomhed, indflydelse og produktivitet. De økonomiske beregninger bliver til sidst konverteret til en kvalitativ vurdering, så man kan stille sig spørgsmålet om de lange økonomiske beregninger er tiden værd, eller man kan springe mellemregningerne over og gå direkte til den kvalitative vurdering? Effekten af HR-arbejdet vil kunne ses på følgende områder: Mindre udskiftning af personale Færre sygedage Færre fejl i produktionen Bedre resultater Mindre udskiftning af personale påvirker økonomien på flere måder. Rekruttering af en ny medarbejder er en omkostning. Det koster annoncering og tid til samtaler, referencer m.m. Medarbejderen på vej ud, arbejder ikke altid effektivt, og dette kan påvirke de øvrige medarbejdere. Den nye medarbejder har en indkøringsperiode, hvor vedkommende ikke arbejder effektivt og det kræver tid fra de øvrige medarbejdere, at oplære en ny medarbejder. En tommelfingerregel siger, at det koster tre måneders løn, at udskifte en medarbejder. Sygedage giver omkostningen til løn eller sygedagpenge og evt. ekstra løn til vikar. Derudover påvirkes de øvrige medarbejdere, der skal klare flere opgaver og evt. løse opgaver, de ikke har rutine i. Det giver risiko for dårligere resultater og længere arbejdstid på opgaverne. Hvis sygdom skyldes arbejdsrelateret stress, kan der blive yderligere sygemeldinger og dårlig stemning i medarbejderstaben. Fejl i produktionen kan reduceres ved brug af arbejdsplaner, procedurebeskrivelser og motivation af medarbejdere. Herved påvirkes de kendte produktionsmål grise pr. årsso, tilvækst, foderforbrug, kvalitet af produktet, omkostninger og dermed økonomien på bundlinjen. Betydning af færre fejl = bedre produktionsresultater kan beregnes med de normale økonomiske Cost Benefit beregninger. Koblingen til HR er antagelsen om, at HR-rådgivning og personaleledelse kan være en forudsætning for, at de faglige tiltag bliver gennemført. Erfaringer fra Team SoLiv I Team SoLiv har vi arbejdet med en metode til at værdisætte den økonomiske gevinst ved HR-tiltag. Der deltog 6 besætninger i projektet, som havde til formål at vise, at der er en sammenhæng mellem trivsel hos medarbejdere og trivsel hos søer. Ved at kombinere den svinefaglige indsats med HRrådgivning og personaleledelse, lykkedes det at reducere sodødeligheden med 2,9 % i de seks besætninger. Til sammenligning er sodødeligheden på landsplan reduceret med 0,7 %. Resultatet fra en af besætningerne ses i figur 2. 48

6 Døde/stk. 25 c 3 per. bev. gnsn. (c) Jan Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan Apr Figur 2. Udvikling i sodødelighed i udvalgt besætning - besætning: c. I denne besætning er der sat fokus på poltene sortering, opstaldning, træning og socialisering, som det vigtigste faglige punkt. Samtidig er der arbejdet med oplæring af medarbejderne, bedre rekruttering og kommunikation på arbejdspladsen. På 1,5 år er sodødeligheden reduceret med 5 %, og samtidig er effektiviteten steget med 2 grise pr. årsso. Værdisætning af HR-tiltag Når man vil værdisætte den økonomiske effekt af HR tiltag, kan man bruge en kvalitativ vurdering af sammenhæng De mest anvendte tiltag på HR-området ses i faktaboksen: Organisationsplan ansvars- og arbejdsfordeling kommunikationsplan Kompetenceafklaring fagligt og ledelsesmæssigt arbejdsbeskrivelser DiSC-profiler kommunikation og samarbejde Trivselsanalyse spørgeskema vedrørende trivsel Mus-samtaler 2 x årligt Medarbejdermøder staldmøder ledermøder mellem HR-indsats, produktivitet og økonomi, ved at gennemgå følgende faser: I eksempel 1 med MUS-samtaler er: Formodningen at der er en sammenhæng mellem medarbejdertrivslen og brugen af sygestier. Antagelsen er, at MUS samtaler vil give ideer til hvordan der opnås sikkerhed for at sygestierne bliver brugt rigtigt. Vurderingen er en faglig vurdering af hvor meget resultatet vil kunne flyttes. Fakta er den økonomiske beregning ud fra kendt viden om den økonomiske værdi af at ændre indsatsområdet. 49

7 Formodning Antagelse Vurdering Fakta Figur 3. Kvalitativ vurdering af økonomi i HR. Tema Den økonomiske effekt af udgiften til HR-arbejdet vil kunne måles på lønsummen (mindre udskiftning af medarbejdere og færre sygedage) og på produktiviteten. Som ved alle andre økonomiberegninger er resultatet afhængig af de valgte forudsætninger og beregningsmetoder. Men regnestykket er ikke anderledes, når det handler om HR-indsatsen, end hvis det var investering i et stykke teknik. Beslutninger træffes ud fra økonomi og følelser Der er forskel på hvordan vi hver især træffer beslutninger. De fleste vil nok mene, at økonomi er den vigtigste faktor, men følelser spiller en rolle hos alle. Trivsel for medarbejderne og dermed også for ejeren og familien, er for de fleste et vigtigt mål og skal derfor indgå i beslutningsprocessen. Deltagerne i Team SoLiv har udtalt, at den forbedrede trivsel ikke kan gøres op i penge, men at det alligevel er en meget vigtig del af resultatet, at der er blevet større arbejdsglæde i hverdagen. Men mange landmænd har deres stærke side i det faglige arbejde i mark og stald, samt økonomistyring. Mange landmænd Eksempel 1 på sammenhæng mellem HR-tiltag og økonomisk resultat Der gennemføres MUS-samtaler i besætningen => ejer fik samtale med ansatte => større viden om ansattes forventninger og holdninger. Da aftaler under MUS er nedskrevet, bliver der fulgt op på aftaler og ansvar. Arbejdet i besætningen bliver målrettet og kendt for alle. Medarbejderne holdes på sporet og bedre resultater opnås. Eventuelt en fyring af medarbejdere, der ikke overholder aftaler. Én aftale går ud på, at alle søer skal tilses hver dag => alle søer bliver tilset hver dag. Søer tages ud til sygestier i tide. Antal dage i sygestier reduceres, sygestier er ikke længere hospice. Flere kuld pr. so, flere søer bliver slagtet i stedet for aflivet. Dødelighed reduceret med 7 % x 46 kr. pr. årsso x årssøer = kr. Sket for ¼ af året = kr. kan (så rigeligt) betale MUS for 7 medarbejdere á kr. 50

8 Eksempel 2 på sammenhæng mellem HR-tiltag og økonomisk resultat Udfordringen var: Høj personaleomsætning. Kompetencegab. Og det udslagsgivende var, at driftslederen oplevede dårlig stemning blandt de udenlandske medarbejdere. Dette forårsagede, at den planlagte Gruppesamtale blev afholdt alene med de danske medarbejdere. Her blev udtrykt utilfredshed med kollegerne. Ejer ser rekrutteringsproblem. Sammen med HRrådgiver formuleres en omstillingsplan, med bedre rekruttering af medarbejdere, ny oplæring, bedre sprog og bedre kommunikation. Det gav mere tid til kvalitetsarbejde. Alt dette foregik med løbende opfølgning med coachende metode fra HR-rådgiver. Spar en rekruttering om året = 3 mdr. løn = kr. Kan betale opfølgning fra rådgiver 12 gange á kr. Det grundlæggende i vurderingen af om HR kan betale sig er, antagelsen om at der er en sammenhæng mellem medarbejdernes trivsel, ledelse af bedriften og den måde arbejdet bliver udført på = produktionsresultater og økonomi. Resultaterne fra Team SoLiv og mange andre projekter, der sætter fokus på at forbedre specifikke mål viser, at evnen til fortsat at kunne holde fokus på mål og handlingsplaner er afgørende for at nå topresultater. og driftsledere har svært ved at få taget hul på opgaverne omkring personaleledelse. Man har lidt berøringsangst og når man føler et naturligt ubehag ved at skulle tale med medarbejdere om personlige ting, er konsekvensen ofte, at man undgår opgaven men det gør kun problemerne endnu større, når man ikke får taget fat på opgaven. Rådgivning fra en HR-konsulent kan være den nødvendige starthjælp for, at komme i gang med sin udvikling som personaleleder. Når der skal træffes beslutninger på bedriften om hvor meget, der skal afsættes i budgettet til HR-arbejde MUS-samtaler, DiSC-profiler, Teambuilding, ar bejds beskrivel ser, LEAN tavlemøder osv., vil det være en kombination af trivsel og økonomi, der er drivkraften for at vælge HR som et indsatsområde. Og det er vigtigt at huske, at arbejdet med personaleledelse er en løbende proces. Der kommer hele tiden nye opgaver (nye mennesker og nye situationer), der skal tages stilling til og arbejdes med. Der skal afsættes tid hos ejer, ansatte ledere og medarbejdere til at arbejde med personaleledelse. Der er ofte behov for, at få mere viden om emnet. Oplæring i ledelsesmetoder på bedriften, som en integreret del af faglig opgradering, er en effektiv metode til at få fuldt udbytte af investeringen i rådgivning og efteruddannelse. På den måde får besætningen en målrettet indsats på HR-området samtidig med den faglige indsats. 51

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

Strategisk arbejdsmiljøledelse

Strategisk arbejdsmiljøledelse Jan Lorentzen Chefkonsulent, DI Cand.merc. strategi, organisation og ledelse 2 3 Krav-ressource modellen S A L U T O G E N E RESSOURCER Kontrol Autonomi Mening Belønning Social støtte og samarbejde Ergonomiske

Læs mere

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder 5. Kommunikation vi snakker da sammen hele tiden! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - men kommer vi omkring det hele? Denne mødegang indeholder følgende

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

Viden, værdi og samspil

Viden, værdi og samspil Viden, værdi og samspil Lean for svin hvorfor bruge Lean? Merete Lehmann Andersen Hvad kan Lean? Øge effektiviteten Færre fejl Mindre spild Frigøre tid til at blive endnu bedre Inddragelse af medarbejderne

Læs mere

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009 Benchmarking i svineproduktionen > > Anders B. Hummelmose, Agri Nord Med benchmarking kan svineproducenterne se, hvordan de andre gør, tage ved lære af hinanden og dermed selv forbedre systemer og produktion.

Læs mere

Team Soliv trivsel i fokus

Team Soliv trivsel i fokus Trivsel Vækst Balance Team Soliv trivsel i fokus Trivsel hos personale er grundlaget for et langt soliv Læs hvordan vi gjorde i Team Soliv og bliv inspireret Team Landbrug Soliv & Fødevarer 1 INDHOLD SIDE

Læs mere

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Klik for at redigere titeltypografi i masteren ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2013 NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Hvad gør vi så? SundTrivsel A/S Katrine Bastian Meiner kbm@sundtrivsel.dk LIDT OM INDHOLD Stressforebyggelse

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø. Konference om VIPS projektet Århus. 26-5-2008. Tage Søndergård Kristensen

Udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø. Konference om VIPS projektet Århus. 26-5-2008. Tage Søndergård Kristensen Udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø Konference om VIPS projektet Århus. 26-5-2008. Tage Søndergård Kristensen De tre sektorer ikke som vi troede Hallsten: I industrien er man ufri til at udføre en

Læs mere

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32 HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER?? 15.06.2009 1/32 3 studier Social kapital (NFA m.fl.) 2008 Rapporten Forandring og forankring (NFA og Kubix) 2009 Litteraturstudier (Udenlandske og danske) 2005-2008 15.06.2009

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 13-14 I foråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

Nedbringelse af sygefravær

Nedbringelse af sygefravær GODE RÅD OM Nedbringelse af sygefravær 2008 GODE RÅD OM NEDBRINGELSE AF SYGEFRAVÆR Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Virksomhedens fokus på sygefravær 4 Analyse af virksomhedens

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 11-12 I foråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Work Life Balance. Hold skruen i vandet. Hvordan kan øget trivsel og forbedret arbejdsmiljø give øget effektivitet på virksomheden?

Work Life Balance. Hold skruen i vandet. Hvordan kan øget trivsel og forbedret arbejdsmiljø give øget effektivitet på virksomheden? Hvordan kan øget trivsel og forbedret arbejdsmiljø give øget effektivitet på virksomheden? Work Life Balance Hold skruen i vandet Et tilbud til den enkelte medarbejder < 1 > Disclaimer All data provided

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Miljø på arbejde. Sådan gør du din bedrift til en sikker, effektiv og attraktiv arbejdsplads. Landbrug & Fødevarer. Samfundsansvar i landbruget

Miljø på arbejde. Sådan gør du din bedrift til en sikker, effektiv og attraktiv arbejdsplads. Landbrug & Fødevarer. Samfundsansvar i landbruget Samfundsansvar i landbruget Miljø på arbejde Sådan gør du din bedrift til en sikker, effektiv og attraktiv arbejdsplads Mijløaktiviteter - Arbejdsmiljø Landbrug & Fødevarer Arbejdsmiljø At skabe et godt

Læs mere

God morgen og velkommen

God morgen og velkommen HVILKE CENTRALE UDFORDRINGER OG HANDLEMULIGHEDER HAR VIRKSOMHEDEN I ARBEJDET MED AT SÆTTE FOKUS PÅ SYGEFRAVÆR? AM 2009 God morgen og velkommen Stil jer i en rundkreds Kryds nu rundkredsen så hurtigt som

Læs mere

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS GØR DIN ARBEJDSPLADS STÆRKERE Medarbejderne er den vigtigste ressource, og med en god pensionsordning gør du din arbejdsplads stærkere. Du øger

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Retten i Hjørring blev etableret den 1. januar 2007

Læs mere

Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus

Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus Handlingsplaner Enkeltstående tiltag Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus 1. Afdække forbedringsmuligheder (stald, foderlade, mark, finansiering) 2. Synliggøre det økonomiske potentiale ved tiltag

Læs mere

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer indhentet i projektet Vækst og merværdi arbejdspakken Økonomistyring. Som en del af demonstrationsprojektet `Vækst og merværdi er der i

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser?

Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser? Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser? Ditte Vigsø Great Place to Work Institute Danmark 11. november 2009 Hvad er en god arbejdsplads -for dig? 1 Hvorfor skabe en god arbejdsplads? Her

Læs mere

Social kapital en ressource der er værd at kende

Social kapital en ressource der er værd at kende Social kapital en ressource der er værd at kende Ergoterapeutforeningen d. 17. april 2013 Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hvorfor er social kapital interessant? En ny platform for udvikling af arbejdspladsen

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer...

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer... Redegørelse Efter påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, herunder forekomsten af mobning blandt de ansatte i sjakkene i MSE A/S. Arbejdstilsynets sag nr. 20110009553/3 Udarbejdet af: Mads

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk Trivsel CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00 Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk HVAD ER TRIVSELSBEGREBET FOR EN STØRRELSE? Tilstand i individet subjektive velbefindende En subjektiv reaktion på (arbejds)forholdene

Læs mere

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat Fagkontorets medarbejdere arbejder blandt andet med specialrådgivning til de lokale rådgivere over hele landet og til landbrugsskolelærere. Vi deltager også i tværfaglige projekter på Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

ROBUST MENTAL SUNDHED

ROBUST MENTAL SUNDHED ROBUST MENTAL SUNDHED Individuel rådgivning Mindfulness Online Kurser Foredrag Holdundervisning Workshop Mindfulness som faglig kompetence INDHOLD Mindbusiness 1 2 3 4 5 6 Individuel rådgivning Mindfulness

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Risikostyringskonference 2013. Struer Kommune, 96 84 84 94 struer@struer.dk, www.struer.dk

Risikostyringskonference 2013. Struer Kommune, 96 84 84 94 struer@struer.dk, www.struer.dk Risikostyringskonference 2013 1 Tidlig trivselsindsats kan ses på bundlinjen Daglig arbejdsmiljøleder Britt Harpøth Trivsels- og arbejdsmiljøkonsulent Gitte Pagter 2 Lidt om Struer Kommune 22.000 indbyggere,

Læs mere

AM 2012 Julie Wedell-Wedellsborg Tlf.: 26797122 Mail: jww@alectia.com

AM 2012 Julie Wedell-Wedellsborg Tlf.: 26797122 Mail: jww@alectia.com Forretningsdrevet sundhedsfremme - en integreret indsats AM 2012 Julie Wedell-Wedellsborg Tlf.: 26797122 Mail: jww@alectia.com Keld Thornæs Underdirektør Kontakt: kth@lsb.dk Rådgivningscentre 150.000 private

Læs mere

Landbrugets Arbejdsmiljøpris

Landbrugets Arbejdsmiljøpris LANDBRUGETS ARBEJDSMILJØPRIS 2010 1 Landbrugets Arbejdsmiljøpris 2010 vfl.dk 2 ARBEJDSMILJØPRIS 2010 På Kongshoved er der skabt en arbejdsplads med fokus på gensidig tillid, tryghed og dialog. LANDBRUGETS

Læs mere

Medarbejderpolitik. Virksomhedens soft law

Medarbejderpolitik. Virksomhedens soft law Medarbejderpolitik Virksomhedens soft law Hårde facts om soft law Sygefravær der bliver ved i årevis. En medarbejder, som fungerer halvt, fordi ingen spørger, hvordan det går. Sygefraværet i virksomheder

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Hvordan kan en fagforening arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø for medlemmerne?

Hvordan kan en fagforening arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø for medlemmerne? Hvordan kan en fagforening arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø for medlemmerne? Workshop Nyborg, 11-11-2009 Birte Haugaard & Tage Søndergård Kristensen De to undersøgelser: En undersøgelse af medlemmernes

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

De ledelseskompetencer der kommer til udtryk i rapporten er i det efterfølgende dels i tre overordnede kompetencer

De ledelseskompetencer der kommer til udtryk i rapporten er i det efterfølgende dels i tre overordnede kompetencer Projekt hvad gør det bedste bedre har ved interview og feltstudier afdækket hvordan bedrifter med succes og i den øverste top arbejder. Dette er beskrevet i rapporten. Lær af de bedste som blev udarbejdet

Læs mere

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt?

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? TEMA Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? - Lave foderomkostninger kræver optimal kvalitetssikring og - kontrol AF CHRISTINA HANSEN OG JACOB DALL, SØNDERJYSK SVINERÅDGIVNING Der hersker mange forskellige

Læs mere

Omkostninger til vaccination. Kan der spares på de dyre dråber?

Omkostninger til vaccination. Kan der spares på de dyre dråber? Omkostninger til vaccination. Kan der spares på de dyre dråber? Cost / benefit analyse på lægemiddelomkostninger v. Helle D Kjærsgaard Svinefagdyrlæge MBA Medicinforbrug DB tjek/regnsskab Top 5 Gennemsnit

Læs mere

Status på projektet for Personale Politisk Udvalg

Status på projektet for Personale Politisk Udvalg Status på projektet for Personale Politisk Udvalg Overblik - her er vi nu Step 1 Afholdelse af kick off d. 21.maj 2013 Step 2 Emner og aktiviteter udvikles og planlægges på baggrund af tilbagemeldinger

Læs mere

Standard Medarbejderundersøgelse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse

Standard Medarbejderundersøgelse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse Standard Medarbejderundersøgelse Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse 2012 Medarbejderundersøgelse: Trivsel og ledervurdering I boligorganisationen vil vi gerne undersøge om vores

Læs mere

MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt

MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt 26-02-2015 MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt Svinerådgiver Jakob Nielsen, Gefion Driftsleder Lars Frederiksmose, I/S Nordahl I/S NORDAHL ALLAN OG CHRISTIAN NORDAHL 650 søer 7 kg 400 søer 30

Læs mere

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Præsentation Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Uddannelse: Kemiingeniør, Eksamineret sikkerhedsrådgiver, Lead auditor og Ledelsesuddannelse Erfaring: 23 år med Arbejdsmiljø & Sikkerhed

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Teambuilding der virker -kunsten at gå efter guldet

Teambuilding der virker -kunsten at gå efter guldet Teambuilding der virker -kunsten at gå efter guldet Selvom det er sjovt, kan det godt være lærerigt. Guldminen suppleret med andre legende og lærende aktiviteter. Titlerne dækker over stærkt motiverende

Læs mere

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel Tal om Trivsel genvej Til Trivsel og motivation er i g de hvad sk ber Til at opdage mistrivsel? mistrivsel? Mistrivsel kan være svær at få øje på, når medarbejderne ikke selv henvender sig og fortæller

Læs mere

Erfagruppen som motivator. Af Lau Lindholm Christiansen og Louise Helmer

Erfagruppen som motivator. Af Lau Lindholm Christiansen og Louise Helmer Erfagruppen som motivator Af Lau Lindholm Christiansen og Louise Helmer Dagsorden Hvad er en erfagruppe? Hvorfor være i en gruppe? Hvad kræves? Den gode gruppe! Hvordan får du det fulde udbytte? Hvad er

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik Trivselspolitik Indledning Randers Social- og Sundhedsskole arbejder målrettet mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Udgangspunktet herfor er skolens værdier om rummelighed,

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (103 besvarelser ud af 111 mulige) Præsentation Sammenfatning af undersøgelsens resultater 100 Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 14) Tolkning

Læs mere

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Indhold: - Enneagram Kommunikation -og udviklingsværktøj - Stress Symptomer og forebyggelse - Virksomhedskurser Se kursus -og uddannelses oversigt på side 7 Enneagram:

Læs mere

a Sundhedsforsikringer

a Sundhedsforsikringer Et white paper fra Codan a Sundhedsforsikringer og sygefravær Handel 2 D Indhold 3 q Sundhedsforsikringer gør en forskel på helbredet og på bundlinjen 4 q Tre fjerdedele bruger deres sundhedsforsikringer

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Forpligtende Rådgivning

Forpligtende Rådgivning Forpligtende Rådgivning Norsk Landbruksrådgiving 14. januar 2011 Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark Tværfaglig rådgivning i praksis - baseret på erfaringer med

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

Trivsel blandt Butiksansatte

Trivsel blandt Butiksansatte Trivsel blandt Butiksansatte Oktober 2001 Disposition Baggrund Samarbejde Datagrundlag Model Resultater Overordnede resultater Detaljerede resultater Baggrund Samarbejde, datagrundlag og model Undersøgelsen

Læs mere

Trivselsmålinger. Hvor er de særlige udfordringer? GÅ HJEM MØDE OM TRIVSELSMÅLINGER 14-1-2015. CBS, Kilen. Tage Søndergård Kristensen Task-Consult

Trivselsmålinger. Hvor er de særlige udfordringer? GÅ HJEM MØDE OM TRIVSELSMÅLINGER 14-1-2015. CBS, Kilen. Tage Søndergård Kristensen Task-Consult Trivselsmålinger. Hvor er de særlige udfordringer? GÅ HJEM MØDE OM TRIVSELSMÅLINGER 14-1-2015. CBS, Kilen. Tage Søndergård Kristensen Task-Consult Trivselsmålinger hvordan skal de laves? Det er fra Arbejdsmiljørådet.

Læs mere

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Kære arbejdsmiljøgruppe I har nu modtaget en rapport med resultaterne af jeres trivselsundersøgelse og en rapport med kommentarerne

Læs mere

SUNDE ANSATTE ØGER INDTJENINGEN

SUNDE ANSATTE ØGER INDTJENINGEN SYDDANMARK Det Gode Arbejdsliv SUNDE ANSATTE ØGER INDTJENINGEN Klokken ringer ind til motion i VandCenter Syd Guldkorn til at holde på en guldgrube af viden og erfaring 1 intro Tekst: Jens Kurt Jørgensen

Læs mere

En attraktiv arbejdsplads (også) om 5 år

En attraktiv arbejdsplads (også) om 5 år En attraktiv arbejdsplads (også) om 5 år Hvad er vigtigt for medarbejderen? Ungdomskonsulent Ole Ebbesen tirsdag den 26. februar 2008 Dygtige medarbejdere er den vigtigste produktionsfaktor Ansættelse

Læs mere

TRIVSELSFREMME DER VIRKER. Gode råd og evaluering af projekt Trivsel som forebyggende indsats

TRIVSELSFREMME DER VIRKER. Gode råd og evaluering af projekt Trivsel som forebyggende indsats TRIVSELSFREMME DER VIRKER Gode råd og evaluering af projekt Trivsel som forebyggende indsats TRIVSELSREMME OG FOKUS PÅ NEDSÆTTELSE AF SYGEFRAVÆR Projektet Trivsel som forebyggende indsats er forløbet over

Læs mere