RAPPORT Udvikling af nye evaluerings- og eksamensformer. Datatekniker. Forsøgs og udviklingsprojekt Projektnummer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT Udvikling af nye evaluerings- og eksamensformer. Datatekniker. Forsøgs og udviklingsprojekt Projektnummer: 107530"

Transkript

1 RAPPORT Udvikling af nye evaluerings- og eksamensformer Datatekniker Forsøgs og udviklingsprojekt Projektnummer: MI, april 2007

2 1. Indhold RAPPORT Udvikling af nye evaluerings- og eksamensformer 1. INDHOLD INDLEDNING/BAGGRUND BAGGRUND DELTAGERE I PROJEKTET FORMÅL OG MÅL PROCESSEN PRODUKTET MANUALEN KORT OM MODELLEN PROJEKTOPLÆG MED CASEBESKRIVELSE Projektoplæg med casebeskrivelse på det faglige udvalgs hjemmeside Projektoplæg med casebeskrivelse fra en virksomhed PROJEKTFORMULERING PROJEKTPERIODEN Procesrapporten Produktrapporten EKSAMINATIONEN KOMMENTARER OG KONKLUSION BILAG SKEMA TIL PROJEKTOPLÆG MED CASEBESKRIVELSE FRA VIRKSOMHEDEN SKEMA TIL PROJEKTOPLÆG MED CASEBESKRIVELSE PÅ DET FAGLIGE UDVALGS HJEMMESIDE EKSEMPLER PÅ PROJEKTOPLÆG MED CASEBESKRIVELSE FRA DET FAGLIGE UDVALG Eksempel Eksempel NUMMERSYSTEM FOR PROJEKTOPLÆG MED CASEBESKRIVELSE TIL DET FAGLIGE UDVALGS HJEMMESIDE Nummersystemet Områdenummeret Opgavenummer Versionsnummer Udarbejdet af År den er udarbejdet Eksempel på nummer...17 FoU

3 2. Indledning/baggrund Dette projekt har fokus på udvikling af nye evaluerings- og eksamensformer inden for den 5 årige datateknikeruddannelse. Datateknikeren er et speciale under bekendtgørelsen for data- og kommunikationsuddannelsen, og uddannelsen er en kraftig revideret udgave af datafagtekniker uddannelsen. Da den reviderede uddannelse først blev godkendt i maj 2005, vil de første eksamener/svendeprøver tidligst blive gennemført ultimo Baggrund I det danske erhvervsuddannelsessystem har der altid været tradition for at afslutte en erhvervsuddannelse med en eksamen/svendeprøve, hvor elevens viden og faglige færdigheder testes. I mange uddannelser består eksamen/svendeprøven af en skriftlig test bestående af en række teoretiske opgaver i forhold til hele uddannelsen, en teoretisk test i forhold til et projekt samt en praktisk test i forhold til en fejlfindingsopgave. Da eksamen/svendeprøven dækker elevens færdigheder i forhold til hele uddannelsesforløbet, også det, der er lært på de første skoleophold og måske ikke har været anvendt i virksomheden, bliver der i sidste skoleperiode anvendt forholdsvis meget tid på at repetere og samle op på tidligere indlært stof. Problemstillingen gøres ikke bedre af, at der er en række selvstændige fag i løbet af en uddannelse, som afsluttes undervejs i de enkelte skoleperioder, og som ikke direkte anvendes i de efterfølgende skoleperioder. Ser vi på den måde, der arbejdes i virksomhederne, er behovet, at den enkelte medarbejder, ud fra en overordnet viden, er i stand til hurtigt at kunne opsøge konkret information i forhold til en given opgave/problemstilling. Det er således ikke et spørgsmål om at kunne huske alt det, der er indlært for længe siden og som grundet den teknologiske udvikling kan være uaktuelt, men i stedet at besidde kompetencer, der gør det muligt at finde og anvende konkrete informationer i forhold til opgaven/problemstillingen. Erhvervsuddannelserne er da også løbende blevet moderniseret i forhold til de aktuelle behov. Her tænkes både på det politiske plan som det gennemførende plan. På de fleste skoler gennemføres store dele af undervisningen eksempelvis med det sigte, at eleverne, igennem arbejde med forskellige projekter, får styrket både de almene og de faglige kompetencer samt de personlige kvalifikationer, som evnen til selv at kunne indhente relevant viden i forhold til en given opgave. Den løbende modernisering af uddannelserne har til gengæld ikke tilsvarende medført, at der også er foretaget moderniseringer omkring evaluering og eksamen. Derfor må den måde, hvormed der foretages skriftlige prøver, evaluering samt eksamen/svendeprøve også tilpasses virkeligheden. Det er netop disse problemstillinger, der søges løst gennem dette projekt, hvor eksamen/svendeprøven i overvejende grad vil blive praksisorienteret. Problemstillingen omkring den skriftlige test er ikke længere aktuel, da der i forbindelse med revideringen af datateknikeren blev ændret i eksamen/svendeprøven, så der ikke længere indgår en skriftlig test. FoU

4 2.2 Deltagere i projektet Projektet er gennemført i et koordineret samarbejde mellem Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) under industriens uddannelser og skolerne TEC, EUC Syd, Århus TS, Ålborg TS, Odense TS, Ringsted TS, Vejle TS og EUC MIDT. Undervejs har der adhoc deltaget skuemestre. Projektansvarlig: Det faglige udvalg under industriens uddannelser v. Jørn Hedin Projektkoordination: Steen Grønbæk fra EUC MIDT 3. Formål og mål Projektets formål har været at udvikle en evalueringsform, der understøtter den afsluttende eksamen/svendeprøve inden for datateknikeren, så den i højere grad afspejler de undervisningsformer og -metoder, der er anvendt i løbet af uddannelsen, og hvor virksomhedernes individuelle kompetencekrav kan medtages i den afsluttende eksamen/svendeprøve. Målet med projektet er at udvikle landsdækkende procedurer og metoder for eksamen/svendeprøven, og derigennem sikre en national ensartethed omkring gennemførelsen af eksamen/svendeprøven. 4. Processen Udviklingsprocessen indledtes med et opstartsmøde d. 26. februar 2006 på TEC, hvor det faglige udvalg og skolerne aftalte rammerne for projektet. Parallelt med dette projekt, blev FoU- projektet "Faglig progression i hovedforløb" igangsat. På mødet blev det besluttet at koordinere arbejdet i de to FoU-projekter via de to hovedansvarlige projektdeltagere og med fælles udviklingsseminarer. Fra starten valgte den projektansvarlige og projektkoordinatoren en model, hvor udviklingsprocessen forankredes omkring udviklingen af en manual, som beskriver procedurer og metoder for eksamen/svendeprøven. Manualen skulle indgå som det fælles arbejdspapir i udviklingsprocessen, og sluttelig blive til det endelige produkt. Under udviklingsforløbet har udviklingsgruppen været samlet til 3 udviklingsmøder, hvoraf det ene er gennemført som et 2-dages arrangement, og dele af arrangementet blev gennemført sammen med deltagerne fra FoU-projektet Faglig progression. På møderne er retningslinier og procedurer omkring den afsluttende eksamen/svendeprøve blevet diskuteret, og der er i plenum foretaget en løbende udvikling af manualens indhold. På udviklingsmøderne har der også været arbejdet med rammer for projektoplæg med cases til det faglige udvalgs hjemmeside. Da procedurerne også beskriver skuemestrenes arbejde, inviterede vi 2 skuemestre til at deltage på ét af møderne. Imellem møderne har projektkoordinatoren i samarbejde med projektlederen foretaget en løbende optimering af modeller, procedurer og manualen, og der har været arbejdet med rammerne for og håndteringen af projektoplæg med cases til det faglige udvalgs hjemmeside. Undervejs har udviklingsgruppen og ad hoc skuemestrene været inddraget i arbejdet, og som en del af rammerne for projektoplæg med cases til det faglige udvalgs hjemmeside, har udviklingsgruppen udarbejdet et antal konkrete oplæg. FoU

5 Erfaringerne fra FoU-projektet Faglig progression i hovedforløb er søgt inddraget i dette projekt. Projektkoordinatoren præsenterede projektet på en workshop i forbindelse med Undervisningsministeriets FoU konferencen i Produktet 5.1 Manualen I projektet er der udviklet en Manual med retningslinier for eksamen/svendeprøven, som beskriver retningslinier for indhold og procedurerne omkring den afsluttende eksamen/svendeprøven. Målet med denne manual er at få beskrevet de fælles rammer for eksamen/svendeprøven, at skabe større åbenhed omkring eksamen/svendeprøven for både eleverne, skuemestrene, underviserne og virksomhederne, samt at sikre den ønskede nationale ensartethed omkring gennemførelsen af eksamen/svendeprøven. 5.2 Kort om modellen Kort fortalt består den afsluttende eksamen/svendeprøven af en projektperiode, hvor der løses en projektopgave, efterfulgt af en eksamination i form af en mundtlig fremlæggelse med individuel overhøring af eleverne. Projektopgaven bygger på en problemformulering, som eleven skal udarbejde ud fra et projektoplæg med casebeskrivelse. Projektoplægget med casebeskrivelsen kan enten komme fra elevens praktikvirksomhed eller vælges ud fra et idékatalog på det faglige udvalgs hjemmeside. Under projektperioden skal eleven desuden udarbejde et konkret produkt, en produktrapport og en procesrapport, som alle vil indgå i den endelige bedømmelse. Model for eksamen/svendeprøven Projektperioden Eksaminationen Produkt Projektoplæg med casebeskrivelse fra en virksomhed (Skal godkendes af skolen) Projektoplæg med casebeskrivelse fra katalog på det faglige udvalgs hjemmeside Projektformulering som eleven udarbejder ud fra valgte projektoplæg med casebeskrivelse. - Problemformulering - Kravspecifikation - nn. Procesrapport - Problemformulering - Projektplanlægning - nn. Vurdering Mundtlig fremlæggelse Svendebrev (Én karakter) Produktrapport - Kravspecifikation - Teknisk produktdok. - nn. NB: Se den fulde beskrivelse af modellen i den udarbejdede manual. FoU

6 Det samlede mål med modellen er, at eleven: Lærer at arbejde med alle faser fra igangsættelse af en opgave til aflevering af produktet. Kombinerer allerede opnåede færdigheder med indlæring af nyt stof, som er fastsat i pensummet for skoleforløbet. Viser sine praktiske færdigheder både under projektforløbet og under eksaminationen. 5.3 Projektoplæg med casebeskrivelse Et af de nye elementer i den udviklede model er indførelsen af projektoplæg med casebeskrivelse, som enten kan komme fra elevens praktikvirksomhed eller vælges ud fra et idékatalog på det faglige udvalgs hjemmeside. Formålene med indførelse af projektoplæg med case modellen er: Eleven får adgang til at arbejde med virkelighedsnære problemstillinger eller problemstillinger fra egen praktikvirksomhed. Oplæggene indeholder mulighed for at integrere et eller flere af de valgfri specialefag, som eleven har gennemført i løbet af uddannelsen. Eksamen/svendeprøven kan dermed afspejle den individualisering, der er målet med de valgfri specialefag. De må dog max udgøre 25% af det samlede fagindhold. Case modellen forener arbejdet omkring eksamensopgaven med målet om at eleverne anvender allerede opnåede færdigheder i forhold til indlæring af nyt stof, som er fastsat i pensummet for skoleforløbet. Anvendelsen af case rummer mulighed for at teste elevens spektrum af faglige, almene og personlige kompetencer, da casen kræver, at eleven også engagerer sig i faglige problemstillinger, der ligger ud over det tekniskhåndværksmæssige arbejde Projektoplæg med casebeskrivelse på det faglige udvalgs hjemmeside Projektoplæggene vil i overvejende grad bestå af oplæg, der er indsendt af skolerne og godkendt, registreret og nummereret af det faglige udvalg. Som fælles beskrivelsesrammen for projektoplæggene er der i projektet udviklet et skema, som oplæggene indskrives i. Se nærmere i bilag 7.2 Der er desuden udviklet et nummersystem, som bl.a. beskriver hvilke primære fagområder, projektoplægget dækker, samt hvilken skole, der har udarbejdet oplægget. Se nærmere i bilag 7.4 NB: Der er pt. ingen oplæg lagt ud på det faglige udvalgs hjemmeside, idet de første eksamener/svendeprøver tidligst vil blive gennemført ultimo Projektoplæg med casebeskrivelse fra en virksomhed Projektoplæggene kommer fra elevens praktikvirksomhed, og de skal indeholde oplysninger som: Overordnet beskrivelse af virksomheden Virksomhedens casebeskrivelse En liste med de fagemner fra uddannelsen, som oplægget dækker Udstyrskrav En liste med de valgfri specialefag, som eleven har haft, og som oplægget dækker. FoU

7 Som fælles beskrivelsesramme for projektoplæggene er der i projektet udviklet et skema, som virksomheden og eleven skal udfylde. Se nærmere i bilag Projektformulering I løbet af den 1. uge af skoleperioden skal eleverne, ud fra det valgte projektoplæg med casebeskrivelse, udarbejde deres egen projektformulering med tilhørende problemformulering og kravspecifikation. Selve problemformuleringen er en præcisering af projektoplæg med casebeskrivelsen, og kravspecifikationen skal beskrivelse kravene til produktet der skal opbygges. Både problemformuleringen og kravspecifikationen skal godkendes af vejlederen. Formålet er her, at eleven lærer at omsætte en kundeopgave til et konkret projekt. Problemformuleringen er elevens grundlag for arbejdet i projektperioden. 5.5 Projektperioden Fra uge 2 i skoleperioden skal eleverne opbygge et produkt jf. kravspecifikationen, ex. et mindre virksomhedsnetværk med tilhørende serverinstallation, samt udarbejde en produkt- og en procesrapport. Procesrapporten og dele af produktrapporten kunne på sigt indtænkes i en portfoliomodel Procesrapporten Procesrapporten skal bl.a. indeholde oplysninger om deltagerne, problemformulering fra projektformulering, projektplanlægning med estimeret tidsplan og arbejdsfordeling, begrundelse for metodevalg og teknologi, projektdagbog/logbog, realiseret tidsplan og konklusion. Formålet med procesrapporten er at synliggøre elevernes evner til at planlægge og styre projektforløbet Produktrapporten Produktrapporten skal bl.a. indeholde oplysninger om deltagerne, 1) kravspecifikationen, definition af produktet, brugervejledning og teknisk produktdokumentation. 1) Hentes fra elevernes projektformulering, suppleret med tydelig angivelse af evt. ændringer undervejs i projektforløbet og grunde hertil. Formålet med produktrapporten er at præsentere elevens/elevernes produkt samt synliggøre elevens/elevernes evner i forhold til at kunne udvikle et produkt, der lever op til deres fastsatte kravspecifikation. FoU

8 5.6 Eksaminationen Processen omkring den mundtlige fremlæggelse (eksaminationen) er tydeliggjort i manualen, så eleven, skuemesteren og underviseren hermed får nogle faste retningslinier for gennemførelsen. Kort fortalt andrager eksaminationen maksimalt 40 minutter pr. elev, og den gennemføres normalt i den sidste uge af den afsluttende skoleperiode. Fremlæggelsen tager udgangspunkt i både produktet og i projektopgavens produktog procesrapport, og ved bedømmelsen giver underviseren/underviserne og censorerne én endelig karakter, som oplyses eleven efter overhøringen. Forløb ved fremlæggelsen: 1. Eleven fremlægger først (ca. 15 min.) Eleven fortæller overordnet om produktet Eleven fremviser produktet Eleven fortæller om sin rolle i projektet 2. I dialog med censorerne og underviseren/underviserne, gennemfører eleven nu en mere detaljeret redegørelse omkring produktet Hvis eleven selvstændigt kan fortsætte fremlæggelsen, er dette også muligt. Ved karaktergivningen af den mundtlige overhøring, tages der udgangspunkt i elevens fremlæggelse og forståelse af projektet, og ved karaktergivningen af produktrapport og produkt, tage udgangspunkt i den opstillede kravspecifikation. 6. Kommentarer og konklusion Som for mange andre uddannelser, er det ikke muligt at sætte en kompetenceprofil på datateknikeren, der vil passe i forhold til en standardpraksis for alle virksomheder. Til eksempel kan virksomheder, der ansætte datateknikerelever groft opdeles i 3 grupper. En gruppe hvis primærområde er netværk, en gruppe hvis primærområde er softwareudvikling og en gruppe hvis primærområde er hardwareudvikling og - programmering. I uddannelsen er der indbygget en differentieringsmulighed byggende på udbuddet af valgfri specialefag, hvor eleven i en vis udstrækning kan specialisere sig i forskellige retninger. I den afsluttende eksamen/svendeprøve for datateknikeren har det ikke tidligere været muligt på samme måde at differentiere i forhold til elevens praksis i virksomheden. I den nye eksamens-/svendeprøvemodel vil dette nu også være muligt, idet projektopgaven kan indeholde op til 25% valgfri specialefag. På de fleste skoler gennemføres store dele af undervisningen gennem projektarbejde, med det sigte at styrke eleverne almene, personlige og faglige kompetencer. Indførelsen af projektoplæg med cases i eksamen/svendeprøven, har det mål at videreføre projektmodellen fra uddannelsen, men samtidig er målet at bygge et niveau ovenpå, idet eleven nu også selv skal udarbejde problemformuleringen ud fra det valgte projektoplæg med case. FoU

9 Da de første eksamener/svendeprøver for datateknikeren tidligst gennemføres i ultimo 2008, har det ikke været muligt at afprøve de udviklede modeller og værktøjer til eksamen/svendeprøven. Vi er dog fuldt overbeviste om, at modellerne vil kunne tilgodese et ønske om en tidssvarende eksamens-/svendeprøveform, der kan synliggøre elevens kompetencer, og hvor der er mulighed for differentiering i forhold til elevens praksis i virksomheden. Vi er også overbeviste om, at den udviklede manual og offentliggørelsen af denne og projektoplæggene med cases på det faglige udvalgs hjemmeside, kan være med til at afmystificere eksamen/svendeprøven, og i stedet skabe en større åbenhed omkring eksamen/svendeprøven for både eleverne, skuemestrene, underviserne og virksomhederne. Eksempelvis kan virksomhederne danne sig et billede af, hvad en uddannet datatekniker skal kunne udføre. Vi mener også, at manualen kan være med til at sikre en national ensartethed omkring gennemførelsen af eksamen/svendeprøvenn. Inden de nye modeller kan tages i anvendelse skal de indskrives i bekendtgørelsen til data- og kommunikationsuddannelsen. FoU

10 7. Bilag RAPPORT Udvikling af nye evaluerings- og eksamensformer 7.1 Skema til Projektoplæg med casebeskrivelse fra virksomheden Elev(er) Virksomhedens navn og adresse Kontaktperson Tema/titel Virksomhedens casebeskrivelse Udstyr der anvendes Fagområder som projektet dækker Valgfri specialefag som projektet dækker Serverteknologi Netværksteknologi IP-telefoni Backupteknologi Sikkerhed Programmering Database Eventuelle ekstraopgaver FoU

11 7.2 Skema til Projektoplæg med casebeskrivelse på det faglige udvalgs hjemmeside Tema/titel for Godkendt nummer Casebeskrivelsen Lidt om den virksomhed, der skal udvikle produktet/løsningen. Lidt om den virksomhed, som opgaven skal løsen for. (Hvis det er udvikling for egen virksomhed, angives intet her) Konkretisering af casen/opgaven. Udstyr der anvendes Fagområder som projektet dækker Valgfri specialefag som projektet dækker Serverteknologi Netværksteknologi IP-telefoni Backupteknologi Sikkerhed Programmering Database FoU

12 7.3 Eksempler på projektoplæg med casebeskrivelse fra det faglige udvalg Her vises et par eksempler på projektoplæg med casebeskrivelse Eksempel 1 Tema/titel Parkeringsregistreringssystem Godkendt nummer Casebeskrivelsen ParkDat A/S arbejder med udvikling af kunderelaterede parkeringssystemer. ParkDat A/S har modtaget en ordre på udvikling af et system, som kan kontrollere ankomsttid, afgangstid, beregne parkeringsafgift, med udgangspunkt i tidspunkt, ugedag, ferieperiode osv. Systemet er installeret i et mindre parkeringskompleks i en lufthavn, som kun håndterer erhvervskunder med månedsregning. Systemet: En lokal terminal skal placeres i tilknytning til en indkørselsbom og her opsamle informationer om ankomsttidspunkter. En anden lokal terminal skal placeres i tilknytning til en udkørselsbom, og her kontrollere afgangstidspunkter. Alle opsamlede data skal logges på en centralt placeret pc. Ved et månedsskifte skal systemet automatisk udskrive regninger. Hvis en given kunde ikke har betalt regningen inden 10 dage, skal kundens kort blokeres. Kun registrerede kunder skal kunne benytte systemet. Systemet skal kunne betjenes fra den centrale pc, ifald en kunde ringer angående problemer med systemet. Hardware: Der skal fremstilles en eller flere kontrolbokse, evt. vha. single-chip processor, med nødvendig interface til pc, RFID, display og keyboard. Software: Der skal fremstilles en pc-software til administrering af systemet, oprettelse af Tags, kommunikation med kontrolboksene, samt til at sende meddelelser til displayet: Indlæs Tag, Velkommen nn, Kort ikke registreret, Afgift ikke betalt osv. Udstyr der anvendes Server Et antal client-computere opkoblet i netværk med en server Udviklingssystem Board med single-chip FoU

13 Fagområder som projektet dækker Valgfri specialefag som projektet dækker RAPPORT Udvikling af nye evaluerings- og eksamensformer RFID Tags Serverteknologi Netværksteknologi IP-telefoni Backupteknologi Sikkerhed Programmering Database Der vil være en god ide at have valgt up og C- programmering. X X FoU

14 7.3.1 Eksempel 2 Tema/titel Netværksløsning 1 Godkendt nummer Casebeskrivelsen Firmaet Netværk A/S har fået til opgave at opbygge et netværk til virksomheden Fibotex, der tilfredsstiller de krav, der kunne være aktuelle i forhold til en afdeling i virksomheden. Sikkerhed er et grundlæggende krav. Virksomheden er fysisk placeret i byerne Haderslev og Herning, og de er opkoblet via en V.35 linie. Desuden er der 2 lokationer i Herning. Den ene er hovedkontoret med 500 ansatte, og den anden er salgsbutikken med 5 ansatte. Linien mellem hovedkontoret og salgsbutikken er kun åben mellem og I Haderslev er der 500 ansatte. Krav til netværket: 1. Firmaets navn og domænenavn er givet som eks. fibotex.dk 2. Firmaet er forbundet til en ISP via et fast IP-nummer 3. Der skal være et centralt sted for lagring af filer 4. Alle på lokalnettene skal kunne udprinte 5. Den ene router skal være forbindelsen til ISPen 6. Der skal være sikkerhed på IP numrene på forbindelsen til ISPen 7. Der skal være support til hjemmearbejdspladser 8. Der skal være en backup løsning til nettet 9. Der skal være en mailserver, så der kan sendes mails til andre i firmaet og til andre firmaer Udstyr der anvendes Mailserver Filserver Router Simulering af WAN Fagområder som projektet dækker Serverteknologi Netværksteknologi IP-telefoni Backupteknologi Sikkerhed Programmering Database X X X X FoU

15 Valgfri specialefag som projektet dækker RAPPORT Udvikling af nye evaluerings- og eksamensformer FoU

16 Områdenummer Opgavenummer Versionsnummer Udarbejdet af År RAPPORT Udvikling af nye evaluerings- og eksamensformer 7.4 Nummersystem for projektoplæg med casebeskrivelse til det faglige udvalgs hjemmeside Den overvejende del af de projektoplæg med cases, som placeres på det faglige udvalgs hjemmeside bygger på oplæg, der er indsendt fra skolerne. Relevante projektoplæg med casebeskrivelse fra praktikvirksomhederne vil ligeledes kunne indgå i det samlede udbud. Inden oplæggene placeres på nettet, foretager det faglige udvalg en kvalitativ validering af indhold og beskrivelse. Når et oplæg godkendes, tildeles det et unikt nummer, som er opbygget ud fra følgende nummersystem Nummersystemet Nummersystemet består af i alt 10 cifre, som er opdelt i 5 elementer af 2 cifre. De enkelte elementer giver følgende oplysninger: xx xxxx xx xx Områdenummeret Områdenummeret anvendes til at angive hvilket fagområde som projektoplægget primært dækker. Områdenummer Det primære fagområde som oplægget dækker 01 Serverteknik 02 Netværksteknik 03 Backupteknik 04 Sikkerhed 05 Programmering 06 Database 10 Blandet Opgavenummer Løbende nummer inden for et fagområde som eks. Serverteknik. Første opgave inden for området tildeles nummeret Versionsnummer Angiver den aktuelle version af projektoplægget. Et nyoprettet projektoplæg tildeles versionsnummeret 01. Ved hver revideringer, skal nummeret opjusteres med 1. FoU

17 7.2.5 Udarbejdet af Angiver den institution, organisation m.v. der oprindeligt har udarbejdet projektoplægget. Skal ikke ændres ved en revision. Nr. for institution, institution, organisation m.v. organisation m.v. 01 MI 02 EUC Syd 03 Aalborg Tekniske Skole 04 Aarhus Tekniske Skole 05 TEC 06 Odense Tekniske Skole 07 Vejle Tekniske Skole 08 EUC Ringsted 09 EUC MIDT År den er udarbejdet Angiver det år (de to sidste cifre i året som eks. 06 for 2006) hvor projektoplægget blev udarbejdet, eller det år hvor der sidst har været en revision på projektoplægget Eksempel på nummer I nummeret angiver 02 at det er en projektopgave inden for området Netteknik, 01 at det er 1. projektopgave inden for området, 03 at det er 3. version, 01 at den er udarbejdet af MI og 06 at sidste revision af projektopgaven blev udført i FoU

Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker

Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker Udarbejdet som delelement af forsøgs og udviklingsprojektet Udvikling af nye evaluerings- og eksamensformer Projektnummer: 107530 0. Indhold

Læs mere

MoneyBank. Datatekniker svendeprøve 2011

MoneyBank. Datatekniker svendeprøve 2011 MoneyBank Datatekniker svendeprøve 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 2 Introduktion 3 2.1 Scenarie Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2.2 Baggrund for licitationen Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Birksund kommune. Datatekniker svendeprøve 2011

Birksund kommune. Datatekniker svendeprøve 2011 Birksund kommune Datatekniker svendeprøve 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 2 Introduktion 3 2.1 Scenarie 3 2.2 Baggrund for licitationen 3 3 Krav fra Birksund kommune 4 4 Krav til projektgruppens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. 07. 2013 Frontline pc-supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Skuemester- og lærervejledning for specialet. Industritekniker

Skuemester- og lærervejledning for specialet. Industritekniker Maj 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Industritekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen... 2 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Praktisk prøve : Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. BCH februar 2009 Side 1

Praktisk prøve : Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. BCH februar 2009 Side 1 Praktisk prøve Kontorservice BCH februar 2009 Side 1 Indhold 1. Prøvens formål...3 2. Organisering af prøven...3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle... 4 2.3. Handelsskolens rolle.... 4 3.

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.08.2010 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 04. juni 2010 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Skema 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb... 6 Skema 1a - Fag med valgfrit højere præstationsniveau

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Skema 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Teknisk Designer LBK. Nr. 183 af 22. marts 2004 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelse BEK nr. 341

Læs mere

Undervisningen, H5. Hovedforløb 5. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Produktudv., produktion og service. Netværksdesign - CCDA,

Undervisningen, H5. Hovedforløb 5. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Produktudv., produktion og service. Netværksdesign - CCDA, Undervisningen, H5 Hovedforløb 5 10 ugers varighed Undervisningsfag Produktudv., produktion og service erverteknologi - Cluster Backupteknologi 2a Netværksdesign - CCDA, DEGN Bekendtgørelsesfag Grundfag:

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker August 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Køletekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media Undervisningsministeriet den 14. december 2007 Sagsnr. 108.534.021 Uddannelsesordning for uddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 inden for Digital media Udstedt af det faglige udvalg for digital media

Læs mere

På denne baggrund fremsender Metalindustriens uddannelsesudvalg et oplæg vedrørende denne ændring til ministeriets videre behandling.

På denne baggrund fremsender Metalindustriens uddannelsesudvalg et oplæg vedrørende denne ændring til ministeriets videre behandling. Undervisningsministeriet Vester Voldgade 123 1552 København V. 1) Uddannelsens formål og hvilken erhvervsfaglig fællesindgang eller fællesindgange uddannelsen agtes tilknyttet. 2) De beskæftigelsesområder,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i administration. LMH september 2011 Side 1

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i administration. LMH september 2011 Side 1 Fagprøven Kontoruddannelse med speciale i administration LMH september 2011 Side 1 Indhold 1. Fagprøvens formål... 3 2. Organisering af fagprøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle...

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag mv.

Læs mere

Undervisningen, H6. Hovedforløb 6. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Netværksdesign, CCDP, ARCH

Undervisningen, H6. Hovedforløb 6. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Netværksdesign, CCDP, ARCH Undervisningen, H6 Hovedforløb 6 5 ugers varighed Undervisningsfag Bekendtgørelsesfag Grundfag: erverteknolog Blandet miljø erverteknologi - Design af datacenterløsning Områdefag: Bundne specialefag: erverteknologi

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Navn

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Navn Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Uddannelse Speciale Navn Data og Kommunikation IT-Supporter Uddannelsen er en erhvervsuddannelse, der gennemføres efter reglerne for individuelt tilrettelagt

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 15.07. 2013 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Sagsnr.: 060.09S.54 Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen... Indholdsfortegnelse... Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration Fagprøven Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration LMH september 2011 Side 1 Indhold 1. Fagprøvens formål... 3 2. Organisering af fagprøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens

Læs mere

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. januar 20 Automatik og procesuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om

Læs mere

Censorvejledning for. Teknisk designer

Censorvejledning for. Teknisk designer Juli 2013 Censorvejledning for Teknisk designer Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk 2 Generel vejledning 3 Indledning 3 Censorerne 3 Honorarregler

Læs mere

Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse

Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse Svendborg Erhvervsskole Hovedforløb EUD/EUX Business 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB KONTOR MED SPECIALER PÅ Svendborg Erhvervsskole 4 1. GENERELT

Læs mere

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI)

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) 1. Formål MI nedsætter udviklingsgrupper (UG) dækkende MI s uddannelsesmæssige ansvarsområde. UG skal arbejde med

Læs mere

Praktisk prøve: Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. LMH august 2017 Side 1

Praktisk prøve: Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. LMH august 2017 Side 1 Praktisk prøve Kontorservice LMH august 2017 Side 1 Indhold 1. Prøvens formål... 3 2. Organisering af prøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle... 4 2.3. Handelsskolens rolle.... 4

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Praktisk information. Tilmelding og spørgsmål Har du spørgsmål, eller ønsker du at blive tilmeldt vores kurser, er du meget velkommen til at kontakte:

Praktisk information. Tilmelding og spørgsmål Har du spørgsmål, eller ønsker du at blive tilmeldt vores kurser, er du meget velkommen til at kontakte: Datakurser 2013 Praktisk information Find resten online Læs mere om kursusindhold, priser og varighed på vores hjemmeside www.technology-college.dk under Efteruddannelse og Data. Tilmelding og spørgsmål

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 8.03.008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for flymekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 8/0/008 om

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen J. P. Josiassensvej 44 8500 Grenaa 2008/2009 Jan Clausen Indledning... 3 Eksamensprojekt innovation C.........4 Struktur på faget innovation C.6 Evaluering 8 Kilder...8 2 Indledning Hvorfor priorieteres

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Grundfag Samfundsfag F-niveau

Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs tag og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

EUC-Syd 26. november 2013

EUC-Syd 26. november 2013 Referat fra møde i Det Lokale Uddannelsesudvalg for Elektrikere Dagsorden: EUC-Syd 26. november 2013 1. Praktikopgaver. 2. Meddelelser fra formanden. 3. Meddelelser fra EVU 4. Orientering fra skolen. Kvalitetssikring

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Undervisernes faglige kvalifikationer summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Undervisernes faglige kvalifikationer summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Undervisernes faglige kvalifikationer summary Undersøgelsen viser, at virksomhederne generelt finder de faglige kvalifikationer hos de undervisere,

Læs mere

Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker

Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker Januar 2012 Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Februar 2011. Vejledning i gennemførelse af svendeprøven for smedeuddannelsen

Februar 2011. Vejledning i gennemførelse af svendeprøven for smedeuddannelsen Februar 2011 Vejledning i gennemførelse af svendeprøven for smedeuddannelsen Vejledningen er gældende for følgende specialer Klejnsmed, smed (aluminium) og smed (rustfast), der har gennemført grundforløbet

Læs mere

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 4. hovedforløb. page 1 of 5

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 4. hovedforløb.  page 1 of 5 Køletekniker Lokal undervisningsplan for 4. hovedforløb www.djhhadsten.dk page 1 of 5 Generelt Modulets varighed er 5 uger og indeholde fag der er rettet mod uddannelsen til køletekniker. Fagrække og timefordeling

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Teknologi. Udvikling af nyt grundfag til erhvervsuddannelserne. Endelig rapport. Projektnummer:

Teknologi. Udvikling af nyt grundfag til erhvervsuddannelserne. Endelig rapport. Projektnummer: Udvikling af nyt grundfag til erhvervsuddannelserne Teknologi Endelig rapport Projektnummer: 125269 Projektansvarlig: Tradium (Randers Tekniske Skole) Kontaktperson: Lisbeth Randlev Johnsen Tradium, september

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag mv. i

Læs mere

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Lovgrundlag Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Undervisningsministeriet bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Kompetencevurdering ved hjælp af autentiske problemstillinger

Kompetencevurdering ved hjælp af autentiske problemstillinger Kompetencevurdering ved hjælp af autentiske problemstillinger -sådan laver du autentiske problemstillinger Aarhus tekniske Skole Tekniske Skoler Østjylland Århus Købmandsskole Forord Kompetencevurdering

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Vil du ha lidt ekstra? Tag en EUX-elev! EUX Erhvervsuddannelse med ekstra bonus

Vil du ha lidt ekstra? Tag en EUX-elev! EUX Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Vil du ha lidt ekstra? Tag en EUX-elev! EUX Erhvervsuddannelse med ekstra bonus I generationer har vi uddannet vores unge mennesker til et højt fagligt niveau. Dagens og morgendagens samfund stiller yderligere

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 04/06/2009 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 8. januar 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 4 Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 49-55, 20, 22, 24, 4, stk. Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og logistik Uddannelse Lageruddanelsen Speciale

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline pc-supporter

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline pc-supporter BEK nr 478 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.83T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Prøvevejledning til afsluttende prøve

Prøvevejledning til afsluttende prøve Prøvevejledning til afsluttende prøve Social og sundhedsassistentuddannelsen Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Projektrapport. Januar 2008

Projektrapport. Januar 2008 Januar 2008 Projektrapport Projektnummer: 110860 Projekttitel: Screening af elevernes grundlæggende, alment faglige kompetencer forud for tilrettelæggelse af grundforløbet Formål Integration og frafald

Læs mere

November 2010. Skuemestervejledning. Elektronikoperatør. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.

November 2010. Skuemestervejledning. Elektronikoperatør. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser. November 2010 Skuemestervejledning Elektronikoperatør Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning 3 Skuemestrene 3 Begrænsninger

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

Kravspecifikation For. Gruppen

Kravspecifikation For. Gruppen Kravspecifikation For Gruppen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 REFERENCER...3 1.3 LÆSEVEJLEDNING...3 2. GENEREL BESKRIVELSE...4 2.1 SYSTEM BESKRIVELSE...4 2.2 SYSTEMETS FUNKTION...4

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Formål Formålet med udvikling af erhvervsuddannelse med EUX er at sammensætte et uddannelsesmæssigtindhold, der giver elever en solid faglig erhvervsuddannelse kombineret

Læs mere

Innovation C Valghold

Innovation C Valghold 1 Innovation C Valghold HH 3. år Videndjurs (Grenaa Handelsskole) J. P. Josiassensvej 44 8500 Grenaa 2013 Jan Clausen 2 Indledning... 3 Eksamensprojekt innovation C.........5 Struktur på faget innovation

Læs mere