RAPPORT Udvikling af nye evaluerings- og eksamensformer. Datatekniker. Forsøgs og udviklingsprojekt Projektnummer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT Udvikling af nye evaluerings- og eksamensformer. Datatekniker. Forsøgs og udviklingsprojekt Projektnummer: 107530"

Transkript

1 RAPPORT Udvikling af nye evaluerings- og eksamensformer Datatekniker Forsøgs og udviklingsprojekt Projektnummer: MI, april 2007

2 1. Indhold RAPPORT Udvikling af nye evaluerings- og eksamensformer 1. INDHOLD INDLEDNING/BAGGRUND BAGGRUND DELTAGERE I PROJEKTET FORMÅL OG MÅL PROCESSEN PRODUKTET MANUALEN KORT OM MODELLEN PROJEKTOPLÆG MED CASEBESKRIVELSE Projektoplæg med casebeskrivelse på det faglige udvalgs hjemmeside Projektoplæg med casebeskrivelse fra en virksomhed PROJEKTFORMULERING PROJEKTPERIODEN Procesrapporten Produktrapporten EKSAMINATIONEN KOMMENTARER OG KONKLUSION BILAG SKEMA TIL PROJEKTOPLÆG MED CASEBESKRIVELSE FRA VIRKSOMHEDEN SKEMA TIL PROJEKTOPLÆG MED CASEBESKRIVELSE PÅ DET FAGLIGE UDVALGS HJEMMESIDE EKSEMPLER PÅ PROJEKTOPLÆG MED CASEBESKRIVELSE FRA DET FAGLIGE UDVALG Eksempel Eksempel NUMMERSYSTEM FOR PROJEKTOPLÆG MED CASEBESKRIVELSE TIL DET FAGLIGE UDVALGS HJEMMESIDE Nummersystemet Områdenummeret Opgavenummer Versionsnummer Udarbejdet af År den er udarbejdet Eksempel på nummer...17 FoU

3 2. Indledning/baggrund Dette projekt har fokus på udvikling af nye evaluerings- og eksamensformer inden for den 5 årige datateknikeruddannelse. Datateknikeren er et speciale under bekendtgørelsen for data- og kommunikationsuddannelsen, og uddannelsen er en kraftig revideret udgave af datafagtekniker uddannelsen. Da den reviderede uddannelse først blev godkendt i maj 2005, vil de første eksamener/svendeprøver tidligst blive gennemført ultimo Baggrund I det danske erhvervsuddannelsessystem har der altid været tradition for at afslutte en erhvervsuddannelse med en eksamen/svendeprøve, hvor elevens viden og faglige færdigheder testes. I mange uddannelser består eksamen/svendeprøven af en skriftlig test bestående af en række teoretiske opgaver i forhold til hele uddannelsen, en teoretisk test i forhold til et projekt samt en praktisk test i forhold til en fejlfindingsopgave. Da eksamen/svendeprøven dækker elevens færdigheder i forhold til hele uddannelsesforløbet, også det, der er lært på de første skoleophold og måske ikke har været anvendt i virksomheden, bliver der i sidste skoleperiode anvendt forholdsvis meget tid på at repetere og samle op på tidligere indlært stof. Problemstillingen gøres ikke bedre af, at der er en række selvstændige fag i løbet af en uddannelse, som afsluttes undervejs i de enkelte skoleperioder, og som ikke direkte anvendes i de efterfølgende skoleperioder. Ser vi på den måde, der arbejdes i virksomhederne, er behovet, at den enkelte medarbejder, ud fra en overordnet viden, er i stand til hurtigt at kunne opsøge konkret information i forhold til en given opgave/problemstilling. Det er således ikke et spørgsmål om at kunne huske alt det, der er indlært for længe siden og som grundet den teknologiske udvikling kan være uaktuelt, men i stedet at besidde kompetencer, der gør det muligt at finde og anvende konkrete informationer i forhold til opgaven/problemstillingen. Erhvervsuddannelserne er da også løbende blevet moderniseret i forhold til de aktuelle behov. Her tænkes både på det politiske plan som det gennemførende plan. På de fleste skoler gennemføres store dele af undervisningen eksempelvis med det sigte, at eleverne, igennem arbejde med forskellige projekter, får styrket både de almene og de faglige kompetencer samt de personlige kvalifikationer, som evnen til selv at kunne indhente relevant viden i forhold til en given opgave. Den løbende modernisering af uddannelserne har til gengæld ikke tilsvarende medført, at der også er foretaget moderniseringer omkring evaluering og eksamen. Derfor må den måde, hvormed der foretages skriftlige prøver, evaluering samt eksamen/svendeprøve også tilpasses virkeligheden. Det er netop disse problemstillinger, der søges løst gennem dette projekt, hvor eksamen/svendeprøven i overvejende grad vil blive praksisorienteret. Problemstillingen omkring den skriftlige test er ikke længere aktuel, da der i forbindelse med revideringen af datateknikeren blev ændret i eksamen/svendeprøven, så der ikke længere indgår en skriftlig test. FoU

4 2.2 Deltagere i projektet Projektet er gennemført i et koordineret samarbejde mellem Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) under industriens uddannelser og skolerne TEC, EUC Syd, Århus TS, Ålborg TS, Odense TS, Ringsted TS, Vejle TS og EUC MIDT. Undervejs har der adhoc deltaget skuemestre. Projektansvarlig: Det faglige udvalg under industriens uddannelser v. Jørn Hedin Projektkoordination: Steen Grønbæk fra EUC MIDT 3. Formål og mål Projektets formål har været at udvikle en evalueringsform, der understøtter den afsluttende eksamen/svendeprøve inden for datateknikeren, så den i højere grad afspejler de undervisningsformer og -metoder, der er anvendt i løbet af uddannelsen, og hvor virksomhedernes individuelle kompetencekrav kan medtages i den afsluttende eksamen/svendeprøve. Målet med projektet er at udvikle landsdækkende procedurer og metoder for eksamen/svendeprøven, og derigennem sikre en national ensartethed omkring gennemførelsen af eksamen/svendeprøven. 4. Processen Udviklingsprocessen indledtes med et opstartsmøde d. 26. februar 2006 på TEC, hvor det faglige udvalg og skolerne aftalte rammerne for projektet. Parallelt med dette projekt, blev FoU- projektet "Faglig progression i hovedforløb" igangsat. På mødet blev det besluttet at koordinere arbejdet i de to FoU-projekter via de to hovedansvarlige projektdeltagere og med fælles udviklingsseminarer. Fra starten valgte den projektansvarlige og projektkoordinatoren en model, hvor udviklingsprocessen forankredes omkring udviklingen af en manual, som beskriver procedurer og metoder for eksamen/svendeprøven. Manualen skulle indgå som det fælles arbejdspapir i udviklingsprocessen, og sluttelig blive til det endelige produkt. Under udviklingsforløbet har udviklingsgruppen været samlet til 3 udviklingsmøder, hvoraf det ene er gennemført som et 2-dages arrangement, og dele af arrangementet blev gennemført sammen med deltagerne fra FoU-projektet Faglig progression. På møderne er retningslinier og procedurer omkring den afsluttende eksamen/svendeprøve blevet diskuteret, og der er i plenum foretaget en løbende udvikling af manualens indhold. På udviklingsmøderne har der også været arbejdet med rammer for projektoplæg med cases til det faglige udvalgs hjemmeside. Da procedurerne også beskriver skuemestrenes arbejde, inviterede vi 2 skuemestre til at deltage på ét af møderne. Imellem møderne har projektkoordinatoren i samarbejde med projektlederen foretaget en løbende optimering af modeller, procedurer og manualen, og der har været arbejdet med rammerne for og håndteringen af projektoplæg med cases til det faglige udvalgs hjemmeside. Undervejs har udviklingsgruppen og ad hoc skuemestrene været inddraget i arbejdet, og som en del af rammerne for projektoplæg med cases til det faglige udvalgs hjemmeside, har udviklingsgruppen udarbejdet et antal konkrete oplæg. FoU

5 Erfaringerne fra FoU-projektet Faglig progression i hovedforløb er søgt inddraget i dette projekt. Projektkoordinatoren præsenterede projektet på en workshop i forbindelse med Undervisningsministeriets FoU konferencen i Produktet 5.1 Manualen I projektet er der udviklet en Manual med retningslinier for eksamen/svendeprøven, som beskriver retningslinier for indhold og procedurerne omkring den afsluttende eksamen/svendeprøven. Målet med denne manual er at få beskrevet de fælles rammer for eksamen/svendeprøven, at skabe større åbenhed omkring eksamen/svendeprøven for både eleverne, skuemestrene, underviserne og virksomhederne, samt at sikre den ønskede nationale ensartethed omkring gennemførelsen af eksamen/svendeprøven. 5.2 Kort om modellen Kort fortalt består den afsluttende eksamen/svendeprøven af en projektperiode, hvor der løses en projektopgave, efterfulgt af en eksamination i form af en mundtlig fremlæggelse med individuel overhøring af eleverne. Projektopgaven bygger på en problemformulering, som eleven skal udarbejde ud fra et projektoplæg med casebeskrivelse. Projektoplægget med casebeskrivelsen kan enten komme fra elevens praktikvirksomhed eller vælges ud fra et idékatalog på det faglige udvalgs hjemmeside. Under projektperioden skal eleven desuden udarbejde et konkret produkt, en produktrapport og en procesrapport, som alle vil indgå i den endelige bedømmelse. Model for eksamen/svendeprøven Projektperioden Eksaminationen Produkt Projektoplæg med casebeskrivelse fra en virksomhed (Skal godkendes af skolen) Projektoplæg med casebeskrivelse fra katalog på det faglige udvalgs hjemmeside Projektformulering som eleven udarbejder ud fra valgte projektoplæg med casebeskrivelse. - Problemformulering - Kravspecifikation - nn. Procesrapport - Problemformulering - Projektplanlægning - nn. Vurdering Mundtlig fremlæggelse Svendebrev (Én karakter) Produktrapport - Kravspecifikation - Teknisk produktdok. - nn. NB: Se den fulde beskrivelse af modellen i den udarbejdede manual. FoU

6 Det samlede mål med modellen er, at eleven: Lærer at arbejde med alle faser fra igangsættelse af en opgave til aflevering af produktet. Kombinerer allerede opnåede færdigheder med indlæring af nyt stof, som er fastsat i pensummet for skoleforløbet. Viser sine praktiske færdigheder både under projektforløbet og under eksaminationen. 5.3 Projektoplæg med casebeskrivelse Et af de nye elementer i den udviklede model er indførelsen af projektoplæg med casebeskrivelse, som enten kan komme fra elevens praktikvirksomhed eller vælges ud fra et idékatalog på det faglige udvalgs hjemmeside. Formålene med indførelse af projektoplæg med case modellen er: Eleven får adgang til at arbejde med virkelighedsnære problemstillinger eller problemstillinger fra egen praktikvirksomhed. Oplæggene indeholder mulighed for at integrere et eller flere af de valgfri specialefag, som eleven har gennemført i løbet af uddannelsen. Eksamen/svendeprøven kan dermed afspejle den individualisering, der er målet med de valgfri specialefag. De må dog max udgøre 25% af det samlede fagindhold. Case modellen forener arbejdet omkring eksamensopgaven med målet om at eleverne anvender allerede opnåede færdigheder i forhold til indlæring af nyt stof, som er fastsat i pensummet for skoleforløbet. Anvendelsen af case rummer mulighed for at teste elevens spektrum af faglige, almene og personlige kompetencer, da casen kræver, at eleven også engagerer sig i faglige problemstillinger, der ligger ud over det tekniskhåndværksmæssige arbejde Projektoplæg med casebeskrivelse på det faglige udvalgs hjemmeside Projektoplæggene vil i overvejende grad bestå af oplæg, der er indsendt af skolerne og godkendt, registreret og nummereret af det faglige udvalg. Som fælles beskrivelsesrammen for projektoplæggene er der i projektet udviklet et skema, som oplæggene indskrives i. Se nærmere i bilag 7.2 Der er desuden udviklet et nummersystem, som bl.a. beskriver hvilke primære fagområder, projektoplægget dækker, samt hvilken skole, der har udarbejdet oplægget. Se nærmere i bilag 7.4 NB: Der er pt. ingen oplæg lagt ud på det faglige udvalgs hjemmeside, idet de første eksamener/svendeprøver tidligst vil blive gennemført ultimo Projektoplæg med casebeskrivelse fra en virksomhed Projektoplæggene kommer fra elevens praktikvirksomhed, og de skal indeholde oplysninger som: Overordnet beskrivelse af virksomheden Virksomhedens casebeskrivelse En liste med de fagemner fra uddannelsen, som oplægget dækker Udstyrskrav En liste med de valgfri specialefag, som eleven har haft, og som oplægget dækker. FoU

7 Som fælles beskrivelsesramme for projektoplæggene er der i projektet udviklet et skema, som virksomheden og eleven skal udfylde. Se nærmere i bilag Projektformulering I løbet af den 1. uge af skoleperioden skal eleverne, ud fra det valgte projektoplæg med casebeskrivelse, udarbejde deres egen projektformulering med tilhørende problemformulering og kravspecifikation. Selve problemformuleringen er en præcisering af projektoplæg med casebeskrivelsen, og kravspecifikationen skal beskrivelse kravene til produktet der skal opbygges. Både problemformuleringen og kravspecifikationen skal godkendes af vejlederen. Formålet er her, at eleven lærer at omsætte en kundeopgave til et konkret projekt. Problemformuleringen er elevens grundlag for arbejdet i projektperioden. 5.5 Projektperioden Fra uge 2 i skoleperioden skal eleverne opbygge et produkt jf. kravspecifikationen, ex. et mindre virksomhedsnetværk med tilhørende serverinstallation, samt udarbejde en produkt- og en procesrapport. Procesrapporten og dele af produktrapporten kunne på sigt indtænkes i en portfoliomodel Procesrapporten Procesrapporten skal bl.a. indeholde oplysninger om deltagerne, problemformulering fra projektformulering, projektplanlægning med estimeret tidsplan og arbejdsfordeling, begrundelse for metodevalg og teknologi, projektdagbog/logbog, realiseret tidsplan og konklusion. Formålet med procesrapporten er at synliggøre elevernes evner til at planlægge og styre projektforløbet Produktrapporten Produktrapporten skal bl.a. indeholde oplysninger om deltagerne, 1) kravspecifikationen, definition af produktet, brugervejledning og teknisk produktdokumentation. 1) Hentes fra elevernes projektformulering, suppleret med tydelig angivelse af evt. ændringer undervejs i projektforløbet og grunde hertil. Formålet med produktrapporten er at præsentere elevens/elevernes produkt samt synliggøre elevens/elevernes evner i forhold til at kunne udvikle et produkt, der lever op til deres fastsatte kravspecifikation. FoU

8 5.6 Eksaminationen Processen omkring den mundtlige fremlæggelse (eksaminationen) er tydeliggjort i manualen, så eleven, skuemesteren og underviseren hermed får nogle faste retningslinier for gennemførelsen. Kort fortalt andrager eksaminationen maksimalt 40 minutter pr. elev, og den gennemføres normalt i den sidste uge af den afsluttende skoleperiode. Fremlæggelsen tager udgangspunkt i både produktet og i projektopgavens produktog procesrapport, og ved bedømmelsen giver underviseren/underviserne og censorerne én endelig karakter, som oplyses eleven efter overhøringen. Forløb ved fremlæggelsen: 1. Eleven fremlægger først (ca. 15 min.) Eleven fortæller overordnet om produktet Eleven fremviser produktet Eleven fortæller om sin rolle i projektet 2. I dialog med censorerne og underviseren/underviserne, gennemfører eleven nu en mere detaljeret redegørelse omkring produktet Hvis eleven selvstændigt kan fortsætte fremlæggelsen, er dette også muligt. Ved karaktergivningen af den mundtlige overhøring, tages der udgangspunkt i elevens fremlæggelse og forståelse af projektet, og ved karaktergivningen af produktrapport og produkt, tage udgangspunkt i den opstillede kravspecifikation. 6. Kommentarer og konklusion Som for mange andre uddannelser, er det ikke muligt at sætte en kompetenceprofil på datateknikeren, der vil passe i forhold til en standardpraksis for alle virksomheder. Til eksempel kan virksomheder, der ansætte datateknikerelever groft opdeles i 3 grupper. En gruppe hvis primærområde er netværk, en gruppe hvis primærområde er softwareudvikling og en gruppe hvis primærområde er hardwareudvikling og - programmering. I uddannelsen er der indbygget en differentieringsmulighed byggende på udbuddet af valgfri specialefag, hvor eleven i en vis udstrækning kan specialisere sig i forskellige retninger. I den afsluttende eksamen/svendeprøve for datateknikeren har det ikke tidligere været muligt på samme måde at differentiere i forhold til elevens praksis i virksomheden. I den nye eksamens-/svendeprøvemodel vil dette nu også være muligt, idet projektopgaven kan indeholde op til 25% valgfri specialefag. På de fleste skoler gennemføres store dele af undervisningen gennem projektarbejde, med det sigte at styrke eleverne almene, personlige og faglige kompetencer. Indførelsen af projektoplæg med cases i eksamen/svendeprøven, har det mål at videreføre projektmodellen fra uddannelsen, men samtidig er målet at bygge et niveau ovenpå, idet eleven nu også selv skal udarbejde problemformuleringen ud fra det valgte projektoplæg med case. FoU

9 Da de første eksamener/svendeprøver for datateknikeren tidligst gennemføres i ultimo 2008, har det ikke været muligt at afprøve de udviklede modeller og værktøjer til eksamen/svendeprøven. Vi er dog fuldt overbeviste om, at modellerne vil kunne tilgodese et ønske om en tidssvarende eksamens-/svendeprøveform, der kan synliggøre elevens kompetencer, og hvor der er mulighed for differentiering i forhold til elevens praksis i virksomheden. Vi er også overbeviste om, at den udviklede manual og offentliggørelsen af denne og projektoplæggene med cases på det faglige udvalgs hjemmeside, kan være med til at afmystificere eksamen/svendeprøven, og i stedet skabe en større åbenhed omkring eksamen/svendeprøven for både eleverne, skuemestrene, underviserne og virksomhederne. Eksempelvis kan virksomhederne danne sig et billede af, hvad en uddannet datatekniker skal kunne udføre. Vi mener også, at manualen kan være med til at sikre en national ensartethed omkring gennemførelsen af eksamen/svendeprøvenn. Inden de nye modeller kan tages i anvendelse skal de indskrives i bekendtgørelsen til data- og kommunikationsuddannelsen. FoU

10 7. Bilag RAPPORT Udvikling af nye evaluerings- og eksamensformer 7.1 Skema til Projektoplæg med casebeskrivelse fra virksomheden Elev(er) Virksomhedens navn og adresse Kontaktperson Tema/titel Virksomhedens casebeskrivelse Udstyr der anvendes Fagområder som projektet dækker Valgfri specialefag som projektet dækker Serverteknologi Netværksteknologi IP-telefoni Backupteknologi Sikkerhed Programmering Database Eventuelle ekstraopgaver FoU

11 7.2 Skema til Projektoplæg med casebeskrivelse på det faglige udvalgs hjemmeside Tema/titel for Godkendt nummer Casebeskrivelsen Lidt om den virksomhed, der skal udvikle produktet/løsningen. Lidt om den virksomhed, som opgaven skal løsen for. (Hvis det er udvikling for egen virksomhed, angives intet her) Konkretisering af casen/opgaven. Udstyr der anvendes Fagområder som projektet dækker Valgfri specialefag som projektet dækker Serverteknologi Netværksteknologi IP-telefoni Backupteknologi Sikkerhed Programmering Database FoU

12 7.3 Eksempler på projektoplæg med casebeskrivelse fra det faglige udvalg Her vises et par eksempler på projektoplæg med casebeskrivelse Eksempel 1 Tema/titel Parkeringsregistreringssystem Godkendt nummer Casebeskrivelsen ParkDat A/S arbejder med udvikling af kunderelaterede parkeringssystemer. ParkDat A/S har modtaget en ordre på udvikling af et system, som kan kontrollere ankomsttid, afgangstid, beregne parkeringsafgift, med udgangspunkt i tidspunkt, ugedag, ferieperiode osv. Systemet er installeret i et mindre parkeringskompleks i en lufthavn, som kun håndterer erhvervskunder med månedsregning. Systemet: En lokal terminal skal placeres i tilknytning til en indkørselsbom og her opsamle informationer om ankomsttidspunkter. En anden lokal terminal skal placeres i tilknytning til en udkørselsbom, og her kontrollere afgangstidspunkter. Alle opsamlede data skal logges på en centralt placeret pc. Ved et månedsskifte skal systemet automatisk udskrive regninger. Hvis en given kunde ikke har betalt regningen inden 10 dage, skal kundens kort blokeres. Kun registrerede kunder skal kunne benytte systemet. Systemet skal kunne betjenes fra den centrale pc, ifald en kunde ringer angående problemer med systemet. Hardware: Der skal fremstilles en eller flere kontrolbokse, evt. vha. single-chip processor, med nødvendig interface til pc, RFID, display og keyboard. Software: Der skal fremstilles en pc-software til administrering af systemet, oprettelse af Tags, kommunikation med kontrolboksene, samt til at sende meddelelser til displayet: Indlæs Tag, Velkommen nn, Kort ikke registreret, Afgift ikke betalt osv. Udstyr der anvendes Server Et antal client-computere opkoblet i netværk med en server Udviklingssystem Board med single-chip FoU

13 Fagområder som projektet dækker Valgfri specialefag som projektet dækker RAPPORT Udvikling af nye evaluerings- og eksamensformer RFID Tags Serverteknologi Netværksteknologi IP-telefoni Backupteknologi Sikkerhed Programmering Database Der vil være en god ide at have valgt up og C- programmering. X X FoU

14 7.3.1 Eksempel 2 Tema/titel Netværksløsning 1 Godkendt nummer Casebeskrivelsen Firmaet Netværk A/S har fået til opgave at opbygge et netværk til virksomheden Fibotex, der tilfredsstiller de krav, der kunne være aktuelle i forhold til en afdeling i virksomheden. Sikkerhed er et grundlæggende krav. Virksomheden er fysisk placeret i byerne Haderslev og Herning, og de er opkoblet via en V.35 linie. Desuden er der 2 lokationer i Herning. Den ene er hovedkontoret med 500 ansatte, og den anden er salgsbutikken med 5 ansatte. Linien mellem hovedkontoret og salgsbutikken er kun åben mellem og I Haderslev er der 500 ansatte. Krav til netværket: 1. Firmaets navn og domænenavn er givet som eks. fibotex.dk 2. Firmaet er forbundet til en ISP via et fast IP-nummer 3. Der skal være et centralt sted for lagring af filer 4. Alle på lokalnettene skal kunne udprinte 5. Den ene router skal være forbindelsen til ISPen 6. Der skal være sikkerhed på IP numrene på forbindelsen til ISPen 7. Der skal være support til hjemmearbejdspladser 8. Der skal være en backup løsning til nettet 9. Der skal være en mailserver, så der kan sendes mails til andre i firmaet og til andre firmaer Udstyr der anvendes Mailserver Filserver Router Simulering af WAN Fagområder som projektet dækker Serverteknologi Netværksteknologi IP-telefoni Backupteknologi Sikkerhed Programmering Database X X X X FoU

15 Valgfri specialefag som projektet dækker RAPPORT Udvikling af nye evaluerings- og eksamensformer FoU

16 Områdenummer Opgavenummer Versionsnummer Udarbejdet af År RAPPORT Udvikling af nye evaluerings- og eksamensformer 7.4 Nummersystem for projektoplæg med casebeskrivelse til det faglige udvalgs hjemmeside Den overvejende del af de projektoplæg med cases, som placeres på det faglige udvalgs hjemmeside bygger på oplæg, der er indsendt fra skolerne. Relevante projektoplæg med casebeskrivelse fra praktikvirksomhederne vil ligeledes kunne indgå i det samlede udbud. Inden oplæggene placeres på nettet, foretager det faglige udvalg en kvalitativ validering af indhold og beskrivelse. Når et oplæg godkendes, tildeles det et unikt nummer, som er opbygget ud fra følgende nummersystem Nummersystemet Nummersystemet består af i alt 10 cifre, som er opdelt i 5 elementer af 2 cifre. De enkelte elementer giver følgende oplysninger: xx xxxx xx xx Områdenummeret Områdenummeret anvendes til at angive hvilket fagområde som projektoplægget primært dækker. Områdenummer Det primære fagområde som oplægget dækker 01 Serverteknik 02 Netværksteknik 03 Backupteknik 04 Sikkerhed 05 Programmering 06 Database 10 Blandet Opgavenummer Løbende nummer inden for et fagområde som eks. Serverteknik. Første opgave inden for området tildeles nummeret Versionsnummer Angiver den aktuelle version af projektoplægget. Et nyoprettet projektoplæg tildeles versionsnummeret 01. Ved hver revideringer, skal nummeret opjusteres med 1. FoU

17 7.2.5 Udarbejdet af Angiver den institution, organisation m.v. der oprindeligt har udarbejdet projektoplægget. Skal ikke ændres ved en revision. Nr. for institution, institution, organisation m.v. organisation m.v. 01 MI 02 EUC Syd 03 Aalborg Tekniske Skole 04 Aarhus Tekniske Skole 05 TEC 06 Odense Tekniske Skole 07 Vejle Tekniske Skole 08 EUC Ringsted 09 EUC MIDT År den er udarbejdet Angiver det år (de to sidste cifre i året som eks. 06 for 2006) hvor projektoplægget blev udarbejdet, eller det år hvor der sidst har været en revision på projektoplægget Eksempel på nummer I nummeret angiver 02 at det er en projektopgave inden for området Netteknik, 01 at det er 1. projektopgave inden for området, 03 at det er 3. version, 01 at den er udarbejdet af MI og 06 at sidste revision af projektopgaven blev udført i FoU