RAPPORT Udvikling af nye evaluerings- og eksamensformer. Datatekniker. Forsøgs og udviklingsprojekt Projektnummer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT Udvikling af nye evaluerings- og eksamensformer. Datatekniker. Forsøgs og udviklingsprojekt Projektnummer: 107530"

Transkript

1 RAPPORT Udvikling af nye evaluerings- og eksamensformer Datatekniker Forsøgs og udviklingsprojekt Projektnummer: MI, april 2007

2 1. Indhold RAPPORT Udvikling af nye evaluerings- og eksamensformer 1. INDHOLD INDLEDNING/BAGGRUND BAGGRUND DELTAGERE I PROJEKTET FORMÅL OG MÅL PROCESSEN PRODUKTET MANUALEN KORT OM MODELLEN PROJEKTOPLÆG MED CASEBESKRIVELSE Projektoplæg med casebeskrivelse på det faglige udvalgs hjemmeside Projektoplæg med casebeskrivelse fra en virksomhed PROJEKTFORMULERING PROJEKTPERIODEN Procesrapporten Produktrapporten EKSAMINATIONEN KOMMENTARER OG KONKLUSION BILAG SKEMA TIL PROJEKTOPLÆG MED CASEBESKRIVELSE FRA VIRKSOMHEDEN SKEMA TIL PROJEKTOPLÆG MED CASEBESKRIVELSE PÅ DET FAGLIGE UDVALGS HJEMMESIDE EKSEMPLER PÅ PROJEKTOPLÆG MED CASEBESKRIVELSE FRA DET FAGLIGE UDVALG Eksempel Eksempel NUMMERSYSTEM FOR PROJEKTOPLÆG MED CASEBESKRIVELSE TIL DET FAGLIGE UDVALGS HJEMMESIDE Nummersystemet Områdenummeret Opgavenummer Versionsnummer Udarbejdet af År den er udarbejdet Eksempel på nummer...17 FoU

3 2. Indledning/baggrund Dette projekt har fokus på udvikling af nye evaluerings- og eksamensformer inden for den 5 årige datateknikeruddannelse. Datateknikeren er et speciale under bekendtgørelsen for data- og kommunikationsuddannelsen, og uddannelsen er en kraftig revideret udgave af datafagtekniker uddannelsen. Da den reviderede uddannelse først blev godkendt i maj 2005, vil de første eksamener/svendeprøver tidligst blive gennemført ultimo Baggrund I det danske erhvervsuddannelsessystem har der altid været tradition for at afslutte en erhvervsuddannelse med en eksamen/svendeprøve, hvor elevens viden og faglige færdigheder testes. I mange uddannelser består eksamen/svendeprøven af en skriftlig test bestående af en række teoretiske opgaver i forhold til hele uddannelsen, en teoretisk test i forhold til et projekt samt en praktisk test i forhold til en fejlfindingsopgave. Da eksamen/svendeprøven dækker elevens færdigheder i forhold til hele uddannelsesforløbet, også det, der er lært på de første skoleophold og måske ikke har været anvendt i virksomheden, bliver der i sidste skoleperiode anvendt forholdsvis meget tid på at repetere og samle op på tidligere indlært stof. Problemstillingen gøres ikke bedre af, at der er en række selvstændige fag i løbet af en uddannelse, som afsluttes undervejs i de enkelte skoleperioder, og som ikke direkte anvendes i de efterfølgende skoleperioder. Ser vi på den måde, der arbejdes i virksomhederne, er behovet, at den enkelte medarbejder, ud fra en overordnet viden, er i stand til hurtigt at kunne opsøge konkret information i forhold til en given opgave/problemstilling. Det er således ikke et spørgsmål om at kunne huske alt det, der er indlært for længe siden og som grundet den teknologiske udvikling kan være uaktuelt, men i stedet at besidde kompetencer, der gør det muligt at finde og anvende konkrete informationer i forhold til opgaven/problemstillingen. Erhvervsuddannelserne er da også løbende blevet moderniseret i forhold til de aktuelle behov. Her tænkes både på det politiske plan som det gennemførende plan. På de fleste skoler gennemføres store dele af undervisningen eksempelvis med det sigte, at eleverne, igennem arbejde med forskellige projekter, får styrket både de almene og de faglige kompetencer samt de personlige kvalifikationer, som evnen til selv at kunne indhente relevant viden i forhold til en given opgave. Den løbende modernisering af uddannelserne har til gengæld ikke tilsvarende medført, at der også er foretaget moderniseringer omkring evaluering og eksamen. Derfor må den måde, hvormed der foretages skriftlige prøver, evaluering samt eksamen/svendeprøve også tilpasses virkeligheden. Det er netop disse problemstillinger, der søges løst gennem dette projekt, hvor eksamen/svendeprøven i overvejende grad vil blive praksisorienteret. Problemstillingen omkring den skriftlige test er ikke længere aktuel, da der i forbindelse med revideringen af datateknikeren blev ændret i eksamen/svendeprøven, så der ikke længere indgår en skriftlig test. FoU

4 2.2 Deltagere i projektet Projektet er gennemført i et koordineret samarbejde mellem Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) under industriens uddannelser og skolerne TEC, EUC Syd, Århus TS, Ålborg TS, Odense TS, Ringsted TS, Vejle TS og EUC MIDT. Undervejs har der adhoc deltaget skuemestre. Projektansvarlig: Det faglige udvalg under industriens uddannelser v. Jørn Hedin Projektkoordination: Steen Grønbæk fra EUC MIDT 3. Formål og mål Projektets formål har været at udvikle en evalueringsform, der understøtter den afsluttende eksamen/svendeprøve inden for datateknikeren, så den i højere grad afspejler de undervisningsformer og -metoder, der er anvendt i løbet af uddannelsen, og hvor virksomhedernes individuelle kompetencekrav kan medtages i den afsluttende eksamen/svendeprøve. Målet med projektet er at udvikle landsdækkende procedurer og metoder for eksamen/svendeprøven, og derigennem sikre en national ensartethed omkring gennemførelsen af eksamen/svendeprøven. 4. Processen Udviklingsprocessen indledtes med et opstartsmøde d. 26. februar 2006 på TEC, hvor det faglige udvalg og skolerne aftalte rammerne for projektet. Parallelt med dette projekt, blev FoU- projektet "Faglig progression i hovedforløb" igangsat. På mødet blev det besluttet at koordinere arbejdet i de to FoU-projekter via de to hovedansvarlige projektdeltagere og med fælles udviklingsseminarer. Fra starten valgte den projektansvarlige og projektkoordinatoren en model, hvor udviklingsprocessen forankredes omkring udviklingen af en manual, som beskriver procedurer og metoder for eksamen/svendeprøven. Manualen skulle indgå som det fælles arbejdspapir i udviklingsprocessen, og sluttelig blive til det endelige produkt. Under udviklingsforløbet har udviklingsgruppen været samlet til 3 udviklingsmøder, hvoraf det ene er gennemført som et 2-dages arrangement, og dele af arrangementet blev gennemført sammen med deltagerne fra FoU-projektet Faglig progression. På møderne er retningslinier og procedurer omkring den afsluttende eksamen/svendeprøve blevet diskuteret, og der er i plenum foretaget en løbende udvikling af manualens indhold. På udviklingsmøderne har der også været arbejdet med rammer for projektoplæg med cases til det faglige udvalgs hjemmeside. Da procedurerne også beskriver skuemestrenes arbejde, inviterede vi 2 skuemestre til at deltage på ét af møderne. Imellem møderne har projektkoordinatoren i samarbejde med projektlederen foretaget en løbende optimering af modeller, procedurer og manualen, og der har været arbejdet med rammerne for og håndteringen af projektoplæg med cases til det faglige udvalgs hjemmeside. Undervejs har udviklingsgruppen og ad hoc skuemestrene været inddraget i arbejdet, og som en del af rammerne for projektoplæg med cases til det faglige udvalgs hjemmeside, har udviklingsgruppen udarbejdet et antal konkrete oplæg. FoU

5 Erfaringerne fra FoU-projektet Faglig progression i hovedforløb er søgt inddraget i dette projekt. Projektkoordinatoren præsenterede projektet på en workshop i forbindelse med Undervisningsministeriets FoU konferencen i Produktet 5.1 Manualen I projektet er der udviklet en Manual med retningslinier for eksamen/svendeprøven, som beskriver retningslinier for indhold og procedurerne omkring den afsluttende eksamen/svendeprøven. Målet med denne manual er at få beskrevet de fælles rammer for eksamen/svendeprøven, at skabe større åbenhed omkring eksamen/svendeprøven for både eleverne, skuemestrene, underviserne og virksomhederne, samt at sikre den ønskede nationale ensartethed omkring gennemførelsen af eksamen/svendeprøven. 5.2 Kort om modellen Kort fortalt består den afsluttende eksamen/svendeprøven af en projektperiode, hvor der løses en projektopgave, efterfulgt af en eksamination i form af en mundtlig fremlæggelse med individuel overhøring af eleverne. Projektopgaven bygger på en problemformulering, som eleven skal udarbejde ud fra et projektoplæg med casebeskrivelse. Projektoplægget med casebeskrivelsen kan enten komme fra elevens praktikvirksomhed eller vælges ud fra et idékatalog på det faglige udvalgs hjemmeside. Under projektperioden skal eleven desuden udarbejde et konkret produkt, en produktrapport og en procesrapport, som alle vil indgå i den endelige bedømmelse. Model for eksamen/svendeprøven Projektperioden Eksaminationen Produkt Projektoplæg med casebeskrivelse fra en virksomhed (Skal godkendes af skolen) Projektoplæg med casebeskrivelse fra katalog på det faglige udvalgs hjemmeside Projektformulering som eleven udarbejder ud fra valgte projektoplæg med casebeskrivelse. - Problemformulering - Kravspecifikation - nn. Procesrapport - Problemformulering - Projektplanlægning - nn. Vurdering Mundtlig fremlæggelse Svendebrev (Én karakter) Produktrapport - Kravspecifikation - Teknisk produktdok. - nn. NB: Se den fulde beskrivelse af modellen i den udarbejdede manual. FoU

6 Det samlede mål med modellen er, at eleven: Lærer at arbejde med alle faser fra igangsættelse af en opgave til aflevering af produktet. Kombinerer allerede opnåede færdigheder med indlæring af nyt stof, som er fastsat i pensummet for skoleforløbet. Viser sine praktiske færdigheder både under projektforløbet og under eksaminationen. 5.3 Projektoplæg med casebeskrivelse Et af de nye elementer i den udviklede model er indførelsen af projektoplæg med casebeskrivelse, som enten kan komme fra elevens praktikvirksomhed eller vælges ud fra et idékatalog på det faglige udvalgs hjemmeside. Formålene med indførelse af projektoplæg med case modellen er: Eleven får adgang til at arbejde med virkelighedsnære problemstillinger eller problemstillinger fra egen praktikvirksomhed. Oplæggene indeholder mulighed for at integrere et eller flere af de valgfri specialefag, som eleven har gennemført i løbet af uddannelsen. Eksamen/svendeprøven kan dermed afspejle den individualisering, der er målet med de valgfri specialefag. De må dog max udgøre 25% af det samlede fagindhold. Case modellen forener arbejdet omkring eksamensopgaven med målet om at eleverne anvender allerede opnåede færdigheder i forhold til indlæring af nyt stof, som er fastsat i pensummet for skoleforløbet. Anvendelsen af case rummer mulighed for at teste elevens spektrum af faglige, almene og personlige kompetencer, da casen kræver, at eleven også engagerer sig i faglige problemstillinger, der ligger ud over det tekniskhåndværksmæssige arbejde Projektoplæg med casebeskrivelse på det faglige udvalgs hjemmeside Projektoplæggene vil i overvejende grad bestå af oplæg, der er indsendt af skolerne og godkendt, registreret og nummereret af det faglige udvalg. Som fælles beskrivelsesrammen for projektoplæggene er der i projektet udviklet et skema, som oplæggene indskrives i. Se nærmere i bilag 7.2 Der er desuden udviklet et nummersystem, som bl.a. beskriver hvilke primære fagområder, projektoplægget dækker, samt hvilken skole, der har udarbejdet oplægget. Se nærmere i bilag 7.4 NB: Der er pt. ingen oplæg lagt ud på det faglige udvalgs hjemmeside, idet de første eksamener/svendeprøver tidligst vil blive gennemført ultimo Projektoplæg med casebeskrivelse fra en virksomhed Projektoplæggene kommer fra elevens praktikvirksomhed, og de skal indeholde oplysninger som: Overordnet beskrivelse af virksomheden Virksomhedens casebeskrivelse En liste med de fagemner fra uddannelsen, som oplægget dækker Udstyrskrav En liste med de valgfri specialefag, som eleven har haft, og som oplægget dækker. FoU

7 Som fælles beskrivelsesramme for projektoplæggene er der i projektet udviklet et skema, som virksomheden og eleven skal udfylde. Se nærmere i bilag Projektformulering I løbet af den 1. uge af skoleperioden skal eleverne, ud fra det valgte projektoplæg med casebeskrivelse, udarbejde deres egen projektformulering med tilhørende problemformulering og kravspecifikation. Selve problemformuleringen er en præcisering af projektoplæg med casebeskrivelsen, og kravspecifikationen skal beskrivelse kravene til produktet der skal opbygges. Både problemformuleringen og kravspecifikationen skal godkendes af vejlederen. Formålet er her, at eleven lærer at omsætte en kundeopgave til et konkret projekt. Problemformuleringen er elevens grundlag for arbejdet i projektperioden. 5.5 Projektperioden Fra uge 2 i skoleperioden skal eleverne opbygge et produkt jf. kravspecifikationen, ex. et mindre virksomhedsnetværk med tilhørende serverinstallation, samt udarbejde en produkt- og en procesrapport. Procesrapporten og dele af produktrapporten kunne på sigt indtænkes i en portfoliomodel Procesrapporten Procesrapporten skal bl.a. indeholde oplysninger om deltagerne, problemformulering fra projektformulering, projektplanlægning med estimeret tidsplan og arbejdsfordeling, begrundelse for metodevalg og teknologi, projektdagbog/logbog, realiseret tidsplan og konklusion. Formålet med procesrapporten er at synliggøre elevernes evner til at planlægge og styre projektforløbet Produktrapporten Produktrapporten skal bl.a. indeholde oplysninger om deltagerne, 1) kravspecifikationen, definition af produktet, brugervejledning og teknisk produktdokumentation. 1) Hentes fra elevernes projektformulering, suppleret med tydelig angivelse af evt. ændringer undervejs i projektforløbet og grunde hertil. Formålet med produktrapporten er at præsentere elevens/elevernes produkt samt synliggøre elevens/elevernes evner i forhold til at kunne udvikle et produkt, der lever op til deres fastsatte kravspecifikation. FoU

8 5.6 Eksaminationen Processen omkring den mundtlige fremlæggelse (eksaminationen) er tydeliggjort i manualen, så eleven, skuemesteren og underviseren hermed får nogle faste retningslinier for gennemførelsen. Kort fortalt andrager eksaminationen maksimalt 40 minutter pr. elev, og den gennemføres normalt i den sidste uge af den afsluttende skoleperiode. Fremlæggelsen tager udgangspunkt i både produktet og i projektopgavens produktog procesrapport, og ved bedømmelsen giver underviseren/underviserne og censorerne én endelig karakter, som oplyses eleven efter overhøringen. Forløb ved fremlæggelsen: 1. Eleven fremlægger først (ca. 15 min.) Eleven fortæller overordnet om produktet Eleven fremviser produktet Eleven fortæller om sin rolle i projektet 2. I dialog med censorerne og underviseren/underviserne, gennemfører eleven nu en mere detaljeret redegørelse omkring produktet Hvis eleven selvstændigt kan fortsætte fremlæggelsen, er dette også muligt. Ved karaktergivningen af den mundtlige overhøring, tages der udgangspunkt i elevens fremlæggelse og forståelse af projektet, og ved karaktergivningen af produktrapport og produkt, tage udgangspunkt i den opstillede kravspecifikation. 6. Kommentarer og konklusion Som for mange andre uddannelser, er det ikke muligt at sætte en kompetenceprofil på datateknikeren, der vil passe i forhold til en standardpraksis for alle virksomheder. Til eksempel kan virksomheder, der ansætte datateknikerelever groft opdeles i 3 grupper. En gruppe hvis primærområde er netværk, en gruppe hvis primærområde er softwareudvikling og en gruppe hvis primærområde er hardwareudvikling og - programmering. I uddannelsen er der indbygget en differentieringsmulighed byggende på udbuddet af valgfri specialefag, hvor eleven i en vis udstrækning kan specialisere sig i forskellige retninger. I den afsluttende eksamen/svendeprøve for datateknikeren har det ikke tidligere været muligt på samme måde at differentiere i forhold til elevens praksis i virksomheden. I den nye eksamens-/svendeprøvemodel vil dette nu også være muligt, idet projektopgaven kan indeholde op til 25% valgfri specialefag. På de fleste skoler gennemføres store dele af undervisningen gennem projektarbejde, med det sigte at styrke eleverne almene, personlige og faglige kompetencer. Indførelsen af projektoplæg med cases i eksamen/svendeprøven, har det mål at videreføre projektmodellen fra uddannelsen, men samtidig er målet at bygge et niveau ovenpå, idet eleven nu også selv skal udarbejde problemformuleringen ud fra det valgte projektoplæg med case. FoU

9 Da de første eksamener/svendeprøver for datateknikeren tidligst gennemføres i ultimo 2008, har det ikke været muligt at afprøve de udviklede modeller og værktøjer til eksamen/svendeprøven. Vi er dog fuldt overbeviste om, at modellerne vil kunne tilgodese et ønske om en tidssvarende eksamens-/svendeprøveform, der kan synliggøre elevens kompetencer, og hvor der er mulighed for differentiering i forhold til elevens praksis i virksomheden. Vi er også overbeviste om, at den udviklede manual og offentliggørelsen af denne og projektoplæggene med cases på det faglige udvalgs hjemmeside, kan være med til at afmystificere eksamen/svendeprøven, og i stedet skabe en større åbenhed omkring eksamen/svendeprøven for både eleverne, skuemestrene, underviserne og virksomhederne. Eksempelvis kan virksomhederne danne sig et billede af, hvad en uddannet datatekniker skal kunne udføre. Vi mener også, at manualen kan være med til at sikre en national ensartethed omkring gennemførelsen af eksamen/svendeprøvenn. Inden de nye modeller kan tages i anvendelse skal de indskrives i bekendtgørelsen til data- og kommunikationsuddannelsen. FoU

10 7. Bilag RAPPORT Udvikling af nye evaluerings- og eksamensformer 7.1 Skema til Projektoplæg med casebeskrivelse fra virksomheden Elev(er) Virksomhedens navn og adresse Kontaktperson Tema/titel Virksomhedens casebeskrivelse Udstyr der anvendes Fagområder som projektet dækker Valgfri specialefag som projektet dækker Serverteknologi Netværksteknologi IP-telefoni Backupteknologi Sikkerhed Programmering Database Eventuelle ekstraopgaver FoU

11 7.2 Skema til Projektoplæg med casebeskrivelse på det faglige udvalgs hjemmeside Tema/titel for Godkendt nummer Casebeskrivelsen Lidt om den virksomhed, der skal udvikle produktet/løsningen. Lidt om den virksomhed, som opgaven skal løsen for. (Hvis det er udvikling for egen virksomhed, angives intet her) Konkretisering af casen/opgaven. Udstyr der anvendes Fagområder som projektet dækker Valgfri specialefag som projektet dækker Serverteknologi Netværksteknologi IP-telefoni Backupteknologi Sikkerhed Programmering Database FoU

12 7.3 Eksempler på projektoplæg med casebeskrivelse fra det faglige udvalg Her vises et par eksempler på projektoplæg med casebeskrivelse Eksempel 1 Tema/titel Parkeringsregistreringssystem Godkendt nummer Casebeskrivelsen ParkDat A/S arbejder med udvikling af kunderelaterede parkeringssystemer. ParkDat A/S har modtaget en ordre på udvikling af et system, som kan kontrollere ankomsttid, afgangstid, beregne parkeringsafgift, med udgangspunkt i tidspunkt, ugedag, ferieperiode osv. Systemet er installeret i et mindre parkeringskompleks i en lufthavn, som kun håndterer erhvervskunder med månedsregning. Systemet: En lokal terminal skal placeres i tilknytning til en indkørselsbom og her opsamle informationer om ankomsttidspunkter. En anden lokal terminal skal placeres i tilknytning til en udkørselsbom, og her kontrollere afgangstidspunkter. Alle opsamlede data skal logges på en centralt placeret pc. Ved et månedsskifte skal systemet automatisk udskrive regninger. Hvis en given kunde ikke har betalt regningen inden 10 dage, skal kundens kort blokeres. Kun registrerede kunder skal kunne benytte systemet. Systemet skal kunne betjenes fra den centrale pc, ifald en kunde ringer angående problemer med systemet. Hardware: Der skal fremstilles en eller flere kontrolbokse, evt. vha. single-chip processor, med nødvendig interface til pc, RFID, display og keyboard. Software: Der skal fremstilles en pc-software til administrering af systemet, oprettelse af Tags, kommunikation med kontrolboksene, samt til at sende meddelelser til displayet: Indlæs Tag, Velkommen nn, Kort ikke registreret, Afgift ikke betalt osv. Udstyr der anvendes Server Et antal client-computere opkoblet i netværk med en server Udviklingssystem Board med single-chip FoU

13 Fagområder som projektet dækker Valgfri specialefag som projektet dækker RAPPORT Udvikling af nye evaluerings- og eksamensformer RFID Tags Serverteknologi Netværksteknologi IP-telefoni Backupteknologi Sikkerhed Programmering Database Der vil være en god ide at have valgt up og C- programmering. X X FoU

14 7.3.1 Eksempel 2 Tema/titel Netværksløsning 1 Godkendt nummer Casebeskrivelsen Firmaet Netværk A/S har fået til opgave at opbygge et netværk til virksomheden Fibotex, der tilfredsstiller de krav, der kunne være aktuelle i forhold til en afdeling i virksomheden. Sikkerhed er et grundlæggende krav. Virksomheden er fysisk placeret i byerne Haderslev og Herning, og de er opkoblet via en V.35 linie. Desuden er der 2 lokationer i Herning. Den ene er hovedkontoret med 500 ansatte, og den anden er salgsbutikken med 5 ansatte. Linien mellem hovedkontoret og salgsbutikken er kun åben mellem og I Haderslev er der 500 ansatte. Krav til netværket: 1. Firmaets navn og domænenavn er givet som eks. fibotex.dk 2. Firmaet er forbundet til en ISP via et fast IP-nummer 3. Der skal være et centralt sted for lagring af filer 4. Alle på lokalnettene skal kunne udprinte 5. Den ene router skal være forbindelsen til ISPen 6. Der skal være sikkerhed på IP numrene på forbindelsen til ISPen 7. Der skal være support til hjemmearbejdspladser 8. Der skal være en backup løsning til nettet 9. Der skal være en mailserver, så der kan sendes mails til andre i firmaet og til andre firmaer Udstyr der anvendes Mailserver Filserver Router Simulering af WAN Fagområder som projektet dækker Serverteknologi Netværksteknologi IP-telefoni Backupteknologi Sikkerhed Programmering Database X X X X FoU

15 Valgfri specialefag som projektet dækker RAPPORT Udvikling af nye evaluerings- og eksamensformer FoU

16 Områdenummer Opgavenummer Versionsnummer Udarbejdet af År RAPPORT Udvikling af nye evaluerings- og eksamensformer 7.4 Nummersystem for projektoplæg med casebeskrivelse til det faglige udvalgs hjemmeside Den overvejende del af de projektoplæg med cases, som placeres på det faglige udvalgs hjemmeside bygger på oplæg, der er indsendt fra skolerne. Relevante projektoplæg med casebeskrivelse fra praktikvirksomhederne vil ligeledes kunne indgå i det samlede udbud. Inden oplæggene placeres på nettet, foretager det faglige udvalg en kvalitativ validering af indhold og beskrivelse. Når et oplæg godkendes, tildeles det et unikt nummer, som er opbygget ud fra følgende nummersystem Nummersystemet Nummersystemet består af i alt 10 cifre, som er opdelt i 5 elementer af 2 cifre. De enkelte elementer giver følgende oplysninger: xx xxxx xx xx Områdenummeret Områdenummeret anvendes til at angive hvilket fagområde som projektoplægget primært dækker. Områdenummer Det primære fagområde som oplægget dækker 01 Serverteknik 02 Netværksteknik 03 Backupteknik 04 Sikkerhed 05 Programmering 06 Database 10 Blandet Opgavenummer Løbende nummer inden for et fagområde som eks. Serverteknik. Første opgave inden for området tildeles nummeret Versionsnummer Angiver den aktuelle version af projektoplægget. Et nyoprettet projektoplæg tildeles versionsnummeret 01. Ved hver revideringer, skal nummeret opjusteres med 1. FoU

17 7.2.5 Udarbejdet af Angiver den institution, organisation m.v. der oprindeligt har udarbejdet projektoplægget. Skal ikke ændres ved en revision. Nr. for institution, institution, organisation m.v. organisation m.v. 01 MI 02 EUC Syd 03 Aalborg Tekniske Skole 04 Aarhus Tekniske Skole 05 TEC 06 Odense Tekniske Skole 07 Vejle Tekniske Skole 08 EUC Ringsted 09 EUC MIDT År den er udarbejdet Angiver det år (de to sidste cifre i året som eks. 06 for 2006) hvor projektoplægget blev udarbejdet, eller det år hvor der sidst har været en revision på projektoplægget Eksempel på nummer I nummeret angiver 02 at det er en projektopgave inden for området Netteknik, 01 at det er 1. projektopgave inden for området, 03 at det er 3. version, 01 at den er udarbejdet af MI og 06 at sidste revision af projektopgaven blev udført i FoU

Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker

Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker Udarbejdet som delelement af forsøgs og udviklingsprojektet Udvikling af nye evaluerings- og eksamensformer Projektnummer: 107530 0. Indhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen... 2 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.08.2010 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 04. juni 2010 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 15.07. 2013 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag mv.

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Sagsnr.: 060.09S.54 Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen... Indholdsfortegnelse... Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen...

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Navn

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Navn Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Uddannelse Speciale Navn Data og Kommunikation IT-Supporter Uddannelsen er en erhvervsuddannelse, der gennemføres efter reglerne for individuelt tilrettelagt

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Undervisningen, H6. Hovedforløb 6. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Netværksdesign, CCDP, ARCH

Undervisningen, H6. Hovedforløb 6. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Netværksdesign, CCDP, ARCH Undervisningen, H6 Hovedforløb 6 5 ugers varighed Undervisningsfag Bekendtgørelsesfag Grundfag: erverteknolog Blandet miljø erverteknologi - Design af datacenterløsning Områdefag: Bundne specialefag: erverteknologi

Læs mere

Grundfag Samfundsfag F-niveau

Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs tag og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Undervisningen, H5. Hovedforløb 5. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Produktudv., produktion og service. Netværksdesign - CCDA,

Undervisningen, H5. Hovedforløb 5. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Produktudv., produktion og service. Netværksdesign - CCDA, Undervisningen, H5 Hovedforløb 5 10 ugers varighed Undervisningsfag Produktudv., produktion og service erverteknologi - Cluster Backupteknologi 2a Netværksdesign - CCDA, DEGN Bekendtgørelsesfag Grundfag:

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag

Læs mere

Praktisk information. Tilmelding og spørgsmål Har du spørgsmål, eller ønsker du at blive tilmeldt vores kurser, er du meget velkommen til at kontakte:

Praktisk information. Tilmelding og spørgsmål Har du spørgsmål, eller ønsker du at blive tilmeldt vores kurser, er du meget velkommen til at kontakte: Datakurser 2013 Praktisk information Find resten online Læs mere om kursusindhold, priser og varighed på vores hjemmeside www.technology-college.dk under Efteruddannelse og Data. Tilmelding og spørgsmål

Læs mere

Kompetencevurdering ved hjælp af autentiske problemstillinger

Kompetencevurdering ved hjælp af autentiske problemstillinger Kompetencevurdering ved hjælp af autentiske problemstillinger -sådan laver du autentiske problemstillinger Aarhus tekniske Skole Tekniske Skoler Østjylland Århus Købmandsskole Forord Kompetencevurdering

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling i praktik

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling i praktik Information til virksomheder om Datamatiker & Pba i Softwareudvikling i praktik Business Unit Erhvervsakademiet Lillebælt hse@vejlehs.dk tlf: 7216 2898 Hvorfor er det en god ide at have en IT-studerende

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Formål Formålet med udvikling af erhvervsuddannelse med EUX er at sammensætte et uddannelsesmæssigtindhold, der giver elever en solid faglig erhvervsuddannelse kombineret

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Fotograf Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk FORMÅL MED VEJLEDNINGEN... 3 INDEN SVENDEPRØVEN...

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Eksamensprojekt 2009 2010

Eksamensprojekt 2009 2010 Eksamen i teknikfag Eksamen i teknikfag består af et eksamensprojekt og en mundtlig prøve. I eksamensprojektet udarbejder den studerende/gruppen en rapport og et praktisk udført produkt på baggrund af

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

EKsTRA bonus DATATEKNIKER

EKsTRA bonus DATATEKNIKER Erhvervsuddannelse med ekstra bonus DATATEKNIKER Vil du også ha lidt ekstra? svendebrev og hf-niveau I EN uddannelse! ErhvErvsuddannElsE med EKsTRA bonus EUX Datatekniker er et helt nyt tilbud til dig.

Læs mere

Industrioperatør. -på Processkolen i Kalundborg

Industrioperatør. -på Processkolen i Kalundborg Industrioperatør -på Processkolen i Kalundborg Industrioperatør Industrioperatøruddannelsen, som særligt tilrettelagte forløb for elever ansat i industrien, afvikles efter forskellige modeller efter elevernes

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER DATATEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER DATATEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER DATATEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? EUX Datatekniker giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes verden med gymnasiets

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion Lovtidende A Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion (Ændring af uddannelserne til digital media og web-integrator) 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til BEK nr. 372 af 15/04/2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

December 2008. Skuemestervejledning. Værktøjsmager. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.

December 2008. Skuemestervejledning. Værktøjsmager. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser. December 2008 Skuemestervejledning Værktøjsmager Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning 3 Skuemestrene 3 Begrænsninger

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredsundersøgelse peger tydeligt i retning af, at eleverne på erhvervsskolerne ikke får

Læs mere

Mandag tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 2 3 4 5 6 7

Mandag tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 2 3 4 5 6 7 Mandag tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 5 6 7 8 9 0 UDDANNELSESPLAN For mediegrafikerelev: Virksomhed: 5 6 Uddannelsesansvarlig: 7 8 9 0 Startdato for uddannelsen: Slutdato for uddannelsen:

Læs mere

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 3. Projekt...

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 3. Projekt... Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3 Teori... 3 Praktik.... 3 Tegningslære.... 3 Grundfag.... 3 Projekt... 3 Valgfag... 4 Bogpakke.... 4 2. Hovedforløb.... 5 Teori...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE Der er 35 tekniske skoler over hele landet, hvor du kan tage grundforløbet til elektrikeruddannelsen. Der findes 19 skoler, hvor du kan tage hele elektrikeruddannelsen inden

Læs mere

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger Elever i staten et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

Hovedforløb 2003-2005 Samlet oversigt

Hovedforløb 2003-2005 Samlet oversigt Hvilken hovedforløb er du på? Transport & logistik 478 34,51 % Håndværk & teknik 189 13,65 % Jord til bord 100 7,22 % Teknologi & kommunikation 288 20,79 % Bygge & anlæg 330 23,83 % Hvor gammel er du?

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 Specialemodul - Den offentlige lederuddannelse Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 15 ECTS 1 Indhold Specialemodulet (15 ECTS point)... 3 Indhold og læringsmål modulet... 3 Synopsis... 4 Vejledning...

Læs mere

Test og bedømmelse i kombination med Viskvalitet.dk

Test og bedømmelse i kombination med Viskvalitet.dk Test og bedømmelse i kombination med Viskvalitet.dk - Et udviklingsprojekt om lærerinvolvering og anvendelse af resultater fra bl.a. Viskvalitet.dk i den pædagogiske praksis September 2007 Lene Wendelboe

Læs mere

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 3. Mundtlig prøve i områdefag,

Læs mere

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, 24941 Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden:

Læs mere

idekatalog til arbejdet med innovation i AMU og EUD

idekatalog til arbejdet med innovation i AMU og EUD idekatalog til arbejdet med i AMU og EUD Invitation til samarbejde om De store forandringer, som foregår i industrien lige nu, kræver at vi går nye veje for at forny og udvikle industriens erhvervsuddannelser

Læs mere

Action learning med henblik på at styrke grundlaget for elevernes karriere- og uddannelsesvalg Specialistkompetencer/faglige vejledere

Action learning med henblik på at styrke grundlaget for elevernes karriere- og uddannelsesvalg Specialistkompetencer/faglige vejledere STAMDATA Stilling: Centerleder Navn: Jørgensen, Allan Projektansvarlig org.: UU:center syd CVR-nummer: 28099827 Adresse: Vejlebrovej 65 Postnr/by: 2635 Ishøj Telefon: 43532038 Mobil: 20442200 Region: Hovedstaden

Læs mere

Undervisningen, H3. Hovedforløb 3. Total antal Lektioner. Operativsystemer 3. Netværk 3. Projekt. Områdefag: Netværk 3 36 18 54

Undervisningen, H3. Hovedforløb 3. Total antal Lektioner. Operativsystemer 3. Netværk 3. Projekt. Områdefag: Netværk 3 36 18 54 Undervisningen, H3 Hovedforløb 3 5 ugers varighed Netværk 3 Operativsystemer 3 Projekt Total antal Lektioner Områdefag: Netværk 3 36 18 54 Bundne specialefag: Operativsystemer 3 72 18 90 Fejlfinding 36

Læs mere

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning November 2004 Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af vejledning 3 Procedurebeskrivelse 4 Bilag: Teknisk vejledning 6 Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Læs mere

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen - med studieretninger inden for netværk og elektronik Praktikvejledning til virksomheder i Danmark Invitation til et værdifuldt samarbejde Den 1. august

Læs mere

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014 Projekt- og studievejledning for Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning Gældende fra d. 1. januar 2014 1 INDLEDNING... 2 2 OVERSIGT OVER EKSAMENSFORMER... 2 3 VIDEREUDDANNELSE... 2 3.1 ADGANG TIL HD

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

SPIL med tidsplan. Formål: Kernestof: Vejledning til opgaven:

SPIL med tidsplan. Formål: Kernestof: Vejledning til opgaven: Side 1 SPIL med tidsplan Formål: arbejde selvstændigt og sammen med andre i større problembaserede projektforløb og anvende metode til at planlægge, gennemføre og evaluere projektforløbet dokumentere og

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Det afsluttende projekt på grundforløbet i EUD

Det afsluttende projekt på grundforløbet i EUD Det afsluttende projekt på grundforløbet i EUD Undervisningsministeriets temahæfteserie nr. 4 2008 Indhold 4 Introduktion 5 Det afsluttende projekt på grundforløbet 6 De seks filmsekvenser 7 Oplæg til

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forårssemester Januar- Maj 2010 Institution Htx, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Htx Teknisk Gymnasium Teknologi

Læs mere

Per Nielsen, Hans Hegelund Christensen, Johnny Frimann Storm, Ole Gregersen, Steen Kokchendorff Pedersen, Jacob Vad

Per Nielsen, Hans Hegelund Christensen, Johnny Frimann Storm, Ole Gregersen, Steen Kokchendorff Pedersen, Jacob Vad DET FAGLIGE UDVALG FOR TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE TØMRERFAGETS BRANCHEUDVALG Bygmestervej 5-2400 København NV Tlf. 35 87 87 22 - Fax. 35 87 87 88 Referat af det 41. ordinære møde i Tømrerfagets Brancheudvalg

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Undervisningen, H3. Hovedforløb 3. Læring, kommunikation. Serverteknologi-LINUX. Serverteknologi-UNIX. IT-kravsspecifikation. Total antal Lektioner

Undervisningen, H3. Hovedforløb 3. Læring, kommunikation. Serverteknologi-LINUX. Serverteknologi-UNIX. IT-kravsspecifikation. Total antal Lektioner Undervisningen, H3 Hovedforløb 3 10 ugers varighed Grundfag: Læring, kommunikation og samarbejde Læring, kommunikation og samarbejde erverteknologi-unix erverteknologi-linux Remote Access IP telefoni IT-kravsspecifikation

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse 15-11-2014/version 1/ Jenny Møller og Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 1 Registrering af grundlag for indberetning... 2

Læs mere

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm..

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Design og Produktion, Elektronik ( redigeret 13/6-2015 ) Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Aflevere bøger, fumlebrædder, mm, oprydde

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Kompetenceudvikling EUD reform workshop

Kompetenceudvikling EUD reform workshop Kompetenceudvikling EUD reform workshop Susanne Gottlieb Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 9.2.2. Markant løft af lærernes pædagogiske kompetencer alle lærere [skal] inden 2020 have

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Secure O matic. Gruppe 5 2. SEMESTERPROJEKT. Udgave. Projektstyring

Secure O matic. Gruppe 5 2. SEMESTERPROJEKT. Udgave. Projektstyring Udgave 1 2. SEMESTERPROJEKT Gruppe 5 Secure O matic Projektstyring Benjamin Sørensen, 02284 Tomas Stæhr Hansen, 03539 Stefan Nielsen, 02829 Mubeen Ashraf, 9279 Hussein Kleit, 9281 SECURE O MATIC Projektstyring

Læs mere

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer Odense Tekniske Gymnasium Prøver og eksamen Vejledning og reglementer Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Love, bekendtgørelser og reglementer hvor finder du dem? 2 Eksamensindstilling 2 Eksamensudtræk 3

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere