Modtager(e): Ministeren for Ligestilling og Kirke. Ligestillingsrapport 2013 for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modtager(e): Ministeren for Ligestilling og Kirke. Ligestillingsrapport 2013 for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser"

Transkript

1 Notat Modtager(e): Ministeren for Ligestilling og Kirke Ligestillingsrapport 2013 for Innovation og Videregående 1. Indledning Efter Ligestillingslovens 5 stk. 4 skal den enkelte ressortminister udarbejde en ligestillingsrapport på baggrund af de indsendte ligestillingsredegørelser på ministerens område. Denne sendes til ministeren for ligestilling. Ligestillingsrapporten giver en overordnet status for ligestillingsindsatsen på s område. Rapporten trækker på de ligestillingsredegørelser, som institutionerne har indrapporteret. Rapporten gør status og samler op på resultater for perioden 1.september 2011 til 31. august Der er således igangværende initiativer, som ikke afspejles i det foreliggende. Rapporten indeholder følgende emner: Status over ministeriets ligestillingsindsats på personaleområdet Status over ligestillingsindsatsen på ministeriets fagområder/kerneydelser Afsluttende vurdering af ministeriets ligestillingsindsats. 7. januar 2014 Slotsholmsgade 10 Post Postboks København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Telefon E-post Dokument nr. 13/ Langt de fleste ansatte i ministeriet er ansat på en uddannelsesinstitution. Forskere og undervisere udgør en væsentlig andel, og der er særlige ligestillingsmæssige udfordringer knyttet hertil, især i forhold til forskerstillinger, hvilket rapporten giver eksempler på. s institutioners kerneydelser er forskelligartede, men igen udgør uddannelsesinstitutioner en overvejende del af ressortområdet, hvorfor det kønsopdelte uddannelsesvalg også er et gennemgående tema, der fylder i institutionernes redegørelser. Institutioner omfattet af rapporten Ved senest ligestillingsrapport i 2011 var 14 institutioner i ministeriet omfattet af indberetningspligten. I forbindelse med regeringsdannelsen og den deraf følgende ressortændring i 2011 blev en række uddannelsesinstitutioner overført til. Nu er 36 Side 1/14

2 institutioner omfattet af indberetningspligten. Af disse 36 institutioner har de 34 indsendt en ligestillingsredegørelse. Det drejer sig om følgende: 1. - departementet 2. Styrelsen for Forskning og Innovation 3. Styrelsen for Videregående Uddannelse og Uddannelsesstøtte (Styrelsen for Videregående pr. 1/ ) 4. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (Styrelsen for Videregående pr. 1/ ) 5. Københavns Universitet 6. Aarhus Universitet 7. Syddansk Universitet 8. Roskilde Universitet 9. Aalborg Universitet 10. Copenhagen Business School 11. Danmarks Tekniske Universitet 12. IT-Universitetet i København 13. Dansk Dekommissionering 14. Arkitektskolen Aarhus 15. Designskolen Kolding 16. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering 17. Erhvervsakademiet Midtvest 18. Erhvervsakademiet Dania 19. Erhvervsakademiet Aarhus 20. Københavns Erhvervsakademi 21. Erhvervsakademi Sjælland 22. EA Hovedstaden B/ CPH Business 23. Erhvervsakademiet Lillebælt 24. Erhvervsakademiet Kolding 25. Professionshøjskolen Metropol 26. Professionshøjskolen UCC 27. University College Sjælland 28. University College Lillebælt 29. University College Nordjylland 30. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 31. UC Syddanmark 32. VIA University College 33. Svendborg Internationale Maritime Academy 34. Århus Maskinmesterskole I rapporten indgår således 20 institutioner, hvor der ikke findes sammenlignelige data tilbage i tid på ministerområdet. Af disse 20 institutioner har de16 institutioner indberettet ligestillingsredegørelse for første gang i Sammenligninger mellem indsatser og resultater i 2011 og 2013 etableres i rapporten alene for den kreds af institutioner, hvor der foreligger Side 2/14

3 ligestillingsredegørelser for pågældende institution i både 2011 og 2013 i ministeriets regi. 1 Med undtagelse af materiale fra ligestillingsredegørelserne fra 2011, så er figurer, tabeller og andre data omtalt i rapporten, baseret på datamateriale fra institutionernes ligestillingsredegørelser i Disse er formidlet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke til. 2. Status over ministeriets ligestillingsindsats på personaleområde Afsnittet beskriver i tal og eksempler fra institutionernes ligestillingsindsats på personaleområdet, både i forhold til rekruttering, brug af kønsopdelte data samt inddragelse af kønsaspektet i forbindelse med tildeling af kurser, uddannelser samt interne målinger og analyser. 2.1 Politikker på personaleområdet I ligestillingsredegørelsen spørges til, om institutionerne har politikker for ligestilling på personaleområdet. Hertil svarer 70 % af institutionerne, at det har de. Derudover har 50 % af institutionerne også målsætninger og måltal for arbejdet med ligestilling på personaleområdet. Eksempler fra institutionernes ligestillingsredegørelser om målsætninger på personaleområdet: Departementet og styrelserne tilstræber en kønssammensætning af medarbejdere indenfor rammerne af en 60/40 fordeling. Aalborg Universitet tilstræber en medarbejdersammensætning, som afspejler ligestillingsloven. Syddansk Universitets personalepolitiske retningslinjer skal bidrage til, at der til flest mulige stillinger er velkvalificerede ansøgere af begge køn. IT-Universitetet har en målsætning om, at der skal være ligestilling af mænd og kvinder på ITU med en 50/50 fordeling mellem kønnene. Copenhagen Business School tilstræber at alle ansættelsesudvalg har ligelig fordeling af mænd og kvinder, hvor det er fagligt muligt. Erhvervsakademiet Midtvest tilstræber, at organisationen som helhed går ind for ligestilling på alle kerneområder. Dansk Dekommissionering tilstræber, at der blandt akademikere og helseassistenter skal være mindst 40 % og ikke mere end 60 % medarbejdere af det ene køn i Medie og Journalisthøjskolen tilstræber lige vilkår for begge køn for at søge og udfylde lederstillinger. Professionshøjskolen Metropol tilstræber mangfoldighed og fornyelse, som et af de fire grundprincipper i skolens personalepolitik. CPH Business tilstræber en ledelsessammensætning, der afspejler resten af organisationens medarbejdersammensætning. 1 Det drejer sig om: Departementet og styrelserne samt Dansk Dekommissionering, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Copenhagen Business School, IT-Universitet, Københavns Universitet og Roskilde Universitetscenter. Side 3/14

4 2.2 Handlinger på personaleområdet I ligestillingsredegørelsen spørges endvidere ind til initiativer, som institutionerne har iværksat for at fremme ligestilling på personaleområdet. Figur 1 viser institutionernes svar på, i hvilken udstrækning institutionerne har arbejdet med ligestilling inden for forskellige opgavetyper på personaleområdet. Arbejde med at fremme ligestilling på personaleområdet 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rekruttering af personale Rekruttering til lederstillinger Kønsopdelte data Kønsaspektet ifm. tildeling af kurser I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Kønsaspektet ifm. evalueringer Kilde: Datagrundlag fra Ministeriet for Kirke og Ligestilling baseret på indrapporterede ligestillingsredegørelser. Data er svarene fra spørgsmål 3: Har I taget initiativ til at fremme ligestillingen af mænd og kvinder på personaleområdet? I forbindelse med rekruttering af personale? I forbindelse med rekruttering til lederstillinger? Ved at bruge kønsopdelte data på personaleområdet f.eks. i forhold til løn, tillæg og orlovsordninger? Ved at inddrage kønsaspektet i forbindelse med bevilling af og tildeling af kursus- og uddannelsestilbud? Ved at inddrage kønsaspektet i forbindelse med interne evalueringer og medarbejderundersøgelser? Figur 1 Sammenlagt har over 60 % af institutionerne i nogen grad, i høj grad eller i meget høj grad igangsat initiativer i forbindelse med rekruttering af ledere og andet personale. 40 % af institutionerne bruger i nogen grad, i høj eller i meget høj grad data f.eks. til at følge kønsfordelingen i forhold til løn, tillæg og orlovsordninger. Kun 20 % af institutionerne inddrager i nogen grad, høj grad eller i meget høj grad kønsaspektet i forbindelse med bevilling af eller tildeling af kurser og uddannelsestilbud. Til gengæld inddrages kønsaspektet i forbindelse med af interne evalueringer og medarbejderundersøgelser hos 45 % af institutionerne. Samlet set viser figur 1, at intuitionernes har mest fokus på ligestillingsaspektet i rekrutteringsindsatsen samt i forhold til udarbejdelse af interne evalueringer og medarbejderundersøgelser. I forhold til tildeling af kurser og efteruddannelse fylder kønsaspektet mindre. Side 4/14

5 I det følgende fremgår en række eksempler på initiativer til at fremme ligestilling fra institutionernes ligestillingsredegørelser: Fra departementets og styrelsernes ligestillingsredegørelse: Koncern HR udarbejder årligt lønstatistikker med kønsopdelte data over koncernens institutioner. Formålet er, at afdække eventuelle skævheder i lønnen til mænd og kvinder med samme type funktion og stilling. På Roskilde Universitetscenter er det fast procedure at skrive kønsneutrale stillingsannoncer, hvori begge køn opfordres til at søge lederstillinger såvel som øvrige stillinger. Århus Maskinmesterskole har ikke mange kvindelige ansøgere, men skolen forsøger altid at få dem til samtale, hvis kvalifikationerne berettiger det. I UC Syddanmarks stillingsopslag opfordres måde mænd og kvinder til at søge stillingerne. Designskolen i Kolding arbejder ikke målrettet med ligestilling, men opfordrer i deres stillingsannoncer til, at folk uanset køn, religion, alder, etnisk tilhørsforhold eller handicap søger stillingerne. I alle CPH Business stillingsopslag opfordres alle uanset køn at søge stillingerne. Aalborg Universitet har i 2013 vedtaget en ny ligestillingsstrategi. Et vigtigt element i strategien er evidens. AAUs ledere kan og skal løbende trække statistik på stillingskategorier i egen enhed. Herved kan population og udvikling i forhold til køn følges, og de kan arbejdes ud fra evidens for lige muligheder i forhold til karriereforløb for AAUs medarbejdere. På Syddansk Universitet understøtter ligestillingsinitiativerne universitetets mål om at øge andelen af fastansatte kvindelige forskere. Side 5/14

6 Et andet element i ligestillingsredegørelserne er, hvordan arbejdet med ligestilling er forankret på institutionerne, hvilket figur 2 viser. Forankring af arbejdet med ligestilling på personaleområdet 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mål, initiativer og handlinger drøftes i forskellige fora Indsamling af information Altid Ofte Af og til Sjældent Aldrig Information om ligestilling Kilde: Datagrundlag fra Ministeriet for Kirke og Ligestilling baseret på indrapporterede ligestillingsredegørelser. Data er svarene fra spørgsmål 5: I hvilket omfang er jeres arbejde med ligestilling på personaleområdet forankret i organisationen? Organisationens konkrete mål, initiativer og handlinger for ligestillingsarbejdet drøftes i formelle fora - fx direktion, mellemledelse og samarbejdsudvalg? Vi indsamler information om ligestilling på personaleområdet fx i form af statistikker? Vi formidler information om ligestilling på personaleområdet fx. på møder, i nyhedsbreve, på intranet og lign.? Figur 2 Figuren viser, at 56 % af institutionerne af og til, ofte eller altid drøfter mål, initiativer og handlinger for ligestillingsarbejdet i formelle fora såsom med direktionen eller i samarbejdsudvalg. 60 % af institutionerne indsamler af og til, ofte eller altid informationer om ligestilling på personaleområdet i form af f.eks. statistikker på køn og personalegruppe. For så vidt angår videreformidling af informationer på ligestilling på personaleområdet f.eks. på møder, i nyhedsbreve og intranettet, så er det under 40 % af institutionerne, som formidler disse være sig af og til, ofte eller altid. Samlet set viser figuren, at især statistikker på køn har institutionernes fokus. Derudover drøftes ligestillingsarbejdet også i formelle fora udenfor HR-enhederne, såsom med direktionen og samarbejdsudvalg, som har bevågenhed med ligestillingsarbejdet. Side 6/14

7 2.3 Resultater på personaleområdet Størstedelen af institutionerne (70 %) har en ligestillingspolitik på personaleområdet og arbejder for en ligelig kønsfordeling blandt de ansatte. Dette understøttes af det generelle billede med 51 % kvindelige og 49 % mandlige ansatte, som fremgår af tabel 1 på næste side. På institutionsniveau kan der være større eller mindre forskelle end ovenstående, ligesom der i de enkelte organisatoriske enheder typisk kan ses større forskelle, som afspejler sammensætning af faggrupper, uddannelsesvalg mv. i Danmark generelt. Kønsfordeling 2013 Antal personer Procentfordeling Kvinder Mænd Stillingsniveau Kvinder Mænd Samlet % % Niveau 1 - Topchefer (lr ) Niveau 2 - Chefer (lr ) Niveau 3 - Ledere og specialister (lr ) Øvrige ledere (Udenfor lønramme) Ledere under COII s forhandlingsområder, Basisløntrin 3" Leder i alt Personale øvrige I alt Kilde: Data er trukket 24/ fra Finansministeriets Forhandlingsdatabase. Stillingskategorier er inddelt på Forhandlingsdatabasens Personalekategorier, opgjort indenfor hovedkontoens poster for de enkelte institutioner. Det har ikke været muligt at trække data fra ISOLA om kønsfordelingen på følgende 14 institutioner: Erhvervsakademi Midtvest, Erhvervsakademi Dania, Københavns Erhvervsakademi, Erhvervsakademi Sjælland, EA Copenhagen Business Akademi, Erhvervsakademi Århus, Erhvervsakademi Lillebælt, Professionshøjskolen UCC, University College Lillebælt, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, UC Syddanmark, Det kongelige Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Tekstil og Konservering), Erhvervsakademi Kolding og Svendborg International Maritime Akademi. Tabel 1 Tabel 1 viser, at samlet for de 20 institutioner er den kønsmæssige fordeling for personalet udenfor lønramme 53 % kvindelige ansatte og 47 % mandlige ansatte, hvilket må betegnes som en meget lige fordeling. For lønrammerne er der en overrepræsentation af mandlige chefer. Fordelingen for lønrammerne er 52 % kvindelige ledere og specialister mod 48 % mandlige ledere og specialister, hvilket er en fin fordeling. For de 14 institutioner, som ikke indgår i tabel 1, har departementet anmodet institutionerne om at fremsende den overordnede kønsfordeling på ledelse og personalet for institutionen. Tabel 2 viser, at også samlet for de 14 institutioner er kønsfordelingen meget ligelig og må betegnes som tilfredsstillende. Øvrige institutioner Antal personer Stillingsniveau Kvinder Mænd Samlet Procentfordeling Kvinder % Mænd % Side 7/14

8 Ledelse i alt Personale øvrige I alt Kilde: Tabellen viser antallet af ledere og personale på 14 institutioner, som ikke indgår i tabel 1. Tallene er indhentet af departementets Koncern HR. Tabel Sammenligning over tid Tabel 3 og 4 viser de institutioner, der både indberettede en ligestillingsredegørelse på ministerområdet i 2013 og Samlet set er der en ligelig fordeling af kvindelige og mandlige ansatte. For så vidt angår topchefer i lønramme 39-42, så har der mellem opgørelserne i 2011 og 2013 været en stigning med 1 procentpoint, således at der nu er 11 % kvinder i kategorien. Dette er dog alene udtryk for, at chefgruppen på dette niveau er blevet mindre, så de to kvinder udgør en større andel. Ligestillingsredegørelse 2013 Antal personer Procentfordeling Kvinder Mænd Stillingsniveau Kvinder Mænd Samlet % % Niveau 1 - Topchefer (lr ) Niveau 2 - Chefer (lr ) Niveau 3 - Ledere og specialister Øvrige (udenfor lønramme) Kilde: Data fra ligestillingsredegørelserne i 2013 på de institutioner, som er under ministerområdet både i 2013 og Tabel 3 Ligestillingsredegørelse 2011 Antal personer Procentfordeling Kvinder Mænd Stillingsniveau Kvinder Mænd Samlet % % Niveau 1 - Topchefer (lr ) Niveau 2 - Chefer (lr ) Niveau 3 - Ledere og specialister Øvrige (udenfor lønramme) Kilde: Data fra ligestillingsredegørelserne i 2011 på de institutioner, som er under ministerområdet både i 2013 og Tabel 4 For så vidt angår chefer i lønramme er der imidlertid sket en væsentlig ændring. Stigningen udgør alene 3 procentpoint, men der er i tal tale om en stigning på yderligere 89 kvinder i dette ledelseslag. Ser man på specialisterne i lønramme 35-36, så er udviklingen 4 procentpoint, hvilket betyder, at der nu er 52 % kvindelige specialister på de pågældende institutioner i ministeriet. Der har 2 Ministeriets indberettede ligestillingsredegørelser 2011 er: Departementet og styrelserne samt Dansk Dekommissionering, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Copenhagen Business School, IT-Universitet, Københavns Universitet og Roskilde Universitetscenter Side 8/14

9 været en stigning i antallet af kvindeligt ansatte i øvrigt på 1 % point, således at der også her er et snævert overtal af kvinder. Tendensen med flere kvindelige chefer i lønrammerne må betegnes som en positiv udvikling. Gennem de sidste 5 år har der været særligt fokus på at få flere kvinder i ledelse på institutionerne, særligt på universiteterne. Der har været gennemført en række initiativer, blandt andet charter for flere kvinder i ledelse. Hvorvidt det er de målrettede initiativer, som bærer frugt, eller der primært er tale om en positiv cirkel, hvor en større andel kvindelige ansatte blandt specialisterne også giver større mulighed for rekruttering af kvinder til de højere ledelseslag i institutionerne, er ikke til at sige, men det er et godt resultat. I 2013 trådte loven om Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning i bestyrelser m.v. for statslige institutioner og virksomheder m.v i kraft. Med lovgivningen forpligtes ministeriets institutioner 3 til at opstille måltal for det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan samt at udarbejde en politik for kønssammensætningen i institutionens øvrige ledelsesniveauer. Den positive tendens med stigende antal kvinder i ledelse, må betegnes som et godt udgangspunkt for implementering af lovgivningen. Eksempler fra institutionernes ligestillingsredegørelser i forhold til at få en større andel kvinder i ledelse: IT Universitet har skabt rammer, der gør det muligt og samtidigt også mere legitimt, at den enkelte medarbejder fokuserer på at få familielivet og arbejdet til at hænge sammen bedst muligt. København Universitet satte i 2008 et mål om at øge mangfoldigheden blandt forskere og ledere. En evaluering af dette arbejde viser, at planen har virket, når det handler om at få flere kvindelige professorer, både i gruppen af nyansatte og i den samlede bestand. På Syddansk Universitet har et led i arbejdet med Charter for flere kvinder i ledelse har der været et mentorprogram for kvindelige ledere. Programmet gennemføres i samarbejde med COWI, Microsoft og DR og er relevant for forholdsvis nyudnævnte/ -ansatte kvindelige ledere såvel på det akademiske område (institutledere, forskningsledere eller studieledere) som på det administrative område. Aarhus Universitet har i perioden fra 2011 til 2013 nedsat et udvalg for mangfoldighed og arbejder løbende med at sætte ligestilling og mangfoldighed på den universitetspolitiske dagsorden med fokus på det forskningsmæssige område. Udvalget har et særligt fokus på at imødegå de rekrutterings- og fastholdelsesmæssige udfordringer, som findes i forhold til det videnskabelige personale. Det er ambitionen derigennem at være med at sikre, at universitetet fastholder forskningstalenter, herunder at flere kvinder vælger en forskerkarriere. Aalborg Universitet har i perioden rekrutteret to kvindelige administrative ledere. Københavns Erhvervsakademi overvejer tekst og fotomateriale i deres markedsføring og brandingmateriale. I projekt FLIBA, - fremtidens leder i 3 Departementet og styrelserne er ikke omfattet af den nye lovgivning. Side 9/14

10 byggeriet -, er temaerne bl.a. mangfoldighed, køn og etnicitet. Målet er flere kvindelige ledere i byggebranchen. 3. Status over ligestillingsindsatsen i fagområdet Afsnittet beskriver i tal og eksempler på ligestillingsindsatsen i forhold til institutionernes kerneydelser. 3.1 Politikker for ligestilling inden for kerneydelserne I ligestillingsredegørelsen spørges til, om institutionerne har politikker for ligestilling i forhold til institutionernes kerneydelser. Hertil svarede 21 % af institutionerne, at det har de. Derudover har 18 % en politik på udvalgte områder i forhold institutionens kerneydelser. 16 % af institutionerne har konkretiseret politikkerne i form af målsætninger, mens 19 % har målsætninger på udvalgte dele af institutionens kerneydelser. 3.2 Handlinger i forhold til ligestilling inden for kerneydelserne I ligestillingsredegørelsens spørges ind til interne rutiner, som institutionerne har iværksat for at fremme ligestilling i kerneydelserne. Interne rutiner til at fremme ligestilling i kerneydelserne 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ved evalueringer, brugerundersøgelser o.lign Kønsopdelte data på relevante områder I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Viden om ligestillingsvurdering af kerneydelser Kilde; Datagrundlag fra Ministeriet for Kirke og Ligestilling baseret på indrapporterede ligestillingsredegørelser. Data er svarene til spørgsmål 9: Har I interne rutiner, der hjælper jer med at fremme ligestilling i kerneydelserne; Indtænker kønsperspektivet i kerneydelserne, når der udarbejdes evalueringer, brugerundersøgelser og lign.? Bruger kønsopdelte data på relevante områder? Sikrer indsigt og viden til at ligestillingsvurdere kerneydelser fx ved at have nedskrevne procedurer og værktøjer eller ved at tilbyde temadage og kurser herom. Figur 3 Figur 3 viser, at kønsperspektivet tænkes ind i forhold til institutionens kerneydelser i f.eks. evalueringer, brugerundersøgelser og lignede hos mere end 50 % af institutionerne i enten nogen grad, høj grad eller meget høj grad. Næsten 60 % af institutioner bruger også i nogen grad, høj grad eller meget høj grad, kønsopdelt data på relevante områder, for at identificere f.eks. kønsfordelingen på kerneydelsernes målgruppe. Side 10/14

11 Kun lidt over 20 % af institutionerne giver i nogen grad deres medarbejdere og ledere redskaber til at kunne ligestillingsvurdere kerneydelserne på institutionen enten i form af kurser eller temadage om ligestillingsvurdering. I det følgende fremgår en række eksempler på rutiner til at fremme ligestilling i kerneydelserne, blandt andet med fokus på det kønsopdelte uddannelsesvalg på institutionerne: Københavns Erhvervsakademi har flere uddannelser med stærk overvægt af elever af det ene køn. Derfor ønsker Københavns Erhvervsakademi at tiltrække flere kvinder til de mandsdominerede uddannelser, såsom bygningskonstruktør og installatører, og at tiltrække flere mænd til de kvindedominerede uddannelser, såsom design. UC Syddanmark skal ifølge deres udviklingskontrakt for arbejde for en bedre sammenhæng i uddannelsessystemet, herunder i 2014 have øget optaget af mandlige studerende med 4 % i forhold til UC Syddanmark arbejder på denne udfordring gennem markedsføring og forskning og har fastlagt indikatorer for resultatet af dette arbejde i udviklingskontrakten. Designskolen i Kolding tilstræber at tiltrække studerende af begge køn, men optager studerende udelukkende efter talent og fagligt udviklingspotentiale, hvilket skolens bekendtgørelse foreskriver. I flere år har skolen haft en skæv kønsfordeling på optag af elever. Designskolen har herefter foretaget flere tiltag til at få flere mandlige elever ind på skolen i form af åbent hus dag, hvor der også har været studenterprojekter, der også havde en maskulin appel. I 2010 blev 20,2 % mænd optaget på Designskolen, herefter er optaget af mænd steget. I 2013 er 37,1 % mandlige elever blevet optaget. Professionshøjskolen Metropol har på deres hjemmeside både mænd og kvinder, der fortæller om skolens uddannelser, da det generelt giver et bedre billede af mulighederne i uddannelserne. CPH Business laver målrettet annoncering på uddannelserne, således at de uddannelser, som kunne være kønspræget, bliver bredt annonceret, således at begge køn bliver tiltrukket af uddannelsen. Erhvervsakademiet Midtvest tilstræber, at underviserne skal være fordelt på begge køn. Syddansk Universitets materiale til information om uddannelser og rekruttering af studerende er udarbejdet under hensyn til modtageres køn og bygger på analyser af nuværende studerendes kønsmæssige sammensætning. Danmarks Tekniske Universitets yngre kvindelige forskere har lavet oplæg for 8. klasses piger. Oplæggenes formål var at tage højde for pigers særlige indfaldsvinkler til de naturvidenskabsfaglige fag, for at inspirere dem til at gå den naturvidenskabelige uddannelsesvej og dermed ad åre øge rekrutteringsgrundlaget på Danmarks Tekniske Universitet. Side 11/14

12 3.3 Resultater inden for kerneydelserne Figur 4 beskriver i hvilket omfang, institutionerne arbejder med ligestillingsvurdering af kerneydelser i deres institution. Omfang af arbejdet med at ligestillingsvurdere kerneydelserne 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kommunikationsmaterialer Fordeling af midler til aktiviteter Altid Ofte Af og til Sjældent Aldrig Andre faglige aktiviteter Kilde; Datagrundlag fra Ministeriet for Kirke og Ligestilling baseret på indrapporterede ligestillingsredegørelser. Data er svarene fra spørgsmål 10. Vi medtager overvejelser om målgruppens køn i vores vurdering af kommunikationsmaterialer fx kampagner, nye hjemmesider og oplysningsmaterialer; Vi medtager overvejelser om målgruppens køn når der fordeles midler til aktiviteter på vores ressortområde fx i forbindelse med aktivitetsbudgetter, fordeling af tilskud og udmøntning af puljer; Vi medtager overvejelser om målgruppens køn i forbindelse med andre faglige aktiviteter. Figur 4 Figur 4 viser, at 75 % af institutionerne overvejer kønsaspektet i forbindelse med kommunikationsmaterialer, kampagner, nye hjemmesider og oplysningsmaterialer, af og til, ofte eller altid. Når der skal fordeles midler til faglige aktiviteter, medtager 20 % af institutionerne af og til eller ofte kønsdimensionen i overvejelserne. Mens omkring 50 % af institutionerne overvejer målgruppens køn i forbindelse med tilrettelæggelsen af faglige aktiviteter. Samlet set er et meget positiv resultat, at både 75 % af institutionerne overvejer kønsdimensionen i forbindelse med kommunikationsmaterialer, kampagner og nye hjemmesider til at markedsføre deres uddannelsesinstitution, for blandt andet at Side 12/14

13 tiltrække det underrepræsenterede køn på uddannelserne, men også at 50 % af institutionerne er opmærksomme på kønsaspektet i forbindelse med faglige aktiviteter. Der er forbedringspotentiale i forhold til i højere grad også at tænke ligestillingsperspektivet i ressourcetildelingen til de faglige aktiviteter. Side 13/14

14 4. Afsluttende vurdering af ministeriets ligestillingsindsats kan samlet set konstatere, at arbejdet med ligestillingsindsatser på personaleområdet og institutioner kerneydelser er tilfredsstillende og er i en positiv udvikling under ministerområdet. Det på trods af, at 16 af institutionerne foretager ligestillingsindberetning for første gang. Kønsperspektivet tænkes ind både i de daglige rutiner på personaleområdet, så som i rekrutteringsindsatsen, men også i arbejdet med skævheder på køn i uddannelsesvalget på ministeriets mange uddannelsesinstitutioner. Specifikt for personaleområdet har 70 % af institutionerne en ligestillingspolitik. Den kønsmæssige fordeling for personalet er næsten ligelig med 53 % kvindelige ansatte og 47 % mandlige ansatte, hvilket må betegnes som meget tilfredsstillende. Dette gælder også for fordelingen for lønrammerne med 52 % kvindelige ledere og specialister mod 48 % mandlige ledere og specialister. Fokus bliver fremadrettet udligningen af overrepræsentationen af mandlige chefer i lønrammerne 37-42, hvor den nuværende fordeling er 17,8 % kvindelige chefer mod 82,2 % mandlige chefer. Med den nye lov om måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning i bestyrelser m.v. for statslige institutioner, bliver der sat fokus på det underrepræsenterede køn i de øverste ledelsesorganer, hvor institutionerne forpligtes til at opstille måltal samt udarbejde en politik for kønssammensætningen i institutionens øvrige ledelsesniveauer. Første gang institutionerne skal afrapportere på måltal og politik til Ministeriet for Kirke og Ligestilling, bliver i foråret I forhold til arbejdet med ligestillingsindsatser i institutionernes kerneydelser er det også tilfredsstillende, da 75 % af institutionerne medtager overvejelser om kønsdimensionen i forbindelse med kommunikationsmaterialer, kampagner og nye hjemmesider til at markedsføre deres uddannelsesinstitution, for blandt andet at tiltrække det underrepræsenterede køn på uddannelserne. Med hensyn til det fremadrettede arbejde med ligestilling på ministerområdet er det vigtigt at understøtte den positive udvikling, blandt andet gennem at dele viden og gode erfaringer på tværs af institutionerne på ministerområdet. En sådan videndeling sker allerede på universitetsområdet. Arbejdet med ligestillingsredegørelserne i 2013 vil kunne danne afsæt for, at ligestillingsarbejdet nu kan adresseres med en fælles referenceramme i forhold til en bredere kreds af ministeriets institutioner. Side 14/14

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Copenhagen Business School 1 Indhold Status om ligestilling fra Copenhagen Business School 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Copenhagen Business School Vores

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Svendborg Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Svendborg Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Svendborg Kommune Vores gode eksempler for Svendborg

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af steen.wistoft@skat.dk for SKAT 2013-10-31 14:25 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag Alle

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af ali@modst.dk for Statens Administration 2013-11-08 08:37 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag

Læs mere

Resultat af ligestillingsredegørelser 2013

Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 Hovedrapport Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Oktober 2014 Indhold Hovedrapport... 1 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af lsu@ens.dk for Energistyrelsen 2013-11-05 11:11 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag Alle

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af mlmo@phmetropol.dk for Professionshøjskolen Metropol 2013-11-07 18:18 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Læs mere

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true T1PF 1JPR FSK2 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Middelfart Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Middelfart Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Middelfart Kommune Vores gode eksempler for

Læs mere

9/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=f

9/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=f KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år.

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Aarhus Universitet 1 Indhold Status om ligestilling fra Aarhus Universitet 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Aarhus Universitet Vores gode eksempler for

Læs mere

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 Notat Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 1. Hovedkonklusioner Hovedkonklusionerne for Videnskabsministeriets

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Næstved Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Næstved Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Næstved Kommune Vores gode eksempler for Næstved Kommune

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af eri@kulturstyrelsen.dk for Kulturstyrelsen 2013-11-08 14:27 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af jkn@ishoj.dk for Ishøj Kommune 2013-12-06 13:03 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag Alle

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Skive Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Skive Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Skive Kommune Vores gode eksempler for Skive Kommune 6

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriets. Ligestillingsrapport. November 2003

Økonomi- og Erhvervsministeriets. Ligestillingsrapport. November 2003 Økonomi- og Erhvervsministeriets Ligestillingsrapport November 2003 Revideret januar 2004 1 1. Indledning Det fremgår af Ligestillingslovens 5, at alle ministerier samt statslige institutioner og virksomheder

Læs mere

Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015

Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015 Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015 Hvilken funktion har du? Hvilken afdeling kommer du fra? Handlinger på personaleområdet: 1. Har I målsætninger eller måltal for ligestilling af mænd og kvinder

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Beskæftigelsesministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Beskæftigelsesministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Indledning har en fælles ligestillingspolitik, som gælder for hele ministerområdet. Målet er at sikre som en attraktiv arbejdsplads for både mænd og kvinder, hvor arbejdsliv

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Aalborg Universitet 1 Indhold Status om ligestilling fra Aalborg Universitet 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Aalborg Universitet Vores gode eksempler for

Læs mere

Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold.

Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold. Notat 27. oktober 2005 Finansministeriets ligestillingsrapport 2005 Finansministeriets koncern består af departementet, Økonomistyrelsen, Personalestyrelsen og Slots- og Ejendomsstyrelsen. Institutionerne

Læs mere

Kortlægning af good practice og effekter i de offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Bilag 2:

Kortlægning af good practice og effekter i de offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Bilag 2: Kortlægning af good practice og effekter i de offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Bilag 2: Tabelrapport Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter

Læs mere

Notat. Middelfart Byråd. Dato: 2. september 2011 Sagsnr.: 201103919-3. Ligestillingsredegørelse

Notat. Middelfart Byråd. Dato: 2. september 2011 Sagsnr.: 201103919-3. Ligestillingsredegørelse Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Middelfart Byråd Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5013 Fax +45 8888 5501 Grete.uhrbrand@middelfart.dk Dato: 2. september Sagsnr.:

Læs mere

LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013

LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013 LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013 Kilde: foodculture.dk/samfund_og_forbrug 1 Baggrund Formålet med de kommunale ligestillingsredegørelser 2013 er at gøre status for ligestillingsindsatsen

Læs mere

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Februar 2013 Indhold 1. Indledning En ny strategi for ligestillingsvurdering.... 3 2. Strategiens indsatsområder.... 7 2.1 Styrket ligestillingsvurdering....................................................................8

Læs mere

Baselinerapport for Skatteministeriets koncern Charter for flere kvinder i ledelse

Baselinerapport for Skatteministeriets koncern Charter for flere kvinder i ledelse Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR nr. 17146815 EAN nr. 5798000033757 www.skm.dk J.nr. Baselinerapport for Skatteministeriets koncern Charter for flere kvinder

Læs mere

CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT

CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT Indledning Udenrigsministeriet har tiltrådt charteret, fordi mangfoldighed er et vigtigt strategisk indsatsområde for ministeriet. Det er ministeriets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den Notat Til: Fra: Byrådet, Direktionen Byrådsservice Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Ligestillingsredegørelse 2013 Baggrund Ifølge Lov om ligestilling af

Læs mere

Indstilling. Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd og kvinder 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd og kvinder 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 24. august 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd

Læs mere

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den Notat Til: Fra: Byrådet, Direktionen Mette Lunau Larsen Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Ligestillingsredegørelse 2011 Baggrund Ifølge Lov om ligestilling

Læs mere

Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE. - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011.

Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE. - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011. Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011. Charter for flere kvinder i ledelse Der skal flere kvinder i ledelse i offentlige og private virksomheder.

Læs mere

Efter høringsfristens udløb den 27. januar 2014 er der indkommet 46 høringssvar.

Efter høringsfristens udløb den 27. januar 2014 er der indkommet 46 høringssvar. Bilag 7 Modtager(e): Kopi: Kommenteret høringsnotat om forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske

Læs mere

DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE

DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE Baggrund for ligestillingspolitikken Københavns Kommune betragter mangfoldighed som et aktiv. Fremme af ligestilling med hensyn til

Læs mere

Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept. 2. maj 2013

Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept. 2. maj 2013 Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept 2. maj 2013 Status Forslag til ny akkrediteringslov forventes vedtaget i maj Bekendtgørelse sendes herefter i høring Lov og bekendtgørelse forventes at træde i kraft

Læs mere

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Derfor har DJØF tilmeldt sig Charter for flere kvinder i ledelse DJØF har som organisation løbende engageret sig i spørgsmål om ligestilling mellem mænd

Læs mere

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for Plads til alle Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen Plads til alle - mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen I Frederikshavn Kommune ønsker vi at tilbyde vores ansatte de bedste

Læs mere

Handleplan for arbejdet med ligestilling i 2012-2013 for Hillerød Kommune

Handleplan for arbejdet med ligestilling i 2012-2013 for Hillerød Kommune Handleplan for arbejdet med ligestilling i 2012-2013 for Hillerød Kommune I overensstemmelse med kommunens Ligestillingspolitik af 2012 er der udarbejdet en handleplan. Handleplan for arbejdet med ligestilling

Læs mere

Møde i styregruppen for det tværministerielle kønsmainstreamingprojekt

Møde i styregruppen for det tværministerielle kønsmainstreamingprojekt Møde i styregruppen for det tværministerielle kønsmainstreamingprojekt Referat af møde den 24. april 2006, Holmens Kanal 22 Til stede: Thomas Børner, Socialministeriet Agnete Andersen, Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune Notat Til: Ansættelsesudvalget Den 8. august 2008 Århus Kommune Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer i Århus Kommune Borgmesterens Afdeling I forbindelse med af ansættelse af

Læs mere

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib KVINDER I LEDELSE Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib Agenda Hvorfor er det relevant? Hvilke virksomheder er omfattet? Hvilke krav stilles til virksomhederne? Hvad skal man som virksomhed

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

Kvinder og mænd skal have lige muligheder for ansættelse, uddannelse, udvikling, avancement og lige løn for lige arbejde.

Kvinder og mænd skal have lige muligheder for ansættelse, uddannelse, udvikling, avancement og lige løn for lige arbejde. Til Rikke Lauritzen (MB) Svar på forespørgsel vedr. køn, ligestilling, barsel osv. fra 2000 til i dag Kære Rikke Lauritzen 08-09-2008 Sagsnr. 2008-109245 Dokumentnr. 2008-481961 Tak for din henvendelse

Læs mere

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET:

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Fejring af 100-året for 1915-Grundloven: Regeringen har afsat 7. mio. til at markere 100-året for kvinders valgret i Danmark. Regeringen og Folketinget

Læs mere

N G EN I KOMMUNERNE PÅ

N G EN I KOMMUNERNE PÅ S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT NI N G EN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 10. juni 2009 Ref AKA aka@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt ansatte Som det ses i tabel 1, er fordeling af

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Mangfoldighed. - plads til alle. Kønsligestillingspolitik for Aalborg Kommune 2012-2016

Mangfoldighed. - plads til alle. Kønsligestillingspolitik for Aalborg Kommune 2012-2016 Mangfoldighed - plads til alle Kønsligestillingspolitik for Aalborg Kommune 2012-2016 Indhold Forord 3 Status 4 Politikkens opbygning 4 Opfølgning 4 Ligestilling i børnehøjde 5 Mål 5 Sådan kan du som medarbejder

Læs mere

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

Udenrigsministeriets bidrag til ligestillingsministerens redegørelse om ligestillingsarbejdet

Udenrigsministeriets bidrag til ligestillingsministerens redegørelse om ligestillingsarbejdet Udenrigsministeriets bidrag til ligestillingsministerens redegørelse om ligestillingsarbejdet 1. Udenrigsministeriets interne ligestillingsarbejde Ministeriets handlingsplaner på området Ministeriet har

Læs mere

Ligestillingsredegørelsen vedtages af byrådet, inden redegørelsen sendes til ministeren for ligestilling.

Ligestillingsredegørelsen vedtages af byrådet, inden redegørelsen sendes til ministeren for ligestilling. 2 Formålet med ligestillingsredegørelsen er at give borgerne indblik i ligestillingssituationen i kommunen, og at give indblik i byrådets indsats for at fremme ligestilling af kvinder og mænd. Redegørelsen

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

(KPB) Kar., gns (7-tr. m. omr.) Hovedinstitution Udd5 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Hovedtotal Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

(KPB) Kar., gns (7-tr. m. omr.) Hovedinstitution Udd5 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Hovedtotal Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole (KPB) Kar., gns (7-tr. m. omr.) Skoleår Hovedinstitution Udd5 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Hovedtotal Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Sygeplejerske,prof.bach. 7,13 7,94 6,88 7,35 Bornholms Sundheds-

Læs mere

Udarbejdelse af ligestillingsmål for kønsbalanceret ledelse i Københavns Kommune. Inge Henningsen, Statistikker

Udarbejdelse af ligestillingsmål for kønsbalanceret ledelse i Københavns Kommune. Inge Henningsen, Statistikker Udarbejdelse af ligestillingsmål for kønsbalanceret ledelse i Københavns Kommune. Inge Henningsen, Statistikker Notat udarbejdet til møde i Københavns Kommunes ligestillingsudvalg den 10. april 2013. Københavns

Læs mere

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune Til Medlemmerne af Ligestillingsudvalget Udviklingsafdelingen Toftevej 43 Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Poul Veje Pedersen Direkte 7257 7457 pvp@jammerbugt.dk 28.

Læs mere

1. Indledning. 2) Kønssammensætning i ministernedsatte offentlige udvalg, kommissioner og lign.

1. Indledning. 2) Kønssammensætning i ministernedsatte offentlige udvalg, kommissioner og lign. Vejledning om kønssammensætning af offentlige udvalg, kommissioner og lign., kommunale og regionale udvalg m.v. og besættelse af visse bestyrelsesposter i den offentlige forvaltning m.v. (ligestillingsloven

Læs mere

Ligestillingsredegørelse 2009. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Nordfyns Kommune

Ligestillingsredegørelse 2009. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Nordfyns Kommune Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Nordfyns Kommune 1 Indledning Formålet med kommunernes og regionernes ligestillingsredegørelser er at give borgerne indblik i ligestillingssituationen

Læs mere

Ligestillingsvurdering i statslige myndigheders arbejde - Resultater og anbefalinger fra en tværnordisk kortlægning

Ligestillingsvurdering i statslige myndigheders arbejde - Resultater og anbefalinger fra en tværnordisk kortlægning Ligestillingsvurdering i statslige myndigheders arbejde - Resultater og anbefalinger fra en tværnordisk kortlægning Indhold LIGESTILLING I EN TVÆRNORDISK KONTEKST 1 UDBYTTE AF AT FORETAGE LIGESTILLINGSVURDERINGER

Læs mere

Rekrutteringsstrategi

Rekrutteringsstrategi den Rekrutteringsstrategi Vi ved, at vi kommer til at mangle hænder og hjerner i Næstved Kommune i løbet af få år det illustrerer tal over alderssammensætningen i personalet med al tydelighed. Det er derfor

Læs mere

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag.

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag. Erhvervsakademi Kolding Iba@iba.dk Udkast til afslag på godkendelse Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Koldings

Læs mere

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse:

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse: Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis VEJLEDNING OM Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis Erhvervsstyrelsen 27. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund...

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange videregående uddannelser Lægevidenskab Københavns Universitet

Læs mere

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Bornholms Regionskommune

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Bornholms Regionskommune Deloitte Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Bornholms Regionskommune Deloitte 2 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en

Læs mere

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Silkeborg Kommune

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Silkeborg Kommune Deloitte Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Silkeborg Kommune Deloitte 2 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse,

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten Cirkulære af 19. april 2012 Modst.nr. 017-12 PKAT nr. 608 (COII), 286 (DM) samt relevante AC-PKAT J.nr. 07-333/31-7 Cirkulære om organisationsaftale om Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt

Læs mere

Institution Optagelsesområdenr. Uddannelse Undervisningssprog

Institution Optagelsesområdenr. Uddannelse Undervisningssprog Institution Optagelsesområdenr. Uddannelse Undervisningssprog Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering 32010 Designer, København K, Studieretning: Beklædningsdesign,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Velkommen til NATIONAL UNDERVISER KONFERENCE FACILITERING

Velkommen til NATIONAL UNDERVISER KONFERENCE FACILITERING Velkommen til NATIONAL UNDERVISER KONFERENCE FACILITERING En af vores konkurrenter Dialog 2 og 2 Hvad glæder I jer til i dag? Hvad vil I gerne kunne gå hjem med? Vi er på vej til at skabe Danmarks bedste

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

VEJLEDNING OM. Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom

VEJLEDNING OM. Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom VEJLEDNING OM Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Februar 2013 1 1. Indledning Lov nr. 1383 af 23. december 2012

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012 1-1 - BORA - 21.1.1 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 1-12 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter, som er

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

At øge andelen af kvinder, som indgår i kandidatfeltet til bestyrelsesposter.

At øge andelen af kvinder, som indgår i kandidatfeltet til bestyrelsesposter. Opfølgning på Operation kædereaktion i 2012 1. Om Operation kædereaktion Anbefalinger for flere kvinder i bestyrelser Operation kædereaktion blev lanceret i november 2010 af den tidligere ligestillingsminister

Læs mere

Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne

Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne U N V E R S T Y C O L L E G E LLLEBÆLT Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne Oplæg temadag klinisk undervisning 22.08.2012 Jette Rasmussen UNVERSTY

Læs mere

Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (KEA) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3.

Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (KEA) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3. Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (K) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3. Nøgletal 1. GENEREL INSTITUTIONSBESKRIVELSE Institutionsadresse

Læs mere

Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen. Region Midtjylland. 2 Årgang 1 Oktober 2007

Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen. Region Midtjylland. 2 Årgang 1 Oktober 2007 s Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen Region Midtjylland 2 Årgang 1 Oktober 2007 I dette nummer bl.a.: Projekt - Indiske Specialæger Sprogundervisning Ligestillingsredegørelsen 2007 Aktuelle

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 71, den 21. januar 2014 Pkt. 4. Bilag 2.

Bestyrelsesmøde nr. 71, den 21. januar 2014 Pkt. 4. Bilag 2. Bestyrelsesmøde nr. 71, den 21. januar 2014 Pkt. 4. Bilag 2. 18. juni 2013 Et mangfoldigt KU idéer til handling Task forcens Idékatalog 1. Indledning KU s handleplan Mangfoldighed flere kvinder i forskning

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere