FVU kan bane vejen for mere uddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FVU kan bane vejen for mere uddannelse"

Transkript

1 N y h e d s b rev ti l LO s amter og sek tioner #2 / februar 2001 Lokalstoffet er populært side 3 Brugerundersøgelse blandt læserne af LO link viser, at nyhedsbrevet bliver godt modtaget ude i landet - LO-amterne vil bidrage mere med egne forslag og ideer Et spørgsmål om indflydelse side 4 Formanden for LO Århus stiller op til næste byrådsvalg for Socialdemokratiet - I Horsens har LO-formanden fået samme tilbud, men valgte at sige nej tak Svær omstilling til nyt system side 6 Mongoliet nærmer sig Vesten - bl.a. med hjælp fra Fagbevægelsens U-landssekretariat, som støtter driften af ny LO-skole med filialer ude i landet Vær med i debat om forskningen side 7 I en ny debatavis opfordrer LO til debat om dansk forskningspolitik - Ny viden er vigtigere end nogensinde for at sikre job og velfærd Voksen- og efteruddannelse FVU kan bane vejen for mere uddannelse LO-amterne er gået i offensiven for at udnytte den ny lov om Forberedende VoksenUndervisning, som trådte i kraft 1. januar - Bornholm og Roskilde amter holder fremtidsværksteder for lokale ildsjæle, der kan sætte kurser i gang på arbejdspladsen i læsning, skrivning og matematik Den ny om Forberedende Voksenundervisning (FVU) skal udnyttes fuldt ud for at give de kortuddannede et virkeligt kompetenceløft. Det er holdningen i LO s amter og sektioner, der gået i offensiven for at få udmøntet denne vigtige del af den store voksen- og efteruddannelsesreform (VEU), som trådte i kraft ved årsskiftet. FVU indeholder en lang række nye tilbud til kortuddannede, som ikke har fået nogen formel uddannelse efter folkeskolen. De får mulighed for at træne deres færdigheder ikke blot med hensyn til læsning, skrivning og stavning, men fra 1. juli også inden for regning og matematik. Undervisningen kan både finde sted i arbejdstiden og i fritiden, og som noget nyt kan den foregå i virksomheden eller i fagforeningen i stedet for på skole, hvis det gavner deltagerne at kunne rykke tættere på arbejdspladsen. På Bornholm blev der allerede i november arrangeret et fremtidsværksted i regi af den gamle VUS-støtteordning, som var forløberen for FVU. Initiativet kom fra Bornholms amt, Kvindeligt Arbejderforbund og Det regionale arbejdsmarkedsråd. RAR havde påtaget sig at dække udgifterne til værkstedsdagen.»bornholm fra A til Z«var overskriften på invitationen, som blev sendt ud til en bred kreds af nøglepersoner med interesse for voksenuddannelse: Fra tillids- og fagforeningsrepræsentanter til direktører, arbejdsledere, skole-repræsentanter og reklamefolk. Opgaven var at formulere en overordnet FVU-strategi, som bl.a. kan sikre at budskabet om de nye uddannelsesmuligheder kan bringes ud til målgruppen. Samtidig blev deltagerne bedt om at udvikle ideer til konkrete uddannelsesprojekter, som kan løbe af stabelen i den kommende tid. Ansøgning til EU LO-link Nyhedsbrev til LO s amter og sektioner Udgives af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12, 1634 København V Tlf , fax: , Ansvarshavende redaktør: Hans Jensen. I redaktionen: Dorte Monggaard, Erik Harr, Susse Maria Holst, Henrik Rasch og Michael Bræmer. Layout og illustration: LO/Skønvirke. ISSN-nr.: En af konklusionerne fra fremtidsværkstedet var, at der også fremover ville blive brug for en tovholder på amtsplan, når den gamle VUS-ordning faldt bort ved årsskiftet. Derfor var der tilslutning til et forslag om at søge EU s Socialfond om midler til et projekt, der kan sikre, at de læsesvage i amtet også i praksis får gavn af de nye uddannelsesmuligheder. På grund af sin beliggenhed og særlige erhvervsstruktur er Bornholms amt berettiget til at modtage støtte efter fondens mål 2. Et af argumenterne for at søge om særlige midler er, at et stor del af den erhvervsaktive befolkning kun har en grundskoleuddannelse, men ingen kompetencegivende uddannelse bag sig. Det drejer sig om 41,5 pct. af de

2 20-59 årige bornholmere. En arbejdsstyrke med kort uddannelsesbaggrund står svagt i vidensamfundet, hvor kravene til uddannelse og kompetence gør sig gældende inden for alle brancher, hedder det bl.a. i ansøgningsskrivelsen. LO-formand Verner Landin - der også er formand for RAR Bornholm - kan bekræfte, at der også i denne del af landet bliver færre og færre arbejdspladser, som ikke stiller krav om boglig viden. Derfor er det mere vigtigt end nogensinde at få opkvalificeret de kortuddannede. Og her vil læse- og skrivetræning samt bedre matematikkundskaber for mange kunne bane vejen for en senere voksenerhvervsuddannelse, påpeger Verner Landin. Fremtidsværksted i Roskilde amt Projektstøtten fra EU skal i givet fald bruges til at ansætte en projektmedarbejder, der kan fungere som tovholder i forbindelse med nye FVU-aktiviteter. I forvejen er der særdeles gode erfaringer med læsestaveundervisningen efter den gamle ordning på Bornholm. - Mange har i årevis kunnet klare sig på arbejdsmarkedet uden f.eks. at kunne læse en avis. Men vi har mange eksempler på, at en mand eller kvinde har fået styrket sin selvtillid gevaldigt, at de kom på kursus og fik lært det, de engang syntes var så svært. Det burde jo nok være sket tidligere i deres liv. Men for fremtiden vil det ikke være en frivillig sag, om man kan læse en brugsanvisning eller skrive på en computer. Det er vel allerede nu tæt på at være et absolut krav for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, fastslår Verner Landin. Eksemplet fra Bornholm har inspireret LO Roskilde amt til at tage et lignende initiativ. LO-amtets FVU-gruppe har indbudt fagenes uddannelsesansvarlige sammen med repræsentanter for AF, kommunerne, FVU-rådet samt virksomhedsledere og tillidsfolk i regionen til et fremtidsværksted om den ny uddannelse, som finder sted tirsdag den 20. marts på Roskilde Højskole. Det rummelige arbejdsmarked I gang med FVU Det første FVU-kursus i Sønderjylland er allerede i gang hos Kvindeligt Arbejderforbund i Guderup på Als, hvor 12 specialarbejdere fra Danfoss, Sauer-Danfoss og Linak mødes hver mandag for at blive bedre til at læse og skrive. Deltagerne får fuld løn under kurset, der varer frem til april. I Sønderjylland har LO-amtet taget direkte kontakt til amtsgården i Aabenraa for at få gang i arbejdet med den ny FVU-lov. - Instituttet for Grænseforskning har fundet frem til, at ca erhvervsaktive sønderjyder står uden en egentlig erhvervsuddannelse. Samtidig har vi skabt forventninger om et mere rummeligt arbejdsmarked, der sikrer plads til nye grupper, som også har brug for uddannelse og opkvalificering. Derfor er det på høje tid vi kommer i gang med at bruge de nye muligheder i FVU-ordningen, siger LO-amtsformand Willy Sahl. LO Sønderjyllands amt mener også, at der er behov for en koordinator - eller»ildsjæl«- til at sparke ordningen i gang, bl.a. fordi målgruppen kan være vanskelig at komme i kontakt med og motivere. Der er brug for særlige initiativer omkring information og rekruttering af deltagere, desuden foreslår LO-amtet, at der oprettes uddannelsesudvalg på arbejdspladserne, som skal inddrages aktivt i opgaven. SIDE 2

3 AOF har oprettet en særlig hjemme - side med oplysninger om den Forbe - redende VoksenUndervisning, som vil blive opdateret løbende. Adres - sen er: Endelig lægger LO-amtet op til, at der skal oprettes lokale kurser for LO s egne aktører på FVU-området inden for rammerne af Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU). Forslagene fra LO-amtet vil blive drøftet i det første møde i det ny sønderjyske FVU-råd, som samles den 19. februar. LO-information Resultatet blev drøftet på LO s amtsorganisationskonference på Fyn i januar. Der var enighed om, læserne skal inddrages mere i produktionen af stof til nyhedsbrevet. Brugerundersøgelse siger god for LO link Nyhedsbrevet LO link fungerer godt som forbindelsesled i kommunikationen mellem LO centralt og LO s amter på regionalt plan. Og der er stor tilfredshed både med den trykte udgave og den elektroniske, som er tilgængelig såvel på NET-Dialog som via LO s hjemmeside Resultatet var usædvanlig positivt, da redaktionen af LO link i januar gennemførte en spørgeskemaundersøgelse blandt de fastansatte på LO s amtskontorer. I undersøgelsen svarer alle ja til, at stoffet er interessant og relevant for de faglige repræsentanter både i LO-amterne og -sektionerne. De mest populære stofområder er arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitik, og det skinner igennem, at de fleste helst vil læse om, hvad der rører sig i lokalområderne og i regionerne i form af konkrete projekter og initiativer mv. Specielt efterlyses artikler om Det Udviklende Arbejde, skolekontakt og kommunalpolitik, men også lokal opfølgning på landsdækkende kampagner om f.eks. det rummelige arbejdsmarked har stor interesse. Der lægges vægt på, at LO link skal være et supplement til de øvrige LO-medier Udspil, LO-Magasinet, hjemmesiden når det drejer sig om information fra LO til de lokale led. Hvis der bliver for megen overlapning, vil interessen dale tilsvarende. Erhvervs- og regionalpolitik Et flertal så gerne en bredere geografisk dækning i stofvalget end hidtil. Og det vil der blive rig mulighed for i fremtiden, for alle svarer ja til, at de selv vil kunne bidrage med forslag og artikelstof både fra amter og sektioner. Det gælder forskellige former for enkeltsager og aktiviteter, der er aktuelle i det enkelte amt, og som også har interesse i andre dele af landet. Amterne vil specielt gerne bidrage med stof på det erhvervs- og regionalpolitiske område. Dertil kommer andre regionale synspunkter og ideer både i form af visioner og realiserede aktiviteter. Resultatet af brugerundersøgelsen blev præsenteret på LO s amtsorganisationsmøde den januar, som blev holdt på kursusejendommen Gl. Avernæs syd for Assens. Her var der lejlighed til at diskutere LO s udgivelsesstrategi med særlig henblik på LO links rolle i det samlede SIDE 3

4 billede. Der blev samtidig peget på, at LO s hjemmeside opdateres dagligt med nyheder og kommentarer og dermed bliver en væsentlig brik i informationsindsatsen også set fra amternes og sektionernes synsvinkel. Temanumre af LO link Kontaktpersoner for LO link er sektionsleder Susse Maria Holst, tlf , og journalist Dorte Monggaard, tlf I debatten var der enighed om, at samarbejdet omkring LO link skal intensiveres, og at redaktionen skal være mere opsøgende over for amter og sektioner for at opnå en bredere geografisk dækning. Til gengæld bekræftede amtsrepræsentanterne, at de er interesserede i at bidrage med forslag og ideer det kan ske ved direkte kontakt til LO s Info-sektion og gennem LO links postkasse på NET-Dialog. Til det formål er produktionsplanen med udgivelsestidspunkter for LO link i 2001 gjort tilgængelig via NET-Dialog både for amter og sektioner. Der var desuden enighed om forsøgsvis at udgive temanumre, hvor de lokale repræsentanter får mulighed for at levere korte synspunkter og bidrag. Der vælges et nyt tema fra nummer til nummer. Kommunevalg 2001 Formanden for LO-sektion Århus er klar til at stille op for Socialdemokratiet ved efterårets kommunevalg, men hans kollega i Horsens vælger at nøjes med LO-kasketten det giver større indflydelse, mener han. To kasketter eller terrier på sidelinjen Vi er stadig en bevægelse med en faglig og en politisk side. Den ene gren kan ikke undvære den anden. Derfor er det naturligt og rigtigt for fagligt valgte at gå ind i politik, mener en jysk LO-formand. Han stiller derfor op ved kommunalvalget til november. Men en kollega takker nej, fordi han ikke ønsker at begrænse sin nuværende indflydelse, men hellere vil være terrieren, der kan bide partifællerne i haserne om nødvendigt. Det er Hans Halvorsen, formanden for LO-Århus, der har sagt ja til en plads på den socialdemokratiske kandidatliste og med stor sikkerhed også bliver valgt. Svend Aage Hansen, der er formand ikke blot for LO, men også HK i Horsens og Det regionale Arbejdsmarkedsråd i Vejle Amt, har derimod endnu en gang afvist opfordringer til at gå ind i kommunalpolitik trods udsigt til en meget central placering i den socialdemokratiske byrådsgruppe. Historisk flød de to sider af den socialdemokratiske arbejderbevægelse sammen med kooperationen som en tredje side. Masser af socialdemokratiske politikere er gennem årtier kommet fra fabriksgulvet og har taget afsæt i en solid faglig karriere. Ikke så få af dem er endt som borgmestre eller ministre. Men den automatik er der ikke længere. Parti og fagforeninger er af mange grunde kommet mere på afstand af hinanden. Hvad Hans Halvorsen beklager, og Svend Aage Hansen tager konsekvensen af. Behov for flere arbejdspladser Vi risikerer at stå med et demokratisk underskud, siger Hans Halvor- SIDE 4

5 sen. Jeg savner de politiske diskussioner ude på arbejdspladserne, som vi havde tidligere. Vi kunne dengang snakke om, hvordan samfundet skulle indrettes. Nu er der mange fagligt aktive, som siger, at de ikke vil blande sig i politik. Men alligevel går de jo og brokker sig over daginstitutionerne, plejehjemmene og sygehusene. Det viser bare, at alt det kommer os ved, og at det er diskussioner, vi skal tage i fagbevægelsen i stedet for at stå ude på sidelinjen uden at tage ansvar. Hans Halvorsen ser en pointe i at blive som LO-formand, når han kommer i byrådet. For hans udgangspunkt er det faglige, og han kan med sin placering bidrage til, at byrådet ikke helt fyldes med offentligt ansatte ofte med en høj uddannelse men lidt bedre afspejler det omgivende samfunds sammensætning: Det er vigtigt, at der i politik stadig er mennesker, som ved, hvordan det er at være på en arbejdsplads, understreger Hans Halvorsen. Men vil han ikke få problemer med at skulle skifte mellem to kasketter, LO-formandens og den socialdemokratiske byrådspolitikers? Umiddelbart nej, siger han og begrunder det således: Det primære for mig er partiets program. I det er der mange gode ideer om, hvad byen yderligere kan gøre for borgerne. Men udfordringen er at finansiere det. Og det kan vi kun, hvis vi kan trække flere arbejdspladser til kommunen og få flere gode skattebetalere til at bosætte sig her. Det erhvervspolitiske og beskæftigelsen bliver derfor meget vigtige områder for mig i byrådet. Og her har jeg med mig en bred berøringsflade fra det faglige arbejde, tilføjer Hans Halvorsen. Synlighed Torben Brandi Nielsen har prøvet turen og støtter Hans Halvorsen. Han var formand for LO-Århus fra 1989 til Men 1994 blev han valgt ind i byrådet og blev tre år senere socialdemokratisk rådmand på heltid. Og han siger: Fagbevægelsen skal være synlig i byen, og de faglige interesser skal være svære at komme udenom politisk. Det kan en plads i byrådet bidrage til. Hans erfaring er, at der generelt vil være et godt samarbejde mellem LO og den socialdemokratiske byrådsgruppe. LO søger at øve indflydelse gennem argumenter, ikke ved at ville bestemme det hele. Der kan være forskellige interesser f.eks. omkring udlicitering. Men også her er der fundet gode løsninger. Og det afgørende er, at fagbevægelsen gennem byrådet og sammen med Dansk Arbejdsgiverforening i høj grad har kunnet give Århus en dynamisk erhvervspolitik. Rollen som LO-formand og politiker kan godt skilles ad i praksis. Det tror jeg bestemt også, Hans er i stand til, siger Torben Brandi Nielsen. Mere frit stillet I Horsens har socialdemokraterne absolut flertal. Alligevel er Svend Aage Hansen bange for at blive fanget i kompromisser, han som LOleder ikke vil bryde sig om: Jeg har hidtil følt og føler stadig, at indflydelsen er mindst lige så stor SIDE 5

6 ved at sidde uden for byrådsgruppen, forklarer han. For med en plads i byrådssalen vil du kunne blive bundet til beslutninger, der træffes, uden at man har søgt en forhandling med LO først. Der er med andre ord ingen mulighed for at være i opposition til resten af byrådsgruppen på områder, som rummer stærke faglige interesser. Byrådet skal handle på hele byens vegne og har i Horsens en tradition for brede forlig. Ind imellem beslutter det noget, som ikke tilgodeser, hvad LO helst vil have igennem. Som LO-formand står Svend Aage Hansen mere frit og kan forhandle ud fra en ren LO-holdning. Og han kan godt tænke sig situationer, hvor han med det udgangspunkt og den stærke LO-sektion bag sig kan få mest igennem ved at stå uden for byrådet. Det centralasiatiske land er igen ramt af hårde vintre, som især går ud over nomadebefolkningen. Formanden for Mongoliets LO håber, at udviklingsstøtten fra dansk fagbevægelse kan fortsætte. International solidaritet Dansk støtte til LO-skole i Mongoliet Siden Sovjetunionens fald er den centralasiatiske republik Mongoliet nået langt i den svære proces, som det er for det isolerede og tyndt befolkede land at tilnærme sig økonomisk og indføre markedslignende vilkår for erhvervslivet. Opgaven er ikke blevet mindre af, at ubønhørlige frostvintre igen og igen har ødelagt eksistensgrundlaget for mange af de nomader, som udgør en væsentlig del af befolkningen. Kvæget dør af kulde og mangel på føde, og på grund af de store afstande er det næsten umuligt at få hjælp frem til de mennesker, som er helt afhængige af naturen for at klare sig. Derfor har FN netop offentliggjort en plan for, hvor der kan skaffes international bistand til det kriseramte land. Planen blev forsinket af, at en helikopter med fire FN-repræsentanter for nylig styrtede ned, da den var på vej ud i landet for at få et overblik over behovet for hjælp til mennesker og dyr. I alt ni personer blev dræbt ved styrtet. Regionale LO-skoler Danmark er også med på listen over lande, som støtter udviklingen i Mongoliet. Før jul var formanden for Mongoliets LO, CMTU, i København for at besøge Fagbevægelsens U-landssekretariat, som er bidragyder til et fagligt projekt i den tidligere Sovjet-satellit. Den danske støtte går til en LO-skole, som skal uddanne tillidsrepræsentanter fra industrien og den voksende servicesektor til at tage aktivt del i den udviklingsproces, der er i gang. I modsætning til Sovjet-tiden drejer det sig i høj grad om at gøre den enkelte lønmodtager mere ansvarlig og bevidst om sin rolle og bidrag til den samlede produktion. Et specielt træk ved den danskfinansierede LO-skole i Mongoliet er, at der ikke kun er tale om én central institution, men at der nu også er oprettet foreløbig én regional filial ude i landet. Selve opgaven med at binde det vidtstrakte og bjergrige land sammen har været en vigtig del af projektet, og det skal bl.a. ske ved at oprette flere regionale uddannelsescentre. SIDE 6

7 Under sit besøg i Danmark udtrykte LO-formand Gorchinsurengiin Adiya stor tilfredshed med det danskstøttede projekt, som har været en stor hjælp for organisationen og dens medlemmer i den vanskelige overgangsproces. Det var hans håb, at projektet vil kunne fortsætte, når den indledende fase er afsluttet. CMTU har knap medlemmer og er tilsluttet Frie Faglige Internationales Asien-afdeling, APRO. Superministerium Mongoliets største politiske parti er det reformistiske MRPR, som blev vinder af sidste sommers parlamentsvalg. Partiet domineres af tidligere kommunister fra Sovjet-tiden, men er optaget som prøvemedlem i Socialistisk Internationale. Efter valget besluttede regeringen at oprette et nyt superministerium for arbejdsmarkeds- og socialpolitik, som skal sætte yderligere skub i udviklingen af arbejdslivet og lønmodtagernes rettigheder. Det er dog foreløbig mislykkedes at gennemføre en planlagt forfatningsændring, som skulle have sikret overgang til proportionalvalg, hvorved de forskellige befolkningsgrupper kan blive repræsenteret i forhold til stemmetal i det mongolske parlament Ikh Khural. Forskningspolitik Gå ind i debatten om forskning og samfund Dansk forskningspolitik er på ny i støbeskeen, efter at Folketinget sidste år besluttede at nedsætte en ny forskningskommission, der skal revidere rammerne for den hidtidige forskningsindsats. Ifølge en principaftale, som alle partier minus Enhedslisten står bag, skal der sikres større kontinuitet og fornyelse i forskningen samtidig med, at talentfulde forskere får bedre arbejdsmuligheder end hidtil. I disse år, hvor Danmark for alvor er på vej ind i fremtidens vidensamfund, er det afgørende, at forskningen får så gode vilkår som overhovedet muligt. Det handler ikke blot om at styrke virksomhedernes konkurrenceevne, som skal finansiere det danske velfærdssamfund på længere sigt, men også om at sikre lønmodtagerne den viden og indsigt, som de får brug for på morgendagens arbejdsmarked og som bevidste borgere i et avanceret samfund. For at sætte fart på diskussionen om nye tendenser i forskningspolitikken har LO udsendt en særlig debatavis med titlen Vidensamfundet. Heri opfordres så mange som muligt til at sætte sig ind i den aktuelle problemstilling og bidrage til at brede debatten ud. Avisen er blevet til i et tæt samarbejde med LO-forbundene og IT- og Forskningsministeriet, og rummer en masse viden om dansk forskning og om mulighederne for at styrke en række samfundsområder gennem en forøget forskningsindsats. SIDE 7

8 Avisen er udsendt til en række forskningsmiljøer samt fagforbund og fagforeninger landet over. Også LO s amter og sektioner opfordres til at tage debatten op ikke mindst fra den erhvervspolitiske synsvinkel. Flere eksemplarer af Vidensamfundet en debatavis om forskning og samfund kan fås ved henvendelse til LO s pjecebestilling, tlf LO Storkøbenhavn vil have gang i boligbyggeriet i hovedstadsregionen Det gælder både for arbejdsmarkeds-, arbejdsmiljø- og sundhedsforskningen, men også på sektorområder som f.eks. industrien og fødevareproduktionen. Men samtidig er det vigtigt at sikre den tværgående forskning, så vi ikke risikerer at tabe overblikket i takt med, at den samlede viden forøges voldsomt på kort tid. Blandt bidragyderne til debatavisen er LO-sekretærerne Marie-Louise Knuppert og Harald Børsting, forbundsformændene Poul Erik Skov Christensen, SiD, Max Bæhring, Dansk Metal, og Henry Holt Jochum - sen, NNF, samt IT- og forskningsminister Birte Weiss. Storkøbenhavn mangler boliger Der skal opføres mere end nye boliger inden for de nærmeste år, hvis de nuværende ventelister skal afskaffes. Og der er brug for både alment og privat byggeri forudsat at det bliver til priser, som folk kan betale, siger formanden for LO Storkøbenhavn, Peter Kay Mortensen. Fagbevægelsen vil forsøge at sætte politikere fra hele hovedstadsområdet sammen med repræsentanter for pensionskasserne og byggeriets arbejdsgivere i håbet om, at parterne i fællesskab kan finde frem til en strategi for, hvordan byggeriet kan komme i gang. Det sker på en konference, som ventes afholdt i april eller maj. Behovet for arbejdskraft vokser stærkt i regionen, og når nye medarbejdere ikke kan finde en bolig i Storkøbenhavn, er de nødt til at bosætte sig uden for byen, hvor huspriserne er lavere. Og så er det kun et spørgsmål om tid, før de finder et nyt job lige i nærheden, påpeger Peter Kay Mortensen, som mener udviklingen er til stor skade for hovedstadsområdet. Allerede i dag er der mangel på arbejdskraft bl.a. inden for forretningsservice, hotel- og restauration samt den storkøbenhavnske social- og sundhedssektor. Kommende aktiviteter 16/2 Ny udstilling af Anton Hansens tegninger åbner på Arbejdermuseet /3 AIF-konference om u-landskvinder i HK København, Nyropsgade /4 Dagmøde vedr. almen uddannelse Odense Congress Center. 3/5 LO-amtsformandmøde i LO /5 LO s arbejdsmarkedspolitiske landskonference på Hotel Marienlyst, Helsingør. SIDE 8

9 Støt AIF s indsamling til jordskælvsofre Arbejderbevægelsens Internationale Forum har indtil nu modtaget over kr. til solidaritetsindsamlingen til fordel for ofrene for det voldsomme jordskælv i El Salvador i sidste måned. Santa Tecla-området, hvor AIF står for to projekter, er stærkt berørt at katastrofen, og formålet med indsamlingen er at hjælpe til dér, hvor AIF s egne projektmedarbejdere kan være med til at sikre, at forsyningerne når frem til dem, der har størst behov. I første omgang ydes hjælpen i form af nødpakker med mad og medicin. Hver pakke indeholder desuden plastik til telte, madrasser og sengetæpper og koster ca kr. pr. stk. Når situationen er stabiliseret, er det AIF s plan at skifte over til større hjælpepakker, som skal bestå af små huse med to værelser, brønd mv. eller restaurering af beskadigede huse. Bidrag til Arbejderbevægelsens Solidaritetsindsamling kan indbetales på konto i Arbejdernes Landsbank eller på giro nr AIF driver både et børneprojekt og et undervisningsprojekt for tidligere guerilla-soldater i Santa Tecla. Halvdelen af de 25 børn i projektet er blevet hjemløse det samme gælder lederen af fagforeningen Fundesa, som er ansvarlig for undervisningsprojektet. LO s forretningsudvalg har bevilget kr. til indsamlingen. Samme beløb er bevilget fra HK og SiD. LO Frederiksborg amt har støttet med kr. Kvinder i eksportfrizoner Kvinders arbejdsforhold og levevilkår rundt om i verden er temaet for en solidaritetskonference, som Arbejderbevægelsens Internationale Forum har taget initiativ til den marts. Nærmere oplysninger om konferencen fås ved henvendelse til Arbejderbevægelsens Internationale Forum, Nyropsgade 14, 1602 København V., tlf , Konferencen finder sted i HK Københavns lokaler, Nyropsgade 2-4 i København, og den internationale vinkel på ligestillingstemaet er sikret på forhånd. AIF har inviteret kvinder både fra El Salvador og Den dominikanske Republik og fra Zimbabwe, Malaysia, Indonesien og Polen, som skal holde oplæg om deres erfaringer og lede workshops om specielle emner. Blandt andet får deltagerne lejlighed til at drøfte kvinders forhold til religioner, deres placering i den uformelle sektor og situationen i eksportfrizonerne. Globalisering og kønsroller Globaliseringens mysterier diskuteres og forklares nærmere på et utraditionelt weekendkursus, som Mindscope har tilrettelagt for unge i fagbevægelsen den marts på Esbjerg Højskole. Verden i dag er blevet så kompleks og sammensat, at der ikke skal megen uro til på verdens børser, før det kan mærkes lokalt i form af prisstigninger på olie og mad. Hvordan det hænger sammen, og hvad man kan gøre for at ruste sig til hurtige forandringer, er temaet for ungdomskurset, som tager afsæt i det lokale og nationale for at forstå og tackle den globale udfordring. SIDE 9

10 Nærmere oplysninger om Lokalsamfundet i en global verden og Piger på podiet fås ved henvendelse til LO s ungdomsprojekt Mindscope, tlf eller www. mindscope.dk. Et andet spændende tilbud fra Mindscope er Piger på podiet, som er et weekendkursus for kvinder, der gerne vil udvikle deres personlige ressourcer bl.a. for at blive mere synlige i de lokale faglige organisationer. Dette kursus finder sted på Esbjerg Højskole den februar, og deltagerne skal både høre om kønspolitik i fortid og fremtid, om taleteknik og medier, om at undgå stress og frustrationer og om opbygning af kvindelige netværk, der kan give moralsk støtte i hverdagen. Nye BAR-hjemmesider med portal De 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) har i fællesskab udviklet et nyt web-system på Internettet, hvor alle interesserede kan søge oplysninger om arbejdsmiljøforholdene i de forskellige brancher og sektorer. Hver enkelt BAR har fået sin egen hjemmeside, og alle 11 er koblet op på en fælles web-portal hvor man via en fælles søgemaskine kan finde oplysninger på tværs af brancherne. Søgningen omfatter også en række andre hjemmesider i det danske arbejdsmiljø-system. Arbejdsmiljørådets Service Center har bistået i arbejdet med at opbygge de nye hjemmesider, som er finansieret af en bevilling på 1,7 mill. kr. fra Arbejdsministeriet. De 11 BAR-adresser er: Bygge og anlæg: Detailhandel: Finans, offentlig kontor mv.: Grafisk: Industrien: Jord til bord: Privat kontor mv.: Service: Social og sundhed: Transport: Undervisning mv.: Printere og PC ere skal placeres rigtigt Fejlplacering af PC ere, printere og kopimaskiner er årsagen til et usundt indeklima og et dårligt arbejdsmiljø på mange arbejdspladser. Næsten 90 pct. af det moderne kontorudstyr giver anledning til gener, fordi det er anbragt forkert, og fordi der ikke er sørget for ventilation, afskærmning mv. Det oplyser Teknologisk Institut, som bl.a. har testet et stort antal printere, der kan købes i Danmark. TI har også udarbejdet en række vejledninger, som oplyser, hvordan den enkelte printertype skal placeres, så der ikke opstår problemer på grund af varmeudledning, støj og luftforurening fra maskinerne. Disse påvirkninger kan give anledning til gener f.eks. i form af irriterede slimhinder, hovedpine, hudlidelser eller spændinger i nakke og skuldre. Det fremgår også af vejledningerne, hvor stort energiforbruget er ved de enkelte produkter. Og der kan spares op til 50 pct. på el-udgiften ved at vælge det mest energi-økonomiske udstyr. TI har bl.a. undersøgt printere af mærket Lexmark, Hewlett Packard, Oki Systems og IBM. Vejledningerne kan læses på instituttets hjemmeside Senere i år vil Arbejdstilsynet gennemføre en landsdækkende kampagne, der sætter fokus på arbejdsmiljøet på kontor-arbejdspladserne. SIDE 10

11 Ny hjemmeside om arbejdsliv Flere end 100 forskere med speciale i arbejdsliv og arbejdsmiljø er blandt bidragyderne til en ny elektronisk emne-portal på Internettet, som samler den seneste viden om forholdene på det danske arbejdsmarked. På adressen kan man læse om nye rapporter, konferencer, kurser og andre initiativer med fokus på arbejdslivsforskningen. Man kan også abonnere på hjemmesiden, som opdateres otte gange årligt. Det er Tidsskrift for Arbejdsliv, der står bag den ny portal, og redaktør Jørgen Burchardt understreger, at er for alle, der arbejder professionelt med arbejdslivsforhold. Det gælder ikke alene universitetsforskere, men også personalechefer, fagforeningskonsulenter og andre, der kan nyttiggøre den ny viden i form af praktiske initiativer på arbejdspladserne. Forskergruppen, der er tilknyttet det ny web-sted, dækker et bredt spektrum af fag fra psykologi, sociologi og historie til jura og økonomi men en stor del af dem arbejder også tværfagligt. SIDE 11

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Et klart ja i vente. Amsterdam-traktaten. I n d h o l d s f o rt e g n e l s e

Et klart ja i vente. Amsterdam-traktaten. I n d h o l d s f o rt e g n e l s e LO SNYHEDSBREV 9 1998 Amsterdam-traktaten I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Et klart ja i vente............ 1 En undersøgelse som Gallup-analyseinstituttet har udført for Udspil om danskernes holdning

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN

NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN 04/11 2013 NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN INDHOLD: Nyt nyhedsbrev fra LO Hovedstaden... 2 Regeringen vil styrke kontrolindsatsen mod social dumping... 3 Hvad vil din borgmesterkandidat gøre ved social

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

7DOHY/2 VQ VWIRUPDQG7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU SNWYHGWDJHOVHRPQ\UHJLRQDORJORNDOWY UIDJOLJ VWUXNWXU Da vi i sommeren 2002 spurgte jer i de lokale fagforeninger om, hvad grunden er til, at I er medlem af LO-amter

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g FOA: Teknik- og servicesektoren Mundtlig bere t n i n g Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Niels Åge Skovbo Layout og indhold: Teknik- og servicesektoren Oplag: 300 Tryk: FOAs

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk. jdf DIALOGVÆRKTØJ. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads

Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk. jdf DIALOGVÆRKTØJ. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk jdf DIALOGVÆRKTØJ Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Forord Det er LO-fagbevægelsens politiske vision, at samfundet skal udvikle sig i en bæredygtig

Læs mere

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU)

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Oplæg på VEU Konferencen 2010 i workshoppen Lederuddannelse målrettet kortuddannede mandag den 6. december 2010 ved evalueringskonsulent

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Tid til mere job til flere

Tid til mere job til flere Tid til mere job til flere Tid til det gode liv Livet er andet og mere end arbejdsliv. Livet er også tid til familie og venner, tid til at dyrke fritidsinteresser og tid til at være frivillig i den lokale

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2.

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. 1 Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. december 2013 Godmorgen, og også et velkommen til dette møde fra mig.

Læs mere

Hvordan kan flere ufaglærte blive faglærte? LO s arbejdsmarkeds-, uddannelses- og erhvervspolitiske konference, Aalborg den 17.

Hvordan kan flere ufaglærte blive faglærte? LO s arbejdsmarkeds-, uddannelses- og erhvervspolitiske konference, Aalborg den 17. www.eva.dk Hvordan kan flere ufaglærte blive faglærte? LO s arbejdsmarkeds-, uddannelses- og erhvervspolitiske konference, Aalborg den 17. september 2015 Oplæg ved chefkonsulent Michael Andersen, Danmarks

Læs mere

Choktal afslører kæmpe frafald

Choktal afslører kæmpe frafald LO S NYHEDSBREV 12 1999 Uddannelse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Choktal afslører kæmpe frafald............. 1 20 pct. af de unge, der starter på en erhvervsrettet ungdomsuddannelse afbryder uddannelsen

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm 2014 Indhold: Indledning... 3 Bestyrelse og daglig ledelse... 4 Overenskomster... 4 Tillidsrepræsentantuddannelse... 5 Uddannelse... 5 Det offentlige

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør LO s fremtidige lokale og regionale struktur LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør 1 Indledning Præsentation af kongresiruvodjhw til fremtidig lokal og regional struktur Fra september 2004

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond

HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond 3. Udg. - December 2015 1 Forord Er du ansat et rederi der er medlem af Danmarks Rederiforening, Bilfærgernes Rederiforening eller Rederiforeningen

Læs mere

NYTÅRSKURER I KREDSEN

NYTÅRSKURER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 16. JANUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten NYTÅRSKURER I KREDSEN Den første uge i januar

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Tabeller fra UNDERSØGELSEN AF SELVEJENDE INSTITUTIONER OG ALMENNYTTIGE FONDE gennemført i 2004 i Fyns Amt

Tabeller fra UNDERSØGELSEN AF SELVEJENDE INSTITUTIONER OG ALMENNYTTIGE FONDE gennemført i 2004 i Fyns Amt Tabeller fra UNDERSØGELSEN AF SELVEJENDE INSTITUTIONER OG ALMENNYTTIGE FONDE gennemført i 2004 i Fyns Amt Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Se analyserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere

OK-håndbogen. Inspiration og overblik til dig, der er tillidsrepræsentant eller ansat i en fagforening eller LO-sektion

OK-håndbogen. Inspiration og overblik til dig, der er tillidsrepræsentant eller ansat i en fagforening eller LO-sektion OK-håndbogen Inspiration og overblik til dig, der er tillidsrepræsentant eller ansat i en fagforening eller LO-sektion OK-indsatsen Oplysning om overenskomster 2011-2015 Det er os med overenskomster og

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U)LQQ6 UHQVHQ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. I en tid hvor samfundet bliver mere og mere

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

NYTÆNKNING Medarbejderrepræsentant skal sætte virksomheders uddannelse på skinner Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Torsdag den 22. oktober 2015, 05:00

NYTÆNKNING Medarbejderrepræsentant skal sætte virksomheders uddannelse på skinner Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Torsdag den 22. oktober 2015, 05:00 NYTÆNKNING Medarbejderrepræsentant skal sætte virksomheders uddannelse på skinner Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Torsdag den 22. oktober 2015, 05:00 Del: Med en ny kasket på skal udvalgte medarbejdere

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår Dette notat fortæller om FOAs arbejdsmiljørepræsentanter deres udfordringer, vilkår og ikke mindst muligheder for at

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

Kortlægning Zoom ind på kortet og se, hvilke virksomheder og offentlige arbejdspladser, der har ansat IGU-elever.

Kortlægning Zoom ind på kortet og se, hvilke virksomheder og offentlige arbejdspladser, der har ansat IGU-elever. SKÆV INTEGRATION Kortlægning: I over halvdelen af landets kommuner er der ikke én eneste IGU-elev Af Allan Christensen @journallan Research: Morten Madsen Fredag den 10. februar 2017 Del: Danmarkskortet

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder 17. juni 2009 Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder Samfundsansvar. Samfundsansvar optager vækstlagsvirksomhederne i Region Midtjylland, hvor syv ud af ti virksomheder tillægger samfundsansvar

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 2. Marts 2005 Afstemning OK 05 Referat generalforsamling d. 7/3 05 Beretning Kommentarer til beretningen. Ansvarshavende: Jørgen Troelsen

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Afdelingernes arbejdsmiljøansvarlige om deres rolle og situation

Afdelingernes arbejdsmiljøansvarlige om deres rolle og situation AMT, d. 3. december 21 Afdelingernes arbejdsmiljøansvarlige om deres rolle og situation Arbejdsmiljøpolitisk team gennemførte i oktober en spørgeskemaundersøgelse blandt afdelingernes arbejdsmiljøansvarlige.

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Hvor kommer jeres næste medarbejder fra?

Hvor kommer jeres næste medarbejder fra? Hvor kommer jeres næste medarbejder fra? Nye danskere - ny arbejdskraft Et tilbud til virksomheden fra kommuner, AF, DA og LO i Frederiksborg Amt Nye danskere - ny arbejdskraft Overvejer I at ansætte nye

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Er der fuld beskæftigelse?

Er der fuld beskæftigelse? En artikel fra KRITISK DEBAT Er der fuld beskæftigelse? Skrevet af: Poul Hansen Offentliggjort: 01. april 2007 Det korte svar herpå er: Nej. Men herefter rejser alle spørgsmålene sig: Hvordan kan det være,

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Uddannelse i øjenhøjde

Uddannelse i øjenhøjde Uddannelse i øjenhøjde Uddannelse i øjenhøjde Hvis de danske virksomheder skal styrke deres markedsposition og konkurrenceevne, er det et MUST, at virksomhederne i højere grad satser på kompetenceudvikling

Læs mere

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år.

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tør påstå, at medlemmernes udvikling i endnu højere grad end nu vil være omdrejningspunkt

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99 LO S NYHEDSBREV 1 1999 LOholdningsanalyse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Efterløn springer Top10 liste over politiske problemer i 1999.... 1 En ny holdningsundersøgelse afslører, at 38 pct. af samtlige

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014 BORGER- PANEL Januar 014 Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje Der er bundlinje for virksomhederne i at arbejde med det gode liv. Langt de fleste i Region Syddanmark er godt tilfredse

Læs mere

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov LO s holdning / den politiske målsætning Hvor stor er udfordringen Hvad skal der til / værktøjer i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere 29. november 216 ANALYSE Af Jørgen Bang-Petersen Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere Advarselslamperne på det danske arbejdsmarked blinker rødt med udsigten til stigende mangel på arbejdskraft.

Læs mere

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft 16. december 2010 Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft. Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft ansat, og den udenlandske arbejdskraft udgør omkring 3 procent

Læs mere

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Uddannelsesudvalget (2. samling) B 61 - Bilag 4 Offentligt Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Frisørkæder bag korte diplomuddannelser med ringe fagligt niveau og dårlige jobudsigter - frisørmestre

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN. Det er vores håb, at konferencen vil inspirere endnu flere arbejdspladser til at sætte arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse

FÅ DEL I TIDEN. Det er vores håb, at konferencen vil inspirere endnu flere arbejdspladser til at sætte arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse FÅ DEL I TIDEN Hvorfor fastholde traditionelle vagtplaner og arbejdstider, hvis medarbejdere, brugere og ledelsen kan opnå fordele med nye, lokale aftaler om arbejdstiden. Arbejdstidsaftaler som kan skabe

Læs mere

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015 Nyt fra Formanden: Dagpengereformen De nye dagpengeregler, som indføres fra 2017, vil betyde en række forbedringer i reglerne bl.a. for genoptjening af dagpenge og mere fair regler for brug af den optjente

Læs mere