FVU kan bane vejen for mere uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FVU kan bane vejen for mere uddannelse"

Transkript

1 N y h e d s b rev ti l LO s amter og sek tioner #2 / februar 2001 Lokalstoffet er populært side 3 Brugerundersøgelse blandt læserne af LO link viser, at nyhedsbrevet bliver godt modtaget ude i landet - LO-amterne vil bidrage mere med egne forslag og ideer Et spørgsmål om indflydelse side 4 Formanden for LO Århus stiller op til næste byrådsvalg for Socialdemokratiet - I Horsens har LO-formanden fået samme tilbud, men valgte at sige nej tak Svær omstilling til nyt system side 6 Mongoliet nærmer sig Vesten - bl.a. med hjælp fra Fagbevægelsens U-landssekretariat, som støtter driften af ny LO-skole med filialer ude i landet Vær med i debat om forskningen side 7 I en ny debatavis opfordrer LO til debat om dansk forskningspolitik - Ny viden er vigtigere end nogensinde for at sikre job og velfærd Voksen- og efteruddannelse FVU kan bane vejen for mere uddannelse LO-amterne er gået i offensiven for at udnytte den ny lov om Forberedende VoksenUndervisning, som trådte i kraft 1. januar - Bornholm og Roskilde amter holder fremtidsværksteder for lokale ildsjæle, der kan sætte kurser i gang på arbejdspladsen i læsning, skrivning og matematik Den ny om Forberedende Voksenundervisning (FVU) skal udnyttes fuldt ud for at give de kortuddannede et virkeligt kompetenceløft. Det er holdningen i LO s amter og sektioner, der gået i offensiven for at få udmøntet denne vigtige del af den store voksen- og efteruddannelsesreform (VEU), som trådte i kraft ved årsskiftet. FVU indeholder en lang række nye tilbud til kortuddannede, som ikke har fået nogen formel uddannelse efter folkeskolen. De får mulighed for at træne deres færdigheder ikke blot med hensyn til læsning, skrivning og stavning, men fra 1. juli også inden for regning og matematik. Undervisningen kan både finde sted i arbejdstiden og i fritiden, og som noget nyt kan den foregå i virksomheden eller i fagforeningen i stedet for på skole, hvis det gavner deltagerne at kunne rykke tættere på arbejdspladsen. På Bornholm blev der allerede i november arrangeret et fremtidsværksted i regi af den gamle VUS-støtteordning, som var forløberen for FVU. Initiativet kom fra Bornholms amt, Kvindeligt Arbejderforbund og Det regionale arbejdsmarkedsråd. RAR havde påtaget sig at dække udgifterne til værkstedsdagen.»bornholm fra A til Z«var overskriften på invitationen, som blev sendt ud til en bred kreds af nøglepersoner med interesse for voksenuddannelse: Fra tillids- og fagforeningsrepræsentanter til direktører, arbejdsledere, skole-repræsentanter og reklamefolk. Opgaven var at formulere en overordnet FVU-strategi, som bl.a. kan sikre at budskabet om de nye uddannelsesmuligheder kan bringes ud til målgruppen. Samtidig blev deltagerne bedt om at udvikle ideer til konkrete uddannelsesprojekter, som kan løbe af stabelen i den kommende tid. Ansøgning til EU LO-link Nyhedsbrev til LO s amter og sektioner Udgives af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12, 1634 København V Tlf , fax: , Ansvarshavende redaktør: Hans Jensen. I redaktionen: Dorte Monggaard, Erik Harr, Susse Maria Holst, Henrik Rasch og Michael Bræmer. Layout og illustration: LO/Skønvirke. ISSN-nr.: En af konklusionerne fra fremtidsværkstedet var, at der også fremover ville blive brug for en tovholder på amtsplan, når den gamle VUS-ordning faldt bort ved årsskiftet. Derfor var der tilslutning til et forslag om at søge EU s Socialfond om midler til et projekt, der kan sikre, at de læsesvage i amtet også i praksis får gavn af de nye uddannelsesmuligheder. På grund af sin beliggenhed og særlige erhvervsstruktur er Bornholms amt berettiget til at modtage støtte efter fondens mål 2. Et af argumenterne for at søge om særlige midler er, at et stor del af den erhvervsaktive befolkning kun har en grundskoleuddannelse, men ingen kompetencegivende uddannelse bag sig. Det drejer sig om 41,5 pct. af de

2 20-59 årige bornholmere. En arbejdsstyrke med kort uddannelsesbaggrund står svagt i vidensamfundet, hvor kravene til uddannelse og kompetence gør sig gældende inden for alle brancher, hedder det bl.a. i ansøgningsskrivelsen. LO-formand Verner Landin - der også er formand for RAR Bornholm - kan bekræfte, at der også i denne del af landet bliver færre og færre arbejdspladser, som ikke stiller krav om boglig viden. Derfor er det mere vigtigt end nogensinde at få opkvalificeret de kortuddannede. Og her vil læse- og skrivetræning samt bedre matematikkundskaber for mange kunne bane vejen for en senere voksenerhvervsuddannelse, påpeger Verner Landin. Fremtidsværksted i Roskilde amt Projektstøtten fra EU skal i givet fald bruges til at ansætte en projektmedarbejder, der kan fungere som tovholder i forbindelse med nye FVU-aktiviteter. I forvejen er der særdeles gode erfaringer med læsestaveundervisningen efter den gamle ordning på Bornholm. - Mange har i årevis kunnet klare sig på arbejdsmarkedet uden f.eks. at kunne læse en avis. Men vi har mange eksempler på, at en mand eller kvinde har fået styrket sin selvtillid gevaldigt, at de kom på kursus og fik lært det, de engang syntes var så svært. Det burde jo nok være sket tidligere i deres liv. Men for fremtiden vil det ikke være en frivillig sag, om man kan læse en brugsanvisning eller skrive på en computer. Det er vel allerede nu tæt på at være et absolut krav for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, fastslår Verner Landin. Eksemplet fra Bornholm har inspireret LO Roskilde amt til at tage et lignende initiativ. LO-amtets FVU-gruppe har indbudt fagenes uddannelsesansvarlige sammen med repræsentanter for AF, kommunerne, FVU-rådet samt virksomhedsledere og tillidsfolk i regionen til et fremtidsværksted om den ny uddannelse, som finder sted tirsdag den 20. marts på Roskilde Højskole. Det rummelige arbejdsmarked I gang med FVU Det første FVU-kursus i Sønderjylland er allerede i gang hos Kvindeligt Arbejderforbund i Guderup på Als, hvor 12 specialarbejdere fra Danfoss, Sauer-Danfoss og Linak mødes hver mandag for at blive bedre til at læse og skrive. Deltagerne får fuld løn under kurset, der varer frem til april. I Sønderjylland har LO-amtet taget direkte kontakt til amtsgården i Aabenraa for at få gang i arbejdet med den ny FVU-lov. - Instituttet for Grænseforskning har fundet frem til, at ca erhvervsaktive sønderjyder står uden en egentlig erhvervsuddannelse. Samtidig har vi skabt forventninger om et mere rummeligt arbejdsmarked, der sikrer plads til nye grupper, som også har brug for uddannelse og opkvalificering. Derfor er det på høje tid vi kommer i gang med at bruge de nye muligheder i FVU-ordningen, siger LO-amtsformand Willy Sahl. LO Sønderjyllands amt mener også, at der er behov for en koordinator - eller»ildsjæl«- til at sparke ordningen i gang, bl.a. fordi målgruppen kan være vanskelig at komme i kontakt med og motivere. Der er brug for særlige initiativer omkring information og rekruttering af deltagere, desuden foreslår LO-amtet, at der oprettes uddannelsesudvalg på arbejdspladserne, som skal inddrages aktivt i opgaven. SIDE 2

3 AOF har oprettet en særlig hjemme - side med oplysninger om den Forbe - redende VoksenUndervisning, som vil blive opdateret løbende. Adres - sen er: Endelig lægger LO-amtet op til, at der skal oprettes lokale kurser for LO s egne aktører på FVU-området inden for rammerne af Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU). Forslagene fra LO-amtet vil blive drøftet i det første møde i det ny sønderjyske FVU-råd, som samles den 19. februar. LO-information Resultatet blev drøftet på LO s amtsorganisationskonference på Fyn i januar. Der var enighed om, læserne skal inddrages mere i produktionen af stof til nyhedsbrevet. Brugerundersøgelse siger god for LO link Nyhedsbrevet LO link fungerer godt som forbindelsesled i kommunikationen mellem LO centralt og LO s amter på regionalt plan. Og der er stor tilfredshed både med den trykte udgave og den elektroniske, som er tilgængelig såvel på NET-Dialog som via LO s hjemmeside Resultatet var usædvanlig positivt, da redaktionen af LO link i januar gennemførte en spørgeskemaundersøgelse blandt de fastansatte på LO s amtskontorer. I undersøgelsen svarer alle ja til, at stoffet er interessant og relevant for de faglige repræsentanter både i LO-amterne og -sektionerne. De mest populære stofområder er arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitik, og det skinner igennem, at de fleste helst vil læse om, hvad der rører sig i lokalområderne og i regionerne i form af konkrete projekter og initiativer mv. Specielt efterlyses artikler om Det Udviklende Arbejde, skolekontakt og kommunalpolitik, men også lokal opfølgning på landsdækkende kampagner om f.eks. det rummelige arbejdsmarked har stor interesse. Der lægges vægt på, at LO link skal være et supplement til de øvrige LO-medier Udspil, LO-Magasinet, hjemmesiden når det drejer sig om information fra LO til de lokale led. Hvis der bliver for megen overlapning, vil interessen dale tilsvarende. Erhvervs- og regionalpolitik Et flertal så gerne en bredere geografisk dækning i stofvalget end hidtil. Og det vil der blive rig mulighed for i fremtiden, for alle svarer ja til, at de selv vil kunne bidrage med forslag og artikelstof både fra amter og sektioner. Det gælder forskellige former for enkeltsager og aktiviteter, der er aktuelle i det enkelte amt, og som også har interesse i andre dele af landet. Amterne vil specielt gerne bidrage med stof på det erhvervs- og regionalpolitiske område. Dertil kommer andre regionale synspunkter og ideer både i form af visioner og realiserede aktiviteter. Resultatet af brugerundersøgelsen blev præsenteret på LO s amtsorganisationsmøde den januar, som blev holdt på kursusejendommen Gl. Avernæs syd for Assens. Her var der lejlighed til at diskutere LO s udgivelsesstrategi med særlig henblik på LO links rolle i det samlede SIDE 3

4 billede. Der blev samtidig peget på, at LO s hjemmeside opdateres dagligt med nyheder og kommentarer og dermed bliver en væsentlig brik i informationsindsatsen også set fra amternes og sektionernes synsvinkel. Temanumre af LO link Kontaktpersoner for LO link er sektionsleder Susse Maria Holst, tlf , og journalist Dorte Monggaard, tlf I debatten var der enighed om, at samarbejdet omkring LO link skal intensiveres, og at redaktionen skal være mere opsøgende over for amter og sektioner for at opnå en bredere geografisk dækning. Til gengæld bekræftede amtsrepræsentanterne, at de er interesserede i at bidrage med forslag og ideer det kan ske ved direkte kontakt til LO s Info-sektion og gennem LO links postkasse på NET-Dialog. Til det formål er produktionsplanen med udgivelsestidspunkter for LO link i 2001 gjort tilgængelig via NET-Dialog både for amter og sektioner. Der var desuden enighed om forsøgsvis at udgive temanumre, hvor de lokale repræsentanter får mulighed for at levere korte synspunkter og bidrag. Der vælges et nyt tema fra nummer til nummer. Kommunevalg 2001 Formanden for LO-sektion Århus er klar til at stille op for Socialdemokratiet ved efterårets kommunevalg, men hans kollega i Horsens vælger at nøjes med LO-kasketten det giver større indflydelse, mener han. To kasketter eller terrier på sidelinjen Vi er stadig en bevægelse med en faglig og en politisk side. Den ene gren kan ikke undvære den anden. Derfor er det naturligt og rigtigt for fagligt valgte at gå ind i politik, mener en jysk LO-formand. Han stiller derfor op ved kommunalvalget til november. Men en kollega takker nej, fordi han ikke ønsker at begrænse sin nuværende indflydelse, men hellere vil være terrieren, der kan bide partifællerne i haserne om nødvendigt. Det er Hans Halvorsen, formanden for LO-Århus, der har sagt ja til en plads på den socialdemokratiske kandidatliste og med stor sikkerhed også bliver valgt. Svend Aage Hansen, der er formand ikke blot for LO, men også HK i Horsens og Det regionale Arbejdsmarkedsråd i Vejle Amt, har derimod endnu en gang afvist opfordringer til at gå ind i kommunalpolitik trods udsigt til en meget central placering i den socialdemokratiske byrådsgruppe. Historisk flød de to sider af den socialdemokratiske arbejderbevægelse sammen med kooperationen som en tredje side. Masser af socialdemokratiske politikere er gennem årtier kommet fra fabriksgulvet og har taget afsæt i en solid faglig karriere. Ikke så få af dem er endt som borgmestre eller ministre. Men den automatik er der ikke længere. Parti og fagforeninger er af mange grunde kommet mere på afstand af hinanden. Hvad Hans Halvorsen beklager, og Svend Aage Hansen tager konsekvensen af. Behov for flere arbejdspladser Vi risikerer at stå med et demokratisk underskud, siger Hans Halvor- SIDE 4

5 sen. Jeg savner de politiske diskussioner ude på arbejdspladserne, som vi havde tidligere. Vi kunne dengang snakke om, hvordan samfundet skulle indrettes. Nu er der mange fagligt aktive, som siger, at de ikke vil blande sig i politik. Men alligevel går de jo og brokker sig over daginstitutionerne, plejehjemmene og sygehusene. Det viser bare, at alt det kommer os ved, og at det er diskussioner, vi skal tage i fagbevægelsen i stedet for at stå ude på sidelinjen uden at tage ansvar. Hans Halvorsen ser en pointe i at blive som LO-formand, når han kommer i byrådet. For hans udgangspunkt er det faglige, og han kan med sin placering bidrage til, at byrådet ikke helt fyldes med offentligt ansatte ofte med en høj uddannelse men lidt bedre afspejler det omgivende samfunds sammensætning: Det er vigtigt, at der i politik stadig er mennesker, som ved, hvordan det er at være på en arbejdsplads, understreger Hans Halvorsen. Men vil han ikke få problemer med at skulle skifte mellem to kasketter, LO-formandens og den socialdemokratiske byrådspolitikers? Umiddelbart nej, siger han og begrunder det således: Det primære for mig er partiets program. I det er der mange gode ideer om, hvad byen yderligere kan gøre for borgerne. Men udfordringen er at finansiere det. Og det kan vi kun, hvis vi kan trække flere arbejdspladser til kommunen og få flere gode skattebetalere til at bosætte sig her. Det erhvervspolitiske og beskæftigelsen bliver derfor meget vigtige områder for mig i byrådet. Og her har jeg med mig en bred berøringsflade fra det faglige arbejde, tilføjer Hans Halvorsen. Synlighed Torben Brandi Nielsen har prøvet turen og støtter Hans Halvorsen. Han var formand for LO-Århus fra 1989 til Men 1994 blev han valgt ind i byrådet og blev tre år senere socialdemokratisk rådmand på heltid. Og han siger: Fagbevægelsen skal være synlig i byen, og de faglige interesser skal være svære at komme udenom politisk. Det kan en plads i byrådet bidrage til. Hans erfaring er, at der generelt vil være et godt samarbejde mellem LO og den socialdemokratiske byrådsgruppe. LO søger at øve indflydelse gennem argumenter, ikke ved at ville bestemme det hele. Der kan være forskellige interesser f.eks. omkring udlicitering. Men også her er der fundet gode løsninger. Og det afgørende er, at fagbevægelsen gennem byrådet og sammen med Dansk Arbejdsgiverforening i høj grad har kunnet give Århus en dynamisk erhvervspolitik. Rollen som LO-formand og politiker kan godt skilles ad i praksis. Det tror jeg bestemt også, Hans er i stand til, siger Torben Brandi Nielsen. Mere frit stillet I Horsens har socialdemokraterne absolut flertal. Alligevel er Svend Aage Hansen bange for at blive fanget i kompromisser, han som LOleder ikke vil bryde sig om: Jeg har hidtil følt og føler stadig, at indflydelsen er mindst lige så stor SIDE 5

6 ved at sidde uden for byrådsgruppen, forklarer han. For med en plads i byrådssalen vil du kunne blive bundet til beslutninger, der træffes, uden at man har søgt en forhandling med LO først. Der er med andre ord ingen mulighed for at være i opposition til resten af byrådsgruppen på områder, som rummer stærke faglige interesser. Byrådet skal handle på hele byens vegne og har i Horsens en tradition for brede forlig. Ind imellem beslutter det noget, som ikke tilgodeser, hvad LO helst vil have igennem. Som LO-formand står Svend Aage Hansen mere frit og kan forhandle ud fra en ren LO-holdning. Og han kan godt tænke sig situationer, hvor han med det udgangspunkt og den stærke LO-sektion bag sig kan få mest igennem ved at stå uden for byrådet. Det centralasiatiske land er igen ramt af hårde vintre, som især går ud over nomadebefolkningen. Formanden for Mongoliets LO håber, at udviklingsstøtten fra dansk fagbevægelse kan fortsætte. International solidaritet Dansk støtte til LO-skole i Mongoliet Siden Sovjetunionens fald er den centralasiatiske republik Mongoliet nået langt i den svære proces, som det er for det isolerede og tyndt befolkede land at tilnærme sig økonomisk og indføre markedslignende vilkår for erhvervslivet. Opgaven er ikke blevet mindre af, at ubønhørlige frostvintre igen og igen har ødelagt eksistensgrundlaget for mange af de nomader, som udgør en væsentlig del af befolkningen. Kvæget dør af kulde og mangel på føde, og på grund af de store afstande er det næsten umuligt at få hjælp frem til de mennesker, som er helt afhængige af naturen for at klare sig. Derfor har FN netop offentliggjort en plan for, hvor der kan skaffes international bistand til det kriseramte land. Planen blev forsinket af, at en helikopter med fire FN-repræsentanter for nylig styrtede ned, da den var på vej ud i landet for at få et overblik over behovet for hjælp til mennesker og dyr. I alt ni personer blev dræbt ved styrtet. Regionale LO-skoler Danmark er også med på listen over lande, som støtter udviklingen i Mongoliet. Før jul var formanden for Mongoliets LO, CMTU, i København for at besøge Fagbevægelsens U-landssekretariat, som er bidragyder til et fagligt projekt i den tidligere Sovjet-satellit. Den danske støtte går til en LO-skole, som skal uddanne tillidsrepræsentanter fra industrien og den voksende servicesektor til at tage aktivt del i den udviklingsproces, der er i gang. I modsætning til Sovjet-tiden drejer det sig i høj grad om at gøre den enkelte lønmodtager mere ansvarlig og bevidst om sin rolle og bidrag til den samlede produktion. Et specielt træk ved den danskfinansierede LO-skole i Mongoliet er, at der ikke kun er tale om én central institution, men at der nu også er oprettet foreløbig én regional filial ude i landet. Selve opgaven med at binde det vidtstrakte og bjergrige land sammen har været en vigtig del af projektet, og det skal bl.a. ske ved at oprette flere regionale uddannelsescentre. SIDE 6

7 Under sit besøg i Danmark udtrykte LO-formand Gorchinsurengiin Adiya stor tilfredshed med det danskstøttede projekt, som har været en stor hjælp for organisationen og dens medlemmer i den vanskelige overgangsproces. Det var hans håb, at projektet vil kunne fortsætte, når den indledende fase er afsluttet. CMTU har knap medlemmer og er tilsluttet Frie Faglige Internationales Asien-afdeling, APRO. Superministerium Mongoliets største politiske parti er det reformistiske MRPR, som blev vinder af sidste sommers parlamentsvalg. Partiet domineres af tidligere kommunister fra Sovjet-tiden, men er optaget som prøvemedlem i Socialistisk Internationale. Efter valget besluttede regeringen at oprette et nyt superministerium for arbejdsmarkeds- og socialpolitik, som skal sætte yderligere skub i udviklingen af arbejdslivet og lønmodtagernes rettigheder. Det er dog foreløbig mislykkedes at gennemføre en planlagt forfatningsændring, som skulle have sikret overgang til proportionalvalg, hvorved de forskellige befolkningsgrupper kan blive repræsenteret i forhold til stemmetal i det mongolske parlament Ikh Khural. Forskningspolitik Gå ind i debatten om forskning og samfund Dansk forskningspolitik er på ny i støbeskeen, efter at Folketinget sidste år besluttede at nedsætte en ny forskningskommission, der skal revidere rammerne for den hidtidige forskningsindsats. Ifølge en principaftale, som alle partier minus Enhedslisten står bag, skal der sikres større kontinuitet og fornyelse i forskningen samtidig med, at talentfulde forskere får bedre arbejdsmuligheder end hidtil. I disse år, hvor Danmark for alvor er på vej ind i fremtidens vidensamfund, er det afgørende, at forskningen får så gode vilkår som overhovedet muligt. Det handler ikke blot om at styrke virksomhedernes konkurrenceevne, som skal finansiere det danske velfærdssamfund på længere sigt, men også om at sikre lønmodtagerne den viden og indsigt, som de får brug for på morgendagens arbejdsmarked og som bevidste borgere i et avanceret samfund. For at sætte fart på diskussionen om nye tendenser i forskningspolitikken har LO udsendt en særlig debatavis med titlen Vidensamfundet. Heri opfordres så mange som muligt til at sætte sig ind i den aktuelle problemstilling og bidrage til at brede debatten ud. Avisen er blevet til i et tæt samarbejde med LO-forbundene og IT- og Forskningsministeriet, og rummer en masse viden om dansk forskning og om mulighederne for at styrke en række samfundsområder gennem en forøget forskningsindsats. SIDE 7

8 Avisen er udsendt til en række forskningsmiljøer samt fagforbund og fagforeninger landet over. Også LO s amter og sektioner opfordres til at tage debatten op ikke mindst fra den erhvervspolitiske synsvinkel. Flere eksemplarer af Vidensamfundet en debatavis om forskning og samfund kan fås ved henvendelse til LO s pjecebestilling, tlf LO Storkøbenhavn vil have gang i boligbyggeriet i hovedstadsregionen Det gælder både for arbejdsmarkeds-, arbejdsmiljø- og sundhedsforskningen, men også på sektorområder som f.eks. industrien og fødevareproduktionen. Men samtidig er det vigtigt at sikre den tværgående forskning, så vi ikke risikerer at tabe overblikket i takt med, at den samlede viden forøges voldsomt på kort tid. Blandt bidragyderne til debatavisen er LO-sekretærerne Marie-Louise Knuppert og Harald Børsting, forbundsformændene Poul Erik Skov Christensen, SiD, Max Bæhring, Dansk Metal, og Henry Holt Jochum - sen, NNF, samt IT- og forskningsminister Birte Weiss. Storkøbenhavn mangler boliger Der skal opføres mere end nye boliger inden for de nærmeste år, hvis de nuværende ventelister skal afskaffes. Og der er brug for både alment og privat byggeri forudsat at det bliver til priser, som folk kan betale, siger formanden for LO Storkøbenhavn, Peter Kay Mortensen. Fagbevægelsen vil forsøge at sætte politikere fra hele hovedstadsområdet sammen med repræsentanter for pensionskasserne og byggeriets arbejdsgivere i håbet om, at parterne i fællesskab kan finde frem til en strategi for, hvordan byggeriet kan komme i gang. Det sker på en konference, som ventes afholdt i april eller maj. Behovet for arbejdskraft vokser stærkt i regionen, og når nye medarbejdere ikke kan finde en bolig i Storkøbenhavn, er de nødt til at bosætte sig uden for byen, hvor huspriserne er lavere. Og så er det kun et spørgsmål om tid, før de finder et nyt job lige i nærheden, påpeger Peter Kay Mortensen, som mener udviklingen er til stor skade for hovedstadsområdet. Allerede i dag er der mangel på arbejdskraft bl.a. inden for forretningsservice, hotel- og restauration samt den storkøbenhavnske social- og sundhedssektor. Kommende aktiviteter 16/2 Ny udstilling af Anton Hansens tegninger åbner på Arbejdermuseet /3 AIF-konference om u-landskvinder i HK København, Nyropsgade /4 Dagmøde vedr. almen uddannelse Odense Congress Center. 3/5 LO-amtsformandmøde i LO /5 LO s arbejdsmarkedspolitiske landskonference på Hotel Marienlyst, Helsingør. SIDE 8

9 Støt AIF s indsamling til jordskælvsofre Arbejderbevægelsens Internationale Forum har indtil nu modtaget over kr. til solidaritetsindsamlingen til fordel for ofrene for det voldsomme jordskælv i El Salvador i sidste måned. Santa Tecla-området, hvor AIF står for to projekter, er stærkt berørt at katastrofen, og formålet med indsamlingen er at hjælpe til dér, hvor AIF s egne projektmedarbejdere kan være med til at sikre, at forsyningerne når frem til dem, der har størst behov. I første omgang ydes hjælpen i form af nødpakker med mad og medicin. Hver pakke indeholder desuden plastik til telte, madrasser og sengetæpper og koster ca kr. pr. stk. Når situationen er stabiliseret, er det AIF s plan at skifte over til større hjælpepakker, som skal bestå af små huse med to værelser, brønd mv. eller restaurering af beskadigede huse. Bidrag til Arbejderbevægelsens Solidaritetsindsamling kan indbetales på konto i Arbejdernes Landsbank eller på giro nr AIF driver både et børneprojekt og et undervisningsprojekt for tidligere guerilla-soldater i Santa Tecla. Halvdelen af de 25 børn i projektet er blevet hjemløse det samme gælder lederen af fagforeningen Fundesa, som er ansvarlig for undervisningsprojektet. LO s forretningsudvalg har bevilget kr. til indsamlingen. Samme beløb er bevilget fra HK og SiD. LO Frederiksborg amt har støttet med kr. Kvinder i eksportfrizoner Kvinders arbejdsforhold og levevilkår rundt om i verden er temaet for en solidaritetskonference, som Arbejderbevægelsens Internationale Forum har taget initiativ til den marts. Nærmere oplysninger om konferencen fås ved henvendelse til Arbejderbevægelsens Internationale Forum, Nyropsgade 14, 1602 København V., tlf , Konferencen finder sted i HK Københavns lokaler, Nyropsgade 2-4 i København, og den internationale vinkel på ligestillingstemaet er sikret på forhånd. AIF har inviteret kvinder både fra El Salvador og Den dominikanske Republik og fra Zimbabwe, Malaysia, Indonesien og Polen, som skal holde oplæg om deres erfaringer og lede workshops om specielle emner. Blandt andet får deltagerne lejlighed til at drøfte kvinders forhold til religioner, deres placering i den uformelle sektor og situationen i eksportfrizonerne. Globalisering og kønsroller Globaliseringens mysterier diskuteres og forklares nærmere på et utraditionelt weekendkursus, som Mindscope har tilrettelagt for unge i fagbevægelsen den marts på Esbjerg Højskole. Verden i dag er blevet så kompleks og sammensat, at der ikke skal megen uro til på verdens børser, før det kan mærkes lokalt i form af prisstigninger på olie og mad. Hvordan det hænger sammen, og hvad man kan gøre for at ruste sig til hurtige forandringer, er temaet for ungdomskurset, som tager afsæt i det lokale og nationale for at forstå og tackle den globale udfordring. SIDE 9

10 Nærmere oplysninger om Lokalsamfundet i en global verden og Piger på podiet fås ved henvendelse til LO s ungdomsprojekt Mindscope, tlf eller www. mindscope.dk. Et andet spændende tilbud fra Mindscope er Piger på podiet, som er et weekendkursus for kvinder, der gerne vil udvikle deres personlige ressourcer bl.a. for at blive mere synlige i de lokale faglige organisationer. Dette kursus finder sted på Esbjerg Højskole den februar, og deltagerne skal både høre om kønspolitik i fortid og fremtid, om taleteknik og medier, om at undgå stress og frustrationer og om opbygning af kvindelige netværk, der kan give moralsk støtte i hverdagen. Nye BAR-hjemmesider med portal De 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) har i fællesskab udviklet et nyt web-system på Internettet, hvor alle interesserede kan søge oplysninger om arbejdsmiljøforholdene i de forskellige brancher og sektorer. Hver enkelt BAR har fået sin egen hjemmeside, og alle 11 er koblet op på en fælles web-portal hvor man via en fælles søgemaskine kan finde oplysninger på tværs af brancherne. Søgningen omfatter også en række andre hjemmesider i det danske arbejdsmiljø-system. Arbejdsmiljørådets Service Center har bistået i arbejdet med at opbygge de nye hjemmesider, som er finansieret af en bevilling på 1,7 mill. kr. fra Arbejdsministeriet. De 11 BAR-adresser er: Bygge og anlæg: Detailhandel: Finans, offentlig kontor mv.: Grafisk: Industrien: Jord til bord: Privat kontor mv.: Service: Social og sundhed: Transport: Undervisning mv.: Printere og PC ere skal placeres rigtigt Fejlplacering af PC ere, printere og kopimaskiner er årsagen til et usundt indeklima og et dårligt arbejdsmiljø på mange arbejdspladser. Næsten 90 pct. af det moderne kontorudstyr giver anledning til gener, fordi det er anbragt forkert, og fordi der ikke er sørget for ventilation, afskærmning mv. Det oplyser Teknologisk Institut, som bl.a. har testet et stort antal printere, der kan købes i Danmark. TI har også udarbejdet en række vejledninger, som oplyser, hvordan den enkelte printertype skal placeres, så der ikke opstår problemer på grund af varmeudledning, støj og luftforurening fra maskinerne. Disse påvirkninger kan give anledning til gener f.eks. i form af irriterede slimhinder, hovedpine, hudlidelser eller spændinger i nakke og skuldre. Det fremgår også af vejledningerne, hvor stort energiforbruget er ved de enkelte produkter. Og der kan spares op til 50 pct. på el-udgiften ved at vælge det mest energi-økonomiske udstyr. TI har bl.a. undersøgt printere af mærket Lexmark, Hewlett Packard, Oki Systems og IBM. Vejledningerne kan læses på instituttets hjemmeside Senere i år vil Arbejdstilsynet gennemføre en landsdækkende kampagne, der sætter fokus på arbejdsmiljøet på kontor-arbejdspladserne. SIDE 10

11 Ny hjemmeside om arbejdsliv Flere end 100 forskere med speciale i arbejdsliv og arbejdsmiljø er blandt bidragyderne til en ny elektronisk emne-portal på Internettet, som samler den seneste viden om forholdene på det danske arbejdsmarked. På adressen kan man læse om nye rapporter, konferencer, kurser og andre initiativer med fokus på arbejdslivsforskningen. Man kan også abonnere på hjemmesiden, som opdateres otte gange årligt. Det er Tidsskrift for Arbejdsliv, der står bag den ny portal, og redaktør Jørgen Burchardt understreger, at er for alle, der arbejder professionelt med arbejdslivsforhold. Det gælder ikke alene universitetsforskere, men også personalechefer, fagforeningskonsulenter og andre, der kan nyttiggøre den ny viden i form af praktiske initiativer på arbejdspladserne. Forskergruppen, der er tilknyttet det ny web-sted, dækker et bredt spektrum af fag fra psykologi, sociologi og historie til jura og økonomi men en stor del af dem arbejder også tværfagligt. SIDE 11

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

7DOHY/2 VQ VWIRUPDQG7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU SNWYHGWDJHOVHRPQ\UHJLRQDORJORNDOWY UIDJOLJ VWUXNWXU Da vi i sommeren 2002 spurgte jer i de lokale fagforeninger om, hvad grunden er til, at I er medlem af LO-amter

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken?

LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken? Invitation til konference LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken? Fremtidens beskæftigelsespolitik og fagbevægelsens rolle Landsorganisationen i Danmark 2 LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken?

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99 LO S NYHEDSBREV 1 1999 LOholdningsanalyse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Efterløn springer Top10 liste over politiske problemer i 1999.... 1 En ny holdningsundersøgelse afslører, at 38 pct. af samtlige

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør LO s fremtidige lokale og regionale struktur LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør 1 Indledning Præsentation af kongresiruvodjhw til fremtidig lokal og regional struktur Fra september 2004

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs

Læs mere

Det kræver styrke at skabe forandringer

Det kræver styrke at skabe forandringer Det kræver styrke at skabe forandringer den kan kun komme fra medlemmernes engagement. Derfor skal fagbevægelsen tilbage til medlemmerne. Succes eller nederlag, det afgør vi selv. Anders Olesen kandidat

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Uddannelsesudvalget (2. samling) B 61 - Bilag 4 Offentligt Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Frisørkæder bag korte diplomuddannelser med ringe fagligt niveau og dårlige jobudsigter - frisørmestre

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

NYTÅRSKURER I KREDSEN

NYTÅRSKURER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 16. JANUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten NYTÅRSKURER I KREDSEN Den første uge i januar

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Vedtaget på HK/Danmarks 30. ordinære kongres Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforbund og arbejdspladsens foretrukne

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012 Kursusoversigt 2013 Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk August 2012 Oplag: 21.000 Udarbejdet af: TUK - Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: Flemming Rasch

Læs mere

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse Socialdemokratiet i Århus Kommune et helt århus - hvordan?...3 børn og unge...4 kultur og borgerservice...5 sociale forhold og beskæftigelse...6

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Mads Peter Klindt, lektor, ph.d. Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Institut for

Læs mere

Øget kompetenceudvikling? -et debatoplæg

Øget kompetenceudvikling? -et debatoplæg Øget kompetenceudvikling? -et debatoplæg Indledning I februar 2006 afsluttede trepartsudvalget om livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet sit arbejde. FTF deltog i udvalgsarbejdet

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels ABC 1234 5678 Selvvalgt uddannels ne u Selvvalgt ud uddannelse else 1 ABC ne Selvvalgt u ddannelse ud 9 234 678 Selvvalgt u lse Udgivet af CO-industri 2. udgave November 2009 Tekst: Linda Hansen Layout:

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

Unge møder fagbevægelsen ansigt til ansigt i Roskilde

Unge møder fagbevægelsen ansigt til ansigt i Roskilde N y h e d s b rev ti l LO s amter og sekti oner #4 / April 2001 Medlemshvervning Sundere livsstil uden pegefingre.......... side LO er på vej med en sundhedsstrategi for arbejdspladserne, som også skal

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

N OTAT. Fremtidens kommunestyre

N OTAT. Fremtidens kommunestyre N OTAT Fremtidens kommunestyre Debattens første fase og nyt udviklingsprojekt Vilkårene for kommunalpolitik har ændret sig markant over de seneste år. Danmark er midt i en økonomisk tilpasning, og det

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 www.3f.dk Udgivet af Industrigruppen i 3F Januar 2006 Tekst: Irene

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Side 1 af 5 Et velfungerende arbejdsmarked er en forudsætning for udvikling og vækst, samt for at flest mulige borgere kan forsørge sig selv. Et velfungerende

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

Etniske kvinder i job Den bedste vej til ligestilling og integration på arbejdspladserne

Etniske kvinder i job Den bedste vej til ligestilling og integration på arbejdspladserne Etniske kvinder i job Den bedste vej til ligestilling og integration på arbejdspladserne EU s socialfond skabte mulighederne med Equal programmet The EUROPEAN UNION The European Social Fund Indhold Indledning

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale)

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Velkommen

Læs mere

Handlingsplan 2011-12

Handlingsplan 2011-12 AF:\Sekretariatet\Bestyrelse\Handlingsplan 2011-12\Udkast til handlingsplan 2011-12.docx 22. juni 2011/MP Handlingsplan 2011-12 Medlemsstrategi Aktiv, systematisk og målrettet kampagne for rekruttering

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 3. årgang nr. 3 16. marts 2004 Genra Referat fra generalforsamling Beretning Regnskab budget Tilmeldinger til elektroniske medier Generalforsamling

Læs mere

Arena Annoncer. medieinfo 2015 Introduktion. Om Altinget

Arena Annoncer. medieinfo 2015 Introduktion. Om Altinget ª medieinfo 2015 medieinfo 2015 Introduktion ª Arena Annoncer Jeg forventer, at 2015 er et nyt år med kraftig vækst i vores annoncer. ª kalder vi gerne arenaen for den professionelt politisk interesserede.

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK T E M A D A G E BLIV KLOG PÅ BESKÆFTIGELSES POLITIK Bliv klogere på det beskæftigelsespolitiske område og bliv bedre til at udnytte din viden, erfaringer og kompetencer til fordel for medlemmerne og arbejdsmarkedets

Læs mere

FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder.

FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder. FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder. Et netværk for kvinder, etableret i samarbejde mellem CEVEA og FIU-Ligestilling. 1 FL 2014 er et netværk af kvinder, der i 2014

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Projektets titel og kontaktoplysninger

Projektets titel og kontaktoplysninger Projektets titel og kontaktoplysninger Titel Hørsholm Roterer Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail, og CVR/SE nummer LO Storkøbenhavn Projekt & Analyse C. F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Tlf: 33 25

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Kvindelige ledere. På uddannelsen kan du bl.a. glæde dig til at møde: Karen Sjørup Ligestillingsforsker, Roskilde Universitet.

Kvindelige ledere. På uddannelsen kan du bl.a. glæde dig til at møde: Karen Sjørup Ligestillingsforsker, Roskilde Universitet. Kvindelige ledere På uddannelsen kan du bl.a. glæde dig til at møde: Karen Sjørup Ligestillingsforsker, Roskilde Universitet. Kirsten Normann Andersen Formand, FOA Århus. Lise Johansen, Ligestillingskonsulent,

Læs mere

Danske Fysioterapeuters

Danske Fysioterapeuters Danske Fysioterapeuters nr. 2 juli. 2004 Årskonferencen den 28.09.2004 om Arbejdsmiljøundersøge lsen er udsat til den 25. januar 2005 Tilmeld dig det elektroniske nyhedsbrev om arbejdsmiljø på tillidsfolk.fysio.dk

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

Krisen påvirker praktikpladssituationen

Krisen påvirker praktikpladssituationen 22. marts 2010 Krisen påvirker praktikpladssituationen Praktikpladssituationen. Mulighederne for at finde beskæftigelse i regionen til lærlinge og elever er påvirket negativt af finanskrisen. 34 procent

Læs mere

Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner. September 2002

Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner. September 2002 Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner September 2002 Organiseringen af LO s regionale og lokale niveau set fra lokalafdelingernes perspektiv September 2002 Indhold Side 1. Indledning...1 2.

Læs mere

Organisationen for byggeri, anlæg og industri

Organisationen for byggeri, anlæg og industri Organisationen for byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt

Læs mere