PERSPEKTIVPLAN DAGTILBUD HASSERIS 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PERSPEKTIVPLAN DAGTILBUD HASSERIS 2014"

Transkript

1 PERSPEKTIVPLAN DAGTILBUD HASSERIS 2014

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Værdi/det pædagogiske arbejde... 2 Dagligdagens pædagogiske gøremål... 3 Dagtilbud for fremtiden en overordnet udviklingsplan for 0- til 5-årsområdet... 5 Udviklingsplanen og kompetenceudvikling... 7 De pædagogiske læreplaner... 8 At bygge bro for børn i overgangene... 8 Tværfagligt samarbejde... 9 Øvrige samarbejdsparter/personale... 9 Værdibaseret ledelse... 9 Dagtilbudsbestyrelsen Medindflydelse medarbejdere Økonomi Ferieaftale

3 Perspektivplan 2014 dagtilbud Hasseris Indledning Dagtilbud Hasseris består af tolv institutioner: Børnehaverne Juliane, Thorsens Alle, Ridefogedvej, Kridthuset, Nørholmsvej, Gammel Hasseris, Pilehaven, Troldehøj, Sofiendal og Lilletoften samt Børnehuset Tiziana, der også har en vuggestueafdeling og vuggestuen Sydvesten. Vi har siden 2013 være organiseret i dagtilbud Hasseris og arbejder løbende med at gå fra at være enkelte institutioner til at være en organisation med fælles mål. Vi er godt i gang og har helt overordnet valgt at tage alvorligt, at ting tager tid, hvis sjælen skal nå med. Denne perspektivplan er udtryk for, hvor vi er i starten af Vi ser perspektivplanen som et dynamisk papir, der løbende vil blive udbygget og ændret. Værdi/det pædagogiske arbejde Overordnet er institutionernes opgave at efterleve den lovgivning og de lokalpolitiske mål og rammer, der er fastlagt. Vi har i dagtilbud Hasseris omsat det til følgende overordnede mål for det pædagogiske arbejde: At alle medarbejdere i dagtilbud Hasseris arbejder for, at alle børn bliver den bedste udgave af sig selv. På tværs af institutionerne er en række værdier helt centrale i det pædagogiske arbejde. Vi skal give børnene fysisk og psykisk omsorg, der hjælper børnene med at udvikle selvregulering. Kvaliteten af den pædagogiske omsorg handler om, at ville børnene noget, og lære dem noget nyt om den verden, de er ved at lære at kende. Derfor igangsættes pædagogiske processer, der giver passende udfordringer og medinddrager børnene. Det betyder, at vi i hverdagen veksler mellem at følge børnenes initiativ, lyst og interesse og går foran og viser børnene verden via voksenstyrede aktiviteter. Det pædagogiske personale tager dermed ansvar, skaber tid til fordybelse, støtter, guider og udfordrer børnene, hvad enten det er planlagte aktiviteter eller spontant opståede situationer. 2

4 Målet for det pædagogiske arbejde er at optimere børnenes trivsel, læring og udvikling gennem gode deltagelsesbaner i fællesskabet for alle børn i institutionerne. Det kvalitative mål vi har som sigtepunkt er, at børnene gennem tiden i børnehaven udvikler de færdigheder, der er brug for, for at leve et godt børneliv og blive livsduelige. Det betyder, at børnene skal udvikle en god forankring i sig selv for at være i stand til at vælge til og fra i et meget komplekst samfund. De skal udvikle sociale færdigheder for at kunne begå sig sammen med andre. Det at indgå i tillidsfulde relationer med andre, er afgørende for, at barnet får forståelse af, at det er meningsfuldt at høre til i et fællesskab. Derfor er det vigtigt at have fokus på børnenes leg. Legen har afgørende betydning for børns udvikling. Legen er et vigtigt læringsmiljø, og gennem leg forstår og tilegner barnet sig omverdenen. Legen giver erfaringer med følelser, styrker kreative kompetencer, og børnene lærer at undersøge, eksperimentere, analysere, vurdere, og fungere sammen med andre børn. Børnenes egen fantasi suppleres ved, at der i institutionerne er legetøj, som understøtter legen. Også legepladsen er et vigtigt læringsmiljø. Mange børn er i institution de fleste af deres vågne timer, så udeliv skal være en integreret del af hverdagen. Den pædagogiske opgave er at støtte op om legen. Er der hindringer for børns leg, læring og deltagelse, er den pædagogiske opgave at se på kulturen, omgangsformerne og fællesskabets rolle og derefter minimere forhindringerne. Det pædagogiske relationsarbejde skal på den ene side støtte det enkelte barns selvstændighed og på den anden side støtte barnets behov for at være tilknyttet et fællesskab. Dermed læner vi os op af en bred forståelse af sundhedsbegrebet. Spørger vi børnene selv, er det helt grundlæggende, at de leger for at have det sjovt. Dagligdagens pædagogiske gøremål Alle institutioner lægger vægt på en genkendelig dagligdag for børnene. De kerneydelser, der tidsmæssigt fylder meget, og som løses hver dag, er: - At barnet bliver budt velkommen hver dag og får sagt farvel. - At skabe tid til, at barnet får nærvær og fysisk kontakt efter behov. - At skabe gode rammer omkring spisesituationerne. - At børnene inddrages i de daglige arbejdsopgaver. - At barnet efter alder får hjælp til personlig hygiejne. 3

5 - At barnet støttes i at blive selvhjulpen ved af- og påklædning. - At barnet alene eller sammen med andre udfordres til nærmeste udviklingszone. - At barnet støttes i at være en del af fællesskabet. - At barnet får omsorg, bliver trøstet og får hjælp. - At barnet støttes i at løse konflikter. Vi understreger disse tilbagevendende gøremål, fordi vi ved, at det ikke kun er gennem planlagte aktiviteter og leg, at børnene får en god oplevelse, lærer nyt og udvikler selvværd, selvtillid og selvstændighed. Faktisk er det samværet og samværsformen i de daglige rutiner, der fylder mest i børnenes hverdag. De voksne er ved deres nærvær i ovenstående gøremål med til at give børnene genkendelighed og tryghed. Også på et andet område arbejdes der med genkendelighed. I alle institutioner er der en række kulturelle og årstidsbestemte fester og aktiviteter. Traditioner er med til at give børnene en oplevelse af årets gang og en begyndende forståelse af tid og rytme, som videregiver en del af kulturarven. Samtidig er alle børn glade for genkendelighed. Læringsmiljøer Gennem de seneste 2 år er der i alle institutioner systematisk arbejdet med videreudvikling af inkluderende læringsmiljøer, der understøtter børnefællesskaber. De pædagogiske læringsmiljøer afspejler livets muligheder og mangfoldighed i Dagtilbud Hasseris. Vi understøtter børnenes kulturelle viden, aktivitet og kreativitet, og arbejder med at skaber innovative pædagogiske læringsmiljøer, der frem for alt skaber begejstring og glæde ved at lære. Læringsmiljøer er de fysiske rammer både inde og udendørs, her tænkes indretning, æstetik, og hvilke materialer børnene har til rådighed. Rummene skal være foranderlige, alt efter hvilke behov og interesser børnene har. Institutionernes læringsmiljøer skal hele tiden være dynamiske og fleksible. Det er f.eks. de små ændringer i de fysiske rum, som har stor betydning for fællesskabet. Det handler om de innovative tanke, der ligger i rummets betydning. Det, at børnene motiveres og bliver nysgerrige, er med til at skabe det fælles tredje. Som noget nyt har vi indkøbt Ipads til alle institutioner. Vi arbejder hen i mod, at Ipads bliver et pædagogisk redskab, der lukker op for nye teknologiske muligheder i vores læringsmiljøer. Vi vil 4

6 gerne understrege, at vi ikke ser digitaliseringen som et selvstændigt område, men et udviklingsområde, på lige fod med øvrige områder inden for pædagogisk kvalitetsudvikling. Læringsmiljøer er også de sociale rammer. Det pædagogiske personale skaber større og mindre fællesskaber, der understøtter børnenes individuelle behov, så det giver mening for hvert enkelt barn at deltage i aktiviteten/legen. Rammen er fællesskabet, og hvert barn og voksen bliver vigtig for, at det bliver et godt læringsfællesskab. Udgangspunktet er igen, det fælles 3. altså aktiviteten/legen vi er sammen om. Her er det personalet, der guider børnene i de sociale spilleregler for, hvordan vi er sammen og har fokus på at fremhæve hvert enkelt barns betydning i fællesskabet. Hermed bliver forskelligheder en styrke i børnenes relationer. Personalet arbejder ud fra De 3 læringsrum dvs. går foran børnene og viser, hvad man kan / skal. De går sammen med børnene og undrer sig og prøver af, sammen med børnene. De går bag ved børnene, når børnene har tilegnet sig viden og erfaring selv, og lader børnene eksperimentere og udvikle. Kort beskrevet er målet: at give børnene passende udfordringer, vise dem, hvem de kan blive, at de åbner sig mod og oplever at høre til fællesskabet og bliver set som de individer de er. Afslutningsvis skal understreges, at mangfoldigheden i det pædagogiske arbejde i den enkelte institution er helt afgørende. Som forældre skal der være mulighed for at vælge mellem forskellige tilgange og vægtninger af ovenstående 3 afsnit. Skal målene for den pædagogiske indsats lykkes, er det en forudsætning, at det sker i et tæt samarbejde, ved medinddragelse og i dialog med Jer forældre. Hvordan de fælles mål konkret omsættes, kan ses på hjemmesiden for den enkelte institution. Dagtilbud for fremtiden en overordnet udviklingsplan for 0- til 5-årsområdet Aalborg Kommune har udarbejdet en ny udviklingsplan for Heraf fremgår det, at alle institutioner skal arbejde med inklusion, sundhed, læring og læringsmiljøer og forældreinddragelse. Udviklingsplanen kan ses som en del af udmøntningen af børne- og ungepolitikken en politik, hvis mål er, at vi i institutionerne skal arbejde for at give alle børn lige muligheder for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige mennesker, der forpligtigende 5

7 og aktivt indgår i fællesskaber og i det demokratiske samfund. Alle skulle gerne opleve den røde tråd gennem opvæksten. Alle institutionerne i dagtilbud Hasseris har de seneste 3 år arbejder med udviklingsplanens spor. Og som det fremgår af værdierne for det pædagogiske arbejde, er der fælles forståelse af den retning og de mål vi gerne vil nå, med inklusion og læringsmiljøer. I de kommende 2 år vil der fortsat ske videreudvikling. Men der vil være særlig fokus på forældreinddragelse og sundhed. Forældreinddragelse Forældreinddragelse blev for alvor igangsat i Her blev alle forældre inviteret til temaaften om emnet og alle pædagogiske ledere har deltaget i inspirationsdag. Forældreinddragelse skal forstås sådan, at forældre er aktive medspillere i deres barns liv i institutionen. Det betyder øget fokus på de resurser forældre kan bidrage med til fællesskabet. Nu skal der i dagtilbudsbestyrelsen og de enkelte forældrebestyrelser arbejdes med, hvilken måde der skal ske forældre deltagelsesbaner i de enkelte institutioner. Det kan være spørgsmål som for eksempel: *hvordan vi samarbejder om den gode aflevering om morgenen? *skal der være mentor ordning for nye forældre? *hvordan får vi alle forældre inddraget? *skal der holdes differentierede forældremøder, eksempelvis nye forældre sammen? *hvordan kan forældre inddrages og dermed være med til at styrke børnefællesskabet? *hvordan deltages der i institutionens hverdag og hvor meget? -En hjælpende hånd, hvordan? *er der punkter, hvor der skal evalueres i samarbejde med forældrene? I forhold til forældresamtaler tilbydes som minimum en samtale ved start i institution og ved overgang til skole. I alle institutioner arbejdes der systematisk ud fra forskellige metoder med indhold i samtalerne. Det gode samarbejde giver sammenhæng i den måde barnet mødes, anerkendes og udfordres på i familien og institutionen. Systematikken og forældreinddragelse er vigtige kvalitetsindikatorer. 6

8 Sundhed Sundhed er nyt udviklingsspor fra 2014, dermed ikke forstået, at der ikke har været arbejdet med sundhed tidligere. Der er i samfundet et øget fokus på sundhed og Aalborg kommune læner sig op at WHO s definition sundhed er ikke blot frihed for sygdom, men størst mulig fysisk, psykisk og social velbefindende. Dermed kobles sundhed tæt til det generelle pædagogiske arbejde, der handler om, at børns skal mestre og have handlekompetence til at møde verden. Vi skifter indsatsområde fra inklusion og læringsmiljøer til sundhed. Det psykiske og sociale velbefindende er behandlet tidligere. Efterfølgende vil fysisk sundhed blive udfoldet. Vi ved, at fysisk aktivitet kan være et redskab til en positiv udvikling af mentale, følelsesmæssige og sociale kompetencer. En ny undersøgelse fra sundhedsstyrelsen viser at 54 % af de 3 6 årige børn lever op til anbefalingerne for bevægelse i daginstitutionerne, men 46% gør ikke. Derfor skal der arbejdes med: om institutionerne har fysiske rammer, der inviterer og understøtter bevægelse og aktiv læring? Der skal i de enkelte personalegrupper arbejdes med, hvilken status krop og fysisk aktivitet har i den daglige pædagogiske praksis, og om indretning og brug af rammer er set i et sundhedsperspektiv? Et af målene er, at børn kan bevæge sig alderssvarende og dermed være en del af fællesskabet. Også her bliver der tale om medinddragelse af Jer forældre, da det er et fælles ansvar, at børn er glade for at bruge kroppen og bliver understøttet i aktiviteter, hvor de er fysisk aktive. To andre områder har forældre afgørende indflydelse på. -Det drejer som om søvn og kost som anses for vigtige for børns sundhed. I forhold til kost følger alle institutioner sundhedsstyrelsens retningslinjer. Udviklingsplanen og kompetenceudvikling Personalet i alle institutioner arbejder bevidst med en styrkelse af professionaliseringen ved at arbejde med forskellige metoder med henblik på at kvalitetsudvikle. Det kræver en styrket metodebevidsthed, som igen kræver et styrket fagsprog, således at den professionelle kommunikation kan udfylde en analytisk funktion. Vi ved, at de pædagogiske kompetencer er afgørende for kvaliteten. For at blive dygtigere, har der været igangsat et kompetenceudviklingsforløb for alle medarbejdere. Uddannelsesforløbet En anerkendende, inkluderende og bæredygtig pædagogisk praksis har udgangspunkt i 7

9 vidensdeling og aktionslæring. Som opfølgning vil alle medarbejdere fra 2014 arbejde i sparringsgrupper. Her skal arbejdes med medarbejdernes egne læringsmål og med innovative tiltag og udvikling af den pædagogiske praksis. Der er hele tiden noget at øve sig på og være nysgerrig overfor. Derudover arbejdes der med, at udnytte eksisterende resurser bedst mulig. Bæredygtighed mellem resurser og organisering af hverdagen, er overliggeren for arbejdet. Kerneydelsen prioriteres højt i hverdagen og er til hver en tid, udgangspunkt for planlægningen af det daglige arbejde. I personalegrupperne er målet at styrke den løbende faglige dialog, sådan at alle får snakket med hinanden om, hvordan de gode eksempler kan omsættes til gennembearbejdede og sammenhængende faglige strategier i forhold til konkrete udfordringer for børn i problemer. Tiltag og interventioner tager dermed udgangspunkt i gennemtænkte og sammenhængende faglige vurderinger og sikkerhed. Det styrker dermed kvaliteten af det pædagogiske arbejde. De pædagogiske læreplaner Der skal i den enkelte institution fortsat udarbejdes læreplaner om de seks temaer. Det er helt centralt, at den pædagogiske mangfoldighed bevares i dagtilbuddets institutioner. Læreplanen udarbejdes af personalet i institutionen i samarbejde med forældrebestyrelsen. At bygge bro for børn i overgangene Alle institutioner arbejder med at gøre overgangen fra dagpleje til institution og fra institution til skole så god så mulig. Der har været afsat en million kroner til at gennemføre en undersøgelse som skal arbejde for en fælles forståelse af inklusion i dagtilbud og skole/dus. Undersøgelsen vil danne baggrund for en revideret skolestartspolitik. Der er samarbejde med dagplejen, når et barn skal starte i børnehaven. Dagplejen kommer som oftest på besøg i børnehaven. I overgangen har forældrene en meget vigtig rolle og et stort ansvar for overgangen. Ved at komme på besøg fra det kendte og til det nye er de med til at skabe tryghed for barnet, der skal starte i børnehave. 8

10 Tværfagligt samarbejde For at give det enkelte barn og dets familie så gode muligheder som mulig har institutionerne et veludbygget og udbytterigt tværfagligt samarbejde. Samarbejdet etableres, når vi skønner, at vi ikke har den nødvendige ekspertise, eller når der er brug for en særlig pædagogisk indsats i en periode. Institutionerne samarbejder med: Familiegruppen i centrum og sydvest i forbindelse med særlige problemstillinger. Tværfagligt team når institutionen eller forældre har behov. Talepædagog og fysioterapeuter ved behov for fagspecifik støtte. PPR i forbindelse med skolestart. Øvrige samarbejdsparter/personale Institutionerne modtager løbende studerende fra pædagoguddannelsen og PAU uddannelsen. Vi ser det som en vigtig opgave at være praktikinstitution for kommende pædagoger, og de studerende bidrager til institutionen med ny viden og nysgerrige spørgsmål til eksisterende praksis. Flere af institutionerne modtager også praktikanter i skolepraktik. Der vil i institutionerne ofte være medarbejdere for kortere perioder i forskellige former for aktivering. Værdibaseret ledelse Som tidligere beskrevet har vi det overordnede mål: at alle medarbejdere i dagtilbud Hasseris arbejder for, at alle børn bliver den bedste udgave af sig selv. Det betyder, at anerkendende relationer, kommunikation og fælles værdier bliver af stor betydning i ledelsesarbejdet. Ledelsen skal være et godt eksempel for sine medarbejdere, og ledelsen skal arbejde for at frisætte medarbejdernes energi, potentiale og handlekraft, så der arbejdes konstruktivt hen mod det fælles mål. Vi har følgende fælles værdier for dagtilbuddets personale: 9

11 Professionalisme: - At alle medarbejdere ved, hvilke kvalitetskrav og forventninger, der stilles til løsningen af deres daglige arbejdsopgaver. Kompetenceudvikling: - At være åben for nye ideer og nye måder at gøre arbejdet på, herunder tilegne sig ny viden samt færdigheder og kompetencer. Engagement: - At skabe gode organisatoriske og sociale rammer, hvor kreativitet og nytænkning har gode vilkår. (Dagtilbudsbestyrelse, MED, glæde, trivsel, teori U). Samarbejde/respekt: - At acceptere, at vi personligt og fagligt er forskellige, og at der skal være plads til det. (Mangfoldighed i det pædagogiske arbejde). Vi skal i ledelsen skabe gode rammer for arbejdet og tilse et godt arbejdsmiljø. Her arbejder vi med social kapital, hvor kerneydelsen er i centrum, for god kvalitet indenfor de eksisterende rammer samt at skabe trivsel og fremme et godt arbejdsmiljø. Personalegrupper, hvor der er gensidig tillid til hinanden, og hvor der er skabt en fælles mening, har et godt samarbejde og arbejdsmiljø. Desuden skal der være gode muligheder for medindflydelse da det er medvirkende til en oplevelse af retfærdighed. Alle tre værdier fra social kapital er medvirkende til at mindske risikoen for stress og udbrændthed. Dagtilbudsbestyrelsen Dagtilbudsbestyrelsen og forældrebestyrelsen i den enkelte institution tillægges den samme kompetence som dagtilbudslederen og den pædagogiske leder. Arbejdet vil altid foregå i henhold til de politisk fastlagte mål. Bestyrelserne på begge niveauer er forpligtiget til at arbejde for et godt og velfungerende samarbejde. Det betyder, at dagtilbudsbestyrelsen arbejder med at fastsætte principper for hele dagtilbuddet og overordnet arbejder med, hvordan budgettet til drift skal anvendes. Desuden inddrages de i udarbejdelsen af perspektivplan. Dagtilbudsbestyrelsen har for nuværende udarbejdet principper for anvendelse af økonomi og fælles åbning i ferieperioder med 10

12 få børn. Dagtilbudsbestyrelsen vil i det kommende år arbejde med områder, der har betydning for fællesskabet i dagtilbud Hasseris. Forældrebestyrelsen har fokus på den enkelte institution, den pædagogiske praksis og arrangementet. Forældrebestyrelsen inddrages i anvendelse af budgettet for institutionen og inddrages i udarbejdelsen af læreplan. Dagtilbudsbestyrelsen vil arbejde med forældreinddragelse og inspirere til at igangsætte diskussioner i den enkelte forældrebestyrelse. Et andet stort arbejdsområde for dagtilbudsbestyrelsen bliver digitalisering i dagtilbuddet. Inden udgangen af 2014 skal alle institutioner have etableret et komme og gå system, forældre intra og nye hjemmesider. Medindflydelse medarbejdere MED er et samarbejdsforum for de tolv institutioner. Vi er afhængige af gode kommunikative og organisatoriske processer i dagtilbuddet. Et grundvilkår for arbejdet er, at medarbejderne står i et tidsmæssigt krydspres et dilemma der ikke kan løses, men forsøges håndteret så godt som mulig. Det er et tema, som MED løbende vil drøfte med henblik på at identificere, hvordan vi bedst mulig efterlever målsætningen for arbejdet, krav fra politikkerne og forventninger fra børn og forældre. 11

13 Økonomi Dagtilbud Hasseris har som overordnet mål at sikre en økonomisk bæredygtig udvikling af institutionerne i dagtilbuddet, samt arbejde for fleksible og udviklingsorienterede miljøer, hvor mangfoldigheden i det daglige pædagogiske arbejde bevares. På den baggrund er der udarbejdet økonomiske principper af dagtilbudsbestyrelse. Principperne danner det økonomiske grundlag for det daglige arbejde i dagtilbud Hasseris. Principper: At budgettet for dagtilbuddet er et samlet budget, både hvad angår løn og drift. At hver institution får et råderum til daglig drift, og det forventes, at budgettet overholdes. At personalebudgettet er samlet hos dagtilbudslederen. At alle store investeringer i dagtilbuddet besluttes ved budgetårets start. At der arbejdes hen imod en ensartet standard på vedligeholdelse i dagtilbuddets institutioner. At de afsatte midler til kurser og efter- og videreuddannelse ikke bruges til andre formål. At der i forbindelse med timereduktion tilstræbes at bevare fuldtidsstillinger. At der sættes fokus på ressourceforbruget af forbrugsafgifter. At alle institutioner i dagtilbud Hasseris er ansvarlige i forhold til overholdelse af dagtilbuddets samlede budget. Ferieaftale Ferieaftale gældende for de 12 institutioner i Dagtilbud Hasseris Det aftales, at der laves Fælles åbning i sommerferien uge 29 og 30 og i dagene mellem jul og nytår, dagen efter Kristi himmelfartsdag og den 31. december. Aftalen gælder for de 11 børnehaver og daginstitutioner. Vuggestuen Sydvesten er som udgangspunkt ikke med i fællespasning. 12

14 De pædagogiske ledere sørger for, at der udsendes sedler til forældrene med besked om pasningsbehov i sommerferien, der skal være svar retur senest De øvrige dage skal der være svar tilbage senest 6 uger før. Åbningstiden er efter forældrebehov den yderste åbningstid. Det vil sige, at forældre kan gøre brug af den åbningstid som deres egen institution normalt har. Hvis ingen af de 11 institutioner har børn med pasningsbehov, henvises til Sydvesten, hvis der opstår akut pasningsbehov. Seddel på døren i den enkelte institution herom. Der henvises altid på døren i egen institution til den institution, som har åben for fælles pasning. Ledelsesansvaret går på skift og følger ikke nødvendigvis værtsinstitutionen. Den pæd. Leder har ansvaret for ledelse og udarbejder mødeplan for ugerne. Der vil altid være det fornødne personale til rådighed i forhold til antal børn. Det tilstræbes, at der så vidt mulig er personale fra de institutioner, der har børn i sampasningen. Alle pædagoger kan åbne og lukke, - også i andre institutioner end egen. Tilkendegiver forældre pasningsbehov efter de fastsatte dato, kan det være en vikar, der arbejder i åbningsinstitutionen kan der gives svar til personalet vedrørende afvikling af sommerferie. Der er åben for sampasning i sommerferien i Børnehaven Lilletoften eller Børnehaven Pilehaven, børnetal afgør åbningssted. Børne- og Familiesekretariatet har oplyst følgende: - I Aalborg Kommune har vi 1 hel lukkedag om året (24.december) og grundlovsdag fra kl Alle andre hverdage henvises der altid til alternativ pasning/sampasning, hvis enkelte daginstitutioner har lukket. Der må kun holdes lukket i daginstitutioner, hvis det efter forespørgsel hos forældrene har vist sig, at 45 % eller færre af børnene har brug for pasning den konkrete dag.i Aalborg Kommune skønnes niveauet for henvisning til alternativ pasning at være 5-15 dage om året fordelt således: o 1-2 uger i sommerferien (5-10 dage) o Dage efter Kr. Himmelfartsdag (1 dag) o Dagene mellem jul og nytår (op til 4 dage) 13

15 14

16 15

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Vision. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016.

Vision. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016. Vision At være et dagtilbud, hvor der er trivsel og udviklingsmuligheder for børn, personale og forældre. Indholdsfortegnelse : Forord : s. 3 Præsentation

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Perspektivplan Dagtilbud Sønderbro 2012 og 2013

Perspektivplan Dagtilbud Sønderbro 2012 og 2013 Perspektivplan Dagtilbud Sønderbro 2012 og 2013 Indholdsfortegnelse 1) Indledning 2) Beskrivelse af organisationen 2.1 Institutionerne 2.2 Ledelse 2.3 Forældrebestyrelser 2.4 Fælles personalemøder 2.5

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum Velkommen til SFO Smørum På Distriktsskole Smørum SFO Smørum består af 3 SFO er fordelt på de 3 matrikler: SFO Mosehuset på Afdeling Balsmoseskolen - Æblevangen 126, Tlf.: 72598150 SFO Firkløveren på Afdeling

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE Juni 2012 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision er af den pædagogiske læreplan

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Dialogaftale for: Hvide Sande Nord Børnehave

Dialogaftale for: Hvide Sande Nord Børnehave Side 1 af 6 Dialogaftale for: Hvide Sande Nord Børnehave Indledning: DBA aftale 2009 Dagtilbudsområdet arbejder udfra Den fælles børne- og ungepolitik, herunder de politiske delmål. Der er desuden vedtaget

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Indledning Denne samarbejdsaftale omfatter kommende skolebørn i Sønderbroskolens skoledistrikt. Samarbejdsaftalen er baseret på

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis.

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. Børnehuset Lilletoften Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. 2. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer. I Børnehuset Lilletoften har vi et anerkendende

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES

KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES DAGTILBUD 2013-2015 Formålet med kvalitetsløftet er, at alle børn i Hvidovre Kommune vil blive stimuleret og motiveret til leg og læring i den tid, de tilbringer i kommunens

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

Kære forældre. Mange venlige hilsner. Solveig Kjærgaard Leder

Kære forældre. Mange venlige hilsner. Solveig Kjærgaard Leder Kære forældre Når børn og forældre kommer i Børnehuset er det vigtigt for os, at vi voksne er nærværende, og at der bliver taget godt imod det enkelte barn, så det føler sig velkommen. Derfor vil vi gerne

Læs mere

PERSPEKTIVPLAN 2014-2015. Sundhed for hoved, krop og hjerte! DAGTILBUD SVENSTRUP

PERSPEKTIVPLAN 2014-2015. Sundhed for hoved, krop og hjerte! DAGTILBUD SVENSTRUP PERSPEKTIVPLAN 2014-2015 Sundhed for hoved, krop og hjerte! DAGTILBUD SVENSTRUP Giv børnene ret til at lege og lære, at drømme og forme, leve og være. Kun der, hvor børn kan føle sig trygge, gror det,

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Virksomhedsplan for privat skovbørnehaven Mariehønen

Virksomhedsplan for privat skovbørnehaven Mariehønen Virksomhedsplan for privat skovbørnehaven Mariehønen 2013/2014 1 Virksomhedsplan 2013/2014 1. Virksomhedsbeskrivelse 1.1 Mariehønen Privat skovbørnehaven Mariehønen Adr.: Hummeltoftevej 139 2830 Virum

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Forord...3 Særlige krav til pædagogiske læreplaner...4 Sammenhæng i børnenes hverdag:... 4 Anerkendelse af fritidspædagogikken...

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Vision. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016.

Vision. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016. Vision At være et dagtilbud, hvor der er trivsel og udviklingsmuligheder for børn, personale og forældre. Indholdsfortegnelse : Forord : s. 3 Præsentation

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Guide til Pædagogiske læreplaner i Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år

Guide til Pædagogiske læreplaner i Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år Guide til Pædagogiske læreplaner i Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år 1.0 Forord Formålet med denne guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner er at skabe et fælles afsæt for den fortsatte udvikling

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen fleksibilitet muligheder udvikling engagement og vilje. 1 1. Baggrund for projektet Generelt i Faaborg-Midtfyn Kommune er der et faldende børnetal i disse

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Vores definition af læring. Forudsætning for den gode udvikling og læring

Vores definition af læring. Forudsætning for den gode udvikling og læring Forord Læreplanerne er udviklet og evalueret på baggrund af de tidligere. Vi har medtaget de sidste års forandringer og nye tiltag og ser læreplanerne som et spejl af forandringsprocesserne på Bornholm,

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere