PERSPEKTIVPLAN DAGTILBUD HASSERIS 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PERSPEKTIVPLAN DAGTILBUD HASSERIS 2014"

Transkript

1 PERSPEKTIVPLAN DAGTILBUD HASSERIS 2014

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Værdi/det pædagogiske arbejde... 2 Dagligdagens pædagogiske gøremål... 3 Dagtilbud for fremtiden en overordnet udviklingsplan for 0- til 5-årsområdet... 5 Udviklingsplanen og kompetenceudvikling... 7 De pædagogiske læreplaner... 8 At bygge bro for børn i overgangene... 8 Tværfagligt samarbejde... 9 Øvrige samarbejdsparter/personale... 9 Værdibaseret ledelse... 9 Dagtilbudsbestyrelsen Medindflydelse medarbejdere Økonomi Ferieaftale

3 Perspektivplan 2014 dagtilbud Hasseris Indledning Dagtilbud Hasseris består af tolv institutioner: Børnehaverne Juliane, Thorsens Alle, Ridefogedvej, Kridthuset, Nørholmsvej, Gammel Hasseris, Pilehaven, Troldehøj, Sofiendal og Lilletoften samt Børnehuset Tiziana, der også har en vuggestueafdeling og vuggestuen Sydvesten. Vi har siden 2013 være organiseret i dagtilbud Hasseris og arbejder løbende med at gå fra at være enkelte institutioner til at være en organisation med fælles mål. Vi er godt i gang og har helt overordnet valgt at tage alvorligt, at ting tager tid, hvis sjælen skal nå med. Denne perspektivplan er udtryk for, hvor vi er i starten af Vi ser perspektivplanen som et dynamisk papir, der løbende vil blive udbygget og ændret. Værdi/det pædagogiske arbejde Overordnet er institutionernes opgave at efterleve den lovgivning og de lokalpolitiske mål og rammer, der er fastlagt. Vi har i dagtilbud Hasseris omsat det til følgende overordnede mål for det pædagogiske arbejde: At alle medarbejdere i dagtilbud Hasseris arbejder for, at alle børn bliver den bedste udgave af sig selv. På tværs af institutionerne er en række værdier helt centrale i det pædagogiske arbejde. Vi skal give børnene fysisk og psykisk omsorg, der hjælper børnene med at udvikle selvregulering. Kvaliteten af den pædagogiske omsorg handler om, at ville børnene noget, og lære dem noget nyt om den verden, de er ved at lære at kende. Derfor igangsættes pædagogiske processer, der giver passende udfordringer og medinddrager børnene. Det betyder, at vi i hverdagen veksler mellem at følge børnenes initiativ, lyst og interesse og går foran og viser børnene verden via voksenstyrede aktiviteter. Det pædagogiske personale tager dermed ansvar, skaber tid til fordybelse, støtter, guider og udfordrer børnene, hvad enten det er planlagte aktiviteter eller spontant opståede situationer. 2

4 Målet for det pædagogiske arbejde er at optimere børnenes trivsel, læring og udvikling gennem gode deltagelsesbaner i fællesskabet for alle børn i institutionerne. Det kvalitative mål vi har som sigtepunkt er, at børnene gennem tiden i børnehaven udvikler de færdigheder, der er brug for, for at leve et godt børneliv og blive livsduelige. Det betyder, at børnene skal udvikle en god forankring i sig selv for at være i stand til at vælge til og fra i et meget komplekst samfund. De skal udvikle sociale færdigheder for at kunne begå sig sammen med andre. Det at indgå i tillidsfulde relationer med andre, er afgørende for, at barnet får forståelse af, at det er meningsfuldt at høre til i et fællesskab. Derfor er det vigtigt at have fokus på børnenes leg. Legen har afgørende betydning for børns udvikling. Legen er et vigtigt læringsmiljø, og gennem leg forstår og tilegner barnet sig omverdenen. Legen giver erfaringer med følelser, styrker kreative kompetencer, og børnene lærer at undersøge, eksperimentere, analysere, vurdere, og fungere sammen med andre børn. Børnenes egen fantasi suppleres ved, at der i institutionerne er legetøj, som understøtter legen. Også legepladsen er et vigtigt læringsmiljø. Mange børn er i institution de fleste af deres vågne timer, så udeliv skal være en integreret del af hverdagen. Den pædagogiske opgave er at støtte op om legen. Er der hindringer for børns leg, læring og deltagelse, er den pædagogiske opgave at se på kulturen, omgangsformerne og fællesskabets rolle og derefter minimere forhindringerne. Det pædagogiske relationsarbejde skal på den ene side støtte det enkelte barns selvstændighed og på den anden side støtte barnets behov for at være tilknyttet et fællesskab. Dermed læner vi os op af en bred forståelse af sundhedsbegrebet. Spørger vi børnene selv, er det helt grundlæggende, at de leger for at have det sjovt. Dagligdagens pædagogiske gøremål Alle institutioner lægger vægt på en genkendelig dagligdag for børnene. De kerneydelser, der tidsmæssigt fylder meget, og som løses hver dag, er: - At barnet bliver budt velkommen hver dag og får sagt farvel. - At skabe tid til, at barnet får nærvær og fysisk kontakt efter behov. - At skabe gode rammer omkring spisesituationerne. - At børnene inddrages i de daglige arbejdsopgaver. - At barnet efter alder får hjælp til personlig hygiejne. 3

5 - At barnet støttes i at blive selvhjulpen ved af- og påklædning. - At barnet alene eller sammen med andre udfordres til nærmeste udviklingszone. - At barnet støttes i at være en del af fællesskabet. - At barnet får omsorg, bliver trøstet og får hjælp. - At barnet støttes i at løse konflikter. Vi understreger disse tilbagevendende gøremål, fordi vi ved, at det ikke kun er gennem planlagte aktiviteter og leg, at børnene får en god oplevelse, lærer nyt og udvikler selvværd, selvtillid og selvstændighed. Faktisk er det samværet og samværsformen i de daglige rutiner, der fylder mest i børnenes hverdag. De voksne er ved deres nærvær i ovenstående gøremål med til at give børnene genkendelighed og tryghed. Også på et andet område arbejdes der med genkendelighed. I alle institutioner er der en række kulturelle og årstidsbestemte fester og aktiviteter. Traditioner er med til at give børnene en oplevelse af årets gang og en begyndende forståelse af tid og rytme, som videregiver en del af kulturarven. Samtidig er alle børn glade for genkendelighed. Læringsmiljøer Gennem de seneste 2 år er der i alle institutioner systematisk arbejdet med videreudvikling af inkluderende læringsmiljøer, der understøtter børnefællesskaber. De pædagogiske læringsmiljøer afspejler livets muligheder og mangfoldighed i Dagtilbud Hasseris. Vi understøtter børnenes kulturelle viden, aktivitet og kreativitet, og arbejder med at skaber innovative pædagogiske læringsmiljøer, der frem for alt skaber begejstring og glæde ved at lære. Læringsmiljøer er de fysiske rammer både inde og udendørs, her tænkes indretning, æstetik, og hvilke materialer børnene har til rådighed. Rummene skal være foranderlige, alt efter hvilke behov og interesser børnene har. Institutionernes læringsmiljøer skal hele tiden være dynamiske og fleksible. Det er f.eks. de små ændringer i de fysiske rum, som har stor betydning for fællesskabet. Det handler om de innovative tanke, der ligger i rummets betydning. Det, at børnene motiveres og bliver nysgerrige, er med til at skabe det fælles tredje. Som noget nyt har vi indkøbt Ipads til alle institutioner. Vi arbejder hen i mod, at Ipads bliver et pædagogisk redskab, der lukker op for nye teknologiske muligheder i vores læringsmiljøer. Vi vil 4

6 gerne understrege, at vi ikke ser digitaliseringen som et selvstændigt område, men et udviklingsområde, på lige fod med øvrige områder inden for pædagogisk kvalitetsudvikling. Læringsmiljøer er også de sociale rammer. Det pædagogiske personale skaber større og mindre fællesskaber, der understøtter børnenes individuelle behov, så det giver mening for hvert enkelt barn at deltage i aktiviteten/legen. Rammen er fællesskabet, og hvert barn og voksen bliver vigtig for, at det bliver et godt læringsfællesskab. Udgangspunktet er igen, det fælles 3. altså aktiviteten/legen vi er sammen om. Her er det personalet, der guider børnene i de sociale spilleregler for, hvordan vi er sammen og har fokus på at fremhæve hvert enkelt barns betydning i fællesskabet. Hermed bliver forskelligheder en styrke i børnenes relationer. Personalet arbejder ud fra De 3 læringsrum dvs. går foran børnene og viser, hvad man kan / skal. De går sammen med børnene og undrer sig og prøver af, sammen med børnene. De går bag ved børnene, når børnene har tilegnet sig viden og erfaring selv, og lader børnene eksperimentere og udvikle. Kort beskrevet er målet: at give børnene passende udfordringer, vise dem, hvem de kan blive, at de åbner sig mod og oplever at høre til fællesskabet og bliver set som de individer de er. Afslutningsvis skal understreges, at mangfoldigheden i det pædagogiske arbejde i den enkelte institution er helt afgørende. Som forældre skal der være mulighed for at vælge mellem forskellige tilgange og vægtninger af ovenstående 3 afsnit. Skal målene for den pædagogiske indsats lykkes, er det en forudsætning, at det sker i et tæt samarbejde, ved medinddragelse og i dialog med Jer forældre. Hvordan de fælles mål konkret omsættes, kan ses på hjemmesiden for den enkelte institution. Dagtilbud for fremtiden en overordnet udviklingsplan for 0- til 5-årsområdet Aalborg Kommune har udarbejdet en ny udviklingsplan for Heraf fremgår det, at alle institutioner skal arbejde med inklusion, sundhed, læring og læringsmiljøer og forældreinddragelse. Udviklingsplanen kan ses som en del af udmøntningen af børne- og ungepolitikken en politik, hvis mål er, at vi i institutionerne skal arbejde for at give alle børn lige muligheder for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige mennesker, der forpligtigende 5

7 og aktivt indgår i fællesskaber og i det demokratiske samfund. Alle skulle gerne opleve den røde tråd gennem opvæksten. Alle institutionerne i dagtilbud Hasseris har de seneste 3 år arbejder med udviklingsplanens spor. Og som det fremgår af værdierne for det pædagogiske arbejde, er der fælles forståelse af den retning og de mål vi gerne vil nå, med inklusion og læringsmiljøer. I de kommende 2 år vil der fortsat ske videreudvikling. Men der vil være særlig fokus på forældreinddragelse og sundhed. Forældreinddragelse Forældreinddragelse blev for alvor igangsat i Her blev alle forældre inviteret til temaaften om emnet og alle pædagogiske ledere har deltaget i inspirationsdag. Forældreinddragelse skal forstås sådan, at forældre er aktive medspillere i deres barns liv i institutionen. Det betyder øget fokus på de resurser forældre kan bidrage med til fællesskabet. Nu skal der i dagtilbudsbestyrelsen og de enkelte forældrebestyrelser arbejdes med, hvilken måde der skal ske forældre deltagelsesbaner i de enkelte institutioner. Det kan være spørgsmål som for eksempel: *hvordan vi samarbejder om den gode aflevering om morgenen? *skal der være mentor ordning for nye forældre? *hvordan får vi alle forældre inddraget? *skal der holdes differentierede forældremøder, eksempelvis nye forældre sammen? *hvordan kan forældre inddrages og dermed være med til at styrke børnefællesskabet? *hvordan deltages der i institutionens hverdag og hvor meget? -En hjælpende hånd, hvordan? *er der punkter, hvor der skal evalueres i samarbejde med forældrene? I forhold til forældresamtaler tilbydes som minimum en samtale ved start i institution og ved overgang til skole. I alle institutioner arbejdes der systematisk ud fra forskellige metoder med indhold i samtalerne. Det gode samarbejde giver sammenhæng i den måde barnet mødes, anerkendes og udfordres på i familien og institutionen. Systematikken og forældreinddragelse er vigtige kvalitetsindikatorer. 6

8 Sundhed Sundhed er nyt udviklingsspor fra 2014, dermed ikke forstået, at der ikke har været arbejdet med sundhed tidligere. Der er i samfundet et øget fokus på sundhed og Aalborg kommune læner sig op at WHO s definition sundhed er ikke blot frihed for sygdom, men størst mulig fysisk, psykisk og social velbefindende. Dermed kobles sundhed tæt til det generelle pædagogiske arbejde, der handler om, at børns skal mestre og have handlekompetence til at møde verden. Vi skifter indsatsområde fra inklusion og læringsmiljøer til sundhed. Det psykiske og sociale velbefindende er behandlet tidligere. Efterfølgende vil fysisk sundhed blive udfoldet. Vi ved, at fysisk aktivitet kan være et redskab til en positiv udvikling af mentale, følelsesmæssige og sociale kompetencer. En ny undersøgelse fra sundhedsstyrelsen viser at 54 % af de 3 6 årige børn lever op til anbefalingerne for bevægelse i daginstitutionerne, men 46% gør ikke. Derfor skal der arbejdes med: om institutionerne har fysiske rammer, der inviterer og understøtter bevægelse og aktiv læring? Der skal i de enkelte personalegrupper arbejdes med, hvilken status krop og fysisk aktivitet har i den daglige pædagogiske praksis, og om indretning og brug af rammer er set i et sundhedsperspektiv? Et af målene er, at børn kan bevæge sig alderssvarende og dermed være en del af fællesskabet. Også her bliver der tale om medinddragelse af Jer forældre, da det er et fælles ansvar, at børn er glade for at bruge kroppen og bliver understøttet i aktiviteter, hvor de er fysisk aktive. To andre områder har forældre afgørende indflydelse på. -Det drejer som om søvn og kost som anses for vigtige for børns sundhed. I forhold til kost følger alle institutioner sundhedsstyrelsens retningslinjer. Udviklingsplanen og kompetenceudvikling Personalet i alle institutioner arbejder bevidst med en styrkelse af professionaliseringen ved at arbejde med forskellige metoder med henblik på at kvalitetsudvikle. Det kræver en styrket metodebevidsthed, som igen kræver et styrket fagsprog, således at den professionelle kommunikation kan udfylde en analytisk funktion. Vi ved, at de pædagogiske kompetencer er afgørende for kvaliteten. For at blive dygtigere, har der været igangsat et kompetenceudviklingsforløb for alle medarbejdere. Uddannelsesforløbet En anerkendende, inkluderende og bæredygtig pædagogisk praksis har udgangspunkt i 7

9 vidensdeling og aktionslæring. Som opfølgning vil alle medarbejdere fra 2014 arbejde i sparringsgrupper. Her skal arbejdes med medarbejdernes egne læringsmål og med innovative tiltag og udvikling af den pædagogiske praksis. Der er hele tiden noget at øve sig på og være nysgerrig overfor. Derudover arbejdes der med, at udnytte eksisterende resurser bedst mulig. Bæredygtighed mellem resurser og organisering af hverdagen, er overliggeren for arbejdet. Kerneydelsen prioriteres højt i hverdagen og er til hver en tid, udgangspunkt for planlægningen af det daglige arbejde. I personalegrupperne er målet at styrke den løbende faglige dialog, sådan at alle får snakket med hinanden om, hvordan de gode eksempler kan omsættes til gennembearbejdede og sammenhængende faglige strategier i forhold til konkrete udfordringer for børn i problemer. Tiltag og interventioner tager dermed udgangspunkt i gennemtænkte og sammenhængende faglige vurderinger og sikkerhed. Det styrker dermed kvaliteten af det pædagogiske arbejde. De pædagogiske læreplaner Der skal i den enkelte institution fortsat udarbejdes læreplaner om de seks temaer. Det er helt centralt, at den pædagogiske mangfoldighed bevares i dagtilbuddets institutioner. Læreplanen udarbejdes af personalet i institutionen i samarbejde med forældrebestyrelsen. At bygge bro for børn i overgangene Alle institutioner arbejder med at gøre overgangen fra dagpleje til institution og fra institution til skole så god så mulig. Der har været afsat en million kroner til at gennemføre en undersøgelse som skal arbejde for en fælles forståelse af inklusion i dagtilbud og skole/dus. Undersøgelsen vil danne baggrund for en revideret skolestartspolitik. Der er samarbejde med dagplejen, når et barn skal starte i børnehaven. Dagplejen kommer som oftest på besøg i børnehaven. I overgangen har forældrene en meget vigtig rolle og et stort ansvar for overgangen. Ved at komme på besøg fra det kendte og til det nye er de med til at skabe tryghed for barnet, der skal starte i børnehave. 8

10 Tværfagligt samarbejde For at give det enkelte barn og dets familie så gode muligheder som mulig har institutionerne et veludbygget og udbytterigt tværfagligt samarbejde. Samarbejdet etableres, når vi skønner, at vi ikke har den nødvendige ekspertise, eller når der er brug for en særlig pædagogisk indsats i en periode. Institutionerne samarbejder med: Familiegruppen i centrum og sydvest i forbindelse med særlige problemstillinger. Tværfagligt team når institutionen eller forældre har behov. Talepædagog og fysioterapeuter ved behov for fagspecifik støtte. PPR i forbindelse med skolestart. Øvrige samarbejdsparter/personale Institutionerne modtager løbende studerende fra pædagoguddannelsen og PAU uddannelsen. Vi ser det som en vigtig opgave at være praktikinstitution for kommende pædagoger, og de studerende bidrager til institutionen med ny viden og nysgerrige spørgsmål til eksisterende praksis. Flere af institutionerne modtager også praktikanter i skolepraktik. Der vil i institutionerne ofte være medarbejdere for kortere perioder i forskellige former for aktivering. Værdibaseret ledelse Som tidligere beskrevet har vi det overordnede mål: at alle medarbejdere i dagtilbud Hasseris arbejder for, at alle børn bliver den bedste udgave af sig selv. Det betyder, at anerkendende relationer, kommunikation og fælles værdier bliver af stor betydning i ledelsesarbejdet. Ledelsen skal være et godt eksempel for sine medarbejdere, og ledelsen skal arbejde for at frisætte medarbejdernes energi, potentiale og handlekraft, så der arbejdes konstruktivt hen mod det fælles mål. Vi har følgende fælles værdier for dagtilbuddets personale: 9

11 Professionalisme: - At alle medarbejdere ved, hvilke kvalitetskrav og forventninger, der stilles til løsningen af deres daglige arbejdsopgaver. Kompetenceudvikling: - At være åben for nye ideer og nye måder at gøre arbejdet på, herunder tilegne sig ny viden samt færdigheder og kompetencer. Engagement: - At skabe gode organisatoriske og sociale rammer, hvor kreativitet og nytænkning har gode vilkår. (Dagtilbudsbestyrelse, MED, glæde, trivsel, teori U). Samarbejde/respekt: - At acceptere, at vi personligt og fagligt er forskellige, og at der skal være plads til det. (Mangfoldighed i det pædagogiske arbejde). Vi skal i ledelsen skabe gode rammer for arbejdet og tilse et godt arbejdsmiljø. Her arbejder vi med social kapital, hvor kerneydelsen er i centrum, for god kvalitet indenfor de eksisterende rammer samt at skabe trivsel og fremme et godt arbejdsmiljø. Personalegrupper, hvor der er gensidig tillid til hinanden, og hvor der er skabt en fælles mening, har et godt samarbejde og arbejdsmiljø. Desuden skal der være gode muligheder for medindflydelse da det er medvirkende til en oplevelse af retfærdighed. Alle tre værdier fra social kapital er medvirkende til at mindske risikoen for stress og udbrændthed. Dagtilbudsbestyrelsen Dagtilbudsbestyrelsen og forældrebestyrelsen i den enkelte institution tillægges den samme kompetence som dagtilbudslederen og den pædagogiske leder. Arbejdet vil altid foregå i henhold til de politisk fastlagte mål. Bestyrelserne på begge niveauer er forpligtiget til at arbejde for et godt og velfungerende samarbejde. Det betyder, at dagtilbudsbestyrelsen arbejder med at fastsætte principper for hele dagtilbuddet og overordnet arbejder med, hvordan budgettet til drift skal anvendes. Desuden inddrages de i udarbejdelsen af perspektivplan. Dagtilbudsbestyrelsen har for nuværende udarbejdet principper for anvendelse af økonomi og fælles åbning i ferieperioder med 10

12 få børn. Dagtilbudsbestyrelsen vil i det kommende år arbejde med områder, der har betydning for fællesskabet i dagtilbud Hasseris. Forældrebestyrelsen har fokus på den enkelte institution, den pædagogiske praksis og arrangementet. Forældrebestyrelsen inddrages i anvendelse af budgettet for institutionen og inddrages i udarbejdelsen af læreplan. Dagtilbudsbestyrelsen vil arbejde med forældreinddragelse og inspirere til at igangsætte diskussioner i den enkelte forældrebestyrelse. Et andet stort arbejdsområde for dagtilbudsbestyrelsen bliver digitalisering i dagtilbuddet. Inden udgangen af 2014 skal alle institutioner have etableret et komme og gå system, forældre intra og nye hjemmesider. Medindflydelse medarbejdere MED er et samarbejdsforum for de tolv institutioner. Vi er afhængige af gode kommunikative og organisatoriske processer i dagtilbuddet. Et grundvilkår for arbejdet er, at medarbejderne står i et tidsmæssigt krydspres et dilemma der ikke kan løses, men forsøges håndteret så godt som mulig. Det er et tema, som MED løbende vil drøfte med henblik på at identificere, hvordan vi bedst mulig efterlever målsætningen for arbejdet, krav fra politikkerne og forventninger fra børn og forældre. 11

13 Økonomi Dagtilbud Hasseris har som overordnet mål at sikre en økonomisk bæredygtig udvikling af institutionerne i dagtilbuddet, samt arbejde for fleksible og udviklingsorienterede miljøer, hvor mangfoldigheden i det daglige pædagogiske arbejde bevares. På den baggrund er der udarbejdet økonomiske principper af dagtilbudsbestyrelse. Principperne danner det økonomiske grundlag for det daglige arbejde i dagtilbud Hasseris. Principper: At budgettet for dagtilbuddet er et samlet budget, både hvad angår løn og drift. At hver institution får et råderum til daglig drift, og det forventes, at budgettet overholdes. At personalebudgettet er samlet hos dagtilbudslederen. At alle store investeringer i dagtilbuddet besluttes ved budgetårets start. At der arbejdes hen imod en ensartet standard på vedligeholdelse i dagtilbuddets institutioner. At de afsatte midler til kurser og efter- og videreuddannelse ikke bruges til andre formål. At der i forbindelse med timereduktion tilstræbes at bevare fuldtidsstillinger. At der sættes fokus på ressourceforbruget af forbrugsafgifter. At alle institutioner i dagtilbud Hasseris er ansvarlige i forhold til overholdelse af dagtilbuddets samlede budget. Ferieaftale Ferieaftale gældende for de 12 institutioner i Dagtilbud Hasseris Det aftales, at der laves Fælles åbning i sommerferien uge 29 og 30 og i dagene mellem jul og nytår, dagen efter Kristi himmelfartsdag og den 31. december. Aftalen gælder for de 11 børnehaver og daginstitutioner. Vuggestuen Sydvesten er som udgangspunkt ikke med i fællespasning. 12

14 De pædagogiske ledere sørger for, at der udsendes sedler til forældrene med besked om pasningsbehov i sommerferien, der skal være svar retur senest De øvrige dage skal der være svar tilbage senest 6 uger før. Åbningstiden er efter forældrebehov den yderste åbningstid. Det vil sige, at forældre kan gøre brug af den åbningstid som deres egen institution normalt har. Hvis ingen af de 11 institutioner har børn med pasningsbehov, henvises til Sydvesten, hvis der opstår akut pasningsbehov. Seddel på døren i den enkelte institution herom. Der henvises altid på døren i egen institution til den institution, som har åben for fælles pasning. Ledelsesansvaret går på skift og følger ikke nødvendigvis værtsinstitutionen. Den pæd. Leder har ansvaret for ledelse og udarbejder mødeplan for ugerne. Der vil altid være det fornødne personale til rådighed i forhold til antal børn. Det tilstræbes, at der så vidt mulig er personale fra de institutioner, der har børn i sampasningen. Alle pædagoger kan åbne og lukke, - også i andre institutioner end egen. Tilkendegiver forældre pasningsbehov efter de fastsatte dato, kan det være en vikar, der arbejder i åbningsinstitutionen kan der gives svar til personalet vedrørende afvikling af sommerferie. Der er åben for sampasning i sommerferien i Børnehaven Lilletoften eller Børnehaven Pilehaven, børnetal afgør åbningssted. Børne- og Familiesekretariatet har oplyst følgende: - I Aalborg Kommune har vi 1 hel lukkedag om året (24.december) og grundlovsdag fra kl Alle andre hverdage henvises der altid til alternativ pasning/sampasning, hvis enkelte daginstitutioner har lukket. Der må kun holdes lukket i daginstitutioner, hvis det efter forespørgsel hos forældrene har vist sig, at 45 % eller færre af børnene har brug for pasning den konkrete dag.i Aalborg Kommune skønnes niveauet for henvisning til alternativ pasning at være 5-15 dage om året fordelt således: o 1-2 uger i sommerferien (5-10 dage) o Dage efter Kr. Himmelfartsdag (1 dag) o Dagene mellem jul og nytår (op til 4 dage) 13

15 14

16 15

2013 Perspektivplan 2012-2013. Dagtilbud Gug

2013 Perspektivplan 2012-2013. Dagtilbud Gug 2013 Dagtilbud Børnehaven Korevej Børnehaven Solsikken Børnehave Børnehaven Dannerhøj Daginstitutionen Fortuna Daginstitutionen Tophøj Børnehuset Tvedholm Skov&Natur Indhold Indledning:... 2 Værdier for

Læs mere

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater!

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater! 1. Indledning Kære læser - velkommen til Dagtilbud Smedegårdens perspektivplan! Du har, gennem denne perspektivplan, mulighed for at få større indblik i og kendskab til Dagtilbud Smedegården! Alle dagtilbud

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden Inklusion, sundhed, læring, forældreinddragelse

Dagtilbud for fremtiden Inklusion, sundhed, læring, forældreinddragelse 2014-16 Dagtilbud for fremtiden Inklusion, sundhed, læring, forældreinddragelse Vores børnesyn Vi ser børn som ligeværdige mennesker med ligeværdige rettigheder til at blive set, hørt og opleve sig betydningsfulde

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Børnehøjen. At lege er at leve...

Børnehøjen. At lege er at leve... Børnehøjen At lege er at leve... Præsentation af Stavtrup Dagtilbud STAVTRUP DAGTILBUD BESTÅR AF 7 AFDELINGER: 1 DAGPLEJEAFDELING OG 6 INSTITUTIONSAFDELINGER, DER TILSAMMEN PASSER CA. 285 BØRN I ALDEREN

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune Faglig ledelse Kristine Schroll Dagtilbuds Aarhus Kommune Fagligt grundlag Dagtilbuds loven Børn og Unge politikken Kerneopgaven: At fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse Den pædagogi ske

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Perspektivplan. Dagtilbud Seminariekvarteret

Perspektivplan. Dagtilbud Seminariekvarteret Perspektivplan 2012 2013 Dagtilbud Seminariekvarteret Børnehaven Fantasia Børnehaven Pyramiden Børnehaven Hellevangen Børnehaven Beatesmindevej Børnehaven Frydendal Børnehaven Hans Egede Vuggestuen Luna

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Område Hestkøbs Pædagogiske principper

Område Hestkøbs Pædagogiske principper Område Hestkøbs Pædagogiske principper Børn- og Ungepolitikken i Rudersdal, samt dagtilbudsloven, danner rammen for vores pædagogiske arbejde. Citat fra Børn- og Ungepolitikken s. 7: Læring og glæden ved

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Velkommen til Dagtilbud Gistrups perspektivplan 2016-2017...3 Dagtilbud Gistrups organisation...3 Perspektivplan...4 Dagtilbud Gistrups værdigrundlag...5 De fire spor inklusion, læring,

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1) Beskrivelse af Korning SFO... 3 2) Helhed for barnet brobygning fra børnehave skole SFO... 4 Mål for brobygning... 4 Metoden til

Læs mere

Center for Dagtilbud og Kultur. for Kirkeskovens børnehave Sputnik

Center for Dagtilbud og Kultur. for Kirkeskovens børnehave Sputnik Virksomhedens navn Virksomhedsaftale 2014-2015 Center for Dagtilbud og Kultur Virksomhedsaftale for Kirkeskovens børnehave Sputnik 2014-2015 1 Side 2 / 5 Indledning Denne virksomhedsaftale er indgået mellem

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde 2017-2018 Velkommen til dagtilbuddet Rønde Børnehus, som består af Børnehuset Moesbakken og Børnehuset

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik 2011-2014 Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej 1 1. Indledning... 3 2. Præsentation af dagtilbuddet.... 3 3. Børne- og læringssyn.... 4 3.1 Holstebro kommunes børne-

Læs mere

Konkrete indsatsområder

Konkrete indsatsområder Konkrete indsatsområder Børns udvikling indenfor temaerne i de pædagogiske læreplaner: Sociale kompetencer, sprog Ledelse Lærings- og udviklingsmiljøer og personalets faglige kompetencer Systematisk kvalitetsudvikling

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune

LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune formålet med det fælles læringsgrundlag er, at alle børn og unge lærer at mestre eget liv. læringsgrundlaget skal sikre, at

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Perspektivplan 2014 Dagtilbud Lindholm Løvvangen

Perspektivplan 2014 Dagtilbud Lindholm Løvvangen Perspektivplan 2014 Dagtilbud Lindholm Løvvangen Indhold Præsentation af dagtilbud Lindholm Løvvangen... 2 Dagtilbuddets leder:... 2 De 7 institutioner i dagtilbuddet... 2 Børnehaven Strandparken, Gadegårdsvej

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET Indhold Handleplan for inklusion i Skovvangsområdet.... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper.... 3 Aktører....

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal Dagtilbudspolitik Forord - uarbejdes af formanden for Børne- og Skoleudvalget Indledning Det er Hørsholms Kommunes opgave at understøtte og styrke børns muligheder og udvikling. Hørsholm skal skabe de

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere Indberetning > Institutionsledere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Spørgeskemaet er opdelt i tre dele. Den første del handler om: LÆRINGS- OG UDVIKLINGSMILJØER Mål: Det enkelte dagtilbud har inspirerende fysiske rammer.

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

Virksomhedsplan for den samlede institution Bryghuset/Hobbitten Frederiksberg C.

Virksomhedsplan for den samlede institution Bryghuset/Hobbitten Frederiksberg C. Virksomhedsplan for den samlede institution Bryghuset/Hobbitten Frederiksberg C. Virksomhedsplanen beskriver hvilke værdier og principper, der skal være gældende i det pædagogiske arbejde, for at institutionen

Læs mere

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Gruppe Krop og bevægelse I Skanderborg vil vi understøtte at børn gives mulighed for at vælge sunde livsvaner sikre at der er fokus på kost og bevægelse. Den bedste start

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

At være forældre i Herlev Kommunes dagtilbud. om gensidige forventninger

At være forældre i Herlev Kommunes dagtilbud. om gensidige forventninger At være forældre i Herlev Kommunes dagtilbud om gensidige forventninger I har nu fået tilbudt en plads i et dagtilbud i Herlev Kommune. Her kan I læse om, hvad I kan forvente af os, og hvordan vi forventer,

Læs mere

Rapport for Herlev kommune

Rapport for Herlev kommune Rapport for Herlev kommune FORÆLDRENES BESVARELSER Herlev kommune Svar Antal besvarelser: 241 Denne tabel viser, hvordan forældrene har vurderet den pædagogiske praksis. Forældrene har anvendt følgende

Læs mere

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Forældrepjece Dagtilbud Nordvest Velkommen til Børnehuset Spentrup/Naturbørnehaven Bane Alle Naturbørnehaven har omkring 46 børn i alderen 3-6 år. Naturbørnehaven

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017

Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017 Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017 Oplæg Kvalitet i dagtilbud hvad siger forskningen? Mastergruppen og den styrkede pædagogiske læreplan Fokus på

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave.

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave. På vej i Børnehave Målet er, at vi sammen med jer arbejder for, at skabe en rød tråd i dit barns liv, hvor helhed og sammenhæng skal sikre trivsel ved overgangen fra dagpleje eller vuggestue til børnehave.

Læs mere

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE Juni 2012 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision er af den pædagogiske læreplan

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece Børnehuset Spentrup Forældrepjece Velkommen til Børnehuset Spentrup/Haldvej Børnehaven Haldvej har omkring 50 børnehavebørn i alderen 3-6 år. Børnehaven Haldvej er en del af Spentrup Børnehus som også

Læs mere

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner.

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner. 1 I børnehuset ved Noret udspringer vores menneskesyn af den hermeneutiske tilgang, hvilket betyder at det enkelte individ, barn som voksen tillægges betydning og værdi. I tillæg til dette, er vores pædagogiske

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Strategier for inklusion på Højagerskolen

Strategier for inklusion på Højagerskolen Strategier for inklusion på Højagerskolen 1. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer: Vi skal udnytte mangfoldigheden i børnenes styrker og kompetencer. Vi skal anerkende og værdsætte

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden Institution: Institutionen består af følgende børnehuse: Skovlinden MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Side 1 af 10 MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Institutionen Antal besvarelser: 69 Denne tabel viser, hvordan

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 9 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 % - Observatører 1 % Forældre 11 31 % Ældste børn 0 0 % Rapporten består

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN

VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 19 41 % Ældste børn 4 36 % Rapporten består

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 13 35 % Ældste børn 4 44 % Rapporten består

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 58 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 5 50 % - Observatører 1 % Forældre 19 34 % Ældste børn 2 29 % Rapporten

Læs mere