Referat fra generalforsamlingen. Årets gang i afdelingerne. Klubmesterskaberne. Konkurrencen m.m.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamlingen. Årets gang i afdelingerne. Klubmesterskaberne. Konkurrencen m.m."

Transkript

1 Medlemsblad for HVIDOVRE BADMINTON 2000 Årgang 39 Juni 2005 Nr.2 Referat fra generalforsamlingen. Årets gang i afdelingerne. Klubmesterskaberne. Konkurrencen m.m. Et snapshot fra klubmesterskaberne. Læs mere om mesterskaberne og se resultatlisten inde i bladet.

2 Hvidovre Badminton - HB 2000 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING HB 2000 Afholdt tirsdag den 10. maj 2005 i Præstemosehallen Kontoret: HB 2000, Kontoret: Præstemosehallen Præstemosen Hvidovre Tlf.: e-post: Åbningstid: onsdag Alle henvendelser om ind- og udmeldelser, banetildeling, adresseændring m.m. bedes rettet til kontoret. På kontoret: Jørgen Sølvtofte Øvrige kontaktpersoner: se næstsidste side. HB 2000 Posten: 2 HB 2000 Posten Redaktion: Poul Petersen (ansv.) Strøbyholm Hvidovre tlf.: e-post: Stof til bladet bedes leveret på diskette eller som . Tekst på elektroniske medier skal være i Word format (A-5). Billeder: som originaler eller som datafil. Der garanteres ikke for trykkvaliteten af billeder. Deadline for nr.3/2005: 1. sept. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent 2. Formanden og spilleudvalgene aflægger beretning 3. Forelæggelse af regnskab med revisionspåtegning 4. Behandling af evt. indkomne forslag Der foreligger 2 forslag vedr. fremtidig rygepolitik i Cafeen 5. Forelæggelse af budget for indeværende år herunder Kontingentfastsættelse for den kommende sæson (I budgetforslaget er forudsat uændrede kontingentsatser) 6. Valg til bestyrelse 7. Valg af bestyrelsessuppleanter 8. Valg af 2 revisorer 9. Valg af revisorsuppleant 10. Valg til udvalg m.m. 11. Eventuelt Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent: Formanden foreslog Benny Riisager, som blev valgt uden modkandidater. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen i henhold til vedtægterne for HB 2000 var lovligt indvarslet 63 medlemmer var fremmødt generalforsamlingen var beslutningsdygtig. 2. Formandens beretning: (Beretningen kan læses i fuld ordlyd andetsteds i bladet) I forbindelse med beretningen modtog de to afgående bestyrelsesmedlemmer, Ole Lougart og Ulla Mose en vingave som tak for deres store arbejde. Endvidere var der vingaver til: Tina Lougart og Kaj Ask Madsen som tak for deres store indsats ved klubmesterskaberne, samt til Søren Antonsen for hans særlige indsats på EDBområdet. Dirigenten takkede for beretningen, som blev godkendt uden bemærkninger. 3

3 Beretning fra Seniorafdelingen v/charlotte Christensen: (Den fuldstændige beretning kan læses andetsteds i bladet) Dirigenten takkede for beretningen, som blev godkendt uden bemærkninger. Beretning fra Ungdomsafdelingen v/ulla Mose Jensen: (Den fuldstændige beretning kan læses andetsteds i bladet) Dirigenten takkede for beretningen, som blev godkendt uden bemærkninger. Beretning fra Turneringsmotionisterne v/finn Ridal: (Den fuldstændige beretning kan læses andetsteds i bladet) Vi kan ikke vedtage et rygeforbud uden at have kontaktet kommunen, da vi ikke har forpagtet dette lokale, kun køkkenet. Bestyrelsen kan undersøge hos kommunen, om der er mulighed for at opsætte et udsugningsanlæg for at bedre indeklimaet. Efter en vejledende afstemning (33 for 1 imod) blev generalforsamlingen enige om følgende konklusion (forslag nr. 2 fra Ole Lougart): Da HB 2000 (cafeen) skal være et samlingssted for alle med interesse for badmintonsporten, bemyndiges bestyrelsen til, i løbet af den kommende sæson, at udarbejde en plan til løsning af de problemer, der opstår, når både rygere, ikke rygere og tidligere rygere skal kunne befinde sig inden for de givne lokalerammer Dirigenten takkede for beretningen, som blev godkendt uden bemærkninger. Beretning fra veteranafdelingen v/kurt Larsson: (Den fuldstændige beretning kan læses andetsteds i bladet) Dirigenten takkede for beretningen, som blev godkendt uden bemærkninger. 3. Forelæggelse af regnskab med revisionspåtegning: Regnskaberne havde efter ønske fra generalforsamlingen sidste år været opsat på opslagstavlen siden den 16. april. Jeanette gennemgik regnskaberne. Regnskaberne blev godkendt uden bemærkninger. 4. Behandling af indkomne forslag: Forslagene blev omdelt, men havde også hængt på opslagstavlen. Der blev valgt tre stemmetællere (John, Sonja og Ulla). Forslag 1 Rygeforbud i pauserummet: Forslag stillet af Thorbjørn Helmo Madsen og Grethe Keller Forslagsstillerne var desværre ikke til stede på generalforsamlingen og kunne derfor ikke begrunde deres forslag. Forslag 2 Tobaksrygning i Cafeen: Forslag stillet af Ole Lougart Forslagsstilleren begrundede sit forslag med, at han principielt er modstander af forbud, der har til hensigt at udelukke dele af befolkningen mod at deltage i fællesskaber. Der var livlig debat omkring rygning/ikke rygning: 4 Generalforsamlingen var velbesøgt! 5. Forelæggelse af budget for indeværende år, herunder kontingentfastsættelse af den kommende sæson: Kassereren gennemgik budgettet for 2005 og meddelte, at bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Efter et enkelt spørgsmål om det budgetterede beløb til bolde, blev budgettet vedtaget. 5

4 6. Valg til bestyrelse for 2 år: Der var udleveret opstilling over valg til bestyrelsen m.m., og følgende blev valgt: Næstformand Ole Lougart ønskede ikke genvalg John Berling blev valgt Kasserer Jeanette Ingerslev villig til genvalg blev valgt Seniorspilleudvalgsformand Charlotte Christensen villig til genvalg blev valgt Ungdomsspilleudvalgsformand Ulla Mose Jensen ønskede ikke genvalg Ebbe Mørck blev valgt Ekstra bestyrelsesmedlem John Berling kunne ikke vælges Linda Sørensen blev valgt 7. Valg af bestyrelsessuppleanter for 1 år: 1. Suppleant Charlotte Christensen kunne ikke vælges Kaj Ask Madsen blev valgt 2. Suppleant Ebbe Mørck Sørensen kunne ikke vælges Ole Høg Perregaard blev valgt 8. Valg af 2 revisorer for 1 år: Revisor Nils Weiss villig til genvalg blev valgt Revisor Henning Nielsen villig til genvalg blev valgt 9. Valg af revisorsuppleant: Revisorsuppleant Jørgen Sølvtofte overgår til banefordeler Leif Magnussen blev valgt 10. Valg til udvalg for 1 år: Veteranspilleudvalgsnæstformand Peter Pedersen villig til genvalg blev valgt Motionistspilleudvalgsnæstformand Jens Olsen villig til genvalg blev valgt Seniorspilleudvalgsnæstformand Charlotte Christensen kunne ikke vælges Dennis Brok blev valgt Ungdomsspilleudvalgsnæstformand Ebbe Mørck kunne ikke vælges Rolf Magnussen blev valgt Bookingformand Ole Lougart ønskede ikke genvalg Ove Rasmussen blev valgt Banefordeler Kaj Ask Madsen ønskede ikke genvalg Jørgen Sølvtofte blev valgt Klubbladsredaktør Poul Petersen villig til genvalg blev valgt Web-master John Berling villig til genvalg blev valgt 11. Eventuelt: Leif Magnussen: Når de unge som 16-årige rykker op, er der så en glidende overgang i kontingentet? Svar: der betales ungdomsspillerkontingent, indtil 18 år. Kurt Larsson roste hjemmesiden, hvor klubbladet nu er lagt ind det ville være fint, hvis der kunne etableres et arkiv med gamle klubblade. John Berling: På girokortet, der snart bliver sendt ud, bliver der ny kodelinie, så der kan betales over netbank. 6 John Berling: Kort til indgangsdøren bliver næste sæson en realitet for alle medlemmer minus børnene der betales et depositum på kr for kortet, og proceduren ved adgang til hallen bliver ændret, således at alarmen slås fra af den første, der møder og kobles til af den sidste, der forlader hallen. Ebbe Mørck oplyste, at han går 100% ind for arbejdet som formand for ungdomsudvalget, men kun i to år. Som en konsekvens af denne beslutning har han haft kontakt til 4 unge fra afdelingen, som skal overtage og dermed allerede nu får et medansvar. Ebbe har også fået etableret et forældrepanel på 6 personer, som er villige til at hjælpe ved arrangementer, udekampe m.m. Ulla Mose er stadig villig til at sørge for tilmelding til kurser og opfølgning. Elo udtalte, at det er flotte visioner for ungdomsafdelingen, som går et spændende år i møde. Ole Lougart videregav et tilbud på en hjertestarter (defilibrator), som han havde fået af Peter Pedersen, til John Berling. Peter oplyste, at det giver øget chance (ca. 70%) for at overleve et hjertestop, hvis man forstår at bruge apparatet. Tilbud fra Falckreddere ca. kr for at uddanne 24 medlemmer. Elo var glad for det store fremmøde vi i bestyrelsen skal gøre vort bedste i næste sæson. Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Referent: Inge Larsen HB 2000 Posten på hjemmesiden! Som flittige gæster på vor hjemmeside måske har bemærket, er der kommet et link til det seneste nummer af vort blad. Dette nummer vil også blive lagt på. Dette skal dog, i første omgang, betragtes som et forsøg. Hensigten er, på længere sigt, at opbygge et kartotek af udkomne blade, således at det er let at finde noget i et tidligere nummer, samtidig med at vi opnår en klubblads-historik. Det er jo klart at nogle ting mister sin gyldighed. Man kan f.eks. ikke stole på at et telefonnummer i et ældre blad stadig er gældende. Der kan selvfølgelig ikke indsendes løsninger på gamle konkurrencer, og gamle priser fra Caféen er det ikke sikkert at Keld er enige i. Hjemmesiden hedder stadig Linket ligger som en pdf-fil, som åbnes med Acrobat Reader. Den har de fleste sikkert, ellers kan den hentes gratis på eller fra vor hjemmeside. Har man en langsom internet-forbindelse, kan det tage et øjeblik at downloade pdffiler. Så vær tålmodig. Er der problemer, vil webmaster eller redaktør gerne vide det. 7

5 Formandens beretning til Generalforsamlingen : Bestyrelsen: Det har været en stor fornøjelse at være formand for denne arbejdsomme bestyrelse, hvor enhver laver det arbejde, som man er blevet valgt til på G.F. Der har været røster fremme om, at bestyrelsesmøderne var for langtrukne, fordi vi var personer med til hvert møde. Jeg synes ikke et møde én gang pr. måned fra kl. 19 til 22/23 er for lang tid at bruge sammen med formænd / næstformænd fra de 4 afdelinger, redaktør, banefordeler, kasserer, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Jeg synes, alle bliver hørt og har mulighed for at komme med input. Ligeledes er alle orienteret om, hvad der rør sig i klubben, også uden for ens egen afdeling. Generelt om klubbens udvikling: Ungdomsafdelingen har ca. 100 medlemmer. HB 2000 s bestyrelse har været enige om, at støtte ungdomsarbejdet så meget vi kan. Det har betydet, at der bruges en del resurser via dygtige trænere til dagligt og specialtræning for ca. ½ af de unge, som har vist størst interesse for badminton via fremmødet og arbejdsindsatsen under træningen. Det er derfor glædeligt at én af vore lovende ungdomsspillere har kvalificeret sig til at deltage i B -rækken i åbne turneringer. Det er tydeligt, at hele spillerniveauet er hævet. Arbejdet med at udvikle vore unge og at fastholde dem i klubben, så de ender i seniorafdelingen, er fulgt op på glimrende vis i seniorafdelingen, hvor man i år har tilmeldt et 4. hold, som primært skal sluse de nye unge ind i den barske voksenverden. Det giver håb om, at vi i løbet af 3-5 år, kan finde afløsere for vore mange veteraner i seniorafdelingen. Der er ikke noget vi ønsker mere i bestyrelsen, end at der snart kommer noget mere konkurrence til pladserne. Indtil da er vi glade for de veteraner, som er med til at holde sammen på seniorafdelingen. 8 Seniorafdelingen har vist stort initiativ i år på mange måder. Det virker, som man nu er klar over, at man selv må tage fat på løsningen af div. problemer, i erkendelse af, at der så sker mere, end hvis man skal vente på forslag til løsninger fra bestyrelsen. I år har afdelingen fungeret bedre en de 2 tidligere år. Man er gået i gang med at finde løsninger f.eks. spillende træner, sponsorudvalg, annonce efter nye spillere. SSU og holdledere er allerede på plads til næste sæson. Et tegn på samarbejdet og at lysten til at yde en indsats er steget. Veteranafdelingen har også fungeret fint i hele sæsonen. Træning af veteranerne har været en succes, og der bliver gået til sagen hver onsdag. Selv om der er godt fyldt op i afdelingen, har holdlederne ofte problemer med at skaffe spillere til kampene. Det giver meget hovedbrud, men så kan der jo hentes hjælp i Motionistafdelingen, som har folk på ventelister. Der trænes ihærdigt hver tirsdag. Motionistafdelingen har mange dygtige spillere, som kun ønsker at træne én gang pr. uge og ikke har ambitioner om at spille med i seniorafdelingen. Vi kan derfor glæde os over, at Senior og Veteranafdelingerne kan hente hjælp, når de mangler spillere til en holdkamp. Det kan lade sig gøre, fordi motionisterne spiller i DGI medens alle klubbens andre hold spiller i KBKr. Det sociale står meget højt på listen hos motionisterne, hvilket kan ses efter træningen om tirsdagen. Ingen stiller så talstærkt op i cafeen, hvilket bringer mig til at sige tak til. Køkkenet, som består af frivillige, der betjener såvel tørstige som sultne 5 dage om ugen og dertil i weekends når der er kampe, for at slutte af med en uge til klubmesterskaberne. Nu hvor jeg er inde på Klubmesterskaberne, så skal der også lyde en stor tak til Tina Lougart for ideen om at prøve noget nyt, nemlig at afholde mesterskaberne over en hel uge. Hun har sammen med Kaj Ask Madsen, styret planlægningen og afviklingen til alles tilfredshed. Det er gået gå godt, at vi ikke har hørt nogen brokke sig i år. Og det er ikke så ringe endda. Tal fra Klubmesterskaberne: Tilmeldte i 2005: 108 personer (2004: 89 pers.) Afviklede kampe i 2005: 181 (2004: 116 kampe) Der har været fuld aktivitet på samtlige baner fra kl. 18 til hver dag. Der har været afviklet 40 kampe pr. aften. Turneringsudvalget vil senere beslutte om denne afvikling af KM skal fortsætte. Kaj har allerede lovet at hjælpe med afviklingen igen i Kaj Ask Madsen som er afgående banefordeler, skal have tak for de mange timer, som har været tilbragt på kontoret om torsdagen. 9

6 Og tak til Ulla Mose Jensen, for indsatsen i to vanskelige år, hvor alt var nyt, og hvor Ulla ofte selv måtte løse opstående problemer og finde nye løsninger. Heldigvis har Ulla haft en god hjælp i Ebbe Mørck-Sørensen, som har tilkendegivet, at være parat til at overtage formandsposten i de næste 2 år. EDB har været et kæmpe område i 2004, hvor der har været mange drøftelser mellem John Berling og Søren Anthonsen om, hvor vi skulle ende. Det er blevet til én database, med programmer udviklet og afprøvet af Søren, som har lagt rigtig mange timer i klubben. Det ny system skal nu stå sin prøve med udsendelse af kontingentopkrævningen. En særlig tak til Søren for en stor indsats. PS: Hvis medlemmer er flyttet i løbet af 2004, bedes de informere om det på HB HB 2000.dk. Det vil hjælpe meget i overgangsfasen. Ole Lougart træder helt ud af bestyrelsen. Det gør han ikke i protest, men fordi han er HB 2000 mand med hud og hår. Ole har ofret sig selv i bestyrelsen for at give plads til yngre kæfter, som står på spring til at forstærke ungdomslinien i bestyrelsen, d.v.s. folk der er under 60 år. Jeg er enig med Ole i denne linie, idet vi er flere, som gerne ser at ungdommen (dem under 50) kraftigere giver til kende, at er klar til at overtage ledelsen af klubben. Ole Lougart vil stadig stå til rådighed for bestyrelsen, til løsning af ad hoc opgaver, herunder fornyelsen af bestyrelsen i de kommende år. En særlig tak til Ole fra mig selv personligt, for hans store indsat for at slutte de to klubber sammen, og bagefter for hans støtte i bestyrelsen i vanskelige sager. Lederkomsammen med ledsagere er afholdt i Lille Friheden. Der var stor tilslutning og tilfredshed med arrangementet. Jeg vil ikke gå i detaljer med de mange ting som er sket i årets løb f.eks. Træningslejren i Næstved, Motionist cup, Slagtræning, Opdatering af hjemmesiden, at BH 2000 posten udkommer 4 gange om året, ny klubsang, 60+ turnering, da alt er udførligt beskrevet i klubbladet. Henning Lukassen, Spillehalen Chancen, Hvidovre Butikstorv skal takkes for de kr ,-, som vi har modtaget og som bruges til at udbygge ungdomsafdelingen. Jeg vil slutte min beretning med at sige, at jeg føler at sammenlægningen af H.B.T.K og ABC er fuldført med et godt resultat, idet ingen mere i det daglige taler om andet end HB Elo Hansen (formand) 10 HB 2000 Ungdomsafdelingen Beretning til generalforsamlingen for sæson 2004/05 HB 2000 har ca. 105 ungdomsspillere. Sæsonen startede med træning i 2 haller, Frihedens Idrætscenter og Præstemosehallen. Vi havde rystet posen og lavet spillegrupper hovedsagelig efter alder. Samtidig oprettede vi en juniorgruppe for børn fra 15 år og opefter, disse skulle spille i Præstemosehallen. I Præstemosehallen træner også klubbens seniorgruppe og de bedste af de 15 årige træner derfor også med der. De 15 årige må gerne spille på seniorhold, det er der ingen der har gjort i denne sæson. Men det sker i den kommende sæson. Fra sæsonstart er den almindelige træning blevet styrket, således at der stort set altid er 2 trænere. Torsdag i Præstemosen er der kun 1 træner det er de spillere der er over 15 år. Der har været afholdt ekstratræning for de bedste af spillerne under 15 år, dette er foregået i Præstemosehallen om onsdagen. Om fredagen har der været ekstratræning for spillere over 15 år. Klubben har haft 5 hold tilmeldt i holdturneringen i Københavnskredsen. Vi har et U11X hold der har vundet deres række, de øvrige 4 hold sluttede midt i rækkerne. Der har været nogen deltagelse i åbne turneringer, nogle har fået point med sig, andre har fået erfaringer. I april måned har der været afholdt klubmesterskaber. Den 17 april var der indledende kampe, der skulle spilles frem til finalerne det blev til 74 kampe denne dag. Den 30 april blev der spillet finaler, det blev til 17 kampe. Til slut tak til alle trænere og næstformand Ebbe Mørch-Sørensen. Tak til Jeanette Ingerslev, Helene Jensen og Allan Frederiksen der har givet en hånd med, som holdledere. Tak til Connie Albrechtsen der har styret åbne turneringer. Ulla Mose 11

7 Beretning fra Turneringsmotionisterne Planlægning af sæsonen blev som altid planlagt i sommerferien 2004, hjemme hos undertegnede. Efter ønske fra flere spillere der godt kunne tænke sig, at komme ud og spille holdkampe, blev der lavet et ekstra mix. hold med titlen 4 holdet, så vi i afdelingen har 3 mix-hold samt et herrehold. Jens Hansen blev holdleder for 4 holdet, og da Jan Løvgreen blev holdleder for 3 holdet, skulle der også en ny holdleder til herreholdet, det blev Brian Lundt, Jens Olsen fortsatte som holdleder for 2 holdet. Hen på sæsonen blev Lars Hamp hjælpeholdleder da Jens Hansen desværre blev syg, og ikke kunne spille badminton. Så snart det er muligt efter sommerferien, bliver der trænet om tirsdagen, og det var ikke anderledes i denne sæson. Deltagelse i træningen over hele sæsonen har været god, vi har minimum været 20 og max 31 spillere, der har desværre været nogen, vi ikke har set meget til i sæsonen. Puslespillet med at få spillerunderne til at gå op, har Jens Olsen styret med hård hånd. Spillerafgang har der været en enkelt af og en tilgang på tre spillere, og da vi ved at spillerne nu begynder at trappe ned, har vi haft nogle damespiller på prøve som har fået lov til at træne med til sommerferien. I sommerferien modtog vi desværre den kedelige nyhed, at vores træner Villy Larsen valgte at stoppe som træner, af personlige årsager. Så gode råd var dyre da det var tæt på sæson opstart, alle forbindelser blev afprøvet men det lykkes ikke, at skaffe en træner til denne sæson. På spillermødet i september blev problemet fremlagt for spillerne, de fleste syntes det måske var godt med en pause uden træner så det blev prøvet, men som sæsonen skred frem kom der ønsker om igen at få en træner, os får at få lidt mere struktur og intensitet i træningen. I skrivende stund er det lykkes at få en træner på prøve nogle gange, på det næste spillermøde vil det blive afgjort om det er et samarbejde der skal fortsætte til næste sæson. På trods af manglende træner, er holdturneringen gået rigtig godt, anden og tredje holdet vandt rækken, og blev derfor inviteret til Borrevejle for at spille puljefinaler, her vandt begge hold så det var rigtig godt, fjerde holdet blev en flot 2 i deres pulje, herre holdet nåede ikke at få spillet turneringen færdig, da flere modstanderne ikke kunne stille hold. Det har ikke været så nemt at skaffe herrer til holdet, da der bliver spillet single i holdkampene, og det er jo ikke det vi gør mest i, så på næste spillermøde skal det afgøres om holdet skal bestå, og man så spiller i den pulje hvor der er vendedoubler, eller om holdet skal droppes. Det hold der bliver kaldt første holdet, er spillere der træner om fredagen, og som spiller holdturnering under DGI. Roskilde amt, de har haft lige så svært ved at stille 12 hold, og få afviklet turneringen, så holdet har valgt at trække sig i næste sæson. Traditioner er til for at blive brudt, og det kan man godt sige de blev i denne sæson. Motionisterne plejer normalt at stille talstærkt op til DGI s amtsmesterskab, men i år var der ingen der deltog, det endte med at mesterskabet blev aflyst. Helt anderledes så det ud til Hvidovre motionist cup, der var som altid mange deltagere fra motionisterne både til stævnet, samt til den efterfølgende fest, som altid et godt arrangement. I efteråret blev der afviklet slagtræning en lørdag, hvor det var Finn Petersen og Brian Lundt samt jeg selv der skulle styre slagets gang, Spillerne havde tilmeldt sig via opslag i klubben, der var få gengangere der mente de kunne lære mere ellers var det mange nye banetids spillere, som tog udfordringen op til at lære noget om badminton samt regler. Et meget vellykket arrangement. Klubmesterskaberne 2005 er netop afsluttet, som noget nyt er det blevet afholdt hverdagsaftner, over en uge i stedet for kun at bruge weekender, det har der været delte meninger om både for og imod, i skrivende stund har turneringsudvalget ikke afholdt evalueringsmøde endnu, så hvordan det skal afholdes til næste sæson vides ikke. Endnu et år ældre er HB2000 blevet, og et stort arbejde bliver der stadigvæk lagt i at få Præstemosehallen, samt de andre spillesteder til at fungere optimalt, mange frivillige er tilknyttet og de bruger rigtig mange timer på, at gøre bla. Præstemosehallen til et sted man har lyst til at spille badminton i, og bagefter evt. kunne være socialt sammen i cafeen. Til slut vil jeg takke alle de mennesker der står bag mig, specielt vil jeg nævne min næstformand, holdledere, sekretær, samt de hjælpere der gerne stiller op når der skal bruges en ekstra hånd enten i afdelingen, eller når noget i klubben skal laves. Finn Ridal. 13

8 Sæsonen i Seniorafdelingen Afdelingens indlæg ved generalforsamlingen Vi har i den forløbende sæson haft 3 hold tilmeldt holdturneringen i henholdsvis KS, 4 og 9. 1.Holdet blev 4. sidst i rækken og forbliver i rækken 2. Holdet blev nr. 2 og rykker op i serie 3 3. Holdet blev nr. 3 og forbliver i rækken Vi startede året med, at vi fik nogle nye spillere der kunne gøre sig gældende i a- truppen, og vi forventede derfor lidt bedre resultater end vi fik. Målet var, at vi kunne beholde 1. holdet i KS, og at 2. og 3.holdet ville rykke op. Det har dog været en sæson med utrolig mange skader, hvilket har påvirket resultaterne i negativ retning ned igennem alle holdene. De mange skader har gjort at der, især ved a-træningen, ikke har været det fremmøde vi gerne så. Det lave fremmøde gør, at det oftest er de samme der spiller med og mod hinanden, og træningen kan derfor blive en smule ensformig. På b-træningen derimod har der været flot fremmøde, og masser af tilgang. I perioder måtte der være oversiddere i hver runde. Det betyder også, at vi skal til at overveje om vi er nødt til at lukke for tilgangen af spillere i B-truppen for en tid. Vi håber at se ligeså mange til næste år. SSU og holdledere har løbende holdt møder, hvor vi har diskuteret forskellige problemstillinger der har været. Vi er enige om, at vi er nødt at gøre noget mere for at få gang i afdelingen. De gode faciliteter, de dygtige trænere, og vores gode træningstider, havde vi håbet kunne tiltrække lidt flere spillere end det har gjort. Vi vil derfor i den kommende tid, gøre mere for, ikke mindst at tiltrække nye spillere, men også fastholde dem vi har, så vi også på lang sigt, har en seniorafdelingen der er værd at spille i. For første gang i lang tid, har vi inden sæsonen starter fundet kandidater til henholdsvis, SSU og holdledere. SSU og holdledere vil sammen danne et spilleudvalg, som allerede over sommeren vil prøve at få gang i nogle ting. Vi har dog allerede foretaget nogle ændringer som vil komme til at påvirke sæsonen næste år. Et af de tiltag vi har foretaget, er at vi har tilmeldt et 4. hold i turneringen. Dette hold har vi tilmeldt, til dels, fordi der er nogen på b-træningen der ikke får lov at spille kampe. Målet med dette hold, er dog fortrinsvis at give ungdomsspillere en 14 chance i seniorafdelingen. De unge spillere bliver ofte skræmte, når de rykker op, og vi risikere at miste dem hurtigt igen. På denne måde håber vi, at kunne støtte dem bedre, så vi på længere sigt får glæde af de spillere, der bliver brugt meget energi på at give en god træning i ungdomsafdelingen. Ungdomsspillere der rykker op på seniortræningen, vil derfor, såfremt de passer deres træning, have fortrinsret til at spille på dette hold. Er der ikke nok ungdomsspillere, vil holdet bliver fyldt op med almindelige seniorspillere. En af de problemer som vi især er opmærksomme på, er aldersniveauet i afdelingen. Mange af vores holdspillere, kan være med på veterantræningen, og som det ser ud nu, er der ikke unge spillere nok til at tage over, når de vælger at stoppe i afdelingen. I forsøg på at ændre dette, har vi fået sat en annonce i Vestegnen, hvorpå vi søger spillere som spiller fra serie 3 og op efter. Annoncen var i avisen i uge 17, men vi har desværre endnu ikke fået så meget respons ud af det. Vi har desuden sat sedler op på handelshøjskolen i København, og håber at dette vil give respons, når nye studerende fra hele landet, skal starte efter sommerferien. Vi vil fortsat sætte sedler op, hvor vi syntes det vil være relevant. Et af de tiltag, som vi allerede har foretaget med hensyn til næste sæson, har betydet, at vi har måttet sige farvel til en dygtig træner, som vi i mange år har været utrolig glad for. Jan Hammergaard har trænet os om torsdagen i flere år, og vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for samarbejdet. Vi fik dog muligheden for, at få en spillende træner i stedet for. Det vil betyde meget for holdende ned igennem rækkerne. Den nye træner hedder Thomas Hovgaard, og har i mange år spillet i HBC. Thomas skal træne os om torsdagen, mens Frank fortsat være mandagstræner. Frank, Thomas og spilleudvalget vil næste år, holde møder efter behov. Vi glæder os i seniorudvalget utrolig meget til at samarbejde med Thomas og Frank, og vi håber at de kan være med at sætte lidt gang i afdelingen. Et af vores mål i den nærmeste fremtid, er at få dannet et sponsorudvalg. Ved hjælp af sponsorer, håber vi på at kunne tilbyde vores spillere mere i form af træningstøj, træningslejr o.s.v. Vi har på nuværende tidspunkt fundet personer som vil gå aktivt ind i dette udvalg, og de vil i den nærmeste fremtid påbegynde arbejdet. Vi håber at få noget brugbart ud at dette. 15

9 Dette er lidt om hvad vi allerede har planlagt for fremtiden, og vi håber at der kommer det bedste ud af de tiltag og ændringer der bliver lavet. Vi vil desuden gerne benytte lejligheden til at takke alle dem som giver en hjælpende hånd i afdelingen. På seniorafdelingens vegne vil vi gerne sige tak for denne sæson, og på glædeligt gensyn til næste år. Rolf Magnussen, Lars Olsen, Michael De Blanck, Jesper Hjerrild, Dennis Brok og Charlotte Christensen Beretning for veteranafdelingen 2004/2005 Først vil jeg takke de 6 holdledere for deres indsats, som har været med til at sørge for nogle tilfredsstillende resultater for de 5 veteranhold, og vores ene 50+ hold. Resultaterne var: 1. veteran som spillede i veteran serie 2 blev nr. 1 i sin række og rykker op i serie 1 2. veteran som spillede i veteran serie 4 blev nr. 2 i sin række og rykker op i serie 3 3. veteran som spillede i veteran serie 7 blev nr. 3 i sin række og bliver i rækken. 4. veteran som spillede i veteran serie 9 blev nr. 2 i sin række og rykker op i serie 8 5. veteran som spillede i veteran serie 10 blev nr. 6 i sin række og bliver i rækken som spillede i 50+ serie 4 blev nr. 5 i sin række og bliver i rækken. For veteran 3 fortsætter Linda Martil For veteran 4 stopper Ove Rasmussen og erstattes af Lars Villadsen Vi siger tak til Ove for hans indsats for veteran 4, og håber at få glæde af Oves evner et andet sted i klubben For veteran 5 fortsætter Kit Knudsen, og For 50+ fortsætter John Carslund. I det forløbne år har vi haft Frank som træner, og det har været tilfredsstillende både for os og for Frank. Derfor vil samarbejdet fortsætte i den kommende sæson, og vi vil så igen få varmet op inden det egentlige spil, og få trænet med multifeeding og andre specialiteter. Det er Franks fortjeneste at de fleste af os i dag anvender den hurtigere kineserserv. For den nye sæson har veteranspilleudvalget anbefalet at vi uændret tilmelder 5 veteranhold, og hold til turnering. Det har sommetider knebet for holdlederne at samle fuldtallige hold, dette forhold er især gældende efter jul. Nu om dage rejser folk meget på vinterferie, deltager i golfturneringer, skal til koncert og meget andet. Veteranspilleudvalget vil igen i den kommende sæson melde tidligt ud med de bruttoholdopstillinger, som skal være grundlaget for vore startopstillinger. Spilleudvalget appellerer derfor til alle deltagere i veteranturneringerne at de reserverer kampdagene i deres kalender. Onsdagstræningen vil også i den kommende sæson af praktiske årsager være delt mellem en A-gruppe, og en B-gruppe. Da der altid er et vist fravær, har vi en passende overbelægning for de to grupper, og I spillere må så være fleksible, hvis det skulle vise sig at alle møder op. Træningsforløbet forsøges også i den kommende sæson planlagt forlods af Jesper og mig, for at undgå spildtid, og vi appellerer til Jer om at være seriøse og møde op til træningen, eller at melde afbud, det er ærgerligt for en spiller at stå uden makker. Til slut vil jeg takke alle veteranspillerne for en masse gode badmintonkampe og en masse råhygge, dette gælder også for lånespillere hos motionsspillerne og hos seniorveteranerne. Jeg håber at I alle, lige som jeg selv, ser frem til den kommende sæson. Kurt Af de 6 holdledere fortsætter de fem af dem i den næste sæson. For veteran 1 fortsætter Jesper Sørensen. For veteran 2 fortsætter Elsebet Petersen 16 17

10 KONKURRENCEN Der kom pænt med løsninger på Fup eller fakta i sidste nummer. De var næsten alle rigtige. Ordet der drillede var Træsk. Det betyder beregnende (f.eks. en træsk kvinde, - uha!) Vinder blev Simon Christiansen, som kan hente sin præmie i Baren Og så er der lidt at pusle med! De 9 black smiling faces skal alle gennemstreges. Det skal ske med 4 lige, sammenhængende linier. De skal altså kunne laves uden at løfte pennen fra papiret. Det er nok bedst at øve sig på en kladde. God fornøjelse! Løsningen skal afleveres til redaktøren, baren eller i postkassen senest 1. juli. Der er som sædvanlig præmie til en af de rigtige løsninger. Navn: Adresse: 18 Motionisterne HB 2000/11 Den 10.april drog 2 og 3 holdet til Borrevejle for at spille puljefinaler, begge hold kom hjem som vinder, det var rigtig godt gået. 4 holdet blev desværre 2 er i deres række, men de har gjort det godt, herreholdet fik ikke lov til at spille de sidste holdkampe da modstanderne ikke kunne stille hold, da det var på udebane kunne vi ikke gøre noget for at få dem afviklet. Førsteholdet der er spillere der træner om fredagen, og som også spiller under DGI Roskilde amt har i denne sæson haft visse problemer med at sætte hold, og få afviklet deres kampe, de har derfor besluttet, at trække holdet til næste sæson, det har fået holdlederne samt formand til at beslutte, at vores mix hold bliver rykket op i rækkerne, så vi i næste sæson kommer til at spille i fgl. rækker, motionist 2/2 3/2 5/1, herreholdet skal spille i den række hvor der er vendedoubler. Klubmesterskaberne er nu afviklet, og det blev jo gjort på en helt ny måde nemlig med spilledagene fordelt over en uge, personligt syntes jeg at det var rart ikke at skulle spille så mange kampe på en dag, ulempen for os var at der skulle skaffes barnepige flere dage, da børnene jo skulle i skole, og derfor ikke kan være oppe så sent. Nu er det jo op til turneringsudvalget om afviklingen skal foregå lige sådan til næste sæson, men jeg er sikker på at kommer der noget sagligt, kommer det med i evalueringen af afviklingen. Afslutningsfesten efter klubmesterskaberne var rigtig god, det hele var bare i top, så stor ros til festudvalget. En rigtig god nyhed at afslutte sæsonen på er, at der er hyret en træner der skal starte efter sommerferien, Kenneth Carslund har prøvetrænet os over tre uger, og der var stor enighed til vores spillermøde om at hyre Kenneth. Et par spillere har meldt ud at de stopper i motionistafdelingen efter ferien, så da vi fik henvendelse fra nogle damespillere, (og de hænger jo ikke på træerne), fik de lov til at komme ned og prøvetræne med os, de har fået at vide at de er velkomne i motionistafdelingen. Ved du allerede nu, at du vil stopper karrieren på badmintonbanen, eller kun vil have en banetid efter sommerferien, gør du det lidt nemmere med planlægningen af næste sæson, hvis du giver formanden eller en af holdlederne et ring, det samme gælder hvis du har til hensigt at skifte din makker ud, og/eller har et ønske om eller en aftale med en ny makker. Generalforsamlingen blev afviklet den 10. maj. Det var rart at så mange motionister havde fundet vej. For motionisternes vedkommende var der ikke de store ændringer. Jens Olsen blev valgt til næstformand i afdelingen og som noget nyt blev Linda Sørensen valgt som bestyrelsesmedlem. Nu glæder vi os til vores afslutningsfest den 4.juni som bliver holdt hos Jan Luplau. Festudvalget består denne gang af holdlederen fra hvert hold, så det bliver 19

11 spændende at se hvad de har fundet ud af. Den 12. marts holdt vi kobberbryllup, vi vil endnu engang takke alle dem fra HB 2000 som kom, og var med til at gøre dagen til noget vi stadigvæk lever højt på, - og tusind tak for de meget flotte gaver vi fik. Til slut vil jeg ønske alle i HB 2000 en rigtig god sommer, og på gensyn den 16. august. Anette Ridal Følgende har haft kampjubilæum i den forløbne sæson: Spillede Kampe 100 Gitte Bengtson 100 Linda Martil 100 Peter Porsdal 100 Lars Villadsen 100 Linda Sørensen 200 Charlotte Nyberg 200 Henning Jansson 200 Allan Frederiksen 200 Finn Ridal 200 Lars Hamp 300 Per Roos 300 Lars Ryder Pedersen 300 Anette Perregaard 300 Michael de Blanch 400 John Jepsen 400 John Carslund 400 Jesper Sørensen 400 Ole Høg Perregaard 600 Ove Rasmussen 20 Mesterskaber 2005 for seniorer og veteraner. Mesterskaberne blev i år afviklet den 25. til 28. april, som aftenkampe fra kl samt finalekampe lørdag den 30. april fra kl sammen med ungdomsafdelingens mesterskabskampe. Begrundelse for at flytte de indledende kampe fra en lørdag/søndag, var ikke alene den meget dårlige tilslutning til mesterskaberne i 2004.men også et ønske om at skabe en fællesskabsuge - uanset om man var A-rækkespiller eller bare havde en banetime - med en fest som afslutning. På spillerudvalgets vegne må jeg sige vi synes det lykkedes. Antallet af tilmeldte er steget til 108 mod 89 i 2004 og ikke mindst er antallet af kampe steget til 181 mod 116 i Der har været fuld aktivitet på samtlige baner fra kl. 18 til 22/23, ja en enkelt aften til Deltagerne fordelte sig med 35 damer og 73 herrer. 19 deltog i tre rækker, 48 i 2 rækker og 41 i én række. Den ændrede turneringsform har således ikke betydet at spillerne deltager i flere rækker end hidtil. Af de 181 kampe blev 25 afgjort over tre sæt, 18 blev vundet på W.O. 19 af kampene blev spillet på finaledagen. Der er brugt 43 rør bolde, hvilket giver 3,2 bold pr. kamp. En stigning på 0,3 bold pr. kamp hvilket giver et merforbrug på fire rør På de fire første dage blev spillet i 18 timer, hvilket giver en tid på 37 minutter pr. 5 kampe. Det betyder at der kan planlægges afviklet 40 kampe pr. aften inden for den nuværende tidsramme. Tidsforbruget er nu så stort, at de indledende kampe ikke kan afvikles en lørdag/søndag. Yderlige kommer, at spillere der tilmelder sig 2 elle tre rækker kan komme ud for at skulle afvikle fra 8 til 12 kampe på to dage. Ikke en rimelig måde at finde de bedste i de forskellige rækker på. Vinderne i de enkelte rækker blev: A-rækken SENIORER Vinder Nummer 2 Nummer 3 Herresingle Ole Perregaard Nicolas Kistrup Damesingle Mille Bendtsen Lene de Blanck Herredouble Ole Perregaard / Dennis Brok / Lars Juncker Michael de Blanck 21

12 Damedouble Annette Perregaard / Mille Bendtsen / Lene de Blanck Lisette Clausen Mixdouble Anette Perregaard / Dennis Brok / Lars Juncker Eva Anthonsen B-rækken Herresingle Lars Hagebarth Olsen Jakob Ingerslev Herredouble Finn Lentz / Mads Ellegaard / Lars Ryder Pedersen Jakob Ingerslev Mixdouble Vibeke Sehested / Jeanette Porsdal / Lars Hagebarth Olsen Peter Porsdal C-rækken Herresingle Brian Lundt Jan Løvgreen Jan Stabell Brian Vigh Larsen Herredouble Brian Lundt / Jan Løvgreen / Jan Luplau / Per Meinertsen Jan Bjørnholt Jens Olsen Christian Marott / Steen Willumsen Damedouble Anette Ridal / Jeanette Porsdal / Charlotte Nyberg Jannie Meinertsen Mixdouble Lenette Larsen / Charlotte Nyberg / Birgitte Larsen / Brian Lundt Jan Luplau Brian Vigh Larsen Conny Hamp / Jan Løvgreen Glade vindere A-rækken - og flere Alle billeder fra mesterskaberne og den efterfølgende afslutningsfest / præmieuddeling kan ses i albummet, der ligger i klublokalet VETERANER Herredouble Jan Larsen / Bjørn Klepsch / Michael de Blanck Finn Lentz Mixdouble Helene Jensen / Vibeke Sehested / Michael de Blanck Lars Hagebarth Olsen Damesingle, bemærk bolden. Der bydes velkommen til fest 22 B-rækken Herredouble Flemming Madsen / Per Jensen / Erik Pedersen Allan Frederiksen Mixdouble Ulla Grøn/ Elsebet Pedersen / Allan Frederiksen John Berling C-rækken Herredouble Ole Lougart / Lars Villadsen / John Berling Allan Christensen Damedouble Sonja Larsen / Ulla Grøn / Lis Kindt Elsebet Pedersen Mixdouble Kit Knudsen / Conny Hamp / Allan Christensen Lars Hamp På turneringsudvalgets vegne Kaj Ask Madsen 23 Flere billeder næste side

13 Nyt fra ungdomsafdelingen. Resultater fra klubmesterskaberne: U9 DS: 1. Laura Petersen 2. Simone de Blanck U9 HS. 1. Mark Brøns Nielsen 2. Jakob Pedersen U11 DS. 1. Gritt Ridal 2. Ulrikke Meinertsen U11 HS. 1. Jesper Pedersen 2. Bjørn Åkerstrøm U13 DS. 1. Helene Bjerrum 2. Katrine Andersen U13 HS. 1. Janus Albrechtsen 2. Phillip Stemann U13 HD. 1. Janus Albrechtsen/Michael Goldmann 2. Stefan Jørgensen/Kenneth Jørgensen Flere billeder fra præmieoverrækkelse og afslutningsfest: glade vindere og kampjubilarer, hygge med dejlig mad, samt en lille svingom. I øvrigt får billederne lov til at tale for sig selv. 24 U15 HS. 1. Jakob Albrechtsen 2. Martin Coldmann U15 HD. 1. Jakob Albrechtsen/Martin Goldmann 2. Mikkel Petersen/Thomas Mathiesen 25 Fortsættes

14 U17 DS 1. Mette Olsen U17 HS 1. Jonas Albrechtsen U17 MD 1. Maria Olsen/Jonas Albrechtsen. Desuden blev der uddelt præmier til: Årets fighter: Mark Brøns Nielsen Årets spiller: Jakob Albrechtsen Årets kammerat: Phillip Stemann Sæsonen for ungdomsspillere slutter med udgangen af maj måned. Vi ønsker spillerne og forældrene en god sommer. Ebbe Mørch-Sørensen / Ulla Mose Dejlige præmier. De strenge dommere. Lidt flere billeder fra præmioverrækkelsen ved ungdommens mesterskaber. Alle billederne kan ses i albummet i klublokalet. (fotos: Ebbe) 26 27

15 UNGDOM- U13 Serie 4 Så er denne sæsons holdkampe i serie 4 for U13-spillere slut. Det blev en rigtig god sæson for holdet, der sluttede på en flot 2. plads i rækken, kun overgået af de skrappe spillere fra FKIF, der i hele sæsonen blot tabte 3 kampe ud af 40. Vores spillere, der hovedsagelig bestod af en af Katrine A. Andersen, Helene Bjerrum, Janus Albrechtsen, Kenneth Jørgensen, Philip Stemann og Michael Goldmann, fulgte dog godt med, med en score på 30 vundne og 10 tabte kampe. Slutstilling i serien blev således: U13 4.serie detaljeret stilling K V U T Score P 1 FKIF HB NBK DBK I.K.TONO ABC GBK 3-udgået NB! Vores spillere, også de der trådte til, når stamspillerne ikke var til rådighed, skal have stor ros for deres indstilling. Alle kæmpede til det sidste, og det gav jo som det fremgår gevinst i hovedparten af kampene. Vi måtte således kun bøje os for FKIF. De 4 øvrige kampe vandt vi med en score på 29 vundne mod 3 tabte. En venlig henstilling fra bane 2 Nu har vi hørt det flere gange.. - Hvilken fremragende ide det var at sprede de indledende kampe i klubmesterskaberne ud over aftener en hel uge. Det har dog vistnok været de involverede der har været mest benovede over egen opfindsomhed. Vi er ret sikre på at hvis vi spørger de timespillere, som man ikke havde nået at få informeret om at deres bane var inddraget, så kan begejstringen ligge på et lille sted. Kort sagt: det var ikke nogen god ide, for det var en tilsidesættelse af timespillerne, som arrangørerne ikke kunne være bekendt! Klubmesterskaberne er en fin tradition som man ikke skal undvære, - ingen diskussion om det. Men det er trods alt et internt arrangement, hvor der fortrinsvis deltager holdspillere. Når det ikke er muligt at afvikle kampene på weekender, er det vel fint at benytte hverdagenes fællestræningstimer efter kl , da deltagerne, i vid udstrækning, er de samme spillere som spiller her. Men at inddrage banerne fra timespillere er ikke fint. Mange af disse har ikke noget særligt forhold til mesterskabsarrangementet. Til gengæld er spillet med vennerne tit ugens højdepunkt (og måske eneste sportslige motion). Så husk næste år: hold fingrene fra timespillernes baner! Venlig hilsen Bent, Vita, Jes, Poul Flot gået piger og drenge. Nu står sommeren for døren. Vi ses i næste sæson. Ha en go ferie. Allan Frederiksen 28 29

16 Kontaktpersoner. Lidt om bladudsendelsen Sidste år stoppede postvæsenets service med at udsende vort klubblad samt vedligeholde kartoteket over modtagerne. Dette skete som en konsekvens af det vedtagne medieforlig. Siden da har vi selv sørget for udsendelsen i alle enkeltheder, hvilket giver noget mere arbejde. Vi skal selv vedligeholde et kartotek over modtagerne, udskrive adresselabels, klistre dem på og afsende bladene som almindelige breve med Påtrykt Porto. Det har dog også givet nogle fordele. Vi føler at vi har mere kontrol med kartoteket, og vi har fået mulighed for at frasortere mere end 100 navne, hvor der er flere medlemmer i samme familie. Det var lidt om hvordan tingene fungerer, men men. Når vi udsender bladet er det desværre almindeligt, at der kommer stykker retur, og en del med påskriften ukendt på adressen. Når vi ser nærmere på sagen, er der næsten altid tale om børn. Nu om stunder er familiestrukturen tit sådan, at børn har et andet efternavn end forældrenes (eller det der står på dørskiltet / postkassen). Og postbudet skal jo ikke være detektiv. Den ideelle løsning er jo hvis man tilmelder børnene med en c/o adresse til en forælder. Så hvis nogen skulle have lyst, er en mail meget velkommen. Men det er desværre nok ikke så let at gennemføre med de bestående medlemmer. Derfor et andet forslag: Sørg for at alle familiens navne står på døren / postkassen. Så skulle der være en chance for at postbudet ser det. - Og så er der jo de medlemmer der bare flytter, uden at give besked til HB Fy fy! Det er lidt ærgerligt at spilde kroner på blade som bare kommer retur! Returblade bliver i øvrigt ikke sendt én gang til, men der ligger altid blade til fri afbenyttelse i klublokalet. Bestyrelsen: Formand: Elo Hansen Næstformand: John Berling Sekretær: Inge Larsen Kasserer: Jeanette Ingerslev Bestyrelsesmedlem: Linda Sørensen Bestyrelsesmedlem: Keld Kristensen Bestyrelsesmedlem: Finn Ridal Bestyrelsesmedlem: Kurt Larsson Bestyrelsesmedlem: Ebbe Mørch-Sørensen Bestyrelsesmedlem: Charlotte Christensen Udvalg m.m.: Ungdom: Ebbe Mørch-Sørensen Rolf Magnusen Seniorer: Charlotte Christensen Dennis Brok Motionister: Finn Ridal Jens Olsen Veteraner: Kurt Larsson Peter Pedersen Booking: Ove Rasmussen Banefordeling: Jørgen Sølvtofte (kontoret) Klubbens hjemmeside: Web-master: John Berling Redaktionen 30 31

17 Afs.: HB 2000, Præstemosehallen Præstemosen Hvidovre RETURNERES VED VARIG ADRESSEÆNDRING Så gik igen en sæson. BAGSIDEN - en sæson hvor der skete en masse. Læs bare formandens indlæg fra generalforsamlingen! I hvert fald må man give ham ret i, at fra at være to klubber, er vi nu blevet en fast sammentømret klub, hvor kun få tænker i dem og os. Igen er gået en sæson, hvor det har været en fornøjelse at lave dette lille blad. Den opmærksomme læser af Posten lagde måske mærke til, at sidste nummer var lidt længe undervejs. Forklaringen var at helligdage samt et maskinnedbrud i Rådhusets trykkeri trak produktionstiden længere end vi har været vant til. Produktionstiden er max. 10 arbejdsdage, men vi har nok generelt været heldige hidtil. Nå, belært af dette, strammer vi b denne gang. Tilbage er der kun at sige Tak for sæsonen, hav en dejlig sommer og på gensyn til efteråret!

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB MÅLØV BADMINTON CLUB Formand: Karsten Friis Tlf.: 4465 4645, kfriis@kfriis.com Kasserer: Birte Bachmann Tlf.: 4465 4645, birte@kfriis.com Banefordeler: Jakob Jespersen Tlf.: 2072 7957, jjj@maalov.dk e-mail:

Læs mere

Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer!

Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer! Medlemsblad for HVIDOVRE BADMINTON 2000 Årgang 47 Marts 2013 Nr. 1 Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer! Læs Formanden har ordet og vejledningen på side 13 Blomsterne her er JULEROSER.

Læs mere

Læs i dette nummer om: Generalforsamlingen Klubmesterskaberne Ungdomsafdelingens aktiviteter Kampjubilarer, konkurrencen og meget mere

Læs i dette nummer om: Generalforsamlingen Klubmesterskaberne Ungdomsafdelingens aktiviteter Kampjubilarer, konkurrencen og meget mere Medlemsblad for HVIDOVRE BADMINTON 2000 Årgang 44 Juni 2010 Nr. 2 Læs i dette nummer om: Generalforsamlingen Klubmesterskaberne Ungdomsafdelingens aktiviteter Kampjubilarer, konkurrencen og meget mere

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 HG Badmintons generalforsamling blev afholdt i mødelokale M1+M2 og der var fremmøde af: Søren Lorentzen, Bent Lund, Lasse Lowater, Brian Vahlkvist, Hans Jørgen

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

I dette nummer: Tøjaften Ungdommens Juleturnering 60+ fredagsholdet og meget mere

I dette nummer: Tøjaften Ungdommens Juleturnering 60+ fredagsholdet og meget mere Medlemsblad for HVIDOVRE BADMINTON 2000 Årgang 48 December 2014 Nr. 4 I dette nummer: Tøjaften Ungdommens Juleturnering 60+ fredagsholdet og meget mere Den 29. november afholdtes Ungdommens Juleturnering.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Langeskov Badminton Klub 5550 Langeskov

Langeskov Badminton Klub 5550 Langeskov Referat af generalforsamlingen den 24. februar 2015 Deltagere: Johnny Klint, Susanne Lyskjær, Carsten Johansen, Arne Lind og Hardy Käehne (bestyrelsen), derudover deltog 14 medlemmer samt dirigenten. Dagsorden:

Læs mere

Læs i dette nummer: Dommerstole Hvidovre-Cup 2011 Ny boldkontrakt og spilledragter En sjælden fødselsdag, -og meget mere

Læs i dette nummer: Dommerstole Hvidovre-Cup 2011 Ny boldkontrakt og spilledragter En sjælden fødselsdag, -og meget mere Medlemsblad for HVIDOVRE BADMINTON 2000 Årgang 44 November 2010 Nr. 4 Læs i dette nummer: Dommerstole Hvidovre-Cup 2011 Ny boldkontrakt og spilledragter En sjælden fødselsdag, -og meget mere Den 18. september

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Årgang 42 Juni 2008 Nr. 2

Årgang 42 Juni 2008 Nr. 2 Medlemsblad for HVIDOVRE BADMINTON 2000 Årgang 42 Juni 2008 Nr. 2 Lørdag den 26. april afholdt klubben kombineret sæsonafslutning, klubmesterskabsfest og lederkomsammen. Som det fremgår af billedet blev

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Referat. Generalforsamlingen i STK

Referat. Generalforsamlingen i STK Referat Generalforsamlingen i STK onsdag den 24. marts 2010 Referat af generalforsamling i Svendborg Tennisklub 24. marts 2010 1. Valg af dirigent - Gert Henningsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Formandens beretning 2014-15

Formandens beretning 2014-15 Formandens beretning 2014-15 Dette er så afslutningen på mit første år som formand for Tårnby HK. Det kan vel siges at have været et turbulent år, når man ser på de ting der er sket i løbet af året, men

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2010 kl. 17.30

Bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2010 kl. 17.30 Deltagende: Lene Sørensen, Jonas Niebling, Kristian Nielsen, Christian Thrysøe og Martin Andersen. Fraværende: Niels Monsen, Signe Baldvinsson 0. Godkendelse af referat. - Referat fra 25. november 2009

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006.

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i idrætshallen på Unge Hjems Efterskole i Højbjerg fra kl. 19.15 til kl. 21.20. Der deltog 285 medlemmer i generalforsamlingen.

Læs mere

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M.

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M. Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening I: NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED M.M. 1. Navn, formål og hjemsted Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening, F.K.I.F., der er stiftet den 5. maj 1930

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt.

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt. R E F E R A T Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 6. februar 2013, kl. 20.00 Holmebækhallen, 4681 Herfølge Fremmødte:, Conny Jung, Mie Madsen, Camila Pio, Annette Lene

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Generalforsamling - Referat

Generalforsamling - Referat Generalforsamling - Referat Stubbekøbing, den 23. februar 2013 Mødedato og sted: 22. februar 2013 kl. 17:30 Sted: Mødeleder: Referent: SB s klubhus Benny Larsen Johnny Brincker Bestyrelsesmøde: Dagsorden:

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2011 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tromborg vælges 22. Marts,

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Pkt. 2: Valg af referent: Anita Askegaard Jensen og stemmetæller: Bitten Holm Hansen

Pkt. 2: Valg af referent: Anita Askegaard Jensen og stemmetæller: Bitten Holm Hansen Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 5. februar 2015, kl. 19.30 I gangen v/hallen på Holmebækskolen Fremmødte: Karina Pedersen, Conny Jung, Trine Søgård, Charlotte Egebak,

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

I dette nummer: Generalforsamling! Klubmesterskab! Nyt fra afdelingerne! Og meget mere interessant læsestof!

I dette nummer: Generalforsamling! Klubmesterskab! Nyt fra afdelingerne! Og meget mere interessant læsestof! Medlemsblad for HVIDOVRE BADMINTON 2000 Årgang 41 Marts 2007 Nr. 1 I dette nummer: Generalforsamling! Klubmesterskab! Nyt fra afdelingerne! Og meget mere interessant læsestof! I januar / februar blev Hvidovre

Læs mere

Referat GTK generalforsamling 4. november 2014

Referat GTK generalforsamling 4. november 2014 Referat GTK generalforsamling 4. november 2014 1. Valg af dirigent: Claus Sylvest blev forslået og valgt 2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år: Peter orienterede først om medlemssituationen,

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Så står den nye sæson 2008/2009 for døren og vi glæder os til at se de unge mennesker tilbage med bat og godt humør. Ungdomsudvalget er

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2006 kl 10:00. i klubhuset i Damgårdsparken

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2006 kl 10:00. i klubhuset i Damgårdsparken Generalforsamling i Ballerup Tennisklub søndag d. 18. februar 2006 kl 10:00 i klubhuset i Damgårdsparken Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Peter Hesselholt, som blev valgt. Indkaldelsen

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Tennis i Hammel april 2014 1

Tennis i Hammel april 2014 1 Tennis i Hammel april 2014 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Lars Koch blev valgt som dirigent og konstaterede

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere