Nanopartikler i arbejdsmiljøet. Viden og inspiration om håndtering af nanomaterialer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nanopartikler i arbejdsmiljøet. Viden og inspiration om håndtering af nanomaterialer"

Transkript

1 Nanopartikler i arbejdsmiljøet Viden og inspiration om håndtering af nanomaterialer

2 Udarbejdet af: Henrik Vejen Kristensen Svend Brun Hansen Gitte Rasmussen Holm Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Keld Alstrup Jensen Ismo Kalevi Koponen Anne Thoustrup Saber Signe Hjortkjær Nielsen Håkan Wallin Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé København Ø Udgivet af: Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777, 1790 København V Branchearbejdsmiljørådet for Undervisning og Forskning Studiestræde 3, 2. sal 1455 København K Universitets og Bygningsstyrelsen Bredgade København K ISBN: Oktober

3 Indholdsfortegnelse Forord Indledning... 6 Mistanke om risici i arbejdsmiljøet... 7 Katalogets indhold og opbygning Hvad er nanopartikler og nanomaterialer? Nanopartiklers oprindelse Nanopartiklers størrelse og overfladereaktivitet Eksponering i arbejdsmiljøet Fokusering af arbejdsmiljøindsatsen Partikelstørrelsens betydning for eksponering Nanopartiklers potentielle helbredseffekter Fysiskkemiske faktorer af betydning for partiklers toksicitet Hvordan vurderer vi sundhedsrisiciene i praksis? Partikeleksempel Titaniumdioxid Partikeleksempel Carbon black Partikeleksempel Karbon nanorør Regulering og lovgivning REACH forordningen Gråzoner i REACH Kemikalieloven Arbejdsmiljøloven Produktsikkerhedsloven Miljøbeskyttelsesloven Sikkerhedsdatablade Løbende udvikling af standarder og regulering Sikkerhedsforanstaltninger APV vejen til forureningskilden Principper for det forebyggende arbejde Hierarkiet for prioritering af arbejdsmiljøarbejdet Elimination og substitution Tekniske foranstaltninger Administrative foranstaltninger Personlige værnemidler/sikkerhedsudstyr

4 7. Feltmålinger Anvendt måleudstyr Målestrategi Afvejning af nanosilica i stinkskab Simuleret spilduheld med nanotio 2 i stinkskab og rengøring Udportionering af MWCNT i arbejdstelt Blanding af pulvere i to farvelak virksomheder Blanding af pulverråvarer til compoundering i plastvirksomhed Dosering af granulat og nanoler i udviklingslaboratorium Slibning for reparation af vindmøllevinge Mekanisk test af brudstyrke af cementmørtel med og uden MWCNT Opsummering og sammenligning med publicerede partikelniveauer Vurdering af sikkerhedsniveauer (NanoSafer) Tidligere modeller og paradigmer NanoSafer 84 Parametre til identifikation af produkt og fysiskkemiske materialedata Vurdering af nanorelevans og klassifikation af nanopartiklerne Parametre til identifikation af nanopartiklernes sundhedsrisici Beregning og skalering af den potentielle eksponeringsfare Bilag 1: Opsamling af eksponeringsstudier og feltmålinger Bilag 2: Brugsvejledning til NanoSafer Bibliografi

5 Forord Nanoteknologiens udvikling rummer store danske erhvervs og samfundspotentialer inden for en lang række områder som miljø, biopharma, energi og katalyse, optik, elektronik, IKT, byggeri, plast, farve og lak samt overfladebehandling. Dette tværgående udviklingsfelt har gennem de seneste 48 år været et højt prioriteret forsknings og udviklingsområder i nationale og internationale forsknings og udviklingsprogrammer. I dag ses en hastig udvikling af forbrugerprodukter og materialer til brug i industrien med nanopartikler. Stadigt flere laboratorier og industrivirksomheder arbejder med at udnytte nanopartiklers særlige egenskaber. Forskningsresultater har de senere år givet anledning til mistanke og debat om mulige sundhedsrisici relateret til eksponering for nanopartikler i arbejdsmiljøet. Det er endnu uklart, hvilke partikler der er sundhedsskadelige for mennesker, samt i hvilket omfang mennesker vil blive eksponeret. Med udgangspunkt i eksisterende viden om nanopartiklers egenskaber er det dog allerede muligt at mindske eksponeringen for luftbårne nanopartikler og dermed skabe en proaktiv arbejdsmiljøindsats. Indeværende katalog giver viden og inspiration om muligheder for håndtering af nanomaterialer i produktion og laboratoriearbejde på baggrund af eksisterende viden på området. Kataloget er udarbejdet ud fra praktiske erfaringer, eksponeringsmålinger, litteratur og forskningsresultater indsamlet i 2009 og 2010 i både Danmark og udlandet. Det må forventes at skulle opdateres i årene fremover på baggrund af nye erfaringer og et hastigt stigende antal resultater fra de mange igangværende nationale og internationale forskningsprojekter. Formålet med kataloget er at give læseren viden og inspiration om særlige opmærksomhedsområder og redskaber til at minimere medarbejderes eksponering for nanopartikulært støv. Kataloget fokuserer på risici for eksponering for luftbårne nanopartikler i arbejdsmiljøet og mulige strategier til at forebygge eksponering. Herunder: Produktion af nanopartikler. Håndteringen af nanopartikulære pulvermaterialer og suspensioner. Støv og aerosoldannelse fra bearbejdning af nanopartikelholdige kompositmaterialer. Indholdet er henvendt til arbejdsmiljørepræsentanter fra arbejdspladser, der allerede arbejder med nanopartikler eller overvejer at anvende nanopartikler i fremtiden. Kataloget og det tilhørende risikovurderingsværktøj (NanoSafer) kan også have interesse for arbejdsmiljørådgivere og andre med interesse i debatten om risikovurdering af nanopartikler og nanopartikelholdige materialer. Læsere bør være opmærksomme på, at industriel anvendelse af nanopartikler og forskning inden for risikovurdering af nanopartikler er områder under kraftig udvikling. Der er i dag ikke udviklet specifik lovgivning på området, og kataloget er ikke godkendt som vejledning i Arbejdstilsynet, men udtrykker partnerne bag rapportens foreløbige tilgang til området. 5

6 1. Indledning Udviklingen af nanomaterialer med nye eller forbedrede egenskaber rummer store danske erhvervs og samfundspotentialer (1). Eksempelvis inden for områder som miljø, biopharma, energi og katalyse, optik, elektronik, informations og kommunikationsteknologi, plast, byggeri samt overfladebehandling. Nanoteknologi er et relativt nyt teknologisk felt, og selve ordet nanoteknologi eksisterede ikke før midt i 1970 erne, hvor det første gang blev brugt. Nanoteknologi omfatter som sådan både materialer, viden og produktionsteknologi til måling, analyse og manipulation af materialer. Mangfoldigheden i begrebet afspejler sig i Royal Societys definition af nanoteknologi: Design, produktion og anvendelse af strukturer, produkter og systemer ved at kontrollere form og størrelse i nanometerskala. (2) Feltet har gennem de seneste 48 år været et højt prioriteret forsknings og udviklingsområde i nationale og internationale forsknings og udviklingsprogrammer. Nanoteknologi har indtil for få år siden primært været en videnskabelig disciplin, hvor arbejdet foregik i laboratorierne. I dag ses en hastigt stigende produktion af nanopartikelholdige produkter og materialer. Laboratorier og industrivirksomheder udnytter i dag materialernes særlige egenskaber til forskningsrelaterede og kommercielle formål (3). Anvendelsesmulighederne for nanoteknologien er vidtrækkende, og erhvervspotentialet har derfor været sammenlignet med eksempelvis plasticindustrien, biotekindustrien eller informations og kommunikationsindustrien (3). Som eksempler på de mange industrielle anvendelser af nanoteknologi kan nævnes: Katalysatorer IT og teleteknologisk fremstilling Produktion af fiberoptik og sensorteknologi Overfladebehandling Polering og slibning Produktion af lak, plast og beton. Medicin Kosmetik Derudover kan teknologien anvendes til at forbedre mange forbrugerprodukter. Eksisterende forbrugerprodukter omfatter mere effektiv solcreme, lettere og stærkere sportsudstyr, selvrensende ovne og vinduer, smudsafvisende tøj, antibakterielle strømper, stærkere og mere elastiske byggematerialer, desinficerende vaskemaskiner og bakteriefri køleskabe. Med nanoteknologi kan stoffer kontrolleres helt ned i molekylær og atomar skala. Figur 1.1 viser, hvorledes det er muligt at kontrollere enkelte atomers position og dermed opbygge en ring bestående af kun ca. 50 atomer. 6

7 Figur 1.1: Selvorganisering og manipulation på atomart niveau Billederne Illustrerer muligheden for at kontrollere enkelte atomer med nanoteknologi. Her vist ved, at Xeatomer på en kobberoverflade formes som en ring.[ Mistanke om risici i arbejdsmiljøet Det er velkendt, at produktion, anvendelse og bearbejdning af materialer i de fleste tilfælde medfører risici for partikeleksponering. Ligeledes at støveksponeringer i arbejdsmiljøet kan forårsage alvorlige sygdomme i luftveje og hjertekarsystemet (4; 5). Mange epidemiologiske undersøgelser har endda påvist alvorlige sundhedseffekter af partikler i udendørs luftforurening ved massekoncentrationer, der er væsentligt lavere, end hvad man kan udsættes for i industrielle miljøer. Den største epidemiologiske undersøgelse på området viser, at risikoen for at få hjertekarsygdomme og lungekræft stiger i takt med øget partikelforurening i luften i udendørs miljøer (6). I erhverv, hvor ansatte har været udsat for støv og partikler fra kul, kvarts, asbest, støbning og svejserøg, er der en lang historie om forøget risiko for bl.a. lungesygdomme. Der er dog stadig stor usikkerhed om de egentlige sundhedseffekter af atmosfæriske nanopartikler fra luftforurening og syntetiske nanopartikler (2; 7). Det er derfor ikke på nuværende tidspunkt muligt at fastsætte grænseværdier for luftkoncentrationen af forskellige nanopartikler (8). På trods af usikkerheden omkring sundhedseffekter indikerer visse sundhedsvidenskabelige og arbejdsmiljøfaglige studier, at eksponering for visse nanopartikler kan have alvorlige sundhedseffekter (9; 10; 11). Blandt andet viser forsøg, at nogle typer nanopartikler (fx karbon nanorør) har asbestlignende effekter på levende organismer (7; 11). Medarbejdere i virksomheder, der enten fremstiller eller forarbejder nanopartikelholdige materialer, vil typisk være udsat for nanopartikler i høje koncentrationer over længere perioder (10). De vil derfor også være udsat for større potentielle risici i arbejdsmiljøet end andre befolkningsgrupper (12; 13). Det er derfor særligt vigtigt at fokusere på nanopartikelholdige materialer i arbejdsmiljøet, og på hvordan medarbejdernes eksponering for luftbårne nanopartikler kan mindskes. 7

8 Ud fra den tilgængelige viden omkring helbredseffekten af luftbårne nanopartikler anbefaler mange førende sikkerhedsorganisationer og forskningsgrupper, at man følger forsigtighedsprincippet og mindsker eksponeringen af medarbejdere så meget, som det er praktisk muligt (2; 7; 8; 14). Katalogets indhold og opbygning Indeværende katalog er fokuseret på arbejdsmiljøaspekter vedrørende nanopartikler og giver inspiration til strategier til at reducere medarbejderes eksponering for luftbårne nanopartikler. Kataloget adresserer en række centrale spørgsmål, som kan opstå i arbejdsmiljøorganisationen på arbejdspladser, som arbejder med nanopartikelholdige materialer. Kataloget fokuserer på risici for eksponering for luftbårne nanopartikler i arbejdsmiljøet og mulige strategier til at forebygge eksponering. Herunder: Produktion af nanopartikler. Håndteringen af nanopartikulære pulvermaterialer og suspensioner. Støv og aerosoldannelse fra bearbejdning af nanopartikelholdige kompositmaterialer. Materialer med nanostrukturer vurderes ikke at give anderledes arbejdsmiljøudfordringer end kendte udfordringer med kemiske stoffer og materialer. Kataloget giver en grundig baggrundsviden, som kan supplere læsningen af tilhørende brancherelaterede pjecer samt anvendelse af det tilhørende onlineværktøj NanoSafer. NanoSafer indeholder et værktøj til risikovurdering af specifikke arbejdsprocesser med nanopartikelholdige pulvermaterialer og væsker samt inspiration til opstilling af sikkerhedsforanstaltninger. Kapitlernes indhold er som følger: Kapitel 2 giver en definition og afgrænsning af, hvad nanopartikler er og, hvordan arbejdsmiljøindsatsen på dette område kan fokuseres. Kapitel 3 og 4 forklarer, hvorfor netop nanopartikler bør gives særlig opmærksomhed i arbejdsmiljøorganisationen og hvilke særlige karakteristika ved nanopartikler, der gør dem udfordrende i forhold til vurdering af eksponering og sundhedseffekter. Kapitel 5 giver en opsummering af den gældende lovgivning. Her påpeges gråzoner i reguleringen, som kan være anvendelig for arbejdet i arbejdsmiljøorganisationen. Kapitel 6 præsenterer den tilgængelige viden om anvendeligheden af principper og sikkerhedsforanstaltninger i arbejdsmiljøarbejdet. Kapitel 7 viser en række feltmålinger for arbejde med nanomaterialer eller partikeldannende processer på arbejdspladser. Feltmålinger beskriver specifikke cases med aktiviteter og luftkoncentrationerne af nanopartikler under udførslen af arbejde samt de anvendte sikkerhedsforanstaltninger. Kapitel 8 gennemgår tidligere redskaber og modeller til vurdering af sundhedsrisici og eksponeringsrisici ved arbejde med nanopartikelholdige materialer og giver en introduktion til det nye evalueringsværktøj NanoSafer. 8

9 For læsere, der ikke er bekendt med terminologien og nanopartiklers særlige egenskaber, anbefales det at læse de indledende kapitler, før man kaster sig over kapitel 68. Arbejdsmiljørepræsentanter, som søger svar på konkrete udfordringer eller løsninger, kan gennemse kapitel 68 for inspiration og redskaber. 9

10 2. Hvad er nanopartikler og nanomaterialer? Ordet nano kommer fra græsk, hvor det betyder dværg. Nano er en måleenhed svarende til en milliardtedel (10 9 ). 1 nanometer (nm) er én milliardtedel af én meter. Nanopartikler er begrebsmæssigt relateret til nanoskalaen, som udgør størrelser mellem 1100 nm. De er defineret, som partikler med mindst én fysisk dimension i størrelsesordenen ca. 1 nm til 100nm (15; 16). Der er endnu ikke videnskabeligt belæg for, at den nedre og øvre grænse på 1 og 100 nm medfører generiske ændringer i fysiskkemiske egenskaber. Diskussionen om definitioner foregår fortsat i regi af ISO og EU s videnskabelige komité SCENHIR (17). Derfor kan de øvre og nedre grænser i fremtiden blive ændret, når mere viden bliver etableret. Nanomateriale er et begreb, som har været brugt og defineret til at dække såvel nanopartikler som andre nanopartikelholdige materialer (ex nanokompositter, nanopartikelholdige pulvere og væsker) eller materialer med strukturer i nanoskalaen (ex nanoporøse materialer, nanostrukturerede overflader). I kataloget anvendes ordet nanopartikler som en fællesbetegnelse for alle stoffer, hvor de primære partikler har mindst én dimension mindre end ca. 100 nm. En nanopartikel er defineret af ISO som enten (16): Plader eller flager (1 dimension i nanoskalaen) Rør/fibre (2 dimensioner i nanoskalaen) Partikler (3 dimensioner i nanoskalaen) Nye syntetiske nanopartikler kan dog have flere forskellige og komplekse geometriske former (se eksempelvis figur 2.1). De kan bestå af forskellige enkeltstående eller sammensatte primære partikler og kemiske overflademodificeringer. Hvordan man definitorisk og regulatorisk håndterer de komplekse former og sammensætninger, er endnu ikke afklaret. 10

11 Figur 2.1: Eksempler på nanopartiklers mangfoldighed Eksempler på, hvor komplekse og mangfoldige nanopartiklers geometriske former kan være. [http://www.tf.unikiel.de/matwis/fnano/img/almanach jpg] Nanopartiklers oprindelse Partikler i nanostørrelse forekommer naturligt mange steder i atmosfæren. Der skelnes mellem følgende 3 typer af partikler: De naturlige nanopartikler dannes uden menneskelig indblanding og omfatter blandt andet kondensationsprodukter, små partikler fra vulkanudbrud og små partikler dannet ved afbrænding af organisk materiale (fx fra en skovbrand), samt en række biologiske molekyler såsom proteiner og DNA. De industrielle biprodukter dannes ved menneskelige handlinger. Disse inkluderer sod og partikler fra køretøjers udstødning og maskiner i industriel produktion, og de findes derfor i alle byer og nær en række industrielle processer (fx i svejserøg). De syntetiske nanopartikler designes med overlæg og fremstilles med et bestemt formål. Syntetiske nanopartikler er en nyere gruppe partikler, som medarbejdere i stadigt større omfang kan blive udsat for på arbejdspladserne. De kan bestå af metal, metaloxid, silikat, karbid, eller organiske cellevægslignende stoffer såsom peptider og fosforlipider. Nanopartikler kan også være dopede med andre grundstoffer og/eller kemisk overflademodificerede med uorganiske og organiske stoffer. Nanopartikler adskiller sig derfor oftest både størrelsesmæssigt og kemisk fra traditionelle kemikalier. Nanopartikler påkræver sig stor opmærksomhed i arbejdsmiljøorganisationen, da der er mistanke om, at deres ringe partikelstørrelse og specielle fysiskkemiske egenskaber, som netop gør dem anvendelige til en række industrielle formål, også kan forårsage sundhedsskadelige effekter. (10; 18) I arbejdsmiljøarbejdet er det væsentligt at se på industrielle anvendelser af alle typer partikler, hvis de forekommer i unaturligt høje koncentrationer i arbejdsmiljøet. Man bør derfor holde øje med koncentrationen af alle typer af partikler i luften. 11

12 Nanopartiklers størrelse og overfladereaktivitet Nanopartikler er så små, at de enkelte partikler ikke kan ses med det blotte øje. Som illustration på størrelsesordenen kan nævnes, at bredden af et almindeligt menneskehår er ca nm altså næsten tusind gang større end selv de største nanopartikler. Figur 2.2 illustrerer nanoskalaen og størrelsen af nanopartikler i sammenligning med andre objekter. Figur 2.2: Nanopartikler i sammenligning med andre objekter Kilde: Danmarks Tekniske Universitet (19) Når partiklers størrelse nærmer sig nanoskala ændres deres egenskaber ofte. Stoffer på en så lille skala opfører sig simpelthen fysisk, kemisk eller biologisk anderledes, end tilsvarende større partikler gør. Nanopartikler har en meget stor overflade i forhold til deres masse. Når størrelsen af en partikel reduceres til nanostørrelse medfører det en betydelig forøgelse af partiklens specifikke overfladeareal. Det betyder, at der er relativt flere molekyler på overfladen, som kan reagere med omgivelserne. Da det næsten udelukkende er overfladen på en partikel, der er aktiv, medfører det, at nanopartikler i sammenligning med større partikler er mere reaktive. Nanoguld: Et eksempel på synlige skift i egenskaber Et eksempel på indflydelsen af disse to faktorer (overflade og kvantemekanik) kan findes hos guld. I nanoskala ændrer guld både synlige egenskaber og reaktivitet på trods af, at det er præcis det samme grundstof som almindeligt guld. Hvor almindeligt guld har en meget karakteristisk gul farve, kan nanoguld derimod bruges til at farve fx glas rødt. Ydermere er almindeligt guld et meget stabilt og ureaktivt materiale, hvorimod nanoguld kan være katalytisk aktivt. Nanoguld er interessant i en industriel anvendelse, fordi det blandt andet har interessante katalytiske egenskaber. En partikel på 10 nm består af så få atomer, at ca. hvert tredje atom befinder sig ved overfladen. Netop andelen af atomer ved overfladen eller overfladens størrelse spiller en stor rolle for såvel den tekniske anvendelse af nanopartikler som af dets toksiske egenskaber. Tabel 2.1 illustrerer, hvor stor forskellen er på det samlede overfladeareal og partikelantallet som følge af partikelstørrelsen i 1 mg af et bestemt stof. 12

13 Tabel 2.1: Beregning af antal partikler og samlet overfladeareal i 1 mg partikler Partikeldiameter 0,01µm (10nm) 0,1µm (100nm) 1µm (1.000nm) Antal partikler Samlet overfladeareal cm cm 2 30 cm 2 13

14 3. Eksponering i arbejdsmiljøet Hver gang vi trækker vejret, indånder vi små partikler i nanoskala. Udendørs kommer partiklerne primært fra ufuldstændig forbrænding af fossile brændstoffer som fx diesel. Indendørs findes også en række kilder til små partikler, som også primært er knyttet til forbrænding. Eksempelvis fra stearinlys, rygning, gasblus, elektriske ovne og anvendelse af elektriske motorer (støvsugning, føntørring). Tidligere undersøgelser har vist, at man i det industrielle arbejdsmiljø kan udsættes for fine partikler fra arbejdsprocesser i meget høje koncentrationer og gennem længere tid. Tabel 3.1 viser eksempler på koncentrationer fundet i forskellige, overvejende traditionelle, arbejdsmiljøer (20; 21). Det er vigtigt at holde in mente, at det er eksponeringens toksiske egenskaber, der afgør, om eksponeringen reelt er høj. Tabel 3.1: Eksempler på rapporterede koncentrationer af fine partikler ved forskellige aktiviteter Koncentration angivet som partikler per cm 3 Zink støbning Arbejde med kvartssmeltning Håndlodning Stål støbning MIG svejsning Jern støbning Arbejde i lufthavn Udendørs ophold nær olieraffinaderi Slibning af granit Slibning hårdmetal, stål, keramik, teflon Slibning af aluminium Slibning af hårdt træ Spåntagning, lav mængde KSmiddel Plasma coatning af tråd Galvanisering Plastsvejsning Asfaltarbejde Sækkefyldning, titandioxid Sækkefyldning, karbon black Sækkefyldning, nikkelpulver Under Over Udsættelse for svejserøg, lodderøg samt partikler fra metalsmeltning og støbning har i lang tid været forbundet med skadelige sundhedseffekter på især luftveje, hjertekar og centralnervesystemet. Eksponeringer fra disse arbejdsprocesser består af meget fine og biologisk reaktive partikler bestående af overgangs og tungmetaller. Der er dog endnu ikke etableret sammenhænge mellem partikelantalskoncentration og biologiske effekter. 14

15 Fokusering af arbejdsmiljøindsatsen På grund af feltets omfang og bredde er det relevant at fokusere på, hvor arbejdsmiljøorganisationen umiddelbart kan gøre en forskel. Nanomaterialer kan med fordel anskues i følgende 3 kategorier (7): Luftbårne nanopartikler og aerosoler Solventbårne nanomaterialer (dispersion i vand eller anden solvent) Nanomaterialer bundet i en fast matrix Eksponering via indånding af luftbårne nanopartikler og aerosoler er den vigtigste og mest hyppige årsag til eksponering af partikler i arbejdsmiljøet (7). Nanopartikler, der er bundet i en fast matrix, er meget lidt mobile og vil derfor udgøre en meget lille risiko for at frigive nanopartikler og for eksponering af medarbejdere (8). Ligesom nanopartikler i en fast matrix er meget lidt mobile, er nanopartikler i en opløsning (solventbårne) mindre mobile end luftbårne nanopartikler (7). Nylige undersøgelser har dog vist, at nanopartikler opløst i væsker kan frigives ved tilførsel af højenergi som eksempelvis ved ultralydssonikering (22), og at væskebaseret reaktorsyntese kan resultere i lige så høje partikelkoncentrationer i arbejdszonen som tørre processer (23). Baseret på den nuværende forskning vurderes det at være mest relevant for arbejdsmiljøorganisationen at fokusere på arbejdsprocesser med direkte produktion og håndtering af partikulært støv samt frigivelse af aerosoler og støvartikler fra bearbejdningsprocesser. Partikelstørrelsens betydning for eksponering Den faktiske størrelse på specifikke nanopartikler har betydning for arbejdsmiljøarbejdet af flere grunde. I den sammenhæng kan nævnes følgende vigtige konsekvenser ved nanopartiklers størrelse: 1. Nanopartikulært støv er ikke umiddelbart synligt. 2. Øget flygtighed og spredning i luften (større tendens til at partiklerne støver). 3. Mulighed for øget eksponering gennem luftvejene. Usynligt støv Nanopartiklernes individuelle størrelse betyder, at en meget lille mængde støv kan medføre en usynlig eksponering for millioner af partikler, uden at det opdages. I princippet er dette et velkendt fænomen fra trafikerede gader, hvor partikelkoncentrationer på partikler/cm 3 ofte forekommer. Spredning og støvdannelse Særligt relevant i arbejdsmiljøsammenhænge er den øgede flygtighed og mobilitet af nanopartikler i luften. Luftbårne frie nanopartikler er mere mobile og spredes hurtigere end andre større luftbårne molekyler. De er så mobile, at deres opførsel og spredning i luft minder mest om gasarter (9). 15

16 Vigtige størrelsesrelaterede parametre for nanopartikler er, hvor tæt de pakker sig som pulver, og hvor meget de støver. Mange partikulære nanomaterialer har en lav bulkdensitet (dvs. er løst pakket) og kan forholdsvist let ophvirvles. Generelt afhænger stoffers flygtighed af deres støvningsindeks: Jo højere støvningsindeks des lettere spredes et stof i arbejdsmiljøet. Støvningsindekset er derfor en vigtigt størrelsesrelateret parameter for nanopartikler. Målinger har vist, at TiO 2 nanopartiklers støvningsindeks kan være op til 300 gange højere end sammenligneligt støv med større TiO 2 partikler (24). Dette er dog ikke en generel konklusion for alle nanopartikler (25). Partikler, agglomerater og aggregater Partikler kan deles op i frie enkeltpartikler, agglomerater og aggregater. Agglomerater er klumper af løst bundne enkeltpartikler (14). Aggregater er bundet stærkere sammen og kan ikke umiddelbart adskilles (15). Når nanopartikler forekommer i luften har de en stærk tendens til at agglomerere med andre partikler. Når partikler samles som aggregater, mindskes deres samlede overflade, hvorimod overfladearealet for agglomerater forbliver uændret. På figur 4 ses fysiske processer, der har indflydelse på dannelsen af agglomerater. Disse processer er ikke overraskende meget afhængige af partiklernes overfladekemi. Figur 3.1: Mekanismer bag agglomerering (24) I praksis har agglomerering og aggregering stor betydning for, hvorledes nanopartikler opfører sig som pulver og i luften. Hermed også for hvor stor eksponeringsfaren er (24). I arbejdsmiljøet vil langt de fleste nanopartikler ikke findes i luften som frie partikler, men derimod som enten agglomerater eller aggregater af partikler. Nanopartikler i luften vil binde sig til hinanden og til andre støvpartikler. Helt konkret betyder det, at en del af de luftbårne nanopartikler kan vedhæftes til almindeligt synligt støv og spredes sammen med det. Eksponeringsrisiciene ved inhalation ændres under partiklernes bevægelse fra den oprindelige kilde til luften i de generelle arbejdsområder blandt andet på grund af agglomerering (26). Agglomerering ændrer deponeringsmønsteret i luftvejene. 16

17 Flere faktorer såsom arbejdsform, luftbevægelse, luftfugtighed og ovennævnte aersoldynamiske processer har indflydelse på omfanget af spredningen af nanopartikler. Der er set en tendens til, at en lav luftfugtighed i arbejdsmiljøet vil få flere små agglomerater af nanopartikler til at blive luftbårne (27) og dermed øge eksponeringsrisikoen. Hvis nanopartikler bliver luftbårne, spredes de hurtigt. Herved vil de give anledning til eksponering også andre steder end lige der, hvor udledningen af partiklerne sker. Dette medfører, at nanopartikler potentielt set kan spredes og deponeres på mange overflader vidt omkring i arbejdsmiljøet (9; 28). I kraft af deres lille størrelse afsættes nanopartikler ikke med tyngdekraften på samme måde som andet støv. Derfor kan nanopartikler spredes i 3 dimensioner og afsættes andre steder end blot på oversiden af vandrette overflader. Dette kan være en kilde til langtidseksponering af medarbejdere grundet hudkontakt og indtag af nanopartikler (9). Tilfredsstillende rengøring af arbejdsmiljøer med nanopartikler er derfor en udfordring og kræver en grundigere rengøring, end det almindeligvis vil være nødvendigt. Overflademodificering Nanopartiklers egenskaber er i vid udstrækning bestemt af deres overfladeegenskaber. Ved overflademodificering er det muligt for forskere at manipulere med nanopartiklerne og fremstille syntetiske partikler med lige præcis de ønskede egenskaber. Derfor er mange kommercielle nanopartikler kemisk overflademodificerede. Eksempelvis anvendes overflademodificering ofte til at mindske nanopartiklernes tendens til at agglomerere (29), hvilket kan ændre partiklernes opførsel og effekter i arbejdsmiljøet. Eksponeringsveje For at kunne forebygge og reducere den potentielle eksponering for medarbejderne er det nødvendigt at kunne identificere kilder og mulige årsager til eksponeringsrisici. I arbejdsmiljøsammenhænge inddeles eksponeringsvejene typisk i følgende 3 kategorier (9): Deponering i lungerne ved indånding Optag gennem huden ved hudkontakt Optag gennem tarmen via mad og spyt Luftvejene anses for at være den største årsag til eksponering (7), hvilket understreger vigtigheden af partiklernes tendens til at støve (støvningsindeks). Nylige studier har dog vist, at dette ikke betyder, at andre eksponeringsveje er ubetydelige (30). Indånding er den primære eksponeringsvej for nanopartikler i arbejdsmiljøet. Der er meget begrænset viden om eksponering via andre veje såsom gennem huden og via mavetarmkanalen. 17

18 Grafen i figur 3.2 illustrerer, hvor stor en andel af partikler i luften der indåndes og deponeres i forskellige regioner i luftvejene. Af figuren fremgår det, at partikler i størrelsesordenen 1300 nm deponeres dybt i lungerne i alveoler og bronkier i langt større omfang end større partikler. Bemærk at deponering i næse og svælg øges, når nanopartiklerne bliver meget små. Figur 3.2: Deponering af partikler i luftvejene 100 Deponeringseffektivitet i % Lungeblærer (alveoler) Luftrør og bronchier Næse og svælg 0 0,01 0, Partikeldiameter i µm (1000 nm) Efter indånding afhænger deponeringen af partikler i lungerne af partikelstørrelse. Partikler med en diameter større end 10 µm deponerer primært i de øvre luftveje (næse, næsesvælg), mens mindre partikler er i stand til at deponere i større antal og dybere nede i bronkierne. Nanopartiklerne kan nå helt ned i alveolerne (lungeblærerne). Tilbageholdelsen af partikler afhænger af mange faktorer herunder partikelkarakteristika (se afsnit 3.) og anatomiske forhold. Nanopartiklers størrelser gør, at de kan trænge helt ned i de fineste dele af lungerne (alveolerne). Endvidere øger størrelsen af nanopartikler risikoen for eksponering af medarbejdere, da nanopartikler ikke er synlige, og samtidig er mere støvende og flygtige i arbejdsmiljøet end andre stoffer. 18

19 4. Nanopartiklers potentielle helbredseffekter De største eksponeringsrisici for nanopartikler i arbejdsmiljøet opstår ved indånding af luftbårne nanopartikler og aerosoler. Dette afsnit fokuserer derfor på helbredseffekter, som kan optræde efter indånding af partikler. Der kan dels være tale om effekter i lungerne dels i resten af kroppen ved spredning fra lungerne. Figur 4.1: Nanopartiklers mulige transport og effekter i kroppen nervebaner inhalation deponering i luftveje blodbanen? foster CNS-effekter interstitium dysfunction i blodkar lungeinflammation DNA-skade systemisk inflammation ophobning i andre indre organer immunologisk aktivering i organer hjertekar effekter Figur 4.1 viser den mulige partikeltransport (optrukne linje) og indirekte effektkaskade (stiplede linjer) via biologiske signalstoffer efter respiratorisk eksponering og deponering af nanopartikler i luftvejene. Partikeltransporten kan ske via penetration af cellevægge (translokation) og transport langs blod og nervebaner. Dyreforsøg har vist, at nanopartikler kan optages i blodbanen og herfra føres videre til celler, organer og nervesystemet (10). Mekanismerne, der styrer disse processer, afhænger af partikelstørrelse, og nanopartikler kan lettere optages end større partikler (10). I den forbindelse kan det pointeres, at uopløselige og svagt opløselige nanopartikler kræver opmærksomhed i arbejdsmiljøsammenhænge. Når en opløselig nanoopartikel trænger ind i kroppen, vil den opløses og opføre sig som almindelige opløselige stoffer (31). Uopløselige stoffer derimod vil bevare deres særlige nanostruktur, når de trænger ind i kroppen (31), og det er derfor denne type nanopartikler, der kan udvise sundhedsskadelige effekter. Kroppens forsvarsmekanismer Der er en række forsvarsmekanismer i luftvejene, som holder slimhinderne fri for partikler og andet fremmed materiale. I svælg og bronkier fungerer et rensningsanlæg; det såkaldte mukuciliære system. Det mukuciliære system virker ved at opfange partikler i slimlaget og transportere dem op til svælget, hvorfra de synkes. Det mukuciliære system er et hurtigt og effektivt rensningssystem. Hvis partiklerne kommer længere ned i alveolerne er fjernelsen af partikler meget langsommere. Dette skyldes, at alveolerne benytter sig af andre forsvarsmekanismer. I alveolerne fjernes partikler sædvanligvis af makrofager (cellens skraldemænd). Makrofagerne kan optage partiklerne ved fagocytose. Derefter fjernes partikler fra lungerne ved, at makrofagerne krydser lungeepithelet eller ved, at partiklerne opløses i makrofagerne efter optag. 19

20 Partikler kan være fanget i lungerne i meget lang tid. De kan være koncentreret i bestemte områder af lungen og her føre til en omdannelse af lungevæv til bindevæv. Denne proces kaldes fibrose. Enkelte studier tyder på, at nanopartikler i begrænset omfang også kan krydse lungeepithelet ved andre mekanismer. Herved kan de havne i blodbanen (translokation) og føres med blodet rundt til andre organer (10). Nanopartikler kan have de samme dimensioner som biologiske molekyler og kan interagere med disse. Nanopartikler kan i visse tilfælde bevæge sig fra lungerne til blodbanen. Herefter kan de transporteres til andre organer som fx lever og hjerte. Inflammation Langvarig inflammation disponerer patienter for udvikling af kræft. Det ses hos patienter med autoimmune sygdomme, infektionssygdomme og ved kemisk/mekanisk irritation. Partikelinduceret lungeinflammation kan også være forbundet med udvikling af andre luftvejslidelser såsom kronisk obstruktiv lungesygdom (en effekt lig rygerlunger) og astma. Studier i rotter har vist, at nanopartikler resulterer i øget inflammatorisk respons sammenlignet med større partikler med den samme kemiske sammensætning. Astma, kronisk obstruktiv lungesygdom og lungekræft er lungesygdomme, som mennesker har øget risiko for at udvikle, når de indånder partikelholdig luft. Kræft Antallet af undersøgelser af kræftforekomst hos mennesker efter eksponering for industrielt fremstillede nanopartikler er meget begrænset. Den viden, man har om effekter på mennesker, stammer primært fra befolkningsundersøgelser. Her har man set på forekomsten af lunge og hjertekarsygdomme og relateret forekomsterne til eksponeringen for atmosfærisk luftforurening, primært bestående af ultrafine partikler fra forbrændingsprocesser (fx dieseludstødningspartikler). Sodpartikler indeholder typisk delvist uforbrændte tjærestoffer, som forventes at spille en vigtig rolle i kræftudviklingen ved udsættelse for luftforurening. Der findes en række studier, hvor man har undersøgt forekomsten af lungekræft blandt ansatte i brancher, hvor der foregår eksponering for karbon black og titaniumdioxid. Disse studier har dog ikke kunnet påvise en øget forekomst af lungekræft hos de ansatte. Det er opgjort, at ca. 9 % af alle lungekræfttilfælde i verden i år 2000 kunne tilskrives eksponeringer i arbejdsmiljøet (4; 5). Disse tilfælde er især associeret med eksponering for krystalinsk silica, kulstøv og asbest. Hvis man indånder partikler, kan det give lungekræft på to forskellige måder. Den ene er, at partiklerne forvolder skade ved at reagere direkte med DNA. Den anden skyldes, at der opstår en betændelsesreaktion i lungerne efter indånding af partikler. Betændelsestilstanden er karakteriseret ved, at specielle hvide blodlegemer (neutrofile celler) tiltrækkes til lungerne. Ved betændelsesreaktionen udskiller neutrofile celler reaktive iltforbindelser, som kan give skader på DNA. 20

21 Effekter i hjerte-karsystemet Luftforurening er anerkendt som en vigtig risikofaktor for hjertekarsygdom i bysamfund. Nanopartikler fra forbrændingsprocesser øger risikoen for hjertekarsygdomme og slagtilfælde. Mekanismerne for partikelrelaterede sygdomme i hjertekarsystemet er endnu ikke endelig afklaret. De foreslåede hypoteser er, at den partikelinducerede lungeinflammation fører til systemiske effekter. Enten direkte ved translokation fra lungerne eller indirekte via frigørelse af forskellige mediatorer. Der er en meget begrænset viden om syntetiske nanopartiklers effekter på hjertekarsystemet. På baggrund af enkelte studier samt eksisterende viden fra studier af forbrændingspartikler vurderes det at være sandsynligt, at fremstillede nanopartikler kan have potentiale til at forårsage effekter på hjertekarsystemet. Udsættelse for partikelholdig luft øger risikoen for at udvikle visse sygdomme i hjertekar systemet. Åreforkalkning er et eksempel på en sygdom i blodkarrene, hvis forekomst øges ved partikeleksponering. Åreforkalkning er en kendt risikofaktor for slagtilfælde og hjertetilfælde. Effekter i centralnervesystemet (CNS) Nanopartikler kan nå hjernen fra lungerne via to forskellige mekanismer: 1) transport langs nervebaner fra det olfaktoriske epitel altså lugtesansen, 2) optag gennem blodhjerne barrieren efter translokation fra lungen til blodbanen. CNSeffekter er velkendte fra tungmetal eksponeringer (fx mangan og bly), men det er stadig uklart, om nanopartikler generelt skulle kunne forårsage uønskede CNSeffekter. Fysisk-kemiske faktorer af betydning for partiklers toksicitet Når man vurderer nanopartiklers risici og helbredseffekter, tages en række parametre i brug. Det skyldes, at mange traditionelle metoder og vurderingsværktøjer, som baserer sig alene på koncentration (dosis/respons), ikke er anvendelige og/eller praktisk mulige at anvende på mange nanopartikler. Nedenfor er en liste over de mest anerkendte fysiskkemiske risikofaktorer, man kan anvende til at vurdere et givent nanopartikulært pulver. Størrelse Nanopartiklers størrelse bevirker, at de ofte besidder andre egenskaber end det samme stof i en større partikler (32). Det er netop disse egenskaber, der giver nanopartikler et væld af nye anvendelsesmuligheder, som også giver anledning til potentielle sundhedseffekter (10). Når man i arbejdsmiljøsammenhænge taler om nanopartikler, bruges begrebet typisk om en kombination af størrelse og funktionalitet. De særlige egenskaber, der adskiller nanopartikler fra større partikler, vil typisk (men ikke kun) forekomme i størrelsesordenen 1300nm. Det specifikke overfladeareal er større på nanopartikler end større partikler. Det er med til at skabe specielle reaktive egenskaber i overfladen, fordi relativt store andele af partiklens atomer sidder i overfladen. Det er formentlig en af forklaringerne på, at en række nanopartikler er mere toksiske end større partikler af samme materiale, når toksiciteten gøres op på massebasis. 21

22 Det specifikke overfladeareal af nanopartikler er en meget vigtig parameter for, hvordan partiklerne opfører sig i arbejdsmiljøet og for deres giftighed. Overfladearealet bruges derfor som en central indikatorer for risikovurdering af partiklerne. Kemisk sammensætning Et materiales kemiske sammensætning er af betydning for de toksiske egenskaber. Desuden kan kemiske overflademodificeringer enten øge eller mindske et materiales toksiske egenskaber. Form Det er sandsynligt, at formen af nanopartikler er af betydning for toksicitet. Der er dog generelt meget begrænset viden på dette område. Man ved dog, at der kan være øget risiko for udvikling af lungesygdomme efter udsættelse for uopløselige (svagt opløselige) lange fibre. Der er mistanke om, at dette også gælder for lange fiberformige nanopartikler. Dette er omtalt senere i eksemplet om karbon nanorør. Opløselighed/biopersistens Uopløselige nanopartikler kan udgøre et større helbredsproblem end opløselige partikler, fordi de kan opholde sig i kroppen over længere tid. De uopløselige partikler kan føre til kronisk inflammation i lungerne. Ved inflammation frigøres reaktive forbindelser, som kan føre til udvikling af kræft. Uopløselige nanopartikler forventes at udgøre et større helbredsproblem end opløselige nanopartikler, fordi uopløselige partikler kan opholde sig i kroppen over længere tid. Opløselige nanopartikler bestående af toksiske stoffer vil også være et problem, men de vil opføre sig mere som kendte vandopløselige kemikalier. Krystalfase Silica (SiO 2 ) er et eksempel på et stof, hvor krystalfasen er af stor betydning for toksiciteten. SiO 2 findes på flere forskellige krystallinske og amorfe faser. Indånding af krystallinsk silica (kvarts) kan føre til udviklingen af silikose, bronkitis og lungekræft. Disse skadelige sundhedseffekter ses ikke ved udsættelse for amorft silica. Overflademodificering af partikler Overflademodificering er vigtig at medtage i risikovurderingen af nanopartikler, da det påvirker mange forskellige egenskaber i partiklen. Egenskaberne inkluderer blandt andet kemisk reaktivitet og opløselighed i vand og fedt. Nanopartiklers toksicitet er afhængig af overflademodificeringen (10; 33). Nanopartiklers evne til at trænge ind i kroppen og opkoncentreres i levende organismer er i vid udstrækning afhængig af deres overfladekemi og overfladens modificeringer (10). 22

23 Figur 4.2: Kemisk overfladefunktionalisering Partikelkerne Kemisk overflademodificering Også nanopartiklers opførsel i kroppen er afhængig af overflademodificeringen. Eksempelvis kan overflademodificeringen af nanopartikler være afgørende for, hvilke organer de potentielt ophobes i (2), samt i hvilket omfang de kan trænge ind i enkelte celler (10). Det kan også have betydning for om et nanopartikler kan trænge forbi naturlige barrierer og forsvarsmekanismer i kroppen fx mellem blodbanen og hjernen (2). Industrielt fremstillede nanopartikler er i stort omfang kemisk overflademodificeret og sammensætningen heraf kan variere meget alt efter anvendelsesformål. Enhver modificering af nanopartiklers overflade vil påvirke deres toksicitet (33). Hvordan vurderer vi sundhedsrisiciene i praksis? Alle nye nanopartikler, der indføres i produktionen eller på laboratoriet, bør vurderes enkeltvis for mulige sundhedsrisici. Det vil være relevant at søge svar på følgende spørgsmål: Hvad er det for et specifikt materiale, der håndteres? Er der tale om et nyt (nano)materiale eller et kendt materiale? Hvilke eventuelle toksikologiske egenskaber har det? Under hvilke betingelser og mængder vil man acceptere eksponering? Normalt bruges sikkerhedsdatabladet som reference for dette arbejde, og data fra sikkerhedsdatabladet vil ofte være den eneste lettilgængelige information i hænde. Ny forskning (se eksempelvis (20)) har dog sat spørgsmålstegn ved anvendeligheden af de målemetoder (ex. dosisrespons) og klassificeringsprincipper (ex. tonnagekrav og indholdsprocent), der ligger til grund for sikkerhedsdatabladet. Udfordringer for vurderingen af nanopartikler og den aktuelle regulering på området er uddybet i kapitel 2 og 3, der også giver bud på relevante data til at supplere sikkerhedsdatabladet. Visse af disse data kan fremskaffes via kemikaliedatabaser (fx ESIS (34)) eller ved at kontakte leverandøren 23

24 af produktet. Andre kan findes ved fysisk/kemisk karakterisering i laboratoriet (internt eller eksternt). Supplerende data til sikkerhedsdatabladet kan være nødvendige for at lave en risikovurdering. Visse af disse data kan fremskaffes via kemikaliedatabaser eller ved at kontakte leverandøren af materiale/produktet. Andre kan findes ved fysisk/kemisk karakterisering i laboratoriet (internt eller eksternt). Som hjælp til at besvare ovenstående spørgsmål er der i tillæg til indeværende katalog udviklet et evalueringsværktøj (NanoSafer), som kan bruges til at evaluere risikoen ved specifikke materialer og processer. NanoSafer giver samtidig en indikation af, hvilket sikkerhedsniveau man bør sigte efter i det forebyggende arbejde (se nærmere beskrivelse i kapitel 8) Partikeleksempel - Titaniumdioxid Titaniumdioxid er blevet produceret kommercielt siden 1923 og udgør i dag på volumenbasis næsten 70 % af den totale produktion af pigmenter. Titaniumdioxid (TiO 2 ) anvendes som hvidt pigment i en lang række industrielle produkter som maling, plastik, papir, fødevarer og tandpasta. Desuden anvendes titaniumdioxid i kosmetik og hudplejeprodukter. Herunder solcremer, hvor TiO 2 beskytter huden mod UV lys. Siden 1960 erne er titaniumdioxid blevet overflademodificeret med andre materialer, som f.eks. silica og aluminium til forskellige kommercielle anvendelser. Der er foretaget rigtig mange undersøgelser af titaniumdioxids effekter. Dette skyldes, dels at titaniumdioxid tidligere blev inkluderet i studier som negativ kontrol (typisk sammen med kvarts), og dels at titaniumdioxid er blevet anvendt i så stort omfang i mange forskellige forbrugerprodukter. De fleste studier har fokuseret på titaniumdioxids lungeeffekter. Rotter, som bliver udsat for høje koncentrationer af titaniumdioxid, udvikler lungekræft. Undersøgelser af arbejdere eksponeret for titaniumdioxid i pigmentstørrelse har dog ikke påvist en sammenhæng mellem erhvervsmæssig eksponering for titaniumdioxid og øget risiko for lungekræft. På grund af titaniumdioxids anvendelse i solcremer og kosmetik er eksponering og optag gennem huden blevet undersøgt i enkelte studier. De få tilgængelige studier tyder på, at optag af titaniumdioxid gennem (rask) hud er minimal. Dog kunne man forestille sig, at situationen ville være anderledes ved hudsygdomme/ødelagt hud. Dette er dog ikke systematisk undersøgt. Titaniumdioxid anvendes i en række fødevarer, medicin og tandpasta og eksponering gennemmavetarmkanalen er også undersøgt. I et nyt litteraturstudie af titaniumdioxids toksiske effekter blev der blot identificeret et enkelt studie af konsekvenserne af udsættelse for titaniumdioxid via mavetarm kanalen. Studiet viste, at partiklerne i mus kunne transporteres gennem mavetarm slimhinden til blodet og herefter via blodet videreføres til andre organer ved en meget høj eksponering for titaniumdioxid partikler i nanostørrelse. Når man ser på de fysiskkemiske egenskaber, som er afgørende for titaniumdioxids toksiske effekter, viser studierne gennemgående, at partikelstørrelse (og dermed overfladeareal) er af stor betydning for titaniumdioxids toksicitet. En lang række undersøgelser har vist, at 24

25 partikeltoksiciteten øges med faldende partikelstørrelse/stigende overfladeareal. Der er dog også en række andre fysiskkemiske faktorer som påvirker toksiciteten. Det drejer sig fx om forhold som aggregering, krystalstruktur og overflademodifikation. Den amerikanske arbejdsmiljøstyrelse (NIOSH) har i et forslag anbefalet, at der sættes forskellige grænseværdier for titaniumdioxidpartikler i nanostørrelse og pigmentstørrelse. NIOSH har foreslået grænseværdier på henholdsvis 1,5 mg/m 3 for fine titaniumdioxidpartikler og 0,1 mg/m 3 for ultrafine partikler (tidsvægtede gennemsnit i op til 8 timer per dag ved en 40 timers arbejdsuge). Partikeleksempel - Carbon black Carbon black er et eksempel på en nanopartikel, som består af kulstof. Carbon black bruges i meget store mængder i industrien, hvor det anvendes som sort pigment i trykfarver og til at forstærke gummiprodukter. Carbon black fremstilles ved en kontrolleret gasfase pyrolyse og delvis forbrænding af hydrokarboner (kulbrinter). Carbon black partikler er karakteriseret ved at have et stort specifikt overfladeareal. Desuden kan carbon black partikler i mindre grad have forskellige kemikalier som fx polyaromatiske hydrokarboner og metaller adsorberet til overfladen. Dette er i kontrast til dieseludstødningspartikler, som har betydelige mængder af kemikalier i overfladen. Der er foretaget mange undersøgelser af carbon blacks toksiske effekter. Særlig carbon black typen Printex 90 er undersøgt i en lang række studier, da den både anvendes som referencepartikel mellem forskellige studier og som model for en partikeltype (næsten) uden adhærerede organiske forbindelser. Kulstof findes i stort set alt organisk materiale, og normalt betragter vi ikke kulstof som toksisk. Hvis kulpartiklerne er små, kan de imidlertid føre til sygdomme som blandt andet lungekræft, hvis de indåndes. Det er ansatte i produktionen af carbon black samt i trykkeribranchen, der er særligt udsatte for at blive påvirket af carbon black. WHOs kræftforskningsinstitut IARC har klassificeret carbon black som muligvis kræftfremkaldende for mennesker (gruppe 2B). Baggrunden for denne klassificering er, at rotter, som eksponeres for carbon black, har forhøjet forekomst af lungekræft. Undersøgelser af arbejdere beskæftiget i carbon black produktion og gummiindustrien giver dog ikke nogen entydig sammenhæng mellem eksponering for carbon black og udvikling af lungekræft. Carbon black er, som titanium dioxid, blevet undersøgt for inflammationsfremmende egenskaber. Studier, hvor gnavere er blevet eksponeret for carbon black i nanostørrelse, har da også analogt til titaniumdioxid vist, at dette giver større inflammation end en tilsvarende masse af større partikler af samme materiale. Partikeleksempel - Karbon nanorør Karbon nanorør er et andet eksempel på et kulstofbaseret produkt. Karbon nanorør er et meget let materiale og er alligevel meget stærkere end stål. Karbon nanorør er således et af de mest lovende nye nanopartikler på markedet. Man kan derfor forvente, at det i fremtiden vil blive anvendt i produkter, hvor man ønsker et let og stærkt materiale. Karbon nanorør anvendes allerede nogle steder indenfor batteriteknologi og elektronik, da materialet er bedre til at lede strøm end kobber og tilmed kan fungere som halvleder. Karbon nanorør (carbon nanotubes, CNT) findes i mange udgaver. Overordnet set kan de deles op i enkeltvæggede (single walled karbon nanorør, SWCNT) og flervæggede karbon nanorør (multi 25

26 walled karbon nanorør, MWCNT). SWCNT består af et enkelt grafenlag, som principielt er rullet op som en cylinder, mens MWCNT består af adskillige af disse cylindre pakket lagdelt inden i hinanden (se figur 8). Karbon nanorør kan være mange mikrometer i længde og kaldes typisk for lange, hvis de er længere end 15/20 µm. Der findes adskillelige deriviater af CNT samt variationer af strukturen. En nyere type CNT kaldes nanobuds og er kulstof nanorør med udvækster af fullerener (fx C60) Figur 4.3: Grafen og karbon nanorør Billederne viser, hvordan et net af kulstof (grafen) rulles og danner et enkeltvægs kulstof nanorør Kilde: Wikimedia Commons Karbon nanorørs fiberlignende struktur har en form, som er sammenlignelig med asbestfibre. Anvendelsen af asbest som flammehæmmende og isolerende byggemateriale havde sit højdepunkt i efterkrigstiden. Det viste sig imidlertid, at arbejdere udsat for de lange, tynde asbestfibre havde en øget forekomst af den ellers meget sjældne lungekræftform (mesotheliom). På den baggrund blev anvendelse af asbest forbudt i Danmark i Med asbest i tankerne har forskere og myndigheder i både ind og udland været meget opmærksomme på eventuelle sundhedsskadelige effekter forbundet med industriel anvendelse af karbon nanorør. Fordi anvendelsen af karbon nanorør er i sin startfase, findes ingen undersøgelser af karbon nanorørs sundhedseffekter hos mennesker. For at undgå en eventuel ny asbestlignende sag har der igennem de seneste 56 år været en intensiv forskning i karbon nanorørs effekter på cellekulturer og dyr (primært gnavere). Celleforsøgene har generelt kun vist svage effekter af karbon nanorør i modsætning til mange af de forsøg, hvor mus er blevet udsat for karbon nanorør i lungerne eller maven. Her opstod der i de fleste tilfælde opstod små knuder af celler (granulomaer), fortykkelse af lungevæggen samt arvæv i lungerne hos musene i løbet af nogle uger. Disse lungeskader kan sammenlignes med tidlige skader efter indånding af asbest i mus. Flere udenlandske forskergrupper er lige nu i gang med at undersøge langtidseffekter af karbon nanorør, og resultaterne antyder, at visse typer af karbon nanorør potentielt kan være lige så sundhedsskadelige som asbest. For få år siden blev resultaterne fra det første langtidsstudie om eksponering af mus med karbon nanorør publiceret (35). Studiet blev gennemført af japanske forskere. Det viste, at karbon nanorør under de givne betingelser kan forårsage bughindekræft. Studiet blev dog kritiseret for at anvende genmodificerede mus, og at musene blev eksponeret for meget høje doser af karbon nanorør. I et 26

Design, produktion og anvendelse af strukturer, produkter og systemer ved at kontrollere form og størrelse i nanometerskala. (2)

Design, produktion og anvendelse af strukturer, produkter og systemer ved at kontrollere form og størrelse i nanometerskala. (2) Forord Nanoteknologiens udvikling rummer store danske erhvervs- og samfundspotentialer inden for en lang række områder som miljø, bio-pharma, energi og katalyse, optik, elektronik, IKT, byggeri, plast,

Læs mere

3. Eksponering i arbejdsmiljøet

3. Eksponering i arbejdsmiljøet 3. Eksponering i arbejdsmiljøet Hver gang vi trækker vejret, indånder vi små partikler i nanoskala. Udendørs kommer partiklerne primært fra ufuldstændig forbrænding af fossile brændstoffer som fx diesel.

Læs mere

4. Nanopartiklers potentielle helbredseffekter

4. Nanopartiklers potentielle helbredseffekter 4. Nanopartiklers potentielle helbredseffekter De største eksponeringsrisici for nanopartikler i arbejdsmiljøet opstår ved indånding af luftbårne nanopartikler og aerosoler. Dette afsnit fokuserer derfor

Læs mere

Nano i arbejdsmiljøet

Nano i arbejdsmiljøet Nano i arbejdsmiljøet Nanomaterialer findes på mange arbejdspladser i Danmark, og det har øget opmærksomheden på nanomaterialer i arbejdsmiljøet. Med denne pjece ønsker 3F at informere om nano i arbejdsmiljøet.

Læs mere

NANOKEM Kræft og hjerte-kar sygdomme

NANOKEM Kræft og hjerte-kar sygdomme NANOKEM Kræft og hjerte-kar sygdomme Anne Thoustrup Saber Seniorforsker Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Toksicitet Kræft Hjerte-kar sygdomme Allergi Fosterskadende effekter Direkte sammenhæng

Læs mere

Luftbårne nanopartikler i arbejdsmiljøet

Luftbårne nanopartikler i arbejdsmiljøet Luftbårne nanopartikler i arbejdsmiljøet Viden og inspiration om håndtering af nanomaterialer Kolofon Udarbejdet af: Henrik Vejen Kristensen Svend Brun Hansen Gitte Rasmussen Holm Teknologisk Institut,

Læs mere

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe. Nanosikkerhed Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.dk Nanosikkerhed på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Nanosikkerhedsforskning

Læs mere

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe. Nanosikkerhed Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.dk Nano på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Nanosikkerhedsforskning

Læs mere

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe. Nanosikkerhed Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.dk Nano på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Nanosikkerhedsforskning

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT NANOTEKNOLOGI OG ARBEJDSMILJØ Henrik Vejen Kristensen Center for Arbejdsliv hvk@teknologisk.dk +45 7220 2636 NANOPARTIKLER I ARBEJDSMILJØ Baggrundsviden Nanopartikler

Læs mere

Nanomaterialer på danske arbejdspladser. hvor og hvordan? Kilde: Dansk Center for Nanosikkerhed

Nanomaterialer på danske arbejdspladser. hvor og hvordan? Kilde: Dansk Center for Nanosikkerhed Nanomaterialer på danske arbejdspladser hvor og hvordan? Kilde: Dansk Center for Nanosikkerhed Nanomaterialer EU Forslag til en definition et naturligt, tilfældigt opstået eller fremstillet materiale,

Læs mere

Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu

Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu Identificerede sundhedskonsekvenser indtil nu Nanomaterialer kan trænge længere ind i den menneskelige

Læs mere

5. Regulering og lovgivning

5. Regulering og lovgivning 5. Regulering og lovgivning Sikkerhedsarbejdet på arbejdspladsen bør altid tage udgangspunkt i eksisterende lovgivning og vejledninger med hjemmel heri. Lovgivning relevant for nanopartikler findes på

Læs mere

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Maj 2015 Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet Virksomheders

Læs mere

Kan virksomheder identificere nanomaterialer i deres produktion og vurdere, om medarbejderne udsættes for dem?

Kan virksomheder identificere nanomaterialer i deres produktion og vurdere, om medarbejderne udsættes for dem? Kan virksomheder identificere nanomaterialer i deres produktion og vurdere, om medarbejderne udsættes for dem? Keld Alstrup Jensen, Seniorforsker (kaj@nrcwe.dk) Et NANOMATERIALE i EU s administrative definition

Læs mere

Kan (nano)partikler påvirke fertilitet og foster?

Kan (nano)partikler påvirke fertilitet og foster? Kan (nano)partikler påvirke fertilitet og foster? Karin Sørig Hougaard, seniorforsker http://www.gravidmedjob.dk/ Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (Dansk Center for Nanosikkerhed) Definition

Læs mere

NANOPARTIKLER I ARBEJDSMILJØET. Laboratorium

NANOPARTIKLER I ARBEJDSMILJØET. Laboratorium NANOPARTIKLER I ARBEJDSMILJØET Branchearbejdsmiljørådet for Undervisning og Forskning Studiestræde 3, 3. sal 1455 København K Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777, 1790 København V Foto & Layout:

Læs mere

Nanopartikler i arbejdsmiljøet. Inspirationspjece om opblanding af kompositter

Nanopartikler i arbejdsmiljøet. Inspirationspjece om opblanding af kompositter Nanopartikler i arbejdsmiljøet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V www.i-bar.dk Arbejdsgiversekretariat DI Organisation for Erhvervslivet 1787 København V Telefon: 3377 3377

Læs mere

WP 1.2: Eksponering af nanomaterialer

WP 1.2: Eksponering af nanomaterialer WP 1.2: Eksponering af nanomaterialer Anders Brostrøm Bluhme Nano Tema Møde 01-12-2016 Indhold Hvorfor regulere partikler? Udfordringer ved måling og regulering af partikler Nuværende reguleringer Opsamling

Læs mere

Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Industriens Branchearbejdsmiljøråd Industriens Branchearbejdsmiljøråd www.i-bar.dk I-bar undervisningsmaterialer I-bar undervisningsmaterialer Lovpligtige uddannelser Dette er anden del af vejledningen Lovpligtige eftersyn og lovpligtige

Læs mere

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Nanosikkerhed Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.dk Nanosikkerhed på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Nanosikkerhedsforskning

Læs mere

Hvad er nano? Og hvor kommer det fra?

Hvad er nano? Og hvor kommer det fra? Hvad er nano? Og hvor kommer det fra? DANVA Temadag om miljøfremmede stoffer Christian Fischer, Teknologisk Institut Disposition Hvad er nano og nanomaterialer Hvorfor nanomaterialer Anvendelse af nanomaterialer

Læs mere

Debatpjece med anbefalinger. Virkemidler til sikker håndtering af nanomaterialer

Debatpjece med anbefalinger. Virkemidler til sikker håndtering af nanomaterialer Debatpjece med anbefalinger Virkemidler til sikker håndtering af nanomaterialer DEBATPJECEN ER UDARBEJDET AF: Seniorkonsulent Henrik Vejen Kristensen Teknologisk Institut Center for Arbejdsliv Faglig leder

Læs mere

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet - Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Afrapportering fra Arbejdsmiljørådets arbejdsgruppe om nanomaterialer og arbejdsmiljø

Læs mere

Præsentation 2: Hvad er nano? www.nanodiode.eu

Præsentation 2: Hvad er nano? www.nanodiode.eu Præsentation 2: Hvad er nano? www.nanodiode.eu Hvad er nano? Nanoteknologi er videnskab, teknik og teknologi udført i nanostørrelse (ca. 1 til 100 nanometer) Nano kan referere til teknologier, materialer,

Læs mere

Bring forskningsresultater ud på arbejdspladserne

Bring forskningsresultater ud på arbejdspladserne Nanopartikler i arbejdsmiljøet Center for Arbejdsliv Nyhedsbrev December 2010 Glædelig Jul og Godt Nytår Det har været et begivenhedsrigt år i Center for Arbejdsliv. Vi har hentet ny og interessant viden

Læs mere

Jordkvalitetskriteriet 20 mg arsen pr. kg jord. Afskæringskriteriet: 20 mg arsen pr. kg jord.

Jordkvalitetskriteriet 20 mg arsen pr. kg jord. Afskæringskriteriet: 20 mg arsen pr. kg jord. Arsen Arsen er et metallignende grundstof, som i små mængder findes naturligt i jorden. Jordforurening med arsen kan bl.a. skyldes træimprægnering, glasforarbejdning og medicinproduktion. Uorganisk arsen

Læs mere

Vi er en række organisationer, der er stærkt bekymrede for konsekvenserne af den foreslåede harmoniserede klassificering af titandioxid (TiO2).

Vi er en række organisationer, der er stærkt bekymrede for konsekvenserne af den foreslåede harmoniserede klassificering af titandioxid (TiO2). 31. oktober 2017 One pager om TiO 2-sagen forud for CARACAL-mødet d. 15.-16. november 2017 Vi er en række organisationer, der er stærkt bekymrede for konsekvenserne af den foreslåede harmoniserede klassificering

Læs mere

TOKSISKE EFFEKTER MED FOKUS PÅ HJERTEKARSYGDOM

TOKSISKE EFFEKTER MED FOKUS PÅ HJERTEKARSYGDOM Centerets bidrag til bedre viden om TOKSISKE EFFEKTER MED FOKUS PÅ HJERTEKARSYGDOM Seniorforsker Anne Thoustrup Saber og professor Ulla Vogel Indånding af partikler øger risikoen for hjertekarsygdomme

Læs mere

ISO En guide til den nye standard for luftfiltrering.

ISO En guide til den nye standard for luftfiltrering. ISO 16890 En guide til den nye standard for luftfiltrering. Leadership in Filtration ISO 16890 Den nye standard for klassificering af luftfiltre. Partikler findes i mange forskellige størrelser mange af

Læs mere

NANOPARTIKLER I ARBEJDSMILJØET

NANOPARTIKLER I ARBEJDSMILJØET NANOPARTIKLER I ARBEJDSMILJØET Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V www.i-bar.dk Arbejdsgiversekretariat DI Organisation for Erhvervslivet 1787 København V Telefon: 3377 3377

Læs mere

Kapitel 1. Formål og anvendelsesområde

Kapitel 1. Formål og anvendelsesområde Udkast til Bekendtgørelse om register over blandinger og varer, der indeholder eller frigiver nanomaterialer samt producenter og importørers indberetningspligt til registeret 1) I medfør af 42, stk. 1,

Læs mere

Mitokondrier og oxidativt stress

Mitokondrier og oxidativt stress Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At gå målrettet mod oxidativ stress i Huntingtons Sygdom Skade på celler skabt af oxidativt stress

Læs mere

Nanosikkerhed. Sarah Søs Poulsen, Cand. Scient, Ph.D. Post Doc, Dansk Center for Nanosikkerhed

Nanosikkerhed. Sarah Søs Poulsen, Cand. Scient, Ph.D. Post Doc, Dansk Center for Nanosikkerhed Nanosikkerhed Sarah Søs Poulsen, Cand. Scient, Ph.D. Post Doc, Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Hører under Beskæftigelsesministeriet Nanosikkerhed som strategisk

Læs mere

Internationale strategier for vurdering og måling af eksponering for nanomaterialer på arbejdspladser

Internationale strategier for vurdering og måling af eksponering for nanomaterialer på arbejdspladser Internationale strategier for vurdering og måling af eksponering for nanomaterialer på arbejdspladser Keld Alstrup Jensen, Seniorforsker (kaj@nrcwe.dk) Teknisk fremstillede nanomaterialer! Kravene fra

Læs mere

Nanoteknologi til Søs

Nanoteknologi til Søs Nanoteknologi til Søs Nanoteknologi, nanopartikler, relevans for det marine område og potentielle arbejdsmiljø risici? Keld Alstrup Jensen Seniorforsker (cand.scient., Ph.D.) Forskningsgruppen Nanotoksikologi

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl) NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 31.maj 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl) 1. Resume Stoffet 2,5-di-tert-butylhydroquinon (på Listen over

Læs mere

Sundhedsmæssige effekter af partikler

Sundhedsmæssige effekter af partikler Sundhedsmæssige effekter af partikler Poul Bo Larsen Kemikaliekontoret Miljøstyrelsen Trafikdage Aalborg Universitet 25-26 august 2003 Bilag 2 til Partikelredegørelse Vurdering af partikelforureningens

Læs mere

Partikelforurening i lufthavne - Sundhedsrisici og forebyggelse

Partikelforurening i lufthavne - Sundhedsrisici og forebyggelse Partikelforurening i lufthavne - Sundhedsrisici og forebyggelse Kåre Press-Kristensen Seniorrådgiver, luftkvalitet Det Økologiske Råd (+45) 22 81 10 27 Karp@env.dtu.dk Luftforurening og arbejdsmiljø 8-10

Læs mere

Måling af partikelforureningen i Søgaderne

Måling af partikelforureningen i Søgaderne Måling af partikelforureningen i Søgaderne Afrapporteret af: Kåre Press-Kristensen, Civilingeniør, Ph.D., HD(A) Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 22 København N 1 Indledning Nærværende afrapportering

Læs mere

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Workshop om "Prioritering af Indeklimasager" Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Prioriteringsniveauer for indeklimasager på kortlagte ejendomme Teknik og Administration nr. 2, 2010 Afdampningskriterier

Læs mere

Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS)

Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS) Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS) Alkylphenoler & alkylphenolethoxylater: Der skal laves nogle udtræk i Produktregisteret,

Læs mere

Nanoteknologi Effekter i Arbejdsmiljøet

Nanoteknologi Effekter i Arbejdsmiljøet Nanoteknologi Effekter i Arbejdsmiljøet Projektkoordinator, seniorforsker og adjungeret professor (RUC) Ulla Vogel UBV@arbejdsmiljoforskning.dk Gruppen for Nanotoksikologi & Arbejdshygiejne Det Nationale

Læs mere

HVOR FORSVINDER RØGEN HEN?

HVOR FORSVINDER RØGEN HEN? KAPITEL 4: HVOR FORSVINDER RØGEN HEN? Du har sikkert oplevet at sidde i et lokale, hvor der bliver røget. Luften kan føles helt tæt af røgtåge. I starten kan røgen ses, men efter kort tid kan den kun lugtes.

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

Det vurderes i det lys ikke, at der er behov for at igangsætte yderligere initiativer overfor disse stoffer.

Det vurderes i det lys ikke, at der er behov for at igangsætte yderligere initiativer overfor disse stoffer. NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. sidye Den 25. marts 2015 Udkast til Strategi for risikohåndtering af Na og Ca hypochlorit 1. Resume Na og Ca hypoklorit anvendes i store mængder i EU og DK, bl.a. i høj grad

Læs mere

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer Anmeldelse af farlige stoffer og materialer De vigtigste regler om anmeldelse af farlige stoffer og materialer til Produktregisteret. Vejledningen handler om, hvornår virksomheder, som fremstiller eller

Læs mere

BILAG XV-RAPPORT EN EVALUERING AF DE MULIGE SUNDHEDSRISICI FORBUNDET MED GENBRUGSGUMMIGRANULAT ANVENDT SOM FYLDMATERIALE I KUNSTGRÆSBANER.

BILAG XV-RAPPORT EN EVALUERING AF DE MULIGE SUNDHEDSRISICI FORBUNDET MED GENBRUGSGUMMIGRANULAT ANVENDT SOM FYLDMATERIALE I KUNSTGRÆSBANER. BILAG XV-RAPPORT EN EVALUERING AF DE MULIGE SUNDHEDSRISICI FORBUNDET MED GENBRUGSGUMMIGRANULAT ANVENDT SOM FYLDMATERIALE I KUNSTGRÆSBANER Sammendrag Stofnavne: stoffer i genbrugsgummigranulat anvendt som

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-096-4 231-105-1 231-107-2 231-111-4

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-096-4 231-105-1 231-107-2 231-111-4 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden PRnummer: Revideret den: 07062007 / ABB Anvendelse: Metallegering til fabrikation 2. Fareidentifikation Leverandør:

Læs mere

Interventionsstudier:

Interventionsstudier: Interventionsstudier: Hvordan kan indeklimateknologi hjælpe beboerne til at opretholde et godt indeklima Hvordan kan vi skabe et bedre samspil mellem beboerne og teknologien? Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Produktnavn: Anvendelse: Leverandør: Bioaske (slamaske) Indgår som råmateriale i produktion af beton

Læs mere

Klassisk Arbejdsmiljø

Klassisk Arbejdsmiljø Klassisk Arbejdsmiljø Forum nr. 1 28. NOVEMBER 2017 Hvor er vi henne i industrien Set fra min stol: 30 år i BST og variationer af det der nu er Niras. Eksponeringer, støj røg og møj: Opløsningsmidler:

Læs mere

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Tre simple blodprøver kan forudsige, hvem af de 430.000 danske KOL-patienter, der er i størst risiko for at udvikle de følgesygdomme, der oftest

Læs mere

Emissions Teknologi. Lavmands A/S Emissions teknologi. >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010. NON-Road Maskiner. Per Lavmand.

Emissions Teknologi. Lavmands A/S Emissions teknologi. >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010. NON-Road Maskiner. Per Lavmand. Kærup Parkvej 11-13 4100 DK 4100 Emissions Teknologi >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Emissions teknologi NON-Road Maskiner Per Lavmand 1 kort Lavmands er en af Danmarks førende virksomheder

Læs mere

Samtidig vil Miljøstyrelsen iværksætte et projekt mhp. at kortlægge stoffets forekomst i forbrugerprodukter, herunder modellervoks.

Samtidig vil Miljøstyrelsen iværksætte et projekt mhp. at kortlægge stoffets forekomst i forbrugerprodukter, herunder modellervoks. Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. LESTO Den 31.maj 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,6- hexandioldiglycidylether 1. Resume af risikohåndteringsstrategi Viden om stoffet 1,6- hexandioldiglycidylether

Læs mere

SNEHOLT & NILSEN A/S

SNEHOLT & NILSEN A/S EU Sikkerheds Data Blad Dato/Reference 20.11.2008 Erstatter version af 10.06.2008 Blad nr. 2089 Version 1 Selskab Felco SA, CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 1 Kommercielt produkt navn og leverandør 1.1

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-150-7 2 231-159-6

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-150-7 2 231-159-6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdet den: 07-06-007 / ABB Anvendelse: Metallegering til fabrikation Leverandør: UDDEHOLM A/S Kokmose

Læs mere

Sundhedsmæssige aspekter ved asbest i private hjem

Sundhedsmæssige aspekter ved asbest i private hjem Sundhedsmæssige aspekter ved asbest i private hjem v. Charlotte Brauer, overlæge Arbejdsmedicinsk Klinik, Glostrup Hospital www.arbejdsmedicinsk.dk www.glostruphospital.dk A/B Steenstrups Allé 13 m.fl.,

Læs mere

Nye virkemidler til sikker håndtering af. Støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden

Nye virkemidler til sikker håndtering af. Støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden Nye virkemidler til sikker håndtering af Støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden VITAL nano: Virkemidler til sikker håndtering af nanomaterialer Grundlag 67 repræsentanter F&U Arbejdsmiljø Forretningsudvikling

Læs mere

Sikkerhedsdatablad - Leverandørbrugsanvisning efter EU forordning 1907/2006/EF (REACH)

Sikkerhedsdatablad - Leverandørbrugsanvisning efter EU forordning 1907/2006/EF (REACH) Sikkerhedsdatablad Leverandørbrugsanvisning efter EU forordning 1907/2006/EF (REACH) 1. Identifikation af stof / kemisk produkt og af virksomheden Produktnavn Salicylsyregel KRUUSE HoofGel m/salicylsyre

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke omfattet Anvendelse: Insekticid Emballage: 8 kg plastiktønde Leverandør: Schering-Plough Animal Health Hvedemarken 12 3520 Farum

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Producenter og importørers indberetningspligt til nanoproduktregisteret

Oversigt (indholdsfortegnelse) Producenter og importørers indberetningspligt til nanoproduktregisteret Page 1 of 5 BEK nr 644 af 13/06/2014 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-06-2014 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 2 3 4 5 6 7 Formål og anvendelsesområde Definitioner Producenter og importørers

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-02-2010 / HSV Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 67 Anvendelse: Fugemasse.

Læs mere

Kemirådgivning. Kemi up-date. 25. Februar 2014

Kemirådgivning. Kemi up-date. 25. Februar 2014 Kemi up-date 25. Februar 2014 Mette Herget Herget.dk Kemirådgivning Kemikalieregulering REACH Tilgrænsende speciallovgivning med berøring til kemi bl. a. Nanomaterialer Hormonforstyrrende stoffer Biocider

Læs mere

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger At-VEJLEDNING D.7.1-2 Maj 2001 - Opdateret april 2015 Erstatter At-meddelelse nr. 4.30.1 af april 1993 Arbejdshygiejniske målinger Vejledning om målingstyper, brug af målinger samt vurdering af måleresultater

Læs mere

Nanomaterialer i medicinsk udstyr. Mette Kraag Luxhøj Sundhedsstyrelsen, Sektionen for Medicinsk Udstyr

Nanomaterialer i medicinsk udstyr. Mette Kraag Luxhøj Sundhedsstyrelsen, Sektionen for Medicinsk Udstyr Nanomaterialer i medicinsk udstyr Mette Kraag Luxhøj Sundhedsstyrelsen, Sektionen for Medicinsk Udstyr 03-09-2014 Lovgivning for medicinsk udstyr Rådets Direktiv 93/42/EEC om medicinsk udstyr og Rådets

Læs mere

nano-science center københavns universitet BROMBÆRSOLCELLEN Introduktion, teori og beskrivelse

nano-science center københavns universitet BROMBÆRSOLCELLEN Introduktion, teori og beskrivelse nano-science center københavns universitet BROMBÆRSOLCELLEN Introduktion, teori og beskrivelse I dette hæfte kan du læse baggrunden for udviklingen af brombærsolcellen og hvordan solcellen fungerer. I

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. MST-620-00267 Ref. trtan Den 16. juni 2015. Strategi for risikohåndtering af Nikkel

NOTAT. Kemikalier J.nr. MST-620-00267 Ref. trtan Den 16. juni 2015. Strategi for risikohåndtering af Nikkel NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00267 Ref. trtan Den 16. juni 2015 Strategi for risikohåndtering af Nikkel 1. Resume Nikkel (metal) er forbundet med problematiske egenskaber for sundheden, og er klassificeret

Læs mere

Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk -

Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk - Kontakt undertegnede for salg/rådgivning Jan L. Nielsen - T. +45 4272 4585 M. jln@eco- systems.dk - www.eco- systems.dk Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk - Hvordan virker HG Light sammen med LED-belysning?

Læs mere

Gymnasieøvelse i Skanning Tunnel Mikroskopi (STM)

Gymnasieøvelse i Skanning Tunnel Mikroskopi (STM) Gymnasieøvelse i Skanning Tunnel Mikroskopi (STM) Institut for Fysik og Astronomi Aarhus Universitet, Sep 2006. Lars Petersen og Erik Lægsgaard Indledning Denne note skal tjene som en kort introduktion

Læs mere

Sikkerhedsdatablad <0,5 70-100 <2 <2 <1 2 231-153-3 231-157-5 231-159-6 231-171-1

Sikkerhedsdatablad <0,5 70-100 <2 <2 <1 2 231-153-3 231-157-5 231-159-6 231-171-1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdet den: 22072009 / ABB Erstatter den: 07062007 Anvendelse: Metallegering til fabrikation

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Sundhedsstyrelsens indsats omkring PCB i indeklima

Sundhedsstyrelsens indsats omkring PCB i indeklima Sundhedsstyrelsens indsats omkring PCB i indeklima De kommunale udfordringer med PCB Kommunernes Landsforening den 21. juni 2011 Henrik L. Hansen, ledende embedslæge, kontorchef Indeklima og sundhed Indeklima

Læs mere

HVAD GØR RØGEN VED KROPPEN?

HVAD GØR RØGEN VED KROPPEN? 42 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 5: HVAD GØR RØGEN VED KROPPEN? www.op-i-røg.dk 43 Kapitel 5: Indhold Dette kapitel tager udgangspunkt i, hvad der sker med røgen i kroppen på

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

Hvad er så vigtigt ved målinger?

Hvad er så vigtigt ved målinger? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Spændende opdagelse i blodceller fra patienter med Huntingtons Sygdom Mængden af huntingtinprotein

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

Kender du din lungefunktion?

Kender du din lungefunktion? Kender du din lungefunktion? En pjece fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Kend dine lunger Sundere lunger - livet igennem Danmarks Lungeforening arbejder for, at endnu flere danskere lever med sundere

Læs mere

Luft- og støjforurening i Søgaderne

Luft- og støjforurening i Søgaderne Luft- og støjforurening i Søgaderne Kåre Press-Kristensen Det Økologiske Råd Tlf. 22 81 10 27 kpk@env.dtu.dk Den næste times tid - Partikelforurening i Søgaderne - Støjforurening i Søgaderne - Forurening

Læs mere

Sundhedseffekter af Partikelforurening

Sundhedseffekter af Partikelforurening Miljø- og Planlægningsudvalget L 39 - Bilag 12 Offentligt Høring om SCR og Partikelfilterkrav d. 21.11.06 Sundhedseffekter af Partikelforurening Ved Steffen Loft, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/09/2011 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Brombærsolcellen - introduktion

Brombærsolcellen - introduktion #0 Brombærsolcellen - introduktion Solceller i lommeregneren, solceller på hustagene, solceller til mobiltelefonen eller solceller til den bærbare computer midt ude i regnskoven- Solcellen har i mange

Læs mere

katalysatorer f i g u r 1. Livets undfangelse på et celluært plan.

katalysatorer f i g u r 1. Livets undfangelse på et celluært plan. Fra det øjeblik vi bliver undfanget i livmoderen til vi lukker øjnene for sidste gang, er livet baseret på katalyse. Livets undfangelse sker gennem en række komplicerede kemiske reaktioner og for at disse

Læs mere

Support: Tlf. +44 (0) Fax: +44 (0) Tlf

Support: Tlf. +44 (0) Fax: +44 (0) Tlf AFSNIT 1 - IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET /VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator: Forensic Mærkning (kommerciel brug - volumen på mere end 10 ml). 1.2 Anden betegnelse: IndSol Tracer

Læs mere

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013 Brandmænds risiko for kræft Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital Informationsmøde januar 2013 Revision af et oplæg fra Jens Peter Bonde, december 2012 Disposition Kræftfremkaldende

Læs mere

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave.

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi, genopretter energi flowet i kroppen. Nem at placere, se brochure Resultater med det samme. Giver op til 20 % mere energi. Øger kroppens forbrænding.

Læs mere

Præsentation 1: Eksempler på brug af nanomaterialer på arbejdspladsen. www.nanodiode.eu

Præsentation 1: Eksempler på brug af nanomaterialer på arbejdspladsen. www.nanodiode.eu Præsentation 1: Eksempler på brug af r på arbejdspladsen www.nanodiode.eu Sektorer/produkter, der bruger r Byggeindustrien Mere generelt omfatter byggeanvendelser kompositmaterialer til forbedring af styrke,

Læs mere

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013 Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Dagens program Hvad er bly Hvor sundt er bly Arbejdsmiljøloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sodium Carbonate Xi R36 Sodium Carbonate Peroxide Sodium Silicate B Xi R36/37/38

SIKKERHEDSDATABLAD. Sodium Carbonate Xi R36 Sodium Carbonate Peroxide Sodium Silicate B Xi R36/37/38 SuperBest Discount, maskinvask til HVID VASK 2 KG 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Side 1/5 da Produktnavn: SuperBest Discount, maskinvask til HVID VASK 2 KG Varetype:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 17-09-2009 / LFH WoodCare Denmark A/S Tværvej 6 Anvendelse: Overfladebehandling

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Præsentation ved konference om udvikling af det almene byggeri 13. juni 2012 Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

det økologiske råd Nanopartikler, miljø og sundhed

det økologiske råd Nanopartikler, miljø og sundhed det økologiske råd Nanopartikler, miljø og sundhed Indholdsfortegnelse 1 Hvad er nanomaterialer 4 1.1 Hvad betyder nano 1.2 Fysiske og kemiske egenskaber af nanopartikler 1.3 Anvendelsesområder og produkter

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere