Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget"

Transkript

1 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Tirsdag kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Bymidte - detailhandelsundersøgelse/genudbud af grunde 3 Udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal Resultatrevision 2011, inklusiv høringssvar fra det Lokale Beskæftigelsesråd. 7 EBU: Råderumsforslag og budgetønsker, budget Beskæftigelsesplan udkast. 12 Bilagsoversigt 15 Fraværende Bemærkninger til dagsorden

2 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: EBU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Lauman Jørgensen Meddelelser Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den Ingen meddelelser. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den Side 2

3 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 08/2042 Journalnr.: P20 Sagsforløb: EBU-MPU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Flemming Nielsen Hørsholm Bymidte - detailhandelsundersøgelse/genudbud af grunde Resume I 2010 udbød Hørsholm Kommune 2 byggefelter i Hørsholm Bymidte til salg med det formål at skabe mere liv og øge de bebyggelsesmæssige kvaliteter i bymidten. Udbuddet sluttede den 16. august 2010 med ét tilbud der ikke blev godkendt af Kommunalbestyrelsen. En væsentlig årsag til at kun én investor bød, var udbuddets krav om dagligvarebutikkens størrelse, kælderparkering, byggefeltets udformning samt de generelt nedadgående økonomiske konjunkturer. På den baggrund besluttede Kommunalbestyrelsen den , at gennemføre en detailhandelsundersøgelse, der omfatter dagligvare- og udvalgsvarehandelen i hele kommunen. Undersøgelsens resultat og de afledte logistiske og funktionelle forhold skulle sammen danne baggrund for stillingtagen til genudbud af de kommunalt ejede grunde. Resultatet af detailhandelsundersøgelsen forelå i maj Resultat er siden præsenteret for Handelsforeningen for Hørsholm og Omegn, har været i høring hos de butiksdrivende, Grønt Råd og Seniorrådet. Resultat af detailhandelsundersøgelsen og af høringen vil blive præsenteret på et fællesudvalgs møde hvor Miljø- og Planlægningsudvalget er indbudt. Miljø- og Planlægningsudvalget har sagen på sin dagsorden den Kommunens rådgivere, Mette Mogensen og Jens Bay fra Cowi, er indbudt kl til at præsenterer detailhandelsundersøgelsen og skitsere de afledte konsekvenser af en mulig byudvikling. Forslag Administrationen foreslår, at udvalget anbefaler at detailhandelsundersøgelsen tages til efterretning. Udvalget anbefaler, at følgende forhold belyses i forbindelse med Kommunalbestyrelsens tager stilling til genudbud af de kommunalt ejede grunde vest for Hovedgaden: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den Side 3

4 1. Business-case. Der skal være økonomi og forretnings-idé for investorer i at byde på opgaven. 2. Bebyggelsesplan. Der skal udarbejdes en bebyggelsesplan for udbuds - området vest for Hovedgaden. 3. Kommunale udgifter. De økonomiske konsekvenser af at realisere byudviklingen skal belyses. 4. Bymiljø. De forskellige udviklingsmodellers bymiljømæssige kvaliteter skal vurderes så vi opnår et attraktivt bymiljø. Sagsfremstilling Byudvikling af bymidten er mere end en detailhandelsundersøgelse Detailhandelsanalysen kan ikke stå alene som grundlag for Kommunalbestyrelsens stillingtagen til en eventuel byudvikling. De afledte logistiske, funktionelle, økonomiske og miljømæssige forhold hænger nøje sammen og bør tages med i vurderingen. I forbindelse med at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om man vil genudbyde de kommunalt ejede grunde vest for Hovedgaden er der følgende forhold som administrationen anbefaler belyst: 1) Businesscase/markedsscreening. Undersøgelsen er afgørende for at udbuddet baseres på forhold i markedet. 2) Ny bebyggelsesplan. Planen skal eftervise at der er plads til såvel butik, boliger, P- faciliteter og nødvendig infrastruktur. Om vi udbyder med kælderparkering eller vælger at p- pladser skal realiseres i et p-hus vil få stor betydning for størrelsen af det område der skal udbydes. 3) Kommunens økonomi. Der skal tages stilling til de fremtidige parkeringsforhold. Dropper vi krav om kælderparkering? Ønsker Kommunalbestyrelsen fortsat at erstatte de kommunale p- pladser der nedlægges i forbindelse med byggeriet osv.? 4) Bymiljø. Udgangspunktet for planlægning er at øge kvaliteten i kommende byggerier der gør det attraktivt at opholde sig og færdes her. Ved valg af de forskellige byudviklingsmodeller vil vurdering af bymiljøet indgå. På fællesmødet vil Cowi præsentere resultatet af detailhandelsundersøgelsen og komme med bud på de afledte logistiske, funktionelle og økonomiske forhold som skitseret ovenfor. Sagens tidligere behandling PSB, den ØU, den KB, den ØU, den KB, den Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den Side 4

5 KB, den MPU, den ØU, den KB, den Bilag - Detailhandelsundersøgelse, rapport maj Hørsholm Bymidte detailhandelsundersøgelse - resultat af høring juni 2012 _2_.pdf Noter til bilag På udvalgsmødet vil oversigt over indkomne høringssvar blive udleveret. Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den EBU anbefaler, at der arbejdes videre med et udbud indenfor en ramme på op til 3500 m2 (Model III), idet et endeligt projekt skal opfylde kravene til parkering. Projektet kan eventuelt indeholde boliger. Følgende forhold skal belyses i forbindelse med at Kommunalbestyrelsen tager stilling til genudbud af de kommunalt ejede grunde vest for Hovedgaden: 1. Business-case. Der skal være økonomi og forretningsidé for investorer i at byde på opgaven. 2. Bebyggelsesplan. Der skal udarbejdes en bebyggelsesplan for udbuds -området vest for Hovedgaden. 3. Kommunale udgifter. De økonomiske konsekvenser af at realisere byudviklingen skal belyses. 4. Bymiljø. De forskellige udviklingsmodellers bymiljømæssige kvaliteter skal vurderes så vi opnår et attraktivt bymiljø. Notat om Hørsholm Bymidte, detailhandelundersøgelse - resultat af interessenthøring blev uddelt på mødet. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den Side 5

6 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 12/11120 Journalnr.: P05 Sagsforløb: EBU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Abild Udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal Resume Administrationen har udarbejdet en oversigt over udviklingen i jobcentrets målgrupper i 1. kvartal Forslag Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Administrationen har udarbejdet et notat, der beskriver udviklingen på følgende områder: Sygedagpenge Kontant- og starthjælp Forsikrede ledige Tilbud til ledige o Revalidering o Fleksjob o Ledighedsydelse Notatet vedlægges den ordinære dagsorden. Bilag - Udvikling i jobcentrets målgrupper, 1. kvartal 2012.doc Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den Taget til efterretning. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den Side 6

7 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 12/6104 Journalnr.: P05 Sagsforløb: EBU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Abild Resultatrevision 2011, inklusiv høringssvar fra det Lokale Beskæftigelsesråd. Resume Arbejdsmarkedsstyrelsen udsender hvert år i marts måned resultatrevisionen for det foregående kalenderår. Resultatrevisionen har nu været i høring i det Lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til høringssvaret. Forslag Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager stilling til høringssvaret fra det Lokale Beskæftigelsesråd, og beslutter om høringssvaret skal indarbejdes i resultatrevisionen, inden den sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Formålet med resultatrevisionen er, at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i jobcentrets beskæftigelsesindsats. Udover at give et overblik over indsatsen, sammenligner resultatrevisionen jobcentrets udvikling og resultater, med gennemsnittet for de sammenlignelige jobcentre som i resultatrevisionen kaldes klyngen. Kommunerne i klyngen, som Jobcenter Hørsholm sammenlignes med, består af Allerød, Egedal, Gentofte, Lejre, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Solrød, der alle har samme rammevilkår som Hørsholm. Resultatrevisionen består af 3 dele: 1) Resultatoversigten: Viser de vigtigste målinger af indsats og resultater i jobcentrets udvikling over det seneste år. Desuden sammenlignes med udviklingen i de andre jobcentre i klyngen. 2) Besparelsespotentialet: Viser hvor mange penge jobcentret potentielt kan spare på forsørgelsesydelser i løbet af et år, hvis kommunen nedbringer andelen af fuldtidspersoner af befolkningen mellem Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den Side 7

8 år på offentlige forsørgelsesydelser til samme niveau som gennemsnittet i klyngen. 3) Scorecard i forhold til ministerens mål: Viser det seneste års udvikling i jobcentret for hvert af beskæftigelsesministerens 3 årlige mål. Resultaterne sammenlignes med resultaterne for klyngen og sorteres, så det jobcenter der har den bedste udvikling indenfor de 3 mål, ligger øverst. Resultatrevisionen opgøres en gang om året, men på kan der løbende hentes opdaterede opgørelser. Resultatrevisionen for Hørsholm Kommune: Det fremgår af resultatrevisionen at Jobcenter Hørsholm bl.a. har haft succes på følgende områder: Arbejdskraftreserven, særligt kontant- og starthjælp Jobklare (match 1) borgere, særligt kontant- og starthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere Introduktionsydelse Fleksjob Førtidspension Opfyldelse af minimumskrav (rettidighed) Der identificeres dog også nogle udfordringer for Hørsholm herunder: Unge Indsatsklare borgere (match 2), særligt kontant- og starthjælp, sygedagpenge og ledighedsydelse Midlertidigt passive (match 3), særligt sygedagpenge og ledighedsydelsesmodtagere Processen for resultatrevisionen: 1. maj 2011: Resultatrevisionen sendes i høring i det Lokale Beskæftigelsesråd 22. maj 2011: Resultatrevisionen inklusiv det Lokale Beskæftigelsesråds høringssvar og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland s bemærkninger behandles i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Herefter sendes resultatrevisionen til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 1. juli 2011: Resultatrevisionen sendes til det Regionale Beskæftigelsesråd og offentliggøres på Hørsholm Kommunes hjemmeside Det Lokale Beskæftigelsesråds høringssvar: Beslutning Lokale Beskæftigelsesråd den Et enigt LBR udtrykker stor tilfredshed med det flotte resultat som endnu engang er opnået og med medarbejdernes indsats. LBR udtrykker samtidig en forventning om, at den flotte indsats opretholdes og udvikles yderligere. Bilag - Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjællands høringssvar på Jobcenter Hørsholms Resultatrevision Resultatrevision 2011 svar.pdf Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den Side 8

9 Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den Udvalget anbefaler, at LBR s høringssvar vedlægges Resultatrevisionen inden sagen fremsendes til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den Side 9

10 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 12/11 Journalnr.: Ø02 Sagsforløb: Råderumsforslag og budgetønsker indstilles til augustkonferencen - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Jacob Jørgensen EBU: Råderumsforslag og budgetønsker, budget Resume Den 26. marts 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der til budget skal etableres et råderum, der gør det muligt at finansiere budgetønsker og omprioriteringer. Kommunalbestyrelsen besluttede, at administrationen frem mod Aprilseminaret og Augustkonferencen skulle arbejde med at forberede et første bud på dette råderum. Efter den politiske drøftelse på Aprilseminaret drøftes råderumsforslagene nu i fagudvalgene inden de bliver genstand for drøftelse på Augustkonferencen. Fagudvalgene skal på junimøderne udover råderum også forholde sig til budgetønsker. Forslag Center for Økonomi og Personale foreslår, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget på baggrund af drøftelserne på Aprilseminaret: Beslutter hvilke råderumsforslag og budgetønsker, der skal viderebringes til politisk drøftelse på Augustkonferencen. Sagsfremstilling Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal beslutte hvilke råderumsforslag og budgetønsker, der skal gå videre til Augustkonferencen på udvalgets område. Råderum I følgende tabel ses råderumsforslagene på udvalgets område. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomisk effektivisering Renovering af Mortenstrupgård vha. unge ledige Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den Side 10

11 70 Øvrig Indførelse af sociale klausuler i Hørsholm Kommune Samlet set er der fra administrationens side indstillet ca. 14,2 mio. kr. i råderumsforslag. En nærmere beskrivelse af de råderumsforslag der vedrører udvalgets område fremgår af bilag 1. Budgetønsker Administrationen har fire budgetønsker på udvalgets område, der omhandler hhv. ønske om fastholdelse af virksomhedskonsulent, udvidelse af virksomhedskontakten, håndholdt indsats for ledige unge kontanthjælpsmodtagere samt Styrkeprøven. En uddybelse af budgetønskerne kan ses i bilag 2. Økonomi/personale Råderumsforslag og budgetønsker indgår som led i budgetlægningen af Budget Kommunikation Intet at tilføje Bilag - Bilag 1: Råderumsforslag EBU - Bilag 2: Budgetønsker EBU Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den EBU besluttede at: o råderumsforslaget vedrørende renovering af Mortenstrupgård skal belyses yderligere, inden det fremsendes til augustkonferencen o råderumsforslaget om sociale klausuler udgår. o budgetønsket vedrørende fastholdelse af virksomhedskontakten oversendes til augustkonferencen. o budgetønsket vedrørende udvidelse af virksomhedskontakten oversendes til augustkonferencen. o budgetønsket vedrørende håndholdt indsats for ledige kontanthjælpsmodtagere - specielt unge oversendes til augustkonferencen. o budgetønsket vedrørende udvidet efterværn til unge fra Styrkeprøven oversendes til augustkonferencen. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den Side 11

12 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 12/7359 Journalnr.: P15 Sagsforløb: EBU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Abild Beskæftigelsesplan udkast. Resume Administrationen har udarbejdet 1. udkast til beskæftigelsesplan Forslag Administrationen anbefaler: At Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter 1. udkast til Beskæftigelsesplan At Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget sender 1. udkast til beskæftigelsesplanen til høring i det Lokale Beskæftigelsesråd, vedlagt eventuelle bemærkninger fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Sagsfremstilling Beskæftigelsesplanen er Hørsholm kommunes plan for hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Beskæftigelsesplanen fastsætter derfor de overordnede rammer for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hørsholm Beskæftigelsesplanen skal: Sikre fokus på jobcentrets mål Sikre kobling mellem de politiske mål og den daglige ledelse og indsats i jobcentret Synliggøre de politiske krav til beskæftigelsesindsatsen i jobcentret (statens og kommunalbestyrelsens) Synliggøre hvordan den social- og beskæftigelsespolitiske indsats spiller sammen med uddannelses- og erhvervspolitiske mål og strategier Beskæftigelsesplanen skal ifølge bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, 12, som minimum indeholde: Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen En beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Strategi og mål for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats Budget for beskæftigelsesindsatsen Derudover skal beskæftigelsesplanen indeholde følgende tillæg: Det Lokale Beskæftigelsesrådes plan for særlige virksomhedsrettede initiativer (udarbejdes af LBR i efteråret 2012) Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den Side 12

13 Anvendelse af bevilling til ekstra virksomhedsrettede jobkonsulenter til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i aktive virksomhedsrettede tilbud. Beskæftigelsesministerens udmeldinger om indsatsområder i 2013: For 2013 har beskæftigelsesministeren udmeldt 4 følgende mål som skal indarbejdes i beskæftigelsesplanen: Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Mål 2: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. Mål 3: Langtidsledighed Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. Mål 4: En tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. Udover de obligatoriske ministermål kan kommunen fastlægge supplerende lokale mål på baggrund af særlige lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer. Fastsættelse af mål for indsatsen: Administrationen har ikke fastlagt mål for udviklingen til dette 1. udkast, da målene først skal være fastlagt i januar Da flere af målene er helt nye forventer Arbejdsmarkedsstyrelsen ikke at der kommer prognoser etc. for målene før sidst i juni. Procesplan for Beskæftigelsesplan 2013: 19. juni: 1. udkast i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. 28. august: 2. udkast i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inklusiv høringssvar fra det Lokale Beskæftigelsesråd. Senest 15. oktober: Beskæftigelsesplan 2012 godkendes af Kommunalbestyrelsen. Bilag - Beskæftigelsesplan 2013 Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler, at Beskæftigelsesplan 2013 sendes i høring, idet administrationen afklarer, hvorvidt det er praktisk muligt, at det lokale mål fokuserer på Match 3 i tråd med Beskæftigelsesregionens nye indsats "Brug For Alle". Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den Side 13

14 Alternativt fortsættes med lokal mål vedr. Match 2 som beskrevet i oplæg til Beskæftigelsesplan Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den Side 14

15 Bilagsoversigt Pkt. Tilgang Titel nr. Refnr. 2 Åben Detailhandelsundersøgelse, rapport maj Åben Hørsholm Bymidte detailhandelsundersøgelse - resultat af høring juni 2012 _2_.pdf Åben Udvikling i jobcentrets målgrupper, 1. kvartal 2012.doc Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjællands høringssvar på 4 Åben Jobcenter Hørsholms Resultatrevision Resultatrevision svar.pdf 5 Åben Bilag 1: Råderumsforslag EBU Åben Bilag 2: Budgetønsker EBU Åben Beskæftigelsesplan Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den Side 15

16 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Henrik Klitgaard (B) Formand Henrik Peulicke (C) Medlem Marianne Preis Balser (C) Medlem Mette Graah (V) Medlem Per Støvring Sørensen (V) Medlem Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Side 16

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 22-04-2014 Tirsdag 22.04.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Resultatrevision 2013 3 Nye klynger

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 18. august Torsdag 18.08.2011 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk oversigt 3 Status over igangværende LBR-indsatsområder,

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 29-05-2013 Onsdag 29.05.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Lokalt Erhvervsklima 2012 3 Nyttejob

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 10. maj Tirsdag 22.05.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatsområder, -projekter og -aktiviteter

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 13. oktober Torsdag 13.10.2011 kl. 17:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af Youth Explorer 3 Økonomisk oversigt 4 Status

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Den 10. februar Torsdag 10.02.2011 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af brugen af aktivering. 3 Økonomisk oversigt 4 Status

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 9. februar Torsdag 09.02.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatsområder, -projekter og

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 18.12.2012 Tirsdag 18.12.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på akutpakken december 2012. 3 Resultatoversigt, scorecard og

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 28-08-2012 07:30:00 Tirsdag 28.08.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Enstrenget erhvervsservice 4 Udvikling i jobcentrets målgrupper,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012 Referat torsdag den 12. april 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden - 12.04...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Indstilling af ny suppleant til

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 16-12-2014 Tirsdag 16.12.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Udvikling i jobcentrets målgrupper

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Fællesmøde EBU og MPU Onsdag 20.05.2015 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Forslag til ny udbudspolitik 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Beskæftigelsesudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 18-08-2009 Sag nr.: ØU 218 Sagsbehandler: Jakob Duvå Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 01.11.2011 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på projekt "Offentlige Løntilskud" 3 Hyppigere samtaler for

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde 14. oktober 2010 Torsdag 14.10.2010 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af handicapindsatsen i Hørsholm Jobcenter 3 Økonomisk

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært Møde Tirsdag 21.06.2011 kl. 7:30 Mødelokale D1 Meddelelser 2 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetmøde, Budget 2012-2015 3 2.

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 09.08.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatgsområder, -projekter og - aktiviteter

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : 20130410001 Dato... : 18.03.2013 Skrevet af : RAFH /3669 N O T A T om Resultatrevision 2012 Indledning Den årlige resultatrevision er en lovpligtig

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. juni 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. juni 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 4. juni 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden til junimødet...1 2. JA - Orienteringssager til junimødet...2 3. JA - 1. udkast Beskæftigelsesplan

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27-03-2012 Tirsdag 27.03.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Ændring af de vedtagne budgetmidler til brug for stress, angst og depressionsramte.

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde 30. juni Mandag 30.06.2014 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til udmøntning af anlægsrammen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: 17. april 2012 Fraværende: Mødetid: 16.30 Charlotte Juhl Andersen Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Aktiveringsstrategi

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Tandplejen, Vallerødskolen, Stadionallé 12 Torsdag 26.06.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SU, Budget 2015-2018: Rådrumforslag,

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 18.12.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Måltal i Beskæftigelsesplan 2013... 4 3 Orientering om 6-by-barometret november 2012...

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-02-2014 Tirsdag 25.02.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Kontanthjælpsreform. 3 Udvikling

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 26-08-2014 Tirsdag 26.08.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Proces for Erhvervsstrategi 3 Revisionsberetning

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 29.03.2011 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Proaktiv Investeringsfremme 3

Læs mere

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere:

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: REFERAT Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag 7. april kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: Kim Rockhill, Ole Søbæk, Hans Henning Bjørnsen, Mogens Andersen,

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Egedal

Resultatrevision Jobcenter Egedal Resultatrevision 211 Jobcenter Egedal April 212 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Aktiveringsgrad og rettidighed...

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-11-2014 Tirsdag 25.11.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 True North 3 Fremtidig struktur for dialog med erhvervslivet 5 Fremtiden

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i juni...2 3. JA - Dialogtema, styrkelse af virksomhedskontakten

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Mødelokale D1 Tirsdag 15.12.2015 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Integrationsområdet - prioritering

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 3006 Torsdag 30.06.2016 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2017: Endelige forslag til budgetreduktioner og budgetønsker

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune Resultatrevision 2012 Vallensbæk Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Vallensbæk kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Møde nr.: 3 Mødedato: 17. maj 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 2

Møde nr.: 3 Mødedato: 17. maj 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 2 Dagsorden Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 3 Mødedato: 17. maj 2011 Mødetid: 16.30 Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Udvidet budgetopfølgning 30.04.2011 2 BE Budgetforslag 2012

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2012 i form af resultatrevision 2012. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme. Beslutningsreferat. af møde den 4. april 2011 kl i Udvalgsværelset

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme. Beslutningsreferat. af møde den 4. april 2011 kl i Udvalgsværelset Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat af møde den kl. 16.00 i Udvalgsværelset Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 136 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 137 ORIENTERING FRA FORMANDEN...

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Foreløbigt regnskab 2008 samt økonomi 2009 24 2. Resultatløn

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden til ordinært møde Mødelokale D1 Tirsdag 25.10.2016 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Afgift på genbrugspladsen 2 Meddelelser 3

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske NOTAT 24. februar 2009 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 J.nr. 2009-0000659 2. kontor/kba Indledning Efter at ledigheden generelt har været faldende siden

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde 29-01-2015 Torsdag 29.01.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hannebjerg. Startredegørelse for forslag til ny lokalplan 3 Nedbringelse

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 14.05.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Beskæftigelsesplan 2010...3 2. Resultatrevision for indsatsåret 2008...5

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.09.2009 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på vejlednings- og afklaringsprojektet august 2009 3 Udvikling

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 ONSDAG DEN 23. APRIL 2008, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 23. april 2008 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 24. maj 2011, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i Mødelokale 3, Landemærket 26, 3700 Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 21 Mødet slut kl. 16.45 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere