Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE"

Transkript

1 Til Gribskov Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE

2 1-2 Revision 1 Dato Udarbejdet af JPL Kontrolleret af HHW Godkendt af Beskrivelse HHW Baggrundsrapport Ref

3 INDHOLD 1. INDLEDNING GENERELT OM UHELDSDATA OVERORDNET UHELDSBILLEDE FOR GRIBSKOV KOMMUNE Status Udvikling UHELDSSTATISTIK Generelt om uheld i by og land Uheldssituationer Vejudformning Trafikanttyper Aldersfordeling og trafikanttyper Tidsvariation FÆRDSELSSIKKERHEDSKOMMISSIONENS INDSATSOMRÅDER Høj hastighed Spiritus, narko og medicin Uopmærksomhed Sele og hjelm Fodgængere Cyklister og knallerter Unge bilister

4 5.8 Mødeulykker Eneulykker Ulykker i kryds i åbent land VURDERING AF DEN SAMLEDE UHELDSANALYSE UDPEGNING AF INDSATSOMRÅDER

5 1. INDLEDNING Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Gribskov Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere antallet af ulykker og personskader i trafikken. Dette gøres ved forebyggelse både gennem adfærdspåvirkning af trafikanter og ved indsatser på lokaliteter, hvor der sker mange ulykker. Hver ulykke er én for meget Hver ulykke er én for meget og har en omkostning, og med den baggrund har Færdselssikkerhedskommissionen gennem en længere årrække fremsat nationale målsætninger, som er vejledende for vejmyndighederne. Den seneste målsætning fra 2012 lyder at Antallet af personskader i trafikken skal reduceres med 50 % i 2020 med udgangspunkt i niveauet i Gribskov Kommune vil arbejde for at overholde denne målsætning Hovedudfordringer og særlige indsatsområder Færdselssikkerhedskommissionen har udpeget 10 indsatsområder, som erfaringsmæssigt er problematikker i trafiksikkerhedsarbejdet, og som er vejledende overfor vejmyndighederne i forhold til at fokusere deres indsatser på de områder med størst potentiel effekt. Dertil foreslår kommissionen følgende indsatsområder, der samlet kan bidrage til at sikre, at den nationale målsætningen kan nås: Færdselssikkerhedskommisionens nyeste målsætning for 2020: Høj hastighed Sprit, narko og medicin Uopmærksomhed Manglende sele og hjelm Fodgængere Cyklister og knallerter Unge bilførere op til 24 år Mødeulykker Eneulykker Ulykker i kryds i åbent land Antallet af personskader i trafikken skal reduceres med 50 % i 2020 med udgangspunkt i niveauet i Foruden Færdselssikkerhedskommissionens indsatsområder er der for hver vejmyndighed individuelle områder, hvor der med fordel kan ydes en indsats for at forbedre trafiksikkerheden. Indsatsen kan knytte sig til specifikke uheldssituationer, vejudformninger, krydstyper, trafikanttyper, herunder særligt lette trafikanter, aldersgrupper eller konkrete tidspunkter på året og døgnet. I nærværende uheldsanalyse foretages en gennemgang af den generelle uheldsstatistik for Gribskov Kommune samt for Færdselssikkerhedskommissionens landsdækkende indsatsområder, hvor det på baggrund af uheldsdata er muligt at belyse området. Foruden de generelle indsatsområder kan der være konkrete lokaliteter, som er særligt uheldsbelastede og hvor uheldsbilledet udskiller sig negativt i forhold til resten af kommunen Disse udpeges og analyseres nærmere i et tilsvarende baggrundsnotat, Analyse af uheldsbelastede lokaliteter,. 5

6 2. GENERELT OM UHELDSDATA Data der anvendes i uheldsanalysen udtrækkes fra VIS opslag, som indeholder data vedrørende alle politiregistrerede uheld i Danmark. VIS-opslag anvendes for uheld i hele landet, hvilket gør det muligt at sammenligne uheldsdata på tværs af landet og myndigheder. VIS Databasen indeholder adskillige parametre, der knytter sig til hvert uheld samt hvert element og person (dog ikke uskadte passagerer), der er involveret i et uheld. Politi og myndigheder samarbejder om at oprette data for alle politiregistrerede uheld, men dette volder selvsagt problemer at registrere alle uheld, og derfor er VIS - databasen ikke fuldkommen for alle uheld i Danmark, men det er for nuværende det bedste redskab til uheldsanalyser af denne type. Foruden de politiregistrerede uheld i VIS eksisterer der en skadestueregistrering af personskader, hvor der indsamles data for de tilskadekomne i trafikken. Antallet af personskader i trafikken, registreret på skadestuerne er langt større end i VIS, men hvert uheld indeholder ikke lige så omfattende data som VIS databasen og registreringen indeholder ingen uheld uden personskade. Registreringsgrad Nedenfor ses en tabel over registrerede personskader i henholdsvis landspatientregistret (skadestueregistrerede) og i politiregistrerede uheld i Samlet set registrerer politiet kun 14 % af alle personskader i trafikken der er kendskab til, og for cyklister er registreringsgraden særligt lav bare 6 %. Alle registrerede Politi Kun skadestue Kun sygehus Politiregistrerede, % af alle registrerede uheld Personbil Varebil Lastbil mv Motorcykel mv Knallert Cykel Fodgænger Andet eller uoplyst Alle Tabel 1 Registrerede personskader i trafikuheld 2007 på landsplan i forskellige registre. (Statistikbanken) Selvom landspatientregistret er mere omfangsrigt på antal, indeholder det ikke alle personskader i trafikuheld, og derfor indeholder VIS - databasen antageligt en endnu mindre andel end 14 % af alle personskader i trafikken. Desuden er registreringsgraden for materielskadeuheld ukendt og er antageligt endnu lavere, idet det formodes at uheldene ofte er knap så alvorlige, og at der derfor ikke foreligger henvendelser til hverken politi eller skadestuer. Uheldsanalysen for Gribskov Kommune baseres altså på et grundlag, der kun er repræsentativt for alle uheld i kommunen. Særligt skal man ved tolkning af resultater være opmærksom på, at cyklistuheld traditionelt er stærkt underrepræsenterede i VIS - databasen og uheldsstatistikken, men det er det bedste værktøj til denne slags analyser. Datagrundlag for denne uheldsanalyse Til at belyse udviklingen i uheldsbilledet udtrækkes data for en længere periode, som i denne analyse er fra 2001 til 2011 inkl. Den øvrige uheldsstatistik beskæftiger sig udelukkende med uheld over den seneste femårige periode og beskæftiger Uheld i VIS - databasen opdeles på følgende: Personskadeuheld: Uheld med personskade Materielskadeuheld: Uheld udelukkende med materielskade, hvor rapport er optaget Ekstrauheld: Materielskadeuheld, hvor der ikke optages rapport 6

7 sig med uheld på kommuneveje og i kryds mellem kommuneveje og statsveje. Indledningsvis gives et overblik over det generelle uheldsbillede i Gribskov Kommune, herunder status og udvikling. Efterfølgende behandles uheld for specifikke emner som uheldssituation, vejudformning, krydsuheld, trafikanttyper, lette trafikanter, aldersgrupper og tidspunkt. Endeligt sættes de seneste års udvikling i Gribskov Kommune inden for hvert af Færdselssikkerhedskommissionens indsatsområder i relation til målsætningen om reduktion af personskader. Dette kan udspecificere, hvorledes forholdene i Gribskov Kommune relaterer sig til målsætningen inden for hvert indsatsområde. Uheldsopgørelsen behandler kun uheld på kommunevejene i Gribskov Kommune. Der er i øvrigt ingen statsveje i kommunen. 7

8 3. OVERORDNET UHELDSBILLEDE FOR GRIBSKOV KOMMUNE 3.1 Status Det går fremad for trafiksikkerheden i Gribskov Kommune. Antallet af uheld er støt faldende og personer, der komme til skade i trafikken er ligeledes faldende, således at den tidligere målsætning for 2012 sandsynligvis overholdes. Dette betyder dog ikke at det står godt til i kommunen, idet antallet af personskader i trafikken er det højeste antal blandt alle kommuner i Nordsjælland på trods af at kommunen ikke er særlig stor. Der er derfor stadig lang vej for Gribskov Kommune for at kunne betragtes som en kommune, hvor det går godt for trafiksikkerheden Uheld I Gribskov Kommune er der i perioden sket 557 uheld fordelt på 114 personskadeuheld 229 materielskadeuheld 214 ekstrauheld Total 557 uheld I alt 343 uheld uden ekstrauheld Da ekstrauheld normalt ikke indgår i uheldsanalyser og sortpletarbejdet udelades disse af de resterende uheldsopgørelser. I det resterende betragtes derfor i alt 343 uheld Personskader I de 114 personskadeuheld er der sket følgende personskader: 10 dræbte 81 alvorligt tilskadekomne 79 let tilskadekomne I alt 170 personskader Det skal om personskaderne bemærkes, at der i 2007 var et særdeles alvorligt busuheld på Strandvejen, hvori der var 1 dræbt, 2 alvorligt tilskadekomne og 22 let tilskadekomne, hvilket indgår i statistikken. I samtlige opgørelser indgår dette uheld med 25 personskader, og i konklusionerne tages der hensyn til dette Gribskov Kommune i forhold til omegnskommunerne Antallet af personskader i Gribskov kommune er det højeste antal blandt alle kommuner i Nordsjælland. Betragtes antallet af personskader pr. indbygger i kommunen er Gribskov stadig højt placeret. 8

9 Figur 1 Personskader pr. år i omegnskommunerne. Gribskov Kommune har flest personskader i trafikken blandt alle kommuner i Nordsjælland. Figur 2 Personskader pr indbyggere i omegnskommunerne. Gribskov kommune ligger helt i toppen. Det alvorlige busuheld med 25 personskader påvirker ikke billedet betydeligt. Trækkes uheldet ud af statistikken er antallet af personskader pr. år 29, hvilket stadig er højt, og antallet af personskader pr indb. pr. år er 7,1, hvilket stadig er næsthøjest blandt de Nordsjællandske kommuner. 9

10 3.2 Udvikling Uheld Overordnet set har antallet af registrerede uheld i perioden været stærkt faldende gennem årene, ligesom tilfældet er på landsplan. Udviklingen i uheldsbilledet er illustreret i Figur 3. I var uheldsforekomsten på landsplan generelt højere end de omkringliggende år, men dette har ikke været tilfældet for Gribskov Kommune. Figur 3 Udvikling i antal uheld i Gribskov Kommune Personskader Udviklingen i antal personskader i trafikuheld er illustreret i Figur 4. I lighed med antallet af uheld, har antallet af personskader været støt faldende i perioden Igen fremstår det alvorlige busuheld tydeligt i statistikken, idet der i 2007 var markant flere personskader end de omkringliggende år. 10

11 Figur 4 Udvikling i personskader i Gribskov Kommune Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Færdselssikkerhedskommissionens nyeste målsætning betyder konkret for Gribskov Kommune, at antallet af personskader skal reduceres fra 25,0 i 2010 til 12,5 i Hvis den hidtidige positive udviklingen fortsætter, vil Gribskov Kommune klart overholde denne målsætning. Den tidligere målsætning frem til 2012 ser også ud til at blive overholdt, idet antallet af personskader de seneste år er langt under målsætningen, og at der er et stabilt fald. Figur 5 Personskader og målsætning for alle personskader. 11

12 4. UHELDSSTATISTIK Selvom det går fremad for trafiksikkerheden i Gribskov Kommune, og der ses en positiv udvikling, er der alligevel grund til fortsat at gøre målrettede indsatser for sortpletarbejdet samt adfærdspåvirkning af trafikantmålgrupper i kommunen, da hver ulykke er én for meget. Tematisering af uheldskarakteristika er et redskab til at lokalisere særlige problemstillinger generelt for kommunen, som sammen med granskning af uheldskoncentrationer på kommunevejene vil kunne identificere lokale trafiksikkerhedsmæssige problemstillinger. I dette afsnit gives et overblik over udvalgte generelle uheldskarakteristika for uheld på kommunevejene i Gribskov Kommune. 4.1 Generelt om uheld i by og land Uheld Der er flest uheld på land i Gribskov kommune. I alt er 153 uheld, 45 % af alle uheld, sket i by og 55 % på landet. Personskadeuheld Materielskadeuheld Alle uheld By Land Alle uheld Tabel 2 Uheld fordelt på by/land. For nærmere analyser af uheld i by/land, se under de enkelte afsnit Personskader Langt de fleste personskader sker på landet. I alt er der sket 117 personskader på landet, hvilket svarer til 69 % af alle personskader. 8 ud af de 10 trafikdræbte er ligeledes sket på landet. Det kan heraf konkluderes, at uheld på landet medfører flest personskader og at disse uheld generelt er mere alvorlige. Ofte giver høj hastighed på landevejene større risiko for alvorlige uheld og personskadepådragelse og dette kan forklare den markante forskel i personskader mellem uheld i by og land. Dræbte Alvorligt tilskadekomne Let tilskadekomne Total By Land Alle uheld Tabel 3 Personskader fordelt på by/land. Henholdsvis antal og andel. 4.2 Uheldssituationer Uheld I Gribskov Kommune er den hyppigste uheldssituation eneuheld, der udgør ca. en tredjedel af alle uheld i kommunen. Desuden er der mange uheld mellem krydsende trafikanter, enten med eller uden svingning, som tilsammen udgør en fjerdedel af alle uheld. Disse uheld er typisk i vigepligtskryds, hvor en trafikant ikke overholder sin ubetingede vigepligt. I byer er uheldene fordelt over alle uheldssituationer, dvs. der sker uheld af meget varierende karakter. På landet derimod er der klart flest, der relaterer sig til strækninger, dvs. eneuheld, uheld mellem medkørende (overhalingsuheld og bagendekollisioner) og modkørende (mødeuheld), samt mange uheld med krydsende trafikanter med svingning dvs. vigepligtsforseelser i vigepligtskryds. 12

13 Figur 6 Uheld opdelt på hovedsituation. Figur 7 Uheld opdelt på hovedsituation samt by/land. 13

14 4.2.2 Personskader De fleste personskader i Gribskov Kommune sker i eneuheld eller mødeuheld samt i uheld med krydsende trafikanter. Der er forholdsvis få personskader i uheld i forbindelse med svingende trafikanter generelt (situation 3, 4, 6), og dette skyldes ofte, at svingende trafikanter har lavere fart end ligeudkørende trafikanter. Figur 8 Personskader fordelt på hovedsituation Alvorlighedsgraden kan udtrykkes som antal personskader pr. uheld. De uheldssituationer, hvor der sker flest personskader pr. uheld er ved mødeuheld (uheldssituation 2 modkørende) og venstresvingsuheld (uheldssituation 4 modkørende med svingning) samt mellem krydsende trafikanter med svingning og ved fodgængeruheld. Eneuheld og bagendekollisioner er knap så alvorlige som de øvrige uheldstyper. Figur 9 Personskader pr. uheld fordelt på hovedsituation. 14

15 4.3 Vejudformning Uheld I Gribskov Kommune sker de fleste uheld på lige vej og i kryds. I kurver, rundkørsler og udkørsler er der generelt ikke sket nær så mange uheld, selvom der på konkrete lokaliteter kan være mange kurveuheld eksempelvis. Uheldene sker på nogenlunde de samme lokalitetstyper i by som på landet, dvs. lige vej og kryds. Eneste større forskel mellem by og land er, at der på landet også sker en del uheld i kurver. Figur 10 Uheld fordelt på lokalitetstype og uheldsart. Figur 11 Uheld fordelt på lokalitetstype og by/land. 15

16 Figur 12 Vejudformning i uheld i by. Figur 13 Vejudformning på landet. 16

17 4.3.2 Personskader De fleste personskader sker på lige vej og langt de fleste af disse personskader er på lige vej på landet. Lige vej på landet er altså den lokalitetstype, hvor der sker flest personskader. Ofte er hastigheden på landevejen medvirkende til øget alvorlighedsgrad i uheld her. Desuden sker der også mange personskader i kryds på landet. De fleste personskader i by sker også på lige vej, og ofte på gennemfartsvejene i de mindre byer. Figur 14 Personskader fordelt på vejudformning. Figur 15 Personskader fordelt på vejudformning og by/land. 17

18 4.4 Trafikanttyper Uheld I de fleste af uheldene har der har været en bil involveret. I alt har der været bil involveret i 88 % af alle uheld, hvorimod der kun i 7 % af alle uheld har været cyklist. Øvrige trafikanttyper optræder relativt sjældent. Trafikanttype Antal uheld med trafikant Andel af alle uheld (343) Bil % Lastbil 10 3% Varebil 35 10% MC 17 5% Knallert 29 8% Cykel 24 7% Fodgænger 21 6% Bus 11 3% Øvrigt/Flygtet 6 2% Tabel 4 Hyppighed af trafikant i uheld Personskader I lighed med uheldene sker de fleste personskader i Gribskov Kommune på bilister. Der er bemærkelsesværdigt få personskader på cyklister og knallert.. Det skal bemærkes, at det alvorlige busuheld trækker antallet af personskader i bus op, så det bliver den trafikanttype, der pådrager sig næstflest personskader. Figur 16 personskader fordelt på trafikanttype. 18

19 4.5 Aldersfordeling og trafikanttyper Aldersfordelingen af personer i uheld foretages på baggrund af aldersgrupperinger, som afspejler forskellige transportbehov. all 0-5 år: Børn og spædbørn, som ikke færdes på egen hånd år: Skolebørn uden mulighed for kørekort til motorkøretøjer år: Ældste skoleelever med mulighed for knallertbevis år: Unge trafikanter med mulighed for kørekort år: Arbejdende og mobile personer. >74 år: Ældre med begrænset mobilitet og transportbehov. Den aldersgruppe, der hyppigst er impliceret i uheld er gruppen år, år og år årige ligger overraskende lavt, men det kan skyldes at der er relativt få i denne aldersgruppe i kommunen. Det ses samtidig, at fra 54-års-alderen falder hyppigheden for personer impliceret i uheld. Aldersfordelingen for personer i uheld er vist i Figur 17. Medpassagerer, der ikke har pådraget sig personskade indgår ikke i VIS - databasen og tælles dermed ikke med som involveret part i uheld. Antallet af uskadte personer i databasen er derfor et udtryk for antal uskadte førere. Personskadede medpassagerer tæller med i statistikken. Figur 17 Aldersfordeling og personskadegrad for personer i uheld. Kønsmæssigt er der klart overvægt af uheld med mænd, idet 68 % af alle involverede parter er mand. Særligt i aldersgrupperne og år er mænd overrepræsenterede, idet ca % af personer i uheld i disse aldersgrupper er mænd. 19

20 Figur 18 Aldersfordeling og køn for personer i uheld. Køretøjstypefordelingen for aldersgrupperne afspejler de udfoldelsesmuligheder, som personerne har gennem livet og deres erfaringsniveau. Cykeluheld sker for 6-15 årige, som endnu ikke har mulighed for knallertbevis eller kørekort. Knallertuheld forekommer primært for årige, som endnu ikke kan have kørekort. Personer i bil og varebil i uheld stiger drastisk, når kørekort bliver en mulighed. Bemærk at de fleste tilskadekomne i 0-5 år er i bus, hvilket er i det alvorlige busuheld. Figur 19 Aldersfordeling og trafikanttype for personer i uheld. 20

21 Figur 20 Aldersfordeling og trafikanttype for personer i uheld vist som andel af aldersgruppe. Uheldsrisikoen udtrykt som antal personer i uheld pr indbyggere er et mål for, hvor hyppigt en personer i hver aldersgruppe er impliceret i uheld i forhold til, hvor mange indbyggere der er i aldersgruppen. Uheldsrisikoen giver derfor et mere reelt billede af, hvor hyppigt en person i Gribskov Kommune impliceres i et uheld. Uheldsrisikoen er klart størst for aldersgruppen år, hvor 21 ud af indbyggere kommer til skade i trafikuheld om året, hvilket er ca. dobbelt så hyppigt som gennemsnittet i kommunen. Dette er lig niveauet på landsplan I aldersgruppen 0-5 år er der også mange personer i uheld i forhold til resten, men dette skyldes det alvorlige busuheld. Figur 21 Personskader pr indbyggere pr. år fordelt på aldersgruppe. 21

22 Figur 22 Personer i uheld pr indbyggere pr. år 4.6 Tidsvariation Uheldenes fordeling over året er vist i Figur 23. Det er imidlertid vanskeligt at uddrage konklusioner på den baggrund, da der ikke er en klar tendens for uheldsforekomsten generelt. Dog er der tendens til, at uheldsforekomsten stiger hen over foråret og falder hen over efteråret, når man ser bort fra de mindre alvorlige ekstrauheld. Normalt ses et højere antal uheld i november-december end det er tilfældet i Gribskov Kommune. Figur 23 Uheld fordelt på måned. 22

23 Årstiderne påvirker transportvanerne, hvilket afspejles i uheldsstatistikken. Uheld med cykler/knallerter er således størst om sommeren og falder igen efter september. De måneder med flest cykler/knallerter involveret i uheld er juni og august-september. Langt de fleste uheld sker i perioden kl. 7-23, hvilket er naturligt, da den største andel trafik også kører i dette tidsrum. Uheldenes fordeling over døgnet viser at der er en markant stigning i uheld i eftermiddagstimerne, som topper i spidstimerne I morgenspidstimerne sker der væsentligt færre uheld. Den markante forekomst af uheld i aftentimerne skyldes ofte, at mange kører under spirituspåvirkning i dette tidsrum. Figur 24 Uheldenes fordeling over døgnet. 23

24 5. FÆRDSELSSIKKERHEDSKOMMISSIONENS IND- SATSOMRÅDER Færdselssikkerhedskommissionens målsætning om reduktion af personskader i trafikken fra 2010 til 2020 med 50 % skal i høj grad bæres af de 10 indsatsområder fart, spiritus, sele, cyklister og unge. For Gribskov Kommune betyder det, at en reduktion af personskader for hvert indsatsområde kan bidrage til, at Gribskov Kommune samlet set overholder målsætningen. I dette afsnit gives et overblik over, hvorledes billedet ser ud for Gribskov Kommune for de indsatsområder, det er muligt at belyse gennem uheldsanalyse, og om det går den rigtige vej for hvert indsatsområde med henblik på at overholde målsætningen. Høj hastighed Sprit, narko og medicin Uopmærksomhed Manglende sele og hjelm Fodgængere Cyklister og knallerter Unge bilførere op til 24 år Mødeulykker Eneulykker Ulykker i kryds i åbent land Uheld Personskader i uheld Andel af alle personskader Høj hastighed % Sprit % Uopmærksomhed Manglende sele og hjelm Fodgængeruheld % Cyklister % Unge bilførere op til 24 år* % Mødeulykker % Eneulykker % Ulykker i kryds i åbent land % Figur 25 Peronskader for hver af kommissionens indsatsområder. *Personskader i uheld, hvor en af parterne har været ung i bil. 5.1 Høj hastighed Uheld med høj fart er et betydeligt problem i Gribskov kommune, idet der er skønnet for høj hastighed i 14 % af uheldene. Det skal bemærkes, at der ofte ikke fremgår en skønnet hastighed af uheldsoplysningerne. 3 af de trafikdræbte er sket i uheld med for høj fart. 49 uheld med for høj skønnet fart 23 personskader i fartuheld 3 dræbte, 10 alvorligt tilskadekomne og 10 let tilskadekomne 24

25 Figur 26 Fartuheld opgjort pr. år. 5.2 Spiritus, narko og medicin Spiritus er et stort problem i Gribskov Kommune, idet der har været for høj promille for en af parterne i 25 % af alle uheld. Uheldsforekomsten er dog faldende de seneste år. 85 uheld er med sprit over promillegrænsen for en af parterne 32 personskader i sprituheld 1 dræbt, 13 alvorligt tilskadekomne, 18 let tilskadekomne Figur 27 Sprituheld opgjort pr. år. 5.3 Uopmærksomhed Der foreligger foreløbigt ingen data vedrørende uopmærksomhed i uheldsdatabasen, som da ikke kan benyttes til at belyse området. 5.4 Sele og hjelm Manglende nøjagtighed af opgørelsen af sele og hjelm gør det vanskeligt at konkludere på dette. 34 personer har ikke haft sele på ud af 353 involverede personer i motorkøretøjer. 6 cyklister har ikke haft hjelm på ud af 24 cyklister i uheld 8 knallertfører har ikke haft hjelm på ud af 29 knallertførere i uheld. 25

26 Figur 28 Personer uden sele i uheld opgjort pr. år. 5.5 Fodgængere Fodgængere er et problem i Gribskov Kommune, da næsten 10 % af alle tilskadekomne i kommunen er fodgængere. 21 fodgængeruheld 16 personskadede fodgængere 1 dræbt, 9 alvorligt tilskadekomne, 6 let tilskadekomne 5.6 Cyklister og knallerter Cyklistuheld er ikke et stort problem i Gribskov Kommune, da kun 7 % af alle uheld er cyklistuheld, hvilket normalt er væsentligt højere. Dog er der forholdsvis mange personskader på cyklister, ca. 9 % af alle personskader i kommunen. 24 cyklistuheld i perioden 15 personskader på cyklister 2 dræbte, 10 alvorligt tilskadekomne, 3 let tilskadekomne 26

27 Figur 29 Cyklistuheld opgjort pr. år. 5.7 Unge bilister Unge bilister mellem år er et alvorligt problem i Gribskov Kommune, idet der har været en ung bilist involveret i 40 % af alle uheld. Samtidig er der sket mange alvorlige personskader i disse uheld. Det betyder ikke nødvendigvis, at unge har haft hovedskylden i disse uheld de har bare været impliceret. I 136 uheld har der været en ung fører af et motorkøretøj involveret. Der er kommet 81 personer til skade i uheld med unge i motorkøretøjer 6 dræbte, 21 alvorligt tilskadekomne, 54 let tilskadekomne Figur 30 Unge bilister i uheld opgjort pr. år. 5.8 Mødeulykker Mødeulykker er ofte ret alvorlige og det er også et problem i Gribskov Kommune, idet 21 % af alle uheld er mødeulykker. Mødeuheld er svagt faldende. 71 mødeuheld 36 tilskadekomne i mødeuheld 3 dræbte i mødeuheld, 17 alvorligt tilskadekomne, 16 let tilskadekomne 27

28 Figur 31 Mødeulykker opgjort pr. år. 5.9 Eneulykker Eneulykker er et stort problem i Gribskov Kommune, idet næsten 1/3 af alle uheld er eneuheld. Antallet af eneuheld er dog stærkt faldende. 106 eneuheld i kommunen 25 tilskadekomne i eneuheld 3 dræbte, 19 alvorligt tilskadekomne, 13 let tilskadekomne Figur 32 Eneuheld opgjort pr. år Ulykker i kryds i åbent land Uheld i kryds i åbent land er et alvorligt problem i Gribskov Kommune, idet der er mange alvorligt tilskadekomne og dræbte. Der er sket 75 uheld i kryds i åbent land 19 personer er kommet til skade i uheld i kryds i åbent land 2 dræbte, 9 alvorligt tilskadekomne, 8 let tilskadekomne. 28

29 Figur 33 Uheld i kryds i åbent land opgjort pr. år. 29

30 6. VURDERING AF DEN SAMLEDE UHELDSANALYSE Det går fremad for trafiksikkerheden i Gribskov Kommune, og antallet af uheld er generelt faldende. Udgangspunktet har dog også været ret højt - Gribskov Kommune er den kommune i Nordsjælland med flest personskader i trafikuheld, og faldet i trafikuheld og personskader er en nødvendighed. I forhold til den gamle nationale målsætning for 2012, overholder Gribskov Kommune denne målsætning, men udgangspunktet i 2005 har også været højt. Den nye nationale målsætning om at reducere antallet af personskader i trafikken med 50 % i 2020 med udgangspunkt i niveauet i 2010 betyder, at Gribskov Kommune skal ned på 12,5 personskader om året i forhold til 25 i dag, og til dette er der lang vej igen. Kommunen skal derfor arbejde for at der sker en fortsat reduktion i trafikuheld. Nærværende uheldsanalyse har beskrevet uheldene i Gribskov Kommune for perioden ved at kortlægge uheldsmønstre og analysere udvalgte temaer. By/Land generelt I alt sker 55 % af alle uheld på landet i Gribskov Kommune, hvilket ikke er særligt meget taget i betragtning, at der er mange landeveje i kommunen. Derimod sker mange af de alvorlige uheld på landet. I alt er 69 % af alle personskader sket på landet, herunder er 8 ud af 10 trafikdræbte på landet. De alvorlige uheld på landet er altså et særligt problemområde i Gribskov Kommune, og ofte er hastigheden en vigtig faktor i disse uheld. Hovedsituation Eneuheld er den hyppigste uheldssituation i kommunen, idet ca. 1/3 af alle uheld er eneuheld, hvilket er højt. Eneuheld forekommer både i by og på landet. På landet sker der også mange frontalkollisioner, som ofte er ret alvorlige og frontalkollisioner er også den uheldstype, hvor der sker flest personskader. Uheldene i byerne er af meget varierende karakter. Uheld mellem krydsende trafikanter med eller uden svingning udgør tilsammen 30 % af alle uheld, hvilket er højt, og der sker mange både i by og land. De fleste af disse uheld sker normalt i vigepligtskryds eller udkørsler, hvor en trafikant på sekundærvejen ikke overholder sin vigepligt for en trafikant på primærvejen. Mange af disse uheld er materielskadeuheld. Noget kunne altså tyde på, at vigepligtsforseelser i prioriterede kryds er et generelt problem i Gribskov Kommune. Den store forekomst af disse uheldstyper kan muligvis forklares ved, at der er mange større gennemfartsveje, hvor mindre veje tilsluttes i vigepligtsregulerede kryds. De alvorligste uheld er frontalkollisioner og eneuheld, idet der er sket flest personskader pr. uheld. Krydsningsuheld i vigepligtskryds samt eneuheld og frontalkollisioner, både i by og land, vurderes at være det vigtigste indsatsområde for hovedsituationer. 30

31 Vejudformning Både i by og land sker de fleste uheld på lige vej, 43 %, samt i kryds, 33 %. De fleste personskader sker dog på lige vej, ca. 50 %, og dette skyldes typisk, at der på lige vej er højere hastigheder og dermed alvorligere uheld. Lige vej både i by og land er altså de lokalitetstyper, der sker flest alvorlige uheld og hvor der børe gøres en indsats. Der bør desuden være fokus på krydsene i by og land, da også mange uheld sker her. Trafikanttyper Den hyppigst sete trafikanttype er bilen, som er medvirkende i 88 % af uheldene. 118 personskader dvs. 69 % af alle personskader sker også på personer i biler. Dette indikerer også, at biler ofte forårsager personskader på andre trafikanttyper, primært lette trafikanter. Uheld med cykler/knallert er ikke et udpræget problem i Gribskov Kommune, idet de udgør bare 10 % af alle personskader i kommunen. Uheld med biler er altså det største problem blandt alle trafikanttyper, hvor cykler, fodgængere og knallerter er et mindre problem. Aldersfordeling De årige er stærkt overrepræsenterede i uheld, idet de er impliceret over to gange så hyppigt i uheld som en gennemsnitlig borger set i forhold til indbyggertallet. I denne aldersgruppe er det primært bilister, der forulykker. I alderen 6-15 år er det varierende trafikanttyper, som impliceres i uheld, hvorimod det i alderen år oftest er knallertkørere. Bilister i aldersgruppen år vurderes dermed at være det vigtigste problem i Gribskov Kommune. Tidsvariation Uheldsstatistikken viser, at uheldsforekomsten er jævnt fordelt over året, dog med flest uheld i perioden maj-august samt en markant nedgang i november december. Der ses desuden en markant større uheldsforekomst om eftermiddagen end på øvrige tidspunkter. I forhold til tidsvariationen for uheldene i Gribskov Kommune vurderes der ikke at være anormaliteter. Færdselssikkerhedskommissionens indsatsområder Selvom Gribskov Kommune generelt set følger Færdselssikkerhedskommissionens målsætning om reduktion af personskader i trafikken, er der indsatsområder, hvor det halter. Uheld med for høj hastighed, uheld med spirituspåvirkede parter, unge bilister år, mødeulykker og eneuheld er områder blandt de nyeste indsatsområder, hvor det halter i Gribskov Kommune. Analysen peger på, at Gribskov Kommune stadig skal gøre en indsats for alle indsatsområder, og særligt vigtigt er det at fokusere på de nævne temaer. 31

32 7. UDPEGNING AF INDSATSOMRÅDER Uheldsanalysen peger på en række problemstillinger, hvor der er størst potentiale i at opnå en effekt for trafiksikkerheden i Gribskov Kommune. De belyste problemer er enten specifikke for lokalitetstyper, trafikanttyper eller generel adfærdsrelateret. Hvor skal der sættes ind? De lokalitetstyper, der er de største problemområder i Gribskov Kommune er Landevejsstrækninger Uheldene skyldes ofte høj fart, som gør at trafikanter mister herredømmet over bilen og enten ramler ud i rabatten eller over i modsatte kørebane i en frontalkollision. Midlerne mod landevejsuheld kan være forstærket afmærkning i højre og venstre side af vejen, nedfræsning af rumleriller i afstribning eller hastighedsændring. Landevejskryds Uheldene er oftest vigepligtsforseelser, hvor en trafikant fra sekundærveje overser en trafikant på primærvejen. Uheldene kan skyldes en kombination af dårlig oversigtsforhold, høj fart og mørke, som gør det vanskeligt at se den anden trafikant i tide. Bystrækninger Uheld på bystrækninger er ofte af meget varierende karakter og er svære at gøre en generel indsats overfor. Nogen af uheldene er på gennemfartsveje på landetsbyerne og her er høj fart i byzonen ofte medvirkende årsag til uheldet. På landetsbyerne kan midlerne være at forstærke overgangen til byzone samt at påvirke trafikanternes adfærd ved skiltning/advarselstavler. Bykryds Uheld i bykryds er af meget varierende karakter og afhænger af krydstypen, signal eller vigepligt. Derfor er der ikke generelle massetiltag på disse lokaltieter. Hvem skal der sættes ind mod? De største problemområder af trafikanttyper i kommunen er Bilister generelt Biler i uheld bør være det primære fokusområde i kommunen. Den vigtigste målgruppe er derfor bilister, og indsatserne kan være på kampagner målrettet netop denne gruppe. Unge bilførere år Unge bilister er den aldersgruppe, der bør have størst fokus i trafiksikkerhedsarbejdet. Kampagner målrettet denne aldersgruppe samt tiltag på ungdomsuddannelser, samarbejde med kørelærere og politi kan være virkemidler der kan påvirke denne aldersgruppe. Hvad skal der sættes ind mod? Fart Fart er medårsag til langt de fleste alvorlige uheld, også i Gribskov Kommune. Fartbekæmpelse kan foregå enten konkrete lokaliteter eller gennem adfærdspåvirkning med kampagner, undervisning, øget kontrol, oplysning. Sprit Sprit i uheld er et alvorligt problem i Gribskov Kommune, og der bør gøres en indsats målrettet dette gennem kampagner kombineret med øget kontrol. 32

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 04 Uheldsanalyse 04 Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere

Læs mere

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse Uheld 11-13 Uheldsanalyse Kortlægning og analyse Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Forslag til målsætninger 5 Eksisterende vejnet og trafik 6 Forslag til hastighedsgrænser 7 Skoleveje

Læs mere

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling...

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling... NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2012-2016 Emne: Uheldsanalyse København, den 08.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0382 Reference: epr/tfj@moe.dk Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode Thisted Kommune Uheldsrapport 212 Uheldsperiode 28-212 Juni 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan Uddrag af ulykkesanalyse Færdselsulykkerne i Jammerbugt Kommune er gennemgået for at danne et overblik over, hvor og hvordan uheldene i Jammerbugt er sket samt

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

Uheldsrapport

Uheldsrapport Thisted Kommune Uheldsrapport 27-211 Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Marts 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 2015 Uheldsanalyse 2015 Indledning Rudersdal kommune arbejder målrettet og systematisk med at minimere antallet af trafikulykker og personskader i trafikken. Dette gøres både ved forebyggelse gennem

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan 216 22 Antal ulykker Ulykkesudvikling 5 Ulykkesudvikling i Helsingør Kommune i perioden 1985-215 45 4 35 3 25 2 15 1 5 År Person Materiel Ekstra Antal personskader 16

Læs mere

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse Ulykkestal 212 fordelt på politikredse >>> STATUS FOR ULYKKER 212 3 4 Indhold 1 Forudsætninger og indhold 6 1.1 Kilde 6 1.2 Definitioner 6 2 Udviklingen i Danmark 6 2.1 Personskader fordelt på transportmiddel

Læs mere

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET Til Faxe Kommune Dokumenttype Notat Dato Februar 2012 FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKEMIDLER

Læs mere

Trafikuheld i det åbne land

Trafikuheld i det åbne land Trafikuheld i det åbne land Af ph.d.-studerende Michael Sørensen Aalborg Universitet, Trafikforskningsgruppen Hmichael@plan.aau.dkH Trafiksikkerhedsarbejdet i Danmark hviler på en målsætning om, at antallet

Læs mere

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Statistik Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Kriterier for søgningen Uheldene er sket i perioden 28-212. Uheldene er sket i Politikredsen Syd- og Sønderjylland. Ekstrauheld 1 er ikke

Læs mere

Dybdeanalyse af uheld med cyklister

Dybdeanalyse af uheld med cyklister Uheld 2010-2014 Dybdeanalyse af uheld med cyklister 2010-2014 Indledning I Rudersdal Kommunes uheldsanalyse for 2011-2013 og for 2014 dominerer cyklisterne som den trafikantgruppe med flest personskader.

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

HILLERØD TRAFIKSIK- KERHEDSPLAN

HILLERØD TRAFIKSIK- KERHEDSPLAN Til Hillerød Kommune Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 HILLERØD TRAFIKSIK- KERHEDSPLAN UHELDSANALYSE OG EFFEKTVURDERING UHELDSANALYSE OG EFFEKTVURDERING Revision 04 Dato 2013-03-08 Udarbejdet af JPL

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...11 Alder...12 Spiritusuheld...14

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

TRAFIK SIKKERHEDSPLAN Baggrundsrapport. idèhøring

TRAFIK SIKKERHEDSPLAN Baggrundsrapport. idèhøring TRAFIK SIKKERHEDSPLAN 2013-2016 Baggrundsrapport idèhøring Vejen Kommune Områdekontor Holsted Teknik & Miljø Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: teknik@vejenkom.dk Telefon: 7996 5000 Baggrundsrapport Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Civilingeniør Camilla Sloth Andersen, Viborg Amt e-mail: camilla@schioldan.net Det er almindelig kendt, at den officielle uheldsstatistik kun dækker 10-20

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2007

Trafikuheld på Frederiksberg 2007 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Forord side 2 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan side 3 Uheldssituationen generelt side 4 Personskader og trafikanttyper side Unge side 9 Cyklister

Læs mere

Statusrapport. - cykelruteplan

Statusrapport. - cykelruteplan - cykelruteplan JANUAR 2011 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 4 2 STANDARDER FOR CYKELRUTENETTET 5 2.1 Kvalitetskrav for stinettets udformning og sammenhæng 5 2.2 Fysiske krav til

Læs mere

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning TEKNISK NOTAT rev. 5 15.juli 2014 chs/mkk/tvo Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning kortlægning... 5 3 Vejnet... 9 4 Uheld... 11 4.1 Datagrundlag...

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Statusrapport

Trafiksikkerhedsplan Statusrapport Trafiksikkerhedsplan 2013 Statusrapport INDHOLD 1 INTRO.....................5 1.1 Indledning..................... 6 2 UHELDSANALYSE.................9 2.1 Uheldsgrundlag................... 10 2.2 Uheldsudvikling...................

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning. BAGGRUNDSNOTAT 21. februar 2013 STS/IF

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning. BAGGRUNDSNOTAT 21. februar 2013 STS/IF UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning BAGGRUNDSNOTAT 1. februar 13 STS/IF Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 Uheldsanalyse... 3.1 Datagrundlag... 3 3 Årsag til uheld... 3.1 Uheldsudvikling

Læs mere

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK Hastighedsplan Baggrundsrapport 4 Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse VIA TRAFIK August 24 Kortlægningen er foretaget i 23 2. Indholdsfortegnelse:. Indholdsfortegnelse:...2 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - 2. kvartal Tabeller og udvikling Dato: April 2016 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-18-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2015

Trafikuheld på Frederiksberg 2015 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan... 4 Uheldssituation generelt... 6 Personskader og trafikanttyper...

Læs mere

1. Færdselsuheld med personskade 1999

1. Færdselsuheld med personskade 1999 7 1. Færdselsuheld med personskade 1999 1.1 Indledning Færdselsuheldsstatistikken er baseret på indberetninger fra politiet og omfatter derfor kun uheld, som politiet har fået kendskab til. Uheldets sværhedsgrad

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden 1930 været

Læs mere

UHELDSANALYSE FOR SKANDERBORG KOMMUNE

UHELDSANALYSE FOR SKANDERBORG KOMMUNE Til Skanderborg Kommune Dokumenttype Analyse Dato Oktober, 2013 FOR SKANDERBORG KOMMUNE ANALYSEPERIODE 2005-2012 FOR SKANDERBORG KOMMUNE ANALYSEPERIODE 2005-2012 Revision 2 Dato 2013-10-24 Udarbejdet af

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 DATO: Jan 2014 FOTO: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770609586 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2014 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2014-17 Strategi og indsatsområder for det forebyggende trafiksikkerhedsarbejde i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-17 Juni 2013 Udviklingsforvaltningen

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Dato: Marts 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-02-2 Foto: Vejdirektoratet og Christoffer Askmann Copyright:

Læs mere

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 DATO: Februar 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607445 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 indhold OPSUMMERING AF 2. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Sønderborg Kommune. Statusrapport. april Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Sønderborg Kommune. Statusrapport. april Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen Sønderborg Kommune Statusrapport Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 29 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 TRAFIKMÅLINGER

Læs mere

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Teknisk Forvaltning Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 2 Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og mål... 5 Kommunens indsats fra 2011 til 2015... 7 Trafikuheld på kommunens

Læs mere

Inspirationsmøde om fremtidens trafiksikkerhedsarbejde. Velkommen. Erik Basse Kristensen 13. JUNI 2013 INSPIRATIONSMØDE OM TRAFIKSIKKERHED

Inspirationsmøde om fremtidens trafiksikkerhedsarbejde. Velkommen. Erik Basse Kristensen 13. JUNI 2013 INSPIRATIONSMØDE OM TRAFIKSIKKERHED Inspirationsmøde om fremtidens trafiksikkerhedsarbejde Velkommen Erik Basse Kristensen 1 Program Velkomst og nye mål - hvad betyder de? Erik Basse Kristensen, COWI Hvad koster ulykkerne kommunerne? Svend

Læs mere

1. Færdselsuheld med personskade 2000

1. Færdselsuheld med personskade 2000 7 1. Færdselsuheld med personskade 2000 1.1 Indledning Færdselsuheldsstatistikken er baseret på indberetninger fra politiet og omfatter derfor kun uheld, som politiet har fået kendskab til. Uheldets sværhedsgrad

Læs mere

Trafikulykker for året 2016

Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Dato: Juni 2017 ISBN (NET): 978-87-93436-73-2 Copyright: Vejdirektoratet, 2017 Indhold Opsummering af året 2016 4 Forudsætninger og indhold 5 Generel

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 DATO: Juni 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978 87 7060 698 1 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF ÅRET 2011... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Norddjurs Kommune. Trafiksikkerhedsplan. Udkast. December 2009

Norddjurs Kommune. Trafiksikkerhedsplan. Udkast. December 2009 Norddjurs Kommune Trafiksikkerhedsplan Udkast December 2009 Norddjurs Kommune Trafiksikkerhedsplan December 2009 Ref. 8649045 Version 6 Udarbejdet af JKD Kontrolleret af TBN Godkendt af JPD Rambøll Danmark

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB UDKAST Dragør Kommune NOTAT 8. april 2016 JKD/SB Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Trafikulykker 2010-2014... 2 2.1 Kirkevej / Hartkornsvej... 5 2.2 Fælledvej/Sdr. Kinkelgade/Brydevej/Søndergade...

Læs mere

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2013-2020 Dagsorden 2 10:00-10:45 1: Velkomst 2: Præsentation af mødeplan 3: Præsentation af tidsplan 4: Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 5: Gennemgang

Læs mere

Skadestueregistrering - Betydning for trafiksikkerhedsarbejdet

Skadestueregistrering - Betydning for trafiksikkerhedsarbejdet Skadestueregistrering - Betydning for trafiksikkerhedsarbejdet Michael Sørensen Civilingeniør, ph.d.-studerende Trafikforskningsgruppen ved AAU Trafiksikkerhedsseminar Århus Kommune Århus Rådhus, værelse

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik Året 215 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 215 Tabeller og udvikling Dato: Juni 216 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-34-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden starten af

Læs mere

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Odense Kommune Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Juli 2004 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 BAGGRUND 4 2.1 Lokaliteter 4 2.2 Metode 5 3

Læs mere

temaanalyse Ulykker om natten

temaanalyse Ulykker om natten temaanalyse Ulykker om natten 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766387 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker om natten 21-21 Dette notat handler om personskadeulykker

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn kommune Aktivitetsplan 2014 Sagsnr.14/146_dok.nr.72421-14_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Velkommen Dybdeanalyse af Landevejsulykker Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Oversigt Datagrundlaget - kort Gennemgående ulykkestyper Særlige træk Vejen Hastighed Alkohol HVU s anbefalinger Oversigt Datagrundlaget

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 Forsynings- og Miljøudvalget den 10. august 2009 Forsynings- og Miljøudvalget den. 2. november 2009, revideret efter høringsperiode SKANDERBORG KOMMUNE FORSLAG TIL TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 1 Forord Du

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 DATO: April 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607520 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 INDHOLD OPSUMMERING AF 3. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn Kommune Aktivitetsplan 2015 Sagsnr.15/344_dok.nr. 56784-15_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Resumé... 4. Indledning... 6. Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7. Fokusområde 1: For høj hastighed... 14. Fokusområde 2: Spiritus...

Resumé... 4. Indledning... 6. Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7. Fokusområde 1: For høj hastighed... 14. Fokusområde 2: Spiritus... Uheldsanalyse 2010-2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 4 Indledning... 6 Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7 Fokusområde 1: For høj hastighed... 14 Fokusområde 2: Spiritus... 15 Fokusområde 3: Uopmærksomhed...

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2007-2012

Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Januar 2008 Forord I 2006 kom 169 personer til skade eller mistede livet i trafikken på vejene i den nuværende Esbjerg Kommune, hvoraf 137 personskader forekom på kommunevejene

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem.

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. Vejene Trafiksikkerhed nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. sikkerhed Vejdirektoratet arbejder målrettet med at øge trafiksikkerheden

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 DATO: December 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-7060-728-5 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL 2012...

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents FÆRDSELSUHELD 2008 Færdselsuheld 2008 Road traffic accidents Færdselsuheld 2008 Udgivet af Danmarks Statistik December 2009 76. årgang Oplag: 300 Printet hos ParitasDigitalService Trykt udgave: Pris:

Læs mere

Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune

Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune Indledning Både i by- og i landområde reducerer anlæg af venstresvingskanalisering især antallet

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan for København

Trafiksikkerhedsplan for København Trafiksikkerhedsplan for København af ingeniør Caroline Eiler Gotved og sektionsleder Claus Rosenkilde Vej & Park, Københavns Kommune Kort sammenfatning Københavns Kommune har i samarbejde med Københavns

Læs mere

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik 1.193 dræbte Det har vi lært Dødsulykkestatistik 2010-2015 Titel Dødsulykkesstatistik 2010-2015 1.193 dræbte - det har vi lært Dato: December 2016 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93436-63-3 ISBN:

Læs mere

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Mere trafik færre ulykker Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Trafikmængden i Danmark stiger, mens antallet af dræbte og skadede i trafikken

Læs mere

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode.

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode. Personskader og byområder (paper) Trafikdagene 1998 I dette paper beskrives udviklingen i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i vejtrafikken i byområder i perioden 1984 til 1996 målt pr. 1. indb.

Læs mere

Fodgængerulykker. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet. Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt. 13.

Fodgængerulykker. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet. Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt. 13. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet Indsæt foto så det fylder rammen ud Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt 13. marts 2008 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. september 2013 13/19058-1 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN SEPTEMBER 2013 Niels Juels Gade 13 22 København K vd@vd.dk

Læs mere

Sikker til fods - Analyse og anbefalinger baseret på danske fodgængeruheld i byzonen

Sikker til fods - Analyse og anbefalinger baseret på danske fodgængeruheld i byzonen Sikker til fods - Analyse og anbefalinger baseret på danske fodgængeruheld i byzonen Hvorfor netop fodgængere? Begrænset fokus på fodgængeres trafiksikkerhed fra nationalt og kommunalt niveau Ingen nyere

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg

Trafikuheld på Frederiksberg Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan... 4 Uheldssituation generelt... 6 Personskader og trafikanttyper...

Læs mere

Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen?

Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen? Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen? Rie Hultqvist Visby, Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling Vejforum 2016 Færdselssikkerhedskommissionen Kommissionen er sammensat

Læs mere

Trafi ksikkerhedsplan 2009

Trafi ksikkerhedsplan 2009 Trafi ksikkerhedsplan 2009 Juni 2009 Trafi ksikkerhed begynder med dig BRØNDERSLEV KOMMUNE Forord xx xx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 7 2. Ulykkesbilledet i Brønderslev Kommune 9 2.1 Ingen sorte

Læs mere

Vordingborg Kommune. Indholdsfortegnelse. Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport. Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO

Vordingborg Kommune. Indholdsfortegnelse. Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport. Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO Vordingborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Indhold... 4 2 Trafikstruktur... 6 2.1 Vejnet... 6 3 Uheldsanalyse...

Læs mere

Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år?

Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år? Færdselssikkerhedskommissionens næste handlingsplan Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år? Sven Krarup Nielsen, Vejdirektoratet Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan fra 2007 Mål for 2012:

Læs mere

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Trafiksikkerhed og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Af Ole Johansen, Tølløse Kommune olj@tollose.dk Morten Klintø Hansen, Cowi A/S mkh@cowi.dk Tølløse Kommune har tilsluttet sig Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst.

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst. Tryg sti- kampagne spørgeundersøgelse Dette notat redegør for resultaterne af en spørgeundersøgelse gennemført den 7. april 2005 på forskellige lokaliteter på stisystemet i Aalborg Øst i forbindelse med

Læs mere

TRAFIKSIKERHED I GRIBSKOV KOMMUNE ET FÆLLES ANSVAR

TRAFIKSIKERHED I GRIBSKOV KOMMUNE ET FÆLLES ANSVAR Til Gribskov Kommune Dokumenttype ag Dato August, 213 TRAFIKSIKERHED I GRIBSKOV KOMMUNE ET FÆLLES ANSVAR TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 213-22 ET FÆLLES ANSVAR TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 213-22 Revision 2 Dato 28. august

Læs mere

Trafi ksikkerhed 2009

Trafi ksikkerhed 2009 Trafi ksikkerhed 2009 November 2009 Trafi ksikkerhed begynder med dig BRØNDERSLEV KOMMUNE Forord Denne rapport beskriver trafiksikkerhedsarbejdet i kommunen i 2009, hvor formålet er at reducere antallet

Læs mere

Udvikling i risiko i trafikken

Udvikling i risiko i trafikken Udvikling i risiko i trafikken Seniorrådgiver Camilla Riff Brems, Danmarks TransportForskning, cab@dtf.dk Seniorforsker Inger Marie Bernhoft, Danmarks TransportForskning, imb@dtf.dk Resume I bestræbelserne

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg

Trafikuheld på Frederiksberg Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan... 3 Uheldssituation generelt... 5 Personskader og trafikanttyper... 6

Læs mere

- Systematisk litteraturstudie - Før-efter uheldsevaluering af 332 ombygninger i Danmark

- Systematisk litteraturstudie - Før-efter uheldsevaluering af 332 ombygninger i Danmark Søren Underlien Jensen Sikkerhedseffekter af rundkørsler - Systematisk litteraturstudie - Før-efter uheldsevaluering af 332 ombygninger i Danmark Definition af rundkørsel Dette er ikke en rundkørsel!!!

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents Færdselsuheld 2007 Road traffic accidents Færdselsuheld 2007 Udgivet af Danmarks Statistik September 2008 75. årgang Oplag: 325 Printet hos ParitasDigital Trykt udgave: Pris: 55,00 kr. inkl. 25 pct. moms

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012

Trafiksikkerhedsplan 2012 Trafiksikkerhedsplan 2012 2012 Kortlægning 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Indhold... 3 3 Vej- og stinettet... 4 3.1 Vejklassificering og Trafikmængder... 4 4 Uheld... 10 4.1 Datagrundlag...

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse og handlingsplan

Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse og handlingsplan 9. januar 2017 Trafiksikkerhedsplan 2017-2020 Uheldsanalyse og handlingsplan 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og baggrund... 4 1.1 Uheldssituationen før kommunesammenlægningen... 4 1.2 Indhold i trafiksikkerhedsplanen

Læs mere

Herning. Trafiksikkerhedsby 2011. Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11

Herning. Trafiksikkerhedsby 2011. Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11 Herning Trafiksikkerhedsby 2011 Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11 Herning bliver udpeget til trafiksikkerhedsby Jubelbillede da fandt ud af det, så blev virkeligheden en realitet Fotograf Claus Fisker

Læs mere

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Deninitioner og afgrænsninger...5

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 April 2009 3 Forord For mange mennesker kommer til skade i trafikken. I 2007 skete der 147 uheld på vejnettet i Fredericia Kommune. Disse uheld medførte, at 5 personer blev

Læs mere