Forsikringsklubben for Svævefly

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsklubben for Svævefly"

Transkript

1 Kaskoforsikring af svævefly Forsikringsbetingelser Kaskoforsikring. Svævefly Mirabellevej 5, DK-7500 Holstebro Kaskoforsikring. Flytrailere Tlf. nr.: Flyansvarsforsikring Passageransvarsforsikring CVR nr.: Motoransvarsforsikring 1

2 Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter Forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har fået meddelelse om aftalens indgåelse. Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, du på skrift (f. eks. på papir eller ) har fået nærværende oplysning om fortrydelsesretten. Hvis du f. eks. har fået underretning om aftalens indgåelse mandag den 1. og også har fået oplysning om fortrydelsesretten, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningen senere, f. eks. onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Hvordan fortryder du? Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette Forsikringsklubben for Svævefly om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f. eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til Forsikringsklubben for Svævefly Mirabellevej 5, DK-7500 Holstebro Tlf. nr.: CVR nr.: Såfremt du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten, beder vi dig oplyse eventuelt policenummer samt returnere eventuel police og opkrævning. 2

3 Indholdsfortegnelse Side Generelt Forsikrede svævefly med udstyr Geografisk område. 4 3 Betingelser og ikrafttrædelse 4 4 Opsigelse. 4 5 Præmiens betaling. 4 6 Indeksregulering Årsopgørelsen (overskud/underskud) 4 8 Flytning og risikoforandring Skadesanmeldelse m.v Salg Dækningsomfangets afgrænsning.. 5 Særlige betingelser for kaskoforsikringen Omfang 5 13 Skadens regulering 7 14 Voldgift Selvrisiko Ankenævn. 11 3

4 I tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen, for så vidt de ikke er fraveget i nærværende betingelser. Forsikringsklubben for Svævefly (efterfølgende kaldet forsikringsklubben ) er en selvstændig enhed, der har til formål at udbyde kaskoforsikring på svævefly til svæveflyveklubber og enkelt personer, der er medlemmer af Dansk Svæveflyver Union (DSvU) 1 Forsikrede svævefly med udstyr Forsikringen dækker skader på forsikrede svævefly med udstyr jævnfør policen. Sikrede er forsikringstageren og personer, der lejlighedsvis får overladt flyet til brug. 2 Geografisk område Forsikringen dækker i Danmark. Endvidere i det øvrige Europa, når vedkommende har flyvetilladelse til det pågældende land fra sin klubs flyveledelse. Ved flyvning uden for Europa skal tilladelse fra forsikringsklubben indhentes. 3 Betingelser og ikrafttrædelse Betingelserne for at tegne og opretholde forsikring i forsikringsklubben er medlemskab af DSvU. Dette medlemskab er gyldigt, når vedkommende bruger af flyet (fartøjschef) er tilmeldt DSvU gennem sin klub, og når forpligtelserne over for DSvU er overholdt. Forsikringen dækker fra det tidspunkt, hvor forsikringsklubben modtager og godkender en udfyldt og underskrevet begæring om forsikring, subsidiært fra et ønsket senere tidspunkt. 4 Opsigelse Forsikringen gælder for etårige perioder og kan af forsikringstageren eller af forsikringsklubben opsiges skriftligt inden 1. december til ophør 1. januar. Forsikringstageren har dog en særlig mulighed for at opsige forsikringen med 30 dages varsel til den første i en måned. Benyttes denne mulighed, kan forsikringsklubben opkræve et gebyr. Gebyrets størrelse kan oplyses ved henvendelse til forsikringsklubben. Efter enhver anmeldt skade er forsikringsklubben berettiget til straks eller senest 14 dage efter, at forsikringsklubben har enten betalt eller afvist skaden, at opsige forsikringen med 14 dages varsel eller kræve skærpede vilkår. Ligeledes kan forsikringstageren indtil 14 dage efter, at forsikringsklubben har betalt eller afvist skaden eller krævet skærpede vilkår, opsige forsikringen med 14 dages varsel. Endvidere kan forsikringen fra forsikringsklubbens side opsiges med 14 dages varsel til enhver tid, såfremt en eventuel tillægspræmie ifølge 7 eller selvrisiko ikke betales ved påkrav. Endelig kan forsikringen opsiges med samme varsel, såfremt forsikringstagerens medlemskab af DSvU ophører. Ved dækningsberettiget totalskade har forsikringsklubben krav på fuld forsikringspræmie for alle policens dækninger vedrørende hele den forsikringsperiode, hvor skaden er sket, uanset om præmien betales i rater. 5 Præmiens betaling Forskudspræmie opkræves ved udsendelse af indbetalingskort eller efter anmodning fra forsikringstager via BetalingsService halvårligt pr. 1. januar og 1. juli. Ved nytegning af forsikringen opkræves præmien forholdsmæssigt. Betales et forfaldent beløb ikke rettidigt, udsendes erindringsskrivelse med oplysning om retsvirkningerne af fortsat undladelse af at betale beløbet. Betales beløbet heller ikke inden for den frist, der nævnes i erindringsskrivelsen, bortfalder forsikringsklubbens erstatningspligt. Forsikringsklubben er berettiget til sammen med præmien at opkræve et inkassogebyr. 6 Indeksregulering Forskudspræmien indeksreguleres hvert år pr. 1. januar på grundlag af det af Danmarks Statistik offentliggjorte lønindeks for foregående års januar kvartal. 4

5 7 Årsopgørelsen (overskud/underskud) For forsikringsbestanden føres særskilt præmie- og skaderegnskab. Efter udløbet af hvert kalenderår foretages opgørelse af erstatningsudgifterne som summen af erstatningsudgifterne for skader sket i det pågældende år, og ændringer i erstatningsudgifterne for skader sket i de foregående kalenderår. Opgørelsens resultat fradrages i summen af de fra forsikringsklubbens medlemmer opkrævede forskudspræmier efter fradrag af administrationsbidrag inkl. reassurancebidrag samt regulering af over- eller underskud i forsikringsklubbens administrative regnskab. Eventuel overskudsandel fordeles forholdsmæssigt efter den opkrævede forskudspræmie. Eventuel underskudsandel, maks. 50 % af forskudspræmien, fordeles ligeledes forholdsmæssigt efter den opkrævede forskudspræmie. Betales underskudsandelen ikke til tiden, udsendes en erindringsskrivelse. Forsikringstageren er forpligtet til at betale administrationsgebyr for erindringsskrivelsen. 8 Flytning og risikoforandring Såfremt forsikringstageren eller den til forsikringsklubben oplyste faste bruger skifter fast bopæl, eller hvis der sker forandring i den beskrevne risiko, skal der hurtigst muligt ske anmeldelse til forsikringsklubben. 9 Skadesanmeldelse m. v. Der skal ved enhver skade, der omfattes af forsikringen, straks gives anmeldelse herom til forsikringsklubben. Ved tyveri og røveri skal anmeldelse ligeledes ske til politiet. Anmeldelsen skal indeholde så fyldige oplysninger som muligt om den indtrufne skade. Forsikringstageren må ikke uden forsikringsklubbens samtykke træffe aftale om udførelse af reparationer. Bøder og omkostninger ved straffesager erstattes ikke. Forsikringsklubben er berettiget til at afvise kaskoskader, der ikke er anmeldt til forsikringsklubben senest 14 dage efter skadedatoen. 10 Salg Afhændes det forsikrede fly, ophører forsikringen, og det påhviler forsikringstageren straks at underrette forsikringsklubben om afhændelsen. Forsikringen kan ikke overføres til den nye ejer, idet denne skal etablere selvstændig forsikring. I tilfælde af forsikringens ophør refunderes forholdsmæssigt den del af forskudspræmien, der svarer til den tid, der ligger efter ophørstidspunktet. Forsikringens ophør medfører ikke bortfald af tilbagebetaling af eventuelt overskud og ej heller bortfald af pligt til efterbetaling af eventuelt underskud på forsikringsklubbens samlede skadeopgørelse jævnfør 7 i det år, forsikringen ophører. 11 Dækningsomfangets afgrænsning Medmindre andet er aftalt, er dele af svæveflyet, som midlertidigt er afmonteret, alene dækket mod brandskade, indbrudstyveri og vandskade. Dækning for afmonterede dele ophører, hvis nye/andre dele monteres på svæveflyet. Stilstandsforsikring dækker udelukkende tab og skade på svæveflyet, når dette befinder sig på jorden og uden brug af motor. Taxiing er ikke tilladt med egen motor. Motorprøvning er dog tilladt, forudsat at flyet er forsvarligt sikret mod bevægelse minimumskrav er klodser for hovedhjul. Det er en forudsætning for eventuel nedsættelse af præmien, at svæveflyet skal henstå ubenyttet i en periode på mindst 60 sammenhængende dage dog kun i forbindelse med nyindkøb, eller hvis svæveflyet i mindst 1 år ikke skal flyve. Udvides forsikringen igen til at omfatte fuld kaskoforsikring inden udløbet af de nævnte perioder, har Forsikringsklubben krav på præmie for fuld kaskoforsikring i hele den periode, svæveflyet har været i stilstand. Forsikringen dækker ikke Med mindre andet fremgår af policen dækker forsikringen ikke skade, som direkte eller indirekte skyldes eller står i forbindelse med: Krig, invasion, fjendtlige styrkers handlinger, fjendtligheder (uanset om der er erklæret krig eller ej), borgerkrig, oprør, revolution, opstand, militær undtagelsestilstand, militær eller civil 5

6 magtovertagelse eller forsøg på magtovertagelse. Enhver fjendtlig sprængning af enhver anordning, som anvender atomfission eller kernefission og/eller fusion eller anden tilsvarende reaktion. Enhver fjendtlig anvendelse af radioaktiv kontaminering eller radioaktivt stof. Enhver fjendtlig anvendelse af en elektromagnetisk puls. Enhver anvendelse af kemiske eller biologiske materialer, som er giftige eller patogene, som stammer fra krig, invasion, fjendtlige styrkers handlinger, fjendtligheder (uanset om der er erklæret krig eller ej), borgerkrig, oprør, revolution, opstand, militær undtagelsestilstand, militær eller civil magtovertagelse eller forsøg på magtovertagelse eller anvendelse af sådanne materialer til politiske formål eller terrorformål, og uanset om tabet eller skaden, der opstår som følge heraf, er hændelig eller tilsigtet. Strejker, optøjer, uroligheder eller uroligheder, som skyldes forhold på arbejdsmarkedet. Enhver handling fra en eller flere personer, uanset om de er agenter fra en suveræn stat eller ej, med politiske formål eller terrorhandlinger for øje, og uanset om tabet eller skaden, der opstår som følge heraf, er hændelig eller tilsigtet. Konfiskering, nationalisering, beslaglæggelse, begrænsning, tilbageholdelse, tilegnelse, krav om bevis for adkomst eller anvendelse heraf eller på ordrer fra enhver regering (civil, militær eller de facto) eller offentlig eller lokal myndighed. Kapring eller anden form for ulovlig beslaglæggelse eller retsstridig kontrol over svæveflyet eller besætning under flyvning (herunder ethvert forsøg på en sådan beslaglæggelse eller kontrol), som foretages af enhver person eller personer ombord på svæveflyet, der handler uden forsikredes samtykke. Undtaget fra forsikringen er skader eller udbredelse af en sådan skade, der indtræder som direkte eller indirekte følge af jordskælv, andre naturforstyrrelser. Nærværende police dækker endvidere ikke krav, der opstår, når svæveflyet er uden for forsikredes kontrol, som skyldes nogen af ovennævnte farer. Svæveflyet anses for at være tilbage i forsikredes kontrol, når svæveflyet vender intakt tilbage til forsikrede på en flyveplads, som ikke ligger uden for nærværende polices geografiske dækningsområde, og som er fuldstændig egnet til betjening af svæveflyet (en sådan sikker tilbagevending kræver, at svæveflyet parkeres med evt. motor slukket, og at alt foregår uden tvang). Skade på eller i svæveflyets motor samt elektriske ledninger og komponenter, medmindre skaden skyldes en udefra kommende fysisk påvirkning. Forsikringen dækker dog skade som følge af karburatorbrand. Skade, der opstår under transport af svæveflyet med et andet transportmiddel end anført i policen, med mindre transporten sker i forbindelse med reparation af skade, som er dækket af forsikringen. Tyveri af dele og udstyr fra uaflåst cockpit, kabine eller bagagerum samt dele, som uden brug af vold eller værktøj kan fjernes fra luftfartøjet. Skade på dæk og slanger, når skaden alene skyldes eksplosion eller punktering. Skade, der udelukkende skyldes temperaturpåvirkning, nedbør, væde eller fugtighed. Slitage, korrosion, materialefejl samt gradvis nedbrydende forandring og mangelfuld vedligeholdelse. Skade på svæveflyet som følge af funktionssvigt af elektronisk udstyr med datostyrede 6

7 funktioner, med mindre forsikrede har truffet alle rimelige forholdsregler mod sådanne funktionssvigt. Skade anmeldt senere end 3 måneder efter forsikringens ophør. Skade på computersystemer og computer-software som følge af computerhacking og virusangreb. SÆRLIGE BETINGELSER FOR KASKOFORSIKRINGEN 12 Omfang Med mindre andet fremgår af policen dækker forsikringen med fradrag af selvrisiko: Al skade på svæveflyet, herunder totalskade og partiel skade, som følge af pludselig fysisk påvirkning. Tyveri af svæveflyet eller dele heraf. Svæveflyets forsvinden, hvorved forstås, at der ikke foreligger oplysning om svæveflyet efter 30 dage fra det tidspunkt, hvor forsikringsklubben har modtaget anmeldelse om svæveflyets forsvinden. Dækningen omfatter Selve flyet, instrumenter, radio og fastmonteret udstyr. Løst udstyr til brug ved flyvningens gennemførelse, såsom nødradio, iltudstyr, barograf, GPS-udstyr, logger, ELT og redningsskærm. Fastmonteret og løst udstyr er kun forsikret mod brand og tyveri, hvis udstyret er opbevaret i aflåst bygning, aflåst trailer eller aflåst fly. Løst udstyr er kun forsikret ved havari og brand, når det befinder sig i flyet. Kaskoforsikringen dækker ikke skade 1. Forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, jævnfør Forsikringsaftalelovens Forvoldt, mens flyet eller flyets trailer med flyet ombord blev ført af en person, der var påvirket af spiritus eller narkotika, jævnfør Forsikringsaftalelovens Forvoldt mens flyet eller flyets trailer med flyet ombord blev ført af en person, der ikke havde gyldigt certifikat/tilladelse/lovbefalet kørekort. 4. Der alene opstår og er begrænset til flyets mekaniske dele (f. eks. motor, transmission, styretøj m.v.). Sådan skade omfattes dog af kaskoforsikringen, hvis den er overgået flyet ved brand, eksplosion, kortslutning, lynnedslag, tyveri, røveri eller hærværk eller sket under transport på eller ved hjælp af andet befordringsmiddel. 5. Der påføres flyet eller dele heraf, såfremt flyet overlades reparatør eller forhandler. 6. Der er en følge af vejrligets påvirkning (f. eks. tæring, rust eller frostsprængning) eller den forringelse af flyet, der er en følge af slitage, herunder ridser eller lignende. Hvis skaden ikke er forvoldt af forsikringstageren, er denne dog dækket af forsikringen, såfremt han godtgør, at han ikke var vidende om, at der forelå omstændigheder, som er beskrevet i punkterne 1-6, eller at hans ukendskab hertil ikke skyldes grov uagtsomhed. Er forsikringsklubben pligtig at udrede erstatning for sådan skade, kan forsikringsklubben gøre regres mod den for skaden ansvarlige. Særlige regler Registrering For flyvning dækker forsikringen ikke, før flyet er indregistreret og har dansk luftdygtighedsbevis. Dog kan der for en begrænset periode træffes aftale om forsikring, når særlige forhold gør sig gældende, og flyet har gyldigt udenlandsk luftdygtighedsbevis samt er optaget i det pågældende lands luftfartøjsregister. 7

8 Flyvetilladelser og prøveflyvninger For flyvningen dækker forsikringen tillige, når der flyves under en af SLV eller anden europæisk luftfartsmyndighed udstedt flyvetilladelse eller prøveflyvningstilladelse. Forsikringen dækker desuden for prøveflyvninger, der udføres i henhold til Unionshåndbogens gruppe 428 pkt Uanset udstedelsesmyndighed skal forsikringsklubben underrettes før første flyvning og accept herfra skal foreligge skriftligt. Hjemflyvning For hjemflyvning af nyindkøbte fly kan der forud i hvert enkelt tilfælde træffes aftale om eventuel forsikringsdækning. Motorsvævefly kat. 2. (klapmotorsvævefly) For motorsvævefly (kat. 2 ifølge Unionshåndbogens UHB) gruppe 658 er gældende: Til planlagt start og landing kan følgende kategorier af flyvepladser benyttes: 1. Svæveflyvepladser godkendt til svævefly. 2. Andre flyvepladser, der opfylder reglerne i UHB gruppe 510 pkt Flyets fartøjschef er ansvarlig herfor. Flyvning med udenlandske statsborgere som fartøjschef Flyvning med udenlandske statsborgere som fartøjschef kan tillades af danske instruktører. Betingelserne herfor er: 1. Samme regler og vurderinger, som ligger til grund for danske piloters brug af det pågældende fly, skal bruges. 2. Opfylde gældende myndighedskrav. 3. Enten være medlem i eget lands svæveflyveklub og landsorganisation, medlem af DSvU gennem dansk klub eller godkendt af DSvU. 4. Gyldigt ICAO certifikat. Ved flyvning med udenlandske statsborgere som fartøjschef uden for danske svæveflyveklubbers regi, kan dette normalt ikke tillades med forsikringsdækning. 13 Skadens regulering Forsikringsklubben kan enten erstatte den skete skade med et kontant beløb eller lade flyet reparere. Erstatning Totalskade herunder tyveri af svæveflyet og svæveflyets forsvinden erstattes med et beløb svarende til svæveflyets forsikringssum, med fradrag af eventuel selvrisiko. Ved erstatning for totalskade overgår ejendomsretten over svæveflyet til forsikringsklubben, hvis denne ikke skriftligt har givet afkald herpå. Partiel skade erstattes med dokumenterede reparationsudgifter, med fradrag af eventuel selvrisiko. Dog kan erstatningen ikke overstige svæveflyets forsikringssum. Forsikringsklubben har ret til efter eget valg at erstatte partielskader ved reparation eller udskiftning af skadede dele eller et kontant beløb. Forsikringen erstatter endvidere omkostninger til bjærgning og transport af svæveflyet, som er nødvendig for reparationens gennemførelse. Erstattes skade ved reparation eller udskiftning af gangtids- eller kalendertidsbestemte dele eller komponenter, modregnes værdien af eventuel opnået gangtids- eller kalendertidsforbedring (hvad der måtte komme først) i erstatningen. Ved materialedækning er forsikringens andel af udgifterne ved reparation efter skade, omfattet af forsikringen, begrænset til de direkte udgifter til indkøb af reservedele og materialer. Udgifter i forbindelse med reparation eller udskiftning af radio- og navigationsudstyr, flyve- og motorinstrumenter samt motor og propel er dog dækket på almindelige vilkår. Merudgifter i forbindelse med overarbejde og ekstraordinære udgifter til fremstilling eller fremskaffelse af reservedele erstattes ikke. 8

9 Forsikringen dækker ikke indirekte tab, herunder driftstab, afsavn, rejseudgifter og eventuel værdiforringelse af svæveflyet efter reparationen. Såfremt flyet ved tyveri eller røveri ikke er kommet til stede inden 30 dage efter, at forsikringsklubben har modtaget en skadesanmeldelse, ansættes erstatningen til det beløb, et fly af tilsvarende alder og stand normalt vil kunne anskaffes for mod kontant betaling. Skaden kan ikke ansættes til et højere beløb end flyets og dets udstyrs handelsværdi umiddelbart før skadehændelsen med fradrag af restværdien. Såfremt der foreligger underforsikring, nedsættes den opgjorte erstatning i samme forhold. Transportomkostninger Nødvendige omkostninger ved flyets transport til nærmeste reparatør betales af forsikringsklubben, såfremt transporten på grund af beskadigelsen er nødvendig. Gældende for både svævefly og motorsvævefly kat. 2. Ejer sørger selv for transport af det skadede fly til og fra aftalt reparatør efter aftale med forsikringsklubben. Der udbetales refusion af transportudgifter på maksimum kr ,00 beregnet efter følgende regler: Danmark Svævefly Der udbetales kilometerpenge efter statens takster (med trailer = høj takst, uden trailer = lav takst). Eventuel bro- eller færgeomkostninger refunderes. Uden for Danmark Reel ekstra transport refunderes efter ovenstående. Der udbetales refusion af transportudgifter på maksimum kr ,00 Hvis transport ikke er mulig, indgår forsikringsklubben i løsning af opgaven. De nævnte transportudgifter er ikke dækket, hvis udgiften omfattes af anden forsikring, abonnement eller lignende. Policen dækker ud over forsikringssummen bjærgning, redning og opbevaring af flyet og dets udstyr dog kun efter forudgående aftale med forsikringsklubbens forsikringsrepræsentant eller de tilknyttede taksatorer. Reparation Flyet skal i det omfang, det er muligt, ved reparation sættes i samme stand som før skaden. Medfører reparationen en forbedring af flyet, betaler forsikringstageren selv den del af reparationsudgiften, der svarer til den skete forbedring. Der må ikke påbegyndes afmontering eller reparation uden forsikringsklubbens samtykke, undtagen hvad angår afmontering eller reparation, som er sikkerhedsmæssig nødvendig, eller som forhindrer yderligere skade eller for at opfylde ordrer, som er givet af myndighederne. Forsikringsklubben betaler kun for den mest økonomisk fordelagtige reparation samt transport af arbejdskraft og materialer, med mindre forsikringsklubben har aftalt andet med forsikringstageren. Forsikringstageren skal lade svæveflyet reparere hos en reparatør, anvist af forsikringsklubben. Følges anvisningen ikke, er forsikringsklubbens ansvar begrænset til den udgift, som anvisningen ville have medført. Reparationsordre afgives af forsikringstager til anvist værksted efter forsikringsklubbens godkendelse af reparationsestimat. De af forsikringsklubben godkendte udgifter, med eventuelle fradrag i henhold til 9

10 forsikringsbetingelserne, kan betales af forsikringsklubben direkte til værkstedet. Moms Merværdiafgift i henhold til lov nr. 102 af 31. marts 1967 med senere ændringer betales af forsikringsklubben. For svævefly tilhørende registrerede virksomheder gælder dog følgende: Merværdiafgiften bæres endeligt af forsikringstageren i det omfang, denne kan medregne beløbet i den indgåede merværdiafgift. Forsikringsklubben udlægger medværdiafgiften over for reparatøren og sender forsikringstageren en opgørelse ved skadens afregning. Ved kontant erstatning fradrages merværdiafgiften. 14 Voldgift Kan parterne ikke blive enige om størrelsen af erstatningen, skal erstatningen fastsættes ved voldgift. Til at foretage denne vælger forsikringstageren og forsikringsklubben hver en vurderingsmand. Vurderingsmændene vælger, inden de påbegynder sagen, en opmand, som skal træde til, hvis de ikke kan blive enige, og som fastsætter erstatningen inden for grænserne af vurderingsmændenes ansættelse. Spørgsmålet om, hvorvidt og i hvilket omfang omkostningerne til vurderingsmændene og opmanden skal fordeles mellem parterne, afgøres af voldgiftsretten. 15 Selvrisiko Af enhver kaskoskade bærer forsikringstageren en selvrisiko, hvis størrelse fremgår af policens forside. Særlige selvrisikoregler Såfremt flere forsikrede fly, der ejes af samme forsikringstager (f. eks. en klub), beskadiges ved samme skadehændelse, beregnes kun selvrisiko for èt fly. Er der fly med forskellige selvrisici, er det flyet med den højeste selvrisiko, der beregnes efter. Samtidig skade på et fly betragtes som en skade, og der udløses kun en selvrisiko. Forhøjet selvrisiko Efter enhver skade i forbindelse med flyvning, der medfører udbetaling fra forsikringsklubben, pålægges piloten ved fremtidige skader en ekstra selvrisiko på 50 % af den policemæssige selvrisiko. Denne ekstra selvrisiko er gældende i to år fra skadedatoen. Ekstra selvrisiko udløses dog ikke, hvis skaden sker under uddannelsesflyvning under overvågning af en svæveflyveinstruktør, forudsat flyvningen er led i en uddannelse, der er planlagt af DSvU eller en under DSvU værende svæveflyveklub. 10

11 ANKENÆVN Forsikringsklubben er via tilsluttet: Inter Hannover Ankenævnet for Forsikring som er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension. Er der opstået uoverensstemmelse mellem forsikringstager og Selskabet om forsikringen, og fører en fornyet henvendelse til Selskabet ikke til et tilfredsstillende resultat, kan forsikringstager klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2, Postboks 360, 1572 København V Telefon kl I forbindelse med en klage skal betales et gebyr, som skal indsættes på Ankenævnets postgirokonto som forudsætning for, at Ankenævnet kan behandle klagen. Såfremt forsikringstager får helt eller delvist medhold i klagen, eller Ankenævnet afviser at behandle klagen, tilbagesendes gebyret. Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, der kan fås hos: Inter Hannover Forbrugerrådet. Ankenævnets sekretariat. Klage til Ankenævnet har ikke opsættende virkning for eventuel betaling af selvrisiko og forhøjet præmie. Der er også mulighed for at klage direkte til forsikringsklubbens klageansvarlige. Nærmere oplysninger herom kan ses på forsikringsklubbens hjemmeside Forsikringsklubben for Svævefly. 01. januar

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring Til Forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål,

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt - alt det med småt Her har du mulighed for at læse om hvilke forsikringer du kan vælge samt regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt Her har du mulighed

Læs mere

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk.

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 6 Betingelser Nr. 5401 Indholdsfortegnelse Side 2 af 6 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5 7

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009 Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr. 646-10 gældende fra 1. oktober 2009 Fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-31 Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

Fri og fuldt forsikret

Fri og fuldt forsikret Fri og fuldt forsikret en fast del af leasingydelsen Når du privatleaser en bil, har du brug for en lovpligtig ansvarsforsikring og en kaskoforsikring præcis som til en privatejet bil. Hos os får du en

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE:

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE: Forsikringsselskabet FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE FAGUDTRYK

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Autoforsikring Forsikringsbetingelser

Autoforsikring Forsikringsbetingelser Autoforsikring Forsikringsbetingelser ERHVERV-GF-2016-01-301-GLOBAL Vilkårene er opdelt i afsnit med følgende indhold: A Fællesbestemmelser 1. Hvem er dækket 2. I hvilke lande dækker forsikringen 3. Præmiebetaling,

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring 3389-6 Oktober 2002 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler,

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice.

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice. Q8 Low RisQ Forsikringsbetingelser 1. Sikrede bil 1.1 Sikrede bil er den, som fremgår af policen defineret ved registreringsnummer. Sikrede bil skal være indregistreret i Danmark, anvendes primært til

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Indledning Forsikringstager er Founders A/S, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk

Læs mere