Studieordning. HD 2. Del

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning. HD 2. Del"

Transkript

1 Studieordning HD 2. Del Denne studieordning for HD 2.del er fastsat af studielederen for HD-uddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse. Det væsentligste grundlag for uddannelsen er fastlagt i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 19. september 2007 for Den Erhvervsøkonomiske Diplomuddannelse og Undervisningsministeriets eksamensbekendtgørelse nr. 782 af 17. august 2009 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Studieordningen har virkning for de studerende, der påbegynder uddannelsen fra og med den 1. september

2 HD studiets 2. dels specialer HD 2. dels specialerne ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet har til formål at give den uddannede viden om og forståelse af det erhvervsøkonomiske fagområdes praksis, teori og metode på et niveau, der kvalificerer den uddannede til selvstændigt at kunne identificere, reflektere over, analysere og vurdere erhvervsøkonomiske problemstillinger, løse praksisnære og komplekse opgaver samt kunne varetage specialistfunktioner inden for det erhvervsøkonomiske område. Overordnet skal HD uddannelsen sikre et læringsudbytte i relation til: - Udførelse af arbejdsfunktioner i praksis baseret på kvalificeret praksisanvendelse af studiets teori og metode - Udvikle den studerendes studieforudsætninger som et solidt grundlag for videre studier inden for voksenuddannelsessystemet samt eventuelt også det ordinære uddannelsessystem. Uddannelsen skal på det metodiske og teoretiske plan sikre de studerende viden, færdigheder og kompetencer forankret i det erhvervsøkonomiske stofområdes teori, metode og praktik, således at de kan gennemføre studier på de videre niveauer i kvalifikationsrammen for videregående uddannelse. Uddannelsen skal medvirke til, at de studerende er i stand til at vurdere og reflektere over egne videns-, færdigheds- og kompetenceniveauer og i forlængelse heraf egne behov for læring og videre uddannelse inden for uddannelsessystemet. Uddannelsen skal sætte de studerende i stand til selvstændigt eller i samspil med andre at kunne gennemføre samt deltage i ledelsen af projektforløb. I forbindelse hermed skal de studerende kunne kommunikere, argumentere samt reflektere over processen og selve resultatet heraf med fokus på de antagelser og forudsætninger, som projektgennemførelsen bygger på. Eksempelvis i relation til problemidentifikationsfasen, analysefasen, forslag til handling samt forslag til implementering. Indgangsniveauet for HD 2. del fastlægges af HD 1. del. Læringsudbyttet som sikres gennem HD 1. del som en del af den Erhvervsøkonomiske Diplomuddannelse (HD) er således viden, færdigheder og faglige og personlige kompetencer til at kunne arbejde bevidst og reflekterende med de problemstillinger, som man kan møde i forbindelse med sit professionelle virke. Læringsudbyttet omfatter som nævnt også den væsentlige målsætning, at HD 1. del skal være studieforberedende med henblik på, at de studerende opnår et solidt samfundsvidenskabeligt og erhvervsøkonomisk grundlag for fortsatte studier på de følgende trin i videreuddannelsessystemet. Handelshøjskolen, Aarhus Universitet udbyder på nuværende tidspunkt følgende 2. dels specialer: Regnskab og Økonomistyring Marketing Management Organisation og Ledelse Supply Chain Management Finansiering Navn og titel Den, der har gennemført HD 2. del, har ret til at anvende betegnelsen HD efterfulgt af specialiseringen. Betegnelsen på engelsk er Graduate Diploma in Business Administration. Specialiseringen angives i parentes efter betegnelsen. 2

3 Adgangsbetingelser Adgang til HD 2. del kan gives, hvis den studerende har bestået: - HD 1. del - Erhvervsøkonomisk bachelor - Markedsøkonom - Markedsføringsøkonom med valgfagene Driftsøkonomi og Statistik. - Finansøkonom - Akademimerkonom i International Handel og Markedsføring med det bundne fagvalg og supplement: Erhvervsøkonomi, Global Økonomi, Statistik og Erhvervsret - Akademimerkonom i Økonomi og Ressourcestyring med det bundne fagvalg og supplement: Erhvervsøkonomi, Global Økonomi, Statistik og Erhvervsret. Endvidere kræves der to års relevant erhvervserfaring for at kunne optages på HD 2. dels studiet. Uanset hvilken uddannelse man har, skal man desuden sideløbende eller efter den adgangsgivende eksamen have haft mindst to års relevant erhvervserfaring. Definitionen på relevant erhvervserfaring er beskæftigelse, der giver indblik i en virksomheds økonomiske/organisatoriske funktioner (min. 20 timer/ugen). Anden erhvervserfaring kan dog også godkendes, men her kun hvis det pågældende arbejde varetages på baggrund af en videregående uddannelse. Uddannelsens omfang HD 2. dels specialet strækker sig over 2 år på deltid svarende til 1 årsværk. ECTS-point systemet (Europen Credit Transfer System) angiver, hvor stor en samlet arbejdsindsats, der skal til for at gennemføre et modul. 1 ECTS svarer til 28 arbejdstimer. Uddannelsens 2. del omfatter i alt 60 ECTS-point (= 1 årsværk). Den samlede belastning, der forudsættes anvendt i forbindelse med uddannelsens skemalagte undervisningstimer og øvrige studieaktiviteter med tilhørende forberedelse og eksamen, er normeret til et års arbejde på fuld tid, dvs arbejdstimer. 3

4 HD 2. dels specialet Regnskab og Økonomistyring Den, der har gennemført HD 2. dels specialet Regnskab og Økonomistyring har ret til at anvende betegnelsen HD-R. Betegnelsen på engelsk er Graduate Diploma in Business Administration (Accounting). Formål Formålet med HD linjen i Regnskab og Økonomistyring (HD-R) er at sikre, at den studerende opnår faglige kvalifikationer på et højt specialiseret niveau med henblik på at deltage i løsningen af komplicerede problemstillinger i praksis vedrørende virksomheders økonomiske styring og eksterne rapportering. Kvalifikationerne tilvejebringes via træning i identifikation, formulering, analyse og løsning af økonomistyrings- og rapporteringsmæssige problemstillinger på ledelsesniveau. Slutmålet er, at den uddannede har opnået viden, færdigheder og faglige og personlige kompetencer til at kunne arbejde bevidst og reflekterende med de problemstillinger, som han eller hun kan møde i forbindelse med sit professionelle virke. Kompetencer Den studerende skal besidde kompetencer, der gør vedkommende i stand til at varetage løsningen af typiske arbejdsopgaver i virksomheders økonomi- og finansfunktioner, som konsulent eller revisor. Herudover skal den studerende besidde kompetencer, der kvalificerer vedkommende til at kunne indgå i tværfunktionelle samarbejder med såvel eksterne specialister som personer i andre funktioner i en organisation med henblik på løsning af økonomiske og regnskabsmæssige problemstillinger på strategisk, taktisk og operativt niveau Der fokuseres endvidere på den studerendes evne til at identificere egne læringsbehov, at tilegne sig viden, at forstå andres sprog og virkelighedsopfattelse, at forstå virksomheden som forretningsmodel, samt at overskue en virksomheds funktioner og systemer. Uddannelsens struktur 5.Semester 6.Semester 7.Semester 8.Semester Eksternt regnskab 10 ECTS Økonomistyring 10 ECTS Valgfag HD afhandling 1 Strategisk ledelse Skatteret Eller Valgfag Corporate Finance Seminar 5ECTS Uddannelsen omfatter landsobligatoriske fag, institutionsbundne valgfag, frie valgfag og et specialeforløb. Landsdækkende obligatoriske fag, er fag, der er obligatoriske på alle HD-instituionerne. 4

5 Institutionsbundne valgfag er obligatoriske for den studerende på den valgte HD-institution. Den studerende kan ved institutionsskift få den anden HD-institutions institutionsbundne valgfag helt eller delvist indsat i sit program. Der kan ikke indsættes andre valgfag i stedet for de institutionsbundne valgfag. Frie valgfag: Valgfag, som den studerende frit kan vælge mellem HD-institutionens valgfag og andre HDinstitutioners valgfag. Institutionen kan godkende 1 valgfrit fagmodul uden for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelses faglige område, når det overordnede formål er opfyldt. Landsobligatoriske fag omfatter fagene: Eksternt regnskab, Strategisk ledelse og Økonomistyring. Institutionsbundne valgfag omfatter fagene: Skatteret eller Corporate Finance og seminar Valgfag omfatter fagene: HD-institutionens valgfag og andre HD-institutioners valgfag. Det er en forudsætning, at indholdet i det valgte fag ikke ækvivalerer fagindholdet i specialets obligatoriske og institutionsbundne valgfag. Prøvebeskrivelser: Eksternt regnskab: 4 timers skriftlig prøve med alle hjælpemidler tilladt. Eksamen er med ekstern censur, og der gives karakter efter 7-trins skalaen. Der stilles en godkendelsesopgave i løbet af faget, som skal bestås før den studerende kan indstille sig til eksamen. Godkendelsesopgaven vurderes som bestået/ikke bestået. Strategisk ledelse: 3 timers skriftlig prøve med alle hjælpemidler tilladt. Eksamen er med ekstern censur, og der gives karakter efter 7-trins skalaen. I løbet af faget stilles en obligatorisk hjemmeopgave, der er en betingelse for at kunne gå til eksamen. Økonomistyring: 4 timers skriftlig prøve med alle hjælpemidler tilladt. Eksamen er med ekstern censur, og der gives karakter efter 7-trins skalaen. I løbet af faget stilles en obligatorisk hjemmeopgave, der er en betingelse for at kunne gå til eksamen. Skatteret: 3 timers skriftlig prøve med alle hjælpemidler tilladt. Eksamen er med ekstern censur, og der gives karakter efter 7-trins skalaen Corporate Finance: Corporate Finance: 3 timers skriftlig prøve med alle hjælpemidler tilladt. Eksamen er med ekstern censur, og der gives karakter efter 7-trins skalaen. I løbet af faget stilles en obligatorisk hjemmeopgave, der er en betingelse for at kunne gå til eksamen. Valgfag: Prøve i overensstemmelse med prøvebeskrivelsen for de fag, der vælges. Seminar: Mundtlig, individuel prøve med udgangspunkt i seminarrapport uden censur. Deltagelse i seminarrækken er obligatorisk. HD afhandlingen består af en skriftlig rapport og en mundtlig eksamen. HD-afhandlingen kan udarbejdes i to-mandsgrupper. HD afhandlingen skal være forsynet med et resumé på max. 5 sider. Resumeet skal være skrevet på et fremmedsprog engelsk, hvis ikke andet er aftalt. HD-afhandlingen bedømmes af vejlederen og en ekstern censor. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Hvis HD afhandlingen er udarbejdet af en to-mandsgruppe skal opgaven altid individualiseres, og den enkelte ek- 5

6 samineres individuelt, og karakteren skal meddeles eksaminanden, så den anden person i gruppen ikke overhører dette. Der henvises i øvrigt til Vejledning i udarbejdelse af større skriftlige opgaver på HD-studiet. For yderligere information omkring de enkelte fagmodulers indhold og mål henvises til fagkataloget, hvor også en mere detaljeret gennemgang af de enkelte prøver er beskrevet. 6

7 HD 2. dels specialet Marketing Management Den, der har gennemført HD 2. dels specialet Marketing Management har ret til at anvende betegnelsen HD- A. Betegnelsen på engelsk er Graduate Diploma in Business Administration (Marketing Management). Formål At the heart of this framework is the idea that the marketing function facilitates the link between the customer and various key processes within the firm (Day, 1994) Formålet med HD-studiet i Marketing Management HD(A) er at bibringe kandidaterne en kompetenceprofil, der sætter dem i stand til at udfylde rollen som morgendagens marketing manager i alle typer af udviklingsorienterede virksomheden inden for alle brancher og placeringer i værdikæden som fx produktions-, handels-, konsulent- eller servicevirksomhed. HD eren i Marketing Management skal kunne udfylde sin rolle, uanset om virksomheden opererer på et nationalt eller internationalt marked, og om det er et industrielt marked, et offentligt marked eller et forbrugermarked. Den udviklings- og forskningsorienterede marketing manager skal kunne håndtere drifts- og udviklingsopgaver i tilknytning til både virksomheders markedsføringsplanlægning - det vil sige udvikling af markedstilbud og markedskommunikation og til virksomheders strategiske markedsplanlægning, hvor markedsføringsplaner samordnes med virksomhedens strategi. Den studerende og fremtidige marketing manager skal have forskningsbaseret viden om strategiudvikling, idet strategien afgrænser virksomhedens forretningsområder (scope), afbalancerer interessenternes forventninger i konkrete mål, identificerer eksterne udviklinger og interne ressourcer og kompetencer, fastlægger virksomhedens konkurrencemæssige position og mål og retning for den fremtidige udvikling. Den studerende skal udvikle viden, færdigheder og kompetencer i vidensfeltet markedsføringsplanlægning og strategisk markedsplanlægning, idet den studerende skal kunne forstå og reflektere over markedsføringsprofessionens udvikling og praksis i forhold til muligheder og begrænsninger, marketingteorier og metoder tilbyder til løsning af praktiske problemer. Den studerende skal desuden kunne vurdere validiteten af teori og metode med henblik på at træffe holdbare beslutninger, fremsætte holdbare anbefalinger og formidle planer om markedsføring. Kompetencer Kompetenceprofilen indeholder følgende vigtige elementer: At kunne forstå og reflektere over markedsføringsplanlægning og strategisk markedsplanlægning i et helhedsperspektiv, der inddrager økonomiske, finansielle, kulturelle, ressourcemæssige og kompetencemæssige perspektiver At kunne forestå og reflektere over den informationsindsamling, informationsformidling og vidensdeling, som er grundlaget for den strategiske markedsplanlægningsproces og forudsætningen for en effektiv beslutningsproces i virksomhedens ledelse nationalt såvel som på internationale markeder At kunne forestå, reflektere over og gennemføre den markedsføringsplanlægningsproces og den organisatoriske/informationsteknologiske tilpasningsproces, som i alle kontaktpunkter fremmer langvarige og tætte kunderelationer og som før, under og efter introduktionen af virksomhedens tilbud og nye løsninger i markedet sikrer en høj afsætningsøkonomisk effektivitet 7

8 At kunne vurdere behovet for, iværksætte og drive den strategiske markedsplanlægningsproces, der med udgangspunkt i kundesegmenternes ønsker og behov sikrer, at virksomhedens produkter og services kontinuerligt udvikler sig i overensstemmelse med efterspørgslen på virksomhedens markeder og de konkurrencemæssige krav At kunne vurdere behovet for og koordinere de udviklingsprojekter på tværs af virksomhedens funktioner, som den strategiske markedsplanlægningsproces afføder og spille en afgørende rolle i parametersammensætningen af virksomhedens tilbud til kunderne og eventuelle nye markeder At kunne gennemføre de økonomiske kalkuler og investeringsestimater, som indgår i vurderingen af udviklingsprojekternes lønsomhed over tid At kunne lede og integrere diverse specialistfunktioner internt i virksomhedens marketing- og salgsafdeling og blandt virksomhedens eksterne afsætningsmæssige samarbejdspartnere inkl. mellemhandlere på diverse aftagermarkeder At kunne forstå, reflektere over, relatere og formidle disse afsætningsøkonomiske problemstillinger og løsningsmuligheder til andre fagområder i et ledelsesmæssigt og internationalt perspektiv. 5. semester 6. semester 7. semester 8. semester Markedsføring på forbrugermarkeder Innovationsledelse og produktpolitik Valgfag: Markedsføring på professionelle markeder Anvendt markedsanalyse Strategisk markedsplanlægning Markedskommunikation Valgfag: seminar HD afhandling 1 Uddannelsen omfatter landsobligatoriske fag, institutionsbundne valgfag, frie valgfag og et specialeforløb. Landsdækkende obligatoriske fag, er fag, der er obligatoriske på alle HD-instituionerne. Institutionsbundne valgfag, er obligatoriske for den studerende på den valgte HD-institution. Den studerende kan ved institutionsskift få den anden HD-institutions institutionsbundne valgfag helt eller delvist indsat i sit program. Der kan ikke indsættes andre valgfag i stedet for de institutionsbundne valgfag. Frie valgfag: Valgfag, som den studerende frit kan vælge mellem HD-institutionens valgfag og andre HDinstitutioners valgfag. Institutionen kan godkende 1 valgfrit fagmodul uden for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelses faglige område, når det overordnede formål er opfyldt. Landsobligatoriske fag omfatter fagene: Markedsføring på forbrugermarkeder, markedsføring på professionelle markeder, Anvendt markedsanalayse. Institutionsbundne valgfag omfatter: Innovationsledelse og produktpolitik, Strategisk markedsplanlægning, Markedskommunikation og seminar Valgfag omfatter fagene: HD-institutionens valgfag og andre HD-institutioners valgfag. Det er en forudsætning at indholdet i det valgte fag ikke ækvivalerer fagindholdet i specialets obligatoriske og institutionsbundne valgfag. 8

9 Prøvebeskrivelser: Markedsføring på forbrugermarkeder: 4 timers skriftlig prøve med alle hjælpemidler tilladt. Eksamen er med ekstern censur, og der gives karakter efter 7-trins skalaen. Markedsføring på det professionelle marked: 4 timers skriftlig prøve med alle hjælpemidler tilladt. Eksamen er med ekstern censur, og der gives karakter efter 7-trins skalaen. Anvendt markedsanalyse: Mundtlig, individuel prøve med udgangspunkt i rapport. Eksamen er med ekstern censur, og der gives karakter efter 7-trins skalaen. Innovationsledelse og Produktpolitik: Mundtlig, individuel prøve med udgangspunkt i projektarbejde. Eksamen er med intern censur, og der gives karakter efter 7-trins skalaen. Strategisk Markedsplanlægning: 4 timers skriftlig prøve med alle hjælpemidler tilladt. Eksamen er med intern censur, og der gives karakter efter 7-trins skalaen. Markedskommunikation: Mundtlig, individuel prøve med udgangspunkt i gruppeprojekt. Eksamen er med intern censur, og der gives karakter efter 7-trins skalaen. Valgfag: Prøve i overensstemmelse med prøvebeskrivelsen for de fag, der vælges. Seminar: Mundtlig, individuel prøve med udgangspunkt i seminarrapport uden censur. Deltagelse i seminarrækken er obligatorisk. HD afhandlingen består af en skriftlig rapport og en mundtlig eksamen. HD-afhandlingen kan udarbejdes i to-mandsgrupper. HD afhandlingen skal være forsynet med et resumé på max. 5 sider. Resumeet skal være skrevet på et fremmedsprog engelsk, hvis ikke andet er aftalt. HD-afhandlingen bedømmes af vejlederen og en ekstern censor. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Hvis HD afhandlingen er udarbejdet af en to-mandsgruppe skal opgaven altid individualiseres og den enkelte eksamineres individuelt, og karakteren skal meddeles eksaminanden, så den anden person i gruppen ikke overhører dette. Der henvises i øvrigt til Vejledning i udarbejdelse af større skriftlige opgaver på HD-studiet. For yderligere information omkring de enkelte fagmodulers indhold og mål henvises til fagkataloget, hvor også en mere detaljeret gennemgang af de enkelte prøver er beskrevet. 9

10 HD 2. dels specialet Organisation og Ledelse Den, der har gennemført HD 2. dels specialet Organisation og Ledelse, har ret til at anvende betegnelsen HD-O. Betegnelsen på engelsk er Graduate Diploma in Business Administration (Organisation and Management). Formål Formålet med HD-studiet i Organisation og Ledelse (HD-O) er at bibringe den studerende viden, færdigheder og kompetencer, der sætter vedkommende i stand til at tage ansvar og håndtere organisatoriske og ledelsesmæssige udviklings- og forandringsopgaver i private, offentlige eller andre former for non-profit organisationer. HD-studiet i Organisation og Ledelse er ikke et studie, der nødvendigvis tager sigte på en bestemt funktion i en organisation, som tilfældet er med mange af de øvrige HD 2. dels studier. Mange af de HD-O studerende har allerede et eller flere specialer. De er praktikere, som har et indgående kendskab til et eller flere funktionsområder i deres organisation, men som føler, at de har brug for at underbygge og udfordre deres praktiske erfaringer med teoretiske og metodiske indsigt i ledelse og organisation. Som specialist, mellemleder og leder skal man kunne håndtere de skiftende drifts- og udviklingsopgaver i organisationen som følge af ændringer i dens omgivelser. Man må således have forståelse for organisationens menneskelige ressourcer, og hvordan de udvikles og ledes, organisationens interaktion med omgivelserne; betydningen af egen og organisationens kommunikation, betingelserne for organisatorisk læring samt for, hvilke strategiske implikationer disse forhold kan have for organisationen. Målet med studiet er at bibringe den studerende indsigt i forskningsbaserede og anvendelsesorienterede teorier og metoder, således at den studerende ikke alene får en forståelse for de organisatoriske og ledelsesmæssige opgavers kompleksitet, men også bliver i stand til at agere i forhold til dem. Det er en uddannelse, der kombinerer teoretiske, metodiske og anvendelsesorienterede tilgange, således at den studerende kan udvikle viden, færdigheder og kompetencer til at kunne forstå, vurdere og handle i forhold til en virksomheds organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer. Den studerende skal kunne forstå og reflektere over de forklaringer og løsningsmuligheder, som forskellige teorier og -metoder tilbyder. Den studerende skal desuden kunne vurdere validiteten af teorier og metoder med henblik på at træffe holdbare beslutninger, fremsætte holdbare anbefalinger og formidle planer herom. HD-O sigter således mod at uddanne reflekterende praktikere, der er i stand til kritisk og konstruktivt at forholde sig til den viden, man som individ, gruppe og virksomhed udvikler og handler ud fra Kompetencer Med en kompetenceprofil inden for HD-O vil den studerende: Have viden om og forståelse for feltets teorier og metoder og kunne reflektere kritisk over fagområdets forklaringer, metoder og handlingsanvisninger Kunne anvende videnskabeligt anerkendte teorier, metoder og redskaber til at forstå, analysere og løse organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger Kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt foretage begrundede valg af relevante analyse- og løsningsmodeller i relation til organisations- og ledelsesudvikling 10

11 Kunne forstå og reflektere over organisation og ledelse i et helhedsperspektiv, der inddrager ressourcemæssige, kulturelle, økonomiske, kommunikative og strategiske perspektiver Have praktisk viden om mulighederne/begrænsninger ved at anvende en række af de værktøjer, som er udviklet med henblik på at løse organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer samt besidde evnen til at forstå og reflektere over værktøjernes relevans i forhold til forskellige praktiske problemstillinger. Kunne gennemføre organisationsanalyser og på baggrund heraf vurdere behovet og mulighederne for at iværksætte, koordinere og styre organisatoriske udviklingsprojekter Kunne formidle og diskutere faglige problemstillinger og løsningsmodeller med både fagfæller og ikke-specialister Kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- og arbejdssammenhænge, herunder selvstændigt kunne igangsætte og gennemføre faglige undersøgelser samt på professionel vis samarbejde med andre i denne forbindelse Selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling. Ved uddannelsens afslutning skal den studerende vise, at vedkommende: Har tilegnet sig forskningsbaseret viden om teori, metoder og praksis inden for organisation og ledelse Kan identificere, udvælge, begrunde og anvende teorier og metoder til at afgrænse, udvikle og vurdere forslag til løsninger af et konkret organisatorisk og ledelsesmæssigt problem i en eller flere organisationer Der er ved tilrettelæggelsen af HD-O lagt vægt på, at den studerende skal opnå kompetencer, således at vedkommende kan påtage sig at udføre udviklingsrelaterede opgaver i egen organisation 5. semester 6. semester 7. semester 8. semester Organisation og ledelse Strategi og Valgfag: HD afhandling forretningsudvikling 5 ECTS 1 HR i strategisk og operationelt perspektiv Projektledelse Valgfag: Seminar Uddannelsen omfatter landsobligatoriske fag, institutionsbundne valgfag, frie valgfag og et specialeforløb. Landsdækkende obligatoriske fag, er fag, der er obligatoriske på alle HD-instituionerne. Institutionsbundne valgfag er obligatoriske for den studerende på den valgte HD-institution. Den studerende kan ved institutionsskift få den anden HD-institutions institutionsbundne valgfag helt eller delvist indsat i sit program. Der kan ikke indsættes andre valgfag i stedet for de institutionsbundne valgfag. 11

12 Frie valgfag: Valgfag, som den studerende frit kan vælge mellem HD-institutionens valgfag og andre HDinstitutioners valgfag. Institutionen kan godkende 1 valgfrit fagmodul uden for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelses faglige område, når det overordnede formål er opfyldt. Landsobligatoriske fag omfatter faget: Organisation og Ledelse. Institutionsbundne valgfag omfatter fagene: Strategi og forretningsudvikling, HR i strategisk og operationelt perspektiv, Projektledelse og seminar Valgfag omfatter fagene: HD-institutionens valgfag og andre HD-institutioners valgfag. Det er en forudsætning, at indholdet i det valgte fag ikke ækvivalerer fagindholdet i specialets obligatoriske fag og institutionsbundne valgfag. Prøvebeskrivelser: Organisation og ledelse: 4 timers skriftlig prøve med alle hjælpemidler tilladt. Eksamen er med ekstern censur. Der gives karakter efter 7-trins skalaen Strategi og forretningsudvikling: 4 timers skriftlig prøve med alle hjælpemidler tilladt. Eksamen er med ekstern censur. Der gives karakter efter 7-trins skalaen. HR i strategisk og operationelt perspektiv: 4 timers skriftlig prøve med alle hjælpemidler tilladt. Eksamen er med ekstern censur. Der gives karakter efter 7-trins skalaen. Projektledelse: 4 timers skriftlig prøve med alle hjælpemidler tilladt. Eksamen er med ekstern censur. Der gives karakter efter 7-trins skalaen. Praktisk seminar: Mundtlig, individuel prøve med udgangspunkt i seminarrapport. Eksamen er uden censur. Deltagelse i seminarrækken er obligatorisk. Valgfag: Prøve i overensstemmelse med prøvebeskrivelsen for de fag, der vælges. HD afhandlingen består af en skriftlig rapport og en mundtlig eksamen. HD-afhandlingen kan udarbejdes i to-mandsgrupper. HD afhandlingen skal være forsynet med et resumé på max. 5 sider. Resumeet skal være skrevet på et fremmedsprog engelsk, hvis ikke andet er aftalt. HD-afhandlingen bedømmes af vejlederen og en ekstern censor. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Hvis HD afhandlingen er udarbejdet af en to-mandsgruppe, skal opgaven altid individualiseres og den enkelte eksamineres individuelt, og karakteren skal meddeles eksaminanden, så den anden person i gruppen ikke overhører dette. Der henvises i øvrigt til Vejledning i udarbejdelse af større skriftlige opgaver på HD-studiet. For yderligere information omkring de enkelte fagmodulers indhold og mål henvises til fagkataloget, hvor også en mere detaljeret gennemgang af de enkelte prøver er beskrevet. 12

13 HD 2. dels specialet Supply Chain Management Den, der har gennemført HD 2. dels specialet Supply Chain Management har ret til at anvende betegnelsen HD-SCM. Betegnelsen på engelsk er Graduate Diploma in Business Administration (Supply Chain Management). Formål Moderne virksomheders forsyningsnetværk er i stigende grad globale, og der stilles store krav til de virksomheder, der ønsker at spille en aktiv rolle i de globale forsyningsnetværk. Det gælder ikke mindst krav til virksomhedernes arbejde med Supply Chain Management, herunder til håndtering af operations, outsourcing og sourcing af produkter, samt logistik og transport. Tværgående samarbejde i og mellem virksomheder får stadig større betydning, ligesom den øgede kompleksitet og usikkerhed forbundet med de mere sammensatte forsyningsnetværk skaber øget fokus på virtuelle og agile virksomheder. SCM er således af væsentlig betydning for skabelse af konkurrencefordele og bør derfor indgå som en central del af virksomheders strategiske og operative grundlag. HD-specialet i Supply Chain Management har til formål - med udgangspunkt i forskningsbaserede, erhvervsøkonomiske teorier og metoder - at uddanne de studerende til at kunne se de muligheder og honorere de krav, der følger af vare- og informationsudveksling i en global økonomi. Via uddannelsen er målet at sætte de studerende i stand til at identificere, beskrive, analysere og vurdere komplekse problemstillinger inden for Supply Chain Management-området samt opstille realistiske løsningsforslag og aktivt deltage i implementeringen af disse. Det gælder problemstillinger af både operativ og strategisk karakter. Et væsentligt mål med studiet er derfor, at de studerende opnår en sådan dybde i forståelse af de behandlede teorier og metoder, at de sættes i stand til at reflektere over disses anvendelse ved løsning af komplekse, praktiske problemstillinger og herunder vurdere deres styrker og svagheder i en konkret sammenhæng. Endvidere skal de studerende kunne samarbejde om løsningen af komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger samt kommunikere såvel problemstillinger som løsningsmuligheder til fagfæller og ikkespecialister. Endelig er målet, at de studerende sættes i stand til at relatere den erhvervede viden til egen praksis og dermed identificere egne læringsbehov på studiet såvel som i praksis. Desuden skal de studerende sættes i stand til at ajourføre deres erhvervede uddannelse via læsning af relevante videnskabelige fagtidsskrifter og via deltagelse i faglige fora. Kompetencer At kunne forstå og reflektere over Supply Chain Management s rolle og opgave i en globaliseret økonomi og kunne forstå og reflektere over betydningen for såvel forsyningskæden som den enkelte virksomhed. At kunne forstå og reflektere over såvel operative som strategiske problemstillinger inden for Supply Chain Management, herunder udformning af relationer og strategier i forhold til forsyningskædens øvrige parter. At kunne forstå og reflektere over samspillet mellem Operations og Supply Chain Management; det gælder samspillet i virksomhedens interne og eksterne ledelse, planlægning og styring af forretningsprocesser, ligesom det gælder sourcing og outsourcing-problemstillinger, og det gælder udformningen af virksomhedens produktionsstyrings-, logistik- og transport-koncepter 13

14 At kunne vurdere teoretiske og praktiske supply chain problemstillinger samt anvende relevante og velbegrundede analyser ved udarbejdelse og gennemførelse af løsningsforslag enten fra et helhedsperspektiv eller med afsæt i én af underdisciplinerne. At kunne drive de udviklings- og forandringsprocesser, som er nødvendige for at kunne gennemføre udarbejdede løsningsforslag. Det indebærer forståelse for virksomheden og supply chain som helhed samt opøvelse af evnen til at kunne kommunikere med fagfæller såvel som professionelle fra andre faglige områder 5. semester 6. semester 7. semester 8. semester Operations and Supply Chain Management Design og ledelse af forsyningskæder Valgfag HD afhandling 1 Business Performance 10 ECTS Valgfag Seminar Uddannelsen omfatter landsobligatoriske fag, institutionsbundne valgfag, frie valgfag og et specialeforløb. Landsdækkende obligatoriske fag, er fag, der er obligatoriske på alle HD-instituionerne. Institutionsbundne valgfag, er obligatoriske for den studerende på den valgte HD-institution. Den studerende kan ved institutionsskift få den anden HD-institutions institutionsbundne valgfag helt eller delvist indsat i sit program. Der kan ikke indsættes andre valgfag i stedet for de institutionsbundne valgfag. Frie valgfag: Valgfag, som den studerende frit kan vælge mellem HD-institutionens valgfag og andre HDinstitutioners valgfag. Institutionen kan godkende 1 valgfrit fagmodul uden for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelses faglige område, når det overordnede formål er opfyldt. Landsobligatoriske fag omfatter faget: Operations and Supply Chain Management Institutionsbundne valgfag omfatter fagene: Design og ledelse af forsyningskæder og Business Performance og seminar Valgfag omfatter fagene: HD-institutionens valgfag og andre HD-institutioners valgfag. Det er en forudsætning at indholdet i det valgte fag ikke ækvivalerer fagindholdet i specialets obligatoriske fag og institutionsbundne valgfag. Prøvebeskrivelser: Operations- og supply Chain Management: Eksamen består af to delprøver 1) 3 timers skriftlig eksamen som vægter 1/3, 2) 5 timers skriftlig eksamen som vægter 2/3. Alle hjælpemidler tilladt. Eksamen er med ekstern censur, og der gives karakter efter 7-trins skalaen. Der skal opnås karakteren 02 i hver af de to delprøver, der indgår i gennemsnittet 14

15 Design og ledelse af forsyningskæder. 3 timers skriftlig prøve med alle hjælpemidler tilladt. Eksamen er med ekstern censur, og der gives karakter efter 7-trins skalaen. Business Performance: 4 timers skriftlig prøve med alle hjælpemidler tilladt. Eksamen er med ekstern censur, og der gives karakter efter 7-trins skalaen. Praktisk seminar: Mundtlig, individuel prøve med udgangspunkt i seminarrapport. Eksamen er uden censur. Deltagelse i seminarrækken er obligatorisk. Valgfag: Prøve i overensstemmelse med prøvebeskrivelsen for de fag, der vælges. HD afhandlingen består af en skriftlig rapport og en mundtlig eksamen. HD-afhandlingen kan udarbejdes i to-mandsgrupper. HD afhandlingen skal være forsynet med et resumé på max. 5 sider. Resumeet skal være skrevet på et fremmedsprog engelsk, hvis ikke andet er aftalt. HD-afhandlingen bedømmes af vejlederen og en ekstern censor. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Hvis HD afhandlingen er udarbejdet af en to-mandsgruppe skal opgaven altid individualiseres og den enkelte eksamineres individuelt, og karakteren skal meddeles eksaminanden, så den anden person i gruppen ikke overhører dette. Der henvises i øvrigt til Vejledning i udarbejdelse af større skriftlige opgaver på HD-studiet. For yderligere information omkring de enkelte fagmodulers indhold og mål henvises til fagkataloget, hvor også en mere detaljeret gennemgang af de enkelte prøver er beskrevet. 15

16 HD 2. dels specialet Finansiering Den, der har gennemført HD 2. dels specialet i Finansiering har ret til at anvende betegnelsen HD-F. Betegnelsen på engelsk er Graduate Diploma in Business Administration (Finance). Formål Formålet med HD 2. dels studiet i Finansiering er at give de studerende et stærkt teoretisk og metodemæssigt grundlag for at forstå og anvende gængse finansieringsmodeller til brug for løsning af konkrete finansielle problemstillinger. Studiet er anvendelsesorienteret, men der lægges stor vægt på, at de studerende forstår det teoretiske begrebsapparat og kan anvende relevante teorier og metoder. Studiet lægger vægt på, at de studerende bliver i stand til selvstændigt at identificere og foretage analytiske og beregningsmæssige vurderinger af finansielle problemer i såvel den finansielle sektor som i private og offentlige virksomheder. Studiet kvalificerer således de studerende til at kunne tilvejebringe beslutningsgrundlag for løsning af aktuelle finansielle problemstillinger. Der lægges speciel vægt på at sætte de studerende i stand til at få det nødvendige overblik over, hvordan finansieringsmæssige og investeringsmæssige forhold spiller sammen, således at de studerende er i stand til at implementere konkrete finansielle løsningsmodeller. Kompetencer Gennem studiet gives de studerende, med en kombination af teori, metode og praksis, en helhedsforståelse for de investerings- og finansieringsbeslutninger, som skal træffes af aktørerne i en åben global markedsøkonomi med frie kapitalbevægelser og en tiltagende integration af de finansielle markeder. Studiet er meget metodepræget, og de studerende kommer i høj grad til at skulle anvende færdigheder indenfor statistik og i mindre grad matematik. De studerende vil således opnå væsentlige kompetencer til brug i udarbejdelsen af statistiske analyser af de finansielle markeder og ikke mindst, at der kan skabes troværdige finansielle beslutningsgrundlag. De studerende opnår kompetencer inden for såvel corporate finance som investringsteori. På corporate finance siden udmøntes disse kompetencer i en række kvalifikationer, hvor de studerende bliver i stand til at analysere konkrete finansielle problemstillinger som bl.a. rentabilitetsanalyser under usikkerhed og skat, virksomhedens kapitalstruktur, dividendepolitik, fusioner og virksomhedsopkøb. På investeringssiden får de studerende kvalifikationer inden for porteføljeteori, investering i aktier og obligationer, afdækning af risici ved brug af afledte produkter og risk management. Hertil kommer, at de studerende bliver velkvalificeret til at kunne foretage statistiske analyser af markedsdata på såvel makro- som mikroniveau, ligesom de studerende får en detaljeret indsigt i hele det lovgivningsmæssige begrebsapparat, der regulerer de finansielle virksomheder. Endelig opnår de studerende gode IT kompetencer specielt i relation til brug af Excel og forskellige statistiske softwarepakker. De studerende vil således opnå kvalifikationer, der kan bruges såvel inden for private og offentlige virksomheders finansierings- og investeringsunivers som i finansielle virksomheder. De typiske jobfunktioner for en HD-F er portfolio manager, investeringsrådgiver, investeringschef og finanschef. 16

17 5. semester 6. semester 7. semester 8. semester Fixed Income Corporate Finance Valgfag HD afhandling Portfolio Analysis Risk Management Valgfag Derivatives Business Analysis And Valuation Seminar Uddannelsen omfatter landsobligatoriske fag, institutionsbundne valgfag, frie valgfag og et specialeforløb. Landsdækkende obligatoriske fag, er fag der er obligatoriske på alle HD-instituionerne. Institutionsbundne valgfag er obligatoriske for den studerende på den valgte HD-institution. Den studerende kan ved institutionsskift få den anden HD-institutions institutionsbundne valgfag helt eller delvist indsat i sit program. Der kan ikke indsættes andre valgfag i stedet for de institutionsbundne valgfag. Frie valgfag: Valgfag, som den studerende frit kan vælge mellem HD-institutionens valgfag og andre HDinstitutioners valgfag. Institutionen kan godkende 1 valgfrit fagmodul uden for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelses faglige område, når det overordnede formål er opfyldt. Landsobligatoriske moduler omfatter fagene: Fixed Income, Portfolio Analysis, Derivatives. Institutionsbundne valgfag omfatter fagene: Corporate Finance, Risk Management, Business Analysis and Valuation, Seminar. Valgfag omfatter fagene: HD-institutionens valgfag og andre HD-institutioners valgfag. Det er en forudsætning at indholdet i det valgte fag ikke ækvivalerer fagindholdet i specialets obligatoriske fag og institutionsbundne valgfag. Prøvebeskrivelser: Fixed Income: 3 timers skriftlig prøve med alle hjælpemidler tilladt. Eksamen er med ekstern censur, og der gives karakter efter 7-trins skalaen. I løbet af faget stilles en obligatorisk hjemmeopgave, der er en betingelse for at kunne gå til eksamen. Portfolio Analysis: 3 timers skriftlig prøve med alle hjælpemidler tilladt. Eksamen er med ekstern censur, og der gives karakter efter 7-trins skalaen. I løbet af faget stilles en obligatorisk hjemmeopgave, der er en betingelse for at kunne gå til eksamen. 17

18 Derivatives: 3 timers skriftlig prøve med alle hjælpemidler tilladt. Eksamen er med ekstern censur, og der gives karakter efter 7-trins skalaen. I løbet af faget stilles en obligatorisk hjemmeopgave, der er en betingelse for at kunne gå til eksamen. Corporate Finance: 3 timers skriftlig prøve med alle hjælpemidler tilladt. Eksamen er med ekstern censur, og der gives karakter efter 7-trins skalaen. I løbet af faget stilles en obligatorisk hjemmeopgave, der er en betingelse for at kunne gå til eksamen. Risk Management: 25 minutters mundtlig prøve med alle hjælpemidler tilladt. Eksamen er med ekstern censur, og der gives karakter efter 7-trins skalaen. I løbet af faget stilles en obligatorisk hjemmeopgave, der er en betingelse for at kunne gå til eksamen. Business Analysis and Valuation. Mundtlig, individuel eksamen på basis af et gruppeprojekt og fagets pensum. Gruppeprojektet evalueres ikke, men indgår i pensum. Eksamen er med ekstern censur, og der gives karakter efter 7-trins skalaen. I løbet af faget stilles en obligatorisk hjemmeopgave, der er en betingelse for at kunne gå til eksamen. Seminar: Mundtlig, individuel prøve med udgangspunkt i seminarrapport. Eksamen er uden censur. Deltagelse i seminarrækken er obligatorisk. Valgfag: Prøve i overensstemmelse med prøvebeskrivelsen for de fag, der vælges. HD-afhandlingen bedømmes af vejlederen og en ekstern censor. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Hvis HD afhandlingen er udarbejdet af en to-mandsgruppe skal opgaven altid individualiseres og den enkelte eksamineres individuelt, og karakteren skal meddeles eksaminanden, så den anden person i gruppen ikke overhører dette. Der henvises i øvrigt til Vejledning i udarbejdelse af større skriftlige opgaver på HD-studiet. For yderligere information omkring de enkelte fagmodulers indhold og mål henvises til fagkataloget, hvor også en mere detaljeret gennemgang af de enkelte prøver er beskrevet. 18

19 Eksamensregler Prøverne på HD 2. del skal aflægges enkeltvis. Undervisnings- og eksamenssproget er dansk. Det er en forudsætning for at få bedømt en seminaropgave, at den studerende har deltaget tilfredsstillende i seminarrækken. Den fagansvarlige for specialet kan i særlige tilfælde, hvor den studerende opholder sig i udlandet i forbindelse med sit arbejde, dispensere fra kravet om tilstedeværelse. I givet fald erstattes tilstedeværelsen med 6 opponentindlæg, der indgår i bedømmelsen af seminarrækken. Ved bedømmelsen af HD-afhandlingen lægges der ud over det faglige indhold også vægt på eksaminandens sproglige formulering i det skriftlige arbejde. Ved alle prøver foretages en individuel bedømmelse af den enkelte eksaminands præstationer. Hvor gruppeopgaver indgår i den samlede bedømmelse, kan den studerende kræve at udarbejde opgaven individuelt. Af hensyn til eksamensplanlægning er deadline 1. oktober for vintersemestret og 1. marts for forårssemestret, hvis man ønsker at skrive individuelt. Eksamensresultat Beståelse af HD 2. del kræver mindst karakteren 02 i hver prøve. Eksamensresultatet for 2. del beregnes ud fra ECTS vægtene. 2. eksamensforsøg Bestås de skriftlige prøver ikke ved den ordinære eksamen, bliver man automatisk tilmeldt 2. eksamensforsøg, som er placeret i forlængelse af den ordinære eksamen. Bemærk, at skriftlige omprøver efter instituttets beslutning kan afholdes som mundtlige prøver, såfremt der højst er fem tilmeldte. Bestås seminaret ikke, skal der afleveres en ny seminarrapport. Til udfærdigelse af denne nye seminarrapport gives 6 uger efter udlevering af emnet. Det er en betingelse for tildeling af et nyt seminaremne, at man har deltaget tilfredsstillende i den ordinære seminarrække, dvs. afleveret seminarrapport, forsvaret rapporten, fulgt seminarrækken og afleveret opponentindlæg. Har man ikke deltaget tilfredsstillende i seminarrækken, henvises man til at deltage i seminarrækken på ny det følgende år. Bestås HD-afhandlingen ikke, eller vælger man ikke at aflevere HD-afhandlingen, skal man på ny tilmelde sig fagmodulet. Der er mulighed for at tilmelde sig fagmodulet i både forårs- og efterårssemestret. Såfremt man tilmelder sig fagmodulet i efterårssemestret afleveres emneforslag, herunder skitse for HDafhandlingen til instituttet medio/ultimo august. Godkendelse af emne samt udpegning af vejleder skal foreligge senest medio september. HD-afhandlingen afleveres medio december/primo januar og en mundtlig eksamination i denne finder sted på et tidspunkt i perioden fra primo januar til ultimo februar. Eksaminanden kan foretage lydoptagelse af egen mundtlige prøve. 19

20 Tilmelding Når man har tilmeldt sig et fagmodul, er man automatisk tilmeldt ordinær eksamen i den pågældende prøve. Hvis prøven ikke bestås ved den ordinære eksamen, bliver man ligeledes automatisk tilmeldt andet eksamensforsøg. Det er en betingelse for at tilmelde sig HD-afhandlingen, at man er tilmeldt eller har bestået samtlige øvrige fagmoduler på HD 2. Del. Antal evalueringsforsøg Man kan deltage i en 2. dels prøve, herunder aflevere seminarrapport maksimalt to gange i forbindelse med deltagelse i fagmodulet. Man kan dog kun aflevere HD-afhandling én gang i forbindelse med deltagelse i afhandlingsmodulet. Aflevering af en ny afhandling kræver således en ny tilmelding til fagmodulet. Man har betalt for 2 eksamensforsøg pr. fag i umiddelbar forlængelse af undervisningen. I henhold til eksamensbekendtgørelsen har den studerende ret til tre forsøg. Man skal dog tilmeldes faget igen og betale igen for at få adgang til det 3. forsøg. Beståede prøver kan ikke tages om. Klage Klage over eksaminationsgrundlaget, bedømmelsesresultatet og eksamensforløb indgives til Studievejledningen senest 2 uger efter bedømmelsens offentliggørelse. Klagen skal være veldokumenteret og fagligt begrundet. Ved afgivelse af en eksamensklage skal der benyttes et specielt klageskema, som kan rekvireres hos Studievejledningen.. Se på HD-hjemmesiden: - vælg studieinfo - eksamen. Sygeeksamen Der afholdes ikke en særskilt sygeeksamen. Bliver man syg ved første eksamensmulighed, har man den anden mulighed tilbage. Bliver man syg ved anden mulighed, må man tage modulet om og dermed få to nye eksamensmuligheder Framelding Af hensyn til eksamensplanlægningen bedes det meddelt Studieadministrationen for HD, såfremt man ikke ønsker at deltage i en prøve. Dette gælder såvel ordinære som omprøver. En framelding til eksamen betyder, at man ikke bruger et af de tre forsøg nævnt i eksamensbekendtgørelsen; man bruger dog stadig et af de betalte forsøg, jf. ovennævnte. Merit og dispensation Der kan være mulighed for fritagelser på HD 2. dels specialet, hvis man ved andre videregående uddannelser har bestået prøver med et pensum, som dækker faget. Efter ansøgning vil den studerende kunne fritages for den tilsvarende prøve på HD 2. del. Her er det studielederen, der afgør ansøgningen. En sådan ansøgning skal indsendes til HD sekretariatet i ASB Executive, der også er behjælpelig med yderligere oplysninger. Det påhviler ansøgeren at fremskaffe alle relevante papirer i en fritagelsessag, herunder dokumentation for det pågældende fags indhold. Da behandlingstiden kan være lang, bør ansøgere ved starten på HD 2. del gøre op med sig selv, om fritagelser ønskes. Det er ikke muligt at tilmelde sig faget ind i undervisningsforløbet. 20

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt sidefag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 695 af

Læs mere

STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Studieordning på Markedsføringsøkonom 2011-2013 STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Side 1 af 40 Studieordning på Markedsføringsøkonom 2011-2013 Indhold Fælles del: 1. 1. Uddannelsen...

Læs mere

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt tilvalgsfag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1.9.2010 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 814

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Danish as Second Language The 2010 Curriculum Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Godkendt af professionshøjskolernes rektorkollegium d. 29. januar 2014 Indhold 1. Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Den militære diplomuddannelse, Forsvarsakademiet Side 2 Den militære diplomuddannelse Forsvarsakademiet 14/017062

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Studieordning for Økonomi og Informationsteknologi. Københavns Erhvervsakademi (Kea) August 2012

Studieordning for Økonomi og Informationsteknologi. Københavns Erhvervsakademi (Kea) August 2012 Studieordning for Økonomi og Informationsteknologi Københavns Erhvervsakademi (Kea) August 2012 1 Generelle bestemmelser for samtlige institutioner, der udbyder uddannelsen Studieordning Gældende for udbydere

Læs mere

Ny dansk kvalifikationsramme. Referencegruppen om en ny dansk kvalifikationsramme. for videregående uddannelser

Ny dansk kvalifikationsramme. Referencegruppen om en ny dansk kvalifikationsramme. for videregående uddannelser Ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelse Referencegruppen om en ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelser Maj 2007 Indhold 1. Hvad er en kvalifikationsramme? 2. Hvem har

Læs mere

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION...3 2. FORMÅL...3 3. KVALIFIKATIONER...4 4. INDHOLD...4 5. ADGANGSKRAV...4 6.

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter.

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter. Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere