Studieordning. HD 2. Del

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning. HD 2. Del"

Transkript

1 Studieordning HD 2. Del Denne studieordning for HD 2.del er fastsat af studielederen for HD-uddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse. Det væsentligste grundlag for uddannelsen er fastlagt i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 19. september 2007 for Den Erhvervsøkonomiske Diplomuddannelse og Undervisningsministeriets eksamensbekendtgørelse nr. 782 af 17. august 2009 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Studieordningen har virkning for de studerende, der påbegynder uddannelsen fra og med den 1. september

2 HD studiets 2. dels specialer HD 2. dels specialerne ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet har til formål at give den uddannede viden om og forståelse af det erhvervsøkonomiske fagområdes praksis, teori og metode på et niveau, der kvalificerer den uddannede til selvstændigt at kunne identificere, reflektere over, analysere og vurdere erhvervsøkonomiske problemstillinger, løse praksisnære og komplekse opgaver samt kunne varetage specialistfunktioner inden for det erhvervsøkonomiske område. Overordnet skal HD uddannelsen sikre et læringsudbytte i relation til: - Udførelse af arbejdsfunktioner i praksis baseret på kvalificeret praksisanvendelse af studiets teori og metode - Udvikle den studerendes studieforudsætninger som et solidt grundlag for videre studier inden for voksenuddannelsessystemet samt eventuelt også det ordinære uddannelsessystem. Uddannelsen skal på det metodiske og teoretiske plan sikre de studerende viden, færdigheder og kompetencer forankret i det erhvervsøkonomiske stofområdes teori, metode og praktik, således at de kan gennemføre studier på de videre niveauer i kvalifikationsrammen for videregående uddannelse. Uddannelsen skal medvirke til, at de studerende er i stand til at vurdere og reflektere over egne videns-, færdigheds- og kompetenceniveauer og i forlængelse heraf egne behov for læring og videre uddannelse inden for uddannelsessystemet. Uddannelsen skal sætte de studerende i stand til selvstændigt eller i samspil med andre at kunne gennemføre samt deltage i ledelsen af projektforløb. I forbindelse hermed skal de studerende kunne kommunikere, argumentere samt reflektere over processen og selve resultatet heraf med fokus på de antagelser og forudsætninger, som projektgennemførelsen bygger på. Eksempelvis i relation til problemidentifikationsfasen, analysefasen, forslag til handling samt forslag til implementering. Indgangsniveauet for HD 2. del fastlægges af HD 1. del. Læringsudbyttet som sikres gennem HD 1. del som en del af den Erhvervsøkonomiske Diplomuddannelse (HD) er således viden, færdigheder og faglige og personlige kompetencer til at kunne arbejde bevidst og reflekterende med de problemstillinger, som man kan møde i forbindelse med sit professionelle virke. Læringsudbyttet omfatter som nævnt også den væsentlige målsætning, at HD 1. del skal være studieforberedende med henblik på, at de studerende opnår et solidt samfundsvidenskabeligt og erhvervsøkonomisk grundlag for fortsatte studier på de følgende trin i videreuddannelsessystemet. Handelshøjskolen, Aarhus Universitet udbyder på nuværende tidspunkt følgende 2. dels specialer: Regnskab og Økonomistyring Marketing Management Organisation og Ledelse Supply Chain Management Finansiering Navn og titel Den, der har gennemført HD 2. del, har ret til at anvende betegnelsen HD efterfulgt af specialiseringen. Betegnelsen på engelsk er Graduate Diploma in Business Administration. Specialiseringen angives i parentes efter betegnelsen. 2

3 Adgangsbetingelser Adgang til HD 2. del kan gives, hvis den studerende har bestået: - HD 1. del - Erhvervsøkonomisk bachelor - Markedsøkonom - Markedsføringsøkonom med valgfagene Driftsøkonomi og Statistik. - Finansøkonom - Akademimerkonom i International Handel og Markedsføring med det bundne fagvalg og supplement: Erhvervsøkonomi, Global Økonomi, Statistik og Erhvervsret - Akademimerkonom i Økonomi og Ressourcestyring med det bundne fagvalg og supplement: Erhvervsøkonomi, Global Økonomi, Statistik og Erhvervsret. Endvidere kræves der to års relevant erhvervserfaring for at kunne optages på HD 2. dels studiet. Uanset hvilken uddannelse man har, skal man desuden sideløbende eller efter den adgangsgivende eksamen have haft mindst to års relevant erhvervserfaring. Definitionen på relevant erhvervserfaring er beskæftigelse, der giver indblik i en virksomheds økonomiske/organisatoriske funktioner (min. 20 timer/ugen). Anden erhvervserfaring kan dog også godkendes, men her kun hvis det pågældende arbejde varetages på baggrund af en videregående uddannelse. Uddannelsens omfang HD 2. dels specialet strækker sig over 2 år på deltid svarende til 1 årsværk. ECTS-point systemet (Europen Credit Transfer System) angiver, hvor stor en samlet arbejdsindsats, der skal til for at gennemføre et modul. 1 ECTS svarer til 28 arbejdstimer. Uddannelsens 2. del omfatter i alt 60 ECTS-point (= 1 årsværk). Den samlede belastning, der forudsættes anvendt i forbindelse med uddannelsens skemalagte undervisningstimer og øvrige studieaktiviteter med tilhørende forberedelse og eksamen, er normeret til et års arbejde på fuld tid, dvs arbejdstimer. 3

4 HD 2. dels specialet Regnskab og Økonomistyring Den, der har gennemført HD 2. dels specialet Regnskab og Økonomistyring har ret til at anvende betegnelsen HD-R. Betegnelsen på engelsk er Graduate Diploma in Business Administration (Accounting). Formål Formålet med HD linjen i Regnskab og Økonomistyring (HD-R) er at sikre, at den studerende opnår faglige kvalifikationer på et højt specialiseret niveau med henblik på at deltage i løsningen af komplicerede problemstillinger i praksis vedrørende virksomheders økonomiske styring og eksterne rapportering. Kvalifikationerne tilvejebringes via træning i identifikation, formulering, analyse og løsning af økonomistyrings- og rapporteringsmæssige problemstillinger på ledelsesniveau. Slutmålet er, at den uddannede har opnået viden, færdigheder og faglige og personlige kompetencer til at kunne arbejde bevidst og reflekterende med de problemstillinger, som han eller hun kan møde i forbindelse med sit professionelle virke. Kompetencer Den studerende skal besidde kompetencer, der gør vedkommende i stand til at varetage løsningen af typiske arbejdsopgaver i virksomheders økonomi- og finansfunktioner, som konsulent eller revisor. Herudover skal den studerende besidde kompetencer, der kvalificerer vedkommende til at kunne indgå i tværfunktionelle samarbejder med såvel eksterne specialister som personer i andre funktioner i en organisation med henblik på løsning af økonomiske og regnskabsmæssige problemstillinger på strategisk, taktisk og operativt niveau Der fokuseres endvidere på den studerendes evne til at identificere egne læringsbehov, at tilegne sig viden, at forstå andres sprog og virkelighedsopfattelse, at forstå virksomheden som forretningsmodel, samt at overskue en virksomheds funktioner og systemer. Uddannelsens struktur 5.Semester 6.Semester 7.Semester 8.Semester Eksternt regnskab 10 ECTS Økonomistyring 10 ECTS Valgfag HD afhandling 1 Strategisk ledelse Skatteret Eller Valgfag Corporate Finance Seminar 5ECTS Uddannelsen omfatter landsobligatoriske fag, institutionsbundne valgfag, frie valgfag og et specialeforløb. Landsdækkende obligatoriske fag, er fag, der er obligatoriske på alle HD-instituionerne. 4

5 Institutionsbundne valgfag er obligatoriske for den studerende på den valgte HD-institution. Den studerende kan ved institutionsskift få den anden HD-institutions institutionsbundne valgfag helt eller delvist indsat i sit program. Der kan ikke indsættes andre valgfag i stedet for de institutionsbundne valgfag. Frie valgfag: Valgfag, som den studerende frit kan vælge mellem HD-institutionens valgfag og andre HDinstitutioners valgfag. Institutionen kan godkende 1 valgfrit fagmodul uden for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelses faglige område, når det overordnede formål er opfyldt. Landsobligatoriske fag omfatter fagene: Eksternt regnskab, Strategisk ledelse og Økonomistyring. Institutionsbundne valgfag omfatter fagene: Skatteret eller Corporate Finance og seminar Valgfag omfatter fagene: HD-institutionens valgfag og andre HD-institutioners valgfag. Det er en forudsætning, at indholdet i det valgte fag ikke ækvivalerer fagindholdet i specialets obligatoriske og institutionsbundne valgfag. Prøvebeskrivelser: Eksternt regnskab: 4 timers skriftlig prøve med alle hjælpemidler tilladt. Eksamen er med ekstern censur, og der gives karakter efter 7-trins skalaen. Der stilles en godkendelsesopgave i løbet af faget, som skal bestås før den studerende kan indstille sig til eksamen. Godkendelsesopgaven vurderes som bestået/ikke bestået. Strategisk ledelse: 3 timers skriftlig prøve med alle hjælpemidler tilladt. Eksamen er med ekstern censur, og der gives karakter efter 7-trins skalaen. I løbet af faget stilles en obligatorisk hjemmeopgave, der er en betingelse for at kunne gå til eksamen. Økonomistyring: 4 timers skriftlig prøve med alle hjælpemidler tilladt. Eksamen er med ekstern censur, og der gives karakter efter 7-trins skalaen. I løbet af faget stilles en obligatorisk hjemmeopgave, der er en betingelse for at kunne gå til eksamen. Skatteret: 3 timers skriftlig prøve med alle hjælpemidler tilladt. Eksamen er med ekstern censur, og der gives karakter efter 7-trins skalaen Corporate Finance: Corporate Finance: 3 timers skriftlig prøve med alle hjælpemidler tilladt. Eksamen er med ekstern censur, og der gives karakter efter 7-trins skalaen. I løbet af faget stilles en obligatorisk hjemmeopgave, der er en betingelse for at kunne gå til eksamen. Valgfag: Prøve i overensstemmelse med prøvebeskrivelsen for de fag, der vælges. Seminar: Mundtlig, individuel prøve med udgangspunkt i seminarrapport uden censur. Deltagelse i seminarrækken er obligatorisk. HD afhandlingen består af en skriftlig rapport og en mundtlig eksamen. HD-afhandlingen kan udarbejdes i to-mandsgrupper. HD afhandlingen skal være forsynet med et resumé på max. 5 sider. Resumeet skal være skrevet på et fremmedsprog engelsk, hvis ikke andet er aftalt. HD-afhandlingen bedømmes af vejlederen og en ekstern censor. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Hvis HD afhandlingen er udarbejdet af en to-mandsgruppe skal opgaven altid individualiseres, og den enkelte ek- 5

6 samineres individuelt, og karakteren skal meddeles eksaminanden, så den anden person i gruppen ikke overhører dette. Der henvises i øvrigt til Vejledning i udarbejdelse af større skriftlige opgaver på HD-studiet. For yderligere information omkring de enkelte fagmodulers indhold og mål henvises til fagkataloget, hvor også en mere detaljeret gennemgang af de enkelte prøver er beskrevet. 6

7 HD 2. dels specialet Marketing Management Den, der har gennemført HD 2. dels specialet Marketing Management har ret til at anvende betegnelsen HD- A. Betegnelsen på engelsk er Graduate Diploma in Business Administration (Marketing Management). Formål At the heart of this framework is the idea that the marketing function facilitates the link between the customer and various key processes within the firm (Day, 1994) Formålet med HD-studiet i Marketing Management HD(A) er at bibringe kandidaterne en kompetenceprofil, der sætter dem i stand til at udfylde rollen som morgendagens marketing manager i alle typer af udviklingsorienterede virksomheden inden for alle brancher og placeringer i værdikæden som fx produktions-, handels-, konsulent- eller servicevirksomhed. HD eren i Marketing Management skal kunne udfylde sin rolle, uanset om virksomheden opererer på et nationalt eller internationalt marked, og om det er et industrielt marked, et offentligt marked eller et forbrugermarked. Den udviklings- og forskningsorienterede marketing manager skal kunne håndtere drifts- og udviklingsopgaver i tilknytning til både virksomheders markedsføringsplanlægning - det vil sige udvikling af markedstilbud og markedskommunikation og til virksomheders strategiske markedsplanlægning, hvor markedsføringsplaner samordnes med virksomhedens strategi. Den studerende og fremtidige marketing manager skal have forskningsbaseret viden om strategiudvikling, idet strategien afgrænser virksomhedens forretningsområder (scope), afbalancerer interessenternes forventninger i konkrete mål, identificerer eksterne udviklinger og interne ressourcer og kompetencer, fastlægger virksomhedens konkurrencemæssige position og mål og retning for den fremtidige udvikling. Den studerende skal udvikle viden, færdigheder og kompetencer i vidensfeltet markedsføringsplanlægning og strategisk markedsplanlægning, idet den studerende skal kunne forstå og reflektere over markedsføringsprofessionens udvikling og praksis i forhold til muligheder og begrænsninger, marketingteorier og metoder tilbyder til løsning af praktiske problemer. Den studerende skal desuden kunne vurdere validiteten af teori og metode med henblik på at træffe holdbare beslutninger, fremsætte holdbare anbefalinger og formidle planer om markedsføring. Kompetencer Kompetenceprofilen indeholder følgende vigtige elementer: At kunne forstå og reflektere over markedsføringsplanlægning og strategisk markedsplanlægning i et helhedsperspektiv, der inddrager økonomiske, finansielle, kulturelle, ressourcemæssige og kompetencemæssige perspektiver At kunne forestå og reflektere over den informationsindsamling, informationsformidling og vidensdeling, som er grundlaget for den strategiske markedsplanlægningsproces og forudsætningen for en effektiv beslutningsproces i virksomhedens ledelse nationalt såvel som på internationale markeder At kunne forestå, reflektere over og gennemføre den markedsføringsplanlægningsproces og den organisatoriske/informationsteknologiske tilpasningsproces, som i alle kontaktpunkter fremmer langvarige og tætte kunderelationer og som før, under og efter introduktionen af virksomhedens tilbud og nye løsninger i markedet sikrer en høj afsætningsøkonomisk effektivitet 7

8 At kunne vurdere behovet for, iværksætte og drive den strategiske markedsplanlægningsproces, der med udgangspunkt i kundesegmenternes ønsker og behov sikrer, at virksomhedens produkter og services kontinuerligt udvikler sig i overensstemmelse med efterspørgslen på virksomhedens markeder og de konkurrencemæssige krav At kunne vurdere behovet for og koordinere de udviklingsprojekter på tværs af virksomhedens funktioner, som den strategiske markedsplanlægningsproces afføder og spille en afgørende rolle i parametersammensætningen af virksomhedens tilbud til kunderne og eventuelle nye markeder At kunne gennemføre de økonomiske kalkuler og investeringsestimater, som indgår i vurderingen af udviklingsprojekternes lønsomhed over tid At kunne lede og integrere diverse specialistfunktioner internt i virksomhedens marketing- og salgsafdeling og blandt virksomhedens eksterne afsætningsmæssige samarbejdspartnere inkl. mellemhandlere på diverse aftagermarkeder At kunne forstå, reflektere over, relatere og formidle disse afsætningsøkonomiske problemstillinger og løsningsmuligheder til andre fagområder i et ledelsesmæssigt og internationalt perspektiv. 5. semester 6. semester 7. semester 8. semester Markedsføring på forbrugermarkeder Innovationsledelse og produktpolitik Valgfag: Markedsføring på professionelle markeder Anvendt markedsanalyse Strategisk markedsplanlægning Markedskommunikation Valgfag: seminar HD afhandling 1 Uddannelsen omfatter landsobligatoriske fag, institutionsbundne valgfag, frie valgfag og et specialeforløb. Landsdækkende obligatoriske fag, er fag, der er obligatoriske på alle HD-instituionerne. Institutionsbundne valgfag, er obligatoriske for den studerende på den valgte HD-institution. Den studerende kan ved institutionsskift få den anden HD-institutions institutionsbundne valgfag helt eller delvist indsat i sit program. Der kan ikke indsættes andre valgfag i stedet for de institutionsbundne valgfag. Frie valgfag: Valgfag, som den studerende frit kan vælge mellem HD-institutionens valgfag og andre HDinstitutioners valgfag. Institutionen kan godkende 1 valgfrit fagmodul uden for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelses faglige område, når det overordnede formål er opfyldt. Landsobligatoriske fag omfatter fagene: Markedsføring på forbrugermarkeder, markedsføring på professionelle markeder, Anvendt markedsanalayse. Institutionsbundne valgfag omfatter: Innovationsledelse og produktpolitik, Strategisk markedsplanlægning, Markedskommunikation og seminar Valgfag omfatter fagene: HD-institutionens valgfag og andre HD-institutioners valgfag. Det er en forudsætning at indholdet i det valgte fag ikke ækvivalerer fagindholdet i specialets obligatoriske og institutionsbundne valgfag. 8

9 Prøvebeskrivelser: Markedsføring på forbrugermarkeder: 4 timers skriftlig prøve med alle hjælpemidler tilladt. Eksamen er med ekstern censur, og der gives karakter efter 7-trins skalaen. Markedsføring på det professionelle marked: 4 timers skriftlig prøve med alle hjælpemidler tilladt. Eksamen er med ekstern censur, og der gives karakter efter 7-trins skalaen. Anvendt markedsanalyse: Mundtlig, individuel prøve med udgangspunkt i rapport. Eksamen er med ekstern censur, og der gives karakter efter 7-trins skalaen. Innovationsledelse og Produktpolitik: Mundtlig, individuel prøve med udgangspunkt i projektarbejde. Eksamen er med intern censur, og der gives karakter efter 7-trins skalaen. Strategisk Markedsplanlægning: 4 timers skriftlig prøve med alle hjælpemidler tilladt. Eksamen er med intern censur, og der gives karakter efter 7-trins skalaen. Markedskommunikation: Mundtlig, individuel prøve med udgangspunkt i gruppeprojekt. Eksamen er med intern censur, og der gives karakter efter 7-trins skalaen. Valgfag: Prøve i overensstemmelse med prøvebeskrivelsen for de fag, der vælges. Seminar: Mundtlig, individuel prøve med udgangspunkt i seminarrapport uden censur. Deltagelse i seminarrækken er obligatorisk. HD afhandlingen består af en skriftlig rapport og en mundtlig eksamen. HD-afhandlingen kan udarbejdes i to-mandsgrupper. HD afhandlingen skal være forsynet med et resumé på max. 5 sider. Resumeet skal være skrevet på et fremmedsprog engelsk, hvis ikke andet er aftalt. HD-afhandlingen bedømmes af vejlederen og en ekstern censor. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Hvis HD afhandlingen er udarbejdet af en to-mandsgruppe skal opgaven altid individualiseres og den enkelte eksamineres individuelt, og karakteren skal meddeles eksaminanden, så den anden person i gruppen ikke overhører dette. Der henvises i øvrigt til Vejledning i udarbejdelse af større skriftlige opgaver på HD-studiet. For yderligere information omkring de enkelte fagmodulers indhold og mål henvises til fagkataloget, hvor også en mere detaljeret gennemgang af de enkelte prøver er beskrevet. 9

10 HD 2. dels specialet Organisation og Ledelse Den, der har gennemført HD 2. dels specialet Organisation og Ledelse, har ret til at anvende betegnelsen HD-O. Betegnelsen på engelsk er Graduate Diploma in Business Administration (Organisation and Management). Formål Formålet med HD-studiet i Organisation og Ledelse (HD-O) er at bibringe den studerende viden, færdigheder og kompetencer, der sætter vedkommende i stand til at tage ansvar og håndtere organisatoriske og ledelsesmæssige udviklings- og forandringsopgaver i private, offentlige eller andre former for non-profit organisationer. HD-studiet i Organisation og Ledelse er ikke et studie, der nødvendigvis tager sigte på en bestemt funktion i en organisation, som tilfældet er med mange af de øvrige HD 2. dels studier. Mange af de HD-O studerende har allerede et eller flere specialer. De er praktikere, som har et indgående kendskab til et eller flere funktionsområder i deres organisation, men som føler, at de har brug for at underbygge og udfordre deres praktiske erfaringer med teoretiske og metodiske indsigt i ledelse og organisation. Som specialist, mellemleder og leder skal man kunne håndtere de skiftende drifts- og udviklingsopgaver i organisationen som følge af ændringer i dens omgivelser. Man må således have forståelse for organisationens menneskelige ressourcer, og hvordan de udvikles og ledes, organisationens interaktion med omgivelserne; betydningen af egen og organisationens kommunikation, betingelserne for organisatorisk læring samt for, hvilke strategiske implikationer disse forhold kan have for organisationen. Målet med studiet er at bibringe den studerende indsigt i forskningsbaserede og anvendelsesorienterede teorier og metoder, således at den studerende ikke alene får en forståelse for de organisatoriske og ledelsesmæssige opgavers kompleksitet, men også bliver i stand til at agere i forhold til dem. Det er en uddannelse, der kombinerer teoretiske, metodiske og anvendelsesorienterede tilgange, således at den studerende kan udvikle viden, færdigheder og kompetencer til at kunne forstå, vurdere og handle i forhold til en virksomheds organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer. Den studerende skal kunne forstå og reflektere over de forklaringer og løsningsmuligheder, som forskellige teorier og -metoder tilbyder. Den studerende skal desuden kunne vurdere validiteten af teorier og metoder med henblik på at træffe holdbare beslutninger, fremsætte holdbare anbefalinger og formidle planer herom. HD-O sigter således mod at uddanne reflekterende praktikere, der er i stand til kritisk og konstruktivt at forholde sig til den viden, man som individ, gruppe og virksomhed udvikler og handler ud fra Kompetencer Med en kompetenceprofil inden for HD-O vil den studerende: Have viden om og forståelse for feltets teorier og metoder og kunne reflektere kritisk over fagområdets forklaringer, metoder og handlingsanvisninger Kunne anvende videnskabeligt anerkendte teorier, metoder og redskaber til at forstå, analysere og løse organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger Kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt foretage begrundede valg af relevante analyse- og løsningsmodeller i relation til organisations- og ledelsesudvikling 10

11 Kunne forstå og reflektere over organisation og ledelse i et helhedsperspektiv, der inddrager ressourcemæssige, kulturelle, økonomiske, kommunikative og strategiske perspektiver Have praktisk viden om mulighederne/begrænsninger ved at anvende en række af de værktøjer, som er udviklet med henblik på at løse organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer samt besidde evnen til at forstå og reflektere over værktøjernes relevans i forhold til forskellige praktiske problemstillinger. Kunne gennemføre organisationsanalyser og på baggrund heraf vurdere behovet og mulighederne for at iværksætte, koordinere og styre organisatoriske udviklingsprojekter Kunne formidle og diskutere faglige problemstillinger og løsningsmodeller med både fagfæller og ikke-specialister Kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- og arbejdssammenhænge, herunder selvstændigt kunne igangsætte og gennemføre faglige undersøgelser samt på professionel vis samarbejde med andre i denne forbindelse Selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling. Ved uddannelsens afslutning skal den studerende vise, at vedkommende: Har tilegnet sig forskningsbaseret viden om teori, metoder og praksis inden for organisation og ledelse Kan identificere, udvælge, begrunde og anvende teorier og metoder til at afgrænse, udvikle og vurdere forslag til løsninger af et konkret organisatorisk og ledelsesmæssigt problem i en eller flere organisationer Der er ved tilrettelæggelsen af HD-O lagt vægt på, at den studerende skal opnå kompetencer, således at vedkommende kan påtage sig at udføre udviklingsrelaterede opgaver i egen organisation 5. semester 6. semester 7. semester 8. semester Organisation og ledelse Strategi og Valgfag: HD afhandling forretningsudvikling 5 ECTS 1 HR i strategisk og operationelt perspektiv Projektledelse Valgfag: Seminar Uddannelsen omfatter landsobligatoriske fag, institutionsbundne valgfag, frie valgfag og et specialeforløb. Landsdækkende obligatoriske fag, er fag, der er obligatoriske på alle HD-instituionerne. Institutionsbundne valgfag er obligatoriske for den studerende på den valgte HD-institution. Den studerende kan ved institutionsskift få den anden HD-institutions institutionsbundne valgfag helt eller delvist indsat i sit program. Der kan ikke indsættes andre valgfag i stedet for de institutionsbundne valgfag. 11

12 Frie valgfag: Valgfag, som den studerende frit kan vælge mellem HD-institutionens valgfag og andre HDinstitutioners valgfag. Institutionen kan godkende 1 valgfrit fagmodul uden for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelses faglige område, når det overordnede formål er opfyldt. Landsobligatoriske fag omfatter faget: Organisation og Ledelse. Institutionsbundne valgfag omfatter fagene: Strategi og forretningsudvikling, HR i strategisk og operationelt perspektiv, Projektledelse og seminar Valgfag omfatter fagene: HD-institutionens valgfag og andre HD-institutioners valgfag. Det er en forudsætning, at indholdet i det valgte fag ikke ækvivalerer fagindholdet i specialets obligatoriske fag og institutionsbundne valgfag. Prøvebeskrivelser: Organisation og ledelse: 4 timers skriftlig prøve med alle hjælpemidler tilladt. Eksamen er med ekstern censur. Der gives karakter efter 7-trins skalaen Strategi og forretningsudvikling: 4 timers skriftlig prøve med alle hjælpemidler tilladt. Eksamen er med ekstern censur. Der gives karakter efter 7-trins skalaen. HR i strategisk og operationelt perspektiv: 4 timers skriftlig prøve med alle hjælpemidler tilladt. Eksamen er med ekstern censur. Der gives karakter efter 7-trins skalaen. Projektledelse: 4 timers skriftlig prøve med alle hjælpemidler tilladt. Eksamen er med ekstern censur. Der gives karakter efter 7-trins skalaen. Praktisk seminar: Mundtlig, individuel prøve med udgangspunkt i seminarrapport. Eksamen er uden censur. Deltagelse i seminarrækken er obligatorisk. Valgfag: Prøve i overensstemmelse med prøvebeskrivelsen for de fag, der vælges. HD afhandlingen består af en skriftlig rapport og en mundtlig eksamen. HD-afhandlingen kan udarbejdes i to-mandsgrupper. HD afhandlingen skal være forsynet med et resumé på max. 5 sider. Resumeet skal være skrevet på et fremmedsprog engelsk, hvis ikke andet er aftalt. HD-afhandlingen bedømmes af vejlederen og en ekstern censor. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Hvis HD afhandlingen er udarbejdet af en to-mandsgruppe, skal opgaven altid individualiseres og den enkelte eksamineres individuelt, og karakteren skal meddeles eksaminanden, så den anden person i gruppen ikke overhører dette. Der henvises i øvrigt til Vejledning i udarbejdelse af større skriftlige opgaver på HD-studiet. For yderligere information omkring de enkelte fagmodulers indhold og mål henvises til fagkataloget, hvor også en mere detaljeret gennemgang af de enkelte prøver er beskrevet. 12

13 HD 2. dels specialet Supply Chain Management Den, der har gennemført HD 2. dels specialet Supply Chain Management har ret til at anvende betegnelsen HD-SCM. Betegnelsen på engelsk er Graduate Diploma in Business Administration (Supply Chain Management). Formål Moderne virksomheders forsyningsnetværk er i stigende grad globale, og der stilles store krav til de virksomheder, der ønsker at spille en aktiv rolle i de globale forsyningsnetværk. Det gælder ikke mindst krav til virksomhedernes arbejde med Supply Chain Management, herunder til håndtering af operations, outsourcing og sourcing af produkter, samt logistik og transport. Tværgående samarbejde i og mellem virksomheder får stadig større betydning, ligesom den øgede kompleksitet og usikkerhed forbundet med de mere sammensatte forsyningsnetværk skaber øget fokus på virtuelle og agile virksomheder. SCM er således af væsentlig betydning for skabelse af konkurrencefordele og bør derfor indgå som en central del af virksomheders strategiske og operative grundlag. HD-specialet i Supply Chain Management har til formål - med udgangspunkt i forskningsbaserede, erhvervsøkonomiske teorier og metoder - at uddanne de studerende til at kunne se de muligheder og honorere de krav, der følger af vare- og informationsudveksling i en global økonomi. Via uddannelsen er målet at sætte de studerende i stand til at identificere, beskrive, analysere og vurdere komplekse problemstillinger inden for Supply Chain Management-området samt opstille realistiske løsningsforslag og aktivt deltage i implementeringen af disse. Det gælder problemstillinger af både operativ og strategisk karakter. Et væsentligt mål med studiet er derfor, at de studerende opnår en sådan dybde i forståelse af de behandlede teorier og metoder, at de sættes i stand til at reflektere over disses anvendelse ved løsning af komplekse, praktiske problemstillinger og herunder vurdere deres styrker og svagheder i en konkret sammenhæng. Endvidere skal de studerende kunne samarbejde om løsningen af komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger samt kommunikere såvel problemstillinger som løsningsmuligheder til fagfæller og ikkespecialister. Endelig er målet, at de studerende sættes i stand til at relatere den erhvervede viden til egen praksis og dermed identificere egne læringsbehov på studiet såvel som i praksis. Desuden skal de studerende sættes i stand til at ajourføre deres erhvervede uddannelse via læsning af relevante videnskabelige fagtidsskrifter og via deltagelse i faglige fora. Kompetencer At kunne forstå og reflektere over Supply Chain Management s rolle og opgave i en globaliseret økonomi og kunne forstå og reflektere over betydningen for såvel forsyningskæden som den enkelte virksomhed. At kunne forstå og reflektere over såvel operative som strategiske problemstillinger inden for Supply Chain Management, herunder udformning af relationer og strategier i forhold til forsyningskædens øvrige parter. At kunne forstå og reflektere over samspillet mellem Operations og Supply Chain Management; det gælder samspillet i virksomhedens interne og eksterne ledelse, planlægning og styring af forretningsprocesser, ligesom det gælder sourcing og outsourcing-problemstillinger, og det gælder udformningen af virksomhedens produktionsstyrings-, logistik- og transport-koncepter 13

14 At kunne vurdere teoretiske og praktiske supply chain problemstillinger samt anvende relevante og velbegrundede analyser ved udarbejdelse og gennemførelse af løsningsforslag enten fra et helhedsperspektiv eller med afsæt i én af underdisciplinerne. At kunne drive de udviklings- og forandringsprocesser, som er nødvendige for at kunne gennemføre udarbejdede løsningsforslag. Det indebærer forståelse for virksomheden og supply chain som helhed samt opøvelse af evnen til at kunne kommunikere med fagfæller såvel som professionelle fra andre faglige områder 5. semester 6. semester 7. semester 8. semester Operations and Supply Chain Management Design og ledelse af forsyningskæder Valgfag HD afhandling 1 Business Performance 10 ECTS Valgfag Seminar Uddannelsen omfatter landsobligatoriske fag, institutionsbundne valgfag, frie valgfag og et specialeforløb. Landsdækkende obligatoriske fag, er fag, der er obligatoriske på alle HD-instituionerne. Institutionsbundne valgfag, er obligatoriske for den studerende på den valgte HD-institution. Den studerende kan ved institutionsskift få den anden HD-institutions institutionsbundne valgfag helt eller delvist indsat i sit program. Der kan ikke indsættes andre valgfag i stedet for de institutionsbundne valgfag. Frie valgfag: Valgfag, som den studerende frit kan vælge mellem HD-institutionens valgfag og andre HDinstitutioners valgfag. Institutionen kan godkende 1 valgfrit fagmodul uden for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelses faglige område, når det overordnede formål er opfyldt. Landsobligatoriske fag omfatter faget: Operations and Supply Chain Management Institutionsbundne valgfag omfatter fagene: Design og ledelse af forsyningskæder og Business Performance og seminar Valgfag omfatter fagene: HD-institutionens valgfag og andre HD-institutioners valgfag. Det er en forudsætning at indholdet i det valgte fag ikke ækvivalerer fagindholdet i specialets obligatoriske fag og institutionsbundne valgfag. Prøvebeskrivelser: Operations- og supply Chain Management: Eksamen består af to delprøver 1) 3 timers skriftlig eksamen som vægter 1/3, 2) 5 timers skriftlig eksamen som vægter 2/3. Alle hjælpemidler tilladt. Eksamen er med ekstern censur, og der gives karakter efter 7-trins skalaen. Der skal opnås karakteren 02 i hver af de to delprøver, der indgår i gennemsnittet 14

15 Design og ledelse af forsyningskæder. 3 timers skriftlig prøve med alle hjælpemidler tilladt. Eksamen er med ekstern censur, og der gives karakter efter 7-trins skalaen. Business Performance: 4 timers skriftlig prøve med alle hjælpemidler tilladt. Eksamen er med ekstern censur, og der gives karakter efter 7-trins skalaen. Praktisk seminar: Mundtlig, individuel prøve med udgangspunkt i seminarrapport. Eksamen er uden censur. Deltagelse i seminarrækken er obligatorisk. Valgfag: Prøve i overensstemmelse med prøvebeskrivelsen for de fag, der vælges. HD afhandlingen består af en skriftlig rapport og en mundtlig eksamen. HD-afhandlingen kan udarbejdes i to-mandsgrupper. HD afhandlingen skal være forsynet med et resumé på max. 5 sider. Resumeet skal være skrevet på et fremmedsprog engelsk, hvis ikke andet er aftalt. HD-afhandlingen bedømmes af vejlederen og en ekstern censor. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Hvis HD afhandlingen er udarbejdet af en to-mandsgruppe skal opgaven altid individualiseres og den enkelte eksamineres individuelt, og karakteren skal meddeles eksaminanden, så den anden person i gruppen ikke overhører dette. Der henvises i øvrigt til Vejledning i udarbejdelse af større skriftlige opgaver på HD-studiet. For yderligere information omkring de enkelte fagmodulers indhold og mål henvises til fagkataloget, hvor også en mere detaljeret gennemgang af de enkelte prøver er beskrevet. 15

16 HD 2. dels specialet Finansiering Den, der har gennemført HD 2. dels specialet i Finansiering har ret til at anvende betegnelsen HD-F. Betegnelsen på engelsk er Graduate Diploma in Business Administration (Finance). Formål Formålet med HD 2. dels studiet i Finansiering er at give de studerende et stærkt teoretisk og metodemæssigt grundlag for at forstå og anvende gængse finansieringsmodeller til brug for løsning af konkrete finansielle problemstillinger. Studiet er anvendelsesorienteret, men der lægges stor vægt på, at de studerende forstår det teoretiske begrebsapparat og kan anvende relevante teorier og metoder. Studiet lægger vægt på, at de studerende bliver i stand til selvstændigt at identificere og foretage analytiske og beregningsmæssige vurderinger af finansielle problemer i såvel den finansielle sektor som i private og offentlige virksomheder. Studiet kvalificerer således de studerende til at kunne tilvejebringe beslutningsgrundlag for løsning af aktuelle finansielle problemstillinger. Der lægges speciel vægt på at sætte de studerende i stand til at få det nødvendige overblik over, hvordan finansieringsmæssige og investeringsmæssige forhold spiller sammen, således at de studerende er i stand til at implementere konkrete finansielle løsningsmodeller. Kompetencer Gennem studiet gives de studerende, med en kombination af teori, metode og praksis, en helhedsforståelse for de investerings- og finansieringsbeslutninger, som skal træffes af aktørerne i en åben global markedsøkonomi med frie kapitalbevægelser og en tiltagende integration af de finansielle markeder. Studiet er meget metodepræget, og de studerende kommer i høj grad til at skulle anvende færdigheder indenfor statistik og i mindre grad matematik. De studerende vil således opnå væsentlige kompetencer til brug i udarbejdelsen af statistiske analyser af de finansielle markeder og ikke mindst, at der kan skabes troværdige finansielle beslutningsgrundlag. De studerende opnår kompetencer inden for såvel corporate finance som investringsteori. På corporate finance siden udmøntes disse kompetencer i en række kvalifikationer, hvor de studerende bliver i stand til at analysere konkrete finansielle problemstillinger som bl.a. rentabilitetsanalyser under usikkerhed og skat, virksomhedens kapitalstruktur, dividendepolitik, fusioner og virksomhedsopkøb. På investeringssiden får de studerende kvalifikationer inden for porteføljeteori, investering i aktier og obligationer, afdækning af risici ved brug af afledte produkter og risk management. Hertil kommer, at de studerende bliver velkvalificeret til at kunne foretage statistiske analyser af markedsdata på såvel makro- som mikroniveau, ligesom de studerende får en detaljeret indsigt i hele det lovgivningsmæssige begrebsapparat, der regulerer de finansielle virksomheder. Endelig opnår de studerende gode IT kompetencer specielt i relation til brug af Excel og forskellige statistiske softwarepakker. De studerende vil således opnå kvalifikationer, der kan bruges såvel inden for private og offentlige virksomheders finansierings- og investeringsunivers som i finansielle virksomheder. De typiske jobfunktioner for en HD-F er portfolio manager, investeringsrådgiver, investeringschef og finanschef. 16

17 5. semester 6. semester 7. semester 8. semester Fixed Income Corporate Finance Valgfag HD afhandling Portfolio Analysis Risk Management Valgfag Derivatives Business Analysis And Valuation Seminar Uddannelsen omfatter landsobligatoriske fag, institutionsbundne valgfag, frie valgfag og et specialeforløb. Landsdækkende obligatoriske fag, er fag der er obligatoriske på alle HD-instituionerne. Institutionsbundne valgfag er obligatoriske for den studerende på den valgte HD-institution. Den studerende kan ved institutionsskift få den anden HD-institutions institutionsbundne valgfag helt eller delvist indsat i sit program. Der kan ikke indsættes andre valgfag i stedet for de institutionsbundne valgfag. Frie valgfag: Valgfag, som den studerende frit kan vælge mellem HD-institutionens valgfag og andre HDinstitutioners valgfag. Institutionen kan godkende 1 valgfrit fagmodul uden for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelses faglige område, når det overordnede formål er opfyldt. Landsobligatoriske moduler omfatter fagene: Fixed Income, Portfolio Analysis, Derivatives. Institutionsbundne valgfag omfatter fagene: Corporate Finance, Risk Management, Business Analysis and Valuation, Seminar. Valgfag omfatter fagene: HD-institutionens valgfag og andre HD-institutioners valgfag. Det er en forudsætning at indholdet i det valgte fag ikke ækvivalerer fagindholdet i specialets obligatoriske fag og institutionsbundne valgfag. Prøvebeskrivelser: Fixed Income: 3 timers skriftlig prøve med alle hjælpemidler tilladt. Eksamen er med ekstern censur, og der gives karakter efter 7-trins skalaen. I løbet af faget stilles en obligatorisk hjemmeopgave, der er en betingelse for at kunne gå til eksamen. Portfolio Analysis: 3 timers skriftlig prøve med alle hjælpemidler tilladt. Eksamen er med ekstern censur, og der gives karakter efter 7-trins skalaen. I løbet af faget stilles en obligatorisk hjemmeopgave, der er en betingelse for at kunne gå til eksamen. 17

18 Derivatives: 3 timers skriftlig prøve med alle hjælpemidler tilladt. Eksamen er med ekstern censur, og der gives karakter efter 7-trins skalaen. I løbet af faget stilles en obligatorisk hjemmeopgave, der er en betingelse for at kunne gå til eksamen. Corporate Finance: 3 timers skriftlig prøve med alle hjælpemidler tilladt. Eksamen er med ekstern censur, og der gives karakter efter 7-trins skalaen. I løbet af faget stilles en obligatorisk hjemmeopgave, der er en betingelse for at kunne gå til eksamen. Risk Management: 25 minutters mundtlig prøve med alle hjælpemidler tilladt. Eksamen er med ekstern censur, og der gives karakter efter 7-trins skalaen. I løbet af faget stilles en obligatorisk hjemmeopgave, der er en betingelse for at kunne gå til eksamen. Business Analysis and Valuation. Mundtlig, individuel eksamen på basis af et gruppeprojekt og fagets pensum. Gruppeprojektet evalueres ikke, men indgår i pensum. Eksamen er med ekstern censur, og der gives karakter efter 7-trins skalaen. I løbet af faget stilles en obligatorisk hjemmeopgave, der er en betingelse for at kunne gå til eksamen. Seminar: Mundtlig, individuel prøve med udgangspunkt i seminarrapport. Eksamen er uden censur. Deltagelse i seminarrækken er obligatorisk. Valgfag: Prøve i overensstemmelse med prøvebeskrivelsen for de fag, der vælges. HD-afhandlingen bedømmes af vejlederen og en ekstern censor. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Hvis HD afhandlingen er udarbejdet af en to-mandsgruppe skal opgaven altid individualiseres og den enkelte eksamineres individuelt, og karakteren skal meddeles eksaminanden, så den anden person i gruppen ikke overhører dette. Der henvises i øvrigt til Vejledning i udarbejdelse af større skriftlige opgaver på HD-studiet. For yderligere information omkring de enkelte fagmodulers indhold og mål henvises til fagkataloget, hvor også en mere detaljeret gennemgang af de enkelte prøver er beskrevet. 18

19 Eksamensregler Prøverne på HD 2. del skal aflægges enkeltvis. Undervisnings- og eksamenssproget er dansk. Det er en forudsætning for at få bedømt en seminaropgave, at den studerende har deltaget tilfredsstillende i seminarrækken. Den fagansvarlige for specialet kan i særlige tilfælde, hvor den studerende opholder sig i udlandet i forbindelse med sit arbejde, dispensere fra kravet om tilstedeværelse. I givet fald erstattes tilstedeværelsen med 6 opponentindlæg, der indgår i bedømmelsen af seminarrækken. Ved bedømmelsen af HD-afhandlingen lægges der ud over det faglige indhold også vægt på eksaminandens sproglige formulering i det skriftlige arbejde. Ved alle prøver foretages en individuel bedømmelse af den enkelte eksaminands præstationer. Hvor gruppeopgaver indgår i den samlede bedømmelse, kan den studerende kræve at udarbejde opgaven individuelt. Af hensyn til eksamensplanlægning er deadline 1. oktober for vintersemestret og 1. marts for forårssemestret, hvis man ønsker at skrive individuelt. Eksamensresultat Beståelse af HD 2. del kræver mindst karakteren 02 i hver prøve. Eksamensresultatet for 2. del beregnes ud fra ECTS vægtene. 2. eksamensforsøg Bestås de skriftlige prøver ikke ved den ordinære eksamen, bliver man automatisk tilmeldt 2. eksamensforsøg, som er placeret i forlængelse af den ordinære eksamen. Bemærk, at skriftlige omprøver efter instituttets beslutning kan afholdes som mundtlige prøver, såfremt der højst er fem tilmeldte. Bestås seminaret ikke, skal der afleveres en ny seminarrapport. Til udfærdigelse af denne nye seminarrapport gives 6 uger efter udlevering af emnet. Det er en betingelse for tildeling af et nyt seminaremne, at man har deltaget tilfredsstillende i den ordinære seminarrække, dvs. afleveret seminarrapport, forsvaret rapporten, fulgt seminarrækken og afleveret opponentindlæg. Har man ikke deltaget tilfredsstillende i seminarrækken, henvises man til at deltage i seminarrækken på ny det følgende år. Bestås HD-afhandlingen ikke, eller vælger man ikke at aflevere HD-afhandlingen, skal man på ny tilmelde sig fagmodulet. Der er mulighed for at tilmelde sig fagmodulet i både forårs- og efterårssemestret. Såfremt man tilmelder sig fagmodulet i efterårssemestret afleveres emneforslag, herunder skitse for HDafhandlingen til instituttet medio/ultimo august. Godkendelse af emne samt udpegning af vejleder skal foreligge senest medio september. HD-afhandlingen afleveres medio december/primo januar og en mundtlig eksamination i denne finder sted på et tidspunkt i perioden fra primo januar til ultimo februar. Eksaminanden kan foretage lydoptagelse af egen mundtlige prøve. 19

20 Tilmelding Når man har tilmeldt sig et fagmodul, er man automatisk tilmeldt ordinær eksamen i den pågældende prøve. Hvis prøven ikke bestås ved den ordinære eksamen, bliver man ligeledes automatisk tilmeldt andet eksamensforsøg. Det er en betingelse for at tilmelde sig HD-afhandlingen, at man er tilmeldt eller har bestået samtlige øvrige fagmoduler på HD 2. Del. Antal evalueringsforsøg Man kan deltage i en 2. dels prøve, herunder aflevere seminarrapport maksimalt to gange i forbindelse med deltagelse i fagmodulet. Man kan dog kun aflevere HD-afhandling én gang i forbindelse med deltagelse i afhandlingsmodulet. Aflevering af en ny afhandling kræver således en ny tilmelding til fagmodulet. Man har betalt for 2 eksamensforsøg pr. fag i umiddelbar forlængelse af undervisningen. I henhold til eksamensbekendtgørelsen har den studerende ret til tre forsøg. Man skal dog tilmeldes faget igen og betale igen for at få adgang til det 3. forsøg. Beståede prøver kan ikke tages om. Klage Klage over eksaminationsgrundlaget, bedømmelsesresultatet og eksamensforløb indgives til Studievejledningen senest 2 uger efter bedømmelsens offentliggørelse. Klagen skal være veldokumenteret og fagligt begrundet. Ved afgivelse af en eksamensklage skal der benyttes et specielt klageskema, som kan rekvireres hos Studievejledningen.. Se på HD-hjemmesiden: - vælg studieinfo - eksamen. Sygeeksamen Der afholdes ikke en særskilt sygeeksamen. Bliver man syg ved første eksamensmulighed, har man den anden mulighed tilbage. Bliver man syg ved anden mulighed, må man tage modulet om og dermed få to nye eksamensmuligheder Framelding Af hensyn til eksamensplanlægningen bedes det meddelt Studieadministrationen for HD, såfremt man ikke ønsker at deltage i en prøve. Dette gælder såvel ordinære som omprøver. En framelding til eksamen betyder, at man ikke bruger et af de tre forsøg nævnt i eksamensbekendtgørelsen; man bruger dog stadig et af de betalte forsøg, jf. ovennævnte. Merit og dispensation Der kan være mulighed for fritagelser på HD 2. dels specialet, hvis man ved andre videregående uddannelser har bestået prøver med et pensum, som dækker faget. Efter ansøgning vil den studerende kunne fritages for den tilsvarende prøve på HD 2. del. Her er det studielederen, der afgør ansøgningen. En sådan ansøgning skal indsendes til HD sekretariatet i ASB Executive, der også er behjælpelig med yderligere oplysninger. Det påhviler ansøgeren at fremskaffe alle relevante papirer i en fritagelsessag, herunder dokumentation for det pågældende fags indhold. Da behandlingstiden kan være lang, bør ansøgere ved starten på HD 2. del gøre op med sig selv, om fritagelser ønskes. Det er ikke muligt at tilmelde sig faget ind i undervisningsforløbet. 20

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010 Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010 Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2010 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI 2000 2 1. GRUNDLAG HD uddannelsen i Afsætningsøkonomi er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 674 af 19. august

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Finansiel Rådgivning. Handelshøjskolen i København Aalborg Universitet 2005

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Finansiel Rådgivning. Handelshøjskolen i København Aalborg Universitet 2005 Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Finansiel Rådgivning Handelshøjskolen i København Aalborg Universitet 2005 I henhold til 13, stk. 1-3, i bekendtgørelse nr. 674 af 19. august

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration (organization and management)

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration (organization and management) Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration (organization and management) HD 2. del Organisation og ledelse - HD(O) ved Aalborg Universitet 5. semester

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET. Mod til mere. Efter- og videreuddannelse ved Aarhus BSS

SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET. Mod til mere. Efter- og videreuddannelse ved Aarhus BSS SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET HD Mod til mere Efter- og videreuddannelse ved Aarhus BSS HD Mod til mere Velkommen 2 HD-uddannelse ved Aarhus BSS HD er en videregående erhvervsøkonomisk

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School Studieordning for den kandidatuddannelse cand.merc.(dat.)-studiet Copenhagen Business School 2004 / 05 I henhold til 7 og 18, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 626 af 28. august 1991 om den erhvervsøkonomiske

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Studieordning for MBA Master of Business Administration

Studieordning for MBA Master of Business Administration Studieordning for MBA Master of Business Administration August 2011 Studieordning for MBA 2011 2 Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA... 3 Generelt... 3 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Fælles studieordning for. Eksportbachelor

Fælles studieordning for. Eksportbachelor Fælles studieordning for Eksportbachelor Frofessionsbacheloruddannelsen i Eksport og Teknologi Bachelor of Export and Technology Management 1. 0 Forord Professionsbacheloruddannelsen i Eksport og Teknologi

Læs mere

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser Studieordning for HD Regnskab og Økonomistyring I henhold til 11 stk. 2-4 og 17, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 2007 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse og 4, stk. 1-3, i bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge Revideret 01.07.11 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Indholdsfortegnelse TOP GOVERNANCE STUDIEORDNING. Studieordning Top Governance Arctic 2, Version 1, 01.01.15, AFD 2

Indholdsfortegnelse TOP GOVERNANCE STUDIEORDNING. Studieordning Top Governance Arctic 2, Version 1, 01.01.15, AFD 2 Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 3 2. Formål med Top Governance-uddannelsen... 3 3. Optagelse... 3 4. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 4 5. Uddannelsens normering angivet

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR DE NYE MESTRE EMBA IN BUSINESS STRATEGI PSYCHOLOGY - CREATIVITY

Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR DE NYE MESTRE EMBA IN BUSINESS STRATEGI PSYCHOLOGY - CREATIVITY Indholdsfortegnelse 1 Bekendtgørelsesgrundlag... 4 2 Formål med EMBA uddannelsen... 4 3 Optagelse... 4 4 Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 5 5 Uddannelsens normering angivet i ECTS... 5 6

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU)

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) 01.07.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Odense 2009, 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil September 2007 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) uden profil (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Indledning... 4 3 Fælles regler og

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet. September 2012.

Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet. September 2012. Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet September 2012 Med ændring 2015 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD - UDDANNELSEN I REGNSKAB OG ØKONOMISTYRING. med justeringer 2006 og 2008

STUDIEORDNING FOR HD - UDDANNELSEN I REGNSKAB OG ØKONOMISTYRING. med justeringer 2006 og 2008 STUDIEORDNING FOR HD - UDDANNELSEN I REGNSKAB OG ØKONOMISTYRING 2000 med justeringer 2006 og 2008 1 GRUNDLAG HD-uddannelsen i Regnskab og økonomistyring er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD. DIPLOM i. Kontakt. Læs mere om uddannelsen på sdu.dk/hd, hvor du blandt andet kan finde ansøgningsskemaer.

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD. DIPLOM i. Kontakt. Læs mere om uddannelsen på sdu.dk/hd, hvor du blandt andet kan finde ansøgningsskemaer. E f t e r u d d a n n e l s e DIPLOM i erhvervsøkonomi HD E f t e r u d d a n n e l s e DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Kontakt Læs mere om uddannelsen på sdu.dk/hd, hvor du blandt andet kan finde ansøgningsskemaer.

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet FORORD... 3 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 4 KORT OVER HANDELSHØJSKOLEN... 5 OPTAGELSE... 6 UNDERVISNING... 7 OVERSIGT OVER FAGENE... 7 2-ÅRIGT STUDIEFORLØB FORDELING

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I REGNSKAB OG ØKONOMISTYRING

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I REGNSKAB OG ØKONOMISTYRING 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I REGNSKAB OG ØKONOMISTYRING 2000 2 1. GRUNDLAG HD-uddannelsen i Regnskab og økonomistyring er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

HD 2. del. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse

HD 2. del. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse 2013 Formål med HD studiet Om HD studiet HD studiet er en sammenhængende videregående uddannelse på deltid, der udbydes som åben uddannelse. Studiet består

Læs mere

Kapitel 1 generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 generelle uddannelsesbestemmelser STUDIEORDNING for den erhvervsøkonomiske/erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand.merc.(jur.) Copenhagen Business School, Handelshøjskolen 2011 I henhold til 24, stk. 1, 3-5 og 7, i bekendtgørelse nr.

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013 STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri Revideret 1. juni 2013 sfortegnelse 1. indledning 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 4 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav... 4

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, hvor du tager din HD. På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

FOR KANDIDATUDDANNELSEN,

FOR KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN FOR KANDIDATUDDANNELSEN, CAND. SOC. I JURA Denne studieordning er fastsat med hjemmel i: 30 i bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni 2006 og

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point)

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og psykologi, HA(psyk.)

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og psykologi, HA(psyk.) Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og psykologi, HA(psyk.) I henhold til 24, stk. 1-2, 4-5 og 7, i bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning...

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 04. februar 2014 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen EKSAMENSREGLEMENT Akademiuddannelsen 2012/2013 1. Akademiuddannelsen Uddannelsen, der er en erhvervsrettet videregående deltidsuddannelse, består af et antal linjer, der retter sig mod centrale funktioner

Læs mere

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER Produktudvikling og Teknisk integration Uddannelsen til professionsbachelor Horsens August 2014 Indhold Uddannelsens formål...3 Uddannelsens indhold og forløb...3 Indhold

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013 Studieordning for Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA), 2.del Aalborg Universitet I medfør af lovbekendtgørelse nr. 652 af 24. juni 2012 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere