TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD"

Transkript

1 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 BROTEKNISK VEDLIGEHOLD (BYG-BTV) Revideret den 3. januar 2014

2 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. januar 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG BYGVÆRKER (BYG) Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

3 Bygværker (BYG) Side 2 af 21 INDHOLDSFORTEGNELSE TILBUDS-OG AFREGNINGSGRUNDLAG GENERELT 3 2. TILBUDSLISTENS POSTER 6 TILBUDSARBEJDER OG REGNINGSARBEJDER Fejning Græsslåning Spuling Oprensning Højtryksspuling Udskiftning Efterfyldning Pletmaling af stål Overfladebehandling af stål Overfladebehandling af beton Overfladebehandling af træ Fjernelse af uønsket bevoksning Revneforsegling Etablering af skråningsbefæstelse Etablering af nedløbsbrønd Etablering af kantbegrænsningssten Etablering af træspuns Etablering af faskinsikring Betonreparationer Fjernelse af graffiti Overfladebehandling af asfalt (OB) Opretning Retablering Etablering af fuger Diverse regningsarbejder 19 TIMEPRIS OG MATERIELLEJELISTE 20 Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

4 Bygværker (BYG) Side 3 af 21 TILBUDS-OG AFREGNINGSGRUNDLAG 1. GENERELT Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG) angiver generelle forudsætninger for fastsættelse af mængder i tilbudslisten (TBL) samt almindelige og specielle bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte hovedposter, poster og underposter. I tilbudslisten er tilstræbt en forenklet ydelsesspecifikation. Det indebærer, at alle omfattede ydelser ikke udførligt fremgår af tilbudslisten. Ydelserne er angivet med en overskrift, og nærmere defineret i SAB samt afgrænset i TAG. 1.1 Mængdefastsættelse og afregningsmængder Alle mængder er fastsat som teoretiske geometriske mængder (fast indbygget mål uden spild) i henhold til beskrivelser og tegninger, medmindre andet er defineret under den enkelte post henholdsvis underpost. Hvor ydelsen fastsættes ved en mængde, skal afregningsmængden fastsættes ved opmåling af det faktisk udførte arbejde i forbindelse med arbejdets udførelse. Såfremt dokumentationsgrundlaget for fastsættelse af afregningsmængden fjernes/ændres under udførelsen af arbejdet, skal mængden fastsættes af såvel entreprenøren som bygherren før arbejdet igangsættes. I modsat fald fastsætter bygherren alene grundlaget. Tilsvarende gælder for arbejder, der tildækkes og ikke er synlige i det færdige anlæg. På tilbudslisten er anført den forventede vedligeholdsmængde pr. år, samt det tilhørende antal bygværker, hvor der skal udføres arbejde inden for 1. år af kontraktperioden. Ved afgivelse af tilbud skal der anføres en pris pr. enhed for tilbudslistens poster for tilbudsarbejder samt for poster for timeløn, materielleje og afmærkning. Priserne skal kunne anvendes uanset arbejdets omfang. Der skal ikke afgives pris for regningsarbejder. 1.2 Mængdeændringer Mængdeændringer jf. AB og SB ad 14 bestemmes efter de samme principper, som er anvendt ved udregning af tilbudslistens mængder. 1.3 Prisfastsættelse Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte samtlige ydelser til det pågældende arbejde, herunder de i SAB og AAB foreskrevne prøver, kontrolmålinger og dokumentationer, beregninger mv. samt spild og eventuelle mermængder udover de teoretiske, samt alle for entreprisens gennemførelse nødvendige biydelser, herunder eventuelle omkostninger for udførelse udenfor normal arbejdstid samt årstidsbestemte foranstaltninger.

5 Bygværker (BYG) Side 4 af 21 I priser skal eksempelvis også være medtaget omkostninger til: supplerende sikkerhedsforanstaltninger så som arbejdskøretøj, værnemidler, skærm eller andet til beskyttelse af arbejdere, trafikken eller naboer ved valgte udførelsesmetoder samarbejde med politi, andre entreprenører og reaktioner på henvendelser fra tredjemand samarbejde omkring skadevoldersager ansøgning om rådighed over vejareal. Ved prisfastsættelsen skal der yderligere tages højde for: at der på visse veje kun er kortvarig eller ingen mulighed for at arbejde indenfor normal arbejdstid, jf. "Spærretid på statsvejene" af marts at der må påregnes op til 10 dage for godkendelse af rådighed over vejareal, såfremt dette kræver hastighedsnedsættelse. at anden entreprenør evt. udfører mindre arbejder indenfor entreprenørens arbejdsområde. Afmærkning af vejarbejder I de enkelte underposter (bortset fra underposter vedrørende regningsarbejder) skal alle omkostninger til afmærkning af vejarbejde være medtaget, med mindre det er anført i TAG for det enkelte arbejde at afmærkning af vejarbejde er en selvstændig ydelse. For arbejder på motorveje, hvor der skal anvendes supplerende afmærkning ud over som angivet på afmærkningstegning M0101-M0103 samt M0152, godtgøres den supplerende afmærkning dog særskilt, jf. post Prisreguleringer Den tilbudte pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb i henhold til Bygge- og boligstyrelsens cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder (Pris & Tid) 8 stk. 4 og 5, idet der reguleres både ved mer- og mindreudgifter. Der ydes entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale i henhold til Pris & Tid 9, såfremt prisstigningen ikke godtgøres i henhold til anden regulering. Efter fastprisperioden gælder: Efter fastprisperiodens udløb foretages prisregulering for prisændringer, der er indtrådt efter afgivelsen af tilbud, efter nedennævnte metode. Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg (BYG 6), basis 1995=100. Til regulering af entreprisen anvendes følgende indeks:

6 Bygværker (BYG) Side 5 af 21 BYG-BTV: Driftsindeks Reguleringsbeløbet beregnes som regningsbeløbet (eksklusive moms) multipliceret med (I2 - I1) : I1, idet I1 angiver indeks 2014K1, og I2 angiver kvartalsindeks for det kvartal reguleringen skal gælde. Ved regningsbeløbet forstås det beløb, der iht. kontrakten skal prisreguleres. 1. regulering foretages med indeks 2015K1, og gælder for januar kvartal Entreprenøren er forpligtet til at foretage opgørelse over samt at fakturere samtlige kontraktmæssigt udførte arbejder på tidspunktet for udløbet af fastprisperioden samt ved udgangen af hvert kvartal. Reguleringsbeløbet er i øvrigt underkastet indskrænkninger som følge af lovgivningen. 1.5 Ekstraarbejder Ved afregning af ekstraarbejder, hvortil der ikke findes relevante enhedspriser kan Vejdirektoratet kræve arbejdet udført som regningsarbejde, til de i TBL anførte time-/dag-/ugepriser. De anførte priser gælder såvel for entreprenøren og hans godkendte underleverandører som for firmaer der er koncernforbundne hermed. Såfremt der rekvireres ekstraarbejde, der efter aftale med Vejdirektoratet ikke kan afregnes efter de tilbudte priser, kan der til eksterne regninger lægges et administrationsbidrag på 5 %.

7 Bygværker (BYG) Side 6 af TILBUDSLISTENS POSTER Nedenfor angives specielle bestemmelser vedrørende mængdefastsættelser, ydelsesomfang og opgørelsesmetoder for tilbudslistens enkelte hovedposter og underposter. De angivne numre refererer til tilbudslistens postnumre. Tilbudslisten omfatter tre hovedposter: Tilbudsarbejder (T), omfatter arbejder som angivet på arbejdsordresedler for de enkelte bygværker. Regningsarbejder (R), omfatter arbejder samt engangsarbejder, der gennemføres efter nærmere instruks fra bygherren, Desuden omfattes arbejder, der på tilbudslisten er anført som regningsarbejder. Timeløns- og materiellejeliste Oversigt over godkendte materialer findes på under Manualer, paradigmer m.m. / Vedligehold og løbende eftersyn / produktliste. TILBUDSARBEJDER OG REGNINGSARBEJDER FEJNING Håndfejning / Fejning (T) Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til fejning af det pågældende element, herunder bortskaffelse af opfejet materiale. Opfejet materiale skal påregnes at være forurenet. Mængden opgøres i m 2, som længde x bredde af den fejede overflade Fejning, Rengøring med skovl og kost (T) Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til fejning af det pågældende element, herunder bortskaffelse af opsamlet materiale. Opfejet materiale skal påregnes at være forurenet. Mængden opgøres i m 2, som længde x bredde af den rengjorte overflade.

8 Bygværker (BYG) Side 7 af Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til maskinfejning af det pågældende element, herunder bortskaffelse af opfejet materiale. Opfejet materiale skal påregnes at være forurenet. Mængden opgøres i m 2 som længde x bredde af den rengjorte overflade GRÆSSLÅNING Græsslåning (T) Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser i forbindelse med græsslåning, herunder tilkørsel, nedtagning og opsætning af kantpæle, manøvrering omkring alle faste genstande, optagning og bortkørsel af fremmedlegemer, samt fornøden afspærring. Nødvendig fejning af befæstede arealer efter græsslåning skal ligeledes være inkluderet. Mængden opgøres i m SPULING Spuling af dilatationsfuger (T) Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til udførelse af spuling af dilatationsfuger, herunder leverance af vand og spuleudstyr, afskærmning samt bortskaffelse af afspulede materialer. Mængden opgøres i lbm., som længden af dilatationsfuger målt fra kantbjælke til kantbjælke Spuling af afløbsledninger og dræn (R) Spuling af afløbsledninger og dræn afregnes som regningsarbejde. Mængden af afløbsledninger og dræn opgøres i lbm.

9 Bygværker (BYG) Side 8 af OPRENSNING Oprensning af grøft og vandløb (R) Oprensning af grøft og vandløb afregnes som regningsarbejde. Mængden af grøft og vandløb opgøres i m Oprensning af brønde og broafløb (T) Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til oprensning af brønde og broafløb, herunder sikring af at det oprensede materiale ikke ledes ud i ledningerne. Enhedsprisen skal endvidere indeholde bortskaffelse af oprensede materialer. Mængden opgøres i stk Oprensning af dryprør (R) Oprensning af dryprør og afdræningsrør mv. i endevægge og støttemure afregnes som regningsarbejde. Mængden opgøres i stk HØJTRYKSSPULING Højtryksspuling af overflader (T) Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til udførelse af højtryksspuling, herunder levering af spuleudstyr og vand. Enhedsprisen skal ligeledes indeholde udgifter til eventuelle arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, eventuel nødvendig afskærmning samt bortskaffelse af afspulede materialer. Mængden opgøres i m 2, som arealet af de udfoldede overflader, som er blevet højtryksspulet Højtryksspuling af lejer (R) Højtryksspuling af lejer afregnes som regningsarbejde. Mængden af lejer opgøres i stk.

10 Bygværker (BYG) Side 9 af UDSKIFTNING Udskiftning af hærdbare fuger (T) Enhedsprisen skal omfatte udgifter til fjernelse af eksisterende fuger, klargøring af fugeflader, og etablering af nye fuger. Mængden opgøres i lbm Udskiftning af hårde fuger (T) Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til fjernelse af eksisterende fugematerialer, afrensning af fugeflader og etablering af nye mørtelfuger. Enhedsprisen skal endvidere indeholde alle udgifter til afdækning af fuger, samt efterfølgende fjernelse af afdækning. Mængden opgøres i lbm. Udskiftning af mørtelfuger i skråningsbeklædning afregnes som regningsarbejde Udskiftning af smeltbare fuger (bitumenfuger) (T) Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til etablering af fugeudsparing, rensning, priming og fugning. Mængden opgøres i lbm Udskiftning af stenfyldte fuger (T) Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til anstilling, etablering af fugeudsparing, bortskaffelse af eksisterende fugemasse, klæbebrydende lag, fugebundfyldning og indlæg m.v. Skæring af eventuel revneanviser, skal ligeledes være inkluderet i prisen. Mængden opgøres i lbm., som den teoretiske længde beregnet mellem indersider kantsten eller kantbjælke Udskiftning af understopninger (T) Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til fjernelse af eksisterende understopninger for autoværn og rækværker, afrensning af betonoverflader, og etablering af nye understopninger. Enhedsprisen skal endvidere indeholde alle udgifter til afdækning af understopninger samt efterfølgende fjernelse af afdækning.

11 Bygværker (BYG) Side 10 af 21 Mængden opgøres i stk Udskiftning af kantbegrænsningssten (T) Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til fjernelse af eksisterende fliser, levering og sætning af nye fliser, samt retablering af arealerne omkring fliserne. Mængden opgøres i lbm., som længden målt langs oversiden af kantbegrænsningsstenene Udskiftning af kantsten (T) Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til fjernelse af eksisterende kantsten, levering og sætning af nye kantsten, samt retablering af arealerne omkring kantstenene. Mængden opgøres i lbm, som længden målt langs overside af kantsten Udskiftning af spuns (T) Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til fjernelse af eksisterende spuns, levering og nedramning af spuns, herunder montage af stræk, placering af geotekstil og efterfyldning med grusfyld. Mængden opgøres i m 2, som arealet af spuns beregnet som den totale højde af spunsplanker multipliceret med bredden Udskiftning af faskine (T) Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til fjernelse af eksisterende faskinsikring, levering og nedramning af faskinsikringen, herunder montage af stræk, risfaskine og geotekstil samt efterfyldning med grusfyld. Mængden opgøres i lbm., som længden målt langs overside af faskine Udskiftning af autoværn og rækværk (R) Udskiftning af autoværn og rækværk afregnes som regningsarbejde. Mængden opgøres i lbm.

12 Bygværker (BYG) Side 11 af Udskiftning af brobelægning (R) Udskiftning af brobelægning afregnes som regningsarbejde. Mængden opgøres i m Udskiftning af fugtisolering (R) Udskiftning af fugtisolering afregnes som regningsarbejde. Mængden opgøres i m Udskiftning af understopninger for lejer (R) Udskiftning af understopninger for lejer afregnes som regningsarbejde. Mængden opgøres i stk EFTERFYLDNING Efterfyldning af smeltbare fuger (T) Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til rensning, priming og fugning. Mængden opgøres i lbm Efterfyldning af stenfyldte fuger (T) Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til klæbebrydende lag, fugebundfyldning og indlæg m.v. Mængden opgøres i lbm Efterfyldning af stenkastning (R) Efterfyldning af stenkastning afregnes som regningsarbejde. Mængden opgøres i m3.

13 Bygværker (BYG) Side 12 af Efterfyldning af skråninger (R) Efterfyldning af skråninger afregnes som regningsarbejde. Mængden opgøres i m PLETMALING AF STÅL Pletmaling af stålflader (R) Pletmaling af stålflader afregnes som regningsarbejde. Mængden opgøres i m Pletmaling af autoværn og rækværk (R) Pletmaling af autoværn og rækværk afregnes som regningsarbejde. Mængder opgøres i lbm Pletmaling af stålspuns (R) Pletmaling af spuns afregnes som regningsarbejde. Mængden opgøres i m OVERFLADEBEHANDLING AF STÅL Overfladebehandling af stål (T) Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til maling af stålelementet, herunder nødvendig rengøring og levering af maling. Enhedsprisen skal ligeledes indeholde eventuelle arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, samt eventuel nødvendig afskærmning. Mængden opgøres i m 2, som arealet af de udfoldede overflader, som er blevet overfladebehandlet Overfladebehandling af stålautoværn og rækværk (R) Overfladebehandling af autoværn og rækværk afregnes som regningsarbejde. Mængden opgøres i lbm.

14 Bygværker (BYG) Side 13 af Overfladebehandling af stållejer (R) Overfladebehandling af lejer afregnes som regningsarbejde. Mængden opgøres i stk Omgalvanisering af autoværn og rækværk (T) Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til nedtagning (fjernelse af evt. gammel maling indgår ikke i ydelsen), omforzinkning, genopsætning af standard 2 T og 10 T broautoværn med rækværk (inkl. bolte og understopninger) samt etablering, vedligehold og nedtagning af midlertidig autoværn. Mængden opgøres i lbm OVERFLADEBEHANDLING AF BETON Overfladebehandling af betonflader (type 93-4) (T) Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til Overfladebehandling af elementet, herunder nødvendig rengøring og levering af overfladebehandlingsmidlet. Enhedsprisen skal ligeledes indeholde eventuelle arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, samt eventuel nødvendig afskærmning. Det skal forudsættes, at der skal anvendes overfladebehandlingsmaterialer af type 93-4 i henhold til vejregel forberedende dokument. Findes på under Vejregler Udbudsforskrifter for overfladebehandling af betonoverflader. Mængden opgøres i m 2, som arealet af de udfoldede overflader, som er blevet overfladebehandlet Overfladebehandling af betonautoværn og rækværk (T) Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til Overfladebehandling af betonautoværn og rækværk, herunder nødvendig rengøring og levering af overfladebehandlingsmidlet. Enhedsprisen skal ligeledes indeholde eventuelle arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, samt eventuel nødvendig afskærmning. Mængden opgøres i lbm., som længden målt langs med autoværnet Overfladebehandling af betonflader (type 93-3) (T) Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til Overfladebehandling af elementet, herunder nødvendig rengøring og levering af overfladebehandlingsmidlet. Enhedsprisen skal ligeledes indeholde eventuelle arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, samt eventuel nødvendig afskærmning.

15 Bygværker (BYG) Side 14 af 21 Det skal forudsættes, at der skal anvendes overfladebehandlingsmaterialer af type 93-3 i henhold til "Udbudsforskrifter for overfladebehandling af betonoverflader under Vejregler. Mængden opgøres i m 2, som arealet af de udfoldede overflader, som er blevet overfladebehandlet OVERFLADEBEHANDLING AF TRÆ Overfladebehandling af trækonstruktioner (T) Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til Overfladebehandling af træelementet, herunder nødvendig rengøring og levering af overfladebehandlingsmidlet. Enhedsprisen skal ligeledes indeholde eventuelle arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, samt eventuel nødvendig afskærmning. Mængden opgøres i m 2, som arealet af de udfoldede overflader, som er blevet overfladebehandlet Overfladebehandling af trærækværk (T) Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til Overfladebehandling af rækværk, herunder nødvendig rengøring og levering af overfladebehandlingsmidlet. Enhedsprisen skal ligeledes indeholde eventuelle arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, samt eventuel nødvendig afskærmning. Mængden opgøres i lbm., som længden målt langs med rækværket FJERNELSE AF UØNSKET BEVOKSNING Fjernelse af uønsket bevoksning. (T) Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til fjernelse af bevoksning inkl. bortskaffelse. Mængden opgøres i m 2.

16 Bygværker (BYG) Side 15 af REVNEFORSEGLING Revneforsegling (T) Dele af dette arbejde kan efter bygherrens ønske udføres ved anden entreprenør. Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til revneforsegling, herunder levering af revneforseglingsmidlet, og det for arbejdet nødvendige materiel. Mængden opgøres i lbm., som længden målt langs med revnen ETABLERING AF SKRÅNINGSBEFÆSTELSE Etablering af skråningsbefæstelse (R) Etablering af skråningsbefæstelse afregnes som regningsarbejde. Mængden opgøres i m ETABLERING AF NEDLØBSBRØND Etablering af nedløbsbrønd (T) Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til etablering af nedløbsbrønd med tilhørende afløbsledning, herunder levering af brønd- og ledningsmateriale, jordarbejde, flise ved udløb samt retablering af belægning omkring brønd og ledning. Mængden opgøres i stk Etablering af vandrender Etablering af vandrender (T) Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til levering og indbygning af vandrendesten, inklusiv levering og udlægning af stabilt grus, sand m.v. Mængden opgøres i lbm., som længden målt langs med vandrender.

17 Bygværker (BYG) Side 16 af ETABLERING AF KANTBEGRÆNSNINGSSTEN Etablering af kantbegrænsningssten (T) Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til levering og sætning af kantbegrænsningssten. Enhedsprisen skal ligeledes indeholde udgifter til nødvendig skæring af fliser, samt retablering af arealer omkring kantbegrænsningssten. Mængden opgøres i lbm., som længden målt langs med overside af kantbegrænsningsstenene ETABLERING AF TRÆSPUNS Etablering af træspuns (T) Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til levering og nedramning af træspuns, herunder prøveramning, montage af stræk, placering af geotekstil og efterfyldning med grusfyld. Mængden opgøres i m 2, som arealet af spuns beregnet som den totale højde af spunsplanker multipliceret med længden ETABLERING AF FASKINSIKRING Etablering af faskinsikring (T) Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til levering og nedramning af faskinsikring, herunder prøveramning, montage af stræk, risfaskine og geotekstil samt efterfyldning med grusfyld. Mængden opgøres i lbm., som længden målt langs overside af faskine BETONREPARATIONER Betonreparationer (R) Betonreparationer afregnes som regningsarbejde. Mængder opgøres i m 2.

18 Bygværker (BYG) Side 17 af FJERNELSE AF GRAFFITI Fjernelse af graffiti (antigraffitibehandling)(t) Fjernelse af graffiti afregnes som tilbudsarbejder. Prisen omfatter mekanisk fjernelse af graffiti samt efterfølgende påføring af antigraffitimaling. Mængder opgøres i m Fjernelse af graffiti (ved overmaling)(t) Fjernelse af graffiti afregnes som tilbudsarbejde. Prisen omfatter overmaling af graffiti med type 93-3 maling. Mængder opgøres i m Fjernelse af graffiti (mekanisk)(t) Fjernelse af graffiti afregnes som tilbudsarbejde. Prisen omfatter mekanisk fjernelse af graffiti. Mængder opgøres i m Fjernelse af graffiti (kemisk)(t) Fjernelse af graffiti afregnes som tilbudsarbejde. Prisen omfatter kemisk fjernelse af graffiti. Mængder opgøres i m OVERFLADEBEHANDLING AF ASFALT (OB) Overfladebehandling af asfalt (OB) (T) Overfladebehandling af asfalt afregnes som tilbudsarbejde. Mængder opgøres i m 2.

19 Bygværker (BYG) Side 18 af OPRETNING Opretning af kantbegrænsningssten (T) Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til opretning af eksisterende kantbegrænsningssten, samt retablering af arealer omkring kantbegrænsningssten. Mængden opgøres i m, som længden af kantbegrænsningssten, som er blevet oprettet, ekskl. kantbegrænsningssten, som ikke er ændret RETABLERING Retablering af skråningsbeklædning (R) Retablering af skråningsbeklædning afregnes som regningsarbejde. Mængden opgøres i m Retablering af brobelægning (R) Dele af dette arbejde kan efter bygherrens ønske udføres ved anden entreprenør. Retablering af brobelægning afregnes som regningsarbejde. Mængden opgøres i m Etablering af stenfyldt fuge, (TA) cm² (T) Ydelsen omfatter anstilling, opbrydning, bortskaffelse af opbrudt materiale, etablering af fugeudsparing, klæbebrydende lag, fugebundfyldning og indlæg m.v. samt etablering af ny fuge. Skæring af eventuel revneanviser, skal være inkluderet i prisen. Mængden opgøres i m, som den teoretiske længde beregnet mellem indersider kantsten eller kantbjælke.

20 Bygværker (BYG) Side 19 af ETABLERING AF FUGER Etablering af bitumenfuger (smeltbare) (T) Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til etablering af fuge, herunder levering af fugemateriale og det for arbejdet nødvendige materiel. Mængden opgøres i lbm Etablering af bøde fuger (hærdbare) (T) Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til etablering af fuge, herunder levering af fugemateriale og det for arbejdet nødvendige materiel. Mængden opgøres i lbm Etablering af mørtelfuger (hårde) (T) Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til etablering af fuge, herunder levering af fugemateriale og det for arbejdet nødvendige materiel. Mængden opgøres i lbm DIVERSE REGNINGSARBEJDER I forbindelse med gennemførelse af arbejder udelukkende efter regning kan der højst ydes godtgørelse for transport til og fra arbejdsstedet på ½ time om morgenen og ½ time om aftenen, uanset hvor på vejnettet der arbejdes. Såfremt der udføres regningsarbejder i forbindelse med andre arbejder, ydes der ikke godtgørelse for transport Regningsarbejder iværksættes kun på bestilling af Vejdirektoratet og der afregnes efter faktisk forbrug indenfor forud aftalt ramme. Denne kan kun overskrides efter forudgående skriftlig aftale med Vejdirektoratet Diverse regningsarbejder (R) Det aktuelle arbejde beskrives i arbejdsordren under "Placering" Mængden opgøres som 1 stk Særlige Tilbudsarbejder (T) Det aktuelle arbejde beskrives i arbejdsordren under "Placering" Mængden opgøres som 1 stk.

21 Bygværker (BYG) Side 20 af 21 TIMEPRIS OG MATERIELLEJELISTE Timeløn ved regningsarbejder: Timeprisen skal omfatte alle entreprenørens omkostninger for den pågældende medarbejderkategori. Timeprisen skal bl.a. omfatte løn inkl. alle sociale udgifter mv., entreprenørens administration, tilsyn, fortjeneste mv. samt alle opholds- og befordringsudgifter. Medarbejderne skal have de nødvendige kurser/certifikater for arbejdets gennemførelse. Endvidere skal ydelsen inkludere anskaffelse og anvendelse af håndværktøj og nødvendigt mindre materiel, hvor anskaffelsessummen på mindre materiel er mindre end pr stk. Krav til mandskab Formand skal have minimum 5 års erfaring med udførelse af de i TBL anførte arbejder, ligesom han skal være: en god arbejdsleder Kunne udføre administrative opgaver. Specialarbejder skal have en særlig uddannelse indenfor det aktuelle arbejdsområde og min. 2 års erfaring. Der afregnes pr. effektiv arbejdstime. Tidsforbrug skal opgøres løbende hver dag og de enkelte arbejder opgøres afrundet til nærmeste 1/4 time. Såfremt bygherren skriftligt beordrer regningsarbejder udført uden for normal arbejdstid, tillægges timeprisen 50 %. Materielleje ved regningsarbejder: Lejepris-maskiner skal være inkl. alle nødvendige omkostninger og ydelser for drift. Prisen skal indeholde transport til og fra arbejdsstedet, dog bortset fra materiel, som skal transporteres til og fra arbejdsstedet på blokvogn. Alle maskinpriser er inkl. afmærkning af vejarbejde, M0101, M0102, M0103, L0101 og B0101 Ved behov for yderligere afmærkning af vejarbejde, afregnes dette særskilt. Afmærkning af vejarbejder på kørebane, motorveje. Priserne under denne hovedpost vil kun komme til anvendelse ved arbejder, hvor bygherren skal betale for afmærkning, jf. afsnit 1.3 Prisfastsættelse. De for hver post anførte tegningsnumre (Mxxxx) henviser til entreprisens tegningsbilag: Tegninger for afmærkning af vejarbejder på motorveje

22 Bygværker (BYG) Side 21 af 21 Enhedspriserne skal omfatte de beskrevne ydelser vedrørende alt materiel, som er vist på den til posten hørende tegning, med mindre andet er nævnt. Enhedspriserne skal omfatte fremskaffelse, opstilling, drift, nedtagning og fjernelse af afmærkningen. Der afregnes pr. døgn (24 timer), uanset hvor mange gange afmærkningen har været flyttet og genopsat.

23 Vejdirektoratet har lokalkontorer i Aalborg, Fløng, Middelfart, Næstved og Skanderborg samt hovedkontor i København. Find mere information på vejdirektoratet.dk. VEJDIREKTORATET Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon vejdirektoratet.dk

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Revideret den 3. januar 2014 Belægning (BEL) Side 2 af 9 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG BELÆGNINGER (BEL)

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANEAFMÆRKNING

Læs mere

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB)

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. maj 2012 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB) MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER, rev. 1 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

Bilag til manual 4, Vedligehold og løbende eftersyn

Bilag til manual 4, Vedligehold og løbende eftersyn Bilag Bilag til manual 4, Vedligehold og løbende eftersyn Sidst revideret 2005-07-06: Bilag 8 A (produktkatalog, fælles liste) taget ud og erstattet med henvisning til separat udskrift. DANBRO 2.0 4. Vedligehold

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Autoværn... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for BRØNDE og LEDNINGER

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for BRØNDE og LEDNINGER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for BRØNDE og LEDNINGER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Brøndsugning... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

Antal Bygvær ker. I alt Pris. Mængde Pr. år. Navn. Arbejde. Enhed. Enh.pris

Antal Bygvær ker. I alt Pris. Mængde Pr. år. Navn. Arbejde. Enhed. Enh.pris Vejdirektoratet - Samlet vedligeholdsudbud 2013 Broteknisk Vedligehold BTV-OD Side 1 af 6 Arbejde Navn Mængde Pr. år Enhed Antal Bygvær ker Enh.pris I alt Pris 53.02.02 Fejning, rengøring med skovl og

Læs mere

Tilbuds- afregnings- og bodsgrundlag Levering og montering af vejvisningstavler i danmark. april Tilbudsgiver: navn: adresse:

Tilbuds- afregnings- og bodsgrundlag Levering og montering af vejvisningstavler i danmark. april Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbuds- afregnings- og bodsgrundlag Levering og montering af vejvisningstavler i danmark april 2013 Tilbudsgiver: navn: adresse: April 2013 LEVERING OG MONTERING AF VEJVISNINGSTAVLER Side 1 af 14 TILBUDS-

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Bro 030-066/68, Farøbroerne Renovering af SCADA/PLC November 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Vejdirektoratet

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For SKILTE

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For SKILTE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For SKILTE UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Skilte... 6 Regningsarbejder... 10

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Grøfteoprensning...

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 5 Tilbuds- og afregningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 2. RETNINGSLINIER FOR PRISREGULERINGER... 2 2.1 Regulering af tilbudssum ved ændring

Læs mere

UDBUD vejdrift side 1 af 9 TAG-Autoværn Entreprise VSJ TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN

UDBUD vejdrift side 1 af 9 TAG-Autoværn Entreprise VSJ TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN UDBUD 2008 - vejdrift side 1 af 9 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse...

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 13 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Græsslåning

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 Tilbuds- afregnings- og bodsgrundlag samlet driftsudbud 2012 Beredskab april 2012 akutberedskab og efterladte køretøjer DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG

Læs mere

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1150.51 Beplantning af nabohaver Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger UDBUD 2008 - Vejdrift side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: Side GENERELT... 3 PRISREGULERING...3 BETALING... 4 PRISFASTSÆTTELSE...

Læs mere

MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE BRØNDRENSNING TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG

MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE BRØNDRENSNING TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A032967 DOKUMENTNR. A032967-4B-D02 VERSION

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Entreprise VSD-04. Skilte

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Entreprise VSD-04. Skilte TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Skilte UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 14 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Skilte... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

Levering styreapparater inkl. drift og vedligeholdelse BILAG 3: Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Rev. D,

Levering styreapparater inkl. drift og vedligeholdelse BILAG 3: Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Rev. D, Levering styreapparater inkl. drift og vedligeholdelse BILAG 3: Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Rev. D, 20.05.2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODHN106 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-13 Broreparationsarbejder 2012

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-13 Broreparationsarbejder 2012 GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-13 Broreparationsarbejder 2012 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISER - i det følgende kaldet ABT 93 - er med nedenstående

Læs mere

VEDLIGEHOLD AF VINTER- MATERIEL

VEDLIGEHOLD AF VINTER- MATERIEL TILBUD- OG AFREGNINGSGRUNDLAG VEDLIGEHOLD AF VINTER- MATERIEL SEPTEMBER 2012 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 8 Tilbuds- og afregningsgrundlag Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 2 1. Vedligeholdscenter...

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger Entreprise 01 Renhold på strækninger Vejcenter Østjylland side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering...

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning og hegn. København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning og hegn. København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1052.500 Beplantning og hegn København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODVIW112 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen.

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen. Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen September 2014 1 af 3 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) TAG angiver

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med håndarbejde og småmateriel Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

Bro 030-0066/68 Farøbroerne

Bro 030-0066/68 Farøbroerne Vejdirektoratet Bro 030-0066/68 Farøbroerne Renovering af SCADA/PLC Tilbud og afregningsgrundlag (TAG) December 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Afregningsform - Targetpris med risikodeling...

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Udbud Rev.

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 11 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse...

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODVIW121 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 6 Tilbuds- og afregningsgrundlag Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 2 2. Priser... 3 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 2 af 6 1. Generelt Tilbuds-

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning, Vejarealer. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning, Vejarealer. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1435.500 Beplantning, Vejarealer 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014 1 af 12 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds-

Læs mere

PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL TAG UDBUD JULI 2017

PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL TAG UDBUD JULI 2017 PARADIGME UDBUD JULI 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT 3 1.1 Mængdefastsættelse og afregningsmængder 3 1.2 Indeksregulering 3 1.3 Regler for betaling 4 2 TILBUDSLISTENS POSTER 5 2 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-FARO-KAT Revideret den 3. januar 2014 SIDE 2 af 22

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG samlet driftsudbud 2012 Løbende vejdrift april 2012 vedligehold AF AUTOVÆRN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG

Læs mere

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG)

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. juli 2014 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2014 2. JULI 2014 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag FREDERIKSHAVN KOMMUNE SAG EMN-2017-00902 CENTER FOR PARK & VEJ juni 2017 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune 1. GENERELT et (TAG) angiver retningslinjer ved ændring af arbejdet, prisregulering og betaling.

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø.

Tilbuds- og afregningsgrundlag. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø. Tilbuds- og afregningsgrundlag Entreprise H50.08.50 Beplantningsarbejder H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø august 2013 TAG H50.08.50 Rundkørsel ved Kolding V Beplantningsarbejder

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1220.500 Beplantning 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 Tværvej N September 2015 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget

Læs mere

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-14 Broreparationsarbejder 2012

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-14 Broreparationsarbejder 2012 GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-14 Broreparationsarbejder 2012 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISER - i det følgende kaldet ABT 93 - er med nedenstående

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE

UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE APRIL 2016 SYDDJURS KOMMUNE UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Dokument nr A030547_5_TAG_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H Tilbudsliste Entreprise H415.04.20 Jord- og belægningsarbejde H415 Randers - Grenå >>> H415.04 cykelsti ved Djurs Sommerland juli 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: TILBUD - Samleside 1 TBL - H415.04 Rev.

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med traktor Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til

Læs mere

RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY

RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY MAJ 2017 MARIAGERFJORD KOMMUNE RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Marts 2013 Dokument nr A0305472013104TAG Revision

Læs mere

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S VINTERTJENESTE Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 Retningslinier ved ændring af en rutes udstrækning... 2 1.2 Retningslinier for prisregulering...

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med lastbil Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til

Læs mere

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-11 Broreparationsarbejder 2012

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-11 Broreparationsarbejder 2012 GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-11 Broreparationsarbejder 2012 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISER - i det følgende kaldet ABT 93 - er med nedenstående

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Entreprise VSD-02. Grøfter og rabatter

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Entreprise VSD-02. Grøfter og rabatter TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Entreprise VSD-02 Grøfter og rabatter UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 13 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 4

Læs mere

TILBUDSLISTE ENTREPRISE Levering af CE-mærket vejautoværn. Herning Aarhus >>> Funder Låsby MARTS 2014 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE:

TILBUDSLISTE ENTREPRISE Levering af CE-mærket vejautoværn. Herning Aarhus >>> Funder Låsby MARTS 2014 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUDSLISTE ENTREPRISE 6620.771 Levering af CE-mærket vejautoværn Herning Aarhus >>> Funder Låsby MARTS 2014 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: # Anlægsdivisionen Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg LICITATION

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODVIW110 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYG-AV) Entreprise: AV-SD-1

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYG-AV) Entreprise: AV-SD-1 entreprisekontrakt SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) September 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVSD1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 BYG

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) September 2013 VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-ND-AGGE-ISO SIDE 2 af 20 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

De efterfølgende faner, hvis navn er et vejnr rummer mængderne af hver type element på hver vej.

De efterfølgende faner, hvis navn er et vejnr rummer mængderne af hver type element på hver vej. PILOT FYN 2010 - vejdrift side 1 af 10 GENERELT I tilbudsliste-filen er kun følgende faner egentlig tilbudsliste: TBL-FORSIDE TBL-Styring Tilstandskrav-strækninger tilstandskrav-sideanlæg Udførelseskrav-Regningsarb

Læs mere

ENTREPRISE Vind- og støjskærm på Vejlefjordbroen TILBUDSLISTE. 60 Østjyske motorvej >>> 6063 Skærup - Vejle Nord JUNI 2012.

ENTREPRISE Vind- og støjskærm på Vejlefjordbroen TILBUDSLISTE. 60 Østjyske motorvej >>> 6063 Skærup - Vejle Nord JUNI 2012. TILBUDSLISTE ENTREPRISE 6063.321 Vind- og støjskærm på Vejlefjordbroen 60 Østjyske motorvej >>> 6063 Skærup - Vejle Nord JUNI 2012 Revision 1 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUD - Samleside 1 TBL - 6063.321

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-FARO-KAT

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-FARO-KAT tilbudsliste SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) September 2013 VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-FARO-KAT TILBUD (side 1) Nedenstående arbejder vedrørende entreprise

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Odense Kommune, Natur, Miljø og Trafik Tlf. 6613 1372 Tilbuds- og afregningsgrundlag Side 1 af 6 Tilbuds- og afregningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GENERELT 2 2. RETNINGSLINIER VED ÆNDRING AF EN

Læs mere

ENTREPRISE H102.02.21

ENTREPRISE H102.02.21 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H102.02.21 Midterhelle-entreprise H102 Roskilde - Ringsted >>> H102.02 Trafiksanering i Osted MARTS 2011 Styring og samarbejde Entreprise Entreprenør: Udgave: H102.02.21

Læs mere

29. november 2011 GENERELT TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Entreprise Bygværksarbejder 2012

29. november 2011 GENERELT TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Entreprise Bygværksarbejder 2012 29. november 2011 GENERELT TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Entreprise Bygværksarbejder 2012 1 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Generelt TAG angiver generelle forudsætninger for fastsættelse af

Læs mere

Entreprise 1150.07. Udbygning af Holbækmotorvejen Arbejdsdepot, Lindenborgvej. Tilbud- og afregningsgrundlag

Entreprise 1150.07. Udbygning af Holbækmotorvejen Arbejdsdepot, Lindenborgvej. Tilbud- og afregningsgrundlag Udbygning af Holbækmotorvejen Arbejdsdepot, Lindenborgvej Tilbud- og afregningsgrundlag Holbækmotorvejen (M11) Fløng Roskilde Vest Anlægsdivisionen December 2009 Tilbudsgiver: Navn Adresse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hermed fremsendes rettelsesblad 1 for projektet Ombygning, Kongevej etape 2 i Tønder Kommune.

Hermed fremsendes rettelsesblad 1 for projektet Ombygning, Kongevej etape 2 i Tønder Kommune. Tønder Kommune, Ombygning, Kongevej Etape 2 Rettelsesblad 1 Hermed fremsendes rettelsesblad 1 for projektet Ombygning, Kongevej etape 2 i Tønder Kommune. PSS Vedhæftet nærværende rettelsesblad er bilag

Læs mere

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER APRIL 2014 1 af 6 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Der skal afgives tilbud på den vedlagte tilbudsliste (TBL). På tilbudslisten

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 Til de bydende 12810 NÆSTVED OMFARTSVEJ ENTREPRISE 12810.200 VEJ OG BROER, FORDELERRING

Læs mere

Udbud af maskinel fejning og brøndtømning i Køge Kommune. Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Udbud af maskinel fejning og brøndtømning i Køge Kommune. Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) i Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Tilbudsliste (TBL) Undertegnede tilbyder at udføre de med entreprisen forbundne arbejder på det grundlag, som er angivet i udbudsmaterialet med

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) September 2013 VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-ND-LEGI-ISO SIDE 2 af 15 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

ENTREPRISE DH

ENTREPRISE DH TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE DH522.04.20 Jord- og belægningsarbejder Krydsombygning Frederikssundsvej/Hovevej JANUAR 2014 Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 14 Tilbuds- og afregningsgrundlag Indholdsfortegnelse Tilbuds- og afregningsgrundlag... 2 Generelt... 2 1. Fælles ydelser... 4 2. Standardpleje funktionsfasen...

Læs mere

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Haverslev Pendlerplads Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Rebild Kommune v/mogens Busk Nielsen Center for Plan, Byg og Vej Hobrovej 88 9530 Støvring Tilbudsliste

Læs mere

ENTREPRISE H427.01.20

ENTREPRISE H427.01.20 TILBUDSLISTE ENTREPRISE H427.01.20 Jord- og belægningsarbejde H427 Thisted - Fjerritslev >>> H427.01 Stikrydsning ved Gøttrup DECEMBER 2011 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: # Vedrørende Vejcenter Nordjylland

Læs mere

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. marts 2012 12/00724-7 Carsten Sandgaard Christensen cac@vd.dk +45 7244 2223 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Entrepriseudbud 6620.110 Broer

Læs mere

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 ENTREPRISE H13.14.45 Støjskærm H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUD - Samleside 1 TBL - H13.14.45 Nedenstående arbejder vedrørende

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H206.12.20 Jord- og belægningsarbejde H206.12 Kanalisering ved Bjerreby Juni 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget

Læs mere

leverance af variable vejtavler

leverance af variable vejtavler tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) leverance af variable vejtavler Juni 2013 Tilbudsgiver: navn: adresse: 2 af 6 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Tilbuddet skal afleveres på den fortrykte tilbudsliste(tbl),

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Kørebaneafmærkning (BEL-KA) Entreprise: KA-OD-H Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Rev.

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Rådgivning R03. Geotekniske offshore undersøgelser og rådgivning. Sjælland (Masnedø) - Falster

Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Rådgivning R03. Geotekniske offshore undersøgelser og rådgivning. Sjælland (Masnedø) - Falster Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Rådgivning 93200.R03 Storstrømsbroen Geotekniske offshore undersøgelser og rådgivning Sjælland (Masnedø) - Falster september 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

Læs mere

VEJLEDNING PROJEKTERING AF BITUMENBASERET FUGTISOLERING OG BROBELÆGNING HØRINGSBOG MARTS 2017

VEJLEDNING PROJEKTERING AF BITUMENBASERET FUGTISOLERING OG BROBELÆGNING HØRINGSBOG MARTS 2017 VEJLEDNING PROJEKTERING AF BITUMENBASERET FUGTISOLERING OG BROBELÆGNING HØRINGSBOG MARTS 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN 3 2 HØRINGSBREV 4 3 RESULTAT AF HØRINGEN 8 4 HØRINGSSVAR 9

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 31.marts 2014 14/01294-5 rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmeriale vedrørende udbud H05012.20 H05012 Nord om Kolding, kørsel i nødspor ENTREPRISE

Læs mere

Entreprise H522.06.20

Entreprise H522.06.20 Tilbudsliste Entreprise H522.06.20 Jord- og belægningsarbejde H522 Ballerup Frederikssund - Kregme >>> H522.06 Stikrydsning på Ballerup Byvej juni 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: # Thomas Helsteds Vej

Læs mere

Samlet tilbudssum excl. moms (overført fra side 2) kr #REFERENCE!

Samlet tilbudssum excl. moms (overført fra side 2) kr #REFERENCE! TILBUDSLISTE [rev. 0] TILBUD (side 1) TILBUD side 1 UDB.2017 Undertegnede tilbyder at udføre nedenstående arbejder i udbudsmaterialet på det i Særlige Betingelser ad 2, stk. 2, angivne grundlag for en

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. juli 2012 Per Øster pbos@vd.dk 7244 2513 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6751.200 Entreprise 6751.200 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2012 KBP TBL-BER-GEN pdf. BUT_BER_Kort_Entrepriser_

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2012 KBP TBL-BER-GEN pdf. BUT_BER_Kort_Entrepriser_ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Beredskab" Rettelsesblad nr. BER-5 Tidligere udsendte rettelsesblade:ber-1, BER-2, BER-3 og BER-4

Læs mere

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Lejre Kommune Center for Ejendomme og trafik Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 5314udb002-TAG_Rev1 Udført: ASE Kontrolleret: AHN Indholdsfortegnelse

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. august 2011 11/09943-1 Robin Højen Madsen rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6063.201 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

Entreprise 6620.751. Belysning. Herning Aarhus >>> Funder Hårup. December 2012

Entreprise 6620.751. Belysning. Herning Aarhus >>> Funder Hårup. December 2012 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise 6620.751 Belysning Herning Aarhus >>> Funder Hårup December 2012 Karlshøjvej Kjellerupstien Nordre Højmarksvej Forlagt Kejlstrupvej Frichsvej Lillehøjvej

Læs mere

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise H

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise H DATO PARADIGME UDARBEJDET AF MAIL TELEFON 25.april 2012 Rettelsesbrev Marianne Skovsbøl msk@vd.dk 72 44 27 88 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise H437.03.45 H437 Støjskærm langs

Læs mere

ENTREPRISE 11910.200. Jord- og belægniningsarbejde TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)

ENTREPRISE 11910.200. Jord- og belægniningsarbejde TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ENTREPRISE 11910.200 Jord- og belægniningsarbejde 11910 Elverdam - Regstrup >>> 11910.200 Samkørselsplads ved Hjortholmvej FEBRUAR 2014 Tilbuds- og afregningsgrundlag

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) September 2013 VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-LOLL-BRO SIDE 2 af 31 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG LØBENDE VEJDRIFT OKTOBER 2012 Dette er en arbejdsudgave. Det gældende kontraktgrundlag er de udbudte dokumenter med rettelser iht. rettelsesblade udsendt i tilbudsfasen.

Læs mere

UDKAST TIL AFTALE RAMMEAFTALE. Brugerundersøgelser AUGUST 2014

UDKAST TIL AFTALE RAMMEAFTALE. Brugerundersøgelser AUGUST 2014 UDKAST TIL AFTALE RAMMEAFTALE Brugerundersøgelser AUGUST 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER Sine Dyreborg 20-08-2014 MAIL sjl@vd.dk TELEFON 7244 3408 UDKAST TIL RAMMEAFTALE RAMMEAFTALE BRUGERUNDERSØGELSER

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) September 2013 VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-FISK-MAL SIDE 2 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

tilbuds AFregningS og bodsgrundlag (tabg-tl) drift og vedligehold AF trafikledelsessystemer oktober 2013

tilbuds AFregningS og bodsgrundlag (tabg-tl) drift og vedligehold AF trafikledelsessystemer oktober 2013 Tilbuds Afregnings og Bodsgrundlag (TABG-TL) DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER oktober 2013 Drift og vedligehold af trafikledelsessystemer Side 2 af 14 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG

Læs mere