fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923"

Transkript

1 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl" pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag juli 923 ANNONCEPRS: lstesf~~~ t~: ~.~~p:~~n:;e~~e~~~f~eø~~ige Nr. 28 fiskeridirektørens kontor. ~;;.;.;...;;;.~=========~=========.;==;;;;.:..;;==;;======== ~~ NDHOLD: Fiskeutbytte indtil 7,'7. ~ Fisket i uken 7 juli. Fisket utenlands. Fiskets forløp. Fetsildfisket Fl2223. Fetsildfisket 9()7, 922~23. Brisling tilført Stavanger 630 juni 923, Fiskemarkedet indenlands. Fiskemarkedet utenlands. VekselkUrSt2e, Brislillg tilført Haugesund 4 _30/u 23. Brisling etc. tilført Sandnes /4 _BO/0 23. Brisling etc. tilført Kopervik /4 'J0fG 23. Budgetforslaget Russernes sildekjøp 923. Argentinske merkningsregler. Hermetikreglement. fiskeutførselen. Fetsi!d tisket med tabellarisk oversigt.._ Om norsk fisk til Trinidad (De karabiske lande). Fiskeriene ved sland. Den utt2andske fisketilførsel til Kristiania. Det skotske sildefiske, Nyfundlands klipfiskeksport Nyfundlands sælfangst 923. Kystllakrelfisket 923. Et fransk forslag om forhøiese av indførselstolden for fersk saltvandsfisk. Kanada. Bankfiske Fiskeutførselen fra januar til 30 jnni 923 og i uken som endte 30 juni. Opfisket mællg, de GOO hl Storsild Fiskeutbytte indtil 7723 (De store fiskerier). Tor s k (skrei og Joddetorsk) ~~~ ~ Vaarsild ~~ S il Mængde i i: olgt anvendt Lever Solgt fersk til Mængde Mængde anvendt Tilvirket i,l, Op fersk Til i Til l.til (lf'soert : Saltet sildolje mpæfnisgkdeet anvtl~lndt allvtel lndt til tran R damp '! fisket '(iset Saltet sild!herme hjem,, t ogn medicin mæng! for t 'l\. meforeks agn og, tørfisk klipfisk u enom tran :' de eks olje l! bruk port) _ ~~~~ i=====~= ~ ~ ~._,,_Jc=c:m.tran! li port) ~ 000 0UO ~73 2:~.8 ~~.5 5:t:~3 2:t;~9 2:t:~3 Makre (kystmakre) C;=~ cc==!j""=.====;'==h=l.==;';=l=o=oo===;'= =l=oo=o=!=! =0=0=0~=0=00=i===OO=0~ =0=0=0 7098! h~32 ~~8.5 h~64 :~~.5 ~~.5 :~7 Fetsild : il i: ", :Solgt ferskilset for ' Mængde Mæ~gde, fl'sl(et,! Til sild. Brl's Opfisket miellq"de l'tldetl',,.' eks flækl:ret run d t l;: mængde; P t' se :0 l' Je f a b'\ Tl her T' S t t fl { t'l l agn a el lingl u lands port i og saltet saltet hermetik l,' me l \ =c=_;c'~==,:c: =",=c,:~ ====~ ",=====,======:,= ==cc_c; ~_ 0{gO,O ii (\.)go.o OỌ 000! 000 i l' hl. hl. hl., hl. hl. hl. :, i b [ Brisling og smaasild tilført Stavanger ~indtil :30 6), li Bergen (indtil 30/6), Haugesund (iodtil 3 /6), Kopervik (indtil :JO c) og Sandnes (indlil 3D/C), ialt Blanding hl. 66 Smaa Mossa sild hl. hl foreløbig værdiansættelse: Storsildfisket (slut) 2.3 million kl, skreifisket og loddefisket (finmarkens vaarfiske) (slut) 26.9 million kr., vaarsildfisket (slut) 7.7 million kr. kystmakrelfisket (indtil 7 7) 2. million kr.

2 74 FS K E T S o ANG juli 923 Anmeldt ukefangst: Bankfisk (Aalesund) 6900, makre Fisket. Uke n 7 juli , nordsjøsild 263 tdr. B ank fis k e t var ogsaa i sidste uke endel hindret av mangel paa agn. Til Aalesund kom ind 0 dampstdbe og 6 større motorbaater med l,veite og lange og brosme. Desuten 20 mindre motorbaater, som drev nær land. Den samlede ukefangst blev fisk, hvorav kveite, lange, brosme, 5400 ~,alt torsk, 7000 blaalange og 0000 anden fisk. Prisen var for kveite 30, lange 25 og brosme 5 øre pr. Den samlede værdi av ukens fangst blev kr for Andenes og Bleik i Dverberg er i juni maaned fisket op fisk, hvorav 2000 kveite, 7600 svartkveite, lange, blaalange, 2000 torsk, 5000 brosme, 500 sei og uer. Prisen var for kveite 70, svartkveite 0, uer 26 og de øvrige sorter 6 øre pr. Samlet værdi 5000 kroner. S æ i f a li g ste n. Til Aalesund kom et fartøi fra shavet med 600 sæl og fra bot te nos e fis k e t kom 2 dampskibe og 2 motorbaater med ialt 34 bottlenoser. Fra Ham mer f e s t meldes at fiskere har observert større stimer av islandssild utfor Magerøen, Helnes og Kjelvik. Nærmere oplysning om dette fiske mangler endnu. K y still a kre l fis k e t var smaat de fleste steder. Kristiansand var der ganske faa baater ute paa grund D.V de daarlige avsætningsforhold og lave priser saavel paa indlandet som utlandets markeder. Fisket vil dog bli fortsat, da endel eksportører har begyndt kjøp for saltning og flækning til en pris av 9000 øre pr. sl)es. Ukefangsten utgjorde ialt , hvorav til Kristiansand 74850, fredrikstad og Holmsbo Prisen var i Kristiansand 525, Fredrikstad 45, Holmsbo 35 og Bergen 7090 øre pr. Totalfangst iaar mot ifjor, i 92 og i 920. Værdien av aarets makrelfiske er beregnet til 2. mill. kr. mot 2.2 mill. ifjor. Utsigterne for makrelfisket er nu bedre da det er varmere veir. Utfor Bergen er der begyndt stængning flere steder. S i de fis k et i Nor d sjø e n. Et dampskib indkom til Bergen med 200 tønder og en kutter til Espevær med 63 tdr. alt iaar indbragt 52 tønder. fjor var det ilandbragte parti 03 tønder fiskepakket nordsjøsild. f et s i l d fis k eter smaat. fra hele NordNorge mangler opgave. Vestnes og Vaagøy i Møre er fisket litt smaafaldende sild solgt til agn for kr. 20 pr. hl. B ris l ing fis k et. sidste halvdel av juni blev tilført Sta van g e r 7900 skjæpper (20 liter) brisling, hvorav fra Hordaland og 500 fra Sogn og Fjordane. Prisen var 8 kr. pr. skjæppe. Samlet værdi kr tiden april30 juni er tilført Haugesund 5300, Kopervik 2400 og Sandnes 600 skj. brisling og nogen blanding og mossa. Værdien blev for Haugesund kr , Kopervik kr og Sandnes kr fisket utenlands. Det sko t s k e s i de fis k e. følge den fra fishery Board of Scotland mottagne opgave over fangstresultatene for det skotske sildefiske for de forskjellige interesserte distrikter, og som findes indtat andetsteds her i bladet, utgjør sommerfisket pr. 30 juni ialt 223 ]J)9 crans, hvorav saltet tønder imot ifjor henholdsvis crans og tønder. den første halvdel av forrige uke var der overalt mindre fiske, og ved Shetland synes allerede det bedste fiske at være forbi for denne sæsong. Flere av de baater som hittil har deltat i Shetlandsfisket har derfor nu flyttet over til de to vigtigste østkyststeder, Fraserburgh og Peterhead, hvor man venter, at der i løpet av denne uke vil samle sig en fiskerflaate paa 200 a 300 fartøier for hvert av disse steder. forrige uke blev der betalt fra 0 til 28 shillings pr. cran til saltning. Mak re fis k e t ved Ska gen var bra. fra drivgarnsfisket indbragtes snes, som solgtes for gjennemsnitlig kr..00 pr. snes. fra bundgarn er indbragt 8000 snes, middelpris kr..33 pr. snes. Dorgefisket gav ubetydelig utbytte. Av ukens fangst blev 2000 snes utført til Tyskland og 3000 snes til Sverige, resten avs at inden landet. Totalfangst iaar snes mot ifjor til samme tid snes. Det sve n s k erna kre l fis k e var meget godt. Ukefangsten blev snes. Middelprisen paa første haand var paa auktionen 45 øre pr. snes. Der er eksportert mindre partier til England, Tyskland, Norge og Holland. Til sidstnævnte land sendes makrellen i renset stand. Laveste pris ved auktionen i Smøgen, der er mellemsveriges største opkjøperplads, har de sidste dage været 25 øre sneset. Det s p ans k esa r din fis kei Vigo hadde i uken der endte 23 juni en fangst av 500 kurver. Det t Y s k e d r i v g a r nsf i s k e er begyndt melder fiskeriagent Reusch i sin beretning av 6 ds. Der

3 26 _hl. j llli ~)2;3 F S K E T S o ANG 75 er ankommet en delloggere; indtil 30 juni blev der ilandbragt 8 kantjes. Foreløbig s a l t e s kun matjes, som offereres til den sjeldne pris av Mk pr. td. fob. fiskerihavn. Tor s k e fis k e t ved s l and har i juni maaned været godt for Patriksfjord for alle slags baater, :middelsgodt for Reykjavik og Akureyri og under middels for Seydisfjord. for safjord har fisket været daarlig og for Vestmannøyene har ikke været noget fiske. Fiskets forløp. Skreifisket. Opslag 35. Vadsø 26/6: Finmark vaarfiskekvantum torsk, hvorav hængt rundfisk , saltet klipfisk , russesaltet 2 8H 550, russerotskjær 47000, iset 80680, rotkjær , fo,rbrukt 35480, lever kvantum 7377 hl., dampmedicihtran 7944 tdr. hyseparti , hvorav hængt , iset , russeb'ihandlet 58000, resten forbrukt, sei , hvorav hængt rotskjær 35 50, saltet 3C)r)(), resten forbrukt, kveite , hvorav russebehandlet 20260, iset 0490, resten forbrukt, steinbit 664/240, alt russebehandlet, brosme alt hængt, uer 25250, hvorav saltet 0 700, iset. 6000, resten forbrukt. Fylkesmanden. retsildfisket. Opslag 49. Tromsø 30/6: Kvæfjord denne uke et landstæng, optat 450 hl. til agn, pris 5.70, merke 6 og kri. bestad denne uke stængt 600 hl., alt optat og solgt til sildoljefabrikker, pris 6, smaa utsigter til nye stæng. Optat inden fylket 3046 hl., anvendt til sildoljefabrikker 570, hermetikfabrikker 5625, hjemmeforbruk 533 og agn 7593 hl. Fylkesmanden. Lensmanden i Vestnes telegraferer 23/6: Ukefangst sild i Tresfjord 35 hl, er solgt til agn, pris kroner 20 pr. hl. Lensmanden i Vestnes indberetter 6 juli: Siden min forrige opgave av 22 f. m. er der i Tresfjord fanget med not 39 hl. sild som er solgt til agn. Denne sild er l fanget av de 2 notlag som er hjemmehørende i Tresfjord. Der er nu stor efterspørsel efter agn til Eggafisket og silden blir betalt med kr pr. hl., men silden gaar i smaa stimer saa der stænges kun 2 il. 3 stamper ad gangen. Lensmanden i Vaagøy telegraferer 7 juli: Denne uke 6 smaa stæng Malmefjorden, fangst 50 hl. smaasild, solgt til agn, pris kr. pr. hl, størrelse 04 cm. Lensmanden i Vestnes telegraferer 7/7 923: Tresfjord opfisket 39 hl. sild, solgt agn. Fetsildfisket 922/23. Fiskets ukentlige gang. A~ totalfangsten Uken U,c!angst ~~~~;.~et Sol~t ~ildlsol~t hel~~:~: som endte 000 hl. 000 [ oljefadf. metildabl hl. 000 hl. _ldr. Juli , Aug , " Sept. " " Okt G "» ') " _ Nov Des ~ Fetsildfisket 96/7922/23 922/23! 92/22 920/2 99i20 98/997/8' 96,7 000 hl. 000 hl. 000 hl.llooo hl. 000 hl. 000 hl. 000 hl. Finmark fylke Troms fylke i Nordland fylke Namdalen Sør.Tr.. fylke Møre fylke Sogn & rj. fylke 0,5 0,06 l 0,2 Horda!. fylke... 0,4 Brisling tilført Stvanger i tiden 630 j un i Klipiiskvrakningen. Som vraker i Bodø er fra juli iaa' ansat L. Sannes. Overvrakermøte avholdes i Kristiansund N mandag 9 juli til behandling av forskjellige spørsmaal vedr. klipfiskvrakningen. V ærdi brisling kr O.

4 76 Fiskemarkedet indenlands. (Nominelle prisnoteringer). Tr an: Bergen. Kr. Kr. Uklaret damptran, nordlands pr. tønde,, finmarks Uklaret seidamptran Prima koldklaret damptran pr. kilo Raa mediein, nordlands Blank do. do Blank industriel Brunblank medicin, nordlands do. industriel ~ Bruntran Pressetran, bundklar Rogn: lste sort, pr. eksportfyldt tønde pr. tønde 2den,,,, die,,,, Samf. fyldt mellem bundene... 34/ /35.00 Rundfisk: Usorteret lofots... 7/9.00 6/9.00 pr. vegt do. helgelands... 7/ j8 Fyldig vestre, hollænder Almindelig Bremer Samfængt taliener Magerfisk Høstrundfisk U sorteret finmarks over 200 gr Finmarks gr do " do. over Tittling: Finmarks, gr Hollænder Bremer Gementittling Rotskjær: Zartfisk V ækkerfisk Høkkerfisk Danskfisk, Sei: Prima storsei 50/ do. middebei 40/ Afrikasei 50/ do. 40/50... '" Smaasei 30/ Brosmer: Flekket Rund f~ fl H Y se: Afrika høsthyse 40/ do. hyse 30/ Længer: 37 Kr Skruelænger... : Klipfisk: ste Sort Storsild: Kr pr. vegt 8.00 Eksportpakket pr. 0 kg... '" pr. tønde Nordsjøsild Vaarsild: Eksportpakket pr. 0 kg Tran: Kristiansund N. Uklaret damptran, Nordlands eller N ordmørs.... Raa medicintran.... Blank medicinal.... industriel.... Brunblank medicinal ~ / 0 Kr. 20/ / / Kr / industriel Bruntran / Rogn: pr. td. samfængt Nordmørs, staviyldt tønde 35/36 ) pr. td. Lofots,,, 34/ Tørfisk: prima storsei 50/60 cm / /0.90 pr. middels storsei 40/50 " Smaasei 30j40 enl /30 " Klipfisk: T\ordmørs /7/70:2) 7.20/7.35 pr. vegt Lofds Saltfisk: Finmarks /6.90 ) Storsild: Eksportpakket pr. 0 netto ganetiuganet pr. td. Rotskjær: Torsk (zartfisk) pr. ) ngen omsætning :2) Smaa tilførsler.

5 ser L juli 923 f S K E T S GAN G 77 Fiskemarkedet utenlands. Klipfisk.! klipfiskrapport var endel av dette kvantum pakket i kas Livorno: April. og bestemt for kolonierne. Desuten. tilførtes ~lette april maaned 923 indførtes Livorno følgende marked ca. 60 ton skotsk fisk. Totalimponen i det omhandlede kvanta: tidsrum var saaledes ca. 635 ton, hvortil kom Fra Norge: ntet. mer ca. 00 ton norsk klipfisk sendt hertil fra Oporto Fra Frankrig: Klipfisk 600 baller Fra St. John: Small shore, klipfisk 95 fater, som tidligere meddelt. Beholdningerne i midten av mac~~ neden var ca. 495, hvorav ca. 60 tan norsk vare. (Legationen 22/(). Følgende priser noteres: Klipfisk, St. John i fater, small shore.. Lst. 4. iss a bon: 6/7. slandsk fisk (fully dried) "» 3.0 Klipfiskimport islandsk 2 ton, nyfundlandsk 60, Klipfisk, fransk laveste kvalitet, fres skotsk 50, tysk 3. Beholdning norsk 50, islandsk alt pr. 00 kilograms cif. Livorno. (Konsulatet 7;5). nyfundlandsk 60, skotsk 40. Priser norsk esc.) islandsk , nyfundlandsk , 'skotsk 240 Messina: April Kurs pund 2:>/0' (Legationen 6/7). taliensk damper»tiepolo«, 880. Klipfisk St. John ny Lit. 375 Jr~ K. Klipfisk Gaspe » 400» Kurante priser: Klipfisk, bløt, sælgernes pris.,....»4.50 pr. K. Neapel: f ra Danmark og sland..» Storbritannien og rland» Norge» Kanada... ".. April » 3320» » o p ort o: li6s/6. mporten til dette marked i maanedens første halvdel opgik til ca. 224 ton; hvorav 88 ton norsk kli p fisk, ankomet med d/s >:'>Bretagne«den 8 juni. Beholc ningerne medio juni var ca. 767 ton. Omsætningen av de daarligere kvaliteter av norsk fisk i Oporto oplys2~3 at ha gaat temmelig trægt for sig i det sidste og markedet er allerede noksaa overfyldt, saa man frygter for c:t det vil falde vanskelig at finde en nogenlunde hurtig avsætning av den fisk som i nær fremtid ventes ti nævnte marked med d,'s»santiago«og»santa CnlZ«. (Legationen 22(6). R i ode Jan eir o: 6/7. Klipfiskimport juni norsk 2782 kolli, utenlandsk Beholdning 8000 kolli) pris 02S milreis. (Legationen 6/7). ] a van a: 28,57/6. ndførselen androg til 5253 kasser og 74 tabaler. Beholdningen pr. 8 juni var anslaat til 545 kasser fisk ialt, hvorav 800 kasser norsk fisk) 445 skotsk ot; kanadisk. Priserne var ifølge»revista Oficial«for kanadisk og Alaska $ Norsk fisk noteres med $ Kurser for kubansk mynt eller U. S. Cy: London 60 div. $ 4.60:;/fl pr..f. Paris 3 div. $ 0.32 t,~ pr. 5 fr. U. S. A. 3 div. P. L iss a bon: /65/6. Den samlede tilførsel av norsk klipfisk i første halvdel av indeværende maaned var ca. 575 ton, der ankom med dis»san Telmo«. Som anført i legationens forrige o p ort o: 6/7. mport norsk 953 ton, islandsk 88, nyfundlandsk 538, tysk 369. Beholdning norsk 436, islandsk 66, nyfundlandsk 447, tysk 228. Priser norsk første kva~ litet storfisk esc.) middelstor , srmla~ falden 20220, kolje 7680, islandsk anden kvalitet 240, nyfundlandsk første kvalitet storfisk 266, middelstor 250, smaafalden 20220, kolje 80, tysk første kvalitet 230, anden 200, tredie 50. (Legationen 6/7). Tørfisk. L i vor n o: April, Følgende priser noteres: Høstfisk, Bergen westre.. Lire 40 Hammerfest.. "....» 400 talian assortiment petit..» 355 Høstfisk (spugnoso).. "» alt pr. 00 cif. Livorno. (Konsulatet 7/5). Bar i: 6;5. forretningerne er temmelig sparsomme. Efterspørselen for import er litet livlig. Men efterspørselen

6 78 FS KE TS GAN G juli 923 efter partier, som endnu er igjen paa det italienske marked, er større. Utsigterne for kommende sæsong er gode paa grund av de store fiskemængder, som er anmeldt, og som naturligvis vil bringe en nedgang i priserne, skjønt de nye kvaliteter ikke er beroligende. De priser som betales av konsumenterne er ga at ned med 50 a 60 for partier, som endnu er disponible ira den avsluttede sæsong, sammenlignet med de priser som er betalt de norske eksportører. Sælgerne her er opsat paa at bli kvit sine gamle beholdninger til de bedst opnaaelige priser. (Vicekonsulatet 6/5). Messina: Norsk damper»san Telmo«fra Bergen Norsk damper»stromboli«fra Bergen Engelsk damper»douro«fra Hull.. Kurante priser: Stokfisk, hollandsk.» talien...» Scardoso. Stokfisk, bløt, sælgernes pris.. Neapel: Fra Norge.. April. 670» 85025» Lit. 525 % K.» 425»» 400»» 4.50 pr. K. April Ven edi g: April. løpet av april maaned er ingen rundfisk ankommet hertil direkte fra Norge. Markedets situation har i maanedens løp yderligere forværret sig. Priserne er stadig nedadgaaende: Prima fjnmarksfisk offereres fra 300 til 325 Lire franko fortoldet, og prima Lofotfisk (Vestre) er gaat ned til Lire. Der er saa at si ikke prislimit naar det handler sig om at realisere. Saltsild. Hamburg: 2/76/7. Uketilførslerne androg til 0020 tdr. Derav 3750 tdr. norsk og 6270 tdr. skotsk. Norsk sild var bedre søkt og er markedet fastere. Noteringerne for slo og vaarsild er gjennemgaaende fra 50 øre til en krone pr. td. høiere. Nyfanget fetsild opnaadde kr pr. td. eil Ved besigtigelsen idag over skotsk sild var forretningen rolig. Formodentlig har kjøperne tildels foreløbig forsynt sig, før fragtforhøielsen traadte i kraft den l ds. Ogsaa den sterke varme har vel bidraget til den foligere stemning., Priserne var: Shetland large matjes..» selected matjes..» mediums matjes 44/ til 47/ pr. td. 38(6»42(» 37/» 39/» Shetland fulls /6 pr. td.» matfulls.. 36/»» matties... 34/» 35/» (Fiskeriagenten 6 7). Kø n i g s ber g: 23/6. forløpne uke har ingen tilførsel av sild fundet sted, dog venter man at avskibninger i disse dager skal finde sted fra Skotland. dag noteres fritblivende: Norsk fetsild..., vaarsild » 6700, 7800.» fersk fisk. Stettin: 2/767_ Fra Norge ankom i sidste uke 6000 tdr. Priserne var fastere og tildels høiere og blev der betalt for: Slosild, 4500 kr til 25.50» » 25.00» » 26.50» Vaarsild, 4500 og 5600» 20.00» 20.;0» 6700 og 7800» 22.00» 23.00» » 23.50» slosild av god kvalitet til røkning er godt søkt, men god vare vanskelig at opdrive. slandssild er næsten rømmet og sælges til kr pr. td. Enkelte konsignationer fra Gøteborg var høiere limiteret, og er derfor usolgt. Efterspørselen maa i det hele tat betegnes som god. Fra enkelte avskibere i Norge er ankommet partier, som med hensyn til pakning og stykketal ikke er kontraktlig. Ogsaa fra Bergen, hvorfra man tidligere altid kunde regne med reel levering, har der fra enkelte firmaer været levert mangelfulde partier, som har tørt til differencer. Dette skader forretningen i norsk sild. Fra Skotland er d.s.»oskar«ankommet og utlosset. Haardsaltet skotsk sild fandt et godt marked og blev alt solgt til 36/ for matfulls, 35/ for matties. Fulls opnaadde 38/ pr. td. (Fiskeriagenten 6/7). 32/ 7/ 8( 9/ (Konsulatet 23;6). Geestem linde: 25/630/6. Meddelelsen i min forrige beretning om, at streiken paa de tyske trawlere var bilagt, var forhastet. Man hadde det bedste haap om, at voldgiftsdommen vilde bli vedtat av begge parter, men besætningen har kke akceptert den og rederne vilde.ikke gaa længere. Streiken vedvarer saaledes fremdeles. Grundet streiken ankom i uken fra 25 til 30 f. m. ingen fiskedampere til Geestemlinde fiskemarked med egen fangst.

7 juli 923 f S K E T S o A N O 79 Der blev tilført markedet pund fersk fisk fra Danmark,. hovedsagelig hyse og torsk, samt litt kveite og pigvar. Priserne var: Hyse.. Torsk.. Sei... Pigvar l Kveite l Mk pr. pund» ,»» 6 00»» »» » (fiskeriagenten 6/7). r a ill bur ga to n a: 25;630/6. Til HamburgAltona ankom i ukens løp 000 kasser iset skotsk sild fra f raserbourgh, som opnaadde omkring Mk pr. pund. Desforuten ankom større tilførsler av dansk hyse og sei, som blev betalt med lv\k pr. pund. Dansk og svensk makre fra ]Vk til Mk pr. pund. fra Norge (Kristiansand) ankom til Altona fiskemarked 38 kasser sei, hvorfor der blev betalt Mk til Mk. 650 pr. pund. Veiret er for tiden varmt. (fiskeriagenten 6/7). Brisling tilført Haugesllnd i tiden /430/6 923 Hvorfra Værdi brisling kr Brisling skj. Brisling etc. tilført Sandnes i tiden /4_30/ Pris pr. skj... _:~~.dra _l~~~inglpr!~tld~~~~j.lpr!:±r.l ~~;str;~{'. ~~Fand.f~~. ~~~.p~o. ri~~~ ~~~~;~ V ærdi brisling... kr blanding " mossa " Tils. kr H u l: 4( kasser makrei fra Kristiansand yderst flaut salg 87 shillings kassen. (Konsulatet 4/7). Vekselkursene. Hvorira Brisling etc. tilført Kopervik i tiden /4_3 / Brisling Pris pr. Smaasild Pris pr Blanding Pris pr. skj. skj. sl'j. skj. skj. skj. Utenlandsk mynt Pari kurs London... kr. pr. æ Hamburg mark Paris fres. Stockholm sv. kr. Kjøbenhavn d. l{r. Amsterdam gylden Ziirieh sv. fres. NewYork... dollar Altwerpen belg. fres. Helsingfors f. mark Madrid pesetas Rom lire Prag ezek. kr. r Wien, østerr. kroner pr. æ..... v~arsehal, polske mark pr. æ..... c: Llssabon, pence pr. eseudo..... ~, Buenos Aires, pence pr. peso.... (3 l. Rio de Janeiro, pence pr. mils l Yokohama, ster!. pr. yen.... Manila, ster!. pr. dollar Meksiko, pence pr. dollar (Shanghai, ster!. pr. tae! n /4 2 / : 3 /:3: S. 2 /32 J S. hg d. 24 d. 3 S. 0 /4 d. V ærdi brisling.... kr smaasild..." ' blandin.g_,. : Tils. kr Budgetforslaget Aarets fiskeriraad trær sammen antagelig i midten av september. Paa grund av den finansielle situation vil centraladministrationen ha de forberedende arbeider vedr. budgettet for fremskyndet, saa der kan bh anledning til en mere indgaaende granskning av de enkelte poster paa budgettet. Denne bestemmelse vil bl. a. ha tilfølge at fiskeriraadet, som tidligere som regel har hat sine møter i midten av oktober, nu vil bli sammenkaldt tidligere, antagelig i midten av september. De forskjellige budgdforslag fra de under fiskeri administrationen sorterende avdelinger maa være fiskeridirektøren ihænde inden utgangen av juni maaned,

8 F S K E T S GAN G juli 923 Russernes sildekjøp 923. Som meddelt i pressen har Rusland. kjøpt tdr. vaarsild og storsild av aarets fangst. Avtalen gaar ut paa at staten skal yde garanti for 44 pet. av kjøpesummen, hvorved garantien for sildens vedk. vil omfatte kr anledning herav er der utfærdiget proposition. denne foreslaaes at staten ogsaa overtar garanti ved eventuelt kreditsalg av fisk fra NordNorge. Næringskomite nr. indstiller i overensstemmelse med propositionen. Statsgarantien blev vedtat av stortinget 4 juli. Argentinske merkningsreg!er. Legationen i Buenos Aires har i telegram til Utenriksdepartementet av 5 juni d. a. indberettet følgende: Den i 27 G omhandlede kommunale generelle forordning for Buenos Aires nylig offentliggjort ikrafttrær første oktober førstkommende: Paabyr bruken etiketter spansk sprog, angivende produktets art i bokstaver av ensartet størrelse, farve og høide, samt neuovegt eller nettovolum i metriske deeimaler, samt maaned og aar for produktets nedlægning, fabrikationssted og nevn et paa fabrikanten eller importøren eller repræsentanten eller forsælgeren i Buenos Aires. Etikettens angivelser kan desuten avfattes fremmed sprog, forordningen indsendes. Hermetikreglement. Eu forandring i 8. Ved kongelig resolution av 7 april d. a. er det bestemt:» 8 i de regler som ved kongelig resoluhon av 7 november 96 i henhold til i lov nr. 3 av 4 juli 96 er git for merkning av hermetisk nedlagte fiskevarer, skal lyde saa:»al hermetisk smaasild, nedlagt paa samme maate som brisling eller som sardiner og i indpakning (æske. form og æskestørrelse) som sedvanlig anvendes for disse, skal paa æskenes dekoration, samt paa etiketterne eller de flerfarvede omslag eller toplokket,,bære beteg~ ne sen»sild«eller»sardiner«eller en oversætteise av det sidstnævnte ord. for anden hermetisk sild kan ogsaa en oversætteise av ordet»sild«brukes.«denne resolution trær ikraft straks.«fiskeutførselen. Udørselsværdien i'ltigende. Vi henviser til tabellen ang. værdien av fiskeutførselen, som er indtat andetsteds i ukens nr. Det vil sees at utførselsværdien i april iaar (2. mill kr.) naar betydelig over fjoraaret for samme maaned (7.6 mill. kr.). Likeledes er der i tidsrummet januarapril iaar utført fiskeprodukter til en større værdi end for samme t:dsrum ifjor. V ærditallene er henholdsvis 44.8 og 4.() mill. kr. Der er saaledes en stigning paa 3.2 mill. kr. Den samlede utførsel av nor s k e varer beløp sig i april 923 til 66.8 mill. kr. Paa de forskjellige fiske produkter skulde saaledes falde 8.0 pct. av den samlede utførselsværdi. Produkter ~ J ~~_ April April Janl~r Jamt;: 923 l ] 922 apfll apnl 923! l'ld Og f l.sk ~9r.!00() kr. OOO kr.! 0(H) kr. S 4 820' 30093:, 28 2::q. H.ermetlk.: l i Sld og fskemel....! 6! 253: 764: l 73 Tran ' 4 ~)24: :3 425.alt ~ ~S37: fetsildfisket Fetsildfisket begyndte noget tidligere end ifjor og gjorde en meget god begyndelse i Troms fylke l begyndesen av juli 922 og vedvarte indtil maanedens utgang. Silden var større end ifjor og av bedre kvalitet saa den egnede sig bedre til saltning. Søndenfor Tromsø fylke var der intet fetsildfiske i juli. Til utgangen av juli var der fisket op hl. fetsild, hvorav saltet til haldeis~ vare tdr. mot ifjor hl. og saltet tdr. Allerede i den første uke av august avtok det gode fiske i Troms fylke og holdt sig smaat indtil midten av oktober, Nordland fylke var der intet nævneværdig fiske før efter midten av august. Her var imidlertid silden saa smaafaldende gjennem hele sæsongen at den væsentlig gik til sildoljefabrikkerne. Trøndelagel, hvor der ifjor var et forholdsvis godt fiske, var det iaar yderst smaat. Først efter midten av august tok fisket sin begyndelse. Silden var her større end ifjor og der blev mere saltet til handelsvare. Til utgangen av august var det opfiskede parti hl, hvorav anvendt til sildoljeindustrien hl. og saltet til handelsvare tdr. mot ifjor henholdsvis

9 96 juli 923 F S K E T S o ANG 8 bl., h. og 5493 tdr. september var fisket nærmest smaat i de vanlige distrikter. fangsten blev ca h., hvorav saltet til handelsvare tdr., resten fabrikvare. Prisen var mest 80 kr. for fabrikvare og 320 kr. pr. hl. for sild til saltning. Finmarken blev der et bra fiske i de sidste dage av september, særlig i Talvik. Silden var av bra størrelse saa den væsentlig gik til saltning, pris 2 /G kr. pr. hl. Trcms, Nordland og NordTrøndelag fylker var fisket smaat saavel i september som i oktober. slutten av ~eptember var der gode utsigter i Bynesset i SørTrøndelag, hvor der blev sat ca. 50 mindre notstæng, men det var mest smaasild til fabrikvare. Lebesby og Talvik \'ar der et noksaa bra sildefiske ved utgangen av oktober. Det samlede kvantum ved utgangen av oktober '.'ar for hele landet hl. fetsild, hvorav anvendt til sildolje hl. og saltet til handelsvare 4309 idr, mot ifjor ialt hl, hvorav saltet tdr. november var fetsildfisket meget godt i de nordlige landsdele, særlig i Finmark og Troms fylker, mens det var fremdeles smaat i Nordland og Trøndelagen Maanedens samlede fangst blev ca h., mest smaafaldende sild til fabrikvare. Saltet blev bare ca tdr. mens resten av maanedens fangst hl. gik til sildoljefabrikker. Alene paa Finmarkfalder i november ca hl. og paa Troms hl. Sondenfor Troms fylke yderst smaat fiske. Til utgangen av november var partiet for hele landet h., hvorav anvendt tl sildolje hl. og saltet til handelsvare tdr. Aarets største fangst blev bragt ind i uken der endte den 8 november 922, nemlig ] hl. og den 4 novem~er hl. Gjennem hele desember maaned var der jevnlig!j\"eir som i de fleste distrikter helt hindret fisket. Først i maaneden var der et bra fiske i ~roms fylke og det tek sig litt op ogsaa i SørTrøndelag, men det blev snart slut igjen. Maanedens fangst blev saaledes meget liten. den egentlige fetsildsæsong juli3 desember J c)22 er der anmeldt fisket op hl. fetsild og srnaasild, hvorav iset for eksport 0347 hl., solgt til sildoljefabrikker hl, til hermetikfabrikker 8487 hl. og saltet til handelsvare tønder. Lfter nytaar var der denne sæsong intet fiske, mens der i forrige aar blev fisket op hl. i tidell januar til ut februar, saaledes at der ifjor blev fisket ap i sæsongen hl. fetsild og smaasild, hvorav iset 0 75 hl, solgt til sildoljefabrikker hl, hermetik 208 hl. og saltet 2 30 l tønder. Som det sees er det opfiskede kvantum i sidste sæsong henved hl. mindre end i forrige sæsong, men da silden var større og av bedre kvalitet, særlig i Troms fylke, er det saltede kvantum større end i de 2 foregaaende sæsonger. Snurpenotens anvendelse under fetsildfisket blir mer og mer almindelig og en stor del av snurpenotsilden blir tat op og sendt til fabrikkerne direkte saa det maa formodes at en del av denne sild ikke er kommet med i de offkielle opgaver. Av aarets opgivne fangst fiske des i finmark fylke hl. mot hl. ifjor, i Troms fylke hl. mot hl. ifjor, i Nordland fylke hl. mot hl. ifjor, i Namdalen hl. mot 597 hl. ifjor, i SørTrøndelag hl. mot hl. ifjor og i Møre fylke hl. mot 6430 hl. ifjor. Værdien av fetsildfisket er vanskelig at beregne med nogenlunde paalitelighet, da prisen har variert saa meget efter sildens størrelse og kvalitet. Silden var iaar større og av bedre kvalitet end ifjor, saa værdien blev større. Efter en rent foreløbig beregning efter de under fisket opgivne, noget ufuldstændige priser kan man antagelig sætte værdien av sæsongens fetsild og smaasildfiske til ca. 7 millioner kroner mot 5.9 mill. i 92, 5.5 mill. i 920, 2 mill. i 99 og 9 mill. kr. i 98. Andetsteds i nærværende nr. er indtat tabeller med nærmere oplysning om fordelingen av fangsten i distrikterne, anvendelsen samt hvorledes sæsongen forholdt sig til tidligere aar. fetsildfisket 922/23. all, Derav ~b~~t 'l~~soe\ i~~;~e~i:if~o~fiff~~~j 99bt~~ h b. : 000 h. r..~; cccc=~!. ci=~='c c'~' '''r==~=~='cr.. ~ 'C_==_= il' Finmark fylke.. i' Troms fylke Nordland fylke.: Namdalen... [ 2, S. TrøndelagfYlkeil'i 46 8 '25, 3 0 Møre fylke... il 22! Sogn og Fj. fylkell HordalandJYlk~ = ' Mol iti::2~;:::t~!; :~.: ::: ;=~;=::~~ " Distrikt 920/92!j 905: ,'[ 99/ ~ ')5,' 253. i 98/99' /98; ~ /97 j /96:: kl,e opgit: / ' /94' /93il /92:,: ~)20 i 90/ /90:

10 ~_ f S K E T S o A N O l juli 923 Om norsk fisk til Trinidad (De karabiske lande). Avsætningsmuligheterne. En plan med motorseiljartøier til løsning av tra~tspørsmaalet, som angivelig er def vigtigste. Vi bringer nedenfor et utdrag aven aarsrapport for 922 fra det nor s k e kon s u l a t i Port of Spain, Trinidad. Det heter: for tiden importeres hertil ingen sorter norsk fisk. En forberedende undersøkelse for at indføre norsk fisk blev ifjor gjort av mit firma det eneste herværende :rma av skandinavisk oprindelse og kunde hagtspørsmaalet løses paa en gunstig maate, vilde sikkert en stor del av den hertil (og til det nærbeliggende Venezuela) importerte fisk kunne tages fra Norge. Under de nuværende forhold er norsk fisk tildels hemmet av dyre eg daarlige fragtleiligheter og tildels av toldlehelser for fisk fra Kanada. De prøver av norsk fisk, som er blit fremvist her, har gjort sig bemerket for sin udmerkede kvalitet, og ordres vicle kunne placeres, hvis priserne var mere konkurransedygtige. Hertil er at bemerke, at fiskens fob ' riser er akceptable, men det er kun de høie fragterne, som nu stænger ute den norske fisk paa dette marked. Saalænge Norge ikke har nogen direkte dampskibsforbindelse med de Karabiske lande kræves det for at oparbeide en konkurransedygtig og lønsom eksport til disse aldeles ikke ubetydelige markeder, at man gjør jlandelen hertil uavhængig av de nuværende alt for høie gjennemgangsfragter, som forlanges av de tyske, hollandske og engelske linjeselskaper. for manufakturvarer spiller jo fragten ikke saa stor rolle, men for stapelprodukter, saa som tørfisk, cement, træ, omslags og avispapir, hvilke artikler ogsaa utgjør hovedbestandde.len av Norges eksport blir fragten som oftest av avgjørende betydning for vareprisen. Dette er især tilfælde ved varens introduktion : fjerntliggende og nye markeder. f orinden kunderne helt har lært og kjende og faat tid til at vurdere varens kvalitet) saa er det i almindelighet varens lave pris, som skal rtimulære til de første proveordrer. Det gjælder derfor at finde ut det billigste transportmiddel. Uten tvil er dette i vor tid det sjøgaaende motorseilfartøi særlig for stapelprodukter av forannævnte sortrr til oversjøiske markeder. For specielt de Karabiske markeder kan en overo!"dentlig og vigtig forcel opnaaes med anvendelsen av ikke for store motorseilfartøier som fragtbaater. Forholdet er nemlig det, at de eufopæiske linjedampere kun anløper et par av de herværende havne, i Trinidad bare Port of Spain og i Venezuela La Guaira og Puerto Cabello. Herved tvinges importører og andre forretningsmænd i de utallige mindre kyststeder med deres indland at omlaste sine varer i forannævnte havnebyer. Det er derfor et alment ønske blandt de forretningsdrivende i de mindre kyststeder at kunne faa motta og utskibe sine varer direkte fra og til utlandet. Dette gjælder i særde ]fshet for importen av saa livlig efterspurgte og nød vendige stapelprodukter som tørfisk, cement og papir. Hittil har ingen eksportdrivende nation gjort noget tilløp til at benytte sig av dette paa samme tid enkle som virksomme maate at utvide sin eksport i disse markeder; men det er sikkert, at den som begynder dermed og forst imøtekommer disse ønsker fra de mange smaasteder vil bli særdeles godt mottat og erholde visselig ikke store men desto flere gode ordrer. Likeledes vil vedkommende ha de bedste utsigter til at kunne faa beholde og utvide markedet. for at naa disse mindre havne med direkte og bil Hg fragt er motorseilfartøiet det bedste transportmiddel. N.an maa ogsaa være opmerksom paa, at det i dette tilfælde gjælder besøk til lande, hvor motorbrændsel produceres og er at faa i overflod til billige priser. Det er ikke stedet her at gaa i detaljer om organisation aven saadan eksport, men det bør dog fremholdes, at den heldigste fremgangsmaate vilde være, at nogen ikke konkurrerende fabriker og eksportører av fisk, cement, trælast og papir slog sig sammen for i fællesskap at sende sine varer herut i samme fartøi, hvis passende størrelse vilde være fra 600 til 800 tons d. w. Varerne kunde saa efter en hensigtsmæssig foretat ordreoptagelse losses i 4 a 5 havne for hver tur. En flygtig overslagsberegning viser, at man paa denne maate kan hagte sine varer til disse markeder til en fjerdedel av de for oceanlinjerne nugjældende fragtsatser. Som en vigtig fakt<?r i gjennemførelsen av dette hanaelsprogram er tilveiebringelsen av returfragt. fra fleraarig erfaring i disse eksportsterke lande kan jeg paastaa, e.f det ikke vilde volde større vanskeligheter med at opnaa tilstnekkelig fragt for et 700 tons fartøi 4 ganger om aaret av kaffe, kakao, sukker, kopra, huder) dividivi, asfalt og petroleum (sidstnævnte varesort i fate som dækslast) om ikke alt til Norge, saa delvis til nogen [lv nabolandene. Arbeidet her paa stedet med at placere ordres, varemottagelsen og erholdeise av returfragt vil hensigtsmæssigst kunne overlates til en herværende paalitelig og godt indarbeidet pladsagent, helst av norsk eler nærbeslegtet nationalitet. Tilslut maa tilføies, at ved dette programs planlæggelse er Venezuela (tildels ogsaa Colombia) og de ved Trinidad nærliggende Vestindiske 0er medregnet som avsætningsmarkeder, da Trinidad alene frembyr et for litet marked for en handel drevet efter den her anførte rettesnor og hvilken handel i sin egenskap av periferihandel bør ha i sigte et tilstrækkelig omfang for periferiens utvidelse. Ang. han del s ill e t ode r bemerker konsulatet følgende: Da reiser i Vestindien og likesaa i begge de

11 juli 923 F S K E T S GAN G 83 ~ Karabiske republikker Venezuela og Colombo paa grund av faatallige og daarlige indre og ydre kommunikationer er kostbare og tidsspillende, og da markederne herute, frembyr saa mange.fra Europa vidt forskjellig karaktert ræk, som bare gjennem en længere tids studium og erfaring kan benyttes paa rette maate, blir utsendelse bertil av handelsreisende av liten værd. Den bedste maate at bearbeide disse markeder paa er at benytte sig aven paalitelig og erfaren pladsagent, som altid kan følge med i markedernes forskjellige fqrandringer. Særlig i de nu temmelig unormale tider er dette av største betydning. Nedenstaaende punkter ang. do kum e ri ter og p a k n ing bør iagttages ved eksport til herværende steder: a. Det er nødvendig, at faktura og konnossement ankommer tillastemottageren senest samtidig med varernes ankomst hertil; men helst bør papirene sendes med en tidligere leilighet. b. mportørerne betaler som regel ikke sigttratter tørend de har forvisset sig om, at de angjældende varer er ankommet. c. Da tolden for de fleste varesorter beregnes ad valorem efter varens p rod u k t i o n s p ris er det av betydning, at fakturaen enten direkte eller indirekte utviser denne pris. Hvis vareværdien f. eks. kun er anført med ci~. eller fobprisen, blir tolden at utregne efter denne. c. Da tolden for de fleste varesorter beregnes ad ulempe kan gjøres, da tolden erlægges efter ad valoremprincippet. Varerne behandles her temmelig uforsigtig og al ilandforsel foregaar med lægtere. d. Al pakning maa være forsvarlig, hvilket uten ytterside. Dette blir kun til fristelse til pilferage. (Det har dog i det sidste avtat betydelig hermed). B ank o g kre dit for h o l d. Depressionens virkninger kan endnu ikke siges at være overvundet. En aarsak, som bidrager hertil, er de lave noteringer paa verdensmarkedet av koloniens vigtigste eksportprodukter; sukker og kakao. Dette opveies dog' i nogen grad av de høie priser, som for nærværende betales for kokosnøtter og kopra. Tiltrods for depressionen har forretningerne her under forløpne aar indbudt til etablering av ikke mindre end to nye banker: en av disse en Agricultural Bank til støtte og utvidelse av Trinidads plantagedrift, og den anden et avdelingskontor av The Canadian Bank of Commerce. Tidligere er her to banker, som repræsenteret: The Colonial Bank (engelsk) og The Royal Bank of Canada. London arbeider for tiden en komite med utarbeidelsen av et forslag til egen myntsort for det britiske Vestindien. Denne skulde bli dollar (opdelt i 00 cents), men ikke De Forenede Staters dollar, uten en til engelsk sølvmyntfot avpasset dollarenhet, beregnet saaledes, at en engelsk florin (5 shill. 2/) skulde tilsvare en hal',: dollar (50 cents). fiskerierne ved sland. De utenlandske fiskere og den islandske fisl{erilov. Generalkonsulatet i Reykjavik, som tidligere har avgit indberetninger om islandsk lov om ret til fiskeri pad sjøterritoriet av 9 juni 922, hvilken lov traadte i kraft den juli s. a., vil herved henlede opmerksomheten paa lovens 3, som i oversætteise har følgende ordlyd:»fremmede landsfiskere, som maatte drive fiskeri utenfor territorialgrænsen, kan søke ly paa kysten for at redde sig under storm og uveir. Forøvrig er tilhold ved land eller i havn for derfra at drive fiskeri utenfor territorialgrænsen forbudt utlændinger. Det er likeledes forhvdt utenlandske fartøier paa sjøterritoriet eller i havn :tt tilvirke fiskefangst, likesom det er forbudt andre end islandske statsborgere at bringe sin fangst ind paa sjøterritoriet eller i land for der at tilvirke samme«. Med hensyn til spørsmaalet om utenlandske fiskefclrtøiers salg paa sland av fangst, hentet utenfor slands sjøterritorium, uttalte vedkommende islandske mynchghet ifjor paa foranledning at det ikke skulde være utenlandske fartøier forment at opsøke islandsk havn for fangstens salg til islandske statsborgere, naar omfanget derav ikke tydet paa at vedkommende fartøi hadde station eller tilhold i islandsk havn. Avgjørelsen av, i hvilken utstrækning utenlandske f2rtøier faar sælge fangst paa sland, vil efter generalkonsulatets opfatning bero paa et skjøn under hensyntagen til lovens bestemmelser og forholdene forøvrig i det enkelte tilfælde. Det vil være bekjendt at norske sildefiskefartøier ifjor avleverte fangst i Siglufjord og at der pca et bestemt tidspunkt blev sat en grænse for saadan avlevering. Under behandlingen av denne sak blev det cmtydet at omfanget av levering av sild fra et fartoi turde under visse forutsætninger andrage til 500 a 700 tønder uten at dette skulde komme i strid med lovens forskrifter, men at det forøvrig ikke kunde siges noget om, hvorledes der fremtidig vilde bli forholdt. Generalkonsulatet har i maimaaned d. a. utbedt sig en uttalelse fra vedkommende islandske myndighet om, i hvilken utstrækning der iaar sammenholdt med fjor vil være adgang for norske fiskefartøier til at avlevere i islandske havne sildefangst for nedsaltning. Det erholdte svar henviser til uttalelsen ifjor og stadfæster denne. Adgangen til at sælge fangst, hvad enten det er sild, torsk eller andre fiskearter, til islandske statsborgere er følgelig fremdeles avhængig av at omfanget av salget ikke tyder paa at vedk. fartøi har hat tilhold ved slands kyster eller i no gen islandsk havn eller overhodet har benyttet islandsk territorium til støtte under fisket.

12 i 84 F S K E T S o A N O juli 928 Den utenlandske fisketilførsel til Kristiania. Utgjør for ifjor 3.3 mill. kr. Denne tilførsel har ved forskjellige leiligheter været gjenstand for opmerksomhet og det tør maaske være av interesse at se nærmere paa dens størrelse og sammensætning. Foreningen til fremme av fiskeriet i Kristianiafjorden indenfor Drøbak' har i en aarrække ved en tællingsmand optællet den fisk, som tilføres Kristiania brygger. De tal, som nedenfor anføres, er resultater av dette tællingsarbeide. aarene 9022 har fiskeindførselen fra Sverige og Danmark hat følgende værdi: 90. mill. kr mill. kr gjennemsnit for aarene før krigen (904) utgjør værdien.2 mill. kr. Det vil sees at det er i de første aar efter krigen at der finder sted nogen større stigning i den nominelle værdi. 920 naar høiest med 5. mill. kr. forhold til dette aar repræsenterer 92 og 922 en betydelig nedgang. Forskjellen mellem gjennemsnihet før krigen og de senere aars værdi blir jo betydelig mindre, naar der tages hensyn til nedgangen i pengeværdien. Værdien ligger dog reelt set fremdeles over førkrigsværdien. Nedenstaaende tal viser de enkelte indførte fiske~ arter: Torsk stk. Kolje... Lyr... J Sei.... Hvitting. Sypiker.. J 20 snes 5950 snes Øienpaal. flyndre Makre ste Horngjæl sti\.. Aal.... Smaasild. \ ] 8200 liter Græssild. ( Snesesild. lf snes Garnsild. kr. lu stl\ snes snes stk ]50 stk stk snes Laks Hummer stk. l 400 østers snes Det sees at hovedparten av denne indførsel falder paa torsk, i 922 ca. ~); av den samlede værdi. Dernæst kommer makrei og flyndre. De her 3 nævnte arter utgjør den alt overveiende del av denne indførsel, i mill. kr. av den samlede værdi stor 3.3 mill. kr. Det skotske sildefiske. Opgave over sildefisket paa øst og vestkysten av Skotland, ved Orknøerne og Shetlandsøerne og paa kysten av Northumberland fra. januar 923 til 30. juni 923 og for samme tid ifjor. Sted ' Total fangst Saltet, ganet Eksportert crans tdr. tdr j! Vinterfisket. ja' nuar 3mars)!! m ! ! Sommerfisket (fral!. april) Northumberland i : Østkysten ; : l 5 Orknøernc ' Shetland... ] i 43338; : ['JR 2K2 Stornorway ! : l 520 Castlebay ; ~)åb Andre steder vest kysten ! 355 Glasgow K ' i alt sommerfisk~:; 223 ~~_ [ : }Oo 85 l 7582>7 alt for vinter og. sommerfisket.~ , 95992' l O.') G7~) Nyfundlands klipfiskeksport. l\illdre tilfredsstillende salg i Portugal av' fjol'aal'cts re:;fbeholdninger. De nyfundlandske fiskeeksportører ser noget mørkt paa stillingen i Oporto i forbindelse med utsigterne for salget av restbeholdningerne av fjoraarets klipfiskproduktion skriver Newfoundland Trade Review. Beholdningen av nyfundlandsk fisk i Oporto den 4 juni utgjorde kvintaler. Desuten er der flere skibninger underveis med et samlet kvantum av ca kvintaler foruten at et antal farføier ligger færdiglastet for avgang til Portugal med ca kvintaler > Naar disse skibninger kommer frem vil der ialt bli omkring 0000 kvintaler 'i markedet for salg. Fo'rbruket av klipfisk i Oporto i de sidste par uker har været godt, men den almindelige mening blandt ekspoltørerne er, at dette efter al sandsynlighet kan tilskrives det nu indtraadte varme veir, som har foraarsaket et forceret salg, for at faa fisken, som let taper sig med varmen, hurtigst mulig konsumert og del ved forebygge en yderligere forringelse av kvaliteten eller at fisken bl ir fuldstændig ubrukbar til menneskeføde. Utsigterne til at kunne faa fjorfisken rømmet, inden man paabegynder eksporten av nyfisken synes derfor ikke store. Den gjennemsnitlige ukentlige konsum av nyfundlandsfisk i Oporto opgives til 5000 kvintaler, hvorefter det vil medgaa 5 maaneder før nævnte restbeholdninger er disponert.

13 juli 925 FS K E T S GAN G 85 Nyfundlands sælfangst 923. fan g ste n s v æ r d i $ 2 O Værdiutbyttet av Nyfundlands sælfangst iaar blev $ , en forøkelse av $ 297 sammenlignet med fjoraarets sæsong. Antallet av sæl, som blev indbragt av de i sæhangsten deltagende dampere, var iaar mindre end i 922, men til gjengjæld blev der betalt høiere priser for spækket. Der deltok ialt 224 mand, og da de forskjellige sorter sæl indbragt var antallet følgende: young harps 309 old harps, 26 9 bedlamers, 7 young hoods og 63 old hoods. Bruttovegten av hele fangsten utgjorde 2678 tan, og priserne for unge dyr var $ 4.50 og for andre fra $ 3.40 og $ (Newfo~ndland Trade Review). Hvortil indbragt Kystmakrelfisket 923. Til l uken ~.::..::=======:.''.._._~~ Bergen.... Haugesund.... Skudenes.... Stavanger.... Egersund.... Kirkehavn.... Flekkefjord.... Farsund.... Kristiansand.... Lillesand.... Arendal.... Grimstad.... Risør.... Skaatøy.... Langesund.... Nevlunghavn.... Fredriksværn.... Vasser.... Kristianiafjorden. Horten.... Onsøy.... Hvaler.... Fredrikstad.... Fredrikshald.... Tils. " 7/7 Herav c~ l alt Av fangsten er opfisket med garn, med not, resten med dorg eller andre redskaper. Fangstens anvendelse: solgt fersk , iset til eksport , flekket og rundsaltet 6600 Værdien av kystmakrelfisket til 7 juni kan sættes til kr Et fransk forslag om forhøiese av indførselstolden for fersk saltvandsfisk. Legationen i Paris har meddelt Utenriksdepartementet i skrivelse av 25 juni, at der i»journal Officiel«for O juni d. a. findes en rapport fra kammerets toldog traktatkommission angaaende et kommissionen forelagt forslag til forhøiese av toldsatsen for toldtariffens nr. 45, fersk saltvandsfisk. Den 0 februar d. a. bortfaldt den til da for denne vare gjældende toldkoefficient av.9 og tolden er derfor nu den samme som før krigen, nemlig fres pr. kvintal. Kommissionen kommer til det resultat at en passende toldforhøielse ikke vil forhøie fiskeprisene, og foreslaar derfor under hensyntagen til den franske fiskeribedrifts store vanskeligheter, bl. a. paa grund av 8 timersdagens indførelse, at der for fremtiden fastsættes en told for fersk fisk svarende til den toldavgift som blev opkrævet dengang en koefficient av.9 var gjældende. Kanada. Fangsten av to'sk m. v. utgjør i april cwts. Den samlede fangst av fisk paa begge kyster Thut_ gjorde i april maaned cwts. værdsat til $ sammenlignet cwts. værdsat til $ i samme maaned ifjor. Der blev i maanedens løp opfisket cwts. torsk, holje, lysing (hake) og lyr (pollock) mot cwts. i april 922. fangsten av torsk var ca cwts. mindre end i april ifjor. f angsten av»alewives«var mindre end halvdelen ~,aa stor som april 922. fangsten av musling utgjorde 2863 tønder sammenlignet med 959 tønder i april maaned ifjor. Da fiskerne ikke kunde faa utlagt sine teiner, ut hragte hummerfisket kun 2245 cwts. mot cwts. i april 922. Siden sæsongens aapning er der ialt opiisket 8093 cwts. hummer. Av denne mængde er 2599 ('wts. blit skibet fersk og 2747 kasser nedlagt hermetisk.! samme tidsrum ifjor opfiskedes cwts. hummer, hvorav 2 46 cwts. blev skibet fersk og 6422 kasser nedlagt hermetisk. Paa Stillehavskysten var fangsten av laks omtrent dobbel saa stor som i april ifjor mens fangsten av helleflyndre var omtrent den same i april iaar som i april ] 922 meddeler generalkonsulatet i Montreal.

14

15 l' ;~~ Juli l)2j F S K E T S GAN G 87 Bankfiske oktober3 desember 922. Distrikter Kveite Svartkveite Andclles og Bleik... " il' i Rødspætte Lange Blaillange l Brosme, L l ~=.c==_=.c._=cc =ccl, " ksn es... _ L, Værøy \øst J' ' Kristiansllnd Aalesund og Borgund... ' ! lv\oldøen l Opfiske! : ~~:i; ~ds:~;;. Tils. nprildes. Sammc tidsfull L i i ~~t ~895 ~~ ~~~ i l OH i l S i S ' For Sklillllaballken og i frøyaværene intet fiske i ~ kvartal S l7s 9S S ' l 55492S S OS Torsk 3340n l 74 Ol! l S OSS l l l Hyse (), SOO SSS S 8 Sl l 0033 Sei S 3t3 39, l G : los Anden Til D:n:ter _. ~~k :"~;len _._ ~~t, Alldenes og Bleik... ~~.~~~9~~0 Saltet Hjellhængt Anderledes anvendt Lever hl. 5~ 95~;~~~~~6~0 ;~0~ ~~l Øksnes..., _ ' 45 Værøy t ~~~ti,l;~ : : : :.. 3~ ~~~ 4000 :3 :~~ 3: ~~: Aalesund og Borgund Moldøcll j'~~ ~ ~ Opfiskd i okt.des.. ~... l i april~sept.... l 3379 c ll ,. Tils. aprild~;;: 42' " ! Værdi kr S Samme tldsrum l 43595S i l 87097S l S [ [ 7633! ~ ! S l '" l , S l ~ l

16 : 6 ~ : ' 2006 Fiskeutførselen fra januar til 30 juni 923 og uken som endte 30 juni. Toldsteder i Fetsild ". Klipfisk Vaarsild log skar;f,'et Storsild Nor~t~jk} Brisling!sl:;~_nds Khpfisk, sl ndsk Rundfisk R?t Sei Hyse, Anden Rogn sild s: d (. sild norsk :tc. skjær " rund tørfisk tdr. [ tdr. t ' td. td l. \ k5 k \_ tdr. i tdr. Ul. r. <g. \g. g. \.g.!! i Kristiania l Kristiansand l ' Egersund, Stavanger... Kopervik ;j8 l Haugesund '2( ';) : 954 Bergen i , ,' ' '79878 Florø !! Måløy !,,432 Aalesund 2 ) t? : Molde }, Kristiansund ,) : ,Trondhjem _ 300: 2305,' , 3800[, Bodø : , 48 Svoh.'ær "~""',' ",.: " Narvk..., 250 Tro,msø...,; Hammerfest ,i 42520; i ! [ 90 9 Vardø... ' ] : 25, 29 Vadsø... 4 i i i i Andre3);~;:253~. 6 ~!~ 85 5~~ =2632 '== ;~ i 49ibi~~~~i3s5i ; 735[ ~!~i)9569i,' ;2,5~t~ 5 ;2 luken! , D.m. tran tdr. R.m. tran tdr. Blank tdr. Brun blank tdr. Brun tde Haakjærr. tdr. 2752; Hærdet Hval Sæl Bottle.. Sild, Toldsteder 'hvaltran tran tran noseiran Sldetran Sild ' fersk røkt tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. k5. Makrei, saltet tdr. Makrei, Laks, Levende fersk fersk aal Anden Fisk fersk fisk Hummer saltet kg, stk. i fartøi l Kristiania Kristiansand.. i ! Egersund , Stavan~er... ' : Kopervk... Haugesund Bergen l Florø Måløy... Aalesund 2) ~ ) Molde... Kristiansund. i ~~d:dhj.e..:::: 653, ~ _ Svol~ær... 8,74 [! Narvk... l i Tromsø [ Hammerfest : Vardø... i 9 i l i Vadsø." '! l' Andre ~,~ 697i~~!J~=_~~_ l 659! 2 743! 282,_3597 ~ H 36 i ~l.! !~~27~ fl ! uken i , : ) Derav fiskemel. 2) Desuten 7600 levermel. alt levermel ;J) alt margarit Fisk saltet i ldr. Sildemel Fiskeguano Sælskind Hermetik

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI.. NORGES FISKERIER. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 0. For årgangene - se Norges Offisielle Statistikk,

Læs mere

Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende!

Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Der er endnu ikke to uker, siden posten gik og der er vel endnu

Læs mere

fra tlskeridirektoren

fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra tlskeridirektren 5 aargang Onsdag 6 mai 1914 Nr. 18 174 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK lnskerbedrft FRA FSKERDREK'l'0REN 6 mai 1914 dette fiske deltar fra

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere

Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen. foto. Baggrund. Hvad skal I lære? Sådan gør du. Opsamling. Kilde

Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen. foto. Baggrund. Hvad skal I lære? Sådan gør du. Opsamling. Kilde Historiefaget.dk: Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen foto Kildekritiske spørgsmål til forordning om negerhandelen af 16. marts 1792. (50 minutter i 7.-9.

Læs mere

DNA-program fra 1894 DET NORSKE ARBEJDERPARTIS PROGRAM

DNA-program fra 1894 DET NORSKE ARBEJDERPARTIS PROGRAM DNA-program fra 1894 DET NORSKE ARBEJDERPARTIS PROGRAM Grundaarsagen til den sociale elendighed, aandelig underkuelse og politiske afhængighed, er det forhold, at arbejdsmidlerne (grund, jord, bjergværker,

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Trykt 90: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés). Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

SEILINGSPLAN FOR M/K FOLKVANG TIL BREST LØRDAG 26. MAI TIL LØRDAG 11. AUGUST - 2012

SEILINGSPLAN FOR M/K FOLKVANG TIL BREST LØRDAG 26. MAI TIL LØRDAG 11. AUGUST - 2012 SEILINGSPLAN FOR M/K FOLKVANG TIL BREST LØRDAG 26. MAI TIL LØRDAG 11. AUGUST - 2012 Seilingsplanen er utarbeidet med gode marginer som bør gi muligheter for å seile mest mulig på dagtid og tilbringe de

Læs mere

I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat.

I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat. Utskrift Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, 2004, HKL. Nordre Bergenhus Amtstidende, 18.09.1874 I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat. (af Overrettssagfører L. Smitt.) I Nordre Bergenhus

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique.oflicielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique.oflicielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique.oflicielle de la Norvège, série V.) 77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. januar 90, december 908. Trykt 909: Nr.

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Si\\psfl\\\ p^s ift the ni^kt.., CHRISTIAN. sonnefi5ch(u) A,^ i/j r.a ^

Si\\psfl\\\ p^s ift the ni^kt.., CHRISTIAN. sonnefi5ch(u) A,^ i/j r.a ^ .' i/j r.a ^ Si\\psfl\\\ p^s ift the ni^kt.., CHRISTIAN sonnefi5ch(u) A,^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/samlededramatisk03heib

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri.

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. Beretning den økonomiske Tilstand Romsdals Amt i Femaaret 1891-1895. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. 1897. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Sl\lpså\^t p^is ift the n't«kt.., CHRISTIAN SOMMERSCHIU)

Sl\lpså\^t p^is ift the n't«kt.., CHRISTIAN SOMMERSCHIU) H Sl\lpså\^t p^is ift the n't«kt.., CHRISTIAN SOMMERSCHIU) Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto Iittp://www.arcliive.org/details/samlededramatisk04lieib SAMLEDE

Læs mere

VÅBEN NA KA MA LA SkH Sm Form Skade AS Mag. InI AR.455 Webley Mk. 6 5/+6 12/+0 25/-4 50/-7 2 --- D 3d6+3 0,3 6 skud 1d4 16

VÅBEN NA KA MA LA SkH Sm Form Skade AS Mag. InI AR.455 Webley Mk. 6 5/+6 12/+0 25/-4 50/-7 2 --- D 3d6+3 0,3 6 skud 1d4 16 10 5 1 2d4 45 Slag 1d4+4 17 1d4 17 Dolk 2d6+4 8 1d4 8 Kolbe 2d4+4 10 1d4+1.455 Webley Mk. 6 5/+6 /+0 25/-4 50/-7 2 --- D 3d6+3 0,3 6 skud 1d4 16 35 år, 185 cm og 88 kg. God opdragelse Overklasse tilknytning

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Lov om handelsnaering

Lov om handelsnaering Lov om handelsnaering af 16de juli 1907. FØRSTE KAPITEL. Kjøbmandshandel. 1. Naar ikke andet udtrykkelig er sagt i denne lov, udkræves handelsret som kjøbmand af den, som for egen regninig, selv eller

Læs mere

2 3 2 rotografisaijiliiigeii EJNAR GJESS1NG DEN F RIE UDSTILLING 1 1 0. 24. DECEMBER 1918

2 3 2 rotografisaijiliiigeii EJNAR GJESS1NG DEN F RIE UDSTILLING 1 1 0. 24. DECEMBER 1918 2 3 2 rotografisaijiliiigeii 038 EJNAR GJESS1NG DEN F RIE UDSTILLING 1 1 0. 24. DECEMBER 1918 iotograiisaijilingeii Kunstmaler Ejnar Gjessing er demitteret til Kunstakademiet fra Vermelirens Tegneskole.

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

NIELS WALDEMAR LARSENS NIELS WALDEMARS

NIELS WALDEMAR LARSENS NIELS WALDEMARS NIELS WALDEMAR LARSENS DAGBOK KAP 3 NIELS WALDEMARS REISE! "! !"#$%&'($)#*(+%&)(,-./&0+(&+#"%#!&*#)&-(+/&+.%#!-#+,&"&12324&1233&!"#"#$% I 2009 fikk Stavanger sjøfartsmuseum en verdifull gave: % Avskriften

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

EN KRØNIKE. Fra år 1940 til år 1959. Thorbjørn. familierne. Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr.

EN KRØNIKE. Fra år 1940 til år 1959. Thorbjørn. familierne. Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr. EN KRØNIKE Fra år 1940 til år 1959 Thorbjørn og familierne Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr. Berger ( Bergen 1943 ) Far Thomas Thorbjørn Mor Asta 2 Forord Skæbnen

Læs mere

Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m. v.

Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m. v. 23 Febr. 1866 Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m. v. (Indenrigsministeriet). Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.2 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.3 Transportmarked Traditionelt

Læs mere

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16.

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. august 2013 Ivar Aasen 1871 Universitas Regia Fredericiana 1854 23.08.2013

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå http://naustdal.slekt.name/ Edited by Sigmund Svoen Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå Marianne, gift på Fitje 1888 med Kristoffer Ullaland frå bruk nr. 1. på Ullaland. Dei reiste til Amerika

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Afhøring Anna Sofie Jensen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 5056)

Afhøring Anna Sofie Jensen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 5056) 1 Politiets procedure i København, når en kvinde mistænkes for at leve af at prostituere sig. Københavns Politi Hovedstationens 3die Afdeling d. 29. Januar 1904 Afhøring af Anna Sofie Jensen der er mistænkt

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 December 2002 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 x Ultimo juli 2001 var der i Århus Amt 51 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908.

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Brev af 1 vægtklasse sendt fra Skærvad til Consul A. K. Carøe i Liverpool

Læs mere

Det meste af havet er fisketomt

Det meste af havet er fisketomt OVERBLIK januar 2014 Det meste af havet er fisketomt Der har i den offentlige debat været rejst en række spørgsmål vedr. fiskeriressourcerne i Grønland. Hvorfor er Grønlands fiskeriudbytte lavt i sammenligning

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

3. Caroline kører fra Wien til Paris. Turen er 1275 km lang, og den varer 17 timer. Hvor mange km har hun gennemsnitligt kørt pr. time?

3. Caroline kører fra Wien til Paris. Turen er 1275 km lang, og den varer 17 timer. Hvor mange km har hun gennemsnitligt kørt pr. time? 1. Nicoline rejser til Holland i ferien. Hun er borte fra og med den 22. juni til og med den 6. august. Hvor mange dage er hun borte? HUSK!: Der er 30 dage pr. måned i matematikkens verden 2. Martin køber

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor August 2004 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 x Ultimo juli 2003 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x Sengekapaciteten

Læs mere

VW fra topscorer til bundprop

VW fra topscorer til bundprop 18 Børsen Torsdag den 1. december 2009 DAX 0 Indeks, Tyskland 500 5500 4500 +25,% 500 1.12. 08 29.12. 09 VW fra topscorer til bundprop PARIS Det tyske DAX0 indeks er kun steget 22 pct. i år, og det er

Læs mere

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2010 KOM(2010)336 endelig 2010/0183 (COD) C7-0157/10 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 af om ændring af Rådets forordning (EF)

Læs mere

Unummerert bilag qb 216

Unummerert bilag qb 216 153 Unummerert bilag qb 216 Med blyant: b Extract Af de indkomne Bemærkninger over nogle af de vigtigste Puncter i det fra de svenske Commissarier indleverede Forslag til en Forandring i Kongeriget Norges

Læs mere

Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli

Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli Sommerstevnet 2014 Side 1 Rytterne har ordet! Sommerstevnet arrangeres den først uken i juli. Stevnet strekker seg over en periode på 9 dager. Uten frivillig

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland

Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland Udført for Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) af GEMBA Seafood Consulting A/S. Juni 2011 GEMBA Seafood Consulting

Læs mere

06-02-2014. Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014. Afgrøder Kornmarkedet. Spidskompetencer. John Jensen. Bestyrelsesarbejde.

06-02-2014. Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014. Afgrøder Kornmarkedet. Spidskompetencer. John Jensen. Bestyrelsesarbejde. 06-02-2014 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014 John Jensen Handels Rådgiver Certificeret Rådgiver røde investerings

Læs mere

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Kastrup Broforening en udstilling Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Kastrupfiskerne og havnen Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling viser fra den 1. juni og frem til

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15. Danmark 19-08-2015

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15. Danmark 19-08-2015 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15 Markedsnyt 19-08-15 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.900 stk. Afregningspriser

Læs mere

XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug.

XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug. XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning om den økonomiske Tilstand m. v. i Romsdals Amt i Femaaret 11--15. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug. Aarene 12, 13 og 14 gav for Jordbrugets Vedkommende i det store

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Bestilling av uniformer: Slik går du frem:

Bestilling av uniformer: Slik går du frem: Bestilling av uniformer: Slik går du frem: Jeg gjør den delen av jobben som går mot Norges Røde Kors. Jeg bistår ikke med å finne rett størrelse. Jeg vedlikeholder en liste som viser hvem som har hvilke

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner, G ISBN: 978-87-9288-11-4 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Økonomi. Valuta...70 Skat...72 Rente og værdipapirer...74. Matematik på VUC Modul 2 Opgaver

Økonomi. Valuta...70 Skat...72 Rente og værdipapirer...74. Matematik på VUC Modul 2 Opgaver Økonomi Valuta...70 Skat...72 Rente og værdipapirer...74 Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul 2,6 - økonomi Side 69 Valuta Tabellen til højre skal bruges i flere af de

Læs mere

Skibet Fredensborg. En storyline om trekantshandelen

Skibet Fredensborg. En storyline om trekantshandelen Skibet Fredensborg En storyline om trekantshandelen Der fremstilles et en planche forestillende et tværsnit af et skib i målestoksforhold 1:10 og et kort over Atlanten med Europa, Afrika og Amerika. Året

Læs mere

Produktionsafgiftfonden - PAF

Produktionsafgiftfonden - PAF Produktionsafgiftfonden - PAF Alle arealer tilplantet med nob og ngr er pligtig at betale Der ydes tilskud til forskning, udvikling og markedsføring efter ansøgning Resultater formidles i årsberetning,

Læs mere

Hvor mange er sikret parkeringsplads ved arbejdet i vore store byer?

Hvor mange er sikret parkeringsplads ved arbejdet i vore store byer? NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk noahtrafik@noah.d København den 13. marts 2012 Til Folketingets Transportudvalg og Skatte- og afgiftsudvalg Danske bilister sparer årlig

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0206 Klageren: XX på vegne YY 0590 Oslo, Norge. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører:

Læs mere

Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab

Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab NFT 1/1993 Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab Indlæg på Nordisk Seminar om Forbrugerforsikring, Stockholm 1992 af landsdommer Preben Lyngsø, Danmark Den bærende ide bag det regelkompleks,

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01)

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) 16/07/2015 RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) Dette dokument indeholder de modtagne spørgsmål, samt Københavns Kommunes ("Ordregivers") svar derpå. Bemærk:

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere