Introduktion. STOQ SQL Server. Introduktion til STOQ-systemet for nye brugere. Januar, 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion. STOQ SQL Server. Introduktion til STOQ-systemet for nye brugere. Januar, 2007"

Transkript

1 STOQ SQL Server Introduktion Introduktion til STOQ-systemet for nye brugere Januar, 2007 Sag nr Version 3.0 Dato Udarbejdet af JNS Rambøll Danmark A/S Bredevej 2 DK-2830 Virum Danmark Telefon

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Overordnet arkitektur og dataflow 1 3. Vandmiljødata 3 4. Programmoduler Moduler til indtastning og behandling af data Moduler til import/eksport af data og udskrift af rapporter Systemnære moduler 6 5. Funktionalitet Beregninger Grafiske præsentationer 9 6. Brugerfladen Hvordan kommer jeg i gang? 13 I

3 1. Indledning Den daværende danske regering fremsatte i 1987 Handlingsplan mod forureningen af det danske vandmiljø med næringssalte, som omfatter foranstaltninger vedrørende spildevandsrensning, opbevaring og udbringning af husdyrgødning m.m. Målet var over en 5-årig periode at nedbringe den samlede kvælstofudledning med 50 % og den samlede fosforudledning med 80 %. For at nå det mål, var omfattende investeringer inden for landbrug, industri og kommunale renseanlæg nødvendige. I forbindelse med vandmiljøplanen blev der etableret et landsdækkende program til overvågning af vandmiljøet. Hensigten med overvågningen er at eftervise effekten af de reguleringer og investeringer, der er konsekvensen af Vandmiljøplanen. Ved overvågningen er der etableret en systematisk indsamling af data, som muliggør en opgørelse af belastningen af vandmiljøet, dvs. vandløb, søer og marine områder, fordelt på forskellige kilder, og en samlet vurdering af ændringerne af vandets kvalitet i vandkredsløbets forskellige led. Overvågningsprogrammet er revideret flere gange. Den nuværende revision, NOVANA, blev iværksat i Indsamlingen af data er i perioden frem til kommunalreformen i 2006/2007 udført af amterne, bistået af indberetninger fra kommunerne. På baggrund af de indsamlede data har amterne årligt udarbejdet lokale redegørelser, og de indsamlede og forarbejdede data er indberettet til Danmarks Miljøundersøgelser, DMU, og Miljøstyrelsen, som har udarbejdet landsdækkende redegørelser. Dataindsamlingen iht. NOVANA varetages fremover af hovedsagelig af statens Miljøcentre. Til registrering, lagring og indberetning af de indsamlede overvågningsdata har amterne over en flerårig periode bl.a. anvendt databasesystemet STOQ. I forbindelse med kommunalreformen 2006/2007 besluttede staten at overtage og videreføre systemet, idet amternes data blev samlet i én fælles offentlig STOQ-database, som er tilgængelig for alle involverede parter, dvs. statens miljøcentre, kommunerne, DMU og Miljøstyrelsen. Formålet med denne vejledning er at give nye brugere en introduktion til databasesystemet STOQ. Notatet gennemgår systemets bestanddele, opbygning, betjening og funktionalitet overordnet. Til hvert af systemets programmoduler er udarbejdet en brugervejledning, som i detaljer forklarer, hvordan det pågældende programmodul skal betjenes. Der henvises hertil for uddybende dokumentation af modulernes dataindhold, betjening og funktionalitet. 2. Overordnet arkitektur og dataflow STOQ består af en Microsoft SQL Server baseret relationsdatabase og 12 programmoduler. Både database og programmoduler er installeret hos CFK i København. 1/13 1/12

4 Klient Databaseserver Citrixserver Miljøcenter (stat) Skærmbilleder Klient Kommune CFK Klient DMU Indtastning Feltmålinger fra sonder Tekstfiler Programmoduler Indberetning til DMU Standat-filer Analyseresultater fra laboratorier Standat-filer Database STOQ Rapporter, regneark, grafiske afbildninger, Surfer, GIS Tekstfiler, print Fig Citix-miljø og dataflow til og fra STOQ-systemet. 2/13 2/12

5 Modulerne er tilgængelige for systemets brugere via Citrix baserede forbindelser, dvs. applikationerne afvikles på CFK s servere og skærmbillederne formidles ud til brugerne. Input til STOQ-systemet er resultater fra laboratorieanalyser af prøver og målinger i felten. Laboratorierne fremsender typisk analyseresultater og andre data fra tilsynene i form af Standat-filer. Målinger, som er foretaget med måleudstyr i felten, importeres fra tekstfiler i forskellige dataformater, der er udviklet specielt til udstyret. Et eksempel er Arop dataformatet, som anvendes af GMI. Derudover kan data selvfølgelig indtastes og vedligeholdes i programmodulernes skærmbilleder. En lang række af oplysningerne i STOQ kan importeres fra Standat-filer. Standat-formatet anvendes således ikke kun til import af data fra laboratorier, men til import af data fra eksterne parter generelt. Dataflowet til og fra STOQ-systemet er illustreret nederst på fig Rådata og beregnede data kan vha. STOQ s programmoduler udskrives i rapporter, overføres til regneark, afbildes grafisk og eksporteres til GIS eller andre programmer til efterbehandling af data, f.eks. programmet Surfer. Endelig kan data efter behandling indberettes til DMU i Standat-format. Bemærk, at data importeres og eksporteres udelukkende vha. datafiler. Der er ikke direkte kontakt til andre databasesystemer. 3. Vandmiljødata I STOQ lagres oplysninger om vandløb, søer og marine områder. Oplysningerne falder inden for kategorierne fysiske og kemiske data, plankton, vegetation og sporstoffer (miljøfremmede stoffer), se fig Alle data relaterer til recipienter/oplande øverst i datahierarkiet, og inden for hver boks i figuren forgrener oplysningerne sig i underhierarkier, typisk med udgangspunkt i prøvetagningsstederne (stationer). Detaljerne kan aflæses i databasedokumentationen. STOQ dækker kun en del af oplysningerne, der indgår i NOVANA programmet. 4. Programmoduler Oplysningerne i STOQ-databasen håndteres vha. i alt 12 programmoduler, som falder inden for 3 kategorier: Indtastning, beregning, udskrift og præsentation af data. Import og eksport af data i forskellige dataformater og udskrift af rapporter. Systemnære opgaver. Programmodulerne til indtastning, beregning, udskrift og præsentation af data svarer stort set grupperingen af data i fig. 3-1, dvs. for hver boks i diagrammet er et programmodul tilgængeligt til håndtering af de pågældende data. 3/13 3/12

6 Recipienter og oplande Punktkilder og spredt bebyggelse Vandløb fysik/kemi Søer, fysik/kemi Søer, plankton Søer, vegetation Marine områder, fysik/kemi Marine områder, plankton Marine områder, vegetation Marine områder, sporstoffer Fig Vandmiljødata, der kan lagres og behandles i STOQ. Dog er der endnu ikke udviklet et programmodul til marin bundvegetation, da disse data er nye i STOQ-sammenhæng. I kildeopsplitningsmodulet håndteres data vedr. recipienter, oplande, punktkilder og spredt bebyggelse (øverst på figuren) foruden andre data med relation til kildeopsplitningen. En række grundlæggende oplysninger deles af flere af programmodulerne inden for samme recipienttype. I sømodulet og søplanktonmodulet er stationer, tilsyn og feltmålinger fælles data. Det samme gælder det marine modul (fysik/kemi), det marine planktonmodul og det marine sporstofmodul. 4.1 Moduler til indtastning og behandling af data For alle moduler gælder, at målte og beregnede data kan afbildes grafisk, behandles statistisk (f.eks. tidsvægtet middel), eksporteres til regneark og udskrives i rapportform. De to planktonmoduler giver mulighed for at sammenholde biologiske data og fysisk/kemiske data grafisk. Vandløbsmodul Vandløbsmodulet omfatter fysiske og kemiske data fra vandløbstilsyn og hydrometriske data (døgnmiddelvandføringer). Tilsynsdata importeres fra Standat-filer eller indtastes, og døgnmiddelvandføringer importeres vha. tekstfiler fra hydrometriske programmer, f.eks. Hymer. Hvis vandføringen kun kendes på tilsynstidspunkterne, kan døgnmiddelværdier af vandføringen beregnes ved QQ-korrelation. 4/13 4/12

7 Stoftransporten ved vandløbsstationerne beregnes i ved C-lineærinterpolation eller trapezintegration. Sømodulet Sømodulet omfatter fysiske og kemiske data fra søtilsyn samt data, der indgår i massebalancerne for søerne. Massebalancerne opstilles til bestemmelse af bl.a. opholdstid og stoftilbageholdelse (retention). Vand- og stoftransport ved søernes tilløb og afløb fås fra de beregnede transporter i vandløbsmodulet. Kildeopsplitningsmodulet Kildeopsplitningsmodulet anvendes til den mest komplekse funktionalitet i STOQ, nemlig udførelse af kildeopsplitningsberegninger. I modulet opbygges hierarkiske strukturer af recipienter og oplande, og belastningen fra kilderne i oplandene indtastes eller importeres. I beregningerne anvendes stoftransporten ved vandløbsstationerne længst nedenstrøms i de målte oplande, beregnet vha. vandløbsmodulet, og stoftilbageholdelsen i søerne, beregnet vha. sømodulet. Desuden anvendes i kildeopsplitningen tilnærmede værdier af stoftilbageholdelsen i umålte søer og tilførsler fra umålte oplande. Begge beregnes i kildeopsplitningsmodulet. Resultaterne af kildeopsplitningsberegningerne kan afbildes grafisk i form af summerede stolpediagrammer, idet summerne, også kaldet temaer, defineres af brugerne på forhånd. Marint modul Det marine modul omfatter fysiske og kemiske data fra tilsyn med marine stationer. Tilsynsdata importeres normalt fra Standat-filer, Arop-filer (GMI) eller indtastes. Lyssvækkelsen kan beregnes og sammenholdes med den målte sigtdybde. Resultater fra kontroller af sonder og analysemetoder kan importeres eller indtastes. Søplanktonmodul Vha. søplanktonmodulet håndteres data vedr. plankton i søer. Resultater fra analyse af planktonprøverne kan importeres, men hvis man selv tæller og måler planktonarterne, kan resultaterne biovolumen og kulstofindhold beregnes vha. modulet. Zooplanktonets græsning af fytoplanktonet kan beregnes. Resultaterne af beregningerne kan afbildes grafisk og sammenholdes med de fysisk/kemiske data fra sømodulet. Marint planktonmodul Som søplanktonmodulet, dog kan zooplanktonets græsning ikke beregnes. Også her kan planktondata i de grafiske afbildninger sammenholdes med de fysiske og kemiske data fra det marine modul. 5/13 5/12

8 Søvegetationsmodul Søvegetationsmodulet anvendes til registrering af data fra. undersøgelser af vegetationen i søer, bl.a transektundersøgelser. Transektdata kan importeres fra CSV-filer, og skærmbillederne i modulet matcher skemaerne i den tekniske anvisning, således at det er forholdsvis nemt at indtaste data i modulet. Det relative plantedækkede areal RPA og relative plantedækkede volumen RPV kan beregnes. Marint sporstofmodul Det marine sporstofmodul er først og fremmest beregnet til indtastning af data vedr. sporstoffer i marin biota og sediment. Sporstofkoncentrationerne kan dog sammenholdes grafisk med de fysisk/kemiske data fra det marine modul. 4.2 Moduler til import/eksport af data og udskrift af rapporter Importmodulet Importerne, nævnt ovenfor i afsnit 4.1, udføres vha. importmodulet, som importerer data i STOQ-databasen fra tekstfiler i forskellige formater, hvoraf det væsentligste format er Standat. Data kan desuden importeres fra Arop-filer, Aquamatic-rapporter, søsondefiler og en række andre afgrænsede filformater (CSV-filer). Eksempler er døgnmiddelvandføringer, vandstande, stoftransport i vandløb, udledning fra punktkilder og udledning fra spredt bebyggelse. Formaterne er dokumenteret i vejledningen til Importmodulet og i on-line hjælpen. Indberetningsmodulet Indberetningsmodulet anvendes til indberetning af hovedparten af oplysningerne i STOQ til DMU i Standat-format. Rapportmodulet Vha. rapportmodulet kan man beregne og udskrive forskellige rapporter med simple, statistiske data, fælles for vandløbsdata, sødata og marine data, f.eks. middel, median, tidsvægtet middel og min. og max. 4.3 Systemnære moduler Værktøjsmodulet Værktøjsmodulet anvendes af superbrugere til forskellige systemnære opgaver, f.eks. genberegning af metadata, opdatering af lagkoder for prøver, opdatering af koblingskodelisten (Standat) og udførelse af SQL-kommandoer. Almindelige brugere kan have gavn af værktøjsmodulet til udtræk af data fra databasen vha. SELECT- 6/13 6/12

9 kommandoer. For at få fuldt udbytte af disse er det dog nødvendigt at have et godt overblik over databasens indhold og struktur. 5. Funktionalitet STOQ er ikke kun et system til indtastning, lagring og udskrift af data, men indeholder megen funktionalitet fra check af et formeludtryks syntaks, over beregninger, f.eks. beregning af stoftransport i vandløb og lyssvækkelse ved marine stationer, til grafiske afbildning af målte og beregnede data. 5.1 Beregninger Den primære funktionalitet i systemet er kildeopsplitningen, som muliggør en opgørelse af belastningen af vandmiljøet, fordelt på de forskellige kilder. Kildeopsplitningsberegningen er ikke indbygget i systemet efter black box princippet, dvs. således at man først opbygger alle inddata, udfører beregningen ved klik på en knap og sluttelig præsenterer resultaterne. Beregningen udføres trinvis, og brugeren har fuld adgang til præsentation og behandling af de mellemresultater, der produceres undervejs. Årsagen til dette er, at brugerne ofte har behov for delberegningerne til andre formål end blot kildeopsplitning. F.eks. kan man forestille sig, at der til nærmere analyse af forholdene i en sø er behov for at opstille en massebalance for søen og studere resultaterne af denne. Brugerne har med andre ord behov for både en ad-hoc adgang til systemets funktionalitet og en mere sammenhængende adgang. En anden årsag til opdelingen af kildeopsplitningen er, at delberegningerne og de involverede data har været administreret af forskellige afdelinger i amternes tekniske forvaltninger. Kildeopsplitningen er skitseret overordnet på fig Den samlede beregning involverer tre af STOQ s programmoduler: Vandløbsmodulet (stoftransport ved oplandsstationer) Sømodulet (stoftilbageholdelse i målte søer) Kildeopsplitningsmodulet (øvrige beregninger) Delberegningerne undervejs i forløbet kommenteret på figuren. Første delopgave er beregning af stof- og vandtransport ved vandløbsstationerne længst nedenstrøms i de målte oplande. Dernæst opbygges kildeopsplitningsstrukturerne, dvs. sammenhængende hierarkiske strukturer bestående af recipienter og oplande, i kildeopsplitningsmodulet. Punktkilder og søer kobles til de oplande/recipienter, de ligger inden for eller udleder til. Punktkildeudledningerne indtastes eller importeres. 7/13 7/12

10 For målte søer opbygges i kildeopsplitningsmodulet en lokal struktur bestående af søen og dens umålte opland, til beregning af tilførslerne til søen fra det umålte opland. Derefter opstilles i sømodulet en massebalance for søen til bestemmelse af stoftilbageholdelsen i søen. 1. Stoftransport ved oplandsstationer (vandløbsmodul) 2. Tilførsler til søer fra punktkilder og umålte søoplande (kildeopsplitningsmodul) 3. Stoftilbageholdelse i målte søer (sømodul) 5. Tilførsler fra umålte kystoplande (kildeopsplitningsmodul) 4. Tilførsler fra punktkilder, spredt bebyggelse, natur og atm. deposition (kildeopsplitningsmodul) 6. Kildeopsplitning (kildeopsplitningsmodul) Fig Kildeopsplitningsberegning (Jammerland Bugt). Fokus rettes derefter mod den overordnede kildeopsplitningsberegning. Data vedr. belastning fra spredt bebyggelse, natur og atmosfærisk nedfald (deposition) opbygges i kildeopsplitningsmodulet, tilførsler fra umålte kystoplande og stofretentionen i umålte søer i oplandene beregnes, og sluttelig udføres den egentlige kildeopsplitningsberegning, som involverer alle data opstrøms for et udvalgt led i strukturen, typisk et kystafsnit, en fjord eller et marint område. 8/13 8/12

11 Detaljerne i processen er forklaret nærmere i brugervejledningerne til de tre involverede programmoduler. Beregningen er gennemgået overordnet her for at give et samlet overblik over forløbet. I statens miljøcentre vil beregningen givetvis involvere medarbejdere fra forskellige afdelinger eller grupper, og det kan anbefales at afdelingerne eller grupperne sammen planlægger forløbet i starten af perioden, hvor beregningerne skal gennemføres, så alle hver i sær er klar over, hvilke opgaver der skal udføres, hvilken rækkefølge opgaverne skal udføres i, og hvornår de skal udføres. Ud over kildeopsplitningen, der er den dominerende beregning i STOQ, findes i programmodulerne en række andre beregninger, f.eks. QQ-korrelation (vandløbsmodul) Lyssvækkelse ved marine stationer (marint modul) Beregning af biomasse og kulstofindhold (planktonmoduler) Beregning af RPA og RPV for søer (vegetationsmodul) Beregningerne er som den øvrige databehandling rettet imod at kunne gennemføre den skriftlige og elektroniske rapportering af overvågningsdata henhold til de gældende tekniske anvisninger og det gældende paradigma. 5.2 Grafiske præsentationer I langt de fleste af STOQ s programmoduler kan både målte og beregnede data afbildes grafisk, enten med tiden som parameter (tidsserier) eller som XY-afbildninger. Modulerne er udstyret med en fælles grafikdel, hvor udseendet af de grafiske afbildninger kan justeres og hvor man kan udføre simple statistiske behandlinger af data, f.eks. tidsvægtet middel, fraktilværdier, regression og Kendall s test. Efter import af målte data anvendes tidsserier ofte til kvalitetssikring af målingerne, idet importmodulet checker datafilernes syntaks, men ikke målingernes størrelsesorden. En måling med forkert størrelsesorden afsløres hurtigt i en grafisk afbildning. Målte data mærkes med bogstavkoder, som oplyser, om den pågældende måling er godkendt, afvist eller korrigeret. For at sammenligne målte værdier fra et udvalgt år med værdierne i de øvrige år har man mulighed for at folde tidsserien sammen, dvs. afbilde data for det udvalgte år med indhylningskurven for de øvrige års data som baggrund. Et eksempel er vist på på fig Grafikdelen er udstyret med et panel til kontrol af de forskellige beregningsfunktioner, zoom og til justering af afbildningens udseende. Betjeningen af kontrolpanelet er omtalt i den særskilte brugervejledning til STOQ s grafikdel. Beregningsresultater kan afbildes grafisk på forskellig vis, f.eks. som liniegrafer, stolpediagrammer, summeret stolpe eller arealgrafer (plankton). På fig. 5-3 er resultaterne af en kildeopsplitningsberegning vist som summeret stolpe. Stolperne i diagrammet svarer til temaet: 9/13 9/12

12 Fig Sammenfoldning af tidsserie af målinger. Fig Tematisk afbildning af kildeopsplitningsresultater. 10/13 10/12

13 Punktkilder, landbrug og øvrige kilder Temaerne opbygges af brugerne efter eget valg, så de ligger klar til brug til visualisering af beregningsresultaterne. 6. Brugerfladen Programmodulernes brugergrænseflade er opbygget efter et ensartet princip. På fig. 6-1 er et eksempel (vegetationsmodulet) vist. Hovedmenu Ikonbjælke Baggrund Adgang Overlappende skærmbilleder Progress bar Fig Programmodulernes brugerflade. Brugerfladen består af en hovedmenu øverst og derunder en ikonbjælke, som giver kvikadgang til de fleste og vigtigste skærmbilleder i modulet. Skærmbillederne dukker op i området midt på skærmen. De fleste skærmbilleder kan være åbne samtidig, og fælles data i skærmbillederne synkroniseres automatisk, dvs. hvis man f.eks. skifter til en anden station eller et andet tilsyn i et skærmbillede, sker det samme skifte i de øvrige skærmbilleder. 11/13 11/12

14 Data i skærmbillederne er ordnet hierarkisk. Øverste dele af datahierarkiet er anbragt øverst i skærmbilledet, derefter grener data sig ud nedefter og fra venstre mod højre. Et eksempel på et datahierarki er vist på fig Station Tilsyn Prøver Analyseresultater Fig Typisk datahierarki i STOQ. Data skal indtastes i denne rækkefølge. Skærmbillederne indeholder ikke kun data for den pågældende del af datahierarkiet, men også data ovenfor. Data, der ligger ovenfor i datahierarkiet, søges frem, mens data længst nede i hierarkiet indtastes. Knapper med forstørrelsesglas kan bruges til søgning. Rækkefølgen, skærmbillederne betjenes i, svarer ofte til rækkefølgen af knapperne på ikonbjælken, men der er ingen fast regel for dette. Næsten alle skærmbilleder er øverst til venstre i billedet udstyret med en trykknapbjælke, som anvendes til databaseoperationer, f.eks. opret post, gem post og slet post, og til søgning. Betjeningen af knapbjælken er forklaret i detaljer i skærmbilledernes on-line hjælp. Klik på knappen [Hjælp] øverst til højre i skærmbilledet eller tryk på F1 for at kalde hjælpeteksterne frem på skærmen. Til højre på ikonbjælken, se fig. 6-1, oplyses, hvilken adgang brugeren er tildelt til data. Der findes tre slags brugere: RO RW SB Brugere, som kun kan læse data. Brugere, som kan læse, indtaste slette og ændre data. Brugeren kan dog ikke slette data i dybden i databasen. Superbrugere, som kan slette data i dybden i databasen og som kan arbejde frit med artsarkiverne (plankton og vegetation). Bogstavkombinationen vises i det farvede felt på bjælken. Feltet er rødt for RO, grønt for RW og SB. Det er databaseadministratoren hos CFK, som administrerer brugernes adgang til data. Når man har sat et krævende job i gang, f.eks. en søgning eller en beregning, oplyses vha. en progress bar nederst til højre på skærmen, se fig. 6-1, at systemet arbejder. Ofte oplyses også, hvor langt systemet er nået i udførelsen (procent). 12/13 12/12

15 Faste indstillinger af programmodulet, f.eks. indstillinger af grafiske præsentationer og skærmbilledernes baggrundsfarver, er tilgængelige via menupunkterne Indstillinger Generelle indstillinger i hovedmenuen. Indstillingerne huskes af modulet og gælder kun for den aktuelle bruger. 7. Hvordan kommer jeg i gang? Der er adgang til STOQ via Danmarks Miljøportal: Adgangen til fagsystemerne via Miljøportalen skal ikke gennemgås her. Der henvises til det vejledende materiale, der udsendes vedr. Miljøportalen. Indgangen til fagsystemerne er dog forholdsvis nem at finde på Miljøportalens side. Hvis ikonerne til programmodulerne ikke dukker op på skærmen, har du sandsynligvis ikke adgang til STOQ. Kontakt da din lokale superbruger, edb-kontaktperson eller CFK. På Miljøportalen kan der være anbragt vigtige bemærkninger til brugerne vedr. STOQ. Sørg for at læse bemærkningerne igennem, før du starter. Før du går i gang med at bruge et programmodul, er det en god ide at læse brugervejledningen til modulet igennem. Brugervejledningerne kan downloades fra Miljøportalen. Programmodulernes on-line hjælp (tryk på F1), giver flere detaljer vedr. databaseoperationer, anvendelse af panelet til kontrol af de grafiske afbildninger og genvejstaster. Sidstnævnte er ret vigtigt. Et godt middel til at undgå musearm er at lære genvejstasterne udenad og bruge dem. Genvejstasterne i STOQ suppleres af de generelle genvejstaster i Windows. Som nævnt i afsnit 5 vedr. systemets funktionalitet skal større beregninger ofte udføres af flere medarbejdere. Sørg derfor for at koordinere arbejdet med de øvrige brugere. Kontakt din lokale superbruger, hvis der er noget, du er i tvivl om, eller kontakt supporten. CFK varetager driften af systemet, opretter nye brugere og administrerer brugernes adgang til data. 13/13 13/12

Indberetning af data til DMU

Indberetning af data til DMU STOQ SQL Server Indberetning af data til DMU Brugervejledning til Indberetningsmodulet Oktober, 2007 Sag nr. 7694229 Version 3.02 Dato 2007-10-04 Udarbejdet af JNS Rambøll Danmark A/S Bredevej 2 DK-2830

Læs mere

Sporstoffer i marin biota og sediment

Sporstoffer i marin biota og sediment STOQ SQL Server Sporstoffer i marin biota og sediment Brugervejledning til det marine sporstofmodul Maj, 2008 Sag nr. 8694229 Version 3.02 Dato 2008-05-22 Udarbejdet af JNS Rambøll Danmark A/S Bredevej

Læs mere

Arealdata

Arealdata Introduktion til fagsystemerne Nedenfor ses en oversigt over de forskellige fagsystemer, som Danmarks Miljøportal giver adgang til via vores brugerstyringssystem. Listen er grupperet efter fagområde. Fagsystem

Læs mere

Værktøj. STOQ SQL Server. Brugervejledning til værktøjsmodulet. Maj, 2008. Sag nr. 8694229 Version 3.03 Dato 2008-05-22 Udarbejdet af JNS

Værktøj. STOQ SQL Server. Brugervejledning til værktøjsmodulet. Maj, 2008. Sag nr. 8694229 Version 3.03 Dato 2008-05-22 Udarbejdet af JNS STOQ SQL Server Værktøj Brugervejledning til værktøjsmodulet Maj, 2008 Sag nr. 8694229 Version 3.03 Dato 2008-05-22 Udarbejdet af JNS Rambøll Danmark A/S Bredevej 2 DK-2830 Virum Danmark Telefon +45 4598

Læs mere

Marine fysiske og kemiske data

Marine fysiske og kemiske data STOQ SQL Server Marine fysiske og kemiske data Brugervejledning til det marine modul Marts, 2015 Sag nr. 6097664 Version 3.05 Dato 2015-03-21 Udarbejdet af JNS Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København

Læs mere

Rapporter. STOQ SQL Server. Brugervejledning til rapportmodulet. Maj, Sag nr Version 3.02 Dato Udarbejdet af JNS

Rapporter. STOQ SQL Server. Brugervejledning til rapportmodulet. Maj, Sag nr Version 3.02 Dato Udarbejdet af JNS STOQ SQL Server Rapporter Brugervejledning til rapportmodulet Maj, 2008 Sag nr. 8694229 Version 3.02 Dato 2008-05-22 Udarbejdet af JNS Rambøll Danmark A/S Bredevej 2 DK-2830 Virum Danmark Telefon +45 4598

Læs mere

Vegetation i søer. STOQ SQL Server. Brugervejledning til søvegetationsmodulet. Juni, 2012. Version 3.04 Dato 2012-06-06 Udarbejdet af JNS

Vegetation i søer. STOQ SQL Server. Brugervejledning til søvegetationsmodulet. Juni, 2012. Version 3.04 Dato 2012-06-06 Udarbejdet af JNS STOQ SQL Server Vegetation i søer Brugervejledning til søvegetationsmodulet Juni, 2012 Version 3.04 Dato 2012-06-06 Udarbejdet af JNS Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S Telefon +45 5161 1000

Læs mere

Gunnar Peter Jensen, Danmark Miljøportal. 4. februar 2010 Miljoeportal.dk 1

Gunnar Peter Jensen, Danmark Miljøportal. 4. februar 2010 Miljoeportal.dk 1 Krav til data i en digital miljøforvaltning Gunnar Peter Jensen, Danmark Miljøportal 4. februar 2010 Miljoeportal.dk 1 Indhold Generelt om miljøportalen Hvilke data finder man i systemerne? Hvilke systemer

Læs mere

Fysiske og kemiske sødata

Fysiske og kemiske sødata STOQ SQL Server Fysiske og kemiske sødata Brugervejledning til sømodulet Juni, 2012 Version 3.04 Dato 2012-06-06 Udarbejdet af JNS Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S Telefon +45 5161 1000 www.ramboll.dk

Læs mere

Grafisk afbildning af data

Grafisk afbildning af data STOQ SQL Server Grafisk afbildning af data Vejledning til betjening af grafik kontrolpanelet Januar, 2007 Sag nr. 5694412 Version 3.0 Dato 2007-01-29 Udarbejdet af JNS Rambøll Danmark A/S Bredevej 2 DK-2830

Læs mere

Fysiske og kemiske vandløbsdata

Fysiske og kemiske vandløbsdata STOQ SQL Server Fysiske og kemiske vandløbsdata Brugervejledning til vandløbsmodulet Juni, 2012 Version 3.04 Dato 2012-06-06 Udarbejdet af JNS Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S Telefon +45

Læs mere

Sagsnr. 27280 BILAG 3

Sagsnr. 27280 BILAG 3 Sagsnr. 27280 BILAG 3 1 Statistik overfladevand - vejledning Udtræk af statistikker på overfladevand forudsætter adgang til Citrix-server, hvilket fås ved henvendelse til supporten. 1. Opret ny mappe Opret

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Vejledning til Borgeronline Statistikmodul

Vejledning til Borgeronline Statistikmodul til Borgeronline Statistikmodul Statistikmodul April 2009 publiceret: Juni 2009 rettet: Juli 2009 Suderbovej 24 9900 Frederikshavn Tlf. 9620 6666 dafolo@dafolo.dk www.dafolo.dk Support: deb@dafolo.dk Log

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Statistik på ajourføring januar - december 2015

Statistik på ajourføring januar - december 2015 Statistik på ajourføring januar - december 2015 Statistik på ajourføring giver et overblik over antallet af redigeringer, herunder oprettelser, rettelser og sletninger, foretaget af de myndigheder, der

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Punktkildernes betydning for fosforforureningen

Punktkildernes betydning for fosforforureningen 6 Punktkildernes betydning for fosforforureningen af overfladevand Karin D. Laursen Brian Kronvang 6. Fosforudledninger fra punktkilder til vandmiljøet Udledningen af fosfor fra punktkilderne har ændret

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

Hvor er data tilgængelige? På Danmarks Arealinformation. Naturstyrelsen Naturstyrelsen Løbende WinBio Ja 4 Systemunderstøttet i ODA

Hvor er data tilgængelige? På Danmarks Arealinformation. Naturstyrelsen Naturstyrelsen Løbende WinBio Ja 4 Systemunderstøttet i ODA Bilag til Dataansvarsaftale Senest revideret september 01 (Type 1-) Vandløb NOVANAovervågning Stationsnet (økologisk) Stations-stamdata Navn Stationsnet (Vand og stoftransport) Stations-stamdata Navn Løbende

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Kom i gang med DANBRO

Kom i gang med DANBRO 1 Indhold... 1 Generelt...2 DANBRO...2 Forkundskaber for at anvende DANBRO...2 Krav til pc...2 Starte DANBRO...2 Installation...3 DANBRO-Manualer...4 Manualer...4 DANBROs Brugergrænseflade...5 Valg af

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn

Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn Overblik over søgemulighederne i Danmarks Naturdata På søgefanebladene kan du kombinere søgekriterier for geografisk område, tidsperiode, arter,

Læs mere

Vejledning til søgning af naturdata

Vejledning til søgning af naturdata Vejledning til søgning af naturdata Søgning via Naturdata og Danmarks Arealinformation Fotograf: Kaare Thyregod Madsen Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort introduktion til, hvordan

Læs mere

Kogebog. Quickmanual til brug af GeoGIS2005 ved Regionerne

Kogebog. Quickmanual til brug af GeoGIS2005 ved Regionerne Kogebog Quickmanual til brug af GeoGIS2005 ved Regionerne Oktober 2009 Kogebog Quickmanual til brug af GeoGIS2005 ved Regionerne Oktober 2009 Ref 4694001 Version 1 Dato 2009-10-05 Udarbejdet af TSL/BRS

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

Skifte til Access 2010

Skifte til Access 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Access 2010 ser meget anderledes ud end Access 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Vejledning om etablering af stoftransportmålestation samt udførelse af feltmålinger og prøvetagning

Vejledning om etablering af stoftransportmålestation samt udførelse af feltmålinger og prøvetagning Vejledning om etablering af stoftransportmålestation samt udførelse af feltmålinger og prøvetagning Januar 2017 Redaktion: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Tekst: Flemming Mønsted Claësson ISBN:

Læs mere

Vejledning Rapportbanken

Vejledning Rapportbanken Vejledning Rapportbanken Version 1.2 (opdateret 18. november 2013) Support KL yder kun begrænset support på anvendelse af Rapportbanken. Brug derfor gruppen KOMHEN 2.0 på Dialogportalen (http://dialog.kl.dk)

Læs mere

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6 Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: Generelt om WWBakt...3 Brugere...3 Anvendelse af patientoplysninger....3 Adgang til programmet...3 Anbefalet skærmindstilling....3 Log på programmet...4

Læs mere

Startvejledning. Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Skifte mellem berøringstilstand og mus Hvis du bruger OneNote

Læs mere

Titel: Stoftransport. Dokumenttype: Teknisk anvisning B01. 08.08.2014 Gyldig fra: 01.01.2012 Sider: 7 Sidst ændret: 26.08.2014

Titel: Stoftransport. Dokumenttype: Teknisk anvisning B01. 08.08.2014 Gyldig fra: 01.01.2012 Sider: 7 Sidst ændret: 26.08.2014 Titel: Stoftransport Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: FDC Ferskvand: Jens Bøgestrand og Jytte Erfurt TA henvisninger TA. nr.: Version: Oprettet: DB01 1 08.08.2014 Gyldig fra: 01.01.2012 Sider:

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Statistik på ajourføring juli - september 2016

Statistik på ajourføring juli - september 2016 Statistik på ajourføring juli - september 2016 Statistik på ajourføring giver et overblik over antallet af redigeringer, herunder oprettelser, rettelser og sletninger, foretaget af de myndigheder, der

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Indholdsfortegnelse Om Trio Forvaltning... 3 Download Trio... 3 Opstart af Trio Forvaltning... 3 Hvis du har Trio installeret i forvejen... 4 Hvis du IKKE har Trio

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Titel: Hydrometriske stationer, Korrelationsberegning, QQ-station

Titel: Hydrometriske stationer, Korrelationsberegning, QQ-station Titel: Hydrometriske stationer, Korrelationsberegning, QQ-station Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Niels Bering Ovesen TA henvisninger TA. nr.: B07 Version: 1.0 Oprettet: Gyldig fra: 01.01.2016

Læs mere

WorldTrack Elektronisk

WorldTrack Elektronisk 2016 WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE V.1 (FEB 2017) WORLDTRACK Ejby industrivej 2, 2600 Glostrup Indhold Indledning... 2 PC Version... 2 Login... 2 Setup...5 SKAT kørselssatser...5 Opret ny bruger...

Læs mere

JAR kommune minimanual. Ver 2.1 2. juli 2009

JAR kommune minimanual. Ver 2.1 2. juli 2009 JAR kommune minimanual Ver 2.1 2. juli 2009 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Generelt om navigering...3 GEM og GODKEND knapperne...4 Startsiden...4 Søg efter en kortlagt grund...4 Opret ny lokalitet...5

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Brugervejledning. til. CR Udvalg

Brugervejledning. til. CR Udvalg Brugervejledning til CR Udvalg Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side Forord 1 Hovedmenuen 2 Generelle forhold i CR Udvalg 4 Aktiv periode 7 Afsnit 2 (Systemtilpasning) Side Databasestier 1 Postnumre

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum Vejledning BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner Version 1.0 August 2011 Byggecentrum Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...4 Formålet med denne vejledning...

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen. Side 1 af 19

Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen. Side 1 af 19 Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen Side 1 af 19 Indhold Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen... 3 Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet... 3 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde...

Læs mere

It-programmet CO 2 -beregning. Vejledning

It-programmet CO 2 -beregning. Vejledning It-programmet CO 2 -beregning Vejledning 18 Kom godt i gang med CO 2 -beregning Vejledning Dataindsamling CO 2 -beregning Vejledning It-programmet CO 2 -beregning Vejledning Virkemiddelkatalog CO 2 -beregning

Læs mere

Brugervejledning til Dyreregistrering

Brugervejledning til Dyreregistrering Brugervejledning til Dyreregistrering Dansk Kvæg 25. februar 2005 Brugervejledning til Dyreregistrering 1/13 Indledning Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

Kom godt i gang med DBA s VurderingsApp

Kom godt i gang med DBA s VurderingsApp Kom godt i gang med DBA s VurderingsApp Vi vil i det følgende give en kort introduktion til, hvordan du kommer godt gang med at anvende Danske BOLIGadvokaters VurderingsApp. Vi vil herudover blot anbefale,

Læs mere

UV-Forum. Konferencesystem for UU ere og Studievalg

UV-Forum. Konferencesystem for UU ere og Studievalg UV-Forum Konferencesystem for UU ere og Studievalg INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Hvordan logger jeg på?... 4 Hvordan ændrer jeg mine personlige oplysninger?... 4 Hvordan opretter jeg et nyt forum?...

Læs mere

Tillægsmodulet Eksport til Navision

Tillægsmodulet Eksport til Navision Tillægsmodulet Eksport til Navision GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...4 Udviklingen af GeoEnviron programmet... 4 Manualen og dens anvendelse... 4 Eksport til Navision...5 Modulets tilføjelser...

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Vandplaner - belastningsopgørelser og overvågning

Vandplaner - belastningsopgørelser og overvågning 18. marts 2011 Flemming Gertz Vandplaner - belastningsopgørelser og overvågning Vandforvaltningen i Danmark har undergået et paradigmeskifte ved at gå fra den generelle regulering i vandmiljøplanerne til

Læs mere

RaaSikkerV3 BRUGERMANUAL

RaaSikkerV3 BRUGERMANUAL RaaSikkerV3 BRUGERMANUAL I GIS 2008 RaaSikker BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GIS ApS RaaSikkerV3 Brugermanual Software manual Udgave: 3.1 Dato: 23-06-08 Udarbejdet af: ASW/NPJ I GIS

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ODIN

KOM GODT I GANG MED ODIN KOM GODT I GANG MED ODIN Anvend denne folder hvis du skal i gang med at bruge ODIN, eller hvis du ønsker vejledning i indberetning af oplysninger om redningsberedskabets udrykningsaktivitet i ODIN. INDHOLD

Læs mere

For at opstarte lagerstyringsmodulet skal du først oprette perioder. Den første periode er beregnet til at angive begyndelsesstatus. (Primo).

For at opstarte lagerstyringsmodulet skal du først oprette perioder. Den første periode er beregnet til at angive begyndelsesstatus. (Primo). Modulet lagerstyring handelsvarer Funktionen til lagerstyring af handelsvarer er et ekstramodul til Næsgaard Mark. Med modulet lagerstyring af handelsvarer er det muligt at registrere beholdninger af planteværnsmidler,

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Brugervejledning Administration af Læringsledelse kortlægninger 2017

Brugervejledning Administration af Læringsledelse kortlægninger 2017 Brugervejledning Administration af Læringsledelse kortlægninger 2017 Administrators overblik Under menuen Overblik vil du altid kunne se status på de forskellige undersøgelser. Her vises i procenter og

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP

VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP KONTAKT NIRAS A/S T: 8732 3232 E: vaegtstop@niras.dk Introduktion til vejledningen Denne vejledning beskriver, hvordan man indsamler, indtaster og monitorerer data

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Statistik på ajourføring november - december 2014

Statistik på ajourføring november - december 2014 Statistik på ajourføring november - december 2014 Statistik på ajourføring giver et overblik over antallet af redigeringer, herunder oprettelser, rettelser og sletninger, foretaget af de myndigheder, der

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere

Efter 1/1 2007 vil alle data vedrørende kommunernes forvaltning på grundvandsområdet findes i PC Jupiter XL samt på Danmarks Miljøportal.

Efter 1/1 2007 vil alle data vedrørende kommunernes forvaltning på grundvandsområdet findes i PC Jupiter XL samt på Danmarks Miljøportal. NOTAT Oplæg om grundvand. Af Carsten Christiansen, konsulent, Kontoret for teknik og miljø, KL Kommunerne får efter 1/1 2007 en række nye opgaver på grundvandsområdet med forvaltning efter vandforsyningsloven,

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Kommenteret dagsorden til Aftaleudvalgets 65. møde. den 29. marts 2006 kl. 13.00- ca. 15.30 på H.C. Andersen Hotel, Odense

Kommenteret dagsorden til Aftaleudvalgets 65. møde. den 29. marts 2006 kl. 13.00- ca. 15.30 på H.C. Andersen Hotel, Odense Danmarks Miljøundersøgelser 13. marts 2006 Rev. 22.03.2006 FORS J. nr. 152/201-0001 Kommenteret dagsorden til Aftaleudvalgets 65. møde den 29. marts 2006 kl. 13.00- ca. 15.30 på H.C. Andersen Hotel, Odense

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1 Sitecore Foundry 4 Kom godt i gang 26. maj 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Præcisering af trendanalyser af den normaliserede totale og diffuse kvælstoftransport i perioden

Præcisering af trendanalyser af den normaliserede totale og diffuse kvælstoftransport i perioden Præcisering af trendanalyser af den normaliserede totale og diffuse kvælstoftransport i perioden 2005-2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. april 2014 30. april 2014 Søren

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21 Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen Side 1 af 21 Indhold Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen... 3 Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet... 3 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde...

Læs mere

Microsoft Project 2013 DK

Microsoft Project 2013 DK Claus Hansen & Peter Kragh Hansen Microsoft Project 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-05-3 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Lettere at indberette naturdata. Ny applikation er nem at bruge og sparer tid

Lettere at indberette naturdata. Ny applikation er nem at bruge og sparer tid Lettere at indberette naturdata. Ny applikation er nem at bruge og sparer tid Ikke alle naturmedarbejdere har taget imod Danmarks Miljøportals applikation NaturAppl med åbne arme. Til gengæld vinder den

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Flerbruger miljø, opdel database

Flerbruger miljø, opdel database Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Flerbruger miljø, opdel database Denne artikel henvender sig primært til begyndere og let øvede brugere af Access der ønsker at vide noget om flerbruger

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere