Introduktion. STOQ SQL Server. Introduktion til STOQ-systemet for nye brugere. Januar, 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion. STOQ SQL Server. Introduktion til STOQ-systemet for nye brugere. Januar, 2007"

Transkript

1 STOQ SQL Server Introduktion Introduktion til STOQ-systemet for nye brugere Januar, 2007 Sag nr Version 3.0 Dato Udarbejdet af JNS Rambøll Danmark A/S Bredevej 2 DK-2830 Virum Danmark Telefon

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Overordnet arkitektur og dataflow 1 3. Vandmiljødata 3 4. Programmoduler Moduler til indtastning og behandling af data Moduler til import/eksport af data og udskrift af rapporter Systemnære moduler 6 5. Funktionalitet Beregninger Grafiske præsentationer 9 6. Brugerfladen Hvordan kommer jeg i gang? 13 I

3 1. Indledning Den daværende danske regering fremsatte i 1987 Handlingsplan mod forureningen af det danske vandmiljø med næringssalte, som omfatter foranstaltninger vedrørende spildevandsrensning, opbevaring og udbringning af husdyrgødning m.m. Målet var over en 5-årig periode at nedbringe den samlede kvælstofudledning med 50 % og den samlede fosforudledning med 80 %. For at nå det mål, var omfattende investeringer inden for landbrug, industri og kommunale renseanlæg nødvendige. I forbindelse med vandmiljøplanen blev der etableret et landsdækkende program til overvågning af vandmiljøet. Hensigten med overvågningen er at eftervise effekten af de reguleringer og investeringer, der er konsekvensen af Vandmiljøplanen. Ved overvågningen er der etableret en systematisk indsamling af data, som muliggør en opgørelse af belastningen af vandmiljøet, dvs. vandløb, søer og marine områder, fordelt på forskellige kilder, og en samlet vurdering af ændringerne af vandets kvalitet i vandkredsløbets forskellige led. Overvågningsprogrammet er revideret flere gange. Den nuværende revision, NOVANA, blev iværksat i Indsamlingen af data er i perioden frem til kommunalreformen i 2006/2007 udført af amterne, bistået af indberetninger fra kommunerne. På baggrund af de indsamlede data har amterne årligt udarbejdet lokale redegørelser, og de indsamlede og forarbejdede data er indberettet til Danmarks Miljøundersøgelser, DMU, og Miljøstyrelsen, som har udarbejdet landsdækkende redegørelser. Dataindsamlingen iht. NOVANA varetages fremover af hovedsagelig af statens Miljøcentre. Til registrering, lagring og indberetning af de indsamlede overvågningsdata har amterne over en flerårig periode bl.a. anvendt databasesystemet STOQ. I forbindelse med kommunalreformen 2006/2007 besluttede staten at overtage og videreføre systemet, idet amternes data blev samlet i én fælles offentlig STOQ-database, som er tilgængelig for alle involverede parter, dvs. statens miljøcentre, kommunerne, DMU og Miljøstyrelsen. Formålet med denne vejledning er at give nye brugere en introduktion til databasesystemet STOQ. Notatet gennemgår systemets bestanddele, opbygning, betjening og funktionalitet overordnet. Til hvert af systemets programmoduler er udarbejdet en brugervejledning, som i detaljer forklarer, hvordan det pågældende programmodul skal betjenes. Der henvises hertil for uddybende dokumentation af modulernes dataindhold, betjening og funktionalitet. 2. Overordnet arkitektur og dataflow STOQ består af en Microsoft SQL Server baseret relationsdatabase og 12 programmoduler. Både database og programmoduler er installeret hos CFK i København. 1/13 1/12

4 Klient Databaseserver Citrixserver Miljøcenter (stat) Skærmbilleder Klient Kommune CFK Klient DMU Indtastning Feltmålinger fra sonder Tekstfiler Programmoduler Indberetning til DMU Standat-filer Analyseresultater fra laboratorier Standat-filer Database STOQ Rapporter, regneark, grafiske afbildninger, Surfer, GIS Tekstfiler, print Fig Citix-miljø og dataflow til og fra STOQ-systemet. 2/13 2/12

5 Modulerne er tilgængelige for systemets brugere via Citrix baserede forbindelser, dvs. applikationerne afvikles på CFK s servere og skærmbillederne formidles ud til brugerne. Input til STOQ-systemet er resultater fra laboratorieanalyser af prøver og målinger i felten. Laboratorierne fremsender typisk analyseresultater og andre data fra tilsynene i form af Standat-filer. Målinger, som er foretaget med måleudstyr i felten, importeres fra tekstfiler i forskellige dataformater, der er udviklet specielt til udstyret. Et eksempel er Arop dataformatet, som anvendes af GMI. Derudover kan data selvfølgelig indtastes og vedligeholdes i programmodulernes skærmbilleder. En lang række af oplysningerne i STOQ kan importeres fra Standat-filer. Standat-formatet anvendes således ikke kun til import af data fra laboratorier, men til import af data fra eksterne parter generelt. Dataflowet til og fra STOQ-systemet er illustreret nederst på fig Rådata og beregnede data kan vha. STOQ s programmoduler udskrives i rapporter, overføres til regneark, afbildes grafisk og eksporteres til GIS eller andre programmer til efterbehandling af data, f.eks. programmet Surfer. Endelig kan data efter behandling indberettes til DMU i Standat-format. Bemærk, at data importeres og eksporteres udelukkende vha. datafiler. Der er ikke direkte kontakt til andre databasesystemer. 3. Vandmiljødata I STOQ lagres oplysninger om vandløb, søer og marine områder. Oplysningerne falder inden for kategorierne fysiske og kemiske data, plankton, vegetation og sporstoffer (miljøfremmede stoffer), se fig Alle data relaterer til recipienter/oplande øverst i datahierarkiet, og inden for hver boks i figuren forgrener oplysningerne sig i underhierarkier, typisk med udgangspunkt i prøvetagningsstederne (stationer). Detaljerne kan aflæses i databasedokumentationen. STOQ dækker kun en del af oplysningerne, der indgår i NOVANA programmet. 4. Programmoduler Oplysningerne i STOQ-databasen håndteres vha. i alt 12 programmoduler, som falder inden for 3 kategorier: Indtastning, beregning, udskrift og præsentation af data. Import og eksport af data i forskellige dataformater og udskrift af rapporter. Systemnære opgaver. Programmodulerne til indtastning, beregning, udskrift og præsentation af data svarer stort set grupperingen af data i fig. 3-1, dvs. for hver boks i diagrammet er et programmodul tilgængeligt til håndtering af de pågældende data. 3/13 3/12

6 Recipienter og oplande Punktkilder og spredt bebyggelse Vandløb fysik/kemi Søer, fysik/kemi Søer, plankton Søer, vegetation Marine områder, fysik/kemi Marine områder, plankton Marine områder, vegetation Marine områder, sporstoffer Fig Vandmiljødata, der kan lagres og behandles i STOQ. Dog er der endnu ikke udviklet et programmodul til marin bundvegetation, da disse data er nye i STOQ-sammenhæng. I kildeopsplitningsmodulet håndteres data vedr. recipienter, oplande, punktkilder og spredt bebyggelse (øverst på figuren) foruden andre data med relation til kildeopsplitningen. En række grundlæggende oplysninger deles af flere af programmodulerne inden for samme recipienttype. I sømodulet og søplanktonmodulet er stationer, tilsyn og feltmålinger fælles data. Det samme gælder det marine modul (fysik/kemi), det marine planktonmodul og det marine sporstofmodul. 4.1 Moduler til indtastning og behandling af data For alle moduler gælder, at målte og beregnede data kan afbildes grafisk, behandles statistisk (f.eks. tidsvægtet middel), eksporteres til regneark og udskrives i rapportform. De to planktonmoduler giver mulighed for at sammenholde biologiske data og fysisk/kemiske data grafisk. Vandløbsmodul Vandløbsmodulet omfatter fysiske og kemiske data fra vandløbstilsyn og hydrometriske data (døgnmiddelvandføringer). Tilsynsdata importeres fra Standat-filer eller indtastes, og døgnmiddelvandføringer importeres vha. tekstfiler fra hydrometriske programmer, f.eks. Hymer. Hvis vandføringen kun kendes på tilsynstidspunkterne, kan døgnmiddelværdier af vandføringen beregnes ved QQ-korrelation. 4/13 4/12

7 Stoftransporten ved vandløbsstationerne beregnes i ved C-lineærinterpolation eller trapezintegration. Sømodulet Sømodulet omfatter fysiske og kemiske data fra søtilsyn samt data, der indgår i massebalancerne for søerne. Massebalancerne opstilles til bestemmelse af bl.a. opholdstid og stoftilbageholdelse (retention). Vand- og stoftransport ved søernes tilløb og afløb fås fra de beregnede transporter i vandløbsmodulet. Kildeopsplitningsmodulet Kildeopsplitningsmodulet anvendes til den mest komplekse funktionalitet i STOQ, nemlig udførelse af kildeopsplitningsberegninger. I modulet opbygges hierarkiske strukturer af recipienter og oplande, og belastningen fra kilderne i oplandene indtastes eller importeres. I beregningerne anvendes stoftransporten ved vandløbsstationerne længst nedenstrøms i de målte oplande, beregnet vha. vandløbsmodulet, og stoftilbageholdelsen i søerne, beregnet vha. sømodulet. Desuden anvendes i kildeopsplitningen tilnærmede værdier af stoftilbageholdelsen i umålte søer og tilførsler fra umålte oplande. Begge beregnes i kildeopsplitningsmodulet. Resultaterne af kildeopsplitningsberegningerne kan afbildes grafisk i form af summerede stolpediagrammer, idet summerne, også kaldet temaer, defineres af brugerne på forhånd. Marint modul Det marine modul omfatter fysiske og kemiske data fra tilsyn med marine stationer. Tilsynsdata importeres normalt fra Standat-filer, Arop-filer (GMI) eller indtastes. Lyssvækkelsen kan beregnes og sammenholdes med den målte sigtdybde. Resultater fra kontroller af sonder og analysemetoder kan importeres eller indtastes. Søplanktonmodul Vha. søplanktonmodulet håndteres data vedr. plankton i søer. Resultater fra analyse af planktonprøverne kan importeres, men hvis man selv tæller og måler planktonarterne, kan resultaterne biovolumen og kulstofindhold beregnes vha. modulet. Zooplanktonets græsning af fytoplanktonet kan beregnes. Resultaterne af beregningerne kan afbildes grafisk og sammenholdes med de fysisk/kemiske data fra sømodulet. Marint planktonmodul Som søplanktonmodulet, dog kan zooplanktonets græsning ikke beregnes. Også her kan planktondata i de grafiske afbildninger sammenholdes med de fysiske og kemiske data fra det marine modul. 5/13 5/12

8 Søvegetationsmodul Søvegetationsmodulet anvendes til registrering af data fra. undersøgelser af vegetationen i søer, bl.a transektundersøgelser. Transektdata kan importeres fra CSV-filer, og skærmbillederne i modulet matcher skemaerne i den tekniske anvisning, således at det er forholdsvis nemt at indtaste data i modulet. Det relative plantedækkede areal RPA og relative plantedækkede volumen RPV kan beregnes. Marint sporstofmodul Det marine sporstofmodul er først og fremmest beregnet til indtastning af data vedr. sporstoffer i marin biota og sediment. Sporstofkoncentrationerne kan dog sammenholdes grafisk med de fysisk/kemiske data fra det marine modul. 4.2 Moduler til import/eksport af data og udskrift af rapporter Importmodulet Importerne, nævnt ovenfor i afsnit 4.1, udføres vha. importmodulet, som importerer data i STOQ-databasen fra tekstfiler i forskellige formater, hvoraf det væsentligste format er Standat. Data kan desuden importeres fra Arop-filer, Aquamatic-rapporter, søsondefiler og en række andre afgrænsede filformater (CSV-filer). Eksempler er døgnmiddelvandføringer, vandstande, stoftransport i vandløb, udledning fra punktkilder og udledning fra spredt bebyggelse. Formaterne er dokumenteret i vejledningen til Importmodulet og i on-line hjælpen. Indberetningsmodulet Indberetningsmodulet anvendes til indberetning af hovedparten af oplysningerne i STOQ til DMU i Standat-format. Rapportmodulet Vha. rapportmodulet kan man beregne og udskrive forskellige rapporter med simple, statistiske data, fælles for vandløbsdata, sødata og marine data, f.eks. middel, median, tidsvægtet middel og min. og max. 4.3 Systemnære moduler Værktøjsmodulet Værktøjsmodulet anvendes af superbrugere til forskellige systemnære opgaver, f.eks. genberegning af metadata, opdatering af lagkoder for prøver, opdatering af koblingskodelisten (Standat) og udførelse af SQL-kommandoer. Almindelige brugere kan have gavn af værktøjsmodulet til udtræk af data fra databasen vha. SELECT- 6/13 6/12

9 kommandoer. For at få fuldt udbytte af disse er det dog nødvendigt at have et godt overblik over databasens indhold og struktur. 5. Funktionalitet STOQ er ikke kun et system til indtastning, lagring og udskrift af data, men indeholder megen funktionalitet fra check af et formeludtryks syntaks, over beregninger, f.eks. beregning af stoftransport i vandløb og lyssvækkelse ved marine stationer, til grafiske afbildning af målte og beregnede data. 5.1 Beregninger Den primære funktionalitet i systemet er kildeopsplitningen, som muliggør en opgørelse af belastningen af vandmiljøet, fordelt på de forskellige kilder. Kildeopsplitningsberegningen er ikke indbygget i systemet efter black box princippet, dvs. således at man først opbygger alle inddata, udfører beregningen ved klik på en knap og sluttelig præsenterer resultaterne. Beregningen udføres trinvis, og brugeren har fuld adgang til præsentation og behandling af de mellemresultater, der produceres undervejs. Årsagen til dette er, at brugerne ofte har behov for delberegningerne til andre formål end blot kildeopsplitning. F.eks. kan man forestille sig, at der til nærmere analyse af forholdene i en sø er behov for at opstille en massebalance for søen og studere resultaterne af denne. Brugerne har med andre ord behov for både en ad-hoc adgang til systemets funktionalitet og en mere sammenhængende adgang. En anden årsag til opdelingen af kildeopsplitningen er, at delberegningerne og de involverede data har været administreret af forskellige afdelinger i amternes tekniske forvaltninger. Kildeopsplitningen er skitseret overordnet på fig Den samlede beregning involverer tre af STOQ s programmoduler: Vandløbsmodulet (stoftransport ved oplandsstationer) Sømodulet (stoftilbageholdelse i målte søer) Kildeopsplitningsmodulet (øvrige beregninger) Delberegningerne undervejs i forløbet kommenteret på figuren. Første delopgave er beregning af stof- og vandtransport ved vandløbsstationerne længst nedenstrøms i de målte oplande. Dernæst opbygges kildeopsplitningsstrukturerne, dvs. sammenhængende hierarkiske strukturer bestående af recipienter og oplande, i kildeopsplitningsmodulet. Punktkilder og søer kobles til de oplande/recipienter, de ligger inden for eller udleder til. Punktkildeudledningerne indtastes eller importeres. 7/13 7/12

10 For målte søer opbygges i kildeopsplitningsmodulet en lokal struktur bestående af søen og dens umålte opland, til beregning af tilførslerne til søen fra det umålte opland. Derefter opstilles i sømodulet en massebalance for søen til bestemmelse af stoftilbageholdelsen i søen. 1. Stoftransport ved oplandsstationer (vandløbsmodul) 2. Tilførsler til søer fra punktkilder og umålte søoplande (kildeopsplitningsmodul) 3. Stoftilbageholdelse i målte søer (sømodul) 5. Tilførsler fra umålte kystoplande (kildeopsplitningsmodul) 4. Tilførsler fra punktkilder, spredt bebyggelse, natur og atm. deposition (kildeopsplitningsmodul) 6. Kildeopsplitning (kildeopsplitningsmodul) Fig Kildeopsplitningsberegning (Jammerland Bugt). Fokus rettes derefter mod den overordnede kildeopsplitningsberegning. Data vedr. belastning fra spredt bebyggelse, natur og atmosfærisk nedfald (deposition) opbygges i kildeopsplitningsmodulet, tilførsler fra umålte kystoplande og stofretentionen i umålte søer i oplandene beregnes, og sluttelig udføres den egentlige kildeopsplitningsberegning, som involverer alle data opstrøms for et udvalgt led i strukturen, typisk et kystafsnit, en fjord eller et marint område. 8/13 8/12

11 Detaljerne i processen er forklaret nærmere i brugervejledningerne til de tre involverede programmoduler. Beregningen er gennemgået overordnet her for at give et samlet overblik over forløbet. I statens miljøcentre vil beregningen givetvis involvere medarbejdere fra forskellige afdelinger eller grupper, og det kan anbefales at afdelingerne eller grupperne sammen planlægger forløbet i starten af perioden, hvor beregningerne skal gennemføres, så alle hver i sær er klar over, hvilke opgaver der skal udføres, hvilken rækkefølge opgaverne skal udføres i, og hvornår de skal udføres. Ud over kildeopsplitningen, der er den dominerende beregning i STOQ, findes i programmodulerne en række andre beregninger, f.eks. QQ-korrelation (vandløbsmodul) Lyssvækkelse ved marine stationer (marint modul) Beregning af biomasse og kulstofindhold (planktonmoduler) Beregning af RPA og RPV for søer (vegetationsmodul) Beregningerne er som den øvrige databehandling rettet imod at kunne gennemføre den skriftlige og elektroniske rapportering af overvågningsdata henhold til de gældende tekniske anvisninger og det gældende paradigma. 5.2 Grafiske præsentationer I langt de fleste af STOQ s programmoduler kan både målte og beregnede data afbildes grafisk, enten med tiden som parameter (tidsserier) eller som XY-afbildninger. Modulerne er udstyret med en fælles grafikdel, hvor udseendet af de grafiske afbildninger kan justeres og hvor man kan udføre simple statistiske behandlinger af data, f.eks. tidsvægtet middel, fraktilværdier, regression og Kendall s test. Efter import af målte data anvendes tidsserier ofte til kvalitetssikring af målingerne, idet importmodulet checker datafilernes syntaks, men ikke målingernes størrelsesorden. En måling med forkert størrelsesorden afsløres hurtigt i en grafisk afbildning. Målte data mærkes med bogstavkoder, som oplyser, om den pågældende måling er godkendt, afvist eller korrigeret. For at sammenligne målte værdier fra et udvalgt år med værdierne i de øvrige år har man mulighed for at folde tidsserien sammen, dvs. afbilde data for det udvalgte år med indhylningskurven for de øvrige års data som baggrund. Et eksempel er vist på på fig Grafikdelen er udstyret med et panel til kontrol af de forskellige beregningsfunktioner, zoom og til justering af afbildningens udseende. Betjeningen af kontrolpanelet er omtalt i den særskilte brugervejledning til STOQ s grafikdel. Beregningsresultater kan afbildes grafisk på forskellig vis, f.eks. som liniegrafer, stolpediagrammer, summeret stolpe eller arealgrafer (plankton). På fig. 5-3 er resultaterne af en kildeopsplitningsberegning vist som summeret stolpe. Stolperne i diagrammet svarer til temaet: 9/13 9/12

12 Fig Sammenfoldning af tidsserie af målinger. Fig Tematisk afbildning af kildeopsplitningsresultater. 10/13 10/12

13 Punktkilder, landbrug og øvrige kilder Temaerne opbygges af brugerne efter eget valg, så de ligger klar til brug til visualisering af beregningsresultaterne. 6. Brugerfladen Programmodulernes brugergrænseflade er opbygget efter et ensartet princip. På fig. 6-1 er et eksempel (vegetationsmodulet) vist. Hovedmenu Ikonbjælke Baggrund Adgang Overlappende skærmbilleder Progress bar Fig Programmodulernes brugerflade. Brugerfladen består af en hovedmenu øverst og derunder en ikonbjælke, som giver kvikadgang til de fleste og vigtigste skærmbilleder i modulet. Skærmbillederne dukker op i området midt på skærmen. De fleste skærmbilleder kan være åbne samtidig, og fælles data i skærmbillederne synkroniseres automatisk, dvs. hvis man f.eks. skifter til en anden station eller et andet tilsyn i et skærmbillede, sker det samme skifte i de øvrige skærmbilleder. 11/13 11/12

14 Data i skærmbillederne er ordnet hierarkisk. Øverste dele af datahierarkiet er anbragt øverst i skærmbilledet, derefter grener data sig ud nedefter og fra venstre mod højre. Et eksempel på et datahierarki er vist på fig Station Tilsyn Prøver Analyseresultater Fig Typisk datahierarki i STOQ. Data skal indtastes i denne rækkefølge. Skærmbillederne indeholder ikke kun data for den pågældende del af datahierarkiet, men også data ovenfor. Data, der ligger ovenfor i datahierarkiet, søges frem, mens data længst nede i hierarkiet indtastes. Knapper med forstørrelsesglas kan bruges til søgning. Rækkefølgen, skærmbillederne betjenes i, svarer ofte til rækkefølgen af knapperne på ikonbjælken, men der er ingen fast regel for dette. Næsten alle skærmbilleder er øverst til venstre i billedet udstyret med en trykknapbjælke, som anvendes til databaseoperationer, f.eks. opret post, gem post og slet post, og til søgning. Betjeningen af knapbjælken er forklaret i detaljer i skærmbilledernes on-line hjælp. Klik på knappen [Hjælp] øverst til højre i skærmbilledet eller tryk på F1 for at kalde hjælpeteksterne frem på skærmen. Til højre på ikonbjælken, se fig. 6-1, oplyses, hvilken adgang brugeren er tildelt til data. Der findes tre slags brugere: RO RW SB Brugere, som kun kan læse data. Brugere, som kan læse, indtaste slette og ændre data. Brugeren kan dog ikke slette data i dybden i databasen. Superbrugere, som kan slette data i dybden i databasen og som kan arbejde frit med artsarkiverne (plankton og vegetation). Bogstavkombinationen vises i det farvede felt på bjælken. Feltet er rødt for RO, grønt for RW og SB. Det er databaseadministratoren hos CFK, som administrerer brugernes adgang til data. Når man har sat et krævende job i gang, f.eks. en søgning eller en beregning, oplyses vha. en progress bar nederst til højre på skærmen, se fig. 6-1, at systemet arbejder. Ofte oplyses også, hvor langt systemet er nået i udførelsen (procent). 12/13 12/12

15 Faste indstillinger af programmodulet, f.eks. indstillinger af grafiske præsentationer og skærmbilledernes baggrundsfarver, er tilgængelige via menupunkterne Indstillinger Generelle indstillinger i hovedmenuen. Indstillingerne huskes af modulet og gælder kun for den aktuelle bruger. 7. Hvordan kommer jeg i gang? Der er adgang til STOQ via Danmarks Miljøportal: Adgangen til fagsystemerne via Miljøportalen skal ikke gennemgås her. Der henvises til det vejledende materiale, der udsendes vedr. Miljøportalen. Indgangen til fagsystemerne er dog forholdsvis nem at finde på Miljøportalens side. Hvis ikonerne til programmodulerne ikke dukker op på skærmen, har du sandsynligvis ikke adgang til STOQ. Kontakt da din lokale superbruger, edb-kontaktperson eller CFK. På Miljøportalen kan der være anbragt vigtige bemærkninger til brugerne vedr. STOQ. Sørg for at læse bemærkningerne igennem, før du starter. Før du går i gang med at bruge et programmodul, er det en god ide at læse brugervejledningen til modulet igennem. Brugervejledningerne kan downloades fra Miljøportalen. Programmodulernes on-line hjælp (tryk på F1), giver flere detaljer vedr. databaseoperationer, anvendelse af panelet til kontrol af de grafiske afbildninger og genvejstaster. Sidstnævnte er ret vigtigt. Et godt middel til at undgå musearm er at lære genvejstasterne udenad og bruge dem. Genvejstasterne i STOQ suppleres af de generelle genvejstaster i Windows. Som nævnt i afsnit 5 vedr. systemets funktionalitet skal større beregninger ofte udføres af flere medarbejdere. Sørg derfor for at koordinere arbejdet med de øvrige brugere. Kontakt din lokale superbruger, hvis der er noget, du er i tvivl om, eller kontakt supporten. CFK varetager driften af systemet, opretter nye brugere og administrerer brugernes adgang til data. 13/13 13/12

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn

Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn Overblik over søgemulighederne i Danmarks Naturdata På søgefanebladene kan du kombinere søgekriterier for geografisk område, tidsperiode, arter,

Læs mere

Kommenteret dagsorden til Aftaleudvalgets 65. møde. den 29. marts 2006 kl. 13.00- ca. 15.30 på H.C. Andersen Hotel, Odense

Kommenteret dagsorden til Aftaleudvalgets 65. møde. den 29. marts 2006 kl. 13.00- ca. 15.30 på H.C. Andersen Hotel, Odense Danmarks Miljøundersøgelser 13. marts 2006 Rev. 22.03.2006 FORS J. nr. 152/201-0001 Kommenteret dagsorden til Aftaleudvalgets 65. møde den 29. marts 2006 kl. 13.00- ca. 15.30 på H.C. Andersen Hotel, Odense

Læs mere

JAR kommune minimanual. Ver 2.1 2. juli 2009

JAR kommune minimanual. Ver 2.1 2. juli 2009 JAR kommune minimanual Ver 2.1 2. juli 2009 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Generelt om navigering...3 GEM og GODKEND knapperne...4 Startsiden...4 Søg efter en kortlagt grund...4 Opret ny lokalitet...5

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

It-programmet CO 2 -beregning. Vejledning

It-programmet CO 2 -beregning. Vejledning It-programmet CO 2 -beregning Vejledning 18 Kom godt i gang med CO 2 -beregning Vejledning Dataindsamling CO 2 -beregning Vejledning It-programmet CO 2 -beregning Vejledning Virkemiddelkatalog CO 2 -beregning

Læs mere

Referat af Aftaleudvalgets 66. møde. den 8. juni 2006 på Hotel H.C. Andersen, Odense

Referat af Aftaleudvalgets 66. møde. den 8. juni 2006 på Hotel H.C. Andersen, Odense Danmarks Miljøundersøgelser 29. juni 2006 FORS J. nr. 152/201-0001 Referat af Aftaleudvalgets 66. møde den 8. juni 2006 på Hotel H.C. Andersen, Odense Deltagere: Poul Nordemann, Århus Amt (PNO) Jan Rasmussen,

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ODIN

KOM GODT I GANG MED ODIN KOM GODT I GANG MED ODIN Anvend denne folder hvis du skal i gang med at bruge ODIN, eller hvis du ønsker vejledning i indberetning af oplysninger om redningsberedskabets udrykningsaktivitet i ODIN. INDHOLD

Læs mere

Lettere at indberette naturdata. Ny applikation er nem at bruge og sparer tid

Lettere at indberette naturdata. Ny applikation er nem at bruge og sparer tid Lettere at indberette naturdata. Ny applikation er nem at bruge og sparer tid Ikke alle naturmedarbejdere har taget imod Danmarks Miljøportals applikation NaturAppl med åbne arme. Til gengæld vinder den

Læs mere

Tillægsmodulet Eksport til Navision

Tillægsmodulet Eksport til Navision Tillægsmodulet Eksport til Navision GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...4 Udviklingen af GeoEnviron programmet... 4 Manualen og dens anvendelse... 4 Eksport til Navision...5 Modulets tilføjelser...

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV KIRSTEN KRISTENSEN POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV Dette hæfte lærer dig at lave velfungerende præsentationer i programmet PowerPoint 2010. Du får en god introduktion til programmets brugerflade og de forskellige

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1

WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1 WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1 W e l l P l o t A r c G I S BRUGERMANUAL 9.3.1 Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GIS ApS WellPlot ArcGIS Brugermanual 9.3.1 Software manual

Læs mere

Sådan kan du inddatere og søge naturdata. En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal

Sådan kan du inddatere og søge naturdata. En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal Sådan kan du inddatere og søge naturdata En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal Kort om Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal giver adgang til fællesoffentlige data om natur og miljø i

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Indhold 1. Kast med to terninger 2. Et pindediagram 3. Sumtabel 4. Median og kvartiler 5. Et trappediagram 6. Gennemsnit 7. En statistik 8. Anvendelse af edb 9.

Læs mere

Excel anvendt på laboratoriet

Excel anvendt på laboratoriet U D K A S T Plan for kursusforløb Excel anvendt på laboratoriet Statens Seruminstitut Foråret 2006 KURSUSFORLØB Det forventes, at der vil blive tale om 2 parallelle forløb: A: Forløb for deltagere på begynder-niveau

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 5

GEUS-NOTAT Side 1 af 5 Side 1 af 5 Til: Statens Miljøcentre, Den nationale grundvandskortlægning Fra: Afdeling for Grundvands- og Kvartærgeologisk kortlægning Kopi til: Miljøcentrenes projektsekretæriatet og Gruppen for EU-udbud,

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Vejledning i at tegne boksplot i Excel 2007

Vejledning i at tegne boksplot i Excel 2007 Vejledning i at tegne boksplot i Excel 2007 Indhold Tegning af boksplot. Man kan ikke tegne flere boksplot på samme figur i Excel 2007, men man kan sammenligne to boksplot ved at tegne dem hver for sig

Læs mere

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2 Indhold Adgangskontrol...2 WinDCCD Hovedmenu...3 Information på tværs...3 Opret generel information...3 Slet generel information...3 Patienter...4 Patienter...4 Sådan filtrerer du data...4 Sådan redigerer

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013 Introduktion Pacsoft Online 11-11-2013 2 Indhold 1 Introduktion til Pacsoft Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

Kom godt i gang med Klovregistrering

Kom godt i gang med Klovregistrering Kom godt i gang med Klovregistrering Kom godt i gang med Klovregistrering Denne vejledning giver en introduktion til Klovregistreringsprogrammet, som er udviklet af Dansk Kvæg i samråd med engagerede klovbeskærere.

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum Vejledning BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner Version 1.0 August 2011 Byggecentrum Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...4 Formålet med denne vejledning...

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET

AARHUS AU UNIVERSITET AARHUS AU UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI Titel: Vandkemi og feltmålinger Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: FDC ferskvand: Jens Bøgestrand, Liselotte Sander Johansson og

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Hvad er TEA Fravær... 3 Hvad siger bekendtgørelsen om fravær?... 3 Indstilling af TEA... 4 Skolen... 4 Fraværsårsager... 4 Fraværstyperne... 5 Dagsfravær...

Læs mere

Microsoft Office Project 2013 DK

Microsoft Office Project 2013 DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Office Project 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft Office Project 2013?... 1

Læs mere

Online data fra Miljøportalen

Online data fra Miljøportalen Online data fra Miljøportalen Generelt er to betegnelser for eksterne data hentet via internet ind i Næsgaard Markkort. WMS WMS står for Web Map Services og er en standard til at udveksle data mellem en

Læs mere

Hvordan opretter jeg en ODBC-forbindelse til en MySql-database?

Hvordan opretter jeg en ODBC-forbindelse til en MySql-database? Hvordan opretter jeg en ODBC-forbindelse til en MySql-database? For at kunne forbinde Untis på din computer til serveren, hvor Untis Multiuser er placeret, skal der oprettes en ODBC-forbindelse på din

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Program udviklet af ic.dk Vejledning udarbejdet af DTC December 2003 Anbefalet fremgangsmåde ved

Læs mere

ProArkiv ProArkiv. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers.

ProArkiv ProArkiv. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. ProArkiv Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Hensigten med dette hæfte er at give en kort introduktion til ProArkiv, som alle brugere af ProLøn har

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Produkter. Indhold. Side 1 af 15

Produkter. Indhold. Side 1 af 15 Indhold Varer er produkter... 2 Vedligeholdelse af kategorier... 4 Redigering af produktbeskrivelser... 6 Tilføj nyt produkt... 7 Beskrivelser til produkt skærmbilledet... 8 Vis, rediger og slet produkter...

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01 Vejledning Batchflow INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion... 2 2 Sådan gør du... 3 2.1 Log på... 3 2.2 Anvendelse af BatchFlow... 4 2.3 Kort gennemgang

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Drejebog til tractorpulling.dk

Drejebog til tractorpulling.dk Drejebog til tractorpulling.dk Generelt På hjemmesiden benyttes følgende som standard: - Skrifttype: Verdana - Skriftstørrelse: 12px / 9pt. 4. oktober 2011 Moskjær Marketing Falkevej 4 DK-6920 Videbæk

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.22.0. Den 4. august 2011. J.nr. 4004-V0890-11

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.22.0. Den 4. august 2011. J.nr. 4004-V0890-11 Versionsbrev LUDUS Web version 2.22.0 Den 4. august 2011 J.nr. 4004-V0890-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer.

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Elevskema Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Forudsætningen for at arbejde med modulet Elevskema er, at der i Untis er oprettet elever, som er tilknyttet

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul Er der behov for at få et indgående kendskab til kunden, når de bruger bookingsystemet? Hvad siger brugerne efterfølgende om den service, de har fået? Ved

Læs mere

Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2.

Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2. 1 SUMOshop Backend v3 Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2. Backend v3 er primært en visuel opdatering i et mere rent og moderne design. Hertil er der en række helt

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper Håndbog Til CPR services Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

BB-Journal 6.0 programpræsentation

BB-Journal 6.0 programpræsentation BB-Journal 6.0 programpræsentation indhold introduktion... 2 borger... 3 handleplan... 8 personale... 9 fælles... 10 dagens beskeder... 10 dagens aftaler... 11 økonomi... 11 administration... 12 systemopsætning...

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012 Picto Selector Lav dine egne symbolark Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5 Picto Selector på USB...8

Læs mere

How to do it on screen - 5

How to do it on screen - 5 TEGNINGER OG CLIPART Illustrationer kan bruges til at skabe grafisk brud i en tekst, men det er sjældent nødvendigt ved præsentationer, da tekstmængden på det enkelte dias børe være lille. Desuden kan

Læs mere

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken - 1 - Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken Introduktion Input-output tabellerne er konsistente med nationalregnskabet og udarbejdes i tilknytning hertil. De opdateres årligt i december

Læs mere

Referat af Aftaleudvalgets 65. møde. den 29. marts 2006 på Hotel H.C. Andersen, Odense

Referat af Aftaleudvalgets 65. møde. den 29. marts 2006 på Hotel H.C. Andersen, Odense Danmarks Miljøundersøgelser 18. april 2006 FORS J. nr. 152/201-0001 Referat af Aftaleudvalgets 65. møde den 29. marts 2006 på Hotel H.C. Andersen, Odense Deltagere: Poul Nordemann, Århus Amt (PNO) Jan

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere