Referat fra møde i styregruppen for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram. Mødet blev afholdt fredag den 15. marts 2013 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i styregruppen for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram. Mødet blev afholdt fredag den 15. marts 2013 kl. 11.00-15."

Transkript

1 Referat fra møde i styregruppen for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Mødet blev afholdt fredag den 15. marts 2013 kl Til stede Per Busk, Region Syddanmark (formand); Niels Reichstein Larsen & Jan Utzon (suppleant for Christian Worm), Region Hovedstaden; Hans Peder Graversen, Region Midtjylland; Hanne Jensen, Region Nordjylland (suppleant for Jens Kjær-Rasmussen); Liv Nørregaard Skøtt (til kl ; suppleant for Preben Cramon), Region Sjælland; Jørgen Østergaard (suppleant for Mads Haugaard), Region Syddanmark; Janne Lehmann Knudsen, Kræftens Bekæmpelse (til kl ); Morten Noreng, Aalborg Sygehus; Louise Broe, Danske Regioner; Rikke Margrethe Friis (suppleant for Janet Samuel), Danske Regioner; Paul Bartels, Databasernes Fællessekretariat, Dato: / AMSH RKKP; Anne-Marie Hansen (ref), Databasernes Fællessekretariat Afbud Michael Borre, DMCG.dk; Ulla Breth Knudsen, LVS Dagsorden var som følger: Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Olof Palmes Allé 15, DK Aarhus N 1. Velkomst, godkendelse af referat fra sidste møde & opsamling mailhøring, jan Status og beslutninger ift. handleplan a. Generisk model b. Øvrige projekter c. Opfølgning møde med kirurgisk selskab d. Databasedag præsentation af program e. Revision af stratificeringskoncept 3. Opfølgning, databasedrift 2012 a. Databaser, der ikke opfylder betingelser for udmøntning 2013 b. Regnskab 2012 c. dækning af underskud/ansøgninger om ekstrabevillinger 4. IT-strategi 5. Udmøntning af projektmidler Patientrelaterede Outcome Measures (PROM) 7. Rådgivende Forum 8. Årsrapportering inden for 6 måneder 9. Fagligt frikøb af klinisk ledelse 10. Forberedelse af udmøntning af driftsmidler Eventuelt t: e: w:

2 Ad 0) Velkomst, godkendelse af referat fra sidste møde & opsamling mailhøring, jan Ændringer til referat fra møde til nov fremsendt af Region Nordjylland blev godkendt revideret referat vedhæftet som bilag R1. RKKP-styregruppen efterkom Sundhedsstyrelsens ønske om at indtræde i styregruppen. Udvidelsen af styregruppen vil sikre relevant koordination mellem RKKP og enheden Sygehuse & Beredskab, som varetager specialeplanlægning samt nationale handlingsplaner og initiativer inden for større sygdomsområder som fx kræft, hjertesygdomme, psykiatri, diabetes og smitsomme sygdomme herunder især arbejdet med kliniske retningslinjer. Ad 1) Status og beslutninger ift. handleplan Ad 1a) Generisk model Ad 1.a.1) Økonomi og status for udrulning Leveringsplan udmøntning af midler Per Busk bifaldt, at der er sikret levering af 25 områder i generisk model ved udgangen af Givet, at Region Hovedstadens KCKS-Øst skal sikre levering af hovedparten af de øvrige områder, der skal leveres frem til slutningen af 2013 spurgte Per Busk eksplicit ind til, om Region Hovedstaden forventede at kunne levere svarende til planlagt. Niels Reichstein angav, at med de tiltag og bevillinger, der er gjort forventes det, at planen holder. Styregruppen udtrykte bekymring, at levering via Analyseportalen kræver supplerende bevillinger. Ulla Brecht Knudsen havde forud for mødet angivet, at der kunne være tale om, at kaste gode penge efter dårlige. Jørgen Østergaard og Hanne Jensen understregede, at regionerne gearede organisationen efter leveringsplanen, så det var afgørende for deres planlægning, at planen blev fulgt. Hans Peder Graversen understregede, at regionerne værdsatte leveringerne og var klar til at modtage disse. På baggrund af Niels Reichsteins forsikring, at KCKS-Øst vil kunne sikre levering af resultater i generisk model for Dansk Herniedatabase; Dansk Hjerteregister; Karbase Landsregister; Landsdækkende Database for Geriatri & Søvnapnoe ved udgangen af 2. kvartal 2013 samt yderligere 10 områder fordelt i hhv. 3. og 4.kvartal 2013 besluttede styregruppen, at imødekomme indstilling om udmøntning af yderligere kr til KCKS-Øst til sikring af disse 2013-leveringerne. Samtidig blev udmøntning af projektmidler til opdatering af gynækologisk og hæmatologisk cancer betinget udmøntet i nov fastholdt. Bevillingerne forudsætter at detaljeret leveringsplan for generisk model opfyldes. Dvs. hvis der ikke sker levering af 5 områder ved udgangen af 2. kvartal 2013 bortfalder bevillinger til al yderligere drifts- og projektaktivitet i Analyseportalen indtil, at Styregruppen kan tage fornyet stilling. Niels Reichstein udtrykte i forbindelse med denne drøftelse, at Region Hovedstaden har haft rigide itsikkerhedssystemer og her sætter KCKS-Øst lid til at RKKP s nationale it-strategi kan lette nogle forhold i den forbindelse. På bemærkning fra Hans Peder Graversen angav Niels Reichstein, at Hovedstaden fortsat forventer at benytte sig af ekstern konsulentbistand. Side 2

3 Udover ekstrabevillingen til KCKS-Øst blev udmøntet svarende til indstilling til fortsat udrulning af generisk model. Dermed er i alt udmøntet kr til dette formål. På spørgsmål fra Hans Peder Graversen blev understreget, at midlerne findes via ubrugte midler fra tidligere års projektpuljer, og regionerne dermed ikke pålægges yderligere udgifter til RKKP ifm. udmøntningen. Automatisk overførelse Hanne Jensen understregede, at regionen var meget interesseret i etablering af bedre og mere automatiske dataoverførelsessystemer ifm. levering af data i generisk model. Anne-Marie Hansen oplyste, at der forventes en løsning i regi af Region Midtjyllands IT hvis det ikke lykkes inden for få uger, vil RKKP tage dialog med Region Nordjylland, om de kan tilbyde løsning. Driftsstatus- Analyseportalen Paul Bartels oplyste (jf. dagsordenspunkt 3 og 4), at der fra flere databaser har været klager over driftsstatus i Analyseportalen som ikke kunne forklares at sikkerhedssystemet ( F5-boks ), der har forhindret adgang fra 4 ud af 5 regioner. Senest kunne oplyses, at der havde været henvendelse fra Karbasens datamanager, som udtrykte bekymring for, om der kunne sikres levering af datagrundlag til den kommende årsrapport via portalen. KCKS-Øst kunne ifl. Niels Reichstein ikke genkende dette billede af driftssituationen ift. Karbasen, og organisationen vil kontakte databasen mhp. udredning af evt. misforståelser. Mht. F5-boksen har Region Hovedstaden besluttet at fjerne den det har den konsekvens, at de relevante regionale driftsorganisationer skal lave nye aftaler med Sundhedsdatanettet her anmodede Paul Bartels, at regionerne sikrer, at henvendelse fra KCKS-Øst herom prioriteres højt. Ad 1.a.2). behov for kontrolsystemer og leverings-/modtagelseskontrakt. Jf. ovenfor tiltrådte styregruppen etablering af kontrolsystemer og konkrete samarbejdsaftaler, hvor sidstnævnte skal sikre forventningsafstemning mellem modtager og leverandør af data. På spørgsmål fra Hans Peder Graversen bemærkede Anne-Marie Hansen, at indgåelse af samarbejdsaftaler er for at imødekomme et behov som følge af, at leveringerne udvides til 40+ områder og indgår i drift i flere regioner, og derfor skal være mere strømlinet end hidtil, hvor både levering og modtagelse har haft karakter af projektopgave. Ad 1.a.3) Applikation til afrapportering af generisk model-leveringer til privathospitalerne På baggrund af kommentar fra Hans Peder Graversen drøftedes, hvorvidt privathospitalerne selv må forventes at sikre modtagersystemer af data i generisk model, men som følge af vurdering af regionerne selv kan bruge applikationen til at sikre indsigt i behandlingskvalitet for patienter henvist til behandling i privatsektoren, besluttede Styregruppen, at Fællessekretariatets beslutning om at sikre en applikation til afrapportering af resultaterne bifaldes. Jan Utzon spurgte til efterfølgende udgifter til drift af applikationen, Anne-Marie Hansen oplyste, at applikationen er købt med forudsætning, at der ikke fremover skal betales licens. Serverudgifter er ikke opgjort, men vurderes marginale ift. organisationens øvrige udgifter til opbevaring af data. Side 3

4 Ad 1.a.4) Revision af generisk model & udrulning af revideret model Teknikergruppens udkast til reviderede model godkendtes til test mhp. udrulning 30. juni På mødet kunne alle regioner inkl. Region Nordjylland -, der i forvejen modtager data, binde sig til modtagelse af den reviderede model pr. 30. juni 2013, dermed frafaldt styregruppen indstillingspunkt om, at regionerne skulle melde tilbage efter mødet vedr. modtagelse. Liv Nørregaard Skøtt oplyste, at Region Sjælland forventer at kunne modtage og afrapportere data ved udgangen af 2. kvartal 2013, men givet, at de ikke modtager data i oprindelig model, er deres udrulning uafhængig af model. Niels Reichstein anførte, at Region Hovedstaden har større fokus på regionens afsenderrolle ift. den generiske model jf. punkt 1.a.1. men ligesom Region Sjælland er deres modtagelse uafhængig af model, der anvendes. Ift. udrulning anførte Hanne Jensen, at Region Nordjylland vurderede det relevant med etablering af Erfagruppe med deltagelse fra både leverandør og modtagere af den generiske model. Ad 1.a.5) Udfasning af øvrig løbende afrapportering fra databaserne. Styregruppen besluttede, at der sker udfasning af løbende afrapportering ikke relateret til udsendelse af patientlister med sigt på forbedring af datakvaliteten ved implementering af den reviderede generiske model 30. juni Styregruppen tillader dog, at der sker sideløbende afrapportering til Region Sjælland og Hovedstaden, hvis de på daværende tidspunkt ikke har sikret afrapporteringssystem i det omfang, at RKKPorganisationen kan sikre denne sideløbende afrapportering uden at påvirke driften af leveringer i generisk model. Hanne Jensen understregede, at udfasning af anden rapportering forudsætter driftsikker levering af generisk model-data. Ad 1b) Øvrige projekter Der er flere projekter i regi af databaserne, der har trukket ud nogle i op til 5 år. Niels Reichstein, Per Busk og Hans Peder Graversen fastholdt, at der skal følges stærkere op, hvor sidstnævnte dog udtrykte bekymring om de stigende krav til kompetencecentrenes ydelser har været medvirkende til den personudskiftning i kompetencecentrene, som han har oplevet ifm. deltagelse i databasernes arbejde. Det besluttedes, at der skal følges stærkere op hvor konkrete tiltag ikke blev udstukket, dog jf. dagsordenspunkt 2b om udløb af ældre bevillinger. Ad 1c) Opfølgning møde med kirurgisk selskab Side 4

5 Per Busk og Paul Bartels afrapporterede, at møde med Dansk Kirurgisk Selskab i forlængelse af sidstnævntes kritik af RKKP s nedprioritering af kirurgiske databaser - havde været positiv, og udover ansøgning om etablering af LPR-baseret database til monitorering af det kirurgiske område jf. dagsordenspunkt 5 medførte mødet en konklusion om, at der bør være dialogbaseret relation til de videnskabelige selskaber ligesom RKKP fremover vil køre bredere høring, når der umiddelbart er belæg for at bringe driftsstøtte til databaser til ophør. Ad 1d) Databasedag præsentation af program Styregruppen tog det lagte program for databasen til efterretning Paul Bartels angav, at primær målgruppe for deltagelse er klinikere, men at der er mulighed for deltagelse fra de regionale kvalitetsorganisationer i det omfang, at pladsen tillader det. Ad 1e) Revision af stratificeringskoncept Styregruppen tog Fællessekretariatets forslag til proces frem til revision af konceptet til efterretning. På spørgsmål fra Jan Utzon angav Paul Bartels: At det oprindelige koncept blandede budgetlægningsformål med en faglig prioritering og dette er særligt uheldigt givet, at der ofte ikke er sammenhæng mellem udgiftsniveau og faglig vigtighed. At der i 2014 med udløb af de 3 årige bevillinger forventes en omprioritering af ressourcer mellem databaser, der i yderste konsekvens kan betyde, at driftsstøtte til hidtidigt prioriterede databaser kan bortfalde. Dette givet, at behov ændrer sig ifm. udvikling i sundhedsvæsenet. Som følge af denne anden angivelse var en drøftelse af prioriteringsforhold (højere grad af monitorering via administrative systemer; prioritering af databaser, der vurderes at kunne sikre konkrete kvalitetsforbedringer; prioritering af databasernes anvendelsesmuligheder i klinikken) men konklusioner afventer den faktiske udmøntning i hhv. juni 2013 og juni Ad 1f) Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK) Styregruppen var enig i, at udrulning af modellen bør ske hurtigst muligt og på den baggrund opfordredes Danske Regioner til hurtigst muligt at tage stilling til udkast til kommissorium fremsendt af Statens Serum Institut om anvendelse af 2. mio-puljen til formålet. På spørgsmål fra Jan Utzon understregede Paul Bartels, at der er sket en evaluering af DNKK hvor det også må ses som succes, at Dansk Lungecancer Register har kunnet implementere modellen. Ad 2) Opfølgning, databasedrift 2012 Ad 2a) Databaser, der ikke opfylder betingelser for udmøntning 2013 Anæstesi Styregruppen besluttede, at der sker udmøntning af driftsmidler 2013 til Dansk Anæstesi Database trods, at bevillingsbetingelserne ikke er opfyldt. Udmøntning sker som følge af databasens plan om restrukturering, som styregruppen bakker op om. Fortsat prioritering forudsætter, at der kan sikres komplethed i databasen. Side 5

6 Morten Noreng såvel som Hans Peder Graversen understregede, at restruktureringen skal sikre en mindskning af registreringsbyrden ift. databasen. Prosbasen Styregruppen besluttede, at der ikke sker udmøntning af driftsmidler 2013 til Prostata database II for behandling af benign prostatahyperplasi (Prosbasen) givet, at at bevillingsbetingelserne ikke er opfyldt. Styregruppen var betænkelig ved at bringe driftsstøtte til ophør, da det vurderes relevant at monitorere området både givet tilstandens hyppighed og kendte forskelle i operationsmetoder, men vurderede med beklagelse -, at der ikke er andet valg givet den manglende faglige opbakning. I forlængelse af ophør af driftsstøtte traf Styregruppen følgende beslutninger: Dansk Urologisk Selskab skal orienteres om, at styregruppen vil se positivt på en ansøgning om midler til etablering af restruktureret database på området i det omfang, der sikres opbakning fra specialet og regionerne Regionerne anbefales at følge op på, om der sker relevant klinisk prioritering af området At Sundhedsstyrelsen bedes overveje, om der med fordel kan iværksættes udvikling af kliniske retningslinjer for området. Ad 2b) Regnskab 2012 Følgende indstillinger blev tiltrådt uden bemærkninger: - Fællessekretariatet bemyndiges til at give afslag/tilsagn om supplerende bevillinger på under kr søgt som følge af flyttet driftsaktivitet mellem årene (svarende til ansøgning om de facto overførelse af driftsoverskud) - til juni 2013 skaffes et fuldstændigt overblik over regnskab til og med 2012 mhp. at styregruppen kan tage stilling til anvendelse af forventet overskud. - det varsles, at krav på regionernes databasepulje i forhold til bevillinger før 2012 skal fremsættes senest 31. maj 2013, hvorefter der ikke kan dækkes yderligere udgifter via disse bevillinger Ad 2c) dækning af underskud/ansøgninger om ekstrabevillinger Følgende indstillinger blev tiltrådt med nedenstående bemærkninger: - Driftsunderskud 2012 dækkes ved anvendelse af driftsoverskud fra 2012 og tidligere - for de flg. databaser: o Sclerose o DBCG (suppleres med ekstrabevilling 2013) o Dugabasen (en mindre del modregnes i 2013-bevilling) - Der sker ikke merbevilling til hysterektomidatabasen, som ansøgt af databasen i marts Styregruppen er stærkt kritisk overfor driftsunderskuddet i 2012 og 2013 og dækning af driftsunderskud 2013 for DBCG sker under forudsætning, at der i juni 2013 ligger en klar og troværdig plan for, hvorledes driften vil blive dimensioneret svarende til bevillingerne fra og med 1. jan Ad 3) IT-strategi Følgende beslutninger blev truffet: Side 6

7 - Ny tidsfrist for færdiggørelse af it-strategien blev fastlagt til styregruppemødet juni Proces frem mod færdiggørelsen varetages af Fællessekretariatet bistået af KCKS-Øst. Færdiggørelsen sker i regi af eksisterende it-strategigruppe udvidet med repræsentant udpeget af Region Nordjylland. - At de flg. kortsigtede handlingsanvisninger iværksættes: o Der iværksættes samarbejde med SSI om dataplatform o At RKKP er udfarende ift. sikring af semantisk standardisering o At der sker konsolidering af Analyseportalsfunktionen Beslutningerne blev truffet på baggrund af de følgende drøftelser. Relation til Analyseportalen Per Busk angav, at han ikke kunne se anvendelse af Analyseportalen som langsigtet strategi i regi af RKKP, men at det vil være op til strategigruppen at sikre anbefaling i forhold til denne. Niels Reichstein vurderede, at der er mindst en 3-årig horisont på at komme ud af såvel Analyseportal som KMS. Sammensætning af strategigruppen Per Busk foreslog udvidelse af it-strategigruppen, som ver øst-tung. Hans Peder Graversen foreslog, at Reigon Nordjylland udpeger repræsentant. Dette forslag blev tiltrådt. Hanne Jensen og Morten Noreng sikrer udpegning. (Region Nordjylland har efterfølgende udpeget Hanne Jensen/Ref) Proces frem mod færdiggørelse Styregruppen anbefalede, at der blev inddraget ekstern støtte ift. at sikre fremdriften og selve skrivearbejdet i processen, hvor såvel Niels Reichstein som Jørgen Østergaard vurderede, at RKKPorganisationen ikke havde tilstrækkelige ressourcer. Paul Bartels angav på denne baggrund at ville sikre tilknytning af ekstern konsulent. Per Busk vurderede, at tidshorisonten frem til juni 2013 er realistisk, hvis der fortsat kan trækkes på it-strategigruppen ligesom han selv angav at stå til rådighed for støtte til strategigruppen. Samtidig understregede Paul Bartels, at der ikke forventes at skulle sikres yderligere input, hvor processen hidtil har sikret de relevante indspark fra regionerne herunder klinikken. Her bemærkede Jan Utzon, at det også var hans indtryk ifm. de 2 temadage i efteråret 2012, hvorfor det var en skuffelse, at han ikke kunne se disse input afspejlet i det nuværende materiale. Her anførte Morten Noreng, at han forventede, at strategien relaterer sig til den kliniske anvendelse af databaserne. Tidshorisont for strategien Tidshorisont i strategien blev drøftet - Paul Bartels angav, at strategien ikke skulle række meget længere end 4-6 år givet, at it-udvikling går så hurtigt, at der ikke kan tages højde for udvikling i generel sundheds-it. Niels Reichstein og Per Busk anførte begge, at strategien bør pege noget længere frem også på baggrund af en vurdering af kortsigtede handlemuligheder ikke kunne udstikkes uden langsigtet mål. Proces hidtil Hans Peder Graversen spurgte Danske Regioner til deres oprindelige overtagelse af ansvaret for Side 7

8 strategiarbejdet samt deres aktuelle overdragelse til Fællessekretariatet. Rikke Margrethe Friis angav, at der var sket reorganisering i Danske Regioner, hvor ansvarsområdet for det oprindelige kontor, der havde varetaget opgaven, var blevet splittet op hun kunne ikke redegøre for det hidtidige forløb, men forsikrede om, at der ville blive afsat relevante ressourcer, så Danske Regioner vil kunne bidrage som medlem af strategigruppen. National platform Styregruppen bakkede op om RKKP og Statens Serum Instituts aftale om adgang til centrale data. Såvel Hans Peder Graversen som Per Busk udtrykte bekymring for, om regionerne blev for afhængige af nationale prioriteringer i databasernes drift. Poul Erik Hansen udtrykte forståelse for denne bekymring, men understregede dels gevinsterne ved et samarbejde dels at Statens Serum Institut (SSI) ville give tilsagn om driftsstabilitet, hvis RKKP satsede på en national dataplatform. Mht. generelle prioriteringer henviste Poul Erik Hansen til strategipapiret Synlige resultater, som er under udarbejdelse i regi af Udvalget for bedre incitamenter i sundhedsvæsenet nedsat af ministeriet. Resultatet af dette og afsatte ressourcer i forlængelse heraf vil påvirke hastigheden, hvormed SSI kan etablere en platform, men det er givet, at den vil blive prioriteret af SSI. Koordination mellem RKKP-strategi og SSI På spørgsmål fra Jan Utzon angav både Paul Bartels og Poul Erik Hansen, at koordination mellem strategien og SSI sikres via sidstnævntes deltagelse i strategigruppen. Ad 4) Udmøntning af projektmidler 2013 Der skete udmøntning af de følgende projekter: Nr Projektets eget navn Ansøgt beløb Udmøntet beløb Forankring 2 Vurdering af funktionsevne efter udskrivelse fra hospital KCEB-Nord/APO hos patienter med akut apopleksi- et pilotstudie 3 Brug af statistisk proceskontrol (SPC) i afrapporteringen fra de kliniske kvalitetsdatabaser (kun reservering) KCEB-Øst, Nord, Syd 4 Data validering, DKMS KCEB- Nord/DKMS 9 Udvidelse af Dansk Fedmekirurgi Register med plastikkirurgisk behandling KCEB- Nord/Fedme 10 Overdragelse af Håndbog i Kvalitetsforbedring fra KCKS-Vest Kræftens Bekæmpelse til RKKP 11 Database til monitorering af kirurgisk patientsikkerhed et pilotprojekt KCEB-Nord/Kir. Selskab 13 Kardiologisk fællesdatabase: Kortlægning af strukturelle forhold KCKS- Vest/Fælles kard. 14 Registrering af hjerte-ct i Dansk Hjerteregister (DHR) KCKS- Øst/(DHR) Side 8

9 15 Renale Diagnoser KCEB-Syd/DNSL 16 Anvendelse af sekundærdata til beregning af kvalitetsindikatorer indenfor svær sepsis og septisk shock på intensivafdeling KCEB-Nord/DID På spørgsmålet fra Jan Utzon anførte Paul Bartels at revision af håndbog (projekt 10) følger af regionernes krav om, at håndbogen suppleres med flere praktiske oplysninger og får mindre karakter af lærebog. Ift. ansøgning om sepsispakken (projekt 16) anbefalede de regionale repræsentanter fra Midtjylland og Hovedstaden, at der sker relevant koordinering med regionale tiltag. Ad 5) Patientrelaterede Outcome Measures (PROM) Følgende indstillinger blev tiltrådt: - At der ikke gives projektmidler til papirbaseret indsamling af PROM-data og driftsstøtte til området udfases gradvist - At der sikres indsamling af tilbud til tekniske løsninger til online indsamling af PROM-data. - At al projektstøtte til området afventer disse tilbud. - At der sker en dialog med berørte kliniske områder, om PROM-målingerne kan anvendes i forhold til sikring af kvaliteten for den enkelte patient dvs. indgå i opfølgning på behandling, idet dette må antages at øge kompletheden af de indsamlede data. På baggrund af spørgsmål fra Janne Lehmann Knudsen blev understreget, at tidligere udmøntet bevilling til DLCR s PROM-projekt ikke er påvirket af disse beslutninger Hans Peder Graversen bemærkede, at målingernes kliniske anvendelsesmuligheder åbnede op for, at det var en driftsopgave at sikre indsamlingen og at det ikke skal ske i databaser også fordi data bør være del af journalen. Styregruppen vedtog dog, at allerede iværksat indsamling ikke bringes til ophør jf. beslutninger anført ovenfor. Ad 6) Rådgivende Forum Styregruppen indstillede, at der ske nedlægning af det Rådgivende Forum, og anmoder Danske Regioner følge op ift. om Styregruppen har mandat til dette eller det skal godkendes af regionssundhedsdirektørkredsen, som oprindeligt fastlagde RKKP-organiseringen. Poul Erik Hansen anbefalede, at der i stedet afholdes temadage med invitation af de relevante parter. Der skete ikke endelig beslutning ift. hvordan relevant inddragelse af eksterne parter fremover sikres det blev drøftet at nuværende medlemmer af forummet kunne udgøre fast høringskreds. Beslutning afventer tilbagemelding om, hvorvidt styregruppen kan nedlægge forummet. Ad 7) Årsrapportering inden for 6 måneder Styregruppen tog Fællessekretariatets udsættelse af afrapporteringsfrist til efterretning, men det blev Side 9

10 understreget, at 6 måneders grænsen for afrapportering skal respekteres, hvis overhovedet muligt og Fællessekretariatet skal følge op ift. databaserne mhp. at sikre dette fremadrettet. Beslutningen blev bl.a. truffet på baggrund af Hans Peder Graversens bemærkning af, at mens der skal være dialogbaseret samarbejde med databaserne, må der ikke ske udsættelse af fristen pga. almindelig slendrian, hvor udsættelse fremover skal ske med bedre forklaringer. Styregruppen vedtog, at der ikke sker yderligere udsættelse af fristen for Føtodatabasen, hvor Niels Reichstein pointerede, at hvis adgang til data fra centrale registre ikke kunne sikres tidsnok, vil vi være i ny situation. Ad 8) Fagligt frikøb af klinisk ledelse Følgende indstillinger blev tiltrådt: - styregruppens regionale repræsentanter vurderer, om der er behov for at der sikres dialog med sygehus-/afdelingsledelser om behovet for fritagelse fra det kliniske arbejde til varetagelse af databasefunktionerne. Ad 9) Forberedelse af udmøntning af driftsmidler 2014 Følgende indstillinger blev tiltrådt: - At 2012-beslutningen om ikke at prioritere nye databaser udover de på forhånd aftalte fastholdes i den kommende udmøntning - At der tilstræbes fortsat forsigtig strømlining af konkrete bevillingssummer. - At der ikke stilles nye betingelser for udmøntning af driftsmidler 2014 i forhold til tidligere år, men at der sikres et grundlag for, at kompetencecenterydelserne allerede fra 2014-bevillingerne kan specificeres klarere. Side 10