Referat fra møde i styregruppen for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram. Mødet blev afholdt fredag den 15. marts 2013 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i styregruppen for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram. Mødet blev afholdt fredag den 15. marts 2013 kl. 11.00-15."

Transkript

1 Referat fra møde i styregruppen for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Mødet blev afholdt fredag den 15. marts 2013 kl Til stede Per Busk, Region Syddanmark (formand); Niels Reichstein Larsen & Jan Utzon (suppleant for Christian Worm), Region Hovedstaden; Hans Peder Graversen, Region Midtjylland; Hanne Jensen, Region Nordjylland (suppleant for Jens Kjær-Rasmussen); Liv Nørregaard Skøtt (til kl ; suppleant for Preben Cramon), Region Sjælland; Jørgen Østergaard (suppleant for Mads Haugaard), Region Syddanmark; Janne Lehmann Knudsen, Kræftens Bekæmpelse (til kl ); Morten Noreng, Aalborg Sygehus; Louise Broe, Danske Regioner; Rikke Margrethe Friis (suppleant for Janet Samuel), Danske Regioner; Paul Bartels, Databasernes Fællessekretariat, Dato: / AMSH RKKP; Anne-Marie Hansen (ref), Databasernes Fællessekretariat Afbud Michael Borre, DMCG.dk; Ulla Breth Knudsen, LVS Dagsorden var som følger: Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Olof Palmes Allé 15, DK Aarhus N 1. Velkomst, godkendelse af referat fra sidste møde & opsamling mailhøring, jan Status og beslutninger ift. handleplan a. Generisk model b. Øvrige projekter c. Opfølgning møde med kirurgisk selskab d. Databasedag præsentation af program e. Revision af stratificeringskoncept 3. Opfølgning, databasedrift 2012 a. Databaser, der ikke opfylder betingelser for udmøntning 2013 b. Regnskab 2012 c. dækning af underskud/ansøgninger om ekstrabevillinger 4. IT-strategi 5. Udmøntning af projektmidler Patientrelaterede Outcome Measures (PROM) 7. Rådgivende Forum 8. Årsrapportering inden for 6 måneder 9. Fagligt frikøb af klinisk ledelse 10. Forberedelse af udmøntning af driftsmidler Eventuelt t: e: w:

2 Ad 0) Velkomst, godkendelse af referat fra sidste møde & opsamling mailhøring, jan Ændringer til referat fra møde til nov fremsendt af Region Nordjylland blev godkendt revideret referat vedhæftet som bilag R1. RKKP-styregruppen efterkom Sundhedsstyrelsens ønske om at indtræde i styregruppen. Udvidelsen af styregruppen vil sikre relevant koordination mellem RKKP og enheden Sygehuse & Beredskab, som varetager specialeplanlægning samt nationale handlingsplaner og initiativer inden for større sygdomsområder som fx kræft, hjertesygdomme, psykiatri, diabetes og smitsomme sygdomme herunder især arbejdet med kliniske retningslinjer. Ad 1) Status og beslutninger ift. handleplan Ad 1a) Generisk model Ad 1.a.1) Økonomi og status for udrulning Leveringsplan udmøntning af midler Per Busk bifaldt, at der er sikret levering af 25 områder i generisk model ved udgangen af Givet, at Region Hovedstadens KCKS-Øst skal sikre levering af hovedparten af de øvrige områder, der skal leveres frem til slutningen af 2013 spurgte Per Busk eksplicit ind til, om Region Hovedstaden forventede at kunne levere svarende til planlagt. Niels Reichstein angav, at med de tiltag og bevillinger, der er gjort forventes det, at planen holder. Styregruppen udtrykte bekymring, at levering via Analyseportalen kræver supplerende bevillinger. Ulla Brecht Knudsen havde forud for mødet angivet, at der kunne være tale om, at kaste gode penge efter dårlige. Jørgen Østergaard og Hanne Jensen understregede, at regionerne gearede organisationen efter leveringsplanen, så det var afgørende for deres planlægning, at planen blev fulgt. Hans Peder Graversen understregede, at regionerne værdsatte leveringerne og var klar til at modtage disse. På baggrund af Niels Reichsteins forsikring, at KCKS-Øst vil kunne sikre levering af resultater i generisk model for Dansk Herniedatabase; Dansk Hjerteregister; Karbase Landsregister; Landsdækkende Database for Geriatri & Søvnapnoe ved udgangen af 2. kvartal 2013 samt yderligere 10 områder fordelt i hhv. 3. og 4.kvartal 2013 besluttede styregruppen, at imødekomme indstilling om udmøntning af yderligere kr til KCKS-Øst til sikring af disse 2013-leveringerne. Samtidig blev udmøntning af projektmidler til opdatering af gynækologisk og hæmatologisk cancer betinget udmøntet i nov fastholdt. Bevillingerne forudsætter at detaljeret leveringsplan for generisk model opfyldes. Dvs. hvis der ikke sker levering af 5 områder ved udgangen af 2. kvartal 2013 bortfalder bevillinger til al yderligere drifts- og projektaktivitet i Analyseportalen indtil, at Styregruppen kan tage fornyet stilling. Niels Reichstein udtrykte i forbindelse med denne drøftelse, at Region Hovedstaden har haft rigide itsikkerhedssystemer og her sætter KCKS-Øst lid til at RKKP s nationale it-strategi kan lette nogle forhold i den forbindelse. På bemærkning fra Hans Peder Graversen angav Niels Reichstein, at Hovedstaden fortsat forventer at benytte sig af ekstern konsulentbistand. Side 2

3 Udover ekstrabevillingen til KCKS-Øst blev udmøntet svarende til indstilling til fortsat udrulning af generisk model. Dermed er i alt udmøntet kr til dette formål. På spørgsmål fra Hans Peder Graversen blev understreget, at midlerne findes via ubrugte midler fra tidligere års projektpuljer, og regionerne dermed ikke pålægges yderligere udgifter til RKKP ifm. udmøntningen. Automatisk overførelse Hanne Jensen understregede, at regionen var meget interesseret i etablering af bedre og mere automatiske dataoverførelsessystemer ifm. levering af data i generisk model. Anne-Marie Hansen oplyste, at der forventes en løsning i regi af Region Midtjyllands IT hvis det ikke lykkes inden for få uger, vil RKKP tage dialog med Region Nordjylland, om de kan tilbyde løsning. Driftsstatus- Analyseportalen Paul Bartels oplyste (jf. dagsordenspunkt 3 og 4), at der fra flere databaser har været klager over driftsstatus i Analyseportalen som ikke kunne forklares at sikkerhedssystemet ( F5-boks ), der har forhindret adgang fra 4 ud af 5 regioner. Senest kunne oplyses, at der havde været henvendelse fra Karbasens datamanager, som udtrykte bekymring for, om der kunne sikres levering af datagrundlag til den kommende årsrapport via portalen. KCKS-Øst kunne ifl. Niels Reichstein ikke genkende dette billede af driftssituationen ift. Karbasen, og organisationen vil kontakte databasen mhp. udredning af evt. misforståelser. Mht. F5-boksen har Region Hovedstaden besluttet at fjerne den det har den konsekvens, at de relevante regionale driftsorganisationer skal lave nye aftaler med Sundhedsdatanettet her anmodede Paul Bartels, at regionerne sikrer, at henvendelse fra KCKS-Øst herom prioriteres højt. Ad 1.a.2). behov for kontrolsystemer og leverings-/modtagelseskontrakt. Jf. ovenfor tiltrådte styregruppen etablering af kontrolsystemer og konkrete samarbejdsaftaler, hvor sidstnævnte skal sikre forventningsafstemning mellem modtager og leverandør af data. På spørgsmål fra Hans Peder Graversen bemærkede Anne-Marie Hansen, at indgåelse af samarbejdsaftaler er for at imødekomme et behov som følge af, at leveringerne udvides til 40+ områder og indgår i drift i flere regioner, og derfor skal være mere strømlinet end hidtil, hvor både levering og modtagelse har haft karakter af projektopgave. Ad 1.a.3) Applikation til afrapportering af generisk model-leveringer til privathospitalerne På baggrund af kommentar fra Hans Peder Graversen drøftedes, hvorvidt privathospitalerne selv må forventes at sikre modtagersystemer af data i generisk model, men som følge af vurdering af regionerne selv kan bruge applikationen til at sikre indsigt i behandlingskvalitet for patienter henvist til behandling i privatsektoren, besluttede Styregruppen, at Fællessekretariatets beslutning om at sikre en applikation til afrapportering af resultaterne bifaldes. Jan Utzon spurgte til efterfølgende udgifter til drift af applikationen, Anne-Marie Hansen oplyste, at applikationen er købt med forudsætning, at der ikke fremover skal betales licens. Serverudgifter er ikke opgjort, men vurderes marginale ift. organisationens øvrige udgifter til opbevaring af data. Side 3

4 Ad 1.a.4) Revision af generisk model & udrulning af revideret model Teknikergruppens udkast til reviderede model godkendtes til test mhp. udrulning 30. juni På mødet kunne alle regioner inkl. Region Nordjylland -, der i forvejen modtager data, binde sig til modtagelse af den reviderede model pr. 30. juni 2013, dermed frafaldt styregruppen indstillingspunkt om, at regionerne skulle melde tilbage efter mødet vedr. modtagelse. Liv Nørregaard Skøtt oplyste, at Region Sjælland forventer at kunne modtage og afrapportere data ved udgangen af 2. kvartal 2013, men givet, at de ikke modtager data i oprindelig model, er deres udrulning uafhængig af model. Niels Reichstein anførte, at Region Hovedstaden har større fokus på regionens afsenderrolle ift. den generiske model jf. punkt 1.a.1. men ligesom Region Sjælland er deres modtagelse uafhængig af model, der anvendes. Ift. udrulning anførte Hanne Jensen, at Region Nordjylland vurderede det relevant med etablering af Erfagruppe med deltagelse fra både leverandør og modtagere af den generiske model. Ad 1.a.5) Udfasning af øvrig løbende afrapportering fra databaserne. Styregruppen besluttede, at der sker udfasning af løbende afrapportering ikke relateret til udsendelse af patientlister med sigt på forbedring af datakvaliteten ved implementering af den reviderede generiske model 30. juni Styregruppen tillader dog, at der sker sideløbende afrapportering til Region Sjælland og Hovedstaden, hvis de på daværende tidspunkt ikke har sikret afrapporteringssystem i det omfang, at RKKPorganisationen kan sikre denne sideløbende afrapportering uden at påvirke driften af leveringer i generisk model. Hanne Jensen understregede, at udfasning af anden rapportering forudsætter driftsikker levering af generisk model-data. Ad 1b) Øvrige projekter Der er flere projekter i regi af databaserne, der har trukket ud nogle i op til 5 år. Niels Reichstein, Per Busk og Hans Peder Graversen fastholdt, at der skal følges stærkere op, hvor sidstnævnte dog udtrykte bekymring om de stigende krav til kompetencecentrenes ydelser har været medvirkende til den personudskiftning i kompetencecentrene, som han har oplevet ifm. deltagelse i databasernes arbejde. Det besluttedes, at der skal følges stærkere op hvor konkrete tiltag ikke blev udstukket, dog jf. dagsordenspunkt 2b om udløb af ældre bevillinger. Ad 1c) Opfølgning møde med kirurgisk selskab Side 4

5 Per Busk og Paul Bartels afrapporterede, at møde med Dansk Kirurgisk Selskab i forlængelse af sidstnævntes kritik af RKKP s nedprioritering af kirurgiske databaser - havde været positiv, og udover ansøgning om etablering af LPR-baseret database til monitorering af det kirurgiske område jf. dagsordenspunkt 5 medførte mødet en konklusion om, at der bør være dialogbaseret relation til de videnskabelige selskaber ligesom RKKP fremover vil køre bredere høring, når der umiddelbart er belæg for at bringe driftsstøtte til databaser til ophør. Ad 1d) Databasedag præsentation af program Styregruppen tog det lagte program for databasen til efterretning Paul Bartels angav, at primær målgruppe for deltagelse er klinikere, men at der er mulighed for deltagelse fra de regionale kvalitetsorganisationer i det omfang, at pladsen tillader det. Ad 1e) Revision af stratificeringskoncept Styregruppen tog Fællessekretariatets forslag til proces frem til revision af konceptet til efterretning. På spørgsmål fra Jan Utzon angav Paul Bartels: At det oprindelige koncept blandede budgetlægningsformål med en faglig prioritering og dette er særligt uheldigt givet, at der ofte ikke er sammenhæng mellem udgiftsniveau og faglig vigtighed. At der i 2014 med udløb af de 3 årige bevillinger forventes en omprioritering af ressourcer mellem databaser, der i yderste konsekvens kan betyde, at driftsstøtte til hidtidigt prioriterede databaser kan bortfalde. Dette givet, at behov ændrer sig ifm. udvikling i sundhedsvæsenet. Som følge af denne anden angivelse var en drøftelse af prioriteringsforhold (højere grad af monitorering via administrative systemer; prioritering af databaser, der vurderes at kunne sikre konkrete kvalitetsforbedringer; prioritering af databasernes anvendelsesmuligheder i klinikken) men konklusioner afventer den faktiske udmøntning i hhv. juni 2013 og juni Ad 1f) Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK) Styregruppen var enig i, at udrulning af modellen bør ske hurtigst muligt og på den baggrund opfordredes Danske Regioner til hurtigst muligt at tage stilling til udkast til kommissorium fremsendt af Statens Serum Institut om anvendelse af 2. mio-puljen til formålet. På spørgsmål fra Jan Utzon understregede Paul Bartels, at der er sket en evaluering af DNKK hvor det også må ses som succes, at Dansk Lungecancer Register har kunnet implementere modellen. Ad 2) Opfølgning, databasedrift 2012 Ad 2a) Databaser, der ikke opfylder betingelser for udmøntning 2013 Anæstesi Styregruppen besluttede, at der sker udmøntning af driftsmidler 2013 til Dansk Anæstesi Database trods, at bevillingsbetingelserne ikke er opfyldt. Udmøntning sker som følge af databasens plan om restrukturering, som styregruppen bakker op om. Fortsat prioritering forudsætter, at der kan sikres komplethed i databasen. Side 5

6 Morten Noreng såvel som Hans Peder Graversen understregede, at restruktureringen skal sikre en mindskning af registreringsbyrden ift. databasen. Prosbasen Styregruppen besluttede, at der ikke sker udmøntning af driftsmidler 2013 til Prostata database II for behandling af benign prostatahyperplasi (Prosbasen) givet, at at bevillingsbetingelserne ikke er opfyldt. Styregruppen var betænkelig ved at bringe driftsstøtte til ophør, da det vurderes relevant at monitorere området både givet tilstandens hyppighed og kendte forskelle i operationsmetoder, men vurderede med beklagelse -, at der ikke er andet valg givet den manglende faglige opbakning. I forlængelse af ophør af driftsstøtte traf Styregruppen følgende beslutninger: Dansk Urologisk Selskab skal orienteres om, at styregruppen vil se positivt på en ansøgning om midler til etablering af restruktureret database på området i det omfang, der sikres opbakning fra specialet og regionerne Regionerne anbefales at følge op på, om der sker relevant klinisk prioritering af området At Sundhedsstyrelsen bedes overveje, om der med fordel kan iværksættes udvikling af kliniske retningslinjer for området. Ad 2b) Regnskab 2012 Følgende indstillinger blev tiltrådt uden bemærkninger: - Fællessekretariatet bemyndiges til at give afslag/tilsagn om supplerende bevillinger på under kr søgt som følge af flyttet driftsaktivitet mellem årene (svarende til ansøgning om de facto overførelse af driftsoverskud) - til juni 2013 skaffes et fuldstændigt overblik over regnskab til og med 2012 mhp. at styregruppen kan tage stilling til anvendelse af forventet overskud. - det varsles, at krav på regionernes databasepulje i forhold til bevillinger før 2012 skal fremsættes senest 31. maj 2013, hvorefter der ikke kan dækkes yderligere udgifter via disse bevillinger Ad 2c) dækning af underskud/ansøgninger om ekstrabevillinger Følgende indstillinger blev tiltrådt med nedenstående bemærkninger: - Driftsunderskud 2012 dækkes ved anvendelse af driftsoverskud fra 2012 og tidligere - for de flg. databaser: o Sclerose o DBCG (suppleres med ekstrabevilling 2013) o Dugabasen (en mindre del modregnes i 2013-bevilling) - Der sker ikke merbevilling til hysterektomidatabasen, som ansøgt af databasen i marts Styregruppen er stærkt kritisk overfor driftsunderskuddet i 2012 og 2013 og dækning af driftsunderskud 2013 for DBCG sker under forudsætning, at der i juni 2013 ligger en klar og troværdig plan for, hvorledes driften vil blive dimensioneret svarende til bevillingerne fra og med 1. jan Ad 3) IT-strategi Følgende beslutninger blev truffet: Side 6

7 - Ny tidsfrist for færdiggørelse af it-strategien blev fastlagt til styregruppemødet juni Proces frem mod færdiggørelsen varetages af Fællessekretariatet bistået af KCKS-Øst. Færdiggørelsen sker i regi af eksisterende it-strategigruppe udvidet med repræsentant udpeget af Region Nordjylland. - At de flg. kortsigtede handlingsanvisninger iværksættes: o Der iværksættes samarbejde med SSI om dataplatform o At RKKP er udfarende ift. sikring af semantisk standardisering o At der sker konsolidering af Analyseportalsfunktionen Beslutningerne blev truffet på baggrund af de følgende drøftelser. Relation til Analyseportalen Per Busk angav, at han ikke kunne se anvendelse af Analyseportalen som langsigtet strategi i regi af RKKP, men at det vil være op til strategigruppen at sikre anbefaling i forhold til denne. Niels Reichstein vurderede, at der er mindst en 3-årig horisont på at komme ud af såvel Analyseportal som KMS. Sammensætning af strategigruppen Per Busk foreslog udvidelse af it-strategigruppen, som ver øst-tung. Hans Peder Graversen foreslog, at Reigon Nordjylland udpeger repræsentant. Dette forslag blev tiltrådt. Hanne Jensen og Morten Noreng sikrer udpegning. (Region Nordjylland har efterfølgende udpeget Hanne Jensen/Ref) Proces frem mod færdiggørelse Styregruppen anbefalede, at der blev inddraget ekstern støtte ift. at sikre fremdriften og selve skrivearbejdet i processen, hvor såvel Niels Reichstein som Jørgen Østergaard vurderede, at RKKPorganisationen ikke havde tilstrækkelige ressourcer. Paul Bartels angav på denne baggrund at ville sikre tilknytning af ekstern konsulent. Per Busk vurderede, at tidshorisonten frem til juni 2013 er realistisk, hvis der fortsat kan trækkes på it-strategigruppen ligesom han selv angav at stå til rådighed for støtte til strategigruppen. Samtidig understregede Paul Bartels, at der ikke forventes at skulle sikres yderligere input, hvor processen hidtil har sikret de relevante indspark fra regionerne herunder klinikken. Her bemærkede Jan Utzon, at det også var hans indtryk ifm. de 2 temadage i efteråret 2012, hvorfor det var en skuffelse, at han ikke kunne se disse input afspejlet i det nuværende materiale. Her anførte Morten Noreng, at han forventede, at strategien relaterer sig til den kliniske anvendelse af databaserne. Tidshorisont for strategien Tidshorisont i strategien blev drøftet - Paul Bartels angav, at strategien ikke skulle række meget længere end 4-6 år givet, at it-udvikling går så hurtigt, at der ikke kan tages højde for udvikling i generel sundheds-it. Niels Reichstein og Per Busk anførte begge, at strategien bør pege noget længere frem også på baggrund af en vurdering af kortsigtede handlemuligheder ikke kunne udstikkes uden langsigtet mål. Proces hidtil Hans Peder Graversen spurgte Danske Regioner til deres oprindelige overtagelse af ansvaret for Side 7

8 strategiarbejdet samt deres aktuelle overdragelse til Fællessekretariatet. Rikke Margrethe Friis angav, at der var sket reorganisering i Danske Regioner, hvor ansvarsområdet for det oprindelige kontor, der havde varetaget opgaven, var blevet splittet op hun kunne ikke redegøre for det hidtidige forløb, men forsikrede om, at der ville blive afsat relevante ressourcer, så Danske Regioner vil kunne bidrage som medlem af strategigruppen. National platform Styregruppen bakkede op om RKKP og Statens Serum Instituts aftale om adgang til centrale data. Såvel Hans Peder Graversen som Per Busk udtrykte bekymring for, om regionerne blev for afhængige af nationale prioriteringer i databasernes drift. Poul Erik Hansen udtrykte forståelse for denne bekymring, men understregede dels gevinsterne ved et samarbejde dels at Statens Serum Institut (SSI) ville give tilsagn om driftsstabilitet, hvis RKKP satsede på en national dataplatform. Mht. generelle prioriteringer henviste Poul Erik Hansen til strategipapiret Synlige resultater, som er under udarbejdelse i regi af Udvalget for bedre incitamenter i sundhedsvæsenet nedsat af ministeriet. Resultatet af dette og afsatte ressourcer i forlængelse heraf vil påvirke hastigheden, hvormed SSI kan etablere en platform, men det er givet, at den vil blive prioriteret af SSI. Koordination mellem RKKP-strategi og SSI På spørgsmål fra Jan Utzon angav både Paul Bartels og Poul Erik Hansen, at koordination mellem strategien og SSI sikres via sidstnævntes deltagelse i strategigruppen. Ad 4) Udmøntning af projektmidler 2013 Der skete udmøntning af de følgende projekter: Nr Projektets eget navn Ansøgt beløb Udmøntet beløb Forankring 2 Vurdering af funktionsevne efter udskrivelse fra hospital KCEB-Nord/APO hos patienter med akut apopleksi- et pilotstudie 3 Brug af statistisk proceskontrol (SPC) i afrapporteringen fra de kliniske kvalitetsdatabaser (kun reservering) KCEB-Øst, Nord, Syd 4 Data validering, DKMS KCEB- Nord/DKMS 9 Udvidelse af Dansk Fedmekirurgi Register med plastikkirurgisk behandling KCEB- Nord/Fedme 10 Overdragelse af Håndbog i Kvalitetsforbedring fra KCKS-Vest Kræftens Bekæmpelse til RKKP 11 Database til monitorering af kirurgisk patientsikkerhed et pilotprojekt KCEB-Nord/Kir. Selskab 13 Kardiologisk fællesdatabase: Kortlægning af strukturelle forhold KCKS- Vest/Fælles kard. 14 Registrering af hjerte-ct i Dansk Hjerteregister (DHR) KCKS- Øst/(DHR) Side 8

9 15 Renale Diagnoser KCEB-Syd/DNSL 16 Anvendelse af sekundærdata til beregning af kvalitetsindikatorer indenfor svær sepsis og septisk shock på intensivafdeling KCEB-Nord/DID På spørgsmålet fra Jan Utzon anførte Paul Bartels at revision af håndbog (projekt 10) følger af regionernes krav om, at håndbogen suppleres med flere praktiske oplysninger og får mindre karakter af lærebog. Ift. ansøgning om sepsispakken (projekt 16) anbefalede de regionale repræsentanter fra Midtjylland og Hovedstaden, at der sker relevant koordinering med regionale tiltag. Ad 5) Patientrelaterede Outcome Measures (PROM) Følgende indstillinger blev tiltrådt: - At der ikke gives projektmidler til papirbaseret indsamling af PROM-data og driftsstøtte til området udfases gradvist - At der sikres indsamling af tilbud til tekniske løsninger til online indsamling af PROM-data. - At al projektstøtte til området afventer disse tilbud. - At der sker en dialog med berørte kliniske områder, om PROM-målingerne kan anvendes i forhold til sikring af kvaliteten for den enkelte patient dvs. indgå i opfølgning på behandling, idet dette må antages at øge kompletheden af de indsamlede data. På baggrund af spørgsmål fra Janne Lehmann Knudsen blev understreget, at tidligere udmøntet bevilling til DLCR s PROM-projekt ikke er påvirket af disse beslutninger Hans Peder Graversen bemærkede, at målingernes kliniske anvendelsesmuligheder åbnede op for, at det var en driftsopgave at sikre indsamlingen og at det ikke skal ske i databaser også fordi data bør være del af journalen. Styregruppen vedtog dog, at allerede iværksat indsamling ikke bringes til ophør jf. beslutninger anført ovenfor. Ad 6) Rådgivende Forum Styregruppen indstillede, at der ske nedlægning af det Rådgivende Forum, og anmoder Danske Regioner følge op ift. om Styregruppen har mandat til dette eller det skal godkendes af regionssundhedsdirektørkredsen, som oprindeligt fastlagde RKKP-organiseringen. Poul Erik Hansen anbefalede, at der i stedet afholdes temadage med invitation af de relevante parter. Der skete ikke endelig beslutning ift. hvordan relevant inddragelse af eksterne parter fremover sikres det blev drøftet at nuværende medlemmer af forummet kunne udgøre fast høringskreds. Beslutning afventer tilbagemelding om, hvorvidt styregruppen kan nedlægge forummet. Ad 7) Årsrapportering inden for 6 måneder Styregruppen tog Fællessekretariatets udsættelse af afrapporteringsfrist til efterretning, men det blev Side 9

10 understreget, at 6 måneders grænsen for afrapportering skal respekteres, hvis overhovedet muligt og Fællessekretariatet skal følge op ift. databaserne mhp. at sikre dette fremadrettet. Beslutningen blev bl.a. truffet på baggrund af Hans Peder Graversens bemærkning af, at mens der skal være dialogbaseret samarbejde med databaserne, må der ikke ske udsættelse af fristen pga. almindelig slendrian, hvor udsættelse fremover skal ske med bedre forklaringer. Styregruppen vedtog, at der ikke sker yderligere udsættelse af fristen for Føtodatabasen, hvor Niels Reichstein pointerede, at hvis adgang til data fra centrale registre ikke kunne sikres tidsnok, vil vi være i ny situation. Ad 8) Fagligt frikøb af klinisk ledelse Følgende indstillinger blev tiltrådt: - styregruppens regionale repræsentanter vurderer, om der er behov for at der sikres dialog med sygehus-/afdelingsledelser om behovet for fritagelse fra det kliniske arbejde til varetagelse af databasefunktionerne. Ad 9) Forberedelse af udmøntning af driftsmidler 2014 Følgende indstillinger blev tiltrådt: - At 2012-beslutningen om ikke at prioritere nye databaser udover de på forhånd aftalte fastholdes i den kommende udmøntning - At der tilstræbes fortsat forsigtig strømlining af konkrete bevillingssummer. - At der ikke stilles nye betingelser for udmøntning af driftsmidler 2014 i forhold til tidligere år, men at der sikres et grundlag for, at kompetencecenterydelserne allerede fra 2014-bevillingerne kan specificeres klarere. Side 10

RKKP-handleplan; A=aflevering; M=milepæl, DFS=Fællessekretariatet; KC=kompetencecentrene

RKKP-handleplan; A=aflevering; M=milepæl, DFS=Fællessekretariatet; KC=kompetencecentrene RKKP-handleplan; =aflevering; M=milepæl, =Fællessekretariatet; =kompetencecentrene. Konsolidering/drift nsvarlig 1. Årsrapportering 1.1 Fuldt opdateret tidsplan 1.2. lle rapporter inden for 6/9 måneder

Læs mere

Vejledning 2014 vedr. udmøntning af Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet gældende for alle landsdækkende kliniske databaser og DMCG

Vejledning 2014 vedr. udmøntning af Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet gældende for alle landsdækkende kliniske databaser og DMCG Vejledning 2014 vedr. udmøntning af Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet gældende for alle landsdækkende kliniske databaser og DMCG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baggrund...

Læs mere

Regnskabsvejledning for anvendelse af midler fra Regionernes udviklingspulje for klinisk kvalitet

Regnskabsvejledning for anvendelse af midler fra Regionernes udviklingspulje for klinisk kvalitet Regnskabsvejledning for anvendelse af midler fra Regionernes udviklingspulje for klinisk kvalitet Version 1.3. Gældende pr. 01.07.14 Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet blev oprettet i 2011

Læs mere

Oversigt over prioriterede databaser i regi af RKKP, samt 2015-midler udmøntet til udgifter i regi af databaserne.

Oversigt over prioriterede databaser i regi af RKKP, samt 2015-midler udmøntet til udgifter i regi af databaserne. Oversigt over prioriterede databaser i regi af RKKP, samt 2015-midler udmøntet til udgifter i regi af databaserne. Behandlingen af ansøgninger om støtte fra Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet

Læs mere

Nyhedsbrev. Årgang 4, nr. 6 Juni 2015

Nyhedsbrev. Årgang 4, nr. 6 Juni 2015 Nyhedsbrev Nye mål for databaserne Regionssundhedsdirektørerne har godkendt rapport, der fastslår nye udviklingsmål for databaserne og peger på de roller, som databaserne kan varetage i relation til et

Læs mere

IT-udbud: forudsætninger og projektplan

IT-udbud: forudsætninger og projektplan IT-udbud: forudsætninger og projektplan Per Hostrup Nielsen Overlæge, Afd. T, AUH Skejby National Databasedag 2.april 2014 Problemet 40 50 Kliniske Kvalitets Databaser Teknisk diversitet Semantisk

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikationen er udarbejdet af Databasernes Fællessekretariat med input fra

Læs mere

Referat af møde i den fælles kompetencecenterledelsesgruppe Onsdag den 2. februar 2011, kl. 13.00 16.00, i Regionshuset, Århus

Referat af møde i den fælles kompetencecenterledelsesgruppe Onsdag den 2. februar 2011, kl. 13.00 16.00, i Regionshuset, Århus Olof Palmes Allé 15 DK 8200 Aarhus N Referat af møde i den fælles kompetencecenterledelsesgruppe Onsdag den 2. februar 2011, kl. 13.00 16.00, i Regionshuset, Århus Deltagere Søren Paaske Johnsen (SPJ),

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

DUCG Styregruppemøde d. 13. marts 2012 Hotel Hilton, Kastrup Lufthavn.

DUCG Styregruppemøde d. 13. marts 2012 Hotel Hilton, Kastrup Lufthavn. Tilstede: Peter Sommer (PS), Gedske Daugaard (GD), Erik Højkjær Larsen (EHL), Jørgen Bjerggaard (JB), Lars Ulrich Hansen (LUH), Lisa Sengeløv (LS), Mette Nørgaard (MN), Michael Borre (MB), Belinda Momme

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Referat af 5. møde i den fælles kompetencecenterledelsesgruppe Tirsdag den 31.05.11, kl. 13.00 16.00 hos KCØ,

Referat af 5. møde i den fælles kompetencecenterledelsesgruppe Tirsdag den 31.05.11, kl. 13.00 16.00 hos KCØ, Referat af 5. møde i den fælles kompetencecenterledelsesgruppe Tirsdag den 31.05.11, kl. 13.00 16.00 hos KCØ, DELTAGERE Karen Marie Lyng (KML), speciallæge, sektionsleder, KCØ Bente Nørgaard (BN), overlæge,

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl. 9.30 15.00.

Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl. 9.30 15.00. Referat af Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl. 9.30 15.00. Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer og godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde (27/11 2008) 3. Meddelelser

Læs mere

Program orienteringsmøder ADHD database

Program orienteringsmøder ADHD database Program orienteringsmøder ADHD database Velkomst v/ databasekontaktperson Line Riis Jølving Præsentation af ADHD databasen v/ styregrupperepræsentant, herunder: - Gennemgang af indikatorer Præsentation

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels DAGSORDEN Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT 24-04-2015 13:00 MØDESTED H2 MEDLEMMER Christian Worm Torben Laurén Niels-Peter Møller Katja Kayser Mette Riegels Sven

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Årsplan 2014. Årsplanen beskriver de områder, som DCO ud fra sit arbejdsgrundlag har planlagt at arbejde med i 2014.

Årsplan 2014. Årsplanen beskriver de områder, som DCO ud fra sit arbejdsgrundlag har planlagt at arbejde med i 2014. Årsplan 2014 Indledning Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse nedsatte i foråret 2013 en arbejdsgruppe med det formål at udarbejde en handlingsplan for organdonation. Dels for at styrke den indsats,

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Stratificeringskonceptet. Oplæg til stratificeringskonceptet hvad gør vi? Stratificeringskonceptet; tre hovedområder, som beskrives i tabeller

Stratificeringskonceptet. Oplæg til stratificeringskonceptet hvad gør vi? Stratificeringskonceptet; tre hovedområder, som beskrives i tabeller Stratificeringskonceptet Oplæg til stratificeringskonceptet hvad gør vi? Overlæge, Bente M. Nørgård, KCEB-syd I oplægget til dette punkt hedder det, at stratificeringskonceptet har vist sig utilstrækkeligt

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om elektroniske patientjournaler på sygehusene

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2013 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2013 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats Anders Green & Maria Iachina, i samarbejde med Erik Jakobsen i opdrag fra Dansk Lunge Cancer Gruppe og Dansk Lunge Cancer Register

Læs mere

Referat fra møde i Ernæringsrådets Styregruppe, mandag den 1. oktober, 2012, kl. 16.00-17.00, Regionshospitalet Herning. Deltagere

Referat fra møde i Ernæringsrådets Styregruppe, mandag den 1. oktober, 2012, kl. 16.00-17.00, Regionshospitalet Herning. Deltagere Hospitalsenheden Vest Strategi og Plan Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 7843 0000 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Referat fra møde i Ernæringsrådets Styregruppe, mandag den 1. oktober, 2012, kl.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 27. marts 2012

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 27. marts 2012 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 27. marts 2012 29. marts 2012 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Rektor Erik Knudsen,

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Tirsdag den 7. april 2015 kl. 12.30 16.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Implementeringsforskning i Danmark Med udgangspunkt i arbejdet med kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen

Implementeringsforskning i Danmark Med udgangspunkt i arbejdet med kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen Implementeringsforskning i Danmark Med udgangspunkt i arbejdet med kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen DASYS Forskningsråd: Implementeringsforskning. Masterclass med vinkler på en nyere forskningsdisciplin

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Under overskriften Tillid og personligt ansvar i Budgetaftalen 2013 indgår indsatsområdet Hensigtsmæssige Registreringer mere tid til patienten.

Under overskriften Tillid og personligt ansvar i Budgetaftalen 2013 indgår indsatsområdet Hensigtsmæssige Registreringer mere tid til patienten. Side 1 Hensigtsmæssige Registreringer mere tid til patienten Delrapportering til Regionsrådet. Under overskriften Tillid og personligt ansvar i Budgetaftalen 2013 indgår indsatsområdet Hensigtsmæssige

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

DLCG/DLCR Årsmøde 2013

DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 Torben Riis Rasmussen Siden sidste Årsmøde DLCG s mangeårige formand, Torben Palshof, måtte fratræde af helbredsmæssige årsager. Siden sidste Årsmøde DLCG

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Incitamenter til kvalitet. DRG-konferencen 2013. Lene Jørndrup

Incitamenter til kvalitet. DRG-konferencen 2013. Lene Jørndrup Incitamenter til kvalitet DRG-konferencen 2013 Lene Jørndrup Region Sjælland 817.000 borgere 4 somatiske sygehuse + Psykiatrien Incitamenter til kvalitet Temaets formål er at belyse, hvilke økonomiske

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Referat af møde i anerkendelsesudvalget

Referat af møde i anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i anerkendelsesudvalget Torsdag 20. marts 2014, kl. 12.00-15.00 29. april 2014 Til stede

Læs mere

Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30

Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30 Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Janne Uth, Region Sjælland (medlem) Steen

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Margrethe

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 15. april 2014 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 25. marts 2014 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 21. oktober 2014, kl. 17.00 21.30 Sted: Radisson Blu Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S Lokale: Directors Referat Deltagere fra bestyrelsen

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital

Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital Formål Det lægelige videreuddannelsesråd arbejder for at fremme udvikling af kvalitet og effektivitet i lægelig videreuddannelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011 Møde Socialdirektørkredsen Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Sted Byrådssalen i Støvring Deltagere Jan Nielsen, Jesper Hosbond Jensen

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift Den gode psykiatriske afdeling Den gode psykiatriske afdeling skal være med til at skabe

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard,

Læs mere

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET HSU S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 Vedr.: Status for større indsatser på it-området, august 2013 KONCERN-IT Sagsbehandler: Thomas Arnbak-Hartzberg, Souschef,

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Cramon Regeringens sundhedsstrategi Jo før jo bedre Tidlig

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet Kvalitetssikring i BBR-arbejdet En sammenfattende vejledning om hvordan datakvaliteten i BBR kan forbedres Maj 2006 I medfør af lov om bygnings- og boligregistrering påhviler det kommunalbestyrelsen at

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik REFERAT Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik 26. januar 2015 kl. 14.00-16.00 Slagelse Sygehus, Foredragssalen, indgang 9. Deltagere Kommuner: Susanne Johansen, Vibeke Bastrup, Pia Munk Lundgren,

Læs mere