Referat fra møde i styregruppen for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram. Mødet blev afholdt fredag den 15. marts 2013 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i styregruppen for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram. Mødet blev afholdt fredag den 15. marts 2013 kl. 11.00-15."

Transkript

1 Referat fra møde i styregruppen for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Mødet blev afholdt fredag den 15. marts 2013 kl Til stede Per Busk, Region Syddanmark (formand); Niels Reichstein Larsen & Jan Utzon (suppleant for Christian Worm), Region Hovedstaden; Hans Peder Graversen, Region Midtjylland; Hanne Jensen, Region Nordjylland (suppleant for Jens Kjær-Rasmussen); Liv Nørregaard Skøtt (til kl ; suppleant for Preben Cramon), Region Sjælland; Jørgen Østergaard (suppleant for Mads Haugaard), Region Syddanmark; Janne Lehmann Knudsen, Kræftens Bekæmpelse (til kl ); Morten Noreng, Aalborg Sygehus; Louise Broe, Danske Regioner; Rikke Margrethe Friis (suppleant for Janet Samuel), Danske Regioner; Paul Bartels, Databasernes Fællessekretariat, Dato: / AMSH RKKP; Anne-Marie Hansen (ref), Databasernes Fællessekretariat Afbud Michael Borre, DMCG.dk; Ulla Breth Knudsen, LVS Dagsorden var som følger: Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Olof Palmes Allé 15, DK Aarhus N 1. Velkomst, godkendelse af referat fra sidste møde & opsamling mailhøring, jan Status og beslutninger ift. handleplan a. Generisk model b. Øvrige projekter c. Opfølgning møde med kirurgisk selskab d. Databasedag præsentation af program e. Revision af stratificeringskoncept 3. Opfølgning, databasedrift 2012 a. Databaser, der ikke opfylder betingelser for udmøntning 2013 b. Regnskab 2012 c. dækning af underskud/ansøgninger om ekstrabevillinger 4. IT-strategi 5. Udmøntning af projektmidler Patientrelaterede Outcome Measures (PROM) 7. Rådgivende Forum 8. Årsrapportering inden for 6 måneder 9. Fagligt frikøb af klinisk ledelse 10. Forberedelse af udmøntning af driftsmidler Eventuelt t: e: w:

2 Ad 0) Velkomst, godkendelse af referat fra sidste møde & opsamling mailhøring, jan Ændringer til referat fra møde til nov fremsendt af Region Nordjylland blev godkendt revideret referat vedhæftet som bilag R1. RKKP-styregruppen efterkom Sundhedsstyrelsens ønske om at indtræde i styregruppen. Udvidelsen af styregruppen vil sikre relevant koordination mellem RKKP og enheden Sygehuse & Beredskab, som varetager specialeplanlægning samt nationale handlingsplaner og initiativer inden for større sygdomsområder som fx kræft, hjertesygdomme, psykiatri, diabetes og smitsomme sygdomme herunder især arbejdet med kliniske retningslinjer. Ad 1) Status og beslutninger ift. handleplan Ad 1a) Generisk model Ad 1.a.1) Økonomi og status for udrulning Leveringsplan udmøntning af midler Per Busk bifaldt, at der er sikret levering af 25 områder i generisk model ved udgangen af Givet, at Region Hovedstadens KCKS-Øst skal sikre levering af hovedparten af de øvrige områder, der skal leveres frem til slutningen af 2013 spurgte Per Busk eksplicit ind til, om Region Hovedstaden forventede at kunne levere svarende til planlagt. Niels Reichstein angav, at med de tiltag og bevillinger, der er gjort forventes det, at planen holder. Styregruppen udtrykte bekymring, at levering via Analyseportalen kræver supplerende bevillinger. Ulla Brecht Knudsen havde forud for mødet angivet, at der kunne være tale om, at kaste gode penge efter dårlige. Jørgen Østergaard og Hanne Jensen understregede, at regionerne gearede organisationen efter leveringsplanen, så det var afgørende for deres planlægning, at planen blev fulgt. Hans Peder Graversen understregede, at regionerne værdsatte leveringerne og var klar til at modtage disse. På baggrund af Niels Reichsteins forsikring, at KCKS-Øst vil kunne sikre levering af resultater i generisk model for Dansk Herniedatabase; Dansk Hjerteregister; Karbase Landsregister; Landsdækkende Database for Geriatri & Søvnapnoe ved udgangen af 2. kvartal 2013 samt yderligere 10 områder fordelt i hhv. 3. og 4.kvartal 2013 besluttede styregruppen, at imødekomme indstilling om udmøntning af yderligere kr til KCKS-Øst til sikring af disse 2013-leveringerne. Samtidig blev udmøntning af projektmidler til opdatering af gynækologisk og hæmatologisk cancer betinget udmøntet i nov fastholdt. Bevillingerne forudsætter at detaljeret leveringsplan for generisk model opfyldes. Dvs. hvis der ikke sker levering af 5 områder ved udgangen af 2. kvartal 2013 bortfalder bevillinger til al yderligere drifts- og projektaktivitet i Analyseportalen indtil, at Styregruppen kan tage fornyet stilling. Niels Reichstein udtrykte i forbindelse med denne drøftelse, at Region Hovedstaden har haft rigide itsikkerhedssystemer og her sætter KCKS-Øst lid til at RKKP s nationale it-strategi kan lette nogle forhold i den forbindelse. På bemærkning fra Hans Peder Graversen angav Niels Reichstein, at Hovedstaden fortsat forventer at benytte sig af ekstern konsulentbistand. Side 2

3 Udover ekstrabevillingen til KCKS-Øst blev udmøntet svarende til indstilling til fortsat udrulning af generisk model. Dermed er i alt udmøntet kr til dette formål. På spørgsmål fra Hans Peder Graversen blev understreget, at midlerne findes via ubrugte midler fra tidligere års projektpuljer, og regionerne dermed ikke pålægges yderligere udgifter til RKKP ifm. udmøntningen. Automatisk overførelse Hanne Jensen understregede, at regionen var meget interesseret i etablering af bedre og mere automatiske dataoverførelsessystemer ifm. levering af data i generisk model. Anne-Marie Hansen oplyste, at der forventes en løsning i regi af Region Midtjyllands IT hvis det ikke lykkes inden for få uger, vil RKKP tage dialog med Region Nordjylland, om de kan tilbyde løsning. Driftsstatus- Analyseportalen Paul Bartels oplyste (jf. dagsordenspunkt 3 og 4), at der fra flere databaser har været klager over driftsstatus i Analyseportalen som ikke kunne forklares at sikkerhedssystemet ( F5-boks ), der har forhindret adgang fra 4 ud af 5 regioner. Senest kunne oplyses, at der havde været henvendelse fra Karbasens datamanager, som udtrykte bekymring for, om der kunne sikres levering af datagrundlag til den kommende årsrapport via portalen. KCKS-Øst kunne ifl. Niels Reichstein ikke genkende dette billede af driftssituationen ift. Karbasen, og organisationen vil kontakte databasen mhp. udredning af evt. misforståelser. Mht. F5-boksen har Region Hovedstaden besluttet at fjerne den det har den konsekvens, at de relevante regionale driftsorganisationer skal lave nye aftaler med Sundhedsdatanettet her anmodede Paul Bartels, at regionerne sikrer, at henvendelse fra KCKS-Øst herom prioriteres højt. Ad 1.a.2). behov for kontrolsystemer og leverings-/modtagelseskontrakt. Jf. ovenfor tiltrådte styregruppen etablering af kontrolsystemer og konkrete samarbejdsaftaler, hvor sidstnævnte skal sikre forventningsafstemning mellem modtager og leverandør af data. På spørgsmål fra Hans Peder Graversen bemærkede Anne-Marie Hansen, at indgåelse af samarbejdsaftaler er for at imødekomme et behov som følge af, at leveringerne udvides til 40+ områder og indgår i drift i flere regioner, og derfor skal være mere strømlinet end hidtil, hvor både levering og modtagelse har haft karakter af projektopgave. Ad 1.a.3) Applikation til afrapportering af generisk model-leveringer til privathospitalerne På baggrund af kommentar fra Hans Peder Graversen drøftedes, hvorvidt privathospitalerne selv må forventes at sikre modtagersystemer af data i generisk model, men som følge af vurdering af regionerne selv kan bruge applikationen til at sikre indsigt i behandlingskvalitet for patienter henvist til behandling i privatsektoren, besluttede Styregruppen, at Fællessekretariatets beslutning om at sikre en applikation til afrapportering af resultaterne bifaldes. Jan Utzon spurgte til efterfølgende udgifter til drift af applikationen, Anne-Marie Hansen oplyste, at applikationen er købt med forudsætning, at der ikke fremover skal betales licens. Serverudgifter er ikke opgjort, men vurderes marginale ift. organisationens øvrige udgifter til opbevaring af data. Side 3

4 Ad 1.a.4) Revision af generisk model & udrulning af revideret model Teknikergruppens udkast til reviderede model godkendtes til test mhp. udrulning 30. juni På mødet kunne alle regioner inkl. Region Nordjylland -, der i forvejen modtager data, binde sig til modtagelse af den reviderede model pr. 30. juni 2013, dermed frafaldt styregruppen indstillingspunkt om, at regionerne skulle melde tilbage efter mødet vedr. modtagelse. Liv Nørregaard Skøtt oplyste, at Region Sjælland forventer at kunne modtage og afrapportere data ved udgangen af 2. kvartal 2013, men givet, at de ikke modtager data i oprindelig model, er deres udrulning uafhængig af model. Niels Reichstein anførte, at Region Hovedstaden har større fokus på regionens afsenderrolle ift. den generiske model jf. punkt 1.a.1. men ligesom Region Sjælland er deres modtagelse uafhængig af model, der anvendes. Ift. udrulning anførte Hanne Jensen, at Region Nordjylland vurderede det relevant med etablering af Erfagruppe med deltagelse fra både leverandør og modtagere af den generiske model. Ad 1.a.5) Udfasning af øvrig løbende afrapportering fra databaserne. Styregruppen besluttede, at der sker udfasning af løbende afrapportering ikke relateret til udsendelse af patientlister med sigt på forbedring af datakvaliteten ved implementering af den reviderede generiske model 30. juni Styregruppen tillader dog, at der sker sideløbende afrapportering til Region Sjælland og Hovedstaden, hvis de på daværende tidspunkt ikke har sikret afrapporteringssystem i det omfang, at RKKPorganisationen kan sikre denne sideløbende afrapportering uden at påvirke driften af leveringer i generisk model. Hanne Jensen understregede, at udfasning af anden rapportering forudsætter driftsikker levering af generisk model-data. Ad 1b) Øvrige projekter Der er flere projekter i regi af databaserne, der har trukket ud nogle i op til 5 år. Niels Reichstein, Per Busk og Hans Peder Graversen fastholdt, at der skal følges stærkere op, hvor sidstnævnte dog udtrykte bekymring om de stigende krav til kompetencecentrenes ydelser har været medvirkende til den personudskiftning i kompetencecentrene, som han har oplevet ifm. deltagelse i databasernes arbejde. Det besluttedes, at der skal følges stærkere op hvor konkrete tiltag ikke blev udstukket, dog jf. dagsordenspunkt 2b om udløb af ældre bevillinger. Ad 1c) Opfølgning møde med kirurgisk selskab Side 4

5 Per Busk og Paul Bartels afrapporterede, at møde med Dansk Kirurgisk Selskab i forlængelse af sidstnævntes kritik af RKKP s nedprioritering af kirurgiske databaser - havde været positiv, og udover ansøgning om etablering af LPR-baseret database til monitorering af det kirurgiske område jf. dagsordenspunkt 5 medførte mødet en konklusion om, at der bør være dialogbaseret relation til de videnskabelige selskaber ligesom RKKP fremover vil køre bredere høring, når der umiddelbart er belæg for at bringe driftsstøtte til databaser til ophør. Ad 1d) Databasedag præsentation af program Styregruppen tog det lagte program for databasen til efterretning Paul Bartels angav, at primær målgruppe for deltagelse er klinikere, men at der er mulighed for deltagelse fra de regionale kvalitetsorganisationer i det omfang, at pladsen tillader det. Ad 1e) Revision af stratificeringskoncept Styregruppen tog Fællessekretariatets forslag til proces frem til revision af konceptet til efterretning. På spørgsmål fra Jan Utzon angav Paul Bartels: At det oprindelige koncept blandede budgetlægningsformål med en faglig prioritering og dette er særligt uheldigt givet, at der ofte ikke er sammenhæng mellem udgiftsniveau og faglig vigtighed. At der i 2014 med udløb af de 3 årige bevillinger forventes en omprioritering af ressourcer mellem databaser, der i yderste konsekvens kan betyde, at driftsstøtte til hidtidigt prioriterede databaser kan bortfalde. Dette givet, at behov ændrer sig ifm. udvikling i sundhedsvæsenet. Som følge af denne anden angivelse var en drøftelse af prioriteringsforhold (højere grad af monitorering via administrative systemer; prioritering af databaser, der vurderes at kunne sikre konkrete kvalitetsforbedringer; prioritering af databasernes anvendelsesmuligheder i klinikken) men konklusioner afventer den faktiske udmøntning i hhv. juni 2013 og juni Ad 1f) Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK) Styregruppen var enig i, at udrulning af modellen bør ske hurtigst muligt og på den baggrund opfordredes Danske Regioner til hurtigst muligt at tage stilling til udkast til kommissorium fremsendt af Statens Serum Institut om anvendelse af 2. mio-puljen til formålet. På spørgsmål fra Jan Utzon understregede Paul Bartels, at der er sket en evaluering af DNKK hvor det også må ses som succes, at Dansk Lungecancer Register har kunnet implementere modellen. Ad 2) Opfølgning, databasedrift 2012 Ad 2a) Databaser, der ikke opfylder betingelser for udmøntning 2013 Anæstesi Styregruppen besluttede, at der sker udmøntning af driftsmidler 2013 til Dansk Anæstesi Database trods, at bevillingsbetingelserne ikke er opfyldt. Udmøntning sker som følge af databasens plan om restrukturering, som styregruppen bakker op om. Fortsat prioritering forudsætter, at der kan sikres komplethed i databasen. Side 5

6 Morten Noreng såvel som Hans Peder Graversen understregede, at restruktureringen skal sikre en mindskning af registreringsbyrden ift. databasen. Prosbasen Styregruppen besluttede, at der ikke sker udmøntning af driftsmidler 2013 til Prostata database II for behandling af benign prostatahyperplasi (Prosbasen) givet, at at bevillingsbetingelserne ikke er opfyldt. Styregruppen var betænkelig ved at bringe driftsstøtte til ophør, da det vurderes relevant at monitorere området både givet tilstandens hyppighed og kendte forskelle i operationsmetoder, men vurderede med beklagelse -, at der ikke er andet valg givet den manglende faglige opbakning. I forlængelse af ophør af driftsstøtte traf Styregruppen følgende beslutninger: Dansk Urologisk Selskab skal orienteres om, at styregruppen vil se positivt på en ansøgning om midler til etablering af restruktureret database på området i det omfang, der sikres opbakning fra specialet og regionerne Regionerne anbefales at følge op på, om der sker relevant klinisk prioritering af området At Sundhedsstyrelsen bedes overveje, om der med fordel kan iværksættes udvikling af kliniske retningslinjer for området. Ad 2b) Regnskab 2012 Følgende indstillinger blev tiltrådt uden bemærkninger: - Fællessekretariatet bemyndiges til at give afslag/tilsagn om supplerende bevillinger på under kr søgt som følge af flyttet driftsaktivitet mellem årene (svarende til ansøgning om de facto overførelse af driftsoverskud) - til juni 2013 skaffes et fuldstændigt overblik over regnskab til og med 2012 mhp. at styregruppen kan tage stilling til anvendelse af forventet overskud. - det varsles, at krav på regionernes databasepulje i forhold til bevillinger før 2012 skal fremsættes senest 31. maj 2013, hvorefter der ikke kan dækkes yderligere udgifter via disse bevillinger Ad 2c) dækning af underskud/ansøgninger om ekstrabevillinger Følgende indstillinger blev tiltrådt med nedenstående bemærkninger: - Driftsunderskud 2012 dækkes ved anvendelse af driftsoverskud fra 2012 og tidligere - for de flg. databaser: o Sclerose o DBCG (suppleres med ekstrabevilling 2013) o Dugabasen (en mindre del modregnes i 2013-bevilling) - Der sker ikke merbevilling til hysterektomidatabasen, som ansøgt af databasen i marts Styregruppen er stærkt kritisk overfor driftsunderskuddet i 2012 og 2013 og dækning af driftsunderskud 2013 for DBCG sker under forudsætning, at der i juni 2013 ligger en klar og troværdig plan for, hvorledes driften vil blive dimensioneret svarende til bevillingerne fra og med 1. jan Ad 3) IT-strategi Følgende beslutninger blev truffet: Side 6

7 - Ny tidsfrist for færdiggørelse af it-strategien blev fastlagt til styregruppemødet juni Proces frem mod færdiggørelsen varetages af Fællessekretariatet bistået af KCKS-Øst. Færdiggørelsen sker i regi af eksisterende it-strategigruppe udvidet med repræsentant udpeget af Region Nordjylland. - At de flg. kortsigtede handlingsanvisninger iværksættes: o Der iværksættes samarbejde med SSI om dataplatform o At RKKP er udfarende ift. sikring af semantisk standardisering o At der sker konsolidering af Analyseportalsfunktionen Beslutningerne blev truffet på baggrund af de følgende drøftelser. Relation til Analyseportalen Per Busk angav, at han ikke kunne se anvendelse af Analyseportalen som langsigtet strategi i regi af RKKP, men at det vil være op til strategigruppen at sikre anbefaling i forhold til denne. Niels Reichstein vurderede, at der er mindst en 3-årig horisont på at komme ud af såvel Analyseportal som KMS. Sammensætning af strategigruppen Per Busk foreslog udvidelse af it-strategigruppen, som ver øst-tung. Hans Peder Graversen foreslog, at Reigon Nordjylland udpeger repræsentant. Dette forslag blev tiltrådt. Hanne Jensen og Morten Noreng sikrer udpegning. (Region Nordjylland har efterfølgende udpeget Hanne Jensen/Ref) Proces frem mod færdiggørelse Styregruppen anbefalede, at der blev inddraget ekstern støtte ift. at sikre fremdriften og selve skrivearbejdet i processen, hvor såvel Niels Reichstein som Jørgen Østergaard vurderede, at RKKPorganisationen ikke havde tilstrækkelige ressourcer. Paul Bartels angav på denne baggrund at ville sikre tilknytning af ekstern konsulent. Per Busk vurderede, at tidshorisonten frem til juni 2013 er realistisk, hvis der fortsat kan trækkes på it-strategigruppen ligesom han selv angav at stå til rådighed for støtte til strategigruppen. Samtidig understregede Paul Bartels, at der ikke forventes at skulle sikres yderligere input, hvor processen hidtil har sikret de relevante indspark fra regionerne herunder klinikken. Her bemærkede Jan Utzon, at det også var hans indtryk ifm. de 2 temadage i efteråret 2012, hvorfor det var en skuffelse, at han ikke kunne se disse input afspejlet i det nuværende materiale. Her anførte Morten Noreng, at han forventede, at strategien relaterer sig til den kliniske anvendelse af databaserne. Tidshorisont for strategien Tidshorisont i strategien blev drøftet - Paul Bartels angav, at strategien ikke skulle række meget længere end 4-6 år givet, at it-udvikling går så hurtigt, at der ikke kan tages højde for udvikling i generel sundheds-it. Niels Reichstein og Per Busk anførte begge, at strategien bør pege noget længere frem også på baggrund af en vurdering af kortsigtede handlemuligheder ikke kunne udstikkes uden langsigtet mål. Proces hidtil Hans Peder Graversen spurgte Danske Regioner til deres oprindelige overtagelse af ansvaret for Side 7

8 strategiarbejdet samt deres aktuelle overdragelse til Fællessekretariatet. Rikke Margrethe Friis angav, at der var sket reorganisering i Danske Regioner, hvor ansvarsområdet for det oprindelige kontor, der havde varetaget opgaven, var blevet splittet op hun kunne ikke redegøre for det hidtidige forløb, men forsikrede om, at der ville blive afsat relevante ressourcer, så Danske Regioner vil kunne bidrage som medlem af strategigruppen. National platform Styregruppen bakkede op om RKKP og Statens Serum Instituts aftale om adgang til centrale data. Såvel Hans Peder Graversen som Per Busk udtrykte bekymring for, om regionerne blev for afhængige af nationale prioriteringer i databasernes drift. Poul Erik Hansen udtrykte forståelse for denne bekymring, men understregede dels gevinsterne ved et samarbejde dels at Statens Serum Institut (SSI) ville give tilsagn om driftsstabilitet, hvis RKKP satsede på en national dataplatform. Mht. generelle prioriteringer henviste Poul Erik Hansen til strategipapiret Synlige resultater, som er under udarbejdelse i regi af Udvalget for bedre incitamenter i sundhedsvæsenet nedsat af ministeriet. Resultatet af dette og afsatte ressourcer i forlængelse heraf vil påvirke hastigheden, hvormed SSI kan etablere en platform, men det er givet, at den vil blive prioriteret af SSI. Koordination mellem RKKP-strategi og SSI På spørgsmål fra Jan Utzon angav både Paul Bartels og Poul Erik Hansen, at koordination mellem strategien og SSI sikres via sidstnævntes deltagelse i strategigruppen. Ad 4) Udmøntning af projektmidler 2013 Der skete udmøntning af de følgende projekter: Nr Projektets eget navn Ansøgt beløb Udmøntet beløb Forankring 2 Vurdering af funktionsevne efter udskrivelse fra hospital KCEB-Nord/APO hos patienter med akut apopleksi- et pilotstudie 3 Brug af statistisk proceskontrol (SPC) i afrapporteringen fra de kliniske kvalitetsdatabaser (kun reservering) KCEB-Øst, Nord, Syd 4 Data validering, DKMS KCEB- Nord/DKMS 9 Udvidelse af Dansk Fedmekirurgi Register med plastikkirurgisk behandling KCEB- Nord/Fedme 10 Overdragelse af Håndbog i Kvalitetsforbedring fra KCKS-Vest Kræftens Bekæmpelse til RKKP 11 Database til monitorering af kirurgisk patientsikkerhed et pilotprojekt KCEB-Nord/Kir. Selskab 13 Kardiologisk fællesdatabase: Kortlægning af strukturelle forhold KCKS- Vest/Fælles kard. 14 Registrering af hjerte-ct i Dansk Hjerteregister (DHR) KCKS- Øst/(DHR) Side 8

9 15 Renale Diagnoser KCEB-Syd/DNSL 16 Anvendelse af sekundærdata til beregning af kvalitetsindikatorer indenfor svær sepsis og septisk shock på intensivafdeling KCEB-Nord/DID På spørgsmålet fra Jan Utzon anførte Paul Bartels at revision af håndbog (projekt 10) følger af regionernes krav om, at håndbogen suppleres med flere praktiske oplysninger og får mindre karakter af lærebog. Ift. ansøgning om sepsispakken (projekt 16) anbefalede de regionale repræsentanter fra Midtjylland og Hovedstaden, at der sker relevant koordinering med regionale tiltag. Ad 5) Patientrelaterede Outcome Measures (PROM) Følgende indstillinger blev tiltrådt: - At der ikke gives projektmidler til papirbaseret indsamling af PROM-data og driftsstøtte til området udfases gradvist - At der sikres indsamling af tilbud til tekniske løsninger til online indsamling af PROM-data. - At al projektstøtte til området afventer disse tilbud. - At der sker en dialog med berørte kliniske områder, om PROM-målingerne kan anvendes i forhold til sikring af kvaliteten for den enkelte patient dvs. indgå i opfølgning på behandling, idet dette må antages at øge kompletheden af de indsamlede data. På baggrund af spørgsmål fra Janne Lehmann Knudsen blev understreget, at tidligere udmøntet bevilling til DLCR s PROM-projekt ikke er påvirket af disse beslutninger Hans Peder Graversen bemærkede, at målingernes kliniske anvendelsesmuligheder åbnede op for, at det var en driftsopgave at sikre indsamlingen og at det ikke skal ske i databaser også fordi data bør være del af journalen. Styregruppen vedtog dog, at allerede iværksat indsamling ikke bringes til ophør jf. beslutninger anført ovenfor. Ad 6) Rådgivende Forum Styregruppen indstillede, at der ske nedlægning af det Rådgivende Forum, og anmoder Danske Regioner følge op ift. om Styregruppen har mandat til dette eller det skal godkendes af regionssundhedsdirektørkredsen, som oprindeligt fastlagde RKKP-organiseringen. Poul Erik Hansen anbefalede, at der i stedet afholdes temadage med invitation af de relevante parter. Der skete ikke endelig beslutning ift. hvordan relevant inddragelse af eksterne parter fremover sikres det blev drøftet at nuværende medlemmer af forummet kunne udgøre fast høringskreds. Beslutning afventer tilbagemelding om, hvorvidt styregruppen kan nedlægge forummet. Ad 7) Årsrapportering inden for 6 måneder Styregruppen tog Fællessekretariatets udsættelse af afrapporteringsfrist til efterretning, men det blev Side 9

10 understreget, at 6 måneders grænsen for afrapportering skal respekteres, hvis overhovedet muligt og Fællessekretariatet skal følge op ift. databaserne mhp. at sikre dette fremadrettet. Beslutningen blev bl.a. truffet på baggrund af Hans Peder Graversens bemærkning af, at mens der skal være dialogbaseret samarbejde med databaserne, må der ikke ske udsættelse af fristen pga. almindelig slendrian, hvor udsættelse fremover skal ske med bedre forklaringer. Styregruppen vedtog, at der ikke sker yderligere udsættelse af fristen for Føtodatabasen, hvor Niels Reichstein pointerede, at hvis adgang til data fra centrale registre ikke kunne sikres tidsnok, vil vi være i ny situation. Ad 8) Fagligt frikøb af klinisk ledelse Følgende indstillinger blev tiltrådt: - styregruppens regionale repræsentanter vurderer, om der er behov for at der sikres dialog med sygehus-/afdelingsledelser om behovet for fritagelse fra det kliniske arbejde til varetagelse af databasefunktionerne. Ad 9) Forberedelse af udmøntning af driftsmidler 2014 Følgende indstillinger blev tiltrådt: - At 2012-beslutningen om ikke at prioritere nye databaser udover de på forhånd aftalte fastholdes i den kommende udmøntning - At der tilstræbes fortsat forsigtig strømlining af konkrete bevillingssummer. - At der ikke stilles nye betingelser for udmøntning af driftsmidler 2014 i forhold til tidligere år, men at der sikres et grundlag for, at kompetencecenterydelserne allerede fra 2014-bevillingerne kan specificeres klarere. Side 10

RKKP-handleplan; A=aflevering; M=milepæl, DFS=Fællessekretariatet; KC=kompetencecentrene

RKKP-handleplan; A=aflevering; M=milepæl, DFS=Fællessekretariatet; KC=kompetencecentrene RKKP-handleplan; =aflevering; M=milepæl, =Fællessekretariatet; =kompetencecentrene. Konsolidering/drift nsvarlig 1. Årsrapportering 1.1 Fuldt opdateret tidsplan 1.2. lle rapporter inden for 6/9 måneder

Læs mere

Referat af 6. møde i den fælles kompetencecenterledelsesgruppe Onsdag den 24.08.11, kl. 10.00 13.00,

Referat af 6. møde i den fælles kompetencecenterledelsesgruppe Onsdag den 24.08.11, kl. 10.00 13.00, Referat af 6. møde i den fælles kompetencecenterledelsesgruppe Onsdag den 24.08.11, kl. 10.00 13.00, Sted: DFS, Olof Palmes Allé 15, 8200 Århus N, mødelokale D2 DELTAGERE Søren Paaske Johnsen (SPJ), forskningsoverlæge,

Læs mere

Vejledning 2014 vedr. udmøntning af Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet gældende for alle landsdækkende kliniske databaser og DMCG

Vejledning 2014 vedr. udmøntning af Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet gældende for alle landsdækkende kliniske databaser og DMCG Vejledning 2014 vedr. udmøntning af Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet gældende for alle landsdækkende kliniske databaser og DMCG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baggrund...

Læs mere

Oversigt over prioriterede databaser i regi af RKKP, samt 2015-midler udmøntet til udgifter i regi af databaserne.

Oversigt over prioriterede databaser i regi af RKKP, samt 2015-midler udmøntet til udgifter i regi af databaserne. Oversigt over prioriterede databaser i regi af RKKP, samt 2015-midler udmøntet til udgifter i regi af databaserne. Behandlingen af ansøgninger om støtte fra Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet

Læs mere

Referat fra møde i styregruppen for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram

Referat fra møde i styregruppen for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Referat fra møde i styregruppen for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Mødet blev afholdt fredag den 2. marts 2012 kl. 10.00-13.00 Til stede Per Busk, Region Syddanmark (formand); Niels Reichstein

Læs mere

Oversigt over prioriterede databaser i regi af RKKP, samt 2015-midler udmøntet til udgifter i regi af databaserne.

Oversigt over prioriterede databaser i regi af RKKP, samt 2015-midler udmøntet til udgifter i regi af databaserne. Oversigt over prioriterede databaser i regi af RKKP, samt 2015-midler udmøntet til udgifter i regi af databaserne. Behandlingen af ansøgninger om støtte fra Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Olof Palmes Allé 15, DK- 8200 Aarhus N

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Olof Palmes Allé 15, DK- 8200 Aarhus N Referat fra møde i styregruppen for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Mødet blev afholdt fredag den 8. juni 2012 kl. 09.30-15.00 Til stede Per Busk, Region Syddanmark (formand); Niels Reichstein

Læs mere

Referat af møde i den fælles kompetencecenterledelsesgruppe Onsdag den 2. marts 2011, kl. 11.00 14.00, i Regionshuset, Århus

Referat af møde i den fælles kompetencecenterledelsesgruppe Onsdag den 2. marts 2011, kl. 11.00 14.00, i Regionshuset, Århus Olof Palmes Allé 15 DK 8200 Aarhus N Referat af møde i den fælles kompetencecenterledelsesgruppe Onsdag den 2. marts 2011, kl. 11.00 14.00, i Regionshuset, Århus Deltagere Bente Nørgaard, overlæge, centerleder,

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Regnskabsvejledning for anvendelse af midler fra Regionernes udviklingspulje for klinisk kvalitet

Regnskabsvejledning for anvendelse af midler fra Regionernes udviklingspulje for klinisk kvalitet Regnskabsvejledning for anvendelse af midler fra Regionernes udviklingspulje for klinisk kvalitet Version 1.3. Gældende pr. 01.07.14 Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet blev oprettet i 2011

Læs mere

DMCG.dk Repræsentantskabsmøde Torsdag d. 29. august 2013

DMCG.dk Repræsentantskabsmøde Torsdag d. 29. august 2013 Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK) Implementering i Dansk Lunge Cancer Register Erik Jakobsen, Odense Universitetshospital DMCG.dk Repræsentantskabsmøde Torsdag d. 29. august 2013 05-09-2013 Hvorfor

Læs mere

Pilotprojektet. Formål. Hvorfor DNKK? National Databasedag, torsdag d. 11. april 2013

Pilotprojektet. Formål. Hvorfor DNKK? National Databasedag, torsdag d. 11. april 2013 Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK) Muligheder og barrierer i genbrug af data Erik Jakobsen, Odense Universitetshospital National Databasedag, torsdag d. 11. april 2013 Hvorfor DNKK? Dobbeltregistrering

Læs mere

PID_KCKS-Vest_2014_Fælles_Akutdatabase_delopgave_5

PID_KCKS-Vest_2014_Fælles_Akutdatabase_delopgave_5 Dato: Jan. 2014 PID: Udvikling og implementering af kvalitetsindikatorer for Fælles Akutdatabase Projekt ID: PID_KCKS-Vest_2014_Fælles_Akutdatabase_delopgave_5 Projektejer/enhed: RKKP-organisationen Projektansvarlig:

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikationen er udarbejdet af Databasernes Fællessekretariat med input fra

Læs mere

Task Force for Psykiatriområdet

Task Force for Psykiatriområdet Task Force for Psykiatriområdet R E F E R A T Emne 2. møde i Task Force for psykiatriområdet Mødedato Mandag d. 25. juni kl. 10.00-12.00 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale E Deltagere Else Smith (formand),

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Vi kontakter dig, fordi den landsdækkende Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 Styregruppe Dansk Pancreas Cancer Gruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab

Læs mere

IT-udbud: forudsætninger og projektplan

IT-udbud: forudsætninger og projektplan IT-udbud: forudsætninger og projektplan Per Hostrup Nielsen Overlæge, Afd. T, AUH Skejby National Databasedag 2.april 2014 Problemet 40 50 Kliniske Kvalitets Databaser Teknisk diversitet Semantisk

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Prioriteringskoncept version 1.0, April 2014

Prioriteringskoncept version 1.0, April 2014 Prioriteringskoncept version 1.0, April 2014 Konceptets formål Som udgangspunkt for prioritering af databasen skal foreligge en beskrivelse, som nuancerer volumen og alvorlighed og betydning af databasen.

Læs mere

ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR

ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Dansk PancreasCancer Gruppe ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2014 1. Nationale Kliniske Retningslinjer 2. DPCD Årsrapport 2013-2014 3. Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK)

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

RKKP IT- og Datastrategi - Vision og målsætninger. Version 5. juni 2013

RKKP IT- og Datastrategi - Vision og målsætninger. Version 5. juni 2013 RKKP IT- og Datastrategi - Vision og målsætninger Version 5. juni 2013 Der er en stigende efterspørgsel efter kvalitet og online kvalitetsdata i det danske sundhedsvæsen. Efterspørgslen kommer fra klinikere

Læs mere

Tabel 2.a: Databaser, der fra 2015 blev givet 3-årige bevillingstilsagn uden specielle betingelser

Tabel 2.a: Databaser, der fra 2015 blev givet 3-årige bevillingstilsagn uden specielle betingelser Behandlingen af ansøgninger om støtte fra Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet 2017 er afsluttet, og de endelige prioriteringer ligger nu fast. Af oversigten fremgår om databasen er bevilliget

Læs mere

Referat af møde i den fælles kompetencecenterledelsesgruppe mandag den 4. april 2011, kl. 11.00 14.00 hos KCS, Odense Universitetshospital

Referat af møde i den fælles kompetencecenterledelsesgruppe mandag den 4. april 2011, kl. 11.00 14.00 hos KCS, Odense Universitetshospital Olof Palmes Allé 15 DK 8200 Aarhus N Referat af møde i den fælles kompetencecenterledelsesgruppe mandag den 4. april 2011, kl. 11.00 14.00 hos KCS, Odense Universitetshospital Deltagere Karen Marie Lyng

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Nyhedsbrev. Årgang 4, nr. 6 Juni 2015

Nyhedsbrev. Årgang 4, nr. 6 Juni 2015 Nyhedsbrev Nye mål for databaserne Regionssundhedsdirektørerne har godkendt rapport, der fastslår nye udviklingsmål for databaserne og peger på de roller, som databaserne kan varetage i relation til et

Læs mere

Referat af styregruppemøde i Dansk CancerBiobank

Referat af styregruppemøde i Dansk CancerBiobank N O T A T UDKAST 13-12-2012 Sag nr. 09/880 Dokumentnr. 53925/12 Maj-Britt Juhl Poulsen/Kristian Koch Enstrøm Tel. 35 29 81 17 E-mail: mjp@regioner.dk Referat af styregruppemøde i Dansk CancerBiobank Tidspunkt:

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Hvem er registerudvalget hvilke skal opgaver er der (Lisbet, 10 min)

Hvem er registerudvalget hvilke skal opgaver er der (Lisbet, 10 min) DAGSORDEN Hvem er registerudvalget hvilke skal opgaver er der (Lisbet, 10 min) Hvad er min (James) særlige opgave og hvad er mine visioner for udvalget fremadrettet (James, 15 min) Hvilken særlig PROMs

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Den nationale koordinationsstruktur. Det Faglige Råds årsrapport 2016

Den nationale koordinationsstruktur. Det Faglige Råds årsrapport 2016 Den nationale koordinationsstruktur Det Faglige Råds årsrapport 2016 Indholdsfortegnelse 1. Det Faglige Råd... 3 2. Aktiviteter i 2016... 4 2.1 Centrale udmeldinger... 4 2.2 Forløbsbeskrivelser... 5 2.3

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.30-16. 2. maj 2011 Tilstede

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Rådet for Specialpsykologuddannelsen Rådsmøde den 10. september 2015 Referat Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 10.09.2015 Birte Mikkelsen Birte.mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-116-15 Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet

KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts 2012 Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet Dansk Kræftforsknings Forum Infrastruktur for klinisk kræftforskning - arbejdsgruppe

Læs mere

Interviewguide - survey af topledelse, version af 11. januar 2010/ Jeanette Hounsgaard & Lars Oberländer

Interviewguide - survey af topledelse, version af 11. januar 2010/ Jeanette Hounsgaard & Lars Oberländer Interviewguide - survey af topledelse, version af 11. januar 2010/ Jeanette Hounsgaard & Lars Oberländer Tema Standard Spørgsmål 1. Indledning formål, omfang og kriterier Indledningsmøde præsentation af

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 29. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 11. oktober 2013 kl. 13.00 15.15 i Sundhedsstyrelsen. 1. Orientering Opfølgning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forskningsmidler på hospitalerne (beretning nr. 7/2014) 9.

Læs mere

Forløbsprogrammer og samarbejdsmodeller DemensDagene 2. Maj, 2011

Forløbsprogrammer og samarbejdsmodeller DemensDagene 2. Maj, 2011 Forløbsprogrammer og samarbejdsmodeller DemensDagene 2. Maj, 2011 Gunhild Waldemar Nationalt Videnscenter for Demens Demens som kronisk sygdom Mangeårigt forløb med behov for både sundhedsfaglig og social

Læs mere

Referat fra møde i Styregruppe for udbredelse af AmbuFlex i Region Midtjylland torsdag den 8. maj 2014 i Skejby

Referat fra møde i Styregruppe for udbredelse af AmbuFlex i Region Midtjylland torsdag den 8. maj 2014 i Skejby Regionshuset Aarhus Center for Telemedicin Sundhedsplanlægning Olof Palmes Allé 17 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 2342 6734 Referat fra møde i Styregruppe for udbredelse af AmbuFlex i Region Midtjylland torsdag

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Referat. Møde i følgegruppen for forebyggelse Mandag den 29. februar 2016 Mødelokale 1515, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

Referat. Møde i følgegruppen for forebyggelse Mandag den 29. februar 2016 Mødelokale 1515, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Journal nr.: E-mail: blm@rsyd.dk og iben.lykkeeggertsen@middelfart.dk Dato: 08-03-2016 Telefon: 2920 1212 og 3057 1183 Referat Møde i følgegruppen

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006.

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. Dato: 17-08-2006 Sagsbehandler: Charlotte Jensen Tlf.:

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

Kommissorium Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase (DHRD)

Kommissorium Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase (DHRD) Kommissorium Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase (DHRD) Kapitel 1 Navn og hjemsted 1 Stk.1. Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase (DHRD) er en del af den Kardiologiske Fællesdatabase under Dansk Cardiologisk

Læs mere

Til Ansøger. Sundhedsstyrelsens generelle svar på ansøgning om varetagelse af specialfunktioner til alle ansøgere. Opsamlende ansøgningsrunde 2011

Til Ansøger. Sundhedsstyrelsens generelle svar på ansøgning om varetagelse af specialfunktioner til alle ansøgere. Opsamlende ansøgningsrunde 2011 Til Ansøger s generelle svar på ansøgning om varetagelse af specialfunktioner til alle ansøgere Opsamlende ansøgningsrunde 2011 Regioner og private sygehuse har i marts 2011 søgt om godkendelse af varetagelse

Læs mere

der ikke er en tilfredsstillende kvalitet på området, og/eller der er en uhensigtsmæssig variation i behandlingskvaliteten eller forløbet

der ikke er en tilfredsstillende kvalitet på området, og/eller der er en uhensigtsmæssig variation i behandlingskvaliteten eller forløbet Invitation til at indstille emner til nye lærings- og kvalitetsteams Styregruppen for lærings- og kvalitetsteams inviterer alle interesserede parter til at indstille emner til kommende lærings- og kvalitetsteams.

Læs mere

PRO-målinger og RKKP

PRO-målinger og RKKP Notat PRO-målinger og RKKP Oversigt over projekter og aktiviteter Anbefaling af fremtidig strategi Databasernes Fællessekretariat, juni 2014, version 1.2 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...2 2. Status

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for

Læs mere

Aftale mellem Danske Regioner og Privathospitaler og Klinikker (BPK) vedr. aftaler om det udvidede frie sygehusvalg og aftaler om ret

Aftale mellem Danske Regioner og Privathospitaler og Klinikker (BPK) vedr. aftaler om det udvidede frie sygehusvalg og aftaler om ret 17-06-2015 Sag nr. 15/618 Aftale mellem Danske Regioner og Privathospitaler og Klinikker (BPK) vedr. aftaler om det udvidede frie sygehusvalg og aftaler om ret til hurtig udredning. De nuværende aftaler

Læs mere

Referat af møde i den fælles kompetencecenterledelsesgruppe Onsdag den 2. februar 2011, kl. 13.00 16.00, i Regionshuset, Århus

Referat af møde i den fælles kompetencecenterledelsesgruppe Onsdag den 2. februar 2011, kl. 13.00 16.00, i Regionshuset, Århus Olof Palmes Allé 15 DK 8200 Aarhus N Referat af møde i den fælles kompetencecenterledelsesgruppe Onsdag den 2. februar 2011, kl. 13.00 16.00, i Regionshuset, Århus Deltagere Søren Paaske Johnsen (SPJ),

Læs mere

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser Område: Sundhedsområdet Afdeling: Center for Kvalitet, Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 11/32645 Dato: 5. december 2013 Udarbejdet af: Inge Pedersen, Allan Vejlgaard Jensen E mail: Inge.pedersen@rsyd.dk,

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 134 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 134 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 134 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Status på opfyldelse af kvalitetsmål

Status på opfyldelse af kvalitetsmål Status på opfyldelse af kvalitetsmål Den patientoplevede kvalitet Kvalitetsmål 1 Patientoplevet kvalitet, ambulatorier Ambulante patienter skal have et godt samlet indtryk af ambulatoriet. Indikatoren

Læs mere

Referat Patientinddragelsesudvalget

Referat Patientinddragelsesudvalget Patientinddragelsesudvalget Sagsnummer 2013-010892 Referat Patientinddragelsesudvalget 22. januar 2016 kl. 10.00-12.30 i mødelokale B, Regionshuset Mødedeltagere Torben Andersen, Ældrerådene i Region Nordjylland

Læs mere

Referat af 4. møde i den fælles kompetencecenterledelsesgruppe torsdag den 05.05.11, kl. 10.15 13.15, hos KCØ/Region Hovedstadens

Referat af 4. møde i den fælles kompetencecenterledelsesgruppe torsdag den 05.05.11, kl. 10.15 13.15, hos KCØ/Region Hovedstadens Referat af 4. møde i den fælles kompetencecenterledelsesgruppe torsdag den 05.05.11, kl. 10.15 13.15, hos KCØ/Region Hovedstadens Psykiatri Dato: 09.05.2011 DELTAGERE Søren Paaske Johnsen (SPJ), forskningsoverlæge,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. kvartal. Monitoreringen gør det

Læs mere

Referat. Styregruppen for DDB. Ordinært møde den 15. juni 2016, kl i Slots- og Kulturstyrelsen.

Referat. Styregruppen for DDB. Ordinært møde den 15. juni 2016, kl i Slots- og Kulturstyrelsen. Referat Styregruppen for DDB Ordinært møde den 15. juni 2016, kl. 9.00-11.30 i Slots- og Kulturstyrelsen. Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Morten Lautrup-Larsen (Slotsog Kulturstyrelsen), Lone Gladbo

Læs mere

Konklusionsreferat fra mødet om sundhedsaftaler mellem Odense Kommune og Region Syddanmark den 25. november 2010.

Konklusionsreferat fra mødet om sundhedsaftaler mellem Odense Kommune og Region Syddanmark den 25. november 2010. Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Niels-Erik Aaes Journal nr.: 10/6198 Telefon: 76631319 Dato: 1. december 2010 e-mail: Niels-Erik.Aaes@regionsyddanmark.dk O Konklusionsreferat fra mødet om sundhedsaftaler

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00 Mødedeltagere: Ester Larsen, Erik Vind, Inger Lund, Rasmus Kr. Rasmussen, Inge Dalsgaard, Jens Rønn Sørensen, Henrik Wigh-Poulsen, Eva

Læs mere

Referat af 5. møde i den fælles kompetencecenterledelsesgruppe Tirsdag den 31.05.11, kl. 13.00 16.00 hos KCØ,

Referat af 5. møde i den fælles kompetencecenterledelsesgruppe Tirsdag den 31.05.11, kl. 13.00 16.00 hos KCØ, Referat af 5. møde i den fælles kompetencecenterledelsesgruppe Tirsdag den 31.05.11, kl. 13.00 16.00 hos KCØ, DELTAGERE Karen Marie Lyng (KML), speciallæge, sektionsleder, KCØ Bente Nørgaard (BN), overlæge,

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland.

De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland. De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland. Indledning På Sundhedsstyregruppens møde den 17. august 2015 blev det besluttet, at udskyde

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg Region Midtjylland Sundhed 1922. juni 2015 /ANBROE Referat til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Tirsdag den 4. april 2017 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M2, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Sammenfattende om: Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem

Sammenfattende om: Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem 26. november 2014 J. nr. 14/23193 Sammenfattende om: Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem Baggrund Statens Serum Institut (SSI) (og tidligere

Læs mere

Retningslinjer for forskningsadgang til data fra de støttede, landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser

Retningslinjer for forskningsadgang til data fra de støttede, landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser Retningslinjer for forskningsadgang til data fra de støttede, landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser Version 4.01, d. 25.09.15. Retningslinjerne for forskningsadgang er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

DUCG Styregruppemøde d. 13. marts 2012 Hotel Hilton, Kastrup Lufthavn.

DUCG Styregruppemøde d. 13. marts 2012 Hotel Hilton, Kastrup Lufthavn. Tilstede: Peter Sommer (PS), Gedske Daugaard (GD), Erik Højkjær Larsen (EHL), Jørgen Bjerggaard (JB), Lars Ulrich Hansen (LUH), Lisa Sengeløv (LS), Mette Nørgaard (MN), Michael Borre (MB), Belinda Momme

Læs mere

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 31. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og, den 30. april 2014 kl. 10.00 13.00 i Sundhedsstyrelsen 1. Status på pakkeforløb

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009. Emne: Afrapportering om aktuel forberedelse til akkreditering i psykiatrien

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009. Emne: Afrapportering om aktuel forberedelse til akkreditering i psykiatrien REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 4 Emne: Afrapportering om aktuel forberedelse til akkreditering i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen. Referat Februar 2014 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Rolf Hapel, Annette Brøchner Lindgaard, Bente Nielsen, Bodil

Læs mere

Punkt 1 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøder nr. 2 d. 2. september 2013

Punkt 1 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøder nr. 2 d. 2. september 2013 Brøndby den 14. oktober 2013 Journal nr.2123-13-fs Referat af bestyrelsesmøde nr.3 2013-2014 Mandag d. 7. oktober 2013, kl. 17.30 på Hotel Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense Deltagere: Per Bertelsen

Læs mere

Høringssvar til Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale indsats

Høringssvar til Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale indsats Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Høringssvar til Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale indsats Region Nordjylland har den 18. februar

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Næste møde i fagligt udvalg er den 18. september. Bemærk temamøde fra kl. 10-14. Deltagere: Peder Ring,

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Statens Serum Institut

Statens Serum Institut Statens Serum Institut Kristianiagade 12 2100 København Ø Telefon 35 44 84 06 Mobil 23 71 33 40 Mail mpk@dadl.dk www.selskaberne.dk Bekendtgørelse om landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Programledelse skaber kvalitet. Årsmøde for donationsansvarlige Nøglepersoner 14. Januar 2015. Direktør Judith Mølgaard

Programledelse skaber kvalitet. Årsmøde for donationsansvarlige Nøglepersoner 14. Januar 2015. Direktør Judith Mølgaard Programledelse skaber kvalitet Årsmøde for donationsansvarlige Nøglepersoner 14. Januar 2015. Direktør Judith Mølgaard 1 Hvad vil jeg tale om? Organdonation i RSD Best practice for organdonation i DK Programledelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere