2... Ny "Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune" - 2. behandling/endelig vedtagelse 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2... Ny "Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune" - 2. behandling/endelig vedtagelse 3"

Transkript

1 Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 28. november 2005, Kl i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser Ny "Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune" - 2. behandling/endelig vedtagelse Ændring af Pederstrupkomiteens formål og organisation Ændring af vedtægt for Folkeoplysningsudvalget Renovering af naturfagslokale på Parkskolen - anlægsbevilling Brand på Grantofteskolen, udbedring af skader - anlægsregnskab Frit valg priser hjemmehjælp og madleverancer Etablering af Grønt Råd Vejadgang til Lyfa fra Måløv Byvej15 1. Meddelelser

2 Kommunalbestyrelsens møde 28. november 2005 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. ØKONOMIUDVALGET 2. Ny "Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune" - 2. behandling/endelig vedtagelse Økonomiudvalget den 25. oktober 2005, pkt. 3 Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2005, pkt. 3 Økonomiudvalget den 22. november 2005, pkt. 2 Resumé Kommunernes anliggender styres, jf. 2, stk. 1, i den kommunale styrelseslov, af kommunalbestyrelser, der vælges efter reglerne i den kommunale valglov. De mere deltaljerede regler i den forbindelse fastsættes, jf. stk. 2, i en styrelsesvedtægt, som vedtages af kommunalbestyrelsen ved 2 behandlinger med mindst 6 dages mellemrum. Kravet om to behandlinger forhindrer ikke, at der ved 2. behandlingen kan stilles ændringsforslag. Forslag om ændring af en bestående styrelsesvedtægt, herunder i form af en helt ny vedtægt, skal behandles i den samme kommunalbestyrelse, og 1. behandlingen kan ikke ske på en nyvalgt kommunalbestyrelses konstituerende møde.

3 I styrelsesvedtægten fastsættes bl.a. antallet af stående udvalg, der - sammen med Økonomiudvalget nedsættes til varetagelse af den umiddelbare forvaltning, ligesom det på overordnet plan fastlægges, hvilke opgaveområder udvalgene hver især har ansvaret for. Her i kommunen konstituerer den nyvalgte kommunalbestyrelse sig i et møde den 12. december 2005, og som grundlag herfor foreligger nu et endeligt forslag af 21. november 2005 til ny Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune til 2. behandling/endelig vedtagelse. Redegørelse Opgavefordelingen mellem Økonomiudvalget og de nuværende 5 stående udvalg indbyrdes har i alt væsentligt ligget fast i de seneste valgperioder, hvor der kun er vedtaget ganske få og mindre betydende justeringer af styrelsesvedtægtens bestemmelser herom. Bl.a. af følgende årsager har der imidlertid nu været behov for at få foretaget en mere vidtgående tilretning af vedtægten pr. 1. januar 2006: Ønsket om fortsat sikring af helhed og sammenhæng i opgaveløsningen (også set fra borgernes side), hvilket jo også er et af struktur- og opgavereformens overordnede formål. Ønsket om forankring allerede nu af de mange nye opgaver, som kommunerne overtager fra 1. januar 2007, jf. netop struktur- og opgavereformen, hvilket skal forberedes grundigt i det kommende år i de respektive udvalg Ønsket om udvalgsmæssig forankring af det overordnede ansvar for løsningen af en række vigtige tværgående opgaver. Ved 1. behandlingen af sagen den 31. oktober 2005 forelå to alternative forslag til ny styrelsesvedtægt, som Kommunalbestyrelsen med de faldne bemærkninger besluttede at lade overgå til 2. behandling.

4 Et endeligt forslag af 21. november 2005 til ny Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune foreligger nu. Ifølge forslaget, der formelt skal betragtes som et ændringsforslag til de(t) ved 1. behandlingen foreliggende forslag, nedsættes der pr. 1. januar 2006 et økonomiudvalg samt seks stående udvalg, dvs. ét mere end i dag: Økonomiudvalget Stående udvalg: 1. Teknik- og Miljøudvalget 2. Kultur- og Fritidsudvalget 3. Skole- og Uddannelsesudvalget 4. Socialudvalget 5. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 6. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget består som hidtil af 9 medlemmer, og medlemstallet i hvert af de nu seks stående udvalg er ligeledes uændret 7. Bilag Den p.t. gældende styrelsesvedtægt Alternative forslag (2) til ny styrelsesvedtægt, som forelå ved 1. behandlingen. Endeligt forslag af 21. november 2005 til ny Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune med ikrafttræden den 1. januar Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen

5 Beslutningsoplæg Borgmesteren foreslår, at forslaget af 21. november 2005 til ny Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune med ikrafttræden den 1. januar 2006 godkendes endeligt (2. behandling) og således danner grundlag for den nyvalgte kommunalbestyrelses konstituering den 12. december Beslutning Økonomiudvalgets møde 28 november 2005 Punkt 1: Indstilles til godkendelse. Kommunalbestyrelsens møde 28. november 2005 Punkt 2: Tiltrådt. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 3. Ændring af Pederstrupkomiteens formål og organisation Resumé Pederstrupkomiteen foreslår deres formål og organisation ændret. Redegørelse

6 Pederstrupkomiteen har på deres møde den 14. september 2005 besluttet at indstille følgende ændringer til komiteens formål og organisation til godkendelse: Formål: I formålet er foretaget en redaktionel ændring samt indført et punkt om gensidig orienteringsforpligtigelse. Organisation: Ændringsforslaget går på, at det fremover konkretiseres, hvilke foreninger/institutioner m.m. de 4 brugerrepræsentanter skal repræsenterer. I de nuværende valgregler er det Bylauget, der udpeger de 4 brugerrepræsentanter. Endvidere foreslåes det, at den tekniske serviceleder deltager fast i møderne. Bilag Forslag til ny formulering af Pederstrupkomiteens formål og organisation Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Kultur & Fritid foreslår, at ændringsforslag til formål og organisation for Pederstrupkomiteen godkendes med den bemærkning, at de 4 brugerrepræsentanter er følgende: 1 repræsentant for de folkeoplysende foreninger

7 1 repræsentant for grundejerforeningen 1 repræsentant for Grantoftegaard 1 repræsentant for Ballerup Museums Fond Beslutning Kultur- og Fritidsudvalgets møde 1. november 2005 Punkt 7: Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at der vælges 2 repræsentanter for de folkeoplysende foreninger i Pederstrup. Hermed er formandens stemme udslagsgivende. Økonomiudvalgets møde 22. november 2005 Punkt 6: Anbefales. Kommunalbestyrelsens møde 28. november 2005 Punkt 3: Tiltrådt. 4. Ændring af vedtægt for Folkeoplysningsudvalget Resumé Vedtægten for Folkeoplysningsudvalget i Ballerup Kommune skal ændres i henhold til seneste lovændring af 27. december Redegørelse

8 Efter en lovændring i december 2003 er det efter 1. januar 2004 frivilligt for den enkelte kommunalbestyrelse, om den ønsker at nedsætte et Folkeoplysningsudvalg. Kommunalbestyrelsen kan således beslutte at nedlægge Folkeoplysningsudvalget. Hvis dette bliver tilfældet, kan Kommunalbestyrelsen efter udgangen af indeværende valgperiode, i overensstemmelse med de almindelige styrelsesretlige regler, delegere beslutningskompetencen til et af de stående udvalg eller til den kommunale forvaltning. Folkeoplysningsudvalget har på deres møder og senest på udvalgets konference i september 2005 drøftet, om der fortsat er behov for et Folkeoplysningsudvalg i Ballerup Kommune. Udvalget er af den overbevisning, at der fortsat bør nedsættes et Folkeoplysningsudvalg, idet udvalget giver politikere og brugere mulighed for en meget tæt dialog til fordel for begge parter. Samtidig har Folkeoplysningsudvalget i forhold til f.eks. Idrætsrådet en lovbestemt beslutningskompetence. Hertil kommer, at brugerne også i henhold til loven er i flertal i udvalget. Brugerne har altså en direkte indflydelse på de forhold, der vedrører foreningernes økonomi og fysiske forhold. Udvalget finder ikke, at der er behov for ændring i udvalgssammensætning eller valgprocedure. Det forventes, at der kan afholdes valg af brugerrepræsentanter den 12. december NUVÆRENDE FORMULERING FORSLAG TIL ÆNDRING I henhold til lovbekendtgørelse nr. 924 af 5. oktober 2000, 34, om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde nedsætter Ballerup Kommunalbestyrelse et Folkeoplysningsudvalg I henhold til lovbekendtgørelse nr. 924 af 5. oktober 2000, 34, som ændret ved lov nr af 27. december 2003 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde kan Ballerup Kommunalbestyrelse nedsætte et Folkeoplysningsudvalg

9 Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Ballerup Kommune forslås ændret i overensstemmelse med den seneste lovændring af december 2003 omhandlende valg til Folkeoplysningsudvalget. Ændringen omhandler kun vedtægtens 1. afsnit. Bilag Forslag til ny vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Ballerup Kommune Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Kultur & Fritid foreslår, at forslag til ny vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Ballerup Kommune godkendes. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalgets møde 1. november 2005 Punkt 5: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 22. november 2005 Punkt 7: Anbefales.

10 Kommunalbestyrelsens møde 28. november 2005 Punkt 4: Tiltrådt. SKOLE- OG UDDANNELSESUDVALGET 5. Renovering af naturfagslokale på Parkskolen - anlægsbevilling Resumé I forbindelse med vedtagelsen af anlægsbudgettet for blev der afsat midler til renovering af naturfagslokaler på skolerne. Ballerup Kommune har modtaget tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til Parkskolen. Redegørelse Til Parkskolen er i alt afsat kr. til forbedring af naturfag Fysik/kemilokale - på projektnr Halvdelen af beløbet skal anvendes til bygningsrenovering primært etablering af mekanisk ventilation, og den anden halvdel skal anvendes til nagelfast udstyr og inventar. Ejendomme er sammen med skolen i gang med at planlægge arbejderne. I forhold til indretningen inddrages kommunens naturfagskonsulent, således at lokalet understøtter den tværfaglige undervisning og den nye prøvebekendtgørelse. Der søges hermed bevilling, således at arbejderne kan igangsættes hurtigst muligt. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen

11 Beslutningsoplæg Børn & Unge foreslår, at der meddeles en anlægsbevilling på til projektnr Parkskolen, renovering af naturfagslokale. Beslutning Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 8. november 2005 Punkt 3: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 22. november 2005 Punkt 8: Anbefales. Kommunalbestyrelsens møde 28. november 2005 Punkt 5: Tiltrådt. 6. Brand på Grantofteskolen, udbedring af skader - anlægsregnskab Skole- og Uddannelsesudvalget den 10. august 2002, pkt. 9 Økonomiudvalget den 11. december 2002, pkt. 32 Kommunalbestyrelsen den 16. december 2002, pkt. 26

12 Resumé Der foreligger regnskab for udgifter i forbindelse med brand på Grantofteskolen den 15. august Indtægtssiden i form af erstatninger er endnu ikke endeligt opgjort, idet der stadig er en tvist om, hvorvidt forsikringsselskabet skal udbetale moms. Tvisten drejer sig om løsøredelen mv. - og omhandler kr. Sagen er i øvrigt berammet til domsforhandling den 16. november 2005 i Østre Landsret. Redegørelse Kommunalbestyrelsen har meddelt følgende anlægsbevillinger: 3062 Bygninger kr Løsøre kr Facaderenovering kr Midlertidige lokaler kr. I alt kr. Merforbruget på kr. svarer til 6,8% Det samlede regnskab udviser: 3062 Bygninger kr Løsøre kr Facaderenovering kr Midlertidige lokaler kr. I alt kr.

13 På anlægsbudgettet er der i alt afsat kr. til formålet, så i forhold hertil er der tale om et mindrebrug på kr. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Børn & Unge foreslår, at regnskaberne indstilles til godkendelse. Beslutning Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 8. november 2005 Punkt 8: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 22. november 2005 Punkt 9: Anbefales. Kommunalbestyrelsens møde 28. november 2005 Punkt 6: Tiltrådt.

14 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 7. Frit valg priser hjemmehjælp og madleverancer Resumé Timepriserne for personlig og praktisk hjælp på hjemmehjælpsområdet samt kostpriser for mad leveret til borgere i eget hjem i Ballerup kommune skal justeres mindst én gang årligt. Ældre & Handicap har beregnet timepriserne for 2006 med udgangspunkt i data leveret af Ballerup kommunes økonomisystem sammenholdt med det forventede antal leverede timer i Ældre & Handicap har ligeledes beregnet kostpriser på madportioner i Redegørelse Som udgangspunkt for beregningerne benyttes en tidligere anvendt beregningsmodel, med yderligere inspiration fra KL s foreslåede model, version 4, der nu er så veludbygget, at det sikrer et så validt og sikkert beregningsgrundlag, som det er muligt. Forudsætninger for prisberegningerne vedrørende Frit-Valgs priser i 2006 har ikke ændret sig væsentligt siden 2005, dog har aktivitetsniveauet æn- dret sig markant i stigende grad, ligesom øgede lønomkostninger indvirker på timeprisberegningen, da den overvejende del af omkostningerne er lønninger. Disse faktorer har bevirket, at timepriserne har ændret sig mere, end en almindelig pris- og lønfremskrivning ville have bevirket. Timepriserne for personlig og praktisk hjælp. Datagrundlaget for priserne for 2006 fremkommer ved brug af Ballerup Kommunes økonomisystem samt et database program, der leverer de øvrige nødvendige data med hensyn til økonomidata samt en oversigt over visiterede timer.

15 Timepriserne er beregnet med udgangspunkt i regnskab 2004 samt leverede timer i udvalgte gennemsnitsuger i Kostprisen for et standardindkøb er beregnet ud fra det gennemsnitlige vederlag, som kommunen betaler til de tilsluttede forretninger, hvortil der tillægges prisen for 15 min. praktisk bistand (til behandling af indkøbssedlen). På baggrund af ovenstående fremkommer nedenstående priser: Timepris for en normaltime for 231 kr. 224 kr. 221 kr. 245 kr. praktisk bistand Timepris for personlig hjælp (på 284 kr. 283 kr. 264 kr. 296 kr. bekvemme tider) Timepris for personlig hjælp (på 348 kr. 341 kr. 346 kr. 362 kr. ubekvemme tider) Kostpris for et standardindkøb 136 kr. 134 kr. 133 kr. 147 kr. Kostprisen for madservice Datagrundlaget for priserne for 2006 fremkommer ved brug af Ballerup Kommunes økonomisystem samt opgørelse over antal forventede leverancer i Som det fremgår af nedenstående, er priserne i 2006 faldet en anelse i forhold til 2005, hvilket i stor udstrækning skyldes højere effektivitet sat i relation til et stigende antal leverede portioner.

16 Kostprisen for følgende leverance af én portion mad leveret til borgeren: Kostpris for en normalportion 73 kr. 73 kr. 77 kr. 76 kr. Kostpris for en diætportion 95 kr. 95 kr. 99 kr. 98 kr. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Ældre & Handicap foreslår, at de beregnede timepriser godkendes. Beslutning Social- og Sundhedsudvalgets møde 8. november 2005 Punkt 13: Indstilles til godkendelse Økonomiudvalgets møde 22. november 2005 Punkt 10: Anbefales. Kommunalbestyrelsens møde 28. november 2005 Punkt 7: Tiltrådt.

17 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 8. Etablering af Grønt Råd Teknik- og Miljøudvalget den 11. oktober 2005, pkt. 1. Resumé I Budgetaftalen, kommunens Agenda 21 strategi samt Miljø- og Agenda 21 handlingsplanen står der, at der skal etableres et Grønt Råd i kommunen. Grønt Sekretariat har, på baggrund af en undersøgelse af erfaringerne med andre grønne råd, udarbejdet et forslag. Forslaget blev drøftet på udvalgets møde i oktober. Forslaget er herefter blevet revideret, og der er udarbejdet et forslag til forretningsorden for Grønt Råd. Redegørelse Det bliver i stigende grad klart, at mange af dagens miljøproblemer ikke kan løses af kommunerne alene, men kræver aktiv deltagelse fra borgere og foreninger. Formålet med at etablere et Grønt Råd er derfor at øge samarbejdet om miljøopgaverne mellem borgerne og kommunen. Et Grønt Råd kan sammensættes på mange måder, og det er vigtigt at finde en model, der passer til den enkelte kommune. Grønt Sekretariat foreslår, at der i kommunen etableres et repræsentantskab, som består af repræsentanter fra: Boligforeninger (boligafdelinger, grundejerforeninger mv.) Foreninger Interesserede borgere Ungdomsrådet, Ældrerådet, Integrationsrådet og Erhvervsrådet.

18 Hver gruppe i repræsentantskabet vælger 1 eller 2 medlemmer til Grønt Råd. Desuden foreslås det, at Kommunalbestyrelsen udpeger 3 medlemmer til Grønt Råd. Den ene skal være formanden for Teknik- og Miljøudvalget, som også foreslås som formand for Grønt Råd. Grønt Sekretariat vil bistå Grønt Råd med sekretariatsbistand. Desuden vil andre kommunale medarbejdere kunne blive tilknyttet Grønt Råd enten permanent eller ad hoc. Medlemmerne af Grønt Råd bruger deres fritid på at sidde i rådet, og derfor er det vigtigt, at rådet har kompetencer, som gør, at medlemmerne føler, det nytter noget at sidde i rådet. Samtidigt er det også vigtigt, at opgaverne ikke er så store, at det føles som en arbejdsbelastning. Derfor foreslås det, at Grønt Råd får følgende kompetencer: Inddrages i udarbejdelsen af kommunens planer og politikker på miljøområdet. Uddeler tilskud til miljøprojekter i boligområder. Er med i dommerkomitéen for kommunens miljøpris. Udgiver et halvårligt nyhedsbrev og afholder miljøarrangementer sammen med Grønt Sekretariat. Kan desuden tage væsentlige miljøemner op til behandling. Bilag Forslag om etablering af Grønt Råd i Ballerup (udsendes). Forslag til forretningsorden for Grønt Råd i Ballerup (udsendes).

19 Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Grønt Sekretariat foreslår, at forslag til forretningsorden for Grønt Råd godkendes, og at Grønt Sekretariat påbegynder arbejdet med etablering af Grønt Råd. Beslutning Teknik- og Miljøudvalgets møde 8. november 2005 Punkt 3: Indstilles til godkendelse, idet forretningsordenen tilrettes med de på mødet faldne bemærkninger og udsendes på ny. Økonomiudvalgets møde 22. november 2005 Punkt 11: Anbefales. Kommunalbestyrelsens møde 28. november 2005 Punkt 8: Tiltrådt. 9. Vejadgang til Lyfa fra Måløv Byvej

20 Teknik- og Miljøudvalget den 12. august 2003, pkt. 7. Økonomiudvalget den 19. august 2003, pkt. 23. Kommunalbestyrelsen den 25. august 2003, pkt. 18. Resumé Det er tidligere besluttet at nedlægge vejadgangen til Lyfa fra Måløv Byvej. Grundejeren har protesteret mod dette, og Vejdirektoratet har fundet en alternativ løsning. Derfor foreslås det, at vejnedlæggelsen ikke gennemføres. Redegørelse Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. august 2003, at vejadgangen til Lyfa skal nedlægges som vej i henhold til Lov om private fællesveje. Beslutningen blev taget på baggrund af en aftale med Københavns Amt af 14. november 1985 og Lokalplan nr. 041, hvorefter vejadgangen skal nedlægges, når Måløv Teknikerby er anlagt. Måløv Byvej har senere ændret status fra amtsvej til statsvej, og Vejdirektoratet er nu vejmyndighed. Ved et møde med ejeren af Lyfa, Måløv Ejendomsselskab Aps, protesterede denne mod vejens nedlæggelse. Efterfølgende anmodede de Vejdirektoratet om tilladelse til at opretholde vejadgangen. Vejdirektoratet meddelte afslag på anmodningen. Miljø & Teknik fik herefter advokat Jantzen til at vurdere, hvordan nedlæggelsen kunne ske. Han vurderede, at det kunne ske med henvisning til Lokalplan nr. 041, men fandt, at kommunen burde opfordre Vejdirektoratet til at afbryde vejadgangen til Måløv Byvej i henhold til 69 i Lov om offentlige veje. Jantzens vurdering blev sendt til Vejdirektoratet med opfordring til, at de afbryder vejen. Vejdirektoratet har i brev af 18. marts 2005 (modtaget her den 4. august 2005) meddelt grundejerne og kommunen, at 69 i Lov om offentlige veje ikke kan bruges til at lukke vejen. Lukningen kan kun ske ved ekspropriation i henhold til 43, stk. 2. Tilsvarende gælder, at den private fællesvej også kun kan nedlægges ved ekspropriation. Vejdirektoratet har på baggrund heraf besluttet at gennemføre en alternativ løsning, hvorefter midterrabatten på Måløv Byvej er blevet lukket, således at der nu kun kan foretages højresving ind på adgangsvejen og højresving ud fra denne.

21 Tilbage står spørgsmålet, om kommunen vil nedlægge den private fællesvej ved ekspropriation. Det foreslås, at vejnedlæggelsen ikke gennemføres med henvisning til grundejerens protest, og at Vejdirektoratet har fundet en alternativ løsning. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, at nedlæggelsen af vejadgangen til Lyfa ikke gennemføres. Beslutning Teknik- og Miljøudvalgets møde 8. november 2005, Punkt 6: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 22. november 2005 Punkt 13: Anbefales. Kommunalbestyrelsens møde 28. november 2005 Punkt 9: Tiltrådt.

22 Eventuelle spørgsmål til borgmesteren, jf. følgende bestemmelse i 1, stk. 6, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse": "Efter sidste punkt på dagsordenen til hvert ordinært møde kan der stilles spørgsmål med tilknytning til de omhandlede sager. Borgmesteren - eller på dennes anmodning en udvalgsformand - besvarer spørgsmålene på Kommunalbestyrelsens vegne og bestemmer i øvrigt spørgetidens varighed". Mødet sluttede kl Mødet omfatter punkterne 1 9 (åben dagsorden) samt punkterne (lukket dagsorden) Afbud fra: Tine Landin og Søren Christiansen Sign. Ove E. Dalsgaard, Inge Luiten, Tom Nielsen, Knud Enggaard, Ulrik Falk-Sørensen, Birte Passer, Stig Møller Nielsen, Hans Christensen, Jørn Larsen, Inger Christensen, Marianna Hesselholt, Helle Tiedemann, Henrik Bolberg, Ida Bode, Michael Krautwald- Rasmussen, Grethe Larsen, Ley Plum, Lolan Ottesen, Lene W. Nielsen, Doris Børger, Arne Heilmann-Clausen, Britt Francke Mikkelsen, Kåre Harder Olesen /A. Vendelbo Sager på lukket møde:

23 Meddelelser Der var ingen meddelelser Ansættelse af Viceskoleinspektør på Højagerskolen Indstillingsudvalgets indstilling tiltrådt. Forlængelse af lejeaftale i forbindelse med renovering af Brændstoft Udkast til tillæg til lejeaftale forhandles af Borgmesteren Cafe Signe - ansøgning om alkoholbevilling Alkoholbevilling godkendt for en 2-årig periode Center Pizza - ansøgning om alkoholbevilling Alkoholbevilling godkendt for en 2-årig periode fsv. angår øl og bordvin Ristorante Avanti - ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling Fornyelse af alkoholbevilling godkendt for en 2-årig periode