2... Ny "Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune" - 2. behandling/endelig vedtagelse 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2... Ny "Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune" - 2. behandling/endelig vedtagelse 3"

Transkript

1 Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 28. november 2005, Kl i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser Ny "Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune" - 2. behandling/endelig vedtagelse Ændring af Pederstrupkomiteens formål og organisation Ændring af vedtægt for Folkeoplysningsudvalget Renovering af naturfagslokale på Parkskolen - anlægsbevilling Brand på Grantofteskolen, udbedring af skader - anlægsregnskab Frit valg priser hjemmehjælp og madleverancer Etablering af Grønt Råd Vejadgang til Lyfa fra Måløv Byvej15 1. Meddelelser

2 Kommunalbestyrelsens møde 28. november 2005 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. ØKONOMIUDVALGET 2. Ny "Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune" - 2. behandling/endelig vedtagelse Økonomiudvalget den 25. oktober 2005, pkt. 3 Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2005, pkt. 3 Økonomiudvalget den 22. november 2005, pkt. 2 Resumé Kommunernes anliggender styres, jf. 2, stk. 1, i den kommunale styrelseslov, af kommunalbestyrelser, der vælges efter reglerne i den kommunale valglov. De mere deltaljerede regler i den forbindelse fastsættes, jf. stk. 2, i en styrelsesvedtægt, som vedtages af kommunalbestyrelsen ved 2 behandlinger med mindst 6 dages mellemrum. Kravet om to behandlinger forhindrer ikke, at der ved 2. behandlingen kan stilles ændringsforslag. Forslag om ændring af en bestående styrelsesvedtægt, herunder i form af en helt ny vedtægt, skal behandles i den samme kommunalbestyrelse, og 1. behandlingen kan ikke ske på en nyvalgt kommunalbestyrelses konstituerende møde.

3 I styrelsesvedtægten fastsættes bl.a. antallet af stående udvalg, der - sammen med Økonomiudvalget nedsættes til varetagelse af den umiddelbare forvaltning, ligesom det på overordnet plan fastlægges, hvilke opgaveområder udvalgene hver især har ansvaret for. Her i kommunen konstituerer den nyvalgte kommunalbestyrelse sig i et møde den 12. december 2005, og som grundlag herfor foreligger nu et endeligt forslag af 21. november 2005 til ny Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune til 2. behandling/endelig vedtagelse. Redegørelse Opgavefordelingen mellem Økonomiudvalget og de nuværende 5 stående udvalg indbyrdes har i alt væsentligt ligget fast i de seneste valgperioder, hvor der kun er vedtaget ganske få og mindre betydende justeringer af styrelsesvedtægtens bestemmelser herom. Bl.a. af følgende årsager har der imidlertid nu været behov for at få foretaget en mere vidtgående tilretning af vedtægten pr. 1. januar 2006: Ønsket om fortsat sikring af helhed og sammenhæng i opgaveløsningen (også set fra borgernes side), hvilket jo også er et af struktur- og opgavereformens overordnede formål. Ønsket om forankring allerede nu af de mange nye opgaver, som kommunerne overtager fra 1. januar 2007, jf. netop struktur- og opgavereformen, hvilket skal forberedes grundigt i det kommende år i de respektive udvalg Ønsket om udvalgsmæssig forankring af det overordnede ansvar for løsningen af en række vigtige tværgående opgaver. Ved 1. behandlingen af sagen den 31. oktober 2005 forelå to alternative forslag til ny styrelsesvedtægt, som Kommunalbestyrelsen med de faldne bemærkninger besluttede at lade overgå til 2. behandling.

4 Et endeligt forslag af 21. november 2005 til ny Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune foreligger nu. Ifølge forslaget, der formelt skal betragtes som et ændringsforslag til de(t) ved 1. behandlingen foreliggende forslag, nedsættes der pr. 1. januar 2006 et økonomiudvalg samt seks stående udvalg, dvs. ét mere end i dag: Økonomiudvalget Stående udvalg: 1. Teknik- og Miljøudvalget 2. Kultur- og Fritidsudvalget 3. Skole- og Uddannelsesudvalget 4. Socialudvalget 5. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 6. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget består som hidtil af 9 medlemmer, og medlemstallet i hvert af de nu seks stående udvalg er ligeledes uændret 7. Bilag Den p.t. gældende styrelsesvedtægt Alternative forslag (2) til ny styrelsesvedtægt, som forelå ved 1. behandlingen. Endeligt forslag af 21. november 2005 til ny Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune med ikrafttræden den 1. januar Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen

5 Beslutningsoplæg Borgmesteren foreslår, at forslaget af 21. november 2005 til ny Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune med ikrafttræden den 1. januar 2006 godkendes endeligt (2. behandling) og således danner grundlag for den nyvalgte kommunalbestyrelses konstituering den 12. december Beslutning Økonomiudvalgets møde 28 november 2005 Punkt 1: Indstilles til godkendelse. Kommunalbestyrelsens møde 28. november 2005 Punkt 2: Tiltrådt. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 3. Ændring af Pederstrupkomiteens formål og organisation Resumé Pederstrupkomiteen foreslår deres formål og organisation ændret. Redegørelse

6 Pederstrupkomiteen har på deres møde den 14. september 2005 besluttet at indstille følgende ændringer til komiteens formål og organisation til godkendelse: Formål: I formålet er foretaget en redaktionel ændring samt indført et punkt om gensidig orienteringsforpligtigelse. Organisation: Ændringsforslaget går på, at det fremover konkretiseres, hvilke foreninger/institutioner m.m. de 4 brugerrepræsentanter skal repræsenterer. I de nuværende valgregler er det Bylauget, der udpeger de 4 brugerrepræsentanter. Endvidere foreslåes det, at den tekniske serviceleder deltager fast i møderne. Bilag Forslag til ny formulering af Pederstrupkomiteens formål og organisation Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Kultur & Fritid foreslår, at ændringsforslag til formål og organisation for Pederstrupkomiteen godkendes med den bemærkning, at de 4 brugerrepræsentanter er følgende: 1 repræsentant for de folkeoplysende foreninger

7 1 repræsentant for grundejerforeningen 1 repræsentant for Grantoftegaard 1 repræsentant for Ballerup Museums Fond Beslutning Kultur- og Fritidsudvalgets møde 1. november 2005 Punkt 7: Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at der vælges 2 repræsentanter for de folkeoplysende foreninger i Pederstrup. Hermed er formandens stemme udslagsgivende. Økonomiudvalgets møde 22. november 2005 Punkt 6: Anbefales. Kommunalbestyrelsens møde 28. november 2005 Punkt 3: Tiltrådt. 4. Ændring af vedtægt for Folkeoplysningsudvalget Resumé Vedtægten for Folkeoplysningsudvalget i Ballerup Kommune skal ændres i henhold til seneste lovændring af 27. december Redegørelse

8 Efter en lovændring i december 2003 er det efter 1. januar 2004 frivilligt for den enkelte kommunalbestyrelse, om den ønsker at nedsætte et Folkeoplysningsudvalg. Kommunalbestyrelsen kan således beslutte at nedlægge Folkeoplysningsudvalget. Hvis dette bliver tilfældet, kan Kommunalbestyrelsen efter udgangen af indeværende valgperiode, i overensstemmelse med de almindelige styrelsesretlige regler, delegere beslutningskompetencen til et af de stående udvalg eller til den kommunale forvaltning. Folkeoplysningsudvalget har på deres møder og senest på udvalgets konference i september 2005 drøftet, om der fortsat er behov for et Folkeoplysningsudvalg i Ballerup Kommune. Udvalget er af den overbevisning, at der fortsat bør nedsættes et Folkeoplysningsudvalg, idet udvalget giver politikere og brugere mulighed for en meget tæt dialog til fordel for begge parter. Samtidig har Folkeoplysningsudvalget i forhold til f.eks. Idrætsrådet en lovbestemt beslutningskompetence. Hertil kommer, at brugerne også i henhold til loven er i flertal i udvalget. Brugerne har altså en direkte indflydelse på de forhold, der vedrører foreningernes økonomi og fysiske forhold. Udvalget finder ikke, at der er behov for ændring i udvalgssammensætning eller valgprocedure. Det forventes, at der kan afholdes valg af brugerrepræsentanter den 12. december NUVÆRENDE FORMULERING FORSLAG TIL ÆNDRING I henhold til lovbekendtgørelse nr. 924 af 5. oktober 2000, 34, om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde nedsætter Ballerup Kommunalbestyrelse et Folkeoplysningsudvalg I henhold til lovbekendtgørelse nr. 924 af 5. oktober 2000, 34, som ændret ved lov nr af 27. december 2003 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde kan Ballerup Kommunalbestyrelse nedsætte et Folkeoplysningsudvalg

9 Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Ballerup Kommune forslås ændret i overensstemmelse med den seneste lovændring af december 2003 omhandlende valg til Folkeoplysningsudvalget. Ændringen omhandler kun vedtægtens 1. afsnit. Bilag Forslag til ny vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Ballerup Kommune Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Kultur & Fritid foreslår, at forslag til ny vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Ballerup Kommune godkendes. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalgets møde 1. november 2005 Punkt 5: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 22. november 2005 Punkt 7: Anbefales.

10 Kommunalbestyrelsens møde 28. november 2005 Punkt 4: Tiltrådt. SKOLE- OG UDDANNELSESUDVALGET 5. Renovering af naturfagslokale på Parkskolen - anlægsbevilling Resumé I forbindelse med vedtagelsen af anlægsbudgettet for blev der afsat midler til renovering af naturfagslokaler på skolerne. Ballerup Kommune har modtaget tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til Parkskolen. Redegørelse Til Parkskolen er i alt afsat kr. til forbedring af naturfag Fysik/kemilokale - på projektnr Halvdelen af beløbet skal anvendes til bygningsrenovering primært etablering af mekanisk ventilation, og den anden halvdel skal anvendes til nagelfast udstyr og inventar. Ejendomme er sammen med skolen i gang med at planlægge arbejderne. I forhold til indretningen inddrages kommunens naturfagskonsulent, således at lokalet understøtter den tværfaglige undervisning og den nye prøvebekendtgørelse. Der søges hermed bevilling, således at arbejderne kan igangsættes hurtigst muligt. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen

11 Beslutningsoplæg Børn & Unge foreslår, at der meddeles en anlægsbevilling på til projektnr Parkskolen, renovering af naturfagslokale. Beslutning Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 8. november 2005 Punkt 3: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 22. november 2005 Punkt 8: Anbefales. Kommunalbestyrelsens møde 28. november 2005 Punkt 5: Tiltrådt. 6. Brand på Grantofteskolen, udbedring af skader - anlægsregnskab Skole- og Uddannelsesudvalget den 10. august 2002, pkt. 9 Økonomiudvalget den 11. december 2002, pkt. 32 Kommunalbestyrelsen den 16. december 2002, pkt. 26

12 Resumé Der foreligger regnskab for udgifter i forbindelse med brand på Grantofteskolen den 15. august Indtægtssiden i form af erstatninger er endnu ikke endeligt opgjort, idet der stadig er en tvist om, hvorvidt forsikringsselskabet skal udbetale moms. Tvisten drejer sig om løsøredelen mv. - og omhandler kr. Sagen er i øvrigt berammet til domsforhandling den 16. november 2005 i Østre Landsret. Redegørelse Kommunalbestyrelsen har meddelt følgende anlægsbevillinger: 3062 Bygninger kr Løsøre kr Facaderenovering kr Midlertidige lokaler kr. I alt kr. Merforbruget på kr. svarer til 6,8% Det samlede regnskab udviser: 3062 Bygninger kr Løsøre kr Facaderenovering kr Midlertidige lokaler kr. I alt kr.

13 På anlægsbudgettet er der i alt afsat kr. til formålet, så i forhold hertil er der tale om et mindrebrug på kr. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Børn & Unge foreslår, at regnskaberne indstilles til godkendelse. Beslutning Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 8. november 2005 Punkt 8: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 22. november 2005 Punkt 9: Anbefales. Kommunalbestyrelsens møde 28. november 2005 Punkt 6: Tiltrådt.

14 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 7. Frit valg priser hjemmehjælp og madleverancer Resumé Timepriserne for personlig og praktisk hjælp på hjemmehjælpsområdet samt kostpriser for mad leveret til borgere i eget hjem i Ballerup kommune skal justeres mindst én gang årligt. Ældre & Handicap har beregnet timepriserne for 2006 med udgangspunkt i data leveret af Ballerup kommunes økonomisystem sammenholdt med det forventede antal leverede timer i Ældre & Handicap har ligeledes beregnet kostpriser på madportioner i Redegørelse Som udgangspunkt for beregningerne benyttes en tidligere anvendt beregningsmodel, med yderligere inspiration fra KL s foreslåede model, version 4, der nu er så veludbygget, at det sikrer et så validt og sikkert beregningsgrundlag, som det er muligt. Forudsætninger for prisberegningerne vedrørende Frit-Valgs priser i 2006 har ikke ændret sig væsentligt siden 2005, dog har aktivitetsniveauet æn- dret sig markant i stigende grad, ligesom øgede lønomkostninger indvirker på timeprisberegningen, da den overvejende del af omkostningerne er lønninger. Disse faktorer har bevirket, at timepriserne har ændret sig mere, end en almindelig pris- og lønfremskrivning ville have bevirket. Timepriserne for personlig og praktisk hjælp. Datagrundlaget for priserne for 2006 fremkommer ved brug af Ballerup Kommunes økonomisystem samt et database program, der leverer de øvrige nødvendige data med hensyn til økonomidata samt en oversigt over visiterede timer.

15 Timepriserne er beregnet med udgangspunkt i regnskab 2004 samt leverede timer i udvalgte gennemsnitsuger i Kostprisen for et standardindkøb er beregnet ud fra det gennemsnitlige vederlag, som kommunen betaler til de tilsluttede forretninger, hvortil der tillægges prisen for 15 min. praktisk bistand (til behandling af indkøbssedlen). På baggrund af ovenstående fremkommer nedenstående priser: Timepris for en normaltime for 231 kr. 224 kr. 221 kr. 245 kr. praktisk bistand Timepris for personlig hjælp (på 284 kr. 283 kr. 264 kr. 296 kr. bekvemme tider) Timepris for personlig hjælp (på 348 kr. 341 kr. 346 kr. 362 kr. ubekvemme tider) Kostpris for et standardindkøb 136 kr. 134 kr. 133 kr. 147 kr. Kostprisen for madservice Datagrundlaget for priserne for 2006 fremkommer ved brug af Ballerup Kommunes økonomisystem samt opgørelse over antal forventede leverancer i Som det fremgår af nedenstående, er priserne i 2006 faldet en anelse i forhold til 2005, hvilket i stor udstrækning skyldes højere effektivitet sat i relation til et stigende antal leverede portioner.

16 Kostprisen for følgende leverance af én portion mad leveret til borgeren: Kostpris for en normalportion 73 kr. 73 kr. 77 kr. 76 kr. Kostpris for en diætportion 95 kr. 95 kr. 99 kr. 98 kr. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Ældre & Handicap foreslår, at de beregnede timepriser godkendes. Beslutning Social- og Sundhedsudvalgets møde 8. november 2005 Punkt 13: Indstilles til godkendelse Økonomiudvalgets møde 22. november 2005 Punkt 10: Anbefales. Kommunalbestyrelsens møde 28. november 2005 Punkt 7: Tiltrådt.

17 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 8. Etablering af Grønt Råd Teknik- og Miljøudvalget den 11. oktober 2005, pkt. 1. Resumé I Budgetaftalen, kommunens Agenda 21 strategi samt Miljø- og Agenda 21 handlingsplanen står der, at der skal etableres et Grønt Råd i kommunen. Grønt Sekretariat har, på baggrund af en undersøgelse af erfaringerne med andre grønne råd, udarbejdet et forslag. Forslaget blev drøftet på udvalgets møde i oktober. Forslaget er herefter blevet revideret, og der er udarbejdet et forslag til forretningsorden for Grønt Råd. Redegørelse Det bliver i stigende grad klart, at mange af dagens miljøproblemer ikke kan løses af kommunerne alene, men kræver aktiv deltagelse fra borgere og foreninger. Formålet med at etablere et Grønt Råd er derfor at øge samarbejdet om miljøopgaverne mellem borgerne og kommunen. Et Grønt Råd kan sammensættes på mange måder, og det er vigtigt at finde en model, der passer til den enkelte kommune. Grønt Sekretariat foreslår, at der i kommunen etableres et repræsentantskab, som består af repræsentanter fra: Boligforeninger (boligafdelinger, grundejerforeninger mv.) Foreninger Interesserede borgere Ungdomsrådet, Ældrerådet, Integrationsrådet og Erhvervsrådet.

18 Hver gruppe i repræsentantskabet vælger 1 eller 2 medlemmer til Grønt Råd. Desuden foreslås det, at Kommunalbestyrelsen udpeger 3 medlemmer til Grønt Råd. Den ene skal være formanden for Teknik- og Miljøudvalget, som også foreslås som formand for Grønt Råd. Grønt Sekretariat vil bistå Grønt Råd med sekretariatsbistand. Desuden vil andre kommunale medarbejdere kunne blive tilknyttet Grønt Råd enten permanent eller ad hoc. Medlemmerne af Grønt Råd bruger deres fritid på at sidde i rådet, og derfor er det vigtigt, at rådet har kompetencer, som gør, at medlemmerne føler, det nytter noget at sidde i rådet. Samtidigt er det også vigtigt, at opgaverne ikke er så store, at det føles som en arbejdsbelastning. Derfor foreslås det, at Grønt Råd får følgende kompetencer: Inddrages i udarbejdelsen af kommunens planer og politikker på miljøområdet. Uddeler tilskud til miljøprojekter i boligområder. Er med i dommerkomitéen for kommunens miljøpris. Udgiver et halvårligt nyhedsbrev og afholder miljøarrangementer sammen med Grønt Sekretariat. Kan desuden tage væsentlige miljøemner op til behandling. Bilag Forslag om etablering af Grønt Råd i Ballerup (udsendes). Forslag til forretningsorden for Grønt Råd i Ballerup (udsendes).

19 Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Grønt Sekretariat foreslår, at forslag til forretningsorden for Grønt Råd godkendes, og at Grønt Sekretariat påbegynder arbejdet med etablering af Grønt Råd. Beslutning Teknik- og Miljøudvalgets møde 8. november 2005 Punkt 3: Indstilles til godkendelse, idet forretningsordenen tilrettes med de på mødet faldne bemærkninger og udsendes på ny. Økonomiudvalgets møde 22. november 2005 Punkt 11: Anbefales. Kommunalbestyrelsens møde 28. november 2005 Punkt 8: Tiltrådt. 9. Vejadgang til Lyfa fra Måløv Byvej

20 Teknik- og Miljøudvalget den 12. august 2003, pkt. 7. Økonomiudvalget den 19. august 2003, pkt. 23. Kommunalbestyrelsen den 25. august 2003, pkt. 18. Resumé Det er tidligere besluttet at nedlægge vejadgangen til Lyfa fra Måløv Byvej. Grundejeren har protesteret mod dette, og Vejdirektoratet har fundet en alternativ løsning. Derfor foreslås det, at vejnedlæggelsen ikke gennemføres. Redegørelse Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. august 2003, at vejadgangen til Lyfa skal nedlægges som vej i henhold til Lov om private fællesveje. Beslutningen blev taget på baggrund af en aftale med Københavns Amt af 14. november 1985 og Lokalplan nr. 041, hvorefter vejadgangen skal nedlægges, når Måløv Teknikerby er anlagt. Måløv Byvej har senere ændret status fra amtsvej til statsvej, og Vejdirektoratet er nu vejmyndighed. Ved et møde med ejeren af Lyfa, Måløv Ejendomsselskab Aps, protesterede denne mod vejens nedlæggelse. Efterfølgende anmodede de Vejdirektoratet om tilladelse til at opretholde vejadgangen. Vejdirektoratet meddelte afslag på anmodningen. Miljø & Teknik fik herefter advokat Jantzen til at vurdere, hvordan nedlæggelsen kunne ske. Han vurderede, at det kunne ske med henvisning til Lokalplan nr. 041, men fandt, at kommunen burde opfordre Vejdirektoratet til at afbryde vejadgangen til Måløv Byvej i henhold til 69 i Lov om offentlige veje. Jantzens vurdering blev sendt til Vejdirektoratet med opfordring til, at de afbryder vejen. Vejdirektoratet har i brev af 18. marts 2005 (modtaget her den 4. august 2005) meddelt grundejerne og kommunen, at 69 i Lov om offentlige veje ikke kan bruges til at lukke vejen. Lukningen kan kun ske ved ekspropriation i henhold til 43, stk. 2. Tilsvarende gælder, at den private fællesvej også kun kan nedlægges ved ekspropriation. Vejdirektoratet har på baggrund heraf besluttet at gennemføre en alternativ løsning, hvorefter midterrabatten på Måløv Byvej er blevet lukket, således at der nu kun kan foretages højresving ind på adgangsvejen og højresving ud fra denne.

21 Tilbage står spørgsmålet, om kommunen vil nedlægge den private fællesvej ved ekspropriation. Det foreslås, at vejnedlæggelsen ikke gennemføres med henvisning til grundejerens protest, og at Vejdirektoratet har fundet en alternativ løsning. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, at nedlæggelsen af vejadgangen til Lyfa ikke gennemføres. Beslutning Teknik- og Miljøudvalgets møde 8. november 2005, Punkt 6: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 22. november 2005 Punkt 13: Anbefales. Kommunalbestyrelsens møde 28. november 2005 Punkt 9: Tiltrådt.

22 Eventuelle spørgsmål til borgmesteren, jf. følgende bestemmelse i 1, stk. 6, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse": "Efter sidste punkt på dagsordenen til hvert ordinært møde kan der stilles spørgsmål med tilknytning til de omhandlede sager. Borgmesteren - eller på dennes anmodning en udvalgsformand - besvarer spørgsmålene på Kommunalbestyrelsens vegne og bestemmer i øvrigt spørgetidens varighed". Mødet sluttede kl Mødet omfatter punkterne 1 9 (åben dagsorden) samt punkterne (lukket dagsorden) Afbud fra: Tine Landin og Søren Christiansen Sign. Ove E. Dalsgaard, Inge Luiten, Tom Nielsen, Knud Enggaard, Ulrik Falk-Sørensen, Birte Passer, Stig Møller Nielsen, Hans Christensen, Jørn Larsen, Inger Christensen, Marianna Hesselholt, Helle Tiedemann, Henrik Bolberg, Ida Bode, Michael Krautwald- Rasmussen, Grethe Larsen, Ley Plum, Lolan Ottesen, Lene W. Nielsen, Doris Børger, Arne Heilmann-Clausen, Britt Francke Mikkelsen, Kåre Harder Olesen /A. Vendelbo Sager på lukket møde:

23 Meddelelser Der var ingen meddelelser Ansættelse af Viceskoleinspektør på Højagerskolen Indstillingsudvalgets indstilling tiltrådt. Forlængelse af lejeaftale i forbindelse med renovering af Brændstoft Udkast til tillæg til lejeaftale forhandles af Borgmesteren Cafe Signe - ansøgning om alkoholbevilling Alkoholbevilling godkendt for en 2-årig periode Center Pizza - ansøgning om alkoholbevilling Alkoholbevilling godkendt for en 2-årig periode fsv. angår øl og bordvin Ristorante Avanti - ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling Fornyelse af alkoholbevilling godkendt for en 2-årig periode

Kommunalbestyrelsen. torsdag den 08. oktober 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal. Åbent møde. Tilstede

Kommunalbestyrelsen. torsdag den 08. oktober 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal. Åbent møde. Tilstede Kommunalbestyrelsen torsdag den 08. oktober 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal Åbent møde Tilstede Ove E. Dalsgaard (A) - borgmester Tom Nielsen (A) - 1. viceborgmester Grethe Larsen (A) 2.

Læs mere

Forretningsorden for Grønt Råd i Ballerup Kommune

Forretningsorden for Grønt Råd i Ballerup Kommune CENTER FOR MILJØ OG TEKNIK Dato: 13. juni 2012 Tlf. dir.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsnr.: 2012-13684 Dok. nr.: 2012-95323 Forretningsorden for Grønt Råd i Ballerup Kommune Formål 1 Grønt Råd

Læs mere

VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG

VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG Nedsat iht. Lovbekendtgørelse nr. 924 af 5. oktober 2000 om støtte til folkeoplysning. I henhold til kapitel 9 i lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 19-12-2016 Økonomiudvalget - 19-12-2016 19.12.2016 kl. 16:45 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper Würtzen

Læs mere

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Vedtægter, Forretningsorden samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Marts 2014 Retsgrundlag. Ifølge Folkeoplysningsloven 34 og 35 fastsætter

Læs mere

Notat. Sammenfatning. Sagens baggrund

Notat. Sammenfatning. Sagens baggrund Notat Vedrørende: Notat om forslag til ændringer i Styrelsesvedtægten Sagsnavn: Klage fra Bjarne Overmark til Statsforvaltningen over Venstre og Dansk Folkepartis vedr. strukturændringer Sagsnummer: 00.01.00-K02-5-15

Læs mere

1... Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer2

1... Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer2 Møde i tirsdag den 8. november 2005, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer2 2... Behandling af årsberetninger

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget. mandag den 26. november 2007, kl. 17:45. i Udvalgsværelse 1. Åbent møde. Medlemmer

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget. mandag den 26. november 2007, kl. 17:45. i Udvalgsværelse 1. Åbent møde. Medlemmer Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget mandag den 26. november 2007, kl. 17:45 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Medlemmer Ove E. Dalsgaard (A) - formand Tom Nielsen (A) - næstformand Helle Tiedemann (A) Henrik

Læs mere

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE KAPITEL 1 Kommunalbestyrelsen 1 I henhold til 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juni 2011 nedsætter Nordfyns

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune.

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. I henhold til Lov om støtte til folkeoplysning jf. lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE Kapitel 1 Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver 1. Det Lokale Beskæftigelsesråd skal rådgive kommunen og skal samordne og

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

2... Status på aftalen om det fremtidige kommunale samarbejde om Ballerup Sprogcenter3

2... Status på aftalen om det fremtidige kommunale samarbejde om Ballerup Sprogcenter3 Møde i tirsdag den 6. februar 2007, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Lokal erhvervsservice i Ballerup Kommune. 2 2... Stus på aftalen om det fremtidige kommunale samarbejde

Læs mere

Vedtægter for Handicaprådet. Lovhjemmel

Vedtægter for Handicaprådet. Lovhjemmel Vedtægter for Handicaprådet Lovhjemmel Handicaprådet er oprettet i medfør af kap. 4, 37a, stk. 2-4 i Retssikkerhedsloven (LBK nr. 877 af 03/09/2008) samt Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsunderudvalg 6. november 2006, Kl Møde nr. 8 Farum Rådhus, Glasburet. Til orientering 1. Meddelelser...

Beskæftigelses- og Integrationsunderudvalg 6. november 2006, Kl Møde nr. 8 Farum Rådhus, Glasburet. Til orientering 1. Meddelelser... FURESØ KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsunderudvalg 6. november 2006, Kl. 17.00 Møde nr. 8 Farum Rådhus, Glasburet Medlemmerne mødt. Afbud fra Susanne Mortensen (C) Mødet hævet kl. 18.50 Lars Carpens

Læs mere

Vedtægter for bruger- og pårørenderådet (BOP) for Enggården Dragør Kommune

Vedtægter for bruger- og pårørenderådet (BOP) for Enggården Dragør Kommune Vedtægter for bruger- og pårørenderådet (BOP) for Enggården Dragør Kommune 1 Mål og formål Omsorgscenteret Enggården, almene boliger, daghjem og køkken fungerer under de mål og rammer Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune.

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. Ifølge Folkeoplysningslovens 35, stk. 2 (LBK 854) skal kommunalbestyrelsen oprette et udvalg med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Forretningsorden Bornholms Vækstforum

Forretningsorden Bornholms Vækstforum Forretningsorden Bornholms Vækstforum 1. april 2014-31. marts 2018 1 - Navn og adresse 2 - Lovgrundlag 3 - Sammensætning 4 - Opgaver og kompetencer 5 - Beslutningsdygtighed 6 - Møder 7 - Skriftlig høring

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden Forside Konstituerende møde Dagsorden Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Afbud Indkaldt Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Meddelelser... 4 3. Orienteringer... 5 4. Beslutninger...

Læs mere

Vedtaget 24. august 2015

Vedtaget 24. august 2015 forretningsorden Vedtaget 24. august 2015 Emne Forretningsorden for fsb s bestyrelse 1. Bestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens anliggender og skal

Læs mere

OBS! Mødet afholdes på Måløv Bibliotek, Måløv Hovedgade 60, Måløv. 3. Renovering af vestlængen, Børnekulturcenter Hestestalden - Anlægsbevilling *

OBS! Mødet afholdes på Måløv Bibliotek, Måløv Hovedgade 60, Måløv. 3. Renovering af vestlængen, Børnekulturcenter Hestestalden - Anlægsbevilling * Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 7. oktober 2003, Kl. 08.00 OBS! Mødet afholdes på Måløv Bibliotek, Måløv Hovedgade 60, Måløv REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Problemer med

Læs mere

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Gældende: Overskrift: Vedtægter for Ballerup Musikskole 1. Navn og status: Ballerup Musikskole er en kommunal institution i Ballerup Kommune 2. Formål: Musikskolen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

1. Meddelelser. Møde i Folkeoplysningsudvalget. den 23.10.2007, kl. 17:00. i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser2

1. Meddelelser. Møde i Folkeoplysningsudvalget. den 23.10.2007, kl. 17:00. i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser2 Møde i Folkeoplysningsudvalget den 23.10.2007, kl. 17:00 i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Mødedatoer i 2008. 2 3... Godkendelse af frivillig folkeoplysende forening - ansøgning

Læs mere

medlemmer forslag til kandidater. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 7 dages varsel.

medlemmer forslag til kandidater. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 7 dages varsel. FORRETNINGSORDEN af 25. juni 2013 Formandskollegiet og Rektorkollegiet i Danske Professionshøjskoler, CVR-nr. 30983904 FORRETNINGSORDEN 1. VALG AF FORMAND OG KONSTITUTION 1.1 Formandskollegiet og rektorkollegiet

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1 ~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv

Læs mere

Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune

Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser Nedenstående styrelsesvedtægt tager sit afsæt i bekendtgørelsen af lov om social

Læs mere

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Deltagere: Jørn Christensen (Høreforeningen) Øvrige deltagere: Tabita Sonne-Dalsø Afbud: Alice Thulesen (Dansk

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet har telefonisk besvaret spørgsmål med følgende indhold fra en kommune:

Social- og Indenrigsministeriet har telefonisk besvaret spørgsmål med følgende indhold fra en kommune: Enhed Kommunaljura og Valg Sagsbehandler LBH Koordineret med Sagsnr. 2015-8007 Doknr. 285071 Dato 06-11-2015 Ekstrakt af telefonnotat til besvarelse af en kommunes spørgsmål om økonomiudvalgets sammensætning

Læs mere

1... Meddelelse: Edge City Network -Sundhedskonference i Ballerup Kommune d.16. maj 2006.2

1... Meddelelse: Edge City Network -Sundhedskonference i Ballerup Kommune d.16. maj 2006.2 Møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tirsdag den 14. marts 2006, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelse: Edge City Network -Sundhedskonference i Ballerup Kommune

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde Byrådet : Mandag den 04. december 2017 Mødetidspunkt: Kl. 16:50 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 13-12-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Mødested: Mødelokale C Afbud til Marianne Olesen, maro@ringsted.dk eller på 5762

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget den 19-01-2010, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget Protokol Tirsdag den 19 januar 2010 kl 15:30 afholdt Social- og Sundhedsudvalget møde i Mødelokale F 6sal/T

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

2. Godkendelse af skabelon for udviklingsplaner samt årsberetninger for klubber og byggelegepladser *

2. Godkendelse af skabelon for udviklingsplaner samt årsberetninger for klubber og byggelegepladser * Møde i Kultur- og Fritidsudvalget onsdag den 2. juni 2004, Kl. 08.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af skabelon for udviklingsplaner samt årsberetninger

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

3. Wivi Jørgensen søger om tilskud til Gospel workshop med efterfølgende koncert *

3. Wivi Jørgensen søger om tilskud til Gospel workshop med efterfølgende koncert * Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 4. oktober 2005, Kl. 08.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Processen i forhold til udformning af kulturpolitik * 3. Wivi

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Vedtægter for. Hedensted Musikskole. (ændring fra: Musikskolen. Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.

Vedtægter for. Hedensted Musikskole. (ændring fra: Musikskolen. Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted. Vedtægter for Hedensted Musikskole (ændring fra: Musikskolen Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. Navn Hedensted Musikskole er en kommunal musikskole med

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Assens Kommune 1. Formål med folkeoplysning. Stk. 1. Med respekt for forskellige holdninger at sikre offentligt tilskud med videre til den frie folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden. Konstituerende møde

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden. Konstituerende møde Forside Dagsorden Konstituerende møde Tirsdag den 19. april 2016 kl. 16.00 Medlemmer Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Udtrædende medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 04. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.35 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Forretningsorden for Professionshøjskolen UCC's bestyrelse I medfør af 14 i vedtægt for

Læs mere

Referat af møde i Kommunalbestyrelsen

Referat af møde i Kommunalbestyrelsen GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt 14-09-2016 18:00 Mødeafholdelse Rådssalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.05 Tilstede: Hans Toft, Jesper Kampmann (stedfortræder

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i Handicaprådet xx-xx-2014 Skanderborg Kommune Sag: 13/21572 Indholdsfortegnelse 1. KONSTITUERING 3 2. MØDER 3 2.1 Indkaldelse og forberedelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence set i forhold til udvalget og forvaltningen tegnet ved direktionen.

Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence set i forhold til udvalget og forvaltningen tegnet ved direktionen. NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Parlamentariske aspekter ved arbejdet som borgmester i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsorganisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden for KL s bestyrelse

Forretningsorden for KL s bestyrelse Forretningsorden for KL s bestyrelse c KL 2014 Forretningsorden for KL s bestyrelse I henhold til KL loves 7, stk. 3, 4. punktum, fastsættes herved følgende forretningsorden for KL s bestyrelse: 1 Straks

Læs mere

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU Sagstype Åben : Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 10/391 Baggrund Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med

Læs mere

budgetopfølgningen fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse.

budgetopfølgningen fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse. Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Virksomhedsbesøg hos Falck i Ballerup Udvalget har besluttet besøge lokale virksomheder, og Falck er en virksomhed

Læs mere

1 Formål og hjemsted 2 Samarbejde 3 Medlemskab 4 Kontingent

1 Formål og hjemsted 2 Samarbejde 3 Medlemskab 4 Kontingent Vedtægter for Danske A-kasser 1 Formål og hjemsted Stk. 1. Danske A-kasser er brancheorganisationen for de statsanerkendte arbejdsløshedskasser i Danmark. Stk. 2. Danske A-kassers formål er: at styrke

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 9. juni 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 9. juni 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde Tirsdag den 9. juni 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1 Åbent møde Tilstede Lolan Ottesen (A) - Formand Lene W. Nielsen (A) - Næstformand Doris Børger (A) Tine Landin (A) Jørgen Juel Bragge (B) Jarne Rasmussen

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen Forretningsorden Dagtilbud Højvangen 1. Valg til bestyrelsen 2. Bestyrelsens konstituering 3. Bestyrelsens møder 4. Kompetencer og ansvar 5. Ændring af forretningsorden 6. Udlevering af forretningsorden

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

VEDTÆGTER for Fonden Kulturhavn Gilleleje

VEDTÆGTER for Fonden Kulturhavn Gilleleje VEJEN Torvegade 16 DK 6600 Vejen Tlf. +45 76 10 00 88 Fax +45 75 36 52 66 vejen@advodan.dk CVRnr. 25 57 52 88 Sag nr. 67037888JWN VEDTÆGTER for Fonden Kulturhavn Gilleleje 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Fondens

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg

Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg:... Baggrund... 2 Formål... 2 Sammensætning,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

1. Meddelelser. Møde i Folkeoplysningsudvalget. den 19.06.2007, kl. 17:00. i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser2

1. Meddelelser. Møde i Folkeoplysningsudvalget. den 19.06.2007, kl. 17:00. i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser2 Møde i Folkeoplysningsudvalget den 19.06.2007, kl. 17:00 i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Anvisning af foreningslokale på Tapeten. 2 3... Klub 56 - ansøgning om tilskud fra Vækstpuljen.

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 18. oktober Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 18. oktober Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 18. oktober 2005 Vederlagsordning til formænd for og medlemmer af faste udvalg og Udvalget for børn og unge (tvangsforanstaltninger

Læs mere

KANUKOKA s vedtægter. Navn, formål og hjemsted

KANUKOKA s vedtægter. Navn, formål og hjemsted Udkast til nye vedtægter (Grundlag: Delegeretforsamlingen nedlægges. Bestyrelsen er herefter KANUKOKA s højeste myndighed. Bestyrelsen består af en fast fuldtidsformand samt borgmestre og 1. viceborgmestre/lederen

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet I medfør af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a har kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune nedsat et handicapråd, og i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag.

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Fraværende med afbud: Tine Landin Meddelelser a. Udvikling i børnetallet set i forhold til prognosen (distriktopdelt). 2002000505 Faktisk befolkning

Læs mere

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Kap. 1. Organisationsbestyrelsens beføjelser 1. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består at 7 medlemmer. Ethvert medlem er stemmeberettiget. Derudover

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Spilleregler for byrådsarbejdet

Spilleregler for byrådsarbejdet Spilleregler for byrådsarbejdet Allerød Kommune Forvaltningen Direktionen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk 1. Leveregler for det gode samarbejde i byrådet

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted:

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted: Vedtægter for Den selvejende Institution X-Huset Ændringsforslag: i Vester Hæsinge 1 Navn og hjemsted: Den selvejende institutions navn er: X-Huset. Den har hjemsted i Vester Hæsinge, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Vedtægter for Spejderne Stiftelse De fem internationalt anerkendte spejderkorps i Danmark og Sydslesvig: Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Byrådet 2014 Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 19.45 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere