2... Ny "Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune" - 2. behandling/endelig vedtagelse 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2... Ny "Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune" - 2. behandling/endelig vedtagelse 3"

Transkript

1 Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 28. november 2005, Kl i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser Ny "Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune" - 2. behandling/endelig vedtagelse Ændring af Pederstrupkomiteens formål og organisation Ændring af vedtægt for Folkeoplysningsudvalget Renovering af naturfagslokale på Parkskolen - anlægsbevilling Brand på Grantofteskolen, udbedring af skader - anlægsregnskab Frit valg priser hjemmehjælp og madleverancer Etablering af Grønt Råd Vejadgang til Lyfa fra Måløv Byvej15 1. Meddelelser

2 Kommunalbestyrelsens møde 28. november 2005 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. ØKONOMIUDVALGET 2. Ny "Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune" - 2. behandling/endelig vedtagelse Økonomiudvalget den 25. oktober 2005, pkt. 3 Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2005, pkt. 3 Økonomiudvalget den 22. november 2005, pkt. 2 Resumé Kommunernes anliggender styres, jf. 2, stk. 1, i den kommunale styrelseslov, af kommunalbestyrelser, der vælges efter reglerne i den kommunale valglov. De mere deltaljerede regler i den forbindelse fastsættes, jf. stk. 2, i en styrelsesvedtægt, som vedtages af kommunalbestyrelsen ved 2 behandlinger med mindst 6 dages mellemrum. Kravet om to behandlinger forhindrer ikke, at der ved 2. behandlingen kan stilles ændringsforslag. Forslag om ændring af en bestående styrelsesvedtægt, herunder i form af en helt ny vedtægt, skal behandles i den samme kommunalbestyrelse, og 1. behandlingen kan ikke ske på en nyvalgt kommunalbestyrelses konstituerende møde.

3 I styrelsesvedtægten fastsættes bl.a. antallet af stående udvalg, der - sammen med Økonomiudvalget nedsættes til varetagelse af den umiddelbare forvaltning, ligesom det på overordnet plan fastlægges, hvilke opgaveområder udvalgene hver især har ansvaret for. Her i kommunen konstituerer den nyvalgte kommunalbestyrelse sig i et møde den 12. december 2005, og som grundlag herfor foreligger nu et endeligt forslag af 21. november 2005 til ny Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune til 2. behandling/endelig vedtagelse. Redegørelse Opgavefordelingen mellem Økonomiudvalget og de nuværende 5 stående udvalg indbyrdes har i alt væsentligt ligget fast i de seneste valgperioder, hvor der kun er vedtaget ganske få og mindre betydende justeringer af styrelsesvedtægtens bestemmelser herom. Bl.a. af følgende årsager har der imidlertid nu været behov for at få foretaget en mere vidtgående tilretning af vedtægten pr. 1. januar 2006: Ønsket om fortsat sikring af helhed og sammenhæng i opgaveløsningen (også set fra borgernes side), hvilket jo også er et af struktur- og opgavereformens overordnede formål. Ønsket om forankring allerede nu af de mange nye opgaver, som kommunerne overtager fra 1. januar 2007, jf. netop struktur- og opgavereformen, hvilket skal forberedes grundigt i det kommende år i de respektive udvalg Ønsket om udvalgsmæssig forankring af det overordnede ansvar for løsningen af en række vigtige tværgående opgaver. Ved 1. behandlingen af sagen den 31. oktober 2005 forelå to alternative forslag til ny styrelsesvedtægt, som Kommunalbestyrelsen med de faldne bemærkninger besluttede at lade overgå til 2. behandling.

4 Et endeligt forslag af 21. november 2005 til ny Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune foreligger nu. Ifølge forslaget, der formelt skal betragtes som et ændringsforslag til de(t) ved 1. behandlingen foreliggende forslag, nedsættes der pr. 1. januar 2006 et økonomiudvalg samt seks stående udvalg, dvs. ét mere end i dag: Økonomiudvalget Stående udvalg: 1. Teknik- og Miljøudvalget 2. Kultur- og Fritidsudvalget 3. Skole- og Uddannelsesudvalget 4. Socialudvalget 5. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 6. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget består som hidtil af 9 medlemmer, og medlemstallet i hvert af de nu seks stående udvalg er ligeledes uændret 7. Bilag Den p.t. gældende styrelsesvedtægt Alternative forslag (2) til ny styrelsesvedtægt, som forelå ved 1. behandlingen. Endeligt forslag af 21. november 2005 til ny Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune med ikrafttræden den 1. januar Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen

5 Beslutningsoplæg Borgmesteren foreslår, at forslaget af 21. november 2005 til ny Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune med ikrafttræden den 1. januar 2006 godkendes endeligt (2. behandling) og således danner grundlag for den nyvalgte kommunalbestyrelses konstituering den 12. december Beslutning Økonomiudvalgets møde 28 november 2005 Punkt 1: Indstilles til godkendelse. Kommunalbestyrelsens møde 28. november 2005 Punkt 2: Tiltrådt. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 3. Ændring af Pederstrupkomiteens formål og organisation Resumé Pederstrupkomiteen foreslår deres formål og organisation ændret. Redegørelse

6 Pederstrupkomiteen har på deres møde den 14. september 2005 besluttet at indstille følgende ændringer til komiteens formål og organisation til godkendelse: Formål: I formålet er foretaget en redaktionel ændring samt indført et punkt om gensidig orienteringsforpligtigelse. Organisation: Ændringsforslaget går på, at det fremover konkretiseres, hvilke foreninger/institutioner m.m. de 4 brugerrepræsentanter skal repræsenterer. I de nuværende valgregler er det Bylauget, der udpeger de 4 brugerrepræsentanter. Endvidere foreslåes det, at den tekniske serviceleder deltager fast i møderne. Bilag Forslag til ny formulering af Pederstrupkomiteens formål og organisation Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Kultur & Fritid foreslår, at ændringsforslag til formål og organisation for Pederstrupkomiteen godkendes med den bemærkning, at de 4 brugerrepræsentanter er følgende: 1 repræsentant for de folkeoplysende foreninger

7 1 repræsentant for grundejerforeningen 1 repræsentant for Grantoftegaard 1 repræsentant for Ballerup Museums Fond Beslutning Kultur- og Fritidsudvalgets møde 1. november 2005 Punkt 7: Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at der vælges 2 repræsentanter for de folkeoplysende foreninger i Pederstrup. Hermed er formandens stemme udslagsgivende. Økonomiudvalgets møde 22. november 2005 Punkt 6: Anbefales. Kommunalbestyrelsens møde 28. november 2005 Punkt 3: Tiltrådt. 4. Ændring af vedtægt for Folkeoplysningsudvalget Resumé Vedtægten for Folkeoplysningsudvalget i Ballerup Kommune skal ændres i henhold til seneste lovændring af 27. december Redegørelse

8 Efter en lovændring i december 2003 er det efter 1. januar 2004 frivilligt for den enkelte kommunalbestyrelse, om den ønsker at nedsætte et Folkeoplysningsudvalg. Kommunalbestyrelsen kan således beslutte at nedlægge Folkeoplysningsudvalget. Hvis dette bliver tilfældet, kan Kommunalbestyrelsen efter udgangen af indeværende valgperiode, i overensstemmelse med de almindelige styrelsesretlige regler, delegere beslutningskompetencen til et af de stående udvalg eller til den kommunale forvaltning. Folkeoplysningsudvalget har på deres møder og senest på udvalgets konference i september 2005 drøftet, om der fortsat er behov for et Folkeoplysningsudvalg i Ballerup Kommune. Udvalget er af den overbevisning, at der fortsat bør nedsættes et Folkeoplysningsudvalg, idet udvalget giver politikere og brugere mulighed for en meget tæt dialog til fordel for begge parter. Samtidig har Folkeoplysningsudvalget i forhold til f.eks. Idrætsrådet en lovbestemt beslutningskompetence. Hertil kommer, at brugerne også i henhold til loven er i flertal i udvalget. Brugerne har altså en direkte indflydelse på de forhold, der vedrører foreningernes økonomi og fysiske forhold. Udvalget finder ikke, at der er behov for ændring i udvalgssammensætning eller valgprocedure. Det forventes, at der kan afholdes valg af brugerrepræsentanter den 12. december NUVÆRENDE FORMULERING FORSLAG TIL ÆNDRING I henhold til lovbekendtgørelse nr. 924 af 5. oktober 2000, 34, om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde nedsætter Ballerup Kommunalbestyrelse et Folkeoplysningsudvalg I henhold til lovbekendtgørelse nr. 924 af 5. oktober 2000, 34, som ændret ved lov nr af 27. december 2003 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde kan Ballerup Kommunalbestyrelse nedsætte et Folkeoplysningsudvalg

9 Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Ballerup Kommune forslås ændret i overensstemmelse med den seneste lovændring af december 2003 omhandlende valg til Folkeoplysningsudvalget. Ændringen omhandler kun vedtægtens 1. afsnit. Bilag Forslag til ny vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Ballerup Kommune Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Kultur & Fritid foreslår, at forslag til ny vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Ballerup Kommune godkendes. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalgets møde 1. november 2005 Punkt 5: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 22. november 2005 Punkt 7: Anbefales.

10 Kommunalbestyrelsens møde 28. november 2005 Punkt 4: Tiltrådt. SKOLE- OG UDDANNELSESUDVALGET 5. Renovering af naturfagslokale på Parkskolen - anlægsbevilling Resumé I forbindelse med vedtagelsen af anlægsbudgettet for blev der afsat midler til renovering af naturfagslokaler på skolerne. Ballerup Kommune har modtaget tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til Parkskolen. Redegørelse Til Parkskolen er i alt afsat kr. til forbedring af naturfag Fysik/kemilokale - på projektnr Halvdelen af beløbet skal anvendes til bygningsrenovering primært etablering af mekanisk ventilation, og den anden halvdel skal anvendes til nagelfast udstyr og inventar. Ejendomme er sammen med skolen i gang med at planlægge arbejderne. I forhold til indretningen inddrages kommunens naturfagskonsulent, således at lokalet understøtter den tværfaglige undervisning og den nye prøvebekendtgørelse. Der søges hermed bevilling, således at arbejderne kan igangsættes hurtigst muligt. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen

11 Beslutningsoplæg Børn & Unge foreslår, at der meddeles en anlægsbevilling på til projektnr Parkskolen, renovering af naturfagslokale. Beslutning Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 8. november 2005 Punkt 3: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 22. november 2005 Punkt 8: Anbefales. Kommunalbestyrelsens møde 28. november 2005 Punkt 5: Tiltrådt. 6. Brand på Grantofteskolen, udbedring af skader - anlægsregnskab Skole- og Uddannelsesudvalget den 10. august 2002, pkt. 9 Økonomiudvalget den 11. december 2002, pkt. 32 Kommunalbestyrelsen den 16. december 2002, pkt. 26

12 Resumé Der foreligger regnskab for udgifter i forbindelse med brand på Grantofteskolen den 15. august Indtægtssiden i form af erstatninger er endnu ikke endeligt opgjort, idet der stadig er en tvist om, hvorvidt forsikringsselskabet skal udbetale moms. Tvisten drejer sig om løsøredelen mv. - og omhandler kr. Sagen er i øvrigt berammet til domsforhandling den 16. november 2005 i Østre Landsret. Redegørelse Kommunalbestyrelsen har meddelt følgende anlægsbevillinger: 3062 Bygninger kr Løsøre kr Facaderenovering kr Midlertidige lokaler kr. I alt kr. Merforbruget på kr. svarer til 6,8% Det samlede regnskab udviser: 3062 Bygninger kr Løsøre kr Facaderenovering kr Midlertidige lokaler kr. I alt kr.

13 På anlægsbudgettet er der i alt afsat kr. til formålet, så i forhold hertil er der tale om et mindrebrug på kr. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Børn & Unge foreslår, at regnskaberne indstilles til godkendelse. Beslutning Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 8. november 2005 Punkt 8: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 22. november 2005 Punkt 9: Anbefales. Kommunalbestyrelsens møde 28. november 2005 Punkt 6: Tiltrådt.

14 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 7. Frit valg priser hjemmehjælp og madleverancer Resumé Timepriserne for personlig og praktisk hjælp på hjemmehjælpsområdet samt kostpriser for mad leveret til borgere i eget hjem i Ballerup kommune skal justeres mindst én gang årligt. Ældre & Handicap har beregnet timepriserne for 2006 med udgangspunkt i data leveret af Ballerup kommunes økonomisystem sammenholdt med det forventede antal leverede timer i Ældre & Handicap har ligeledes beregnet kostpriser på madportioner i Redegørelse Som udgangspunkt for beregningerne benyttes en tidligere anvendt beregningsmodel, med yderligere inspiration fra KL s foreslåede model, version 4, der nu er så veludbygget, at det sikrer et så validt og sikkert beregningsgrundlag, som det er muligt. Forudsætninger for prisberegningerne vedrørende Frit-Valgs priser i 2006 har ikke ændret sig væsentligt siden 2005, dog har aktivitetsniveauet æn- dret sig markant i stigende grad, ligesom øgede lønomkostninger indvirker på timeprisberegningen, da den overvejende del af omkostningerne er lønninger. Disse faktorer har bevirket, at timepriserne har ændret sig mere, end en almindelig pris- og lønfremskrivning ville have bevirket. Timepriserne for personlig og praktisk hjælp. Datagrundlaget for priserne for 2006 fremkommer ved brug af Ballerup Kommunes økonomisystem samt et database program, der leverer de øvrige nødvendige data med hensyn til økonomidata samt en oversigt over visiterede timer.

15 Timepriserne er beregnet med udgangspunkt i regnskab 2004 samt leverede timer i udvalgte gennemsnitsuger i Kostprisen for et standardindkøb er beregnet ud fra det gennemsnitlige vederlag, som kommunen betaler til de tilsluttede forretninger, hvortil der tillægges prisen for 15 min. praktisk bistand (til behandling af indkøbssedlen). På baggrund af ovenstående fremkommer nedenstående priser: Timepris for en normaltime for 231 kr. 224 kr. 221 kr. 245 kr. praktisk bistand Timepris for personlig hjælp (på 284 kr. 283 kr. 264 kr. 296 kr. bekvemme tider) Timepris for personlig hjælp (på 348 kr. 341 kr. 346 kr. 362 kr. ubekvemme tider) Kostpris for et standardindkøb 136 kr. 134 kr. 133 kr. 147 kr. Kostprisen for madservice Datagrundlaget for priserne for 2006 fremkommer ved brug af Ballerup Kommunes økonomisystem samt opgørelse over antal forventede leverancer i Som det fremgår af nedenstående, er priserne i 2006 faldet en anelse i forhold til 2005, hvilket i stor udstrækning skyldes højere effektivitet sat i relation til et stigende antal leverede portioner.

16 Kostprisen for følgende leverance af én portion mad leveret til borgeren: Kostpris for en normalportion 73 kr. 73 kr. 77 kr. 76 kr. Kostpris for en diætportion 95 kr. 95 kr. 99 kr. 98 kr. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Ældre & Handicap foreslår, at de beregnede timepriser godkendes. Beslutning Social- og Sundhedsudvalgets møde 8. november 2005 Punkt 13: Indstilles til godkendelse Økonomiudvalgets møde 22. november 2005 Punkt 10: Anbefales. Kommunalbestyrelsens møde 28. november 2005 Punkt 7: Tiltrådt.

17 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 8. Etablering af Grønt Råd Teknik- og Miljøudvalget den 11. oktober 2005, pkt. 1. Resumé I Budgetaftalen, kommunens Agenda 21 strategi samt Miljø- og Agenda 21 handlingsplanen står der, at der skal etableres et Grønt Råd i kommunen. Grønt Sekretariat har, på baggrund af en undersøgelse af erfaringerne med andre grønne råd, udarbejdet et forslag. Forslaget blev drøftet på udvalgets møde i oktober. Forslaget er herefter blevet revideret, og der er udarbejdet et forslag til forretningsorden for Grønt Råd. Redegørelse Det bliver i stigende grad klart, at mange af dagens miljøproblemer ikke kan løses af kommunerne alene, men kræver aktiv deltagelse fra borgere og foreninger. Formålet med at etablere et Grønt Råd er derfor at øge samarbejdet om miljøopgaverne mellem borgerne og kommunen. Et Grønt Råd kan sammensættes på mange måder, og det er vigtigt at finde en model, der passer til den enkelte kommune. Grønt Sekretariat foreslår, at der i kommunen etableres et repræsentantskab, som består af repræsentanter fra: Boligforeninger (boligafdelinger, grundejerforeninger mv.) Foreninger Interesserede borgere Ungdomsrådet, Ældrerådet, Integrationsrådet og Erhvervsrådet.

18 Hver gruppe i repræsentantskabet vælger 1 eller 2 medlemmer til Grønt Råd. Desuden foreslås det, at Kommunalbestyrelsen udpeger 3 medlemmer til Grønt Råd. Den ene skal være formanden for Teknik- og Miljøudvalget, som også foreslås som formand for Grønt Råd. Grønt Sekretariat vil bistå Grønt Råd med sekretariatsbistand. Desuden vil andre kommunale medarbejdere kunne blive tilknyttet Grønt Råd enten permanent eller ad hoc. Medlemmerne af Grønt Råd bruger deres fritid på at sidde i rådet, og derfor er det vigtigt, at rådet har kompetencer, som gør, at medlemmerne føler, det nytter noget at sidde i rådet. Samtidigt er det også vigtigt, at opgaverne ikke er så store, at det føles som en arbejdsbelastning. Derfor foreslås det, at Grønt Råd får følgende kompetencer: Inddrages i udarbejdelsen af kommunens planer og politikker på miljøområdet. Uddeler tilskud til miljøprojekter i boligområder. Er med i dommerkomitéen for kommunens miljøpris. Udgiver et halvårligt nyhedsbrev og afholder miljøarrangementer sammen med Grønt Sekretariat. Kan desuden tage væsentlige miljøemner op til behandling. Bilag Forslag om etablering af Grønt Råd i Ballerup (udsendes). Forslag til forretningsorden for Grønt Råd i Ballerup (udsendes).

19 Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Grønt Sekretariat foreslår, at forslag til forretningsorden for Grønt Råd godkendes, og at Grønt Sekretariat påbegynder arbejdet med etablering af Grønt Råd. Beslutning Teknik- og Miljøudvalgets møde 8. november 2005 Punkt 3: Indstilles til godkendelse, idet forretningsordenen tilrettes med de på mødet faldne bemærkninger og udsendes på ny. Økonomiudvalgets møde 22. november 2005 Punkt 11: Anbefales. Kommunalbestyrelsens møde 28. november 2005 Punkt 8: Tiltrådt. 9. Vejadgang til Lyfa fra Måløv Byvej

20 Teknik- og Miljøudvalget den 12. august 2003, pkt. 7. Økonomiudvalget den 19. august 2003, pkt. 23. Kommunalbestyrelsen den 25. august 2003, pkt. 18. Resumé Det er tidligere besluttet at nedlægge vejadgangen til Lyfa fra Måløv Byvej. Grundejeren har protesteret mod dette, og Vejdirektoratet har fundet en alternativ løsning. Derfor foreslås det, at vejnedlæggelsen ikke gennemføres. Redegørelse Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. august 2003, at vejadgangen til Lyfa skal nedlægges som vej i henhold til Lov om private fællesveje. Beslutningen blev taget på baggrund af en aftale med Københavns Amt af 14. november 1985 og Lokalplan nr. 041, hvorefter vejadgangen skal nedlægges, når Måløv Teknikerby er anlagt. Måløv Byvej har senere ændret status fra amtsvej til statsvej, og Vejdirektoratet er nu vejmyndighed. Ved et møde med ejeren af Lyfa, Måløv Ejendomsselskab Aps, protesterede denne mod vejens nedlæggelse. Efterfølgende anmodede de Vejdirektoratet om tilladelse til at opretholde vejadgangen. Vejdirektoratet meddelte afslag på anmodningen. Miljø & Teknik fik herefter advokat Jantzen til at vurdere, hvordan nedlæggelsen kunne ske. Han vurderede, at det kunne ske med henvisning til Lokalplan nr. 041, men fandt, at kommunen burde opfordre Vejdirektoratet til at afbryde vejadgangen til Måløv Byvej i henhold til 69 i Lov om offentlige veje. Jantzens vurdering blev sendt til Vejdirektoratet med opfordring til, at de afbryder vejen. Vejdirektoratet har i brev af 18. marts 2005 (modtaget her den 4. august 2005) meddelt grundejerne og kommunen, at 69 i Lov om offentlige veje ikke kan bruges til at lukke vejen. Lukningen kan kun ske ved ekspropriation i henhold til 43, stk. 2. Tilsvarende gælder, at den private fællesvej også kun kan nedlægges ved ekspropriation. Vejdirektoratet har på baggrund heraf besluttet at gennemføre en alternativ løsning, hvorefter midterrabatten på Måløv Byvej er blevet lukket, således at der nu kun kan foretages højresving ind på adgangsvejen og højresving ud fra denne.

21 Tilbage står spørgsmålet, om kommunen vil nedlægge den private fællesvej ved ekspropriation. Det foreslås, at vejnedlæggelsen ikke gennemføres med henvisning til grundejerens protest, og at Vejdirektoratet har fundet en alternativ løsning. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, at nedlæggelsen af vejadgangen til Lyfa ikke gennemføres. Beslutning Teknik- og Miljøudvalgets møde 8. november 2005, Punkt 6: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 22. november 2005 Punkt 13: Anbefales. Kommunalbestyrelsens møde 28. november 2005 Punkt 9: Tiltrådt.

22 Eventuelle spørgsmål til borgmesteren, jf. følgende bestemmelse i 1, stk. 6, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse": "Efter sidste punkt på dagsordenen til hvert ordinært møde kan der stilles spørgsmål med tilknytning til de omhandlede sager. Borgmesteren - eller på dennes anmodning en udvalgsformand - besvarer spørgsmålene på Kommunalbestyrelsens vegne og bestemmer i øvrigt spørgetidens varighed". Mødet sluttede kl Mødet omfatter punkterne 1 9 (åben dagsorden) samt punkterne (lukket dagsorden) Afbud fra: Tine Landin og Søren Christiansen Sign. Ove E. Dalsgaard, Inge Luiten, Tom Nielsen, Knud Enggaard, Ulrik Falk-Sørensen, Birte Passer, Stig Møller Nielsen, Hans Christensen, Jørn Larsen, Inger Christensen, Marianna Hesselholt, Helle Tiedemann, Henrik Bolberg, Ida Bode, Michael Krautwald- Rasmussen, Grethe Larsen, Ley Plum, Lolan Ottesen, Lene W. Nielsen, Doris Børger, Arne Heilmann-Clausen, Britt Francke Mikkelsen, Kåre Harder Olesen /A. Vendelbo Sager på lukket møde:

23 Meddelelser Der var ingen meddelelser Ansættelse af Viceskoleinspektør på Højagerskolen Indstillingsudvalgets indstilling tiltrådt. Forlængelse af lejeaftale i forbindelse med renovering af Brændstoft Udkast til tillæg til lejeaftale forhandles af Borgmesteren Cafe Signe - ansøgning om alkoholbevilling Alkoholbevilling godkendt for en 2-årig periode Center Pizza - ansøgning om alkoholbevilling Alkoholbevilling godkendt for en 2-årig periode fsv. angår øl og bordvin Ristorante Avanti - ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling Fornyelse af alkoholbevilling godkendt for en 2-årig periode

2. Godkendelse af skabelon for udviklingsplaner samt årsberetninger for klubber og byggelegepladser *

2. Godkendelse af skabelon for udviklingsplaner samt årsberetninger for klubber og byggelegepladser * Møde i Kultur- og Fritidsudvalget onsdag den 2. juni 2004, Kl. 08.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af skabelon for udviklingsplaner samt årsberetninger

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 9. juni 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 9. juni 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde Tirsdag den 9. juni 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1 Åbent møde Tilstede Lolan Ottesen (A) - Formand Lene W. Nielsen (A) - Næstformand Doris Børger (A) Tine Landin (A) Jørgen Juel Bragge (B) Jarne Rasmussen

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

6...Sager på lukket møde. 1. Meddelelser 2003007573. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 2:

6...Sager på lukket møde. 1. Meddelelser 2003007573. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 2: Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 5. oktober 2004, Kl. 08.00 OBS! Mødet afholdes i Store Peters Hus, Pederstrup. REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Årsregnskab 2003 - gennemgang

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Gældende: Overskrift: Vedtægter for Ballerup Musikskole 1. Navn og status: Ballerup Musikskole er en kommunal institution i Ballerup Kommune 2. Formål: Musikskolen

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. november 2013 for Aarhus Kommune i forlængelse af Kommuneplan 2013. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Fastsættelse af tidspunkt for udvalgets møder i 2003

Fastsættelse af tidspunkt for udvalgets møder i 2003 Åbent møde i, tirsdag den 15. oktober 2002 i Ballerup Idrætspark. Dagsorden med beslutninger (omfter punkterne 1-7) Meddelser a) Temadag 27. oktober 2002 på Villa Blide b) Foreningen Ballerup Harmoni Orkester

Læs mere

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde Refer tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Tilstede Tom Nielsen (A) - formand Grethe Larsen (A) - næstformand Brian Lund Madsen (A) Inger Christensen (A) Karsten Kriegel

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt

Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt Kapitel I Byrådet 1 Aalborg Byråd består af 31 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester efter reglerne i Styrelseslovens 65,

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 10. marts 2009, kl. 13:00 i udvalgsværelse 1. Åbent møde

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 10. marts 2009, kl. 13:00 i udvalgsværelse 1. Åbent møde Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Tirsdag den 10. marts 2009, kl. 13:00 i udvalgsværelse 1 Åbent møde Tilstede Britt Francke Mikkelsen (V) Jarne Rasmussen (O) Jørgen Juel Bragge (B) Lene W. Nielsen (A)

Læs mere

1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 3 for maj 2003 *

1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 3 for maj 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 27. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 DAGSORDEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 *

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 6. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 21. marts 2005, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3 Byrådssekretariatet Regulativ for kurser og udlandsrejser Gældende for byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og for byrådsmedlemmers og medarbejders deltagelse i udlandsrejser Indholdsfortegnelse Byrådsmedlemmers

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2014 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Årsberetning 2014 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Struer Byråd Referat Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Afbud fra/fraværende: Jesper Nielsen, Inger Lundsberg indkaldes som suppleant. Susanne Olufsen. Martin Hulgaard indkaldt som suppleant.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v.

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Godkendt Økonomiudvalget 10.2.2010 Vederlag til byrådsmedlemmer og diæter m.v. til ikkebyrådsmedlemmer Følgende retningslinjer er gældende for udbetaling af

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 6. April kl. 16.30-18.00 på Jobcenter Ballerup. Vakant. Vakant. Vakant. Vakant

Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 6. April kl. 16.30-18.00 på Jobcenter Ballerup. Vakant. Vakant. Vakant. Vakant Baltorpvej 156 2750 Ballerup Tlf: 4477 6500 Dato: 15. april 2010 Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 6. April kl. 16.30-18.00 på Jobcenter Ballerup Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Borgmester

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen.

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen. 15.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Anders T. Nielsen Bettina Grumsen

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Leg, læring og fællesskab

Leg, læring og fællesskab VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til

Læs mere

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring.

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 12) Meddelelser a) Præsention af Medborgerhuset v/susanne Barfod b) Forslag til ændring af Lov om støtte til Folkeoplysning c) Høringssvar vedrørende

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Læsø Renovation ApS

VEDTÆGTER. for. Læsø Renovation ApS VEDTÆGTER for Læsø Renovation ApS 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Læsø Renovation ApS. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Læsø Kommune. 1.3 Selskabet skal varetage de opgaver

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål Lett Advokatfirma Adv. Flemming Kragh Hansen J.nr. 274279-KLY VEDTÆGTER for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål 1.1 Konditorlaugets formål er primært at fungere som brancheforening for konditorfaget

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Sønderjysk Landboforening

Sønderjysk Landboforening Vedtægter for Sønderjysk Landboforening Billundvej 3 Tlf. 73 20 26 00 6500 Vojens Fax 73 20 26 05 Navn og hjemsted l. Foreningens navn er Sønderjysk Landboforening og er stiftet ved en fusion af Haderslev

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B Vestjylland afdeling V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B 1 NAVN 1.1 Afdelingens navn er: Haveselskabet,

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371)

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371) VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371) 1. NAVN 1.1 Foreningens navn er fødevarebanken. 2. HJEMSTED 2.1 Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Foreningens formål er, som en nonprofit,

Læs mere

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true T1PF 1JPR FSK2 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere