Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S"

Transkript

1 Selskabsmeddelelse fra Randers, den 22. november 2010 Side 1 af 33 Ny regnskabspraksis for supply-and-installation projekter og påvirkningen heraf på Resume: I selskabsmeddelelse nr. 40/2010 af 26. oktober 2010 redegjorde Vestas for overvejelserne om en eventuel regnskabspraksisændring, der ville kunne påvirke aflagte og fremtidige regnskaber markant. Som det fremgår af denne meddelelse, er konsekvensen af den nye praksis vedrørende indtægtsregistrering af supply-and-installation projekter, at den historiske omsætning op til den 30. september 2010 er udskudt med EUR 2,9 mia., som vil blive indtægtst i de kommende perioder. Udskydelsen af omsætningen og den dertil knyttede indtjening meder, at egenkapitalen pr. 30. september 2010 er reduceret med EUR 739 mio. Produktionen og afskibningerne forbundet hermed har fundet sted, ligesom der er modtaget forud- og ratebetalinger på i alt EUR 2,2 mia. herfor. Cash flow er upåvirket af praksisændringen, der betyder, at ordrebeholdningen, alt andet lige, fremover strukturelt er større end, da supply-and-installation projekter nu st forlader ordrebeholdningen ved risikoovergang til kunderne. Ved den nye praksis og uændret aktivitetsniveau i forhold til udmeldingen den 26. oktober 2010 forventes nu en omsætning i 2010 på EUR 6,8 mia. og en EBITmargin på omkring 7 pct. engangsomkostninger på EUR mio. til de annoncerede lukninger og afskedigelser. For 2011 forventes en omsætning og en indtjening på niveau med 2010 ovennævnte engangsomkostninger. I selskabsmeddelelse nr. 40/2010 af 26. oktober 2010 meddelte Vestas, at bestyrelse og revision vurderede, at koncernen burde overveje at ændre regnskabspraksis for supplyand-installation kontrakter, således at behandlingen af disse ville blive i overensstemmelse med IFRIC 15 (International Financial Reporting Interpretation Committee). Vestas har derfor foretaget en nærmere vurdering af selskabets supply-and-installation kontrakter, herunder graden af kundeindividualisering og overgang af risici og fordele til kunden. Denne vurdering har t til, at Vestas fra 1. januar 2010 ændrer regnskabspraksis for indtægtsindregning af supplyand-installation projekter og vil aflægge årsrapport for 2010 i overensstemmelse med den ændrede regnskabspraksis. Efter ændringen vil behandlingen af supply-and-installation projekter koncernens og den generalforsamlingsvalgte revisors vurdering være i overensstemmelse med det foreliggende udkast til IFRS standard for indtægtsregistrering. Den ændrede regnskabspraksis for supply-and-installation projekter meder, at disse projekter st indregnes i resultatopgørelsen, når projektet er leveret til kunden, og risikoovergang til køber således har fundet sted i overensstemmelse med kontrakten. Supply-and-installation projekter har hidtil været indregnet i takt med opelsen baseret på de enkelte kontrakters færdiggørelsesgrad. Efter ændringen vil supply-and-installation ordrer blive indtægtst på samme måde, som koncernens supply-only projekter allerede indregnes i dag, dvs. i overensstemmelse med International Accounting Standards (IAS) nr. 18. Selskabsnavn:

2 Side 2 af 33 Fremover vil alene entreprisekontrakter om levering af større vindkraftværker med en høj grad af individuel kundetilpasning (turnkey-kontrakter) blive indregnet i omsætningen i takt med opelsen baseret på de enkelte kontrakters færdiggørelsesgrad IAS nr. 11. Koncernen tilbyder i vid udstrækning kunderne langtrækkende servicekontrakter, hvor prisen er fastsat pr. mølle eller pr. kilowatt time produceret. Selskabet vurderer under den nuværende praksis på balancedagen, om fremtidige forpligtelser kan rummes inden for værdien af disse servicekontrakter uden hensyntagen i øvrigt til, om disse forpligtigelser er at betragte som vedligeholdelse eller kan hævdes at stamme fra produktgarantier. For at tilpasse regnskabspraksis til de kommende regnskabsstandarder for indtægtsindregning (juni 2010, IFRS standard for indtægtsregistrering) skelnes der nu mellem egentlige produktgarantier og serviceforpligtelser. Dette meder, at eventuelle produktgarantier nu i alle tilfælde indregnes som garantihensættelser ved indregning af indtægter for salg af vindmøller. Dette kan mede, at kommercielle konstruktive forpligtigelser udover den specifikt gældende juridiske garantiperiode for møllen indregnes som garantiforpligtigelse. Set over kontrakternes løbetid, er der ingen forskel på koncernens forventede udgifter hertil. Den ændrede regnskabspraksis betyder, at koncernens forventede udgifter hertil nu omkostningses tidligere som hensættelser i stedet for løbende. Det forventede behov til imødegåelse af garantiforpligtelser på fremtidige leverancer og servicekontrakter fastholdes på niveau med det tidligere udmeldte, som er tre pct. for 2010 og mindre end tre pct. for Ændringen af regnskabspraksis vil i overensstemmelse med reglerne i IFRIC 15 og IAS 8 ske med tilbagevirkede kraft, således at årsrapporten for 2010 ligesom sammenligningstallene for vil blive tilpasset den nye praksis. Ændringen i henhold til IFRIC 15 kunne ikrafttrædelsesbestemmelserne have været indarbejdet fra 1. januar 2010, men bestyrelsen har ønsket en grundig behandling, da rækkevidden af IFRIC 15 var uklar for Vestas. Den nødvendige afklaring foreligger nu i form af det seneste udkast (juni 2010) til IFRS standard for indtægtsregistrering. Påvirkningen på regnskaberne for 1., 2. og 3. kvartal 2009 og 2010 samt for årene er vist i nærværende meddelelse. Entreprisekontrakter relateret til supply-and-installation projekter reklassificeres til henholdsvis varebeholdninger og forudbetalinger, mens den indregnede avance tilbagees i resultatopgørelsen sammen med vedrørende produktgarantier. Skatteeffekten af den tilbagete avance posteres som en til udskudte skatteaktiver. Denne reklassificering meder, at balancesummen pr. 1. januar 2010 stiger med EUR mio., mens arbejdskapitalen falder med EUR 918 mio. Ændringen meder, at egenkapitalen pr. 1. januar 2010 reduceres med EUR 822 mio., omsætning og EBIT for 2009 reduceres med henholdsvis EUR mio. og EUR 605 mio., mens cash flow ikke påvirkes af ændringen. Egenkapitalen pr. 30. september 2010 reduceres med EUR 739 mio., omsætning og EBIT år til dato 2010 (ni måneder) forøges med henholdsvis EUR 313 mio. og EUR 111 mio., mens cash flow ikke påvirkes af ændringen. Herudover forøges balancesummen pr. 30. september 2010 med EUR mio., som følge af at igangværende projektleverancer reklassificeres til henholdsvis varebeholdninger og forudbetalinger. Den historiske omsætning op til den 30. september 2010 er udskudt med EUR 2,9 mia., som vil blive indtægtst i de kommende perioder. Produktionen og afskibningerne forbundet hermed har fundet sted, ligesom der er modtaget forud- og ratebetalinger på i alt EUR 2,2 mia. herfor. Omsætningen er udskudt med EUR 2,9 mia., da der er produceret og afskibet flere MW, end der er overleveret til kunderne, hvilket afspejler projekternes længde og periodens omsætningsvækst. Selskabsnavn:

3 Side 3 af 33 Som følge af den ændrede regnskabspraksis indtægtses supply-and-installation projekterne som udgangspunkt ved disses afslutning, hvorfor værdien af projektet indgår i ordrebeholdningen, indtil projektet er leveret til kunden. Ordrebeholdningen vil derfor fremover, alt andet lige, være større end ved anvendelsen af den tidligere praksis. Dette meder således ændring af værdien af ordrebeholdningen, som pr. 1. januar 2010 vil stige fra EUR 2,2 mia. til EUR 5,4 mia. og MW. Ændringen skyldes tilbageslen af entreprisekontrakter vedrørende supply-and-installation projekter pr. 31. december Ordrebeholdningen pr. 30. september 2010 var tidligere rapporteret til MW med en værdi på EUR 5,7 mia. mod nu MW og EUR 8,0 mia. Ordreindgangen i 2010 ventes uændret at blive MW mod MW i Af årets forventede omsætning på EUR 6,8 mia. ved den nye praksis vil omkring 90 pct. hidrøre fra supply-only og supply-and-installation ordrer, der begge indtægtses ved overlevering til kunderne. De resterende 10 pct. er turnkey-projekter, der indtægtses i takt med færdiggørelsen. Serviceomsætningens andel af den samlede omsætning vil være omkring EUR 600 mio. med en EBIT-margin på 15 pct. Den samlede EBIT-margin ventes engangsomkostninger på EUR mio. til lukninger og afskedigelser at udgøre omkring 7 pct. ved den nye praksis. Finansielle poster ventes uændret at udgøre EUR (35)m, og skatteprocenten vil fortsat være 28. De samlede investeringer vil maksimalt udgøre EUR 900 mio., heraf maksimum EUR 550 mio. i materielle aktiver og 350 mio. i immaterielle aktiver. Nettoarbejdskapitalen ventes ved årets udgang at være omkring 10 pct. I 2011 forventes en ordreindgang på MW, afskibninger på MW og et positivt frit cash flow investeringer i materielle og immaterielle aktiver, som forventes at udgøre i alt EUR 650 mio. Ved de nuværende forventninger til overleveringer og risikoovergang til kunderne, forventes en omsætning og indtjening på niveau med det ventede resultat for 2010 engangsomkostningerne på EUR mio. Garantihensættelserne vil være mindre end tre pct. Det skal understreges, at det forventede resultat for 2011 kan blive påvirket af det endelige aflagte årsregnskab for 2010, hvorfor selskabet som tidligere udmeldt vil redegøre nærmere for forventningerne til 2011 i forbindelse med præsentationen af resultatet for 2010 den 9. februar Selskabsnavn:

4 Side 4 af 33 - o - På vestas.com/investor gennemgår koncernøkonomidirektør Henrik Nørremark i en video den nye praksis betydning for Vestas aflagte regnskaber. Præsentationen, som Henrik Nørremark gennemgår på videoen, er ligeledes tilgængelig for download fra vestas.com/investor. Der afholdes i dag, mandag den 22. november kl CET/13.00 London-tid en telefonkonference for analytikere, investorer og pressen. Telefonkonferencen afholdes på engelsk, og telefonnumrene til konferencen er følgende: (DK), (UK), (USA). Fra Vestas deltager bl.a. koncernchef Ditlev Engel og Henrik Nørremark. Henrik Nørremark vil sammen med finanschef Henrik Hald og IR-chef Peter Kruse afholde roadshow om den nye praksis for analytikere og investorer i følgende byer: 23. november 2010: New York og Boston 24. november 2010: London 25. november 2010: Paris og Frankfurt 26. november 2010: Stockholm og København Med venlig hilsen Bent Erik Carlsen Bestyrelsesformand Ditlev Engel Koncernchef (CEO) Kontaktdetaljer:, Danmark Peter Kruse, Senior Vice President, Group Communications Tlf.: Denne meddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Selskabsnavn:

5 Side 5 af 33 Indhold Vestas-koncernen Ny regnskabspraksis 1. januar september 2010 Side Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen (ny regnskabspraksis) 6 Forklaring til ny regnskabspraksis for 1. januar september Resultatopgørelse for koncernen, 1. januar september Balance for koncernen aktiver, 30. september Balance for koncernen egenkapital og forpligtelser, 30. september Pengestrømsopgørelse i sammendrag for koncernen, 1. januar september Resultatopgørelse for koncernen, kvartal Balance for koncernen aktiver, kvartal Balance for koncernen egenkapital og forpligtelser, kvartal Pengestrømsopgørelse i sammendrag for koncernen, kvartal Resultatopgørelse koncernen, kvartal Balance for koncernen aktiver, kvartal Balance for koncernen egenkapital og forpligtelser, kvartal Pengestrømsopgørelse i sammendrag for koncernen, kvartal Resultatopgørelse for koncernen, 1. januar december Balance for koncernen aktiver, 31. december Balance for koncernen egenkapital og forpligtelser, 31. december Pengestrømsopgørelse i sammendrag for koncernen, 1. januar december Resultatopgørelse for koncernen, Balance for koncernen aktiver, Balance for koncernen egenkapital og forpligtelser, Pengestrømsopgørelse i sammendrag for koncernen, Ledelsespåtegning 32 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 33 Ændringerne til regnskaberne er ikke revideret. Selskabsnavn:

6 Side 6 af 33 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen (ny regnskabspraksis) 9 mdr kvt kvt kvt Helår 2009 Helår 2008 Helår 2007 Helår 2006 Hovedtal Resultatopgørelse Omsætning Bruttoresultat Resultat finansielle poster og afskrivninger (EBITDA) (101) Resultat af primær drift (EBIT) (180) (39) Resultat af finansielle poster (45) (10) (17) (18) (48) 46 0 (40) Resultat skat (197) (57) Resultat skat (143) (39) Balance Balancesum Egenkapital Hensatte forpligtelser Gennemsnitlig rentebærende position (netto) (516) (752) (637) (228) (55) (299) Nettoarbejdskapital (NWC) (73) (411) 11 Investeringer i materielle anlægsaktiver Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet (345) 362 (309) (398) (34) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (533) (182) (202) (149) (808) (680) (317) (144) Frit cash flow (878) 180 (511) (547) (842) (403) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 543 (225) (91) (54) (101) Ændring i likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld (335) (45) (263) (27) 233 (494) Selskabsnavn:

7 Side 7 af 33 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen (ny regnskabspraksis) 9 mdr kvt kvt kvt Helår 2009 Helår 2008 Helår 2007 Helår 2006 Nøgletal Regnskabsrelaterede nøgletal 1) Bruttomargin (%) 14,8 23,4 1,2 11,9 16,5 19,1 15,3 11,1 EBITDA-margin (%) 6,7 17,8 (9,8) 1,5 9,2 12,7 8,8 7,9 EBIT-margin (%) 1,4 14,1 (17,4) (4,6) 4,9 10,4 5,3 4,9 Forrentning af investeret kapital 3) (ROIC) (%) 0,0 0,0 0,4 2,4 9,5 43,4 21,3 14,4 Soliditetsgrad (%) 30,2 30,2 28,5 30,6 31,9 25,1 22,4 30,0 Forrentning af egenkapital 3) (%) (0,6) (0,6) (0,1) 1,8 6,1 33,9 9,0 11,6 Gearing (%) 34,4 34,4 47,0 34,3 13,8 7,8 12,6 15,5 1) 2) Aktierelaterede nøgletal Resultat pr. aktie 4) (EUR) (0,1) (0,1) 0,0 0,2 0,6 2,5 0,6 0,6 Indre værdi pr. aktie 12,7 12,7 11,6 12,4 12,5 8,6 6,4 6,1 Kurs/indre værdi 2,2 2,2 2,9 3,3 3,4 4,7 11,5 5,3 Pengestrømme fra driftsaktivitet pr. aktie (1,7) 1,8 (1,5) (2,0) (0,2) 1,5 3,8 3,2 Udbytte pr. aktie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udbytteandel (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Børskurs ved periodens udløb (EUR) 27,6 27,6 34,3 40,2 42,6 40,7 74,0 32,0 1) Nøgletal er beregnet Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning (2005-vejledning). 2) Antal aktier fremgår af tidligere aflagte års- og delårsrapporter. 3) Beregnet over en 12 måneders periode. 4) Resultat pr. aktie er beregnet over en 12 måneders periode og i overensstemmelse med IAS 33 Indtjening pr. aktie. Selskabsnavn:

8 Side 8 af 33 Forklaring til ny regnskabspraksis for 1. januar september 2010 Resultatopgørelse Den nye regnskabspraksis meder, at omsætning vedrørende supply-and-installation projekter udskydes indtil det tidspunkt, hvor der er risikoovergang. Dette meder, at omsætning vedrørende disse projekter overes til det følgende år, mens der modsat kan indregnes omsætning fra det foregående år. Tabellen nedenfor viser en til omsætning fra 1. januar september mdr Regulering Regulering (463) 463 Regulering (1.496) Regulering (1.627) Regulering (3.184) Regulering (2.871) Regulering til omsætning 325 (1.033) (131) (1.557) 313 Reguleringen i EBIT er summen af ændringen i avance på entreprisekontrakter (supply-andinstallation projekter) og garantielementer. Ændringen i avancen kan henes til forskydningen i omsætning mellem de enkelte år som beskrevet ovenfor. Reguleringen vedrørende udskillelse af garantielementer fra servicekontrakter kan specificeres som overt fra året med modregning af ultimo perioden. Skatteeffekten (se resultatopgørelsen side 12 nedenfor) er beregnet ved at anvende den officielle skattesats for de enkelte år. Den effektive skattesats for 2007 er påvirket af ændring af skattesats fra 28 pct. til 25 pct. Selskabsnavn:

9 Side 9 af 33 Tabellerne nedenfor viser effekten på EBIT fra 1. januar september mdr Regulering Regulering (111) 111 Regulering (343) 343 Regulering (372) 372 Regulering (918) 918 Regulering (794) Regulering af avance (18) (232) (29) (546) 124 Regulering Regulering (85) 85 Regulering (94) 94 Regulering (119) 119 Regulering (178) 178 Regulering (191) Regulering af garantihensættelser 21 (9) (25) (59) (13) Ændring i EBIT, netto 3 (241) (54) (605) 111 Balance Aktiver Nettoændringen i samlede aktiver kan specificeres som ændring i varebeholdninger, entreprisekontrakter og udskudt skattaktiver, således: Varebeholdninger Stigningerne i varebeholdninger udgør produktionsomkostninger relateret til tidligere indregnet omsætning for supply-and-installation projekter, der i henhold den nye regnskabspraksis tilbagees. Tabellen nedenfor viser en i varebeholdninger fra 1. januar september mdr Varebeholdninger Produktionsomkostninger aktiveret Varebeholdninger Selskabsnavn:

10 Side 10 af 33 Entreprisekontrakter Værdien af entreprisekontrakter er reduceret med beløbet relateret til supply-and-installation projekter, og de tilhørende forudbetalinger er reklassificeret til forudbetalinger fra kunder under forpligtelser. Tabellen nedenfor viser en af entreprisekontrakter fra 1. januar september mdr Entreprisekontrakter Regulering af supply-and-installation projekter (329) (260) (359) (1.016) (599) Entreprisekontrakter Udskudt skat Stigningen i udskudt skattaktiver er beregnet som den samlede skatteeffekt af forskydningen i den indregnede avance samt en vedrørende garanti. Egenkapital og forpligtelser Regulering vedrørende egenkapital er sammensat af er vedrørende avance på entreprisekontrakter og garanti reduceret med skatteeffekten af disse er. Reguleringen vedrørende udskillelse af garantielementer fra servicekontrakter er fordelt mellem langfristede og kortfristede forpligtelser. Tabellen nedenfor viser en i egenkapitalen fra 1. januar september mdr Egenkapital Regulering af egenkapital, netto: Avance (111) (343) (372) (918) (794) Garantihensættelser (85) (94) (119) (178) (191) Skatteeffekt af er Egenkapital Pengestrømsopgørelse og arbejdskapital Den nye regnskabspraksis meder ingen ændringer i koncernens pengestrømme. Reguleringen af årets resultat modsvares af ændringer i poster uden likviditetseffekt samt forskydningen i arbejdskapital, således at pengestrømme fra driftsaktivitet er uændret, men der er forskydninger mellem de poster. Tilbagesel af poster uden likviditetseffekt vedrører af udskudt skat samt garantihensættelser. Selskabsnavn:

11 Side 11 af 33 Arbejdskapitalen reduceres med tilbaget avance vedrørende entreprisekontrakter. Tabellen nedenfor viser en i nettoarbejdskapital fra 1. januar september mdr Nettoarbejdskapital 122 (68) Regulering af avance (111) (343) (372) (918) (794) Nettoarbejdskapital 11 (411) (73) Selskabsnavn:

12 Side 12 af 33 Resultatopgørelse for koncernen 1. januar september 2010 Tidligere regnskabspraksis Regulering Ny regnskabspraksis Omsætning Produktionsomkostninger (3.033) (202) (3.235) Bruttoresultat Forsknings- og udviklingsomkostninger (113) (113) Salgs- og distributionsomkostninger (132) (132) Administrationsomkostninger (265) (265) Resultat af primær drift (59) Andel af resultat i associerede virksomheder 0 0 Finansielle poster (netto) (45) (45) Resultat skat (104) Selskabsskat 29 (31) (2) Periodens resultat (75) 80 5 Resultat pr. aktie (EPS) Periodens resultat pr. aktie (EUR), aktuelt (0,37) 0,02 Periodens resultat pr. aktie (EUR), udvandet (0,37) 0,02 Resultat af primær drift tidligere regnskabspraksis (59) Entreprisekontrakter 124 Garantihensættelser (13) Resultat af primær drift ny regnskabspraksis 52 Periodens resultat tidligere regnskabspraksis (75) Entreprisekontrakter 124 Garantihensættelser (13) Skatteeffekt af er (31) Periodens resultat ny regnskabspraksis 5 Selskabsnavn:

13 Side 13 af 33 Balance for koncernen Aktiver, 30. september 2010 Tidligere regnskabspraksis Regulering Ny regnskabspraksis Goodwill Færdiggjorte udviklingsprojekter Software Udviklingsprojekter under udelse Immaterielle aktiver i alt Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under udelse Materielle aktiver i alt Kapitalandele i associerede virksomheder 1 1 Andre tilgodehavender Udskudt skat Andre langfristede aktiver i alt Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Entreprisekontrakter 771 (599) 172 Andre tilgodehavender Selskabsskat Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt AKTIVER I ALT Aktiver i alt tidligere regnskabspraksis Varebeholdninger Entreprisekontrakter (599) Skatteeffekt af er 246 Aktiver i alt ny regnskabspraksis Selskabsnavn:

14 Side 14 af 33 Balance for koncernen Egenkapital og forpligtelser, 30. september 2010 Tidligere regnskabspraksis Regulering Ny regnskabspraksis Aktiekapital Øvrige reserver (7) (7) Overt resultat (739) Egenkapital i alt (739) Udskudt skat 0 0 Hensatte forpligtelser Pensionsforpligtelser 1 1 Finansielle gældsforpligtelser Langfristede forpligtelser i alt Forudbetalinger fra kunder Entreprisekontrakter 668 (668) 0 Leverandørgæld Hensatte forpligtelser Finansielle gældsforpligtelser 6 6 Andre gældsforpligtelser Selskabsskat Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER I ALT Nettoarbejdskapital (NWC) (794) 696 Forpligtelser i alt tidligere regnskabspraksis Garantihensættelser 191 Entreprisekontrakter Forpligtelser i alt ny regnskabspraksis Egenkapital i alt tidligere regnskabspraksis Entreprisekontrakter (794) Garantihensættelser (191) Skatteeffekt af er 246 Egenkapital i alt ny regnskabspraksis Selskabsnavn:

15 Side 15 af 33 Pengestrømsopgørelse i sammendrag for koncernen, 1. januar september 2010 Tidligere regnskabspraksis Regulering Ny regnskabspraksis Periodens resultat (75) 80 5 Tilbagesel af poster uden likviditetseffekt Betalt selskabsskat (79) (79) Renteindbetalinger og renteudbetalinger (netto) (33) (33) Pengestrømme fra drift ændring i arbejdskapital (90) Ændring i arbejdskapital (255) (124) (379) Pengestrømme fra driftsaktivitet (345) 0 (345) Nettoinvestering i immaterielle aktiver (222) (222) Nettoinvestering i materielle aktiver (308) (308) Andre (3) (3) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (533) (533) Frit cash flow (878) (878) Kapitalforhøjelse 0 0 Køb af egne aktier 0 0 Tilbagebetaling af langfristet gæld 0 0 Optagelse af langfristede gældsforpligtelser Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld (335) (335) Likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld 1. januar Kurs af likvider Likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld 30. september Beløbet kan specificeres således: Likvide beholdninger Likvide beholdninger med rådighedsbegrænsning Kortfristet bankgæld (4) (4) Selskabsnavn:

16 Side 16 af 33 Resultatopgørelse for koncernen, kvartal kvt kvt kvt kvt kvt kvt Omsætning Produktionsomkostninger (1.359) (1.467) (963) (1.020) (711) (748) Bruttoresultat Forsknings- og udviklingsomkostninger (51) (51) (44) (44) (18) (18) Salgs- og distributionsomkostninger (42) (42) (46) (46) (44) (44) Administrationsomkostninger (85) (85) (102) (102) (78) (78) Resultat af primær drift (148) (180) (96) (39) Andel af resultat i associerede virksomheder Finansielle poster (netto) (10) (10) (17) (17) (18) (18) Resultat skat (165) (197) (114) (57) Selskabsskat (49) (74) Periodens resultat (119) (143) (82) (39) Resultat pr. aktie (EPS) Periodens resultat pr. aktie (EUR), aktuelt 0,62 0,92 (0,58) (0,70) (0,40) (0,19) Periodens resultat pr. aktie (EUR), udvandet 0,62 0,92 (0,58) (0,70) (0,40) (0,19) Selskabsnavn:

17 Side 17 af 33 Balance for koncernen Aktiver, kvartal sept sept juni juni marts marts 2010 Goodwill Færdiggjorte udviklingsprojekter Software Udviklingsprojekter under udelse Immaterielle aktiver i alt Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under udelse Materielle aktiver i alt Kapitalandele i associerede virksomheder Andre tilgodehavender Udskudt skat Andre langfristede aktiver i alt Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Entreprisekontrakter Andre tilgodehavender Selskabsskat Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt AKTIVER I ALT Selskabsnavn:

18 Side 18 af 33 Balance for koncernen Egenkapital og forpligtelser, kvartal sept sept juni juni marts marts 2010 Aktiekapital Øvrige reserver (7) (7) (29) (29) (28) (28) Overt resultat Egenkapital i alt Udskudt skat Hensatte forpligtelser Pensionsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser Langfristede forpligtelser i alt Forudbetalinger fra kunder Entreprisekontrakter Leverandørgæld Hensatte forpligtelser Finansielle gældsforpligtelser Andre gældsforpligtelser Selskabsskat Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER I ALT Nettoarbejdskapital (NWC) Selskabsnavn:

19 Side 19 af 33 Pengestrømsopgørelse i sammendrag for koncernen, kvartal kvt kvt kvt kvt kvt kvt Periodens resultat (119) (143) (82) (39) Tilbagesel af poster uden likviditetseffekt (160) (128) 6 6 Betalt selskabsskat (23) (23) (89) (89) Renteindbetalinger og renteudbetalinger (netto) (24) (24) (9) (9) 0 0 Pengestrømme fra drift ændring i arbejdskapital (255) (247) (165) (122) Ændring i arbejdskapital 32 (41) (54) (62) (233) (276) Pengestrømme fra driftsaktivitet (309) (309) (398) (398) Nettoinvestering i immaterielle aktiver (86) (86) (70) (70) (66) (66) Nettoinvestering i materielle aktiver (97) (97) (129) (129) (82) (82) Andre 1 1 (3) (3) (1) (1) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (182) (182) (202) (202) (149) (149) Frit cash flow (511) (511) (547) (547) Kapitalforhøjelse Køb af egne aktier Tilbagebetaling af langfristet gæld (225) (225) Optagelse af langfristede gældsforpligtelser Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (225) (225) Ændring i likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld (45) (45) (263) (263) (27) (27) Likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld 1. juli/1. april/1. januar Kurs af likvider (11) (11) Likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld 30. september/30. juni/31. marts Beløbet kan specificeres således: Likvide beholdninger Likvide beholdninger med rådighedsbegrænsning Kortfristet bankgæld (4) (4) (3) (3) (1) (1) Selskabsnavn:

20 Side 20 af 33 Resultatopgørelse for koncernen, kvartal kvt kvt kvt kvt kvt kvt Omsætning Produktionsomkostninger (1.437) (1.000) (988) (880) (889) (1.000) Bruttoresultat Forsknings- og udviklingsomkostninger (17) (17) (35) (35) (25) (25) Salgs- og distributionsomkostninger (40) (40) (45) (45) (39) (39) Administrationsomkostninger (76) (76) (65) (65) (76) (76) Resultat af primær drift (121) Andel af resultat i associerede virksomheder Finansielle poster (netto) (15) (15) (19) (19) 2 2 Resultat skat (119) Selskabsskat (64) (88) (16) (19) (22) 27 Periodens resultat (92) Resultat pr. aktie (EPS) Periodens resultat pr. aktie (EUR), aktuelt 0,81 1,16 0,22 0,25 0,30 (0,50) Periodens resultat pr. aktie (EUR), udvandet 0,81 1,16 0,22 0,25 0,30 (0,50) Selskabsnavn:

21 Side 21 af 33 Balance for koncernen Aktiver, kvartal sept sept juni juni marts marts 2009 Goodwill Færdiggjorte udviklingsprojekter Software Udviklingsprojekter under udelse Immaterielle aktiver i alt Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under udelse Materielle aktiver i alt Kapitalandele i associerede virksomheder Andre tilgodehavender Udskudt skat Andre langfristede aktiver i alt Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Entreprisekontrakter Andre tilgodehavender Selskabsskat Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt AKTIVER I ALT Selskabsnavn:

22 Side 22 af 33 Balance for koncernen Egenkapital og forpligtelser, kvartal sept sept juni juni marts marts 2009 Aktiekapital Øvrige reserver (54) (54) (48) (48) (63) (63) Overt resultat Egenkapital i alt Udskudt skat Hensatte forpligtelser Pensionsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser Langfristede forpligtelser i alt Forudbetalinger fra kunder Entreprisekontrakter Leverandørgæld Hensatte forpligtelser Finansielle gældsforpligtelser Andre gældsforpligtelser Selskabsskat Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER I ALT Nettoarbejdskapital (NWC) Selskabsnavn:

23 Side 23 af 33 Pengestrømsopgørelse i sammendrag for koncernen, kvartal kvt kvt kvt kvt kvt kvt Periodens resultat (92) Tilbagesel af poster uden likviditetseffekt (4) Betalt selskabsskat (7) (7) (36) (36) (26) (26) Renteindbetalinger og renteudbetalinger (netto) 1 1 (8) (8) 6 6 Pengestrømme fra drift ændring i arbejdskapital (116) Ændring i arbejdskapital (296) (385) (251) (269) (254) (79) Pengestrømme fra driftsaktivitet (5) (5) (180) (180) (195) (195) Nettoinvestering i immaterielle aktiver (63) (63) (51) (51) (42) (42) Nettoinvestering i materielle aktiver (140) (140) (208) (208) (145) (145) Andre 5 5 (1) (1) 2 2 Pengestrømme fra investeringsaktivitet (198) (198) (260) (260) (185) (185) Frit cash flow (203) (203) (440) (440) (380) (380) Kapitalforhøjelse Køb af egne aktier (1) (1) Tilbagebetaling af langfristet gæld 0 0 (252) (252) 0 0 Optagelse af langfristede gældsforpligtelser Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld (72) (72) Likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld 1. juli/1. april/1. januar Kurs af likvider (14) (14) Likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld 30. september/30. juni/31. marts Beløbet kan specificeres således: Likvide beholdninger Likvide beholdninger med rådighedsbegrænsning Kortfristet bankgæld (5) (5) (2) (2) (2) (2) Selskabsnavn:

24 Side 24 af 33 Resultatopgørelse for koncernen, 1. januar december 2009 Tidligere regnskabspraksis Regulering Ny regnskabspraksis Omsætning (1.557) Produktionsomkostninger (5.195) 952 (4.243) Bruttoresultat (605) 836 Forsknings- og udviklingsomkostninger (92) (92) Salgs- og distributionsomkostninger (178) (178) Administrationsomkostninger (315) (315) Resultat af primær drift 856 (605) 251 Andel af resultat i associerede virksomheder 1 1 Finansielle poster (netto) (48) (48) Resultat skat 809 (605) 204 Selskabsskat (230) 151 (79) Årets resultat 579 (454) 125 Resultat pr. aktie (EPS) Årets resultat pr. aktie (EUR), aktuelt 2,94 0,63 Årets resultat pr. aktie (EUR), udvandet 2,94 0,63 Resultat af primær drift tidligere regnskabspraksis 856 Entreprisekontrakter (546) Garantihensættelser (59) Resultat af primær drift ny regnskabspraksis 251 Årets resultat tidligere regnskabspraksis 579 Entreprisekontrakter (546) Garantihensættelser (59) Skatteeffekt af er 151 Årets resultat ny regnskabspraksis 125 Selskabsnavn:

25 Side 25 af 33 Balance for koncernen Aktiver, 31. december 2009 Tidligere regnskabspraksis Regulering Ny regnskabspraksis Goodwill Færdiggjorte udviklingsprojekter Software Udviklingsprojekter under udelse Immaterielle aktiver i alt Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under udelse Materielle aktiver i alt Kapitalandele i associerede virksomheder 1 1 Andre tilgodehavender Udskudt skat Andre langfristede aktiver i alt Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Entreprisekontrakter (1.016) 16 Andre tilgodehavender Selskabsskat Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt AKTIVER I ALT Aktiver i alt tidligere regnskabspraksis Varebeholdninger Entreprisekontrakter (1.016) Skatteeffekt af er 274 Aktiver i alt ny regnskabspraksis Selskabsnavn:

26 Side 26 af 33 Balance for koncernen Egenkapital og forpligtelser, 31. december 2009 Tidligere regnskabspraksis Regulering Ny regnskabspraksis Aktiekapital Øvrige reserver (41) (41) Overt resultat (822) Egenkapital i alt (822) Udskudt skat Hensatte forpligtelser Pensionsforpligtelser 2 2 Finansielle gældsforpligtelser Langfristede forpligtelser i alt Forudbetalinger fra kunder Entreprisekontrakter 598 (598) 0 Leverandørgæld Hensatte forpligtelser Finansielle gældsforpligtelser Andre gældsforpligtelser Selskabsskat Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER I ALT Nettoarbejdskapital (NWC) (918) 317 Forpligtelser i alt tidligere regnskabspraksis Garantihensættelser 178 Entreprisekontrakter Forpligtelser i alt ny regnskabspraksis Egenkapital i alt tidligere regnskabspraksis Entreprisekontrakter (918) Garantihensættelser (178) Skatteeffekt af er 274 Egenkapital i alt ny regnskabspraksis Selskabsnavn:

27 Side 27 af 33 Pengestrømsopgørelse i sammendrag for koncernen, 1. januar december 2009 Tidligere regnskabspraksis Regulering Ny regnskabspraksis Årets resultat 579 (454) 125 Tilbagesel af poster uden likviditetseffekt 461 (92) 369 Betalt selskabsskat (114) (114) Renteindbetalinger og renteudbetalinger (netto) (23) (23) Pengestrømme fra drift ændring i arbejdskapital 903 (546) 357 Ændring i arbejdskapital (937) 546 (391) Pengestrømme fra driftsaktivitet (34) 0 (34) Nettoinvestering i immaterielle aktiver (227) (227) Nettoinvestering i materielle aktiver (591) (591) Andre Pengestrømme fra investeringsaktivitet (808) (808) Frit cash flow (842) (842) Kapitalforhøjelse Køb af egne aktier (1) (1) Tilbagebetaling af langfristet gæld 0 0 Optagelse af langfristede gældsforpligtelser Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld Likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld 1. januar Kurs af likvider Likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld 31. december Beløbet kan specificeres således: Likvide beholdninger Likvide beholdninger med rådighedsbegrænsning Kortfristet bankgæld (9) (9) Selskabsnavn:

28 Side 28 af 33 Resultatopgørelse for koncernen, Omsætning Produktionsomkostninger (4.856) (4.779) (4.036) (3.244) (3.393) (3.715) Bruttoresultat Forsknings- og udviklingsomkostninger (119) (119) (124) (124) (93) (93) Salgs- og distributionsomkostninger (181) (181) (99) (99) (70) (70) Administrationsomkostninger (211) (211) (159) (159) (113) (113) Andre driftsindtægter Resultat af primær drift Andel af resultat i associerede virksomheder Finansielle poster (netto) (40) (40) Resultat skat Selskabsskat (203) (190) (152) (98) (50) (51) Årets resultat Resultat pr. aktie (EPS) Årets resultat pr. aktie (EUR), aktuelt 2,77 2,54 1,58 0,56 0,61 0,62 Årets resultat pr. aktie (EUR), udvandet 2,76 2,53 1,57 0,55 0,61 0,62 Selskabsnavn:

29 Side 29 af 33 Balance for koncernen Aktiver, dec dec dec dec dec dec Goodwill Færdiggjorte udviklingsprojekter Software Udviklingsprojekter under udelse Immaterielle aktiver i alt Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under udelse Materielle aktiver i alt Kapitalandele i associerede virksomheder Andre tilgodehavender Udskudt skat Andre langfristede aktiver i alt Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Entreprisekontrakter Andre tilgodehavender Selskabsskat Værdipapirer Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt AKTIVER I ALT Selskabsnavn:

30 Side 30 af 33 Balance for koncernen Egenkapital og forpligtelser, dec dec dec dec dec dec Aktiekapital Øvrige reserver (78) (78) (3) (3) 6 6 Overt resultat Egenkapital i alt Udskudt skat Hensatte forpligtelser Pensionsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser Langfristede forpligtelser i alt Forudbetalinger fra kunder Entreprisekontrakter Leverandørgæld Hensatte forpligtelser Finansielle gældsforpligtelser Andre gældsforpligtelser Selskabsskat Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER I ALT Nettoarbejdskapital (NWC) 299 (73) (68) (411) Selskabsnavn:

31 Side 31 af 33 Pengestrømsopgørelse i sammendrag for koncernen, Årets resultat Tilbagesel af poster uden likviditetseffekt Betalt selskabsskat (148) (148) (128) (128) (91) (91) Renteindbetalinger og renteudbetalinger (netto) (40) (40) Pengestrømme fra drift ændring i arbejdskapital Ændring i arbejdskapital (367) (338) Pengestrømme fra driftsaktivitet Nettoinvestering i immaterielle og andre langfristede aktiver (169) (169) (82) (82) (35) (35) Nettoinvestering i materielle aktiver (499) (499) (235) (235) (133) (133) Andre (12) (12) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (680) (680) (317) (317) (144) (144) Frit cash flow (403) (403) Kapitalforhøjelse Køb af egne aktier 0 0 (30) (30) (3) (3) Tilbagebetaling af langfristet gæld (91) (91) (24) (24) (291) (291) Optagelse af langfristede gældsforpligtelser Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (91) (91) (54) (54) (101) (101) Ændring i likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld (494) (494) Likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld 1. januar Kurs af likvider (50) (50) (10) (10) 0 0 Likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld 31. december Beløbet kan specificeres således: Likvide beholdninger Likvide beholdninger med rådighedsbegrænsning Værdipapirer Kortfristet bankgæld (64) (64) (1) (1) (2) (2) Selskabsnavn:

32 Side 32 af 33 Ledelsespåtegning Direktion og bestyrelse har den 22. november 2010 behandlet og godkendt den ændrede regnskabspraksis vedrørende supply-and-installation projekter for. Randers, den 22. november 2010 Direktion Ditlev Engel Koncernchef (CEO) Henrik Nørremark Koncernøkonomidirektør (CFO) Bestyrelse Bent Erik Carlsen Formand Torsten Erik Rasmussen Næstformand Elly Smedegaard Rex Freddy Frandsen Håkan Eriksson Jørgen Huno Rasmussen Jørn Ankær Thomsen Kim Hvid Thomsen Kurt Anker Nielsen Michael Abildgaard Lisbjerg Ola Rollén Sussie Dvinge Agerbo Selskabsnavn:

33 Side 33 af 33 Erklæring afgivet af uafhængig revisor Til aktionærerne i Vi har udt review af opgørelsen af effekten på resultatopgørelse, aktiver, forpligtelser og egenkapital, pengestrømme og arbejdskapital af ny regnskabspraksis i overensstemmelse med reglerne i IFRIC 15, IAS 18 og IAS 8 for årene 2006 til 2009 og perioden 1. januar 2010 til 30. september 2010 for, således som denne fremgår af selskabsmeddelelse 44/2010, siderne Vi har revideret årsrapporterne for regnskabsårene , der er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. Vi har ikke foretaget revision eller review af perioderapporteringen for perioden 1. januar 2010 til 30. september Ledelsen har ansvaret for opgørelsen af effekten på resultatopgørelse, aktiver, forpligtelser og egenkapital, pengestrømme og arbejdskapital af ny regnskabspraksis i overensstemmelse med reglerne i IFRIC 15, IAS 18 og IAS 8. Vores ansvar er på grundlag af vores review at afgive en konklusion vedrørende opgørelsen af effekten af ny regnskabspraksis. Det udte review Vi har udt vores review i overensstemmelse med RS 2410 om review af finansielle oplysninger udt af selskabets uafhængige revisor. Et review omfatter forespørgsler til primært personer med ansvar for økonomi og regnskabsaflæggelse samt udelse af analytiske handlinger og andre reviewhandlinger. Omfanget af et review er betydeligt mindre end en revision udt i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og giver derfor mindre sikkerhed for, at vi kan blive bekendt med alle betydelige forhold, som kunne afdækkes ved en revision. Vi har ikke foretaget revision, og som følge heraf udtrykker vi ikke en revisionskonklusion. Konklusion Ved det udte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at opgørelsen af effekten på resultatopgørelse, aktiver, forpligtelser og egenkapital, pengestrømme og arbejdskapital af ny regnskabspraksis for årene 2006 til 2009 og perioden 1. januar 2010 til 30. september 2010, ikke er i overensstemmelse med reglerne i IFRIC 15, IAS 18 og IAS 8. Randers, den 22. november 2010 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Lars Holtug statsautoriseret revisor Claus Lindholm Jacobsen statsautoriseret revisor Selskabsnavn:

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Selskabsmeddelelse fra Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Årsrapport 2014 Stærke præstationer på alle finansielle og operationelle hovedparametre Resumé: 2014 var det første

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Finansielle poster vil udgøre en nettoomkostning på EUR 25-30 mio., og skatteprocenten vil være omkring 30 pct.

Finansielle poster vil udgøre en nettoomkostning på EUR 25-30 mio., og skatteprocenten vil være omkring 30 pct. Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Randers, den 15. maj 2007 Side 1 af 22 Delårsrapport, første kvartal 2007 Resultatfremgang som forventet Resumé: Kvartalets afskibninger på 855

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Din balance! Værdier (aktiver) og finansieringen af disse (passiver) Aktiver gæld

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 28. april 2009 Side 1 af 26 - No. 1 in Modern Energy fastholder forventningerne til 2009 Resumé: I første kvartal 2009 omsatte Vestas for EUR 1.105 mio., en stigning

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 18. august 2009 Side 1 af 30 - No. 1 in Modern Energy fastholder forventningerne til 2009 Resumé: I andet kvartal 2009 omsatte Vestas for EUR 1.211 mio., en stigning

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002. Side 1/9 27. februar 2003 Til Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 03 / 2003 IC Companys A/S Halvårsmeddelelse 2002/03 Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 26. oktober 2010 Side 1 af 35 Tilpasning af kapacitet, stigende ordrebeholdning, positivt frit cash flow Resumé: Tredje kvartal gav overskud og et positivt frit cash

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

mio. EUR Note 2013 2012 Omsætning 3, 4 6.084 7.216 Produktionsomkostninger 5, 6 (5.188) (6.420) Bruttoresultat 896 796

mio. EUR Note 2013 2012 Omsætning 3, 4 6.084 7.216 Produktionsomkostninger 5, 6 (5.188) (6.420) Bruttoresultat 896 796 Koncernregnskab 042 Resultatopgørelse 043 Totalindkomstopgørelse 044 Balance 046 Egenkapitalopgørelse 047 Pengestrømsopgørelse 048 Noter til koncernregnskabet 097 Juridiske enheder 100 Ledelsens påtegning

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S

Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S 108 Anvendt regnskabspraksis 109 Resultatopgørelse 110 Balance 111 Egenkapitalopgørelse 112 Noter til årsregnskabet Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S Anvendt

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring om review af

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere