Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S"

Transkript

1 Selskabsmeddelelse fra Randers, den 22. november 2010 Side 1 af 33 Ny regnskabspraksis for supply-and-installation projekter og påvirkningen heraf på Resume: I selskabsmeddelelse nr. 40/2010 af 26. oktober 2010 redegjorde Vestas for overvejelserne om en eventuel regnskabspraksisændring, der ville kunne påvirke aflagte og fremtidige regnskaber markant. Som det fremgår af denne meddelelse, er konsekvensen af den nye praksis vedrørende indtægtsregistrering af supply-and-installation projekter, at den historiske omsætning op til den 30. september 2010 er udskudt med EUR 2,9 mia., som vil blive indtægtst i de kommende perioder. Udskydelsen af omsætningen og den dertil knyttede indtjening meder, at egenkapitalen pr. 30. september 2010 er reduceret med EUR 739 mio. Produktionen og afskibningerne forbundet hermed har fundet sted, ligesom der er modtaget forud- og ratebetalinger på i alt EUR 2,2 mia. herfor. Cash flow er upåvirket af praksisændringen, der betyder, at ordrebeholdningen, alt andet lige, fremover strukturelt er større end, da supply-and-installation projekter nu st forlader ordrebeholdningen ved risikoovergang til kunderne. Ved den nye praksis og uændret aktivitetsniveau i forhold til udmeldingen den 26. oktober 2010 forventes nu en omsætning i 2010 på EUR 6,8 mia. og en EBITmargin på omkring 7 pct. engangsomkostninger på EUR mio. til de annoncerede lukninger og afskedigelser. For 2011 forventes en omsætning og en indtjening på niveau med 2010 ovennævnte engangsomkostninger. I selskabsmeddelelse nr. 40/2010 af 26. oktober 2010 meddelte Vestas, at bestyrelse og revision vurderede, at koncernen burde overveje at ændre regnskabspraksis for supplyand-installation kontrakter, således at behandlingen af disse ville blive i overensstemmelse med IFRIC 15 (International Financial Reporting Interpretation Committee). Vestas har derfor foretaget en nærmere vurdering af selskabets supply-and-installation kontrakter, herunder graden af kundeindividualisering og overgang af risici og fordele til kunden. Denne vurdering har t til, at Vestas fra 1. januar 2010 ændrer regnskabspraksis for indtægtsindregning af supplyand-installation projekter og vil aflægge årsrapport for 2010 i overensstemmelse med den ændrede regnskabspraksis. Efter ændringen vil behandlingen af supply-and-installation projekter koncernens og den generalforsamlingsvalgte revisors vurdering være i overensstemmelse med det foreliggende udkast til IFRS standard for indtægtsregistrering. Den ændrede regnskabspraksis for supply-and-installation projekter meder, at disse projekter st indregnes i resultatopgørelsen, når projektet er leveret til kunden, og risikoovergang til køber således har fundet sted i overensstemmelse med kontrakten. Supply-and-installation projekter har hidtil været indregnet i takt med opelsen baseret på de enkelte kontrakters færdiggørelsesgrad. Efter ændringen vil supply-and-installation ordrer blive indtægtst på samme måde, som koncernens supply-only projekter allerede indregnes i dag, dvs. i overensstemmelse med International Accounting Standards (IAS) nr. 18. Selskabsnavn:

2 Side 2 af 33 Fremover vil alene entreprisekontrakter om levering af større vindkraftværker med en høj grad af individuel kundetilpasning (turnkey-kontrakter) blive indregnet i omsætningen i takt med opelsen baseret på de enkelte kontrakters færdiggørelsesgrad IAS nr. 11. Koncernen tilbyder i vid udstrækning kunderne langtrækkende servicekontrakter, hvor prisen er fastsat pr. mølle eller pr. kilowatt time produceret. Selskabet vurderer under den nuværende praksis på balancedagen, om fremtidige forpligtelser kan rummes inden for værdien af disse servicekontrakter uden hensyntagen i øvrigt til, om disse forpligtigelser er at betragte som vedligeholdelse eller kan hævdes at stamme fra produktgarantier. For at tilpasse regnskabspraksis til de kommende regnskabsstandarder for indtægtsindregning (juni 2010, IFRS standard for indtægtsregistrering) skelnes der nu mellem egentlige produktgarantier og serviceforpligtelser. Dette meder, at eventuelle produktgarantier nu i alle tilfælde indregnes som garantihensættelser ved indregning af indtægter for salg af vindmøller. Dette kan mede, at kommercielle konstruktive forpligtigelser udover den specifikt gældende juridiske garantiperiode for møllen indregnes som garantiforpligtigelse. Set over kontrakternes løbetid, er der ingen forskel på koncernens forventede udgifter hertil. Den ændrede regnskabspraksis betyder, at koncernens forventede udgifter hertil nu omkostningses tidligere som hensættelser i stedet for løbende. Det forventede behov til imødegåelse af garantiforpligtelser på fremtidige leverancer og servicekontrakter fastholdes på niveau med det tidligere udmeldte, som er tre pct. for 2010 og mindre end tre pct. for Ændringen af regnskabspraksis vil i overensstemmelse med reglerne i IFRIC 15 og IAS 8 ske med tilbagevirkede kraft, således at årsrapporten for 2010 ligesom sammenligningstallene for vil blive tilpasset den nye praksis. Ændringen i henhold til IFRIC 15 kunne ikrafttrædelsesbestemmelserne have været indarbejdet fra 1. januar 2010, men bestyrelsen har ønsket en grundig behandling, da rækkevidden af IFRIC 15 var uklar for Vestas. Den nødvendige afklaring foreligger nu i form af det seneste udkast (juni 2010) til IFRS standard for indtægtsregistrering. Påvirkningen på regnskaberne for 1., 2. og 3. kvartal 2009 og 2010 samt for årene er vist i nærværende meddelelse. Entreprisekontrakter relateret til supply-and-installation projekter reklassificeres til henholdsvis varebeholdninger og forudbetalinger, mens den indregnede avance tilbagees i resultatopgørelsen sammen med vedrørende produktgarantier. Skatteeffekten af den tilbagete avance posteres som en til udskudte skatteaktiver. Denne reklassificering meder, at balancesummen pr. 1. januar 2010 stiger med EUR mio., mens arbejdskapitalen falder med EUR 918 mio. Ændringen meder, at egenkapitalen pr. 1. januar 2010 reduceres med EUR 822 mio., omsætning og EBIT for 2009 reduceres med henholdsvis EUR mio. og EUR 605 mio., mens cash flow ikke påvirkes af ændringen. Egenkapitalen pr. 30. september 2010 reduceres med EUR 739 mio., omsætning og EBIT år til dato 2010 (ni måneder) forøges med henholdsvis EUR 313 mio. og EUR 111 mio., mens cash flow ikke påvirkes af ændringen. Herudover forøges balancesummen pr. 30. september 2010 med EUR mio., som følge af at igangværende projektleverancer reklassificeres til henholdsvis varebeholdninger og forudbetalinger. Den historiske omsætning op til den 30. september 2010 er udskudt med EUR 2,9 mia., som vil blive indtægtst i de kommende perioder. Produktionen og afskibningerne forbundet hermed har fundet sted, ligesom der er modtaget forud- og ratebetalinger på i alt EUR 2,2 mia. herfor. Omsætningen er udskudt med EUR 2,9 mia., da der er produceret og afskibet flere MW, end der er overleveret til kunderne, hvilket afspejler projekternes længde og periodens omsætningsvækst. Selskabsnavn:

3 Side 3 af 33 Som følge af den ændrede regnskabspraksis indtægtses supply-and-installation projekterne som udgangspunkt ved disses afslutning, hvorfor værdien af projektet indgår i ordrebeholdningen, indtil projektet er leveret til kunden. Ordrebeholdningen vil derfor fremover, alt andet lige, være større end ved anvendelsen af den tidligere praksis. Dette meder således ændring af værdien af ordrebeholdningen, som pr. 1. januar 2010 vil stige fra EUR 2,2 mia. til EUR 5,4 mia. og MW. Ændringen skyldes tilbageslen af entreprisekontrakter vedrørende supply-and-installation projekter pr. 31. december Ordrebeholdningen pr. 30. september 2010 var tidligere rapporteret til MW med en værdi på EUR 5,7 mia. mod nu MW og EUR 8,0 mia. Ordreindgangen i 2010 ventes uændret at blive MW mod MW i Af årets forventede omsætning på EUR 6,8 mia. ved den nye praksis vil omkring 90 pct. hidrøre fra supply-only og supply-and-installation ordrer, der begge indtægtses ved overlevering til kunderne. De resterende 10 pct. er turnkey-projekter, der indtægtses i takt med færdiggørelsen. Serviceomsætningens andel af den samlede omsætning vil være omkring EUR 600 mio. med en EBIT-margin på 15 pct. Den samlede EBIT-margin ventes engangsomkostninger på EUR mio. til lukninger og afskedigelser at udgøre omkring 7 pct. ved den nye praksis. Finansielle poster ventes uændret at udgøre EUR (35)m, og skatteprocenten vil fortsat være 28. De samlede investeringer vil maksimalt udgøre EUR 900 mio., heraf maksimum EUR 550 mio. i materielle aktiver og 350 mio. i immaterielle aktiver. Nettoarbejdskapitalen ventes ved årets udgang at være omkring 10 pct. I 2011 forventes en ordreindgang på MW, afskibninger på MW og et positivt frit cash flow investeringer i materielle og immaterielle aktiver, som forventes at udgøre i alt EUR 650 mio. Ved de nuværende forventninger til overleveringer og risikoovergang til kunderne, forventes en omsætning og indtjening på niveau med det ventede resultat for 2010 engangsomkostningerne på EUR mio. Garantihensættelserne vil være mindre end tre pct. Det skal understreges, at det forventede resultat for 2011 kan blive påvirket af det endelige aflagte årsregnskab for 2010, hvorfor selskabet som tidligere udmeldt vil redegøre nærmere for forventningerne til 2011 i forbindelse med præsentationen af resultatet for 2010 den 9. februar Selskabsnavn:

4 Side 4 af 33 - o - På vestas.com/investor gennemgår koncernøkonomidirektør Henrik Nørremark i en video den nye praksis betydning for Vestas aflagte regnskaber. Præsentationen, som Henrik Nørremark gennemgår på videoen, er ligeledes tilgængelig for download fra vestas.com/investor. Der afholdes i dag, mandag den 22. november kl CET/13.00 London-tid en telefonkonference for analytikere, investorer og pressen. Telefonkonferencen afholdes på engelsk, og telefonnumrene til konferencen er følgende: (DK), (UK), (USA). Fra Vestas deltager bl.a. koncernchef Ditlev Engel og Henrik Nørremark. Henrik Nørremark vil sammen med finanschef Henrik Hald og IR-chef Peter Kruse afholde roadshow om den nye praksis for analytikere og investorer i følgende byer: 23. november 2010: New York og Boston 24. november 2010: London 25. november 2010: Paris og Frankfurt 26. november 2010: Stockholm og København Med venlig hilsen Bent Erik Carlsen Bestyrelsesformand Ditlev Engel Koncernchef (CEO) Kontaktdetaljer:, Danmark Peter Kruse, Senior Vice President, Group Communications Tlf.: Denne meddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Selskabsnavn:

5 Side 5 af 33 Indhold Vestas-koncernen Ny regnskabspraksis 1. januar september 2010 Side Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen (ny regnskabspraksis) 6 Forklaring til ny regnskabspraksis for 1. januar september Resultatopgørelse for koncernen, 1. januar september Balance for koncernen aktiver, 30. september Balance for koncernen egenkapital og forpligtelser, 30. september Pengestrømsopgørelse i sammendrag for koncernen, 1. januar september Resultatopgørelse for koncernen, kvartal Balance for koncernen aktiver, kvartal Balance for koncernen egenkapital og forpligtelser, kvartal Pengestrømsopgørelse i sammendrag for koncernen, kvartal Resultatopgørelse koncernen, kvartal Balance for koncernen aktiver, kvartal Balance for koncernen egenkapital og forpligtelser, kvartal Pengestrømsopgørelse i sammendrag for koncernen, kvartal Resultatopgørelse for koncernen, 1. januar december Balance for koncernen aktiver, 31. december Balance for koncernen egenkapital og forpligtelser, 31. december Pengestrømsopgørelse i sammendrag for koncernen, 1. januar december Resultatopgørelse for koncernen, Balance for koncernen aktiver, Balance for koncernen egenkapital og forpligtelser, Pengestrømsopgørelse i sammendrag for koncernen, Ledelsespåtegning 32 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 33 Ændringerne til regnskaberne er ikke revideret. Selskabsnavn:

6 Side 6 af 33 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen (ny regnskabspraksis) 9 mdr kvt kvt kvt Helår 2009 Helår 2008 Helår 2007 Helår 2006 Hovedtal Resultatopgørelse Omsætning Bruttoresultat Resultat finansielle poster og afskrivninger (EBITDA) (101) Resultat af primær drift (EBIT) (180) (39) Resultat af finansielle poster (45) (10) (17) (18) (48) 46 0 (40) Resultat skat (197) (57) Resultat skat (143) (39) Balance Balancesum Egenkapital Hensatte forpligtelser Gennemsnitlig rentebærende position (netto) (516) (752) (637) (228) (55) (299) Nettoarbejdskapital (NWC) (73) (411) 11 Investeringer i materielle anlægsaktiver Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet (345) 362 (309) (398) (34) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (533) (182) (202) (149) (808) (680) (317) (144) Frit cash flow (878) 180 (511) (547) (842) (403) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 543 (225) (91) (54) (101) Ændring i likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld (335) (45) (263) (27) 233 (494) Selskabsnavn:

7 Side 7 af 33 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen (ny regnskabspraksis) 9 mdr kvt kvt kvt Helår 2009 Helår 2008 Helår 2007 Helår 2006 Nøgletal Regnskabsrelaterede nøgletal 1) Bruttomargin (%) 14,8 23,4 1,2 11,9 16,5 19,1 15,3 11,1 EBITDA-margin (%) 6,7 17,8 (9,8) 1,5 9,2 12,7 8,8 7,9 EBIT-margin (%) 1,4 14,1 (17,4) (4,6) 4,9 10,4 5,3 4,9 Forrentning af investeret kapital 3) (ROIC) (%) 0,0 0,0 0,4 2,4 9,5 43,4 21,3 14,4 Soliditetsgrad (%) 30,2 30,2 28,5 30,6 31,9 25,1 22,4 30,0 Forrentning af egenkapital 3) (%) (0,6) (0,6) (0,1) 1,8 6,1 33,9 9,0 11,6 Gearing (%) 34,4 34,4 47,0 34,3 13,8 7,8 12,6 15,5 1) 2) Aktierelaterede nøgletal Resultat pr. aktie 4) (EUR) (0,1) (0,1) 0,0 0,2 0,6 2,5 0,6 0,6 Indre værdi pr. aktie 12,7 12,7 11,6 12,4 12,5 8,6 6,4 6,1 Kurs/indre værdi 2,2 2,2 2,9 3,3 3,4 4,7 11,5 5,3 Pengestrømme fra driftsaktivitet pr. aktie (1,7) 1,8 (1,5) (2,0) (0,2) 1,5 3,8 3,2 Udbytte pr. aktie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udbytteandel (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Børskurs ved periodens udløb (EUR) 27,6 27,6 34,3 40,2 42,6 40,7 74,0 32,0 1) Nøgletal er beregnet Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning (2005-vejledning). 2) Antal aktier fremgår af tidligere aflagte års- og delårsrapporter. 3) Beregnet over en 12 måneders periode. 4) Resultat pr. aktie er beregnet over en 12 måneders periode og i overensstemmelse med IAS 33 Indtjening pr. aktie. Selskabsnavn:

8 Side 8 af 33 Forklaring til ny regnskabspraksis for 1. januar september 2010 Resultatopgørelse Den nye regnskabspraksis meder, at omsætning vedrørende supply-and-installation projekter udskydes indtil det tidspunkt, hvor der er risikoovergang. Dette meder, at omsætning vedrørende disse projekter overes til det følgende år, mens der modsat kan indregnes omsætning fra det foregående år. Tabellen nedenfor viser en til omsætning fra 1. januar september mdr Regulering Regulering (463) 463 Regulering (1.496) Regulering (1.627) Regulering (3.184) Regulering (2.871) Regulering til omsætning 325 (1.033) (131) (1.557) 313 Reguleringen i EBIT er summen af ændringen i avance på entreprisekontrakter (supply-andinstallation projekter) og garantielementer. Ændringen i avancen kan henes til forskydningen i omsætning mellem de enkelte år som beskrevet ovenfor. Reguleringen vedrørende udskillelse af garantielementer fra servicekontrakter kan specificeres som overt fra året med modregning af ultimo perioden. Skatteeffekten (se resultatopgørelsen side 12 nedenfor) er beregnet ved at anvende den officielle skattesats for de enkelte år. Den effektive skattesats for 2007 er påvirket af ændring af skattesats fra 28 pct. til 25 pct. Selskabsnavn:

9 Side 9 af 33 Tabellerne nedenfor viser effekten på EBIT fra 1. januar september mdr Regulering Regulering (111) 111 Regulering (343) 343 Regulering (372) 372 Regulering (918) 918 Regulering (794) Regulering af avance (18) (232) (29) (546) 124 Regulering Regulering (85) 85 Regulering (94) 94 Regulering (119) 119 Regulering (178) 178 Regulering (191) Regulering af garantihensættelser 21 (9) (25) (59) (13) Ændring i EBIT, netto 3 (241) (54) (605) 111 Balance Aktiver Nettoændringen i samlede aktiver kan specificeres som ændring i varebeholdninger, entreprisekontrakter og udskudt skattaktiver, således: Varebeholdninger Stigningerne i varebeholdninger udgør produktionsomkostninger relateret til tidligere indregnet omsætning for supply-and-installation projekter, der i henhold den nye regnskabspraksis tilbagees. Tabellen nedenfor viser en i varebeholdninger fra 1. januar september mdr Varebeholdninger Produktionsomkostninger aktiveret Varebeholdninger Selskabsnavn:

10 Side 10 af 33 Entreprisekontrakter Værdien af entreprisekontrakter er reduceret med beløbet relateret til supply-and-installation projekter, og de tilhørende forudbetalinger er reklassificeret til forudbetalinger fra kunder under forpligtelser. Tabellen nedenfor viser en af entreprisekontrakter fra 1. januar september mdr Entreprisekontrakter Regulering af supply-and-installation projekter (329) (260) (359) (1.016) (599) Entreprisekontrakter Udskudt skat Stigningen i udskudt skattaktiver er beregnet som den samlede skatteeffekt af forskydningen i den indregnede avance samt en vedrørende garanti. Egenkapital og forpligtelser Regulering vedrørende egenkapital er sammensat af er vedrørende avance på entreprisekontrakter og garanti reduceret med skatteeffekten af disse er. Reguleringen vedrørende udskillelse af garantielementer fra servicekontrakter er fordelt mellem langfristede og kortfristede forpligtelser. Tabellen nedenfor viser en i egenkapitalen fra 1. januar september mdr Egenkapital Regulering af egenkapital, netto: Avance (111) (343) (372) (918) (794) Garantihensættelser (85) (94) (119) (178) (191) Skatteeffekt af er Egenkapital Pengestrømsopgørelse og arbejdskapital Den nye regnskabspraksis meder ingen ændringer i koncernens pengestrømme. Reguleringen af årets resultat modsvares af ændringer i poster uden likviditetseffekt samt forskydningen i arbejdskapital, således at pengestrømme fra driftsaktivitet er uændret, men der er forskydninger mellem de poster. Tilbagesel af poster uden likviditetseffekt vedrører af udskudt skat samt garantihensættelser. Selskabsnavn:

11 Side 11 af 33 Arbejdskapitalen reduceres med tilbaget avance vedrørende entreprisekontrakter. Tabellen nedenfor viser en i nettoarbejdskapital fra 1. januar september mdr Nettoarbejdskapital 122 (68) Regulering af avance (111) (343) (372) (918) (794) Nettoarbejdskapital 11 (411) (73) Selskabsnavn:

12 Side 12 af 33 Resultatopgørelse for koncernen 1. januar september 2010 Tidligere regnskabspraksis Regulering Ny regnskabspraksis Omsætning Produktionsomkostninger (3.033) (202) (3.235) Bruttoresultat Forsknings- og udviklingsomkostninger (113) (113) Salgs- og distributionsomkostninger (132) (132) Administrationsomkostninger (265) (265) Resultat af primær drift (59) Andel af resultat i associerede virksomheder 0 0 Finansielle poster (netto) (45) (45) Resultat skat (104) Selskabsskat 29 (31) (2) Periodens resultat (75) 80 5 Resultat pr. aktie (EPS) Periodens resultat pr. aktie (EUR), aktuelt (0,37) 0,02 Periodens resultat pr. aktie (EUR), udvandet (0,37) 0,02 Resultat af primær drift tidligere regnskabspraksis (59) Entreprisekontrakter 124 Garantihensættelser (13) Resultat af primær drift ny regnskabspraksis 52 Periodens resultat tidligere regnskabspraksis (75) Entreprisekontrakter 124 Garantihensættelser (13) Skatteeffekt af er (31) Periodens resultat ny regnskabspraksis 5 Selskabsnavn:

13 Side 13 af 33 Balance for koncernen Aktiver, 30. september 2010 Tidligere regnskabspraksis Regulering Ny regnskabspraksis Goodwill Færdiggjorte udviklingsprojekter Software Udviklingsprojekter under udelse Immaterielle aktiver i alt Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under udelse Materielle aktiver i alt Kapitalandele i associerede virksomheder 1 1 Andre tilgodehavender Udskudt skat Andre langfristede aktiver i alt Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Entreprisekontrakter 771 (599) 172 Andre tilgodehavender Selskabsskat Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt AKTIVER I ALT Aktiver i alt tidligere regnskabspraksis Varebeholdninger Entreprisekontrakter (599) Skatteeffekt af er 246 Aktiver i alt ny regnskabspraksis Selskabsnavn:

14 Side 14 af 33 Balance for koncernen Egenkapital og forpligtelser, 30. september 2010 Tidligere regnskabspraksis Regulering Ny regnskabspraksis Aktiekapital Øvrige reserver (7) (7) Overt resultat (739) Egenkapital i alt (739) Udskudt skat 0 0 Hensatte forpligtelser Pensionsforpligtelser 1 1 Finansielle gældsforpligtelser Langfristede forpligtelser i alt Forudbetalinger fra kunder Entreprisekontrakter 668 (668) 0 Leverandørgæld Hensatte forpligtelser Finansielle gældsforpligtelser 6 6 Andre gældsforpligtelser Selskabsskat Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER I ALT Nettoarbejdskapital (NWC) (794) 696 Forpligtelser i alt tidligere regnskabspraksis Garantihensættelser 191 Entreprisekontrakter Forpligtelser i alt ny regnskabspraksis Egenkapital i alt tidligere regnskabspraksis Entreprisekontrakter (794) Garantihensættelser (191) Skatteeffekt af er 246 Egenkapital i alt ny regnskabspraksis Selskabsnavn:

15 Side 15 af 33 Pengestrømsopgørelse i sammendrag for koncernen, 1. januar september 2010 Tidligere regnskabspraksis Regulering Ny regnskabspraksis Periodens resultat (75) 80 5 Tilbagesel af poster uden likviditetseffekt Betalt selskabsskat (79) (79) Renteindbetalinger og renteudbetalinger (netto) (33) (33) Pengestrømme fra drift ændring i arbejdskapital (90) Ændring i arbejdskapital (255) (124) (379) Pengestrømme fra driftsaktivitet (345) 0 (345) Nettoinvestering i immaterielle aktiver (222) (222) Nettoinvestering i materielle aktiver (308) (308) Andre (3) (3) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (533) (533) Frit cash flow (878) (878) Kapitalforhøjelse 0 0 Køb af egne aktier 0 0 Tilbagebetaling af langfristet gæld 0 0 Optagelse af langfristede gældsforpligtelser Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld (335) (335) Likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld 1. januar Kurs af likvider Likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld 30. september Beløbet kan specificeres således: Likvide beholdninger Likvide beholdninger med rådighedsbegrænsning Kortfristet bankgæld (4) (4) Selskabsnavn:

16 Side 16 af 33 Resultatopgørelse for koncernen, kvartal kvt kvt kvt kvt kvt kvt Omsætning Produktionsomkostninger (1.359) (1.467) (963) (1.020) (711) (748) Bruttoresultat Forsknings- og udviklingsomkostninger (51) (51) (44) (44) (18) (18) Salgs- og distributionsomkostninger (42) (42) (46) (46) (44) (44) Administrationsomkostninger (85) (85) (102) (102) (78) (78) Resultat af primær drift (148) (180) (96) (39) Andel af resultat i associerede virksomheder Finansielle poster (netto) (10) (10) (17) (17) (18) (18) Resultat skat (165) (197) (114) (57) Selskabsskat (49) (74) Periodens resultat (119) (143) (82) (39) Resultat pr. aktie (EPS) Periodens resultat pr. aktie (EUR), aktuelt 0,62 0,92 (0,58) (0,70) (0,40) (0,19) Periodens resultat pr. aktie (EUR), udvandet 0,62 0,92 (0,58) (0,70) (0,40) (0,19) Selskabsnavn:

17 Side 17 af 33 Balance for koncernen Aktiver, kvartal sept sept juni juni marts marts 2010 Goodwill Færdiggjorte udviklingsprojekter Software Udviklingsprojekter under udelse Immaterielle aktiver i alt Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under udelse Materielle aktiver i alt Kapitalandele i associerede virksomheder Andre tilgodehavender Udskudt skat Andre langfristede aktiver i alt Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Entreprisekontrakter Andre tilgodehavender Selskabsskat Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt AKTIVER I ALT Selskabsnavn:

18 Side 18 af 33 Balance for koncernen Egenkapital og forpligtelser, kvartal sept sept juni juni marts marts 2010 Aktiekapital Øvrige reserver (7) (7) (29) (29) (28) (28) Overt resultat Egenkapital i alt Udskudt skat Hensatte forpligtelser Pensionsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser Langfristede forpligtelser i alt Forudbetalinger fra kunder Entreprisekontrakter Leverandørgæld Hensatte forpligtelser Finansielle gældsforpligtelser Andre gældsforpligtelser Selskabsskat Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER I ALT Nettoarbejdskapital (NWC) Selskabsnavn:

19 Side 19 af 33 Pengestrømsopgørelse i sammendrag for koncernen, kvartal kvt kvt kvt kvt kvt kvt Periodens resultat (119) (143) (82) (39) Tilbagesel af poster uden likviditetseffekt (160) (128) 6 6 Betalt selskabsskat (23) (23) (89) (89) Renteindbetalinger og renteudbetalinger (netto) (24) (24) (9) (9) 0 0 Pengestrømme fra drift ændring i arbejdskapital (255) (247) (165) (122) Ændring i arbejdskapital 32 (41) (54) (62) (233) (276) Pengestrømme fra driftsaktivitet (309) (309) (398) (398) Nettoinvestering i immaterielle aktiver (86) (86) (70) (70) (66) (66) Nettoinvestering i materielle aktiver (97) (97) (129) (129) (82) (82) Andre 1 1 (3) (3) (1) (1) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (182) (182) (202) (202) (149) (149) Frit cash flow (511) (511) (547) (547) Kapitalforhøjelse Køb af egne aktier Tilbagebetaling af langfristet gæld (225) (225) Optagelse af langfristede gældsforpligtelser Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (225) (225) Ændring i likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld (45) (45) (263) (263) (27) (27) Likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld 1. juli/1. april/1. januar Kurs af likvider (11) (11) Likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld 30. september/30. juni/31. marts Beløbet kan specificeres således: Likvide beholdninger Likvide beholdninger med rådighedsbegrænsning Kortfristet bankgæld (4) (4) (3) (3) (1) (1) Selskabsnavn:

20 Side 20 af 33 Resultatopgørelse for koncernen, kvartal kvt kvt kvt kvt kvt kvt Omsætning Produktionsomkostninger (1.437) (1.000) (988) (880) (889) (1.000) Bruttoresultat Forsknings- og udviklingsomkostninger (17) (17) (35) (35) (25) (25) Salgs- og distributionsomkostninger (40) (40) (45) (45) (39) (39) Administrationsomkostninger (76) (76) (65) (65) (76) (76) Resultat af primær drift (121) Andel af resultat i associerede virksomheder Finansielle poster (netto) (15) (15) (19) (19) 2 2 Resultat skat (119) Selskabsskat (64) (88) (16) (19) (22) 27 Periodens resultat (92) Resultat pr. aktie (EPS) Periodens resultat pr. aktie (EUR), aktuelt 0,81 1,16 0,22 0,25 0,30 (0,50) Periodens resultat pr. aktie (EUR), udvandet 0,81 1,16 0,22 0,25 0,30 (0,50) Selskabsnavn:

21 Side 21 af 33 Balance for koncernen Aktiver, kvartal sept sept juni juni marts marts 2009 Goodwill Færdiggjorte udviklingsprojekter Software Udviklingsprojekter under udelse Immaterielle aktiver i alt Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under udelse Materielle aktiver i alt Kapitalandele i associerede virksomheder Andre tilgodehavender Udskudt skat Andre langfristede aktiver i alt Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Entreprisekontrakter Andre tilgodehavender Selskabsskat Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt AKTIVER I ALT Selskabsnavn:

22 Side 22 af 33 Balance for koncernen Egenkapital og forpligtelser, kvartal sept sept juni juni marts marts 2009 Aktiekapital Øvrige reserver (54) (54) (48) (48) (63) (63) Overt resultat Egenkapital i alt Udskudt skat Hensatte forpligtelser Pensionsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser Langfristede forpligtelser i alt Forudbetalinger fra kunder Entreprisekontrakter Leverandørgæld Hensatte forpligtelser Finansielle gældsforpligtelser Andre gældsforpligtelser Selskabsskat Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER I ALT Nettoarbejdskapital (NWC) Selskabsnavn:

23 Side 23 af 33 Pengestrømsopgørelse i sammendrag for koncernen, kvartal kvt kvt kvt kvt kvt kvt Periodens resultat (92) Tilbagesel af poster uden likviditetseffekt (4) Betalt selskabsskat (7) (7) (36) (36) (26) (26) Renteindbetalinger og renteudbetalinger (netto) 1 1 (8) (8) 6 6 Pengestrømme fra drift ændring i arbejdskapital (116) Ændring i arbejdskapital (296) (385) (251) (269) (254) (79) Pengestrømme fra driftsaktivitet (5) (5) (180) (180) (195) (195) Nettoinvestering i immaterielle aktiver (63) (63) (51) (51) (42) (42) Nettoinvestering i materielle aktiver (140) (140) (208) (208) (145) (145) Andre 5 5 (1) (1) 2 2 Pengestrømme fra investeringsaktivitet (198) (198) (260) (260) (185) (185) Frit cash flow (203) (203) (440) (440) (380) (380) Kapitalforhøjelse Køb af egne aktier (1) (1) Tilbagebetaling af langfristet gæld 0 0 (252) (252) 0 0 Optagelse af langfristede gældsforpligtelser Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld (72) (72) Likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld 1. juli/1. april/1. januar Kurs af likvider (14) (14) Likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld 30. september/30. juni/31. marts Beløbet kan specificeres således: Likvide beholdninger Likvide beholdninger med rådighedsbegrænsning Kortfristet bankgæld (5) (5) (2) (2) (2) (2) Selskabsnavn:

24 Side 24 af 33 Resultatopgørelse for koncernen, 1. januar december 2009 Tidligere regnskabspraksis Regulering Ny regnskabspraksis Omsætning (1.557) Produktionsomkostninger (5.195) 952 (4.243) Bruttoresultat (605) 836 Forsknings- og udviklingsomkostninger (92) (92) Salgs- og distributionsomkostninger (178) (178) Administrationsomkostninger (315) (315) Resultat af primær drift 856 (605) 251 Andel af resultat i associerede virksomheder 1 1 Finansielle poster (netto) (48) (48) Resultat skat 809 (605) 204 Selskabsskat (230) 151 (79) Årets resultat 579 (454) 125 Resultat pr. aktie (EPS) Årets resultat pr. aktie (EUR), aktuelt 2,94 0,63 Årets resultat pr. aktie (EUR), udvandet 2,94 0,63 Resultat af primær drift tidligere regnskabspraksis 856 Entreprisekontrakter (546) Garantihensættelser (59) Resultat af primær drift ny regnskabspraksis 251 Årets resultat tidligere regnskabspraksis 579 Entreprisekontrakter (546) Garantihensættelser (59) Skatteeffekt af er 151 Årets resultat ny regnskabspraksis 125 Selskabsnavn:

25 Side 25 af 33 Balance for koncernen Aktiver, 31. december 2009 Tidligere regnskabspraksis Regulering Ny regnskabspraksis Goodwill Færdiggjorte udviklingsprojekter Software Udviklingsprojekter under udelse Immaterielle aktiver i alt Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under udelse Materielle aktiver i alt Kapitalandele i associerede virksomheder 1 1 Andre tilgodehavender Udskudt skat Andre langfristede aktiver i alt Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Entreprisekontrakter (1.016) 16 Andre tilgodehavender Selskabsskat Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt AKTIVER I ALT Aktiver i alt tidligere regnskabspraksis Varebeholdninger Entreprisekontrakter (1.016) Skatteeffekt af er 274 Aktiver i alt ny regnskabspraksis Selskabsnavn:

26 Side 26 af 33 Balance for koncernen Egenkapital og forpligtelser, 31. december 2009 Tidligere regnskabspraksis Regulering Ny regnskabspraksis Aktiekapital Øvrige reserver (41) (41) Overt resultat (822) Egenkapital i alt (822) Udskudt skat Hensatte forpligtelser Pensionsforpligtelser 2 2 Finansielle gældsforpligtelser Langfristede forpligtelser i alt Forudbetalinger fra kunder Entreprisekontrakter 598 (598) 0 Leverandørgæld Hensatte forpligtelser Finansielle gældsforpligtelser Andre gældsforpligtelser Selskabsskat Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER I ALT Nettoarbejdskapital (NWC) (918) 317 Forpligtelser i alt tidligere regnskabspraksis Garantihensættelser 178 Entreprisekontrakter Forpligtelser i alt ny regnskabspraksis Egenkapital i alt tidligere regnskabspraksis Entreprisekontrakter (918) Garantihensættelser (178) Skatteeffekt af er 274 Egenkapital i alt ny regnskabspraksis Selskabsnavn:

27 Side 27 af 33 Pengestrømsopgørelse i sammendrag for koncernen, 1. januar december 2009 Tidligere regnskabspraksis Regulering Ny regnskabspraksis Årets resultat 579 (454) 125 Tilbagesel af poster uden likviditetseffekt 461 (92) 369 Betalt selskabsskat (114) (114) Renteindbetalinger og renteudbetalinger (netto) (23) (23) Pengestrømme fra drift ændring i arbejdskapital 903 (546) 357 Ændring i arbejdskapital (937) 546 (391) Pengestrømme fra driftsaktivitet (34) 0 (34) Nettoinvestering i immaterielle aktiver (227) (227) Nettoinvestering i materielle aktiver (591) (591) Andre Pengestrømme fra investeringsaktivitet (808) (808) Frit cash flow (842) (842) Kapitalforhøjelse Køb af egne aktier (1) (1) Tilbagebetaling af langfristet gæld 0 0 Optagelse af langfristede gældsforpligtelser Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld Likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld 1. januar Kurs af likvider Likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld 31. december Beløbet kan specificeres således: Likvide beholdninger Likvide beholdninger med rådighedsbegrænsning Kortfristet bankgæld (9) (9) Selskabsnavn:

28 Side 28 af 33 Resultatopgørelse for koncernen, Omsætning Produktionsomkostninger (4.856) (4.779) (4.036) (3.244) (3.393) (3.715) Bruttoresultat Forsknings- og udviklingsomkostninger (119) (119) (124) (124) (93) (93) Salgs- og distributionsomkostninger (181) (181) (99) (99) (70) (70) Administrationsomkostninger (211) (211) (159) (159) (113) (113) Andre driftsindtægter Resultat af primær drift Andel af resultat i associerede virksomheder Finansielle poster (netto) (40) (40) Resultat skat Selskabsskat (203) (190) (152) (98) (50) (51) Årets resultat Resultat pr. aktie (EPS) Årets resultat pr. aktie (EUR), aktuelt 2,77 2,54 1,58 0,56 0,61 0,62 Årets resultat pr. aktie (EUR), udvandet 2,76 2,53 1,57 0,55 0,61 0,62 Selskabsnavn:

29 Side 29 af 33 Balance for koncernen Aktiver, dec dec dec dec dec dec Goodwill Færdiggjorte udviklingsprojekter Software Udviklingsprojekter under udelse Immaterielle aktiver i alt Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under udelse Materielle aktiver i alt Kapitalandele i associerede virksomheder Andre tilgodehavender Udskudt skat Andre langfristede aktiver i alt Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Entreprisekontrakter Andre tilgodehavender Selskabsskat Værdipapirer Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt AKTIVER I ALT Selskabsnavn:

30 Side 30 af 33 Balance for koncernen Egenkapital og forpligtelser, dec dec dec dec dec dec Aktiekapital Øvrige reserver (78) (78) (3) (3) 6 6 Overt resultat Egenkapital i alt Udskudt skat Hensatte forpligtelser Pensionsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser Langfristede forpligtelser i alt Forudbetalinger fra kunder Entreprisekontrakter Leverandørgæld Hensatte forpligtelser Finansielle gældsforpligtelser Andre gældsforpligtelser Selskabsskat Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER I ALT Nettoarbejdskapital (NWC) 299 (73) (68) (411) Selskabsnavn:

31 Side 31 af 33 Pengestrømsopgørelse i sammendrag for koncernen, Årets resultat Tilbagesel af poster uden likviditetseffekt Betalt selskabsskat (148) (148) (128) (128) (91) (91) Renteindbetalinger og renteudbetalinger (netto) (40) (40) Pengestrømme fra drift ændring i arbejdskapital Ændring i arbejdskapital (367) (338) Pengestrømme fra driftsaktivitet Nettoinvestering i immaterielle og andre langfristede aktiver (169) (169) (82) (82) (35) (35) Nettoinvestering i materielle aktiver (499) (499) (235) (235) (133) (133) Andre (12) (12) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (680) (680) (317) (317) (144) (144) Frit cash flow (403) (403) Kapitalforhøjelse Køb af egne aktier 0 0 (30) (30) (3) (3) Tilbagebetaling af langfristet gæld (91) (91) (24) (24) (291) (291) Optagelse af langfristede gældsforpligtelser Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (91) (91) (54) (54) (101) (101) Ændring i likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld (494) (494) Likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld 1. januar Kurs af likvider (50) (50) (10) (10) 0 0 Likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld 31. december Beløbet kan specificeres således: Likvide beholdninger Likvide beholdninger med rådighedsbegrænsning Værdipapirer Kortfristet bankgæld (64) (64) (1) (1) (2) (2) Selskabsnavn:

32 Side 32 af 33 Ledelsespåtegning Direktion og bestyrelse har den 22. november 2010 behandlet og godkendt den ændrede regnskabspraksis vedrørende supply-and-installation projekter for. Randers, den 22. november 2010 Direktion Ditlev Engel Koncernchef (CEO) Henrik Nørremark Koncernøkonomidirektør (CFO) Bestyrelse Bent Erik Carlsen Formand Torsten Erik Rasmussen Næstformand Elly Smedegaard Rex Freddy Frandsen Håkan Eriksson Jørgen Huno Rasmussen Jørn Ankær Thomsen Kim Hvid Thomsen Kurt Anker Nielsen Michael Abildgaard Lisbjerg Ola Rollén Sussie Dvinge Agerbo Selskabsnavn:

33 Side 33 af 33 Erklæring afgivet af uafhængig revisor Til aktionærerne i Vi har udt review af opgørelsen af effekten på resultatopgørelse, aktiver, forpligtelser og egenkapital, pengestrømme og arbejdskapital af ny regnskabspraksis i overensstemmelse med reglerne i IFRIC 15, IAS 18 og IAS 8 for årene 2006 til 2009 og perioden 1. januar 2010 til 30. september 2010 for, således som denne fremgår af selskabsmeddelelse 44/2010, siderne Vi har revideret årsrapporterne for regnskabsårene , der er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. Vi har ikke foretaget revision eller review af perioderapporteringen for perioden 1. januar 2010 til 30. september Ledelsen har ansvaret for opgørelsen af effekten på resultatopgørelse, aktiver, forpligtelser og egenkapital, pengestrømme og arbejdskapital af ny regnskabspraksis i overensstemmelse med reglerne i IFRIC 15, IAS 18 og IAS 8. Vores ansvar er på grundlag af vores review at afgive en konklusion vedrørende opgørelsen af effekten af ny regnskabspraksis. Det udte review Vi har udt vores review i overensstemmelse med RS 2410 om review af finansielle oplysninger udt af selskabets uafhængige revisor. Et review omfatter forespørgsler til primært personer med ansvar for økonomi og regnskabsaflæggelse samt udelse af analytiske handlinger og andre reviewhandlinger. Omfanget af et review er betydeligt mindre end en revision udt i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og giver derfor mindre sikkerhed for, at vi kan blive bekendt med alle betydelige forhold, som kunne afdækkes ved en revision. Vi har ikke foretaget revision, og som følge heraf udtrykker vi ikke en revisionskonklusion. Konklusion Ved det udte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at opgørelsen af effekten på resultatopgørelse, aktiver, forpligtelser og egenkapital, pengestrømme og arbejdskapital af ny regnskabspraksis for årene 2006 til 2009 og perioden 1. januar 2010 til 30. september 2010, ikke er i overensstemmelse med reglerne i IFRIC 15, IAS 18 og IAS 8. Randers, den 22. november 2010 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Lars Holtug statsautoriseret revisor Claus Lindholm Jacobsen statsautoriseret revisor Selskabsnavn:

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Reformulering egenkapital i mio. EUR

Reformulering egenkapital i mio. EUR Bilag 3 Reformulering egenkapital Egenkapital primo 962 1262 1516 1955 2542 Transaktioner med ejere Kapitalforhøjelse 186 0 0 802 0 Omkostninger ved kapitalforhøjelser 0 0 0-10 0 Køb af egne aktier -3-30

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Aarhus, 6. februar 2013 Selskabsmeddelelse nr. 7/2013 Side 1 af 9 Årsrapport 2012 Vestas er forberedt på et svært 2013 Resumé: 2012 var et udfordrende år for vindindustrien og for

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Side 1 af 11 sider OMX Den Nordiske Børs A/S Meddelelse nr. 19/2008 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

MS4V ApS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011. Violeta Muncanovic Dirigent. CVR-nr.

MS4V ApS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011. Violeta Muncanovic Dirigent. CVR-nr. MS4V ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011 Violeta Muncanovic Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger... 3

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 3. februar 2014 Selskabsmeddelelse nr. 4/2014 Side 1 af 8

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 3. februar 2014 Selskabsmeddelelse nr. 4/2014 Side 1 af 8 Selskabsmeddelelse fra Aarhus, 3. februar 2014 Selskabsmeddelelse nr. 4/2014 Side 1 af 8 Årsrapport 2013 Omsætning, EBIT og frit cash flow over forventningerne Resumé: 2013 markerede afslutningen på Vestas

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012 Kvartalsrapport Fortsat vækst i omsætningen på mobilt internet og godt resultat i POST, betyder opjustering af forventningerne til årets resultat 3K - 2012 Væsentlige forhold Resultat før skat for 1-3K

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 3. kvartal 2011 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2011/12 (1. maj januar 2012) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 2011/12 (1. maj januar 2012) CVR-nr Delårsrapport 2011/12 (1. maj 2011-31. januar 2012) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport pr. 31/1 2012 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr HALVÅRSRAPPORT 2015/16 Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global fødevareproducent med primær fokus på kødprodukter

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Randers, den 21. august 2007 Side 1 af 21 Delårsrapport, andet kvartal 2007 Indtjeningsfremgangen fortsætter for No. 1 in Modern Energy Resumé: Omsætning

Læs mere

De totale investeringer** forventes at udgøre ca. EUR 350 mio. og de frie pengestrømme** forventes at blive minimum EUR 700 mio. i 2017.

De totale investeringer** forventes at udgøre ca. EUR 350 mio. og de frie pengestrømme** forventes at blive minimum EUR 700 mio. i 2017. Selskabsmeddelelse fra Aarhus, den 8. februar 2017 Selskabsmeddelelse nr. 03/2017 Side 1 af 10 Årsrapport 2016 Resumé: For helåret 2016 udgjorde omsætningen EUR 10,2 mia., EBIT-marginen før særlige poster

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere