Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S"

Transkript

1 Selskabsmeddelelse fra Randers, den 22. november 2010 Side 1 af 33 Ny regnskabspraksis for supply-and-installation projekter og påvirkningen heraf på Resume: I selskabsmeddelelse nr. 40/2010 af 26. oktober 2010 redegjorde Vestas for overvejelserne om en eventuel regnskabspraksisændring, der ville kunne påvirke aflagte og fremtidige regnskaber markant. Som det fremgår af denne meddelelse, er konsekvensen af den nye praksis vedrørende indtægtsregistrering af supply-and-installation projekter, at den historiske omsætning op til den 30. september 2010 er udskudt med EUR 2,9 mia., som vil blive indtægtst i de kommende perioder. Udskydelsen af omsætningen og den dertil knyttede indtjening meder, at egenkapitalen pr. 30. september 2010 er reduceret med EUR 739 mio. Produktionen og afskibningerne forbundet hermed har fundet sted, ligesom der er modtaget forud- og ratebetalinger på i alt EUR 2,2 mia. herfor. Cash flow er upåvirket af praksisændringen, der betyder, at ordrebeholdningen, alt andet lige, fremover strukturelt er større end, da supply-and-installation projekter nu st forlader ordrebeholdningen ved risikoovergang til kunderne. Ved den nye praksis og uændret aktivitetsniveau i forhold til udmeldingen den 26. oktober 2010 forventes nu en omsætning i 2010 på EUR 6,8 mia. og en EBITmargin på omkring 7 pct. engangsomkostninger på EUR mio. til de annoncerede lukninger og afskedigelser. For 2011 forventes en omsætning og en indtjening på niveau med 2010 ovennævnte engangsomkostninger. I selskabsmeddelelse nr. 40/2010 af 26. oktober 2010 meddelte Vestas, at bestyrelse og revision vurderede, at koncernen burde overveje at ændre regnskabspraksis for supplyand-installation kontrakter, således at behandlingen af disse ville blive i overensstemmelse med IFRIC 15 (International Financial Reporting Interpretation Committee). Vestas har derfor foretaget en nærmere vurdering af selskabets supply-and-installation kontrakter, herunder graden af kundeindividualisering og overgang af risici og fordele til kunden. Denne vurdering har t til, at Vestas fra 1. januar 2010 ændrer regnskabspraksis for indtægtsindregning af supplyand-installation projekter og vil aflægge årsrapport for 2010 i overensstemmelse med den ændrede regnskabspraksis. Efter ændringen vil behandlingen af supply-and-installation projekter koncernens og den generalforsamlingsvalgte revisors vurdering være i overensstemmelse med det foreliggende udkast til IFRS standard for indtægtsregistrering. Den ændrede regnskabspraksis for supply-and-installation projekter meder, at disse projekter st indregnes i resultatopgørelsen, når projektet er leveret til kunden, og risikoovergang til køber således har fundet sted i overensstemmelse med kontrakten. Supply-and-installation projekter har hidtil været indregnet i takt med opelsen baseret på de enkelte kontrakters færdiggørelsesgrad. Efter ændringen vil supply-and-installation ordrer blive indtægtst på samme måde, som koncernens supply-only projekter allerede indregnes i dag, dvs. i overensstemmelse med International Accounting Standards (IAS) nr. 18. Selskabsnavn:

2 Side 2 af 33 Fremover vil alene entreprisekontrakter om levering af større vindkraftværker med en høj grad af individuel kundetilpasning (turnkey-kontrakter) blive indregnet i omsætningen i takt med opelsen baseret på de enkelte kontrakters færdiggørelsesgrad IAS nr. 11. Koncernen tilbyder i vid udstrækning kunderne langtrækkende servicekontrakter, hvor prisen er fastsat pr. mølle eller pr. kilowatt time produceret. Selskabet vurderer under den nuværende praksis på balancedagen, om fremtidige forpligtelser kan rummes inden for værdien af disse servicekontrakter uden hensyntagen i øvrigt til, om disse forpligtigelser er at betragte som vedligeholdelse eller kan hævdes at stamme fra produktgarantier. For at tilpasse regnskabspraksis til de kommende regnskabsstandarder for indtægtsindregning (juni 2010, IFRS standard for indtægtsregistrering) skelnes der nu mellem egentlige produktgarantier og serviceforpligtelser. Dette meder, at eventuelle produktgarantier nu i alle tilfælde indregnes som garantihensættelser ved indregning af indtægter for salg af vindmøller. Dette kan mede, at kommercielle konstruktive forpligtigelser udover den specifikt gældende juridiske garantiperiode for møllen indregnes som garantiforpligtigelse. Set over kontrakternes løbetid, er der ingen forskel på koncernens forventede udgifter hertil. Den ændrede regnskabspraksis betyder, at koncernens forventede udgifter hertil nu omkostningses tidligere som hensættelser i stedet for løbende. Det forventede behov til imødegåelse af garantiforpligtelser på fremtidige leverancer og servicekontrakter fastholdes på niveau med det tidligere udmeldte, som er tre pct. for 2010 og mindre end tre pct. for Ændringen af regnskabspraksis vil i overensstemmelse med reglerne i IFRIC 15 og IAS 8 ske med tilbagevirkede kraft, således at årsrapporten for 2010 ligesom sammenligningstallene for vil blive tilpasset den nye praksis. Ændringen i henhold til IFRIC 15 kunne ikrafttrædelsesbestemmelserne have været indarbejdet fra 1. januar 2010, men bestyrelsen har ønsket en grundig behandling, da rækkevidden af IFRIC 15 var uklar for Vestas. Den nødvendige afklaring foreligger nu i form af det seneste udkast (juni 2010) til IFRS standard for indtægtsregistrering. Påvirkningen på regnskaberne for 1., 2. og 3. kvartal 2009 og 2010 samt for årene er vist i nærværende meddelelse. Entreprisekontrakter relateret til supply-and-installation projekter reklassificeres til henholdsvis varebeholdninger og forudbetalinger, mens den indregnede avance tilbagees i resultatopgørelsen sammen med vedrørende produktgarantier. Skatteeffekten af den tilbagete avance posteres som en til udskudte skatteaktiver. Denne reklassificering meder, at balancesummen pr. 1. januar 2010 stiger med EUR mio., mens arbejdskapitalen falder med EUR 918 mio. Ændringen meder, at egenkapitalen pr. 1. januar 2010 reduceres med EUR 822 mio., omsætning og EBIT for 2009 reduceres med henholdsvis EUR mio. og EUR 605 mio., mens cash flow ikke påvirkes af ændringen. Egenkapitalen pr. 30. september 2010 reduceres med EUR 739 mio., omsætning og EBIT år til dato 2010 (ni måneder) forøges med henholdsvis EUR 313 mio. og EUR 111 mio., mens cash flow ikke påvirkes af ændringen. Herudover forøges balancesummen pr. 30. september 2010 med EUR mio., som følge af at igangværende projektleverancer reklassificeres til henholdsvis varebeholdninger og forudbetalinger. Den historiske omsætning op til den 30. september 2010 er udskudt med EUR 2,9 mia., som vil blive indtægtst i de kommende perioder. Produktionen og afskibningerne forbundet hermed har fundet sted, ligesom der er modtaget forud- og ratebetalinger på i alt EUR 2,2 mia. herfor. Omsætningen er udskudt med EUR 2,9 mia., da der er produceret og afskibet flere MW, end der er overleveret til kunderne, hvilket afspejler projekternes længde og periodens omsætningsvækst. Selskabsnavn:

3 Side 3 af 33 Som følge af den ændrede regnskabspraksis indtægtses supply-and-installation projekterne som udgangspunkt ved disses afslutning, hvorfor værdien af projektet indgår i ordrebeholdningen, indtil projektet er leveret til kunden. Ordrebeholdningen vil derfor fremover, alt andet lige, være større end ved anvendelsen af den tidligere praksis. Dette meder således ændring af værdien af ordrebeholdningen, som pr. 1. januar 2010 vil stige fra EUR 2,2 mia. til EUR 5,4 mia. og MW. Ændringen skyldes tilbageslen af entreprisekontrakter vedrørende supply-and-installation projekter pr. 31. december Ordrebeholdningen pr. 30. september 2010 var tidligere rapporteret til MW med en værdi på EUR 5,7 mia. mod nu MW og EUR 8,0 mia. Ordreindgangen i 2010 ventes uændret at blive MW mod MW i Af årets forventede omsætning på EUR 6,8 mia. ved den nye praksis vil omkring 90 pct. hidrøre fra supply-only og supply-and-installation ordrer, der begge indtægtses ved overlevering til kunderne. De resterende 10 pct. er turnkey-projekter, der indtægtses i takt med færdiggørelsen. Serviceomsætningens andel af den samlede omsætning vil være omkring EUR 600 mio. med en EBIT-margin på 15 pct. Den samlede EBIT-margin ventes engangsomkostninger på EUR mio. til lukninger og afskedigelser at udgøre omkring 7 pct. ved den nye praksis. Finansielle poster ventes uændret at udgøre EUR (35)m, og skatteprocenten vil fortsat være 28. De samlede investeringer vil maksimalt udgøre EUR 900 mio., heraf maksimum EUR 550 mio. i materielle aktiver og 350 mio. i immaterielle aktiver. Nettoarbejdskapitalen ventes ved årets udgang at være omkring 10 pct. I 2011 forventes en ordreindgang på MW, afskibninger på MW og et positivt frit cash flow investeringer i materielle og immaterielle aktiver, som forventes at udgøre i alt EUR 650 mio. Ved de nuværende forventninger til overleveringer og risikoovergang til kunderne, forventes en omsætning og indtjening på niveau med det ventede resultat for 2010 engangsomkostningerne på EUR mio. Garantihensættelserne vil være mindre end tre pct. Det skal understreges, at det forventede resultat for 2011 kan blive påvirket af det endelige aflagte årsregnskab for 2010, hvorfor selskabet som tidligere udmeldt vil redegøre nærmere for forventningerne til 2011 i forbindelse med præsentationen af resultatet for 2010 den 9. februar Selskabsnavn:

4 Side 4 af 33 - o - På vestas.com/investor gennemgår koncernøkonomidirektør Henrik Nørremark i en video den nye praksis betydning for Vestas aflagte regnskaber. Præsentationen, som Henrik Nørremark gennemgår på videoen, er ligeledes tilgængelig for download fra vestas.com/investor. Der afholdes i dag, mandag den 22. november kl CET/13.00 London-tid en telefonkonference for analytikere, investorer og pressen. Telefonkonferencen afholdes på engelsk, og telefonnumrene til konferencen er følgende: (DK), (UK), (USA). Fra Vestas deltager bl.a. koncernchef Ditlev Engel og Henrik Nørremark. Henrik Nørremark vil sammen med finanschef Henrik Hald og IR-chef Peter Kruse afholde roadshow om den nye praksis for analytikere og investorer i følgende byer: 23. november 2010: New York og Boston 24. november 2010: London 25. november 2010: Paris og Frankfurt 26. november 2010: Stockholm og København Med venlig hilsen Bent Erik Carlsen Bestyrelsesformand Ditlev Engel Koncernchef (CEO) Kontaktdetaljer:, Danmark Peter Kruse, Senior Vice President, Group Communications Tlf.: Denne meddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Selskabsnavn:

5 Side 5 af 33 Indhold Vestas-koncernen Ny regnskabspraksis 1. januar september 2010 Side Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen (ny regnskabspraksis) 6 Forklaring til ny regnskabspraksis for 1. januar september Resultatopgørelse for koncernen, 1. januar september Balance for koncernen aktiver, 30. september Balance for koncernen egenkapital og forpligtelser, 30. september Pengestrømsopgørelse i sammendrag for koncernen, 1. januar september Resultatopgørelse for koncernen, kvartal Balance for koncernen aktiver, kvartal Balance for koncernen egenkapital og forpligtelser, kvartal Pengestrømsopgørelse i sammendrag for koncernen, kvartal Resultatopgørelse koncernen, kvartal Balance for koncernen aktiver, kvartal Balance for koncernen egenkapital og forpligtelser, kvartal Pengestrømsopgørelse i sammendrag for koncernen, kvartal Resultatopgørelse for koncernen, 1. januar december Balance for koncernen aktiver, 31. december Balance for koncernen egenkapital og forpligtelser, 31. december Pengestrømsopgørelse i sammendrag for koncernen, 1. januar december Resultatopgørelse for koncernen, Balance for koncernen aktiver, Balance for koncernen egenkapital og forpligtelser, Pengestrømsopgørelse i sammendrag for koncernen, Ledelsespåtegning 32 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 33 Ændringerne til regnskaberne er ikke revideret. Selskabsnavn:

6 Side 6 af 33 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen (ny regnskabspraksis) 9 mdr kvt kvt kvt Helår 2009 Helår 2008 Helår 2007 Helår 2006 Hovedtal Resultatopgørelse Omsætning Bruttoresultat Resultat finansielle poster og afskrivninger (EBITDA) (101) Resultat af primær drift (EBIT) (180) (39) Resultat af finansielle poster (45) (10) (17) (18) (48) 46 0 (40) Resultat skat (197) (57) Resultat skat (143) (39) Balance Balancesum Egenkapital Hensatte forpligtelser Gennemsnitlig rentebærende position (netto) (516) (752) (637) (228) (55) (299) Nettoarbejdskapital (NWC) (73) (411) 11 Investeringer i materielle anlægsaktiver Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet (345) 362 (309) (398) (34) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (533) (182) (202) (149) (808) (680) (317) (144) Frit cash flow (878) 180 (511) (547) (842) (403) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 543 (225) (91) (54) (101) Ændring i likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld (335) (45) (263) (27) 233 (494) Selskabsnavn:

7 Side 7 af 33 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen (ny regnskabspraksis) 9 mdr kvt kvt kvt Helår 2009 Helår 2008 Helår 2007 Helår 2006 Nøgletal Regnskabsrelaterede nøgletal 1) Bruttomargin (%) 14,8 23,4 1,2 11,9 16,5 19,1 15,3 11,1 EBITDA-margin (%) 6,7 17,8 (9,8) 1,5 9,2 12,7 8,8 7,9 EBIT-margin (%) 1,4 14,1 (17,4) (4,6) 4,9 10,4 5,3 4,9 Forrentning af investeret kapital 3) (ROIC) (%) 0,0 0,0 0,4 2,4 9,5 43,4 21,3 14,4 Soliditetsgrad (%) 30,2 30,2 28,5 30,6 31,9 25,1 22,4 30,0 Forrentning af egenkapital 3) (%) (0,6) (0,6) (0,1) 1,8 6,1 33,9 9,0 11,6 Gearing (%) 34,4 34,4 47,0 34,3 13,8 7,8 12,6 15,5 1) 2) Aktierelaterede nøgletal Resultat pr. aktie 4) (EUR) (0,1) (0,1) 0,0 0,2 0,6 2,5 0,6 0,6 Indre værdi pr. aktie 12,7 12,7 11,6 12,4 12,5 8,6 6,4 6,1 Kurs/indre værdi 2,2 2,2 2,9 3,3 3,4 4,7 11,5 5,3 Pengestrømme fra driftsaktivitet pr. aktie (1,7) 1,8 (1,5) (2,0) (0,2) 1,5 3,8 3,2 Udbytte pr. aktie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udbytteandel (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Børskurs ved periodens udløb (EUR) 27,6 27,6 34,3 40,2 42,6 40,7 74,0 32,0 1) Nøgletal er beregnet Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning (2005-vejledning). 2) Antal aktier fremgår af tidligere aflagte års- og delårsrapporter. 3) Beregnet over en 12 måneders periode. 4) Resultat pr. aktie er beregnet over en 12 måneders periode og i overensstemmelse med IAS 33 Indtjening pr. aktie. Selskabsnavn:

8 Side 8 af 33 Forklaring til ny regnskabspraksis for 1. januar september 2010 Resultatopgørelse Den nye regnskabspraksis meder, at omsætning vedrørende supply-and-installation projekter udskydes indtil det tidspunkt, hvor der er risikoovergang. Dette meder, at omsætning vedrørende disse projekter overes til det følgende år, mens der modsat kan indregnes omsætning fra det foregående år. Tabellen nedenfor viser en til omsætning fra 1. januar september mdr Regulering Regulering (463) 463 Regulering (1.496) Regulering (1.627) Regulering (3.184) Regulering (2.871) Regulering til omsætning 325 (1.033) (131) (1.557) 313 Reguleringen i EBIT er summen af ændringen i avance på entreprisekontrakter (supply-andinstallation projekter) og garantielementer. Ændringen i avancen kan henes til forskydningen i omsætning mellem de enkelte år som beskrevet ovenfor. Reguleringen vedrørende udskillelse af garantielementer fra servicekontrakter kan specificeres som overt fra året med modregning af ultimo perioden. Skatteeffekten (se resultatopgørelsen side 12 nedenfor) er beregnet ved at anvende den officielle skattesats for de enkelte år. Den effektive skattesats for 2007 er påvirket af ændring af skattesats fra 28 pct. til 25 pct. Selskabsnavn:

9 Side 9 af 33 Tabellerne nedenfor viser effekten på EBIT fra 1. januar september mdr Regulering Regulering (111) 111 Regulering (343) 343 Regulering (372) 372 Regulering (918) 918 Regulering (794) Regulering af avance (18) (232) (29) (546) 124 Regulering Regulering (85) 85 Regulering (94) 94 Regulering (119) 119 Regulering (178) 178 Regulering (191) Regulering af garantihensættelser 21 (9) (25) (59) (13) Ændring i EBIT, netto 3 (241) (54) (605) 111 Balance Aktiver Nettoændringen i samlede aktiver kan specificeres som ændring i varebeholdninger, entreprisekontrakter og udskudt skattaktiver, således: Varebeholdninger Stigningerne i varebeholdninger udgør produktionsomkostninger relateret til tidligere indregnet omsætning for supply-and-installation projekter, der i henhold den nye regnskabspraksis tilbagees. Tabellen nedenfor viser en i varebeholdninger fra 1. januar september mdr Varebeholdninger Produktionsomkostninger aktiveret Varebeholdninger Selskabsnavn:

10 Side 10 af 33 Entreprisekontrakter Værdien af entreprisekontrakter er reduceret med beløbet relateret til supply-and-installation projekter, og de tilhørende forudbetalinger er reklassificeret til forudbetalinger fra kunder under forpligtelser. Tabellen nedenfor viser en af entreprisekontrakter fra 1. januar september mdr Entreprisekontrakter Regulering af supply-and-installation projekter (329) (260) (359) (1.016) (599) Entreprisekontrakter Udskudt skat Stigningen i udskudt skattaktiver er beregnet som den samlede skatteeffekt af forskydningen i den indregnede avance samt en vedrørende garanti. Egenkapital og forpligtelser Regulering vedrørende egenkapital er sammensat af er vedrørende avance på entreprisekontrakter og garanti reduceret med skatteeffekten af disse er. Reguleringen vedrørende udskillelse af garantielementer fra servicekontrakter er fordelt mellem langfristede og kortfristede forpligtelser. Tabellen nedenfor viser en i egenkapitalen fra 1. januar september mdr Egenkapital Regulering af egenkapital, netto: Avance (111) (343) (372) (918) (794) Garantihensættelser (85) (94) (119) (178) (191) Skatteeffekt af er Egenkapital Pengestrømsopgørelse og arbejdskapital Den nye regnskabspraksis meder ingen ændringer i koncernens pengestrømme. Reguleringen af årets resultat modsvares af ændringer i poster uden likviditetseffekt samt forskydningen i arbejdskapital, således at pengestrømme fra driftsaktivitet er uændret, men der er forskydninger mellem de poster. Tilbagesel af poster uden likviditetseffekt vedrører af udskudt skat samt garantihensættelser. Selskabsnavn:

11 Side 11 af 33 Arbejdskapitalen reduceres med tilbaget avance vedrørende entreprisekontrakter. Tabellen nedenfor viser en i nettoarbejdskapital fra 1. januar september mdr Nettoarbejdskapital 122 (68) Regulering af avance (111) (343) (372) (918) (794) Nettoarbejdskapital 11 (411) (73) Selskabsnavn:

12 Side 12 af 33 Resultatopgørelse for koncernen 1. januar september 2010 Tidligere regnskabspraksis Regulering Ny regnskabspraksis Omsætning Produktionsomkostninger (3.033) (202) (3.235) Bruttoresultat Forsknings- og udviklingsomkostninger (113) (113) Salgs- og distributionsomkostninger (132) (132) Administrationsomkostninger (265) (265) Resultat af primær drift (59) Andel af resultat i associerede virksomheder 0 0 Finansielle poster (netto) (45) (45) Resultat skat (104) Selskabsskat 29 (31) (2) Periodens resultat (75) 80 5 Resultat pr. aktie (EPS) Periodens resultat pr. aktie (EUR), aktuelt (0,37) 0,02 Periodens resultat pr. aktie (EUR), udvandet (0,37) 0,02 Resultat af primær drift tidligere regnskabspraksis (59) Entreprisekontrakter 124 Garantihensættelser (13) Resultat af primær drift ny regnskabspraksis 52 Periodens resultat tidligere regnskabspraksis (75) Entreprisekontrakter 124 Garantihensættelser (13) Skatteeffekt af er (31) Periodens resultat ny regnskabspraksis 5 Selskabsnavn:

13 Side 13 af 33 Balance for koncernen Aktiver, 30. september 2010 Tidligere regnskabspraksis Regulering Ny regnskabspraksis Goodwill Færdiggjorte udviklingsprojekter Software Udviklingsprojekter under udelse Immaterielle aktiver i alt Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under udelse Materielle aktiver i alt Kapitalandele i associerede virksomheder 1 1 Andre tilgodehavender Udskudt skat Andre langfristede aktiver i alt Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Entreprisekontrakter 771 (599) 172 Andre tilgodehavender Selskabsskat Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt AKTIVER I ALT Aktiver i alt tidligere regnskabspraksis Varebeholdninger Entreprisekontrakter (599) Skatteeffekt af er 246 Aktiver i alt ny regnskabspraksis Selskabsnavn:

14 Side 14 af 33 Balance for koncernen Egenkapital og forpligtelser, 30. september 2010 Tidligere regnskabspraksis Regulering Ny regnskabspraksis Aktiekapital Øvrige reserver (7) (7) Overt resultat (739) Egenkapital i alt (739) Udskudt skat 0 0 Hensatte forpligtelser Pensionsforpligtelser 1 1 Finansielle gældsforpligtelser Langfristede forpligtelser i alt Forudbetalinger fra kunder Entreprisekontrakter 668 (668) 0 Leverandørgæld Hensatte forpligtelser Finansielle gældsforpligtelser 6 6 Andre gældsforpligtelser Selskabsskat Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER I ALT Nettoarbejdskapital (NWC) (794) 696 Forpligtelser i alt tidligere regnskabspraksis Garantihensættelser 191 Entreprisekontrakter Forpligtelser i alt ny regnskabspraksis Egenkapital i alt tidligere regnskabspraksis Entreprisekontrakter (794) Garantihensættelser (191) Skatteeffekt af er 246 Egenkapital i alt ny regnskabspraksis Selskabsnavn:

15 Side 15 af 33 Pengestrømsopgørelse i sammendrag for koncernen, 1. januar september 2010 Tidligere regnskabspraksis Regulering Ny regnskabspraksis Periodens resultat (75) 80 5 Tilbagesel af poster uden likviditetseffekt Betalt selskabsskat (79) (79) Renteindbetalinger og renteudbetalinger (netto) (33) (33) Pengestrømme fra drift ændring i arbejdskapital (90) Ændring i arbejdskapital (255) (124) (379) Pengestrømme fra driftsaktivitet (345) 0 (345) Nettoinvestering i immaterielle aktiver (222) (222) Nettoinvestering i materielle aktiver (308) (308) Andre (3) (3) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (533) (533) Frit cash flow (878) (878) Kapitalforhøjelse 0 0 Køb af egne aktier 0 0 Tilbagebetaling af langfristet gæld 0 0 Optagelse af langfristede gældsforpligtelser Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld (335) (335) Likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld 1. januar Kurs af likvider Likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld 30. september Beløbet kan specificeres således: Likvide beholdninger Likvide beholdninger med rådighedsbegrænsning Kortfristet bankgæld (4) (4) Selskabsnavn:

16 Side 16 af 33 Resultatopgørelse for koncernen, kvartal kvt kvt kvt kvt kvt kvt Omsætning Produktionsomkostninger (1.359) (1.467) (963) (1.020) (711) (748) Bruttoresultat Forsknings- og udviklingsomkostninger (51) (51) (44) (44) (18) (18) Salgs- og distributionsomkostninger (42) (42) (46) (46) (44) (44) Administrationsomkostninger (85) (85) (102) (102) (78) (78) Resultat af primær drift (148) (180) (96) (39) Andel af resultat i associerede virksomheder Finansielle poster (netto) (10) (10) (17) (17) (18) (18) Resultat skat (165) (197) (114) (57) Selskabsskat (49) (74) Periodens resultat (119) (143) (82) (39) Resultat pr. aktie (EPS) Periodens resultat pr. aktie (EUR), aktuelt 0,62 0,92 (0,58) (0,70) (0,40) (0,19) Periodens resultat pr. aktie (EUR), udvandet 0,62 0,92 (0,58) (0,70) (0,40) (0,19) Selskabsnavn:

17 Side 17 af 33 Balance for koncernen Aktiver, kvartal sept sept juni juni marts marts 2010 Goodwill Færdiggjorte udviklingsprojekter Software Udviklingsprojekter under udelse Immaterielle aktiver i alt Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under udelse Materielle aktiver i alt Kapitalandele i associerede virksomheder Andre tilgodehavender Udskudt skat Andre langfristede aktiver i alt Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Entreprisekontrakter Andre tilgodehavender Selskabsskat Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt AKTIVER I ALT Selskabsnavn:

18 Side 18 af 33 Balance for koncernen Egenkapital og forpligtelser, kvartal sept sept juni juni marts marts 2010 Aktiekapital Øvrige reserver (7) (7) (29) (29) (28) (28) Overt resultat Egenkapital i alt Udskudt skat Hensatte forpligtelser Pensionsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser Langfristede forpligtelser i alt Forudbetalinger fra kunder Entreprisekontrakter Leverandørgæld Hensatte forpligtelser Finansielle gældsforpligtelser Andre gældsforpligtelser Selskabsskat Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER I ALT Nettoarbejdskapital (NWC) Selskabsnavn:

19 Side 19 af 33 Pengestrømsopgørelse i sammendrag for koncernen, kvartal kvt kvt kvt kvt kvt kvt Periodens resultat (119) (143) (82) (39) Tilbagesel af poster uden likviditetseffekt (160) (128) 6 6 Betalt selskabsskat (23) (23) (89) (89) Renteindbetalinger og renteudbetalinger (netto) (24) (24) (9) (9) 0 0 Pengestrømme fra drift ændring i arbejdskapital (255) (247) (165) (122) Ændring i arbejdskapital 32 (41) (54) (62) (233) (276) Pengestrømme fra driftsaktivitet (309) (309) (398) (398) Nettoinvestering i immaterielle aktiver (86) (86) (70) (70) (66) (66) Nettoinvestering i materielle aktiver (97) (97) (129) (129) (82) (82) Andre 1 1 (3) (3) (1) (1) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (182) (182) (202) (202) (149) (149) Frit cash flow (511) (511) (547) (547) Kapitalforhøjelse Køb af egne aktier Tilbagebetaling af langfristet gæld (225) (225) Optagelse af langfristede gældsforpligtelser Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (225) (225) Ændring i likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld (45) (45) (263) (263) (27) (27) Likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld 1. juli/1. april/1. januar Kurs af likvider (11) (11) Likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld 30. september/30. juni/31. marts Beløbet kan specificeres således: Likvide beholdninger Likvide beholdninger med rådighedsbegrænsning Kortfristet bankgæld (4) (4) (3) (3) (1) (1) Selskabsnavn:

20 Side 20 af 33 Resultatopgørelse for koncernen, kvartal kvt kvt kvt kvt kvt kvt Omsætning Produktionsomkostninger (1.437) (1.000) (988) (880) (889) (1.000) Bruttoresultat Forsknings- og udviklingsomkostninger (17) (17) (35) (35) (25) (25) Salgs- og distributionsomkostninger (40) (40) (45) (45) (39) (39) Administrationsomkostninger (76) (76) (65) (65) (76) (76) Resultat af primær drift (121) Andel af resultat i associerede virksomheder Finansielle poster (netto) (15) (15) (19) (19) 2 2 Resultat skat (119) Selskabsskat (64) (88) (16) (19) (22) 27 Periodens resultat (92) Resultat pr. aktie (EPS) Periodens resultat pr. aktie (EUR), aktuelt 0,81 1,16 0,22 0,25 0,30 (0,50) Periodens resultat pr. aktie (EUR), udvandet 0,81 1,16 0,22 0,25 0,30 (0,50) Selskabsnavn:

21 Side 21 af 33 Balance for koncernen Aktiver, kvartal sept sept juni juni marts marts 2009 Goodwill Færdiggjorte udviklingsprojekter Software Udviklingsprojekter under udelse Immaterielle aktiver i alt Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under udelse Materielle aktiver i alt Kapitalandele i associerede virksomheder Andre tilgodehavender Udskudt skat Andre langfristede aktiver i alt Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Entreprisekontrakter Andre tilgodehavender Selskabsskat Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt AKTIVER I ALT Selskabsnavn:

22 Side 22 af 33 Balance for koncernen Egenkapital og forpligtelser, kvartal sept sept juni juni marts marts 2009 Aktiekapital Øvrige reserver (54) (54) (48) (48) (63) (63) Overt resultat Egenkapital i alt Udskudt skat Hensatte forpligtelser Pensionsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser Langfristede forpligtelser i alt Forudbetalinger fra kunder Entreprisekontrakter Leverandørgæld Hensatte forpligtelser Finansielle gældsforpligtelser Andre gældsforpligtelser Selskabsskat Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER I ALT Nettoarbejdskapital (NWC) Selskabsnavn:

23 Side 23 af 33 Pengestrømsopgørelse i sammendrag for koncernen, kvartal kvt kvt kvt kvt kvt kvt Periodens resultat (92) Tilbagesel af poster uden likviditetseffekt (4) Betalt selskabsskat (7) (7) (36) (36) (26) (26) Renteindbetalinger og renteudbetalinger (netto) 1 1 (8) (8) 6 6 Pengestrømme fra drift ændring i arbejdskapital (116) Ændring i arbejdskapital (296) (385) (251) (269) (254) (79) Pengestrømme fra driftsaktivitet (5) (5) (180) (180) (195) (195) Nettoinvestering i immaterielle aktiver (63) (63) (51) (51) (42) (42) Nettoinvestering i materielle aktiver (140) (140) (208) (208) (145) (145) Andre 5 5 (1) (1) 2 2 Pengestrømme fra investeringsaktivitet (198) (198) (260) (260) (185) (185) Frit cash flow (203) (203) (440) (440) (380) (380) Kapitalforhøjelse Køb af egne aktier (1) (1) Tilbagebetaling af langfristet gæld 0 0 (252) (252) 0 0 Optagelse af langfristede gældsforpligtelser Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld (72) (72) Likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld 1. juli/1. april/1. januar Kurs af likvider (14) (14) Likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld 30. september/30. juni/31. marts Beløbet kan specificeres således: Likvide beholdninger Likvide beholdninger med rådighedsbegrænsning Kortfristet bankgæld (5) (5) (2) (2) (2) (2) Selskabsnavn:

24 Side 24 af 33 Resultatopgørelse for koncernen, 1. januar december 2009 Tidligere regnskabspraksis Regulering Ny regnskabspraksis Omsætning (1.557) Produktionsomkostninger (5.195) 952 (4.243) Bruttoresultat (605) 836 Forsknings- og udviklingsomkostninger (92) (92) Salgs- og distributionsomkostninger (178) (178) Administrationsomkostninger (315) (315) Resultat af primær drift 856 (605) 251 Andel af resultat i associerede virksomheder 1 1 Finansielle poster (netto) (48) (48) Resultat skat 809 (605) 204 Selskabsskat (230) 151 (79) Årets resultat 579 (454) 125 Resultat pr. aktie (EPS) Årets resultat pr. aktie (EUR), aktuelt 2,94 0,63 Årets resultat pr. aktie (EUR), udvandet 2,94 0,63 Resultat af primær drift tidligere regnskabspraksis 856 Entreprisekontrakter (546) Garantihensættelser (59) Resultat af primær drift ny regnskabspraksis 251 Årets resultat tidligere regnskabspraksis 579 Entreprisekontrakter (546) Garantihensættelser (59) Skatteeffekt af er 151 Årets resultat ny regnskabspraksis 125 Selskabsnavn:

25 Side 25 af 33 Balance for koncernen Aktiver, 31. december 2009 Tidligere regnskabspraksis Regulering Ny regnskabspraksis Goodwill Færdiggjorte udviklingsprojekter Software Udviklingsprojekter under udelse Immaterielle aktiver i alt Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under udelse Materielle aktiver i alt Kapitalandele i associerede virksomheder 1 1 Andre tilgodehavender Udskudt skat Andre langfristede aktiver i alt Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Entreprisekontrakter (1.016) 16 Andre tilgodehavender Selskabsskat Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt AKTIVER I ALT Aktiver i alt tidligere regnskabspraksis Varebeholdninger Entreprisekontrakter (1.016) Skatteeffekt af er 274 Aktiver i alt ny regnskabspraksis Selskabsnavn:

26 Side 26 af 33 Balance for koncernen Egenkapital og forpligtelser, 31. december 2009 Tidligere regnskabspraksis Regulering Ny regnskabspraksis Aktiekapital Øvrige reserver (41) (41) Overt resultat (822) Egenkapital i alt (822) Udskudt skat Hensatte forpligtelser Pensionsforpligtelser 2 2 Finansielle gældsforpligtelser Langfristede forpligtelser i alt Forudbetalinger fra kunder Entreprisekontrakter 598 (598) 0 Leverandørgæld Hensatte forpligtelser Finansielle gældsforpligtelser Andre gældsforpligtelser Selskabsskat Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER I ALT Nettoarbejdskapital (NWC) (918) 317 Forpligtelser i alt tidligere regnskabspraksis Garantihensættelser 178 Entreprisekontrakter Forpligtelser i alt ny regnskabspraksis Egenkapital i alt tidligere regnskabspraksis Entreprisekontrakter (918) Garantihensættelser (178) Skatteeffekt af er 274 Egenkapital i alt ny regnskabspraksis Selskabsnavn:

27 Side 27 af 33 Pengestrømsopgørelse i sammendrag for koncernen, 1. januar december 2009 Tidligere regnskabspraksis Regulering Ny regnskabspraksis Årets resultat 579 (454) 125 Tilbagesel af poster uden likviditetseffekt 461 (92) 369 Betalt selskabsskat (114) (114) Renteindbetalinger og renteudbetalinger (netto) (23) (23) Pengestrømme fra drift ændring i arbejdskapital 903 (546) 357 Ændring i arbejdskapital (937) 546 (391) Pengestrømme fra driftsaktivitet (34) 0 (34) Nettoinvestering i immaterielle aktiver (227) (227) Nettoinvestering i materielle aktiver (591) (591) Andre Pengestrømme fra investeringsaktivitet (808) (808) Frit cash flow (842) (842) Kapitalforhøjelse Køb af egne aktier (1) (1) Tilbagebetaling af langfristet gæld 0 0 Optagelse af langfristede gældsforpligtelser Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld Likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld 1. januar Kurs af likvider Likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld 31. december Beløbet kan specificeres således: Likvide beholdninger Likvide beholdninger med rådighedsbegrænsning Kortfristet bankgæld (9) (9) Selskabsnavn:

28 Side 28 af 33 Resultatopgørelse for koncernen, Omsætning Produktionsomkostninger (4.856) (4.779) (4.036) (3.244) (3.393) (3.715) Bruttoresultat Forsknings- og udviklingsomkostninger (119) (119) (124) (124) (93) (93) Salgs- og distributionsomkostninger (181) (181) (99) (99) (70) (70) Administrationsomkostninger (211) (211) (159) (159) (113) (113) Andre driftsindtægter Resultat af primær drift Andel af resultat i associerede virksomheder Finansielle poster (netto) (40) (40) Resultat skat Selskabsskat (203) (190) (152) (98) (50) (51) Årets resultat Resultat pr. aktie (EPS) Årets resultat pr. aktie (EUR), aktuelt 2,77 2,54 1,58 0,56 0,61 0,62 Årets resultat pr. aktie (EUR), udvandet 2,76 2,53 1,57 0,55 0,61 0,62 Selskabsnavn:

29 Side 29 af 33 Balance for koncernen Aktiver, dec dec dec dec dec dec Goodwill Færdiggjorte udviklingsprojekter Software Udviklingsprojekter under udelse Immaterielle aktiver i alt Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under udelse Materielle aktiver i alt Kapitalandele i associerede virksomheder Andre tilgodehavender Udskudt skat Andre langfristede aktiver i alt Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Entreprisekontrakter Andre tilgodehavender Selskabsskat Værdipapirer Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt AKTIVER I ALT Selskabsnavn:

30 Side 30 af 33 Balance for koncernen Egenkapital og forpligtelser, dec dec dec dec dec dec Aktiekapital Øvrige reserver (78) (78) (3) (3) 6 6 Overt resultat Egenkapital i alt Udskudt skat Hensatte forpligtelser Pensionsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser Langfristede forpligtelser i alt Forudbetalinger fra kunder Entreprisekontrakter Leverandørgæld Hensatte forpligtelser Finansielle gældsforpligtelser Andre gældsforpligtelser Selskabsskat Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER I ALT Nettoarbejdskapital (NWC) 299 (73) (68) (411) Selskabsnavn:

31 Side 31 af 33 Pengestrømsopgørelse i sammendrag for koncernen, Årets resultat Tilbagesel af poster uden likviditetseffekt Betalt selskabsskat (148) (148) (128) (128) (91) (91) Renteindbetalinger og renteudbetalinger (netto) (40) (40) Pengestrømme fra drift ændring i arbejdskapital Ændring i arbejdskapital (367) (338) Pengestrømme fra driftsaktivitet Nettoinvestering i immaterielle og andre langfristede aktiver (169) (169) (82) (82) (35) (35) Nettoinvestering i materielle aktiver (499) (499) (235) (235) (133) (133) Andre (12) (12) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (680) (680) (317) (317) (144) (144) Frit cash flow (403) (403) Kapitalforhøjelse Køb af egne aktier 0 0 (30) (30) (3) (3) Tilbagebetaling af langfristet gæld (91) (91) (24) (24) (291) (291) Optagelse af langfristede gældsforpligtelser Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (91) (91) (54) (54) (101) (101) Ændring i likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld (494) (494) Likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld 1. januar Kurs af likvider (50) (50) (10) (10) 0 0 Likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld 31. december Beløbet kan specificeres således: Likvide beholdninger Likvide beholdninger med rådighedsbegrænsning Værdipapirer Kortfristet bankgæld (64) (64) (1) (1) (2) (2) Selskabsnavn:

32 Side 32 af 33 Ledelsespåtegning Direktion og bestyrelse har den 22. november 2010 behandlet og godkendt den ændrede regnskabspraksis vedrørende supply-and-installation projekter for. Randers, den 22. november 2010 Direktion Ditlev Engel Koncernchef (CEO) Henrik Nørremark Koncernøkonomidirektør (CFO) Bestyrelse Bent Erik Carlsen Formand Torsten Erik Rasmussen Næstformand Elly Smedegaard Rex Freddy Frandsen Håkan Eriksson Jørgen Huno Rasmussen Jørn Ankær Thomsen Kim Hvid Thomsen Kurt Anker Nielsen Michael Abildgaard Lisbjerg Ola Rollén Sussie Dvinge Agerbo Selskabsnavn:

33 Side 33 af 33 Erklæring afgivet af uafhængig revisor Til aktionærerne i Vi har udt review af opgørelsen af effekten på resultatopgørelse, aktiver, forpligtelser og egenkapital, pengestrømme og arbejdskapital af ny regnskabspraksis i overensstemmelse med reglerne i IFRIC 15, IAS 18 og IAS 8 for årene 2006 til 2009 og perioden 1. januar 2010 til 30. september 2010 for, således som denne fremgår af selskabsmeddelelse 44/2010, siderne Vi har revideret årsrapporterne for regnskabsårene , der er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. Vi har ikke foretaget revision eller review af perioderapporteringen for perioden 1. januar 2010 til 30. september Ledelsen har ansvaret for opgørelsen af effekten på resultatopgørelse, aktiver, forpligtelser og egenkapital, pengestrømme og arbejdskapital af ny regnskabspraksis i overensstemmelse med reglerne i IFRIC 15, IAS 18 og IAS 8. Vores ansvar er på grundlag af vores review at afgive en konklusion vedrørende opgørelsen af effekten af ny regnskabspraksis. Det udte review Vi har udt vores review i overensstemmelse med RS 2410 om review af finansielle oplysninger udt af selskabets uafhængige revisor. Et review omfatter forespørgsler til primært personer med ansvar for økonomi og regnskabsaflæggelse samt udelse af analytiske handlinger og andre reviewhandlinger. Omfanget af et review er betydeligt mindre end en revision udt i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og giver derfor mindre sikkerhed for, at vi kan blive bekendt med alle betydelige forhold, som kunne afdækkes ved en revision. Vi har ikke foretaget revision, og som følge heraf udtrykker vi ikke en revisionskonklusion. Konklusion Ved det udte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at opgørelsen af effekten på resultatopgørelse, aktiver, forpligtelser og egenkapital, pengestrømme og arbejdskapital af ny regnskabspraksis for årene 2006 til 2009 og perioden 1. januar 2010 til 30. september 2010, ikke er i overensstemmelse med reglerne i IFRIC 15, IAS 18 og IAS 8. Randers, den 22. november 2010 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Lars Holtug statsautoriseret revisor Claus Lindholm Jacobsen statsautoriseret revisor Selskabsnavn: