KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND"

Transkript

1 KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND ÅRSREGNSKAB 2012

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om Kystbeskyttelseslaget... 1 Bestyrelsens regnskabserklæring... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Resultatopgørelse for Balance pr. 31/

3 1 Oplysninger om Kystbeskyttelseslaget Adresse m.v. Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand Kærmindevej 11 Jebjerg 7870 Roslev CVR Bestyrelse Jens Chr. Olesen (formand) Niels Jørgen Hyldgaard (næstformand) Svend Blæsbjerg Karl Jensen Anders Bøge (kommunens repræsentant) Revision Kontorhuset Jebjerg Statsautoriseret revisionsaktieselskab Østergades Butikstorv Roslev CVR Pengeinstitut Hjemsted Den Jyske Sparekasse Vesterbrogade 24 Lem 7860 Spøttrup Skive Kommune

4 2 Bestyrelsens regnskabserklæring Bestyrelsen har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2012, som hermed godkendes. Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Jebjerg, den 2013 i bestyrelsen Jens Chr. Olesen Niels Jørgen Hyldgaard Anders Bøge Svend Blæsbjerg Karl Jensen

5 Den uafhængige revisors påtegning 3 Til Kystbeskyttelseslaget Hostrup Stands bestyrelse og interessenter. Vi har revideret årsregnskabet for Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012, omfattende bestyrelsens regnskabserklæring, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og balance. Årsregnskabet aflægges efter Kystbeskyttelseslagets vedtægter og almindeligt anerkendt regnskabspraksis for fonde og foreninger. Bestyrelsens ansvar for Årsregnskabet Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Kystbeskyttelseslagets vedtægter og almindeligt anerkendt regnskabspraksis for fonde og foreninger. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for Kystbeskyttelseslagets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Kystbeskyttelseslagets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af bestyrelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af bestyrelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strands aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strands aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 i overensstemmelse med kystbeskyttelseslagets vedtægter og almindeligt anerkendt regnskabspraksis for fonde og foreninger. Jebjerg den 13/ Kontorhuset Jebjerg Statsautoriseret revisionsaktieselskab Thomas Utke Rask statsautoriseret revisor

6 4 Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år. For de væsentligste regnskabsposter er der nedenfor redegjort for anvendt regnskabspraksis. Indtægtskriterier Der er anvendt faktureringskriteriet, som indtægt er indregnet driftsbidrag fra grundejerne for regnskabsperioden. Materielle anlægsaktiver Anlæg er værdiansat til anskaffelsessum. Der afskrives ikke på kystsikringsanlæggene. Gæld Gæld er optaget til nominel værdi.

7 5 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2012 Indtægter: Driftsbidrag Omsætning i alt Omkostninger: Vestsalling Smedie Porto Afsat revision vedr Leje forsamlingshus Øvrige omkostninger /administration m.v Resultat før renter Renteindtægter: Den Jyske Sparekasse ÅRETS UNDERSKUD

8 6 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2012 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Kystsikringsanlæg (kontant anskaffelsespris) ANLÆGSAKTIVER I ALT Omsætningsaktiver Indestående i pengeinstitut Tilgodehavende moms OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT PASSIVER Egenkapital Saldo 1. januar Årets underskud Saldo 31. december Anlægsbidrag fra lodsejerne Saldo 31.december GÆLD Skyldige omkostninger Skyldige moms... 0 GÆLD I ALT PASSIVER I ALT