Stationsområdets nordlige del, Køge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stationsområdets nordlige del, Køge"

Transkript

1 Offentligt fremlagt til den 26. maj 2015 Lokalplan 1049 Stationsområdets nordlige del, Køge Tillæg nr. 14 til Køge Kommuneplan Forslag 2015

2 Offentlighedsperioden Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt fra den 30. marts 2015 til den 26. maj Indsigelser, ændringsforslag eller andre synspunkter vedrørende lokalplanforslaget skal sendes til eller Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge. Husk at angive din egen postadresse, hvis du bruger . Indsigelser skal være kommunen i hænde senest den 26. maj Lokalplanforslaget kan ses på kommunens biblioteker og udleveres i Borgerservice på Køge Rådhus og i Borgerservice på Borup Bibliotek. Derudover kan du hente det elektronisk på Køge Kommunes hjemmeside på Midlertidige retsvirkninger Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Byrådet og offentligt bekendtgjort må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller iøvrigt udnyttes på en måde der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Der gælder i henhold til planloven et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplanforslagets offentliggørelse d.v.s. fra den 31. marts 2015, og indtil forslaget er endeligt vedtaget i Byrådet og offentligt bekendtgjort, dog senest indtil den 31. marts 2016 (1 år fra den offentlige bekendtgørelse på Koege.dk). 2

3 Indhold Lokalplan 1049 Stationsområdets nordlige del, Køge Redegørelse Lokalplanens formål og baggrund 5 Køge Kyst 5 Lokalplanens baggrund 5 Eksisterende forhold 7 Lokalplanens indhold 7 Lokalplanens forhold til overordnet planlægning 12 Lokalplanens forhold til habitatdirektivet 13 Lokalplanens forhold til anden planlægning 13 Lokalplanens forhold til anden lovgivning 14 Tilladelser fra anden myndighed 17 Miljøvurdering 17 Forslag til Kommuneplantillæg nr Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 23 2 Lokalplanområdet og zonestatus 23 3 Områdets anvendelse 23 4 Udstykning 24 5 Veje, stier og parkering 24 6 Bebyggelsens omfang og placering 25 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 25 8 Ubebyggede arealer 26 9 Støj og vibrationer Skiltning og belysning 27 11Teknisk anlæg Forudsætninger for ibrugtagning Ophævelse af lokalplan, byplanvedtægt mm Lokalplanens retsvirkninger 27 Vedtagelsespåtegning 28 Kortbilag Kortbilag 1 Matrikelkort Kortbilag 2 Arealanvendelse Kortbilag 3 Illustrationsplan Bilag Bilag A Ikke teknisk resumé af miljørapporten 3

4 Ll. Skensved Borup Ejby Ølby Køge Bjæverskov Lokalplan Hastrup Herfølge N 5 km Figur 1. Lokalplanens beliggenhed Lokalplan 1049 Figur 2. Illustration, der viser de 3 udbygningsområder i Køge Kyst; Søndre Havn, Collestrupgrunden og Stationsområdet. Det aktuelle lokalplanområde, den nordlige del af Stationsområdet, er vist med rød streg.

5 Redegørelse Lokalplan 1049 Stationsområdets nordlige del, Køge Lokalplanens formål Lokalplanen er udarbejdet for at følge op på udviklingsplanen for Stationsområdet i projektet Køge Kyst og fastsætte bestemmelser for de sidste 3 byggefelter mod nord, B10, B11 og B12. LIVET FØR BYEN - BYEN FOR LIVET Udviklingsplan for Køge Kyst 1 November 2011 Udviklingsplan for Køge Kyst Livet før byen - Byen før livet Lokalplanen skal give mulighed for etablering af et parkeringshus indenfor byggefelt B10 ved Ivar Huitfeldtsvej samt fastsætte bestemmelser for vejbetjeningen af området. Derudover fastsættes der rammebestemmelser for byggefelterne B11 og B12. Køge Kyst Køge Kommune har sammen med Realdania By oprettet udviklingsselskabet Køge Kyst p/s, som på baggrund af en tværfaglig parallelkonkurrence afholdt i 2010, har udarbejdet en udviklingsplan for de 3 centrale byområder: Stationsområdet, Collstrop grunden og Søndre Havn. Køge Kyst bruges som et samlet navn for de tre byudviklingsområder. Med lokalplanen tages et skridt mere i realiseringen af de tanker og idéer, der fremgår af publikationerne Udviklingsplan for Køge Kyst, Kvalitetsprogram og Prospekt for ST1 i Stationsområdet. Køge Kyst -Kvalitetsprogram Kvalitetsprogram november Prospekt for etape ST1 i Stationsområdet Køge Kyst - Prospekt for etape ST1 i Stationsområdet De tre ovenstående publikationer danner baggrund for lokalplanens bestemmelser og kan ses på Køge Kysts hjemmeside: I Stationsområdet er tanken at bygge videre på den kendte struktur mellem den nye og den gamle by. I den nordlige del af Stationsområdet fastholdes de øst- vestgående slipper, mens bebyggelsen tilpasses den eksisterende bebyggelses mere blandede struktur bestående af de nord-syd gående karrébebyggelser i Bjergade og områdets større villaer. Målet er en varieret byoplevelse, ligesom i Køges historiske bymidte. Variationen skal tage udgangspunkt i Køge-skalaen og sikre et vellykket samspil mellem ny og eksisterende bebyggelse. Udformningen af den enkelte bygning eller karré skal bidrage til variation og oplevelse. Lokalplanens baggrund Ifølge Udviklingsplanen for Køge Kyst kan det forventes, at der skal etableres i alt ca parkeringspladser indenfor Stationsområdet. Pladserne skal etableres primært i konstruktion dvs. som parkeringskældre eller i parkeringshuse. Lokalplan 1049 giver mulighed for at etablere et parkeringshus med plads til ca. 255 pladser indenfor byggefelt B10. Parkeringshuset skal betjene byfunktioner udenfor lokalplanområdet. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for byggefelt B10. Parkeringshuset i kombination med den planlagte parkeringskælder under byggefelt B9 dækker tilsammen de parkeringspladser, der udløses ifølge parkeringsnormen, for den del af Stationsområdet der er omfattet af lokalplan I forbindelse med de resterende byggefelter i Stationsområdet skal der etableres p-pladser (i konstruktion) svarende til parkeringsnormen. Parkeringshuset bliver offentligt tilgængeligt. 5

6 Luftfoto med angivelse af lokalplanområdet i Stationsområdets nordlige del. B9 B10 B11 B12 Illustrationsplanskitse: Tegningen viser et eksempel på én mulig udbygning af byggefelt B10, B11 og B12.

7 Byggefelterne B11 og B12 udlægges til bolig og kontorerhverv. Hvis områderne ønskes bebygget, skal der udarbejdes ny lokalplan. Eksisterende forhold Lokalplanområdet består udelukkende af busholdeplads, vej- og parkeringsarealer og omfatter dele af Ivar Huitfeldtsvej og Niels Juelsgade mod nord. Området afgrænses mod øst af jernbanen, mod nord af boligerne ved Niels Juelsgade samt den planlagte nordlige tunnel i projektet for Stationsområdet. Mod vest afgrænses lokalplanområdet af ejendommene ved Bjerggade og mod syd af Stationsområdet, med den igangværende realisering af bebyggelse og pladser i henhold til lokalplan Lokalplan 1049 omfatter et område på ca m 2 og ligger i byzone. Eksisterende bebyggelser i nærområdet. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægges til centerformål og opdeles i delområde I og II. Delområde I udlægges til parkeringshus. Delområde II udlægges til boliger og kontorerhverv. Indenfor hvert delområde udlægges der byggefelter, hvor indenfor bebyggelsen skal placeres. Byggefelt B10 ligger indenfor delområde I, byggefelterne B10 og B11 ligger indenfor delområde II. Delområde I Delområde I skal anvendes til offentligt parkeringshus. Der kan etableres ca. 255 pladser indenfor parkeringshuset samt cykelparkering. Der gives mulighed for etablering af vejadgang mellem parkeringshuset og den planlagte parkeringskælder mod syd i byggefelt B9. Vejadgangen skal etableres som en underjordisk tunnel. På øverste dæk bliver der mulighed for at etablere ikke følsomme aktiviter. Delområde II Delområde II udlægges til boliger og kontorerhverv. Der må ikke etableres lokaler til gevinstgivende spillemaskiner. Delområde II er alene fastlagt med rammebestemmelser i denne lokalplan, etablering af lokalplanpligtigt byggeri indenfor delområdet forudsætter vedtagelse af ny lokalplan. Illustration af delområder og byggefelter. Bebyggelsens skala Skalaen i bebyggelsen skal helt overordnet tilpasses Køges historiske og aktuelle udgangspunkt. For at skabe mulighed for større bygningsvoluminer, som parkeringshus, arbejdes med nedskalering af bebyggelsen, begrønning af facaden, facadevariation og transsperens, samt aktivitetsområde på tagfladen. For at tilpasse den kommende bebyggelse til Køges skala er der derfor fastsat bestemmelser i lokalplanen, der sikrer at bebyggelsen bliver højest mod Ivar Huitfeldtsvej og falder mod Strædet og Niels Juelsgade. 7

8 Bebyggelsens facade indenfor delområde I må opføres med en maksimal højde på 15 m mod Ivar Huitfeldtsvej og 12 m mod Strædet. Mod Ivar Huitfeldtsvej overdækkes øverste p-dæk med et halvtag, hvis form og højde svarer til byggeriet i B9, så p-huset indpasses i facadeforløbet langs Ivar Huitfeldtsvej. De sydvendte tagflader kan eventuelt beklædes delvist med solceller. På en del af øverste p-dæk etables der et aktivitetsområde, der ikke er støjfølsomt, det kunne fx være dyrkningshaver. Mod Strædet er øverste p-dæk åbent og afskærmes af et værn. Bebyggelsen indenfor delområde II må maksimalt opføres med en højde på 10 m. Bebyggelsens rummelighed Det samlede etageareal indenfor delområde I må ikke overstige m 2. Indenfor delområde II er der fastsat en samlet ramme på m 2. Etagearealet i delområderne I og II svarer til bebyggelsesprocenten på 140 % i kommuneplantillæg nr. 14. Hvis der ønskes bebyggelse i delområde II skal der udarbejdes ny lokalplan for området. Bebyggelsens udseende Bebyggelsen skal opføres i et nutidigt arkitektonisk udtryk. Store bygningsvolumener, som et parkeringshus, skal gives en facadebearbejdning, således at der sker en tilpasning til den centrale bymæssige sammenhæng. Facaden skal fremstå transparant og begrønnes i et omfang tilpasset bygningens samlede facadeudtryk. Eksempel på bygningsvolumener der tilpasses de omkringliggende bygningers størrelser. Illustrationen viser en bygning med 4 etager, lokalplanen giver mulighed for 5 etager, men alene hvis det kan holdes indenfor de angivne maksimale højder på 12 og 15 m. Ivar Huitfeldtsvej Strædet Principsnit fra B9 til Niels Juelsgade der illustrerer højdeforskellen i Stationsområdets nordlige del 8

9 Visualisering af ét eksempel på udformning af et parkeringshus. Eksempler på bygningudformning der tilgodeser lokalplanens bestemmelser om tilpasset ny arkitektur, transparent facade og begrønning. 9

10 Trafikbetjening Den østlige del af lokalplanområdet omfatter vejudlæg til forlægning af Ivar Huitsvej. Denne bliver områdets primære vejadgang. I lokalplanområdets vestlige del planlægges for en fortsættelse af bygaden Strædet, mellem Strædet og Ivar Huitfeldtsvej etableres slipper. Indkørslen til de enkelte byggefelter i begge delområder sker primært fra slipperne, der gives dog også mulighed for etablering af vareindlevering og lignende fra Strædet. Ivar Huitfeldtsvej og den nordlige slippe etableres med adskildt fortov og kørebane, hvorimod Strædet og den sydlige slippe etableres som en bygade med blandede trafikanter - ofte benævnt Shared Space eller sivegade. Princippet i Shared Space er, at der etableres et minimum af adskillelse, skiltning og andre regler for trafikal adfærd, trafikanterne skal sive mellem hinanden. Belægning, inventar og udformning af Strædet og den sydlige slippe skal fortsætte de principper, der kendetegner den centrale del af Stationsområdet og Stationspladsen, således at Strædet og slipperne får en sammenhængende og ensartet karakter gennem hele Stationsområdet. Herunder: Diagrammer der viser henholdsvis afvikling af biltrafik, varetransport og bløde trafikanter. Niels Juelsgade Niels Juelsgade Niels Juelsgade B12 B12 B12 B11 B11 B11 Strædet B10 Ivar Huitfeldtsvej Strædet B10 Ivar Huitfeldtsvej Strædet B10 Ivar Huitfeldtsvej B9 Biltrafik til og fra p-huset Varetransport B9 Bløde trafikanter B9 10

11 B9 S TR Æ DE T Aktivitetsområde B 10 P-HUS B 11 B 12 Skitse med vejanlæg INDKØRSEL VARELEVERING P ER R ON P ER R ON IVAR HUITF E LDTS VE J UDKØRSEL VARELEVERING IND-/UDKØRSEL P-HUS Illustration af en mulig udformning af Strædet (Shared Space) set fra Strationsområdet udfor byggefelt B9 mod nord indenfor lokalplan

12 Lokalplanens forhold til overordnet planlægning Fingerplanen Ifølge Fingerplan 2007 er lokalplanområdet stationsnært kerneområde. For at overholde fingerplanens principper for miljørigtig lokalisering skal området således anvendes til tæt bymæssig bebyggelse med mulighed for store kontor- og serviceerhverv (>1.500 m 2 etagemeter), større besøgstunge institutioner, tæt boligbebyggelse og butikker. Ydermere siger Fingerplan 2007, at udbygning af stationsnære arealer og omdannelse af byområder, som er velintegrerede i byen, har høj prioritet og bør fremmes. Kystnærhedszone Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen. De eksisterende bebyggelser, der ligger nærmest lokalplanområdet er karakteriseret ved varierende bygningshøjder op til 15,5 m, saddeltage og et mangeartet udtryk. Den historiske bymidte vest for lokalplanområdet er kendetegnet ved at være tæt bebygget med en relativt lille bygningsskala. Lokalplanområdet udlægges til bebyggelse med bygningshøjder op til 15 m. Bebyggelsen inden for lokalplanområdet vil ikke ændre på byens kystprofil, da den fremtidige bebyggelses højde og volumen ikke vil adskille sig fra den omkringliggende bebyggelse, og kystprofilen fortsat altovervejende vil være domineret af bebyggelsen på de ydre havnearealer. Parkeringstrategi for Køge bymidte. Byudviklingen af Køge Kyst arealerne er underlagt de reviderede parkeringsnormer for Køge Bymidte. Det betyder, at der i forbindelse med realisering af hele Køge Kyst projektet vil blive etableret ca nye parkeringspladser. Parkeringsstrategien indeholder følgende overordnede principper, der har betydning for lokalplanområdet, - parkeringen vest for jernbanen skal primært betjene detailhandlen, mens langtidsparkering, rådhusparkering og pendlerparkering skal placeres øst for jernbanen - nye centrale P-pladser skal overvejende etableres i konstruktion (P-huse eller P-kældre) - hensynet til fredeliggørelse skal afvejes med god tilgængelighed til butikker og andre byfunktioner i bymidten og med de økonomiske hensyn. Lokalplanen er i overensstemmelse med parkeringsstrategien. Kommuneplan 2013 Lokalplan 1049 er ikke i overensstememlse med kommuneplan Der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 14. Se kommuneplantillæg nr. på side 17. Lokalplan 3-15 En mindre del af området er omfattet af lokalplan 3-15 Niels Juelsgade. Lokalplan 3-15 aflyses for den del af området, som er omfattet af lokalplan 1049 efter den endelige vedtagelse af lokalplan

13 Lokalplan 8-02 Spillehaller, vedtaget i Lokalplanens formål er at regulere etableringen af nye givenstgivende spillehaller i kommunens centerområder. Lokalplanen aflyses for de områder, der er omfattet af lokalplan 1049, men bestemmelserne videreføres i den nye lokalplan. Zoneforhold Lokalplanområdet ligger i byzone og skal forblive i byzone. Lokalplanens forhold til habitatdirektivet Området er ikke udpeget som Natura 2000-område, nærmeste Natura 2000-område, er Habitat-område 131 Køge Å, der ligger vest for Køge by og ca. 800 m vest for lokalplanområdet. Området er udpeget for at beskytte den lille fisk pigsmerling, vandplanterne knyttet til selve åen, urtevegetationen samt elleog askeskove langs vandløbet. Ifølge Natura 2000-planen for Køge Å er truslen mod habitatområdet bl.a. påvirkning af næringsstoffer som følge af udledning af spildevand og af vandindvinding. Endvidere er elle- og askeskove langs vandløbet negativt påvirket af næringsstoffer. Indsatsen til sikring af habitatområdet drejer sig om, at der skal ske en reduktion i tilledningen af næringsstoffer til Køge Å samt at sikre åen en forbedret hydrologi, ligesom der skal sikres gode levesteder for pigsmerling. Realiseringen af lokalplanen vil ikke påvirke udpegningsgrundlaget eller Køge Å med udledninger af overfladevand, dræning eller tilførsel af næringsstoffer. Bilag 4 arter Det vurderes, at området ikke er et væsentligt yngle-, raste- eller fourageringsområde for arter, der er beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV og at lokalplanens realisering ikke vil medføre negativ påvirkning af bilag IV-arter. Lokalplanens forhold til anden planlægning Trafik- og miljøplan I overensstemmelse med Trafik- og miljøplan 2008 og tillæg nr. 7 til Køge Kommuneplan har Ivar Huitfeldtsvej status som offentlig trafikvej. Endvidere anlægges en nord syd gående forbindelsesvej Strædet med tilladt ærindekørsel. Med realisering af lokalplanen anlægges desuden to mindre øst vest gående offentlige adgange (slipper). Den nordligste slippe leder trafikken fra Ivar Huitfeldtsvej til og fra p-huset og giver adgang til den nordlige del af Strædet og delområde 2. Den sydligste slippe giver adgang for varelevering til B9 og forbinder Bjerggade med Ivar Huitfeldtsvej via en eks. stiforbindelse. Varmeplan Området forventes at blive kollektivt varmeforsynet i Vandforsyningsplan Vand leveres af Køge Vand A/S, jf. Køge Kommunes vandforsyningsplan. 13

14 Drikkevandsinteresser Lokalplanområdet ligger ikke i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) eller nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). Lokalplanområdet udlægges til formål der ikke omfatter grundvandstruende aktiviteter. Spildevandsplan Området er omfattet af spildevandsplanen Området er seperatkloakeret. Lokalplanens forhold til anden lovgivning Museumsloven og Naturarvsareal En mindre del i den sydøstlige del af lokalplanområdet er udpeget som kulturarvsareal. Det samlede udpegde kulturarvsareal udgøres bl.a. af Køge bys middelalderlige bykerne (se illustration). Selvom det aktuelle lokalplanområde ligger i udkanten af kulturarvsarealet, kan der være sansynlighed for at støde på fortidsminder under jordarbejder i området. Ved påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder i lokalplanområdet kan bygherren i henhold til Museumslovens 25 anmode Køge Museum om at tage stilling til, hvorvidt arbejdet vil berøre væsentlige fortidsminder. Museet skal herpå inden en tidsfrist på 4 uger komme med en udtalelse, der kan baseres på en arkæologisk forundersøgelse. Illustration af areal med kulturarvsareal. Jordforureningsloven Der er ikke foretaget forureningsundersøgelser indenfor lokalplanområdet. Området bør derfor undersøges nærmere inden projektets realisering. Undersøgelserne kan betyde, at nogle arealer måske bliver kortlagt som forurenede jf. jordforureningsloven. Herefter vurderer kommunen og regionen, om der skal gives tilladelse med vilkår inden arbejdet kan genoptages, jf. 71 stk. 2 og stk. 3 i jordforureningsloven. En eventuel tilladelse vil være efter 8 i jordforureningsloven. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejdet konstateres tegn på jordforurening, som ikke tidligere er påvist ved undersøgelserne, så skal arbejdet standses og Køge Kommune underrettes, jf. 71, stk. 1 i jordforureningsloven. Hele lokalplanområdet er beliggende indenfor byzone. Dette betyder, at, er den terrænnære jord i byzonen er at betragte som lettere forurenet jf. jordforureningslovens 50 a, stk. 1. Dette betyder, at der skal udtages jordprøver, samt at flytninger af jord fra de enkelte matrikler skal anmeldes til Køge Kommune. Grundvandssænkning Byggeaktiviteter, der kræver, at grundvandsspejlet sænkes lokalt i selve byggefeltet reguleres efter byggelovgivningen og må ikke medføre sætningsskader m.v. på omkringliggende bygninger eller medføre fx mobilisering af nærliggende jord- og grundvandsforureninger. I nærområdet på Nørregade og Jernbanegade ligger tre kendte forurenede arealer. Disse forureninger er med klorerede opløsningsmidler, som kan findes i grundvandet. 14

15 Oversigtskort, der viser lokalplanområdet og kendte jordforureninger i nærområdet. Endvidere er der kendskab til større forurenede områder ved Værftsvej og ved Brogade. Undersøgelser har påvist, at grundvandet også er forurenet på disse steder. Det kan ikke afvises, at en evt. grundvandssænkning ifm. etablering af delvis nedgravet parkeringshus i byggefelt B10 og etablering af tunnel mod syd til byggefelt B9, kan medføre en øget spredning af grundvandsforurening fra nærområdet ved Nørregade og fra Værftsvej. Inden byggearbejderne starter, skal der laves risikovurderinger, og det skal sikres, at den planlagte grundvandssænkning ikke medfører yderligere spredning af grundvandsforureninger. Køge Kommune kan om nødvendigt fastsætte betingelser i forbindelse med tilladelse til grundvandssænkning. Der skal endvidere meddeles udledningstilladelser for oppumpet grundvand og der vil stilles krav om rensning af det oppumpede grundvand før udledning Bekendtgørelse om ekstern støj fra virksomheder En lokalplan må kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger m.v. kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener, jf. planlovens 15a. Tilsvarende må der ikke indenfor området etableres aktiviteter, der bevirker at støjniveauet ved omkringliggende boliger overskrides. 15

16 Inden ibrugtagning af parkeringshus, skal det ved beregning dokumenteres, at nedenstående vejledende støjgrænser kan overholdes ved nabobebyggelser. Mandag - fredag Lørdag Mandag - fredag Lørdag Søn- og helligdage Alle dage (Maksimalværdier om natten er anført i parentes) Centerområder 55 db 45 db 40 (55) db Etageboligområder 50 db 45 db 40 (55) db Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984 Ekstern støj fra virksomheder Støj fra trafik Med hele Køge Kyst projektet vil der ske en lang række ændringer af de trafikale forhold, herunder på den nordlige del af Ivar Huitfeldtsvej og Niels Juelsgade. Ifølge miljørapport for kommuneplantilllæg nr. 7 kan der, når omlægningerne er fuldt færdige, forventes en forøgelse af årsdøgntrafik på den nordlige del af Ivar Huitfeldtsvej fra til køretøjer og et fald på fra til køretøjer på Niels Juelsgade. Beregningerne viser at støjniveauet L den ved den facade der vender mod Ivar Huitfeldtsvej er op til db (2008-tal). Der kan ikke etableres følsom anvendelse, herunder opholdsarealer, hvor L den overstiger 58 db. Dette gælder også for opholdsarealer etableret på altaner og tagterrasser. Der etableres ikke følsom anvendelse indenfor delområde I. Inden der etableres følsom anvendelse i delområde II skal der foretages beregninger, der viser at de vejledende støjgrænser kan overholdes på udendørs opholdsarealer, samt at det indendørs støjniveau for boliger på 33 db kan overholdes. Det kan derfor være nødvendigt at etablere afskærmning af altaner/tagterrasser, samt støjisolere boliger. Bekendtgørelse om støj og vibrationer fra jernbaner Umiddelbart øst for området ligger jernbanen. Støj og vibrationer fra jernbaner reguleres af vejledning fra Miljøstyrelsen nr samt tillæg til vejledning juli Bebyggelsen placeres som udgangspunkt med en afstand på 25 meter fra nærmeste spormidte. Der skal i den videre planlægning for delområde II tages højde for og dokumenteres, at boliger, kontorer mv. ikke generes af støj og vibrationer fra jernbanen. Vejloven Vejarealet på byggefelterne på kortbilag 2, forudsættes nedlagt jf. vejlovens regler. 16

17 Tilladelse fra andre myndigheder Politiet Der kan ikke, uden samtykke fra politiet, gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens 100). Miljøvurdering Planerne er omfattet af 3 stk. 1 pkt. 1 samt Bilag 4 pkt. 10b Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser i Lov om miljøvurdering af planer og programmer (lbk nr. 939 af 3. juli ). Planerne er ligeledes omfattet af 3 stk. 2, hvorefter der for planer, der alene fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer, alene skal gennemføres en miljøvurdering, hvis de må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Kommunen har derfor gennemført en screening for at vurdere påvirkning på miljøet, og har på den baggrund vurderet, at planforslagene kan få væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor der skal udarbejdes en Miljørapport. I scopingen er det vurderet, at følgende emner kan blive væsentlig påvirket og skal undersøges nærmere: - støjpåvirkningen fra omgivelserne (erhvervsområde, jernbane og Ivar Huitfeldts Vej) og støjpåvirkning fra planlagte aktiviteter i området på omkringliggende boligområder (ændring af områdets trafikmønstre og etablering af et P-hus) - forurenet jord og sikring af grundvand - gener fra støv fra industrihavnen - trafiksikkerhed Et resumé af Miljørapporten er indsat som bilag A til lokalplanen. 17

18 18

19 Køge Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 14 B06 3B07 Kommuneplantillæg nr. 14 udlægger en del af rammeområde 3C14 til nye rammeområder 3C17 og til 3C18. Redegørelse og baggrund Lokalplan 1049 for den nordlige del af stationsområdet opfylder ikke kommuneplanrammen og der oprettes derfor et nyt rammeområde 3C17. Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 3C14, som udlægger rammeområdet til centerområde med bebyggelsesprocent på 130. Den planlægningsmæssige begrundelse for udlægning af 3C17 er, at der i rammeområde 3C17 ønskes mulighed for at opføre et parkeringshus med en større bebyggelsesprocent end der er mulighed for i rammeområde 3C14. Rammeområde 3C18 oprettes for den del af rammeområde 3C14, som endnu ikke er lokalplanlagt og bebyggelsprocenten for området 3B09 3T02 reduceres. 3D03 3E01 B07 Eksisterende ramme 3B09 3T02 3D03 3B10 3B12 3E01 3R04 3B10 Nye rammer 3 3C17 3R04 3C16 3C14 3C16 C12 6 3BE03 3B21 3C14 3C13 3D14 3B20 3B25 3R07 3E04 3B22 3R06 3C12 3B23 3R0 3C15 3B21 3BE03 3C13 3C18 3R07 3E04 3B23 3B22 3C15 3R0 19

20 Nyt rammeområde 3C17 Efter vedtagelse af tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 gælder følgende bestemmelser for rammeområde 3C17, centerområde. Anvendelse: Centerområde Specifik anvendelse: Offentligt formål, boliger og kontore B %: 140 Højde: 15 m Bemærkninger: Bebyggelsesprocenten er angivet som et gennemsnit for rammen som helhed. Nyt rammeområde 3C18 Efter vedtagelse af tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 gælder følgende bestemmelser for rammeområde 3C18, centerområde. Anvendelse: Centerområde Specifik anvendelse: Blandede byfunktioner, detailhandel, administration, service, boliger, kulturelle og of fentlige formål. B %: 125 Højde: 12 (15,5) Bemærkninger: Bebyggelsesprocenten er angivet som et gennemsnit for rammen som helhed. Bebyggelsen skal understrege områdets øst-vest-gående bebyggelsesstruktur. I stueetagen skal bebyggelsen have butikker ud mod et nord-syd-gående gadeforløb, som kun sekundært er for kørende trafik. Syd for Fændediget er bebyggelsen nord- syd orienteret for at skabe transparens mod Køge Å. Den maksimale bygningshøjde for området er 12 m. Der kan dog gives tilladelse til bygningshøjder op til 15,5 m, hvor bygningens arkitektur og funktioner er afhængige af en større højde, og hvor den ekstra højde kan indpasses i området. Bebyggelsesprocenten er angivet som et gennemsnit for rammen som helhed, og overdækket parkering er ikke medregnet. Detailhandel: Området deler en samlet detailhandelsramme på m 2 med rammeområde 3C14. Bruttoetagearealet for de enkelte butikker må max. være m 2 med undtagelse af tre ankerbutikker på max m 2 for dagligvarebutikker og max m 2 for udvalgsvarebutikker. Der må kun planlægges for tre ankerbutik en ankerbutik syd for underføringen, en ankerbutik med udvalgsvarer centralt på Stationsområdet og den tredje kan placeres indenfor et af områderne. Eksisterende rammeområde 3C14 Efter vedtagelse af tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 gælder følgende bestemmelser for rammeområde 3C14, centerområde. 20

21 Anvendelse: Centerområde Specifik anvendelse: Blandede byfunktioner, detailhandel, administration, service, boliger, kulturelle og of fentlige formål. B %: 130 Højde: 12 (15,5) Bemærkninger: Bebyggelsesprocenten er angivet som et gennemsnit for rammen som helhed. Bebyggelsen skal understrege områdets øst-vest-gående bebyggelsesstruktur. I stueetagen skal bebyggelsen have butikker ud mod et nord-syd-gående gadeforløb, som kun sekundært er for kørende trafik. Den maksimale bygningshøjde for området er 12 m. Der kan dog gives tilladelse til bygningshøjder op til 15,5 m, hvor bygningens arkitektur og funktioner er afhængige af en større højde, og hvor den ekstra højde kan indpasses i området. Bebyggelsesprocenten er angivet som et gennemsnit for rammen som helhed, og overdækket parkering er ikke medregnet. Detailhandel: Området deler en samlet detailhandelsramme på m 2 med rammeområde 3C18. Bruttoetagearealet for de enkelte butikker må max. være m 2 med undtagelse af tre ankerbutikker på max m 2 for dagligvarebutikker og max m 2 for udvalgsvarebutikker. Der må kun planlægges for tre ankerbutik en ankerbutik syd for underføringen, en ankerbutik med udvalgsvarer centralt på Stationsområdet og den tredje kan placeres indenfor et af områderne. Parkeringsnorm: Lokalplanområdet er omfattet af parkeringsnormen for Køge Bymidte: Tæt-lav og etageboliger: 0,75 bil-p pr. bolig 2 cykel-p pr. bolig Kontor- og serviceerhverv: 1 bil-p pr. 75 m 2 0,5 cykel-p pr. arbejdsplads Detailhandel: 1 bil-p pr. 40 m 2 1 cykel-p pr. 50 m 2 Dagligvarer over m 2 : 1 bil-p pr. 20 m 2 Cykel-P vurderes i hver enkelt tilfælde Kulturelle og offentlige formål: Vurderes i hvert enkelt tilfælde Vedtagelser Byrådet vedtog den 24. marts 2015 at sende forslag til lokalplan 1049 og forslag til kommuneplantillæg nr. 14 i offentlig høring. Retsvirkninger Kommuneplanens retsvirkninger efter planlovens 12 træder i kraft ved planens endelige vedtagelse og offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder, at byrådet kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med den endeligt vedtagne kommuneplan. 21

22 22

23 Bestemmelser Lokalplan 1049 Stationsområdets nordlige del, Køge Illustrationer og tekst i kursiv er til vejledning og inspiration. I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanens formål er at sikre: - at lokalplanens delområde I kan anvendes til offentligt tilgængeligt parkeringshus og at delområde II udlægges til bolig og kontorerhverv - at vejadgangen til og fra p-huset sker fra Ivar Huitfeldtsvej via slippe b, mens Strædet og den sydlige slippe anlægges som Shared Space - at der fastsættes bebyggelsesregulerende bestemmelser for omfang af ny bebyggelse - at ny bebyggelse og tilhørende opholds- og friarealer opføres efter de intentioner, som fremgår af Udviklingsplan for Køge Kyst udarbejdet november 2011 med tilhørende Kvalitetsprogram for Køge Kyst revideret udgave fra november 2013, samt Prospekt for etape ST1 i Stationsområdet fra marts Lokalplanområdet og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter dele af vejarealet 7000f Køge Bygrunde samt alle parceller, der efter den 28. august 2014 udstykkes fra nævnte ejendom. 2.2 Hele lokalplanområdet forbliver i byzone. 2.3 Lokalplanområdet udlægges til centerformål. 3 Områdets anvendelse De, indenfor delområde I anlagte parkeringspladser, skal benyttes til parkeringsbetjening af byfunktioner udenfor lokalplanområdet. 3.1 Lokalplanområdet er opdelt i delområde I og II, som angivet på kortbilag Delområde I, byggefelt B10, udlægges til offentligt tilgængeligt parkeringshus. 23

24 3.3 Delområde II udlægges til boliger og kontorerhverv. Hvis delområde II ønskes bebygget skal der udarbejdes en ny lokalplan for byggefelterne B11 og B12. Der må ikke etableres lokaler til gevinstgivende spil. 4 Udstykning Der fastsættes ikke bestemmelser om udstykning indenfor delområde II, da dette afventer en detaljeret byggeretsgivende lokalplan. 4.1 Indenfor delområde I kan udstykning foretages således, at den enkelte bygning (parkeringshuset) udstykkes som en sokkelgrund. Sokkelgrunden afgrænses i princippet langs bygningens, kælderens eller tunnellens sokkel/mur, men således at udenomsarealer, trapper, teknik o.lign. samt mindre sekundære bygninger er indeholdt i sokkelgrunden. 5 Veje, stier og parkering Køge Kyst sikrer etablering af veje, fortov mv. 5.1 Vejareal A-A udlægges med en minimumsbredde på 12 m. Indenfor vejudlægget etableres fortov langs parkeringshuset og græsrabat langs jernbanen. 5.2 Der udlægges vejareal til Strædet og slipper som angivet på kortbilag Strædet og slippe a anlægges efter principperne som bygade dvs. et gadeforløb hvor de forskellige trafiktyper integreres, uden adskillelse i form af fortov, kantsten, kørebane mv. Slibbe b anlægges med adskildt kørebane og fortov i den nordlige side. Udformning og valg af belægning og inventar skal være en fortsættelse af gadeforløbet ved stationen og den sydlige del af Stationsområdet, se evt. illustration s Lokalplanområdet får vejadgang via Ivar Huitfeldtsvej, Niels Juelsgade, Nordlig Vejtunnel og Strædet samt stiadgang fra Bjerggade, som angivet på kortbilag Der etableres adgang til parkeringshus, som angivet i princippet på kortbilag 2. Derudover udlægges der en underjordisk vejadgang gennem parkeringshuset i delområde I til den planlagte parkeringskælder mod syd i byggefelt B9 i lokalplan 1027 for Stationsområdet, som angivet på kortbilag Der etableres mulighed for varelevering fra Strædet til bygningen i byggefelt B9 (undenfor lokalplanområdet), som angivet i princippet på kortbilag 2. 24

25 Illustration af udnyttet tagetage Illustration af forskudte plan og delvis nedgravet etage. På illustrationen er der vist et eksempel med 4 etager, der gives dog med lokalplanen mulighed for 5 etager. 6 Bebyggelsens omfang og placering For at opnå vejadgang til parkeringskælderen mod syd, kan parkeringshuset nedgraves således, at det nederste parkeringsdæk etableres delvis under terræn (½ etage). Hvis loft over denne nedgravede del ligger mere end 1,25 m over det omgivende terræn, vil etagen tælle med i etageantallet. 6.1 Parkeringshuset i delområde I skal placeres indenfor byggefelt B10 som angivet på kortbilag 2, udenfor byggefeltet kan der etableres mindre trapper, trappeskakter, elevator, lyskasser, fundamenter og lignende, når hensynet til trafikkens afvikling er tilgodeset. Underjordiske anlæg, herunder tunnel/vejadgang til parkeringskælder i byggefelt B9 i lokalplan 1027, kan ligeledes etableres udenfor byggefeltet. 6.2 Indenfor delområde I må der opføres bebyggelse med et maksimalt etageareal på m I delområde I må den samlede bygningshøjde ikke overstige 15 m. I delområde I må facadehøjden mod Ivar Huitfeldtsvej maksimalt være 15 m, og mod Strædet eller nærmere end 7 m fra Strædet maksimalt 12 m, undtaget herfra er etablering af et trappetårn. Etageantallet må ikke overstige 5 etager, plus en åben tagetage med tagterrasse til p-dæk, aktivitetsområde, udsigtområde mv. se illustration herover af idéer til udnyttelse af tagetagen. 6.4 Indenfor delområde II må der opføres bebyggelse med et samlet maksimalt etageareal på m 2. Bebyggelsens højde må ikke overstige 10 m. Den endelige fastlæggelse af bebyggelsens placering skal ske i en senere detaljeret lokalplan. 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Ny bebyggelse skal opføres efter intentionerne i Udviklingsplanen og Kvalitetsprogrammet for Køge Kyst samt Prospektet for ST1, se redegørelsen s. 5 og 8. 25

26 Se eksempler på facadeudformning og begrønning af facaden på s Store bygningsvolumener, bl.a. parkeringshuset, skal varieres med facadeforskydninger og -åbninger og med en facadeudformning, der giver et bymæssigt og velintegreret udtryk. 7.3 Facaden på parkeringshuset skal udformes, så den fremstår åben og transparent, dog kan der etableres lukkede partier ved gavle og trapper. Facaden skal begrønnes i et omfang tilpasset bygningens samlede facadeudtryk. Materialer skal være ikke reflekterende. 7.4 Uanset 7.3 skal facaden udformes, således at det sikres at nabobeboelser ikke generes af bilernes lys. 7.5 Øverste dæk mod Ivar Huetfeldtsvej kan have åbne overdækninger, åbne stativer med solceller o.lign., derudover kan mindre bygningsdele som trappetårn og drivhuse overdækkes. Materialer skal være ikke reflekterende. 7.6 Afskærmning/brøstning omkring tagetagen skal fremstå som en del af facaden, og skal bidrage til bebyggelsens tilpasning til de omkringliggende længehuse. Se eksempel på mulig udformning, der tilgodeser ovenstående hensyn, på s. 8, 9 og Udformning af ny bebyggelse indenfor byggefelt II fastsættes i en senere detaljeret lokalplan. 8 Ubebyggede arealer 8.1 Den del af tagetagen, der ikke etableres med tag, må ikke anvendes til følsom anvendelse, f.eks. opholdsarealer. Arealerne skal være tilgængelige. 8.2 I græsrabatten mellem Ivar Huitfeldtsvej og jernbanen (jf. 5.1) skal etableres med lindetræer. Se illustration på kortbilag 3. 9 Støj og vibrationer 9.1 Det skal sikres, at aktiviteter i lokalplanområdet hverken påfører omgivelserne eller påvirkes af et støjniveau, der overstiger de gældende grænseværdier jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984 Ekstern støj fra virksomheder. 9.2 Det skal sikres, at støjfølsom anvendelse indenfor lokalplanområdet ikke påvirkes af vejstøj, der overstiger de gældende grænseværdier jf. Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4/2007 Støj fra veje. 9.3 Det skal sikres at byggeri der ligger tættere end 25 m fra nærmeste spormidte, kan overholde de vejledende grænseværdi jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1997 Støj og vibrationer fra jernbaner med tillæg

27 10 Skiltning og belysning 10.1 Til at medvirke til at skabe en spændende og aktiv facade kan der, indenfor delområde I, etableres udstillings- og informationsvægge og skærme, når disse etableres på bygningens facade og indarbejdes i bygningens arkitektur. Skiltningen må ikke fremstå som et påsat element. Enhver skiltning i delområde I skal godkendes af Køge Byråd Der må ikke etableres udhængsskilte. På bygningen i delområde I må der dog opsættes 2 stk. P udhængsskilte med lys med en maksimal størrelse på 1x1 m Lyskilder i parkeringshuset (herunder skilte) skal udformes, så de lyser nedad og ikke ud af bygningen til gene for de omkringboende og således, at de respekterer Kvalitetsprogram for Køge Kyst. Se desuden 7.2 vedr. sikring af nabobebyggelser mod gener fra bilernes lygter. 11 Tekniske anlæg 11.1 Ventilationsanlæg og andre tekniske anlæg, så som solfangere og solceller, skal udføres som et arkitektonisk indpasset element i facade eller tag. 12 Forudsætninger for ibrugtagning 12.1 Før ny bebyggelse til følsom anvendelse må tages i brug, skal det dokumenteres at de vejledende støjgrænser jf. 9 kan overholdes. 13 Ophævelse af lokalplan, byplanvedtægt mm Med denne lokalplans endelige vedtagelse aflyses lokalplan 3-15 Niels Juelsgade for det område, som denne lokalplan omfatter. Med denne lokalplans endelige vedtagelse aflyses lokalplan 8-02 Spillehaller for det område, som denne lokalplan omfatter. Bestemmelserne om gevinstgivende spillehaller er videreført i den nye lokalplan. 14 Lokalplanens retsvirkninger 14.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må der jf. Planlovens 18 ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med bestemmelserne i lokalplanen. Lokalplanen medfører ikke i sig selv en handlepligt til at ændre eksisterende lovlige forhold, der således kan fortsætte som hidtil. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige ændringer af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at forholdet ikke er i strid med planens principper eller formål. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 27

28 Såfremt et forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af lokalplanen. Vedtagelsespåtegning Således vedtaget som lokalplanforslag af Køge Byråd den 24. marts Flemming Christensen Borgmester Sign. Peter Frost Kommunaldirektør Sign. 28

29 Kortbilag 1 Matrikelkort Mål 1:2.000 Lokalplan 1049 Stationsområdets nordlige del, Køge Køge Kommune

30

31 Kortbilag 2 Arealanvendelse Mål 1:1.000 Lokalplan 1049 Stationsområdets nordlige del, Køge Køge Kommune 2015

Stationsområdets nordlige del, Køge

Stationsområdets nordlige del, Køge Offentligt fremlagt til den 26. maj 2015 Lokalplan 1049 Stationsområdets nordlige del, Køge Tillæg nr. 14 til Køge Kommuneplan 2013-2025 Forslag 2015 Offentlighedsperioden Lokalplanforslaget er offentligt

Læs mere

Stationsområdets nordlige del, Køge

Stationsområdets nordlige del, Køge Lokalplan 1049 Stationsområdets nordlige del, Køge Tillæg nr. 14 til Køge Kommuneplan 2013-2025 2015 2 Indhold Lokalplan 1049 Stationsområdets nordlige del, Køge Redegørelse Lokalplanens formål og baggrund

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st.

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej BILAG TIL MØDE I: HR 28.11.2006, pkt. 4 Forslag november 2006 Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej Forslag, november 2006 T:\BD Sag\Bilag\HR 2006-11-28 Tilæg 1 til lokalplan

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 40 for et område ved Søndergade i Vamdrup Redegørelse Vamdrup Kommune Del af centerområde Beliggende: Lokalplanen omfatter et område på 2300 m 2, beliggende ved Søndergade

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by

Forslag til. Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by Forslag til Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by Forslag til kommuneplantillæg Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt fra den

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25

Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25 Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25 Formålet med lokalplan 1071 er at muliggøre Køge Idrætspark, som omfatter modernisering af Køge Stadion og etablering af nye faciliteter samt mulighed for

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE G S3Q.0 O"* ti":- M,»«, ro CM UJ»" - CM O O SØHOLM ARKJTEKTERNE PAR, NØRREGADE 11, 7100 VEJLE PERSPEKTIV SET FRA HAVEN Tillæg til kommuneplan 1997-2008 Anmelder: og Lokalplan nr. 46 for

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

FORSLAG TIL. LOKALPLAN C PrÕstŒ Bymidte - Bebyggelsesprocenter Februar AFDELING FOR PLAN OG BY vordingborg.dk

FORSLAG TIL. LOKALPLAN C PrÕstŒ Bymidte - Bebyggelsesprocenter Februar AFDELING FOR PLAN OG BY vordingborg.dk FORSLAG TIL LOKALPLAN C 16.00.02 PrÕstŒ Bymidte - Bebyggelsesprocenter Februar 2017 AFDELING FOR PLAN OG BY vordingborg.dk Kommune- og lokalplaner Indeværende forslag er offentliggjort på kommunens hjemmeside

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE STENFISKERKAJEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. oktober 2010 Offentliggjort den 20. oktober 2010 2 Luftfoto forside - Copyright

Læs mere

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03 TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE 19.01.B04 OG 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2012 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

Rammeområde Nrl.B.2 Boligområde Nr. Lyndelse FORSLAG

Rammeområde Nrl.B.2 Boligområde Nr. Lyndelse FORSLAG Tillæg nr. 11 til kommuneplan 2009 Rammeområde Nrl.B.2 Boligområde Nr. Lyndelse FORSLAG Offentlighedsperiode Forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009 er i offentlig høring fra den 19.06.2012 til

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej.

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 010 - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Offentligt fremlagt i perioden den 11. november 2008 til og med den 6. januar

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 68 til Rammeområder 81.C3 Centerområde ved Nørregade og Bredgades nordlige del og 81.BL1 Blandet bolig og erhvervsområde ved Bødkervej Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Bykernen i Nyborg Nørregade 25-37 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN Sct. Nicolaj Skole nord og syd

LOKALPLAN Sct. Nicolaj Skole nord og syd LOKALPLAN 3-11.7 Sct. Nicolaj Skole nord og syd KØGE KOMMUNE 1995 LOKALPLAN 3-11.7 Sct. Nicolai skole nord og syd. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Illustrationsplan; eksisterende forhold... 2 Redegørelse...

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Centerområde ved Hovedgaden Agerskov 420.71.5 420.71.4 420.51.2 420.41.1 420.11.3 420.51.1 420.11.2 420.11.1 420.71.3 420.31.7 420.11.5 420.71.2

Læs mere

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 23. september 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Tillæg til Lokalplan 132 for Vor-Frue kirke Karreen. Lokalplan 132, tillæg 1 /forslag

Tillæg til Lokalplan 132 for Vor-Frue kirke Karreen. Lokalplan 132, tillæg 1 /forslag Tillæg til Lokalplan 132 for Vor-Frue kirke Karreen Lokalplan 132, tillæg 1 / Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 7 Kommuneplan 7 Byplanvedtægt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan 98 er i høring

Forslag til lokalplan 98 er i høring Herlev Bygade 90 2730 Herlev 13. januar 2015 Journalnr. 163-2014-23143 Forslag til lokalplan 98 er i høring Kommunalbestyrelsen i Herlev Kommune har den 10. december 2014 vedtaget at sende forslag til

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 268 Område til butikker ved Vestergade / Vestre Boulevard i Grindsted

Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 268 Område til butikker ved Vestergade / Vestre Boulevard i Grindsted Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 268 Område til butikker ved Vestergade / Vestre Boulevard i Grindsted November 2016 Forord Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Forslag til Tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- X. XXXXX 2016 FORORD

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område.

I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN NR. 308 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED GLADGÅRDEN I LYNGE. I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2

Læs mere

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum.

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum. B E K E N D T G Ø R E L S E Forslag til lokalplan 23 samt forslag til Kommuneplantillæg 10 Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har den 26. juni 2013 vedtaget at udsende ovenstående planforslag i offentlig

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Indre By, Esbjerg. Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet

Indre By, Esbjerg. Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet Lokalplan 01-010-0018 Indre By, Esbjerg Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet Oplæg af 10/9 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for

Læs mere

Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål

Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål v. Strandvejshotellet, Hals HALS KOMMUNE SEP. 2000 ν SKOVSGÅRDSVEJ STRANDVEJEN DEGNELODDEN SKOLESTIEN 2 6 3 3 0 2 4 14 16 1 4 33 35 26 2 1 3 18 5 7 7

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 607. P-huset ved Rosenørnsgade. Randers Kommune. Lokalplanforslag 607

Forslag til LOKALPLAN 607. P-huset ved Rosenørnsgade. Randers Kommune. Lokalplanforslag 607 Forslag til LOKALPLAN 607 P-huset ved Rosenørnsgade Randers Kommune INDHOLD Høringsperiode minimum 8 uger fra offentliggørelsen af lokalplanen. Vejledning om lokalplanen Lokalplanens retsvirkninger herfra

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ Blåvandvej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF 05.01.C06 TIL BLÅVANDVEJ ENKELTOMRÅDE 05.01.C06 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MARTS 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette kommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008.

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. LOKALPLAN NR. 37, 2008. Plejeboliger i Rødvig FORSLAG OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. Stevns Kommune Lokalplan 37, 2008 Plejeboliger i Rødvig Indledning Denne Lokalplan

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

B æks tien. Område. Kommuneplantillæg

B æks tien. Område. Kommuneplantillæg H olbæ k moto pv e j K a ller u B æks tien Område 3831 r v e je n Kommuneplantillæg Tillæg nr 19 til Kommuneplan 2014 U Indledning Kommuneplanen revideres hvert fjerde år. Hvis der i den mellemliggende

Læs mere

PLAN ERHVERV. Juni Forslag. Lokalplan nr Perron 1, Slagelse Station

PLAN ERHVERV. Juni Forslag. Lokalplan nr Perron 1, Slagelse Station PLAN ERHVERV Juni 2010 Forslag Lokalplan nr. 1091 Perron 1, Slagelse Station HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg Forslag til lokalplan F113 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 F Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 OFFENTLIG HØRING

Læs mere