Selvstyrende teams i SCS - en fõlles forståelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selvstyrende teams i SCS - en fõlles forståelse"

Transkript

1 Selvstyrende teams i SCS - en fõlles forståelse 2. del At være selvstyrende er vel i al sin komplekse enkelthed at turde stole på sin egen dømmekraft... og herunder at bruge ansvarligheden, fagligheden, etikken, samarbejdet, engagementet, sin sunde fornuft og ikke mindst handlekraft som redskaber til at løse opgaven ud fra de givne vilkår både individuelt og i fællesskab.. og så naturligvis selv opsøge hjælp, hvis man alligevel kommer i tvivl! Eddie Olsen, Centerleder

2 Forord Denne 2. del af den fælles forståelse beskriver, hvordan vi vil gribe den nye organisering an, hvorimod 1. del viser, hvordan vi forstår selvstyrende teams i SCS. I denne del tydeliggøres de ansvars- og opgaveområder, som både ledere og teams har. Herudover beskrives en ny rollefordeling, som fordeler de forskellige ansvars- og kompetenceområder internt i centrets teams. Teams i SCS skal arbejde udfra en teamaftale mellem leder og teammedlemmer, som tydeliggør mål og forventninger og på den måde skaber en ramme og en retning for teamets arbejde. Processen med at etablere centrets teams og implementere de nye arbejdsmetoder og ansvarsfordelinger vil blive understøttet af en række sparringsmøder og konsulentbistand fra centrets HR-psykolog. Side 2/10 Teammedlemmernes fælles ansvarsområder og opgaver I teamet eksisterer en række fælles grundlæggende ansvarsområder og opgaver, som alle teammedlemmer i udgangspunktet har opmærksomhed på. Der er her tale om teamets basisopgaver. Faglig opgaveudførelse Alle i teamet er udførende af det dag-/døgnlige recovery-støttende arbejde i tilbuddet, herunder: at yde en løbende, koordineret, relationel og recovery-støttende indsats til den enkelte borger i tilbuddet på en måde, der passer til konteksten at støtte den enkelte borger i dennes recovery-proces med afsæt i det pædagogiske handleplansarbejde. at skabe et positivt, involverende og understøttende pårørende- og netværkssamarbejde omkring borgerne, hvor det er muligt. kontinuerligt at dokumentere observationer og indsats i tilbuddet med de tilhørende dokumentationsredskaber. at tilrettelægge individuelle og fælles udviklende aktiviteter for teamets/tilbuddets borgere henover året ud fra teamets aktivitetsbudget. at skabe et positivt ladet og konstruktivt samarbejde med alle samarbejdspartnere, aktører og interessenter Medsikring Alle er medsikrende for, at teamet fungerer, løser sin opgave og når sine mål ud fra følgende: kontinuerligt at sikre, at de definerede roller i teamet er besat, tydelige og fungerer, så teamets vilkår for opgaveløsningen er på plads. Sikre at teamet fungerer og når sine mål, også selvom de valgte ansvarlige er fraværende eller ikke fungerende. koordinere og planlægge samarbejdet i den daglige praksis og på de angivne teammøder. søge og dele relevant og nødvendig viden, erfaring og information, som understøtter teamets daglige arbejde og udvikling. skabe et anerkendende, professionelt og understøttende samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere og interessenter. søge og bidrage til det gode, koordinerede og energigivende teamsamarbejde ud fra de fælles værdier for samarbejdet. At arbejde fælles for, at resultatet af teamsamarbejdet er større end summen af enkeltpræstationerne.

3 Sparring Alle er hinandens potentielle sparringspartnere i teamet ud fra det, der giver mening og er understøttende. Dermed er en del af opgaven i teamet at forholde sig til hinandens praksis og løbende at være nysgerrige på hinandens og teamets arbejde, præstationer, samarbejde og trivsel. Udvikling Alle skal indgå i organisationens udviklingsaktiviteter og bidrage til at kvalificere både den faglige indsats og den organisatoriske udvikling, herunder f.eks. evalueringer og resultatmålinger, arbejdet med særlige indsatsområder, div. udviklingsprojekter, teamudvikling mm. Side 3/10 Roller i det selvstyrende team I de selvstyrende teams har hvert teammedlem særlige ansvars- og kompetenceområder fordelt i roller. For denne rollefordeling gælder: I det selvstyrende teams kan hvert teammedlem have en eller flere roller En rolle vil sige, at man som teammedlem har et særligt ansvars- og opgaveområde og dermed kompetence til at sikre, at opgaven bliver løftet i teamet Der fungerer som minimum fire fastlagte og definerede roller i teamet, som hele teamet understøtter og sikrer, er besat og fungerer De enkelte teams kan også definere andre roller afhængig af lokale behov og ønsker Der kan godt være flere om den samme rolle eller en medarbejder kan have flere roller dette afhænger af teamets opgaver og antallet af medarbejdere, dog er der en person, der er hovedansvarlig At være ansvarlig for et område er ikke nødvendigvis det samme som at være udførende på området det kan sagtens være andre, der udfører opgaverne, men den ansvarlige sikrer, at opgaven bliver løst Teamet afgør selv, hvem i teamet, der besætter de enkelte roller, bortset fra koordinatorrollen Koordinatorrollen er også den eneste rolle, som kan servicere flere teams. En koordinator, der servicerer flere teams, deltager i disse teams teammøder, men koordinatoren selv tilhører ét team, hvor denne har pædagogiske opgaver og indgår i en vagtplan. Det er altså ikke alle teams, der har sin egen koordinator.

4 Der kan i nogle tilfælde være tale om roller, der er nye for teamet. Roller (og ansvarsområder), som før har ligget hos lederen og nu lægges ud i de selvstyrende team. De fire fastlagte roller, som hvert team skal sikre er besat og understøttet, er: Teamdokumentar Teamdokumentaren har kompetence til særligt at sikre, at der foregår en relevant og, understøttende og kvalitativ dokumentation af observationer og indsats i tilbuddet, herunder: opsøgende sparring på det individuelle og fælles skriftlige arbejde i tilbuddet. F.eks. skriftligt arbejde om borgeren, om tilbuddets indsats og metoder o. lign. yde rådgivning og vejledning til teammedlemmer omkring dokumentationens kvalitet og udtryk sikre, at der er orden og overskuelighed i borgermapper, drev på PC o.lign. sikre, at opslag, referater og andre aftalelignende dokumenter har et relevant fagligt, juridisk og etisk niveau (jf. udmeldinger om aftaler i SCS) Side 4/10 Teammødeleder Teammødelederen har kompetence til særligt at sikre, at teammøderne gennemføres systematisk, målrettet, og at der træffes konsensusbeslutninger på møderne, herunder: sikre, at der er udarbejdet dagsorden for teammøderne sikre, at møderne afvikles så målrettet og kvalitativt som muligt. At der træffes konsensusbeslutninger på mødet sikre, at der udarbejdes referat for møderne sikre, at mødetidspunkter er tydelige for teamet Teamkoordinator Afhængig af den lokale kontekst kan koordinatoren i nogle tilbud servicere flere teams det er altså ikke nødvendigvis alle teams, der har sin egen koordinator. Teamkoordinator har særligt ansvar for: at sikre, at tilbuddet og samarbejdspartnere generelt oplever koordinatorfunktionen tilstede i dagtimerne på hverdage at sikre, at tilbuddets vagtplan er tydelig og dagligt sammenhængende, tilbyde at omlægge vagter i forhold til behov, i samspil med leder at administrere afsp., FO-dage, tjenestefrihed, afvikling af (godkendt) ferie o. lign. i overensstemmelse med tilbuddets ramme og kollegaernes ønsker. Sikre, at vagtplanen og omlægninger løbende overholder de overenskomstmæssige varsler. løbende indberetning af kollegaernes afvigelser fra grundvagtplanen i KMD-vagtplan sikre, at der indkaldes vikarer i relevant og understøttende omfang i forhold til tilbuddets behov og i samspil med leders udmeldinger om vikarforbrug. Når koordinator ikke er tilstede, sikrer de vagthavende medarbejdere relevant vikarindkaldelse. at være kommunikationsled ind til Myndighed, CHS, her-

5 under at sikre, at henvendelser/materiale fra kontaktpersoner for de enkelte borgere bringes/sendes/mailes til Myndighed med et fagligt og professionelt udtryk. Hvis Myndighed kommunikerer tilbage til koordinator, bringes materialet straks til den/de involverede medarbejder(e). at indarbejde det månedlige sygefravær i den lokale sygefraværstatistik i forbindelse med arbejdet med indberetning af afvigelser fra grundplanen. Den månedlige sygefraværsstatistik viderebringes ligeledes til centerstatistikken. Side 5/10 Teamøkonom Praktikvejleder Eventuelt praktiske ansvarsområder, som er lokalt afstemt Teamøkonomen har kompetence til særligt at sikre, at teamets tildelte budgetramme planlægges og anvendes med tydelighed, så aktivitetsmulighederne understøtter teamets individuelle og fælles relationsarbejde, herunder: sikre, at teamets økonomiske ramme løbende er tydelig for teamet og tilbuddet, bl.a. på teammøder føre løbende regnskab med teamets aktiviteter og inventarindkøb ansvarlig for at der udarbejdes en årsplanlægning af aktiviteter og inventarindkøb i 1. kvartal af budgetåret. Den valgte ansvarlige har kompetence til at sikre, at den studerende, eleven eller praktikanten får de bedst mulige vilkår for at gennemføre praktikperioden i tilbuddet/teamet og at koordinere med kollegaerne i forhold til dette, herunder bl.a.: holde formøde med praktikanten og skolen introducere tilbuddets arbejde for praktikanten udarbejde relevant vagtplan for/med praktikanten støtte praktikanten til at udarbejde og gennemføre målsætning for praktikken. evaluere og godkende praktikforløbet (.. også midtvejs) De ansvarshavende, som teamet evt. vælger for særlige praktiske områder (f.eks. biler, værktøj, udenoms-/fællesarealer, lokale udlægskasser, egenkontrol i køkken, medicinhåndtering eller lign.) har kompetence til særligt at sikre, at disse praktiske ansvarsområder administreres, så det understøtter teamets og evt. tilbuddets arbejde.

6 Ledelsens ansvarsområder og opgaver Coaching og motivationsledelse Ansvar for løbende at coache og motivere teamet såvel som de enkelte medarbejdere, herunder at: støtte til udvikling af teamredskaber hos medarbejderne se på og arbejde med kommunikation, forståelser og normer i teamet mhp. at skabe et fælles ståsted understøtte, udfordre, anerkende og facilitere udviklingsog læreprocesser i teamet, forstærke engagement, forpligtelse og tillid hos medarbejderne såvel enkeltvis, som team og samtidig forstærke opbygningen af gensidig afhængighed i teamet vise retning uden at dirigere - give rum og ansvar uden at abdicere/træde tilbage holde målsætningen for den fælles opgave relevant og meningsfuld for teammedlemmerne følge op på præstationerne skabe mulighed for gode kommunikations- og refleksionsrutiner Side 6/10 Personaleledelse Bl.a. ansvar for udviklingssamtaler, omsorgs- og sygefraværssamtaler, tjenstlige samtaler, ansættelser, afskedigelser, konfliktsamtaler og -møder, relevant formidling til medarbejderne, evt. pålæg af tjeneste mm. Faglig ledelse Bl.a. ansvar for opgavekontrol, opgavesparring, visitation, relevante fag/samarbejdsmøder, opgaveprioritering, sikre at grundvagtplan hænger sammen med den pædagogiske ramme i tilbuddet, deltagelse i den faglige supervision ved behov. Økonomisk ledelse Bl.a. ansvar for og styring af tilbuddets samlede økonomi, ressourcestyring, forhandlinger med fagforbund, økonomimøder. Administrativ ledelse Bl.a. ansvar for, at tilbuddets samlede administration og dokumentation fungerer og lever op til de gældende krav og forventninger, behandling af klager Strategisk ledelse Bl.a. ansvar for, at tilbuddets vision og målsætninger er tydeligt beskrevet og implementeret i tilbuddets bevidsthed og arbejde, sætte nye mål, medledelse af hele organisationens udvikling. Mødeledelse Bl.a. ansvar for at skabe en understøttende og systematisk mødestruktur på ledelsesområdet samt at varetage personalemøder, MED-møder samt div. relevante opgave- og samarbejdsmøder. Udviklingsledelse Bl.a. ansvar for at iværksætte relevante og understøttende

7 udviklingstiltag i tilbuddet, iværksætte pædagogiske dage/temadage o. lign., facilitering af innovation og kreativitet, Driftsledelse Bl.a. ansvar for godkendelse af ferieplanlægning, evt. pålæg af tjeneste, sikring af tilbuddets fysiske rammer, ressourceforbrug mm. Side 7/10 Kommunikationsledelse Bl.a. ansvar for relevant informationsflow i tilbuddet/ organisationen, skriftlig og mundtlig formidling i interne og eksterne sammenhænge.

8 Teamaftale Indledning I SCS vil vi udarbejde en skriftlig teamaftale mellem hvert team og lederen. I Slagelse Kommune bruges et sådant skriftligt redskab på flere forskellige niveauer. Mellem de politiske udvalg og fagcentercheferne findes en udviklingsaftale. Mellem fagcentercheferne og virksomhedslederne findes en virksomhedsaftale. I vores tilfælde drejer det sig om en udviklingsaftale mellem det politiske udvalg Udvalg for Handicap og Socialpsykiatri og fagcenterchef Poul Bjergved. Og en virksomhedsaftale mellem Poul Bjergved og centerleder Eddie Olsen. Side 8/10 Fagudvalg Direktion Udviklingsaftaler Centerchef Virksomhedsaftaler Virksomhedsleder I SCS vil vi forlængelse heraf udarbejde en teamaftale mellem hvert team og teamets leder. Formålet med en teamaftale er at skabe en ramme for teamets arbejde. Heri opstilles tydelige mål og forventninger for såvel teamets basisopgave som mål for tilbuddets udvikling. Herved sikres det, at der er sammenhæng mellem kommunens politiske visioner og mål indenfor socialpsykiatrien og vores konkrete arbejde i SCS. Teamaftalen er et dialogværktøj, der bruges, når målene for tilbuddets udvikling opstilles, til justering af basisopgaven og til at følge op på, hvilken effekt udviklingsmålene har haft. Aftalerne evalueres minimum en gang årligt, hvor vi i fællesskab genformulerer mål, evaluerer, samler op og koordinerer tiltag og aktiviteter fremover. Brug af teamaftaler kan på denne måde både være med til at sikre, at de politiske og faglige indsatsområder konkretiseres med tydelige mål og forventninger til os som udførere. Teamaftaler kan også bruges til at tydeliggøre teamets handlefrihed indenfor de givne rammer. (skabelon til teamaftale ligger på t-drevet til elektronisk udfyldelse)

9 Hvem er aftalens parter? navn på det pågældende team og nærmeste leder Side 9/10 Området og opgaver. tilbuddet omfatter. Hvilken type indsats? Hvilken type borgere? Hvor mange? Hvilke basisopgaver varetager tilbuddet? Ressourcer. Aktivitets- og inventarbudget, evt. fysiske rammer Roller. Hvem har hvilke af de fastdefinerede roller eventuelle andre roller. Lederens rolle udover den generelle lederrolle, har lederen særlige fokusområder?... Årets gang. Årets gang / Årshjul hvad sker der hvornår borgeraktiviteter, personaleaktiviteter, evalueringer, kurser og hvem er ansvarlige for, hvad.. Udviklingstendenser og overordnede udviklingsmål for tilbuddet er der nogle særlige områder indenfor tilbuddets rammer, der skal udvikles?... Eller skal der foretages udvidelse af selve tilbuddet? Hvordan, hvorledes og hvornår?... Udviklingsmål: 1 Indsatsområde: Mål: Succeskriterier: Evaluering: (hvilket område skal der udvikles indsats på?) (hvilke mål har denne udvikling?) (hvad skal der være sket for, at vi kan se, vi har levet op til de mål) (hvordan og hvornår undersøger vi om indsatsen lever op til vores mål?) (Indsæt nyt udviklingsmål ved at fremhæve de 5 ovenstående rækker (fra udviklingsmål til evaluering) og sæt dem ind i her)

10 Evaluering Tidspunkt for evaluering af aftalestyringen hvem er ansvarlig for at det sker Side 10/10 Underskrifter Centerleder: Nærmeste leder: Teammedlemmer: (Indsæt nyt teammedlem ved at fremhæve rækken (Teammedlem:) og sæt det ind i her)

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning

Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Ortopædisk Genoptræningscenter Århus Kommune Et udviklingsprojekt i Genoptræningscentret,

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Giv en mand en fisk og han har mad i dag. Lær ham at fiske og han har mad for livet.

Giv en mand en fisk og han har mad i dag. Lær ham at fiske og han har mad for livet. Klub 144 Udviklingsplan 2010 Giv en mand en fisk og han har mad i dag. Lær ham at fiske og han har mad for livet. Fritids og ungdomsklubben 144 Bagsværdvej 144 A 2800 Lyngby E-mail: Klub144@gladsaxe.dk

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere