Anvendt regnskabspraksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anvendt regnskabspraksis"

Transkript

1 Dato: Ver: 1 af 1 Bilag 2 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Djursland Madservice I/S aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder samt interessentskabskontrakt mellem Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune. Rapporteringsvaluta Årsrapporten aflægges i danske kroner. Valutaomregning Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster. Offentlige tilskud Offentlige tilskud givet til dækning af omkostninger indregnes i resultatopgørelsen, når det er sandsynligt, at alle betingelser for opnåelse af tilskuddet bliver opfyldt. Tilskud, der skal tilbagebetales under visse omstændigheder, indregnes kun i det omfang, de ikke forventes tilbagebetalt. Tilskud ydet til køb af aktiver modregnes i kostprisen for aktivet. Selskabsskat Interessentskabet er ikke skattepligtigt. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Indtægter ved salg af færdigvarer indgår i nettoomsætningen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter. Andre driftsindtægter og -omkostninger Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, ydelser på operationelle leasingkontrakter mv. Af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger omfatter af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen baseret på følgende vurdering af brugstiderne og scrapværdierne: 1

2 Dato: Ver: 1 af 1 Bilag 2 Brugstid Scrapværdi Erhvervede immaterielle rettigheder 7år 0% Grunde og bygninger 40 år 0-15% Produktionsanlæg og maskiner år 0% Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-10 år 0% Fortjeneste eller tab ved afhændelse af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta samt amortisering af realkreditlån. Balancen Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver omfatter andre erhvervede rettigheder og måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der foretages nedskrivningstest på erhvervede immaterielle anlægsaktiver, såfremt der er indikationer for værdifald. Nedskrivningstesten foretages for hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Aktiverne nedskrives til det højeste af aktivets eller aktivgruppens kapitalværdi og nettosalgspris (genindvindingsværdi), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver omfatter grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar. Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Materielle anlægsaktiver, som er leasede og opfylder betingelserne for finansiel leasing, behandles efter samme retningslinjer som ejede aktiver. Kostprisen for finansielt leasede aktiver måles til det laveste beløb af anskaffelsespriserne ifølge leasingkontrakterne og nutidsværdien af leasingydelserne, opgjort på basis af leasingkontrakternes interne renter. Der foretages nedskrivningstest på materielle anlægsaktiver, såfremt der er indikationer for værdifald. Nedskrivningstesten foretages for hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Aktiverne nedskrives til det højeste af aktivets eller aktivgruppens kapitalværdi og nettosalgspris (genindvindingsværdi), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Finansielle værdipapirer Værdipapirer, som virksomheden planlægger at beholde til udløb, måles til amortiseret kostpris opgjort på basis af den effektive rente på anskaffelsestidspunktet. Kursregulering indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Andre værdipapirer og kapitalandele måles til kursværdien på balancedagen, såfremt de er børsnoterede, eller en anslået dagsværdi, 2

3 Dato: Ver: 1 af 1 Bilag 2 såfremt de ikke er børsnoterede. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af FIFO-princippet eller til nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere. Råvarer og hjælpematerialer måles til kostpris, hvilket omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Varer under fremstilling og fremstillede færdigvarer måles til fremstillingspris, der indbefatter medgået materialeforbrug og direkte lønomkostninger. Handelsvarer måles til kostpris, hvilket omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg mv. måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Egenkapital Egenkapitalen er fordelt på interessenter i henhold til den enkelte kommunes indbetaling af basisydelser. Årets resultat fordeles i forhold til basisydelsen. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser, omstruktureringer mv. Hensatte forpligtelser indregnes, når virksomheden på balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse vil medføre et forbrug af virksomhedens økonomiske ressourcer. Hensatte forpligtelser, som forventes indfriet senere end et år fra balancedagen, måles til nutidsværdien af de forventede betalinger. Andre hensatte forpligtelser måles til nettorealisationsværdi. Leasingforpligtelser Leasingforpligtelser måles til nutidsværdien af de resterende leasingydelser inkl. en eventuel garanteret restværdi baseret på de enkelte leasingkontrakters interne rente. Finansielle gældsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Rentebærende gæld måles efterfølgende til amortiseret kostpris opgjort på basis af den effektive rente på låneoptagelsestidspunktet. Anden gæld måles efterfølgende til amortiseret kostpris svarende til den nominelle restgæld. Prioritetsgæld Prioritetsgæld indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger og måles efterfølgende til amortiseret kostpris opgjort på grundlag af den effektive rente på låneoptagelsestidspunktet. Andre gældsforpligtelser 3

4 Dato: Ver: 1 af 1 Bilag 2 Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, som i al væsentlighed svarer til dagsværdien. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i efterfølgende regnskabsår. 4

5 Norddjurs Kommune Dato: JDP Bilag - valg af udbudsform 1 udbud af ingeniør og arkitektydelser Et EU-udbud er et stort og meget tidskrævende arbejde. En sådan proces vurderes at tage mindst 70 dage - mindst 14 dage til udarbejdelse af selve udbudsmaterialet, 52 dage til selve udbudsprocessen samt 4 dage til vurdering af de indkomne tilbud. Det skal bemærkes, at der ud over de mindst 70 dage - også skal indregnes tid til politisk behandling samt standstill periode på 10 dage. Gennemførelse af et EU-udbud vil medføre, at det planlagte ibrugtagningstidspunkt for det nye køkken forskydes med 3-4 måneder således, at de to kommuner ikke kan opnå hele den forventede driftsbesparelse i Som et alternativ til et EU-udbud kan de to kommuner anvende de af SKI (Staten og Kommunernes Indkøbs Service) indgåede rammeaftaler på rådgivende ingeniørarbejde. Det kan oplyses, at SKI på baggrund af et afholdt EU-udbud har indgået aftale med 10 rådgivende ingeniørfirmaer, hvoraf en del har stor erfaring med opførelsen af produktionskøkkener. Ved anvendelse af en SKI rammeaftale er der mulighed for efter en direkte forhandling med de godkendte firmaer, at indgå en aftale om opgaveløsningen, uden at der skal afholdes et forudgående EU-udbud. Anvendes en SKI rammeaftale kan processen i forbindelse med valg af rådgiver forkortes til ca. 14 dage. Denne tidsperiode skal anvendes til at definere det rådgivende arbejde samt til at gennemføre forhandling med det valgte ingeniørfirma. 2 udbud af anlægsopgave Med henblik på, dels at give lokale byggefirmaer de bedste muligheder for at komme i betragtning til byggeopgaven, og dels for at opnå de laveste priser anbefales det, at byggeprojektet udbydes i fagenterpriser.

6 PCH/dha Ver. 5 af 5 FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Djurs Mad I/S

7 Indholdsfortegnelse 1. Konstitution Formanden og næstformanden Indkaldelse Bestyrelsens arbejde Dagsorden Beslutningsdygtighed og stemmeflerhed Inhabilitet Forhandlingsprotokol Ledelsen af Interessentskabet Årsrapportens udarbejdelse Revisionen Bestyrelsesmedlemmers ligestilling Information til medarbejderne Hemmeligholdelse og tilbagelevering af materiale Udlevering af forretningsordenen Ændringer i forretningsorden

8 Denne forretningsorden er oprettet for bestyrelsen i Djurs Mad I/S (i det følgende benævnt Interessentskabet ) CVR-NR. *. 1. Konstitution 1.1 Umiddelbart efter gennemførelsen af udpegning til bestyrelsen afholder den nyvalgte bestyrelse møde for at konstituere sig. 2. Formanden og næstformanden 2.1 Formanden for bestyrelsen udpeges af interessenterne i henhold til bestemmelsen herom i interessentskabskontraktens punkt 5.5. Formanden forestår indkaldelse til bestyrelsens møder samt leder forhandlingerne under disse. I tilfælde af, at formanden må melde forfald, træder næstformanden i formandens sted. 3. Indkaldelse 3.1 Bestyrelsen afholder møder mindst en gang hvert kvartal og i øvrigt efter formandens bestemmelse. Et medlem af bestyrelsen eller lederen af køkkenet kan forlange, at der indkaldes til bestyrelsesmøde. 3.2 Berammelse af efterfølgende bestyrelsesmøder sker så vidt muligt under sidste punkt på dagsordenen for et bestyrelsesmøde. 3.3 Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 7 dages varsel. Varslet kan dog afkortes af formanden, når særlige forhold gør det nødvendigt. 3.4 Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og de til brug for bestyrelsens behandling af de enkelte sager nødvendige skriftlige materialer. 4. Bestyrelsens arbejde 4.1 Bestyrelsen skal i sit arbejde til stadighed være opmærksom på interessentskabskontraktens bestemmelser og påse, at de beslutninger, der træffes i bestyrelsen og af interessenterne i øvrigt, er i overensstemmelse med interessentskabskontrakten. 3

9 4.2 Lederen af køkkenet har ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsens møder medmindre bestyrelsen i et enkelt tilfælde træffer anden bestemmelse. 4.3 Interessentskabets revisor har ret til at deltage i bestyrelsesmøder under behandlingen af årsrapporten m.v., der påtegnes af revisor. Revisor har pligt til at deltage, såfremt blot et bestyrelsesmedlem anmoder derom. 4.4 Bestyrelsen kan vælge, at en repræsentant for den Interessent, der er udpeget til at yde bistand vedrørende budget, regnskab og lønadministration mv. til den daglige ledelse deltager ved bestyrelsens møder. 5. Dagsorden 5.1 Dagsorden for ordinære bestyrelsesmøder skal mindst indeholde følgende punkter: Forelæggelse af forhandlingsprotokol med det sidste referat indført samt tiltrædelse af dette referat, jf. punkt Gennemgang af et siden afholdelse af sidste bestyrelsesmøde udfærdiget perioderegnskab/oversigt over driftsresultatet i Interessentskabet tillige med budgettet for den pågældende periode samt angivelse af budgetafvigelse Forelæggelse af revisionsprotokollen Orientering fra lederen af køkkenet i den forløbne periode, herunder oplysning om: Markedsforhold. Økonomiforhold, herunder Interessentskabets likviditet, seneste måneds- og kvartalsbalance. Redegørelse for igangværende forhandlinger. Hvad der i øvrigt er passeret af interesse for bestyrelsen Stillingtagen til, om Interessentskabets kapitalberedskab er forsvarligt i forhold til Interessentskabets drift, herunder Interessentskabets aktuelle likviditets- og finansieringsmæssige forhold og fremtidige behov Fremsendte forslag Eventuelt. 4

10 6. Beslutningsdygtighed og stemmeflerhed 6.1 Formanden leder møderne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsens medlemmer er til stede. 6.2 Det tilstræbes, at så vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer gives adgang til at tilkendegive deres mening om et givent forslag i bestyrelsen, forinden der træffes beslutning. En sådan tilkendegivelse af et bestyrelsesmedlems mening kan enten ske mundtligt på bestyrelsesmødet, eller hvis et medlem er forhindret i at give møde ved et skriftligt indlæg til bestyrelsen, ved mundtlig drøftelse forud for mødet med formanden eller næstformanden for bestyrelsen, eller på anden tilsvarende måde. Denne bestemmelse kan imidlertid ikke over for en beslutningsdygtig bestyrelse påberåbes til støtte for, at beslutning om et givent emne skal udskydes til et senere bestyrelsesmøde med henvisning til, at et eller flere bestyrelsesmedlemmer ikke har tilkendegivet deres mening. 6.3 Kan der ikke i bestyrelsen opnås enighed om de der behandlede anliggender, afgøres disse ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog punkt 1.1. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget, jf. interessentskabskontraktens punkt Det følger af interessentskabskontraktens punkt 6, at en række beslutninger kun kan vedtages, såfremt der er tilslutning hertil fra 3/4 af bestyrelsens medlemmer samt at en række øvrige beslutninger kun kan træffes ved enighed blandt interessenterne. 6.5 Er samtlige bestyrelsesmedlemmer enige derom, kan et bestyrelsesmøde ved formandens foranstaltning etableres som telefonmøde, videokonference eller på anden tilsvarende vis, særligt hvis hastende beslutninger er fornødne, eller hvis det findes at være vigtigt, at bestyrelsesmedlemmer, der ellers ikke ville kunne være til stede, deltager i mødet. Mødet skal protokolleres som alle andre møder, jf. punkt Er alle bestyrelsesmedlemmer enige derom, og findes det hensigtsmæssigt, kan der ved formandens foranstaltning træffes beslutninger i form af mails, sms eller skriftlig cirkulationsbeslutning. Materialet i form af mails, sms eller som skriftligt cirkulationspost, skal hvis muligt indhæftes som bilag i forhandlingsprotokollen. 5

11 7. Inhabilitet 7.1 Et bestyrelsesmedlem eller lederen af køkkenet må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftale mellem Interessentskabet og den pågældende selv eller søgsmål mod den pågældende selv eller aftale mellem Interessentskabet og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis den pågældende, for eksempel som repræsentant for en bestemt interessegruppe, har en væsentlig interesse deri, som kan være stridende mod Interessentskabets. 7.2 Bestemmelsen i punkt 7.1 er ikke til hinder for, at de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af Norddjurs Kommune, kan deltage i behandlingen af spørgsmål vedrørende Interessentskabets samarbejde med Norddjurs Kommune, henholdsvis at de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af Syddjurs Kommune, kan deltage i behandlingen af spørgsmål vedrørende Interessentskabets samarbejde med Syddjurs Kommune. 7.3 Bestyrelsen skal godkende eventuelle aftaler mellem bestyrelsesmedlemmer eller lederen af køkkenet og Interessentskabet og aftaler mellem Interessentskabet og tredjemand, hvori bestyrelsesmedlemmer eller lederen af køkkenet måtte have en væsentlig interesse, der kan være stridende mod Interessentskabets. 7.4 Bestyrelsesmedlemmer og lederen af køkkenet må ikke disponere på en sådan måde, at dispositionen er åbenbart egnet til at skaffe en enkelt interessent eller andre en utilbørlig fordel på den anden interessents eller Interessentskabets bekostning. Tilsvarende må de heller ikke efterkomme beslutninger truffet af interessenterne eller beslutninger af andre organer med tilknytning til interessentskabet, for så vidt beslutningen måtte være ugyldig som stridende mod lovgivningen eller interessentskabskontrakten. 8. Forhandlingsprotokol 8.1 Formanden drager omsorg for, at der føres en forhandlingsprotokol. Lederen af køkkenet eller en dertil udpeget og bemyndiget sekretær forestår det praktiske arbejde med at føre forhandlingsprotokollen og dermed udarbejde referat af bestyrelsesmøderne. 8.2 Af forhandlingsprotokollen skal fremgå: Tid og sted for mødet. 6

12 8.2.2 Hvem har deltaget i mødet Dagsorden for mødet Referat af de stedfundne forhandlinger og tagne beslutninger Tid og sted for kommende bestyrelsesmøder Hvem der har ført protokollen. 8.3 Referat af mødet tilstilles formanden til godkendelse senest 8 dage efter mødets afholdelse og udsendes til bestyrelsesmedlemmernes godkendelse så vidt muligt 8 dage efter formandens godkendelse. 8.4 Referatet af et møde forelægges til godkendelse og underskrivelse som det første punkt på dagsordenen på det efterfølgende bestyrelsesmøde, jf. punkt Forhandlingsprotokollen underskrives af bestyrelsens medlemmer. Medlemmer, der ikke har deltaget i refereret møde skal i protokollen anføre, at de har læst referatet. 9. Ledelsen af Interessentskabet 9.1 Bestyrelsen og lederen af køkkenet forestår ledelsen af Interessentskabet. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisering af Interessentskabet. 9.2 Lederen af køkkenet varetager den daglige ledelse af Interessentskabet og skal derved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet, herunder anvisningerne i kontrakten mellem lederen af køkkenet og Bestyrelsen. 9.3 Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter Interessentskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne dispositioner kan lederen af køkkenet kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning - om fornødent gennem telefonmøde, telefoniske konsultationer eller på anden hensigtsmæssig måde - ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for Interessentskabet. Bestyrelsen skal i så fald snarest muligt underrettes om den trufne disposition. 9.4 Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter Interessentskabets forhold tilfredsstillende måde. Lederen af køkkenet skal sørge for, at 7

13 Interessentskabets bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde. 9.5 Bestyrelsen er forpligtet til at tage stilling til, om Interessentskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til Interessentskabets drift. 9.6 Bestyrelsen skal mindst en gang årligt drøfte og eventuelt revidere den for Interessentskabet lagte politik og strategi, således som denne kommer til udtryk i den for Interessentskabet udarbejdede forretningsplan. Bestyrelsen skal i forbindelse hermed påse, om den lagte politik og strategi fra lederen af køkkenet er søgt realiseret samt om fornødent korrigere og/eller supplere forretningsplanen. 9.7 Norddjurs Kommune yder bistand vedrørende budget, regnskab og lønadministration mv. til den daglidelse af Interessentskabet. 10. Årsrapportens udarbejdelse 10.1 Lederen af køkkenet udarbejder udkast til årsrapport med tilhørende ledelsesberetning Det af køkkenets leder udarbejdede udkast afgives herefter til den af interessenterne valgte revisor, punkt Ethvert bestyrelsesmedlem eller leder af køkkenet, der nærer nogen tvivl om en post på balancen eller resultatopgørelsen er pligtig af egen drift at søge tvivlen opklaret senest i det møde, hvor bestyrelsen og leder af køkkenet gennemgår regnskabsudkastet Den af bestyrelsen vedtagne og underskrevne årsrapport forelægges herefter med revisionens påtegning til godkendelse af interessenterne. 11. Revisionen 11.1 Bestyrelsen og køkkenets leder skal give revisor de oplysninger, som revisor anser for at være af betydning for bedømmelsen af Interessentskabet. Bestyrelsen og køkkenets leder skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige 8

14 og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv Den valgte revisor skal til brug for bestyrelsen føre en revisionsprotokol, der forelægges på ethvert bestyrelsesmøde. Enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. I revisionsprotokollen skal anføres, hvilke revisionsarbejder, der er udført, og hvilke mangler vedrørende Interessentskabets bogholderi og regnskabsvæsen, der måtte være forefundet I revisionsprotokollen skal revisor endvidere indføre, hvad der har betydning for bestyrelsen at erfare. Såfremt revisionen opdager uregelmæssigheder af væsentlig betydning, skal revisionen foruden at foretage indførsel i revisionsprotokollen give underretning til samtlige medlemmer af bestyrelsen. Revisionen har pligt til at henlede bestyrelsens opmærksomhed på mulige mangler ved Interessentskabets regnskabsvæsen samt den interne kontrol Bestyrelsen og revisionen udarbejder i fællesskab retningslinjerne for, hvad revisionen skal omfatte. Disse retningslinjer formuleres skriftligt i revisionsprotokollen og godkendes af Interessenterne. 12. Bestyrelsesmedlemmers ligestilling 12.1 Bortset fra de særlige pligter og rettigheder, der udtrykkeligt måtte være tillagt formanden, har alle bestyrelsesmedlemmer samme rettigheder, pligter og ansvar som ethvert andet medlem af bestyrelsen. Dette gælder også bestyrelsesmedlemmer, der måtte være valgt af medarbejderne i henhold til interessentskabskontraktens bestemmelser herom Bestyrelsesmedlemmerne modtager følgende honorar for bestyrelseshvervet: Formand 3 pct. af borgmesterlønnen i Norddjurs Kommune (2009 pris- og lønniveau) Næstformand samt almindelige bestyrelsesmedlemmer 1,5 pct. af borgmesterlønnen i Norddjurs Kommune (2009 pris- og lønniveau). 9

15 Der udbetales ikke diæter i forbindelse med afholdelse af møder. 13. Information til medarbejderne 13.1 Uanset om Interessentskabets medarbejdere har udnyttet deres ret efter interessentskabskontrakten til at vælge medarbejderrepræsentanter, påhviler det bestyrelsen at drage omsorg for, at der tilvejebringes gode og effektivt virkende informationskanaler til Interessentskabets medarbejdere til orientering om Interessentskabets forhold. Orienteringen om disse forhold skal gives på hensigtsmæssig måde. Orienteringen kan for eksempel omfatte Interessentskabets økonomiske, produktionsmæssige og beskæftigelsesmæssige stilling og udvikling Bestyrelsen træffer bestemmelse om hvilke informationskanaler, der efter Interessentskabets forhold og efter orienteringens natur er mest hensigtsmæssige. Orienteringen kan for eksempel gives af bestyrelsen gennem Interessentskabets daglige ledelse. 14. Hemmeligholdelse og tilbagelevering af materiale 14.1 Hvert enkelt bestyrelsesmedlem drager omsorg for, at materiale, som den pågældende har modtaget i forbindelse med sin funktion i bestyrelsen, ikke kommer udenforstående i hænde, og at dets indhold ikke drøftes uden for bestyrelsen Ophører bestyrelseshvervet, skal den udtrådte - henholdsvis den pågældendes dødseller konkursbo - tilbagelevere alt det af vedkommende modtagne materiale samt alle kopier, der måtte være taget af dette. Om fornødent skal Interessentskabet kunne gennemføre sit tilbageleveringskrav ved en umiddelbar fogedforretning efter retsplejelovens bestemmelser herom Bestyrelsens formand kan bestemme, at skriftligt materiale først omdeles på bestyrelsesmødet og tilbageleveres ved mødets afslutning. 15. Udlevering af forretningsordenen 15.1 Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive den originale forretningsorden og have udleveret et eksemplar deraf. De skal ligeledes have udleveret et eksemplar af interessentskabskontrakten. 10

16 15.2 Ændres forretningsordenen, skal den i den således ændrede skikkelse underskrives af alle, og et revideret eksemplar udleveres til alle bestyrelsesmedlemmer. Også Interessentskabets revisor samt leder af køkkenet modtager et eksemplar af forretningsorden og interessentskabskontrakt. 16. Ændringer i forretningsorden 16.1 Ændringer i denne forretningsorden kan foretages af bestyrelsen med et flertal på 3/4 af bestyrelsesmedlemmerne. Således vedtaget på bestyrelsesmødet den * februar 2009 I bestyrelsen: * * * * * * * 11

17 PCH/dha Ver. 6 af 6 INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende Djurs Mad I/S (februar 2009)

18 Indholdsfortegnelse 1. Interessenterne Navn og hjemsted Formål Ejerforhold og kapitalgrundlag Bestyrelse Bestyrelsens og Interessenternes beslutninger Hæftelse Regnskab, revision og bankforbindelse Etablering af produktionsfaciliteter Afregningspris og afregningsform Moms og skat Over- og underskud Kapitalkonti Tegningsret Optagelse af nye Interessenter Varighed og ophør Misligholdelse Opgørelse af værdier Overdragelse af andel Tavshedspligt Behandling af personoplysninger Tvister Genforhandling Godkendelse fra Statsforvaltningen Underskrifter

19 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede Norddjurs Kommune Torvet Grenaa og Syddjurs Kommune Hovedgaden Rønde i det følgende benævnt Interessenterne er der den * februar 2009 truffet aftale om at etablere fælles Interessentskab med virkning fra den * under navnet Djurs Mad I/S (i det følgende benævnt Interessentskabet ) på følgende vilkår: 1.2 Denne Interessentskabskontrakt indgås i forbindelse med etableringen af Interessentskabet. Interessentskabet stiftes med det overordnede formål at forestå levering og udbringning af mad til boenheder, dagcentre og hjemmeboende pensionister m.v. i Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune. Interessentskabet stiftes med to ligeværdige ejere i form af Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune. 1.3 Der er mellem Interessenterne enighed om, at Interessentskabet skal udarbejde en forretningsplan for Interessentskabet vedrørende Interessentskabets fremtidige udvikling, idet forretningsplanen som minimum skal tage stilling til følgende forhold: Ide og forretningsgrundlag Marked og kunder Aktiviteter og produkter Forholdet til offentligheden/interessegrupper Konkurrenter Leverandører Produktionsanlæg og fast ejendom IT-situation. 3

20 1.3.9 Væsentlige forretningsprocesser Interessentskabets struktur og organisation Personale Økonomiske forhold Swot analyse Opdeling i forretningsområder Formulering af målet for de enkelte forretningsområder Risikovurdering Kritiske succesfaktorer pr. forretningsproces Handlingsplan med tilhørende budget Målefaktorer Brancheoplysning m.m. 2. Navn og hjemsted 2.1 Interessentskabets navn er Djurs Mad I/S. 2.2 Interessentskabets hjemsted er Norddjurs Kommune, og Interessentskabet drives fra Industrivej 27, 8963 Auning, der samtidig er Interessentskabets postadresse. 3. Formål 3.1 Interessentskabets formål er at producere og levere ernæringsrigtig mad med valgmuligheder til Interessenternes brugere fra et køkken, som på både kort og langt sigt drives på et økonomisk bæredygtigt grundlag. 3.2 Det er desuden Interessentskabets formål, at Interessentskabet indenfor lovgivningens rammer kan levere mad til andre offentligt og/eller private virksomheder og institutioner. 4. Ejerforhold og kapitalgrundlag 4.1 Hver Interessent ejer i kraft af lige store kapitalindskud 1/2 af Interessentskabet, uanset forskel i størrelsen af leverancer til Interessenterne. 4.2 Interessenterne er forpligtet til i lige forhold at indskyde kapital i Interessentskabet med henblik på at sikre Interessentskabet det fornødne kapitalgrundlag til at opføre og drive 4

21 de af Interessenterne i fællesskab planlagte produktionsfaciliteter. Interessenterne har i fællesskab udarbejdet et foreløbigt anlægsbudget for opførelsen af produktionsfaciliteterne, der viser en samlet anlægssum på ca. DKK 37 millioner. Herudover skal der indskydes et fornødent beløb til at sikre Interessentskabet arbejdskapital. Dette kapitalbehov anslås foreløbig til yderligere DKK 3 millioner. 4.3 Interessenterne er således forpligtet til tilsammen at tilvejebringe Interessentskabet et kapitalgrundlag på i alt ca. DKK 40 millioner, idet beløbet dog afstemmes/reguleres når endeligt anlægs-, drifts- og likviditetsbudget er udarbejdet af bestyrelsen, jf. nærmere nedenfor punkt Interessenternes forpligtelse til at indskyde kapital kan opfyldes på forskellig vis, herunder dels ved kontantindskud, dels via leasingaftaler og dels fremskaffelse af anden finansiering. Interessenterne kan løbende aftale dette indenfor rammerne af denne Interessentskabskontrakt. 5. Bestyrelse 5.1 Interessentskabets øverste ledelse er bestyrelsen. 5.2 Bestyrelsen består af 8 medlemmer. Byrådet for Syddjurs Kommune udpeger 3 medlemmer til bestyrelsen samt en stedfortræder for hver af disse. Kommunalbestyrelsen for Norddjurs Kommune udpeger ligeledes 3 medlemmer til bestyrelsen samt en stedfortræder for hver af disse. De af byrådet for Syddjurs Kommune og af kommunalbestyrelsen for Norddjurs Kommune udpegede bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere skal udpeges blandt medlemmerne af byrådet henholdsvis kommunalbestyrelsen i de respektive kommuner. Herudover er Interessentskabets medarbejdere berettiget til at udpege 2 medlemmer til bestyrelsen samt en stedfortræder for hver af disse. 5.3 Bestyrelsesmedlemmerne, der udpeges af Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune, vælges for den kommunale valgperiode, medens bestyrelsesmedlemmerne udpeget af medarbejderne vælges for en to-årig periode, som løber fra 1. januar til 31. december, dog således, at bestyrelsen fungerer, indtil ny bestyrelse er valgt. 5

22 5.4 Stedfortræderen møder ved et medlems forfald. Ved et medlems udtræden vælger den pågældende Interessent henholdsvis medarbejderne, 1 nyt medlem for resten af valgperioden. 5.5 Formanden og næstformanden for bestyrelsen vælges på skift af og mellem de af Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune udpegede medlemmer. Den første formand udpeges af Syddjurs Kommune og blandt de af Syddjurs Kommune udpegede medlemmer, anden formand udpeges blandt de af Norddjurs Kommune udpegede medlemmer og så fremdeles. Næstformanden udpeges af og blandt de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af den af Interessenterne, som i det pågældende år ikke udpeger formanden for bestyrelsen. Formanden og næstformanden vælges for to år ad gangen. Såfremt formanden afgår i en valgperiode, træder næstformanden i dennes sted indtil førstkommende bestyrelsesmøde, hvor der vælges en ny formand fra samme kommune som den afgående formand. Den første formands- og næstformandsperiode udløber den 31. december Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 5.7 Der afholdes bestyrelsesmøde mindst fire gange årligt og i øvrigt, når formanden, en af Interessenterne eller lederen af køkkenet anmoder om det. 5.8 Der udsendes dagsorden for og referat fra møderne, såvel til mødedeltagerne som til Interessenterne. Lederen af køkkenet eller en dertil udpeget og bemyndiget fungerer som sekretær for bestyrelsen. 5.9 Medlemmerne af bestyrelsen modtager følgende honorar for deres bestyrelseshverv: Formand 3 pct. af borgmesterlønnen i Norddjurs Kommune (2009 pris- lønniveau) Næstformand samt almindelige bestyrelsesmedlemmer 1,5 pct. af borgmesterlønnen i Norddjurs Kommune (2009 pris- og lønniveau). Der udbetales ikke diæter i forbindelse med afholdelse af møder. 6

23 6. Bestyrelsens og Interessenternes beslutninger 6.1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede, og alle Interessenterne er repræsenteret. Hvert medlem har én stemme. Medmindre andet er bestemt i denne Interessentskabskontrakt, træffes alle beslutninger i bestyrelsen ved almindelig stemmeflerhed. I sager hvor der er stemmelighed, bortfalder forslaget. 6.2 Beslutninger foretaget af Interessenterne går forud for beslutninger foretaget af bestyrelsen. 6.3 Alle beslutninger af væsentlig betydning for Interessentskabet og Interessenterne kræver tilslutning fra minimum 2/3 af bestyrelsens medlemmer. Som væsentlige beslutninger anses blandt andet følgende, idet det understreges, at opregningen ikke er udtømmende: Beslutning om udformning og kvaliteten af Interessentskabets bygninger og driftsmidler i forbindelse med etableringen heraf samt efterfølgende i forbindelse med vedligeholdelse/udbygning heraf Fastlæggelse af Interessentskabets sortiment og udbud af varer m.v Investeringer i og/eller salg af aktiver, der er væsentlige for Interessentskabets fortsatte driftsmæssige aktiviteter, fast ejendom, værdipapirer, aktier, anparter eller lignende, jf. dog punkt Igangsætning af udviklingsprojekter, der må antages at medføre udgifter ud over DKK ,00 i 2009 pris- og lønniveau Indgåelse eller ophævelse af væsentlige kunde- eller leverandørkontrakter Ændringer i bestyrelsens forretningsorden Ansættelse eller afskedigelse af lederen af køkkenet. 6.4 Følgende beslutninger kræver enighed fra begge Interessenter: Salg af hele eller væsentlige dele af Interessentskabets virksomhed Opkøb af eller deltagelse i andre virksomheder eller selskaber Indgåelse af aftaler om optagelse af lån eller anden form for finansiering, der vil udløse deponeringspligt for Interessenterne Optagelse af nye Interessenter Anskaffelser af driftsmidler og lignende over DKK ,00 i 2009 pris- og lønniveau. 7

24 6.4.6 Indgåelse af leasingaftaler med en samlet værdi over DKK ,00 i 2009 pris- og lønniveau Opløsning af Interessentskabet Antagelse af og afskedigelse af Interessentskabets revisor Ændringer i Interessentskabskontrakten Tilførsel af ny kapital samt principper for indbetalingsplan Valg af udbudsform og anvendelse af SKI-aftaler i forbindelse med anlægsopgaver mv. 6.5 Følgende beslutninger kræver endvidere godkendelse af Statsforvaltningen Midtjylland: Ændringer i Interessentskabskontrakten Antagelse og afskedigelse af Interessentskabets revisor Optagelse af nye Interessenter Opløsning af Interessentskabet. 6.6 Bestyrelsen fastsætter de til enhver tid gældende regler for Interessentskabets daglige ledelse og drift. 6.7 Den daglige ledelse i såvel administrativ som faglig henseende varetages af lederen af køkkenet, der ansættes af bestyrelsen. 6.8 Lederen af køkkenet ansætter og afskediger de øvrige medarbejdere i overensstemmelse med de til enhver tid af bestyrelsen fastsatte regler herfor. Løn- og øvrige ansættelsesforhold for det i Interessentskabet ansatte personale skal godkendes af Kommunernes Lønningsnævn, jf. 67 i den kommunale styrelseslov. 7. Hæftelse 7.1 Interessenterne hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk overfor tredjemand for de forpligtelser, der påhviler Interessentskabet. 7.2 I det indbyrdes forhold hæfter Interessenterne i overensstemmelse med de i denne kontrakt angivne ejerforhold. 8

25 8. Regnskab, revision og bankforbindelse 8.1 Interessentskabets revisor udarbejder åbningsbalancen. Udgifterne hertil afholdes af Interessentskabet. Regnskabet revideres af den revisor, der reviderer regnskabet hos den Interessent, som ikke er ansvarlig for at yde budget- og regnskabsmæssig bistand til den daglige ledelse i Interessentskabet. 8.2 Regnskabet følger det kommunale regnskabsår. 8.3 Regnskabet føres og afsluttes af Interessentskabet til forelæggelse for bestyrelsen snarest muligt efter regnskabsårets afslutning, dog senest den 15. marts. 8.4 Regnskab udarbejdes efter årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore virksomheder (regnskabsklasse B) og i overensstemmelse med god regnskabsskik. 8.5 Det reviderede og godkendte regnskab forelægges snarest efter regnskabsårets afslutning Interessenterne til godkendelse. Regnskabet med revisionspåtegning, revisionsprotokol og de afgørelser, der er truffet i forbindelse hermed, sendes til Statsforvaltningen Midtjylland til orientering. 8.6 Regnskabet med revisionspåtegning skal være tilgængeligt for offentligheden. 8.7 Bestyrelsen udarbejder og godkender budget for det kommende regnskabsår. Budgettet fremsendes inden udgangen af oktober måned til Interessenternes orientering. 8.8 Selskabet har som bankforbindelse den bankforbindelse, som benyttes af den Interessent, der er ansvarlig for at yde budget- og regnskabsmæssig bistand til den daglige ledelse i Interessentskabet. 9. Etablering af produktionsfaciliteter 9.1 Interessentskabet skal opføre nye produktionsfaciliteter på adressen Industrivej 27, 8963 Auning. Interessenterne har i fællesskab på forhånd udarbejdet et foreløbigt anlægsbudget, der viser en samlet anlægssum på ca. DKK 37 millioner. Herudover forventer Interessenterne at skulle tilføre Interessentskabet en arbejdskapital i forbindelse med 9

26 etableringen af Interessentskabet med et beløb på DKK 3 millioner, eller i alt ca. DKK 40 millioner. 9.2 Straks efter stiftelsen af Interessentskabet skal bestyrelsen udarbejde en endelig indbetalingsplan. På baggrund heraf skal der udarbejdes et endeligt budget for Interessentskabet med (1) endeligt anlægsbudget, (2) driftsbudget samt (3) likviditetsbudget. Interessenterne er dog enige i, at hver af Interessenterne i forbindelse med stiftelsen af Interessentskabet og dettes registrering skal indbetale a conto hver DKK ,00 af Interessentskabets kapitalgrundlag. 9.3 Bestyrelsen skal udarbejde det fornødne grundlag for den endelige projektering og opførelse af produktionsfaciliteterne. Bestyrelsen skal i nødvendigt omfang og efter aftale med Interessenterne, indgå aftale med eksterne rådgivere. Bestyrelsen kan endvidere i nødvendigt omfang, efter aftale med Interessenterne, købe rådgivning fra relevante medarbejdere i henholdsvis Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune. 9.4 Udbud af entreprisen med hensyn til opførelse af produktionsfaciliteterne skal ske efter aftale med Interessenterne. 9.5 Ved etablering af køkkenet skal bestyrelsen og lederen af køkkenet tilstræbe, at ca. halvdelen af medarbejderne til produktionen rekrutteres fra henholdsvis Norddjurs Kommunes og Syddjurs Kommunes nuværende produktionskøkkener. Interessentskabet overtager som udgangspunkt ingen forpligtelser vedrørende de pågældende medarbejdere. Dog kan det i konkrete tilfælde aftales, at medarbejderne kan beholde deres anciennitet ved ansættelse i Interessentskabet. I det omfang Interessentskabet overtager sådanne forpligtigelser, kan Interessentskabet kræve sig kompenseret herfor fra den enkelte Interessent. I øvrigt afholder Interessenterne egne omkostninger til medarbejdere, der afskediges fra de eksisterende produktionskøkkener hos de to interessenter. 10. Afregningspris og afregningsform 10.1 Interessenterne er enige om, at Interessentskabets aktiviteter med hensyn til levering af mad til Interessenterne som udgangspunkt ikke skal være overskudsgivende. Derimod kan Interessentskabet indenfor de i lovgivningen fastsatte rammer herfor etablere 10

27 overskudsgivende aktiviteter, herunder forestå levering af mad til offentlige eller private virksomheder og institutioner Interessenterne aftager leverancerne fra Interessentskabet til den aftalte listepris. Der indgås i den forbindelse særskilte aftaler mellem Interessentskabet og Interessenterne Priserne beregnes efter fritvalgsbestemmelserne i serviceloven eller på baggrund af de til enhver tid gældende lovbestemmelser for beregning af madservicepriser Der beregnes priser på alle produkttyper, der sælges fra køkkenet. Priserne skal afspejle produktionsomkostningerne til de enkelte produkttyper Der afregnes ud fra faktisk antal dagligt leverede ydelser i henhold til de aftalte listepriser Interessentskabet betaler de respektive interessenter for de ydelser, Interessenterne yder Interessentskabet jf. punkt Moms og skat 11.1 Interessenterne er undtaget fra skattepligten, jf. selskabsskattelovens 3, stk. 1, nr Interessentskabet pålægger ikke moms på ydelser til Interessenterne, jf. momslovens 9, idet leverancer fra en institution, der drives i fællesskab af flere kommuner, til de kommuner, som er parthavere i institutionen, er undtaget fra momsforpligtelsen Med henblik på opførelse af produktionsfaciliteterne samt for at sikre Interessentskabet mulighed for at afløfte moms, momsregistreres Interessentskabet Der etableres med henblik på afløftning af Interessentskabets indkøbsmomsen regnskabsføring, der muliggør opsplitning af henholdsvis momsbelagte og ikke-momsbelagte indkøb, således at denne opsplitning kan videreføres på regningen til Interessenterne. 11

28 12. Over- og underskud 12.1 Resultatet af Interessentskabets drift fordeles i forhold til Interessenternes omsætning med Interessentskabet. Dog fordeles overskud eller underskud ved salg til tredjemand i forhold til ejerandelene jf. punkt Interessenterne er berettigede til at hæve et eventuelt overskud og forpligtede til at dække et eventuelt underskud, når revisionens årsrapport på baggrund af regnskabet er godkendt af Interessenterne Overskud, som ikke hæves af Interessenterne og ikke anvendes til konsolidering, godskrives Interessentens kapitalkonto. 13. Kapitalkonti 13.1 For hver af Interessenterne føres en kapitalkonto, der udviser de værdier, den enkelte Interessent har indskudt i Interessentskabet, herunder et eventuelt senere kapitalindskud, det overskud, der tilkommer Interessenten og det underskud, der påhviler Interessenten samt forrentning heraf. Eventuelle værdistigninger/-tab fordeles mellem kapitalkontiene i forhold til ejerandelene. I Interessentskabets åbningsbalance anføres størrelsen af Interessenternes kapitalkonti Kapitalkontiene udgør tilsammen Interessentskabets egenkapital Interessenterne er forpligtede til at påse, at kapitalkontiene til enhver tid udtrykker Interessenternes ideelle andele i Interessentskabet. Det anses for væsentlig misligholdelse, såfremt en Interessents negative saldo ikke er udlignet inden 30 dage efter påkrav fra den anden Interessent Bestyrelsen træffer beslutning om eventuel forrentning af kapitalkontiene Interessenterne er alene berettigede til at hæve et eventuelt overskud i forbindelse med årsregnskabets godkendelse. Der kan ikke foretages a conto hævninger på kapitalkontiene i løbet af året. 12

29 13.6 Bestyrelsen kan beslutte, at Interessenterne er forpligtede til at lade en vis %-del af årets overskud blive stående i Interessentskabet, indtil kapitalkontiene tilsammen udgør et vist af bestyrelsen nærmere fastsat beløb. 14. Tegningsret 14.1 Interessentskabet tegnes af lederen af køkkenet og bestyrelsesformanden i forening eller af 6 bestyrelsesmedlemmer i forening Bestyrelsen kan udstede skriftlig fuldmagt Beslutninger omfattet af de i nærværende kontrakt nævnte dispositioner, der alene kan foretages med Interessenternes godkendelse, samt optagelse af kortvarige kreditter, kræver dog uanset om tegningsreglen eller en konkret fuldmagt benyttes altid formandens eller næstformandens underskrift. 15. Optagelse af nye Interessenter 15.1 Indtræden af nye Interessenter kan kun ske med samtykke fra begge Interessenter Optagelsen af en ny Interessent sker ved oprettelse af et tillæg til Interessentskabskontrakten eller ved indgåelse af en ny Interessentskabskontrakt En ny Interessent indtræder i forhold til Medinteressenterne i alle Interessentskabets rettigheder og forpligtelser Indtræden af nye Interessenter kræver godkendelse fra Statsforvaltningen Midtjylland, jf. punkt Varighed og ophør 16.1 Interessentskabskontrakten træder i kraft ved Interessenternes underskrivelse. Dog må der ikke ske indskrænkning i de deltagende kommuners beføjelser, før Statsforvaltningen Midtjylland i medfør af kommunestyrelseslovens 60 har godkendt Interessentskabet. 13

30 16.2 Interessentskabskontrakten er uopsigelig indtil 31. december Herefter kan begge Interessenter opsige kontrakten med 12 måneders skriftligt varsel til udgangen af et år Uanset uopsigelighedsbestemmelsen ovenfor er Interessenterne dog med 12 måneders skriftligt varsel berettigede til at opsige Interessentskabskontrakten, såfremt væsentlige forudsætninger for Interessentskabskontrakten, herunder ændret lovgivning, brister I tilfælde af en Interessents opsigelse opløses Interessentskabet Afvikling af Interessentskabets aktiver og passiver sker ved likvidation af en af Interessenterne udpeget likvidator. Såfremt der ikke senest 2 måneder efter ophørstidspunktet er opnået enighed om valg af likvidator, er Interessenterne enige om at anmode skifteretten om at forestå likvidationen. 17. Misligholdelse 17.1 I tilfælde af væsentlig eller oftere gentagen misligholdelse er den krænkede Interessent berettiget til at hæve Interessentskabskontrakten uden varsel Det er en forudsætning for ophævelse, at den krænkede Interessent påberåber sig ophævelsen senest 14 dage efter, at misligholdelsen er kommet til den pågældendes kundskab. I modsat fald fortabes Interessentens ret til ophævelse Såfremt den misligholdende Interessent inden 14 dage protesterer mod ophævelsen ved at kræve mediation, suspenderes ophævelsen, indtil mediation har været afholdt. Hvis ikke Interessenterne inden 14 dage efter en af dem har fremsat ønske om mediation er blevet enige om, hvem der skal være mediator, kan hver af Interessenterne anmode Mediatoradvokater c/o Advokatsamfundet, Kronprinssegade 28, 1306 København (tlf , om at bringe en mediator i forslag Er mediationen forgæves, indbringes sagen for voldgiftsretten jf. punkt 22. Findes ophævelsen berettiget, er voldgiftsretten beføjet til at fastsætte ophørstidspunktet. Findes ophævelsen uberettiget, kan voldgiftsretten efter påstand herom statuere, at ophævelsen skal betragtes som væsentlig misligholdelse. 14

31 17.5 I tilfælde af misligholdelse opløses Interessentskabet i overensstemmelse med bestemmelserne om likvidation i nærværende Interessentskabskontrakt Den krænkede interessent kan gøre erstatningskrav gældende mod den misligholdende Interessent i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Et eventuelt erstatningskrav kan kræves modregnet i og udbetalt af den misligholdende Interessents tilgodehavende i Interessentskabet. 18. Opgørelse af værdier 18.1 Ved enighed om at opløse Interessentskabet realiseres Interessentskabets aktiver. Den realiserede fortjeneste, respektive tab, fordeles mellem Interessenterne i overensstemmelse med det i kontrakten nævnte ejerforhold I tilfælde af at en Interessent opsiger Interessentskabskontrakten modtager denne 90 pct. af den på udtrædelsestidspunktet fastsatte værdi af den ejerandel som Interessenten har i Interessentskabet. Den tilbageværende Interessent kan tilbagebetale i form af en betalingsrække fordelt som en annuitet på 5 år med en årlig ydelse og en rente svarende til diskontoen plus 1 pct Den udtrædende Interessent er forpligtet til at overtage en andel af de medarbejdere der er ansat i Interessentskabet, der svarer til det i Interessentskabskontrakten nævnte ejerforhold Der foretages en fordeling af de forpligtigelser der vedrører medarbejderne, der svarer til det i Interessentskabskontrakten nævnte ejerforhold Før fordeling af fortjeneste eller tab foretages, skal der afsættes de fornødne beløb til imødegåelse af Interessentskabets løbende forpligtelser. Værdiansættelsen foretages af Interessentskabets revisor på baggrund af den i bilag 1 anførte metode for værdiansættelsen. Kan en af Interessenterne ikke godkende den af revisor foretagne værdiansættelse, kan værdiansættelsen indenfor en frist på 14 dage påklages til en af Foreningen af 15

32 Statsautoriserede Revisorer (FSR) uvildig skønsmand, der med endelig og bindende virkning for Interessenterne foretager værdiansættelsen Såfremt Interessentskabets kapitalkonti herefter sammenlagt er positive, udbetales de indestående beløb til Interessenterne Såfremt Interessentskabets kapitalkonti sammenlagt er negative, er Interessenterne forpligtede til inden 1 måned efter Interessentskabets opløsning at betale deres tilsvar, der beregnes i overensstemmelse med de i Interessentskabskontrakten nævnte ejerforhold. 19. Overdragelse af andel 19.1 Ingen af Interessenterne kan overføre sin andel til andre uden den anden Interessents skriftlige samtykke. 20. Tavshedspligt 20.1 Medmindre andet følger af lov, herunder Forvaltningslovens 27-28, er Interessenterne underlagt tavshedspligt med hensyn til alle oplysninger om Interessenternes forhold, der måtte komme til Interessentens kundskab som led i denne Interessentskabskontrakt. 21. Behandling af personoplysninger 21.1 I forbindelse med Interessentskabets varetagelse af madproduktionen får Interessentskabet adgang til personoplysninger via parternes IT-systemer Interessenterne er i den sammenhæng dataansvarlige, og Interessentskabet er selvstændig dataansvarlig i henhold til lov om behandling af personlysninger Interessentskabet handler alene efter instruks fra Interessenterne Interessentskabet skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Der henvises til Datatilsy- 16

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Vedtægter. Hjortnæs Møllelaug I/S. Interessenterne. Udtræden og overdragelse af andele. for. Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S.

Vedtægter. Hjortnæs Møllelaug I/S. Interessenterne. Udtræden og overdragelse af andele. for. Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S. Vedtægter for Hjortnæs Møllelaug I/S 1 Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S. 2 Interessentskabets hjemsted er Løkken-Vrå kommune. 3 Interessentskabets formål er at eje og drive vindmøller,

Læs mere

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INDHOLD 1. Interessenter 1 2. Etablering af 60-selskab 1 3. Hjemsted 1 4. Formål 1 5. Indskud 2 6. Ejerforhold 2 7. Leje af køkken 2 8. Serviceydelser 2 9. Leveringsaftaler

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Agenda 21 Grøn Nørrebro

Agenda 21 Grøn Nørrebro Agenda 21 Grøn Nørrebro 1. september 2008 Vedtægt for Fonden Agenda 21 Grøn Nørrebro 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Fonden Agenda 21 Grøn Nørrebro (Tidligere Agenda 21 Center Indre

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Ringsted Fjernvarme A/S

Ringsted Fjernvarme A/S Ringsted Fjernvarme A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til åbningsbalance pr. i. januar 2oi2 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegnuiger Bestyrelsens undersla~ifter Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven)

Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven) Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven) 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Agendacenter Indre By/Christianshavn (i det følgende kaldet fonden

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Vandværk CVR-nr. 42360112 Årsrapport Medlem af

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Leg, læring og fællesskab

Leg, læring og fællesskab VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S 1. februar 2007 2 Indholdsfortegnelse 1.0 NAVN OG HJEMSTED... 3 2.0 SELSKABETS DELTAGERE... 3 3.0 SELSKABSFORM... 3 4.0 FORMÅL OG OMRÅDETS AFGRÆNSNING... 3 5.0 OPGAVER...

Læs mere

VEDTÆGTER for Gilbjerg Vindmøllelav I/S

VEDTÆGTER for Gilbjerg Vindmøllelav I/S VEDTÆGTER for Gilbjerg Vindmøllelav I/S Navn 1 Interessentskabets navn er Gilbjerg Vindmøllelav I/S Hjemsted 2 Interessentskabets hjemsted er Billund Kommune. Formål 3 Interessentskabets formål er at eje

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter FAKS. Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A

Vedtægter FAKS. Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A Vedtægter FAKS Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A Version 18. feb. 2014 1 Indhold 1. Navn og hjemsted... 3 2. Andelshaver... 3 3. Formål... 3 4. Ejerandele og hæftelse... 3 5. Økonomi finansiering...

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A VEDTÆGTER for Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A Sidst revideret april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Formål:... 3 3. Organisation:... 3 4. Forum:... 4 5. Optagelse af andelshavere:...

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2014 81. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 09.03.15 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY OG HØM VANDVÆRK 1 VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 16. juni 1955, er et andelsselskab,

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk. Vedtægter Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.dk Dagsorden 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål

Læs mere

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Kaas Mark Vandværk. Selskabet har hjemsted i Jammerbugt kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2013 80. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 11.03.14 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba

Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba 1.1 Selskabets navn er Ræhr Fjernvarme Amba. 1 Navn og hjemsted 1.2 Selskabets hjemsted er Ræhr by, Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 28. august 2003 er et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.), hvis navn er Padborg Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere