Den anvendte regnskabspraksis for Fællesfonden og for stiftsmidlerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den anvendte regnskabspraksis for Fællesfonden og for stiftsmidlerne"

Transkript

1 Bilag 21 - Side 1 af september 2003 KM-Projektgruppe Den anvendte regnskabspraksis for Fællesfonden og for stiftsmidlerne 1. Formål Formålet med dette notat er at beskrive den nuværende anvendte regnskabspraksis, samt at fremkomme med forslag til mulige ændringer af den anvendte regnskabspraksis. 2. Problemstilling 2.1. Regnskabsaflæggelse for Fællesfonden og for stiftsmidler Regnskabsaflæggelsen fortages jævnfør Bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen for Fællesfonden mv. Der aflægges - jævnfør bekendtgørelsen - for hvert stifts vedkommende årsregnskab og delregnskab pr. 30. juni for Fællesfonden og for stiftsøvrighedens administration af kapitaler (stiftsmidlerne). For Fællesfonden eksklusiv stiftsmidlerne er der for 2002 ligeledes aflagt en årsrapport, hvorfor den nedenstående gennemgang af den anvendte regnskabspraksis for Fællesfondens vedkommende - tager udgangspunkt i denne rapport. Bogføringen for stiftsmidlerne og for Fællesfonden foretages samlet i Stifternes Økonomisystem (SØS) Gennemgangen af den anvendte regnskabspraksis er på denne baggrund valgt foretaget for dels Fællesfonden og dels stiftsmidlerne Fællesfonden den nuværende regnskabspraksis Likvide midler, Restancer og tilgodehavender, samt Udlån til reservefonden Regnskabsposterne er værdiansat til nominel værdi. C:\Documents and Settings\Ebbe\Skrivebord\KM-økonomi\bilag 21.doc 1

2 Bilag 22 - Side 2 af 2 Ejendomme Regnskabsposten omfatter landets bispegårde (med undtagelse af Roskilde bispegård, der er statsejet ), samt øvrige ejendomme med tilknytning til stiftsadministrationen. Værdiansættelsen af ejendommene er foretages til den offentlige ejendomsvurdering og der foretages årligt en regulering af værdien i takt med ændringer i ejendomsvurderingen. Reguleringen bogføres over egenkapitalen. Kirkeministeriet er fremkommet med forslag om aktivering og afskrivning af større anskaffelser f.eks. ombygninger af ejendomme. Således som Finansministeriets projektgruppe har forstået det, er forslaget endnu ikke forsøgt anvendt i praksis. Jævnfør forslaget skal afskrivningen foretages lineært efter en afskrivningsplan, der fastlægges af Kirkeministeriet. Værdien af leasede og aktiverede aktiver Jævnfør årsrapporten for 2002 vil leasingforpligtelserne, som primært er knyttet til IT, indgå i fællesfondens balanceopgørelse fra og med regnskabet for 2003 på den måde, at værdien af det leasede vil indgå blandt fællesfondens aktiver med samme beløb som de resterende ydelser i henhold til leasingkontrakterne, der vil indgå i fællesfondens passiver. For året 2002 indgår aktiverede og leasede aktiver med 22,277 mio. kr. under anlægsaktiver i årsrapporten. Finansministeriets projektgruppe har fået oplyst, at aktivposten Værdien af leasingforpligtelser og passivposten Leasingforpligtelser opgøres som rate inkl. moms gange antal rater. Det er ligeledes oplyst, at der ikke bogføres renteudgifter, idet leasingyder (Nordea) ikke specificerer ydelsen opdelt. På baggrund af den regnskabsmæssige behandling af de leasede aktiver forudsætter Finansministeriets projektgruppe, at der er tale om finansielle leasingaftaler, dvs. aftaler hvorved alle væsentlige risici og afkast forbundet med ejendomsretten til et aktiv overdrages til leasingtager, uanset om ejendomsretten overdrages ved leasingperiodens slutning eller ej.

3 Bilag 22 - Side 3 af 3 Skyldige omkostninger, samt optagne lån Regnskabsposterne er værdiansat til nominel værdi. Forsikringshensættelser For 2002 har Kirkeministeriet været selvforsikrende op til en beløbsgrænse på 40 mio. kr. Således som Finansministeriets projektgruppe har forstået det, er proceduren den, at der ved årsskiftet udarbejdes opgørelser over løbende forsikringssager i stifterne. Opgørelserne danne baggrund for skøn over forsikringsudgifterne vedrørende de enkelte forsikringssager. I forbindelse med årsafslutningen afsættes det samlede regnskabsmæssige skøn over de fremtidige forsikringsudgifter som en passivpost - Forsikringshensættelser - under kortfristet gæld og beløbet udgiftsføres i driftsregnskabet. Reservefonden I henhold til lov om folkekirkens økonomi 11, stk. 2, kan Kirkeministeren fastsætte regler om henlæggelse af en del af Fællesfondens indtægter til en reservefond og om denne fonds anvendelse. Jævnfør bekendtgørelsen om budget- og regnskabsvæsen for fællesfonden mv. skal stiftsøvrighederne hvert år henlægge et beløb af fællesfondens indtægter til en reservefond. Henlæggelsen skal svare til 1. pct. af præsteembedernes kapitaler. Tab, der vedrører stiftsøvrighedernes bestyrelse af kirkers og præsteembeders kapitaler, samt andre udgifter kan efter Kirkeministerens bestemmelse afholdes over reservefonden Stiftsmidler den nuværende regnskabspraksis Afdragslån, kirker og embeder mv. Afdragslån optages i årsregnskabet til nominel værdi. Regnskabsposten omfatter udlån, som er foretaget til f.eks. kirker eller præstegårde. Lånene optages f.eks. i forbindelse med ombygning.

4 Bilag 22 - Side 4 af 4 Udlånsrenten er fastsat til 4% p.a. jf. bekendtgørelse om bestyrelse af kirkernes og præsteembedernes kapitaler 8. Baggrunden for regnskabsposten findes i bekendtgørelse om bestyrelse af kirkernes og præsteembedernes kapitaler 8, hvor der står, at midlerne kan udlånes til de ovenfor nævnte formål eller til styrkelse af et andet stifts kirkers og præsteembeders kapitaler. I det sidste tilfælde fastsættes lånevilkårene af den udlånende stiftsøvrighed. Obligationer Obligationsbeholdningen er bogført til nominel værdi. Forskellen imellem købskursen og den nominelle værdi bogføres som kursregulering under egenkapitalen. Der foretages ikke kursregulering af værdipapirbeholdningen pr. skæringsdagen i forbindelse med aflæggelse af årsregnskab eller delregnskab. Finansministeriets projektgruppe har fået oplyst, at FIFO-princippet anvendes i forbindelse med beregning af kursgevinster og tab ved realisation af værdipapirer. Baggrunden for regnskabsposten obligationer findes i bekendtgørelse om bestyrelse af kirkernes og præsteembedernes kapitaler 9, hvor der står at den del af stiftsmidlerne, der ikke er udlånt skal placeres med henblik på sikker anbringelse og bedst mulig forretning i sådanne obligationer eller investeringsbeviser, i hvilke fondes midler kan anbringes. Likvide midler Regnskabsposten er værdiansat til nominel værdi. Baggrunden for regnskabsposten findes i bekendtgørelse om bestyrelse af kirkernes og præsteembedernes kapitaler 9, hvor det fremgår, at midler, der ikke udlånes eller investeres i obligationer, kan anbringes på bankkonti i begrænset omfang og under hensyn til en nødvendig likviditet. Indlån, kirker og embeder mv. Regnskabsposten er værdiansat til nominel værdi.

5 Bilag 22 - Side 5 af 5 Baggrunden for regnskabsposten findes i bekendtgørelse om bestyrelse af kirkernes og præsteembedernes kapitaler, kapitel 3 vedrørende ind- og udbetaling af kapitaler. Regnskabsposten omfatter i store træk: Provenu fremkommet ved salg eller anden afståelse af rettigheder over kirkers og embeders faste ejendom, samt Engangsvederlag for gravstedsvedligeholdelse 2.4. Generelle bemærkninger omkring den anvendte regnskabspraksis Periodisering af renter Således som Finansministeriets projektgruppe har forstået det, foretages der ikke periodisering af renter vedrørende regnskabsposterne likvide midler, tilgodehavender, gæld, udlån, indlån og værdipapirbeholdninger opgjort pr. skæringsdagen i forbindelse med aflæggelse af årsregnskab eller delregnskab.. 3. Forslag til ændringer af regnskabspraksis 3.1. Valg af regnskabspraksis Indledningsvist er det vigtigt at bemærke, at Fællesfonden og stiftsmidlerne ikke er omfattet af hverken Årsregnskabsloven eller de statslige regler. Der kan således siges at være valgfrihed imellem hvilket regelsæt, der ønskes benyttet. Ligesom der principielt heller ikke er krav om, at det er det samme regelsæt, der skal benyttes for Fællesfonden og for stiftsmidlerne. Det kunne således være en idé, at adskille bogføringen for Fællesfonden fra bogføringen for stiftsmidlerne. I den forbindelse skal det dog samtidig understreges, at en fælles regnskabspraksis må anbefales for alle stiftsøvrigheder. Som overordnet hovedregel må det dog fastslås, at det er almindelig dansk regnskabspraksis, at aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede af aktiver og passiver, samt af det økonomiske resultat for den periode, som regnskabet aflægges for. Det kan ikke afgøres objektivt, om det er de statslige regler eller årsregnskabslovens regler, der skal anvendes i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for Fællesfonden og for stiftsmidlerne. Beslutningen bør træffes af Kirkeministeriet i samarbejde med stifterne med baggrund i de behov og krav, der stilles til regnskabsaflæggelsen. Regnskabet skal dels kunne be-

6 Bilag 22 - Side 6 af 6 nyttes internt som grundlag for økonomi- og likviditetsstyring og dels til rapportering til eksterne interessenter f.eks. Folketinget og det offentlige i almindelighed. Fordelen ved brug af de statslige regler er, at regnskabsreglerne langt hen ad vejen kan siges at være mere enkle end årsregnskabslovens regler. F.eks. beregnes der ikke urealiserede renter på værdipapirer, udlån og optagne lån, urealiserede kursreguleringer på værdipapirer, samt afskrivninger på ejendomme, inventar og driftsmidler. Fordelen ved brug af de statslige regler er, at årsregnskabet tager højde for periodisering af indtægter og udgifter, således at driftsregnskabet bliver sammenligneligt over årene, ligesom aktiver og passiver opgøres til en mere reel værdi, der kan danne grundlag for f.eks. nøgletalsanalyser, der kan være med til at vise den økonomiske udvikling over tiden Fællesfonden Likvide midler, Restancer og tilgodehavender, samt Udlån til reservefonden I forbindelse med aflæggelse af årsregnskab eller delregnskab kan det foreslås, at der foretages en regnskabsmæssig opdeling af de bogholderimæssige konti, der har debet saldi (er aktivposter) og de konti, der har kreditsaldi (er gældposter). Denne regnskabspraksis er fællesnævner både i de statslige regnskabsregler i Årsregnskabsloven. Fordelen ved at anvende denne praksis, der i daglig tale kan benævnes bruttoprincippet, er, at de samlede aktiver og gældsposter vises med deres reelle værdi, hvilket kan give grundlag for sammenlignelige nøgletalsberegninger over årene. Ejendomme, samt driftsmidler og inventar I henhold til Årsregnskabsloven foretages afskrivning af fast ejendom og af driftsmidler og inventar. Der benyttes lineære afskrivninger og afskrivningsperioden fastlægges skønsmæssigt til den periode, hvor det pågældende aktiv benyttes. F.eks. kunne afskrivningsperioden for en ejendom tænkes fastsat til år afhængig af bygningens beskaffenhed og anvendelse, mens afskrivningsperioden for driftsmidler og inventar kunne tænkes fastsat til 3-5 år.

7 Bilag 22 - Side 7 af 7 Afskrivningerne udgiftsføres i driftsregnskabet og modposteres som en formindskelse af aktivets værdi. Såfremt aktiver ikke skønnes at undergå en værdimæssig forringelse over tiden kan afskrivninger helt undlades. Det må anbefales, at en ejendoms værdi inkl. aktiverede udgifter til ombygning vises samlet i års- eller delregnskabet. Afskrivninger foretages normalt kun på større anskaffelser over en vis nærmere fastsat beløbsgrænse f.eks. 20 tkr. Fordelen ved anvendelse af afskrivninger på ejendomme, driftsmidler og inventar er, at udgifterne til disse typisk større anskaffelser deles ud over de år, hvor aktivet benyttes. Eller med andre ord kan driftsregnskabet siges at give et mere retvisende billede. I henhold til de statslige regler foretages der ikke afskrivninger, idet udgifter til større ombygninger og anskaffelser i øvrigt udgiftsføres i det år, hvor anskaffelsen foretages. Fælles for de statslige regler og Årsregnskabslovens regler er det, at der skal foretages en registrering af større aktiver. Ved benyttelse af de statslige regler benævnes registreringen inventarliste, mens man i henhold til Årsregnskabslovens regler fører et såkaldt anlægskartotek. Forskellen imellem de to former for registre er, at anlægskartoteket omfatter afskrivningerne på de omfattede aktiver. Anlægskartoteket er således umiddelbart afstemmeligt med den bogholderiet. I henhold til Årsregnskabslovens regler kan der foretages opskrivning af et aktivs værdi f.eks. en ejendom, hvis værdiforøgelsen må antages at være af varig karakter. En værdiforøgelse af et aktiv, der er konstateret ved en opskrivning, føres over egenkapitalen og benævnes opskrivningshenlæggelse. Værdien af leasede og aktiverede aktiver I henhold til almindelig dansk regnskabspraksis (Årsregnskabslovens regler) skelnes der imellem finansiel og operationel leasing.

8 Bilag 22 - Side 8 af 8 En finansiel leasingkontrakt er en leasingkontrakt, hvorved alle væsentlige risici og afkast forbundet med ejendomsretten til et aktiv overdrages, uanset om ejendomsretten overdrages ved leasingperiodens slutning eller ej. En finansiel leasingkontrakt ligner altså i sin struktur et køb af et aktiv på kredit og det er begrundelsen for, at den regnskabsmæssige behandling også ligger tæt op af købssituationen. En finansiel leasing kontrakt er enhver leasingkontrakt, der ikke er finansiel leasing. Efter almindelig dansk regnskabspraksis skal leasingtagere indregne finansielle leasingkontrakter som aktiver og forpligtelser i balancen til beløb, som ved indgåelsen af leasingkontrakten svarer til dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsydelserne, hvis denne er lavere. Ved beregningen af nutidsværdien af minimumsleasingydelserne er diskonteringsfaktoren den interne rente i leasingkontrakten, hvis det er praktisk muligt at opgøre denne. Er dette ikke muligt, skal leasingtagers opgjorte lånerente anvendes. Det er i den forbindelse værd at bemærke, at opdelingen af leasingydelsen i en afdragsdel og en rentedel ikke foretages af leasingyder, men af leasingtager på det tidspunkt, hvor leasingaftalen træder i kraft. Ved dagsværdien forstås det beløb, som et aktiv kan omsættes til, eller en forpligtelse kan indfries til, ved en handel mellem kvalificerede, villige, indbyrdes uafhængige parter. Der foretages afskrivninger på den således opgjorte værdi af leasingaktivet. Afskrivningerne beregnes lineært og over den korteste periode af leasingperioden eller aktivets brugstid efter samme princip, som er beskrevet ovenfor under afsnittet om ejendomme, driftsmidler og inventar. Afskrivningerne udgiftsføres over driftsregnskabet. Lasingydelsen, der rent fysisk betales løbende til leasingyder, opdels i en afdragsdel, der bogføres som en reduktion af den bogførte leasingforpligtelse passivposten og en rentedel, der bogføres som en finansieringsudgift over driftsregnskabet. Finansieringsomkostningerne skal allokeres til regnskabsårene i leasingperioden for at frembringe en konstant periodisk rente på de resterende forpligtelser i hvert regnskabsår.

9 Bilag 22 - Side 9 af 9 Ideen med at anvende aktivering og passivering af leasingaktiver hhv. leasingforpligtelser med tilhørende afskrivning på aktivet og beregning af forrentning på forpligtelsen er, at gøre regnskabet mere retvisende, således at der vises et reelt billede af aktiverne og gældposterne, samt af driftsregnskabet. I henhold til de statslige regler udgiftsføres leasingydelsen i takt med, at den afregnes. Leasingydelsen bogføres løbende over driftsregnskabet i den periode, hvorover forpligtelsen løber. I henhold til de statslige regler hver aktiveres leasingaktivet ikke ligesom leasingforpligtelsen eller ikke indgår i balancen som en passivpost. Det må betragtes som god offentlig regnskabsskik at oplyse om leasingforpligtelsen. Periodisering af udgifter Periodisering af udgifter og indtægter er et hovedprincip både efter de statslige regler og efter årsregnskabslovens regler. Dvs. at udgifter og indtægter skal bogføres i det regnskabsår, som indtægten eller udgiften vedrører. Definitionen af, hvad der forstås ved korrekt periodisering, er imidlertid forskellig afhængig af hvilket regelsæt, der benyttes i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. I henhold til årsregnskabslovens regler beregnes og bogføres der således beregnede, periodiserede udgifter, såfremt disse er væsentlige, mens de statslige regler ikke foreskriver dette princip. Ved anvendelse af de statslige regler kan man som en praktisk hovedregel sige, at købsfakturaer bogføres i det regnskabsår, hvor ydelsen eller varen er leveret uanset, hvornår den pågældende udgift er medtaget i budgettet. Hvis, årsregnskabslovens regler anvendes, bogføres købsfakturaer ligeledes i det regnskabsår, hvor ydelsen eller varen er leveret. For løbende periodediske ydelser bogføres desuden en beregnet eller skønnet udgift for perioden fra den seneste faktura og indtil skæringsdagen for regnskabsaflæggelsen f.eks. 31. december eller 30. juni. For ikke periodiske ydelser, f.eks. hvis en vare eller en ydelse er leveret i regnskabsåret, men fakturaen endnu ikke er fremkommet, foretages ligeledes et skøn over den pågældende udgift og udgiften posteres på plads i det regnskabsår, hvori varen eller ydelsen er leveret.

10 Bilag 22 - Side 10 af 10 Både ved benyttelse af de statslige regler og ved benyttelse af årsregnskabslovens regler kræves der betydeligt fokus på periodiseringsproblematikken omkring skæringstidspunktet, dog kan man sige, at man ved brug af årsregnskabslovens regler går videre i bestræbelserne på at opnå et retvisende billede af aktiver og passiver, samt driftsresultatet. Et praktisk eksempel, hvor periodiseringsproblemet er relevant og væsentligt, er forsikringshensættelserne, hvor man i forbindelse med regnskabsaflæggelsen laver en opgørelse over alle latente forsikringssager pr. skæringsdagen for regnskabsaflæggelsen, samt laver et begrundet skøn over de udgifter, der knytter sig hertil og som må forventes at indløbe til betaling i den kommende regnskabsperiode Stiftsmidlerne Periodisering af renter Der henvises indledningsvist til afsnit 3.2 ovenfor om periodisering af udgifter. Periodisering af renter er relevant vedrørende udlån (aktivpost), indlån (gældpost) og ved værdipapirbeholdningen. Såfremt, årsregnskabslovens regler vælges anvendt, beregnes renteudgiften hhv. renteindtægten for hver enkelt aktiv- eller passivpost f.eks. hver obligationstype eller hvert enkelt udlån eller indlån. Den periodiserede rente beregnes for perioden fra den seneste afregning og frem til skæringstidspunktet for regnskabsaflæggelsen. I henhold til de statslige regler bogføres renter på forfaldstidspunktet, hvorved størrelsen af regnskabsposten renteudgifter hhv., renteindtægter kan siges at variere over årene afhængigt af, hvorledes den pågældende regnskabspost er sammensat. F.eks. vil renteindtægterne på en obligationsbeholdning med termin 15. november være væsentlig forskellig fra en obligationsbeholdning med termin 30. juni også selv om den samlede størrelse af obligationsbeholdningen er ens. Værdiansættelse af værdipapirbeholdningen I henhold til årsregnskabsloven skelnes i regnskabsmæssig henseende imellem om en værdipapirbeholdning, er at betragte som et omsætningsaktiv eller et anlægsaktiv.

11 Bilag 22 - Side 11 af 11 Et anlægsaktiv er et aktiv, der er bestemt til vedvarende eje eller brug. Øvrige aktiver betragtes som anlægsaktiver. Stiftsmidlerne består overordnet set af indlån, udlån og en obligationsbeholdning, som løbende investeres bedst muligt, samt en mindre beholdning af likvide midler. Stiftsmidlerne ligner derfor en slags finansiel virksomhed, der også er kendetegnet ved at have det formål at videreudlåne og at investere indlån. På denne baggrund kunne man vælge i regnskabsmæssig henseende at betragte stiftsmidlernes obligationsbeholdning som et omsætningsaktiv. I henhold til årsregnskabsloven kan værdipapirer, der er finansielle omsætningsaktiver, ansættes til den på balancetidspunktet senest noterede køberkurs (kursen for alle handler, som er gældende på balancetidspunktet eller umiddelbart forinden). Det vil med andre ord sige, at urealiserede kursgevinster hhv. tab på værdipapirerne løbende bogføres over driftsregnskabet. Såfremt obligationsbeholdningen derimod betragtes som et anlægsaktiv, kan der foretages opskrivning af obligationsbeholdningen, hvis værdien er væsentligt højere end anskaffelsesværdien eller kostprisen. Det er dog en betingelse for opskrivningen, at værdiforøgelsen kan siges at være af varig karakter. Nedskrivning af værdipapirbeholdningen skal foretages hvert år, såfremt det er relevant. Nedskrivningen føres over resultatopgørelsen. Fordelen ved at benytte årsregnskabslovens regler i forbindelse med værdiansættelsen af obligationsbeholdningen er, at resultatopgørelsen løbende afspejler den værdiregulering, som obligationerne undergår. Ved benyttelse af de statslige regler, hvor obligationerne bogføres til nominel værdi giver regnskabet ikke udtryk for den risiko, der er omkring regnskabsposten Obligationer. Der realiseres således et kurstab, hvis obligationer, der er anskaffet til en kurs over 100, realiseres ved udtrækning (kurs 100), ligesom der også realiseres et kurstab, hvis obligationer sælges til en kurs under anskaffelseskursen. Afdragslån, kirker og embeder mv. Som beskrevet ovenfor under afsnit 3.2 Fællesfonden Likvide midler, Restancer og tilgodehavender, samt Udlån til reservefonden er det bruttoprincippet,

12 Bilag 22 - Side 12 af 12 der anvendes både i forbindelse med regnskabsaflæggelsen efter de statslige regler og efter årsregnskabslovens regler. Under afdragslån skelnes der jf. specifikationen til den konsoliderede balance imellem: Udlån, stiftsmidler, der er udbetalte lån. Bevilgede afdragslån, ej udbetalte, der er lån, som er bevilget af Stiftsøvrigheden men endnu ikke udbetalt Bevilgede afdragslån, ej udbetalte, modkonto til den ovenstående konto Tilsagte ej udbetalte afdragslån, der er lån, som er oprettet i SØS af stiftskassereren, men endnu ikke godkendt af Stiftsøvrigheden. Tilsagte ej udbetalte afdragslån, modkonto til den ovenstående konto Såfremt bruttoprincippet skal anvendes, bør bevilgede afdragslån, ej udbetalte i årsregnskabet og delregnskabet vises dels som en aktivpost og dels som en passivpost. Begrundelsen for dette er, at lånet er bevilget af Stiftsøvrigheden, hvorfor der også er en forpligtelse til udbetaling af beløbet. 4. Forslag til regnskabsmæssig kontrol i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskaber 4.1. Organisering Stiftsøvrighederne aflægger hver for sit stifts vedkommende årsregnskab og delregnskab for fællesfonden og stiftsøvrighedens administration af kapitaler tilhørende kirker og præsteembeder samt andre kapitaler, hvis administration efter Kirkeministeriets bestemmelse varetages af stiftsøvrigheden. Bogføringen foretages samlet for alle stifter i Stifternes Økonomisystem (SØS). I bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen for fællesfonden mv. tages der ikke umiddelbart stilling til, hvor det overordnede ansvar for den samlede konsoliderede regnskabsaflæggelse ligger. I praksis vil vi dog tillade os at gå ud fra, at det er Kirkeministeriet, der er den øverst ansvarlige myndighed for Fællesfondens regnskabsaflæggelse. Det må foreslås, at der udpeges en central placeret kontrollerfunktion, der har ansvaret for konsolideringen af Fællesfondens regnskabsaflæggelse, samt for regnskabsaflæggelsen for stiftsmidlerne.

13 Bilag 22 - Side 13 af 13 Baggrunden for dette forslag er, at Fællesfondens årsregnskab kan betragtes som et slags koncernregnskab, således som begrebet kendes fra det private erhvervsliv, mens stiftsmidlerne kan ses som en art selvstændig juridisk enhed, der regnskabsmæssigt er adskilt fra Fællesfonden eller alternativ som en sideordnet koncern Arbejdsopgaver for den centralt placerede kontrollerfunktion Ensartet regnskabspraksis kan sikres ved, at der fastlægges ensartede principper for værdiansættelser, aktivering og afskrivning, samt periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskaber i stifterne, samt at der føres kontrol med, at de fastlagte principper løbende overholdes i forbindelse med aflæggelse af del- og årsregnskaber. Som praktiske eksempler på hvilke kontrolhandlinger, der bør udføres i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskaber, kan nævnes følgende: Kontrol af, at der foretages ensartede og regnskabsmæssigt korrekte afstemninger af de likvide beholdninger, der afstemmes i stifterne Kontrol af, der foreligger korrekt specifikation af tilgodehavender og gæld Kontrol af, at der er foretaget korrekt periodisering af indtægter og udgifter i henhold til den vedtagne regnskabspraksis Kontrol af, at forsikringshensættelserne er behandlet regnskabsmæssigt korrekt hensættelseskontiene bør kunne specificeres på sagsniveau. Eventuelle debetsaldi på passivkontiene skal årsagsforklares og udgiftsføres. Kontrol af, at regnskabsaflæggelsen er foretaget i henhold til bruttoprincippet Kontrol af, at der foreligger inventarliste, der er ajourført, eller anlægskartotek, der er afstemt til bogholderiet. Kontrol af, at der foretages korrekt regnskabsmæssig behandling af leasingsaftaler Kontrol af, at der foretages korrekt periodisering af renter vedrørende udlån, indlån og værdipapirer, hvis dette er et krævet i henhold til den vedtagne regnskabspraksis. Kontrol af, at der foretages korrekt afstemning af mellemværender imellem stifterne og imellem stiftsmidlerne og Fællesfonden. Der skal tages stilling til eventuelle saldi på fejlkonti eller midlertidige konti, samt til øvrige umiddelbart forkert posteringer. Midler-

14 Bilag 22 - Side 14 af 14 tidige posteringer bør bogføres på plads i regnskabet inden periodeafslutningen. Kontrol af, at der foretages afstemning af egenkapitalen. Efter fastlæggelse af regnskabspraksis vil listen over konkrete kontrolopgaver i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab kunne konkretiseres yderligere. I forlængelse af opgaverne omkring kontrol af del- eller årsregnskaber vil det være naturligt, at give kontrolfunktionen det overordnede ansvar for at samle og bearbejde oplysninger og informationer i budgettet for den/de fremtidige regnskabsperioder. I den forbindelse er det dog væsentligt at understrege, at ansvaret for den praktiske regnskabsaflæggelse, samt sammenstillingen af budgettet bør ligge hos kontrolfunktionen, mens ansvaret for eventuelle overskridelser af budgettet bør ligge hos de parter i organisationen, der disponerer udgifter og indtægter.

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab

Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab Bilag 22 - Side 1 af 1 10. oktober 2003 KM-Projektgruppe Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab 1. Formål På et møde den 26. september 2003 i Kirkeministeriet i forbindelse

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår Mogens Knudsen, registreret revisionsselskab ApS Damgade 73, Telefon 74 42 15 89 Telefax 74 42 15 69 CVR nr. 44650819 Registreret revisor Mogens Knudsen, HD 2570 DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Leasing U 29 Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Hvad er problemet? Juridisk kriterie for aktivering: Ejerskab eller ikke ejerskab Økonomisk

Læs mere

DANSKE FINANSIERINGSSELSKABERS FORENING. Notat vedrørende leasingtagers opgørelse af finansielt leasede aktiver til dennes regnskab efter IAS 17.

DANSKE FINANSIERINGSSELSKABERS FORENING. Notat vedrørende leasingtagers opgørelse af finansielt leasede aktiver til dennes regnskab efter IAS 17. DANSKE FINANSIERINGSSELSKABERS FORENING THE ASSOCIATION OF DANISH FINANCE HOUSES DER VERBAND DER DÄNISCHEN FINANZIERUNGSGESELLSCHAFTEN ASSOCIATION DANOISES DES ESTABLISSEMENTS FINANCIERS Til foreningens

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Side 1 af 8 Notat. Generelt kan OPP tilrettelæges ud fra tre forskellige modeller henholdsvis:

Side 1 af 8 Notat. Generelt kan OPP tilrettelæges ud fra tre forskellige modeller henholdsvis: Side 1 af 8 Notat 10. maj 2012 ØKO/SRH/JBN Offentlig Privat Partnerskab (OPP) og finansiel leasing Læs om reglerne for den regnskabsmæssige håndtering af OPP og finansiel leasing Reglerne for den regnskabsmæssige

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS BOGHOLDERIET AF 2012 ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/12/2014 Peter Houlberg Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Fællesfonden Urevideret årsregnskab 2003

Fællesfonden Urevideret årsregnskab 2003 Fællesfonden Urevideret årsregnskab 2003 Dokid 184237 Det konsoliderede årsregnskab for fællesfonden for 2003 er udarbejdet på baggrund af de af stiftsøvrighederne udarbejdede, men endnu ikke reviderede

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling Den Typografiske Begravelseskasse under afvikling Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning og påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk Halvårsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning på

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016...

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre, Rødovre kommuner. Myndighedskode 4420. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre, Rødovre kommuner. Myndighedskode 4420. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg i Rødovre-Hvidovre Provsti i Hvidovre, Rødovre kommuner Myndighedskode 4420 CVR-nr. 21320188 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Provstiudvalgets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance ## Beredskab Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016... 6 Åbningsbalance...

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Vandværk CVR-nr. 42360112 Årsrapport Medlem af

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands Vandværk

Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands Vandværk KVIST & JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Østerbrogade 16 8500 Grenaa Telefon 86 32 20 11 Telefax 86 32 36 16 CVRnr. 27 47 81 31 www.kvistjensen.dk grenaa@kvistjensen.dk Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands

Læs mere

Review af årsrapport og skatteregnskab

Review af årsrapport og skatteregnskab Reviewskema: Review af årsrapport og skatteregnskab Indhold i dette dokument: 1. Planlægning 2. Udførelse 3. Konklusion Kundenavn: Bakkegaarden Ejendomsnummer: 123456 Regnskabsår: 2008 Dato Initialer Vurdering

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 FRANDS HAAHR ApS Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2016

Læs mere

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015 KÆRBÆK SMEDEN ApS Kærbækvej 21 6823 Ansager Årsrapport 10. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2016 Martin Bjerg Dirigent

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Bilag 9 Kasse- og regnskabsregulativet omkring måling af aktiver

Bilag 9 Kasse- og regnskabsregulativet omkring måling af aktiver Bilag 9 Kasse- og regnskabsregulativet omkring måling af aktiver Grundlag I henhold til gældende regler for kommunale budget- og regnskabssystemer fastsættes nedenstående regler for indregning og måling

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016... 6

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

SPRAYWRAP ApS. Årsrapport 28. februar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SPRAYWRAP ApS. Årsrapport 28. februar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SPRAYWRAP ApS Årsrapport 28. februar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Martin Lykke Jensen Dirigent (Urevideret) Side 2

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Anvendt

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling Navn på klub GF Forsikringsklubben Pas På, klub 114 Valdemarshaab 1, 1. tv. 4600 Køge Telefon 56142487 E-mail pp@gfforsikring.dk Hjemmeside: gfpaspaa.dk CVR- nr. 33081766 Budget Resultatopgørelse 2016

Læs mere

Københavns Kommunes regnskabspraksis

Københavns Kommunes regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 1 2. God bogføringsskik... 2 3. Drifts- og anlægsregnskabet... 2 3.1 Indregning af indtægter og udgifter... 2 4. Præsentation af balancen... 2 5. Materielle anlægsaktiver... 2

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A.

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2009 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2008 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

KJ Bolig ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/6 2014

KJ Bolig ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/6 2014 KJ Bolig ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 33 23 90 92 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/6 2014 Dirigent: Poul Jensen 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forening Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger Anvendt regnskabspraksis 3-5 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-12 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2. Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2. Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5 Årsregnskab Resultatopgørelse 1. januar - 31.

Læs mere

Bestyrelses regnskabserklæring... 1. Revisors påtegning... 1. Uafhængig revisors erklæring om review... 2. Anvendt regnskabspraksis...

Bestyrelses regnskabserklæring... 1. Revisors påtegning... 1. Uafhængig revisors erklæring om review... 2. Anvendt regnskabspraksis... Indholdsfortegnelse Bestyrelses regnskabserklæring..................................... 1 Revisors påtegning............................................... 1 Uafhængig revisors erklæring om review..............................

Læs mere