Den anvendte regnskabspraksis for Fællesfonden og for stiftsmidlerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den anvendte regnskabspraksis for Fællesfonden og for stiftsmidlerne"

Transkript

1 Bilag 21 - Side 1 af september 2003 KM-Projektgruppe Den anvendte regnskabspraksis for Fællesfonden og for stiftsmidlerne 1. Formål Formålet med dette notat er at beskrive den nuværende anvendte regnskabspraksis, samt at fremkomme med forslag til mulige ændringer af den anvendte regnskabspraksis. 2. Problemstilling 2.1. Regnskabsaflæggelse for Fællesfonden og for stiftsmidler Regnskabsaflæggelsen fortages jævnfør Bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen for Fællesfonden mv. Der aflægges - jævnfør bekendtgørelsen - for hvert stifts vedkommende årsregnskab og delregnskab pr. 30. juni for Fællesfonden og for stiftsøvrighedens administration af kapitaler (stiftsmidlerne). For Fællesfonden eksklusiv stiftsmidlerne er der for 2002 ligeledes aflagt en årsrapport, hvorfor den nedenstående gennemgang af den anvendte regnskabspraksis for Fællesfondens vedkommende - tager udgangspunkt i denne rapport. Bogføringen for stiftsmidlerne og for Fællesfonden foretages samlet i Stifternes Økonomisystem (SØS) Gennemgangen af den anvendte regnskabspraksis er på denne baggrund valgt foretaget for dels Fællesfonden og dels stiftsmidlerne Fællesfonden den nuværende regnskabspraksis Likvide midler, Restancer og tilgodehavender, samt Udlån til reservefonden Regnskabsposterne er værdiansat til nominel værdi. C:\Documents and Settings\Ebbe\Skrivebord\KM-økonomi\bilag 21.doc 1

2 Bilag 22 - Side 2 af 2 Ejendomme Regnskabsposten omfatter landets bispegårde (med undtagelse af Roskilde bispegård, der er statsejet ), samt øvrige ejendomme med tilknytning til stiftsadministrationen. Værdiansættelsen af ejendommene er foretages til den offentlige ejendomsvurdering og der foretages årligt en regulering af værdien i takt med ændringer i ejendomsvurderingen. Reguleringen bogføres over egenkapitalen. Kirkeministeriet er fremkommet med forslag om aktivering og afskrivning af større anskaffelser f.eks. ombygninger af ejendomme. Således som Finansministeriets projektgruppe har forstået det, er forslaget endnu ikke forsøgt anvendt i praksis. Jævnfør forslaget skal afskrivningen foretages lineært efter en afskrivningsplan, der fastlægges af Kirkeministeriet. Værdien af leasede og aktiverede aktiver Jævnfør årsrapporten for 2002 vil leasingforpligtelserne, som primært er knyttet til IT, indgå i fællesfondens balanceopgørelse fra og med regnskabet for 2003 på den måde, at værdien af det leasede vil indgå blandt fællesfondens aktiver med samme beløb som de resterende ydelser i henhold til leasingkontrakterne, der vil indgå i fællesfondens passiver. For året 2002 indgår aktiverede og leasede aktiver med 22,277 mio. kr. under anlægsaktiver i årsrapporten. Finansministeriets projektgruppe har fået oplyst, at aktivposten Værdien af leasingforpligtelser og passivposten Leasingforpligtelser opgøres som rate inkl. moms gange antal rater. Det er ligeledes oplyst, at der ikke bogføres renteudgifter, idet leasingyder (Nordea) ikke specificerer ydelsen opdelt. På baggrund af den regnskabsmæssige behandling af de leasede aktiver forudsætter Finansministeriets projektgruppe, at der er tale om finansielle leasingaftaler, dvs. aftaler hvorved alle væsentlige risici og afkast forbundet med ejendomsretten til et aktiv overdrages til leasingtager, uanset om ejendomsretten overdrages ved leasingperiodens slutning eller ej.

3 Bilag 22 - Side 3 af 3 Skyldige omkostninger, samt optagne lån Regnskabsposterne er værdiansat til nominel værdi. Forsikringshensættelser For 2002 har Kirkeministeriet været selvforsikrende op til en beløbsgrænse på 40 mio. kr. Således som Finansministeriets projektgruppe har forstået det, er proceduren den, at der ved årsskiftet udarbejdes opgørelser over løbende forsikringssager i stifterne. Opgørelserne danne baggrund for skøn over forsikringsudgifterne vedrørende de enkelte forsikringssager. I forbindelse med årsafslutningen afsættes det samlede regnskabsmæssige skøn over de fremtidige forsikringsudgifter som en passivpost - Forsikringshensættelser - under kortfristet gæld og beløbet udgiftsføres i driftsregnskabet. Reservefonden I henhold til lov om folkekirkens økonomi 11, stk. 2, kan Kirkeministeren fastsætte regler om henlæggelse af en del af Fællesfondens indtægter til en reservefond og om denne fonds anvendelse. Jævnfør bekendtgørelsen om budget- og regnskabsvæsen for fællesfonden mv. skal stiftsøvrighederne hvert år henlægge et beløb af fællesfondens indtægter til en reservefond. Henlæggelsen skal svare til 1. pct. af præsteembedernes kapitaler. Tab, der vedrører stiftsøvrighedernes bestyrelse af kirkers og præsteembeders kapitaler, samt andre udgifter kan efter Kirkeministerens bestemmelse afholdes over reservefonden Stiftsmidler den nuværende regnskabspraksis Afdragslån, kirker og embeder mv. Afdragslån optages i årsregnskabet til nominel værdi. Regnskabsposten omfatter udlån, som er foretaget til f.eks. kirker eller præstegårde. Lånene optages f.eks. i forbindelse med ombygning.

4 Bilag 22 - Side 4 af 4 Udlånsrenten er fastsat til 4% p.a. jf. bekendtgørelse om bestyrelse af kirkernes og præsteembedernes kapitaler 8. Baggrunden for regnskabsposten findes i bekendtgørelse om bestyrelse af kirkernes og præsteembedernes kapitaler 8, hvor der står, at midlerne kan udlånes til de ovenfor nævnte formål eller til styrkelse af et andet stifts kirkers og præsteembeders kapitaler. I det sidste tilfælde fastsættes lånevilkårene af den udlånende stiftsøvrighed. Obligationer Obligationsbeholdningen er bogført til nominel værdi. Forskellen imellem købskursen og den nominelle værdi bogføres som kursregulering under egenkapitalen. Der foretages ikke kursregulering af værdipapirbeholdningen pr. skæringsdagen i forbindelse med aflæggelse af årsregnskab eller delregnskab. Finansministeriets projektgruppe har fået oplyst, at FIFO-princippet anvendes i forbindelse med beregning af kursgevinster og tab ved realisation af værdipapirer. Baggrunden for regnskabsposten obligationer findes i bekendtgørelse om bestyrelse af kirkernes og præsteembedernes kapitaler 9, hvor der står at den del af stiftsmidlerne, der ikke er udlånt skal placeres med henblik på sikker anbringelse og bedst mulig forretning i sådanne obligationer eller investeringsbeviser, i hvilke fondes midler kan anbringes. Likvide midler Regnskabsposten er værdiansat til nominel værdi. Baggrunden for regnskabsposten findes i bekendtgørelse om bestyrelse af kirkernes og præsteembedernes kapitaler 9, hvor det fremgår, at midler, der ikke udlånes eller investeres i obligationer, kan anbringes på bankkonti i begrænset omfang og under hensyn til en nødvendig likviditet. Indlån, kirker og embeder mv. Regnskabsposten er værdiansat til nominel værdi.

5 Bilag 22 - Side 5 af 5 Baggrunden for regnskabsposten findes i bekendtgørelse om bestyrelse af kirkernes og præsteembedernes kapitaler, kapitel 3 vedrørende ind- og udbetaling af kapitaler. Regnskabsposten omfatter i store træk: Provenu fremkommet ved salg eller anden afståelse af rettigheder over kirkers og embeders faste ejendom, samt Engangsvederlag for gravstedsvedligeholdelse 2.4. Generelle bemærkninger omkring den anvendte regnskabspraksis Periodisering af renter Således som Finansministeriets projektgruppe har forstået det, foretages der ikke periodisering af renter vedrørende regnskabsposterne likvide midler, tilgodehavender, gæld, udlån, indlån og værdipapirbeholdninger opgjort pr. skæringsdagen i forbindelse med aflæggelse af årsregnskab eller delregnskab.. 3. Forslag til ændringer af regnskabspraksis 3.1. Valg af regnskabspraksis Indledningsvist er det vigtigt at bemærke, at Fællesfonden og stiftsmidlerne ikke er omfattet af hverken Årsregnskabsloven eller de statslige regler. Der kan således siges at være valgfrihed imellem hvilket regelsæt, der ønskes benyttet. Ligesom der principielt heller ikke er krav om, at det er det samme regelsæt, der skal benyttes for Fællesfonden og for stiftsmidlerne. Det kunne således være en idé, at adskille bogføringen for Fællesfonden fra bogføringen for stiftsmidlerne. I den forbindelse skal det dog samtidig understreges, at en fælles regnskabspraksis må anbefales for alle stiftsøvrigheder. Som overordnet hovedregel må det dog fastslås, at det er almindelig dansk regnskabspraksis, at aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede af aktiver og passiver, samt af det økonomiske resultat for den periode, som regnskabet aflægges for. Det kan ikke afgøres objektivt, om det er de statslige regler eller årsregnskabslovens regler, der skal anvendes i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for Fællesfonden og for stiftsmidlerne. Beslutningen bør træffes af Kirkeministeriet i samarbejde med stifterne med baggrund i de behov og krav, der stilles til regnskabsaflæggelsen. Regnskabet skal dels kunne be-

6 Bilag 22 - Side 6 af 6 nyttes internt som grundlag for økonomi- og likviditetsstyring og dels til rapportering til eksterne interessenter f.eks. Folketinget og det offentlige i almindelighed. Fordelen ved brug af de statslige regler er, at regnskabsreglerne langt hen ad vejen kan siges at være mere enkle end årsregnskabslovens regler. F.eks. beregnes der ikke urealiserede renter på værdipapirer, udlån og optagne lån, urealiserede kursreguleringer på værdipapirer, samt afskrivninger på ejendomme, inventar og driftsmidler. Fordelen ved brug af de statslige regler er, at årsregnskabet tager højde for periodisering af indtægter og udgifter, således at driftsregnskabet bliver sammenligneligt over årene, ligesom aktiver og passiver opgøres til en mere reel værdi, der kan danne grundlag for f.eks. nøgletalsanalyser, der kan være med til at vise den økonomiske udvikling over tiden Fællesfonden Likvide midler, Restancer og tilgodehavender, samt Udlån til reservefonden I forbindelse med aflæggelse af årsregnskab eller delregnskab kan det foreslås, at der foretages en regnskabsmæssig opdeling af de bogholderimæssige konti, der har debet saldi (er aktivposter) og de konti, der har kreditsaldi (er gældposter). Denne regnskabspraksis er fællesnævner både i de statslige regnskabsregler i Årsregnskabsloven. Fordelen ved at anvende denne praksis, der i daglig tale kan benævnes bruttoprincippet, er, at de samlede aktiver og gældsposter vises med deres reelle værdi, hvilket kan give grundlag for sammenlignelige nøgletalsberegninger over årene. Ejendomme, samt driftsmidler og inventar I henhold til Årsregnskabsloven foretages afskrivning af fast ejendom og af driftsmidler og inventar. Der benyttes lineære afskrivninger og afskrivningsperioden fastlægges skønsmæssigt til den periode, hvor det pågældende aktiv benyttes. F.eks. kunne afskrivningsperioden for en ejendom tænkes fastsat til år afhængig af bygningens beskaffenhed og anvendelse, mens afskrivningsperioden for driftsmidler og inventar kunne tænkes fastsat til 3-5 år.

7 Bilag 22 - Side 7 af 7 Afskrivningerne udgiftsføres i driftsregnskabet og modposteres som en formindskelse af aktivets værdi. Såfremt aktiver ikke skønnes at undergå en værdimæssig forringelse over tiden kan afskrivninger helt undlades. Det må anbefales, at en ejendoms værdi inkl. aktiverede udgifter til ombygning vises samlet i års- eller delregnskabet. Afskrivninger foretages normalt kun på større anskaffelser over en vis nærmere fastsat beløbsgrænse f.eks. 20 tkr. Fordelen ved anvendelse af afskrivninger på ejendomme, driftsmidler og inventar er, at udgifterne til disse typisk større anskaffelser deles ud over de år, hvor aktivet benyttes. Eller med andre ord kan driftsregnskabet siges at give et mere retvisende billede. I henhold til de statslige regler foretages der ikke afskrivninger, idet udgifter til større ombygninger og anskaffelser i øvrigt udgiftsføres i det år, hvor anskaffelsen foretages. Fælles for de statslige regler og Årsregnskabslovens regler er det, at der skal foretages en registrering af større aktiver. Ved benyttelse af de statslige regler benævnes registreringen inventarliste, mens man i henhold til Årsregnskabslovens regler fører et såkaldt anlægskartotek. Forskellen imellem de to former for registre er, at anlægskartoteket omfatter afskrivningerne på de omfattede aktiver. Anlægskartoteket er således umiddelbart afstemmeligt med den bogholderiet. I henhold til Årsregnskabslovens regler kan der foretages opskrivning af et aktivs værdi f.eks. en ejendom, hvis værdiforøgelsen må antages at være af varig karakter. En værdiforøgelse af et aktiv, der er konstateret ved en opskrivning, føres over egenkapitalen og benævnes opskrivningshenlæggelse. Værdien af leasede og aktiverede aktiver I henhold til almindelig dansk regnskabspraksis (Årsregnskabslovens regler) skelnes der imellem finansiel og operationel leasing.

8 Bilag 22 - Side 8 af 8 En finansiel leasingkontrakt er en leasingkontrakt, hvorved alle væsentlige risici og afkast forbundet med ejendomsretten til et aktiv overdrages, uanset om ejendomsretten overdrages ved leasingperiodens slutning eller ej. En finansiel leasingkontrakt ligner altså i sin struktur et køb af et aktiv på kredit og det er begrundelsen for, at den regnskabsmæssige behandling også ligger tæt op af købssituationen. En finansiel leasing kontrakt er enhver leasingkontrakt, der ikke er finansiel leasing. Efter almindelig dansk regnskabspraksis skal leasingtagere indregne finansielle leasingkontrakter som aktiver og forpligtelser i balancen til beløb, som ved indgåelsen af leasingkontrakten svarer til dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsydelserne, hvis denne er lavere. Ved beregningen af nutidsværdien af minimumsleasingydelserne er diskonteringsfaktoren den interne rente i leasingkontrakten, hvis det er praktisk muligt at opgøre denne. Er dette ikke muligt, skal leasingtagers opgjorte lånerente anvendes. Det er i den forbindelse værd at bemærke, at opdelingen af leasingydelsen i en afdragsdel og en rentedel ikke foretages af leasingyder, men af leasingtager på det tidspunkt, hvor leasingaftalen træder i kraft. Ved dagsværdien forstås det beløb, som et aktiv kan omsættes til, eller en forpligtelse kan indfries til, ved en handel mellem kvalificerede, villige, indbyrdes uafhængige parter. Der foretages afskrivninger på den således opgjorte værdi af leasingaktivet. Afskrivningerne beregnes lineært og over den korteste periode af leasingperioden eller aktivets brugstid efter samme princip, som er beskrevet ovenfor under afsnittet om ejendomme, driftsmidler og inventar. Afskrivningerne udgiftsføres over driftsregnskabet. Lasingydelsen, der rent fysisk betales løbende til leasingyder, opdels i en afdragsdel, der bogføres som en reduktion af den bogførte leasingforpligtelse passivposten og en rentedel, der bogføres som en finansieringsudgift over driftsregnskabet. Finansieringsomkostningerne skal allokeres til regnskabsårene i leasingperioden for at frembringe en konstant periodisk rente på de resterende forpligtelser i hvert regnskabsår.

9 Bilag 22 - Side 9 af 9 Ideen med at anvende aktivering og passivering af leasingaktiver hhv. leasingforpligtelser med tilhørende afskrivning på aktivet og beregning af forrentning på forpligtelsen er, at gøre regnskabet mere retvisende, således at der vises et reelt billede af aktiverne og gældposterne, samt af driftsregnskabet. I henhold til de statslige regler udgiftsføres leasingydelsen i takt med, at den afregnes. Leasingydelsen bogføres løbende over driftsregnskabet i den periode, hvorover forpligtelsen løber. I henhold til de statslige regler hver aktiveres leasingaktivet ikke ligesom leasingforpligtelsen eller ikke indgår i balancen som en passivpost. Det må betragtes som god offentlig regnskabsskik at oplyse om leasingforpligtelsen. Periodisering af udgifter Periodisering af udgifter og indtægter er et hovedprincip både efter de statslige regler og efter årsregnskabslovens regler. Dvs. at udgifter og indtægter skal bogføres i det regnskabsår, som indtægten eller udgiften vedrører. Definitionen af, hvad der forstås ved korrekt periodisering, er imidlertid forskellig afhængig af hvilket regelsæt, der benyttes i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. I henhold til årsregnskabslovens regler beregnes og bogføres der således beregnede, periodiserede udgifter, såfremt disse er væsentlige, mens de statslige regler ikke foreskriver dette princip. Ved anvendelse af de statslige regler kan man som en praktisk hovedregel sige, at købsfakturaer bogføres i det regnskabsår, hvor ydelsen eller varen er leveret uanset, hvornår den pågældende udgift er medtaget i budgettet. Hvis, årsregnskabslovens regler anvendes, bogføres købsfakturaer ligeledes i det regnskabsår, hvor ydelsen eller varen er leveret. For løbende periodediske ydelser bogføres desuden en beregnet eller skønnet udgift for perioden fra den seneste faktura og indtil skæringsdagen for regnskabsaflæggelsen f.eks. 31. december eller 30. juni. For ikke periodiske ydelser, f.eks. hvis en vare eller en ydelse er leveret i regnskabsåret, men fakturaen endnu ikke er fremkommet, foretages ligeledes et skøn over den pågældende udgift og udgiften posteres på plads i det regnskabsår, hvori varen eller ydelsen er leveret.

10 Bilag 22 - Side 10 af 10 Både ved benyttelse af de statslige regler og ved benyttelse af årsregnskabslovens regler kræves der betydeligt fokus på periodiseringsproblematikken omkring skæringstidspunktet, dog kan man sige, at man ved brug af årsregnskabslovens regler går videre i bestræbelserne på at opnå et retvisende billede af aktiver og passiver, samt driftsresultatet. Et praktisk eksempel, hvor periodiseringsproblemet er relevant og væsentligt, er forsikringshensættelserne, hvor man i forbindelse med regnskabsaflæggelsen laver en opgørelse over alle latente forsikringssager pr. skæringsdagen for regnskabsaflæggelsen, samt laver et begrundet skøn over de udgifter, der knytter sig hertil og som må forventes at indløbe til betaling i den kommende regnskabsperiode Stiftsmidlerne Periodisering af renter Der henvises indledningsvist til afsnit 3.2 ovenfor om periodisering af udgifter. Periodisering af renter er relevant vedrørende udlån (aktivpost), indlån (gældpost) og ved værdipapirbeholdningen. Såfremt, årsregnskabslovens regler vælges anvendt, beregnes renteudgiften hhv. renteindtægten for hver enkelt aktiv- eller passivpost f.eks. hver obligationstype eller hvert enkelt udlån eller indlån. Den periodiserede rente beregnes for perioden fra den seneste afregning og frem til skæringstidspunktet for regnskabsaflæggelsen. I henhold til de statslige regler bogføres renter på forfaldstidspunktet, hvorved størrelsen af regnskabsposten renteudgifter hhv., renteindtægter kan siges at variere over årene afhængigt af, hvorledes den pågældende regnskabspost er sammensat. F.eks. vil renteindtægterne på en obligationsbeholdning med termin 15. november være væsentlig forskellig fra en obligationsbeholdning med termin 30. juni også selv om den samlede størrelse af obligationsbeholdningen er ens. Værdiansættelse af værdipapirbeholdningen I henhold til årsregnskabsloven skelnes i regnskabsmæssig henseende imellem om en værdipapirbeholdning, er at betragte som et omsætningsaktiv eller et anlægsaktiv.

11 Bilag 22 - Side 11 af 11 Et anlægsaktiv er et aktiv, der er bestemt til vedvarende eje eller brug. Øvrige aktiver betragtes som anlægsaktiver. Stiftsmidlerne består overordnet set af indlån, udlån og en obligationsbeholdning, som løbende investeres bedst muligt, samt en mindre beholdning af likvide midler. Stiftsmidlerne ligner derfor en slags finansiel virksomhed, der også er kendetegnet ved at have det formål at videreudlåne og at investere indlån. På denne baggrund kunne man vælge i regnskabsmæssig henseende at betragte stiftsmidlernes obligationsbeholdning som et omsætningsaktiv. I henhold til årsregnskabsloven kan værdipapirer, der er finansielle omsætningsaktiver, ansættes til den på balancetidspunktet senest noterede køberkurs (kursen for alle handler, som er gældende på balancetidspunktet eller umiddelbart forinden). Det vil med andre ord sige, at urealiserede kursgevinster hhv. tab på værdipapirerne løbende bogføres over driftsregnskabet. Såfremt obligationsbeholdningen derimod betragtes som et anlægsaktiv, kan der foretages opskrivning af obligationsbeholdningen, hvis værdien er væsentligt højere end anskaffelsesværdien eller kostprisen. Det er dog en betingelse for opskrivningen, at værdiforøgelsen kan siges at være af varig karakter. Nedskrivning af værdipapirbeholdningen skal foretages hvert år, såfremt det er relevant. Nedskrivningen føres over resultatopgørelsen. Fordelen ved at benytte årsregnskabslovens regler i forbindelse med værdiansættelsen af obligationsbeholdningen er, at resultatopgørelsen løbende afspejler den værdiregulering, som obligationerne undergår. Ved benyttelse af de statslige regler, hvor obligationerne bogføres til nominel værdi giver regnskabet ikke udtryk for den risiko, der er omkring regnskabsposten Obligationer. Der realiseres således et kurstab, hvis obligationer, der er anskaffet til en kurs over 100, realiseres ved udtrækning (kurs 100), ligesom der også realiseres et kurstab, hvis obligationer sælges til en kurs under anskaffelseskursen. Afdragslån, kirker og embeder mv. Som beskrevet ovenfor under afsnit 3.2 Fællesfonden Likvide midler, Restancer og tilgodehavender, samt Udlån til reservefonden er det bruttoprincippet,

12 Bilag 22 - Side 12 af 12 der anvendes både i forbindelse med regnskabsaflæggelsen efter de statslige regler og efter årsregnskabslovens regler. Under afdragslån skelnes der jf. specifikationen til den konsoliderede balance imellem: Udlån, stiftsmidler, der er udbetalte lån. Bevilgede afdragslån, ej udbetalte, der er lån, som er bevilget af Stiftsøvrigheden men endnu ikke udbetalt Bevilgede afdragslån, ej udbetalte, modkonto til den ovenstående konto Tilsagte ej udbetalte afdragslån, der er lån, som er oprettet i SØS af stiftskassereren, men endnu ikke godkendt af Stiftsøvrigheden. Tilsagte ej udbetalte afdragslån, modkonto til den ovenstående konto Såfremt bruttoprincippet skal anvendes, bør bevilgede afdragslån, ej udbetalte i årsregnskabet og delregnskabet vises dels som en aktivpost og dels som en passivpost. Begrundelsen for dette er, at lånet er bevilget af Stiftsøvrigheden, hvorfor der også er en forpligtelse til udbetaling af beløbet. 4. Forslag til regnskabsmæssig kontrol i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskaber 4.1. Organisering Stiftsøvrighederne aflægger hver for sit stifts vedkommende årsregnskab og delregnskab for fællesfonden og stiftsøvrighedens administration af kapitaler tilhørende kirker og præsteembeder samt andre kapitaler, hvis administration efter Kirkeministeriets bestemmelse varetages af stiftsøvrigheden. Bogføringen foretages samlet for alle stifter i Stifternes Økonomisystem (SØS). I bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen for fællesfonden mv. tages der ikke umiddelbart stilling til, hvor det overordnede ansvar for den samlede konsoliderede regnskabsaflæggelse ligger. I praksis vil vi dog tillade os at gå ud fra, at det er Kirkeministeriet, der er den øverst ansvarlige myndighed for Fællesfondens regnskabsaflæggelse. Det må foreslås, at der udpeges en central placeret kontrollerfunktion, der har ansvaret for konsolideringen af Fællesfondens regnskabsaflæggelse, samt for regnskabsaflæggelsen for stiftsmidlerne.

13 Bilag 22 - Side 13 af 13 Baggrunden for dette forslag er, at Fællesfondens årsregnskab kan betragtes som et slags koncernregnskab, således som begrebet kendes fra det private erhvervsliv, mens stiftsmidlerne kan ses som en art selvstændig juridisk enhed, der regnskabsmæssigt er adskilt fra Fællesfonden eller alternativ som en sideordnet koncern Arbejdsopgaver for den centralt placerede kontrollerfunktion Ensartet regnskabspraksis kan sikres ved, at der fastlægges ensartede principper for værdiansættelser, aktivering og afskrivning, samt periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskaber i stifterne, samt at der føres kontrol med, at de fastlagte principper løbende overholdes i forbindelse med aflæggelse af del- og årsregnskaber. Som praktiske eksempler på hvilke kontrolhandlinger, der bør udføres i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskaber, kan nævnes følgende: Kontrol af, at der foretages ensartede og regnskabsmæssigt korrekte afstemninger af de likvide beholdninger, der afstemmes i stifterne Kontrol af, der foreligger korrekt specifikation af tilgodehavender og gæld Kontrol af, at der er foretaget korrekt periodisering af indtægter og udgifter i henhold til den vedtagne regnskabspraksis Kontrol af, at forsikringshensættelserne er behandlet regnskabsmæssigt korrekt hensættelseskontiene bør kunne specificeres på sagsniveau. Eventuelle debetsaldi på passivkontiene skal årsagsforklares og udgiftsføres. Kontrol af, at regnskabsaflæggelsen er foretaget i henhold til bruttoprincippet Kontrol af, at der foreligger inventarliste, der er ajourført, eller anlægskartotek, der er afstemt til bogholderiet. Kontrol af, at der foretages korrekt regnskabsmæssig behandling af leasingsaftaler Kontrol af, at der foretages korrekt periodisering af renter vedrørende udlån, indlån og værdipapirer, hvis dette er et krævet i henhold til den vedtagne regnskabspraksis. Kontrol af, at der foretages korrekt afstemning af mellemværender imellem stifterne og imellem stiftsmidlerne og Fællesfonden. Der skal tages stilling til eventuelle saldi på fejlkonti eller midlertidige konti, samt til øvrige umiddelbart forkert posteringer. Midler-

14 Bilag 22 - Side 14 af 14 tidige posteringer bør bogføres på plads i regnskabet inden periodeafslutningen. Kontrol af, at der foretages afstemning af egenkapitalen. Efter fastlæggelse af regnskabspraksis vil listen over konkrete kontrolopgaver i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab kunne konkretiseres yderligere. I forlængelse af opgaverne omkring kontrol af del- eller årsregnskaber vil det være naturligt, at give kontrolfunktionen det overordnede ansvar for at samle og bearbejde oplysninger og informationer i budgettet for den/de fremtidige regnskabsperioder. I den forbindelse er det dog væsentligt at understrege, at ansvaret for den praktiske regnskabsaflæggelse, samt sammenstillingen af budgettet bør ligge hos kontrolfunktionen, mens ansvaret for eventuelle overskridelser af budgettet bør ligge hos de parter i organisationen, der disponerer udgifter og indtægter.

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab

Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab Bilag 22 - Side 1 af 1 10. oktober 2003 KM-Projektgruppe Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab 1. Formål På et møde den 26. september 2003 i Kirkeministeriet i forbindelse

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Leasing U 29 Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Hvad er problemet? Juridisk kriterie for aktivering: Ejerskab eller ikke ejerskab Økonomisk

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Vandværk CVR-nr. 42360112 Årsrapport Medlem af

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Fællesfonden Urevideret årsregnskab 2003

Fællesfonden Urevideret årsregnskab 2003 Fællesfonden Urevideret årsregnskab 2003 Dokid 184237 Det konsoliderede årsregnskab for fællesfonden for 2003 er udarbejdet på baggrund af de af stiftsøvrighederne udarbejdede, men endnu ikke reviderede

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Review af årsrapport og skatteregnskab

Review af årsrapport og skatteregnskab Reviewskema: Review af årsrapport og skatteregnskab Indhold i dette dokument: 1. Planlægning 2. Udførelse 3. Konklusion Kundenavn: Bakkegaarden Ejendomsnummer: 123456 Regnskabsår: 2008 Dato Initialer Vurdering

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gislum Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8287 CVR-nr. 14656928 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211 ÅRSREGNSKAB for Fårup Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8152 CVR-nr. 42041211 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Dølby Sogns Menighedsråd i Skive Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8576 CVR-nr. 13209316 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Bestyrelses regnskabserklæring... 1. Revisors påtegning... 1. Uafhængig revisors erklæring om review... 2. Anvendt regnskabspraksis...

Bestyrelses regnskabserklæring... 1. Revisors påtegning... 1. Uafhængig revisors erklæring om review... 2. Anvendt regnskabspraksis... Indholdsfortegnelse Bestyrelses regnskabserklæring..................................... 1 Revisors påtegning............................................... 1 Uafhængig revisors erklæring om review..............................

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forening Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger Anvendt regnskabspraksis 3-5 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-12 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hammel Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8022. CVR-nr. 52937515

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hammel Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8022. CVR-nr. 52937515 ÅRSREGNSKAB for Hammel Sogns Menighedsråd i Favrskov Provsti i Favrskov Kommune Myndighedskode 8022 CVR-nr. 52937515 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fløng Sogns Menighedsråd i Høje Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode 7162 CVR-nr. 12795017 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Louns Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8285. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Louns Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8285. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Louns Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8285 CVR-nr. 70525828 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2008 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2009 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7840 CVR-nr. 16485810 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8579 CVR-nr. 19567214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2007 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Assens Marina A.m.b.a. Årsrapport for 2014

Assens Marina A.m.b.a. Årsrapport for 2014 Assens Marina A.m.b.a. Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 19 63 57 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/1 2015 Anette Petersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Undervisningsnote 2: Sammenhængen mellem bogføring og regnskab

Undervisningsnote 2: Sammenhængen mellem bogføring og regnskab HA, 3. SEMESTER 2002 ÅRSREGNSKAB Undervisningsnote 2: Sammenhængen mellem bogføring og regnskab Valdemar Nygaard Temaet vil blive gennemgået med udgangspunkt i lærebogens kapitel 2. Indledning: Den nye

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret.

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret. Bilag 8 Retningsliner for omkostningsregistrering Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Det omkostningsbaserede årsregnskab for Kalundborg Kommune aflægges i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden www.softenvand.dk Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009 73. ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 i Søften Forsamlingshus Dagsorden på generalforsamlingen 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2013/14

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2013/14 Haderslev Fodbold Klub Årsregnskab for 2013/14 Aktivitet Foreningen er en fodboldklub Årsberetning Økonomiske udvikling Årets resultat udgør et underskud på kr. - 244.838. Hændelser efter regnskabsårets

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

Bilag 1 - Regnskabspraksis

Bilag 1 - Regnskabspraksis Bilag 1 - Regnskabspraksis Aarhus kommunes regnskabspraksis beskriver den gældende praksis for registreringerne af udgifter og indtægter i Aarhus Kommunes regnskab. - 91 - Regnskabspraksis for indregning

Læs mere

------------------------- ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2007 -------------------------------------------- (CVR.nr. 17 54 20 28)

------------------------- ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2007 -------------------------------------------- (CVR.nr. 17 54 20 28) Dagsordenspkt. 5 Bilag nr. 5.5 Til: R-skab Møde den 07-05-2008 Status Til godkendelse Dags dato: 23-04-2008 Skrevet af: BJ DMs ------------------------- ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2007 --------------------------------------------

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2011 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjallese Provstiudvalg. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 4453. CVR-nr. 21188883. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjallese Provstiudvalg. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 4453. CVR-nr. 21188883. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjallese Provstiudvalg i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 4453 CVR-nr. 21188883 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Revisors erklæring Provstiudvalgets

Læs mere

Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 2003

Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 2003 Bilag 8 - Side 1 af 1 3. september KM-projektgruppe Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 1. Indledning Finansministeriets projektgruppe har gennemført en budgetteknisk gennemgang og budgetopfølgning

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere