CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2011"

Transkript

1 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabsberetning 4 Medarbejdere, ansvarlighed og kompetenceudvikling 10 Risikostyring 11 Kapitalforhold 14 Ledelseshverv 14 Ledelsespåtegning 17 Den uafhængige revisors erklæringer 18 Resultatopgørelse 19 Totalindkomstopgørelse 20 Balance 21 Egenkapitalopgørelse Side 2/71

3 Generelle oplysninger Ledelse Bestyrelse: Simon Lee, direktør, formand Anthony Latham, direktør, næstformand Andrew Burke, direktør Lars Nørby Johansen, direktør Jørgen Lykke, assurandør * Henrik Müllertz, kontorchef * Marianne Philip, advokat Rowan Saunders, direktør Christian Sletten, konsulent * *) Valgt af medarbejderne Direktion: Vibeke Krag Revisorer Generalforsamlingsvalgte revisorer: Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Ejerforhold Codan A/S, Frederiksberg, ejer samtlige aktier i Codan Forsikring A/S Adresse m.v. Gammel Kongevej 60 DK-1790 København V Telefon: Telefax: CVR-nr Side 3/71

4 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Selskabets hovedaktivitet Codan Forsikring A/S ( Codan Forsikring ) sælger stort set alle typer af forsikringer inden for skademarkedet til både private og til virksomheder i de nordiske lande. Codan Forsikring har i Danmark en førende position inden for skadeforsikring som den tredjestørste aktør på både privat- og erhvervsmarkedet, herunder den største aktør inden for marineområdet. Codan Forsikring tilbyder et bredt dækkende sortiment af skadeforsikringer og har i dag ca kunder. Selskabet har filialer i Norge, Sverige, Finland og Estland. Årsrapporten for 2011 Codan Forsikring er dattervirksomhed af RSA Insurance Group plc., der udarbejder koncernregnskab i overensstemmelse med lovgivningen i Storbritannien. Der er derfor ikke udarbejdet koncernregnskab for Codan Forsikring koncernen. Årsregnskabet for 2011 er revideret og udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed, herunder Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber. Den anvendte regnskabspraksis er beskrevet i årsrapportens note 1. Oversigt over hoved- og nøgletal for de seneste fem år fremgår af årsrapportens note 3. Væsentlige begivenheder i 2011 Fusion med datterselskabet Trekroner Forsikring A/S Codan Forsikring og Trekroner Forsikring A/S besluttede i 2011 at indgå fusion. Finanstilsynet gav tilladelse til fusionen den 20. december 2011, og fusionen blev gennemført med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar Codan Forsikring købte Trekroner Forsikring A/S i Trekroner Forsikring A/S har efterfølgende fortsat sin virksomhed, dog som et 100 % ejet datterselskab. Fusionen skete som led i et ønske om at forenkle koncernstrukturen samt opnå de administrative lettelser afledt heraf. For at øge sammenligneligheden i årsrapporten er der foretaget tilpasning af sammenligningstal for Udvidet reassuranceprogram Som et led i den overordnede, internationale kapital- og økonomiforvaltningsstrategi har RSA etableret reassuranceselskabet RSA Reinsurance Ireland Ltd. Codan Forsikring indgik pr. 1. juli 2010 en 25% reassurance aftale med det irske selskab, og Codan Forsikring har i regnskabsåret fornyet reassuranceaftalen og hævet aftalen til 35% for Aftalen berører ikke øvrige reassuranceaftaler men indebærer, at Codan Forsikring indgår i et såkaldt quota sharing program og dermed udvider sin totale reassurance. Programmet dækker 35 % af nettopræmierne på danske forsikringer og alle marineforsikringer i Reassurance hos RSA Reinsurance Ireland sker til markedspris, og Codan Forsikring får en provision, der dækker alle administrative omkostninger samt et mindre overhead. I december 2011 blev en ny aftale indgået for 2012, der dækker 25 % af nettopræmierne. Kapitaltilførsel Codan Forsikring har i 2011 fået tilført 500 mio. kr. i egenkapital fra Codan A/S med henblik på at sikre god kapitaldækning under det faldende renteniveau, som stiller øgede solvensmæssige kapitalkrav. Side 4/71

5 Ledelsesberetning Årets resultat og selskabets udvikling Resultatet i Codan Forsikring for 2011 blev et overskud på 61 mio. kr. mod et overskud på 127 mio. kr. i Årets resultat sammensætter sig således (alle beløb i mio. kr.): Forsikringsteknisk resultat Investeringsresultat Andre indtægter og omkostninger 1 0 Skat Årets resultat Årets resultat er mindre tilfredsstillende. Det skyldes øgede erstatninger og mindre investeringsresultat. Stigningen i bruttoerstatningsudgifterne kan primært henføres til de vejrskader, som er indtruffet i løbet af 2011, såsom skybruddet i København i juli og stormene i februar og november. Ligeledes er bruttoerstatningsudgifterne påvirket af fortsat høje skadeprocenter på det norske marked. Egenkapitalen udgør mio. kr. mod mio. kr. den 31. december Stigningen i egenkapitalen skyldes primært kapitaltilførsler fra moderselskabet Codan A/S på 500 mio. kr. Skadeforsikringsvirksomhed Præmieindtægter Codan Forsikring viser et mindre fald i bruttopræmieindtægterne (bruttopræmier fradraget ændring i præmiehensættelser), der i 2011 er faldet med ca. 0,4 % til mio. kr. mod mio. kr. i Faldet sammensættes af fremgang vedrørende privatforsikringer på 1,1 %, mens bruttopræmieindtægterne på erhvervsforsikringer er faldet med 1,3 %. Nedgangen i erhvervsforsikringer dækker over flere modsatrettede faktorer. Den norske filial viser stærk vækst på erhvervsforsikringer, hvor bruttopræmieindtægterne stiger med 12 %, samtidig med at Codan Forsikring oplever flot vækst indenfor vedvarende energi. Den intense konkurrence på markedet for erhvervsforsikringer sammen med en fortsat afmatning på erhvervsmarkedet har dog betydet, at bruttopræmieindtægterne for erhverv totalt set falder. Præmieindtægterne for egen regning er faldet med mio. kr. til mio. kr., svarende til et fald på ca. 18,3 %. Afgivne forsikringspræmier i forbindelse med reassurance til RSA Reinsurance Ireland udgør mio. kr. mod 605 mio. kr. i Justeret herfor stiger præmieindtægterne for egen regning med 1,3 %. Erstatningsudgifter Bruttoerstatningsudgifterne udgør i mio. kr. mod mio. kr. i 2010, svarende til en stigning på 479 mio. kr. eller 8,2 %. Ændringen kan primært henføres til stigning i udbetalte bruttoerstatninger. Stigningen i bruttoerstatningsudgifterne kan blandt andet henføres til vejr-begivenheder som stormen i februar og november samt skybruddet i juli. Bruttoerstatningsudgifterne var også berørt af et antal storskader i 4. kvartal. Den norske privatportefølje viser en fortsat forbedring i forhold til helåret 2010 i alle segmenter som resultat af et antal ledelsesinitiativer, hvorimod den norske erhvervsportefølje viser en noget stigende bruttoerstatningsprocent som følge af et lille antal storskader i Bruttoerstatningsprocenten udgør 86,0 i 2011 mod 79,6 i Årets afløbsresultat er positivt med 132 mio. kr. mod et positivt afløbsresultat på 146 mio. kr. i Det positive afløbsresultat stammer blandt andet fra afløbsgevinster på arbejdsskadeforsikring, hvilket primært skyldes ændrede forudsætninger i beregningsmodeller med hensyn til forventninger til inflation, tidshorisont og lovgivningsmæssige ændringer. Afløbsresultatet dækker imidlertid også over afløbstab på motorporteføljen, som skyldes nye analyser samt afløbstab på juridiske brancher. Side 5/71

6 Ledelsesberetning Forsikringsteknisk rente For 2011 er den forsikringstekniske rente 39 mio. kr. mod 36 mio. kr. i Stigningen i overført forsikringsteknisk rente skyldes primært stigningen i den rentesats, der ligger til grund for beregningen af den forsikringstekniske rente. Rentesatser oplyses af Finanstilsynet og udgjorde for ,46 % mod 1,32 % for Driftsomkostninger Bruttoomkostningsprocenten er 21,5 i 2011 mod 19,9 i Stigningen i omkostningsprocenten skyldes øgede itinvesteringer som leder til yderligere effektivisering af arbejdsprocesser i virksomheden I den norske filial er der stigende omkostninger, hvilket hænger sammen med stigende aktivitet. Resultat af afgiven forretning Resultat af afgiven forretning før forsikringsteknisk rente udgør 373 mio. kr. i 2011 mod -173 mio. kr. i Den positive udvikling opleves især i erhvervsdivisionen, hvor Codan Forsikring har modtaget genforsikringsdækning på vejrskader opstået i forbindelse med skybruddet og stormene. Her udover har den reassuranceaftale, som Codan har indgået med RSA Reinsurance Ireland, påvirket resultatet negativt med 28 mio. kr. Forsikringsteknisk resultat Det samlede forsikringstekniske resultat er -136 mio. kr. i 2011 mod -99 mio. kr. i Størstedelen af ændringen kan henføres til stigningen i bruttoerstatningsprocenten som følge af vejrlig og øgede omkostninger til it-investeringer. Selskabet betragter resultatet af forsikringsdriften som mindre tilfredsstillende. Diskonteringsrente Finanstilsynet har i december 2011, som følge af de unormale finansielle markedsforhold, gjort det muligt at anvende en diskonteringskurve, hvor landespændet mellem danske og tyske statsobligationer som et af elementerne regnes som et 12 måneders glidende gennemsnit. Codan Forsikring har valgt ikke at benytte denne mulighed. Investeringsvirksomhed Selskabets investeringsvirksomhed består af investering i datterselskaber samt investering i andre finansielle investeringsaktiver. Det samlede investeringsafkast udgør i mio. kr. mod 268 mio. kr. i Investeringsafkast før forsikringsteknisk rente udgør 439 mio. kr. mod 479 mio. kr. sidste år, svarende til en nedgang på 40 mio. kr. Investeringsafkastet er i 2011 påvirket af det faldende renteniveau, der blandt andet har betydet kursgevinst på 282 mio. kr. på obligationer men også kurstab på 322 mio. kr. i forbindelse med ændring i den diskonteringssats, der anvendes til tilbagediskontering af selskabets erstatningshensættelser. Den svage økonomiske udvikling i euro-området har påvirket den danske økonomi negativt i andet halvår af I løbet af første halvår af 2011 var renten på den 10-årige danske statsobligation næsten uændret, mens der under andet halvår sås et kraftigt fald i den effektive rente især i 3. kvartal hvor renten faldt fra 2,39% til 2,08 %. Ved årets udgang lå renten på 1,63 %. Side 6/71

7 Ledelsesberetning Disse faldende markedsrenter har haft en positiv effekt på Codan Forsikrings obligationsportefølje, idet der er oparbejdet akkumulerede urealiserede gevinster på i alt 568 mio. kr. Codan Forsikring søger at minimere renterisikoen mellem aktiverne og de forsikringstekniske reserver ved hjælp af en konservativ investeringsstrategi. Således er andelen af stats- og realkreditobligationer fortsat ganske høj, og udgør henholdsvis ca. 36 % og ca. 52 % af den samlede investeringsportefølje. Selskabets investeringsportefølje bestod ved udgangen af 2011 af følgende aktiver (alle beløb i mio. kr.): Investeringer i tilknyttede virksomheder Kapitalandele og investeringsforeningsandele Obligationer Andre udlån Likvide beholdninger Investeringer i tilknyttede virksomheder Resultat af datterselskaber sammensætter sig således: Resultat af Forsikringsselskabet Privatsikring udgør 12 mio. kr. (31 mio. kr. i 2010) og resultat af øvrige datterselskaber 5 mio. kr. (7 mio. kr. i 2010). Forsikringsselskabet Privatsikring A/S Forsikringsselskabet Privatsikrings tegning af direkte skadeforretning sker via lokale pengeinstitutter i Danmark. Resultatet af Privatsikring udgør et overskud på 12 mio. kr. i 2011 mod et overskud på 31 mio. kr. i Resultatet sammensætter sig af et forsikringsteknisk resultat på 0 mio. kr. (23 mio. kr. i 2010), et resultat af investeringsvirksomhed på 16 mio. kr. (18 mio. kr. i 2010) og skat på -4 mio. kr. (-10 mio. kr. i 2010). Bruttopræmieindtægterne i Privatsikring er steget fra 451 mio. kr. i 2010 til 511 mio. kr. i Der har i 2011 været et fald i det forsikringstekniske resultat på 23 mio. kr. Faldet skyldes stigende omkostninger, herunder skadebehandlingsomkostninger, samt en mindre stigning i det generelle underliggende skadeforløb. Hertil kommer at der har været negativt afløb vedrørende tidligere år. Udgiften til en række vejrbegivenheder i 2011, herunder skybrud i juli, er samlet set på niveau med udgiften til vejrbegivenheder året før. Kapitalandele og investeringsforeningsandele Selskabet har fortsat en lav eksponering mod aktier. Selskabets investeringer i kapitalandele og investeringsforeningsandele beløb sig til 98 mio. kr. pr 31. december 2011 svarende til 0,7% (0,8% i 2010) af den samlede investeringsportefølje. Selskabets investeringer i kapitalandele og investeringsforeningsandele har givet et afkast på -7 mio. kr. i 2011 (12 mio kr. i 2010) Obligationer I løbet af 2011 gennemførtes en vis rebalancering af obligationsporteføljen, hvilket har forøget varigheden en smule. Obligationerne udgjorde i alt mio. kr., svarende til 85% (88% i 2010) af selskabets samlede investeringsportefølje pr. 31. december 2011, og havde en varighed på ca. 3,0, år. Af den samlede investeringsportefølje udgør danske statsobligationer ca. 27%, danske realkreditobligationer ca. 43%, norske statsobligationer ca. 2%, norske realkreditobligationer ca. 4 % og europæiske kreditobligationer ca. 4%. Total ca. 89% af obligationsporteføljen er investeret i AAAratede obligationer. Investeringerne i norske obligationer bruges til at afdække den norske forretning i Codan Forsikring. Totalafkastet fra obligationsporteføljen var 761 mio. kr. (538 mio. kr. i 2010) svarende til ca. 6,0% (4,5% i 2010), hvilket betragtes som tilfredsstillende. Udenlandske obligationer her givet 81 mio. kr. svarende til 4,3% (9,6% i 2010). Side 7/71

8 Ledelsesberetning Balance Totale aktiver for Codan Forsikring er steget med mio. kr. fra mio. kr. i 2010 til mio. kr. i En væsentlig del af stigningen kommer fra genforsikringsandele af hensættelser til forsikringskontrakter, der er øget med 738 mio. kr. som konsekvens af den indgåede genforsikringsaftale med RSA Reinsurance Ireland. De likvide beholdninger er steget med 451 mio. kr., hvilket hovedsagligt skyldes øgede aftaleindskud med under 3 måneder til udløb. Stigningen i immaterielle aktiver skyldes primært øget aktivering af udviklingsprojekter med 226 mio. kr. Projekterne omfatter blandt andet forbedret skadesystem, forbedret præmiesystem, forskellige indsatser i de lokale kontorer samt udvikling af platforme og it-værktøjer, der skal optimere og effektivisere arbejdsgange og rutiner. Forretningsmæssige tiltag I 2011 lancerede Codan-koncernen en kundefokuseret strategi. Et vigtigt element i strategien er Brilliant Service programmet, hvor kundeundersøgelser og feedback fra partnere og salgsmedarbejdere er blevet brugt til bedre at forstå kundernes behov. Programmet har ført til udviklingen af en kundefokuseret opfølgning på Codans serviceleverancer og initiativer med henblik på at forbedre kundens oplevelse. Codan kan allerede se forretningsmæssige fordele af programmet med forbedring af kundetilfredshed og fornyelsesgrad. Koncernens mål er at opnå en klarere definition af salgs-, service- og skadesydelser til kunderne og her igennem at levere Codans ydelser mere konsistent - hver eneste gang. Koncernen vil fortsat fokusere på fornyelse af eksisterende kunder og samtidig forbedre Codans tilbud til nye kunder. I overensstemmelse med koncernens strategi har Codan Forsikring i 2011 fortsat haft fokus på forsikringsteknisk og operationel excellence ved yderligere at forbedre den oplevelse, Codan giver kunderne, og ved fortsat at investere i medarbejdere og tekniske kompetencer, samtidig med at Codan har fokuseret på vækst og lønsomhed hos mæglere, samarbejdspartnere og direkte kunder inden for Codans vigtigste målsegmenter. Codan Forsikring indgik i 2011 nye aftaler og oplevede dermed stærk vækst på affinity-området. Eksisterende aftaler med et antal samarbejdspartnere blev genforhandlet, og inden for vedvarende energi erobrede Codan Forsikring andele på nye markeder. Variabel aflønning Med virkning fra 1. januar 2011 trådte der nye regler i kraft omhandlende finansielle virksomheders forpligtelse til at fastlægge virksomhedens lønpolitik, herunder fastlægge regler for udbetaling af variabel løn til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere. Codan Forsikring har implementeret de nye regler og efterlever de særlige restriktioner gældende for aflønning af bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere. Selskabet efterlever således bestemmelserne i lov om finansiel virksomhed 71 og 77a-d. I overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed 77d findes information om det samlede vederlag for medlemmerne af bestyrelsen og direktionen i denne årsrapport, og i øvrigt findes de oplysninger, som i henhold til aflønningsreglerne offentliggøres, på Codan Forsikrings hjemmeside under "Løn i Codan". Side 8/71

9 Ledelsesberetning Revisionskomite Bestyrelsen i Codan Forsikring A/S har nedsat et revisionsudvalg "Codan Forsikring Audit Committee". Udvalget består af 4 af selskabets bestyrelsesmedlemmer. Som det uafhængige medlem med særlige kvalifikationer indenfor regnskabsvæsen har selskabets bestyrelse udpeget Lars Nørby Johansen. Bestyrelsen har vurderet hans kvalifikationer og fundet, at de opfylder kravene i henhold til lovgivningen. Dette er også meddelt Finanstilsynet. Lars Nørby Johansen er medlem af bestyrelserne i Codan A/S og Codan Forsikring A/S. Udvalgets opgave er fastsat i "Terms of Reference", der tager udgangspunkt i Bekendtgørelse nr af 19. december 2011 om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet Udvalgets opgaver omfatter blandt andet overvågning af processen om såvel regnskabsaflæggelse som fastlæggelse af det individuelle solvensbehov, samt overvågning af virksomhedens interne kontrolsystem og risikostyringssystemer. Udvalget overvåger tillige såvel den lovpligtige revision af årsregnskabet, hvorunder hører kontrol af revisors uafhængighed, som at den interne revision fungerer effektivt. Revisionsudvalgets arbejde er baseret på tilsyn med historiske begivenheder og omfatter derfor ikke fremadrettede begivenheder, forventninger eller budgetter. Revisionsudvalget har i 2011 afholdt 4 møder, der blev afholdt i tilknytning til den kvartalsvise rapportering til selskabets bestyrelse og Finanstilsynet. Begivenheder efter 31. december 2011 Udbytte for 2011 Bestyrelsen foreslår, at der ikke udloddes udbytte for Lovforslag om ny arbejdsskadeafgift Skatteministeriet har fremsat et lovforslag, der pålægger arbejdsskadeerstatninger en afgift på 13 %. Afgiften påhviler forsikringsselskabet. Såfremt lovforslaget vedtages i sin nuværende form, vil lovforslaget påvirke Codan Forsikrings resultat negativt i Der er ikke efter 31. december 2011 indtruffet øvrige begivenheder med væsentlig betydning for selskabets finansielle eller forretningsmæssige stilling. Forventning for forventes at være præget af uændrede makroøkonomiske forhold sammenlignet med 2011, idet der forventes en lav vækst i BNP. Det offentlige og private forbrug forventes at være påvirket heraf, ligesom handel og eksport forventes at forblive uændret. Erstatningsudgifter forventes forbedret i 2012 primært på grund af færre vejrligsrelaterede skader samt fortsat fokus på lønsomhed i de enkelte produkter. Omkostningsprocenten forventes at ligge på samme niveau som i Selskabet foretager store investeringer i udviklingsprojekter, samtidig med at der arbejdes målrettet med gennemførelsen af selskabets strategi. Herudover er resultatet afhængigt af udviklingen inden for personskader, vejrligsrelaterede skader og storskader samt udviklingen i renteniveauet i Danmark. Codan Forsikring forventer i 2012 en forbedring af forsikringsdriften med en combined ratio på omkring 100,0 %. Codan Forsikring finder det ikke hensigtsmæssigt at udtale sig om den forventede udvikling på rente- og aktiemarkederne og dermed heller ikke om de forventede kursreguleringer i Side 9/71

10 Ledelsesberetning Medarbejdere, ansvarlighed og kompetenceudvikling Codan Forsikrings præstationer og fortsatte succes hviler på virksomhedens evne til at tiltrække, fastholde og udvikle de bedste talenter. Codan Forsikring ønsker at blive en af de bedste arbejdspladser i forsikringsmarkedet, der også bidrager til at tiltrække medarbejdere til at arbejde i forsikringsbranchen generelt. Ved at fokusere på udvikling af hver enkelt medarbejder og leder, er fundamentet bygget til at skabe et dynamisk, lærerigt og givende miljø, der bygger på respekt. Codan Forsikring stræber efter at være en ansvarlig arbejdsgiver. Ved at arbejde for alle aspekter af mangfoldighed og lige muligheder for alle medarbejdere vil Codan Forsikring være en arbejdsplads, hvor forskellighed ses som en styrke og en kilde til inspiration. Arbejdet med ansvarlighed Codan-koncernen har valgt at arbejde strategisk med ansvarlighed, fordi det er en forudsætning for at kunne tiltrække de bedste medarbejdere, kunder, leverandører og samarbejdspartnere - og dermed skabe en lønsom og bæredygtig forretning. Selskabet har offentliggjort en ansvarlighedsrapport, som ligger offentligt tilgængelig på hjemmesiden: I 2011 har Codan-koncernen lanceret en ny, revideret CSR strategi frem til 2013, som sætter fokus på tre strategiske temaer, nemlig klima, sikkerhed og sundhed. Med den nye strategi vil Codan fortsat engagere medarbejderne i CSRagendaen internt (f.eks. via intern klimauge, sundhedsuge og frivilligt arbejde). Derudover er den nye strategi med til at sikre, at CSR integreres yderligere i Codans kerneforretning til gavn for kunderne. I 2011 har Codan-koncernen haft fokus på frivilligt arbejde. Omkring 600 medarbejdere i Sverige, Danmark og Norge har deltaget i frivilligt arbejde. I Norge har frivillige medarbejdere støttet Røde Kors' arbejde, og i Sverige har Myrorna haft glæde af frivillig arbejdskraft i deres genbrugsbutikker. I Danmark har medarbejderne bl.a. bidraget til "Årets Refleksdag", som Codan og Børneulykkesfonden står bag. Her delte de frivillige medarbejdere ca reflekser ud til danskerne. Klimaområdet har en høj prioritet for Codan-koncernen. Codan har de seneste år oplevet en stor stigning i vejrrelaterede skader hos kunderne. På kort sigt vil Codan gerne bidrage til at dæmme op for skader som følge af mere ekstremt vejr, og på lang sigt vil Codan gerne bidrage til at vende den negative udvikling på klimaområdet. Eksempelvis var Codan vært og oplægsholder på en klimatilpasningskonference arrangeret af Københavns Kommune. Desuden har Codans interne "Green Team" lanceret en ny, klimavenlig løsning til privatkunder, der får en glasskade på et husvindue. Her skifter Codan ikke bare vinduet ud med en energieffektiv rude. Kunderne modtager også en gratis energirapport, der viser, hvor mange penge og hvor meget CO 2 de kan spare ved at skifte de resterende vinduer ud med energieffektive ruder. Derudover har koncernen et partnerskab med WWF Verdensnaturfonden i Danmark og Sverige, som blandt andet indebærer sponsorat af den årlige Earth Hour kampagne. Med WWF-samarbejdet har Codan-koncernen sat et mål om at mindske CO 2 -udslippet med 40 % inden udgangen af 2020 sammenlignet med niveauet i Fokus på medarbejdere Codan Forsikring deltager i de globale karriere-udviklings programmer, som udbydes af moderselskabet RSA. Nogle eksempler er Technical Academy, Leadership Development Programme, Fast Track for potentielle ledere og Global Graduate, som er målrettet nye kandidater. Codan-koncernen investerer mange ressourcer i at udvikle de rigtige kompetencer til fremtidens marked. Det sker ved hjælp af både interne og eksterne uddannelses muligheder. Med vores Global Capability Framework, som blev lanceret i februar 2011, ønsker vi at sætte fokus på personlig udvikling og afklaring af kompetencer hos den enkelte medarbejder. Job roller og kompetencer er defineret inden for hvert forretningsområde, og alle medarbejdere vurderer deres egne kompetencer i forhold til de respektive roller og krav. I forbindelse med dette har vi lanceret en online Learning Zone, der giver hver medarbejder overblik over forskellige uddannelses- og læringsmuligheder. Learning Zone tilbyder en række obligatoriske og frivillige uddannelsesmuligheder bl.a. via e-learning. På baggrund af sidste års stærke resultater i Engagement undersøgelsen har Codan-koncernen fortsat fokus på initiativer til at fastholde og øge medarbejdernes engagement. Udviklings-programmet Unlocking Your Full Potential for ledere og medarbejdere blev meget vel modtaget, og redskaber og teknikker fra dette program anvendes dagligt til at give coaching og feedback. Programmet vil fortsat blive udbygget. Side 10/71

11 Ledelsesberetning Fremtidige initiativer Codan vil fortsætte med at investere i medarbejderne. En blanding af lokale og globale initiativer omkring Employer branding, engagement, belønning og anerkendelse vil støtte Codan Forsikrings fremtidige ambition om at blive en af de bedste arbejdspladser i forsikringsmarkedet. Risikostyring Codan Forsikring er udsat for risici, hvoraf forsikringsrisici, finansielle og operationelle risici er de væsentligste. Forsikringsrisici vedrører primært tegningsrisiko og reserverisiko. Finansielle risici består primært af markedsrisici, herunder effekten af ændringer i rentesatser, især på obligationsbeholdningen og de forsikringsmæssige hensættelser. Operationelle risici omfatter tab på grund af utilstrækkelige eller fejlhåndterede procedurer samt menneskelige eller systematiske fejl. Selskabets håndtering af disse risici er beskrevet nedenfor samt i note 2. Risikostyring i Codan Forsikring Codan Forsikrings overordnede risikopolitik og -rammer fastlægges af selskabets bestyrelse. Sammenhængen mellem de strategiske overvejelser om accept af risiko og daglige beslutninger om at indgå aftaler med kunder, partnere, leverandører og andre styrkes gennem løbende vurdering af Codan Forsikrings aktuelle risikoprofil i Risk Management Forum, der fungerer som et rådgivende organ for direktionen. Risikoprofilen rapporteres løbende til bestyrelsen. For yderligere information om risikostyringen henvises til note 2. Codan Forsikring har implementeret nødvendige og relevante foranstaltninger og kontroller til at optimere risikoforhold. De væsentligste elementer i selskabets risikoprofil håndteres af risiko- og tegningsfunktionen med fokus på forsikringsrisici, finansielle risici og operationelle risici. Codan Forsikrings væsentligste risici er anført nedenfor: Forsikringsrisici Codan Forsikrings forsikringsrisici omfatter: Tegningsrisiko og risiko ved præmiefastsættelse, dvs. risikoen for at den opkrævede præmie ikke er tilstrækkelig til at dække de fremtidige udgifter Modpartsrisiko, også kendt som kreditrisiko eller misligholdelsesrisiko (se afsnittet om kreditrisiko nedenfor) Reserverisiko, dvs. risikoen for at de forsikringsmæssige hensættelser ikke er tilstrækkelige til at dække erstatningsudgifterne. Finansielle risici Finansielle risici omfatter markedsrisiko, kreditrisiko og likviditetsrisiko. Markedsrisiko er den vigtigste for Codan Forsikring, idet en væsentlig del af selskabets aktiviteter er investeringsaktiviteter. Markedsrisiko er risikoen for, at bevægelser på de finansielle markeder påvirker værdien af aktiver og passiver og dermed selskabets kapitalgrundlag og afkast. Hovedparten af Codan Forsikrings investeringer er i danske statsobligationer og danske realkreditobligationer. Langt størstedelen af obligationerne er likvide og kan sælges til markedskurs med kort varsel. Markedsrisiko Renterisiko Ændringer i rentesatser er blandt de vigtige faktorer, der påvirker Codan Forsikrings finansielle risici. Hvis renten falder, vil værdien af selskabets obligationsbeholdning stige. Samtidig vil de forsikringsmæssige hensættelser stige i forbindelse med en nedjustering af diskonteringssatsen. Ændringer i renteniveauet har således en modsatrettet resultateffekt på aktiver og passiver. Et af målene med investeringspolitikken er at sikre balance mellem aktiver og passiver i forhold til risikoen. Aktierisiko Værdien af aktieporteføljen svinger i takt med udsvingene på aktiemarkederne. Codan Forsikring har en begrænset aktierisiko, idet mindre end 1 % af investeringsaktiverne er placeret i aktier. Spændrisiko Spændrisiko er risikoen for, at værdien af obligationer med et indbygget kreditelement falder på grund af øgede spænd, som skyldes f.eks. en øget risikoaversion på markedet. Codan Forsikrings spændrisiko for danske realkreditobligationer afdækkes bredt på nettobasis som følge af sammensætningen af den danske diskonteringskurve, hvori renten på danske realkreditobligationer indgår i et vist omfang. Codan Forsikring er hovedsageligt udsat for spændrisiko via investeringer i virksomhedsobligationer. Spændrisikoen anses dog for at være begrænset, idet Codan Forsikring udelukkende har virksomhedsobligationer med høj kreditværdighed. Side 11/71

12 Ledelsesberetning Ejendomsrisiko Codan Forsikring har ingen investeringer i ejendomme. Valutarisiko Valutarisiko opstår når værdien af selskabets aktiver og passiver i samme udenlandske valuta ikke er sammenfaldende. Codan Forsikring har kun begrænsede valutarisici, da de forsikringsmæssige hensættelser som hovedregel modsvares af investeringer i samme valuta. I regnskabet for Codan Forsikring er resultat og egenkapital i udenlandske filialer omregnet til danske kroner. Væsentlige ændringer i valutakurserne vil derfor kunne påvirke Codan Forsikrings resultat og egenkapital. Inflationsrisiko Codan Forsikring er indirekte eksponeret over for inflation, idet de forsikringsmæssige hensættelser på arbejdsskadeforsikringer er forbundet med et lønindeks, som påvirkes af inflation. Likviditetsrisiko Størstedelen af Codan Forsikrings investeringer er placeret i likvide, børsnoterede obligationer, som kan realiseres med kort varsel. Desuden kan en kreditfacilitet nemt opnås hos selskabets primære banker på baggrund af koncernens A+rating. Kreditrisiko Kreditrisiko (misligholdelsesrisiko) er risikoen for at lide et tab, hvis en modpart ikke kan opfylde sine forpligtelser. Codan Forsikrings investeringsportefølje består primært af danske stats- og realkreditobligationer med en rating på AAA, hvor kreditrisikoen anses som meget lille. Over 80 % af de samlede investeringer består af obligationer med en rating på AAA. Codan Forsikrings kredit- og modpartsrisici hidrører primært fra koncernens beholdning af europæiske virksomhedsobligationer, likvide beholdninger og anfordringstilgodehavender samt fra genforsikringsmodparter. I forhold til europæiske virksomhedsobligationer skal udstedere have en kreditrating på minimum BBB. Operationelle risici Operationelle risici kan opstå som følge af fejl eller mangler i administrative procedurer eller som følge af udefrakommende forhold, der fører til uventede økonomiske tab eller tab af omdømme. Disse kan skyldes faktorer som f.eks. mangelfuld intern kontrol, mangelfulde systemer eller mangelfuldt teknisk udstyr. Side 12/71

13 Ledelsesberetning Kapitalforhold Codan-koncernen benytter sig i sin kapitalstyring af en intern kapitalmodel til at vurdere og beregne kapitalbehov og scenarier. Modellen benyttes til at beregne det interne kapitalbehov og bruges desuden til performancevurderinger baseret på intern kapitalallokering samt konsekvensberegninger til brug ved vurdering af større strategiske beslutninger. Modellen, som er udviklet i samarbejde med RSA-koncernen, er tilpasset Codan Forsikring og vedligeholdes og udvikles løbende, hvilket bl.a. indebærer en årlig reparametrisering. Modellen er en cashflow-baseret stokastisk model som modellerer hensættelsesrisiko, skadesresultatrisiko, katastroferisiko, modpartsrisiko, investeringsrisiko og operationel risiko. Indenfor denne modelramme, med afløb på de eksisterende forpligtigelser samt et års ny forretning, beregnes kapitalkravet som den til enhver tid nødvendige kapital for at kunne modstå det værste scenarie, defineret som en 1:200 års begivenhed. Codan Forsikrings basiskapital til dækning af kapitalkravet udgør mio. kr. mod mio. kr. i Ved udgangen af 2011 er det danske individuelle solvensbehov for Codan Forsikring mio. kr. sammenlignet med mio. kr. ved udgangen af Det danske individuelle solvensbehov er påvirket af budgettet for det kommende år og ændringer i renteniveauet. Dette betyder, at lavere renter, alt andet lige, medfører et øget kapitalbehov som følge af forventningen om lavere forrentning af investeringerne i en årrække, hvilket netop har været tilfældet ved sammenligning af udgangen af 2011 med udgangen af Kapitalkravet udgør således mio. kr. mod mio. kr. I 2009 startede Codan-koncernen et formelt Solvens 2 projekt. Projektet ledes af en skandinavisk projektorganisation, der afspejler RSA-koncernens opbygning af arbejdet med Solvens 2. For Codan Forsikring betyder projektet, at der sker en løbende tilpasning og udvikling af den interne model og et system til risikohåndtering. Designet af risikohåndteringssystemet bygger på de stærke eksisterende procedurer for risikohåndtering, og projektindsatsen er rettet mod områder, der kræver yderligere dokumentation og styringsmekanismer. Som udgangspunkt for designet anvendes den britiske Individual Capital Assessment proces og den danske proces for individuel solvens. Den skandinaviske projektorganisation omfatter en styregruppe, som mødes hver måned, en ledende komite med ugentlige møder og et centralt team, som varetager projektledelsen. I projektet er der 10 arbejdsgrupper, som alle samarbejder med tilsvarende arbejdsgrupper i RSA-koncernen for at anvende ressourcer effektivt og fremme en konsistent tilgang i RSA-koncernen. Det muliggør også en vidensdeling, som i sidste ende sikrer, at flere kompetente medarbejdere i RSA-koncernen bidrager til et ensartet risikostyringsmiljø af høj kvalitet i Codan Forsikring. Bestyrelsens indflydelse på og styring af projektet er sikret ved, at Codan Forsikrings CFO, som indgår i ledelsen af Solvens 2 projektet, jævnligt aflægger rapport om arbejdet til bestyrelsen. Ud over interaktion via de forskellige arbejdsgrupper interagerer Codan Forsikring med RSA-koncernen på flere niveauer. CFO en deltager i RSA-koncernens styregruppe, og repræsentanter fra det centrale team deltager i grupper for koordinering mellem virksomheder i lande, hvor RSA driver virksomhed. RSA-koncernen tilstræber en god og åben dialog med alle tilsynsmyndigheder. Side 13/71

14 Ledelsesberetning Ledelseshverv Bestyrelse Selskabets bestyrelse har på tidspunktet for årsrapportens godkendelse oplyst følgende om de ledelseshverv, som medlemmerne beklæder i andre erhvervsvirksomheder. Bestyrelse Simon Lee, direktør, formand Anthony Latham, direktør, næstformand Andrew Burke, direktør Lars Nørby Johansen, direktør Jørgen Lykke, assurandør * Henrik Müllertz, kontorchef * Ledelseshverv i andre erhvervsvirksomheder Codan A/S (formand), RSA Insurance Ireland Limited (formand), Royal & Sun Alliance Insurance plc, RSA Insurance Group plc (direktør) Codan A/S (næstformand), Pool Reinsurance Ltd (formand), Flagstone Reinsurance Holdings S.A., Ecclesiastical Insurance Group plc. Codan A/S, IDIP Direct Insurance B.V (direktør), Intouch Insurance Group B.V. (direktør), L4C Sp. Z.o.o., AAS Balta, DIRECT Pojistovna, a.s., Intouch Insurance, Lietvuvos Draudimas AB, Direct Insurance Services Center Spolka z Organiczona Odpowiedzialnocia, Link4 life Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie Spolka Akcyjna, Link4 Towarzystwo Ubezpieczen Spolka Akcyjna Falck A/S (formand), Georg Jensen A/S (formand), Codan A/S, William Demant Holding A/S (formand), Index Award A/S, Falck Holding A/S (formand), Falck Danmark A/S (formand), Dong Energy A/S (næstformand), Arp-Hansen Hotel Group A/S, Dansk Vækstkapital K/S (formand), Fonden for Entreprenørskab, Institut for Selskabsledelse ApS, Fonden Oluf Høst Museet, Dansk Vækstkapital Komplementar ApS (formand), Board Assure A/S, Syddansk Universitet (formand), Danmarks Vækstråd (formand) Codan A/S Codan A/S * Valgt af medarbejderne Side 14/71

15 Ledelsesberetning Ledelseshverv Bestyrelse (fortsat) Marianne Philip, advokat Brenntag Nordic A/S, Specialforeningen Nordea Invest Engros, Advokatfirmaet Kromann Reumert International A/S (formand), Holdingselskabet af 17 august 2011 ApS (næstformand), Aktieselskabet af 1. januar 1987, Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, Scan Office ApS (næstformand), Indretning og Design ApS (næstformand), Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg, Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Portefølje, Stiholt Holding A/S, Investeringsforeningen Nordea Invest Special, Gerda og Victor B. Strands Fond/Toms Gruppens Fond (formand), Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, Placeringsforeningen Nordea Invest, Investeringsforeningen Nordea Invest, U.D. Group A/S (formand), Den professionelle forening NM, A.J. Aamund A/S (formand), Hedgeforeningen Nordea Invest Engros, Fåmandsforeningen Nordea Link, Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest, Fåmandsforeningen Nordea Invest, Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune, Codan A/S, Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje Mac Elle Holding ApS under konkurs (likvidator), Euroconsultants af 2004 ApS under likvidation (likvidator), Glostrup Bowling Center ApS under konkurs (likvidator), Ally Group ApS under konkurs (likvidator), Frank Errebo Supermarkeder ApS under konkurs (likvidator), Høje Gladsaxe Supermarked ApS under konkurs (likvidator), Humlebæk Golf & Country Club ApS under konkurs (likvidator), Sommervilla.dk ApS under konkurs (likvidator), Frank Errebo Holding ApS under konkurs (likvidator), Investeringsforeningen Nordea Invest Engros, Zulueta ApS under konkurs (likvidator), Techno Vision Development A/S under konkurs (likvidator), Isefjorden Holding ApS under konkurs (likvidator), Christian Bahl Holding ApS under tvangsopløsning (likvidator), DTS A/S under konkurs (likvidator), Mick Poulsen Holding ApS under konkurs (likvidator), Frida Danielsen ApS i likvidation (likvidator), A Post Euro Express A/S i likvidation (likvidator), Brenntag Ltd. A/S i likvidation (likvidator), PBH ApS under konkurs (likvidator), Afsluttet Projektselskab 79 ApS under tvangsopløsning (likvidator), Nora I ApS under tvangsopløsning (likvidator), M-J Entreprise ApS under konkurs (likvidator), Simpel Solution ApS under konkurs (likvidator), Simpel Solution Holding ApS under konkurs (likvidator), Four Two Nr 1 SMBA under konkurs (likvidator), Nordic Industrial Park Europe ApS under konkurs (likvidator), Four Two Nr 5 SMBA under konkurs (likvidator), Four Two Nr 8 SMBA under konkurs (likvidator), Nordjysk P-kontrol S.M.B.A. under tvangsopløsning (likvidator), Sigma DK ApS under konkurs (likvidator), Glostrup Byg ApS under konkurs (likvidator) Rowan Saunders, direktør Christian Sletten, konsulent * Codan A/S, Canada Inc. (formand), Aldis Underwriting Managers Inc., Ascentus Insurance Ltd. (formand og direktør), Canadian Northern Shield Insurance Company (formand og direktør), Johnson Inc. (direktør), Noraxis Capital Corporation (formand og direktør), Quebec Assurance Company (formand og direktør), Roins Financial Services Limited (formand og direktør), Roins Holding Limited (formand og direktør), Royal & Sun Alliance Insurance Company of Canada (formand og direktør), RSA Canada Holdings Limited (formand og direktør), RSA Travel Insurance Inc. (formand og direktør), The Johnson Corporation (direktør), Unifund Assurance Company (direktør), Western Assurance Company (formand og direktør), Ontario Inc. (formand og direktør), Canada Limited (formand og direktør), Codan A/S * Valgt af medarbejderne Side 15/71

16 Ledelsesberetning Ledelseshverv Direktion Bestyrelsen for Codan Forsikring har i medfør af lov om finansiel virksomhed 80 godkendt, at de i løbet af 2011 anmeldte direktører i selskabet har beklædt eller beklæder følgende bestyrelses- og direktionsposter: Direktion Vibeke Krag Andre ledelseshverv Bestyrelsespost i: Forsikringsakademiet A/S, Codan Ejendomme II A/S (næstformand), Besigtelses Kontoret af 1914 A/S, Trekroner Forsikring A/S*, Forsikringsselskabet Privatsikring A/S, Direktionspost i: Codan A/S (direktør) * Hvervet ophørt inden årets udgang. Side 16/71

17 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2011 for Codan Forsikring A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 25. april 2012 Direktionen Vibeke Krag Bestyrelsen Simon Lee Anthony Latham Andrew Burke formand næstformand Lars Nørby Johansen Jørgen Lykke Henrik Müllertz Marianne Philip Rowan Saunders Christian Sletten Side 17/71

18 Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejeren i Codan Forsikring A/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Codan Forsikring A/S for regnskabsåret 1. januar december 2011, der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, som er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 25. april 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Henrik Priskorn statsautoriseret revisor Per Rolf Larssen statsautoriseret revisor Side 18/71

19 Resultatopgørelse Note kr Skadeforsikring 4 Bruttopræmier Afgivne forsikringspræmier Ændring i præmiehensættelser Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser Præmieindtægter for egen regning Forsikringsteknisk rente Udbetalte bruttoerstatninger Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Erstatningsudgifter for egen regning Bonus og præmierabatter Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning Forsikringsteknisk resultat Investeringsvirksomhed Indtægter fra tilknyttede virksomheder Indtægter af domicilejendomme - 97 Renteindtægter og udbytter mv Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Investeringsafkast i alt Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Andre omkostninger Resultat før skat Skat Årets resultat Årets resultat foreslås disponeret således: Overført til reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført til overført overskud Side 19/71

20 Totalindkomstopgørelse Note kr Tilbageførsel af opskrivning vedrørende domicilejendomme Valutakursregulering ved omregning af udenlandske filialer Koncerninternt bidrag Skat af koncerninternt bidrag Aktuarmæssige gevinster vedrørende pensionsforpligtelser Skat af aktuarmæssige gevinster vedrørende pensionsforpligtelser Anden totalindkomst Anden totalindkomst Årets resultat Totalindkomst i alt Side 20/71

21 Balance pr. 31. december Note kr Aktiver 12 Immaterielle aktiver Driftsmidler Materielle aktiver i alt Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Udlån til tilknyttede virksomheder Investeringer i tilknyttede virksomheder i alt Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Andre udlån Andre finansielle investeringsaktiver i alt Genforsikringsdepoter Investeringsaktiver i alt Genforsikringsandele af præmiehensættelser Genforsikringsandele af erstatningshensættelser Genforsikringsandele af hensættelser til forsikringskontrakter i alt Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender hos forsikringsmæglere Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringskontrakter i alt Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Aktiver i midlertidig besiddelse Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Likvide beholdninger Andre aktiver i alt Tilgodehavende renter samt optjent leje Andre periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter i alt Aktiver i alt Side 21/71

22 Balance pr. 31. december Note kr Passiver 17 Aktiekapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Opskrivningshenlæggelser Opskrivningshenlæggelser i alt Sikkerhedsfonde Reserve for valutaomregning Udjævningsreserve Reserver i alt Overført overskud Egenkapital i alt Præmiehensættelser Erstatningshensættelser Hensættelser til bonus og præmierabatter Hensættelser til forsikringskontrakter i alt Pensionsforpligtelser Udskudte skatteforpligtelser Andre hensættelser Hensatte forpligtelser i alt Genforsikringsdepoter Gæld i forbindelse med direkte forsikring Gæld i forbindelse med genforsikring Gæld til tilknyttede virksomheder Aktuelle skatteforpligtelser Anden gæld Gæld i alt Periodeafgrænsningsposter Passiver i alt Noter uden henvisning 1 Anvendt regnskabspraksis 2 Risikooplysninger 3 Hoved- og nøgletal 23 Nærtstående parter 24 Sikkerhedsstillelser 25 Eventualaktiver, eventualforpligtelser og økonomiske forpligtelser 26 Incitamentsordninger 27 Koncernregnskab 28 Sammenligningstal i henhold til årsrapport 2010 Side 22/71

23 Egenkapitalopgørelse kr. Opskrivnings- Overkurs ved henlæggelser/ Foreslået Overført Egenkapital Aktiekapital emission reserver udbytte overskud i alt 2010 Egenkapital ved årets begyndelse Egenkapitalbevægelser i 2010: Valutakursregulering filialer Koncerninternt bidrag Skat af koncerninternt bidrag Aktuarmæssige gevinster og -tab vedrørende pensionsforpligtelser Skat af aktuarmæssige gevinster og -tab Anden totalindkomst Årets resultat Årets totalindkomst Frigivelse af overkurs ved emission Frigivelse af sikkerhedsfonde Udjævningsreserve (kredit og kaution) Overført til/fra opskrivningshenlæggelser Modtaget koncernbidrag fra moderselskab Udbetalt udbytte Årets egenkapitalbevægelser Egenkapital ved årets slutning Egenkapital ved årets begyndelse Egenkapitalbevægelser i 2011: Tilbageførsel vedrørende domicilejendomme Valutakursregulering filialer Koncerninternt bidrag Skat af koncerninternt bidrag Aktuarmæssige gevinster og -tab vedrørende pensionsforpligtelser Skat af aktuarmæssige gevinster og -tab Anden totalindkomst Årets resultat Årets totalindkomst Kapitaltilførsel Udjævningsreserve (kredit og kaution) Årets egenkapitalbevægelser Egenkapital ved årets slutning Side 23/71

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Totalindkomstopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse 10 Noter til regnskab

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Noter

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT Gammel Kongevej Frederiksberg C CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT Gammel Kongevej Frederiksberg C CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Gammel Kongevej 60 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 25 07 14 09 Forsikringsselskabet Privatsikring A/S - Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

CODAN A/S ÅRSRAPPORT 2011

CODAN A/S ÅRSRAPPORT 2011 CODAN A/S ÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Medarbejdere, ansvarlighed og kompetenceudvikling Risikostyring Kapitalforhold

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport pr. 301 juni 2017 Indhoidsfortegnelse Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3 Resultatopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør formand Jan Kondrup, bankdirektør Per Klitgård Poulsen, direktør Jesper Rasmussen,

Læs mere

Halvårsrapport. 38. regnskabsår

Halvårsrapport. 38. regnskabsår 20 Halvårsrapport. 38. regnskabsår 14 1 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2014 1 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og nøgletal 9 Resultatopgørelse 10 Anden totalindkomst

Læs mere

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Danske Fiskeres Forsikring, pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport Ind hoidsforteg ne Ise Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR

HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR FOR PERIODEN 1. januar 30. juni 2015 CVR nr. 58 79 91 14 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2015 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Halvårsrapport Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2010

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2010 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2010 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabsberetning 4 Miljø, medarbejdere og kompetenceudvikling 9 Risikostyring

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2010 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2010 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabsberetning 4 Medarbejdere, ansvarlighed og kompetenceudvikling 11 Risikostyring

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere