CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2011"

Transkript

1 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabsberetning 4 Medarbejdere, ansvarlighed og kompetenceudvikling 10 Risikostyring 11 Kapitalforhold 14 Ledelseshverv 14 Ledelsespåtegning 17 Den uafhængige revisors erklæringer 18 Resultatopgørelse 19 Totalindkomstopgørelse 20 Balance 21 Egenkapitalopgørelse Side 2/71

3 Generelle oplysninger Ledelse Bestyrelse: Simon Lee, direktør, formand Anthony Latham, direktør, næstformand Andrew Burke, direktør Lars Nørby Johansen, direktør Jørgen Lykke, assurandør * Henrik Müllertz, kontorchef * Marianne Philip, advokat Rowan Saunders, direktør Christian Sletten, konsulent * *) Valgt af medarbejderne Direktion: Vibeke Krag Revisorer Generalforsamlingsvalgte revisorer: Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Ejerforhold Codan A/S, Frederiksberg, ejer samtlige aktier i Codan Forsikring A/S Adresse m.v. Gammel Kongevej 60 DK-1790 København V Telefon: Telefax: CVR-nr Side 3/71

4 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Selskabets hovedaktivitet Codan Forsikring A/S ( Codan Forsikring ) sælger stort set alle typer af forsikringer inden for skademarkedet til både private og til virksomheder i de nordiske lande. Codan Forsikring har i Danmark en førende position inden for skadeforsikring som den tredjestørste aktør på både privat- og erhvervsmarkedet, herunder den største aktør inden for marineområdet. Codan Forsikring tilbyder et bredt dækkende sortiment af skadeforsikringer og har i dag ca kunder. Selskabet har filialer i Norge, Sverige, Finland og Estland. Årsrapporten for 2011 Codan Forsikring er dattervirksomhed af RSA Insurance Group plc., der udarbejder koncernregnskab i overensstemmelse med lovgivningen i Storbritannien. Der er derfor ikke udarbejdet koncernregnskab for Codan Forsikring koncernen. Årsregnskabet for 2011 er revideret og udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed, herunder Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber. Den anvendte regnskabspraksis er beskrevet i årsrapportens note 1. Oversigt over hoved- og nøgletal for de seneste fem år fremgår af årsrapportens note 3. Væsentlige begivenheder i 2011 Fusion med datterselskabet Trekroner Forsikring A/S Codan Forsikring og Trekroner Forsikring A/S besluttede i 2011 at indgå fusion. Finanstilsynet gav tilladelse til fusionen den 20. december 2011, og fusionen blev gennemført med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar Codan Forsikring købte Trekroner Forsikring A/S i Trekroner Forsikring A/S har efterfølgende fortsat sin virksomhed, dog som et 100 % ejet datterselskab. Fusionen skete som led i et ønske om at forenkle koncernstrukturen samt opnå de administrative lettelser afledt heraf. For at øge sammenligneligheden i årsrapporten er der foretaget tilpasning af sammenligningstal for Udvidet reassuranceprogram Som et led i den overordnede, internationale kapital- og økonomiforvaltningsstrategi har RSA etableret reassuranceselskabet RSA Reinsurance Ireland Ltd. Codan Forsikring indgik pr. 1. juli 2010 en 25% reassurance aftale med det irske selskab, og Codan Forsikring har i regnskabsåret fornyet reassuranceaftalen og hævet aftalen til 35% for Aftalen berører ikke øvrige reassuranceaftaler men indebærer, at Codan Forsikring indgår i et såkaldt quota sharing program og dermed udvider sin totale reassurance. Programmet dækker 35 % af nettopræmierne på danske forsikringer og alle marineforsikringer i Reassurance hos RSA Reinsurance Ireland sker til markedspris, og Codan Forsikring får en provision, der dækker alle administrative omkostninger samt et mindre overhead. I december 2011 blev en ny aftale indgået for 2012, der dækker 25 % af nettopræmierne. Kapitaltilførsel Codan Forsikring har i 2011 fået tilført 500 mio. kr. i egenkapital fra Codan A/S med henblik på at sikre god kapitaldækning under det faldende renteniveau, som stiller øgede solvensmæssige kapitalkrav. Side 4/71

5 Ledelsesberetning Årets resultat og selskabets udvikling Resultatet i Codan Forsikring for 2011 blev et overskud på 61 mio. kr. mod et overskud på 127 mio. kr. i Årets resultat sammensætter sig således (alle beløb i mio. kr.): Forsikringsteknisk resultat Investeringsresultat Andre indtægter og omkostninger 1 0 Skat Årets resultat Årets resultat er mindre tilfredsstillende. Det skyldes øgede erstatninger og mindre investeringsresultat. Stigningen i bruttoerstatningsudgifterne kan primært henføres til de vejrskader, som er indtruffet i løbet af 2011, såsom skybruddet i København i juli og stormene i februar og november. Ligeledes er bruttoerstatningsudgifterne påvirket af fortsat høje skadeprocenter på det norske marked. Egenkapitalen udgør mio. kr. mod mio. kr. den 31. december Stigningen i egenkapitalen skyldes primært kapitaltilførsler fra moderselskabet Codan A/S på 500 mio. kr. Skadeforsikringsvirksomhed Præmieindtægter Codan Forsikring viser et mindre fald i bruttopræmieindtægterne (bruttopræmier fradraget ændring i præmiehensættelser), der i 2011 er faldet med ca. 0,4 % til mio. kr. mod mio. kr. i Faldet sammensættes af fremgang vedrørende privatforsikringer på 1,1 %, mens bruttopræmieindtægterne på erhvervsforsikringer er faldet med 1,3 %. Nedgangen i erhvervsforsikringer dækker over flere modsatrettede faktorer. Den norske filial viser stærk vækst på erhvervsforsikringer, hvor bruttopræmieindtægterne stiger med 12 %, samtidig med at Codan Forsikring oplever flot vækst indenfor vedvarende energi. Den intense konkurrence på markedet for erhvervsforsikringer sammen med en fortsat afmatning på erhvervsmarkedet har dog betydet, at bruttopræmieindtægterne for erhverv totalt set falder. Præmieindtægterne for egen regning er faldet med mio. kr. til mio. kr., svarende til et fald på ca. 18,3 %. Afgivne forsikringspræmier i forbindelse med reassurance til RSA Reinsurance Ireland udgør mio. kr. mod 605 mio. kr. i Justeret herfor stiger præmieindtægterne for egen regning med 1,3 %. Erstatningsudgifter Bruttoerstatningsudgifterne udgør i mio. kr. mod mio. kr. i 2010, svarende til en stigning på 479 mio. kr. eller 8,2 %. Ændringen kan primært henføres til stigning i udbetalte bruttoerstatninger. Stigningen i bruttoerstatningsudgifterne kan blandt andet henføres til vejr-begivenheder som stormen i februar og november samt skybruddet i juli. Bruttoerstatningsudgifterne var også berørt af et antal storskader i 4. kvartal. Den norske privatportefølje viser en fortsat forbedring i forhold til helåret 2010 i alle segmenter som resultat af et antal ledelsesinitiativer, hvorimod den norske erhvervsportefølje viser en noget stigende bruttoerstatningsprocent som følge af et lille antal storskader i Bruttoerstatningsprocenten udgør 86,0 i 2011 mod 79,6 i Årets afløbsresultat er positivt med 132 mio. kr. mod et positivt afløbsresultat på 146 mio. kr. i Det positive afløbsresultat stammer blandt andet fra afløbsgevinster på arbejdsskadeforsikring, hvilket primært skyldes ændrede forudsætninger i beregningsmodeller med hensyn til forventninger til inflation, tidshorisont og lovgivningsmæssige ændringer. Afløbsresultatet dækker imidlertid også over afløbstab på motorporteføljen, som skyldes nye analyser samt afløbstab på juridiske brancher. Side 5/71

6 Ledelsesberetning Forsikringsteknisk rente For 2011 er den forsikringstekniske rente 39 mio. kr. mod 36 mio. kr. i Stigningen i overført forsikringsteknisk rente skyldes primært stigningen i den rentesats, der ligger til grund for beregningen af den forsikringstekniske rente. Rentesatser oplyses af Finanstilsynet og udgjorde for ,46 % mod 1,32 % for Driftsomkostninger Bruttoomkostningsprocenten er 21,5 i 2011 mod 19,9 i Stigningen i omkostningsprocenten skyldes øgede itinvesteringer som leder til yderligere effektivisering af arbejdsprocesser i virksomheden I den norske filial er der stigende omkostninger, hvilket hænger sammen med stigende aktivitet. Resultat af afgiven forretning Resultat af afgiven forretning før forsikringsteknisk rente udgør 373 mio. kr. i 2011 mod -173 mio. kr. i Den positive udvikling opleves især i erhvervsdivisionen, hvor Codan Forsikring har modtaget genforsikringsdækning på vejrskader opstået i forbindelse med skybruddet og stormene. Her udover har den reassuranceaftale, som Codan har indgået med RSA Reinsurance Ireland, påvirket resultatet negativt med 28 mio. kr. Forsikringsteknisk resultat Det samlede forsikringstekniske resultat er -136 mio. kr. i 2011 mod -99 mio. kr. i Størstedelen af ændringen kan henføres til stigningen i bruttoerstatningsprocenten som følge af vejrlig og øgede omkostninger til it-investeringer. Selskabet betragter resultatet af forsikringsdriften som mindre tilfredsstillende. Diskonteringsrente Finanstilsynet har i december 2011, som følge af de unormale finansielle markedsforhold, gjort det muligt at anvende en diskonteringskurve, hvor landespændet mellem danske og tyske statsobligationer som et af elementerne regnes som et 12 måneders glidende gennemsnit. Codan Forsikring har valgt ikke at benytte denne mulighed. Investeringsvirksomhed Selskabets investeringsvirksomhed består af investering i datterselskaber samt investering i andre finansielle investeringsaktiver. Det samlede investeringsafkast udgør i mio. kr. mod 268 mio. kr. i Investeringsafkast før forsikringsteknisk rente udgør 439 mio. kr. mod 479 mio. kr. sidste år, svarende til en nedgang på 40 mio. kr. Investeringsafkastet er i 2011 påvirket af det faldende renteniveau, der blandt andet har betydet kursgevinst på 282 mio. kr. på obligationer men også kurstab på 322 mio. kr. i forbindelse med ændring i den diskonteringssats, der anvendes til tilbagediskontering af selskabets erstatningshensættelser. Den svage økonomiske udvikling i euro-området har påvirket den danske økonomi negativt i andet halvår af I løbet af første halvår af 2011 var renten på den 10-årige danske statsobligation næsten uændret, mens der under andet halvår sås et kraftigt fald i den effektive rente især i 3. kvartal hvor renten faldt fra 2,39% til 2,08 %. Ved årets udgang lå renten på 1,63 %. Side 6/71

7 Ledelsesberetning Disse faldende markedsrenter har haft en positiv effekt på Codan Forsikrings obligationsportefølje, idet der er oparbejdet akkumulerede urealiserede gevinster på i alt 568 mio. kr. Codan Forsikring søger at minimere renterisikoen mellem aktiverne og de forsikringstekniske reserver ved hjælp af en konservativ investeringsstrategi. Således er andelen af stats- og realkreditobligationer fortsat ganske høj, og udgør henholdsvis ca. 36 % og ca. 52 % af den samlede investeringsportefølje. Selskabets investeringsportefølje bestod ved udgangen af 2011 af følgende aktiver (alle beløb i mio. kr.): Investeringer i tilknyttede virksomheder Kapitalandele og investeringsforeningsandele Obligationer Andre udlån Likvide beholdninger Investeringer i tilknyttede virksomheder Resultat af datterselskaber sammensætter sig således: Resultat af Forsikringsselskabet Privatsikring udgør 12 mio. kr. (31 mio. kr. i 2010) og resultat af øvrige datterselskaber 5 mio. kr. (7 mio. kr. i 2010). Forsikringsselskabet Privatsikring A/S Forsikringsselskabet Privatsikrings tegning af direkte skadeforretning sker via lokale pengeinstitutter i Danmark. Resultatet af Privatsikring udgør et overskud på 12 mio. kr. i 2011 mod et overskud på 31 mio. kr. i Resultatet sammensætter sig af et forsikringsteknisk resultat på 0 mio. kr. (23 mio. kr. i 2010), et resultat af investeringsvirksomhed på 16 mio. kr. (18 mio. kr. i 2010) og skat på -4 mio. kr. (-10 mio. kr. i 2010). Bruttopræmieindtægterne i Privatsikring er steget fra 451 mio. kr. i 2010 til 511 mio. kr. i Der har i 2011 været et fald i det forsikringstekniske resultat på 23 mio. kr. Faldet skyldes stigende omkostninger, herunder skadebehandlingsomkostninger, samt en mindre stigning i det generelle underliggende skadeforløb. Hertil kommer at der har været negativt afløb vedrørende tidligere år. Udgiften til en række vejrbegivenheder i 2011, herunder skybrud i juli, er samlet set på niveau med udgiften til vejrbegivenheder året før. Kapitalandele og investeringsforeningsandele Selskabet har fortsat en lav eksponering mod aktier. Selskabets investeringer i kapitalandele og investeringsforeningsandele beløb sig til 98 mio. kr. pr 31. december 2011 svarende til 0,7% (0,8% i 2010) af den samlede investeringsportefølje. Selskabets investeringer i kapitalandele og investeringsforeningsandele har givet et afkast på -7 mio. kr. i 2011 (12 mio kr. i 2010) Obligationer I løbet af 2011 gennemførtes en vis rebalancering af obligationsporteføljen, hvilket har forøget varigheden en smule. Obligationerne udgjorde i alt mio. kr., svarende til 85% (88% i 2010) af selskabets samlede investeringsportefølje pr. 31. december 2011, og havde en varighed på ca. 3,0, år. Af den samlede investeringsportefølje udgør danske statsobligationer ca. 27%, danske realkreditobligationer ca. 43%, norske statsobligationer ca. 2%, norske realkreditobligationer ca. 4 % og europæiske kreditobligationer ca. 4%. Total ca. 89% af obligationsporteføljen er investeret i AAAratede obligationer. Investeringerne i norske obligationer bruges til at afdække den norske forretning i Codan Forsikring. Totalafkastet fra obligationsporteføljen var 761 mio. kr. (538 mio. kr. i 2010) svarende til ca. 6,0% (4,5% i 2010), hvilket betragtes som tilfredsstillende. Udenlandske obligationer her givet 81 mio. kr. svarende til 4,3% (9,6% i 2010). Side 7/71

8 Ledelsesberetning Balance Totale aktiver for Codan Forsikring er steget med mio. kr. fra mio. kr. i 2010 til mio. kr. i En væsentlig del af stigningen kommer fra genforsikringsandele af hensættelser til forsikringskontrakter, der er øget med 738 mio. kr. som konsekvens af den indgåede genforsikringsaftale med RSA Reinsurance Ireland. De likvide beholdninger er steget med 451 mio. kr., hvilket hovedsagligt skyldes øgede aftaleindskud med under 3 måneder til udløb. Stigningen i immaterielle aktiver skyldes primært øget aktivering af udviklingsprojekter med 226 mio. kr. Projekterne omfatter blandt andet forbedret skadesystem, forbedret præmiesystem, forskellige indsatser i de lokale kontorer samt udvikling af platforme og it-værktøjer, der skal optimere og effektivisere arbejdsgange og rutiner. Forretningsmæssige tiltag I 2011 lancerede Codan-koncernen en kundefokuseret strategi. Et vigtigt element i strategien er Brilliant Service programmet, hvor kundeundersøgelser og feedback fra partnere og salgsmedarbejdere er blevet brugt til bedre at forstå kundernes behov. Programmet har ført til udviklingen af en kundefokuseret opfølgning på Codans serviceleverancer og initiativer med henblik på at forbedre kundens oplevelse. Codan kan allerede se forretningsmæssige fordele af programmet med forbedring af kundetilfredshed og fornyelsesgrad. Koncernens mål er at opnå en klarere definition af salgs-, service- og skadesydelser til kunderne og her igennem at levere Codans ydelser mere konsistent - hver eneste gang. Koncernen vil fortsat fokusere på fornyelse af eksisterende kunder og samtidig forbedre Codans tilbud til nye kunder. I overensstemmelse med koncernens strategi har Codan Forsikring i 2011 fortsat haft fokus på forsikringsteknisk og operationel excellence ved yderligere at forbedre den oplevelse, Codan giver kunderne, og ved fortsat at investere i medarbejdere og tekniske kompetencer, samtidig med at Codan har fokuseret på vækst og lønsomhed hos mæglere, samarbejdspartnere og direkte kunder inden for Codans vigtigste målsegmenter. Codan Forsikring indgik i 2011 nye aftaler og oplevede dermed stærk vækst på affinity-området. Eksisterende aftaler med et antal samarbejdspartnere blev genforhandlet, og inden for vedvarende energi erobrede Codan Forsikring andele på nye markeder. Variabel aflønning Med virkning fra 1. januar 2011 trådte der nye regler i kraft omhandlende finansielle virksomheders forpligtelse til at fastlægge virksomhedens lønpolitik, herunder fastlægge regler for udbetaling af variabel løn til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere. Codan Forsikring har implementeret de nye regler og efterlever de særlige restriktioner gældende for aflønning af bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere. Selskabet efterlever således bestemmelserne i lov om finansiel virksomhed 71 og 77a-d. I overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed 77d findes information om det samlede vederlag for medlemmerne af bestyrelsen og direktionen i denne årsrapport, og i øvrigt findes de oplysninger, som i henhold til aflønningsreglerne offentliggøres, på Codan Forsikrings hjemmeside under "Løn i Codan". Side 8/71

9 Ledelsesberetning Revisionskomite Bestyrelsen i Codan Forsikring A/S har nedsat et revisionsudvalg "Codan Forsikring Audit Committee". Udvalget består af 4 af selskabets bestyrelsesmedlemmer. Som det uafhængige medlem med særlige kvalifikationer indenfor regnskabsvæsen har selskabets bestyrelse udpeget Lars Nørby Johansen. Bestyrelsen har vurderet hans kvalifikationer og fundet, at de opfylder kravene i henhold til lovgivningen. Dette er også meddelt Finanstilsynet. Lars Nørby Johansen er medlem af bestyrelserne i Codan A/S og Codan Forsikring A/S. Udvalgets opgave er fastsat i "Terms of Reference", der tager udgangspunkt i Bekendtgørelse nr af 19. december 2011 om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet Udvalgets opgaver omfatter blandt andet overvågning af processen om såvel regnskabsaflæggelse som fastlæggelse af det individuelle solvensbehov, samt overvågning af virksomhedens interne kontrolsystem og risikostyringssystemer. Udvalget overvåger tillige såvel den lovpligtige revision af årsregnskabet, hvorunder hører kontrol af revisors uafhængighed, som at den interne revision fungerer effektivt. Revisionsudvalgets arbejde er baseret på tilsyn med historiske begivenheder og omfatter derfor ikke fremadrettede begivenheder, forventninger eller budgetter. Revisionsudvalget har i 2011 afholdt 4 møder, der blev afholdt i tilknytning til den kvartalsvise rapportering til selskabets bestyrelse og Finanstilsynet. Begivenheder efter 31. december 2011 Udbytte for 2011 Bestyrelsen foreslår, at der ikke udloddes udbytte for Lovforslag om ny arbejdsskadeafgift Skatteministeriet har fremsat et lovforslag, der pålægger arbejdsskadeerstatninger en afgift på 13 %. Afgiften påhviler forsikringsselskabet. Såfremt lovforslaget vedtages i sin nuværende form, vil lovforslaget påvirke Codan Forsikrings resultat negativt i Der er ikke efter 31. december 2011 indtruffet øvrige begivenheder med væsentlig betydning for selskabets finansielle eller forretningsmæssige stilling. Forventning for forventes at være præget af uændrede makroøkonomiske forhold sammenlignet med 2011, idet der forventes en lav vækst i BNP. Det offentlige og private forbrug forventes at være påvirket heraf, ligesom handel og eksport forventes at forblive uændret. Erstatningsudgifter forventes forbedret i 2012 primært på grund af færre vejrligsrelaterede skader samt fortsat fokus på lønsomhed i de enkelte produkter. Omkostningsprocenten forventes at ligge på samme niveau som i Selskabet foretager store investeringer i udviklingsprojekter, samtidig med at der arbejdes målrettet med gennemførelsen af selskabets strategi. Herudover er resultatet afhængigt af udviklingen inden for personskader, vejrligsrelaterede skader og storskader samt udviklingen i renteniveauet i Danmark. Codan Forsikring forventer i 2012 en forbedring af forsikringsdriften med en combined ratio på omkring 100,0 %. Codan Forsikring finder det ikke hensigtsmæssigt at udtale sig om den forventede udvikling på rente- og aktiemarkederne og dermed heller ikke om de forventede kursreguleringer i Side 9/71

10 Ledelsesberetning Medarbejdere, ansvarlighed og kompetenceudvikling Codan Forsikrings præstationer og fortsatte succes hviler på virksomhedens evne til at tiltrække, fastholde og udvikle de bedste talenter. Codan Forsikring ønsker at blive en af de bedste arbejdspladser i forsikringsmarkedet, der også bidrager til at tiltrække medarbejdere til at arbejde i forsikringsbranchen generelt. Ved at fokusere på udvikling af hver enkelt medarbejder og leder, er fundamentet bygget til at skabe et dynamisk, lærerigt og givende miljø, der bygger på respekt. Codan Forsikring stræber efter at være en ansvarlig arbejdsgiver. Ved at arbejde for alle aspekter af mangfoldighed og lige muligheder for alle medarbejdere vil Codan Forsikring være en arbejdsplads, hvor forskellighed ses som en styrke og en kilde til inspiration. Arbejdet med ansvarlighed Codan-koncernen har valgt at arbejde strategisk med ansvarlighed, fordi det er en forudsætning for at kunne tiltrække de bedste medarbejdere, kunder, leverandører og samarbejdspartnere - og dermed skabe en lønsom og bæredygtig forretning. Selskabet har offentliggjort en ansvarlighedsrapport, som ligger offentligt tilgængelig på hjemmesiden: I 2011 har Codan-koncernen lanceret en ny, revideret CSR strategi frem til 2013, som sætter fokus på tre strategiske temaer, nemlig klima, sikkerhed og sundhed. Med den nye strategi vil Codan fortsat engagere medarbejderne i CSRagendaen internt (f.eks. via intern klimauge, sundhedsuge og frivilligt arbejde). Derudover er den nye strategi med til at sikre, at CSR integreres yderligere i Codans kerneforretning til gavn for kunderne. I 2011 har Codan-koncernen haft fokus på frivilligt arbejde. Omkring 600 medarbejdere i Sverige, Danmark og Norge har deltaget i frivilligt arbejde. I Norge har frivillige medarbejdere støttet Røde Kors' arbejde, og i Sverige har Myrorna haft glæde af frivillig arbejdskraft i deres genbrugsbutikker. I Danmark har medarbejderne bl.a. bidraget til "Årets Refleksdag", som Codan og Børneulykkesfonden står bag. Her delte de frivillige medarbejdere ca reflekser ud til danskerne. Klimaområdet har en høj prioritet for Codan-koncernen. Codan har de seneste år oplevet en stor stigning i vejrrelaterede skader hos kunderne. På kort sigt vil Codan gerne bidrage til at dæmme op for skader som følge af mere ekstremt vejr, og på lang sigt vil Codan gerne bidrage til at vende den negative udvikling på klimaområdet. Eksempelvis var Codan vært og oplægsholder på en klimatilpasningskonference arrangeret af Københavns Kommune. Desuden har Codans interne "Green Team" lanceret en ny, klimavenlig løsning til privatkunder, der får en glasskade på et husvindue. Her skifter Codan ikke bare vinduet ud med en energieffektiv rude. Kunderne modtager også en gratis energirapport, der viser, hvor mange penge og hvor meget CO 2 de kan spare ved at skifte de resterende vinduer ud med energieffektive ruder. Derudover har koncernen et partnerskab med WWF Verdensnaturfonden i Danmark og Sverige, som blandt andet indebærer sponsorat af den årlige Earth Hour kampagne. Med WWF-samarbejdet har Codan-koncernen sat et mål om at mindske CO 2 -udslippet med 40 % inden udgangen af 2020 sammenlignet med niveauet i Fokus på medarbejdere Codan Forsikring deltager i de globale karriere-udviklings programmer, som udbydes af moderselskabet RSA. Nogle eksempler er Technical Academy, Leadership Development Programme, Fast Track for potentielle ledere og Global Graduate, som er målrettet nye kandidater. Codan-koncernen investerer mange ressourcer i at udvikle de rigtige kompetencer til fremtidens marked. Det sker ved hjælp af både interne og eksterne uddannelses muligheder. Med vores Global Capability Framework, som blev lanceret i februar 2011, ønsker vi at sætte fokus på personlig udvikling og afklaring af kompetencer hos den enkelte medarbejder. Job roller og kompetencer er defineret inden for hvert forretningsområde, og alle medarbejdere vurderer deres egne kompetencer i forhold til de respektive roller og krav. I forbindelse med dette har vi lanceret en online Learning Zone, der giver hver medarbejder overblik over forskellige uddannelses- og læringsmuligheder. Learning Zone tilbyder en række obligatoriske og frivillige uddannelsesmuligheder bl.a. via e-learning. På baggrund af sidste års stærke resultater i Engagement undersøgelsen har Codan-koncernen fortsat fokus på initiativer til at fastholde og øge medarbejdernes engagement. Udviklings-programmet Unlocking Your Full Potential for ledere og medarbejdere blev meget vel modtaget, og redskaber og teknikker fra dette program anvendes dagligt til at give coaching og feedback. Programmet vil fortsat blive udbygget. Side 10/71

11 Ledelsesberetning Fremtidige initiativer Codan vil fortsætte med at investere i medarbejderne. En blanding af lokale og globale initiativer omkring Employer branding, engagement, belønning og anerkendelse vil støtte Codan Forsikrings fremtidige ambition om at blive en af de bedste arbejdspladser i forsikringsmarkedet. Risikostyring Codan Forsikring er udsat for risici, hvoraf forsikringsrisici, finansielle og operationelle risici er de væsentligste. Forsikringsrisici vedrører primært tegningsrisiko og reserverisiko. Finansielle risici består primært af markedsrisici, herunder effekten af ændringer i rentesatser, især på obligationsbeholdningen og de forsikringsmæssige hensættelser. Operationelle risici omfatter tab på grund af utilstrækkelige eller fejlhåndterede procedurer samt menneskelige eller systematiske fejl. Selskabets håndtering af disse risici er beskrevet nedenfor samt i note 2. Risikostyring i Codan Forsikring Codan Forsikrings overordnede risikopolitik og -rammer fastlægges af selskabets bestyrelse. Sammenhængen mellem de strategiske overvejelser om accept af risiko og daglige beslutninger om at indgå aftaler med kunder, partnere, leverandører og andre styrkes gennem løbende vurdering af Codan Forsikrings aktuelle risikoprofil i Risk Management Forum, der fungerer som et rådgivende organ for direktionen. Risikoprofilen rapporteres løbende til bestyrelsen. For yderligere information om risikostyringen henvises til note 2. Codan Forsikring har implementeret nødvendige og relevante foranstaltninger og kontroller til at optimere risikoforhold. De væsentligste elementer i selskabets risikoprofil håndteres af risiko- og tegningsfunktionen med fokus på forsikringsrisici, finansielle risici og operationelle risici. Codan Forsikrings væsentligste risici er anført nedenfor: Forsikringsrisici Codan Forsikrings forsikringsrisici omfatter: Tegningsrisiko og risiko ved præmiefastsættelse, dvs. risikoen for at den opkrævede præmie ikke er tilstrækkelig til at dække de fremtidige udgifter Modpartsrisiko, også kendt som kreditrisiko eller misligholdelsesrisiko (se afsnittet om kreditrisiko nedenfor) Reserverisiko, dvs. risikoen for at de forsikringsmæssige hensættelser ikke er tilstrækkelige til at dække erstatningsudgifterne. Finansielle risici Finansielle risici omfatter markedsrisiko, kreditrisiko og likviditetsrisiko. Markedsrisiko er den vigtigste for Codan Forsikring, idet en væsentlig del af selskabets aktiviteter er investeringsaktiviteter. Markedsrisiko er risikoen for, at bevægelser på de finansielle markeder påvirker værdien af aktiver og passiver og dermed selskabets kapitalgrundlag og afkast. Hovedparten af Codan Forsikrings investeringer er i danske statsobligationer og danske realkreditobligationer. Langt størstedelen af obligationerne er likvide og kan sælges til markedskurs med kort varsel. Markedsrisiko Renterisiko Ændringer i rentesatser er blandt de vigtige faktorer, der påvirker Codan Forsikrings finansielle risici. Hvis renten falder, vil værdien af selskabets obligationsbeholdning stige. Samtidig vil de forsikringsmæssige hensættelser stige i forbindelse med en nedjustering af diskonteringssatsen. Ændringer i renteniveauet har således en modsatrettet resultateffekt på aktiver og passiver. Et af målene med investeringspolitikken er at sikre balance mellem aktiver og passiver i forhold til risikoen. Aktierisiko Værdien af aktieporteføljen svinger i takt med udsvingene på aktiemarkederne. Codan Forsikring har en begrænset aktierisiko, idet mindre end 1 % af investeringsaktiverne er placeret i aktier. Spændrisiko Spændrisiko er risikoen for, at værdien af obligationer med et indbygget kreditelement falder på grund af øgede spænd, som skyldes f.eks. en øget risikoaversion på markedet. Codan Forsikrings spændrisiko for danske realkreditobligationer afdækkes bredt på nettobasis som følge af sammensætningen af den danske diskonteringskurve, hvori renten på danske realkreditobligationer indgår i et vist omfang. Codan Forsikring er hovedsageligt udsat for spændrisiko via investeringer i virksomhedsobligationer. Spændrisikoen anses dog for at være begrænset, idet Codan Forsikring udelukkende har virksomhedsobligationer med høj kreditværdighed. Side 11/71

12 Ledelsesberetning Ejendomsrisiko Codan Forsikring har ingen investeringer i ejendomme. Valutarisiko Valutarisiko opstår når værdien af selskabets aktiver og passiver i samme udenlandske valuta ikke er sammenfaldende. Codan Forsikring har kun begrænsede valutarisici, da de forsikringsmæssige hensættelser som hovedregel modsvares af investeringer i samme valuta. I regnskabet for Codan Forsikring er resultat og egenkapital i udenlandske filialer omregnet til danske kroner. Væsentlige ændringer i valutakurserne vil derfor kunne påvirke Codan Forsikrings resultat og egenkapital. Inflationsrisiko Codan Forsikring er indirekte eksponeret over for inflation, idet de forsikringsmæssige hensættelser på arbejdsskadeforsikringer er forbundet med et lønindeks, som påvirkes af inflation. Likviditetsrisiko Størstedelen af Codan Forsikrings investeringer er placeret i likvide, børsnoterede obligationer, som kan realiseres med kort varsel. Desuden kan en kreditfacilitet nemt opnås hos selskabets primære banker på baggrund af koncernens A+rating. Kreditrisiko Kreditrisiko (misligholdelsesrisiko) er risikoen for at lide et tab, hvis en modpart ikke kan opfylde sine forpligtelser. Codan Forsikrings investeringsportefølje består primært af danske stats- og realkreditobligationer med en rating på AAA, hvor kreditrisikoen anses som meget lille. Over 80 % af de samlede investeringer består af obligationer med en rating på AAA. Codan Forsikrings kredit- og modpartsrisici hidrører primært fra koncernens beholdning af europæiske virksomhedsobligationer, likvide beholdninger og anfordringstilgodehavender samt fra genforsikringsmodparter. I forhold til europæiske virksomhedsobligationer skal udstedere have en kreditrating på minimum BBB. Operationelle risici Operationelle risici kan opstå som følge af fejl eller mangler i administrative procedurer eller som følge af udefrakommende forhold, der fører til uventede økonomiske tab eller tab af omdømme. Disse kan skyldes faktorer som f.eks. mangelfuld intern kontrol, mangelfulde systemer eller mangelfuldt teknisk udstyr. Side 12/71

13 Ledelsesberetning Kapitalforhold Codan-koncernen benytter sig i sin kapitalstyring af en intern kapitalmodel til at vurdere og beregne kapitalbehov og scenarier. Modellen benyttes til at beregne det interne kapitalbehov og bruges desuden til performancevurderinger baseret på intern kapitalallokering samt konsekvensberegninger til brug ved vurdering af større strategiske beslutninger. Modellen, som er udviklet i samarbejde med RSA-koncernen, er tilpasset Codan Forsikring og vedligeholdes og udvikles løbende, hvilket bl.a. indebærer en årlig reparametrisering. Modellen er en cashflow-baseret stokastisk model som modellerer hensættelsesrisiko, skadesresultatrisiko, katastroferisiko, modpartsrisiko, investeringsrisiko og operationel risiko. Indenfor denne modelramme, med afløb på de eksisterende forpligtigelser samt et års ny forretning, beregnes kapitalkravet som den til enhver tid nødvendige kapital for at kunne modstå det værste scenarie, defineret som en 1:200 års begivenhed. Codan Forsikrings basiskapital til dækning af kapitalkravet udgør mio. kr. mod mio. kr. i Ved udgangen af 2011 er det danske individuelle solvensbehov for Codan Forsikring mio. kr. sammenlignet med mio. kr. ved udgangen af Det danske individuelle solvensbehov er påvirket af budgettet for det kommende år og ændringer i renteniveauet. Dette betyder, at lavere renter, alt andet lige, medfører et øget kapitalbehov som følge af forventningen om lavere forrentning af investeringerne i en årrække, hvilket netop har været tilfældet ved sammenligning af udgangen af 2011 med udgangen af Kapitalkravet udgør således mio. kr. mod mio. kr. I 2009 startede Codan-koncernen et formelt Solvens 2 projekt. Projektet ledes af en skandinavisk projektorganisation, der afspejler RSA-koncernens opbygning af arbejdet med Solvens 2. For Codan Forsikring betyder projektet, at der sker en løbende tilpasning og udvikling af den interne model og et system til risikohåndtering. Designet af risikohåndteringssystemet bygger på de stærke eksisterende procedurer for risikohåndtering, og projektindsatsen er rettet mod områder, der kræver yderligere dokumentation og styringsmekanismer. Som udgangspunkt for designet anvendes den britiske Individual Capital Assessment proces og den danske proces for individuel solvens. Den skandinaviske projektorganisation omfatter en styregruppe, som mødes hver måned, en ledende komite med ugentlige møder og et centralt team, som varetager projektledelsen. I projektet er der 10 arbejdsgrupper, som alle samarbejder med tilsvarende arbejdsgrupper i RSA-koncernen for at anvende ressourcer effektivt og fremme en konsistent tilgang i RSA-koncernen. Det muliggør også en vidensdeling, som i sidste ende sikrer, at flere kompetente medarbejdere i RSA-koncernen bidrager til et ensartet risikostyringsmiljø af høj kvalitet i Codan Forsikring. Bestyrelsens indflydelse på og styring af projektet er sikret ved, at Codan Forsikrings CFO, som indgår i ledelsen af Solvens 2 projektet, jævnligt aflægger rapport om arbejdet til bestyrelsen. Ud over interaktion via de forskellige arbejdsgrupper interagerer Codan Forsikring med RSA-koncernen på flere niveauer. CFO en deltager i RSA-koncernens styregruppe, og repræsentanter fra det centrale team deltager i grupper for koordinering mellem virksomheder i lande, hvor RSA driver virksomhed. RSA-koncernen tilstræber en god og åben dialog med alle tilsynsmyndigheder. Side 13/71

14 Ledelsesberetning Ledelseshverv Bestyrelse Selskabets bestyrelse har på tidspunktet for årsrapportens godkendelse oplyst følgende om de ledelseshverv, som medlemmerne beklæder i andre erhvervsvirksomheder. Bestyrelse Simon Lee, direktør, formand Anthony Latham, direktør, næstformand Andrew Burke, direktør Lars Nørby Johansen, direktør Jørgen Lykke, assurandør * Henrik Müllertz, kontorchef * Ledelseshverv i andre erhvervsvirksomheder Codan A/S (formand), RSA Insurance Ireland Limited (formand), Royal & Sun Alliance Insurance plc, RSA Insurance Group plc (direktør) Codan A/S (næstformand), Pool Reinsurance Ltd (formand), Flagstone Reinsurance Holdings S.A., Ecclesiastical Insurance Group plc. Codan A/S, IDIP Direct Insurance B.V (direktør), Intouch Insurance Group B.V. (direktør), L4C Sp. Z.o.o., AAS Balta, DIRECT Pojistovna, a.s., Intouch Insurance, Lietvuvos Draudimas AB, Direct Insurance Services Center Spolka z Organiczona Odpowiedzialnocia, Link4 life Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie Spolka Akcyjna, Link4 Towarzystwo Ubezpieczen Spolka Akcyjna Falck A/S (formand), Georg Jensen A/S (formand), Codan A/S, William Demant Holding A/S (formand), Index Award A/S, Falck Holding A/S (formand), Falck Danmark A/S (formand), Dong Energy A/S (næstformand), Arp-Hansen Hotel Group A/S, Dansk Vækstkapital K/S (formand), Fonden for Entreprenørskab, Institut for Selskabsledelse ApS, Fonden Oluf Høst Museet, Dansk Vækstkapital Komplementar ApS (formand), Board Assure A/S, Syddansk Universitet (formand), Danmarks Vækstråd (formand) Codan A/S Codan A/S * Valgt af medarbejderne Side 14/71

15 Ledelsesberetning Ledelseshverv Bestyrelse (fortsat) Marianne Philip, advokat Brenntag Nordic A/S, Specialforeningen Nordea Invest Engros, Advokatfirmaet Kromann Reumert International A/S (formand), Holdingselskabet af 17 august 2011 ApS (næstformand), Aktieselskabet af 1. januar 1987, Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, Scan Office ApS (næstformand), Indretning og Design ApS (næstformand), Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg, Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Portefølje, Stiholt Holding A/S, Investeringsforeningen Nordea Invest Special, Gerda og Victor B. Strands Fond/Toms Gruppens Fond (formand), Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, Placeringsforeningen Nordea Invest, Investeringsforeningen Nordea Invest, U.D. Group A/S (formand), Den professionelle forening NM, A.J. Aamund A/S (formand), Hedgeforeningen Nordea Invest Engros, Fåmandsforeningen Nordea Link, Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest, Fåmandsforeningen Nordea Invest, Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune, Codan A/S, Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje Mac Elle Holding ApS under konkurs (likvidator), Euroconsultants af 2004 ApS under likvidation (likvidator), Glostrup Bowling Center ApS under konkurs (likvidator), Ally Group ApS under konkurs (likvidator), Frank Errebo Supermarkeder ApS under konkurs (likvidator), Høje Gladsaxe Supermarked ApS under konkurs (likvidator), Humlebæk Golf & Country Club ApS under konkurs (likvidator), Sommervilla.dk ApS under konkurs (likvidator), Frank Errebo Holding ApS under konkurs (likvidator), Investeringsforeningen Nordea Invest Engros, Zulueta ApS under konkurs (likvidator), Techno Vision Development A/S under konkurs (likvidator), Isefjorden Holding ApS under konkurs (likvidator), Christian Bahl Holding ApS under tvangsopløsning (likvidator), DTS A/S under konkurs (likvidator), Mick Poulsen Holding ApS under konkurs (likvidator), Frida Danielsen ApS i likvidation (likvidator), A Post Euro Express A/S i likvidation (likvidator), Brenntag Ltd. A/S i likvidation (likvidator), PBH ApS under konkurs (likvidator), Afsluttet Projektselskab 79 ApS under tvangsopløsning (likvidator), Nora I ApS under tvangsopløsning (likvidator), M-J Entreprise ApS under konkurs (likvidator), Simpel Solution ApS under konkurs (likvidator), Simpel Solution Holding ApS under konkurs (likvidator), Four Two Nr 1 SMBA under konkurs (likvidator), Nordic Industrial Park Europe ApS under konkurs (likvidator), Four Two Nr 5 SMBA under konkurs (likvidator), Four Two Nr 8 SMBA under konkurs (likvidator), Nordjysk P-kontrol S.M.B.A. under tvangsopløsning (likvidator), Sigma DK ApS under konkurs (likvidator), Glostrup Byg ApS under konkurs (likvidator) Rowan Saunders, direktør Christian Sletten, konsulent * Codan A/S, Canada Inc. (formand), Aldis Underwriting Managers Inc., Ascentus Insurance Ltd. (formand og direktør), Canadian Northern Shield Insurance Company (formand og direktør), Johnson Inc. (direktør), Noraxis Capital Corporation (formand og direktør), Quebec Assurance Company (formand og direktør), Roins Financial Services Limited (formand og direktør), Roins Holding Limited (formand og direktør), Royal & Sun Alliance Insurance Company of Canada (formand og direktør), RSA Canada Holdings Limited (formand og direktør), RSA Travel Insurance Inc. (formand og direktør), The Johnson Corporation (direktør), Unifund Assurance Company (direktør), Western Assurance Company (formand og direktør), Ontario Inc. (formand og direktør), Canada Limited (formand og direktør), Codan A/S * Valgt af medarbejderne Side 15/71

16 Ledelsesberetning Ledelseshverv Direktion Bestyrelsen for Codan Forsikring har i medfør af lov om finansiel virksomhed 80 godkendt, at de i løbet af 2011 anmeldte direktører i selskabet har beklædt eller beklæder følgende bestyrelses- og direktionsposter: Direktion Vibeke Krag Andre ledelseshverv Bestyrelsespost i: Forsikringsakademiet A/S, Codan Ejendomme II A/S (næstformand), Besigtelses Kontoret af 1914 A/S, Trekroner Forsikring A/S*, Forsikringsselskabet Privatsikring A/S, Direktionspost i: Codan A/S (direktør) * Hvervet ophørt inden årets udgang. Side 16/71

17 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2011 for Codan Forsikring A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 25. april 2012 Direktionen Vibeke Krag Bestyrelsen Simon Lee Anthony Latham Andrew Burke formand næstformand Lars Nørby Johansen Jørgen Lykke Henrik Müllertz Marianne Philip Rowan Saunders Christian Sletten Side 17/71

18 Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejeren i Codan Forsikring A/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Codan Forsikring A/S for regnskabsåret 1. januar december 2011, der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, som er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 25. april 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Henrik Priskorn statsautoriseret revisor Per Rolf Larssen statsautoriseret revisor Side 18/71

19 Resultatopgørelse Note kr Skadeforsikring 4 Bruttopræmier Afgivne forsikringspræmier Ændring i præmiehensættelser Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser Præmieindtægter for egen regning Forsikringsteknisk rente Udbetalte bruttoerstatninger Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Erstatningsudgifter for egen regning Bonus og præmierabatter Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning Forsikringsteknisk resultat Investeringsvirksomhed Indtægter fra tilknyttede virksomheder Indtægter af domicilejendomme - 97 Renteindtægter og udbytter mv Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Investeringsafkast i alt Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Andre omkostninger Resultat før skat Skat Årets resultat Årets resultat foreslås disponeret således: Overført til reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført til overført overskud Side 19/71

20 Totalindkomstopgørelse Note kr Tilbageførsel af opskrivning vedrørende domicilejendomme Valutakursregulering ved omregning af udenlandske filialer Koncerninternt bidrag Skat af koncerninternt bidrag Aktuarmæssige gevinster vedrørende pensionsforpligtelser Skat af aktuarmæssige gevinster vedrørende pensionsforpligtelser Anden totalindkomst Anden totalindkomst Årets resultat Totalindkomst i alt Side 20/71

21 Balance pr. 31. december Note kr Aktiver 12 Immaterielle aktiver Driftsmidler Materielle aktiver i alt Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Udlån til tilknyttede virksomheder Investeringer i tilknyttede virksomheder i alt Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Andre udlån Andre finansielle investeringsaktiver i alt Genforsikringsdepoter Investeringsaktiver i alt Genforsikringsandele af præmiehensættelser Genforsikringsandele af erstatningshensættelser Genforsikringsandele af hensættelser til forsikringskontrakter i alt Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender hos forsikringsmæglere Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringskontrakter i alt Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Aktiver i midlertidig besiddelse Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Likvide beholdninger Andre aktiver i alt Tilgodehavende renter samt optjent leje Andre periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter i alt Aktiver i alt Side 21/71

22 Balance pr. 31. december Note kr Passiver 17 Aktiekapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Opskrivningshenlæggelser Opskrivningshenlæggelser i alt Sikkerhedsfonde Reserve for valutaomregning Udjævningsreserve Reserver i alt Overført overskud Egenkapital i alt Præmiehensættelser Erstatningshensættelser Hensættelser til bonus og præmierabatter Hensættelser til forsikringskontrakter i alt Pensionsforpligtelser Udskudte skatteforpligtelser Andre hensættelser Hensatte forpligtelser i alt Genforsikringsdepoter Gæld i forbindelse med direkte forsikring Gæld i forbindelse med genforsikring Gæld til tilknyttede virksomheder Aktuelle skatteforpligtelser Anden gæld Gæld i alt Periodeafgrænsningsposter Passiver i alt Noter uden henvisning 1 Anvendt regnskabspraksis 2 Risikooplysninger 3 Hoved- og nøgletal 23 Nærtstående parter 24 Sikkerhedsstillelser 25 Eventualaktiver, eventualforpligtelser og økonomiske forpligtelser 26 Incitamentsordninger 27 Koncernregnskab 28 Sammenligningstal i henhold til årsrapport 2010 Side 22/71

23 Egenkapitalopgørelse kr. Opskrivnings- Overkurs ved henlæggelser/ Foreslået Overført Egenkapital Aktiekapital emission reserver udbytte overskud i alt 2010 Egenkapital ved årets begyndelse Egenkapitalbevægelser i 2010: Valutakursregulering filialer Koncerninternt bidrag Skat af koncerninternt bidrag Aktuarmæssige gevinster og -tab vedrørende pensionsforpligtelser Skat af aktuarmæssige gevinster og -tab Anden totalindkomst Årets resultat Årets totalindkomst Frigivelse af overkurs ved emission Frigivelse af sikkerhedsfonde Udjævningsreserve (kredit og kaution) Overført til/fra opskrivningshenlæggelser Modtaget koncernbidrag fra moderselskab Udbetalt udbytte Årets egenkapitalbevægelser Egenkapital ved årets slutning Egenkapital ved årets begyndelse Egenkapitalbevægelser i 2011: Tilbageførsel vedrørende domicilejendomme Valutakursregulering filialer Koncerninternt bidrag Skat af koncerninternt bidrag Aktuarmæssige gevinster og -tab vedrørende pensionsforpligtelser Skat af aktuarmæssige gevinster og -tab Anden totalindkomst Årets resultat Årets totalindkomst Kapitaltilførsel Udjævningsreserve (kredit og kaution) Årets egenkapitalbevægelser Egenkapital ved årets slutning Side 23/71

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Totalindkomstopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

CODAN A/S ÅRSRAPPORT 2011

CODAN A/S ÅRSRAPPORT 2011 CODAN A/S ÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Medarbejdere, ansvarlighed og kompetenceudvikling Risikostyring Kapitalforhold

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2010

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2010 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2010 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabsberetning 4 Miljø, medarbejdere og kompetenceudvikling 9 Risikostyring

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabsberetning 4 Medarbejdere, ansvarlighed og kompetenceudvikling 11 Risikostyring

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2014 Selskabsoplysninger Side 6: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 7: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegninger 3 Hovedtal 4 Ledelsens beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8 Balance pr. 31. december

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2013

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2013 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 1. halvår 2014 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55. Halvårsrapport 2014

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55. Halvårsrapport 2014 ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Halvårsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER mv. Selskabsforhold... side 3 Ledelsespåtegning... side 4 Ledelsesberetning... side 5 REGNSKAB Resultatopgørelse...

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 Hovedtal for Danica koncernen (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica koncernen (Årsrapport 4) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55. Halvårsrapport 2013

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55. Halvårsrapport 2013 ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Halvårsrapport 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER mv. Selskabsforhold... side 3 Ledelsespåtegning... side 4 Ledelsesberetning... side 5 REGNSKAB Resultatopgørelse...

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 http://www.trygghansa.se/privat/varaapparhttp://www.trygghansa.se/privat/anmal-en-skada/typ-avskada/pages/default.aspxhttp://www.trygghansa.se/privat/forsakringar/pages/default.aspxaflønningsrapp

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2013 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-8 Den uafhængige revisors påtegning 9-10 Resultatopgørelse

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Årsberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2014 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5-10 Den uafhængige revisors erklæringer 11-12 Resultatopgørelse

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefax: 3312 8613. 4. marts 1999. Årsregnskabsmeddelelse 1998. A/S Forsikringsselskabet Codan

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefax: 3312 8613. 4. marts 1999. Årsregnskabsmeddelelse 1998. A/S Forsikringsselskabet Codan Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Telefax: 3312 8613 Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 3321 2121 Fax 3355 2122 Telex 15469 Internet: http://www.codan.dk 4. marts 1999

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2011 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-8 Den uafhængige revisors påtegning 9-10 Resultatopgørelse

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014 HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 2 LEDELSESBERETNING... 3 HALVÅRSREGNSKAB... 5 LEDELSESPÅTEGNING... 5 VEDRØRENDE REVISORS PÅTEGNING... 6 RESULTATOPGØRELSE... 7 BALANCE...

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere