Grundejerforeningen Nygårdspark Matr. nr. 16 cb Farum By og Sogn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Nygårdspark Matr. nr. 16 cb Farum By og Sogn"

Transkript

1 Grundejerforeningen Nygårdspark Matr. nr. 16 cb Farum By og Sogn Årsregnskab for perioden 1. juli juni 2015 ======= BUUS JENSEN I/S Lersø Parkalle København Ø CVR T F w An independent member firm of Moore Stephens International Limited Medlem af:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Anvendte regnskabsprincipper 5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter til årsrapporten 9-10

3 FORENINGSOPLYSNINGER Side 2 Grundejerforeningen Nygårdspark Nygårdspark 3520 Farum Bestyrelse: Søren Løland (formand) Claus Just (Næstformand) Pia Sandau Kenneth Holm Mette Madsen Revisor: Buus Jensen Statsautoriserede revisorer Lersø Parkallé København Ø

4 BESTYRELSENS PÅTEGNING Side 3 Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2014/15 for Grundejerforeningen Nygårdspark. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægterne og den beskrevne regnskabspraksis. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Foreningens bestyrelse bekræfter samtidig, at alle indtægter og udgifter samt alle aktiver og passiver er medtaget i årsrapporten, og at der ikke findes andre kautions-, gælds- og garantiforpligtelser end de i årsrapporten anførte. København, den 17. september 2015 I bestyrelsen: Søren Løland (formand) Claus Just (Næstformand) Mette Madsen Pia Sandau Kenneth Holm Godkendt på den ordinære generalforsamling den 30. september 2015 Som dirigent:

5 REVISIONSPÅTEGNING Side 4 Til medlemmerne i Grundejerforeningen Nygårdspark. Vi har revideret årsregnskabet for Grundejerforeningen Nygårdspark for regnskabsåret 1. juli juni 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter foreningens vedtægter og god regnskabsskik for grundejerforeninger som præciseres i afsnittet om anvendt regnskabspraksis. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med foreningens vedtægter og god regnskabsskik for grundejerforeninger. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli juni 2015 i overensstemmelse med vedtægterne og beskrivelsen af den anvendte regnskabspraksis. København, den 17. september 2015 BUUS JENSEN Statsautoriserede revisorer Christoffer Jensen Statsaut. revisor

6 ANVENDTE REGNSKABSPRINCIPPER Side 5 GENERELT Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. RESULTATOPGØRELSE Medlemmers indbetaling af kontingent er medregnet med opkrævede beløb og periodiseret til regnskabsårets kalendermåneder. Foreningens fællesudgifter er periodiseret til regnskabsårets 12 måneder. BALANCEN Materielle anlægsaktiver Foreningens øvrige, materielle anlægsaktiver indregnes til kostpris på anskaffelsestidspunktet, og der foretages derefter afskrivning som beskrevet nedenfor. Legeplads: 5 år. Trailer: 5 år. Omsætningsaktiver Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svare til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab. Hensættelser Hensættelse til reserver, såsom vejfond foretages efter bestyrelsens indstilling og generalforsamlingens godkendelse. Gældsforpligtelser Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

7 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JULI JUNI 2015 Side 6 Note 2014/ /14 Indtægter 1 Kontingenter Udgifter: Driftsudgifter: Vedligeholdelse af fællesarealer Forsikringer og abonnementer Ejendomsudgifter i alt Administrationsudgifter: Administration Revision og regnskabsmæssig assistance 2014/ Foreningsudgifter Gebyrer Afskrivninger Administrationsudgifter i alt Finansielle poster Bankrenteudgifter bank - 17 Renteudgifter leverandør legeplads Finansielle udgifter i alt Hensættelse til vejfond Fællesudgifter i alt Årets resultat

8 BALANCE PR. 30. JUNI 2015 Side 7 Note 30. juni juni 2014 AKTIVER 4 Materielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Restancer Periodeafgrænsningsposter m.v Ej opkrævet kontingent Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Indestående hos Nordea Likvide midler i alt OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER

9 BALANCE PR. 30. JUNI 2015 Side 8 Note 30. juni juni 2014 PASSIVER 5 Egenkapital EGENKAPITAL Hensættelse til vejfond Hensættelser i alt Gæld leverandør legeplads Gæld til Nordea Skyldige omkostninger Kortfristede gældsforpligtelser GÆLDSFORPLIGTELSER OG HENSÆTTELSER I ALT PASSIVER

10 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN 2014/15 Side 9 Note 1 - Kontingenter Medlemmer som deltager i én af Grundejerforeningen Nygårdsparks arbejdsdage modtager en rabat på 700 kr. I regnskabsåret 2014/15 er alle medlemmer blevet opkrævet 4 x kr. i kontingent, og dermed har alle medlemmer ved en fejl opnået rabat for deltagelse i en af foreningens arbejdsdage, uagtet at ikke alle medlemmer har deltaget. Bestyrelsen vil undersøge hvem der der ved en fejl har opnået rabat på 700 kr. og disse medlemer vil blive efteropkrævet. I årsregnskabet 2014/15 er der skønsmæssigt indregnet kr. som forventes efteropkrævet hos de medlemmer som ikke har deltaget i en arbejdsdag i 2014/15. Note 2 - Vedligeholdelse af fællesarealer 2014/ /14 Snerydning inkl. salt Gartner Beskæring træer, fjernelse rødder m.v Kloakarbejde Materialer arbejdsdage Dong Diverse Hensat til/anvendt af vejfond Note 3 - Foreningsudgifter EDB-omkostninger Bestyrelsesgodtgørelse Diverse Note 4 - Materielle anlægsaktiver Anskaffelsessum pr. 1. juli Tilgang Anskaffelsessum pr. 30. juni Afskrivninger pr. 1. juli Årets afskrivninger Afskrivninger pr. 30. juni Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni

11 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN 2014/15 Side 10 Note 5 - Egenkapital 2014/ /14 Saldo pr. 1. juli Årets resultat Saldo pr. 30. juni Note 6 - Hensættelse til vejfond Saldo pr. 1. juli Hensat/anvendt vejfond 2014/ Saldo pr. 30. juni Note 7 - Gæld leverandør legeplads Saldo pr. 1. juli Årets afdrag Rentetilskrivning Saldo pr. 30. juni Note 8 - Skyldige omkostninger Revision 2013/ Skyldig bestyrelseshonorar Gartner