NÅR DU INVESTERER SELV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NÅR DU INVESTERER SELV"

Transkript

1 NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/

2 I Lægernes Pensionsbank kan du handle med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer (undtagen præmieobligationer og udenlandske værdipapirer). Du kan enten selv stå for at investere din opsparing eller lade bankens investeringseksperter placere din opsparing i investeringsbeviser. Det sikrer dig optimal risikospredning og tæt overvågning af dine investeringer. Du kan finde flere oplysninger om Porteføljepleje på Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis du selv ønsker at stå for investeringen. Overvejelser inden du investerer Det kan være spændende selv at sammensætte og pleje sine investeringer, men det kræver også tid og indsigt i de finansielle markeder at pleje sine investeringer. Inden du begynder at udvælge de enkelte investeringer, er der en række overordnede forhold, du bør tage stilling til, og som er afgørende for den investeringsstrategi, du bør følge. Det drejer sig om: Formål Investeringshorisont Risikovillighed Formål Da handel med værdipapirer behandles forskelligt skattemæssigt, alt efter om der er tale om fx pensionsopsparing eller frie midler, er det vigtigt at definere et formål med sin investering. Er du under virksomhedsordningen gælder der særlige begrænsninger for investering af opsparing. I Lægernes Pensionsbank skelner vi mellem følgende formål: Frie midler Pension Erhverv Virksomhedsskatteordning Investeringshorisont Når du skal vurdere sammensætningen af din investering, bør du gøre dig klart, hvor lang tid du kan "undvære" pengene. Jo længere der er, til du skal bruge pengene, jo større andel af aktier kan du købe, da de korte kursudsving derfor ikke er så afgørende for den samlede forrentning. Samtidig bør dine obligationers løbetid afpasses til din investeringshorisont. For en pensionsordning er det ikke tilstrækkeligt alene at fokusere på udbetalingstidspunktet. Det gælder særligt for ratepensioner, hvor udbetalingsperioden strækker sig over minimum ti år. Her vil den gennemsnitlige tidshorisont være på fire-fem år, når udbetalingen starter. 2/8

3 Der kan også være andre individuelle forhold, der skal tages højde for, fx anden opsparing og friværdi i bolig. Du bør jævnligt vurdere, om den tidshorisont, du har investeret ud fra, fortsat gælder. I takt med, at du nærmer dig det tidspunkt, hvor du skal bruge pengene, bør du kontrollere sammensætningen af dine papirer. For eksempel er det ofte en god ide at skifte en del af aktierne ud med obligationer, hvis du skal bruge pengene inden for få år. Risikovillighed Værdien af din investering svinger mere eller mindre, afhængigt af hvilke værdipapirer du har investeret i. Det er vigtigt, at du gør op med dig selv, hvor store udsving du er parat til at acceptere i løbet af din investeringshorisont. Jo større udsving du vil acceptere, jo større andel af aktier kan du købe. Set i forhold til din samlede økonomi Jo større betydning investeringen har for din samlede økonomi, jo mere forsigtig bør du være og dermed afholde dig fra at købe for mange aktier. Fastlæg investeringsprofil i Netbank Disse overvejelser er en del af din investeringsprofil, som du kan lave i Netbank. Her får du også hjælp til at afdække din risikovillighed i form af en risikotest, der består af 13 spørgsmål. Risikotesten giver et overordnet billede af, hvordan du har det med risiko ved investeringer. Investeringsstrategi Med udgangspunkt i din investeringsprofil skal du fastlægge en investeringsstrategi. Hvis de forhold, der lå til grund for din investeringsprofil, ikke har ændret sig, bør du fastholde din investeringsstrategi, også i tider med mere eller mindre kortvarige kursfald. Reducer risikoen med en veldiversificeret portefølje Når du har taget stilling til, hvor stor andel du vil investere i henholdsvis aktier og obligationer, er næste skridt at afgøre, hvilke specifikke aktier og obligationer, der skal udgøre din portefølje. Her er det vigtigt at få skabt en god risikospredning. Du bør sprede dine investeringer, så du ikke kun har aktier i ét selskab, men i flere. Fordeles aktierne nogenlunde ligeligt mellem forskellige brancher, fx industri, medicinal, alternativ energi, finans osv., kan du undgå for store tab, hvis en enkelt sektor oplever større kursfald. Spredningen bør derfor også ske på forskellige lande og regioner. En god risikospredning kan blandt andet opnås ved at investere i investeringsforeninger, fx Lægernes Pensionsinvestering (LPI). Her bliver dine penge automatisk spredt ud på flere forskellige aktiver, så din risiko bliver mindre. 3/8

4 Ved at investere via en investeringsforening får du indbygget en risikospredning fra første krone. Hvis du investerer i Lægernes Pensionsinvestering (LPI), har du mulighed for at investere via de samme porteføljeforvaltere, som Lægernes Pensionskasse også anvender. LPI er tilmed blandt de billigste investeringsforeninger på markedet. Placering af opsparing I Lægernes Pensionsbank har du handlefrihed i dine investeringer. Vil du selv træffe beslutningerne og gennemføre transaktionerne, har du forskellige muligheder: Kontant placering Investeringsrådgivning via Netbank Investering på egen hånd Kontant Lægernes Pensionsbank giver en af markedets højeste indlånsrenter og tilmed uden nogen form for bindinger. Der er heller ingen begrænsning for, hvor meget eller hvor lidt du må indsætte. Pensionsmidler, der står kontant på en konto, får bankens højeste indlånsrente. Investeringsrisikoen ved kontantplacering er minimal, men det må forventes, at afkastet over en vis periode vil være mindre, end hvis opsparingen var placeret i værdipapirer. Det kan være en fordel at opspare større midler kontant, fx hvis tidshorisonten er kort, eller din pensionsopsparing nærmer sig tidspunktet for udbetaling. En anden årsag kan være, at du ikke bryder dig om at løbe den risiko, der er ved at investere. Investeringsrådgivning via Netbank I Lægernes Pensionsbank kan du få individuel investeringsrådgivning via Netbank. Investeringsrådgivningen henvender sig til dig, der selv ønsker at handle og overvåge dine investeringer, men som gerne vil have investeringsforslag fra banken. Først skal du oprette en investeringsprofil i Netbank. På finder du en vejledning i, hvordan du gør. Med udgangspunkt i dine oplysninger kan vi så tilbyde dig investeringsforslag, der passer til din risikoprofil, dine investeringsformål og tidshorisonter m.m. Vores anbefalinger vil primært være rettet mod investeringsforeninger til disse opsparingsformer: Private, frie midler Pensionsmidler Selskabsmidler Midler under virksomhedsordningen. 4/8

5 Forskellige strategier Investeringsforslaget tager udgangspunkt i en af de investeringsstrategier, du kan se i skemaet. Ved idealvægte forstås udgangspunktet for fordelingen mellem aktier og obligationer. Du skal være opmærksom på, at dit investeringsforslag kan indeholde en højere eller lavere aktieandel end strategiens idealvægte, fordi Lægernes Pensionsbank aktivt kan have valgt at overeller undervægte aktieandelen, afhængigt af de forventninger banken har til de finansielle markeder. Det er derfor vigtigt, at du selv jævnligt overvåger din portefølje, hvis du ønsker en sammensætning, der afspejler bankens holdning til udviklingen på de finansielle markeder. Risikovillighed/ Tidshorisont Lav risiko Risikoscore 1-3 Mellem risiko Risikoscore 4-7 Høj risiko Risikoscore år 100% kontant 90% obligationer 10% aktier 70% obligationer 30% aktier 3-8 år 90% obligationer 70% obligationer 50% obligationer 10% aktier 30% aktier 50% aktier Over 8 år 70% obligationer 50% obligationer 30% obligationer 30% aktier 50% aktier 70% aktier 5/8

6 Afkastudsving Vores investeringsrådgivning tager udgangspunkt i, at du som investor skal opnå et godt afkast på langt sigt, men på kort sigt vil der helt sikkert forekomme kursudsving, der afviger fra det forventede afkast. I grafen kan du se et eksempel på en portefølje, der består af både aktier og obligationer. Porteføljens afkastudsving er vist over forskellige investeringsperioder. Søjlernes yderpunkter viser maksimums-/minimumsafkastet for investeringsperioden. De lyse streger angiver de enkelte periodeafkast, og den røde streg viser gennemsnittet af alle periodeafkast for investeringsperioden. Hold fast i din investeringsstrategi Når man investerer i værdipapirer, kommer man også til at opleve perioder med negative afkast. Det er vigtigt, at du er indstillet på disse udsving, så du ikke bliver nervøs efter en dårlig periode. Som du kan se af grafen, bliver risikoen for permanent tab mindre, jo længere tidshorisonten er. 6/8

7 Det er derfor vigtigt, at du holder fast i den oprindelige investeringsstrategi, også i tider med mere eller mindre kortvarige kursfald, medmindre der er specielle forhold, der gør, at din investeringsprofil har ændret karakter. Du kan læse mere om afkastudsving på og se de historiske afkastudsving på porteføljesammensætningen i investeringsforslaget. Afkastudsving m.m. er kun tilgængelig for strategier, hvor investeringsformålet er pension, frie midler og erhverv. Sådan handler du på egen hånd Når du vil handle værdipapirerne, kan du gøre det i netbanken. Her kan du købe og sælge en række aktier, obligationer og LPI foreninger til strakskurser. Læs mere om det i Vilkår for handel med værdipapirer via Netbank, som du finder på Her kan du også læse om de forskellige handelstyper, du kan benytte i Netbank. Følg med i dine investeringer Du kan også følge med i dine investeringer i Netbank. Her kan du få et overblik over den samlede værdi og de enkelte poster, og du kan beregne, hvad afkastet af de enkelte investeringer har været inden for en given periode. Risikomærkning I overensstemmelse med Finanstilsynets regler om risikomærkning af investeringsprodukter er de forskellige typer inddelt i grønne, gule og røde mærkningskategorier. Farverne afspejler risikoen for tab ved investeringen, og hvor let eller svært det er at gennemskue investeringstypen og de mulige konsekvenser. Den grønne kategori består af relativt enkle investeringsprodukter. Kategorien omfatter bl.a. obligationer, hvor risikoen for at tabe hovedstolen ved obligationens udløb må betragtes som meget lille. Det kunne fx være danske statsobligationer. Ved investering i produkter i den gule kategori er der en større risiko for tab, end det er tilfældet i den grønne kategori. Men ligesom i den grønne kategori er der tale om relativt enkle produkter. Den gule kategori omfatter fx investeringsforeningsbeviser. For produkter i den røde kategori gælder, at produkterne enten er svære at gennemskue, eller at man ved investering i produkterne i enkelte tilfælde risikerer at tabe et større beløb end det, man har investeret. Et eksempel er strukturerede obligationer. Lægernes Pensionsbank rådgiver ikke om produkter i den røde kategori. 7/8

8 Du kan læse mere om risikomærkning og få et overblik over investeringsprodukterne fordelt efter mærkningskategorierne grøn, gul og rød på bankens hjemmeside. Vil du vide mere om de forskellige værdipapirtyper, kan du finde informationerne på under Investorbeskyttelse. Få mere at vide Hvis du vil læse mere om investering og de investeringsmuligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, kan du finde yderligere oplysninger på Du er velkommen til at ringe til banken på telefon (mandag-torsdag kl , fredag kl ) eller sende os en på 8/8

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Version 4.1 med investering - december 2013 Brug din smartphone Scan koden og se filmen om Letsikring af indtægt ved pension Du får

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK. INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER

KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK. INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER Børshandlede fonde (ETF er) har revolutioneret den måde, som investorerne forvalter deres porteføljer på. ETF er er enkle, fleksible,

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Investering. for. begyndere

Investering. for. begyndere Dette hæfte kan frit distribueres elektronisk såvel som fysisk, blot det sker i samlet og uredigeret form. Investering for begyndere...en simpel indføring i aktiehandel (1. udgave, november 2007) af Peter

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR HD Finansiering Copenhagen Business School Afgangsprojekt forår 2012 Alternativer til VaR Afleveringsdato: 14. maj 2012 Vejleder: Udarbejdet af: Robert Neumann Mie Birck Jensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

Hvad er en obligation?

Hvad er en obligation? Hvad er en obligation? Obligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast. En obligation er i princippet et lån til den, der udsteder

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds, bedre kendt som ETF er, har igennem det seneste halve år tiltrukket stadig større opmærksomhed fra private og professionelle investorer.

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Sådan bruger du "Guiden" til PenSam Bank Lokal Børneopsparing

Sådan bruger du Guiden til PenSam Bank Lokal Børneopsparing Sådan bruger du "Guiden" til PenSam Bank Lokal Børneopsparing På de næste sider får du en introduktion i, hvordan du skal udfylde "Din risikoprofil" via Guiden til PenSam Bank Lokal Børneopsparing. Vi

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 LEDELSESBERETNING: Begivenheder 2013... 3 Finanstilsynets inspektion... 3 Aalunds AMP barometer... 3 Pensionstjek... 3 Etiske hensyn... 3 Medlemmernes

Læs mere

Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for

Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension tema Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for nr. 1 forår 2012 indhold Opskriften på en god alderdom 3 Lav rente og højere skatter

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Dansk realkredit er noget helt specielt I mere end 200 år har danskerne kunnet låne penge på en ganske særlig måde. Muligheden

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2.

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2. Andelsbasen.dk Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0 Udgivet: 2013-01-10 Andelsbasen.dk St. Kongensgade 40 H, 2. 1264 København K 2012, Andelsbasen.dk http://www.andelsbasen.dk Et hurtigt kik i boligannoncerne

Læs mere