Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud"

Transkript

1 Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011

2 COWI A/S Jens Chr Skous Vej Aarhus C Telefon Telefax wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 Projektnr Dokumentnr 01 Version 01 Udgivelsesdato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt bekt jank jank

3 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund om formål 2 11 Relevans 2 12 Formål med undersøgelsen 3 2 Metode og datagrundlag 4 3 Organisering, tidsplan og økonomi 8 31 Organisering 8 32 Tidsplan 8 33 Økonomi 9

4 2 1 Baggrund om formål COWI har på opfordring fra Jobcenterchef Per Rasmussen på møde den 24 marts 2011 udarbejdet dette tilbud på en analyse af gruppen af kontanthjælpsmodtagere matchkategori 3 (herefter KT match 3) 11 Relevans En indledende søgning på data på arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside (wwwjobindsatsdk) viser, at der for Jobcenter Middelfart er sket en betydelig stigning i andelen af match 3-sager fra januar 2010 til januar 2011 Der er også sket en stigning i landet som helhed, men i mindre grad end hos Jobcenter Middelfart Tabel 1-1 Udvikling af andelen af match 3 for Middelfart Middelfart Match 3 Match i alt Andel % % % % % Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, AMFORA, Anm: Antal personer viser, hvor mange personer der har modtaget den valgte ydelse i kortere eller længere tid inden for den viste periode (Måletidspunktet er for alle 5 år januar måned) Tabel 1-2 Udvikling af andelen af match 3 for Hele landet Hele landet Match 3 Match i alt Andel % % % % % Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, AMFORA, Anm: Antal personer viser, hvor mange personer der har modtaget den valgte ydelse i kortere eller længere tid inden for den viste periode (Måletidspunktet er for alle 5 år januar måned)

5 3 Det kan således konstateres, at hvor Jobcenter Middelfart tidligere har ligget under landsgennemsnittet, så er andel af KT match 3 nu noget større i Jobcenter Middelfart end i landet som sådan Andelen af KT match 3 i de sammenlignelige kommuner (klyngekommunerne) er i januar 2011 samlet set 21% svarende til landsgennemsnit, og for kommunerne i samme beskæftigelsesregion ligger gennemsnittet på 23% Uanset sammenligningsgrundlag ligger Jobcenter Middelfart således højest med 30% af alle kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 i januar 2011, samtidig med at der kan konstateres en meget stor stigning i KT Match 3 gruppen fra 2010 til 2011 Alene af disse to årsager er der basis for at analysere gruppen yderligere Hertil kommer, at Jobcenter Middelfart fratager sig selv for muligheden for at aktivere borgere i denne målgruppe, mens de er midlertidige passive etc 12 Formål med undersøgelsen Undersøgelsen har til formål at besvare følgende to spørgsmål: Er alle sagerne, der er kategoriseret som match 3-sager, reelt match 3- sager, eller forefindes der match 2-sager imellem? Hvilke tiltag kan man iværksætte over for de sager, der reelt er match 3 med henblik på at flytte dem til match 2 (progression) eller alternativt få dem afklaret til retten til fleksjob eller førtidspension, hvis de viser sig at være berettigede hertil?

6 4 2 Metode og datagrundlag Undersøgelsen af ledige kategoriseret som match 3 vil inkludere såvel kvantitative som kvalitative metoder og munde ud i konkrete anbefalinger til nye indsatser COWI foreslår en metodetilgang og datagrundlag som beskrevet i det følgende Figur 2-1 DEL 1 Omfang, udvikling og kategorier Metodetilgang og datagrundlag Analyse af data fra DREAM sammenkørt med oplysninger fra RAS - for match 2 og match 3 Sagsgennemgang af jobcenterets match 3 sager og interview med sagsbehandlerne tilknyttet sagerne Interview med 10 ledige (match 3) DEL 2 Fremadrettet indsats Workshop med sagsbehandlere og ledere på jobcenteret, hvor de foreløbige resultater præsenteres og fremadrettede indsatser drøftes DEL 3 Afrapportering Afrapportering DEL 4 (option) Afprøvning Det kan besluttes, at en eller flere af de fremkomne anbefalinger afprøves i et konkret pilotprojekt Oplægget er, at Jobcenter Middelfart selv bliver primær ansvarlig for denne del på basis af konkret "opskrift" fra COWI DEL 5 (option) Evaluering Såfremt der finder et konkret pilotprojekt sted, skal dette evalueres med henblik på at efterprøve, hvad der giver effekt og hvad ikke Evalueringens tidspunkt og indhold vil være afhængig af pilotprojektets indhold

7 5 211 DEL 1 - Omfang, udvikling og kategorier Analyse af data fra DREAM sammenkørt med oplysninger fra RAS I denne fase undersøges følgende: Hvad er omfanget og udviklingen i antallet af match 2- og 3-sager i Middelfart sammenlignet med andre sammenlignelige kommuner (klynge samt beskæftigelsesregion)? Resultaterne bygger på analyse af data fra DREAM sammenkørt med oplysninger fra RAS Analysen vil give et billede af, hvad der kendetegner ledige kategoriseret som match 2 og 3 i Middelfart Kommune sammenholdt med sammenlignelige jobcentre og Beskæftigelsesregion Syddanmark som helhed Analysen omfatter følgende data trukket fra DREAM kombineret med RAS: Køn Alder Civilstand Antal børn Dansker/Indvandrer/Efterkommer Oprindelsesland Højeste fuldførte uddannelse Ledighedsgrad mv Etc Ud fra disse tal foreslår vi følgende undersøgt: Hvordan er opdelingen på køn, alder, antal børn, etnisk baggrund, uddannelse, matchkategori, ledighedsgrad de seneste 2 år samt forsørgelsesgrundlag de seneste 2 år, og hvordan adskiller de sig fra de kontanthjælpsmodtagere i målgruppen i sammenlignelige jobcentre og i Beskæftigelsesregion Syddanmark som helhed? Hvordan har udviklingen været fra mht til antallet af personer i målgruppen og målgruppens sammensætning på køn, alder, etnisk baggrund, uddannelse, matchkategori og ledighedsgrad de seneste 2 år? Hvordan adskiller udviklingen sig fra udviklingen i gruppen af sammenlignelige jobcentre og i Beskæftigelsesregion Syddanmark som helhed? Hvem er det især, der bliver selvforsørgende - og hvem er det, der ikke gør det? Og adskiller Middelfart Kommune sig i denne henseende fra gruppen af sammenlignelige jobcentre og Beskæftigelsesregion Syddanmark som helhed? For at besvare dette vil vi tage udgangspunkt i målgruppen i en bestemt uge i 2008 og undersøge, hvor mange og hvem der var selvforsørgende i samme uge i 2010 og de tre foregående uger

8 6 Formålet med analysen er med andre ord at undersøge, hvad der karakteriserer gruppen, og hvad der karakteriserer den del af gruppen, som "flytter sig" og den del, der ikke gør i forhold til at kvalificere de efterfølgende anbefalinger Resultaterne vil blive drøftet med repræsentanter i jobcenteret og sat i forhold til de antagelser, observationer mv, som er gjort fra denne side samt med de antagelser, observationer mv, der er gjort ved sagsgennemgangen (se nedenfor) Konkret vil vi foreslå, at analysen baseres på følgende datakilder: Data fra DREAM forløbsdatabasen sammenholdt med data fra RASdatabasen En sagsgennemgang, hvor bla de væsentligste barrierer for aktivering og senere job og uddannelse hos den enkelte gennemgås (kun matchkategori 3) Interview med hhv sagsbehandlere og ledige Sagsgennemgang og interview med sagsbehandlere Med henblik på at opnå et mere detaljeret billede af, hvad det er for barrierer, som kontanthjælpsmodtagerne står overfor i forhold til at kunne deltage i aktivering og senere opnå en uddannelse eller et job gennemføres en sagsgennemgang af match 3-sagerne For hver sag gennemføres et kort interview med den tilknyttede sagsbehandler Sagsgennemgangen vil bla afdække følgende spørgsmål: Hvad er årsagen til, at borger er midlertidig passiv? Hvad har været forsøgt for at "flytte" borgeren? Hvilke støttebehov har borger? Hvad skal der til for, at borger igen vil kunne deltage i aktive tilbud? Alternativt blive afklaret til fleksjob eller førtidspension? Interviewene med sagsbehandlerne vil bla afdække følgende spørgsmål: Hvad er de væsentligste barrierer, som borgeren står overfor i forhold til at kunne deltage i aktivering og senere hen opnå en uddannelse eller et job på ordinære vilkår? Interview med ledige Med afsæt i sagsgennemgangen udvælges 10 borgere, som vi gennemfører interview med Der fokuseres på at udvælge borgere, som repræsenterer et bredt udsnit af typer og barrierer Interviewene med borgerne vil afdække borgerens eget syn på bla følgende spørgsmål:

9 7 Hvad er borgerens mål og forventninger? Hvad er årsagerne til, at borgeren er midlertidig passiv i dag? Hvilke aktiveringsredskaber er der anvendt i forhold til at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet? Og hvad har fungeret godt og mindre godt? Hvad er de væsentligste barrierer, som borgeren står overfor i forhold til at kunne deltage i aktivering og senere opnå en uddannelse eller et job på ordinære vilkår? Og hvad tror borgeren, at der skal til for, at han/hun kan nedbryde disse? 212 DEL 2 - Fremadrettet indsats Der gennemføres en udviklingsworkshop med sagsbehandlere og ledere på Jobcenter Middelfart På workshoppen præsenteres undersøgelsens foreløbige resultater og fremadrettede indsatser drøftes Hvad er de væsentligste udfordringer for målgruppen? Hvilken indsats finder sted i dag for at afhjælpe de udfordringer, som de forskellige delmålgrupper står overfor? Hvilke gode erfaringer har man gjort sig, og hvad er de største udfordringer? Hvilke nye indsatser skal der til? Skal der evt drøftes ændrede holdninger i forhold til matchning eller feks tilkendelse af førtidspension? Er der behov for kompetenceudvikling i forhold til den fremadrettede indsats? Programmet for workshoppen vil blive drøftet med følge-/styregruppen (se nedenfor) i Jobcenter Middelfart forud for afholdelsen, herunder hvilke punkter der skal bringes op til drøftelse 213 DEL 3 - Afrapportering Data, observationer og konklusioner samles op i en afsluttende rapport (pdfformat), der ligeledes vil indeholde anbefalinger til fremadrettede indsatsområder 214 DEL 4 - Afprøvning (option) Det kan besluttes, at en eller flere af de fremkomne anbefalinger afprøves i et konkret pilotprojekt Såfremt dette besluttes, vil udgangspunktet være, at Jobcenter Middelfart selv bliver primær ansvarlig for denne del på basis af konkret "opskrift" fra COWI Ansvarsfordeling mv afhænger dog af det konkrete pilotprojekt, som først kan besluttes, når vi kender de fremadrettede anbefalinger 215 DEL 5 - Evaluering (option) Såfremt der finder et konkret pilotprojekt sted, skal dette evalueres med henblik på at efterprøve, hvad der giver effekt og hvad ikke Evalueringens tidspunkt og indhold vil være afhængig af pilotprojektets indhold

10 8 3 Organisering, tidsplan og økonomi Ovenstående opgaveløsning kan løses inden for den nedenfor beskrevne organisering, tidsplan og økonomiske ramme Der er ikke udarbejdet tidsplan og økonomisk ramme på de to optioner, da omfang mv afhænger af optionernes konkrete indhold mv 31 Organisering Vi foreslår nedsat en følgegruppe/styregruppe omkring projektet, hvor Jobcenteret Middelfart, Beskæftigelsesregion Syddanmark og COWI er repræsenteret, således at projektet kan følges tæt, og erfaringerne udbredes efterfølgende Gruppen mødes ved opstart af projektet, forud for afholdelse af udviklingsworkshop samt i forbindelse med afrapportering og beslutning om evt pilotprojekt (del optioner) Samtidig forslår vi, at der udnævnes en fast kontaktperson hos jobcenter Middelfart samt hos COWI Kontaktpersonerne vil stå for alt løbende kommunikation og koordinering i løbet af processen Hos COWI vil projektleder og kontaktperson være Jannie Knudsen 32 Tidsplan Vi har udarbejdet følgende forslag til tidsplan: April Maj Juni Del 1: Omfang, udvikling og kategorier Bestilling og udtræk af data fra DREAM og RAS Analyse af data fra DREAM og RAS Sagsgennemgang ( sager) Personlige interviews med 10 borgere Del 2: Fremadrettet indsats Udviklingsworkshop med Jobcenteret

11 9 Del 3: Afrapportering Anbefalinger samt udarbejdelse af endelig rapport Møder med følge-/styregruppe 33 Økonomi Vi forventer at skulle bruge i alt 355 mandetimer til at gennemføre analysen, komme med anbefalinger og slutrapportere Vores timepris er ifølge rammeaftalen på beskæftigelsesområdet 975 kr ekskl moms Honorarbudgettet bliver derfor kr ekskl moms Hertil skal lægges kr til transport og evt andre udlæg samt kr til køb af data Den samlede pris bliver herefter kr ekskl moms Timerne er fordelt således: Jobcenter Middelfart Timer Opstartsmøde 10 Bestilling og udtræk af data fra DREAM og Danmarks Statistik 15 Analyse af data fra DREAM og Danmarks Statistik 55 Sagsgennemgang ( sager) 75 Interviews med sagsbehandlere 40 Personlige interviews med 10 unge 40 Udviklingsworkshop Jobcenteret 25 Anbefalinger og udarbejdelse af endelig rapport 50 Projektledelse, løbende møder etc 30 Kvalitetssikring 15 I alt 355