Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015."

Transkript

1 Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7

2 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks København K Telefon: Kontaktpersoner: Liv Otzen adresse: og Anne Viksøe Siegumfeldt adresse: Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på samt 1. Opfordring Digitaliseringsstyrelsen inviterer hermed virksomheder til at afgive tilbud på Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet Opgaven er beskrevet i Kundens opgavebeskrivelse, vedlagt som bilag Udbudsmaterialets bestanddele Det samlede udbudsmateriale består af nærværende udbudsbetingelser, en kontrakt samt: Bilag 1A: Formular til afgivelse af tro- og loveerklæring om gæld til det offentlige Bilag 1B: Formular til oplysning om teknisk og faglig egnethed Bilag 2: Kontrakt Bilag 2.1: Kundens opgavebeskrivelse Bilag 2.2: Leverandørens løsningsbeskrivelse Underbilag 2.2.a Leverandørens strategi (Udarbejdes af Leverandøren) Bilag 3: Tids- og aktivitetsplan Bilag 4: Vederlag Bilag 5: Samarbejde 3. Udvælgelse og tildeling 3.1 Tro og love-erklæring Tilbudsgiver må ikke have ubetalt forfalden gæld til det offentlige på tidspunktet for afgivelse af tilbuddet. Tilbudsgiveren skal underskrive og vedlægge erklæring på tro og love om, hvorvidt tilbudsgiveren på tidspunktet for afgivelsen af tilbud har ubetalt forfalden gæld til det offentlige, jf. vedlagte formular til afgivelse af tro- og loveerklæring, vedlagt som bilag 1A. Side 2 af 7

3 3.2 Teknisk og faglig egnethed Tilbudsgiver skal have dokumenterede relevante faglige og tekniske kvalifikationer. Relevante faglige og tekniske kvalifikationer dokumenteres ved referencer fra mindst to opgaver af lignende karakter løst inden for de seneste 24 måneder. Tilbudsgiveren skal angive referencer ved at udfylde bilag 1B. Ved relevante faglige og tekniske kvalifikationer forstås dokumenteret erfaring fra og kvalifikationer inden for kommunikationsopgaver af politisk karakter med en meget bred målgruppe og mange typer medier og kanaler, samt erfaring med at skabe adfærdsændrende kommunikation. 3.3 Tildelingskriterium: Kontrakten tildeles den tilbudsgiver, der har afgivet det tilbud, som giver bedst mulig informationsindsats inden for den fastlagte økonomiske ramme på kr ,- eksklusiv moms, jf. kontraktens (bilag 2), pkt. 8. Tilbuddene vurderes på grundlag af underkriterierne: 1. Budgetfordeling i forhold til tidsplan og aktiviteter: 30 % 2. Strategi: 30 % 3. Dokumentation: 10 % 4. Tidsplan, koordinering og bemanding: 30 % Ad 1) Budgetfordeling i forhold til tidsplan og aktiviteter Ved vurdering af underkriteriet Budgetfordeling i forhold til tidsplan og aktiviteter lægges der vægt på, at Ordregiver får mest mulig indsats og forventet eksponering for det fastsatte budget, og at der er en klar sammenhæng mellem Tids- og aktivitetsplan i bilag 3 og betalingsplan i bilag 4. Tilbud evalueres på grundlag af krav nr. 6, som beskrevet i bilag 2.1 og 4. Ad 2) Strategi Ved vurdering af underkriteriet Strategi lægges der vægt på en præcis, realistisk og sammenhængende argumentation i strategien, som adresserer de i opgavebeskrivelsen forudsatte emner. Tilbud evalueres på grundlag af krav nr. 1, 2, 3 samt infokrav 1, som beskrevet i bilag 2.1. Ad 3) Dokumentation Ved vurdering af underkriteriet Dokumentation lægges der vægt på at opnå en systematisk og ensartet dokumentation af hele opgavens forløb, som løbende gøres tilgængelig for Kunden i digital form. Tilbud evalueres på grundlag af infokrav 2, som beskrevet i bilag 2.1. Ad 4) Tidsplan, koordinering og bemanding Ved vurdering af underkriteriet Tidsplan, koordinering og bemanding lægges der vægt på en realistisk og holdbar tidsplan samt fast tilknytning af projektleder og dennes relevante kompetencer. Tilbud evalueres på grundlag af krav nr. 4 og 5 samt infokrav 3, som beskrevet i bilag 2.1. Side 3 af 7

4 4. Krav til tilbudsmaterialet Tilbudsgiver skal give tilbud på den opgave, Kunden har beskrevet i bilag 2 med underbilag og overholde de angivne rammer for opgaven, herunder tid og budget. Tilbud, der ikke overholder samtlige mindstekrav, vil blive afvist. 4.1 Udkast til hovedkontrakt Tilbudsgiveren kan ikke tage forbehold over for udkastet til hovedkontrakt, der således er at betragte som mindstekrav. 4.2 Udkast til bilag Tilbudsgiver kan ikke tage forbehold over for den af ordregiver anførte tekst i bilagene, der således er at betragte som mindstekrav. 4.4 Arbejdsklausul Kontraktudkastet indeholder en arbejdsklausul i punkt 24. Det er en forudsætning for samarbejdet, at tilbudsgiver i kontraktens løbetid står inde for, at ansatte og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn, herunder særlige ydelser, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst inden for det pågældende faglige områdes mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Tilbudsgiver skal sikre, at ansatte hos leverandører og eventuelle underleverandører orienterer de ansatte om de gældende arbejdsvilkår. Tilbudsgiver er forpligtet til at bekræfte, at dette vilkår stadig er opfyldt ved kontraktens ophør. 5. Alternative tilbud Tilbudsgiveren har ikke adgang til at afgive alternativt tilbud. 6. Skriftlige spørgsmål Tilbudsgiverne har mulighed for at få supplerende oplysninger om udbudsmaterialet ved at fremsætte skriftlige spørgsmål. Spørgsmål skal være på dansk og skal fremsættes skriftligt pr. til kontaktpersonerne, jf. punkt 0. Skriftlige spørgsmål, der stilles inden for fristen for at stille spørgsmål, den 24. august 2015, vil blive besvaret i anonymiseret form. Spørgsmål og svar vil blive offentliggjort på Spørgsmål, der modtages senest den 24. august 2015, vil senest blive besvaret den 26. august Spørgsmål, der modtages efter den 24. august 2015, vil ikke blive besvaret. Side 4 af 7

5 Hvis nogle af de stillede spørgsmål måtte give anledning til, at Digitaliseringsstyrelsen finder det nødvendigt at foretage en konkret tydeliggørelse, justering eller supplering af bilagene eller kontraktgrundlaget, vil tydeliggørelser, justeringer eller suppleringer blive offentliggjort på Tilbudsgiverne opfordres til at holde sig løbende orienteret på 7. Tilbuddets udformning og indlevering Tilbud udformes på grundlag af vedlagte udkast til kontrakt og Ordregivers Opgavebeskrivelse (jf. bilag 2.1) samt udbudsmaterialets øvrige bestanddele, der tilsammen udtrykker de krav og forventninger, som kunden har til tilbudsgiverens tilbud. Tilbuddet skal afgives skriftligt og skal være på dansk. Tilbuddet skal sendes pr. bud, post eller indleveres i receptionen til: Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks København K. Att.: Liv Otzen Tilbud skal afleveres i to papireksemplarer samt i en elektronisk version (USB eller lignende) i en lukket forsendelse. Tilbuddet skal mærkes: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Må ikke åbnes. 8. Tilbudsfrist og vedståelse Sidste frist for modtagelse af tilbud er: 31. august 2015 kl Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil blive ikke blive taget i betragtning. Tilbudsgiveren skal vedstå sit tilbud i en måned fra tilbudsfristens udløb. Der vil ikke være mulighed for at overvære åbningen af tilbud. 9. Vurdering af tilbud Efter modtagelsen af tilbuddene foretager ordregiver en vurdering blandt de tilbudsgivere, der opfylder de formelle krav til tilbuddene. De tilbud, som opfylder de formelle krav i punkt 3.1 og 3.2 vurderes herefter på grundlag af de i punkt 3.3 anførte kriterier for tildeling af kontrakten. Den tilbudsgiver, der i medfør af kriterierne angivet i punkt 3.3 har afgivet det tilbud, som giver bedst mulig informationsindsats inden for den fastlagte økonomiske ramme på kr ,- eksklusiv moms, vil få tildelt kontrakten. Side 5 af 7

6 10. Behandling af tilbud mv. Digitaliseringsstyrelsen er ikke forpligtet til at tilbagelevere tilbuddet til tilbudsgiveren. Digitaliseringsstyrelsen anser ikke udbudsforretningen for afsluttet, før kontrakt er underskrevet og forbeholder sig adgangen til med saglig begrundelse at forkaste alle tilbud eller at aflyse udbudsforretningen. Uanset om kontrakten tildeles en anden tilbudsgiver, er tilbudsgiveren bundet af sit tilbud, indtil Digitaliseringsstyrelsen har indgået kontrakt, men dog ikke længere end vedståelsesfristen i punkt 8. Tilbudsgiverens omkostninger i forbindelse med nærværende udbudsforretning er Digitaliseringsstyrelsen uvedkommende, herunder også hvis Digitaliseringsstyrelsen måtte beslutte at aflyse udbudsforretningen uden ordretildeling. De indkomne tilbud danner grundlag for indgåelse af kontrakt med én leverandør. 11. Fortrolighed Tilbudsgiverne skal iagttage ubetinget tavshed over for uvedkommende vedrørende forhold, som måtte komme til tilbudsgivernes kendskab i forbindelse med nærværende udbudsforretning. Tilbudsgiverens opmærksomhed henledes på, at dokumenterne, herunder indkomne tilbud, i Digitaliseringsstyrelsens udbud vil kunne være omfattet af retsregler om adgang til aktindsigt. Det betyder, at konkurrenter m.fl. kan anmode om aktindsigt i tilbud, der afgives. Anmodninger om aktindsigt fra andre virksomheder, der også deltager i udbudsprocessen, skal i henhold til praksis fra Klagenævnet for Udbud afhængig af omstændighederne imødekommes af den ordregivende myndighed. Det indgår dog bl.a. i denne bedømmelse, om den virksomhed, der afgiver et tilbud har bedt om, at tilbuddet behandles fortroligt og har indikeret, hvilke oplysninger/elementer i tilbuddet det drejer sig om. Såfremt der er oplysninger eller elementer i tilbuddet, som ud fra forretningsmæssige overvejelser ønskes undtaget indsigt, bedes tilbudsgiveren derfor angive dette i sit tilbud. Digitaliseringsstyrelsen vil dog under alle omstændigheder være berettiget og forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, som følger af lovgivningen. Side 6 af 7

7 12. Tjekliste Følgende er en tjekliste i forbindelse med afgivelsen af tilbud: 1. Dateret og underskrevet erklæring som omhandlet i punkt 3.1. samt oplysninger om teknisk og faglig egnethed som omhandlet i punkt Dateret og underskrevet følgebrev, hvoraf entydigt fremgår, hvilken virksomhed der afgiver tilbuddet. 3. Tilbud indeholdende oversigt over eventuelle forbehold og med begrundelser for disse og med angivelse af hvilke dele af tilbuddet, der så vidt muligt ønskes behandlet fortroligt og undtaget fra aktindsigt. 4. Kontrakt. 5. Kundens opgavebeskrivelse (bilag 2.1) 6. Leverandørens løsningsbeskrivelse i færdiggjort stand (bilag 2.1) 7. Leverandørens udkast til strategi vedlagt som bilag 2.2.a (Tilbudsgiver bedes sikre, at strategien lever op til opgavebeskrivelsen i bilag 2.1, pkt ) 8. Tids- og aktivitetsplan for udførelsen af opgaven i færdiggjort stand (bilag 3) 9. Leverandørens vederlag for at udføre opgaven i færdiggjort stand (bilag 4) 10. Samarbejde og Kundens medvirken i færdiggjort stand (bilag 5) 11. Tilbudsmaterialet i det i punkt 7 angivne eksemplarer samt i elektronisk version. 12. Mærkning af forsendelsen som angivet i punkt Korrekt adressering, jf. punkt Rettidig afsendelse med henblik på overholdelse af tilbudsfristen i punkt Tidsplan 07. august 2015: Offentliggørelse af annoncering 17. august 2015 kl Informationsmøde for potentielle leverandører. Landgreven 4, 1017 København K, lokale xx: 24. august. 2015: Sidste frist for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet 26. august 2015: Sidste frist for svar på spørgsmål til udbudsmaterialet 31. august 2015 kl : Tilbudsfrist 15. september 2015: Forventet kontraktindgåelse. Side 7 af 7