Klagenævnet for Udbud J.nr.: (N. Feilberg Jørgensen, Kirsten Thøgersen) 27. juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0036039 (N. Feilberg Jørgensen, Kirsten Thøgersen) 27. juni 2014"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (N. Feilberg Jørgensen, Kirsten Thøgersen) 27. juni 2014 K E N D E L S E Ulefos NV A/S (selv) mod Esbjerg Forsyning A/S (advokat Andreas Christensen, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S af 16. august 2013 udbød indklagede, Esbjerg Forsyning A/S, som offentligt udbud efter direktiv 2004/18/EF (udbudsdirektivet) en rammeaftale opdelt i 3 delaftaler om køb og levering af støbejernsdæksler, -karme og tilbehør, som skal nedlægges i forbindelse med byggemodninger, saneringsopgaver, slidlagsarbejder og almindelige drifts- og vedligeholdelsesopgaver i Esbjerg Kommune. Ved udløbet af fristen for afgivelse af tilbud den 2. oktober 2013 havde indklagede modtaget 5 tilbud på delaftale 1, 3 tilbud på delaftale 2 og 5 tilbud på delaftale 3. Ved brev af 27. oktober 2013 meddelte indklagede, at ingen af de modtagne tilbud var forskriftsmæssige, og at indklagede havde til hensigt at annullere det igangværende udbud med henblik på at overgå til udbud med forhandling efter udbudsdirektivets artikel 30, stk. 1, litra a. Indklagede meddelte en frist til 1. november 2013 for tilbudsgiverne til at fremsende supplerende dokumentation for egnethed til at udføre den udbudte kontrakt.

2 2. Indklagede underrettede den 25. november 2013 klageren om, at alle 3 delaftaler var tildelt Trade-Line v/ Ole Schack Hansen. Den 29. november 2014 indgav klageren, Ulefos NV, klage til Klagenævnet for Udbud over indklagede. Klageren har den 20. december 2013 meddelt, at klagen angår delaftale 1 og 3. Da klagerens anbringender alene angår delaftale 3, er det alene denne delaftale, der er taget stilling til i det følgende. Klagen har været behandlet på skriftligt grundlag. Klageren har nedlagt følgende påstande:»påstand 1 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med udbudsdirektivets artikel 2, ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet, [ved at] ordren i praksis ikke er tildelt i henhold til kriteriet»økonomisk mest fordelagtige tilbud«, men efter»laveste pris«, hvilket ikke er det, der er angivet i udbudsbetingelserne. Påstand 2 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med udbudsdirektivets artikel 2, ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet, ved i forbindelse med evalueringen af tilbuddene i forhold til underkriteriet»pris«at have anvendt en uigennemsigtig pointmodel, der samtidig favoriserer tilbudsgiveren med det [den] laveste pris, Tradeline, i en ekstrem grad. Påstand 3 Klagenævnet skal konstatere, at betingelserne for at tage artikel 30 stk. 1 i brug ikke har været opfyldt i dette tilfælde, og at indklagede har gjort fejlagtigt brug af udbud med forhandling. Påstand 4 Klagenævnet skal annullere tildelingsbeslutningen af 25. november Påstand 5 Klagenævnet skal pålægge indklagede til klageren at betale ,79 kr. i erstatning. Påstand 6

3 3. Klagenævnet skal pålægge indklagede til klageren at betale ,00 kr. i erstatning.«indklagede har nedlagt påstand om, at klagen ikke tages til følge. Klagenævnet har besluttet at udsætte behandlingen af påstand 5 og påstand 6, indtil klagenævnet har taget stilling til påstand 1-4. Sagens nærmere omstændigheder Udbudsbekendtgørelsen af 16. august 2013 indeholder følgende:» II.1.5 Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene Udbuddet vedrører indgåelse af rammeaftaler om køb og levering af støbejerns dæksler, -karme og tilbehør, som nedlægges i forbindelse med byggemodninger, saneringsopgaver, slidlagsarbejder og almindelige drifts- og vedligeholdelsesopgaver for Ordregivernes ansvarsområde i Esbjerg Kommune. II.2.1 Samlet mængde eller omfang Udbuddet vedrører de 3 nedennævnte delaftaler som hver indeholder en A og B sektion, hvor det står tilbudsgiver frit at byde på en eller flere delaftaler, dog således at både Sektion A og B skal tilbydes for hver af den/de delaftaler der bydes på: - Delaftale 1. Dæksler og tilbehør for Varme - Sektion A og sektion B - Delaftale 2. Dæksler og tilbehør for Vand - Sektion A og sektion B - Delaftale 3. Dæksler og tilbehør for Sp. Vand - Sektion A og sektion B. Hver delaftale udbydes som en rammeaftale med en enkelt leverandør. Tilbudsgiverne kan afgive tilbud på en, to eller alle delaftaler. IV.2.1 Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument. «I udbudsbetingelserne (»Version 12«udateret) er blandt andet anført følgende:»2.19 Tildelingskriterium

4 4. Tildelingskriteriet for alle delaftalerne er det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Underkriterierne med tilhørende vægtning for de enkelte delaftaler er angivet i nedenstående tabel. Tilbuddene på de enkelte delaftaler vil blive evalueret hver for sig. Hver delaftale evalueres og tildeles således isoleret set. De tre delaftaler kan derfor tildeles op til tre forskellige virksomheder. Underkriterier Delkriterier Vægtning i procent Pris Samlet pris 70 % Produktkvalitet Betjeningsvenlighed 20 % med eller uden værktøj Montagevenlighed ved montering af komplet karm og dæksel =/> Ø 600 Garanteret levetid for pakninger i belastningskasse D400, med placering i stærk trafikeret vej Produktgaranti udover 2 år Pasegenskab af dæksler i gamle eksisterende karme Service Lagerstørrelse på 10 % udleveringsstedet For så vidt angår evalueringen af underkriteriet»pris«, vil Udbyder lægge vægt på den samlede pris for delaftalen, som fremgår af tilbudslistens samleskema. Evalueringen af de kvalitative underkriterier»produktkvalitet«og»service«vil ske på baggrund af de oplysninger, som tilbudsgiver giver i medfør af udbudsbetingelsernes afsnit 3.7, samt vareprøverne, se nedenfor. I forbindelse med evalueringen af underkriteriet»service«vil Udbyder lægge vægt på, hvor stort et lager udover mindstekravet, som tilbudsgiver forpligter sig til at have på det lokale udleveringssted. Dette skal angives som en procentsats af det estimerede årlige forbrug, som fremgår af tilbudslisten. 3. Tilbudsdisposition

5 Dokumentation for produktkvalitet Tilbuddet skal vedlægges dokumentation for produktkvalitet i henhold til DS/EN 124 Brønddæksler med karme til kørebane- og gangarealer 10 eller tilsvarende kvalitetsnorm, på nedennævnte produkter. Såfremt der en anden kvalitetsnorm end DS/EN 124 påhviler det tilbudsgiver at dokumentere sammenhængen til DS/EN Kravspecifikation Alle delaftaler Tilbudte produkter skal endvidere være produceret og godkendt efter DS/EN 124»Brønddæksler med karme til kørebane- og gangarealer«eller tilsvarende kvalitetsnorm, Krav til konstruktion, typeprøvning, mærkning og kvalitetsstyring«, eller senere vedtaget normkrav, herunder afprøvningsrapport fra udført test ved uvildig parts kontrol.«i»rettelsesdokument nr. 2«af 23. september 2013, som indeholdt spørgsmål og svar til udbudsbetingelserne, blev følgende spørgsmål stillet til indklagede:»vil der blive forlangt dokumentation på kvalitetssikring iht. EN124«Indklagede svarede:»der vil ved vurdering af tilbuddenes egnethed blive lagt vægt på om den fornødne kvalitet jf. DS/EN 124»Brønddæksler med karme til kørebane- og gangarealer 10«er dokumenteret i det fremsendte tilbud. Er den fornødne dokumentation ikke medsendt tilbuddet vil det samlede tilbud blive anset som ukonditionsmæssigt.«i brev af 27. oktober 2013 meddelte indklagede klageren, at klagerens tilbud blandt andet af følgende grunde ikke var»forskriftsmæssigt«:» Der er ikke vedlagt dokumentation for produktkvalitet i henhold til DS/EN 124 "Brønddæksler med karme til kørebane og gangarealer 10" eller en tilsvarende norm for alle de i udbudsbetingelsernes afsnit 3.9 nævnte produkter. Såfremt der er en anden kvalitetsnorm end DS/EN 124 påhviler det tilbudsgiver at dokumentere sammenhængen til DS/EN 124, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 3.9. Se i øvrigt Rettelsesdokument nr. 2.

6 6. Som følge af ovenstående anser Esbjerg Forsyning A/S sig berettiget og forpligtet til at forkaste tilbuddet fra Ulefos NV A/S. 3. Udbud med forhandling Da ingen af de modtagne tilbud er forskriftsmæssige, har Esbjerg Forsyning A/S som ovenfor anført besluttet at annullere det igangværende udbud. Esbjerg Forsyning A/S har samtidig bedt alle tilbudsgiverne om at fremsende supplerende dokumentation med henblik på, at Esbjerg Forsyning A/S kan foretage en vurdering af tilbudsgivernes egnethed. Tilbudsgiverne har alle fået frist til fredag den 1. november kl til at fremsende den manglende dokumentation. Esbjerg Forsyning A/S vil efter fristens udløb vurdere, om tilbudsgiverne er egnede til at udføre den udbudte kontrakt. Alene de tilbudsgivere, som efter fremsendelse af de supplerende oplysninger opfylder egnethedskravene vil blive inviteret til at deltage i forhandlingerne.«i af 30. oktober 2013 meddelte klageren, at»vi er som udgangspunkt ikke enige i at vores tilbud er ukonditionsmæssigt«. I brev af 4. november 2013 fastholdt indklagede, at klagerens tilbud var ukonditionsmæssigt på en række punkter, herunder at der ikke var vedlagt dokumentation for produktkvalitet i henhold til DS/EN 124. Indklagede meddelte desuden, at det fortsat var hensigten at overgå til udbud med forhandling efter udbudsdirektivets artikel 30, stk. 1, litra a. Indklagede inviterede i brev af 20. november 2013 de 5 tilbudsgivere til at deltage i udbuddet med forhandling, og i af 21. november 2013 vedstod klageren det oprindelige tilbud»med de tilføjelser, som følger af det supplerende materiale, som er fremsendt senere«. Den 25. november 2013 underrettede indklagede tilbudsgiverne om tildelingsbeslutningen. Indklagede vurderede, at Trade-Line havde afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud på alle 3 delaftaler. Om delaftale 3, som klagerens anbringender vedrører, står der:»de indkommende 3 tilbud er evalueret og tildelt point i en pointmodel, der for den samlede pris, beregner en lineær funktion på baggrund af 3 punkter. Henholdsvis mindst forventet tilbudspris på kr ,00

7 7. udløser 100 point, en budgetteret tilbudspris kr ,00 udløser 50 point og de uacceptabel tilbudspris på ,00 udløser 0 point. De afgivne point vægtes herefter med 70 %. De indkommende tilbud er ligeledes evalueret og tildelt point på en skala fra point for kriterierne Produktkvalitet samt Service, hvor det absolut bedst opnåeligt udløser 100 points, det forventede udløser 50 points og det netop konditionsmæssige udløser 0 point. De afgivne point vægtes herefter med henholdsvis 20 % og 10 %. Deres og vindende tilbudsgiveres pris og point tildeling. Tilbudsgivere Priser Vægtning Total Priser Produktkvalitet Services 0,7 0,20 0,10 1,00 Trade-line ,00 64,2 9,2 10,0 83,41 Ulefos NV A/S ,20 11,9 15,2 5,0 32,07 Ved evalueringen af de konditionsmæssige tilbud er der i underkriteriet»services«lagt vægt på: Hvor stor en andel af den i Tilbudslisten nævnte estimerede mængde der vil være tilgængelig på den enkelte tilbudsgiveres lokale lager Deres tilbud om en lokal sikkerhedslagerbeholdning svarende til ca. 50 % af den i tilbudslisten estimerede mængde får en lavere pointtildeling idet den vindende tilbudsgiver har tilbudt væsentlig højere sikkerhedslagerbeholdning. «Indklagede har blandt andet oplyst følgende om den anvendte pointmodel:»på Delaftale 3 har Indklagede - - modtaget tilbud med priser i spændet mellem ,15 kr. og ,20 kr. Som oplyst tidligere i af 17. februar 2014, var to af de modtagne tilbud imidlertid ukonditionsmæssige og er derfor ikke taget i betragtning ved evalueringen. De tre konditionsmæssige tilbud har tilbudspriser, som ligger i spændet mellem kr. (TradeLine) og ,15 (Ulefos).

8 8. Indklagede har for Underkriteriet»Pris«taget udgangspunkt i to»fiktive«yderpunkter, som afspejler henholdsvis den»mindst forventede«tilbudspris (100 point) og den uacceptable tilbudspris (0 point), jf. bilag M (underretning om tildelingsbeslutning). De tilbudspriser, som indgik i evalueringen, kan alle tre rummes inden for den anvendte pointskala.«indklagede har tillige fremlagt et uddrag af de dele af evalueringen, der vedrører underkriteriet»pris«på delaftale 3. Af excel-arket fremgår blandt andet:»vejledning: Pris Arket beregner en lineær funktion på baggrund af 3 punkter, henholdsvis minimumsprisen, der giver hundrede points, targetprisen, der giver halvtreds points, og max-prisen, der giver 0 points. Spændet fra minimumspris til targetpris skal være identisk med spændet fra maxpris til targetpris.«den 25. november 2013 afsendte indklagede endvidere en»bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed«. Det fremgår blandt andet heraf:»iv.1) Type procedure Esbjerg Forsyning (»Forsyningen«) udbød ved udbudsbekendtgørelse 2013/S rammeaftaler vedrørende støbejernsdæksler, tilbehør m.m. Ved udløbet af tilbudsfristen havde Forsyningen på Delaftalerne 1 og 3 modtaget 5 tilbud. På Delaftale 2 var der modtaget 3 tilbud. Alle tilbud var imidlertid ikke-forskriftsmæssige, idet ingen af tilbuddene opfyldte de krav, som var opstillet i udbudsgrundlaget. På den baggrund forkastede Forsyningen alle tilbud og annullerede udbudsprocessen. Med hjemmel i udbudsdirektivets artikel 30, stk. 1, litra a, sidste led, overgik Forsyningen herefter til at forhandle direkte med de virksomheder, som under det forudgående udbud havde afgivet tilbud og som var egnede. Det er på dette grundlag, at Forsyningen nu agter at indgå kontrakt på de 3 delaftaler.«parternes anbringender Ad påstand 1

9 9. Klageren har gjort gældende, at selvom det i udbudsbetingelserne er oplyst, at tildelingskriteriet er»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«, er de indkomne tilbud vurderet på baggrund af»laveste pris«, hvilket strider mod ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet. Den anvendte pointmodel, viser, at tilbudsgiveren med den laveste pris favoriseres, så prisen reelt bliver afgørende for, hvilken tilbudsgiver der vinder udbuddet. Indklagede har gjort gældende, at det følger af udbudsdirektivets artikel 53 samt af klagenævnets praksis, at en ordregivende myndighed lovligt kan anvende tildelingskriteriet»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«, også i tilfælde, hvor det økonomiske underkriterium (i dette tilfælde»pris«) vægter 70 %. Indklagede har foretaget en reel og saglig evaluering af tilbuddene også i forhold til underkriterierne»produktkvalitet«(20 %) og»service«(10 %). Tilbudsgiverne har således ikke alene konkurreret på»laveste pris«. Ad påstand 2 Klageren har i første række gjort gældende, at indklagede har anvendt en uigennemsigtig prismodel, der favoriserer den vindende tilbudsgiver i ekstrem grad. Vurderingsmodellen har en kombination af høj vægtning af underkriteriet»pris«(70 %) og et lille spænd mellem max point for pris på kr. og nul point for en pris på kr. Det betyder, at en forskel i pris på 22 % udløser et stort spænd fra 0 til 100 point. Hvis der således er to tilbud, som ligger mellem og kr. med blot 11 % forskel i pris, vil det dyrere bud få 35 points mindre og dermed aldrig kunne vinde udbuddet. Klageren har endvidere gjort gældende, at det må formodes, at billigste tilbud også vil få points for kvalitet og service, hvilket gør den valgte kombination af høj vægtning af pris og lille spænd endnu mere ulige. Med et så lille spænd bliver en vægtning med 70 % på prisen fuldstændig ulige. Klageren har i anden række gjort gældende, at det, der er vægtet under underkriteriet»service«, er,»hvor stor en andel af den i tilbudslisten nævnte estimerede mængde, der vil være tilgængelig på den enkelte tilbudsgivers lager«. Trade-line har opnået maksimumpoint, da denne tilbudsgiver har garanteret et års varer på lager, hvilket intet har med»service«at gøre.

10 10. Indklagede har gjort gældende, at den anvendte pointmodel sikrer opretholdelsen af den oplyste vægtning på 70 % af underkriteriet»pris«, og derved er modellen egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Spændet i indklagedes pointmodel er baseret på indklagedes forudgående kendskab til markedet og spredningen i de indkomne tilbud. Evalueringen er i overensstemmelse med klagenævnets praksis, jf. kendelsen af 8. oktober 2013, Ansaldo STS S.p.A. mod Banedanmark. Det er indklagedes erfaring blandt andet på baggrund af tidligere udbud, at der må forventes en ganske lille spredning i de tilbudte priser. Ved fastlæggelsen af pointskalaen skulle indklagede derfor sikre, at også små forskelle i tilbudspriserne afspejledes i de tildelte point, således at den fulde pointskala blev udnyttet. Indklagede tog udgangspunkt i den budgetterede tilbudspris på kr., hvilket udløste 50 point. Yderpunkterne for pointskalaen var den bedst tænkelige tilbudspris på kr. og den uacceptable tilbudspris på kr. På delaftale 3 har indklagede modtaget konditionsmæssige tilbud på mellem kr. og ,20 kr. Pointskalaen afspejler således med sit spænd den meget lille spredning i de indkomne tilbud, som må forventes i dette marked, hvilket sikrer, at den oplyste vægtning af underkriteriet»pris«på 70 % opretholdes. Indklagede har i anden række gjort gældende, at det, som klageren har påpeget vedrørende lagerstørrelsen på udleveringsstedet, ikke relaterer sig til påstand 2, som vedrører underkriteriet»pris«. Indklagedes ønske i forhold til underkriteriet»service«vil dog i høj grad føre til en god service, idet større lagerkapacitet i højere grad end mindre lagerkapacitet vil kunne imødekomme en ordregivers behov for hurtig levering af flere varer. Det fremgår desuden af udbudsbetingelserne, at der ved evalueringen ville blive lagt vægt på lagerstørrelse under underkriteriet»service«, hvilket må have stået klart for klageren. Ad påstand 3 Klageren har gjort gældende, at betingelserne for at anvende udbudsdirektivets artikel 30, stk. 1, litra a, ikke er opfyldt, idet det følger af klagenævnets praksis, at det er et krav for at anvende bestemmelsen, at

11 11. samtlige tilbud indeholder forbehold eller afvigelser, der ikke er rent bagatelagtige. Tilbuddene skal altså indeholde tilstrækkelige afvigelser til, at den ordregivende myndighed ville være berettiget til at afvise tilbuddene, men ikke nødvendigvis så alvorlige afvigelser, at den ordregivende myndighed er forpligtet til at afvise tilbuddene. De i denne sag omhandlede afvigelser er af ren bagatelagtig karakter. Indklagede har gjort gældende, at indklagede som følge af de konstaterede manglers karakter var både berettiget og forpligtet til at forkaste samtlige tilbud som ikke-konditionsmæssige. I denne situation kan udbudsdirektivets artikel 30, stk. 1, litra a, anvendes. Ingen af tilbuddene opfyldte således kravet i udbudsbetingelsernes afsnit 3.9 om, at»tilbuddet skal vedlægges dokumentation for produktkvalitet i henhold til DS/EN 124»Brønddæksler med karme til kørebane- og gangarealer 10«eller tilsvarende kvalitetsnorm, på nedennævnte produkter. Såfremt der [er] en anden kvalitetsnorm end DS/EN 124 påhviler det tilbudsgiver at dokumentere sammenhængen til DS/EN«. For en enkelt af tilbudsgiverne var den krævede dokumentation vedlagt på et sprog (tysk), som ikke kunne accepteres i henhold til udbudsbetingelserne. De øvrige fire tilbudsgivere, herunder klageren og den vindende tilbudsgiver, Trade-Line, havde ikke vedlagt den efterspurgte dokumentation for alle de nævnte produkter. Indklagede har endvidere henvist til, at indklagede under udbudsprocessen i sin besvarelse af et spørgsmål vedrørende dokumentationskravet havde anført, at»er den fornødne dokumentation ikke medsendt tilbuddet vil det samlede tilbud blive anset for ukonditionsmæssigt«. Klagerens forudsætning om, at de konstaterede afvigelser er af»ren bagatelagtig karakter«, og at indklagede af denne grund ikke var berettiget til at overgå til udbud med forhandling, var dermed ikke opfyldt, og indklagede kunne ikke»reparere på«denne mangel i tilbuddene, jf. herved princippet i implementeringsbekendtgørelsens 12, stk. 4, samt EU- Domstolens dom af 10. oktober 2013 i sag C-336/12 (Manova). Ad påstand 4 Klageren har gjort gældende, at de i påstand 1-3 anførte overtrædelser af grundlæggende udbudsretlige principper betyder, at beslutningen om

12 12. kontrakttildeling er truffet på et ufuldstændigt, ulige og uigennemsigtigt grundlæg. Klagenævnet skal derfor annullere tildelingsbeslutningen. Indklagede har gjort gældende, at da der ikke er handlet i strid med udbudsdirektivet, er der ikke grundlag for at annullere indklagedes tildelingsbeslutning. Klagenævnet udtaler: Ad påstand 1 Det fremgår af udbudsbetingelserne, at tildelingskriteriet er»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«med underkriterierne»pris«,»produktkvalitet«og»service«, der vægter henholdsvis 70 %, 20 % og 10 %. Indklagede kan efter udbudsdirektivets artikel 53, stk. 1 og 2, fastsætte vægtningen af underkriteriet»pris«til 70 %, såfremt indklagede ønsker, at konkurrence på pris skal tillægges relativt stor betydning ved tildelingen af opgaven. Da det samtidigt har været muligt for tilbudsgiverne at konkurrere på underkriterierne»produktkvalitet«og»service«, og da det fremgår, at indklagede har vurderet de modtagne tilbud både i forhold til»pris«,»produktkvalitet«og»service«, tages påstanden ikke til følge. Ad påstand 2 Som anført i klagenævnets kendelse af 8. oktober 2013, Ansaldo STS S.p.A mod Banedanmark, side , har ordregiveren inden for de rammer, som er fastsat i udbudsbetingelserne, herunder med respekt af den fastsatte vægtning af underkriterierne til tildelingskriteriet»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«og forudsat, at den valgte model er egnet til at identificere»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«, et vidt skøn i forbindelse med valg af evalueringsmodel og ved evalueringen af tilbuddene. Indklagedes pointmodel tager udgangspunkt i en på forhånd fastlagt pris betegnet targetprisen, der er fastsat til kr. Targetprisen tildeles 50 point svarende til middel på en pointskala fra Modellen indebærer, at der gives minimumpoint, dvs. 0 point, for den uacceptable pris (maksimumprisen) på kr., og maksimumpoint, 100 point, for den mindst forventede pris på kr. (minimumsprisen). Indklagede har herefter

13 13. tildelt de tilbudte priser point med udgangspunkt i en lineær funktion på baggrund af de 3 punkter: minimumspris, targetpris og maksimumpris. Indklagede modtog 3 konditionsmæssige tilbud, der lå i spændet mellem kr. (den vindende tilbudsgiver), der opnåede 64,2 point med en vægtning på 70 % og ,20 kr. (klagerens tilbud), der opnåede 11,9 point med en vægtning på 70 %. Modelvalget er baseret på såvel den faktiske prisspredning i de afgivne tilbud som de overvejelser, indklagede på forhånd havde gjort sig om de forventelige tilbudspriser ud fra sit generelle kendskab til det pågældende marked og tidligere afholdte udbud. Efter udbuddets indhold og karakter, den på den baggrund forventelige begrænsede prisspredning og under hensyn til, at targetprisen på kr. er fastsat nogenlunde midt i spændet af de tilbudte priser, finder klagenævnet ikke, at indklagede overskred grænserne for det skøn, som tilkommer indklagede ved fastlæggelsen af bedømmelsesmetoden. Pointmodellen var egnet til at identificere»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«og til at sikre overholdelse af den fastsatte vægtning af underkriteriet»pris«på 70 %. Påstanden tages derfor ikke til følge. Ad påstand 3 Indklagede stillede som et mindstekrav i udbudsbetingelserne, at tilbudsgiverne indleverede dokumentation for, at»produktkvalitet er i henhold til DS/EN 124»Brønddæksler med karme til kørebane- og gangarealer 10«eller tilsvarende kvalitetsnorm, på nedennævnte produkter. Såfremt der [er] en anden kvalitetsnorm end DS/EN 124 påhviler det tilbudsgiver at dokumentere sammenhængen til DS/EN 124«. I rettelsesblad nr. 2 præciserede indklagede, at tilbud, der ikke indeholdt den fornødne dokumentation, ville blive anset som ukonditionsmæssige. Klageren indleverede ikke dokumentation for, at produktkvaliteten levede op til DS/EN 124 eller anden tilsvarende kvalitetsnorm. Klageres tilbud opfyldte derfor ikke mindstekravet i udbudsbetingelserne pkt. 3.9 og Da hverken klagerens tilbud eller de øvrige afgivne tilbud var forskriftsmæssige på dette punkt, var betingelserne for at overgå til udbud

14 14. med forhandling efter udbudsdirektivets artikel 30, stk. 1, litra a, opfyldt. Klagenævnet tager derfor ikke påstanden til følge. Ad påstand 4 Klageren har ikke fået medhold i påstandene 1-3, og der er derfor ikke grundlag for at annullere indklagedes tildelingsbeslutning af 25. november Herefter bestemmes: Klagen tages ikke til følge. Klageren, Ulefos NV A/S, skal i sagsomkostninger til indklagede, Esbjerg Forsyning A/S, betale kr., der betales inden 14 dage efter modtagelsen af denne kendelse. Klagegebyret tilbagebetales ikke. N. Feilberg Jørgensen Genpartens rigtighed bekræftes. Christina Kønig Mejl fuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 K E N D E L S E Forenede Service A/S (selv) mod Egedal Kommune (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 K E N D E L S E Isoplus Fjernvarmeteknik A/S (advokat Michael Baruah, Kolding) mod Guldborgsund Varme A/S (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 K E N D E L S E Joca A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Rødovre Kommune (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 K E N D E L S E Hounisens Laboratorieudstyr A/S (advokat Niels Lomborg, Århus) mod Region

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 K E N D E L S E Rengoering.com A/S (advokat Jesper Køppen Mieritz, Køge) mod Ringsted Kommune (cand. merc. jur. Peter Dann Jørgensen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 K E N D E L S E Konsortiet Rosendahls, Schultz Grafisk A/S og Rosendahls A/S print-design-media

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011 K E N D E L S E Køge Taxa mod Køge Kommune (advokat Povl Nick Bronstein, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 K E N D E L S E Køge Boglade v/ Erik Nielsen (advokat Kåre Wanscher, København) mod Køge Kommune (advokat Povl Nick

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E Jensen & Nørgaard A/S, Ejvind Larsen ApS og René Schröter A/S (advokat Peter Heide Wessel, Vejle)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011 K E N D E L S E Kongsvang Rengøringsservice A/S (advokat Per Q. Ovesen, Aarhus) mod Skive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 K E N D E L S E Skandinavisk Parykcenter ApS (advokat David Frølich, København) mod 1. Hillerød

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 K E N D E L S E OSK Konsortiet: OSK-SHIPTECH A/S, BK Engineering A/S og Logimatic Engineering A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 K E N D E L S E Møbeltransport Danmark (advokat Gorm Himmer, Aarhus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 K E N D E L S E Eurofins Danmark A/S (selv) mod Ringkjøbing Amt (advokat Erik Hørlyck, Århus) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015 K E N D E L S E IBM Danmark ApS (advokat Martin Stæhr, Hellerup) mod Aarhus Kommune (cand.merc.jur. Peter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 K E N D E L S E Jydsk Planteservice A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod 12-by Gruppens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010 K E N D E L S E KEN Storkøkken A/S (selv) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S. (cand.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Ordregivers beskrivelse af evalueringsmetoden hvad gør man nu?

Ordregivers beskrivelse af evalueringsmetoden hvad gør man nu? Ordregivers beskrivelse af evalueringsmetoden hvad gør man nu? Anders Birkelund Nielsen Overblik Kort om tildeling og evalueringsmetode Eksempler på evalueringsmodeller Kort om C-6/15 TNS Dimarso NV KFST

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Stephan Falsner) 30. januar 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Stephan Falsner) 30. januar 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-11998 (Niels Feilberg Jørgensen, Stephan Falsner) 30. januar 2017 K E N D E L S E Cale Danmark A/S (selv) mod Køge Kommune (advokat Lars Korterman) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 K E N D E L S E Grusterminalen.DK ApS (advokat Niels Tiedemann, København) mod Fredericia Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 K E N D E L S E Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S mod Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Skive Kommune (advokat Henrik Holtse, København) Klagenævnet har

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen) 2. november 2012 K E N D E L S E Nykøbing Dag- og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jeppe Svenning, Aarhus) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026086 (Kirsten Thorup, Trine Heidemann Garde) 7. juni 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026086 (Kirsten Thorup, Trine Heidemann Garde) 7. juni 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026086 (Kirsten Thorup, Trine Heidemann Garde) 7. juni 2012 K E N D E L S E Dubex A/S (cand. merc. jur. Peter Dann Jørgensen, København) mod Danske Spil A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 K E N D E L S E Kuwait Petroleum A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Sønderborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018451 (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 10. juli 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018451 (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 10. juli 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018451 (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 10. juli 2009 K E N D E L S E NCC Construction Danmark A/S (advokat Holger Schöer, Århus) mod Billund Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 K E N D E L S E Danstruct A/S (advokat Mikala Berg Dueholm, København) mod Aarhus Universitet (advokat Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9778 (Poul Holm) 3. oktober 2016 K E N D E L S E (sagsomkostninger) Henrik Tofteng A/S (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) mod Københavns Universitet (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 K E N D E L S E cbrain A/S (selv) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022252 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 16. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022252 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 16. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022252 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 16. juni 2011 K E N D E L S E Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (selv) mod Statens og

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012 K E N D E L S E Kardex Danmark AB (advokat Jens Peter Henriksen, Odense) mod Region Syddanmark, (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 K E N D E L S E Balle Blik & VVS ApS (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Boligselskabet Sct. Jørgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) 14. februar 2008 K E N D E L S E Jysk Erhvervsbeklædning ApS (advokat Mogens Pahl Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008 MT Højgaard A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod K E N D E L S E 1. Slots- og Ejendomsstyrelsen 2. Helsingør

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761 (Mette Langborg, Sidse Buch) 15. januar 2013 K E N D E L S E Kongsvang Rengøringsservice A/S (advokat Per Q. Ovesen, Århus) mod Vejen Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025155 (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012 K E N D E L S E Marius Pedersen A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012 K E N D E L S E xml-tekst ApS (advokat Gitte Løvgren Larsen, København) mod Uddannelsesstyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-2722 (Mette Langborg, Pernille Hollerup) 9. juli 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-2722 (Mette Langborg, Pernille Hollerup) 9. juli 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-2722 (Mette Langborg, Pernille Hollerup) 9. juli 2015 K E N D E L S E Lely Turfcare DK A/S (advokat Jens Peter Henriksen, Odense) mod Københavns Kommune (advokat Anders

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 K E N D E L S E Axiell Bibliotek A/S (advokat Rikke Søgaard Berth, Hellerup) mod Aalborg kommune,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 25. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 25. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 25. november 2013 K E N D E L S E DUBA-B8 A/S (advokat Henrik Holtse, København) mod DONG Energy Oil & Gas A/S (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009 K E N D E L S E Løgten Murer- og Entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik Steffensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 K E N D E L S E Krüger A/S (advokat John Adamsen, Surrey, England) mod Sorø Vand A/S (advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021424 (Erik P. Bentzen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 5. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021424 (Erik P. Bentzen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 5. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021424 (Erik P. Bentzen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 5. november 2010 K E N D E L S E Hospitech A/S (selv) mod Region Syddanmark (advokat Laila Barslund Pedersen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10257 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 7. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10257 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 7. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10257 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 7. maj 2015 K E N D E L S E Rengoering.com A/S (advokat Jesper Køppen Mieritz, Køge) mod Ringsted Kommune (cand.merc.jur. Peter

Læs mere

Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010. Advokat Andreas Christensen

Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010. Advokat Andreas Christensen Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010 Advokat Andreas Christensen side 2 Prækvalifikation Prækvalifikation Underretning af ansøgere Ordregivers begrundelse vedrørende manglende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032239 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 16. april 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032239 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 16. april 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032239 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 16. april 2013 K E N D E L S E LiteCom A/S og Thomas Kristensen ApS (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Danmarks Radio

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Dansk Scanning A/S (selv) mod Helsingør Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 131-217701 af 7. juli 2011 udbød indklagede,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017 K E N D E L S E MultiLine A/S (advokat Thomas Thorup Larsen, København) mod Furesø Kommune (advokat Sune Troels

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 K E N D E L S E Nykøbing Dag og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jesper Svenning,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S (advokat Kenneth Gudmundsson, Kastrup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008 K E N D E L S E XO Care A/S (advokat Simon Hauch, København) mod 1. Århus Universitet,

Læs mere

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Dansk Forening For Udbudsret 15. januar 2015 Tina Braad, Partner Bech-Bruun 2 Anvendelsesområdet for udbud med forhandling ( 60) 1. Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 K E N D E L S E Totalrådgivergruppen bestående af 1. Cubo Arkitekter A/S 2. Søren Jensen Rådgivende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5114 (Katja Høegh, Helle Carlsen) 3. november 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5114 (Katja Høegh, Helle Carlsen) 3. november 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5114 (Katja Høegh, Helle Carlsen) 3. november 2015 K E N D E L S E Flex Cap v/lars Henrik Hirsch og JV Bilen v/jørgen Vork (advokat Nikolaj Nikolajsen, Randers) mod Nordjyllands

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 K E N D E L S E Landsorganisationen i Danmark (selv) mod Københavns Universitet (advokat Kurt Bardeleben, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 K E N D E L S E Vognmandsforretningen Ordrupgaard af 2009 SMBA (selv) mod Vejdirektoratet. (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Kalundborg Kommune (advokat Michael Lund Nørgaard,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 K E N D E L S E Atea A/S (selv) mod Ballerup Kommune (advokat Majse Jarlov, København) Den 15. oktober

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002 K E N D E L S E ISS Danmark A/S (advokat Henning Aasmul-Olsen, København) mod H:S Rigshospitalet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 K E N D E L S E Clear Channel Danmark A/S (advokat Dan Terkildsen, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023540 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen, Helle Bøjen Larsen) 25. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023540 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen, Helle Bøjen Larsen) 25. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023540 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen, Helle Bøjen Larsen) 25. august 2011 K E N D E L S E WelMed Scanbio ApS (advokat Steen Hellmann, København) mod Gentofte Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017 K E N D E L S E Simonsen & Weel A/S (cand.jur. Martin Stæhr, Kgs. Lyngby) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Aarhus)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009 K E N D E L S E Konsortiet Damm Cellular A/S og Pallas Informatik A/S (advokat Niels Christian Ellegaard,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 K E N D E L S E FICS Danmark A/S (advokat Asser Rung-Hansen, Hellerup) mod Patientombuddet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011 K E N D E L S E O K Entreprise A/S (advokat Birgitte H. Frederiksen, Tønder) mod Tønder

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009 K E N D E L S E Murerfirmaet Bent Klausen ApS (advokat Peter Zacher Sørensen, Grenaa) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2011-0024562 (Nikolaj Aarø-Hansen, Pernille Hollerup, Michael Jacobsen) 1. november 2011 K E N D E L S E Jorton A/S (advokat Kristian Skovgård Larsen, Aarhus) mod Sønderborg

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 7. maj 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 7. maj 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 7. maj 2014 K E N D E L S E DUBA-B8 A/S (advokat Henrik Holtse, København) mod DONG Energy Oil & Gas (selv) Den 25. november 2013

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011 K E N D E L S E Enca A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Kolding Kommune (Advokatfirmaet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015 K E N D E L S E B & V Køleteknik ApS (advokat Hans Henrik Banke, Odense) mod Syddansk Universitet (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 29. oktober 2013 K E N D E L S E Vand og Teknik A/S (advokat Ole Møller Jespersen, Horsens) mod Ringkøbing-Skjern Vand A/S

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026374 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Poulsen) 31. august 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026374 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Poulsen) 31. august 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026374 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Poulsen) 31. august 2012 K E N D E L S E Invacare A/S (advokat Mogens Aarestrup Vind, København) mod Viborg Kommune (advokat Henrik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 K E N D E L S E ISS Facility Services A/S (advokat Mette Willemoe Wang, København) mod Skive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8314 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016 K E N D E L S E Svend Pedersen A/S (advokat Jakob Sønder Larsen, Ballerup) mod Favrskov Kommune (advokat Tina Braad,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010 K E N D E L S E Clavis Sprog og Kompetence (selv) mod Hvidovre Kommune (Kammeradvokaten ved advokatfuldmægtig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026851 (Katja Høegh) 19. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026851 (Katja Høegh) 19. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026851 (Katja Høegh) 19. marts 2012 K E N D E L S E VKS Inventa A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Hjemmeværnskommandoen (Kammeradvokaten v/advokat Astrid Malki

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 K E N D E L S E Enca A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Skive Kommune (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere