Klagenævnet for Udbud J.nr.: (N. Feilberg Jørgensen, Kirsten Thøgersen) 27. juni 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0036039 (N. Feilberg Jørgensen, Kirsten Thøgersen) 27. juni 2014"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (N. Feilberg Jørgensen, Kirsten Thøgersen) 27. juni 2014 K E N D E L S E Ulefos NV A/S (selv) mod Esbjerg Forsyning A/S (advokat Andreas Christensen, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S af 16. august 2013 udbød indklagede, Esbjerg Forsyning A/S, som offentligt udbud efter direktiv 2004/18/EF (udbudsdirektivet) en rammeaftale opdelt i 3 delaftaler om køb og levering af støbejernsdæksler, -karme og tilbehør, som skal nedlægges i forbindelse med byggemodninger, saneringsopgaver, slidlagsarbejder og almindelige drifts- og vedligeholdelsesopgaver i Esbjerg Kommune. Ved udløbet af fristen for afgivelse af tilbud den 2. oktober 2013 havde indklagede modtaget 5 tilbud på delaftale 1, 3 tilbud på delaftale 2 og 5 tilbud på delaftale 3. Ved brev af 27. oktober 2013 meddelte indklagede, at ingen af de modtagne tilbud var forskriftsmæssige, og at indklagede havde til hensigt at annullere det igangværende udbud med henblik på at overgå til udbud med forhandling efter udbudsdirektivets artikel 30, stk. 1, litra a. Indklagede meddelte en frist til 1. november 2013 for tilbudsgiverne til at fremsende supplerende dokumentation for egnethed til at udføre den udbudte kontrakt.

2 2. Indklagede underrettede den 25. november 2013 klageren om, at alle 3 delaftaler var tildelt Trade-Line v/ Ole Schack Hansen. Den 29. november 2014 indgav klageren, Ulefos NV, klage til Klagenævnet for Udbud over indklagede. Klageren har den 20. december 2013 meddelt, at klagen angår delaftale 1 og 3. Da klagerens anbringender alene angår delaftale 3, er det alene denne delaftale, der er taget stilling til i det følgende. Klagen har været behandlet på skriftligt grundlag. Klageren har nedlagt følgende påstande:»påstand 1 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med udbudsdirektivets artikel 2, ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet, [ved at] ordren i praksis ikke er tildelt i henhold til kriteriet»økonomisk mest fordelagtige tilbud«, men efter»laveste pris«, hvilket ikke er det, der er angivet i udbudsbetingelserne. Påstand 2 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med udbudsdirektivets artikel 2, ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet, ved i forbindelse med evalueringen af tilbuddene i forhold til underkriteriet»pris«at have anvendt en uigennemsigtig pointmodel, der samtidig favoriserer tilbudsgiveren med det [den] laveste pris, Tradeline, i en ekstrem grad. Påstand 3 Klagenævnet skal konstatere, at betingelserne for at tage artikel 30 stk. 1 i brug ikke har været opfyldt i dette tilfælde, og at indklagede har gjort fejlagtigt brug af udbud med forhandling. Påstand 4 Klagenævnet skal annullere tildelingsbeslutningen af 25. november Påstand 5 Klagenævnet skal pålægge indklagede til klageren at betale ,79 kr. i erstatning. Påstand 6

3 3. Klagenævnet skal pålægge indklagede til klageren at betale ,00 kr. i erstatning.«indklagede har nedlagt påstand om, at klagen ikke tages til følge. Klagenævnet har besluttet at udsætte behandlingen af påstand 5 og påstand 6, indtil klagenævnet har taget stilling til påstand 1-4. Sagens nærmere omstændigheder Udbudsbekendtgørelsen af 16. august 2013 indeholder følgende:» II.1.5 Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene Udbuddet vedrører indgåelse af rammeaftaler om køb og levering af støbejerns dæksler, -karme og tilbehør, som nedlægges i forbindelse med byggemodninger, saneringsopgaver, slidlagsarbejder og almindelige drifts- og vedligeholdelsesopgaver for Ordregivernes ansvarsområde i Esbjerg Kommune. II.2.1 Samlet mængde eller omfang Udbuddet vedrører de 3 nedennævnte delaftaler som hver indeholder en A og B sektion, hvor det står tilbudsgiver frit at byde på en eller flere delaftaler, dog således at både Sektion A og B skal tilbydes for hver af den/de delaftaler der bydes på: - Delaftale 1. Dæksler og tilbehør for Varme - Sektion A og sektion B - Delaftale 2. Dæksler og tilbehør for Vand - Sektion A og sektion B - Delaftale 3. Dæksler og tilbehør for Sp. Vand - Sektion A og sektion B. Hver delaftale udbydes som en rammeaftale med en enkelt leverandør. Tilbudsgiverne kan afgive tilbud på en, to eller alle delaftaler. IV.2.1 Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument. «I udbudsbetingelserne (»Version 12«udateret) er blandt andet anført følgende:»2.19 Tildelingskriterium

4 4. Tildelingskriteriet for alle delaftalerne er det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Underkriterierne med tilhørende vægtning for de enkelte delaftaler er angivet i nedenstående tabel. Tilbuddene på de enkelte delaftaler vil blive evalueret hver for sig. Hver delaftale evalueres og tildeles således isoleret set. De tre delaftaler kan derfor tildeles op til tre forskellige virksomheder. Underkriterier Delkriterier Vægtning i procent Pris Samlet pris 70 % Produktkvalitet Betjeningsvenlighed 20 % med eller uden værktøj Montagevenlighed ved montering af komplet karm og dæksel =/> Ø 600 Garanteret levetid for pakninger i belastningskasse D400, med placering i stærk trafikeret vej Produktgaranti udover 2 år Pasegenskab af dæksler i gamle eksisterende karme Service Lagerstørrelse på 10 % udleveringsstedet For så vidt angår evalueringen af underkriteriet»pris«, vil Udbyder lægge vægt på den samlede pris for delaftalen, som fremgår af tilbudslistens samleskema. Evalueringen af de kvalitative underkriterier»produktkvalitet«og»service«vil ske på baggrund af de oplysninger, som tilbudsgiver giver i medfør af udbudsbetingelsernes afsnit 3.7, samt vareprøverne, se nedenfor. I forbindelse med evalueringen af underkriteriet»service«vil Udbyder lægge vægt på, hvor stort et lager udover mindstekravet, som tilbudsgiver forpligter sig til at have på det lokale udleveringssted. Dette skal angives som en procentsats af det estimerede årlige forbrug, som fremgår af tilbudslisten. 3. Tilbudsdisposition

5 Dokumentation for produktkvalitet Tilbuddet skal vedlægges dokumentation for produktkvalitet i henhold til DS/EN 124 Brønddæksler med karme til kørebane- og gangarealer 10 eller tilsvarende kvalitetsnorm, på nedennævnte produkter. Såfremt der en anden kvalitetsnorm end DS/EN 124 påhviler det tilbudsgiver at dokumentere sammenhængen til DS/EN Kravspecifikation Alle delaftaler Tilbudte produkter skal endvidere være produceret og godkendt efter DS/EN 124»Brønddæksler med karme til kørebane- og gangarealer«eller tilsvarende kvalitetsnorm, Krav til konstruktion, typeprøvning, mærkning og kvalitetsstyring«, eller senere vedtaget normkrav, herunder afprøvningsrapport fra udført test ved uvildig parts kontrol.«i»rettelsesdokument nr. 2«af 23. september 2013, som indeholdt spørgsmål og svar til udbudsbetingelserne, blev følgende spørgsmål stillet til indklagede:»vil der blive forlangt dokumentation på kvalitetssikring iht. EN124«Indklagede svarede:»der vil ved vurdering af tilbuddenes egnethed blive lagt vægt på om den fornødne kvalitet jf. DS/EN 124»Brønddæksler med karme til kørebane- og gangarealer 10«er dokumenteret i det fremsendte tilbud. Er den fornødne dokumentation ikke medsendt tilbuddet vil det samlede tilbud blive anset som ukonditionsmæssigt.«i brev af 27. oktober 2013 meddelte indklagede klageren, at klagerens tilbud blandt andet af følgende grunde ikke var»forskriftsmæssigt«:» Der er ikke vedlagt dokumentation for produktkvalitet i henhold til DS/EN 124 "Brønddæksler med karme til kørebane og gangarealer 10" eller en tilsvarende norm for alle de i udbudsbetingelsernes afsnit 3.9 nævnte produkter. Såfremt der er en anden kvalitetsnorm end DS/EN 124 påhviler det tilbudsgiver at dokumentere sammenhængen til DS/EN 124, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 3.9. Se i øvrigt Rettelsesdokument nr. 2.

6 6. Som følge af ovenstående anser Esbjerg Forsyning A/S sig berettiget og forpligtet til at forkaste tilbuddet fra Ulefos NV A/S. 3. Udbud med forhandling Da ingen af de modtagne tilbud er forskriftsmæssige, har Esbjerg Forsyning A/S som ovenfor anført besluttet at annullere det igangværende udbud. Esbjerg Forsyning A/S har samtidig bedt alle tilbudsgiverne om at fremsende supplerende dokumentation med henblik på, at Esbjerg Forsyning A/S kan foretage en vurdering af tilbudsgivernes egnethed. Tilbudsgiverne har alle fået frist til fredag den 1. november kl til at fremsende den manglende dokumentation. Esbjerg Forsyning A/S vil efter fristens udløb vurdere, om tilbudsgiverne er egnede til at udføre den udbudte kontrakt. Alene de tilbudsgivere, som efter fremsendelse af de supplerende oplysninger opfylder egnethedskravene vil blive inviteret til at deltage i forhandlingerne.«i af 30. oktober 2013 meddelte klageren, at»vi er som udgangspunkt ikke enige i at vores tilbud er ukonditionsmæssigt«. I brev af 4. november 2013 fastholdt indklagede, at klagerens tilbud var ukonditionsmæssigt på en række punkter, herunder at der ikke var vedlagt dokumentation for produktkvalitet i henhold til DS/EN 124. Indklagede meddelte desuden, at det fortsat var hensigten at overgå til udbud med forhandling efter udbudsdirektivets artikel 30, stk. 1, litra a. Indklagede inviterede i brev af 20. november 2013 de 5 tilbudsgivere til at deltage i udbuddet med forhandling, og i af 21. november 2013 vedstod klageren det oprindelige tilbud»med de tilføjelser, som følger af det supplerende materiale, som er fremsendt senere«. Den 25. november 2013 underrettede indklagede tilbudsgiverne om tildelingsbeslutningen. Indklagede vurderede, at Trade-Line havde afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud på alle 3 delaftaler. Om delaftale 3, som klagerens anbringender vedrører, står der:»de indkommende 3 tilbud er evalueret og tildelt point i en pointmodel, der for den samlede pris, beregner en lineær funktion på baggrund af 3 punkter. Henholdsvis mindst forventet tilbudspris på kr ,00

7 7. udløser 100 point, en budgetteret tilbudspris kr ,00 udløser 50 point og de uacceptabel tilbudspris på ,00 udløser 0 point. De afgivne point vægtes herefter med 70 %. De indkommende tilbud er ligeledes evalueret og tildelt point på en skala fra point for kriterierne Produktkvalitet samt Service, hvor det absolut bedst opnåeligt udløser 100 points, det forventede udløser 50 points og det netop konditionsmæssige udløser 0 point. De afgivne point vægtes herefter med henholdsvis 20 % og 10 %. Deres og vindende tilbudsgiveres pris og point tildeling. Tilbudsgivere Priser Vægtning Total Priser Produktkvalitet Services 0,7 0,20 0,10 1,00 Trade-line ,00 64,2 9,2 10,0 83,41 Ulefos NV A/S ,20 11,9 15,2 5,0 32,07 Ved evalueringen af de konditionsmæssige tilbud er der i underkriteriet»services«lagt vægt på: Hvor stor en andel af den i Tilbudslisten nævnte estimerede mængde der vil være tilgængelig på den enkelte tilbudsgiveres lokale lager Deres tilbud om en lokal sikkerhedslagerbeholdning svarende til ca. 50 % af den i tilbudslisten estimerede mængde får en lavere pointtildeling idet den vindende tilbudsgiver har tilbudt væsentlig højere sikkerhedslagerbeholdning. «Indklagede har blandt andet oplyst følgende om den anvendte pointmodel:»på Delaftale 3 har Indklagede - - modtaget tilbud med priser i spændet mellem ,15 kr. og ,20 kr. Som oplyst tidligere i af 17. februar 2014, var to af de modtagne tilbud imidlertid ukonditionsmæssige og er derfor ikke taget i betragtning ved evalueringen. De tre konditionsmæssige tilbud har tilbudspriser, som ligger i spændet mellem kr. (TradeLine) og ,15 (Ulefos).

8 8. Indklagede har for Underkriteriet»Pris«taget udgangspunkt i to»fiktive«yderpunkter, som afspejler henholdsvis den»mindst forventede«tilbudspris (100 point) og den uacceptable tilbudspris (0 point), jf. bilag M (underretning om tildelingsbeslutning). De tilbudspriser, som indgik i evalueringen, kan alle tre rummes inden for den anvendte pointskala.«indklagede har tillige fremlagt et uddrag af de dele af evalueringen, der vedrører underkriteriet»pris«på delaftale 3. Af excel-arket fremgår blandt andet:»vejledning: Pris Arket beregner en lineær funktion på baggrund af 3 punkter, henholdsvis minimumsprisen, der giver hundrede points, targetprisen, der giver halvtreds points, og max-prisen, der giver 0 points. Spændet fra minimumspris til targetpris skal være identisk med spændet fra maxpris til targetpris.«den 25. november 2013 afsendte indklagede endvidere en»bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed«. Det fremgår blandt andet heraf:»iv.1) Type procedure Esbjerg Forsyning (»Forsyningen«) udbød ved udbudsbekendtgørelse 2013/S rammeaftaler vedrørende støbejernsdæksler, tilbehør m.m. Ved udløbet af tilbudsfristen havde Forsyningen på Delaftalerne 1 og 3 modtaget 5 tilbud. På Delaftale 2 var der modtaget 3 tilbud. Alle tilbud var imidlertid ikke-forskriftsmæssige, idet ingen af tilbuddene opfyldte de krav, som var opstillet i udbudsgrundlaget. På den baggrund forkastede Forsyningen alle tilbud og annullerede udbudsprocessen. Med hjemmel i udbudsdirektivets artikel 30, stk. 1, litra a, sidste led, overgik Forsyningen herefter til at forhandle direkte med de virksomheder, som under det forudgående udbud havde afgivet tilbud og som var egnede. Det er på dette grundlag, at Forsyningen nu agter at indgå kontrakt på de 3 delaftaler.«parternes anbringender Ad påstand 1

9 9. Klageren har gjort gældende, at selvom det i udbudsbetingelserne er oplyst, at tildelingskriteriet er»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«, er de indkomne tilbud vurderet på baggrund af»laveste pris«, hvilket strider mod ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet. Den anvendte pointmodel, viser, at tilbudsgiveren med den laveste pris favoriseres, så prisen reelt bliver afgørende for, hvilken tilbudsgiver der vinder udbuddet. Indklagede har gjort gældende, at det følger af udbudsdirektivets artikel 53 samt af klagenævnets praksis, at en ordregivende myndighed lovligt kan anvende tildelingskriteriet»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«, også i tilfælde, hvor det økonomiske underkriterium (i dette tilfælde»pris«) vægter 70 %. Indklagede har foretaget en reel og saglig evaluering af tilbuddene også i forhold til underkriterierne»produktkvalitet«(20 %) og»service«(10 %). Tilbudsgiverne har således ikke alene konkurreret på»laveste pris«. Ad påstand 2 Klageren har i første række gjort gældende, at indklagede har anvendt en uigennemsigtig prismodel, der favoriserer den vindende tilbudsgiver i ekstrem grad. Vurderingsmodellen har en kombination af høj vægtning af underkriteriet»pris«(70 %) og et lille spænd mellem max point for pris på kr. og nul point for en pris på kr. Det betyder, at en forskel i pris på 22 % udløser et stort spænd fra 0 til 100 point. Hvis der således er to tilbud, som ligger mellem og kr. med blot 11 % forskel i pris, vil det dyrere bud få 35 points mindre og dermed aldrig kunne vinde udbuddet. Klageren har endvidere gjort gældende, at det må formodes, at billigste tilbud også vil få points for kvalitet og service, hvilket gør den valgte kombination af høj vægtning af pris og lille spænd endnu mere ulige. Med et så lille spænd bliver en vægtning med 70 % på prisen fuldstændig ulige. Klageren har i anden række gjort gældende, at det, der er vægtet under underkriteriet»service«, er,»hvor stor en andel af den i tilbudslisten nævnte estimerede mængde, der vil være tilgængelig på den enkelte tilbudsgivers lager«. Trade-line har opnået maksimumpoint, da denne tilbudsgiver har garanteret et års varer på lager, hvilket intet har med»service«at gøre.

10 10. Indklagede har gjort gældende, at den anvendte pointmodel sikrer opretholdelsen af den oplyste vægtning på 70 % af underkriteriet»pris«, og derved er modellen egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Spændet i indklagedes pointmodel er baseret på indklagedes forudgående kendskab til markedet og spredningen i de indkomne tilbud. Evalueringen er i overensstemmelse med klagenævnets praksis, jf. kendelsen af 8. oktober 2013, Ansaldo STS S.p.A. mod Banedanmark. Det er indklagedes erfaring blandt andet på baggrund af tidligere udbud, at der må forventes en ganske lille spredning i de tilbudte priser. Ved fastlæggelsen af pointskalaen skulle indklagede derfor sikre, at også små forskelle i tilbudspriserne afspejledes i de tildelte point, således at den fulde pointskala blev udnyttet. Indklagede tog udgangspunkt i den budgetterede tilbudspris på kr., hvilket udløste 50 point. Yderpunkterne for pointskalaen var den bedst tænkelige tilbudspris på kr. og den uacceptable tilbudspris på kr. På delaftale 3 har indklagede modtaget konditionsmæssige tilbud på mellem kr. og ,20 kr. Pointskalaen afspejler således med sit spænd den meget lille spredning i de indkomne tilbud, som må forventes i dette marked, hvilket sikrer, at den oplyste vægtning af underkriteriet»pris«på 70 % opretholdes. Indklagede har i anden række gjort gældende, at det, som klageren har påpeget vedrørende lagerstørrelsen på udleveringsstedet, ikke relaterer sig til påstand 2, som vedrører underkriteriet»pris«. Indklagedes ønske i forhold til underkriteriet»service«vil dog i høj grad føre til en god service, idet større lagerkapacitet i højere grad end mindre lagerkapacitet vil kunne imødekomme en ordregivers behov for hurtig levering af flere varer. Det fremgår desuden af udbudsbetingelserne, at der ved evalueringen ville blive lagt vægt på lagerstørrelse under underkriteriet»service«, hvilket må have stået klart for klageren. Ad påstand 3 Klageren har gjort gældende, at betingelserne for at anvende udbudsdirektivets artikel 30, stk. 1, litra a, ikke er opfyldt, idet det følger af klagenævnets praksis, at det er et krav for at anvende bestemmelsen, at

11 11. samtlige tilbud indeholder forbehold eller afvigelser, der ikke er rent bagatelagtige. Tilbuddene skal altså indeholde tilstrækkelige afvigelser til, at den ordregivende myndighed ville være berettiget til at afvise tilbuddene, men ikke nødvendigvis så alvorlige afvigelser, at den ordregivende myndighed er forpligtet til at afvise tilbuddene. De i denne sag omhandlede afvigelser er af ren bagatelagtig karakter. Indklagede har gjort gældende, at indklagede som følge af de konstaterede manglers karakter var både berettiget og forpligtet til at forkaste samtlige tilbud som ikke-konditionsmæssige. I denne situation kan udbudsdirektivets artikel 30, stk. 1, litra a, anvendes. Ingen af tilbuddene opfyldte således kravet i udbudsbetingelsernes afsnit 3.9 om, at»tilbuddet skal vedlægges dokumentation for produktkvalitet i henhold til DS/EN 124»Brønddæksler med karme til kørebane- og gangarealer 10«eller tilsvarende kvalitetsnorm, på nedennævnte produkter. Såfremt der [er] en anden kvalitetsnorm end DS/EN 124 påhviler det tilbudsgiver at dokumentere sammenhængen til DS/EN«. For en enkelt af tilbudsgiverne var den krævede dokumentation vedlagt på et sprog (tysk), som ikke kunne accepteres i henhold til udbudsbetingelserne. De øvrige fire tilbudsgivere, herunder klageren og den vindende tilbudsgiver, Trade-Line, havde ikke vedlagt den efterspurgte dokumentation for alle de nævnte produkter. Indklagede har endvidere henvist til, at indklagede under udbudsprocessen i sin besvarelse af et spørgsmål vedrørende dokumentationskravet havde anført, at»er den fornødne dokumentation ikke medsendt tilbuddet vil det samlede tilbud blive anset for ukonditionsmæssigt«. Klagerens forudsætning om, at de konstaterede afvigelser er af»ren bagatelagtig karakter«, og at indklagede af denne grund ikke var berettiget til at overgå til udbud med forhandling, var dermed ikke opfyldt, og indklagede kunne ikke»reparere på«denne mangel i tilbuddene, jf. herved princippet i implementeringsbekendtgørelsens 12, stk. 4, samt EU- Domstolens dom af 10. oktober 2013 i sag C-336/12 (Manova). Ad påstand 4 Klageren har gjort gældende, at de i påstand 1-3 anførte overtrædelser af grundlæggende udbudsretlige principper betyder, at beslutningen om

12 12. kontrakttildeling er truffet på et ufuldstændigt, ulige og uigennemsigtigt grundlæg. Klagenævnet skal derfor annullere tildelingsbeslutningen. Indklagede har gjort gældende, at da der ikke er handlet i strid med udbudsdirektivet, er der ikke grundlag for at annullere indklagedes tildelingsbeslutning. Klagenævnet udtaler: Ad påstand 1 Det fremgår af udbudsbetingelserne, at tildelingskriteriet er»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«med underkriterierne»pris«,»produktkvalitet«og»service«, der vægter henholdsvis 70 %, 20 % og 10 %. Indklagede kan efter udbudsdirektivets artikel 53, stk. 1 og 2, fastsætte vægtningen af underkriteriet»pris«til 70 %, såfremt indklagede ønsker, at konkurrence på pris skal tillægges relativt stor betydning ved tildelingen af opgaven. Da det samtidigt har været muligt for tilbudsgiverne at konkurrere på underkriterierne»produktkvalitet«og»service«, og da det fremgår, at indklagede har vurderet de modtagne tilbud både i forhold til»pris«,»produktkvalitet«og»service«, tages påstanden ikke til følge. Ad påstand 2 Som anført i klagenævnets kendelse af 8. oktober 2013, Ansaldo STS S.p.A mod Banedanmark, side , har ordregiveren inden for de rammer, som er fastsat i udbudsbetingelserne, herunder med respekt af den fastsatte vægtning af underkriterierne til tildelingskriteriet»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«og forudsat, at den valgte model er egnet til at identificere»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«, et vidt skøn i forbindelse med valg af evalueringsmodel og ved evalueringen af tilbuddene. Indklagedes pointmodel tager udgangspunkt i en på forhånd fastlagt pris betegnet targetprisen, der er fastsat til kr. Targetprisen tildeles 50 point svarende til middel på en pointskala fra Modellen indebærer, at der gives minimumpoint, dvs. 0 point, for den uacceptable pris (maksimumprisen) på kr., og maksimumpoint, 100 point, for den mindst forventede pris på kr. (minimumsprisen). Indklagede har herefter

13 13. tildelt de tilbudte priser point med udgangspunkt i en lineær funktion på baggrund af de 3 punkter: minimumspris, targetpris og maksimumpris. Indklagede modtog 3 konditionsmæssige tilbud, der lå i spændet mellem kr. (den vindende tilbudsgiver), der opnåede 64,2 point med en vægtning på 70 % og ,20 kr. (klagerens tilbud), der opnåede 11,9 point med en vægtning på 70 %. Modelvalget er baseret på såvel den faktiske prisspredning i de afgivne tilbud som de overvejelser, indklagede på forhånd havde gjort sig om de forventelige tilbudspriser ud fra sit generelle kendskab til det pågældende marked og tidligere afholdte udbud. Efter udbuddets indhold og karakter, den på den baggrund forventelige begrænsede prisspredning og under hensyn til, at targetprisen på kr. er fastsat nogenlunde midt i spændet af de tilbudte priser, finder klagenævnet ikke, at indklagede overskred grænserne for det skøn, som tilkommer indklagede ved fastlæggelsen af bedømmelsesmetoden. Pointmodellen var egnet til at identificere»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«og til at sikre overholdelse af den fastsatte vægtning af underkriteriet»pris«på 70 %. Påstanden tages derfor ikke til følge. Ad påstand 3 Indklagede stillede som et mindstekrav i udbudsbetingelserne, at tilbudsgiverne indleverede dokumentation for, at»produktkvalitet er i henhold til DS/EN 124»Brønddæksler med karme til kørebane- og gangarealer 10«eller tilsvarende kvalitetsnorm, på nedennævnte produkter. Såfremt der [er] en anden kvalitetsnorm end DS/EN 124 påhviler det tilbudsgiver at dokumentere sammenhængen til DS/EN 124«. I rettelsesblad nr. 2 præciserede indklagede, at tilbud, der ikke indeholdt den fornødne dokumentation, ville blive anset som ukonditionsmæssige. Klageren indleverede ikke dokumentation for, at produktkvaliteten levede op til DS/EN 124 eller anden tilsvarende kvalitetsnorm. Klageres tilbud opfyldte derfor ikke mindstekravet i udbudsbetingelserne pkt. 3.9 og Da hverken klagerens tilbud eller de øvrige afgivne tilbud var forskriftsmæssige på dette punkt, var betingelserne for at overgå til udbud

14 14. med forhandling efter udbudsdirektivets artikel 30, stk. 1, litra a, opfyldt. Klagenævnet tager derfor ikke påstanden til følge. Ad påstand 4 Klageren har ikke fået medhold i påstandene 1-3, og der er derfor ikke grundlag for at annullere indklagedes tildelingsbeslutning af 25. november Herefter bestemmes: Klagen tages ikke til følge. Klageren, Ulefos NV A/S, skal i sagsomkostninger til indklagede, Esbjerg Forsyning A/S, betale kr., der betales inden 14 dage efter modtagelsen af denne kendelse. Klagegebyret tilbagebetales ikke. N. Feilberg Jørgensen Genpartens rigtighed bekræftes. Christina Kønig Mejl fuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 K E N D E L S E Møbeltransport Danmark (advokat Gorm Himmer, Aarhus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 K E N D E L S E Kuwait Petroleum A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Sønderborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 K E N D E L S E Jydsk Planteservice A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod 12-by Gruppens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 K E N D E L S E Grusterminalen.DK ApS (advokat Niels Tiedemann, København) mod Fredericia Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-2722 (Mette Langborg, Pernille Hollerup) 9. juli 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-2722 (Mette Langborg, Pernille Hollerup) 9. juli 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-2722 (Mette Langborg, Pernille Hollerup) 9. juli 2015 K E N D E L S E Lely Turfcare DK A/S (advokat Jens Peter Henriksen, Odense) mod Københavns Kommune (advokat Anders

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 K E N D E L S E cbrain A/S (selv) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 K E N D E L S E Axiell Bibliotek A/S (advokat Rikke Søgaard Berth, Hellerup) mod Aalborg kommune,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 K E N D E L S E Atea A/S (selv) mod Ballerup Kommune (advokat Majse Jarlov, København) Den 15. oktober

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 K E N D E L S E Danstruct A/S (advokat Mikala Berg Dueholm, København) mod Aarhus Universitet (advokat Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015 K E N D E L S E B & V Køleteknik ApS (advokat Hans Henrik Banke, Odense) mod Syddansk Universitet (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S (advokat Kenneth Gudmundsson, Kastrup)

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 K E N D E L S E Landsorganisationen i Danmark (selv) mod Københavns Universitet (advokat Kurt Bardeleben, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026374 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Poulsen) 31. august 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026374 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Poulsen) 31. august 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026374 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Poulsen) 31. august 2012 K E N D E L S E Invacare A/S (advokat Mogens Aarestrup Vind, København) mod Viborg Kommune (advokat Henrik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 K E N D E L S E Smart Home ApS (advokat Brian Sørensen, Aarhus) mod Københavns Kommune (advokat Martin Stæhr, Hellerup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 K E N D E L S E Merrild Coffee Systems ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Region Sjælland (advokat Claus Berg, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Kalundborg Kommune (advokat Michael Lund Nørgaard,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Dansk Forening For Udbudsret 15. januar 2015 Tina Braad, Partner Bech-Bruun 2 Anvendelsesområdet for udbud med forhandling ( 60) 1. Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 K E N D E L S E Best Western Hotel Prinds Frederik A/S (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011 K E N D E L S E Enca A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Kolding Kommune (Advokatfirmaet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032659 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 22. februar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032659 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 22. februar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032659 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 22. februar 2013 K E N D E L S E Marius Pedersen A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Hvidovre Kommune (advokat Annelouise Dalgaard

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 K E N D E L S E Elindco Byggefirma A/S (advokat Ole Bernt Hasling, Roskilde) mod Universitets-

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 K E N D E L S E Dansk Byggeri (advokat Henrik Fausing v/ advokat Christian B. Prophet-Rannow, København) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 K E N D E L S E Sønderborg Affald A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Affaldsregion Nord I/S v/dansk Affald

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10439 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) 18. august 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10439 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) 18. august 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10439 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) 18. august 2015 K E N D E L S E BabySam A/S (advokat Anders Nørgaard Jensen, København) mod Jysk Fællesindkøb ved Viborg

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011 K E N D E L S E IBM Danmark ApS (selv) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (cand. merc.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 K E N D E L S E Kirkebjerg A/S (advokat Emil Baumann Geist, Roskilde) mod Universitets- og Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010 K E N D E L S E Athene Healthcare A/S (selv) mod Region Hovedstaden. (advokat Henning Biil,

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032917 (Poul Holm, Birgitte Dam Kræmmergaard) 22. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032917 (Poul Holm, Birgitte Dam Kræmmergaard) 22. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032917 (Poul Holm, Birgitte Dam Kræmmergaard) 22. august 2013 K E N D E L S E Dafolo A/S (advokat Birte Rasmussen, Aalborg) mod KOMBIT A/S (cand.merc.jur. Peter Dann

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-2732

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-2732 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-2732 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen) 25. marts 2015 K E N D E L S E ZENZO Group ApS (advokat Annacarina Staunstrup, Holte) mod Horsens Kommune (advokat Martin Stæhr,

Læs mere

Kontrakterne blev herefter indgået samme dag.

Kontrakterne blev herefter indgået samme dag. Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020177 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Kaj Kjærsgaard) 5. februar 2010 K E N D E L S E 1. Klaus Kristoffer Larsen A/S 2. Vognmandsfirmaet Alfred Nielsen A/S 3. Universal

Læs mere

Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Gennemgang af opmærksomhedspunkter Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Sprøjter/kanyler, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt Til Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015 K E N D E L S E Grøn Sol A/S (advokat Kurt Bardeleben, København) mod Aarhus Kommune (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-129 (Niels Feilberg Jørgensen, Pernille Hollerup) 17. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-129 (Niels Feilberg Jørgensen, Pernille Hollerup) 17. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-129 (Niels Feilberg Jørgensen, Pernille Hollerup) 17. juni 2015 K E N D E L S E Factor Insurance Brokers A/S (selv) mod Haderslev Kommune (selv) Haderslev Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037547 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 14. oktober 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037547 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 14. oktober 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037547 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 14. oktober 2014 K E N D E L S E Grontmij A/S (cand.merc.jur. Peter Dann Jørgensen, København) mod Ministeriet for By, Bolig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod VUC Sønderjylland (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Side 1 4 hovedtemaer Erstatning Evalueringsmodeller Opsættende virkning Klagenævnets kompetence Side 2 Erstatning KLFU -

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034475 (Mette Langborg, Henrik Fausing) 10. september 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034475 (Mette Langborg, Henrik Fausing) 10. september 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034475 (Mette Langborg, Henrik Fausing) 10. september 2013 K E N D E L S E Hsl Flytning A/S (selv) mod Helsingør Kommune (advokat Andreas Christensen og advokat Martin

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013 K E N D E L S E Sygeplejerskernes Vikarbureau ApS (selv) mod Region Midtjylland (selv) Klagenævnet har den 8. februar 2013

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 K E N D E L S E Brøndum A/S (Advokatfirmaet Bender, von Haller og Dragsted ved cand. merc. jur.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0031935

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0031935 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0031935 (Mette Langborg, Knud-Erik Busk) 25. oktober 2012 K E N D E L S E Forenede Service A/S (Advokat Thomas Ryhl, København) mod Vejle Kommune (Advokat Erik Bertelsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 K E N D E L S E Danske Kroer & Hoteller (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 K E N D E L S E VMaaling-Fyn v/jakob Storm (selv) mod Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009 K E N D E L S E Munkebjerg Hotel A/S (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018396 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 12. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018396 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 12. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018396 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 12. marts 2009 K E N D E L S E Lyreco Danmark A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Varde Kommune (advokat

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9691 (Nikolaj Aarø-Hansen, Stephan Falsner) 15. september 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9691 (Nikolaj Aarø-Hansen, Stephan Falsner) 15. september 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9691 (Nikolaj Aarø-Hansen, Stephan Falsner) 15. september 2015 K E N D E L S E Bravida Danmark A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Aarhus) mod Aarhus Kommune (advokat Christian

Læs mere

annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14.

annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14. Ordregivers evaluering af tilbud og annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14. september 2009 Ordregivers evaluering og annullation

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Nyt fra Klagenævnet for Udbud og Landsretten Peter Dann Jørgensen

Nyt fra Klagenævnet for Udbud og Landsretten Peter Dann Jørgensen Nyt fra Klagenævnet for Udbud og Landsretten Peter Dann Jørgensen Bender von Haller Dragsted Dansk Forening for Udbudsret Odense 21. januar 2009 Program KLFU af 19. december 2008, UAB Baltic Orthoservice

Læs mere

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. januar til 31. januar 2013 og beskriver de vigtigste domme og afgørelser i perioden

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. januar til 31. januar 2013 og beskriver de vigtigste domme og afgørelser i perioden Januar 2013 Nyhedsbrev Udbudsret Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. januar til 31. januar 2013 og beskriver de vigtigste domme og afgørelser i perioden Model for prisevaluering skal udformes efter det

Læs mere

K E N D E L S E. 1. Ortos A/S 2. Sahva A/S 3. Konsortiet De Jysk-Fynske Bandagerier og Skomagerier (advokat Tina Braad, Århus)

K E N D E L S E. 1. Ortos A/S 2. Sahva A/S 3. Konsortiet De Jysk-Fynske Bandagerier og Skomagerier (advokat Tina Braad, Århus) Klagenævnet for Udbud (Erik P. Bentzen, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen) J.nr.: 2008-0016964 J.nr.: 2008-0016965 J.nr.: 2008-0016966 15. januar 2009 K E N D E L S E 1. Ortos A/S 2. Sahva A/S 3. Konsortiet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 22. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 22. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 22. februar 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012 K E N D E L S E Svejgaard-Galst Advokataktieselskab (advokat Kristian Dreyer, København) mod Frederiksberg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 K E N D E L S E Brødrene A. & B. Andersen Entreprenører & Ingeniører A/S (advokat Martin

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023134 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Michael Jacobsen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023134 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Michael Jacobsen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023134 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Michael Jacobsen) 4. oktober 2011 K E N D E L S E Remmer A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 4. juni 2012 K E N D E L S E Kuben Management (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (selv

Læs mere