Dette indikerer, at Samsø kommune må forvente større udgifter især til ældre på social- og sundhedsområdet end i amtet som helhed. (jf. p.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette indikerer, at Samsø kommune må forvente større udgifter især til ældre på social- og sundhedsområdet end i amtet som helhed. (jf. p."

Transkript

1 Bilag: 3. Lokaler til praktiserende læger Laboratorium, røntgen Fodklinik Alkoholrådgivning Lokalpsykiatri Træningsrum med ergo- og fysioterapeut Socialrådgivning Hjælpemiddelcentral Hørecentral Speciallæger Kiropraktor Lokaler til patientforeninger Lokaler til Ældre/handicapråd og andre brugerråd Skadestue Genoptræningssenge Observationssenge Afprøvning af et nyt og bredere rehabiliteringsbegreb, som både omfatter genoptræning i bred forstand samt forebyggelse i forhold til området. Centrumssygeplejersker/ personlige sundhedsrådgivere. Livstilsændringstilbud Personlig sundhedsplan. Personligt hjælpemiddel m.h.t at få sammenhængende redskaber til at tage Ansvar for udvikle sin sundhed samt koordinationshjælpemiddel for de professionelle Sundhedscafe og skolelokale Forskning Målrettet sundhedsfremme på arbejdspladser Alternativ behandling Tapning af bloddonorer Sårklinik Nye og velegnede træningsfaciliteter med mulighed for massage- og dampbad og sauna Ny form for reel koordinering mellem alle involverede faggrupper og borgeren.

2 Bilag 4. Sundhed / sygdom og aldersgrupper. Samsø kommune har færre børn og unge end amtsgennemsnittet. Til gengæld har Samsø kommune flere beboere i aldergrupperne :45-64 år og år og over 74 årige. Dette indikerer, at Samsø kommune må forvente større udgifter især til ældre på social- og sundhedsområdet end i amtet som helhed. (jf. p. 6) Sundhed / sygdom og social ulighed. Rapporten skitserer sammenhæng mellem sundhed/sygdom og social ulighed. (jf. p 10) Samsø kommune er karakteriseret ved at have flere personer i indkomstgrupperne kr. til kr. og færre i indkomstgrupperne over kr. ( p.7). Der er en sammenhæng mellem Sundhed / sygdom og social ulighed. Sundhed / sygdom og erhverv/ arbejdsløshed Det er kendt, at forskellige erhverv typisk medfører forskellige sygdomsmønstre.( p. 8). Samsø har en større andel af folk, der arbejder indenfor landbrug og fiskeri end amtsgennemsnittet, (p.8), hvilket typisk kan føre til særlige helbredsbelastninger/ skader og nedslidning p.g.a hårdt fysisk arbejde. Kommunen har således da også flest sygedagpengeforløb over tre måneder blandt ansatte i landbrug og fiskeri ( jf. p. 25) Dette vil således kunne afspejles i kommunens udgifter til sygedagpenge og pensioner ( p. 8) ligesom det kan medføre nedsat livskvalitet for de ramte. Kommunen har således da også flest sygedagpengeforløb over tre måneder blandt ansatte i landbrug og fiskeri ( jf. p. 25). *Kommunen har ligeledes en høj rate af arbejdsløse på? og der forekommer høj rate af sygedagpengeforløb over tre måneder blandt arbejdsløse.( jf. 25) Sundhed / sygdom og uddannelse. Uddannelsesfordelingen betydning for forventningerne til antallet og varrigheden af sygemeldinger og dermed sygedagepengeudgifterne, behov for og omfanget af revalidereing samt på sigt pensionstilkendelser ( p. 10). Hertil kommer nedsat livskvalitet for den enkelte. I Samsø kommune er andelen af borgere, der har afsluttet uddannelsen på grundskole eller 10 klasses niveau større end gennemsnittet, mens gruppen med lang videregående uddannelse er mindre.( p. 10) Sundhed / sygdom og erhverv/ social ulighed set i forhold til børns sygehusindlæggelser.

3 Rapporten viser ikke tal for Samsø specifikt, men fremhæver sammenhængen mellem børns sygehusindlæggelser og uddannelsesniveau. Samsø har et lavt uddannelsesniveau og større social ulighed end amtsgennemsnittet, og der må således forventes flere sygehusindlæggelser for børn. ( p. 19) Sundhed / sygdom og erhverv/ social ulighed set i forhold til børns skadestuebesøg. Rapporten konkluderer: Kommunen har en stor ulykkesforebyggende opgave, dels i forhold til ulykker i hjemmet, men også i forhold til ulykker i kommunens institutioner og i trafikken.(p.20). og jf. p.21) Sundhed / sygdom og erhverv/ social ulighed set i forhold til voksnes indlæggelser på somatiske afdelinger. Rapporten viser tydelig sammenhæng mellem indkomstgrupperne på Samsø og indlæggelser, idet de fleste indlæggelser forekommer i indkomstgrupperne kr. Desuden afspejler indlæggelserne forskelle i sygelighed p.g.a. kendte forskelle i livsstil i de forskellige socialgrupper, bl.a. på tobak- og alkoholområdet ( p. 22) Kommunen har mulighed for at lave lokale generelt orienterede indsatser, men også individ orienterede i forhold til de unge/voksne, man konkret har kendskab til i kommunen. Der er mulighed for at støtte unges uddannelsesniveau og erhvervsvalg, ligesom der er mulighed for at øve indflydelse på voksnes uddannelsesniveau. Hertil kommer mulighederne for at gøre en indsats på livstilsområdet, specielt tobak og alkohol. (p.23) Tabte leveår. Rapporten viser, at Samsø ligger allerhøjest i amtet m.h.t. tabte leveår.( p.29) Rapporten taler ligeledes om, at den sociale ulighed slår igennem som højere dødelighed i de mest udsatte grupper( p. 39) Samsø har særligt mange tabte leveår i grupperne grundskole, 10 klasse og erhvervsuddannelse ( d.v.s. HK o.l. Rapporten konkluderer: Problemet er især de for tidlige dødsfald, det vil her sige dødsfald før 70 års alderen. Der er naturligvis et stort ønske om at forebygge disse dødsfald, og mange af de tidlige dødsfald er netop forebyggelige, da de overvejende skyldes: ulykker, selvmord og livsstilsbetingede sygdomme ( tobak, alkohol, kost og motion ).(p. 30) Dødelighed af blodprop i hjertet. På Samsø var dødeligheden af blodprop i hjertet den højeste i hele amtet både i 1985 og 1996 ( p.32). I Rapporten anføres: Livsstilsfaktorerne rygning, kost og motion er kendte faktorer i udviklingen af hjerte-kar sygdom. Derfor er mange af dødsfaldene forebyggelige.(p.32)

4 En øget forebyggende indsats på disse områder ( livstilsområderne) har samtidig en gavnlig virkning på mange andre store folkesygdomme som kræftsygdomme, lungesygdomme og muskelskelet sygdomme, fedme og sukkersyge.(p.33) Der ligger store forebyggelsesmuligheder hos kommunen på livsstilsområdet.(p.33) Dødelighed af kraftsygdomme. Samsø havde begge år ( 1985 og 1996) den højeste dødelighed af kræft i amtet.( p. 34) Mange af disse dødsfald er således forebyggelige, andre ikke bl.a. på grund af manglende viden om årsagsfaktorer. Rygestop vil mindske hyppigheden af kræft.(p.34) Kommunen har mulighed for at indgå i forebyggelsesopgaven ved en indsats især i forhold til børn og unge mhp. ophør af udsættelse for passiv rygning, samt i forhold til voksne med tilbud om rygerafvænning. (p.34) De ældres sundhed. Rapporten taler ikke specifikt om Samsø kommune, men om amtet som helhed. Det fremgår, at indlæggelseshyppigheden på somatiske afdelinger blandt de over 66 årige ikke viser sammenhæng med bruttoindkomsten ( p.27). Men at den sociale isolation er mere udbredt blandt den ældre del af befolkningen, idet flere her er uønsket alene, lige som flere ikke regner med at kunne få hjælp til praktiske problemer i tilfælde af sygdom. Social isolation er forbundet med større risiko for sygdom og dårligere udsigt til helbredelse ved sygdom.(p.28) Kommunens egen brugerundersøgelse 2004 på ældreområdet viser, at Samsø kommune har en betydelig del ældre, der føler sig ensomme. Mange indlæggelser er forårsaget af karsygdomme i hjerte og hjerne. Tobaksrygning har væsentlig betydning for udviklingen af disse sygdomme. Især hjerneblødninger og blodprop i hjernen medfører langvarigt sygeleje En del tilfælde medfører varigt tab af færdigheder som gangfunktion eller evne til at klare personlig hygiejne. Dette medfører et stort plejebehov og kræver lange genoptræningsforløb over måneder eller år.(p.28) Rapporten konkluderer p.28): Både kommunen og den praktiserende læge har mulighed for at påvirke de ældres sundhed og medvirke til at sikre behandling. Samarbejdet mellem amt og kommune fx vedrørende genoptræningsopgaverne har ligeledes betydning. Børns deltagelse i forebyggende undersøgelser: Samsø har den laveste deltagelse i 5 års børneundersøgelsen i Århus amt. Det er kendt, at der er en stærk ulighedstendens ( jf. ovenstående) i deltagelsen i de forebygende undersøgelser, idet familier, der udebliver, oftest er familier, hvor der reelt er det største behov for at barnet bliver fulgt. Loven forpligter til en koordineret indsats i forhold til børn og unge, og til at der etableres et effektivt samarbejde mellem den kommunale sundhedstjeneste og den praktiserende læge i det daglige arbejde.(p.12) Alle børneundersøgelserne har stor betydning, både med henblik på vaccination samt observation af barnets fysiske, psykiske og sociale udvikling. Undersøgelserne hos den praktiserende læge har yderligere betydning, idet den praktiserende læge oftest er familiens læge og dermed har en stor viden om familien, sygdomme og evt. misbrug.

5 Endvidere er det den praktiserende læges opgave at bringe særlige forebyggelsestemaer på bane og at rådgive og vejlede forældrene om kost, fedme, allergi, m.v.( p. 12) MFR vaccinationstilslutning. Samsø kommune ligger lavest i amtet m.h.t. dækningsprocent ved 12 års vaccinationen..(13) Den lave vaccinationsdækning er af stor betydning for børn og voksne på sigt: risiko for epidemier ( pga. den generelt faldende modstandskraft i befolkningen), en øget forekomst af umiddelbare følgesygdomme, flere indlæggelser, flere alvorlige kroniske følgetilstande efter infektionssygdommene, følger p.gr. af medfødte røde hunde og flere dødsfald. Rygning ved første jordemoderundersøgelse. På Samsø ligger antallet af gravide rygere betydeligt over amtsgennemsnittet i alle aldersgrupper (Det bemærkes, at tallene vedr. gravide under 20 år og over 39 år er meget små og derfor usikre) Rygning medfører risiko for komplikationer i graviditeten, for komplikationer ved fødslen, lav fødselsvægt samt ved passiv rygning for barnet efter fødselen luftvejsinfektioner, flere lægebesøg og flere indlæggelser ( p. 15 og 16)

6 Bilag 5. (De understregede sætninger har direkte relevans for Samsø Sundhedsfremmecenter. Der henvises til den samlede strategiplan, som er vedlagt ansøgningen som bilag) s. 3 og 4: Mission: Kerneydelser Kernefunktioner på Samsø Sygehus. Akut beredskab Akut funktion herunder fødsler. Opfølgende behandling rehabilitering værdig død. Ambulant funktion. Sundhedsfremme og forebyggelse. Samarbejdet med primærsektoren. Vision Samsø Sygehus giver borgere og gæster på Samsø tryghed ved bevidstheden om, at alle kan modtage akut behandling på et højt fagligt niveau på Samsø Sygehus eller på Århus Sygehusene. Samsø Sygehus vil sikre en høj faglig kvalitet og skabe trygge rammer for rehabilitering tæt på borgerens lokale miljø og med udgangspunkt i den enkeltes behov. Samsø Sygehus skaber trygge rammer for døende patienter. Samsø Sygehus skaber sammen med samarbejdende afdelinger på Århus Sygehusene og sammen med primærsektoren patientforløb, hvor den enkelte oplever tryghed, sammenhæng og kvalitet. Samsø Sygehus vil være bedst muligt rustet til at kunne varetage fremtidens sundhedsfaglige opgaver på Samsø. Strategi: Udbygge samarbejdet med primær sundhedstjeneste og specialafdelingerne på fastlandet. Kompetenceudvikling i forhold til opgaverne på Samsø. Udbygge og styrke samarbejdet med Samsø Redningstjeneste og det Præhospitale beredskab. s. 9 og 10. Opfølgning - rehabilitering - og værdig død. Mission: Samsø Sygehus sikre at alle borgere på Samsø, ved direkte indlæggelse på Samsø Sygehus eller efter endt behandling på højt specialiserede afdelinger, kan afslutte et behandlingsforløb eller gennemgå et rehabiliteringsforløb lokalt på samme høje niveau som på fastlandet. Samsø Sygehus sikre døende borgere behandling, som lindrer smerter og symptomer, samt pleje og omsorg. Samsø Sygehus og Samsø kommune arbejder sammen i Brobyggerteamet på sygehuset og i patientens eget hjem med rehabilitering og følge hjem funktion, så patienterne oplever et sammenhængende forløb. Vision: Rehabilitering og afsluttende behandling foregår så tæt på borgerens eget hjem som muligt, fagligt forsvarligt og under trygge rammer for borgeren, pårørende og fagpersoner. Rehabilitering har udgangspunkt i borgerens behov og ønsker, bygger på nyeste viden og fagpersonernes erfaringer. Ydelserne er koordinerede og borgeren oplever et sammenhængende forløb. Strategi. Styrke den tværfaglige og tværsektorielle teamfunktion Udbygge samarbejdet med Samsø Kommune vedrørende sundhedsfaglige opgaver og fælles undervisning Patientuddannelse Oplysning til borgerne Handleplan: Kompetenceudvikling i sammenhæng med rehabiliteringsrapporter Nye opgaver til Brobyggerteamet og udadgående funktion fra sygehuset Fælles skolebænk med fokus på rehabilitering foråret 2005 Patientskoler, Diabetesskole i 2005 Klinisk diætist-timer Klinisk sygeplejespecialist i rehabilitering.

7 Åbent Hus arrangementer Værdier. Behandling og pleje foregår i et tæt samarbejde med patient og pårørende. Dialogen med borgerne og samarbejdspartnere er præget af åbenhed, tillid og respekt. Fleksibilitet og kreativitet med henblik på at løse sundhedsopgaverne på Samsø. s. 11og 12: Forebyggelse og sundhedsfremme. Mission. Samsø Sygehus skal have fokus på sundhedsfremme og forebyggelse, således som Amtets sundhedsplan lægger op til. Det kan ske dels ved indsats på sygehuset dels i et samarbejde med primærsektoren og andre afdelinger på Århus Sygehus. Vision På Samsø Sygehus arbejder man sammen med primær sektoren og afdelingerne på Århus Sygehus med sundhedsfremme og forebyggelse ud fra fælles retningslinjer og ud fra en fælles forståelse af dette område. Strategi. På sigt etableres der patientskoler og rehabiliteringsforløb for patienter med diabetes, hjertesygdomme og kroniske lungesygdomme. Skoler og rehabiliteringsforløb sker i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde om den ældre patient og sundhedsskoler styrkes. Handleplan. På baggrund af de officielle rapporter om rehabilitering af patienter med kroniske lidelser foretages der en analyse af, hvilke kompetencer, der allerede findes på Samsø, enten på Sygehuset eller i primær sektoren, hvilke kompetencer, der kan udvikles lokalt og hvilke kompetencer, man må trække på fra Århus Sygehus Diabetesskole er det, man først skal få etableret lokalt i et samarbejde med diabetesskolen på Odder Sygehus. Uddannelse af rygestopinstruktør. Bedre diætist betjening, der i dag kun ydes til type 2 diabetikere henvist fra praksis.. Studiebesøg og deltagelse i skoler på Århus eller andre sygehuse. Møde med primærsektoren med henblik på at aftale, at forebyggelse og sundhedsfremme på Samsø er et fælles projekt. Forebyggelse og sundhedsfremme skal være temaer i Fælles skolebænk

8 Bilag 6.!"#$ #$ Vision for bosætning: Det er visionen, at Samsø udvikles til et attraktivt bosætningsområde for ressourcestærke børne-familier og ældre Rammer for bosætning: For at udvikle Samsø til et attraktivt bosætningsområde og gøre Samsø tilgængelig for målgruppen, - ressourcestærke børnefamilier og ældre -, er det nødvendigt at sikre, at de overordnede rammer for bosætning er tilstedeværende. Samsø har nogle umiddelbare fortrin, såsom smuk natur, lav kriminalitet samt - set i forhold til større byområder - billige boliger. Ud over de umiddelbare fortrin er det væsentligt at sikre gode overordnede rammer. Med overordnede rammer i forbindelse med bosætning menes her infrastruktur, offentlig service, bomuligheder, fritidsmuligheder og kulturtilbud Vækstinitiativer vedrørende bosætning: Da det er nødvendigt at samordne indsatsen vedrørende bosætning, vil det første overordnede vækstinitiativ være at udarbejde en bosætningsstrategi, således at indsatsen kan koordineres. Endvidere skal der udarbejdes og gennemføre en markedsføringsstrategi, hvor der gøres opmærksom på Samsøs kvaliteter som bosætningsområde. Den overordnede og nødvendige indsats for at bevare og forbedre infrastrukturen og den offentlige service på Samsø vil blive varetaget af Samsø Kommune, Århus Amt og Indenrigs- og Sundheds-ministeriet. Der vil i de kommende år blive gjort en betydelig politisk indsats for at fastholde og forbedre disse områder, der i høj grad vil medvirke til at sikre en fremtidig bosætning på Samsø. Disse områder vil således blive varetaget af det politiske system, og dermed ikke varetaget af vækstinitiativerne. Vækstinitiativet skal inspirere og understøtte til innovative projekter inde for offentlig service, fritidsmuligheder og kulturelle aktiviteter. Herunder understøtte foreningers innovationsprojekter. Endvidere skal vækstinitiativet arbejde for at synliggøre fritidsmuligheder og kulturtilbud på Samsø. Uddrag af handlingsplan for Samsø Erhvervsudviklingsstrategi: Bosætningsinitiativer - Udvikling af sundhedsområdet på Samsø. Ansvarlig: Samsø Kommune, Århus Amt (Indenrigs- og Sundhedsministeriet). ML s tilføjelser : Da vækstudvalget er meget opmærksom på at netop sundhedssektorens servicering af borgerne er en væsentlig parameter i forbindelse med bosætning på Samsø, har vækstudvalget valgt at medtage sundhedsområdet i handlingsplan for Erhvervsudviklingsstrategien. Uddrag af Samsø Erhvervsudviklingsstrategi vedr. nye virksomheder og nye produkter Vision for indsatsområdet nye virksomheder og nye produkter. Det er væsentligt for såvel den økonomiske udvikling som befolkningsudviklingen på Samsø, at der fastholdes og skabes nye arbejdspladser. Det vil være vanskeligt at markedsføre Samsø som bosætningsområde for ressourcestærke børnefamilier, såfremt det ikke er muligt at finde arbejde. Det er derfor væsentligt at skabe gode rammer for iværksættere og andre, der vil etablere nye virksomheder på Samsø. Endvidere skal virksomhedernes ideer og muligheder for innovation understøttes. Det er derfor væsentligt at skabe en innovationskultur hos eksisterende virksomheder. Det er visionen, at Samsø har et innovativt miljø, der skaber nye arbejdspladser og nye produkter. Der vil i forbindelse med produktudvikling blive taget udgangspunkt i de prioriterede områder, hvor Samsø allerede har kompetencer og er unik. I forbindelse med udvikling af produktudviklings-koncepter m.m. vil der som udgangspunkt blive fokuseret på følgende områder:

9 Turisme Vedvarende energi. Kartofler og grøntsager De prioriterede områder er valgt ud fra, at det er brancher, hvor der i forvejen er opnået en betydelig kompetence. Samsø har her allerede naturlige fortrin, der vil kunne anvendes i produktudviklings-arbejdet.