Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling af stofmisbrugere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling af stofmisbrugere"

Transkript

1 Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling af stofmisbrugere Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne endvidere bemærke følgende punkter fra udkast til aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling af stofmisbrugere: - Aftalen omfatter behandling efter Servicelovens 101 og Sundhedslovens Aftale dækker vederlagsfri behandling for stofmisbrug på både voksen- og på ungeområdet. - Aftalen omfatter ambulant behandling, medicinudlevering og omsorgsbehandling (Harm Reduction). - Aftalen omfatter ikke behandling på døgninstitution. - Udgifter til medicin, som udleveres på behandlingsstedet, blodprøver og hepatitis vaccine er indeholdt i taksterne. - Udgifter til medicin, som udleveres til brugerne på apotek eller på behandlingsstedet på vegne af et apotek er ikke indeholdt i taksterne og afholdes derfor af ydelsesbrugerne. - Stofmisbrugsområdet egner sig til takstafregning og lægger jf. de fælles retningslinjer for takststrukturen derfor op til, at betalingen sker via takstafregning en gang om måneden (bagudrettet) efter det konkrete træk på ydelserne blandt bopælskommunens stofmisbrugere. - Hver entreprenør afsender en månedlig regning fra hhv. ungeafdelingen og voksenafdelingen. Benytter kommunens stofmisbrugere både afdelingerne, der hører under Odense og Svendborg, vil kommunen således kunne modtage op til fire månedlige afregninger.

2 A F T AL E om drift af tilbud om vederlagsfri behandling af stofmisbrugere 1 Formål Ifølge servicelovens 101 skal kommunalbestyrelsen tilbyde behandling til stofmisbrugere. Endvidere følger det af sundhedslovens 142, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde lægelig behandling med euforiserende stoffer til stofmisbrugere. Med henblik på at opfylde de deltagende kommuners forpligtelser efter de nævnte bestemmelser har aftalens parter besluttet at overlade udførelsen af de nævnte ydelser til Odense Kommune og Svendborg Kommune, som forpligter sig til på aftalens vilkår for samtlige deltagende kommuner at varetage driften af tilbud om stofmisbrugsbehandling, herunder lægelig behandling med euforiserende stoffer. 2 Aftalens parter Stk. 1. Som ydelsesleverandører deltager: Odense Kommune og Svendborg Kommune. Stk. 2. Som ydelsesbruger deltager: Assens Kommune Nordfyns Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Kerteminde Kommune Langeland Kommune Nyborg Kommune Odense Kommune Svendborg Kommune Ærø Kommune 3 Ydelser omfattet af aftalen Stk. 1. Aftalen omfatter driftsopgaver vedrørende tilbud efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142, til stofmisbrugere i de i 2 nævnte kommuner, jf. dog 5 om døgnbehandling. Stk. 2. Aftalen omfatter alene behandling af misbrugere af illegale, euforiserende stoffer. Behandling af personer for misbrug af lægeordineret medicin mv. omfattes ikke af aftalen. For en nærmere beskrivelse af ydelsen henvises til Bilag 1 i aftalen. 2

3 Stk. 3. Tilbud om udredning, rådgivning og behandling af stofmisbrugere efter den øvrige lovgivning, omfattes ikke af aftalen. Stk. 4. Aftalen omfatter alene udredning, individuel rådgivning og behandling af stofmisbrugere. Rådgivning af institutioner, undervisnings- og konsulentydelser mv. inden for stofmisbrugsbehandling omfattes ikke af aftalen. Stk. 5. Ydelsesleverandørerne forpligter sig til på lige vilkår at stille behandlingstilbud inden for de i stk. 1 nævnte områder til rådighed for stofmisbrugere, der henvises af de i 2 nævnte kommuner. Stk. 6. Ydelsesbrugerne forpligter sig til ikke at anvende andre leverandører end de i 2 nævnte til løsning af opgaver omfattet af sundhedslovens 142. Stk. 7. Aftalen omfatter ikke behandling, der gennemføres på andre behandlingsinstitutioner end de institutioner, ydelsesbrugeren henviser til. Såfremt stofmisbrugeren med henvisning til servicelovens 101, stk. 3 anmoder om, at behandlingen gennemføres på en anden behandlingsinstitution end den, ydelsesleverandøren betjener sig af, afslutter ydelsesleverandøren behandlingen og henviser brugeren til at rette henvendelse til ydelsesbrugeren. Samtidig sender ydelsesleverandøren en redegørelse for den behandling, ydelsesleverandøren har visiteret stofmisbrugeren til, men som stofmisbrugeren har afslået at anvende. 4 Visitation til rådgivning og behandling omfattet af aftalen Stk. 1. De deltagende kommuner kan henvise stofmisbrugere til ydelsesleverandørernes behandlingstilbud. Endvidere kan stofmisbrugerne selv rette henvendelse til et behandlingssted hos ydelsesleverandørerne med henblik på behandling og rådgivning. Stk. 2. Ydelsesleverandøren foretager en udredning af stofmisbrugeren og anbefaler vedkommende til den behandling, der efter en faglig vurdering skønnes påkrævet. Stk. 3. Ydelsesleverandørerne forpligter sig til at iværksætte behandlingen senest 14 dage efter, at brugeren har henvendt sig til behandlingsstedet. Stk. 4. Ydelsesleverandøren orienterer efter udredningen ydelsesbrugeren om indholdet af den anbefalede behandling. Orienteringen skal indeholde en kortfattet beskrivelse af behandlingstilbuddet samt om muligt en vejledende pris for behandlingen. Ydelsesleverandøren har pligt til at indhente godkendelse hos ydelsesbrugeren, før behandling igangsættes. Stk. 5. Stofmisbrugerne udredes og behandles i den rækkefølge, de henvender sig på behandlingsstedet. Ydelsesleverandørerne kan dog træffe beslutning om at prioritere brugere, hvis forhold kræver hurtig behandling. Ved prioriteringen må der ikke inddrages oplysninger om stofmisbrugerens bopælskommune. 3

4 5 Døgnbehandling Stk. 1. Denne aftale omfatter ikke døgnbehandling. Såfremt ydelsesleverandøren skønner, at en stofmisbruger har behov for døgnbehandling, afgiver ydelsesleverandøren indstilling herom til ydelsesbrugeren. Indstillingen kan være ledsaget af et forslag til behandling samt behandlingssted. Stk. 2. Ydelsesbrugeren varetager sagsbehandling, afgørelse og visitation i sager om døgnbehandling og afholder udgifterne i forbindelse hermed. Stk. 3. I tilfælde hvor døgnbehandling er påkrævet, fortsætter indledt ambulant behandling efter denne aftale, indtil ydelsesbrugeren har etableret et døgntilbud til stofmisbrugeren. 6 Behandlingens omfang Stk. 1. Ydelsesleverandøren varetager den faglige vurdering af hvilken behandling, der konkret bør iværksættes i forhold til stofmisbrugeren og tilrettelægger behandlingens konkrete indhold. Stk. 2. Ydelsesbruger kan efter nærmere aftale med ydelsesleverandør deltage i status- og behandlingsmøder vedrørende egne borgere. Mødedato- og tidspunkt fastsættes af ydelsesleverandøren. Stk. 3. Ydelsesleverandøren forpligter sig til at have en faglig kompetent medarbejdergruppe, der løbende uddannes til at kunne varetage behandlingen på højt kvalitativt niveau, herunder at være orienteret om den seneste forskning og viden på området. Stk. 4. Ydelsesleverandøren forpligter sig til at anvende behandlingsmetoder, som er fagligt forsvarlige. Hvor det skønnes muligt og forsvarligt, skal ydelsesleverandøren anvende den billigste behandlingsmetode. Stk. 5. Ydelsesleverandøren forpligter sig til alene at udføre behandling mv. som ud fra en faglig vurdering skønnes påkrævet i forhold til stofmisbrugeren. Stk. 6. Ydelsesleverandøren forpligter sig til at gennemføre behandling mv. i overensstemmelse med den fælles faglige kvalitetsstandard for behandlingsprincipper, herunder principper for behandlingstid, behandlingskapacitet mv. vedr. social behandling for stofmisbrug. Stk. 7. Udgifter til medicin, som udleveres direkte af behandlingsstedet til stofmisbrugerne, samt udgifter til hepatitis vaccination, HIV-screening og blodprøvetagning afholdes af ydelsesleverandørerne og indgår i takstfastsættelsen for den enkelte ydelse. Udgifter til medicin, som udleveres af et apotek eller af behandlingsstedet på vegne af et apotek, afholdes af ydelsesbrugeren. Eventuel administration og opkrævning af egenbetaling hos stofmisbrugeren for medicin, der udleveres på vegne af et apotek, påhviler ydelsesbrugeren. 4

5 7 Ydelsernes pris Stk. 1. Ydelsesleverandørerne beregner i overensstemmelse med de retningslinier for takstprincipper, der er optaget som bilag til rammeaftale på det sociale og socialpsykiatriske område i Region Syddanmark takster for de enkelte behandlingstilbud. Taksterne kan opdeles på forskellige behandlingsmoduler. Stk. 2. Taksterne beregnes for et år af gangen. Senest den 1. juni orienterer ydelsesleverandørerne ydelsesbrugerne om taksterne for det følgende kalenderår. For en nærmere beskrivelse af takster for det kommende kalenderår henvises til Bilag 2 i aftalen. Stk. 3. Senest den 1. april fremlægger ydelsesleverandørerne et endeligt regnskab for det foregående års drift. Over-/underskud fra det foregående års drift indregnes i taksterne for det følgende år jf. dog stk. 4. Stk. 4. Senest den 1. maj meddeler hver enkelt ydelsesbruger til ydelsesleverandørerne (parallelt med indmelding i forbindelse med kommunernes rammeredegørelse) om eventuelle ændringer i det forventede forbrug af ydelser i den kommende aftaleperiode. Stk. 5. Ydelsesleverandørerne kan beslutte at overføre underskud eller overskud helt eller delvist til det følgende budgetår med henblik på efterfølgende modregning i takstbetalinger vedrørende senere regnskabsår. Stk. 6. Såfremt aftalen ikke forlænges for en eller flere aftalepartnere, jf. nærmere 9, udarbejdes refusionsopgørelse for den udtrædende kommunes andel af overskud/underskud for det seneste regnskabsår. 8 Betaling Stk. 1. Ydelsesleverandørerne sender til aftalens parter senest den 15. i hver måned en afregning for de ydelser, den pågældende ydelsesleverandør har leveret til ydelsesbrugeren i den forudgående måned. Regningen skal indeholde en oversigt over de behandlinger, ydelsesleverandøren har foretaget i forhold til hver enkelt stofmisbruger, der indgår i opgørelsen, prisen for behandlingen af hver bruger samt den samlede pris, ydelsesbrugeren skal betale. Stk. 2. Ydelsesbrugerens betalingsforpligtelse, herunder betalingsform, forpligtelse til at betale morarenter mv. er reguleret efter samme regler, som er fastsat i rammeaftalen på det sociale og socialpsykiatriske område i Region Syddanmark for det pågældende år. Stk. 3. Såfremt behandlingsforløbet afbrydes, er ydelsesbrugeren forpligtet til at betale for forløbet, indtil behandlingen afbrydes. Stofmisbrugerens udeblivelse fra behandlinger fritager ikke ydelsesbrugeren for at betale for behandlingen, så længe behandlingsforløbet ikke er afbrudt. 5

6 9 Aftalens varighed Stk. 1. Aftalen træder i kraft den 1. januar 2008 og løber et kalenderår. Stk. 2. Aftalen er uopsigelig i aftaleperioden. Stk. 3. Såfremt en aftalepart ikke senest den 1. juli i aftaleåret skriftligt har meddelt de øvrige deltagere i aftalen, at man ikke ønsker at forlænge aftalen for det kommende kalenderår, anses aftalen for forlænget med et kalenderår. Forlængelsen sker på uændrede vilkår, bortset fra den årlige justering af taksterne, jf Salg af overskudskapacitet Stk. 1. Ydelsesleverandørerne er berettiget til at søge overskudskapacitet, som ikke kan fjernes af hensyn til det samlede beredskab, solgt til andre kommuner i eller uden for regionen. Stk. 2. Salg af ydelser, som nævnt i stk. 1, må ikke ske på vilkår, der er mere favorable end de vilkår, der fremgår af denne aftale. Stk. 3. Indtægter ved salg af ydelser, som nævnt i stk. 1, skal indgå i det samlede regnskab for driften. 6

7 Bilag 1 til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling af stofmisbrugere (ydelsesbeskrivelse) Rusmiddelcenter Odense - Voksenafdelingen og Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen Målgruppe Tilbudets indhold/ydelser Den primære målgruppe er stofafhængige fra ca. 25 år og opefter, som er belastede misbrugere af heroin, andre stoffer af morfingruppen, centralstimulerende stoffer og/eller andre afhængighedsskabende rusmidler. Det udmøntes i: Modulopdelt behandling Hashafvænning Tilbud til gravide misbrugere Harm Reduction-tilbud Alternativ metadonudlevering Indstilling til døgnbehandling Rådgivning til relevante samarbejdspartnere Kerneydelsen for Rusmiddelcenter Odense og Behandlingscenter Svendborg (herefter misbrugscentrene) er at yde rådgivning og behandling til stofmisbrugere. Misbrugscentrene arbejder endvidere med forskellige projekter og indstillinger til anbringelse i døgnbehandling. I afdelingerne i misbrugscentrene tilbydes dag-, aktivitets-, og værestedstilbud. Der ydes også rådgivning og undervisning til relevante samarbejdspartnere. Målgruppen er personer, som har problemer af social og/eller omsorgsmæssig karakter, som kræver en særlig indsats, og som har brug for behandling af deres misbrugsproblem. Tilbudet gælder også stofmisbrugere, der ikke kan være i et behandlingstilbud, men som har brug for et omsorgstilbud af skadesreducerende karakter. Ved stofmisbruger forstås belastede misbrugere af heroin, andre stoffer af morfingruppen, centralstimulerende stoffer og/eller andre afhængighedsskabende substanser. Det overordnede mål for behandlingen er at skabe eller genskabe en social kompetence i det omfang, det er muligt for den enkelte. Det betyder, at indsatsen er en fysisk, psykisk og social (re-)habilitering og en begrænsning af skader som følge af misbrugslivsformen. Det kan også betyde reel stoffrihed på kortere eller længere sigt. Målet er at stille et kvalificeret og effektivt behandlingstilbud til rådighed for de stofmisbrugere, der henvender sig eller som henvises. Iværksættelse af behandling sker med udgangspunkt i en kvalificeret udredning og planlægning, hvor bruger og kommune medinddrages, således at indsatsen for den enkelte stofmisbruger af brugeren opleves som relevant og koordineret. Behandlingsmålene skal tage udgangspunkt i den enkelte misbrugers 7

8 problemer og forudsætninger, således at misbrugeren opnår en forbedret livskvalitet og den højest opnåelige grad af rehabilitering, og således, at følgeskaderne for misbrugeren og omgivelserne mindskes mest muligt. Misbrugscentrene har fokus på at anvende metoder, der har dokumentation for deres effekt. Der anvendes derfor en afgrænset vifte af metoder, der enten er dokumenteret effekt for eller er ved at blive indsamlet mere viden omkring. Misbrugscentrene bruger følgende behandlingsmetoder: gruppebehandling kognitiv terapi/behandlingsformer systemisk tænkning - en kommunikationsmodel hashmodel øreakupunktur social færdighedstræning kropsterapi substitutionsbehandling og anden lægelig behandling psykoedukation/undervisning forebyggelse af smitsomme sygdomme, fixeskader, ernæringsproblemer m.v. Der sker løbende registreringer for at sikre overblik og erfaringsopsamling med henblik på udvikling og tilpasning af tilbuddene i overensstemmelse med de aktuelle behov. Muligheder for nye sociale, psykologiske og medicinske behandlingsformer vurderes løbende, og misbrugscentrene er eksperimenterende med henblik på udvikling af nye behandlingsformer. Behandling med separate takster Vedrørende takster for de enkelte behandlingsydelser se bilag med takster. Modulopbygget behandling Modul 1 Takst B1 Modul 1 har overskriften Udredning. Målene i modul 1 er: At udrede klientens samlede problemstillinger At klienten får formuleret og nedskrevet sine mål for behandlingen At klienten stabiliseres med evt. medicinunderstøttende behandling At der kan foretages en kvalificeret visitering til videre behandling med udgangspunkt i udredningen (f.eks. ambulant behandling, døgnbehandling eller harm reduction) At klienten deltager i begyndende netværk At klienten oplever en succesfuld start på behandlingen I den første fase af behandlingen eller introperioden arbejdes med temaet: erkendelsen af et misbrug og den tilknyttede adfærd og tænkemåde. Der tages udgangspunkt i bevidstgørelse af rusens funktion for den enkelte, så der kan arbejdes med ambivalens og motivation i forhold til overvejelse om ændring. Der arbejdes procesorienteret ud fra en systemisk og 8

9 psykodynamisk metode. I denne fase klarlægges de personlige mål for behandlingen, og der udarbejdes behandlingsplan. Sideløbende etableres grupper som vil være af mere kognitiv og undervisningsmæssig art, der tager udgangspunkt i misbrugsproblematikker. Der arbejdes især med motivationsskabende samtaler og kontaktskabende samvær. I overgangen mellem modul 1 og modul 2 er placeret en uge til beslutning om den endelige behandlingsplan, der kan munde ud i en beslutning om: Ambulant behandling Døgnbehandling Harm reduction tilbud Udskrivning Varighed: Modul 1 inklusiv overgangsfase varer 9 uger. Modul 2 Takst B2 Modul 2 har overskriften Klientens arbejde med stofproblematikken. Målene i modul 2 er: At klienten opnår social mestring At klienten mestrer at holde sig fra sidemisbrug At klienten opnår (re-)habilitering fysisk, psykisk og socialt At klienten får indsigt i andre handlemuligheder end stoffer til at løse problemer I sekundærfasen arbejdes i dybden og mere handlingsorienteret i forhold til behandlingsplanen. Der arbejdes bl.a. med klientens tryghed efter at have forladt stofferne. Der tilstræbes en optimal relation til behandlerteamet for at skabe tryghed. Behandleren bliver klientens erstatning for det tab, han har lidt ved at forlade/opgive den tryghed, han havde i stofferne og det tidligere miljø. Klienten har brug for tilknytning andet sted, til andre objekter. Der arbejdes med andre handlemuligheder end stofferne som problemløsning. Der arbejdes fortsat med gruppe- og individuel behandling, deltagelse i aktiviteter, værkstedstilbud, undervisning, kropsbevidsthed, arbejdsmarkeds- og samfundsorientering, lovgivning m.m. Varighed: Modul 2 er beregnet til 26 uger, men den endelige varighed er afhængig af udviklingen i klientens livssituation. Dette modul gentages såfremt der er indikation herfor. Modul 3 Takst B3 Modul 3 har overskriften udslusningsfasen. Målene i modul 3 er: Stof- eller/ medicinfri Social mestring på højt niveau At klienten kender egne ressourcer og udviklingspotentialer Udskrivning at stå på egne ben At klienten mestrer andre løsningsmodeller end stofindtag I den tertiære fase sker der en orientering mod livet udenfor 9

10 behandlingsafdelingen, og der sættes fokus på bearbejdning af de følelser, der er forbundet med den utryghed med at forlade det kendte og komme videre i livet. Her arbejdes med adskillelse, individualisering og separation. Klienten skal nu til at vende sig mod verden og dens mangfoldighed. Her skal klienten til at adskilles fra trygheden og lære at verden består af både godt og ondt, men at han alligevel kan være i verden og ikke behøver at bruge de gamle løsningsmodeller med stoffer til at løse problemer. Det er også her at klienten skal til at opbygge en meningsfuld tilværelse med indhold. Der arbejdes fortsat med gruppe- og individuel behandling, tilbagefaldsforebyggelse, støttegruppe, undervisning, aktiviteter, kropsbevidsthed m.m. Varighed: Modul 3 er beregnet til 26 uger, men den endelige varighed er afhængig af udviklingen i klientens livssituation. Dette modul gentages såfremt der er indikation herfor. Harm reduction (omsorgsbehandling) Takst C Harm reduction er omsorgsbehandling for brugere, der ikke magter at være i et behandlingstilbud, hvor der er forventning til klienten om at forbedre sin livssituation ved at arbejde målrettet med stofmisbruget og dets konsekvenser. Målene er: At forbedre livskvaliteten for stofbrugere, hvis primære mål ikke er stoffrihed At forebygge og reducere skader som følge af stofbrug Tilbudet henvender sig især til brugere, der ikke profiterer af de eksisterende behandlingstilbud, og vurderes at ville have mere gavn af tilbud af mere rådgivende og støttende karakter, brugere hvis primære behandlingsmål ikke er stoffrihed og brugere der pga. dårlig helbredstilstand kræver ekstra opmærksomhed og sygepleje. Der er ikke tidsgrænse for, hvor længe man kan være i et harm reduction tilbud. Medicinudlevering via udleveringsenheden Takst D Når modul 3 er tilendebragt afsluttes klienten i misbrugscentrene. De klienter der er stof- og medicinfri afsluttes uden efterbehandling, med mindre de selv ønsker kontrol opfølgende samtaler hvert kvartal. De klienter der afsluttes med medicin, vil få udleveret medicinen i misbrugscentrenes udleveringsenhed 1-2 x ugentligt. Samtidig med udlevering sker der en observation således at der er sikkerhed for at klienten ikke er i tilbagefald. Desuden kommer klienten til opfølgende samtaler minimum én gang i kvartalet. Intervallerne kan øges med stigende beherskelse af egen livssituation. Opfølgningssamtalerne har til formål at: o Støtte klienterne i deres selvstændighed o Fange evt. tilbagefald o Informere om muligheden for at udtrappe af støttemedicin på sigt 10

11 Medicinudlevering via eksternt vagtselskab Takst E Det er et tilbud for klienter, der ikke magter at være i et eksisterende behandlingstilbud eller i et harm reduction tilbud, oftest pga. voldelig adfærd. Der foregår medicinudlevering på en ekstern adresse. Tilbudet omfatter daglig kontakt med en sygeplejerske, som har mulighed for at give støtte og omsorg på forskellige områder, f.eks. sundhedstilstand og kost. Sygeplejersken er desuden kontaktled til andre instanser. Udleveringen foregår i samarbejde med et vagtselskab. Medicinudlevering via eksternt vagtselskab tilbydes kun i Rusmiddelcenter Odense Voksenafdelingen. Procedure i forbindelse med døgnbehandling Misbrugscentrene har ingen selvstændig døgnbehandling. I de tilfælde hvor centrene vurderer det nødvendigt, indstiller centrene klienter til døgnbehandling. Bopælskommunen visiterer og betaler for døgnbehandling til klienter, der har et behov for dette. Ved anvendelse af private behandlingstilbud skal der sikres indsigt i/tilsyn med stedets rammer og indhold. Der skal løbende ske opfølgning af resultaterne for at sikre en så saglig og økonomisk forsvarlig anvendelse af disse tilbud som muligt. Disse ydelser er ikke en del af entreprenøraftalen. Konsulentbistand kan tilbydes til samarbejdspartnere i form af rådgivning, vejledning, information og undervisning om stofmisbrug og mulighederne for behandling. Vejledningen kan være på det generelle plan, men kan også være i forhold til enkeltsager med henblik på at fremme samarbejdet og koordinationen mellem indsatserne. Tilbudet gælder en bred vifte af emner, men der er især fokus på akutopgaver, hvor der er behov for faglig sparring og rådgivning, og på børne- og ungeområdet, hvor der er en særlig viden opsamlet i misbrugscentrene. Visitation Brugerne henvender sig selv. Ligeledes kan der henvises fra kommunale forvaltninger, praktiserende læger, sygehusvæsenet, Kriminalforsorgen, fængsler og andre. Der foretages ved første samtale en vurdering af, om den henvendende person falder indenfor målgruppen. Såfremt der er et misbrug af illegale stoffer visiteres til behandling. Der er garanti for behandling ifølge Servicelovens 101, hvor der inden 14 dage fra henvendelsen skal være iværksat behandling. Behandling iværksættes umiddelbart efter henvendelse/henvisning. Efter den indledende samtale sker en yderligere udredning, hvorefter klienten henvises til det endelige tilbud. Det er misbrugscentrene, der visiterer til selve behandlingen. Visitationen foregår i forbindelse med internt visitationsmøde i den enkelte afdeling efter den udredende visitationssamtale. I visitationssamtalen deltager udover behandleren, afdelingslederen, øvrige behandlere, læge og psykolog. I forbindelse med visitationen anvendes et skema, som siden hen danner 11

12 udgangspunkt for behandlingsplanen. Visitationsskemaet udfyldes i samarbejde med klienten og begge parter skriver under på skemaet. Såfremt der er ventetid ud over behandlingsgarantien på 14 dage i en afdeling, henvises til en anden af centerets afdelinger. 12

13 Rusmiddelcenter Odense - Ungeafdelingen og Behandlingscenter Svendborg - Ungeafdelingen Målgruppe Unge mellem 14 og 25 år med et eksperimenterende brug, samt unge med et egentligt misbrug, af alkohol, hash, amfetamin, ecstasy, opioider, medicin, opløsningsmidler, mv. Over 25-årige hashmisbrugere. Tilbudets indhold/ydelser Ungeafdelingernes kerneydelser er overordnet koncentreret omkring ambulant behandling og rådgivning, suppleret med indstilling til anbringelse i døgnbehandling. Behandlingen omfatter både stoffri og medicinunderstøttet behandling koncentreret omkring udredning, egentlig samtalebehandling og psykoterapi. Behandlingen foregår som hovedregel via individuelle samtaler, men kan også finde sted i gruppesamtaleforløb. Derudover tilbyder Ungeafdelingerne hashafvænning via et 5-6 ugers hashafvænningsprogram; dette program tilbydes også til personer over 25 år. Endvidere kan der foranstaltes afgiftning/nedtrapning og igangsættes aktiviteter med henblik på at udvikle de unges sociale kompetencer. På det forebyggende plan arbejdes der med at reducere de stofrelaterede skader, samt undervises i almen sundhedspædagogik. I kerneydelserne indgår også et tæt samarbejde med primærkommunale myndigheder omkring sagskoordinering og generelt i forhold til omverdenen varetagelsen af diverse funktioner og opgaver af konsultativ karakter. Ungeafdelingernes periferiydelser omhandler især tiltag af behandlingsunderstøttende/-supplerende karakter i relation til kerneydelserne. På det behandlingsmæssige område omfatter disse øreakupunktur, speciel indsats i forhold til gravide stofmisbrugere, selvmordsforebyggende behandling, pårørende-/familiesamtaler og indsats omkring unge med psykiatriske lidelser. På det forebyggende plan deltager Ungeafdelingernes personale i oplysningsarbejde og undervisning i skoler og andre ungdomsuddannelsesinstitutioner dette dog kun når det ikke går udover de egentlige opgaver. I forbindelse med indskrivningen til behandling udformes en individuelt baseret behandlingsplan, som kan være en del af en allerede udformet handleplan (eller en fremtidig handleplan) udformet i kommunalt regi og/eller i forbindelse med ophold forud på fx. døgninstitution. Behandlingsplanen udformes i tæt samarbejde med den unge og består af en 13

14 oplistning af behandlingsbehov, behandlingsmål og behandlingsmetoder. Dette danner grundlag for det videre behandlingsarbejde og udgør den akse hvorom al behandlingsaktivitet udspringer. Den justeres løbende blandt andet via drøftelser på ugentlige behandlingsmøder (teammøder) og ændres om fornødent via opstillelse af nye mål og anvendelse af eventuelle nye metoder. Visitation Mulighed for selvhenvendelse. Ungeafdelingerne visiterer til selve behandlingen. Visitation foregår i forbindelse med internt visitationsmøde efter visitationssamtale mellem ungeafdelingernes visitator og den unge. I forbindelse med visitationen anvendes et skema, som siden hen danner udgangspunkt for behandlingsplanen. Godkendelse af behandlingsplan af den unge er en forudsætning for påbegyndelse af behandling. Ungeafdelingerne er underlagt loven vedrørende behandlingsgaranti for stofmisbrugere, og visitationsproceduren er derfor tilrettelagt således, at den unges behandling begyndes senest 14 dage efter første henvendelse. 14

15 Bilag 2 til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling af stofmisbrugere (takster 2008) Jf. aftalens 8 vedrørende betaling sker afregningen via takstafregning en gang om måneden (bagudrettet) efter det konkrete træk på ydelserne blandt bopælskommunens stofmisbrugere. Regningen vil indeholde det samlede beløb, som bopælskommunen skal betale for den pågældende måned samt en oversigt over behandlingen for den enkelte misbruger herunder oplyses pris for behandling, dato(er) for behandling, stofmisbrugerens postnr. og cpr. nr. Hver entreprenør afsender en månedlig regning fra hhv. ungeafdelingen og voksenafdelingen. Benytter kommunens stofmisbrugere både afdelingerne, der hører under Odense og Svendborg, vil kommunen således kunne modtage op til fire månedlige afregninger. Jf. aftalens 7 er taksterne for ydelserne beregnet i overensstemmelse med de retningslinier for takstprincipper, der er optaget som bilag til rammeaftale på det sociale og socialpsykiatriske område i Region Syddanmark. Årets takster for 2008 fremgår af nedenstående tabel. Ydelse Ungeafdelinger (A) Voksenafd. Modul B1 Voksenafd. Modul B2 Voksenafd. Modul B3 Voksenafd. Omsorgsbehandling (C) Voksenafd. Udlevering (D) Voksenafd. Alternativ udlevering (E) 08-priser Odense priser Svendborg For nærmere definition af ydelserne henvises til bilag 1 (ydelsesbeskrivelserne) ovenfor. Taksterne er dagstakster pr. stofmisbruger. Taksterne er beregnet på baggrund af et samlet udgiftsbudget, der igen baserer sig på: a) Antallet af indmeldte brugere fra de fynske kommuner. b) Alle takster er opgivet som pris pr. døgn med 365 behandlingsdage pr. år i henhold til Region Syddanmarks retningslinjer. c) Der er i taksterne taget højde for en skønnet stigning i forbruget af præparatet Suboxone som følge af nyt cirkulære vedr. medicinsk behandling af stofmisbrug. Befordring er ikke en del af denne aftale. 15