Bilag 3 Retningslinjer for antimobning på Elleslettegård. Baggrund Særlige udfordringer for vores målgruppe.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3 Retningslinjer for antimobning på Elleslettegård. Baggrund Særlige udfordringer for vores målgruppe."

Transkript

1 Bilag 3 Retningslinjer for antimobning på Elleslettegård. Baggrund Grundtankerne for Elleslettegårds tilbud og de unges hverdagsliv og læring er bl.a., at det menneskelige fællesskab med plads til den enkeltes individuelle særpræg er en fundamental forudsætning for et godt og sammenhængende liv og for de unges trivsel og udvikling. Kernen i Elleslettegårds arbejde er respekt for hinanden, anerkendelse af hinanden, ansvar for hinanden og engagement i hinandens liv og hverdag. Elleslettegårds antimobbe-strategi er også baseret på disse værdier. Der arbejder med elevernes medindflydelse, deltagelse. Der arbejdes fortsat med at omsætte værdierne til praksis og implementere og optimere de forskellige indsatser i den daglige (pædagogiske) praksis, undervisningen og samværet. Indsatsen foregår på flere niveauer forebyggende og ved håndtering af konflikter og mobning, og både på gruppeniveau og individuelt. Elleslettegård arbejder for at skabe og opretholde et godt socialt undervisningsmiljø og bomiljø, hvor eleverne har medindflydelse på og tager medansvar for både de praktiske opgaver, de fysiske rammer og særligt hinandens trivsel. I arbejdet med de unge er det nødvendigt med en kontinuerlig og helhedsorienteret indsats, der bl.a. omfatter at håndtere konflikter, at forebygge mobning, at stoppe mobning og at genoprette sociale relationer, såfremt det er nødvendigt. Arbejdet med antimobning-strategier er baseret på opfattelse af, at mobning er et socialt og psykisk overgreb, der skaber mistillid, angst, uro og negative sociale relationer med et dårligt undervisnings- og bomiljø til følge, og at mobning kan have store negative konsekvenser for både den/dem der bliver mobbet, den/de der mobber og for elevgruppen som helhed. Særlige udfordringer for vores målgruppe. Den primære målgruppe for Elleslettegårds døgntilbud med STU er unge mellem 17 og 27 år, der er sent udviklede eller psykisk udmodne og har intellektuelle vanskeligheder, og som har behov for træning i at bo, arbejde og uddanne sig under forhold der er tilpasse deres særlige situation. Det kan være unge med ADHD, Tourette Syndrom, Asperger Syndrom, autisme, personligheds-forstyrrelser, sproglig dysfunktion og adfærdsvanskeligheder. Flere af de døgneleverne har desuden i deres opvækst været udsat for omsorgssvigt i større eller mindre grad. Flere af døgneleverne på Elleslettegård har problemer med lavt selvværd og dårlige erfaringer med ensomhed, drillerier og måske mobning fra tidligere skole- /uddannelsesforløb, lige som mange af dem har udviklet nogle uhensigtsmæssige reaktionsog adfærdsmønstre, der dels kan give anledning til drillerier fra de andre elever, og dels kan medvirke til, at andre elever føler sig generet eller drillet. Dette betyder, at eleverne typisk er meget sårbare over for drillerier, og at en stor del af dem også har en adfærd og nogle reaktioner, der kan være konfliktskabende, uden at de unge 1

2 umiddelbart er bevidste om det. En del elever har også tillært sig strategier, hvor de forsøger at skabe alliancer og kliker og dermed giver andre elever følelsen af at være udenfor. Der arbejdes derfor både individuelt og i forhold til gruppedynamikker i forebyggelse og håndtering af mobning. Definitioner Elleslettegårds retningslinjer for antimobning tager udgangspunkt i følgende definition Mobning: o er en eller gentagne krænkende handlinger, der overskrider den enkeltes grænser o indebærer en ubalance i magtforholdet mellem den/dem, der mobber og den, der bliver mobbet o er et socialt fænomen, der involverer to eller flere personer DCUM (Dansk Center for UndervisningsMiljø) Digital mobning via mobiltelefoner eller internet er med til at flytte grænserne for, hvor mobning kan foregå. Digital mobning kan opleves som meget voldsom, angstprovokerende, fordi den gør det svært at gennemskue, hvem der mobber, og fordi mobningen kan nå én i alle sfærer af livet, herunder arbejde, uddannelse samt fritids- og privatsfæren. Erfaringen viser, at den digitale kommunikation via mobiltelefon, mails, chat, diverse netbaserede fora og de mange tekniske/digitale hjælpemidler er en stor fordel for mange af Elleslettegårds elever, der har vanskeligheder inden for det kommunikative og sociale område. Samtidig udgør den digitiale kommunikation, særligt brug af SMS, en stor udfordring og øger risikoen for drillerier, misforståelser, hurtig spredning af rygter og optrapning af konflikter, lige som de unge typisk har svært ved at overskue konsekvenserne af de beskeder, de sender. Det stiller øgede krav til personalet, særligt bogruppe-medarbejderne, om dels at undervise og guide de unge i brug af sms m.v., dels. at gribe hurtigt ind og hjælpe med at udrede misforståelse, stoppe drillerier og løse konflikter, der er opstået ifm. sms-kommunikation mellem eleverne. At langt de fleste af eleverne er døgnelever giver en god mulighed for at tage fat om problematikken, hvad enten den er opstået i løbet af arbejds-/skoledagen eller i fritiden. Det giver dog også enkelte elever en oplevelse af, at de hvis de bliver udsat for drillerier pr. sms er fredløse og ikke kan holde fri fra konflikter, der er opstået på arbejdet, fordi de i fritiden færdes samme med og måske bor i hus med deres kolleger/kammerater fra uddannelsen. Formål Formålet med Elleslettegårds antimobbestrategi er - at minimere risikoen for mobning blandt eleverne og dermed bidrage til at trygt og godt undervisnings- og bomiljø som basis for elevernes trivsel, læring og udvikling. - at personalet er i stand til - i samarbejde med elever og eventuelt eksterne samarbejdspartnere - at håndtere eventuelle tilfælde af mobning løsningsorienteret, effektivt og med så få negative konsekvenser som muligt - at sikre løbende evaluering og videreudvikling af vores indsats imod mobning. 2

3 Med antimobbestrategien ønsker Elleslettegård at sikre, at vi fællesskab og med en helhedsorienteret indsats kan forebygge mobning og har klare retningslinjer og konkrete redskaber til at håndtere eventuelle tilfælde af mobning, således at Elleslettegård også fremover udgør et trygt hjem og et rum for læring og udvikling for eleverne. Status Indtil videre har der på Elleslettegård været ganske få tilfælde af decideret mobning på, som vi har haft kendskab til og har måttet handle på, mens der løbende er udfordringer med sladder, bagtalelse, misforståelser og enkeltstående episoder med drillerier. På baggrund af de få tilfælde af egentlig mobning har Elleslettegård ikke fundet det relevant at lave en større afdækning af mobning i elevgruppen, f.eks. via spørgeskemaundersøgelser. Til gengæld sikrer den daglige kontakt med eleverne samt kontaktpersonordningen med ugentlig kontakttid, at medarbejderne hele tiden har fingeren på pulsen i forhold til elevernes trivsel og eventuelle konflikter. Forebyggende indsatser Undervisnings-, arbejds- og bomiljø. På Elleslettegård som helhed arbejder vi på at skabe et trygt og hjemligt miljø hvor alle elever, personale og beskyttede medarbejdere kender hinanden, hilser på hinanden, taler pænt til hinanden, spiser frokost sammen (i kantinen) og drager omsorg for hinanden. Rollemodeller Værkstedsassistenter og andre medarbejdere er rollemodeller for de unge, og der er fokus på god adfærd og respektfulde relationer på hele Elleslettegård. Anerkendelse af den respektfulde og hensigtsmæssige adfærd. I samværet med eleverne arbejdes der med en anerkendende tilgang. Eleverne får ros og anerkendelse for at være en god kammerat, når de er hjælpsomme, lytter til og støtter hinanden, og når de ytrer deres mening og siger til og fra på en hensigtsmæssig måde. Tillid og plads til at fejle. Der arbejdes på at skabe tillidsforhold mellem elever og medarbejdere, både i bogruppen, i skolestuen, på værkstederne, i administrationen og alle andre steder på Elleslettegård. Det er vigtigt, at eleverne bliver mødt med tillid og rummelighed og oplever, at de kan fortælle medarbejderne om både glæder og sorger, succeser og nederlag. Eleverne bliver mødt med rummelighed og forståelse, således at de også tør fortælle, hvis de har opført sig uhensigtsmæssigt, f.eks. ved at drille eller mobbe en anden elev. Teamsamarbejde. På Elleslettegårds samarbejdes der i teams omkring den enkelte elev for at sikre en helhedsorienteret indsats, koordinering og hyppig opfølgning på elevens trivsel, psykisk, socialt, helbredsmæssigt og arbejdsmæssigt. Teamet består af elevens kontaktperson, 3

4 socialrådgiver og værkstedsassistent og/eller underviser. Andre relevante fagpersoner kan bidrage til teamets arbejde. Teamet afholder opfølgningsmøder efter behov, hvilket kan foregå både med og uden eleven. Hvis en medarbejder har mistanke om mistrivsel og/eller mobning af en elev, bliver der indkaldt til stop-op-møde, hvor problemer og handlemuligheder drøftes, og der iværksættes en indsats i samarbejde med eleven. Kontaktpersonordning og støtte i hverdagen Den enkelte elev har en kontaktperson (bogruppemedarbejder), der er ansvarlig for den unges botræning og for at følge den unges trivsel, og for at hjælpe, støtte og vejlede den unge med bl.a. strukturering af fritiden, etablering, vedligeholdelse og udvikling af socialt netværk, både på og uden for Ellesletegård, samt håndtering af konflikter. Alle elever har fast ugentlig kontakttid med deres kontaktperson, hvor der udover rengøring, lægebesøg og diverse praktiske gøremål er tid til samtaler og opfølgning på eventuelle problemer. Fingeren på pulsen og daglig opfølgning. Der er personale på Elleslettegård døgnet rundt, i nattetimerne og i weekenden dog kun en enkelt medarbejder (vagt). Eleverne kan således altid komme i kontakt med en medarbejder, hvis de har brug for hjælp eller for at få en snak. Personalet i bogruppen holder overleveringsmøde 3 gange i døgnet (på hverdage), hvilket sikrer, at observationer og beskeder vedr. de enkelte elevers trivsel og aktuelle støttebehov bliver givet videre til de medarbejdere, der dækker næste vagt. Enkelte elever, der har behov for ekstra tæt opfølgning og hyppige samtaler omkring udfordringer og problemer i sociale relationer m.v. har en beskedbog/kontaktbog, så de ikke selv behøver at referere aktuelle problemer og samtaler til den næste medarbejder, der møder ind. Derudover spiser personalet på skift morgenmad og aftensmad i de enkelte huse, således at de unge får støtte til en god omgangstone og hyggeligt samvær omkring måltiderne, lige som der kan blive taget hul på eventuelle konflikter, der skal løses. Medindflydelse, ejerskab og ansvar. Elleslettegård arbejder på at øge de unges forståelse for og ønske om at deltage, bidrage og tage ansvar i sociale sammenhænge og relationer, både i forhold til fællesskabet som helhed og i forhold til enkelte kammerater. I hvert hus (med op til 6 elever/beboere) afholdes der husmøde hver anden uge, hvor regler, aftaler, og samvær i huset drøftes, aktuelle konflikter/problemer bliver drøftet og løst, og de unge kan komme med spørgsmål og forslag til aktiviteter m.v.. Elleslettegårds elevråd afholder møder 1 gang om måneden. Eleverne inddrages løbende i planlægning og afvikling af fester og andre arrangementer på Elleslettegård. Eleverne deltager i planlægning og afvikling af diverse ekskursioner o.l.. Indslusning og afklaringsforløb. Eleverne i huset inddrages i velkomst af en ny elev. Eleverne starter typisk i et 12 ugers afklaringsforløb, der er en obligatorisk del af STUforløbet. 4

5 Dette foregår i et hold, der følges ad til undervisning, værkstedsintroduktion og på diverse udflugter. Holdet planlægger og gennemfører desuden en udviklingsrejse (5 dage i sommerhus e.l. i Danmark), primært med det formål at ryste eleverne sammen, give dem mulighed for at lære hinanden godt at kende og dermed bidrage til elevernes oplevelse af at have en fast base samt øge deres tilhørsforhold til Elleslettegård som deres uddannelsessted, hjem og fællesskab af kammerater. Undervisning om venskaber og mobning. Som et led i afklaringsforløbet undervises eleverne i temaer omkring venskaber og mobning - med udgangspunkt i materiale fra kampagnen Sammen mod mobning for trivsel, tolerance og tryghed. Desuden indgår temaer omkring venskaber, god kommunikation og mobning i undervisning i botræningsforløbet og i den almene undervisning, f.eks. i dansk og engelsk. Det sociale samvær på arbejdspladsen. Som et led i værkstedspraktikkerne undervises og trænes eleverne i arbejdspladskultur, herunder samarbejde, sprogbrug/omgangstone og kollegialt samvær. De unge støttes i og motiveres til at deltage i de fælles pauser på værkstederne, i det omfang de magter det og med mulighed for individuelle aftaler, bl.a. omkring brug af mobiltelefon. Der serveres kaffe og the i pauserne, og der er en medarbejder til stede i pauserummet, således at eleverne kan få støtte i gode omgangsformer, lige som medarbejderen sikrer, at alle kan komme til orde. Fritidsliv og socialt samvær. De unge tilbydes fritidsaktiviteter i hverdagen, dels om eftermiddagen og i et vist omfang også om aftenen. Aktiviteterne skaber rammer for socialt samvær, samtaler, gode grin og fælles oplevelser samt udvikling af kammeratskaber og venskaber på tvær af årgange og huse. Den unges uddannelsesplan og mål for den personlige og sociale udvikling. Den unges uddannelsesplan for STU-forløbet, der udarbejdes af uu-vejlederen i tæt samarbejde med den unge og uddannelsesstedet (Elleslettegård) omfatter individuelle mål for den unges personlige og sociale udvikling, herunder f.eks. evner til konfliktløsning og udvikling af sociale relationer. Uddannelsesplanen evalueres jævnligt og mindst 1 gang om året. Såvel interne som eksterne møder er nøje beskrevet og følger en fast struktur i løbet af den unges STU-forløb. Derudover afholdes der samarbejds- og teammøder efter behov. Regler og aftaler. Da Elleslettegård er et fællesskab, der udgør både uddannelsessted, arbejdsplads, hjem og en sfære for fritidsliv og socialt liv, er det nødvendigt og hensigtsmæssigt med klare regler og aftaler, således at alle er klar over, hvilke adfærd der forventes og accepteres, og hvilke adfærd der ikke accepteres. Desuden er der regelsæt for skolestuen, de enkelte værksteder og de enkelte huse. I de enkelte huse er nogle regler ensartede og fastlagt på forhånd, mens andre regler og aftaler udarbejdes og løbende evalueres på husmøder sammen med eleverne i huset. Det kan bl.a. dreje sig om fordeling af praktiske opgaver, brug af den fælles stue m.v.. 5

6 Indgriben - håndtering af mobning Hurtig indgriben over for mobning. Med afsæt i eksisterende regler og aftaler for adfærd og samvær på Elleslettegård sættes der tydelige grænser for, hvilken adfærd og omgangstone, der bliver accepteret. Dette gælder i alle områder af de unges hverdag på Elleslettegård. Der gribes hurtigt ind, hvis grænserne overskrides og der konstateres mobning. Principperne for god omgangstone og ordentlig adfærd fastholdes, og der meldes klart ud til de involverede parter, at situationen bliver taget alvorligt. Samtidig er det vigtigt, at både den mobbede og mobberen bliver behandlet og omtalt med respekt og forståelse, således at der ikke opstår en syndebuks-effekt. Kortlægning af omfanget gennem samtaler. Det prioriteres hurtigst muligt at få kortlagt omfanget af mobningen: hvor mange der er involveret, hvor længe har det stået på, hvad er der sket, hvor det er foregået osv.. Det afdækkes også, hvorvidt der er foregået mobning via mobiltelefoner, Facebook e.l. Kortlægningen foregår gennem: Individuelle samtaler med de involverede i mobning. Her deltager kontaktperson, socialrådgiver og/eller leder af bogruppen samt evt. værksteds-assistent fra den unges værksted og/eller underviser fra den almene undervisning. Det vurderes fra sag til sag, hvilke medarbejdere det er relevant at tage med til samtalen. Individuelle og fælles samtaler med tilskuerne, f.eks. eleverne fra huset. Dette med henblik at afdække mobningen så grundigt som muligt og for at sikre, at de passive tilskuere blive bevidste om deres rolle og ansvar i mobningen. Fællessamtaler, når de involverede i mobningen er klar til dette. Eventuelt samtaler med forældre eller nære pårørende, venner eller andre nøglepersoner omkring de involverede i mobning. Da størstedelen af døgneleverne er myndige, bestemmer den enkelte elev, hvorvidt forældre eller andre i netværket skal involveres og i hvilket omfang. Iværksættelse af en handlingsplan. I forlængelse af kortlægningen af omfanget af mobningen, udarbejdes en handlingsplan for, hvordan mobningen stoppes, og hvordan der skabes rum for, at alle igen kan føle sig trygge på Elleslettegård. Handlingsplanen omfatter tiltag og aftaler for: - den, der er blevet mobbet - den, der har mobbet - de passive tilskuere - døgneleverne på det pågældende hold / i det pågældende hus. Der udpeges ansvarlig/tovholder for handlingsplanen, herunder regelmæssige opfølgningssamtaler og evaluering af handlingsplanen. Fokus på ansvar frem for skyld. 6

7 Elleslettegård har i indsatsen mod mobning fokus på ansvar frem for skyld, på adfærd frem for person. Det er især vigtigt, at der ikke bliver skabt syndebukke. Både i de forebyggende indsatser (temaundervisning m.v.) og i håndtering af mobning (samtaler m.v.) inddrages faktorer som gruppe-mekanismer, personalets rolle, sociale netværk, omgangstone og tillid. Dette for at undgå, at problemet individualiseres. Tiltag og handlingsplaner er fremadrettede og konstruktive med fokus på problemløsning, dialog og bedre trivsel til glæde for hele Ellelslettegård. Ledelsens rolle. Deltager en elev i mobning af alvorlig karakter og fortsætter trods samtaler med og henstillinger fra værkstedsassistenter, giver forstanderen en skriftlig advarsel, som eleven underskriver. Kopi lægges i elevens mappe. Der kan blive tale om, at eleven bortvises fra institutionen i en nærmere aftalt periode. Fortsætter eleven adfærden med mobning efter den skriftlige advarsel er givet, kan dette medføre udskrivning. Med henblik på at udvikle de ansattes kompetencer i forhold til at fremme elevernes sociale trivsel og modvirke mobning afholdes løbende temadage og kurser, eksempelvis temadag om konflikt-håndtering. Opfølgning og evaluering af antimobnings-strategien. Antimobningsstrategien er præsenteret og drøftet på personalemøde, med henblik på at sikre, at alle medarbejdere er bekendt med strategien og handler i overensstemmelse med retningslinjerne. Antimobningsstrategien evalueres på personalemøde 1 gang om året, og revideres ved behov. Områdeleder for bogruppe-/kantineområde er ansvarlig for opfølgningen Antimobningsstrategien findes på Elleslettegårds fællesdrev under Grupper / Antimobning. Redigeret oktober

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab Livsduelige børn trives Hillerødsholmskolen Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik Faglighed og fællesskab Et godt sted at lære - et godt sted at være... Tryghed og trivsel Trivsel er i fokus på

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

De syv Samværsbyggesten er: Respekt, Forventninger, Trivsel, Arbejdsro, Samvær, Ansvar og Samarbejde. Se skolens hjemmeside www.nymarkskolen.

De syv Samværsbyggesten er: Respekt, Forventninger, Trivsel, Arbejdsro, Samvær, Ansvar og Samarbejde. Se skolens hjemmeside www.nymarkskolen. Antimobbestrategi for Nymarkskolen Gældende fra den 1. januar 2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Målet med Antimobbestrategien er at forebygge og afhjælpe mobning og manglende trivsel

Læs mere

Trivselsstrategi for Dalgasskolen og Blåhøj Skole

Trivselsstrategi for Dalgasskolen og Blåhøj Skole Trivselsstrategi for Dalgasskolen og Blåhøj Skole Gældende fra den 01.08.2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselsstrategi? Vi vil gøre en aktiv indsats for At alle børn oplever trivsel. At børnene støttes

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

I mobbehandleplanen indgår skolens værdigrundlag, som en naturlig del af fokusering på alle skolens brugeres trivsel. (Se bilag 1)

I mobbehandleplanen indgår skolens værdigrundlag, som en naturlig del af fokusering på alle skolens brugeres trivsel. (Se bilag 1) Mobbehandleplan 1 Formål Formålet med Herfølge Skoles mobbehandleplan er at have et dynamisk redskab som skolens pædagogiske personale, elever, forældre og ledelse kan benytte til at forebygge mobning

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

Trivsel på Vissenbjerg skole

Trivsel på Vissenbjerg skole 2009 Trivsel på Vissenbjerg skole En handleplan mod mobning Assens kommune 1. Skolens strategi 1. Vi har fokus på trivsel og vil ikke acceptere mobning på vores skole 2. Vi vil forebyggende og med tidlig

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

Hold mobning udenfor. forebygmobning.dk. Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen.

Hold mobning udenfor. forebygmobning.dk. Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen. Hold mobning udenfor Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen. Viden, værktøje r og gode eksempl er forebygmobning.dk Mobning har konsekvenser for hele arbejdspladsen

Læs mere

Antimobbestrategi 2013

Antimobbestrategi 2013 God trivsel er en forudsætning for børns læring og udvikling På Nivå Skole arbejder vi bevidst med at skabe et godt læringsmiljø og en høj grad af trivsel. Skolen skal være et rummeligt sted hvor både

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Forebyggelse af mobning, konflikter og bagtalelse

Forebyggelse af mobning, konflikter og bagtalelse NOTAT Forebyggelse af mobning, konflikter og bagtalelse Udarbejdet af LAU Området for Sundhedsuddannelser Endelig udgave 31.03.2015 Indhold 1. Introduktion... 1 2. Begrebsdefinitioner... 1 2.1.1 Mobning...

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ!

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK Andreas, der er ekspedient i en herretøjsbutik kommer ind i personalerummet,

Læs mere

Antimobbestrategi for Kongevejens Skole. Gældende fra Januar 2013

Antimobbestrategi for Kongevejens Skole. Gældende fra Januar 2013 KONGEVEJENS SKOLE Antimobbestrategi for Kongevejens Skole Gældende fra Januar 2013 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil sikre et trygt undervisningsmiljø, hvor børn og unge trives og

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af mobning

Forebyggelse og håndtering af mobning Til medarbejdere Forebyggelse og håndtering af mobning Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 Hvad er mobning? Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt

Læs mere

Efterskoleforeningen 20. Januar 2015

Efterskoleforeningen 20. Januar 2015 Efterskoleforeningen 20. Januar 2015 Vejle Mental sundhed og arbejdet med sårbare unge Bjarke M. Jensen, Læringskompagniet Indhold Mental sundhed Hvad er mental sundhed? Tilgang til arbejdet med mental

Læs mere

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Mobning foregår i fællesskaber og løses i fællesskaber Hvad forstår vi ved TRIVSEL? At alle på skolen oplever nærvær og anerkendelse. At alle oplever, at fællesskab

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

6 trin til håndtering af mobning

6 trin til håndtering af mobning 6 trin til håndtering af mobning Det tager tid og koster penge at få bugt med mobning på arbejdspladsen. Men hvis du som leder ikke handler, er konsekvenserne på sigt større end omkostningerne. Få her

Læs mere

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering:

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Udarbejdet foråret 2013 Ifølge lov om elevers undervisningsmiljø skal uddannelsesstedets ledelse sørge for, at der udarbejdes en skriftlig vurdering af det

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Feldballe Friskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Dec 2015

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Feldballe Friskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Dec 2015 UMV Sådan! Her indsætter I skolens logo Dato: 19/12-2012 Undervisningsmiljøvurdering for Feldballe Friskole Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Dec 2015 UMV en indeholder de fire

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Fokusgruppe om mobning

Fokusgruppe om mobning "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om mobning En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en ny Sundhedspolitik i tæt dialog med kommunens

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole På Bramsnæsvigskolen er trivsel og glæde fundamentet for et lærende miljø, hvor vi arbejder, på at det enkelte barn

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde TANDPLEJEN Konfliktplan Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde Tandplejen i Herning er en dynamisk arbejdsplads med selvledende og engagerede medarbejdere. Samarbejde er vitalt for at

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommune Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommunes retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress er godkendt i MED-Hovedudvalg den 16. april 2008 hvorefter de er gældende

Læs mere

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13 Ydelseskatalog kontaktpersoner 0 Formål Målgruppen for kontaktpersonens ydelser er børn og unge i alderen 0-23 år (inkl. efterværn gældende fra 18-23 år) der har vanskeligheder på væsentlige områder, og

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Trivselsambassadører Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Sammen mod mobning Forløb Den 10. marts 2004 underskrev 26 parter Trivselserklæringen.

Læs mere

Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel

Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel Rugvængets Skole Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel Side 1 Kære forældre Med denne folder ønsker Rugvængets Skole, dvs. skole og BFO, at præcisere skolens, forældrenes og elevernes roller og

Læs mere

9.x Aars Skole 2013/14

9.x Aars Skole 2013/14 9.x Aars Skole 2013/14 Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender (HST) Tlf: 99 66 88 05 E mail: hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Myndighedsafdelingen Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Maj 2012 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem lovgivningen,

Læs mere

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk og fysisk trivsel, sundhed og sikkerhed er i højsædet. Det skal

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen: at genskabe troen, selvværdet og selvtilliden, så de over tid kan få en uddannelse eller arbejde. at de unge lærer at

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Antimobbestrategi for Hårup Skole

Antimobbestrategi for Hårup Skole Antimobbestrategi for Hårup Skole Mål På Hårup skole arbejder vi på at skabe et trygt miljø, hvor der er plads til alle. Vi accepterer på ingen måde mobning. Vi arbejder gennem en værdsættende tilgang

Læs mere

Mobning. - Veje til forebyggelse. www.crecea.dk. V. psykolog Tine Ravn Holmegaard (trh@crecea.dk)

Mobning. - Veje til forebyggelse. www.crecea.dk. V. psykolog Tine Ravn Holmegaard (trh@crecea.dk) Mobning - Veje til forebyggelse Organisationspsykolog Tine Ravn Holmegaard CRECEA A/S 24 28 91 51 trh@crecea.dk FORMÅL Beskrive mobning som fænomen ud fra udvalgte aspekter Sætte spot på den muld, som

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET sammen møder vi udfordringerne YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere INDHOLDSFORTEGNELSE: Introduktion... 3 Ungeteamets kerneydelse... 3

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Trivselslæseplan for 10. klasse

Trivselslæseplan for 10. klasse Trivselslæseplan for 10. klasse Voksen næsten! SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes trivsel.

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn April 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn April 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Rudersdal Kommune Tilsynsrapport Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Elleslettegård Uanmeldt tilsyn April 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 Oplysninger...

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

Alexandrakollegiets målgruppe

Alexandrakollegiets målgruppe Alexandrakollegiets målgruppe Sårbare og ensomme mødre (15-25 år) Alexandrakollegiets målgruppe er unge enlige mødre mellem 15 og 25 år. Alle mødre har været igennem enten et brud med barnets far eller

Læs mere

Ydelsespakker til bostøtte i eget hjem - udenfor takstområdet

Ydelsespakker til bostøtte i eget hjem - udenfor takstområdet Ydelsespakker til bostøtte i eget hjem - udenfor takstområdet 1 Voksnhandicap og Socialpsykiatri Revideret 6. juli 2010 Pakker som bevillingsramme Tildeling af støtte til hjemmeboende brugere med udviklingshæmning,

Læs mere

Trivselslæseplan for 9. klasse

Trivselslæseplan for 9. klasse Trivselslæseplan for 9. klasse Selvstændig stillingtagen SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Torstedskolen Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Politik Juni 2007 SIDE 2 Politik for forebyggelse af vold og trusler om vold. Samarbejdet på Torstedskolen er præget af en række fælles

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen.

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Sociale kompetencer: For at barnet udvikler sine sociale kompetencer, skal der være nogle basale forudsætninger tilstede, såsom tryghed, tillid og at barnet

Læs mere

Trivsel er den glade, trygge, frie, støttende, anerkendende og sikre tilstand, hvor vi føler os godt tilpas med os selv og i hinandens selskab.

Trivsel er den glade, trygge, frie, støttende, anerkendende og sikre tilstand, hvor vi føler os godt tilpas med os selv og i hinandens selskab. GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Åløkkeskolen Udarbejdet (dato): 1. august 2008 Hvad forstår vi ved trivsel? Trivsel er den glade, trygge, frie, støttende, anerkendende og sikre tilstand, hvor vi føler

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole Dato:Juni 2010 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juni 2013 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Slide 1: forside Slide 2: Introduktion Vi vil gerne klæde jer forældre bedre på til at hjælpe jeres børn, når de havner i

Læs mere

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2014 1 Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Mia Tjerrild Jakobsen Partner, Udviklings og Konsulentchef AM-Gruppen Kontaktoplysninger: Tlf.: 70 107 701 AM-GRUPPEN Supplerende

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014 UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole Dato: 25. juni 2011 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen

Læs mere