Bilag 3 Retningslinjer for antimobning på Elleslettegård. Baggrund Særlige udfordringer for vores målgruppe.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3 Retningslinjer for antimobning på Elleslettegård. Baggrund Særlige udfordringer for vores målgruppe."

Transkript

1 Bilag 3 Retningslinjer for antimobning på Elleslettegård. Baggrund Grundtankerne for Elleslettegårds tilbud og de unges hverdagsliv og læring er bl.a., at det menneskelige fællesskab med plads til den enkeltes individuelle særpræg er en fundamental forudsætning for et godt og sammenhængende liv og for de unges trivsel og udvikling. Kernen i Elleslettegårds arbejde er respekt for hinanden, anerkendelse af hinanden, ansvar for hinanden og engagement i hinandens liv og hverdag. Elleslettegårds antimobbe-strategi er også baseret på disse værdier. Der arbejder med elevernes medindflydelse, deltagelse. Der arbejdes fortsat med at omsætte værdierne til praksis og implementere og optimere de forskellige indsatser i den daglige (pædagogiske) praksis, undervisningen og samværet. Indsatsen foregår på flere niveauer forebyggende og ved håndtering af konflikter og mobning, og både på gruppeniveau og individuelt. Elleslettegård arbejder for at skabe og opretholde et godt socialt undervisningsmiljø og bomiljø, hvor eleverne har medindflydelse på og tager medansvar for både de praktiske opgaver, de fysiske rammer og særligt hinandens trivsel. I arbejdet med de unge er det nødvendigt med en kontinuerlig og helhedsorienteret indsats, der bl.a. omfatter at håndtere konflikter, at forebygge mobning, at stoppe mobning og at genoprette sociale relationer, såfremt det er nødvendigt. Arbejdet med antimobning-strategier er baseret på opfattelse af, at mobning er et socialt og psykisk overgreb, der skaber mistillid, angst, uro og negative sociale relationer med et dårligt undervisnings- og bomiljø til følge, og at mobning kan have store negative konsekvenser for både den/dem der bliver mobbet, den/de der mobber og for elevgruppen som helhed. Særlige udfordringer for vores målgruppe. Den primære målgruppe for Elleslettegårds døgntilbud med STU er unge mellem 17 og 27 år, der er sent udviklede eller psykisk udmodne og har intellektuelle vanskeligheder, og som har behov for træning i at bo, arbejde og uddanne sig under forhold der er tilpasse deres særlige situation. Det kan være unge med ADHD, Tourette Syndrom, Asperger Syndrom, autisme, personligheds-forstyrrelser, sproglig dysfunktion og adfærdsvanskeligheder. Flere af de døgneleverne har desuden i deres opvækst været udsat for omsorgssvigt i større eller mindre grad. Flere af døgneleverne på Elleslettegård har problemer med lavt selvværd og dårlige erfaringer med ensomhed, drillerier og måske mobning fra tidligere skole- /uddannelsesforløb, lige som mange af dem har udviklet nogle uhensigtsmæssige reaktionsog adfærdsmønstre, der dels kan give anledning til drillerier fra de andre elever, og dels kan medvirke til, at andre elever føler sig generet eller drillet. Dette betyder, at eleverne typisk er meget sårbare over for drillerier, og at en stor del af dem også har en adfærd og nogle reaktioner, der kan være konfliktskabende, uden at de unge 1

2 umiddelbart er bevidste om det. En del elever har også tillært sig strategier, hvor de forsøger at skabe alliancer og kliker og dermed giver andre elever følelsen af at være udenfor. Der arbejdes derfor både individuelt og i forhold til gruppedynamikker i forebyggelse og håndtering af mobning. Definitioner Elleslettegårds retningslinjer for antimobning tager udgangspunkt i følgende definition Mobning: o er en eller gentagne krænkende handlinger, der overskrider den enkeltes grænser o indebærer en ubalance i magtforholdet mellem den/dem, der mobber og den, der bliver mobbet o er et socialt fænomen, der involverer to eller flere personer DCUM (Dansk Center for UndervisningsMiljø) Digital mobning via mobiltelefoner eller internet er med til at flytte grænserne for, hvor mobning kan foregå. Digital mobning kan opleves som meget voldsom, angstprovokerende, fordi den gør det svært at gennemskue, hvem der mobber, og fordi mobningen kan nå én i alle sfærer af livet, herunder arbejde, uddannelse samt fritids- og privatsfæren. Erfaringen viser, at den digitale kommunikation via mobiltelefon, mails, chat, diverse netbaserede fora og de mange tekniske/digitale hjælpemidler er en stor fordel for mange af Elleslettegårds elever, der har vanskeligheder inden for det kommunikative og sociale område. Samtidig udgør den digitiale kommunikation, særligt brug af SMS, en stor udfordring og øger risikoen for drillerier, misforståelser, hurtig spredning af rygter og optrapning af konflikter, lige som de unge typisk har svært ved at overskue konsekvenserne af de beskeder, de sender. Det stiller øgede krav til personalet, særligt bogruppe-medarbejderne, om dels at undervise og guide de unge i brug af sms m.v., dels. at gribe hurtigt ind og hjælpe med at udrede misforståelse, stoppe drillerier og løse konflikter, der er opstået ifm. sms-kommunikation mellem eleverne. At langt de fleste af eleverne er døgnelever giver en god mulighed for at tage fat om problematikken, hvad enten den er opstået i løbet af arbejds-/skoledagen eller i fritiden. Det giver dog også enkelte elever en oplevelse af, at de hvis de bliver udsat for drillerier pr. sms er fredløse og ikke kan holde fri fra konflikter, der er opstået på arbejdet, fordi de i fritiden færdes samme med og måske bor i hus med deres kolleger/kammerater fra uddannelsen. Formål Formålet med Elleslettegårds antimobbestrategi er - at minimere risikoen for mobning blandt eleverne og dermed bidrage til at trygt og godt undervisnings- og bomiljø som basis for elevernes trivsel, læring og udvikling. - at personalet er i stand til - i samarbejde med elever og eventuelt eksterne samarbejdspartnere - at håndtere eventuelle tilfælde af mobning løsningsorienteret, effektivt og med så få negative konsekvenser som muligt - at sikre løbende evaluering og videreudvikling af vores indsats imod mobning. 2

3 Med antimobbestrategien ønsker Elleslettegård at sikre, at vi fællesskab og med en helhedsorienteret indsats kan forebygge mobning og har klare retningslinjer og konkrete redskaber til at håndtere eventuelle tilfælde af mobning, således at Elleslettegård også fremover udgør et trygt hjem og et rum for læring og udvikling for eleverne. Status Indtil videre har der på Elleslettegård været ganske få tilfælde af decideret mobning på, som vi har haft kendskab til og har måttet handle på, mens der løbende er udfordringer med sladder, bagtalelse, misforståelser og enkeltstående episoder med drillerier. På baggrund af de få tilfælde af egentlig mobning har Elleslettegård ikke fundet det relevant at lave en større afdækning af mobning i elevgruppen, f.eks. via spørgeskemaundersøgelser. Til gengæld sikrer den daglige kontakt med eleverne samt kontaktpersonordningen med ugentlig kontakttid, at medarbejderne hele tiden har fingeren på pulsen i forhold til elevernes trivsel og eventuelle konflikter. Forebyggende indsatser Undervisnings-, arbejds- og bomiljø. På Elleslettegård som helhed arbejder vi på at skabe et trygt og hjemligt miljø hvor alle elever, personale og beskyttede medarbejdere kender hinanden, hilser på hinanden, taler pænt til hinanden, spiser frokost sammen (i kantinen) og drager omsorg for hinanden. Rollemodeller Værkstedsassistenter og andre medarbejdere er rollemodeller for de unge, og der er fokus på god adfærd og respektfulde relationer på hele Elleslettegård. Anerkendelse af den respektfulde og hensigtsmæssige adfærd. I samværet med eleverne arbejdes der med en anerkendende tilgang. Eleverne får ros og anerkendelse for at være en god kammerat, når de er hjælpsomme, lytter til og støtter hinanden, og når de ytrer deres mening og siger til og fra på en hensigtsmæssig måde. Tillid og plads til at fejle. Der arbejdes på at skabe tillidsforhold mellem elever og medarbejdere, både i bogruppen, i skolestuen, på værkstederne, i administrationen og alle andre steder på Elleslettegård. Det er vigtigt, at eleverne bliver mødt med tillid og rummelighed og oplever, at de kan fortælle medarbejderne om både glæder og sorger, succeser og nederlag. Eleverne bliver mødt med rummelighed og forståelse, således at de også tør fortælle, hvis de har opført sig uhensigtsmæssigt, f.eks. ved at drille eller mobbe en anden elev. Teamsamarbejde. På Elleslettegårds samarbejdes der i teams omkring den enkelte elev for at sikre en helhedsorienteret indsats, koordinering og hyppig opfølgning på elevens trivsel, psykisk, socialt, helbredsmæssigt og arbejdsmæssigt. Teamet består af elevens kontaktperson, 3

4 socialrådgiver og værkstedsassistent og/eller underviser. Andre relevante fagpersoner kan bidrage til teamets arbejde. Teamet afholder opfølgningsmøder efter behov, hvilket kan foregå både med og uden eleven. Hvis en medarbejder har mistanke om mistrivsel og/eller mobning af en elev, bliver der indkaldt til stop-op-møde, hvor problemer og handlemuligheder drøftes, og der iværksættes en indsats i samarbejde med eleven. Kontaktpersonordning og støtte i hverdagen Den enkelte elev har en kontaktperson (bogruppemedarbejder), der er ansvarlig for den unges botræning og for at følge den unges trivsel, og for at hjælpe, støtte og vejlede den unge med bl.a. strukturering af fritiden, etablering, vedligeholdelse og udvikling af socialt netværk, både på og uden for Ellesletegård, samt håndtering af konflikter. Alle elever har fast ugentlig kontakttid med deres kontaktperson, hvor der udover rengøring, lægebesøg og diverse praktiske gøremål er tid til samtaler og opfølgning på eventuelle problemer. Fingeren på pulsen og daglig opfølgning. Der er personale på Elleslettegård døgnet rundt, i nattetimerne og i weekenden dog kun en enkelt medarbejder (vagt). Eleverne kan således altid komme i kontakt med en medarbejder, hvis de har brug for hjælp eller for at få en snak. Personalet i bogruppen holder overleveringsmøde 3 gange i døgnet (på hverdage), hvilket sikrer, at observationer og beskeder vedr. de enkelte elevers trivsel og aktuelle støttebehov bliver givet videre til de medarbejdere, der dækker næste vagt. Enkelte elever, der har behov for ekstra tæt opfølgning og hyppige samtaler omkring udfordringer og problemer i sociale relationer m.v. har en beskedbog/kontaktbog, så de ikke selv behøver at referere aktuelle problemer og samtaler til den næste medarbejder, der møder ind. Derudover spiser personalet på skift morgenmad og aftensmad i de enkelte huse, således at de unge får støtte til en god omgangstone og hyggeligt samvær omkring måltiderne, lige som der kan blive taget hul på eventuelle konflikter, der skal løses. Medindflydelse, ejerskab og ansvar. Elleslettegård arbejder på at øge de unges forståelse for og ønske om at deltage, bidrage og tage ansvar i sociale sammenhænge og relationer, både i forhold til fællesskabet som helhed og i forhold til enkelte kammerater. I hvert hus (med op til 6 elever/beboere) afholdes der husmøde hver anden uge, hvor regler, aftaler, og samvær i huset drøftes, aktuelle konflikter/problemer bliver drøftet og løst, og de unge kan komme med spørgsmål og forslag til aktiviteter m.v.. Elleslettegårds elevråd afholder møder 1 gang om måneden. Eleverne inddrages løbende i planlægning og afvikling af fester og andre arrangementer på Elleslettegård. Eleverne deltager i planlægning og afvikling af diverse ekskursioner o.l.. Indslusning og afklaringsforløb. Eleverne i huset inddrages i velkomst af en ny elev. Eleverne starter typisk i et 12 ugers afklaringsforløb, der er en obligatorisk del af STUforløbet. 4

5 Dette foregår i et hold, der følges ad til undervisning, værkstedsintroduktion og på diverse udflugter. Holdet planlægger og gennemfører desuden en udviklingsrejse (5 dage i sommerhus e.l. i Danmark), primært med det formål at ryste eleverne sammen, give dem mulighed for at lære hinanden godt at kende og dermed bidrage til elevernes oplevelse af at have en fast base samt øge deres tilhørsforhold til Elleslettegård som deres uddannelsessted, hjem og fællesskab af kammerater. Undervisning om venskaber og mobning. Som et led i afklaringsforløbet undervises eleverne i temaer omkring venskaber og mobning - med udgangspunkt i materiale fra kampagnen Sammen mod mobning for trivsel, tolerance og tryghed. Desuden indgår temaer omkring venskaber, god kommunikation og mobning i undervisning i botræningsforløbet og i den almene undervisning, f.eks. i dansk og engelsk. Det sociale samvær på arbejdspladsen. Som et led i værkstedspraktikkerne undervises og trænes eleverne i arbejdspladskultur, herunder samarbejde, sprogbrug/omgangstone og kollegialt samvær. De unge støttes i og motiveres til at deltage i de fælles pauser på værkstederne, i det omfang de magter det og med mulighed for individuelle aftaler, bl.a. omkring brug af mobiltelefon. Der serveres kaffe og the i pauserne, og der er en medarbejder til stede i pauserummet, således at eleverne kan få støtte i gode omgangsformer, lige som medarbejderen sikrer, at alle kan komme til orde. Fritidsliv og socialt samvær. De unge tilbydes fritidsaktiviteter i hverdagen, dels om eftermiddagen og i et vist omfang også om aftenen. Aktiviteterne skaber rammer for socialt samvær, samtaler, gode grin og fælles oplevelser samt udvikling af kammeratskaber og venskaber på tvær af årgange og huse. Den unges uddannelsesplan og mål for den personlige og sociale udvikling. Den unges uddannelsesplan for STU-forløbet, der udarbejdes af uu-vejlederen i tæt samarbejde med den unge og uddannelsesstedet (Elleslettegård) omfatter individuelle mål for den unges personlige og sociale udvikling, herunder f.eks. evner til konfliktløsning og udvikling af sociale relationer. Uddannelsesplanen evalueres jævnligt og mindst 1 gang om året. Såvel interne som eksterne møder er nøje beskrevet og følger en fast struktur i løbet af den unges STU-forløb. Derudover afholdes der samarbejds- og teammøder efter behov. Regler og aftaler. Da Elleslettegård er et fællesskab, der udgør både uddannelsessted, arbejdsplads, hjem og en sfære for fritidsliv og socialt liv, er det nødvendigt og hensigtsmæssigt med klare regler og aftaler, således at alle er klar over, hvilke adfærd der forventes og accepteres, og hvilke adfærd der ikke accepteres. Desuden er der regelsæt for skolestuen, de enkelte værksteder og de enkelte huse. I de enkelte huse er nogle regler ensartede og fastlagt på forhånd, mens andre regler og aftaler udarbejdes og løbende evalueres på husmøder sammen med eleverne i huset. Det kan bl.a. dreje sig om fordeling af praktiske opgaver, brug af den fælles stue m.v.. 5

6 Indgriben - håndtering af mobning Hurtig indgriben over for mobning. Med afsæt i eksisterende regler og aftaler for adfærd og samvær på Elleslettegård sættes der tydelige grænser for, hvilken adfærd og omgangstone, der bliver accepteret. Dette gælder i alle områder af de unges hverdag på Elleslettegård. Der gribes hurtigt ind, hvis grænserne overskrides og der konstateres mobning. Principperne for god omgangstone og ordentlig adfærd fastholdes, og der meldes klart ud til de involverede parter, at situationen bliver taget alvorligt. Samtidig er det vigtigt, at både den mobbede og mobberen bliver behandlet og omtalt med respekt og forståelse, således at der ikke opstår en syndebuks-effekt. Kortlægning af omfanget gennem samtaler. Det prioriteres hurtigst muligt at få kortlagt omfanget af mobningen: hvor mange der er involveret, hvor længe har det stået på, hvad er der sket, hvor det er foregået osv.. Det afdækkes også, hvorvidt der er foregået mobning via mobiltelefoner, Facebook e.l. Kortlægningen foregår gennem: Individuelle samtaler med de involverede i mobning. Her deltager kontaktperson, socialrådgiver og/eller leder af bogruppen samt evt. værksteds-assistent fra den unges værksted og/eller underviser fra den almene undervisning. Det vurderes fra sag til sag, hvilke medarbejdere det er relevant at tage med til samtalen. Individuelle og fælles samtaler med tilskuerne, f.eks. eleverne fra huset. Dette med henblik at afdække mobningen så grundigt som muligt og for at sikre, at de passive tilskuere blive bevidste om deres rolle og ansvar i mobningen. Fællessamtaler, når de involverede i mobningen er klar til dette. Eventuelt samtaler med forældre eller nære pårørende, venner eller andre nøglepersoner omkring de involverede i mobning. Da størstedelen af døgneleverne er myndige, bestemmer den enkelte elev, hvorvidt forældre eller andre i netværket skal involveres og i hvilket omfang. Iværksættelse af en handlingsplan. I forlængelse af kortlægningen af omfanget af mobningen, udarbejdes en handlingsplan for, hvordan mobningen stoppes, og hvordan der skabes rum for, at alle igen kan føle sig trygge på Elleslettegård. Handlingsplanen omfatter tiltag og aftaler for: - den, der er blevet mobbet - den, der har mobbet - de passive tilskuere - døgneleverne på det pågældende hold / i det pågældende hus. Der udpeges ansvarlig/tovholder for handlingsplanen, herunder regelmæssige opfølgningssamtaler og evaluering af handlingsplanen. Fokus på ansvar frem for skyld. 6

7 Elleslettegård har i indsatsen mod mobning fokus på ansvar frem for skyld, på adfærd frem for person. Det er især vigtigt, at der ikke bliver skabt syndebukke. Både i de forebyggende indsatser (temaundervisning m.v.) og i håndtering af mobning (samtaler m.v.) inddrages faktorer som gruppe-mekanismer, personalets rolle, sociale netværk, omgangstone og tillid. Dette for at undgå, at problemet individualiseres. Tiltag og handlingsplaner er fremadrettede og konstruktive med fokus på problemløsning, dialog og bedre trivsel til glæde for hele Ellelslettegård. Ledelsens rolle. Deltager en elev i mobning af alvorlig karakter og fortsætter trods samtaler med og henstillinger fra værkstedsassistenter, giver forstanderen en skriftlig advarsel, som eleven underskriver. Kopi lægges i elevens mappe. Der kan blive tale om, at eleven bortvises fra institutionen i en nærmere aftalt periode. Fortsætter eleven adfærden med mobning efter den skriftlige advarsel er givet, kan dette medføre udskrivning. Med henblik på at udvikle de ansattes kompetencer i forhold til at fremme elevernes sociale trivsel og modvirke mobning afholdes løbende temadage og kurser, eksempelvis temadag om konflikt-håndtering. Opfølgning og evaluering af antimobnings-strategien. Antimobningsstrategien er præsenteret og drøftet på personalemøde, med henblik på at sikre, at alle medarbejdere er bekendt med strategien og handler i overensstemmelse med retningslinjerne. Antimobningsstrategien evalueres på personalemøde 1 gang om året, og revideres ved behov. Områdeleder for bogruppe-/kantineområde er ansvarlig for opfølgningen Antimobningsstrategien findes på Elleslettegårds fællesdrev under Grupper / Antimobning. Redigeret oktober

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Gældende fra den September 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe og vedligeholde et miljø, hvor eleverne kan udvikle sig, og som er præget

Læs mere

Ungdomscenter KnudmosenKlik her for at angive tekst.

Ungdomscenter KnudmosenKlik her for at angive tekst. Ungdomscenter KnudmosenKlik her for at angive tekst. HVAD ER MOBNING? Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... 3 HVAD GØR VI FOR AT FOREBYGGE MOBNING... 3 LÆRERNES

Læs mere

Antimobbestrategi. Begreber:

Antimobbestrategi. Begreber: Antimobbestrategi Formål Med vores antimobbestrategi ønsker vi at forebygge mobning. Søndre Skole vægter trivsel meget højt og af samme årsag finder vi mobning uacceptabelt på skolen. Det skal være et

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Trivsel definerer vi som en følelse af fysisk, mental og social velvære og tilfredshed.

Trivsel definerer vi som en følelse af fysisk, mental og social velvære og tilfredshed. Antimobbestrategi for Boesagerskolen Gældende fra den 1. oktober 2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Med udarbejdelsen af denne antimobbestrategi ønsker vi at fremme trivsel og modvirke

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes antimobbestrategi

Ringkøbing-Skjern Kommunes antimobbestrategi Ringkøbing-Skjern Kommunes antimobbestrategi Antimobbestrategien gælder for alle folkeskoler i kommunen, som ikke inden skoleårets begyndelse august 2017 har fastsat en antimobbestrategi og gælder, indtil

Læs mere

Antimobbestrategi på Tappernøje Dagskole

Antimobbestrategi på Tappernøje Dagskole Antimobbestrategi på Tappernøje Dagskole Målsætning Det er skolens målsætning og hensigt, at være en mobbefri skole. Skolen tolererer ikke mobning, da skolen ses som værende elevernes fristed i hverdagen.

Læs mere

Skæring Skoles trivsel for alle - med fokus på handlinger mod mobning

Skæring Skoles trivsel for alle - med fokus på handlinger mod mobning Skæring Skoles trivsel for alle - med fokus på handlinger mod mobning 14. juni 2011 Skæring skoles nye vision: Skæring Skole er Vores skole, hvor vi med udgangspunkt i den enkeltes og de fælles muligheder

Læs mere

Nyborg Heldagsskoles værdiregelsæt og mobbepolitik

Nyborg Heldagsskoles værdiregelsæt og mobbepolitik Nyborg Heldagsskoles værdiregelsæt og mobbepolitik September 2016 VÆRDIREGELSÆT OG MOBBEPOLITIK Indhold Værdiregelsæt... 2 Skolens værdiregelsæt for den gode tone og fremtoning.... 3 Mobbepolitik... 4

Læs mere

Værdiregelsæt på Holmebækskolen

Værdiregelsæt på Holmebækskolen Værdiregelsæt på Holmebækskolen Formål med værdiregelsæt Formelt set stilles der krav om, at alle folkeskoler skal udarbejde et værdiregelsæt jf. Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. Ifølge

Læs mere

Trivselserklæring, Hylleholt skole

Trivselserklæring, Hylleholt skole Formål: Vi på Hylleholt Skole ønsker med denne trivselserklæring at fremme arbejdet med trivsel på skolen, og dette skrift er tænkt som en platform for trivselsindsatsen, hvor det tydeliggøres, dels hvad

Læs mere

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab Livsduelige børn trives Hillerødsholmskolen Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik Faglighed og fællesskab Et godt sted at lære - et godt sted at være... Tryghed og trivsel Trivsel er i fokus på

Læs mere

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision Alle grundskoler i Danmark skal ifølge Undervisningsmiljøloven, udarbejde et værdiregelsæt for at sikre god adfærd blandt ledelse, personale og elever samt høj trivsel på skolen. I værdiregelsættet skal

Læs mere

Den fulde lovtekst kan findes på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= I forhold til antimobbestrategien står der følgende:

Den fulde lovtekst kan findes på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= I forhold til antimobbestrategien står der følgende: Antimobbestrategi Pr. 4. april 2017 er Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø blevet ændret. Ændringerne træder i kraft pr. 1. august 2017. Ændringerne vedrører et nyt krav

Læs mere

Kasperskolens mobbepolitik og strategi.

Kasperskolens mobbepolitik og strategi. Kasperskolens mobbepolitik og strategi. Hvornår mobbes der? Der mobbes, når en elev udsættes for gentagen negativ eller ondsindet adfærd fra et eller flere individer og har vanskeligt ved at forsvare sig

Læs mere

Rynkeby Friskoles antimobbestrategi

Rynkeby Friskoles antimobbestrategi Rynkeby Friskoles antimobbestrategi Antimobbestrategi indeholder følgende punkter: 1. Rynkeby Friskoles antimobbestrategi 2. Mål med handleplanen 3. Definition af mobning 4. Status på mobning 5. Forebyggelse

Læs mere

Principper for trivsel

Principper for trivsel Principper for trivsel Indledning Skolens opgave er at skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige og sociale indlæring. Dagligdagen på Finderuphøj Skole skal være præget af tryghed, ligeværd, anerkendelse,

Læs mere

Trivsel er, når et barn er glad for sin tilværelse i kraft af gode relationer til familie, kammerater og skole.

Trivsel er, når et barn er glad for sin tilværelse i kraft af gode relationer til familie, kammerater og skole. Antimobbestrategi for Christiansø Skole Gældende fra den Januar 2017 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Målet med vores antimobbestrategi er at sikre, at alle børnene er glade for at komme

Læs mere

Politik for håndtering af mobning og chikane. Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune

Politik for håndtering af mobning og chikane. Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune Politik for håndtering af mobning og chikane Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk

Læs mere

Forslag til Vestermarkskolens trivselspolitik

Forslag til Vestermarkskolens trivselspolitik d. 14.02 2012 Forslag til Vestermarkskolens trivselspolitik Bestyrelsens Trivselsudvalg bestående af Emil fra elevrådet, Bente fra medarbejdergruppen og Svend fra forældregruppen har arbejdet med elementer

Læs mere

ENDRUPSKOLEN. Antimobbestrategiplan FREDENSBORG KOMMUNE

ENDRUPSKOLEN. Antimobbestrategiplan FREDENSBORG KOMMUNE ENDRUPSKOLEN Antimobbestrategiplan FREDENSBORG KOMMUNE Indhold Indledning Definition på mobning Skolens politik Målsætning Evaluering Handleplan til lærere til forebyggelse af mobning Forældreindsats til

Læs mere

Emmerske Efterskoles antimobbestrategi

Emmerske Efterskoles antimobbestrategi Emmerske Efterskoles antimobbestrategi På Emmerske Efterskole arbejder vi for at: Alle har ret til et mobbefrit børne- og ungdomsliv i et trygt miljø Alle skal have en hverdag med sammenhold, fællesskab

Læs mere

Antimobbestrategi 2013

Antimobbestrategi 2013 God trivsel er en forudsætning for børns læring og udvikling På Nivå Skole arbejder vi bevidst med at skabe et godt læringsmiljø og en høj grad af trivsel. Skolen skal være et rummeligt sted hvor både

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Udarbejdet efteråret/foråret 2008/2009 og revideret i skolebestyrelsen i december 2010.

Udarbejdet efteråret/foråret 2008/2009 og revideret i skolebestyrelsen i december 2010. Antimobbepolitik på Kirkeby Skole. Udarbejdet efteråret/foråret 2008/2009 og revideret i skolebestyrelsen i december 2010. Det er ved lov besluttet at alle skoler skal have en handleplan mod mobning. På

Læs mere

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt Børn lærer bedst, når de fungerer socialt 1 Indhold 1. Indledning... p. 3 2. Trivsel, konflikt, mobning... p. 4 3. Hvad gør vi for at forebygge mobning... p. 4 4. Hvad gør vi konkret, når mobning konstateres...

Læs mere

lyngholm skolens antimobbe politik

lyngholm skolens antimobbe politik lyngholm skolens antimobbe politik Lyngholmskolen skal være et rart sted at være for at kunne være et godt sted at lære. Derfor accepteres mobning ikke. Når vi bliver bekendt med mobning, imødegår vi den

Læs mere

at minimere mobning i og udenfor skolemiljøet gennem oplysning, forebyggelse og aktiv handling.

at minimere mobning i og udenfor skolemiljøet gennem oplysning, forebyggelse og aktiv handling. - FORORD Skolebestyrelsen på Gjellerupskolen har taget initiativ til, at skolen udarbejder en mobbepolitik indeholdende mobbedefinition, målsætning og handleplaner for aktivt at modvirke mobning. Det er

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Bilag 4 Børn og unge i trivsel

Bilag 4 Børn og unge i trivsel Bilag 4 Børn og unge i trivsel Det tætte samarbejde vil give både elever, forældre, lærere og pædagoger en oplevelse af, at indskolingen fungerer som en helhed. Det vil signalere et fælles værdigrundlag,

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

Gældende fra Juni 2011

Gældende fra Juni 2011 Antimobbestrategi for Østervangskolen Gældende fra Juni 2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi ønsker at beskytte elevernes undervisningsmiljø, så vi undgår mobning og dermed fremmer en

Læs mere

Gældende fra den 26. november 2015. Hvad vil vi med vores antimobbestrategi?

Gældende fra den 26. november 2015. Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Antimobbestrategi for Frederiksværk skole Gældende fra den 26. november 2015 På Frederiksværk skole er det et fælles ansvar, at alle trives. Alle er derfor forpligtet til at bidrage til god trivsel på

Læs mere

Mobning foregår i og omkring fællesskaber både offline og online, hvor flere personer har mere eller mindre synlige og skiftende roller.

Mobning foregår i og omkring fællesskaber både offline og online, hvor flere personer har mere eller mindre synlige og skiftende roller. Antimobbestrategi Antimobbestrategi for: Mercantec Gældende fra: 01.05.2017 Formål: Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Målet med antimobbestrategien er give medarbejderne på Mercantec handlemuligheder

Læs mere

MOBNING ET FÆLLES ANSVAR

MOBNING ET FÆLLES ANSVAR MOBNING ET FÆLLES ANSVAR AT DRILLE FOR SJOV AT DRILLE FOR ALVOR I Galaksen arbejder vi med at forebygge mobning. Mobning har store konsekvenser både for de børn, der bliver mobbet og de børn, der befinder

Læs mere

Christiansfeld Skole

Christiansfeld Skole Christiansfeld Skole HVAD ER MOBNING? Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance. Konsekvensen bliver, at et barn

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

Løsning Skoles antimobbestrategi

Løsning Skoles antimobbestrategi Løsning Skoles antimobbestrategi Løsning Skoles vision er, at vi i samarbejde med forældrene vil udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan. Løsning skoles profil er INNOVATION og ENTREPRENØRSKAB,

Læs mere

Askov-Malt Skole - siger JA TAK til trivsel.

Askov-Malt Skole - siger JA TAK til trivsel. Askov-Malt Skoles Trivselspolitik. Askov-Malt Skole - siger JA TAK til trivsel. Trivselsplan og Antimobbestrategi Når vi omtaler skolen er det hele skolen og SFO, vi taler om. Målsætning: På Askov-Malt

Læs mere

Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for:

Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for: Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for: Skriv skolens navn Alle grundskoler i Danmark skal ifølge Undervisningsmiljøloven, udarbejde et værdiregelsæt for at sikre god adfærd blandt ledelse, personale og

Læs mere

Alle børn er alles ansvar

Alle børn er alles ansvar Alle børn er alles ansvar Trivselspolitik for Aars Skole Februar 2013 Gennem hele skoletiden på Aars Skole. vil vi -fremme elevernes sociale trivsel og modvirke mobning - skabe et godt gensidigt forhold

Læs mere

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole VÆRDIREGELSÆTTET BES TÅR AF: Vores vision og mål Vores værdier og deres betydning Levendegørelse af værdier Regelsæt og prioriteringer Samarbejde og rettigheder Trivsels-

Læs mere

Mobning - må vi så være fri!

Mobning - må vi så være fri! Mobning - må vi så være fri! Handlingsplan for indsats mod mobning på Nibe Skole Forord I sommeren 1999 blev der ved Nibe Skole nedsat en arbejdsgruppe, der fik til opgave at komme med forslag til initiativer

Læs mere

Antimobbestrategi Heidi Rønnov Lund. L æ d e r s t r æ d e 4, R o s k i l d e

Antimobbestrategi Heidi Rønnov Lund. L æ d e r s t r æ d e 4, R o s k i l d e Antimobbestrategi Heidi Rønnov Lund 2017-2018 L æ d e r s t r æ d e 4, 4 0 0 0 R o s k i l d e Indledning Jf. Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø - LBK nr 316 af 05/04/2017

Læs mere

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole Antimobbestrategi Skovvejens Skole 2017 FORORD Skovvejens Skole har i løbet af skoleåret 2016-17 uarbejdet denne antimobbestrategi. Skolens lærere og pædagoger har arbejdet struktureret med opgaven og

Læs mere

Gældende fra den 8. august 2016

Gældende fra den 8. august 2016 Bilag 2 Antimobbestrategi for Eltang Skole og Børnehave Gældende fra den 8. august 2016 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? I Eltang Skole og Børnehave har vi tradition for meget få tilfælde

Læs mere

VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER

VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER Sydskolen har barnet i centrum og skal være et godt sted at være. Vi arbejder aktivt med både elevernes læring og trivsel Sydskolens hverdag er præget af tillid, gensidig

Læs mere

Mobning er kendetegnet ved, at der er en uligevægt i magtforholdet mellem de involverede - det vil

Mobning er kendetegnet ved, at der er en uligevægt i magtforholdet mellem de involverede - det vil GRUNDSKOLER Trivselserklæring for: Campusskolen Udarbejdet (dato): November 2014 Hvad forstår vi ved trivsel? Ved trivsel forstår vi, at: Man er tryg og har det godt med andre elever såvel som ansatte.

Læs mere

Ungdomsskolens Værdiregelsæt og Anti-mobbestrategi

Ungdomsskolens Værdiregelsæt og Anti-mobbestrategi Uddannelse og Arbejdsmarked Falstersgade 24 8700 Horsens Telefon :76 29 15 30 ungdomsskolen@horsens.dk www.unghorsens.dk Dato: 20. juni 2017 Ungdomsskolens Værdiregelsæt og Anti-mobbestrategi Tolerance,

Læs mere

GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Sjørslev Skole. Udarbejdet (dato): Skoleåret 2010-2011. Hvad forstår vi ved trivsel?

GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Sjørslev Skole. Udarbejdet (dato): Skoleåret 2010-2011. Hvad forstår vi ved trivsel? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Sjørslev Skole Udarbejdet (dato): Skoleåret 2010-2011 Hvad forstår vi ved trivsel? Eleverne generelt glæder sig til komme til skole. Eleverne generelt er glade for at

Læs mere

Det er formålet med denne plan at fremme trivsel og modvirke mobning.

Det er formålet med denne plan at fremme trivsel og modvirke mobning. Trivselsplan Forord Det er formålet med denne plan at fremme trivsel og modvirke mobning. Ingen plan kan garantere at mobning ikke opstår. Men erfaring bl.a. fra Sverige viser, at en systematisk plan,

Læs mere

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Mobning foregår i fællesskaber og løses i fællesskaber Hvad forstår vi ved TRIVSEL? At alle på skolen oplever nærvær og anerkendelse. At alle oplever, at fællesskab

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

THISTED KOMMUNE. Trivselsplan for elever og personale ved Sennels Skole

THISTED KOMMUNE. Trivselsplan for elever og personale ved Sennels Skole THISTED KOMMUNE Trivselsplan for elever og personale ved Sennels Skole Mål: Vi vil fremme og værne om god trivsel i klassen og på skolen Vi vil forebygge dårlig trivsel blandt skolens elever og personale

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

Når det enkelte barn udvikler sig så det trives i fagligt og sociale sammenhænge Når det enkelte barns selvværd fremmes

Når det enkelte barn udvikler sig så det trives i fagligt og sociale sammenhænge Når det enkelte barns selvværd fremmes Antimobbestrategi for Herskindskolen Gældende fra den 24. marts 2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil sikre at alle børn trives og føler sig godt tilpas på skolen BEGREBER Hvad forstår

Læs mere

Vi ønsker, at Frederik Barfods Skole skal være et trygt og udviklende sted at være.

Vi ønsker, at Frederik Barfods Skole skal være et trygt og udviklende sted at være. Trivselsfolder Vi ønsker, at Frederik Barfods Skole skal være et trygt og udviklende sted at være. Fællesskabet og den enkeltes trivsel er afhængig af hinanden for at skabe et optimalt læringsmiljø. Det

Læs mere

Antimobbestrategi for Nærum Skole. Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning.

Antimobbestrategi for Nærum Skole. Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning. Antimobbestrategi for Nærum Skole Gældende fra den 01-10-2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning. BEGREBER

Læs mere

Tårnborg Skole. Antimobbestrategi for. Gældende fra den Side 1 af 6

Tårnborg Skole. Antimobbestrategi for. Gældende fra den Side 1 af 6 Antimobbestrategi for Tårnborg Skole Gældende fra den 01.01.10 Side 1 af 6 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Skabe gode betingelser for læring, leg og udvikling. Skabe tryghed i dagligdagen

Læs mere

Trivsel på Vissenbjerg skole

Trivsel på Vissenbjerg skole 2009 Trivsel på Vissenbjerg skole En handleplan mod mobning Assens kommune 1. Skolens strategi 1. Vi har fokus på trivsel og vil ikke acceptere mobning på vores skole 2. Vi vil forebyggende og med tidlig

Læs mere

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen Mobbehandlingsplan for Langebjergskolen Indledning: På Langebjergskolen arbejder vi kontinuerligt på at skabe det bedst mulige undervisningsmiljø og det bedst mulige sociale miljø. Dette er efter vores

Læs mere

MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI

MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI Øhavsskolen Sammen om trivsel for alle børn på Øhavsskolen antimobbestrategi MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI Målet er at understøtte alle elevers trivsel og udvikling og dermed minimere mobning herunder

Læs mere

Gældende fra den Hvad vil vi med vores antimobbestrategi?

Gældende fra den Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Antimobbestrategi for Boldesager Skole Gældende fra den 01.08.2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil have fokus på elevernes trivsel og på den forebyggende indsats mod mobning. Hvis

Læs mere

Gældende fra den 1. februar 2010 revideret august 2012. Vi ønsker at Møllevangskolen er en skole, hvor børnene møder både omsorg og udfordring.

Gældende fra den 1. februar 2010 revideret august 2012. Vi ønsker at Møllevangskolen er en skole, hvor børnene møder både omsorg og udfordring. Antimobbestrategi for Møllevangskolen Gældende fra den 1. februar 2010 revideret august 2012 Formål Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi ønsker at Møllevangskolen er en skole, hvor børnene møder

Læs mere

Antimobbestrategi for Kongevejens Skole. Gældende fra Januar 2013

Antimobbestrategi for Kongevejens Skole. Gældende fra Januar 2013 KONGEVEJENS SKOLE Antimobbestrategi for Kongevejens Skole Gældende fra Januar 2013 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil sikre et trygt undervisningsmiljø, hvor børn og unge trives og

Læs mere

Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for:

Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for: Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for: Skriv skolens navn Denne skabelon er et strategisk, pædagogisk værktøj, som hjælper med at udarbejde skolens værdiregelsæt og antimobbetrategi, og styrker det daglige

Læs mere

Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for:

Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for: Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for: Skriv uddannelsesinstitutionens navn: Denne skabelon er et strategisk, pædagogisk værktøj, som hjælper med at udarbejde uddannelsesinstitutionens værdiregelsæt og

Læs mere

Nordvangskolens. Mobbepolitik. Skoleåret 06/07

Nordvangskolens. Mobbepolitik. Skoleåret 06/07 Nordvangskolens Mobbepolitik Skoleåret 06/07 Skolebestyrelsen Det er Nordvangskolens politik og målsætning, at ingen på skolen må udsættes for mobning, og at alt tilløb til krænkelse aktivt bekæmpes. Vi

Læs mere

Skolens medarbejdere og forældregruppen er vigtige parter i bestræbelser på både at undgå mobning, og hvordan vi løser situationer med mobning

Skolens medarbejdere og forældregruppen er vigtige parter i bestræbelser på både at undgå mobning, og hvordan vi løser situationer med mobning Antimobbestrategi for Holme Skole Gældende fra den Oktober 2010 - oktober 2011 Formål Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi ønsker, at Holme Skole skal være skolen, hvor alle elever møder tryghed

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

Indledning: Motivation for et værdiregelsæt

Indledning: Motivation for et værdiregelsæt Indledning: Formelt set er kravet om, at alle folkeskoler skal udarbejde et værdiregelsæt hjemlet i Undervisningsministeriets Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. Ifølge bekendtgørelsen

Læs mere

M O B B E P O L I T I K

M O B B E P O L I T I K PIXI udgave Alle børn har ret til god trivsel s mobbepolitik Dette er en PIXI udgave af Espergærdes Skoles mobbepolitik. På skolens hjemmeside findes den samlede mobbepolitik Mobbepolitikken tager afsæt

Læs mere

Antimobbestrategi for Spurvelundskolen gældende fra den1. oktober 2013

Antimobbestrategi for Spurvelundskolen gældende fra den1. oktober 2013 Spurvelundskolen Spurvelundsvej 16-5270 Odense N Tlf. 63 75 27 00 spurvelundskolen.buf@odense.dk EAN: 5798006606832 Antimobbestrategi for Spurvelundskolen gældende fra den1. oktober 2013 FORMÅL Hvad vil

Læs mere

Trivselsstrategi for Voldby Børneby. Gældende for 2012

Trivselsstrategi for Voldby Børneby. Gældende for 2012 Trivselsstrategi for Voldby Børneby Gældende for 2012 FORMÅL Hvad vil børn, ansatte og forældre med vores trivselsstrategi? Voldby Børneby har et fælles værdigrundlag, hvor vi møder hinanden med glæde,

Læs mere

Antimobbestrategi for THOMASSKOLEN

Antimobbestrategi for THOMASSKOLEN Antimobbestrategi for THOMASSKOLEN Revideret 2011/12 Udgivet efteråret 2012 Hvorfor beskæftige sig med mobning? Mobning er ødelæggende for børns livsglæde, selvværd og sundhed. Børn, der mobbes, mistrives

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Samværsregler på Amager Fælled skole

Samværsregler på Amager Fælled skole Samværsregler på Amager Fælled skole Skolens samværsregler er udarbejdet af elever og personaler og fremlagt for Skolebestyrelsen. De vil årligt bliver gennemgået og revideret, hvis det viser sig nødvendigt.

Læs mere

Trivselspolitik Sankt Annæ Skole

Trivselspolitik Sankt Annæ Skole Trivselspolitik Sankt Annæ Skole På Sankt Annæ skole sætter vi elevernes trivsel og personlige udvikling meget højt. Undersøgelser viser, at børns indlæringsevne og evne til social læring øges, hvis de

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

Bryndum Skoles antimobbestrategi

Bryndum Skoles antimobbestrategi Bryndum Skoles antimobbestrategi God trivsel er en forudsætning for børns læring og udvikling Skolens overordnede mobbepolitik er klar: Vi vil overhovedet ikke tolerere mobning på Bryndum Skole Bryndum

Læs mere

Trivselspolitik på Frederikssund private Realskole.

Trivselspolitik på Frederikssund private Realskole. Trivselspolitik på Frederikssund private Realskole. Indledning begrundelse og formål. Definition af mobning mobning eller drilleri. Hvordan opdager man mobning. Trivselsfremmende tiltag. Beredskab og handlemuligheder

Læs mere

Trivselsplan for landsbyordningen Grindsted skole

Trivselsplan for landsbyordningen Grindsted skole Trivselsplan for landsbyordningen Grindsted skole Trivsel fremmes gennem ord og handling. I vores målsætning for Grindsted skole skriver vi: Det er målet, at skabe en samværskultur, der er kendetegnet

Læs mere

GRUNDSKOLER. Ved mobning sker sådan noget gentagne gange, og det er vanskeligt for den, der bliver udsat for det, at forsvare sig.

GRUNDSKOLER. Ved mobning sker sådan noget gentagne gange, og det er vanskeligt for den, der bliver udsat for det, at forsvare sig. GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Møllevangskolen Udarbejdet (dato): januar 2007 Hvad forstår vi ved trivsel? Vi ønsker, at Møllevangskolen er et rigtig rart og lærerigt sted at være. Vi ønsker at alle

Læs mere

Antimobbestrategi for Spangsbjergskolen

Antimobbestrategi for Spangsbjergskolen Antimobbestrategi for Spangsbjergskolen Gældende fra den 15. august 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi ønsker en skole med trivsel, positive relationer, faglighed og god adfærd, hvor

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

TIKØB SKOLE MOBBEPOLITIK

TIKØB SKOLE MOBBEPOLITIK TIKØB SKOLE MOBBEPOLITIK HELSINGØR KOMMUNE VI ARBEJDER AKTIVT PÅ, AT TIKØB SKOLE ER EN SKOLE HVOR ALLE TRIVES VI ARBEJDER AKTIVT FOR EN MOBBEFRI SKOLE. ALLE BØRN HAR RET TIL GOD TRIVSEL TIKØB SKOLES MOBBEPOLITK

Læs mere

Trivselsstrategi for Dalgasskolen og Blåhøj Skole

Trivselsstrategi for Dalgasskolen og Blåhøj Skole Trivselsstrategi for Dalgasskolen og Blåhøj Skole Gældende fra den 01.08.2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselsstrategi? Vi vil gøre en aktiv indsats for At alle børn oplever trivsel. At børnene støttes

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

At elever og ansatte er glad for deres hverdag på skolen og at man passer på hinanden At man føler sig værdsat og respekteret

At elever og ansatte er glad for deres hverdag på skolen og at man passer på hinanden At man føler sig værdsat og respekteret Antimobbestrategi for Pilehaveskolen Gældende fra den Januar 2016 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? At arbejde for en mobbefri skole. At alle elever, forældre og personale gør en indsats

Læs mere

Ballum Skole. Mobbe- og samværspolitik

Ballum Skole. Mobbe- og samværspolitik Ballum Skole Mobbe- og samværspolitik Ballum Skoles mobbe- og samværspolitik videreudvikles og revideres løbende. Det vil sige en overordnet forpligtende aftale, der afklarer forventninger og handlemuligheder.

Læs mere

Antimobbestrategi for Kirkeskolen

Antimobbestrategi for Kirkeskolen Antimobbestrategi for Kirkeskolen Gældende fra den 1. februar 2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? - Vort fælles mål er at skabe en skole, hvor vi alle trives og er trygge - På Kirkeskolen

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

1.udgave 2009 Indholdsfortegnelse. Indledning...3 Hvad forstår vi ved mobning...3 Signaler ved mobning...4

1.udgave 2009 Indholdsfortegnelse. Indledning...3 Hvad forstår vi ved mobning...3 Signaler ved mobning...4 1.udgave 2009 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hvad forstår vi ved mobning...3 Signaler ved mobning...4 1 Handling når der opleves mobning...4 Handleplan til lærere og pædagoger til forebyggelse af mobning...5

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen

Mobning på arbejdspladsen Kort og godt om Mobning på arbejdspladsen Få viden om mobning og inspiration til en handlingsplan www.arbejdsmiljoviden.dk/mobning Hvad er mobning på arbejdspladsen? Det er mobning, når en eller flere

Læs mere