OPFORDRING TIL TILBUD PÅ VVM-redegørelse For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandkraftværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPFORDRING TIL TILBUD PÅ VVM-redegørelse For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandkraftværk"

Transkript

1 OPFORDRING TIL TILBUD PÅ VVM-redegørelse For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandkraftværk april 2015

2 Nuuk, 30. april Generelt Nukissiorfiit opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på følgende anskaffelse; Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandkraftværk Redegørelse af Vurdering af Virkning på Miljø (VVM redegørelse). I det følgende redegøres for en række oplysninger til brug for afgivelse af tilbud, herunder de krav, som Nukissiorfiit stiller til tilbuddets form, anskaffelsen og til Tilbudsgiver. 2. Ordregivende myndighed Nukissiorfiit Postboks Nuuk Grønland Den ordregivende myndighed er i det følgende benævnt Ordregiver. Kontaktperson hos Ordregiver: Ole Ziemer 3. Baggrund og formål Allerede i 2003 i forbindelse med opførelse af Qorlortorsuaq vandkraftværk blev det overvejet at øge kapaciteten af værket, da kapaciteten allerede dengang var utilstrækkelig til at dække behovet for varme i Qaqortoq. Denne mulighed blev fravalgt i første omgang men arbejdet med en øget vandtilførsel til reservoiret blev genoptaget i

3 I dispositionsforslaget arbejdes der med et anlæg til overførelse af vand gennem en tunnel fra Qooroq Kangilleq til Qorlortorsuaqreservoiret. Qooroq Kangilleq er en elv der afvander gletsjeren Sermeq Kangilleq. Herved kan der tilføres Qorlortorsuaqreservoiret tilstrækkeligt vand til at dække behovet for varme i Qaqortoq og Narsaq, på sigt er der mulighed at drive en 3. turbine. Denne er der i forvejen forberedt plads til at installere på Qorlortorsuaq Vandkraftværk. Tunnelen vil blive ca. 2 km lang og for at vandet kan overføres til Qorlortorsuup Tasia gennem tunnelen, er det nødvendigt at opføre en ca. 200 m lang dæmning i dalen Qooroq Kangilleq. Det er planlagt at etablere en ventil til at kontrollere vandmængden tilført Qorlortorsuaqreservoiret. Afstrømningen i Qorlortorsuaq vandsystemet forøges med ca. 200 hm3/år, hvilket svarer til ca. 60 % af afstrømningen fra Qooroq Kangilleq. Den samlede afstrømning i Qorlortorsuaq vandsystemet forøges til ca. 335 hm3/år, hvilket altså er mere end en fordobling. I forbindelse med forberedelsesarbejdet er der udarbejdet diverse rapporter, som skal anvendes ved udarbejdelsen. Det skriftlige materiale kan rekvireres hos Nukissiorfiit: Qorlortorsuaq Vandkraftværk Dispositionsforslag for udbygning Niras Greenland & Ingeniørfirmaet PA Pedersen, nov Terms of References for VVM, Niras Greenland, dec Godkendelse af endelige ToR med bemærkninger, Dep. f. Natur og Miljø, feb 2015 Samfundsøkonomisk konsekvensvurdering,cowi, dec Listen fra Kommune Kujalleq om berørte fårholdersteder, april 2015 Med udgangspunkt i ovenstående samt evt. yderligere talmateriale ønsker Nukissiorfiit en VVMredegørelse og bistand i processen hele vejen til godkendelse af redegørelsen i Naalakkersuisut. 4. Kravspecifikation VVM-redegørelsen skal indeholde de i Terms of Reference beskrevne tiltag og forholde sig til de bemærkninger der er opført i godkendelsen. Der skal også tages særlig højde for de af kommunen anførte fårholder som der skal holdes informationsmøder med i forbindelse med feltarbejdet. Disse møder må påregnes med at skulle afholdes på grønlandsk eller med tolk. Der ønskes en separat beskrivelse hvordan disse møder planlægges. Tilbuddet omfatter hele godkendelsesprocessen inkl. myndighedshåndtering indtil godkendelsen af VVM redegørelsen i Naalakkersuisut. Der skal i denne forbindelse indregnes tid til oversættelsen 3

4 af VVM-redegørelsen til grønlandsk, sagsbehandlingstid i selvstyret, 8 ugers offentlig høring og muligt efterbehandling efter høringsperioden. Godkendelsen af VVM-høringen skal være afsluttet senest 31. jan Tilbudsgiveren må selv stå for tilrettelæggelse af en sikker tidsplan i koordination med relevante myndigheder. Der gives tilbud efter fast pris for VVM redegørelsen og myndighedsbehandlingen samt en option forseparate tilbud for mødeafholdelse med fårholderne samt oversættelsen af VVM-redgørelsen (3 priser i alt). Der kan gives dekort. Tilbudsgiver har pligt til at kontrollere, at det nævnte materiale er modtaget i sin helhed. 5. Procedure 5.1. Spørgsmål For alle henvendelser omkring kontraktens genstand, herunder spørgsmål til nærværende materiale i sin helhed, gælder, at henvendelse skal ske pr. mail til Sidste frist for henvendelser er 11. maj 2015 kl.12 vestgrønlandsk tid. Henvendelser vil blive besvaret skriftligt, og såvel henvendelser som svar vil i anonymiseret form blive sendt til alle potentielle tilbudsgivere pr. løbende, dog senest fredag 15. maj 2015 kl. 12 vestgrønlandsk tid Afgivelse af tilbud Formkrav Tilbudsgiver skal afgive tilbud skriftligt. Tilbud skal fremsendes pr. mail adresseret til Ordregiver, att.: Tilbudsfrist Tilbud skal være Ordregiver i hænde senest: 4

5 Den 22. maj 2015 kl.12. Vestgrønlands tid Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i indtil 14 dage regnet fra tilbudsfristen. Tilbud der modtages efter tilbudsfristens udløb vil blive forkastet Tilbudsgivers omkostning Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud, eller for udarbejdelse af tilbudsmateriale. Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med afgivelse af tilbud og eventuel efterfølgende kontrakts indgåelse er således Ordregiver uvedkommende. Tilbuddet med tilhørende bilag vil efter tilbudsprocessens afslutning ikke blive returneret til Tilbudsgiver Alternative tilbud Der kan ikke afgives alternative bud Åbning af tilbud Ordregiver foretager åbning af alle indkomne tilbud. Der vil for Tilbudsgiver ikke være adgang til at overvære åbningen af de indkomne tilbud Tildelingskriterium Det anvendte tildelingskriterium ved Ordregivers tildeling af ordren er: Det økonomisk mest fordelagtige tilbud Indkomne tilbud vil blive vurderet ud fra økonomisk mest fordelagtige løsning for Nukissiorfiit, med følgende delkriterier: 1. Løsning af opgaven 2. Projektorganisation 3. Økonomi 5

6 Parametrene vil blive tillagt følgende vægt: Løsning af opgaven 30 % Beskrivelse af opgavens udførelse, herunder beskrivelse af hvorledes tilbudsgiver agter at kvalitetssikre og dokumentere den udførte konsulentopgave. Det anbefales at tilbudsgiver vedlægger et udkast til en samarbejdskontrakt, da denne vil indgå i vurderingen. Særligt ønskes en beskrivelse af hvorledes samarbejde med Nukissiorfiit, samt relevante grønlandske myndigheder, påtænkes gennemført. Referencer fra tidligere samarbejde med grønlandske myndigheder, i forbindelse med miljøprojekter vil blive vurderet som en del af opgaveløsningen. Projektorganisation: 20 % Tilbudsgiver opfordres til at fremsende beskrivelse af Projektorganisationen samt en beskrivelse af hvilke personer, der tilknyttes opgaven. Tilbudsgiver opfordres til at fremlægge CV for de pågældende personer. Tilbudsgiver opfordres til at sende en uddybende redegørelse for de personer, der tilknyttes opgaven, med erfaring fra lignende opgaver, herunder opgaver med tilsvarende virksomhedskultur. Tilbusgiveren opfordres til at fremsende evt. certificeringen eller relevante efteruddannelser af medarbejdere. Økonomi Tilbudsgiver skal vedlægge, som bilag, egen tilbudsliste. Tilbudslisten skal indeholde en position med fast pris som skal indeholde alle leverandørens omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelsen, og eventuelt supplerende ydelser. Nukissiorfiit refunderer således hverken rejse- eller opholdsudgifter. Der betales ikke noget beløb til tilbudsgiver udover den tilbudte sum. 50 % 6

7 Udover den faste pris skal tilbudsgiver tilbudsliste indeholde en oversigt vedrørende timepriser for forskelige typer af medarbejdere. Disse timepriser anvendes ved yderligere rekvirerede konsulentopgaver i forbindelse med opgaven. Ved sammenligning af prisen mellem de forskellige tilbudsgivere, vil den faste pris pr. fase udgøre 90 % af vurderingsgrundlaget og de ekstra anførte timesatser 10 % Specifikke krav Tilbudsgiver skal kunne fremvise referencer fra lignende projekter udført i Grønland, det bemærkes at projekter udfærdiget forinden vedtagelse af nuværende VVM-lovgivning, kan tjene som reference materiale Forhandling/ annullation Ordregiver forbeholder sig retten til at indlede forhandlinger med Tilbudsgiver forud for Ordregivers endelige tildeling af ordren. Ordregiver forbeholder sig retten til at forhandle med Tilbudsgiver om følgende forhold; Pris Kontraktvilkår Ordregiver forbeholder sig ret til at forkaste samtlige bud Tidsplan Tilbudsprocessen afvikles efter nedenstående tidsplan: Aktivitet Dato og tidspunkt (vestgrønlandsk tid) Opfordring til tilbud torsdag den 30. april 2015 Frist for modtagelse af spørgsmål mandag den 11. maj 2015 kl.12 Frist for offentliggørelse af spørgsmål og svar fredag den 15. maj 2015 kl.12 Tilbudsfrist fredag den 22. maj 2015 kl.12 Åbning af tilbud fredag den 22. maj 2015 kl. 15 Underretning om tildeling tirsdag den 26. maj kl 12 Kontraktindgåelse (tentativ) Fredag den 29. maj 2015 kl. 12 Færdig godkendt VVM redegørelse Søndag den 31. januar

8 5.8. Tavshedspligt Tilbudsgiver og Tilbudsgivers personale skal iagttage ubetinget tavshed overfor uvedkommende med hensyn til oplysninger og forhold omkring Nukissiorfiit, som parterne måtte blive bekendt med i forbindelse tilbudsprocessen og en eventuel efterfølgende indgåelse af kontrakt. 8