Specialpædagogiske tilbud til børn på 0-6 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialpædagogiske tilbud til børn på 0-6 år"

Transkript

1 Specialpædagogiske tilbud til børn på 0-6 år

2 Specialpædagogiske tilbud til børn med særlige behov på Børneområdet 0-6 år Den specialpædagogiske indsats for børn i alderen 0 6 år i vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner består af forskellige tilbud. Pædagogiske rådgiver som har til opgave, at yde medarbejdere i daginstitutioner faglig vejledning og pædagogiske redskaber i forhold til børn med særlige behov. Der arbejdes med observationer og videoanalyser. Støttepædagoger og puljetimer som tildeles det enkelte barn i en tidsbegrænset periode. Målet er at arbejde målrettet på at styrke barnets kompetencer, så det integreres bedst mulig i børnegruppen og senere i skoleforløbet. Specialgrupper i tilknytning til almindelige vuggestuer og børnehaver, som har en mindre enhed målrettet til børn med behov for en specialpædagogisk foranstaltning i forhold til forskellige problematikker. Børnegruppen er typisk på 6 8 børn og tilknyttet 3 4 specialpædagoger, som tilrettelægger en pædagogisk indsats. Formålet med specialgrupper i tilknytning til en almindelig institution, er at barnet deltager i de aktiviteter der er relevante for det enkelte barn i den store gruppe, men at barnet også får mulighed for mindre rammer og færre børn i hverdagen. De ovenstående tilbud er omfattet Dagtilbudsloven. Specialbørnehaven Mælkebøtten/Solsikken er en børnehave for børn med vidtgående psykiske og fysiske handicap. Børnene har som hovedregel en betydelig og varig nedsat funktionsevne og har derfor særlig behov for støtte, behandling m.v., som ikke kan dækkes i et almindeligt dagtilbud. Børn til Mælkebøtten/Solsikken vil altid være tilknyttet Handicaprådgivingen. Der kan tilbydes taxaordning mellem hjem og børnehave. Specialbørnehaven er omfattet Lov om social service.

3 Pædagogiske rådgivere Enkelte børn har behov for en udvidet pædagogisk støtte for at sikre barnets udvikling og trivsel. Opstår der bekymring i forhold til et barns trivsel kan pædagogen i samarbejde med barnets forældre eller værge ansøge om et forløb med en pædagogisk rådgiver. Ansøgning sker ved at institutionspersonalet retter henvendelse til forvaltningens specialpædagogiske konsulent. I Børne- og Uddannelsesforvaltningen er der ansat tre pædagogiske rådgivere, som har til opgave at rådgive pædagoger i Kommunens daginstitutioner i forhold til børn med specielle behov. Alle daginstitutioner i Kolding Kommune har mulighed for at søge hjælp hos de pædagogiske rådgivere, som indleder forløbet med at mødes med barnets forældre og institutionens pædagoger. Herefter vil den pædagogiske rådgiver selv observere det pågældende barn 3-4 dage for at få skabt et helhedsindtryk af barnet. Ud fra dette vurderer rådgiveren hvilke metoder, der kan støtte barnet i dets videre udvikling. I de efterfølgende 1-2 uger vil den pædagogiske rådgiver fungere som guide for pædagogen, hvor både barnet og pædagogen følges tæt, og forløbet afsluttes med møder, hvor resultatet fremlægges for forældre og pædagoger. Endelig udarbejdes en rapport med vejledninger og anbefalinger, og målet er, at pædagogerne får flere redskaber til at sikre det enkelte barns videre udvikling og trivsel, så barnet får en bedre hverdag. Målet med indsatsen er at personalet klædes på til at rumme barnet uden at iværksætte yderligere foranstaltninger. De pædagogiske rådgivere arbejder ud fra Daniel Sterns teori om, at barnet udvikler sig i samspil med dets omgivelser. Desuden tager de udgangspunkt i en anerkendende tilgang og neuro-pædagogikken. De er uddannede MarteMeo-terapeuter, hvilket indebærer, at der også vil blive brugt videooptagelser af samspillet mellem pædagog og barn. Videoen vil blive gennemgået med pædagogerne med fokus på det, der virker. Støttepædagoger Personalet i daginstitutioner kan 2 gange årligt ansøge om timer til børn med særlige behov. Efter at ansøgningerne er blevet vurderet i et visitationsudvalg, bestående af en psykolog, en talepædagog, en fysioterapeut og en pædagogisk konsulent, tildeles støttepædagogtimer eller puljetimer til de børn, som skønnes at have et særligt behov for specialpædagogisk hjælp. Der er på Børneområdet ansat ca. 20 støttepædagoger, som typisk arbejder i 2 institutioner og varetager mellem 2 4 børn indenfor deres arbejdsområde. Støttepædagogerne arbejder både individuelt med det enkelte barn, men også i et tæt samarbejde med det øvrige personale, så barnet inkluderes bedst muligt i institutionen og får gode relationer med de øvrige børn og voksne. Eva Balleby er én af støttepædagogerne og hun er tilknyttet 2 børn i 2 forskellige institutioner. Jeg er ansat på 30 timer og har 15 timer til hvert barn, det betyder, at jeg er sammen med dem hver anden dag. Alt efter børnenes behov kan vi skifte mellem 2 institutioner på samme dag, eksempelvis ved at arbejde med et barn om formiddagen og et andet om eftermiddag. Eva Balleby fortæller, at en vigtig del af støttepædagogens arbejde er at få barnet inddraget i det sociale fællesskab med de øvrige børn i institutionen. Også fordi hun kun er sammen med barnet hveranden dag Støttepædagogerne arbejder tæt sammen med såvel forældre som institutionens personale, og derudover er der også et betydeligt samarbejde med fysioterapeuter, talepædagoger og psykologer fra PPR.

4 Specialgruppen Spirerne Børnehaven er i et plan og beliggende i et stort, grønt og kuperet område op til Kobbelskoven og fodboldbanerne, og med Lyshøjskolen og Kolding Fjord som nære naboer. Herudover har vi blandt andet dyrehold med geder, kaniner og høns. Børnehaven er normeret til 100 børn med faste aldersblandede grupper for 3-6 årige, samt vores specialgruppe, Spirerne, som har hjemme i en afdeling for sig sammen med en almindelig børnehavegruppe, og som Spiregruppen er delvist integreret med i dagligdagen. Vi har en aktiv og interesseret forældregruppe, som er med til at sætte sit præg på institutionen med deltagelse i vores møder og arrangementer. De hjælper os med at passe dyrene i weekenderne og med vedligeholdelse af legepladsen. Målgruppe Børn som har behov for særlig støtte i deres vanskeligheder med sprog, tale, kommunikation og /eller motorik. Spiregruppen er normeret til 8 børn i alderen 3-7 år. Nogle af børnene vil efter børnehaven fortsætte på specialskole og andre i almindelig folkeskole. Åbningstider Spiregruppen har åbent mandag - fredag kl ligesom resten af børnehaven, og er feriesammenlagt med 2 andre institutioner 3 uger årligt. Dagsrytme Vi tilstræber at børnene i Spiregruppen har en overskuelig og forudsigelig hverdag med en fast læringsorienteret struktur om formiddagen og er integreret med afdelingens anden børnehavegruppe resten af dagen Modtagelse af børn med tilbud om morgenmåltid i fællesrummet Børnene samles på deres faste stuer med leg og aktiviteter mens de sidste børn ankommer Samling stuevis med fælles frugt og samtale om dagens aktiviteter Planlagte voksenstyrede aktiviteter med motorisk, sprogligt og begrebsmæssigt indhold samt udflugter og periodevise temaforløb Samling med samtale og aktivitet samt borddækning Fælles frokost med madpakker Leg og aktiviteter udendørs og enkelte gange indendørs sammen med integrationsgruppen Samling omkring eftermiddagsmåltidet Leg og aktiviteter sammen med integrationsgruppen Alle samles i børnehavens fællesrum til hygge og afhentning af forældrene Børnehaven lukker.

5 Spiregruppen har en fast ugentlig udflugtsdag, som kan være alene eller sammen med nogle af børnene fra integrationsgruppen, og nogle af børnene er tilmeldt Musikalsk Legestue under Musikskolen mandag formiddag. Tværfagligt samarbejde Vi har et løbende samarbejde med pædagogisk konsulent, talepædagog, fysioterapeut, psykolog, småbørnskonsulenter, børnepsykiatere, sagsbehandlere og specialskoler, og skaber herigennem kontinuitet og systematik i vores specialpædagogiske arbejde med børnene. Forældresamarbejde Vi lægger vægt på et åbent og inddragende forældresamarbejde i forsøget på at sikre børnene de bedste udviklingsmuligheder,- herunder. Opstartsmøde inden barnets start med relevante fagspecialister. Udvidet forældresamarbejde med erfaringsudveksling og råd og vejledning til pædagogiske metoder, opdragelse og hjælpeforanstaltninger. Kontaktbøger. Årlige statusmøder. Årlig fællesspisning for forældre og specialpædagoger med erfaringsudveksling. Støtte til at finde ligeværdige legekammerater i fritiden. Særlige pædagogiske metoder Overordnet lægger vi vægt på overskuelighed og forudsigelighed med en fast struktureret dags- og ugeplan. Motorisk træning Individuelt. I grupper. I motorikrummet. På udflugter. Konsulentbistand ved fysioterapeut. Sproglig/kommunikativ træning Tegn til tale. Billedkommunikation Mundmotorisk træning. Sang, rim og remser. Ro til samtale/udflugter. Konsulentbistand ved talepædagog. Sociale kompetencer: Styrke selvværdsfølelse. Understøtte legerelationer / venskaber. Opbygge fællesskabsfølelse. Øve konfliktløsning. Fysiske rammer: Eget grupperum. Motorikrum. Møde - og træningslokale. Køkken fælles m/integrationsgruppen.. Brug af hinandens lokaler, redskaber og materialer. Fællesrummet. Fælles legeplads. Integration: Tilknytning til integrationsgruppe på ca. 16 børn med "To-vejs-integration". Udvide muligheden for lege/venskabsrelationer. Udvikling af tolerance, respekt og rummelighed. Finde inspiration og rollemodeller i de andre børn. Fælles temadage, udflugter, fødselsdage og traditioner. Tæt samarbejde med integrationsgruppens personale. Herudover udarbejder vi en årlig statusrapport med udviklingsbeskrivelser og mål- og handlingsplan fremover.

6 Pindsvinegruppen Børnehaven Junghansvej er en 50 børns børnehave, heraf 6 specialpladser (Pindsvinegruppen). Institutionen er gammel, oprindelig oprettet i 1960 som en af landets første byggelegepladser. I 1965 omdannet til fritidshjem. Institutionen er senest renoveret i 1995 og 2002, og er indrettet til kørestolsbrugere. Stedet har en gammel kultur og traditioner, der er kendt i kvarteret. Huset er opført i gamle pavilloner, med en traditionel rumopdeling. Legepladsen, består af et hjørne med bålplads og bålhytte. Et område med naturgrund, et område med legehus og sandkasse. Et område med gynger klatreborg, tarzanbane og fliser til mooncar-kørsel, en fodboldbane/sportsplæne, fliseområde til hoppe- og sjippelege. En gårdhave til blomster, frugttræer, stilleleg, sandkasse. Børnene er opdelt i 3 grupper. Her er Pindsvinegruppen den ene. Huset fungere som funktionsopdelt med forskellige aktiviteter og leg i de forskellige rum. Pinsvinegruppen arbejder dog lidt anderledes. Gruppen består af 6 børn og 3 pædagoger. Gruppen har deres primære grupperum/stue, og mulighed for at benytte andre rum i tilknytning til deres grupperum. Børnene spiser i egen gruppe, og de fleste aktiviteter forgår sammen med egne pædagoger og med egen børnegruppe. I den udstrækning det enkelte barn profitere af det, deltager barnet i institutionens aktiviteter/udflugter/projekter altid sammen med en pædagog fra Pinsdsvinegruppen. Målgruppe Børnene, der er visiteret til institutionen, har typisk koncentrations- og opmærksomhedsproblemer. Åbningstider Institutionen åbner dagligt 6.30 og lukker mandag -torsdag 16.45, fredag lukkes Der er personale fra specialgruppen tilstede i tidsrummet Dagsrytme børnene møder ind. Kommer børnene før pindsvinepædagogen, modtages barnet af institutionens øvrige pædagoger. kl er der på stuen samling/rundkreds med, aktiviteter sange og historier, der er præget af gentagelser. Børnene har deres faste pladser, og der spises også frugt. Formiddagen Der er forskellige aktiviteter tilrettelagt efter det enkelte barns ressourcer og behov. Frokost Madpakker spises i grupperummet, hvor barnet har sin faste plads ved bordet. Efter forkost har vi et tidsrum hvor vi hører afslappende/beroligende

7 musik, hvor formålet er at få barnet i fysisk ro, og hvor det får slappet af. De børn, der ønsker det, kan få trykmassage, eller bliver kløet på ryggen, eller ligende. Hvad barnet nu har brug for for at falde til ro. Udendørs I løbet af dagen er vi altid udenfor, enten på vores store fælles legeplads, eller på tur. Efter frokost vil vi ofte være på legepladsen sammen med institutionens andre børn, i sommerhalvåret i længere tid end ellers. Dog vil det være i det omfang det eneklte barn magter det. Lukketid Efter kl er Pindsvinegruppens børn sammen med de andre børn, og det er institutions øvrige personale der tager sig af børnene. Særlige pædagoiske metoder Vi kan tilbyde en lille gruppe hvor dagligdagen er præget af forudsigelighed, struktur og mange gentagelser. Barnet er omgivet af nærværende og tydelige pædagoger. En dagligdag, hvor vi tager udgangspunkt i det enkelte barns behov og ressourcer, under konstant hensynstagen til barnets vanskeligheder. Vi udarbejder løbende handleplaner for det enkelte barn, for at sikre barnet er i konstant udvikling Nøgleord for gruppen Nærvær, omsorg, tryghed, struktur, forudsigeligehed, genkendelighed, guidning, rummelighed, succesoplevelser. Tværfagligt samarbejde Når familien har sagt ja tak til pladsen afholdes et opstartmøde mellem familie og institution og hvor relevante parter (talepædagog, fyssioterapeut, psykolog, pædagog fra tidligere institution) inviteres, så vi i fælleskab finder ud af, hvad det er for et barn vi modtager, og hvad barnet har behov for fra os. Årligt afholdes desuden et statusmøde, hvor ovenstående også inviteres. Forældresamarbejde Børnene har deres egen primære pædagog, som har kontakten til forældrene. Udover diverse møder, har hvert barn en dagbog som personale og forældre kan kommunikere igennem. Forældrene er atltid velkomne til at kontakte os, lave aftaler for besøg, eller deltage i hverdagen.

8 Specialgruppen på Brændkjærgård Vi er en børnehave til 46 børn, hvoraf de 6 hører til i "Minibjørnebanden" som er vores specialgruppe for børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autisme). Vi lægger vægt på, at børnene og forældrene får et godt tilhørsforhold til gruppen. Vi prioriterer leg og samvær højere end beskæftigelse og arbejder på at give børnene selvværd via medbestemmelse omkring egne aktiviteter. Vi ønsker at styrke børnenes fysik og bruger derfor legepladsen og omgivelserne meget. Ugentlig udedag: børnene går tur hver uge. Dagens aktiviteter er skema - og tilrettelagt for det enkelte barn. I specialgruppen arbejdes der med individuelle handleplander, der sikrer at børnene udfordres på den for den enkelte mest hensigtsmæssige måde. Det, der adskiller en specialgruppe fra en almindelig børnehavegruppe er: En lille enhed med ro, struktur, forudsigelighed og specialpædagogik, som er tilrettelagt på det enkelte barns præmisser. Til gruppen er tilknyttet 3 specialpædagoger. Målgruppe: Børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autisme). Åbningstider: Dagsrytme: Institutionen åbner kl Der er mulighed for at spise morgenmad i institutionen, hvis barnet er der før kl

9 Vi er ofte ude af huset i små grupper. Efter frokost er børnene ofte sammen med institutionens øvrige børn på legepladsen. Institutionen lukker kl Tværfagligt samarbejde: Der samarbejdes med psykolog, talepædagog og fysioterapeut. I forbindelse med overgang til skole/sfo samtaler vi med disse for at viderebringe vore erfaringer. Forældresamarbejde: Skal barnet have det optimale ud af at gå i specialgruppen, håber vi på et godt samarbejde og gensidig tillid. D.v.s. Løbende dialog om barnets trivsel og udvikling i hverdagen eller gennem kontaktbog Orientering og kommunikation om udarbejdede handleplaner. Tilbud om hjemmebesøg. Åbenhed/ærlighed. Vi ved, at det er svært at have et handicappet barn, og vil hjælpe med at finde løsninger i rollen som forældre. Særlige pædagogiske metoder: Vi arbejder efter teacch inspirerede metoder, med brug af boordmaker/farver og anden visuel støttesystem. Børnene er i en lille gruppe, med meget struktur, hvor: alle børn har en primær og en sekundær pædagog. hverdagen struktureres i faste rammer med visuelle støttesystemer der kan tages hensyn til det enkelte barn det sociale, det motoriske og det sproglige styrkes. vi giver barnet tid til, og mulighed for at udvikle sig. Vi er ude i naturen (Djævlekløften, Geografisk have) børnene får nogle oplevelser og overskrider egne grænser. der er mulighed for aktiviteter sammen med andre børn. Der samarbejdes med psykolog, talepædagog og fysioterapeut Ugeplan m/billeder

10 Specialgruppen ved Kongeåens Børnehave Gul- og Orange Stue er 2 specialgrupper, der er en del af Kongeåens Børnehave i Vamdrup. Kongeåens Børnehave er delt i 2 afdelinger. Satellitten der har 45 børn og Østergade der har 54 børnehave børn, 13 vuggestuebørn og 17 specialbørn. Vi har vores egen bus med plads til 9 personer, endvidere har vi mulighed for at bruge børnehavens øvrige busser, når vi alle skal af sted. Institutionens åbningstider er: Mand-torsdag fra kl og fredag Gul stue er normeret til 10 børn i alderen 3-7 år. Børnene visiteres til stuen igennem kommunens visitationsudvalg. I dagligdagen deler vi børnene op i mindre grupper, således at vi tilgodeser børnenes individuelle behov. Vi indretter hverdagen med henblik på et sprogstimulerende miljø. Gul Stue Vores mål er: At tilgodese barnets individuelle behov. Dette medfører at børnene udvikler sig i det tempo de formår og evner, således at vi hele tiden giver dem opgaver, der ligger i deres nærmeste udviklingszone. At børnene fungerer i socialt samspil i det omfang de formår. At få forældresamarbejdet til at fungere optimalt, også i de tilfælde hvor børnene bliver afleveret/afhentet med taxa og sammen arbejde hen imod et fælles mål for barnet. At vi er sammen med resten af børnehaven i det omfang børnene selv magter. Herved gives muligheden for at lege og have samvær på tværs af stuerne, så børnene kan inkluderes på deres præmisser.

11 Orange Stue Orange stue er normeret til 7 børn i alderen 3-7 år Børnene visiteres til stuen igennem kommunernes visitationsvalg. Hverdagen er meget struktureret. Vi bruger naturen og uderummet som basis for de fleste af vores aktiviteter. Vi har en uge tavle til hvert barn. På tavlen, er dagen delt op i 6 felter med piktogrammer. Et typisk ugeprogram kunne være: Mandag: Leger vi altid hjemme i børnehaven, både ude og inde. Tirsdag: Tager vi i skoven, her forgår der forskellige aktiviteter. Onsdag: Deler vi børnene i mindre grupper, for at tilgodese det enkelt barn. Om onsdagen tager vi på tur med 2-3 børn. På den måde forsøger vi at skabe relationer mellem børnene og give dem nogle fælles oplevelser. Vi har besøg af vores talepædagog. Torsdag: Her foregår der forskellige aktiviteter, eks. En tur på biblioteket, gå ture, indkøb af ting til bålmad. Fredag: Laver vi bålmad. Vi samarbejder med: Vi samarbejder med Pædagogiskpsykologisk rådgivning ( P.P.R.)., kommunens famlieafdeling, praktiserende læge, sygehuset, fysio og ergoterapeuter. Endvidere henviser vi til vores hjemmeside:

12 Specialgruppen i Daginstitution Drejens - vuggestueafdelingen Daginstitution Drejens er en institution med 90 børnehavebørn og 58 vuggestuebørn. Institutionen består af en børnehaveafdeling med 3 teams: Blåhvalerne med 38 børn Søhestene med 38 børn Delfinerne med 14 børn Og en vuggestueafdelingen med 3 teams: Tanglopperne med 20 børn Søstjernerne med 20 Blæksprutterne med 18 børn 8 børn ud af de 18 børn hos Blæksprutterne er institutionens specialbørn. Hvert team består af to grupperum med en dobbeltdør imellem. Vi har i hele institutionen fokus på, at fordele børnene i mindre grupper med mest mulig nærvær og opmærksomhed omkring det enkelte barn. For børnene i specialgruppen er dette også udgangspunktet. Børnene i specialgruppen er: Børn med mindre handicaps eksempelvis epilepsi, spasticitet m.v. Børn med kroniske lidelser, allergi, diabetes m.v. Børn med problematikker i forbindelse med for tidlig fødsel. Børn der er generelt forsinket i deres fysiske og psykiske udvikling. Børn i risikogruppe p.g.a. manglende forældreevne, psykisk syge forældre, misbrugere m.v. Visitation af børn til specialgruppen foregår i et visitationsudvalg bestående af psykolog, talepædagog og fysioterapeut fra PPR samt specialpædagogisk konsulent fra børneområdet. Børnene i specialgruppen er i alderen 0 4 år. Børnene kan blive i vuggestuen i deres 4. leveår, uden at der skal søges dispensation. Vi arbejder tæt sammen med Pædagogisk/psykologisk rådgivning (fysioterapeut, talepædagog, psykolog, pædagogisk rådgiver og

13 småbørnskonsulent) om det enkelte barn i specialgruppen. Målet er, at børnene med en tidlig indsats enten: Fortsætter i almindelige dagtilbud efter barnets 3. eller 4. leveår. Fortsætter i almindelig dagtilbud med støtte. Henvises til et specialtilbud. Der er i teamet Blæksprutterne tildelt ekstra personaleresourcer. Disse resourcer bruges til: Ekstra mødevirksomhed med forældre. Mødevirksomhed og samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. ( fysioterapeut, talepædagog, psykolog, pædagogisk rådgiver, småbørnskonsulent, pædagogisk konsulent for specialområdet på Børne og Uddannelsesforvaltningen, sagsbehandlere i familieafdelingen, sagsbehandlere i handicapafdelingen.) Iagttagelser og beskrivelser af børnene. Udfærdigelse af statusrapporter og handleplaner. Ekstra hænder i det konkrete børnearbejde. Børnene i specialgruppen har vidt forskellige behov i forhold til trivsel og udvikling. Disse behov tilgodeses bedst ved at arbejde inkluderende. Det betyder, at børn og ansatte hos Blæksprutterne i det daglige er sammen i mindre grupper, oftest bestående af både specialbørn og teamets øvrige børn. Grupperne bliver dannet udfra det enkelte barns behov og herudfra arbejder specialpædagoger, pædagoer og medhjælpere sammen om at løse opgaven.

14 Specialbørnehaven Mælkebøtten Mælkebøtten er en tvillingbørnehave hvilket vil sige vi har en almindelig børnehave med 40 børn og en specialbørnehave med 27 børn. Specialbørnehaven har to afdelinger: Mælkebøtten på W.Kiørboesvej 3. Her er to specialstuer med i alt 12 børn. Afdeling Solsikken på Bertram Knudsensvej 130. Her er 3 stuer med i alt 15 børn. I børnehaven er hovedparten af personalet pædagoger. Desuden har vi to fysioterapeuter ansat. Vi samarbejder med PPR i forhold til psykolog og talepædagoger. Sammensætningen af stuerne vurderer vi hvert år i forbindelse med vi modtager nye børn. Det er vigtigt for os, at børnene på stuerne matcher hinanden og skaber basis for udvikling af leg og personlige færdigheder. Målgruppe: For at få plads i Specialbørnehaven Mælkebøtten, skal man opfylde visitationskriterierne og visitation går gennem Kolding Kommunes visitationsudvalg. Udgangspunktet er, at børnene har varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Det kan være medfødte hjerneskader, kromosom fejl, autisme m.m. Vi modtager børn i aldersgruppen 0-7 år. Åbningstider: Vi åbner mandag til fredag fra 6.30 til Dagsrytme: Typisk er der samling på stuerne klokken 9.00 til frugt, til madpakker omkring klokken samt til eftermiddagsfrugt klokken Ellers tilrettelægges det enkelte barns dag individuelt. Der kan godt være fælles aktiviteter for to eller flere børn men der kan også være alene aktiviteter med en voksen. Desuden planlægges der med fysioterapeut. Formiddagen er det tidspunkt hvor der er flest individuelt tilrettelagte aktiviteter. Eftermiddagen har et større indhold af valgfri legemuligheder enten inde eller på legepladsen. Tværfagligt samarbejde:

15 Efter behov har vi også samarbejde med blindekonsulent og Kolding Sygehus. En gang om året afholdes statusmøde, hvor alle fagpersoner omkring barnet herunder den kommunale sagsbehandler inviteres sammen med forældrene. Forældresamarbejde: Vi invitererer til ca. fire samarbejdsmøder om året. Her deltager nærmeste pædagog og leder altid. Desuden kan fysioterapeuten inviteres med en gang imellem. På møderne drøftes den pædagogiske indsats samt koordinering heraf med hjemmet. Typisk vil vi vise video fra barnets dagligdag. Barnet har en bog mellem hjem og børnehave. Den bliver der skrevet i hver dag. Det er vigtigt for os, at samarbejdet med forældrene er åbent og konstruktivt. Vi sætter pris på forældrene kommer i børnehaven. Særlige pædagogiske metoder: Børnehaven knytter ikke an til en bestemt pædagogisk retning. Vi har fokus områder på: kommunikation færdigheder der gør det lettere for barnet at begå sig blandt andre altså spilleregler for social omgang selvhjulpenhed leg også som et arbejdsredskab til at opnår færdigheder Vi arbejder meget med video og videoanalyser. Udgangspunktet for al pædagogisk arbejde i Mælkebøtten er, at der er en anerkendende og ressource orienteret tilgang til børnene.

16 Vidste du at: Der i Kolding er cirka 200 børn der modtager et specialpædagogiske tilbud, hvilket svarer til 5 % af alle børn i vuggestuer og børnehaver i Kolding Kommune. Børn der har behov for et særligt tilbud, bliver visiteret via et visitationsudvalg, bestående af psykolog, talepædagog, fysioterapeut og specialpædagogisk konsulent. Forældrenes ønske med hensyn til hvilken institution barnet skal visiteres til skal, så vidt det er muligt følges. Der er et flertal af drenge modtager specialpædagogisk hjælp. Der er i de senest årtier sket en udvikling i retning af, at relativt flere børn indstilles til et specialpædagogisk tilbud. Personalet i de specialpædagogiske tilbud, modtager løbende uddannelse og supervision for at kvalificere i arbejdet med børnene. Personalet i den enkelte daginstitution opkvalificeres til at inkludere børn med særlige behov. Hvor Hvem Hvad Spirene Strandhuse Børnehave, Skolebakken 41, 6000 Kolding. Tlf Pindsvinegruppen Børnehaven Junghansvej, Junghansvej 16, 6000 Kolding. Tlf Minibjørne-Banden Mariekjær, afd. Brændkjærgård, Frederik 7. Vej, 6000 Kolding. Tlf Gul stue Kongeåens Børnehave, Østergade 80, 6580 Vamdrup. Tlf Orange stue Kongeåens Børnehave, Østergade 80, 6580 Vamdrup. Tlf Blæksprutterne Daginstitutionen Drejens, Agerøvej 2, 6000 Kolding. Tlf Børn med kommunikative og eller Motoriske vanskeligheder Børn med koncentrations- og opmærksomhedsproblemer Børn med en diagnose inden for Autismespektret Børn med forsinket udvikling og/ eller mindre fysiske handicaps Børn med koncentrations- og opmærksomhedsproblemer Børn med forsinket udvikling, kroniske lidelser, mindre handicaps, m.v. 3-7 år 3-7 år 3 7 år 3 7 år 3 7 år 0 4 år SpecialBørnehaven Børn med vidtgående psykiske Mælkebøtten og fysiske handicap 0 7 år W. Kiørboesvej 3, 6000 Kolding. Tlf Afd. Solsikken Bertram Knudsensvej 130, 6000 Kolding. Tlf