Specialpædagogiske tilbud til børn på 0-6 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialpædagogiske tilbud til børn på 0-6 år"

Transkript

1 Specialpædagogiske tilbud til børn på 0-6 år

2 Specialpædagogiske tilbud til børn med særlige behov på Børneområdet 0-6 år Den specialpædagogiske indsats for børn i alderen 0 6 år i vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner består af forskellige tilbud. Pædagogiske rådgiver som har til opgave, at yde medarbejdere i daginstitutioner faglig vejledning og pædagogiske redskaber i forhold til børn med særlige behov. Der arbejdes med observationer og videoanalyser. Støttepædagoger og puljetimer som tildeles det enkelte barn i en tidsbegrænset periode. Målet er at arbejde målrettet på at styrke barnets kompetencer, så det integreres bedst mulig i børnegruppen og senere i skoleforløbet. Specialgrupper i tilknytning til almindelige vuggestuer og børnehaver, som har en mindre enhed målrettet til børn med behov for en specialpædagogisk foranstaltning i forhold til forskellige problematikker. Børnegruppen er typisk på 6 8 børn og tilknyttet 3 4 specialpædagoger, som tilrettelægger en pædagogisk indsats. Formålet med specialgrupper i tilknytning til en almindelig institution, er at barnet deltager i de aktiviteter der er relevante for det enkelte barn i den store gruppe, men at barnet også får mulighed for mindre rammer og færre børn i hverdagen. De ovenstående tilbud er omfattet Dagtilbudsloven. Specialbørnehaven Mælkebøtten/Solsikken er en børnehave for børn med vidtgående psykiske og fysiske handicap. Børnene har som hovedregel en betydelig og varig nedsat funktionsevne og har derfor særlig behov for støtte, behandling m.v., som ikke kan dækkes i et almindeligt dagtilbud. Børn til Mælkebøtten/Solsikken vil altid være tilknyttet Handicaprådgivingen. Der kan tilbydes taxaordning mellem hjem og børnehave. Specialbørnehaven er omfattet Lov om social service.

3 Pædagogiske rådgivere Enkelte børn har behov for en udvidet pædagogisk støtte for at sikre barnets udvikling og trivsel. Opstår der bekymring i forhold til et barns trivsel kan pædagogen i samarbejde med barnets forældre eller værge ansøge om et forløb med en pædagogisk rådgiver. Ansøgning sker ved at institutionspersonalet retter henvendelse til forvaltningens specialpædagogiske konsulent. I Børne- og Uddannelsesforvaltningen er der ansat tre pædagogiske rådgivere, som har til opgave at rådgive pædagoger i Kommunens daginstitutioner i forhold til børn med specielle behov. Alle daginstitutioner i Kolding Kommune har mulighed for at søge hjælp hos de pædagogiske rådgivere, som indleder forløbet med at mødes med barnets forældre og institutionens pædagoger. Herefter vil den pædagogiske rådgiver selv observere det pågældende barn 3-4 dage for at få skabt et helhedsindtryk af barnet. Ud fra dette vurderer rådgiveren hvilke metoder, der kan støtte barnet i dets videre udvikling. I de efterfølgende 1-2 uger vil den pædagogiske rådgiver fungere som guide for pædagogen, hvor både barnet og pædagogen følges tæt, og forløbet afsluttes med møder, hvor resultatet fremlægges for forældre og pædagoger. Endelig udarbejdes en rapport med vejledninger og anbefalinger, og målet er, at pædagogerne får flere redskaber til at sikre det enkelte barns videre udvikling og trivsel, så barnet får en bedre hverdag. Målet med indsatsen er at personalet klædes på til at rumme barnet uden at iværksætte yderligere foranstaltninger. De pædagogiske rådgivere arbejder ud fra Daniel Sterns teori om, at barnet udvikler sig i samspil med dets omgivelser. Desuden tager de udgangspunkt i en anerkendende tilgang og neuro-pædagogikken. De er uddannede MarteMeo-terapeuter, hvilket indebærer, at der også vil blive brugt videooptagelser af samspillet mellem pædagog og barn. Videoen vil blive gennemgået med pædagogerne med fokus på det, der virker. Støttepædagoger Personalet i daginstitutioner kan 2 gange årligt ansøge om timer til børn med særlige behov. Efter at ansøgningerne er blevet vurderet i et visitationsudvalg, bestående af en psykolog, en talepædagog, en fysioterapeut og en pædagogisk konsulent, tildeles støttepædagogtimer eller puljetimer til de børn, som skønnes at have et særligt behov for specialpædagogisk hjælp. Der er på Børneområdet ansat ca. 20 støttepædagoger, som typisk arbejder i 2 institutioner og varetager mellem 2 4 børn indenfor deres arbejdsområde. Støttepædagogerne arbejder både individuelt med det enkelte barn, men også i et tæt samarbejde med det øvrige personale, så barnet inkluderes bedst muligt i institutionen og får gode relationer med de øvrige børn og voksne. Eva Balleby er én af støttepædagogerne og hun er tilknyttet 2 børn i 2 forskellige institutioner. Jeg er ansat på 30 timer og har 15 timer til hvert barn, det betyder, at jeg er sammen med dem hver anden dag. Alt efter børnenes behov kan vi skifte mellem 2 institutioner på samme dag, eksempelvis ved at arbejde med et barn om formiddagen og et andet om eftermiddag. Eva Balleby fortæller, at en vigtig del af støttepædagogens arbejde er at få barnet inddraget i det sociale fællesskab med de øvrige børn i institutionen. Også fordi hun kun er sammen med barnet hveranden dag Støttepædagogerne arbejder tæt sammen med såvel forældre som institutionens personale, og derudover er der også et betydeligt samarbejde med fysioterapeuter, talepædagoger og psykologer fra PPR.

4 Specialgruppen Spirerne Børnehaven er i et plan og beliggende i et stort, grønt og kuperet område op til Kobbelskoven og fodboldbanerne, og med Lyshøjskolen og Kolding Fjord som nære naboer. Herudover har vi blandt andet dyrehold med geder, kaniner og høns. Børnehaven er normeret til 100 børn med faste aldersblandede grupper for 3-6 årige, samt vores specialgruppe, Spirerne, som har hjemme i en afdeling for sig sammen med en almindelig børnehavegruppe, og som Spiregruppen er delvist integreret med i dagligdagen. Vi har en aktiv og interesseret forældregruppe, som er med til at sætte sit præg på institutionen med deltagelse i vores møder og arrangementer. De hjælper os med at passe dyrene i weekenderne og med vedligeholdelse af legepladsen. Målgruppe Børn som har behov for særlig støtte i deres vanskeligheder med sprog, tale, kommunikation og /eller motorik. Spiregruppen er normeret til 8 børn i alderen 3-7 år. Nogle af børnene vil efter børnehaven fortsætte på specialskole og andre i almindelig folkeskole. Åbningstider Spiregruppen har åbent mandag - fredag kl ligesom resten af børnehaven, og er feriesammenlagt med 2 andre institutioner 3 uger årligt. Dagsrytme Vi tilstræber at børnene i Spiregruppen har en overskuelig og forudsigelig hverdag med en fast læringsorienteret struktur om formiddagen og er integreret med afdelingens anden børnehavegruppe resten af dagen Modtagelse af børn med tilbud om morgenmåltid i fællesrummet Børnene samles på deres faste stuer med leg og aktiviteter mens de sidste børn ankommer Samling stuevis med fælles frugt og samtale om dagens aktiviteter Planlagte voksenstyrede aktiviteter med motorisk, sprogligt og begrebsmæssigt indhold samt udflugter og periodevise temaforløb Samling med samtale og aktivitet samt borddækning Fælles frokost med madpakker Leg og aktiviteter udendørs og enkelte gange indendørs sammen med integrationsgruppen Samling omkring eftermiddagsmåltidet Leg og aktiviteter sammen med integrationsgruppen Alle samles i børnehavens fællesrum til hygge og afhentning af forældrene Børnehaven lukker.

5 Spiregruppen har en fast ugentlig udflugtsdag, som kan være alene eller sammen med nogle af børnene fra integrationsgruppen, og nogle af børnene er tilmeldt Musikalsk Legestue under Musikskolen mandag formiddag. Tværfagligt samarbejde Vi har et løbende samarbejde med pædagogisk konsulent, talepædagog, fysioterapeut, psykolog, småbørnskonsulenter, børnepsykiatere, sagsbehandlere og specialskoler, og skaber herigennem kontinuitet og systematik i vores specialpædagogiske arbejde med børnene. Forældresamarbejde Vi lægger vægt på et åbent og inddragende forældresamarbejde i forsøget på at sikre børnene de bedste udviklingsmuligheder,- herunder. Opstartsmøde inden barnets start med relevante fagspecialister. Udvidet forældresamarbejde med erfaringsudveksling og råd og vejledning til pædagogiske metoder, opdragelse og hjælpeforanstaltninger. Kontaktbøger. Årlige statusmøder. Årlig fællesspisning for forældre og specialpædagoger med erfaringsudveksling. Støtte til at finde ligeværdige legekammerater i fritiden. Særlige pædagogiske metoder Overordnet lægger vi vægt på overskuelighed og forudsigelighed med en fast struktureret dags- og ugeplan. Motorisk træning Individuelt. I grupper. I motorikrummet. På udflugter. Konsulentbistand ved fysioterapeut. Sproglig/kommunikativ træning Tegn til tale. Billedkommunikation Mundmotorisk træning. Sang, rim og remser. Ro til samtale/udflugter. Konsulentbistand ved talepædagog. Sociale kompetencer: Styrke selvværdsfølelse. Understøtte legerelationer / venskaber. Opbygge fællesskabsfølelse. Øve konfliktløsning. Fysiske rammer: Eget grupperum. Motorikrum. Møde - og træningslokale. Køkken fælles m/integrationsgruppen.. Brug af hinandens lokaler, redskaber og materialer. Fællesrummet. Fælles legeplads. Integration: Tilknytning til integrationsgruppe på ca. 16 børn med "To-vejs-integration". Udvide muligheden for lege/venskabsrelationer. Udvikling af tolerance, respekt og rummelighed. Finde inspiration og rollemodeller i de andre børn. Fælles temadage, udflugter, fødselsdage og traditioner. Tæt samarbejde med integrationsgruppens personale. Herudover udarbejder vi en årlig statusrapport med udviklingsbeskrivelser og mål- og handlingsplan fremover.

6 Pindsvinegruppen Børnehaven Junghansvej er en 50 børns børnehave, heraf 6 specialpladser (Pindsvinegruppen). Institutionen er gammel, oprindelig oprettet i 1960 som en af landets første byggelegepladser. I 1965 omdannet til fritidshjem. Institutionen er senest renoveret i 1995 og 2002, og er indrettet til kørestolsbrugere. Stedet har en gammel kultur og traditioner, der er kendt i kvarteret. Huset er opført i gamle pavilloner, med en traditionel rumopdeling. Legepladsen, består af et hjørne med bålplads og bålhytte. Et område med naturgrund, et område med legehus og sandkasse. Et område med gynger klatreborg, tarzanbane og fliser til mooncar-kørsel, en fodboldbane/sportsplæne, fliseområde til hoppe- og sjippelege. En gårdhave til blomster, frugttræer, stilleleg, sandkasse. Børnene er opdelt i 3 grupper. Her er Pindsvinegruppen den ene. Huset fungere som funktionsopdelt med forskellige aktiviteter og leg i de forskellige rum. Pinsvinegruppen arbejder dog lidt anderledes. Gruppen består af 6 børn og 3 pædagoger. Gruppen har deres primære grupperum/stue, og mulighed for at benytte andre rum i tilknytning til deres grupperum. Børnene spiser i egen gruppe, og de fleste aktiviteter forgår sammen med egne pædagoger og med egen børnegruppe. I den udstrækning det enkelte barn profitere af det, deltager barnet i institutionens aktiviteter/udflugter/projekter altid sammen med en pædagog fra Pinsdsvinegruppen. Målgruppe Børnene, der er visiteret til institutionen, har typisk koncentrations- og opmærksomhedsproblemer. Åbningstider Institutionen åbner dagligt 6.30 og lukker mandag -torsdag 16.45, fredag lukkes Der er personale fra specialgruppen tilstede i tidsrummet Dagsrytme børnene møder ind. Kommer børnene før pindsvinepædagogen, modtages barnet af institutionens øvrige pædagoger. kl er der på stuen samling/rundkreds med, aktiviteter sange og historier, der er præget af gentagelser. Børnene har deres faste pladser, og der spises også frugt. Formiddagen Der er forskellige aktiviteter tilrettelagt efter det enkelte barns ressourcer og behov. Frokost Madpakker spises i grupperummet, hvor barnet har sin faste plads ved bordet. Efter forkost har vi et tidsrum hvor vi hører afslappende/beroligende

7 musik, hvor formålet er at få barnet i fysisk ro, og hvor det får slappet af. De børn, der ønsker det, kan få trykmassage, eller bliver kløet på ryggen, eller ligende. Hvad barnet nu har brug for for at falde til ro. Udendørs I løbet af dagen er vi altid udenfor, enten på vores store fælles legeplads, eller på tur. Efter frokost vil vi ofte være på legepladsen sammen med institutionens andre børn, i sommerhalvåret i længere tid end ellers. Dog vil det være i det omfang det eneklte barn magter det. Lukketid Efter kl er Pindsvinegruppens børn sammen med de andre børn, og det er institutions øvrige personale der tager sig af børnene. Særlige pædagoiske metoder Vi kan tilbyde en lille gruppe hvor dagligdagen er præget af forudsigelighed, struktur og mange gentagelser. Barnet er omgivet af nærværende og tydelige pædagoger. En dagligdag, hvor vi tager udgangspunkt i det enkelte barns behov og ressourcer, under konstant hensynstagen til barnets vanskeligheder. Vi udarbejder løbende handleplaner for det enkelte barn, for at sikre barnet er i konstant udvikling Nøgleord for gruppen Nærvær, omsorg, tryghed, struktur, forudsigeligehed, genkendelighed, guidning, rummelighed, succesoplevelser. Tværfagligt samarbejde Når familien har sagt ja tak til pladsen afholdes et opstartmøde mellem familie og institution og hvor relevante parter (talepædagog, fyssioterapeut, psykolog, pædagog fra tidligere institution) inviteres, så vi i fælleskab finder ud af, hvad det er for et barn vi modtager, og hvad barnet har behov for fra os. Årligt afholdes desuden et statusmøde, hvor ovenstående også inviteres. Forældresamarbejde Børnene har deres egen primære pædagog, som har kontakten til forældrene. Udover diverse møder, har hvert barn en dagbog som personale og forældre kan kommunikere igennem. Forældrene er atltid velkomne til at kontakte os, lave aftaler for besøg, eller deltage i hverdagen.

8 Specialgruppen på Brændkjærgård Vi er en børnehave til 46 børn, hvoraf de 6 hører til i "Minibjørnebanden" som er vores specialgruppe for børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autisme). Vi lægger vægt på, at børnene og forældrene får et godt tilhørsforhold til gruppen. Vi prioriterer leg og samvær højere end beskæftigelse og arbejder på at give børnene selvværd via medbestemmelse omkring egne aktiviteter. Vi ønsker at styrke børnenes fysik og bruger derfor legepladsen og omgivelserne meget. Ugentlig udedag: børnene går tur hver uge. Dagens aktiviteter er skema - og tilrettelagt for det enkelte barn. I specialgruppen arbejdes der med individuelle handleplander, der sikrer at børnene udfordres på den for den enkelte mest hensigtsmæssige måde. Det, der adskiller en specialgruppe fra en almindelig børnehavegruppe er: En lille enhed med ro, struktur, forudsigelighed og specialpædagogik, som er tilrettelagt på det enkelte barns præmisser. Til gruppen er tilknyttet 3 specialpædagoger. Målgruppe: Børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autisme). Åbningstider: Dagsrytme: Institutionen åbner kl Der er mulighed for at spise morgenmad i institutionen, hvis barnet er der før kl

9 Vi er ofte ude af huset i små grupper. Efter frokost er børnene ofte sammen med institutionens øvrige børn på legepladsen. Institutionen lukker kl Tværfagligt samarbejde: Der samarbejdes med psykolog, talepædagog og fysioterapeut. I forbindelse med overgang til skole/sfo samtaler vi med disse for at viderebringe vore erfaringer. Forældresamarbejde: Skal barnet have det optimale ud af at gå i specialgruppen, håber vi på et godt samarbejde og gensidig tillid. D.v.s. Løbende dialog om barnets trivsel og udvikling i hverdagen eller gennem kontaktbog Orientering og kommunikation om udarbejdede handleplaner. Tilbud om hjemmebesøg. Åbenhed/ærlighed. Vi ved, at det er svært at have et handicappet barn, og vil hjælpe med at finde løsninger i rollen som forældre. Særlige pædagogiske metoder: Vi arbejder efter teacch inspirerede metoder, med brug af boordmaker/farver og anden visuel støttesystem. Børnene er i en lille gruppe, med meget struktur, hvor: alle børn har en primær og en sekundær pædagog. hverdagen struktureres i faste rammer med visuelle støttesystemer der kan tages hensyn til det enkelte barn det sociale, det motoriske og det sproglige styrkes. vi giver barnet tid til, og mulighed for at udvikle sig. Vi er ude i naturen (Djævlekløften, Geografisk have) børnene får nogle oplevelser og overskrider egne grænser. der er mulighed for aktiviteter sammen med andre børn. Der samarbejdes med psykolog, talepædagog og fysioterapeut Ugeplan m/billeder

10 Specialgruppen ved Kongeåens Børnehave Gul- og Orange Stue er 2 specialgrupper, der er en del af Kongeåens Børnehave i Vamdrup. Kongeåens Børnehave er delt i 2 afdelinger. Satellitten der har 45 børn og Østergade der har 54 børnehave børn, 13 vuggestuebørn og 17 specialbørn. Vi har vores egen bus med plads til 9 personer, endvidere har vi mulighed for at bruge børnehavens øvrige busser, når vi alle skal af sted. Institutionens åbningstider er: Mand-torsdag fra kl og fredag Gul stue er normeret til 10 børn i alderen 3-7 år. Børnene visiteres til stuen igennem kommunens visitationsudvalg. I dagligdagen deler vi børnene op i mindre grupper, således at vi tilgodeser børnenes individuelle behov. Vi indretter hverdagen med henblik på et sprogstimulerende miljø. Gul Stue Vores mål er: At tilgodese barnets individuelle behov. Dette medfører at børnene udvikler sig i det tempo de formår og evner, således at vi hele tiden giver dem opgaver, der ligger i deres nærmeste udviklingszone. At børnene fungerer i socialt samspil i det omfang de formår. At få forældresamarbejdet til at fungere optimalt, også i de tilfælde hvor børnene bliver afleveret/afhentet med taxa og sammen arbejde hen imod et fælles mål for barnet. At vi er sammen med resten af børnehaven i det omfang børnene selv magter. Herved gives muligheden for at lege og have samvær på tværs af stuerne, så børnene kan inkluderes på deres præmisser.

11 Orange Stue Orange stue er normeret til 7 børn i alderen 3-7 år Børnene visiteres til stuen igennem kommunernes visitationsvalg. Hverdagen er meget struktureret. Vi bruger naturen og uderummet som basis for de fleste af vores aktiviteter. Vi har en uge tavle til hvert barn. På tavlen, er dagen delt op i 6 felter med piktogrammer. Et typisk ugeprogram kunne være: Mandag: Leger vi altid hjemme i børnehaven, både ude og inde. Tirsdag: Tager vi i skoven, her forgår der forskellige aktiviteter. Onsdag: Deler vi børnene i mindre grupper, for at tilgodese det enkelt barn. Om onsdagen tager vi på tur med 2-3 børn. På den måde forsøger vi at skabe relationer mellem børnene og give dem nogle fælles oplevelser. Vi har besøg af vores talepædagog. Torsdag: Her foregår der forskellige aktiviteter, eks. En tur på biblioteket, gå ture, indkøb af ting til bålmad. Fredag: Laver vi bålmad. Vi samarbejder med: Vi samarbejder med Pædagogiskpsykologisk rådgivning ( P.P.R.)., kommunens famlieafdeling, praktiserende læge, sygehuset, fysio og ergoterapeuter. Endvidere henviser vi til vores hjemmeside:

12 Specialgruppen i Daginstitution Drejens - vuggestueafdelingen Daginstitution Drejens er en institution med 90 børnehavebørn og 58 vuggestuebørn. Institutionen består af en børnehaveafdeling med 3 teams: Blåhvalerne med 38 børn Søhestene med 38 børn Delfinerne med 14 børn Og en vuggestueafdelingen med 3 teams: Tanglopperne med 20 børn Søstjernerne med 20 Blæksprutterne med 18 børn 8 børn ud af de 18 børn hos Blæksprutterne er institutionens specialbørn. Hvert team består af to grupperum med en dobbeltdør imellem. Vi har i hele institutionen fokus på, at fordele børnene i mindre grupper med mest mulig nærvær og opmærksomhed omkring det enkelte barn. For børnene i specialgruppen er dette også udgangspunktet. Børnene i specialgruppen er: Børn med mindre handicaps eksempelvis epilepsi, spasticitet m.v. Børn med kroniske lidelser, allergi, diabetes m.v. Børn med problematikker i forbindelse med for tidlig fødsel. Børn der er generelt forsinket i deres fysiske og psykiske udvikling. Børn i risikogruppe p.g.a. manglende forældreevne, psykisk syge forældre, misbrugere m.v. Visitation af børn til specialgruppen foregår i et visitationsudvalg bestående af psykolog, talepædagog og fysioterapeut fra PPR samt specialpædagogisk konsulent fra børneområdet. Børnene i specialgruppen er i alderen 0 4 år. Børnene kan blive i vuggestuen i deres 4. leveår, uden at der skal søges dispensation. Vi arbejder tæt sammen med Pædagogisk/psykologisk rådgivning (fysioterapeut, talepædagog, psykolog, pædagogisk rådgiver og

13 småbørnskonsulent) om det enkelte barn i specialgruppen. Målet er, at børnene med en tidlig indsats enten: Fortsætter i almindelige dagtilbud efter barnets 3. eller 4. leveår. Fortsætter i almindelig dagtilbud med støtte. Henvises til et specialtilbud. Der er i teamet Blæksprutterne tildelt ekstra personaleresourcer. Disse resourcer bruges til: Ekstra mødevirksomhed med forældre. Mødevirksomhed og samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. ( fysioterapeut, talepædagog, psykolog, pædagogisk rådgiver, småbørnskonsulent, pædagogisk konsulent for specialområdet på Børne og Uddannelsesforvaltningen, sagsbehandlere i familieafdelingen, sagsbehandlere i handicapafdelingen.) Iagttagelser og beskrivelser af børnene. Udfærdigelse af statusrapporter og handleplaner. Ekstra hænder i det konkrete børnearbejde. Børnene i specialgruppen har vidt forskellige behov i forhold til trivsel og udvikling. Disse behov tilgodeses bedst ved at arbejde inkluderende. Det betyder, at børn og ansatte hos Blæksprutterne i det daglige er sammen i mindre grupper, oftest bestående af både specialbørn og teamets øvrige børn. Grupperne bliver dannet udfra det enkelte barns behov og herudfra arbejder specialpædagoger, pædagoer og medhjælpere sammen om at løse opgaven.

14 Specialbørnehaven Mælkebøtten Mælkebøtten er en tvillingbørnehave hvilket vil sige vi har en almindelig børnehave med 40 børn og en specialbørnehave med 27 børn. Specialbørnehaven har to afdelinger: Mælkebøtten på W.Kiørboesvej 3. Her er to specialstuer med i alt 12 børn. Afdeling Solsikken på Bertram Knudsensvej 130. Her er 3 stuer med i alt 15 børn. I børnehaven er hovedparten af personalet pædagoger. Desuden har vi to fysioterapeuter ansat. Vi samarbejder med PPR i forhold til psykolog og talepædagoger. Sammensætningen af stuerne vurderer vi hvert år i forbindelse med vi modtager nye børn. Det er vigtigt for os, at børnene på stuerne matcher hinanden og skaber basis for udvikling af leg og personlige færdigheder. Målgruppe: For at få plads i Specialbørnehaven Mælkebøtten, skal man opfylde visitationskriterierne og visitation går gennem Kolding Kommunes visitationsudvalg. Udgangspunktet er, at børnene har varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Det kan være medfødte hjerneskader, kromosom fejl, autisme m.m. Vi modtager børn i aldersgruppen 0-7 år. Åbningstider: Vi åbner mandag til fredag fra 6.30 til Dagsrytme: Typisk er der samling på stuerne klokken 9.00 til frugt, til madpakker omkring klokken samt til eftermiddagsfrugt klokken Ellers tilrettelægges det enkelte barns dag individuelt. Der kan godt være fælles aktiviteter for to eller flere børn men der kan også være alene aktiviteter med en voksen. Desuden planlægges der med fysioterapeut. Formiddagen er det tidspunkt hvor der er flest individuelt tilrettelagte aktiviteter. Eftermiddagen har et større indhold af valgfri legemuligheder enten inde eller på legepladsen. Tværfagligt samarbejde:

15 Efter behov har vi også samarbejde med blindekonsulent og Kolding Sygehus. En gang om året afholdes statusmøde, hvor alle fagpersoner omkring barnet herunder den kommunale sagsbehandler inviteres sammen med forældrene. Forældresamarbejde: Vi invitererer til ca. fire samarbejdsmøder om året. Her deltager nærmeste pædagog og leder altid. Desuden kan fysioterapeuten inviteres med en gang imellem. På møderne drøftes den pædagogiske indsats samt koordinering heraf med hjemmet. Typisk vil vi vise video fra barnets dagligdag. Barnet har en bog mellem hjem og børnehave. Den bliver der skrevet i hver dag. Det er vigtigt for os, at samarbejdet med forældrene er åbent og konstruktivt. Vi sætter pris på forældrene kommer i børnehaven. Særlige pædagogiske metoder: Børnehaven knytter ikke an til en bestemt pædagogisk retning. Vi har fokus områder på: kommunikation færdigheder der gør det lettere for barnet at begå sig blandt andre altså spilleregler for social omgang selvhjulpenhed leg også som et arbejdsredskab til at opnår færdigheder Vi arbejder meget med video og videoanalyser. Udgangspunktet for al pædagogisk arbejde i Mælkebøtten er, at der er en anerkendende og ressource orienteret tilgang til børnene.

16 Vidste du at: Der i Kolding er cirka 200 børn der modtager et specialpædagogiske tilbud, hvilket svarer til 5 % af alle børn i vuggestuer og børnehaver i Kolding Kommune. Børn der har behov for et særligt tilbud, bliver visiteret via et visitationsudvalg, bestående af psykolog, talepædagog, fysioterapeut og specialpædagogisk konsulent. Forældrenes ønske med hensyn til hvilken institution barnet skal visiteres til skal, så vidt det er muligt følges. Der er et flertal af drenge modtager specialpædagogisk hjælp. Der er i de senest årtier sket en udvikling i retning af, at relativt flere børn indstilles til et specialpædagogisk tilbud. Personalet i de specialpædagogiske tilbud, modtager løbende uddannelse og supervision for at kvalificere i arbejdet med børnene. Personalet i den enkelte daginstitution opkvalificeres til at inkludere børn med særlige behov. Hvor Hvem Hvad Spirene Strandhuse Børnehave, Skolebakken 41, 6000 Kolding. Tlf Pindsvinegruppen Børnehaven Junghansvej, Junghansvej 16, 6000 Kolding. Tlf Minibjørne-Banden Mariekjær, afd. Brændkjærgård, Frederik 7. Vej, 6000 Kolding. Tlf Gul stue Kongeåens Børnehave, Østergade 80, 6580 Vamdrup. Tlf Orange stue Kongeåens Børnehave, Østergade 80, 6580 Vamdrup. Tlf Blæksprutterne Daginstitutionen Drejens, Agerøvej 2, 6000 Kolding. Tlf Børn med kommunikative og eller Motoriske vanskeligheder Børn med koncentrations- og opmærksomhedsproblemer Børn med en diagnose inden for Autismespektret Børn med forsinket udvikling og/ eller mindre fysiske handicaps Børn med koncentrations- og opmærksomhedsproblemer Børn med forsinket udvikling, kroniske lidelser, mindre handicaps, m.v. 3-7 år 3-7 år 3 7 år 3 7 år 3 7 år 0 4 år SpecialBørnehaven Børn med vidtgående psykiske Mælkebøtten og fysiske handicap 0 7 år W. Kiørboesvej 3, 6000 Kolding. Tlf Afd. Solsikken Bertram Knudsensvej 130, 6000 Kolding. Tlf

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis.

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. Børnehuset Lilletoften Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. 2. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer. I Børnehuset Lilletoften har vi et anerkendende

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Favrskov Kommune Velkommen til Korsholm/Søften. Vi er et dagtilbud som består af 3 daginstitutioner: Børnehaven

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Specialtilbud til børn og unge med særlige behov

Specialtilbud til børn og unge med særlige behov Specialtilbud til børn og unge med særlige behov INDHOLD 2 3 4 4 5 6 8 8 9 10 11 12 13 14 16 18 18 INDHOLD FORORD DAGINSTITUTIONER Specialgruppen Månerne i børnehuset Elvergården Specialgruppen i børnehaven

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik Sundhedspolitik I Småfolkets/ Regnbuens sundhedspolitik kan du læse om institutions politikker vedrørende kost, bevægelse, sygdom, søvn og pauser. For at sikre børnenes sundhed og trivsel er det vigtigt

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Velkommen til Delfinen

Velkommen til Delfinen Velkommen til Delfinen Nyttige ting at vide om den første store dag Kære Alle i Delfinen vil gerne sige velkommen. Vi glæder os til at starte op og lære Jer at kende. Der skal ske mange ting i de næste

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Djurslandsskolen. Fritidsordningen. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Fritidsordningen. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Fritidsordningen En kommunal specialskole Skolefritidsordning Formål og indhold Skolefritidsordningen er et frivilligt tilbud til alle skolens elever. Målet er at børnene lærer at forvalte

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum Velkommen til SFO Smørum På Distriktsskole Smørum SFO Smørum består af 3 SFO er fordelt på de 3 matrikler: SFO Mosehuset på Afdeling Balsmoseskolen - Æblevangen 126, Tlf.: 72598150 SFO Firkløveren på Afdeling

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Vuggestuen Himmelblå

Vuggestuen Himmelblå Dagtilbudsområdet Rammer for tilsyn 2012 Vuggestuen Himmelblå Tilsyn 2012 Hvordan arbejder I med det politiske mål: Børn i fællesskaber? Refleksion over inklusionsbegrebet Hvad forstår i ved inklusion

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Grafisk Service 3600-08-079f. Fotos: Marianne Castmar-Jensen og Kirsten Forum Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Børn og Unge Centret, Rehabilitering Randers,

Læs mere

ICF-CY Anvendt til beskrivelse af barnet. Karleborapporten

ICF-CY Anvendt til beskrivelse af barnet. Karleborapporten ICF-CY Anvendt til beskrivelse af barnet 2013 Karleborapporten Specialbørnehaven i Karlebo Fredensborg kommune 17 børn med fysiske og psykiske udviklingsvanskeligheder, 0 6 år Pædagoger Talepædagoger Fysioterapeuter

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet.

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet. Pejlemærker for pædagogisk kvalitet. Børnehuset Spiren 2015 2017 1 af 10 Pejlemærker for pædagogisk kvalitet Forord 3 Sociale relationer 4 Inklusion og fællesskab 5 Sprogindsats 6-7 Forældresamarbejde

Læs mere

SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER.

SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER. SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER. DEN SOCIALE VIRKSOMHED FALSTER JANUAR 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelse af

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

GRANBOHUS SKOVLYST. Tryg fritid for børn og unge med autisme

GRANBOHUS SKOVLYST. Tryg fritid for børn og unge med autisme GRANBOHUS SKOVLYST Tryg fritid for børn og unge med autisme Tryg fritid med kammerater og gode oplevelser I Skovlyst vil barnet hver gang møde de samme børn og voksne Skovlyst er et ferie- og aflastningstilbud,

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Lindens virksomhedsplan 2012

Lindens virksomhedsplan 2012 Lindens virksomhedsplan 2012 Linden er et aktivitets- og samværstilbud 104 Lidt om Linden. Linden er et aktivitets- og samværstilbud med 18 fuldtidspladser i henhold til serviceloven 104. Pr. 11.august

Læs mere

Hyldebo ligger 5 minutters gang fra Gadstrup mose, som er et meget naturskønt område og Ramsømagle-sø med fugletårnet, som ligger i vores nærmiljø.

Hyldebo ligger 5 minutters gang fra Gadstrup mose, som er et meget naturskønt område og Ramsømagle-sø med fugletårnet, som ligger i vores nærmiljø. Velkommen i børnehuset Hyldebo Daginstitutionen Hyldebo Hyldevænget 2-4 Tlf: 46 19 06 19 Prøv også at klikke ind på www.hyldebo.roskilde.dk. Åbningstider: Mandag-torsdag Kl. 6.30-17.10 Fredag Kl. 6.30-16.20

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

Præsentation af Institutionen

Præsentation af Institutionen Præsentation af Institutionen Indhold 1 Forord... 3 2 Præsentation af Institutionen... 3 3 Grundholdninger/Værdier og pædagogiske principper... 4 3.1 Pædagogiske mål og principper... 5 4 Skolerne... 5

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 VI SÆTTER AFTRYK Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Metode 4 Analysens resultat 5 Handleplan 6 Hvor er vi nu? 7 Arbejdsmiljø i fremtiden 9 Indledning. Børn i

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013 Leder: Ragnhild Kienle Talfakta 2012* 2013 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal

Læs mere

56 65 76 46 Børnehaven/sekretær Charlotte Kyst

56 65 76 46 Børnehaven/sekretær Charlotte Kyst Vasebæk er en kommunal specialbørnehave med 19 børn i alderen 0-7 år. Børnene er fordelt i 3 grupper - Spurvene, Svalerne og Mejserne. Vores adresse er Gymnasievej 28, 4600 Køge. Tlf. nr. 56 65 76 46 Børnehaven/sekretær

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Velkommen til. Daginstitution Stensballe

Velkommen til. Daginstitution Stensballe Velkommen til Daginstitution Stensballe Velkommen til Daginstitution Stensballe Vi vil gerne byde velkommen til Daginstitution Stensballe. Vi glæder os til at lære Jer og Jeres barn at kende. Det er dejligt

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse

Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse Denne handleplan er en udmøntning af Billund Kommunes overordnede politik for Mad, Måltider og Bevægelse og den indeholder derfor beskrivelser af

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for det pædagogiske arbejde i SFO v/lindegårdsskolen august 2010

Mål og indholdsbeskrivelse for det pædagogiske arbejde i SFO v/lindegårdsskolen august 2010 Mål og indholdsbeskrivelse for det pædagogiske arbejde i SFO v/lindegårdsskolen august 2010 I fritidspædagogikken arbejder vi med at videreudvikle barnets personlighed og sociale kompetencer. Barnets personlige

Læs mere

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Børnehuset Langelinie BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Institutionen Midtby består af 6 huse, 4 børnehaver og 3 vuggestuer. Tilsammen en institution med

Læs mere

Årsplan for Egernstuen 2012-13:

Årsplan for Egernstuen 2012-13: Årsplan for Egernstuen 2012-13: Årsplanen indeholder de emner, som vi på stuen har valgt at skulle arbejde med ud fra de 6 læreplanstemaer. I årsplanen findes der praktiske informationer om hvordan hverdagen

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011. Vuggestuen

Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011. Vuggestuen - Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011 Vuggestuen Indledning Denne pjece er en informationsfolder til dig som forældre. Den fortæller om målene for mad og måltider i

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 2013. Leder: Dorte Dam Jensen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 2013. Leder: Dorte Dam Jensen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 213 Leder: Dorte Dam Jensen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Førskole Formålet med førskolen:

Førskole Formålet med førskolen: Førskole I forbindelse med modtagelse af førkolebørn den 1. maj hvert år, har vi udarbejdet en beskrivelse af førskoleforløbet vedr. det pædagogiske og praktiske. Formålet med førskolen: At hjælpe børnene

Læs mere

Indledning læreplaner

Indledning læreplaner Indledning læreplaner Klim Fribørnehave og Vuggestues pædagogiske læreplan tager udgangspunkt i vores målsætning som er: At anerkende børnenes forskellighed og se det som en styrke for fællesskabet. At

Læs mere

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d.

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. KÆRE Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. vi glæder os til at være sammen med dig og vi håber vi får et godt samarbejde med din mor og far. Her er din stue, den hedder UGLESTUEN. Side 1 De

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere