Specialpædagogiske tilbud til børn på 0-6 år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialpædagogiske tilbud til børn på 0-6 år"

Transkript

1 Specialpædagogiske tilbud til børn på 0-6 år

2 Specialpædagogiske tilbud til børn med særlige behov på Børneområdet 0-6 år Den specialpædagogiske indsats for børn i alderen 0 6 år i vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner består af forskellige tilbud. Pædagogiske rådgiver som har til opgave, at yde medarbejdere i daginstitutioner faglig vejledning og pædagogiske redskaber i forhold til børn med særlige behov. Der arbejdes med observationer og videoanalyser. Støttepædagoger og puljetimer som tildeles det enkelte barn i en tidsbegrænset periode. Målet er at arbejde målrettet på at styrke barnets kompetencer, så det integreres bedst mulig i børnegruppen og senere i skoleforløbet. Specialgrupper i tilknytning til almindelige vuggestuer og børnehaver, som har en mindre enhed målrettet til børn med behov for en specialpædagogisk foranstaltning i forhold til forskellige problematikker. Børnegruppen er typisk på 6 8 børn og tilknyttet 3 4 specialpædagoger, som tilrettelægger en pædagogisk indsats. Formålet med specialgrupper i tilknytning til en almindelig institution, er at barnet deltager i de aktiviteter der er relevante for det enkelte barn i den store gruppe, men at barnet også får mulighed for mindre rammer og færre børn i hverdagen. De ovenstående tilbud er omfattet Dagtilbudsloven. Specialbørnehaven Mælkebøtten/Solsikken er en børnehave for børn med vidtgående psykiske og fysiske handicap. Børnene har som hovedregel en betydelig og varig nedsat funktionsevne og har derfor særlig behov for støtte, behandling m.v., som ikke kan dækkes i et almindeligt dagtilbud. Børn til Mælkebøtten/Solsikken vil altid være tilknyttet Handicaprådgivingen. Der kan tilbydes taxaordning mellem hjem og børnehave. Specialbørnehaven er omfattet Lov om social service.

3 Pædagogiske rådgivere Enkelte børn har behov for en udvidet pædagogisk støtte for at sikre barnets udvikling og trivsel. Opstår der bekymring i forhold til et barns trivsel kan pædagogen i samarbejde med barnets forældre eller værge ansøge om et forløb med en pædagogisk rådgiver. Ansøgning sker ved at institutionspersonalet retter henvendelse til forvaltningens specialpædagogiske konsulent. I Børne- og Uddannelsesforvaltningen er der ansat tre pædagogiske rådgivere, som har til opgave at rådgive pædagoger i Kommunens daginstitutioner i forhold til børn med specielle behov. Alle daginstitutioner i Kolding Kommune har mulighed for at søge hjælp hos de pædagogiske rådgivere, som indleder forløbet med at mødes med barnets forældre og institutionens pædagoger. Herefter vil den pædagogiske rådgiver selv observere det pågældende barn 3-4 dage for at få skabt et helhedsindtryk af barnet. Ud fra dette vurderer rådgiveren hvilke metoder, der kan støtte barnet i dets videre udvikling. I de efterfølgende 1-2 uger vil den pædagogiske rådgiver fungere som guide for pædagogen, hvor både barnet og pædagogen følges tæt, og forløbet afsluttes med møder, hvor resultatet fremlægges for forældre og pædagoger. Endelig udarbejdes en rapport med vejledninger og anbefalinger, og målet er, at pædagogerne får flere redskaber til at sikre det enkelte barns videre udvikling og trivsel, så barnet får en bedre hverdag. Målet med indsatsen er at personalet klædes på til at rumme barnet uden at iværksætte yderligere foranstaltninger. De pædagogiske rådgivere arbejder ud fra Daniel Sterns teori om, at barnet udvikler sig i samspil med dets omgivelser. Desuden tager de udgangspunkt i en anerkendende tilgang og neuro-pædagogikken. De er uddannede MarteMeo-terapeuter, hvilket indebærer, at der også vil blive brugt videooptagelser af samspillet mellem pædagog og barn. Videoen vil blive gennemgået med pædagogerne med fokus på det, der virker. Støttepædagoger Personalet i daginstitutioner kan 2 gange årligt ansøge om timer til børn med særlige behov. Efter at ansøgningerne er blevet vurderet i et visitationsudvalg, bestående af en psykolog, en talepædagog, en fysioterapeut og en pædagogisk konsulent, tildeles støttepædagogtimer eller puljetimer til de børn, som skønnes at have et særligt behov for specialpædagogisk hjælp. Der er på Børneområdet ansat ca. 20 støttepædagoger, som typisk arbejder i 2 institutioner og varetager mellem 2 4 børn indenfor deres arbejdsområde. Støttepædagogerne arbejder både individuelt med det enkelte barn, men også i et tæt samarbejde med det øvrige personale, så barnet inkluderes bedst muligt i institutionen og får gode relationer med de øvrige børn og voksne. Eva Balleby er én af støttepædagogerne og hun er tilknyttet 2 børn i 2 forskellige institutioner. Jeg er ansat på 30 timer og har 15 timer til hvert barn, det betyder, at jeg er sammen med dem hver anden dag. Alt efter børnenes behov kan vi skifte mellem 2 institutioner på samme dag, eksempelvis ved at arbejde med et barn om formiddagen og et andet om eftermiddag. Eva Balleby fortæller, at en vigtig del af støttepædagogens arbejde er at få barnet inddraget i det sociale fællesskab med de øvrige børn i institutionen. Også fordi hun kun er sammen med barnet hveranden dag Støttepædagogerne arbejder tæt sammen med såvel forældre som institutionens personale, og derudover er der også et betydeligt samarbejde med fysioterapeuter, talepædagoger og psykologer fra PPR.

4 Specialgruppen Spirerne Børnehaven er i et plan og beliggende i et stort, grønt og kuperet område op til Kobbelskoven og fodboldbanerne, og med Lyshøjskolen og Kolding Fjord som nære naboer. Herudover har vi blandt andet dyrehold med geder, kaniner og høns. Børnehaven er normeret til 100 børn med faste aldersblandede grupper for 3-6 årige, samt vores specialgruppe, Spirerne, som har hjemme i en afdeling for sig sammen med en almindelig børnehavegruppe, og som Spiregruppen er delvist integreret med i dagligdagen. Vi har en aktiv og interesseret forældregruppe, som er med til at sætte sit præg på institutionen med deltagelse i vores møder og arrangementer. De hjælper os med at passe dyrene i weekenderne og med vedligeholdelse af legepladsen. Målgruppe Børn som har behov for særlig støtte i deres vanskeligheder med sprog, tale, kommunikation og /eller motorik. Spiregruppen er normeret til 8 børn i alderen 3-7 år. Nogle af børnene vil efter børnehaven fortsætte på specialskole og andre i almindelig folkeskole. Åbningstider Spiregruppen har åbent mandag - fredag kl ligesom resten af børnehaven, og er feriesammenlagt med 2 andre institutioner 3 uger årligt. Dagsrytme Vi tilstræber at børnene i Spiregruppen har en overskuelig og forudsigelig hverdag med en fast læringsorienteret struktur om formiddagen og er integreret med afdelingens anden børnehavegruppe resten af dagen Modtagelse af børn med tilbud om morgenmåltid i fællesrummet Børnene samles på deres faste stuer med leg og aktiviteter mens de sidste børn ankommer Samling stuevis med fælles frugt og samtale om dagens aktiviteter Planlagte voksenstyrede aktiviteter med motorisk, sprogligt og begrebsmæssigt indhold samt udflugter og periodevise temaforløb Samling med samtale og aktivitet samt borddækning Fælles frokost med madpakker Leg og aktiviteter udendørs og enkelte gange indendørs sammen med integrationsgruppen Samling omkring eftermiddagsmåltidet Leg og aktiviteter sammen med integrationsgruppen Alle samles i børnehavens fællesrum til hygge og afhentning af forældrene Børnehaven lukker.

5 Spiregruppen har en fast ugentlig udflugtsdag, som kan være alene eller sammen med nogle af børnene fra integrationsgruppen, og nogle af børnene er tilmeldt Musikalsk Legestue under Musikskolen mandag formiddag. Tværfagligt samarbejde Vi har et løbende samarbejde med pædagogisk konsulent, talepædagog, fysioterapeut, psykolog, småbørnskonsulenter, børnepsykiatere, sagsbehandlere og specialskoler, og skaber herigennem kontinuitet og systematik i vores specialpædagogiske arbejde med børnene. Forældresamarbejde Vi lægger vægt på et åbent og inddragende forældresamarbejde i forsøget på at sikre børnene de bedste udviklingsmuligheder,- herunder. Opstartsmøde inden barnets start med relevante fagspecialister. Udvidet forældresamarbejde med erfaringsudveksling og råd og vejledning til pædagogiske metoder, opdragelse og hjælpeforanstaltninger. Kontaktbøger. Årlige statusmøder. Årlig fællesspisning for forældre og specialpædagoger med erfaringsudveksling. Støtte til at finde ligeværdige legekammerater i fritiden. Særlige pædagogiske metoder Overordnet lægger vi vægt på overskuelighed og forudsigelighed med en fast struktureret dags- og ugeplan. Motorisk træning Individuelt. I grupper. I motorikrummet. På udflugter. Konsulentbistand ved fysioterapeut. Sproglig/kommunikativ træning Tegn til tale. Billedkommunikation Mundmotorisk træning. Sang, rim og remser. Ro til samtale/udflugter. Konsulentbistand ved talepædagog. Sociale kompetencer: Styrke selvværdsfølelse. Understøtte legerelationer / venskaber. Opbygge fællesskabsfølelse. Øve konfliktløsning. Fysiske rammer: Eget grupperum. Motorikrum. Møde - og træningslokale. Køkken fælles m/integrationsgruppen.. Brug af hinandens lokaler, redskaber og materialer. Fællesrummet. Fælles legeplads. Integration: Tilknytning til integrationsgruppe på ca. 16 børn med "To-vejs-integration". Udvide muligheden for lege/venskabsrelationer. Udvikling af tolerance, respekt og rummelighed. Finde inspiration og rollemodeller i de andre børn. Fælles temadage, udflugter, fødselsdage og traditioner. Tæt samarbejde med integrationsgruppens personale. Herudover udarbejder vi en årlig statusrapport med udviklingsbeskrivelser og mål- og handlingsplan fremover.

6 Pindsvinegruppen Børnehaven Junghansvej er en 50 børns børnehave, heraf 6 specialpladser (Pindsvinegruppen). Institutionen er gammel, oprindelig oprettet i 1960 som en af landets første byggelegepladser. I 1965 omdannet til fritidshjem. Institutionen er senest renoveret i 1995 og 2002, og er indrettet til kørestolsbrugere. Stedet har en gammel kultur og traditioner, der er kendt i kvarteret. Huset er opført i gamle pavilloner, med en traditionel rumopdeling. Legepladsen, består af et hjørne med bålplads og bålhytte. Et område med naturgrund, et område med legehus og sandkasse. Et område med gynger klatreborg, tarzanbane og fliser til mooncar-kørsel, en fodboldbane/sportsplæne, fliseområde til hoppe- og sjippelege. En gårdhave til blomster, frugttræer, stilleleg, sandkasse. Børnene er opdelt i 3 grupper. Her er Pindsvinegruppen den ene. Huset fungere som funktionsopdelt med forskellige aktiviteter og leg i de forskellige rum. Pinsvinegruppen arbejder dog lidt anderledes. Gruppen består af 6 børn og 3 pædagoger. Gruppen har deres primære grupperum/stue, og mulighed for at benytte andre rum i tilknytning til deres grupperum. Børnene spiser i egen gruppe, og de fleste aktiviteter forgår sammen med egne pædagoger og med egen børnegruppe. I den udstrækning det enkelte barn profitere af det, deltager barnet i institutionens aktiviteter/udflugter/projekter altid sammen med en pædagog fra Pinsdsvinegruppen. Målgruppe Børnene, der er visiteret til institutionen, har typisk koncentrations- og opmærksomhedsproblemer. Åbningstider Institutionen åbner dagligt 6.30 og lukker mandag -torsdag 16.45, fredag lukkes Der er personale fra specialgruppen tilstede i tidsrummet Dagsrytme børnene møder ind. Kommer børnene før pindsvinepædagogen, modtages barnet af institutionens øvrige pædagoger. kl er der på stuen samling/rundkreds med, aktiviteter sange og historier, der er præget af gentagelser. Børnene har deres faste pladser, og der spises også frugt. Formiddagen Der er forskellige aktiviteter tilrettelagt efter det enkelte barns ressourcer og behov. Frokost Madpakker spises i grupperummet, hvor barnet har sin faste plads ved bordet. Efter forkost har vi et tidsrum hvor vi hører afslappende/beroligende

7 musik, hvor formålet er at få barnet i fysisk ro, og hvor det får slappet af. De børn, der ønsker det, kan få trykmassage, eller bliver kløet på ryggen, eller ligende. Hvad barnet nu har brug for for at falde til ro. Udendørs I løbet af dagen er vi altid udenfor, enten på vores store fælles legeplads, eller på tur. Efter frokost vil vi ofte være på legepladsen sammen med institutionens andre børn, i sommerhalvåret i længere tid end ellers. Dog vil det være i det omfang det eneklte barn magter det. Lukketid Efter kl er Pindsvinegruppens børn sammen med de andre børn, og det er institutions øvrige personale der tager sig af børnene. Særlige pædagoiske metoder Vi kan tilbyde en lille gruppe hvor dagligdagen er præget af forudsigelighed, struktur og mange gentagelser. Barnet er omgivet af nærværende og tydelige pædagoger. En dagligdag, hvor vi tager udgangspunkt i det enkelte barns behov og ressourcer, under konstant hensynstagen til barnets vanskeligheder. Vi udarbejder løbende handleplaner for det enkelte barn, for at sikre barnet er i konstant udvikling Nøgleord for gruppen Nærvær, omsorg, tryghed, struktur, forudsigeligehed, genkendelighed, guidning, rummelighed, succesoplevelser. Tværfagligt samarbejde Når familien har sagt ja tak til pladsen afholdes et opstartmøde mellem familie og institution og hvor relevante parter (talepædagog, fyssioterapeut, psykolog, pædagog fra tidligere institution) inviteres, så vi i fælleskab finder ud af, hvad det er for et barn vi modtager, og hvad barnet har behov for fra os. Årligt afholdes desuden et statusmøde, hvor ovenstående også inviteres. Forældresamarbejde Børnene har deres egen primære pædagog, som har kontakten til forældrene. Udover diverse møder, har hvert barn en dagbog som personale og forældre kan kommunikere igennem. Forældrene er atltid velkomne til at kontakte os, lave aftaler for besøg, eller deltage i hverdagen.

8 Specialgruppen på Brændkjærgård Vi er en børnehave til 46 børn, hvoraf de 6 hører til i "Minibjørnebanden" som er vores specialgruppe for børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autisme). Vi lægger vægt på, at børnene og forældrene får et godt tilhørsforhold til gruppen. Vi prioriterer leg og samvær højere end beskæftigelse og arbejder på at give børnene selvværd via medbestemmelse omkring egne aktiviteter. Vi ønsker at styrke børnenes fysik og bruger derfor legepladsen og omgivelserne meget. Ugentlig udedag: børnene går tur hver uge. Dagens aktiviteter er skema - og tilrettelagt for det enkelte barn. I specialgruppen arbejdes der med individuelle handleplander, der sikrer at børnene udfordres på den for den enkelte mest hensigtsmæssige måde. Det, der adskiller en specialgruppe fra en almindelig børnehavegruppe er: En lille enhed med ro, struktur, forudsigelighed og specialpædagogik, som er tilrettelagt på det enkelte barns præmisser. Til gruppen er tilknyttet 3 specialpædagoger. Målgruppe: Børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autisme). Åbningstider: Dagsrytme: Institutionen åbner kl Der er mulighed for at spise morgenmad i institutionen, hvis barnet er der før kl

9 Vi er ofte ude af huset i små grupper. Efter frokost er børnene ofte sammen med institutionens øvrige børn på legepladsen. Institutionen lukker kl Tværfagligt samarbejde: Der samarbejdes med psykolog, talepædagog og fysioterapeut. I forbindelse med overgang til skole/sfo samtaler vi med disse for at viderebringe vore erfaringer. Forældresamarbejde: Skal barnet have det optimale ud af at gå i specialgruppen, håber vi på et godt samarbejde og gensidig tillid. D.v.s. Løbende dialog om barnets trivsel og udvikling i hverdagen eller gennem kontaktbog Orientering og kommunikation om udarbejdede handleplaner. Tilbud om hjemmebesøg. Åbenhed/ærlighed. Vi ved, at det er svært at have et handicappet barn, og vil hjælpe med at finde løsninger i rollen som forældre. Særlige pædagogiske metoder: Vi arbejder efter teacch inspirerede metoder, med brug af boordmaker/farver og anden visuel støttesystem. Børnene er i en lille gruppe, med meget struktur, hvor: alle børn har en primær og en sekundær pædagog. hverdagen struktureres i faste rammer med visuelle støttesystemer der kan tages hensyn til det enkelte barn det sociale, det motoriske og det sproglige styrkes. vi giver barnet tid til, og mulighed for at udvikle sig. Vi er ude i naturen (Djævlekløften, Geografisk have) børnene får nogle oplevelser og overskrider egne grænser. der er mulighed for aktiviteter sammen med andre børn. Der samarbejdes med psykolog, talepædagog og fysioterapeut Ugeplan m/billeder

10 Specialgruppen ved Kongeåens Børnehave Gul- og Orange Stue er 2 specialgrupper, der er en del af Kongeåens Børnehave i Vamdrup. Kongeåens Børnehave er delt i 2 afdelinger. Satellitten der har 45 børn og Østergade der har 54 børnehave børn, 13 vuggestuebørn og 17 specialbørn. Vi har vores egen bus med plads til 9 personer, endvidere har vi mulighed for at bruge børnehavens øvrige busser, når vi alle skal af sted. Institutionens åbningstider er: Mand-torsdag fra kl og fredag Gul stue er normeret til 10 børn i alderen 3-7 år. Børnene visiteres til stuen igennem kommunens visitationsudvalg. I dagligdagen deler vi børnene op i mindre grupper, således at vi tilgodeser børnenes individuelle behov. Vi indretter hverdagen med henblik på et sprogstimulerende miljø. Gul Stue Vores mål er: At tilgodese barnets individuelle behov. Dette medfører at børnene udvikler sig i det tempo de formår og evner, således at vi hele tiden giver dem opgaver, der ligger i deres nærmeste udviklingszone. At børnene fungerer i socialt samspil i det omfang de formår. At få forældresamarbejdet til at fungere optimalt, også i de tilfælde hvor børnene bliver afleveret/afhentet med taxa og sammen arbejde hen imod et fælles mål for barnet. At vi er sammen med resten af børnehaven i det omfang børnene selv magter. Herved gives muligheden for at lege og have samvær på tværs af stuerne, så børnene kan inkluderes på deres præmisser.

11 Orange Stue Orange stue er normeret til 7 børn i alderen 3-7 år Børnene visiteres til stuen igennem kommunernes visitationsvalg. Hverdagen er meget struktureret. Vi bruger naturen og uderummet som basis for de fleste af vores aktiviteter. Vi har en uge tavle til hvert barn. På tavlen, er dagen delt op i 6 felter med piktogrammer. Et typisk ugeprogram kunne være: Mandag: Leger vi altid hjemme i børnehaven, både ude og inde. Tirsdag: Tager vi i skoven, her forgår der forskellige aktiviteter. Onsdag: Deler vi børnene i mindre grupper, for at tilgodese det enkelt barn. Om onsdagen tager vi på tur med 2-3 børn. På den måde forsøger vi at skabe relationer mellem børnene og give dem nogle fælles oplevelser. Vi har besøg af vores talepædagog. Torsdag: Her foregår der forskellige aktiviteter, eks. En tur på biblioteket, gå ture, indkøb af ting til bålmad. Fredag: Laver vi bålmad. Vi samarbejder med: Vi samarbejder med Pædagogiskpsykologisk rådgivning ( P.P.R.)., kommunens famlieafdeling, praktiserende læge, sygehuset, fysio og ergoterapeuter. Endvidere henviser vi til vores hjemmeside:

12 Specialgruppen i Daginstitution Drejens - vuggestueafdelingen Daginstitution Drejens er en institution med 90 børnehavebørn og 58 vuggestuebørn. Institutionen består af en børnehaveafdeling med 3 teams: Blåhvalerne med 38 børn Søhestene med 38 børn Delfinerne med 14 børn Og en vuggestueafdelingen med 3 teams: Tanglopperne med 20 børn Søstjernerne med 20 Blæksprutterne med 18 børn 8 børn ud af de 18 børn hos Blæksprutterne er institutionens specialbørn. Hvert team består af to grupperum med en dobbeltdør imellem. Vi har i hele institutionen fokus på, at fordele børnene i mindre grupper med mest mulig nærvær og opmærksomhed omkring det enkelte barn. For børnene i specialgruppen er dette også udgangspunktet. Børnene i specialgruppen er: Børn med mindre handicaps eksempelvis epilepsi, spasticitet m.v. Børn med kroniske lidelser, allergi, diabetes m.v. Børn med problematikker i forbindelse med for tidlig fødsel. Børn der er generelt forsinket i deres fysiske og psykiske udvikling. Børn i risikogruppe p.g.a. manglende forældreevne, psykisk syge forældre, misbrugere m.v. Visitation af børn til specialgruppen foregår i et visitationsudvalg bestående af psykolog, talepædagog og fysioterapeut fra PPR samt specialpædagogisk konsulent fra børneområdet. Børnene i specialgruppen er i alderen 0 4 år. Børnene kan blive i vuggestuen i deres 4. leveår, uden at der skal søges dispensation. Vi arbejder tæt sammen med Pædagogisk/psykologisk rådgivning (fysioterapeut, talepædagog, psykolog, pædagogisk rådgiver og

13 småbørnskonsulent) om det enkelte barn i specialgruppen. Målet er, at børnene med en tidlig indsats enten: Fortsætter i almindelige dagtilbud efter barnets 3. eller 4. leveår. Fortsætter i almindelig dagtilbud med støtte. Henvises til et specialtilbud. Der er i teamet Blæksprutterne tildelt ekstra personaleresourcer. Disse resourcer bruges til: Ekstra mødevirksomhed med forældre. Mødevirksomhed og samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. ( fysioterapeut, talepædagog, psykolog, pædagogisk rådgiver, småbørnskonsulent, pædagogisk konsulent for specialområdet på Børne og Uddannelsesforvaltningen, sagsbehandlere i familieafdelingen, sagsbehandlere i handicapafdelingen.) Iagttagelser og beskrivelser af børnene. Udfærdigelse af statusrapporter og handleplaner. Ekstra hænder i det konkrete børnearbejde. Børnene i specialgruppen har vidt forskellige behov i forhold til trivsel og udvikling. Disse behov tilgodeses bedst ved at arbejde inkluderende. Det betyder, at børn og ansatte hos Blæksprutterne i det daglige er sammen i mindre grupper, oftest bestående af både specialbørn og teamets øvrige børn. Grupperne bliver dannet udfra det enkelte barns behov og herudfra arbejder specialpædagoger, pædagoer og medhjælpere sammen om at løse opgaven.

14 Specialbørnehaven Mælkebøtten Mælkebøtten er en tvillingbørnehave hvilket vil sige vi har en almindelig børnehave med 40 børn og en specialbørnehave med 27 børn. Specialbørnehaven har to afdelinger: Mælkebøtten på W.Kiørboesvej 3. Her er to specialstuer med i alt 12 børn. Afdeling Solsikken på Bertram Knudsensvej 130. Her er 3 stuer med i alt 15 børn. I børnehaven er hovedparten af personalet pædagoger. Desuden har vi to fysioterapeuter ansat. Vi samarbejder med PPR i forhold til psykolog og talepædagoger. Sammensætningen af stuerne vurderer vi hvert år i forbindelse med vi modtager nye børn. Det er vigtigt for os, at børnene på stuerne matcher hinanden og skaber basis for udvikling af leg og personlige færdigheder. Målgruppe: For at få plads i Specialbørnehaven Mælkebøtten, skal man opfylde visitationskriterierne og visitation går gennem Kolding Kommunes visitationsudvalg. Udgangspunktet er, at børnene har varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Det kan være medfødte hjerneskader, kromosom fejl, autisme m.m. Vi modtager børn i aldersgruppen 0-7 år. Åbningstider: Vi åbner mandag til fredag fra 6.30 til Dagsrytme: Typisk er der samling på stuerne klokken 9.00 til frugt, til madpakker omkring klokken samt til eftermiddagsfrugt klokken Ellers tilrettelægges det enkelte barns dag individuelt. Der kan godt være fælles aktiviteter for to eller flere børn men der kan også være alene aktiviteter med en voksen. Desuden planlægges der med fysioterapeut. Formiddagen er det tidspunkt hvor der er flest individuelt tilrettelagte aktiviteter. Eftermiddagen har et større indhold af valgfri legemuligheder enten inde eller på legepladsen. Tværfagligt samarbejde:

15 Efter behov har vi også samarbejde med blindekonsulent og Kolding Sygehus. En gang om året afholdes statusmøde, hvor alle fagpersoner omkring barnet herunder den kommunale sagsbehandler inviteres sammen med forældrene. Forældresamarbejde: Vi invitererer til ca. fire samarbejdsmøder om året. Her deltager nærmeste pædagog og leder altid. Desuden kan fysioterapeuten inviteres med en gang imellem. På møderne drøftes den pædagogiske indsats samt koordinering heraf med hjemmet. Typisk vil vi vise video fra barnets dagligdag. Barnet har en bog mellem hjem og børnehave. Den bliver der skrevet i hver dag. Det er vigtigt for os, at samarbejdet med forældrene er åbent og konstruktivt. Vi sætter pris på forældrene kommer i børnehaven. Særlige pædagogiske metoder: Børnehaven knytter ikke an til en bestemt pædagogisk retning. Vi har fokus områder på: kommunikation færdigheder der gør det lettere for barnet at begå sig blandt andre altså spilleregler for social omgang selvhjulpenhed leg også som et arbejdsredskab til at opnår færdigheder Vi arbejder meget med video og videoanalyser. Udgangspunktet for al pædagogisk arbejde i Mælkebøtten er, at der er en anerkendende og ressource orienteret tilgang til børnene.

16 Vidste du at: Der i Kolding er cirka 200 børn der modtager et specialpædagogiske tilbud, hvilket svarer til 5 % af alle børn i vuggestuer og børnehaver i Kolding Kommune. Børn der har behov for et særligt tilbud, bliver visiteret via et visitationsudvalg, bestående af psykolog, talepædagog, fysioterapeut og specialpædagogisk konsulent. Forældrenes ønske med hensyn til hvilken institution barnet skal visiteres til skal, så vidt det er muligt følges. Der er et flertal af drenge modtager specialpædagogisk hjælp. Der er i de senest årtier sket en udvikling i retning af, at relativt flere børn indstilles til et specialpædagogisk tilbud. Personalet i de specialpædagogiske tilbud, modtager løbende uddannelse og supervision for at kvalificere i arbejdet med børnene. Personalet i den enkelte daginstitution opkvalificeres til at inkludere børn med særlige behov. Hvor Hvem Hvad Spirene Strandhuse Børnehave, Skolebakken 41, 6000 Kolding. Tlf Pindsvinegruppen Børnehaven Junghansvej, Junghansvej 16, 6000 Kolding. Tlf Minibjørne-Banden Mariekjær, afd. Brændkjærgård, Frederik 7. Vej, 6000 Kolding. Tlf Gul stue Kongeåens Børnehave, Østergade 80, 6580 Vamdrup. Tlf Orange stue Kongeåens Børnehave, Østergade 80, 6580 Vamdrup. Tlf Blæksprutterne Daginstitutionen Drejens, Agerøvej 2, 6000 Kolding. Tlf Børn med kommunikative og eller Motoriske vanskeligheder Børn med koncentrations- og opmærksomhedsproblemer Børn med en diagnose inden for Autismespektret Børn med forsinket udvikling og/ eller mindre fysiske handicaps Børn med koncentrations- og opmærksomhedsproblemer Børn med forsinket udvikling, kroniske lidelser, mindre handicaps, m.v. 3-7 år 3-7 år 3 7 år 3 7 år 3 7 år 0 4 år SpecialBørnehaven Børn med vidtgående psykiske Mælkebøtten og fysiske handicap 0 7 år W. Kiørboesvej 3, 6000 Kolding. Tlf Afd. Solsikken Bertram Knudsensvej 130, 6000 Kolding. Tlf

Rævestuens målsætning og profil

Rævestuens målsætning og profil Rævestuens målsætning og profil Med denne side vil vi gerne fortælle dig mere om Rævestuen, - hvem vi er, vores faglige grundlag, målsætninger og vores tilbud til dig og dit barn. Vi mener, at kunne gøre

Læs mere

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år SKOVBRYNET - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år 1 OM SPECIALDAGTILBUD SKOVBRYNET Specialdagtilbud Skovbrynet er et særligt tilbud i Aarhus Kommune for børn i alderen 0-6 år. Dagtilbuddet

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Rammer for arbejdet med pædagogiske læreplaner.

Rammer for arbejdet med pædagogiske læreplaner. Rammer for arbejdet med pædagogiske læreplaner. Den grundlæggende opgave. Det pædagogiske arbejde i daginstitution Drejens tager sit udgangspunkt i Lov om dagtilbud og de i Kolding Kommune til en hver

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov Specialpædagogisk Team Drivhuset 2 Specialpædagogisk Team er en del af den tidlige og forebyggende indsats på dagtilbudsområdet. Målgruppen er børn,

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Beskrivelse af specialgrupperne.

Beskrivelse af specialgrupperne. Beskrivelse af specialgrupperne. Dagtilbudsloven Kommunen har efter Dagtilbudsloven 4 den generelle forpligtelse til at sørge for dagtilbud til alle børn, herunder også børn med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Børnehøjen. At lege er at leve...

Børnehøjen. At lege er at leve... Børnehøjen At lege er at leve... Præsentation af Stavtrup Dagtilbud STAVTRUP DAGTILBUD BESTÅR AF 7 AFDELINGER: 1 DAGPLEJEAFDELING OG 6 INSTITUTIONSAFDELINGER, DER TILSAMMEN PASSER CA. 285 BØRN I ALDEREN

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Kortlægning af den specialpædagogiske bistand til småbørn i Skive Kommune

Kortlægning af den specialpædagogiske bistand til småbørn i Skive Kommune Kortlægning af den specialpædagogiske bistand til småbørn i Skive Kommune - Målgruppe, ydelse, proces og bevilling Specialpædagogisk bistand til småbørn Ét af formålene med dagtilbudsloven er at forebygge

Læs mere

Åbningstiderne vil være identiske med skolens: Fra kl. 06.45-16.00 med mulighed for forlængelse til 16.30.

Åbningstiderne vil være identiske med skolens: Fra kl. 06.45-16.00 med mulighed for forlængelse til 16.30. Notat Center Børn og Unge Journalnr: 27.18.12-A00-1-16 Dato: 26-05-2016 Børnehaven Skibsted efter paragraf 32 i serviceloven Der er mulighed for to elevgrupper, som vil have hver deres økonomiske takst.

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue

Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue Overgang fra hjem til vuggestue. Vuggestuen er ofte barnets første rigtige møde med nye og anderledes omgivelser, hvor det indgår i en sammenhæng med andre børn

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Hvad er Specialrådgivningen?

Hvad er Specialrådgivningen? Specialrådgivningen Råd- og vejledningsforløb til forældre til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne jf. serviceloven 11 stk. 7 og 8. Hvad er Specialrådgivningen? Specialrådgivningen

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune 2013-03-25 Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse 1. Præsentation og grundlag 2. Erfaringer og kompetencer 3. Mål med eksterne ydelser 4. Det kan

Læs mere

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne.

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne. Institutionens værdigrundlag: Vi tager udgangspunkt i Kolding Kommunes værdier: En anderkendende og omsorgsfuld tilgang Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet,

Læs mere

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9.

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9. Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Adresse: Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 47 81 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Camilla

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Valhalla Vuggestuen Tema og fokuspunkter

Pædagogiske læreplaner i Valhalla Vuggestuen Tema og fokuspunkter Vuggestuen At føle at egne personlige grænser respekteres At styrke sit selvværd. At udvikle /videreudvikle kompetencer At lære at bede om hjælp. At lege alene. Vi er anerkendende i vores relationer til

Læs mere

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave.

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave. På vej i Børnehave Målet er, at vi sammen med jer arbejder for, at skabe en rød tråd i dit barns liv, hvor helhed og sammenhæng skal sikre trivsel ved overgangen fra dagpleje eller vuggestue til børnehave.

Læs mere

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Hvordan bestiller man en Temapakke? Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR mail: pprgreve@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få yderligere

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00 Børnehuset Møgelkær havde opstart den 1. april 2008 og er en privat integreret institution. Vi er normeret til 80 børn, 25 vuggestuebørn (0-3 år) og 55 børnehavebørn (3-6 år). I børnehaven er der tre grupper.

Læs mere

Elverhøjs uddannelsesplan:

Elverhøjs uddannelsesplan: Grønnedalsvej 8 8660 Skanderborg Tlf. 87942421 E-mail: elverhoj@skanderborg.dk www.skanderborg.dk/elverhoej.dk Elverhøjs uddannelsesplan: Elverhøj er en kommunal daginstitution oprettet i 1996. I 2007

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde 2017-2018 Velkommen til dagtilbuddet Rønde Børnehus, som består af Børnehuset Moesbakken og Børnehuset

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN for ÅR 2010.

VIRKSOMHEDSPLAN for ÅR 2010. VIRKSOMHEDSPLAN for ÅR 2010. Beliggenhed: BØRNEHAVEN Mælkebøtten er beliggende på Svallerup Skole lige midt i Kalundborg kommune. Normering: Børnehaven er normeret til 31 børn i alderen 3-6 år og 6 børn

Læs mere

Pindstrupskolen Specialcenter Syddjurs

Pindstrupskolen Specialcenter Syddjurs Pindstrupskolen Specialcenter Syddjurs Pindstrupskolen er kommunens specialskoletilbud til børn, hvis behov for særlig støtte ikke kan tilgodeses i den almindelige folkeskole. Pindstrupskolen har som udgangspunkt

Læs mere

Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud

Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud Indledning. Spiregruppen er Struer Kommunes specialtilbud til børn i 3 6 års alderen, undtagelsesvis også 0 3 års alderen. Specialgruppen er organiseret i henhold til Dagtilbudsloven,

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for DRAGEN i Gentofte Kommune 2009 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud m.v. til børn

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

VELKOMMEN TIL VIDENSGRUPPEN 0 7 ÅR.

VELKOMMEN TIL VIDENSGRUPPEN 0 7 ÅR. VIDENSGRUPPEN For børn med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne, hvor de daglige aktiviteter og træningen er tilpasset det enkelte barn med stor vægt på det tværfaglige samarbejde æ VELKOMMEN TIL VIDENSGRUPPEN

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Alsidig personlig udvikling / sociale

Alsidig personlig udvikling / sociale Modul 1 vuggestuen Fokuspunkter Alsidig personlig udvikling / sociale kompetencer Fællesskab./Bevægelse. Periode Januar april 2016 Tovholdere Overordnede mål Kristine, Heidi, Brauer, Emilie ( Marianne)

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014.

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Indledning Næsbjerg SFO er en del af Næsbjerg Skole, som ligger i Varde Kommune. Vi er en SFO som i øjeblikket har 57 børn og 5 voksne tilknyttet.

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Fjordbo USFO. Fjordbo holder til i to velfungerende bygninger kun adskilt af en legeplads.

Fjordbo USFO. Fjordbo holder til i to velfungerende bygninger kun adskilt af en legeplads. Fjordbo USFO. Fjordbo i Lihme er en udvidet sfo, hvor der er tilmeldt børn fra 2,10 10 år. Vi har et godt samarbejde med dagplejen, som kommer i Fjordbo hver fredag formiddag. Børnehaven fungerer som åbningssted

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Til. Svalegruppen. Indholdsfortegnelse:

Til. Svalegruppen. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Velkommen til Svalegruppe: 2 Svalegruppens personale: 2 Visitering til Svalegruppen 2 Start i Svalegruppe: 3 Primærpædagogens rolle: 3 Forældresamarbejde 4 Opfølgningssamtale og handleplan:

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

Søstjernen i Hjortdal. Vuggestue og børnehave midt Jammerbugtens smukkeste natur!

Søstjernen i Hjortdal. Vuggestue og børnehave midt Jammerbugtens smukkeste natur! Søstjernen i Hjortdal Vuggestue og børnehave midt Jammerbugtens smukkeste natur! Hvem er vi? Søstjernen er en kommunal institution for 0-6 årige beliggende i Hjortdal, 6 km nordvest for Fjerritslev. Vi

Læs mere

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige / alsidig personlighedsu dvikling At

Læs mere

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Dueslaget

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Dueslaget Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Dueslaget Indledning. Vi vægter at Dueslaget er et rart, sjovt og trygt sted at være. Vi ønsker at skabe et sted, hvor børnene kan udfolde sig, prøve kræfter og få nye

Læs mere

Temapakker fra PPR. Bestilling af en Temapakke. Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Temapakker fra PPR. Bestilling af en Temapakke. Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Bestilling af en Temapakke Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR, Pia Elisabeth Toft, mail pit@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få

Læs mere

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset Kære forældre. Det handler om at være tryg, ja nu skulle man måske tro, at vi reklamerer for et forsikringsselskab, men det gør vi absolut ikke. Men ordlyden er god nok, for det handler jo netop om, at

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik 2011-2014 Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej 1 1. Indledning... 3 2. Præsentation af dagtilbuddet.... 3 3. Børne- og læringssyn.... 4 3.1 Holstebro kommunes børne-

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Gelsted Børnehus

VELKOMMEN TIL. Gelsted Børnehus VELKOMMEN TIL Gelsted Børnehus Gelsted Børnehus Koldinghave 3 5591 Gelsted Telefon 8888 5456 Gelsted Børnehus er bygget i 2013. Vi bor på en stor grund i tæt forbindelse med skole, SFO og hal. Energien

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Kærbyskolen Oluf Borchs Vej 2 9000 Aalborg. Tlf. 99 82 13 00 E-mail: kaerbyskolen@aalborg.dk Web: http://www.kaerbyskolen.dk

Kærbyskolen Oluf Borchs Vej 2 9000 Aalborg. Tlf. 99 82 13 00 E-mail: kaerbyskolen@aalborg.dk Web: http://www.kaerbyskolen.dk Kærbyskolen Oluf Borchs Vej 2 9000 Aalborg Tlf. 99 82 13 00 E-mail: kaerbyskolen@aalborg.dk Web: http://www.kaerbyskolen.dk Indledning Denne folder, er en oversigt over Kærbyskolens tilbud til børn og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Det Pædagogiske arbejde 2. Tale-Høre bistand 2. Fysioterapeutisk behandling 2. Ergoterapeutisk behandling 2.

Indholdsfortegnelse. Det Pædagogiske arbejde 2. Tale-Høre bistand 2. Fysioterapeutisk behandling 2. Ergoterapeutisk behandling 2. Forældrefolder Indholdsfortegnelse Det Pædagogiske arbejde 2 Tale-Høre bistand 2 Fysioterapeutisk behandling 2 Ergoterapeutisk behandling 2 Psykolog 3 Studerende 3 Kommunikation 3 Relationer 3 Ture ud

Læs mere

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis.

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. Børnehuset Lilletoften Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. 2. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer. I Børnehuset Lilletoften har vi et anerkendende

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF BØRNEHAVEN... 1

2. BESKRIVELSE AF BØRNEHAVEN... 1 Specialbørnehaven 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Indholdsfortegnelse 1..MÅLSÆTNING... 1 2. BESKRIVELSE AF BØRNEHAVEN... 1 2.2 ÅBNINGSTIDER... 1 2.2 Ferie... 1 2.3 PERSONALE... 2 2.4 LIDT OM PÆDAGOGIKKEN...

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN.

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Vi er beliggende i et område med en blanding af ejer og lejeboliger. Der er mange grønne områder og stisystemer,

Læs mere

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne Tryg fritid i en gammel gård med sjæl De rette fysiske rammer til personer med specielle behov Skovridergården ligger midt i

Læs mere

Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på

Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på 1 De voksne er fordelt således: Sol-stuen: Nina Susanne W. Måne-stuen: Lena Gitte Charlotte Rune Stjerne-stuen: Grethe Susanne

Læs mere

Djurslandsskolen. Fritidsordningen. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Fritidsordningen. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Fritidsordningen En kommunal specialskole Skolefritidsordning Formål og indhold Skolefritidsordningen er et frivilligt tilbud til alle skolens elever. Målet er at børnene lærer at forvalte

Læs mere

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj 2013 Lupinvejens Børnehave Vi skaber en sammenhængende pædagogik og organisation, der målrettet kan medvirke til at give barnet det gode barneliv samt rumme alle

Læs mere

i skole Dit barn skal snart

i skole Dit barn skal snart Dit barn skal snart i skole Her kommer inspiration til, hvordan du som forældre kan hjælpe med at understøtte dit barn i overgangen fra børnehave til skole og SFO Frederiksberg Kommune vil gerne hjælpe

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Forældrefolder. Børnehuset Troldemosen. Tlf. 3998 4480. Bank-Mikkelsens Vej 23 2820 Gentofte. www.bhtroldemosen.dk. Email: troldemosen@gentofte.

Forældrefolder. Børnehuset Troldemosen. Tlf. 3998 4480. Bank-Mikkelsens Vej 23 2820 Gentofte. www.bhtroldemosen.dk. Email: troldemosen@gentofte. Børnehuset Troldemosen Bank-Mikkelsens Vej 23 2820 Gentofte Forældrefolder Tlf. 3998 4480 www.bhtroldemosen.dk Email: troldemosen@gentofte.dk HB Handicap-Befordring tlf.36 72 10 10 8 Forældrebestyrelse

Læs mere

Velkommen i. Hjemmeside: Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail:

Velkommen i. Hjemmeside:  Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail: Velkommen i Hjemmeside: www.askevaenget.ltk.dk Adresse: Askevænget nummer 2 Telefonnummer: 45 28 57 40 Mail: mekl@ltk.dk Åbningstider: Mandag til torsdag: 7:00-17:00 Fredag: 7:00-16:0 Hvem er vi? Vi er

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Udarbejdet af visitationsudvalget i 2012 Revideret nov. 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje?

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje? Dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt af Randers Kommune. Hvad er dagpleje? En dagplejer passer normalt 4 børn, og har i perioder

Læs mere

Sorø Kommune har etableret 4 særlige specialundervisningstilbud, kaldet Supercentre, som er oprettet efter Folkeskolelovens 20 stk. 2.

Sorø Kommune har etableret 4 særlige specialundervisningstilbud, kaldet Supercentre, som er oprettet efter Folkeskolelovens 20 stk. 2. Sorø Kommune Supercenter Smilehullet, Holbergskolen Holbergsvej 42 4293 Dianalund Tlf.:58264810 smilehullet@soroe.dk Sorø Kommune har etableret 4 særlige specialundervisningstilbud, kaldet Supercentre,

Læs mere

Autismecenter. -et heldagstilbud til børn med autismespektrumforstyrelser

Autismecenter. -et heldagstilbud til børn med autismespektrumforstyrelser Autismecenter -et heldagstilbud til børn med autismespektrumforstyrelser Autismecenteret er fysisk placeret på Arresø Skole, Kregme i Halsnæs Kommune. Autismecenteret er et heldagstilbud og dækker dermed

Læs mere

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på:

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på: Bilag 1. Pædagogisk Handleplan De Tre Huse: Dagligdagen overordnede principper: Institutionen består af 3 huse på 2 matrikler. Højager vuggestue og Fredskovhellet vuggestue og Fredskovhellet børnehave.

Læs mere

Søskende Tidligere institution Baggrund og familieliv Interesser Forløbet op til diagnosen Hvordan I tænker om hele situationen Hvad håber I på,

Søskende Tidligere institution Baggrund og familieliv Interesser Forløbet op til diagnosen Hvordan I tænker om hele situationen Hvad håber I på, Til forældrene Du/I har nu fået tilbudt en plads i vores specialgruppe, som er målrettet børn med autisme indenfor normalområdet, det vil sige børn som er normalt begavede men som har en diagnose indenfor

Læs mere

Supercenter Sorø Borgerskole. Komplekse indlæringsvanskeligheder

Supercenter Sorø Borgerskole. Komplekse indlæringsvanskeligheder Supercenter Sorø Borgerskole Komplekse indlæringsvanskeligheder Sorø Kommune har etableret 4 særlige specialundervisningstilbud, kaldet Supercentre, som er oprettet efter Folkeskolelovens 20 stk. 2. Supercentrene

Læs mere

Øresundsskolen. Carl Nielsens Allé 33 2100 København Ø Tlf. 39 18 19 44. www.oeresundsskolen.kk.dk. mail@oeresundsskolen.kk.dk

Øresundsskolen. Carl Nielsens Allé 33 2100 København Ø Tlf. 39 18 19 44. www.oeresundsskolen.kk.dk. mail@oeresundsskolen.kk.dk FAKTA OM ØRESUNDSSKOLEN Øresundsskolen har elever fra 0. til 10. klassetrin og er beliggende på det ydre Østerbro i det tidligere Øresundshospitals bygninger, som er blevet moderniserede og specialindrettede

Læs mere

Askelunden 3-9. 6705 Esbjerg Ø. Telefon nr. 7616 3780. Hjemmeside: Børnehusetkvaglund.esbjergkommune.dk

Askelunden 3-9. 6705 Esbjerg Ø. Telefon nr. 7616 3780. Hjemmeside: Børnehusetkvaglund.esbjergkommune.dk Askelunden 3-9. 6705 Esbjerg Ø. Telefon nr. 7616 3780 Hjemmeside: Børnehusetkvaglund.esbjergkommune.dk Indholdsfortegnelse. 1. Velkommen til Børnehuset Kvaglund. 2. Hvem er vi? 3. Åbningstid. 4. Tabulex.

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 51 VUGGESTUEN TLF. 29 34 71 08 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG FRA KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG FRA

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole 2013 2014 Indhold Indledning:... 2 Værdier:... 2 Visioner:... 3 Mål og Aktiviteter:... 3 Børn med specielle behov:... 3 Medindflydelse:...

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere