BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008"

Transkript

1 BESKRIVELSE AF FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD August 2008

2 Indholdsfortegnelse Side 3 Terapi og praktiske øvelser Side 5 Støtte og vejledning hjemmet Side 6 Netværksmøde Side 8 Parent Management Training (PMT) 2

3 1 Terapi og praktiske øvelser Lovgrundlag Serviceloven Formål med tilbuddet Ved at kombinere forskellige terapeutiske og praktiske metoder indøves nye måder at være sammen på, vaner og mønstre ændres således, at der skabes en grundlæggende positiv forandring i familien. Målgruppe og hvordan man kan få tilbuddet Familier/enlige med børn fra 0-18 år som vurderes at have behov for en særlig indsats til at skabe forandring i form af en positiv udvikling frem mod trivsel for familiens medlemmer. Undersøgelse og vurdering af, hvorvidt en familie har behov for denne indsats tages af familierådgiver, som er bemyndiget til at bevilge tilbuddet. Beskrivelse af tilbuddet I løbet af den første måned samarbejder vi med familien om at få nærmere afdækket familiens problemstillinger, ressourcer og ønsker til fremtiden. Der opstilles mål for behandlingen, og vi udarbejder sammen en plan for, hvilke forskellige metoder (se nedenfor) vi vil anvende i det videre familiearbejde. Vi er meget opmærksomme på, at de udviklingsmål vi fastsætter sammen med familien, er realistiske og finder sted i et tempo, som er passende for familien. Når vi herefter begynder på selve behandlingsarbejdet, vil der som hovedregel være to terapeuter til stede under terapien. Under behandlingsforløbet møder vi familien med en anerkendende og værdsættende tilgang (ros og opmuntring), som vi tror på hjælper familien til at få/bevare energien og lysten til at stræbe efter en ny og mere hensigtsmæssig måde at være sammen på som familien. Metode I behandlingsforløbet anvendes som regel 2-3 af følgende metoder, alt efter familiens problemstillinger: 1. Parterapi Metodens anvendes, når det kan konstateres, at nogle af / en væsentlig del af familiens problemer bunder i samlivsproblemer mellem mor og far. Der arbejdes eksempelvis på at løse indbyrdes konflikter samt at skabe forståelse og respekt for hinandens forskelligheder. 2. Forældreterapi Hvor familiens problemer hænger sammen med, at forældreparret er uenige om, hvad der skal til for at skabe et godt familieliv til gavn for 3

4 familiens børn og voksne, anvendes forældreterapi. I terapien drøftes eksempelvis forældreroller og opdragelse. 3. Familieterapi Metoden anvendes til familier med samspilsproblemer som fx kommer til udtryk ved et højt konfliktniveau eller ved at nogle af medlemmerne trækker sig fra familien. Forældrene hjælpes til at få en større indsigt og viden om de enkelte medlemmers rolle i familien, og hvordan relationer i familien kan styrkes. For nogle familier vil det være relevant at tilbyde et PMT-forløb. Læs nærmere herom under Evidensbaserede programmer 4. Familieøvelser Her er tale om at anvende praktiske øvelser som afsæt til refleksioner over eksempelvis reaktionsmønstre, konflikthåndtering og kommunikation i familien. Øvelserne kan eksempelvis bestå i at lave mad eller spille brætspil sammen. 5. Samtaleterapi for børn Metoden anvendes, hvor børn har brug for at få bearbejdet traumatiske oplevelser eller har behov for ekstra omsorg fra en voksen i en vanskelig periode. Gennem samtale og leg får barnet sat ord på egne følelser og får kontakt til en person udenfor familien. Tilbuddet leveres af Familiebehandlingen Vi forventer af dig/jer At I møder op til den aftalte tid. Du/I kan forvente Vi sørger for, at processen forløber hensigtsmæssigt for alle parter. Leveringstid I kontaktes indenfor en uge efter henvisningsmødet med familierådgiveren. Herefter mødes vi første gang indenfor en måned. Omfang og servicemål Et forløb i Familiebehandlingen varer mellem ½-1 år. Vi mødes som minimum 1 gang om ugen, og vil som oftest mødes 2 gange om ugen. Opfølgning, evaluering og effekt Forløbet evalueres hver 3. måned. 4

5 2 Støtte og vejledning i hjemmet Lovgrundlag Serviceloven Formål med tilbuddet At støtte forældrene i at varetage barnets/børnenes behov i form af en struktureret og forudsigelig hverdag i hjemmet, samt støtte til udadvendte aktiviteter. Målgruppe og hvorledes tilbuddet bevilges Målgruppen er familier med børn fra 0-18 år, som vurderes at have behov for en særlig indsats, og som kan profitere af en konkret og praktisk tilgang til at få skabt en hverdag, som familiens medlemmer kan trives i. Undersøgelse og vurdering af, hvorvidt en familie har behov for denne indsats tages af familierådgiver, som er bemyndiget til at bevilge tilbuddet. Beskrivelse af tilbuddet I opstartsfasen (ca. 1 måned) Familien modtager besøg fra støttepersonen fra Familiebehandlingen på alle hverdage. I denne fase planlægges det videre forløb og der finder en forventningsafstemning sted. Vi er meget opmærksomme på, at de udviklingsmål, vi fastsætter sammen med familien er realistiske og finder sted i et tempo, som er passende for familien. I denne periode samarbejdes der især om at få planlagt indkøb og øvrige gøremål i hjemmet, samt at få planlagt de enkelte familiemedlemmers aktiviteter udenfor hjemmet. Efter opstartsfasen Når der er etableret et samarbejde med familien, og familien har opnået en mere struktureret og forudsigelig hverdag, får familien som regel tilbud om andre ydelser fra Familiebehandlingen. Det kan for eksempel være samtaleterapi og familieøvelser. Ofte vil det finde sted i hjemmet for senere at foregå i Familiebehandlingens lokaler. Dertil kommer besøg 1-2 gange om ugen, hvor der følges op på og fortsat ydes støtte til, at familien fortsat har en struktureret hverdag, samt får støtte til at deltage i udadvendte aktiviteter. Metode Fysisk tilstedeværelse i hjemmet, hvor der tilbydes vejledning og støtte Via en anerkendende og værdsættende tilgang (ros og opmuntring) arbejder vi på, at familien får energi og lyst til at stræbe efter en ny og mere hensigtsmæssig måde at være sammen på som familie 5

6 Tilbuddet leveres af Familiebehandlingen Vi forventer af dig/jer At I som familie er indstillede på at åbne jeres hjem for os. At I er indstillet på at yde en indsats mellem møderne i form af planlagte opgaver. Leveringstid Indenfor 1 måned. Omfang og servicemål I opstartsfasen er der besøg i hjemmet 2-3 gange om ugen, herefter ligger der 1-2 besøg om ugen. Opfølgning, evaluering og effekt Forløbet evalueres hver 3. måned. 3 Netværksmøde Lovgrundlag Serviceloven Formål At skabe grundlaget for et godt samarbejde mellem familien og dets netværk baseret på fælles problemforståelse og god kommunikation. Mødet ender ud i en fælles plan for, hvordan familien, dets netværk samt familiebehandlingen kan samarbejde og udnytte ressourcerne bedst for at afhjælpe familiens problemer. Netværket omfatter de professionelle, som familien har kontakt med (familierådgiveren og fx barnets klasselærer eller pædagog i daginstitution), og det omfatter nære medlemmer af den øvrige familie (typisk bedsteforældre eller søskende). Hvor forældrene er skilt vil det oftest også være relevant at invitere eksmand eller ekshustru. Endeligt kan det også være relevant at invitere en nær ven af familien. Ydelsens målgruppe og hvordan man kan få tilbuddet Familier i behandling, hvor familien og terapeuten vurderer, at det vil være relevant at inddrage netværket. 6

7 Beskrivelse af indhold Der er en fast dagsorden for netværksmødet: 1. Bekymringsfase: alle mødets deltagere gør rede for, hvad der bekymrer dem omkring familien 2. Visionsfase: alle medlemmerne beskriver, hvad de ønsker for familien 3. Drøftelsesfase: 2-3 emner udvælges og løsningsforslag drøftes 4. Beslutningsfase: Det besluttes hvad de enkelte deltagere gør herefter, samt hvornår. Fra Familiebehandlingen deltagere 2 behandlere. De sørger for, at mødet følger den fastlagte dagsorden og beslutter, hvilke 2-3 emner de kan se, er de vigtigste at drøfte i Drøftelsesfasen. Undervejs i netværksmødet vil de sørge for, at kommunikationen blandt deltagerne forløber hensigtsmæssigt og er særligt opmærksomme på, at familien bliver hørt og er med i hele processen på lige fod med de øvrige deltagere. Det kan eventuelt komme på tale at afholde et netværksmøde mere, når behandlingsforløbet slutter for at sikre, at alle parter fortsat støtter op om den positive udvikling i familien. Metode Fokus på proces samt på dynamikken i netværksgruppen Fastholder den planlagte struktur Sørger for skriftlig dokumentation i form af et beslutningsreferat Tilbuddet leveres af Familiebehandlingen Vi forventer af dig/jer At alle parter går ind til mødet som aktive, bidragende medspillere i mødet. Ved eventuelt afbud gives besked til Familiebehandlingen. Du/I kan forvente af os At mødet holdes i en positiv og konstruktiv ånd med fokus på den fremadrettede indsats vedrørende familien. Leveringstid Netværksmødet afholdes indenfor 3 måneder efter familiens indskrivning i familiebehandling. Eventuelt afholdes netværksmøde i forbindelse med behandlingsforløbets afslutning. 7

8 Omfang og servicemål Et netværksmøde tager 3 timer. Holdes der et ved afslutning tager dette netværksmøde 2 timer. Opfølgning, evaluering og effekt Proces og indhold evalueres til slut i mødet og mere dybdegående med familien i næste møde i Familiebehandlingen. 4 Parent Management Training (PMT) Lovgrundlag Serviceloven eller Serviceloven 11.3 Formål med tilbuddet PMT er et behandlingstilbud for familier, som har børn med adfærdsproblemer. Udgangspunktet er, at forældrene er barnets vigtigste læremestre og hjælpere. Forældrene kender deres børn bedst, er knyttet tæt til dem og er motiveret til at hjælpe dem i deres udvikling. Dermed er forældrene også bedst til at sikre den forandring, der skal få barnet ud af negative handlemønstre og ind i en positiv udvikling. Målgruppen og hvordan man kan få tilbuddet PMT henvender sig til familier med børn i alderen 4-12 år, hvor et af børnene, har en adfærd, der ofte får barnet til at stå uden for sociale fællesskaber. Barnet kan opleves som krævende, kværulerende, argumenterende, negativ, grænsesøgende, trodssig, urolig, aggressiv eller vred, og omgivelserne vil ofte mene, at barnet har brug for at lære en mere social, positiv og imødekommende adfærd. Undersøgelse og vurdering af, hvorvidt en familie har behov for denne indsats tages af familierådgiver, som er bemyndiget til at bevilge tilbuddet. En familie kan henvises enten efter en faglig vurdering af socialrådgiveren efter en kortere samtale ( 11.3) eller ved behov efter en mere grundig socialfaglig undersøgelse af familiens forhold (efter 50) og visitationsmøde med Familiebehandlingen ( ). Beskrivelse af tilbuddet Der sættes fokus på familiens ressourcer. De situationer, der opleves som vanskelige for familien, drøftes og forældrene får træning i, hvordan de møder barnet på en hensigtsmæssig måde, og hvordan problemer kan løses sammen med barnet. Gode positive beskeder, støtte og opmuntring og milde negative reaktioner spiller en vigtig rolle i denne proces. Forældrene lærer at påskønne god opførsel og små fremskridt hos barnet med ros, opmuntring og små belønninger. Dårlig opførsel stoppes derimod - ikke med vrede, men med 8

9 moderate konsekvenser, som barnet kan forudse og forstå. Med disse redskaber kan forældrene give deres barn mere selvtillid, og derigennem bliver barnet bedre til tage ansvar for sine handlinger og valg. Herigennem genvinder forældrene og barnet kontrollen over deres samvær og deres livsbetingelser. Barnet lærer at følge samfundets almindelige normer og bliver bedre til at begå sig på forskellige livsområder. Målet er at reducere uhensigtsmæssig adfærd og fremme en positiv udvikling hos barnet gennem samtaler og træning med forældrene. Det forbedrer familiesituationen som helhed, og samtidig øges barnets trivsel i daginstitution og skole. Metode Terapeuten mødes ca. 1 time pr. uge med begge forældre. Der aftales hver uge en hjemmeopgave med forældrene, som følges op med telefonkontakt midt på ugen, hvor terapeuten kan støtte forældrene i at have succes med hjemmeopgaven. Metoden er evidensbaseret, hvilket bl.a. betyder, at der er tilknyttet effektforskning, således at man sikrer sig, at behandlingen har en effekt. Det betyder endvidere, at behandlingen følger bestemte principper, som terapeuten er uddannet i og løbende vejledes i for at sikre stringens ift. metoden. Til dette formål DVD-optages alle timer. Der gennemføres en for- og en efterundersøgelse, hvor barnet deltager i nogle bestemte opgaver sammen med forældrene. Denne for- og efterundersøgelse varer ca. 30 min. Behandlingens rammer er på timer. Som oftest varer behandlingen et sted mellem timer. Tilbuddet leveres af PMT-terapeuter fra Familiebehandlingen. Vi forventer af dig/jer At I møder op til den aftalte tid en gang om ugen. I familier, hvor der er to forældre: At begge forældre deltager. At I er indstillede på at arbejde med hjemmeopgaverne, som går ud på at tage de redskaber, I får i behandlingen, i brug over for jeres barn derhjemme. Du/I kan forvente Vi sørger for, at processen forløber hensigtsmæssigt for alle parter. Vi udarbejder rapporter og indkalder til opfølgningsmøder med familiens socialrådgiver. 9

10 Leveringstid I kontaktes indenfor en uge efter henvisningsmødet med familierådgiveren (ved behandling efter ) eller indenfor en uge efter henvisningen fra familierådgiveren (ved behandling efter 11.3). Herefter mødes vi første gang indenfor en måned. Omfang og servicemål Et PMT-forløb i Familiebehandlingen varer mellem ½-1 år. Vi mødes som hovedregel 1 gang om ugen og har telefonkontakt 1 gang mellem hver aftale. Opfølgning, evaluering og effekt Forløbet evalueres hver 3. måned, hvor der udfærdiges en mindre rapport over status på behandlingen, og hvor familiens socialrådgiver deltager i et opfølgningsmøde. 10