KONKURRENCEBETINGELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONKURRENCEBETINGELSER"

Transkript

1 KONKURRENCEBETINGELSER Almene bliger, Trnhøjgård, Aalbrg Ø PROJEKTKONKURRENCE Himmerland Bligfrening Bliger til mennesker med udviklingshæmning Juni 2015 Kuben Management

2 Indhldsfrtegnelse 1 Indledning Generelle plysninger Bygherren Deltagere Spørgsmål g rettelsesblade Besigtigelse Vedståelsesfrist Frsikring af frslag Rettigheder Aflevering af knkurrencefrslag g hnrartilbud Krav til knkurrencefrslag g hnrartilbud Navnekuvert Knkurrencefrslag Alternative tilbud Tilbudskuvert Frbehld Bedømmelse af tilbud Bedømmelsesprcedure Dmmerkmité Bedømmelseskriterier Offentliggørelse af resultatet Tildeling af kntrakten Vederlag

3 1 Indledning Himmerland Bligfrening, Afd. 79 indbyder til prjektknkurrence m pførelse af 32 Almene bliger til mennesker med udviklingshæmning ved Tårnhøjgård, Aalbrg Ø. Knkurrencen er udskrevet sm en begrænset prjektknkurrence. Prjektknkurrencen gennemføres med henblik på indgåelse af ttalrådgivningsaftale m gennemførelse af vinderprjektet. Opgaven udbydes af Himmerland Bligfrening, afd. 79 sm en prjektknkurrence med tilhørende hnrartilbud fr samtlige arkitekt-, ingeniør- g landskabsarbejder, der henhører under prjektet, såfremt der afleveres et knditinsmæssigt knkurrenceprjekt. Knkurrencemateriale Knkurrencematerialet består af følgende: Udbudsbrev af den 8. juni 2015 af 8. juni 2015 Knkurrenceprgram (eftersendes) Tilbudsliste af juni 2015 Arealversigt af juni 2015 Bilag: 1. Matrikelkrt i pdf-frmat 2. Matrikelkrt i dwg-frmat 3. Tingbgsattest 4. Byggefelt 5. Aftale m teknisk rådgivning (eftersendes) 6. Afgrænsning af rådgiverydelser (eftersendes) 7. Udkast til lkalplan (eftersendes) 8. Rapprten fra Teknlgisk Institut 9. Aalbrg kmmunes vejledning til bliger 10. Kickstart frstaden Aalbrg øst 11. Helhedsplan Astrupstien - Vandkunsten 12. Aalbrg Kmmunes Bæredygtighedsmanual (i nuværende endnu ikke gdkendte frm) Knkurrencematerialet samt bilag findes på Kuben Managements hjemmeside: + aktuelle udbud Himmerland Bligfrening - Prjektknkurrence 2

4 Det påhviler de bydende selv at kntrllere, at det samlede udbudsmateriale er dwnladed iht. knkurrencemateriale g eventuelle efterfølgende rettelsesblade. 3

5 2 Generelle plysninger 2.1 Bygherren Himmerland Bligfrening, afd. 79 Rendsburggade Aalbrg Tel Kntaktpersn: Sven Buch Internetadresse: g Aalbrg Kmmune Ældre- g Handicapfrvaltningen Stremsevej 17 21, 9310 Vdskv g AaK-Bygninger Danmarksgade 19, 9000 Aalbrg Tel Kntaktpersn: Henning Rlf Christensen Bygherrerådgiver: Kuben Management A/S Skibbrgade 3, 9000 Aalbrg Tel Kntaktpersn: Michael Gaba Internetadresse: Fr prjektrganisatin - se i øvrigt knkurrenceprgram afsnit Deltagere Følgende rådgiverteams, nævnt i alfabetisk rækkefølge, er prækvalificeret til at deltage i prjektknkurrencen: TOTALRÅDGIVER KPF Arkitekter A/S Sahl Arkitekter A/S Østergaard Arkitekter A/S Underrådgivere Rambøll Danmark A/S Frandsen & Søndergaard Rådgivende Ingeniørfirma K/S ONV Arkitekter Harde Larsen A/S VEGA landskab 4

6 2.3 Spørgsmål g rettelsesblade Spørgsmål i frbindelse med udbuddet fremsendes skriftligt til Kuben Management A/S, Skibbrgade 3, 9000 Aalbrg, att.: Michael Gaba, Kuben Management frelægger spørgsmålene fr bygherren, g spørgsmålene med svar vil, i annymiseret frm, blive tilstillet på til samtlige knkurrencedeltagere i rettelsesblade. De indkmne spørgsmål vil, så vidt muligt, blive besvaret løbende. Tilbudsgiver pfrdres til at fremsætte sine skriftlige spørgsmål til udbudsmaterialet samlet g senest 21. august Alle spørgsmål (gså spørgsmål mdtaget efter førnævnte frist ) vil blive besvaret i det mfang, det er muligt at fremkmme med en besvarelse senest 6 dage før tilbudsfristen. Rettelsesblade indgår i tilbudsgrundlaget, g tilbud skal afgives på grundlag af udbudsmaterialet g rettelsesblade. Deltagerne må ikke før bedømmelsens afslutning rette henvendelse til nget medlem af dmmerkmitéen eller dens rådgivere, brtset fra henvendelser til knkurrencens sekretær, Kuben Management A/S. 2.4 Besigtigelse Tilbudsgiverne pfrdres til at fretage en besigtigelse af grunden i Aalbrg Ø. Der afhldes ikke fælles præsentatin/besigtigelse af mrådet med tilbudsgiverne. 2.5 Vedståelsesfrist Tilbudsgiverne skal vedstå deres hnrartilbud i 80 arbejdsdage efter tilbudsdaten anført i udbudsbrevet. 2.6 Frsikring af frslag Frslagene frsikres ikke af bygherren. 2.7 Rettigheder Ophavsretten til et knkurrencefrslag respekteres g frbliver altid hs frslagsstilleren. Den materielle ejendmsret til de indsendte frslag tilhører dg bygherren. Ved arbejdets verdragelse til vinderne af knkurrencen, frbehlder bygherren sig dg ret til at benytte idéer fra de øvrige indsendte frslag. 5

7 3 Aflevering af knkurrencefrslag g hnrartilbud Oplysninger m tid g sted fr aflevering fremgår af udbudsbrevet. Knkurrencefrslaget skal i alle dele være abslut annymt (filer g papir-versiner mv.), g det er knkurrencedeltagerens ansvar, at annymiteten verhldes. Knkurrencefrslag g hnrartilbud fremsendes i annym frm mærket med et selvvalgt 5-cifret kendingstal. Frslagenes emballage skal tydeligt være mærket Prjektknkurrence Bliger til mennesker med udviklingshæmning Såfremt der afleveres via pstkntr eller kurérfirma, skal en kpi af den datstemplede indleveringskvittering sm dkumentatin fr at afsendelse er sket, så aflevering kan fregå rettidigt, fremsendes i dbbelt kuvert (inderst en neutral kuvert). Det skal dg understreges, at det udelukkende er frslagsstillerens risik, m knkurrencefrslaget kmmer frem rettidigt til Kuben Management A/S Skibbrgade Aalbrg Att.: Michael Gaba På kvitteringen g kuverter må kun anføres det valgte 5-cifrede kendingstal sm afsender. Frslagene skal være rettidigt indleveret. Ved valg af frsendelsesfrm er det knkurrencedeltagernes eget ansvar, at tidsfristen verhldes. Deltagerne må ikke før bedømmelsens afslutning rette henvendelse til nget medlem af dmmerkmitéen eller dens rådgivere. 6

8 4 Krav til knkurrencefrslag g hnrartilbud 4.1 Navnekuvert Der indleveres en særskilt frseglet navnekuvert, mærket med navnekuvert g kendingstallet. Navnekuverten skal indehlde: Oplysninger m navn g adresse på knkurrencedeltageren bag kendingstallet. Tr- g lveerklæring m ubetalt, frfalden gæld til det ffentlige. 4.2 Knkurrencefrslag Knkurrencefrslaget skal afleveres iht. nedenstående: 1 eksemplarer, hvri tegninger indgår i A3-frmat. På tegninger i A3-mappe skal krrekt målestk fremgå, g teksten skal være læsbar. Tegninger anført i pkt. a) g b) samt c), sm 1 sæt pklæbet g 1 sæt fldede tegninger. Det pklæbede sæt afleveres i maks. 3 plancher i maks. A0-frmater. Tegningerne skal være frsynet med en phængningsplan. Prjektfrslaget skal endvidere afleveres digitalt sm pdf på CD-rm eller USBnøgle. Ttalrådgiverens knkurrencefrslag skal mfatte følgende: a) Situatinsplan (inkl. dkumentatin fr placering af bebyggelse) b) Planer, snit g facader fr de frskellige bligtyper i 1:200 c) Lejlighedsplaner fr de frskellige bligtyper 1:50 d) Beskrivelse af arkitektnisk idé g funktinalitet set i sammenhæng med de enkelte bliger g fællesmråder. e) Bygningsbeskrivelse fr bligerne med plysning m idégrundlag fr knstruktinsmæssige g installatinsmæssige frhld indehldende beskrivelse af bæredygtigheds- g energimæssige tiltag. f) Drifts- g vedligehldelsesmæssige frhld fr bygninger g anlæg. g) 3D præsentatin 7

9 4.3 Alternative tilbud Tilbudsgiver er i verensstemmelse med det i udbudsbekendtgørelsen anførte ikke berettiget til at afgive alternative tilbud. Der mdtages ikke alternative tilbud. 4.4 Tilbudskuvert Hnrartilbud afleveres i særskilt, frseglet kuvert mærket Tilbud, i én riginal g 1 kpi begge annyme g mærket med kendingstallet. Tilbud skal afgives på den vedlagte tilbudsliste. Tilbuddet skal indehlde samtlige de i knkurrencematerialet angivne ydelser, inkl. alle nødvendige biydelser. Omkstninger til frsikring skal være indehldt i tilbuddet, jf. kntraktudkastet. 4.5 Frbehld Udbudsmaterialet indehlder kntraktudkast fr Ttalrådgivning, Aftale m teknisk rådgivning g bistand iht. ABR89. Ved afgivelse af tilbud accepterer tilbudsgiver de vilkår, der følger af kntraktudkastet. Tilbudsgiver pfrdres til at afstå fra at tage frbehld i tilbuddet. Frbehld i tilbuddet kan medføre, at tilbuddet afvises. Såfremt tilbudsgiver pfatter vilkår i udbudsmaterialet sm uacceptable eller uhensigtsmæssige, pfrdres tilbudsgiver til at stille spørgsmål hertil frem fr at tage frbehld. Bygherren vil herefter tage stilling til, m der skal fretages ændringer i udbudsmaterialet. 8

10 5 Bedømmelse af tilbud 5.1 Bedømmelsesprcedure I frbindelse med knkurrencens gennemførelse er der nedsat en dmmerkmité, hvis pgave er at fretage den endelige bedømmelse af knkurrencefrslagene. Inden selve bedømmelsen vil der blive fretaget en gennemgang af de indkmne knkurrencefrslag med henblik på at vurdere deres knditinsmæssighed. Herefter fretages bedømmelsen med baggrund i de givne tildelingskriterier. Bedømmelsen vil ske i 3 faser: 1. Samlet bedømmelse af knkurrencefrslag med afsæt i de udmeldte tildelingskriterier. 2. Herefter åbnes tilbudskuverterne med hnrartilbuddene, g der sker en samlet vurdering af knkurrencefrslag g tilbud, sm prtklføres. I frbindelse med vurdering af tilbuddene kapitaliseres eventuelle frbehld. 3. Når bedømmelsen er gennemført g dmmerkmitéens betænkning er underskrevet, brydes navnekuverterne, g vinderen identificeres. 5.2 Dmmerkmité De indsendte frslag vil blive bedømt af en dmmerkmité bestående af bygherren, repræsentanter fra Aalbrg Kmmune samt ekstern arkitektfagdmmer: Frmand Ole Nielsen Himmerland Bligfrening Næstfrmand Jan Nielsen Aalbrg Kmmune Jhnny Hein Danielsen Fagcenterchef / Jesper Terp Laursen - Leder fr btilbud Michael Knudsen Himmerland Bligfrening Kurt Krgh Christensen AaK-Bygninger Hening Rlf Christensen AAK-Bygninger Arkitekt fagdmmer Meddeles senere Navnet på den sidstnævnte deltager ffentliggøres inden aflevering. Sm rådgivere fr dmmerkmitéen er udpeget: Bygherrerådgiver Michael Gaba, Kuben Management A/S Bygherrerådgiver Maria Tft Calundan, Kuben Management A/S Sven Buch Himmerland Bligfrening 9

11 Kit Bs Tilgængelighedsauditør Eventuelle andre sagkyndige. De enkelte medlemmer kan hver især stille med en stedfrtræder, såfremt medlemmerne er frhindret i at afgive møde. Ved bedømmelsens start skal stedfrtrædere være navngivet g gdkendt af dmmerkmitéen. Knkurrencens sekretær: Bygherrerådgiver Michael Gaba, Kuben Management A/S. 5.3 Bedømmelseskriterier Bedømmelsen i prjektknkurrencen vil ske ud fra en helhedsvurdering af følgende kriterier. Arkitektnisk g bygningsmæssig kvalitet Vægtning 25 % Kvaliteten af knkurrencefrslaget i frhld til målsætningen m at skabe et attraktivt byggeri, hvr beberne trives, vurderet ud fra arkitektur, beliggenhed, variatin g frnyelse i bebyggelsen, frbedret tilgængelighed, funktinalitet g materialevalg. Knkurrencefrslagets tekniske kvalitet vurderet ud fra knstruktinsløsninger g installatinsprincipper. Opfyldelse af funktins- g prgramkrav i henhld til knkurrenceprgrammet Vægtning 35 % Indarbejdelse af funktiner, sm er beskrevet i anbefalinger til det kmmende btilbud i Aalbrg Øst fra Teknlgisk Institut. Minimering af brutt-/nettfaktr. Ttalrådgiverens hnrartilbud Vægtning 15 % Indeklima g energimæssige frhld, drift g vedligehldelse 10

12 Vægtning 25 % Tiltag vedr. lavenergi. Drifts- g vedligehldelsesmæssige frhld. Indeklima. 5.4 Offentliggørelse af resultatet Alle knkurrencedeltagere vil blive rienteret, når vinderen af prjektknkurrencen er udpeget. Prjektknkurrencen frventes afsluttet ultim september Vinderen vil blive ffentliggjrt efter knkurrencens afgørelse. Bygherren frbehlder sig ret til at anvende det vindende frslag til ffentlige g andre frmål til generel infrmatin g i samarbejdet med såvel myndigheder g andre aktører i mrådet. 5.5 Tildeling af kntrakten Samtlige tilbudsgivere underrettes m tildeling af kntrakten iht. 2 i lv m håndhævelse af udbudsreglerne. Det vindende team skal, såfremt bygherre finder det nødvendigt, fremlægge dkumentatins fr, at de ikke befinder sig i en af udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 g 2 nævnte situatiner. Kntrakten indgås med betingelse m bygherrens g de bevilligende myndigheders gdkendelse. 5.6 Vederlag Under frudsætning af, at frslaget er knditinsmæssigt, ydes der hver af de indbudte ttalrådgivergrupper et vederlag på kr inkl.. mms fr udarbejdelse af frslag g tilbud. Vinderen får samtidigt med de øvrige deltagere udbetalt et vederlag på kr. inkl.. mms. Dette vederlag er et acnt fr den kmmende aftale parterne imellem. 11