VIKTIGT! VIKTIG! VIKTIGT!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIKTIGT! VIKTIG! VIKTIGT!"

Transkript

1 S T E P S T E P

2 VIKTIGT! VIKTIG! VIKTIGT! TÄRKEÄÄ! Bara vuxna bör sätta i och byta batterier. Ladda inte upp ej uppladdningsbara batterier. Laddningsbara batterier ska plockas ur leksaken före laddning. Laddningsbara batterier får endast laddas under uppsikt av vuxen. Blanda aldrig olika batterityper. Blanda inte heller nya batterier med gamla. Endast rekommenderade batterier av samma eller likvärdig batterityp får användas. Installera batterierna med korrekt polaritet. När batterierna är förbrukade, ska de genast tas ur leksaken. Polerna får inte kortslutas. Tag alltid ur batterierna om leksaken inte används under en längre tid. Undvik att utsätta leksaken för fukt eller väta. Förbrukade batterier och kasserade el- och elektronikprodukter ska lämnas på godkänt insamlingsställe. Dessa produkter får inte läggas som hushållsavfall. Batterier må settes inn og skiftes av en voksen. Ikke lad opp batterier som ikke er oppladbare. Oppladbare batterier må tas ut av spillenheten før de lades. Oppladbare batterier skal kun lades under oppsyn av voksne. Forskjellige typer batterier, eller nye og brukte batterier må ikke blandes. Bruk kun batterier av samme eller tilsvarende type som er anbefalt. Batteriene må settes inn med polene riktig vei. Utladede batterier skal tas ut av leken. Batterikontaktene må ikke kortsluttes. Ta alltid ut batteriene dersom leketøyet ikke skal brukes på en stund. Beskytt leketøyet mot vann eller fuktighet. Brukte batterier og ødelagte elektriske eller elektroniske produkter må avhendes ved et godkjent oppsamlingssted. Slike produkter må ikke kastes i husholdningsavfallet. Batterierne må kun installeres og udskiftes af voksne. Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades. Genopladelige batterier skal fjernes fra legetøjet, inden de genoplades. Genopladelige batterier må kun oplades under en voksens tilsyn. Man må ikke blande forskellige typer batterier eller nye og gamle batterier. Der må kun anvendes batterier af samme eller lignende type som anbefalet. Batteriernes skal isættes med polerne vendt korrekt. Brugte batterier skal fjernes fra legetøjet. Polerne må ikke kortsluttes. Husk altid at fjerne batterierne, hvis legetøjet ikke anvendes igennem et stykke tid. Beskyt legetøjet mod vand eller vanddampe. Brugte batterier og beskadigede elektriske og elektroniske produkter skal afleveres på en godkendt genbrugsplads. Sådanne produkter må ikke smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald. Vain aikuiset saavat asentaa ja vaihtaa paristot. Älä lataa uudelleen kertakäyttöisiä ei-ladattavia paristoja. Ladattavat paristot on poistettava lelusta lataamisen ajaksi. Ladattavat paristot saa ladata vain aikuinen henkilö. Älä sekoita erityyppisiä tai uusia ja vanhoja paristoja keskenään. Käytä vain suositeltuja tai vastaavanlaisia paristoja. Aseta paristojen navat oikeinpäin. Poista tyhjät paristot lelusta välittömästi. Paristojen napoja ei saa oikosulkea. Poista paristot lelusta, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan. Vältä tuotteen altistamista kosteudelle tai nesteille. Käytetyt paristot ja käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkatuotteet on toimitettava hyväksyttyyn keräyspisteeseen. Näitä tuotteita ei saa hävittää talousjätteen mukana.

3 SE LÄR OM BOKSTAVEN FÖRÄLDRAGUIDE Alga learning är en serie produkter som gör barnets lärande till en lekfull upptäcktsresa. Den här lådan är den första av tre i en serie som handlar om bokstävernas värld. Ni kan gå tillväga på lite olika sätt, och i olika ordning. Det viktiga är att ni gör det som passar er bäst. Kom ihåg att ta små steg, repetera, håll inte på för länge och framförallt Ha roligt på vägen. OBS! Lådan är gjord för fyra språk och innehåller därmed fyra påsar med bildkort. Använd bara påsen med ditt språk samt den gemensamma påsen. Några alternativ: Välj ut några få bildkort som ni börjar med. De första gångerna räcker det med fem. Placera ut dem längs cirkeln, så som bilden på sidan 7 visar. Plocka därefter fram tillhörande begynnelsebokstäver som barnet ska försöka lägga vid rätt bild. Ta till exempel bilden med apan, säg ordet apa tydligt och ljuda sedan första bokstaven. Låt barnet välja vilken bokstav som de tror passar och lägg den på plats. Ta fram Elopennan och be barnet trycka på punkterna vid bokstavsalternativen. När barnet trycker på på rätt punkt så hoar ugglan. För att Ugglan ska hoa är det viktigt att pennan trycks rakt uppifrån på punkten. Efterhand som barnet blir duktigare och duktigare ökar ni antalet bokstäver och bilder i varje omgång. Ett annat sätt är att göra tvärtom. Börja istället med bokstäver, och låt barnet försöka hitta rätt bild. Ett lite klurigare alternativ, när barnet har kommit lite längre, är att arbeta med både gemener och versaler på samma gång. Snart går det här som en dans. Då är det dags att upptäcka mer och gå vidare. Nästa låda heter Skriv alfabetet, och sedan kommer Bilda orden. Det finns fler lådor från Alga Learning om siffror, räkning, bokstäver, stavning, klockan, geografi och mycket annat roligt att lära.

4 DK LÆR OM BOGSTAVER FORÆLDREVEJLEDNING Alga Learning er en række produkter, som gør barnets indlæring til en oplevelsesrejse fyldt med leg. Denne æske er den første i en serie med tre, som handler om bogstavernes verden. I kan fortsætte på forskellige måder og i forskellig rækkefølge. Det er vigtigt, at du gør det, som passer bedst til barnet. Husk at tage små skridt, gentag, vær ikke i gang for længe og vigtigst af alt hav det sjovt undervejs. OBS! Æsken er lavet til fire sprog og indeholder derfor fire poser med billedkort. Anvend posen til dit sprog samt den fælles pose. Eksempler: Vælg nogle billedkort, som du starter med. De første par gange rækker det med fem. Placér kortene langs cirklen, som vist på billedet på side 7. Tag derefter de tilhørende begyndelsesbogstaver frem, som barnet skal forsøge at lægge ved det rigtige billede. Tag f.eks. billedet med aben, sig tydeligt ordet abe og derefter det første bogstav. Lad barnet vælge, hvilket bogstav som det tror passer, og læg det på plads. Tag Elo-pennen frem, og bed barnet om at trykke på punktet ud for bogstavet. Når barnet trykker ved det rigtige bogstav, høres uglen. For at aktivere uglens tuden, skal pennen holdes lige op i luften og trykkes direkte på punktet. Efterhånden som barnet bliver dygtigere og dygtigere, øger du antallet af bogstaver og billeder hver gang. Du kan også gøre det omvendt. Start i stedet med bogstaver, og lad barnet forsøge at finde det rigtige billede. En lidt sværere øvelse, når barnet er blevet dygtigere, er at arbejde både med små og store bogstaver samtidig. Snart kommer det til at gå som en leg. Nu er det tid til at opleve mere og gå videre. Næste æske hedder Skriv alfabetet og derefter kommer Stav ordet. Der findes flere æsker fra Alga Learning om tal, regning, bogstaver, stavning, klokken, geografi og meget andet, som er sjovt at lære. 4

5 NO LÆR OM BOKSTAVEN FORELDREVEILEDNING Alga Learning er en serie produkter som gjør barnets læring til en leken oppdagelsesreise. Denne esken er den første av tre i en serie som handler om bokstavenes verden. Dere kan gå fram på forskjellige måter, og i ulik rekkefølge. Det viktigste er at dere gjør det som passer best for dere. Husk å ta små steg, repetere, ikke holde på for lenge og fremfor alt ha det morsomt underveis. OBS! Esken er laget for fire språk og inneholder derfor fire poser med bildekort. Bruk bare posen med ditt språk samt fellesposen Noen alternativer: Velg ut noen få bildekort som dere begynner med. De første gangene holder det med fem. Legg dem ut langs sirkelen som vist på bildet på side 7. Ta deretter fram tilhørende forbokstaver som barnet skal forsøke å legge ved riktig bilde. Ta for eksempel bildet med apen, si ordet ape tydelig og si deretter den første bokstaven. La barnet velge hvilken bokstav de tror passer og legg den på plass. Lad barnet vælge, hvilket bogstav som det tror passer, og læg det på plads. Vis barnet hvordan man bruker Elopennen. Trykk på riktig punkt ved siden av tallet og uglen hoer. For at ugla skal hoe er det viktig at pennen trykkes rett ned på punktet. Etter hvert som barnet blir dyktigere og dyktigere, øker du antallet bokstaver og bilder i hver omgang. En annen måte er å gjøre omvendt. Begynn i stedet med bokstaver og la barnet forsøke å finne riktig bilde. Et litt mer vrient alternativ, når barnet er kommet litt lenger, er å arbeide med både små og store bokstaver samtidig. Snart går dette som en lek. Da er det på tide å oppdage mer og gå videre. Neste eske heter Skriv alfabetet, deretter kommer Lage ord. Det finnes flere esker fra Alga Learning om tall, regning, bokstaver, staving, klokken, geografi og mye annet morsomt å lære. 5

6 FI OPI KIRJAIMIA VANHEMMAN OPAS Alga Learning on tuotesarja, joka tekee lapsen oppimisesta leikkisän tutkimusmatkan. Tämä tuote on kolmiosaisen kirjainten maailmaa käsittelevän sarjan ensimmäinen osa. Voitte edetä eri tavoin ja eri järjestyksessä. Tärkeintä on, että toimitte niin kuin teille parhaiten sopii. Muistakaa edetä pienin askelin ja toistaa asioita, älkää jatkako liian pitkään kerralla ja - ennen kaikkea - pitäkää hauskaa. HUOM! Tämä tuote on nelikielinen ja sisältää näin ollen neljä pussia, joissa on kuvakortteja. Käyttäkää vain suomen kieleen kuuluvaa pussia ja kaikille yhteistä pussia. Vaihtoehtoja: Valitkaa joitakin kuvakortteja ja aloittakaa niillä. Ensimmäisillä kerroilla viisi korttia riittää. Asettakaa kortit ympyrään sivulla 7 olevan kuvan mukaisesti. Poimikaa sitten soveltuvat alkukirjaimet, jotka lapsi voi yrittää laittaa oikean kuvan kohdalle. Ota esimerkiksi apinan kuva, lausu sana apina selkeästi ja lausu sitten ensimmäinen kirjain. Anna lapsen valita mielestään soveltuvat kirjaimet ja laittaa ne paikalleen. Ota tarkistuskynä esiin ja pyydä lasta painamaan vastausvaihtoehtoja. Kun lapsi painaa oikeaa vastausta, pöllö huhuilee. Jotta pöllö huhuilee, on tärkeää, että vastauskynä on pystysuorassa vastaustäplää painettaessa. Kun lapsesta tulee taitavampi, lisätkää kirjaimien ja kuvien määrää. Voitte myös tehdä päinvastoin. Aloittakaa kirjaimista, jolloin lapsi yrittää löytää kirjaimeen liittyvän oikean kuvan. Kun lapsen taidot ovat kehittyneet, voitte lisätä haastetta ja käyttää samanaikaisesti sekä pieniä että isoja kirjaimia. Pian lapsi suoriutuu tehtävistä helposti. Silloin on aika edetä ja tutustua uusiin asioihin. Kirjainsarjan seuraava tuote on nimeltään Kirjoita aakkoset ja sen jälkeen on vuorossa Muodosta sanoja. Alga Learning -sarjassa on useita vaikeustasoja ja vaihtoehtoja, joiden parissa on hauska oppia uutta. Opettele numeroita, laskuja, kirjaimia, tavaamista, kellonaikoja ja maantiedettä. Tai harjoita hienomotoriikkaa, muistia tai loogista ajattelua. 6

7 7

8 SE I serien Alga Learning finns det många lådor i olika svårighetsgrader: siffror, räkning, bokstäver, stavning, finmotorik, klockan, geografi, minne och logik. DK I serien Alga Learning findes der mange æsker med forskellige sværhedsgrader: Tal, regning, bogstaver, stavning, finmotorik, klokken, geografi, hukommelse og logik. NO I serien Alga Learning er det mange esker med ulike vanskelighetsgrader: tall, regning, bokstaver, staving, finmotorikk, klokken, geografi, hukommelse og logikk. FI Alga Learning -sarjassa on useita vaikeustasoja ja vaihtoehtoja. Opettele numeroita, laskuja, kirjaimia, tavaamista, kellonaikoja ja maantiedettä. Tai harjoita hienomotoriikkaa, muistia tai loogista ajattelua. Alga AB 0 /