Behandlingstilbud i Skanderborg Kommune. Uddybende beskrivelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behandlingstilbud i Skanderborg Kommune. Uddybende beskrivelse."

Transkript

1 Behandlingstilbud i Skanderborg Kommune. Uddybende beskrivelse. Valg af behandlingsmodeller. Indledende Skanderborg Kommune fik i august 2008 tildelt midler til deltagelse i Servicestyrelsens, Projekt Børn og Kvinder i familier med Vold. Der var i det samlede projektet, fokus på, at der skulle udvikles behandlingsmodeller specifikt rettet til børn. I Skanderborg Kommune var vi tro imod denne beslutning, da der i mange år har været tradition for, at behandling til udsatte børn ofte foretages gennem forældrene. Der har ikke i samme grad været tradition for at barnet/ børnene inddrages. Krise- og traumeteori Vidensindsamlingerne blev grundig gennemlæst og i den udenlandske del stødte vi på Trappan modellen fra Sverige, som vi med det samme fandt interessant at afprøve. Det var en forholdsvis gennemprøvet model. Den blev udviklet i 1997 og i Det var pionererne, Ami Arnell og Inger Ekbom fra Red Barnet i Stokholm, som udviklede modellen. I 1999 havde de allerede haft 45 børn gennem et Trappan forløb. Vi skaffede den relevante litteratur hjem og inviterede Inger Ekbom til at komme og undervise projektmedarbejderne. Vores to dygtige psykologer i projektet havde allerede inden vi modtog undervisning gennemført to Trappan forløb og oversat store dele af materialet til dansk Undervisningen gav os yderligere inspiration og vi fastholdt at ville bygge videre på denne model. Kognitiv terapi og anvendelse af gruppemetoder I den danske vidensindsamling fandt vi følgende citat; Kognitiv behandling kan være god at anvende til børn i voldsramte familier. Denne terapi hjælper med til at begrebsliggøre børnenes følelser og oplevelser, idet familierne ofte har været styret af emotioner og har været præget af fraværet af begreber. I terapien kan der fokuseres på, hvad der kan hjælpe børnene med at blive mere kompetente og til at give dem redskaber til at ændre deres muligheder for at handle side 11 Dette skal se i sammenhæng med, at vi efterfølgende nærmere undersøgte den kognitive tilgang og herunder fandt videnskabeligt belæg for, at kognitiv adfærdsterapi er virksom, der henvises nærmere til beskrivelserne nedenfor hvor behandlingsmodellerne beskrives. Ovenstående førte os frem til at arbejde med en kognitiv tilgang og herunder blev gruppemetoden koblet på. I det følgende beskrives modellerne nærmere. 1

2 1. Individuelle forløb med børn, der har været udsat for eller bevidnet vold i familien Børn, der har været udsat for eller bevidnet vold tilbydes: Trappan-forløb: Krisebearbejdende samtaler, hvor barnet systematisk får bearbejdet sine oplevelser. Erfaringsbearbejdende samtaler, hvor barnet får mulighed for at tale om de oplevelser, der knytter sig den vold, der har fundet sted i hjemmet. Der er samtidig fokus på vurdering af evt. traumatisering og PTSD-symptomer. 1 Indledende samtale med mor/forældre. Formål: 1. at skabe god kontakt med forældrene som forudsætning for kontakten med barnet. 2. præsentere teorien og formålet med samtalerne med barnet. 3. indhente viden om barnet. 4. at moren fortæller så detaljeret som muligt om den eller de konkrete voldsepisoder (både før, under og efter episoden). 5. at moren fortæller, hvor barnet opholdt sig før, under og efter episoden. Og hvordan barnet reagerede. 6. lave konkrete aftaler mht. tid, sted og varighed. (Vær opmærksom på sikkerhedsaspektet.) Herefter 5-7 samtaler med hele Trappen: kontakt, rekonstruktion og kundskab. Trin 1: (1-2 samtaler) Kontakt: Formålet med samtaleforløbet gøres klart. Præsentation af barn og terapeut. Opbygning af fast rutine/struktur for samtalens forløb hver gang. Udfyldningsark med Hvem er jeg? Min familie. Hvad synes du er værst? (I Trappan-materialet findes forskellige ideer til, hvordan der kan skabes god kontakt.) Forøvelse til rekonstruktion: øve sig i at tegne et rum set fra oven. Evt. slut med leg. Trin 2: (3-5 samtaler) Rekonstruktion: Formålet er, at barnet får mulighed for at genskabe den virkelige hændelse ved hjælp af barnets beretning og tilgængelige fakta. Det er vigtigt at gå nænsomt og empatisk frem. (I Trappan-materialet findes forskellige øvelser/lege, som kan inddrages i processen.) Selve rekonstruktionen gennemføres ved hjælp af plantegninger over de forskellige rum med personer og hændelsesforløb. Der kan anvendes flere forskellige metoder i rekonstruktionen, hvor barnet fortæller og tegner, terapeuten genfortæller, barnet korrigerer etc. Det kan være vigtigt, at rekonstruktionen bliver til en fortælling med begyndelse og slutning, og at den har mulighed for at gå fra nutid til datid. Samtale om billedet af far: Farens forskellige sider. Trin 3: (1-2 samtaler) 1 PTSD-symptomer: tilbagevendende genoplevelse, undgåelsesadfærd, vedvarende psykisk alarmberedskab (vagtsomhedssymptomer) 2

3 Viden/kundskab: Formålet er, at barnet får viden om almindelige reaktioner, når man har været udsat for en voldsom begivenhed (almengørelse og aktørperspektiv). I Trappan-materialet findes temabilleder, som kan anvendes på dette trin. Fokus er på, om de voldsrelaterede reaktioner er mindsket og erstattet af hensigtsmæssige mestringsstrategier. (dvs. ikke blevet til fra tilstand til træk ) Der er således fokus på normalisering med aktørperspektiv (adfærden var hensigtsmæssig dengang) og evt. motivering til gruppe. Afslutning på en relation mellem barn og terapeut. Barnet udfylder ark med Mit netværk. Dette anvendes i samtalen med mor i forhold til sikkerhedsperspektivet for barnet. (Vigtige telefonnumre kan f.eks. lægges ind på barnets mobiltelefon.) Ved den sidste samtale kan moren/forældrene og evt. andre relevante støttepersoner inviteres med. Afsluttende samtale med mor/forældre Formålet er, at moren får kendskab til, hvad der er arbejdet med samtalerne. Efter aftale med barnet kan tegninger etc. vises. Moren inddrages i overvejelser over barnets netværk. Hvem i barnets netværk kan være hjælpsomme, når barnet føler sig ensomt etc. Hvis det vurderes, at barnet skal tilbydes gruppeforløb, og dette er umiddelbart forestående, kan denne samtale samtidig være den indledende samtale til gruppeforløb. Efter samtaleforløbet: Samtalerne er individuelle, krise- og erfaringsbearbejdende og samtidig assessment i forhold til afklaring af det videre forløb. Hvis det vurderes, at barnet har behov for, at der arbejdes med voldsrelaterede symptomer, tilbydes kognitivt gruppeforløb. Referencer: Arnell, Ani og Ekbom, Inger: och han sparkede mamma, Redda Barnen, Save the Children Sweden. Trappan-materialet bygger på krise- og traumeteori, især inspireret af Atle Dyregrov og Leonore Terr. 3

4 2. Kognitiv terapi i gruppe til børn i alderen 7-12 år I de tidligere nævnte vidensindsamlinger beskrives der flere steder, at en behandling byggende på de kognitive metoder kan være hensigtsmæssigt at anvende til voldsramte børn. Eksempelvis, Kognitiv behandling kan være god at anvende til børn i voldsramte familier. Denne terapi hjælper med til at begrebsliggøre børnenes følelser og oplevelser (s. 11, nederst ved Lise Barlach) Ifølge Bedi og Goddard (2007) er det evident, at børn, som lever i familier med vold, er i risiko for at udvikle psykiske og adfærdsmæssige problemer. 2. Der er videnskabeligt belæg for, at kognitiv adfærdsterapi er virksom i forhold til depression, angst og PTSD samt i forhold til børn, der har været udsat for traumatiske begivenheder. (Silverman, WK et al. 2008) Baggrunden for valg af gruppemetoden skal søges hos Sheldon Rose i bogen Group Therapy with Troubled Youth. 3 Ligeledes er vi inspireret af Esben Hougaards omtale af interpersonelle aspekter ved psykoterapi i sin beskrivelse af gruppeterapi. Hougaard henviser bl.a. til Yalom og Bions arbejde: Yaloms teori (1975; 1983) er utvivlsomt den empirisk bedst underbyggede inden for gruppeterapiområdet. Yalom antager en række fælles kurative faktorer i gruppeterapi, bl.a.: 1. Installering af håb, 2. Universalitet. (oplevelsen af at ens problemer ikke er enestående), 3. Tilvejebringelse af information, 4. Altruisme (mulighed for at give og modtage sympati og hjælp), 5. Korrektive emotionelle oplevelser, 6. Interpersonel indlæring/indsigt, 7. Gruppesammenhold, 8. Katharsis og 9. Eksistentielle faktorer. 4 I det tilbud om kognitiv gruppeterapi for voldsramte børn.som Skanderborg Kommune har udviklet, er der fokus på både de ovennævnte kurative faktorer i gruppeterapien og viden om, at kognitiv adfærdsterapi er virksom over for børn, der har været udsat for traumatiske begivenheder. Kort om kognitiv adfærdsterapi i gruppe Skanderborg Kommune har med udgangspunkt i ovenstående valgt at udvikle et tilbud med kognitiv adfærdsterapi i gruppe for børn, der har været udsat for vold eller bevidnet vold i deres familie. Gruppeterapien tilbydes på baggrund af et forudgående individuelt krisebearbejdende samtaleforløb, Trappan 5. Trappan samtalerne bygger på krise- og traumeteori, hvor der er påvist sammenhæng mellem det at være vidne til vold i hjemmet og risiko for udvikling af psykiske, emotionelle, adfærdsmæssige, sociale og faglige vanskeligheder hos børn. Hvis det efter dette individuelle samtaleforløb vurderes, at barnet har behov for, at der arbejdes med voldsbegrundede symptomer, tilbydes kognitiv 2 Referencer via hjælp fra psykolog og konsulent i projekt BKFV, Janne Østergaard Intimate partner violence: What are the impacts on children? Bedi, Gillinder 1 3 & Goddard, Chris 1, National Research Centre for the Prevention of Child Abuse, 2Department of Psychology, Monash University, and 3Department of Social Work, Monash University, Melbourne, Victoria, Australia Post Traumatic Stress Disorder In Child Witnesses To Domestic Violence Kym L. Kilpatrick, M. LW., and Leanne M. Williams, Ph.D. 3 Rose, Sheldon D.: Group Therapy With Troubled Youth, A Cognitive-Behavioral Interactive Approach, Hougaard, Esben: Psykoterapi, teori og forskning, Der henvises til særskilt beskrivelse af disse forløb beskrevet ovenfor. 4

5 adfærdsterapi i gruppe. Ifølge speciallæge Birgitte Moltke kan der i gruppeterapien arbejdes med følgende voldsrelaterede symptomer: følelse af skam, lavt selvværd, mindre stolthed ved succes, skyld, vrede samt adfærdsproblemer. 6 Definitionen af kognitiv adfærdsterapi i gruppe: Det er en systematisk og struktureret problemløsningsmetode i gruppe, hvor børnene hjælper hinanden med at analysere specifikke og problematiske situationer og de kognitive forvrængninger, der optræder i disse situationer. Alle støttes til at hjælpe hinanden med at erhverve og udvikle sociale og kognitive færdigheder, så de bedre kan håndtere nye situationer. 7 Bedi og Goddard skriver bl.a., at børn der lever i familier med vold, kan udvikle kognitive og adfærdsmæssige strategier, der er konstruktive i forhold til at leve i en sammenhæng med umiddelbar fare. Disse strategier er derimod uhensigtsmæssige, når volden er stoppet, og barnet skal derfor lære nye og mere hensigtsmæssige handlemåder. Kognitiv adfærdsterapi er en behandlingsform, der retter sig mod tænkning og adfærd som indgangsvinkel til reducering af emotionelle og adfærdsmæssige vanskeligheder. Denne behandlingsform er oprindeligt udviklet til voksne. Men som det fremgår ovenfor har denne tilgang også vist sig hensigtsmæssig i forhold til behandling af børn og unge. Det tilbud, som er udviklet i Skanderborg kommune, er endvidere inspireret af Paul Stallard, som har arbejdet med at omsætte kognitiv adfærdsterapi til børnehøjde. 8 Afgrænsning af målgruppen Børn i alderen 7-12 år, fordelt på to aldersgrupper. 7-9 år og år. Begrundet i barnets kognitive udvikling. Børn der enten selv har været udsat for fysisk vold eller som har bevidnet fysisk vold i familien.. Endvidere skal følende betingelser være opfyldt: a) Voldsudøveren bor ikke længere i familien (er væk). b) Barnet har samvær med voldsudøveren men udøveren må ikke have været voldelig overfor barnet. c) Voldsudøveren bor fortsat i familien, men volden er stoppet. Børnene har forinden været igennem et kriseinterventionsforløb Herfra følger en klinisk vurdering, også i forhold til PTSD-symptomer. Opmærksomhed bør være på deres funktionsniveau, om barnet kan passe sin skole, være sammen med venner og dets koncentrationsevne. Børnene skal kunne forstå og tale dansk Assesment skal sandsynliggøre, at børnene vil kunne profitere af gruppeterapien. (Set i forhold til begavelsesniveau, eventuelle diagnoser, voldens omfang og sværhedsgrad (af hensyn til retraumatisering af andre børn i gruppen) søskende, geografi, mm.) Formål med kognitiv adfærdsterapi i gruppe 6 Noter fra uddannelse v. Speciallæge i Børne- og Ungdomspsykiatri, ph.d. Birgitte Borgbjerg Moltke 7 Noter fra uddannelse v. speciallæge i Børne- og Ungdomspsykiatri, ph.d. Birgitte Borgbjerg Moltke 8 Stallard, Paul: Gode tanker og gode følelser, kognitiv adfærdsterapi, arbejdsbog til børn og unge, Og:Vejledning til gode tanker og gode følelser,

6 At lindre oplevelser knyttet til vold At hjælpe børnene til bedre at forstå og håndtere reaktioner knyttet til volden At understøtte børnenes selvindsigt, selvværd og mestring. At forebygge psykiatriske problemstillinger som PTSD, depression og angst. At øge evnen til problemløsning. At normalisere følelser og tanker. At bryde tabuisering og undgå isolation. At tilbyde et frirum, hvor de kan tale om volden. Børn udsat for vold kan have en række forskellige symptomer som f.eks.: Angst Vrede Lavt selvværd Resignation Aggression Koncentrationsproblemer Tristhed Sorg og depressioner Skyld- og skamfølelse Beskrivelse af gruppeforløbet Session 1-3: Startfasen med fokus på opbygning af arbejdsrelation, cohesionbuilding og introduktion til kognitive principper og metoder (f.eks. Den kognitive diamant, skalering, grundfølelser og registrering af disse og hjemmeopgaver) Session 4-8: Mellemfasen med intensiv behandling og systematisk problemløsning Session 9-10: Udfasning med 2 gange Booster-funktion ( vedligeholdelse af det lærte) Programmet indeholder: Velkomst eller Siden sidst: opsamling på Ugens Øver Psykoedukation/ Viden om og øvelser Leg og pause m. frugt etc. Case m. kognitivt arbejde Forberedelse af ny Ugens Øver Leg og afslutning Organisering af gruppeterapiforløb Rammer: Sted: Familiehuset Skanderborg og Sundhedscenteret. Krav til sted: Der skal være adgang til køkken, legefaciliteter, toilet. Samme sted hver gang. Gruppens ting skal kunne blive på stedet. Tid/længde: 2 timer alt inkl. Mandage i tidsrummet mellem 13 og 16 Terapeuterne mellem 12 og 17 Omfang/varighed: 8 X gruppe + 2 X forældre + 2 X booster 6

7 Forplejning: Plan over forløb Hvem leder grupperne: Transport: Gruppestørrelse og - sammensætning: Aldersinddeling: 3 X 1 uges mellemrum 5X 14 dages mellemrum 2 X 1 måneds mellemrum Boller, frugt, grønt, sødt og drikke Kirsten, Lene, Anne og Hanne Aftales individuelt uafhængig af forældre Minimum 2 og maksimum 6 Afhængig af problemstilling. Der er mødepligt. Det er en lukket gruppe. 7-9 år og år. 3. Projektets tilbud til børn fra 0-6 år og gruppemetode til mødre med børn i alderen 0-6 år Børn i alderen 0-3 år, som har været udsat for eller bevidnet vold i hjemmet, henvises til individuelt tilbud i Skanderborg Kommunes Familiehus, som f.eks. kan være spædbarnsterapi eller sandplay. Børn i alderen 4-6 år, som har været udsat for eller bevidnet vold i hjemmet, tilbydes et Trappan forløb. Trappan tilbydes til denne målgruppe, fordi det af Inger Ekbom, Rädda Barnen, Sverige er dokumenteret at være et godt redskab til at hjælpe traumatiserede børn allerede fra ca. 4 års alderen. For denne aldersgruppe er redskaberne i forløbene specielt tilrettet, det vil sige der indgår mere leg og tegning end ved Trappan forløb for ældre børn, der i højere grad kan gøre brug af kognitive færdigheder. Kognitiv gruppeterapi til mødre med børn i alderen 0-6år Som en del af projekt Vold i familien tilbyder Skanderborg Kommune også kognitiv terapi i gruppe for mødre til børn i alderen 0-6 år. Mødrene kan deltage efter henvisning fra socialrådgiver og efter 3 individuelle samtaler med projektmedarbejder/behandler. Også kvinder fra delprojekt 1 kan modtage et sådant forløb. Forudsætning for deltagelse er at volden i familien skal være stoppet Formålet med mødregruppen er: - At lindre oplevelser knyttet til vold. - At hjælpe mødrene til bedre at forstå og håndtere egne og barnets reaktioner knyttet til volden. - Og derved understøtte mødrenes selvindsigt, selvværd og mestring, samt støtte mødrene til at hjælpe deres børn til samme. 7

8 Der arbejdes med at øge mødrene bevidsthed om, at vold i nære relationer påvirker og får konsekvenser både for dem selv og for deres barns/børns trivsel og udvikling. Mødrene skal styrkes til ikke at vende tilbage til et voldeligt forhold eller involvere sig i et nyt forhold med vold. Formål Mål Metode Mestring Lindre Normalisere følelser og tanker Kognitiv terapi Ud af isolation (symptomer, adfærd, Bryde tabu tanker, følelser, Sorgbearbejdning forvrængninger) Forstå og håndtere reaktioner Øge viden om vold I grupper Øget evne til problemløsning (fællesskab, ligesindede, Mindske angst og vrede jævnaldrende, model- Mindske skyld og skam indlæringsmulighed) Gruppeforløbet for den voksne er opbygget efter følgende skabelon: Session 1-3: Opbygning af fællesskab. Introduktion til den kognitive diamant og skalering. Øvelse i at mærke og registrere grundfølelser, tanker, kropslige udtryk og handling. Session 4-8: Implementere brug af den kognitive diamant. Forslag til emner, som tages op afhængig af gruppens behov: - Konflikt - Aggression - Lavt selvværd/ mestring - Forhold til egen mor/ forældre (egne indre arbejdsmodeller) - Forhold til eget barn - Tolkning af barnets signaler og behov. Øve i at mærke og registrere grundfølelser, tanker, kropslige udtryk og handlinger hos sig selv og barnet (usynlighed, indadvendthed, overtilpasset, udadreagerende mm.). - Undgå forhold til voldelig partner i fremtiden. Session 9-10: Booster. Holde læring ved lige i hverdagen. Dele erfaringer. Forudsætninger for deltagelse: 1. Volden skal være stoppet. 2. Mødrene skal kunne forstå og tale dansk. 3. Assesment skal sandsynliggøre, at den pågældende vil kunne profitere af gruppeterapi (begavelsesniveau, diagnoser, voldens omfang og sværhedsgrad, geografi mm.) 8

9 4. At moderen inden gruppestart indvilger i at deltage i op til 3 individuelle samtaler med projektmedarbejder som leder gruppeforløbene. 5. Moderen skal være klar til at arbejde både med egne og barnets reaktioner, tanker og handlemønstre som er knyttet til volden. 6. Moderen skal være motiveret for at se vækstmuligheder for sig selv og barnet. OBS: samme litteratur anvendes som til kognitiv terapi i gruppe til børn 9

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande PTSD hos Flygtninge Psykolog Ann-Kathrine Jørgensen Socialkonsulent Annelise Matthiesen Fysioterapeut Jasmeen Maria Ryberg 29. September 2014 Dagens

Læs mere

- Om familiebehandling på Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT) -

- Om familiebehandling på Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT) - Når PTSD rammer hele familien - Om familiebehandling på Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT) - 1 ved Dorte Uhd, fysioterapeut og Knud Eschen, socialrådgiver og familieterapeut Om ATT Psykiatrien,

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

UNDERVISEREN: erfaring. Tidligere krise og sorgforståelse. Program. Reaktioner Nyere krise og sorgforståelse eks. Stroebe & Schut (1999)

UNDERVISEREN: erfaring. Tidligere krise og sorgforståelse. Program. Reaktioner Nyere krise og sorgforståelse eks. Stroebe & Schut (1999) UNDERVISEREN: erfaring Danish Emergency Medicine Conference København 25.november 2016 Autoriseret psykolog Louise Skriver Jønsson Krisepsykolog i 11 år: Center for Voldtægtsofre Psykiatrisk skadestue,

Læs mere

PsykInfo Odense ANGST. Ved socialrådgiver Gitte Holm, læge Martin Markvardsen og sygeplejerske Ingrid Holst

PsykInfo Odense ANGST. Ved socialrådgiver Gitte Holm, læge Martin Markvardsen og sygeplejerske Ingrid Holst PsykInfo Odense ANGST Ved socialrådgiver Gitte Holm, læge Martin Markvardsen og sygeplejerske Ingrid Holst Program Velkomst og præsentation af aftenen Generelt om angst Den fysiologiske model af angst

Læs mere

Piger Tidligere traumeudsættelse Større grad af eksponering Andet psykiatrisk lidelse Psykopatologi hos forældrene Manglende social støtte

Piger Tidligere traumeudsættelse Større grad af eksponering Andet psykiatrisk lidelse Psykopatologi hos forældrene Manglende social støtte Piger Tidligere traumeudsættelse Større grad af eksponering Andet psykiatrisk lidelse Psykopatologi hos forældrene Manglende social støtte Den psykiatriske vurdering af børn og unge bør rutinemæssigt inkludere

Læs mere

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008 BESKRIVELSE AF FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD August 2008 Indholdsfortegnelse Side 3 Terapi og praktiske øvelser Side 5 Støtte og vejledning hjemmet Side 6 Netværksmøde Side 8 Parent Management Training (PMT)

Læs mere

Psykiatrisk Center Ballerup Dagafsnit for Spiseforstyrrelser Gentofte afdeling

Psykiatrisk Center Ballerup Dagafsnit for Spiseforstyrrelser Gentofte afdeling Psykiatrisk Center Ballerup Dagafsnit for Spiseforstyrrelser Gentofte afdeling Velkommen til Dagafsnit for Spiseforstyrrelser Dagafsnittet modtager patienter med anoreksi og/eller bulimi. Behandlingen

Læs mere

Psykoedukation og Kognitiv Terapi ved Psykose

Psykoedukation og Kognitiv Terapi ved Psykose Psykoedukation og Kognitiv Terapi ved Psykose Jens Einar Jansen, psykolog i OPUS Rigshospitalet jens.einar.jansen@rh.regionh.dk Kristin Munch Ryg, psykolog i OPUS Bispebjerg kryg0001@bbh.regionh.dk Psykoedukation

Læs mere

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Psykisk rehabilitering Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Undervisning Projektet er baseret på undervisning om psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse

Læs mere

Psykisk sundhed og mestring hos unge

Psykisk sundhed og mestring hos unge Psykisk sundhed og mestring hos unge Målgruppe Lærere, UU-vejledere, ledere og øvrige medarbejdere, der har daglig kontakt med unge i folkeskolens 7.-10. klasser. Formål Skabe dialog om psykisk sundhed

Læs mere

Bryd tabuet! Livsmod 27. september 2016

Bryd tabuet! Livsmod 27. september 2016 Bryd tabuet! Livsmod 27. september 2016 Program Præsentation og program TUBA - tal og fakta Konsekvenser ved at vokse op i hjem med misbrug Nadjas historie Hvad kan være svært i arbejdet? Hvordan reagerer

Læs mere

DE VIGTIGE FORÆLDRE FOR BARNETS RESILIENS

DE VIGTIGE FORÆLDRE FOR BARNETS RESILIENS DE VIGTIGE FORÆLDRE FOR BARNETS RESILIENS OPLÆG VED METTE MENDRUP OG DITTE SENNICKSEN, TEAM BØRN, CENTER FOR PÅRØRENDE MALMØ 29.MAJ 2017 PRÆSENTATION Mette Mendrup Samtalemedarbejder, lærer Ditte Sennicksen

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Oplæg om Prolonged Exposure Therapy for PTSD Heidi Mouritsen, Ringgården heidi@ringgaarden.dk

Oplæg om Prolonged Exposure Therapy for PTSD Heidi Mouritsen, Ringgården heidi@ringgaarden.dk Oplæg om Prolonged Exposure Therapy for PTSD Heidi Mouritsen, Ringgården heidi@ringgaarden.dk Prolonged Exposure Therapy! Kognitiv adfærdsterapeutisk metode udviklet af Edna Foa fra Center for Study of

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra april 2018 udbyder Mindwork & Cektos igen i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Psykisk sundhed og mestring hos unge under uddannelse

Psykisk sundhed og mestring hos unge under uddannelse Psykisk sundhed og mestring hos unge under uddannelse Målgruppe Undervisere, mentorer, studievejledere, ledere og øvrige medarbejdere, der har daglig kontakt med unge under uddannelse på ungdomsuddannelser,

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson

Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson www.socialmedicin.rm.dk De forskellige slags belastningsreaktioner Akut belastningsreaktion En forbigående reaktion på en svær belastning.

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN!

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KURSUSCENTER BROGAARDEN SEPTEMBER 2015 - MARTS 2016 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE Kognitiv uddannelse Den kognitive uddannelse

Læs mere

Autisme Specialisering 2018

Autisme Specialisering 2018 Autisme Specialisering 2018 AutismeSpecialisering AutismeSpecialisering henvender sig til fagpersoner, der ønsker at øge og udvikle deres faglige kompetencer og kvalifikationer inden for autismeområdet.

Læs mere

Specialiseringsuddannelse i autisme 2017

Specialiseringsuddannelse i autisme 2017 Specialiseringsuddannelse i autisme 2017 Autismespecialisering henvender sig til fagpersoner, der ønsker at øge og udvikle deres faglige kompetencer og kvalifikationer inden for autismeområdet. På uddannelsen

Læs mere

Supervision & radgivning

Supervision & radgivning Supervision & radgivning R å d g i v n i n g s a f d e l i n g e n supervision_16x16.indd 1 22/03/09 22:41:41 Radgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Rådgivningsafdelingen, der er en selvstændig afdeling

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Forskning i psykoterapi i Danmark Hvad er psykoterapi? Hvad er forskning i psykoterapi?

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM UNGE, MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED 1 PROGRAM Fremme af Unges Mentale Sundhed Ung og mistrivsel Ung og mental sundhed

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe

2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe 2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe Ann Nilsson, psykolog Kirsten Rosenkrantz Grage, psykolog Psykiatrisk Center København, Psykoterapeutisk

Læs mere

Psykoterapeutisk afsnit F4 PSYKIATRISK CENTER FREDERISKBERG

Psykoterapeutisk afsnit F4 PSYKIATRISK CENTER FREDERISKBERG Psykoterapeutisk afsnit F4 PSYKIATRISK CENTER FREDERISKBERG UNDERVISNINGSFORLØB (Psykoedukation) - undervisning i den kognitive forståelse af egen psyke Modul 1: Lær din psyke at kende: dine tanker, følelser,

Læs mere

I artiklen her kan du læse mere om, hvordan man har implementeret PMTO i Ikast-Brande Kommunes familiebehandling.

I artiklen her kan du læse mere om, hvordan man har implementeret PMTO i Ikast-Brande Kommunes familiebehandling. Erfaringer med PMTO Artiklen beskriver erfaringer fra Ikast-Brande kommuner og er udvalgt efter Vidensportalens kriterier Hanne Mark PMTO-koordinator, Ikast-Brande Kommune Børne- og Familieafdelingen Det

Læs mere

ORDEN I KAOS DAT-projekt i KKUC

ORDEN I KAOS DAT-projekt i KKUC ORDEN I KAOS DAT-projekt i KKUC Indhold Præsentation af KKUC s tilgang til Dialektisk Adfærdsterapi (DAT) som misbrugsbehandling for klienter med borderline Eksempler på justeringer af behandlingen og

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling Q Afdeling for Depression og Angst Skovagervej 2 DK-8240 Risskov Tel. +45 784 72100 www.regionmidtjylland.dk Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret

Læs mere

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel Torsdag 9. oktober 2014 Psykiatridage i København Sigurd Wiingaard Uldall Læge Kompetence Center for Transkulturel Psykiatri Flygtninge

Læs mere

NUSSA. Et udviklingsprojekts rejse mod en implementeringsmodel

NUSSA. Et udviklingsprojekts rejse mod en implementeringsmodel NUSSA Et udviklingsprojekts rejse mod en implementeringsmodel 1 Hvem er vi? Amira Saric, udviklingskonsulent fra Afdeling for Traume- og Torturoverlevere Heidi Jacobi Madsen, tosprogskonsulent, Varde Kommune

Læs mere

Information om behandling for Generaliseret angst

Information om behandling for Generaliseret angst Information om behandling for Generaliseret angst sykiatri og Social Regionspsykiatrien Viborg-Skive Team for OCD og Angstlidelser Du er henvist til behandling for generaliseret angst i en af angstklinikkerne

Læs mere

Information om behandling for Panikangst og agorafobi

Information om behandling for Panikangst og agorafobi Information om behandling for anikangst og agorafobi sykiatri og Social Regionspsykiatrien Viborg-Skive Team for OCD og Angstlidelser Du er henvist til behandling for panikangst og/eller agorafobi på en

Læs mere

Arbejdet med flygtningebørn og -familier. Traumer som en del af det samlede billede

Arbejdet med flygtningebørn og -familier. Traumer som en del af det samlede billede Arbejdet med flygtningebørn og -familier Traumer som en del af det samlede billede Traumer Eksilstress Socioøkonomisk stress 1. Tænk på et flygtningebarn i mistrivsel, som har brug for hjælp. 2. Snak 5

Læs mere

Psykisk førstehjælp til din kollega

Psykisk førstehjælp til din kollega Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Projekt Udenfor I SAMARBEJDE MED PROJEKT UDENFOR 22. april 2015 I SAMARBEJDE MED PROJEKT UDENFOR Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret krise- og beredskabspsykolog

Læs mere

Gruppe VBA forløb i Landsforeningen Lænken.

Gruppe VBA forløb i Landsforeningen Lænken. Gruppe VBA forløb i Landsforeningen Lænken. Fordrejning af grundfølelser Grundfølelse Relationelle følelsestilstande Sorg Vrede Frygt Glæde til vredesudbrud til tavshed til ligegyldighed/resignation til

Læs mere

Kriser, traumer og sekundær traumatisering Metropol den 31.marts 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen & Anja Weber Stendal, Center for Udsatte Flygtninge,

Kriser, traumer og sekundær traumatisering Metropol den 31.marts 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen & Anja Weber Stendal, Center for Udsatte Flygtninge, Kriser, traumer og sekundær traumatisering Metropol den 31.marts 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen & Anja Weber Stendal, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Formiddagens program > Eksilstress

Læs mere

Et liv uden styrende rusmidler. Ung Revers. - et liv uden familiens rus

Et liv uden styrende rusmidler. Ung Revers. - et liv uden familiens rus Ung Revers - et liv uden familiens rus Hvem er Ung Revers Ung Revers er et behandlingstilbud under Fonden Novavi til børn og unge vokset op i familier med alkohol og stoffer Gratis tilbud til børn og unge

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

PSYKIATRISK BEHANDLING

PSYKIATRISK BEHANDLING Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård PSYKIATRISK BEHANDLING S E N F Ø L G E R A F S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N VEJE TIL HJÆLP FOR SENFØLGER VISITATION

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Budskaberne: - Du skal videre med livet nu! - Jo værre du har det des mere vigtigt

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

Oasis Behandling og rådgivning for flygtninge siden 1987

Oasis Behandling og rådgivning for flygtninge siden 1987 Copenhagen, Denmark Oasis Behandling og rådgivning for flygtninge siden 1987 Model Hel Familie en biopsykosocial indsats for traumatiserede familier i kommunerne Ved Tanja Weiss, Traumekonference 17. januar

Læs mere

DIALOGMØDE MELLEM SU OG BU 5. OKTOBER 2016

DIALOGMØDE MELLEM SU OG BU 5. OKTOBER 2016 DIALOGMØDE MELLEM SU OG BU 5. OKTOBER 2016 AGENDA PTSD og borderline Min Plan Veteranstrategi i Randers Kommune PTSD OG BORDERLINE PTSD Post traumatisk belastningsreaktion (Post Traumatic Stress Disorder.)

Læs mere

Helbredsangst. Patientinformation

Helbredsangst. Patientinformation Helbredsangst Patientinformation Hvad er helbredsangst? Helbredsangst er en relativt ny diagnose, der er karakteriseret ved, at du bekymrer dig i overdreven grad om at blive eller være syg, og dine bekymrende

Læs mere

Den professionelle børnesamtale

Den professionelle børnesamtale Den professionelle børnesamtale Program: Socialfaglige perspektiver (modeller) ift. arbejdet med børn og unge. Den Narrative tilgang som grundlag for børnesamtalen. Grundprincipper i Børnesamtalen Den

Læs mere

Arbejde med flygtningebørn og børn af flygtninge i praksis. Konsulent ved Integrationsnet Jette Thulin jette.thulin@drc.dk

Arbejde med flygtningebørn og børn af flygtninge i praksis. Konsulent ved Integrationsnet Jette Thulin jette.thulin@drc.dk Arbejde med flygtningebørn og børn af flygtninge i praksis Konsulent ved Integrationsnet Jette Thulin jette.thulin@drc.dk DFH Integration hvem er vi Integrationsnet er Et praksisorienteret kompetencecenter

Læs mere

Psykiatriugen 2014. Birgitte Bjerregaard

Psykiatriugen 2014. Birgitte Bjerregaard Psykiatriugen 2014 Birgitte Bjerregaard Præsentation Hvorfor arbejde med stemmer? Hvordan arbejde med stemmer? Lene Mike Spørgsmål Relationen. Eks Johns historie. Tale om det, som er vigtigt! Fra fejlfinding

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Evalueringsrapport EAGALA modellen

Evalueringsrapport EAGALA modellen Evalueringsrapport EAGALA modellen som indsats for borgere - i samarbejde med Assens Kommune Juli 2014 Hestenge 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning:.. side 3 Forløb:. side 3 Deltagere: side 4 Fremmøde:..

Læs mere

Børn og sorg V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen. Reaktioner, adfærd, behov Lærernes og pædagogernes behov

Børn og sorg V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen. Reaktioner, adfærd, behov Lærernes og pædagogernes behov Børn og sorg V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Reaktioner, adfærd, behov Lærernes og pædagogernes behov Skolen som fristed eller hjælper Børn, der er kriseramt, kan have forskellige reaktion:

Læs mere

Børnepsykologisk Team

Børnepsykologisk Team Børnepsykologisk Team Psykologisk udredning, rådgivning og behandling til børn med lettere psykiatriske problematikker i alderen 6 til og med 13 år. Konsulentbistand til rådgivere i kommunens familiegrupper

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

En indledende orientering om projektets tilblivelse samt projektets organisationsplan ved børnesocialrb

En indledende orientering om projektets tilblivelse samt projektets organisationsplan ved børnesocialrb Præsentation af projekt vold i familien ved Skanderborg kommune En indledende orientering om projektets tilblivelse samt projektets organisationsplan ved børnesocialrb rnesocialrådgiver og projektmedarbejder

Læs mere

Du er her. Rum 2. Arbejdet med børn på krisecenter og støtte til en fremtid uden vold. Rum 1. Rum 3

Du er her. Rum 2. Arbejdet med børn på krisecenter og støtte til en fremtid uden vold. Rum 1. Rum 3 Rum 2 Arbejdet med børn på krisecenter og støtte til en fremtid uden vold Du er her Rum 1 Volden set med børns øjne. Hvordan får vi øje på den, og hvad gør vi? Rum 3 Behandlingsmodeller til voldsudsatte

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra marts 2017 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener kræfterne

Læs mere

BØRNE- og FAMILIESAMTALER

BØRNE- og FAMILIESAMTALER BØRNE- og FAMILIESAMTALER I CTP Ramme og erfaringer fra ambulant psykiatri Ida Ghiai og Matilde Kromann-Larsen socialrådgivere Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri (CTP) Lidt om.. 1) Kompetencecenter

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

VIDEN FRA UDDANNELSESFORLØBET BØRN PÅ TVÆRS AF GRÆNSER

VIDEN FRA UDDANNELSESFORLØBET BØRN PÅ TVÆRS AF GRÆNSER VIDEN FRA UDDANNELSESFORLØBET BØRN PÅ TVÆRS AF GRÆNSER Arrangeret af Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, Psykiatrien i Region Syddanmark Finansieret af Social- og Integrationsministeriet I 2009 bevilgede

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

Information om behandling for Socialfobi

Information om behandling for Socialfobi Information om behandling for Socialfobi sykiatri og Social Regionspsykiatrien Viborg-Skive Team for OCD og Angstlidelser Du er henvist til behandling for socialfobi på en af angstklinikkerne i psykiatrien

Læs mere

Peer- uddannelsen. Uddannelsesbeskrivelse. Juni Side 1 af 5

Peer- uddannelsen. Uddannelsesbeskrivelse. Juni Side 1 af 5 Peer- uddannelsen Uddannelsesbeskrivelse Juni 2017 Side 1 af 5 I dette papir beskrives den peer-uddannelse, som er udviklet af projekt Ligestillet Støtte en vej til recovery i 2015. Uddannelsen er udviklet

Læs mere

Veteran kom helt hjem

Veteran kom helt hjem Veteran kom helt hjem Krig, fællesskab og familie Pilotprojekt v. Inge Mørup, Malene Andersen og Luan Haskaj Indhold Forord... 2 Hvem er vi?... 3 Inge Mørup... 3 Malene Andersen... 3 Luan Haskaj... 3 Introaften...

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Den nationale Grunduddannelse i erhvervet døvblindhed den 3. oktober 2013

Den nationale Grunduddannelse i erhvervet døvblindhed den 3. oktober 2013 Den nationale Grunduddannelse i erhvervet døvblindhed den 3. oktober 2013 09.30 12.15 Velkomst med kaffe og brød Præsentation Cases 13.00 14.45 Erhvervet døvblindhed - hvem, hvad, hvorfor og hvor mange

Læs mere

KURSUSKARRUSELLEN. Kursuskarrusellen udbydes som temadage af Sydsjællands Gestaltcenter, BF Consult & Ontologen Aps Kursus & Læringscenter.

KURSUSKARRUSELLEN. Kursuskarrusellen udbydes som temadage af Sydsjællands Gestaltcenter, BF Consult & Ontologen Aps Kursus & Læringscenter. KURSUSKARRUSELLEN Kursuskarrusellen henvender sig til alle, der arbejder indenfor det private eller det offentlige, hvor kontakten mellem mennesker er af central betydning og hvor samspil og samarbejde

Læs mere

Flygtninge, familier og traumer

Flygtninge, familier og traumer Trine Brinkmann, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Flygtninge, familier og traumer Traumatiserede flygtningefamilier hvordan møder lærere, pædagoger og vejledere disse familier? - Fyraftensmøde,

Læs mere

Håndtering af den svære samtale

Håndtering af den svære samtale Håndtering af den svære samtale En psykologisk forståelse af kriseramte mennesker Den gode samtale Den svære samtale Vejle Center Hotel 26. april 2014 Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Rigspolitiet

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Angst og Autisme. Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center

Angst og Autisme. Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center Angst og Autisme Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center Angst i barndommen Er den mest udbredte lidelse i barndommen Lidt mere udbredt blandt piger end drenge 2 4% af børn mellem 5 16 år

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE Information om PTSD Posttraumatisk stressforstyrrelse er en relativt langvarig og af og til kronisk tilstand. Den kan opstå efter alvorlige katastrofeagtige psykiske belastninger. Dette kan være ulykker,

Læs mere

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB FORMÅLET Formålet med Askovhus beskæftigelsesforløb er at hjælpe borgere med spiseforstyrrelse til at blive beskæftigelsesparate

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Kognitiv terapi og behandling af PTSD og ASD Chris Freeman MD Indholdsfortegnelse Hvad er kognitiv adfærdsterapi (KAT/CBT)

Læs mere

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning Uddannelsesordning Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser Psykiatrisk Center Sct. Hans Hold 6 2014-2015 Denne uddannelsesordning er udarbejdet af sygeplejerske,

Læs mere

Psykiatrisk Center København. Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium

Psykiatrisk Center København. Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium Psykiatrisk Center København Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium November 2017 Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium (IAA) Du er i forbindelse med din indlæggelse blevet henvist til

Læs mere

Et indblik i,hvad det vil sige at have

Et indblik i,hvad det vil sige at have Et indblik i,hvad det vil sige at have Peter Brigham mag.art.psych.aut Behandlingsforløb af Sadie kajtazaj med PTSD Hvem er? Peter Brigham Afdelingsleder Studenterrådgivningen/Odense Tidligere Behandlingsleder/Psykolog

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Introduktion til Positiv psykologi...17 Figur 1.6 Lykkefremmende faktorer...18

TIL GENNEMSYN. Introduktion til Positiv psykologi...17 Figur 1.6 Lykkefremmende faktorer...18 Indholdsfortegnelse Vores tilgang til tanker...6 Indledning...7 Baggrunden for materialet og begrebet Kognitiv pædagogik...8 Læreren/ pædagogen som samtalepartner...10 Dette materiale...10 Introduktion

Læs mere

Jeg vil gerne tale om min sorg

Jeg vil gerne tale om min sorg Jeg vil gerne tale om min sorg Hvordan forebygger, identificerer og behandler vi kompliceret sorg hos børn og unge? Lene Larsen, psykolog, ph.d, forskningskonsulent Det Nationale Sorgcenter September 18,

Læs mere

Hvad børn ikke ved... har de ondt af SNAK OM DET...!

Hvad børn ikke ved... har de ondt af SNAK OM DET...! Hvad børn ikke ved... har de ondt af SNAK OM DET...! Side 1 Når børn er pårørende! Paradoks: Trods HØJ politisk prioritering gennem 20 år Der er fortsat ALT for mange oversete børn: Der var ingen, der

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 BØRN, UNGE & SORG Program Præsentation Børn, Unge & Sorg Projekt Unfair De frivillige fortæller deres historie Evaluering og implementering af Unfair Diskussion MÅLGRUPPEN

Læs mere

Information om behandling for OCD (Obsessive Compulsive Disorder)

Information om behandling for OCD (Obsessive Compulsive Disorder) Information om behandling for OCD (Obsessive Compulsive Disorder) sykiatri og Social Regionspsykiatrien Viborg-Skive Team for OCD og Angstlidelser Du er henvist til behandling for OCD (Obsessive Compulsive

Læs mere

Evidensbaserede erfaringer med tidlig indsats

Evidensbaserede erfaringer med tidlig indsats Evidensbaserede erfaringer med tidlig indsats Konference: Tidiga insatser för familjer Forsker Helene Oldrup Afdelingen for børn og familie, SFI København 15.5.2013 Evidensbaseret praksis Evidensbaseret

Læs mere

BEHANDLINGSFORLØB FOR BØRN OG UNGE I ALDEREN ÅR MED FOKUS PÅ STYRKER, KOMPETENCER, POTENTIALE, SOCIAL- OG FØLELSESMÆSSIG TRÆNING

BEHANDLINGSFORLØB FOR BØRN OG UNGE I ALDEREN ÅR MED FOKUS PÅ STYRKER, KOMPETENCER, POTENTIALE, SOCIAL- OG FØLELSESMÆSSIG TRÆNING Mønsterbrud BEHANDLINGSFORLØB FOR BØRN OG UNGE I ALDEREN 10-23 ÅR MED FOKUS PÅ STYRKER, KOMPETENCER, POTENTIALE, SOCIAL- OG FØLELSESMÆSSIG TRÆNING Kontakt Ring/sms 31223241 / martin@knudsenoghartmann.dk

Læs mere

Mænd og sorg. Maja O Connor

Mænd og sorg. Maja O Connor Mænd og sorg - ældre enkemænd nd 1 Disposition -Fakta om ældre enkemænd nd -Centrale begreber -Sorgens forskellige udtryk -Modeller for sorg -Tosporsmodellen -Hvad kendetegner sørgende s mænd? m -Risiko-

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

Diagnoser, symptomer mv.

Diagnoser, symptomer mv. Psykotraumatologi Diagnoser, symptomer mv. Kognitiv Terapi Stress og Traumer Thomas Iversen, aut. psykolog Personalepsykolog, ekstern lektor F 43 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktioner F

Læs mere

Behandling af arbejdsbetinget stress

Behandling af arbejdsbetinget stress Behandling af arbejdsbetinget stress Erfaringer fra en stressklinik Ved Cand. Psych. Eva Borgen Paulsen & Cand. Psych. Sara Lundhus Løkken Stress Center a/s www.lokkenstresscenter.dk Indhold Om Løkken

Læs mere

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD STOP VOLD I FAMILIER Vold i nære relationer har store konsekvenser for de udsatte og for samfundet som helhed. Dialog mod Vold er et landsdækkende

Læs mere