Socialtilsynets erfaringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialtilsynets erfaringer"

Transkript

1 Socialtilsynets erfaringer v/ stabsleder Simon Ø. Foldager Socialtilsyn Midt LOS: Fagligt Årsmøde 2015

2 Disposition 1. Indledning: Vision og tilsynspolitik 2. Kvalitetsmodellen og kompetencer 3. Tilbuddenes kompetencer og dokumentation 4. Udfordringer efter år 1 5. Et lille kig i krystalkuglen 6. Spørgsmål

3 Socialtilsyn Midt: Hvorfor er vi her? Vi gør en forskel for de mest udsatte borgere i Danmark! Vi garanterer, at der er trygge, sociale tilbud til de mest udsatte borgere i Danmark Vi sikrer faglighed og kvalitet på sociale tilbud til de mest udsatte borgere i Danmark

4 Fælles tilsynspolitik Kontrol: Socialtilsynene vil påse, at forudsætningerne for den givne godkendelse fortsat er til stede, og sikre at gældende lovgivning overholdes Kvalitet: Socialtilsynene vil påse, at de sociale tilbud i praksis tilbyder en ydelse svarende til det, der fremgår af Tilbudsportalen Udvikling: Socialtilsynene vil rådgive og vejlede, så rammer og indhold i de sociale tilbud løbende udvikles i overensstemmelse med borgernes behov

5 Kvalitetsmodellen: Formål Formålsparagraffen i lov om socialtilsyn: 1: Formålet med denne lov er at bidrage til at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service. Formålet skal opnås gennem en systematisk, ensartet, uvildig og fagligt kompetent varetagelse af opgaven med at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med tilbuddene Kvalitetsmodellen jf. bekendtgørelsen: 5: Socialtilsynet skal foretage en samlet faglig vurdering af tilbuddenes faglige kvalitet og økonomiske bæredygtighed i forbindelse med godkendelse og tilsyn... For at understøtte den faglige vurdering skal socialtilsynet benytte en kvalitetsmodel, der omfatter kvalitetskriterier og indikatorer for hvert af de overordnede kvalitetstemaer...

6 Kvalitetsmodellen: Temaer Kvalitetsmodellen (tilbud) 1. Uddannelse og beskæftigelse 2. Selvstændighed og relationer 3. Målgruppe, metoder og resultater 4. Organisation og ledelse 5. Kompetencer 6. Økonomi 7. Fysiske rammer

7 Tema 5: Kompetencer Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere har de kompetencer, det vil sige uddannelse, erfaring eller viden, der er nødvendige i forhold til tilbuddets målsætninger og målgruppe, de metoder tilbuddet anvender samt borgernes aktuelle behov. Herunder skal børn og unge sikres en tryg hverdag og opvækst med nære og stabile relationer Udover tilbuddets aktuelle kompetenceniveau er det vigtigt, at tilbuddet har et strategisk fokus på, hvordan de nødvendige kompetencer sikres på såvel kort som langt sigt, samt hvordan eventuelle specialistkompetencer kan tilvejebringes. Det er et vigtigt aspekt af kvaliteten af et tilbud, at medarbejderne på en etisk måde forholder sig til og handler i forhold til borgerne. Herunder at medarbejderne møder borgerne med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt har fokus på borgernes retssikkerhed.

8 Tema 5: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder. Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer.

9 Kompetencer: Hvad kigger vi efter? Vi undersøger bl.a.: CV for ledelsen Medarbejdernes uddannelsesmæssige baggrund Personaleoversigter Sygefravær hos medarbejderne Personalegennemstrømning Sammenhæng ml. kommunikerede og reelle kompetencer Sammenhæng ml. godkendelselsen, praksis og kompetencer Gennem samtaler m. ledelse, medarbejdere, beboere og pårørende

10 Kompetencer og kvalitet Socialtilsynene fører tilsyn med den pædagogiske ydelses kvalitet: Hvis kvaliteten kan sikres i et hus fyldt med ufaglærte godtfolk, så er det fint Ingen garanti for at få godkendt sin faglighed, selv om et tilbud har mange uddannede medarbejdere Vi har endnu til gode at kunne dokumentere sammenhæng mellem kompetencer og kvalitet

11 Kompetencer og kvalitet II Socialtilsyn Midts foreløbige observationer er, at manglende kompetencer tilsyneladende øger risikoen for: Manglende kendskab til målgruppen Uhensigtsmæssig pædagogik Konfliktoptrapning Ulovlig magtanvendelse og manglende indberetning Manglende dokumentation Dårligt arbejdsmiljø

12 Dokumentation af kompetencer Medarbejderoversigter indeholdende uddannelse, ansættelsestidspunkt, kurser mv. => formelle kompetencer Derudover undersøger vi (observation og interviews) pædagogisk praksis på besøgene hvordan er hverdagen? Vi vurderer i hvor høj grad relevant viden og erfaring bruges, set i relation til målgruppen

13 Udfordringer år har været hektisk for alle fem socialtilsyn, MEN alle tilbud og plejefamilier har fået besøg!! Udfordringer hos Socialtilsyn Midt IT-udfordringer Personalemæssige udfordringer Fra personrettet tilsyn til driftsorienteret tilsyn Nygodkendelser af plejefamilier og tilbud Tilbud med mange afdelinger Oprydning på området Tilbudsportalen

14 Udfordringer på tilbuddene Overholdelse af magtanvendelsesreglerne Nogle steder med (for) mange magtanvendelser Pædagogisk redskab frem for nødværge Stor oprydningsopgave pga. tidligere godkendelser og manglende kontrol Men også meget positivt!! Private tilbud meget samarbejdsvillige Interesse for tilsynet Klart definerede tilbud

15 Dokumentationskrav Der er meget der skal dokumenteres!! Eksempel: Varslingsbrev + ansøgningsskema Meget forskellig respons vedr. dokumentationskravene nogle positive, andre negative

16 5. Et kig i krystalkuglen Vi glæder os til at gå fra kontrol / oprydning / dokumentation til faglig udvikling i samarbejde med tilbuddene Vi vil hjælpe med at de lovgivningsmæssige rammer overholdes samtidig med, at der kan tænkes kreativt Socialstyrelsen / Tilbudsportalen opnormerer på supporten til tilbud

17 6. Spørgsmål