Forpagtningskontrakt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forpagtningskontrakt"

Transkript

1 Nærværende formular er udarbejdet af KHL er beregnet til, at parterne selv kan udfylde kontrakten. KHL påtager sig intet ansvar for, om kontrakten omhandler alle relevante forhold i det enkelte kontraktforhold eller for kontraktformularens benyttelse i øvrigt, idet parterne opfordres til at søge rådgivning om oprettelse af forpagtningskontrakten. (version apr.14) Forpagters / ejers eksemplar (ikke gældende overstreges) mellem Forpagtningskontrakt Ejer: Forpagter: Navn: Bopæl - vej: Postnr. /by CPR eller CVR nr: Telefon: Navn: Bopæl - vej: Postnr. /by CVR nr. Telefon: Det forpagtede jord hører under landbrugsejendommen: Beliggende vej Postnr. by: Ejendomsnr: Hele ejendommens areal: ha Størrelsen af det forpagtede areal: ha, heraf: areal i omdrift; ha, areal med permanent græs: ha, udyrket tilskudsberettiget areal: ha. Af det forpagtede areal er der ca. ha randzoner. Randzonerne har en bredde på meter. Arealerne er indtegnet på vedhæftede kortbilag: eller Arealerne er ikke indtegnet på kortbialg, men udpeget for forpagter. Forpagtningen omfatter tillige betalingsrettigheder til det forpagtede areal. Parterne er bekendt med at værdien af rettighederne reguleres hvert år og at støtten gradueres. De lejede betalingsrettigheder specificeres således / alternativt betalingsrettighederne er specificeret i vedhæftede skærmprint af overdragelsesskema. KHL, Niels Bohrs Vej 2, 6000 Kolding - tlf

2 Rettighedsnummer Type Hektar / stk Almindelige Pålydende værdi pr rettighed (2014) Side 2 I alt Værdien af betalingsrettigheder fastsættes i euro, men er ovenfor anført i danske kroner. Den omregningskurs der anvendes af Direktoratet er kursen, som gælder den 1. oktober i ansøgningsåret. De anførte beløb er før fradrag (graduering) af støtten. Husk anmeldelse om leje af betalingsrettigheder til Direktoratet inden ansøgningsfristens udløb det pågældende år. Rettighederne overdrages elektronisk i Fødevareministeriets Tast-selv Service. Jagtretten medfølger ikke under forpagtningen, men forbeholdes ejeren. Forpagtningen begynder / er begyndt dato: 20 (det anbefales begyndelse 1. september) Enten: Forpagtningen er tidsbegrænset og ophører uden opsigelse dato: 20 (anbefalet 31. august) eller: (husk at vælge) Forpagtningen løber indtil den opsiges af en af parterne med 3 måneders varsel til den 31. august. Husk alligevel at angive en slutdato ved overdragelse af betalingsrettighederne. Det enkelte forpagtningsår løber fra 1. september til 31. august. Såfremt indhøstning af afgrøder ikke kan nås, forlænges forpagtningen uden yderligere vederlag til efter, at afgrøderne er indhøstet og avlen fjernet ved normal drift. Ved forpagtningsårets udløb må der ikke uden særlig aftale være efterårsafgrøder i så som majs og lignende, der forhindrer normal aflevering af jorden til det aftalte udløbstidspunkt. Det sidste år af forpagtningsperioden må der ikke være et større areal med efterafgrøder end hvad der svarer det forpagtede areals størrelse (er der forpagtet 15 ha og der skal være efterafgrøder i 14 %, må der således maksimalt være 2,1 ha efterafgrøder). Bortset fra misligholdelse er kontrakten uopsigelig, dog kan kontrakten opsiges i nedenfor anførte tilfælde. Forpagters ægtefælle eller børn kan indtræde i kontrakten, såfremt disse overtager den ejendom, de forpagtede jorder drives sammen med. Hvis ejeren sælger eller ønsker at sælge det bortforpagtede, kan forpagtningskontrakten opsiges af ejeren med 6 måneders varsel til et forpagtningsårs udløb mod dokumentation for, at salg er sket senest ved forpagtningsårets udløb. Hvis ejerens dødsbo sælger eller ønsker at sælge det bortforpagtede, eller ejendommen arveudlægges til en arving, kan forpagtningskontrakten opsiges af boet med 6 måneders varsel til et forpagtningsårs udløb mod dokumentation for, at salg eller arveudlæg er sket inden eller ved dødsboets slutning. Jordens overtagelse og anvendelse Jorden overtages efter høst i ryddet, men ikke pløjet stand. Jorden afleveres på samme måde ved forpagtningens ophør. Arealerne med permanent græs overtages og afleveres som permanente græsarealer. Eventuelle udyrkede arealer, der er tilskudsberettigede, skal behandles på følgende måde:

3 Side 3 Det ikke ønskede overstreges Skal opretholdes som udyrkede arealer med tilskud NB: arealer med et plantedække, der overvejende består af græs eller andet grøntfoder i mere end 5 år, vil efterfølgende blive permanente græsarealer. Skal opdyrkes mindst en gang i perioden og derefter afleveres enten som dyrket areal eller som udyrket areal Skal opdyrkes Eventuelt andre aftaler: Forpagteren skal dyrke jorden på landbrugsmæssig forsvarlig måde, idet markerne skal holdes i god gødningsog renholdelsesstand, således at jordens ydeevne ikke forringes. Forpagteren er derfor forpligtet til på effektiv måde at bekæmpe flyvehavre og andet ukrudt samt eventuelle plantesygdomme i overensstemmelse med gældende lovregler og med god skik og brug. Aftale om kalkning (f.eks. 0,6 tons kalk pr ha pr år): Det påhviler den part, der har rådighed over jorden på ethvert givet tidspunkt, at sikre opretholdelse af arealernes støtteberettigelse, idet det er et krav i enkeltbetalingsordningen, at arealerne er støtteberettigede i hele kalenderåret. Manglende overholdelse af denne forpligtigelse kan medføre et erstatningsansvar. Ejeren erklærer, at flyvehavre er bekæmpet i overensstemmelse med lovgivningens regler, men at flyvehavre kan forekomme. Forpagter er forpligtet til at bekæmpe eventuel forekomst af bjørneklo. Vedligeholdelse af grøfter, hegn, beplantninger, veje og overkørsler påhviler forpagteren. Der må ikke fjernes grus, sten, ler og lignende fra ejendommen. Der må ikke udkøres slam og industriaffald, herunder saft fra grøntpilleproduktion, på arealerne. Forpagteren er gjort bekendt med tidligere aftaler om modtagelse af husdyrgødning og slam på arealerne. Ejeren erklærer, at der ikke er indgået aftaler om modtagelse af slam eller husdyrgødning eller andet, der berører de forpagtede arealer. Intet af, hvad der er omfattet af denne kontrakt, må fremlejes eller bortforpagtes. Almindelig vedligeholdelse af drænledninger påhviler forpagter. Hvis der i forpagtningsperioden konstateres en væsentlig forringelse af det eksisterende dræn, som ikke kan afhjælpes ved almindelig vedligeholdelse påhviler det bortforpagter enten at udbedre forholdet eller tilbyde et forholdsmæssigt afslag i forpagtningsafgiften. Skyldes forringelsen udefrakommende forhold og ikke en teknisk forringelse af eksisterende dræn optages forhandlinger mellem parterne med henblik på at løse problemet. Definition: Vedligeholdelse af drænledninger defineres som udskiftning af få rør på en strækning samt spuling og rensning af ledningerne. Er der tale om udskiftning af længere rørstrækninger, er der tale om forbedringsarbejder. Krydsoverensstemmelse I reglerne om krydsoverensstemmelse er det bestemt, at overtrædelser, som sker i kalenderåret kan give fradrag i EU-støtten i samme kalenderår. Derfor kan der være situationer, hvor en senere brugers overtrædelser betyder træk i EU-støtten for den tidligere bruger og omvendt. Der kan også være situationer, hvor en jæger eller et jægerkonsortiums overtrædelse af krydsoverensstemmelserne, kan give fradrag i EU-støtten for brugeren af jorden. Bortforpagter skal sikre, at arealet kan anvendes til landbrugsmæssig drift i hele det sidste kalenderår i forpagtningsperioden, dvs. fra 1/9 til 31/12, hvor rådigheden over arealet er overgået til en anden (der kan således ikke plantes solbær, juletræer eller lignende i den periode, ligesom der ikke må påbegyndes byggemodning på arealet i perioden). Den person, som har overtrådt krydsoverensstemmelserne hæfter for eventuelle træk i EU-støtten.

4 Forpagtningsafgiften Fast afgift (såfremt der aftales forpagtning med variabel pris, anbefales at tage kontakt til KHL): Side 4 Der betales en årlig forpagtningsafgift på kr.. Forpagtningsafgiften betales med halvdelen hver 1. april og 1. oktober, første gang den 1. april 20 for første halvår. Ved forpagtningsafgiftens fastsættelse er der lagt til grund, at forpagtningen omfatter det på forsiden angivne areal. Såfremt det senere måtte blive dokumenteret, at arealet er større eller mindre, ud over en afvigelse på 0,5 ha, reguleres afgiften med kr./ha om året. Forpagtningsafgiften tillægges ikke moms / tillægges moms. (Sæt kryds. Så vidt muligt skal forpagtningsafgiften tillægges moms, såfremt bortforpagter er momsregistreret). 1. Betingelser for lovlig forpagtning iht. Lov om landbrugsejendomme med ikrafttræden 1. april Under henvisning til bekendtgørelse nr. 303 om dokumentation og tinglysning mv. af dokumenter vedrørende landbrugsejendomme 4 erklærer parterne ved underskrift af nærværende aftale, at kontrakten er gyldig uden tilladelse efter 27, stk. 1, og 28, stk. 1, i lov om landbrugsejendomme, eller: Forpagter erklærer at have fået tilladelse efter landbrugsloven. Standardbestemmelser: Enkeltbetalingsordningen Forpagtningsafgiften i kontrakten er fastsat med udgangspunkt i, at forpagtningen omfatter leje af jord med betalingsrettigheder som angivet foran. Lejeaftalen skal noteres i Direktoratet for Fødevareerhverv senest inden forpagter skal søge om støtte. Der udarbejdes og underskrives Aftale om midlertidig overdragelse af betalingsrettigheder. Forpagter / forpagters konsulent indsender aftalen til Direktorater for NaturErhvervsstyrelsen til notering. Forpagter skal være opmærksom på at Aftalen om midlertidig overdragelse skal angive et ophørstidspunkt for den midlertidige overdragelse, uanset forpagtningskontrakten er på almindelig opsigelsesvilkår. Ved forpagtningsaftalens ophør i utide indsender bortforpagter på vegne af begge parter meddelelse til NaturErhvervsstyrelsen om ophør af forpagtning af betalingsrettigheder. Forpagter bemyndiger ved sin underskrift på nærværende aftale bortforpagter til at indsende ovennævnte meddelelse. For at få støtte, skal du: Have betalingsrettigheder Råde over støtteberettiget landbrugsjord, hvor hovedformålet er landbrug. Jorden skal være støtteberettiget i hele kalenderåret Være aktiv jordbruger på ansøgningstidspunktet Have råderet over de støtteberettigede arealer på datoen for sidste frist for indsendelse af hastøtteansøgning det pågældende år (er normalt omkring 15. april). Holde dine landbrugsarealer i god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM). Overholde krav om miljø, folke-, dyre- og plantesundhed og dyrevelfærd, der er omfattet af reglerne om krydsoverensstemmelse. Forpagter er forpligtet til at udnytte de lejede betalingsrettigheder, således at disse ikke inddrages til den nationale reserve Forpagter er forpligtet til at overholde betingelserne for god landbrugs- og miljømæssig stand, ligesom forpagter forpligter sig til at anvende arealet på en måde der sikrer, at omdriftsarealer ikke bliver registreret som permanent græs eller som naturareal. Forpagter er ikke berettiget til at give transport eller at yde anden form for sikkerhed i betalingsrettighederne, idet disse tilhører bortforpagter. Bortforpagter forpligter sig til at give forpagter mulighed for at høste den afgrøde, der er sået på arealet i aftalens sidste år, uanset at høsten sker efter aftalens udløb. Det er en forudsætning for dette, at forpagters handlinger på arealet sker i overensstemmelse med enkeltbetalingsordningens regler, herunder reglerne om krydsoverensstemmelse. Forpagter overdrager ved forpagtningens ophør de nødvendige oplysninger jf. lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække til brug for gødningsregnskab. I ophørsåret må der efter 1. august ikke tilføres mere kvælstof end de faglige anvisninger foreskriver, med mindre der anvendes forlænget planperiode eller andet konkret aftales. Forbehold Såfremt der gennemføres ændringer af EU-landbrugsstøtten på en måde, som betyder, at den indgåede forpagtningskontrakt får væsentlige økonomiske konsekvenser for en af

5 parterne på den andens bekostning, som ikke på rimelig vis kan reguleres af ovenstående bestemmelser eller kontraktens vilkår i øvrigt, skal der ske en økonomisk udligning. Kan parterne ikke blive enige, afgøres tvisten af en voldgift. (Væsentlig defineres her som værende mere end 15 % af første års forpagtningsafgift) Misligholdelse Såfremt forpagteren ikke betaler forpagtningsafgiften eller andre pligtige ydelser i forpagtningsforholdet på forfaldsdagen, kan ejeren ophæve forpagtningsforholdet, når han har giver forpagteren et skriftligt påkrav, som udtrykkeligt angiver, at kontrakten ophæves, hvis alle skyldige ydelser ikke betales inden 3 dage fra den dato, hvor påkravet er kommet frem til forpagteren. Såfremt der foreligger anden misligholdelse, kan ejeren på samme måde ophæve forpagtnings- forholdet, hvis misligholdelsen ikke er bragt til ophør, eller der tages skridt hertil inden 3 dage efter, at påkrav herom er kommet frem. Anden misligholdelse foreligger, hvis der f. eks. ved myndighedspåbud, syn- og skøn eller afholdt voldgiftsforretning er fastslået, at forpagteren har misrøgtet det forpagtede, herunder bl.a. udpint jorden eller undladt forsvarligt at vedligeholde bygninger, vandingsanlæg, inventar og besætning. I tilfælde af anticiperet misligholdelse kan kontrakten ophæves, hvis der ikke stilles betryggende sikkerhed for betaling på forfaldsdagen inden en angivet frist på mindst 14 dage. Anticiperet misligholdelse foreligger, f.eks. hvis Forpagterens bo er taget under konkursbehandling Forpagteren standser sine betalinger Der begæres tvangsauktion over den forpagter tilhørende landbrugsejendom, som samdrives med nærværende Forpagterens dødsbo kommer under offentlig skiftebehandling som gældsfragåelsesbo. Påkrav kan tidligst afgives efter misligholdelsens konstatering. Ophører forpagtningen ved misligholdelse fra forpagterens side, er forpagteren erstatningsansvarlig for ethvert tab, som bortforpagter lider ved afbrydelsen, samt ved øvrig skade, der er lidt som følge af misligholdelsen. Side 5 Ejeren er dog forpligtet til at tage vare på driften og kan lade en maskinstation passe driften til forpagtningsårets udløb, således at indtægter fra driften og udgifter opgøres, og overskud godskrives forpagteren, medens evt. underskud kan fordres betalt. Hertil kommer evt. fald i forpagtningsindtægt i den resterende del af forpagtningsperioden, såfremt ejeren godtgør ved offentligt udbud eller på anden måde, at bortforpagtning ikke kunne ske for samme forpagtningsafgift som før. Syn og skøn / voldgift I forpagtningsperioden er både ejer og forpagter berettiget til at begære syn og skøn afholdt. Syns- og skønsforretninger udføres af en eller to uvildige, kyndige personer. Såfremt der ikke foreligger enighed om en enkelt syns- og skønsmand, udpeger parterne hver sin. Når den ene part har udpeget sin syns- og skønsmand og givet meddelelse herom til den anden part, og denne ikke inden 7 dage derefter har udpeget sin, er den første part berettiget til også at udpege den anden syns- og skønsmand. Forinden forretningen påbegyndes, kan syns- og skønsmændene udpege en opmand. Hvis der ikke kan opnås enighed, udpeges opmanden af den stedlige civildommer. Udgifterne ved forretningen afholdes med halvdelen til hver af parterne. Syns- og skønsmændene kan dog træffe bestemmelse om en anden fordeling, når der skønnes at foreligge anledning hertil. Kan uoverensstemmelserne ikke løses ved syn og skøn, skal uenigheden afgøres ved voldgift. Ved udpegningen af voldgiftsmændene anvendes samme fremgangsmåde som ved syn og skøn. I øvrigt anvendes reglerne fastsat af det Det Danske Voldgiftsinstitut med mindre andet er direkte bestemt. Den afsagte kendelse afgør sagen endeligt og kan således ikke indbringes for de ordinære domstole. Voldgiftslovens regler finder i øvrigt anvendelse, herunder hvis der opstår tvivl om forståelse eller betydningen af voldgiftsbestemmelsen. Underskrifter Kontrakten oprettes og underskrives i 2 eksemplarer, med en til hver part. Dato: Som forpagter: Underskrift Dato: Som bortforpagter: Underskrift

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge nyetablerede landbrugere April 2015 Kolofon Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav,

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge landbrugere Foreløbig udgave September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c 1 Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2 Vejledningens formål...

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice 2015 Kolofon Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selv-service 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger og miljøvenlige

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere