Ydelseskatalog Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Langeland Kommune. Forord maj Formål med PPR s ydelseskatalog... 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelseskatalog Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Langeland Kommune. Forord maj 2013... 4. 1. Formål med PPR s ydelseskatalog... 4"

Transkript

1 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Ydellseskatallog

2 Indholdsfortegnelse Forord maj Formål med PPR s ydelseskatalog Præsentation af PPR Generelt om ydelser og prioriteringer... 5 Opgaver, mål og værdier...5 Indstilling til PPR Psykologernes ydelser... 6 Kerneydelse...7 Pædagogisk psykologisk vurdering (PPV)...7 Psykologerne: Andre arbejdsopgaver og ydelser...8 Forebyggende arbejde...8 Asylsøgende børn Det tale-hørepædagogiske område Kerneydelser Undervisning Revurdering Talepædagogerne: Andre arbejdsopgaver og ydelser Forebyggende arbejde Rådgivning og vejledning Sprogscreeninger i dagtilbud og skoler Tilbud til forældre om sprogscreening i treårsalderen Obligatorisk sprogscreening ved skolestart Sanse- og motorikområdet PPR s fokusområder Evaluering Bilag: 2

3 - Samarbejdsmodel når skolebørn viser særlige behov - Samarbejdsmodel når småbørn viser særlige behov 3

4 Forord maj 2013 Ydelseskataloget udkom første gang i januar I denne 3. opdaterede udgave er der foretaget mindre ændringer og præciseringer i naturlig forlængelse af udviklingen i praksis. Det skal bemærkes, at proceduren ved indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) ikke er ændret. (Illustreret i bilag med den såkaldte Forløbsmodel, i daglig tale ofte kaldet samarbejdsmodellen.) 1. Formål med PPR s ydelseskatalog At give PPR s brugere og samarbejdspartnere en oversigt over hvilke arbejdsopgaver PPR s medarbejdere tager sig af. At medarbejderne internt i PPR har en samlet beskrivelse af arbejdsopgaver. At have et konkret udgangspunkt for fortsat drøftelse og udvikling. I ydelseskataloget beskrives desuden fordeling af ansvar for opgavevaretagelsen mellem PPR og samarbejdspartnere i det fælles arbejde med børn i problemer. Som supplement til dette har PPR efterhånden indgået mere konkrete samarbejdsaftaler med alle skoler og institutioner. 2. Præsentation af PPR PPR er en tværfagligt sammensat funktionsenhed placeret i Børn og Unge, Fredensvej 1, Langeland kommune. I enheden er ansat: 3 psykologer (inkl. PPR-leder). 2 tale-hørepædagoger 1 motorikvejleder PPR har sekretær, som også varetager andre opgaver i Børn og Kultur. Der henvises til for kontaktoplysninger. 4

5 3. Generelt om ydelser og prioriteringer Opgaver, mål og værdier PPR har til opgave at undersøge, rådgive og stille forslag, når børn viser tegn på udviklingsvanskeligheder i dagforanstaltninger eller skoler. Udviklingsvanskeligheder kan have mange årsager, og det er ikke altid klart, hvilken form for hjælp, der er behov for. Vi har derfor fundet det nyttigt at udarbejde skematiske modeller på henholdsvis institutions- og skoleområdet, som beskriver mulige afklarings- og handlingsforløb, inden der sker henvisning til PPR. (Se bilagsafsnit til ydelseskataloget.) PPR s kerneydelse er begrundet i Folkeskolelovgivningen, som i denne sammenhæng også gælder førskoleområdet. Ved mistanke om at et barn kunne have behov for specialundervisning eller specialpædagogisk bistand indstilles via skolen eller daginstitutionen til PPR. Psykolog eller talepædagog vil derefter foretage vurdering af et barns udviklings- og indlæringsforudsætninger. På baggrund af denne vurdering udfærdiges et foranstaltningsforslag med henblik på at afhjælpe konstaterede vanskeligheder. Lærere/pædagoger og forældre tilbydes samtidig rådgivning vedr. det videre samspil med barnet. Foranstaltningsforslaget fremsendes til skolens eller institutionens leder, der afgør om PPRs anbefaling skal følges. Efter revision af folkeskoleloven i 2012 defineres specialundervisning nu som undervisning i specialklasser, specialskoler og lign., eller som støtte til integration i normalklasse svarende til 12 undervisningslektioner pr. uge. Støttebehov under dette niveau betegnes nu som supplerende undervisning, hvor PPR ikke behøves inddraget ved vurdering og iværksættelse. PPR er forpligtet til at følge indstillede børns udvikling i det omfang, de modtager specialundervisning eller har behov for talepædagogisk rådgivning og vejledning. I PPR vil vi meget gerne gå på 2 ben således, at der arbejdes både traditionelt med indstillinger, som fører til udredninger og foranstaltningsforslag, og med mere fleksible her-ognu ydelser. Derfor prioriteres en tidlig/forebyggende og dermed mindre indgribende indsats, hvor der arbejdes uden indstilling. Der vil ofte være tale om drøftelser med de voksne omkring et bekymringsbarn, men også fx kortere afklarende samtaleforløb med barnet. (I senere afsnit om de enkelte faggrupper beskrives sådanne ydelser yderligere.) Den grundlæggende værdi for PPR s arbejde er at fokusere på resurser og det, der fungerer. Vores arbejde tager dog ofte udgangspunkt i et eller flere konstaterede problemer, som det er vigtigt at anerkende. Vi tilstræber at være resursespejdende frem for fejlfindende. Ny udvikling skabes bedst med afsæt i en identifikation af det, der fungerer godt, såvel i barnet selv og i den sammenhæng, som det befinder sig i. Det betyder, at udfordringen ligger i det 5

6 pædagogiske miljø, som PPR er rådgivende og vejledende for. PPR medvirker til: - At børn, unge, familier og de pædagogiske miljøer robustgøres - så færrest mulige børn og unge udvikler særlige behov. - At børn og unge med særlige behov modtager relevant specialpædagogisk bistand i daginstitutioner og skoler. Hvor det findes relevant, vil flere af PPR s fagligheder kunne være inddraget omkring det samme barn i et koordineret samarbejde. Vi indgår i udstrakt grad i et tværfagligt samarbejde med de andre faggrupper i Børn og Kulturafdelingen på såvel det forebyggende som det indgribende niveau. Vi satser stærkt på at arbejde på alle niveauer barn gruppe systemniveau. Derfor har det høj prioritet at deltage aktivt i aktuelle udviklingsprojekter, centrale som decentrale, der sigter på at gøre et godt læringsmiljø endnu bedre. Vi deltager også gerne i netværksgrupper af forskellig karakter til kvalificering af den specialpædagogiske bistand på Langeland. Indstilling til PPR Indstilling til PPR kan laves af pædagog/lærer/sundhedsplejerske m.fl. via skolens/daginstitutionens leder. Indstillingen forudsætter i almindelighed samråd med forældre og elev. Ved indstilling anvendes materiale, som består af 2 dele: Et faktaorienteret indstillingsskema samt et beskrivelsesskema. Materialet skal indeholde en beskrivelse af barnet og den problemstilling, som der ønskes hjælp til. Relevante faglige tests og undervisningsplaner vedlægges. Der ønskes også oplysninger om, hvad der er gjort for at hjælpe barnet frem til indstillingstidspunktet. Vi forventer, at barnet forud for indstillingen har været drøftet med relevant fagperson. Forældre kan også selv henvende sig direkte til PPR; men indstilling vil normalt gå gennem en skole eller daginstitution. Indstillingsmaterialet findes på Langeland kommunes hjemmeside samt på Fronter. Når PPR modtager indstilling på et barn, oprettes der sag og journal. Der sendes kvitteringsbrev til indstiller og til forældrene. I brevet oplyses hvilke(n) fagperson(er), som har fået sagen. 4. Psykologernes ydelser 6

7 Psykologen beskæftiger sig primært med barnets indlæringsmæssige, psykiske og sociale funktion, som den kommer til udtryk i daginstitution eller skole. Når personale eller forældre bliver bekymrede, kan det fx være fordi: Der er problemer af indlæringsmæssig karakter. Barnet er aggressivt og udad-reagerende eller for stille og indadvendt. Barnet har svært ved at få kammerater og bliver mere og mere isoleret. Kerneydelse Pædagogisk psykologisk vurdering (PPV) Psykologerne i PPR skal medvirke til at vurdere behovet for specialpædagogisk bistand til både småbørn og skoleelever, der oplever betydelige problemer i deres opvækst eller i skolen. Dette stykke arbejde forudsætter, at der er udfærdiget indstilling til PPR. En PPV kan udarbejdes på baggrund af: Eksisterende dokumenter, beskrivelser fra skole/institution, observationer, samtaler med barnet og netværket omkring barnet, spørgeskemaer til de implicerede mv. Testbaseret undersøgelse typisk ved hjælp af kognitive prøver. Det skal understreges, at en pædagogisk psykologisk vurdering kan hvile på forskellige former for informationer og undersøgelsesredskaber, herunder også helt nødvendige informationer modtaget fra skoler, institutioner og forældre. Det vil fx afhænge af den enkelte sags karakter, om psykologen finder det nødvendigt at foretage testning. En del af undersøgelsen vil bestå i at se barnet, som en del af og påvirket af den kontekst og de relationer, som det indgår i, frem for som et enkeltstående individ. Psykologen vil derfor altid anlægge en synsvinkel, hvor der ses et barn i problemer snarere end et barn med problemer. Ved behov udarbejdes skriftlig vurdering, som formidles til forældre og skole/institution. I vurderingen beskrives barnets faglige, personlige og sociale potentialer og færdigheder. Såfremt det vurderes nødvendigt beskrives forslag til specialpædagogisk bistand. 7

8 Kompetence til at beslutte om et fremsat forslag til specialpædagogisk foranstaltning følges ligger ikke hos PPR, men hos den enkelte skole/institutionsleder eller i kommunens visitationsudvalg. Psykologerne: Andre arbejdsopgaver og ydelser Udarbejdelse af pædagogiske psykologiske udtalelser fx i forbindelse med - Optagelse på specialefterskole - Friskolers ansøgninger om støtte i SU-styrelsen - Tvivl om en elev skal fritages for eksamen eller gå til eksamen på særlige vilkår. Kortere procesforløb i samarbejde med netværket omkring elever, der er indstillede. Supervision af personale i dagsinstitution og skole i forhold til indstillede elever. Korterevarende støttende samtaleforløb til ældre børn. Deltagelse i revurdering/ revisitation af elever til specialpædagogisk bistand. Henvisninger til eksterne udredninger (OUH, VISO, specialrådgivning mv.). Medvirke ved vurdering af om skolestart skal udsættes. Tovholderfunktion på netværk for specialpædagoger i børnehaverne. Forebyggende arbejde En stor del af psykologernes arbejde tilbydes nu som rådgivning uden forudgående indstilling og dermed uden formel sag. Både lærere/pædagoger og forældre kan henvende sig. Det kan dreje sig om principielle, faglige problemstillinger eller om vanskeligheder i forhold til et konkret barn. Det tilstræbes, at flest mulige vanskeligheder søges løst så tidligt som muligt af barnets primærpersoner og uden, at der bliver brug for at gøre det til en egentlig sag. 8

9 Psykologerne tilbyder sådan tidlig indsats i form af: Åben rådgivning til forældre. Afklarende samtaler med barnet/den unge (som hovedregel max. 3). Åben rådgivning for personale på skoler, i daginstitutioner og i dagplejen. Vejlederfunktion i forhold til LP-grupper. Vi deltager desuden i: Implementeringen af børn og ungepolitikken via kurser og temadage. Forældreaften i børnehaver efter særlig aftale. Asylsøgende børn I forbindelse med Langeland Kommunes overtagelse af drift af Asylcenter Holmegaard har PPR s psykologer fået tillagt supplerende opgaver som følge af, at asylbørn nu placeres i lokal daginstitution eller skole. Det drejer sig om følgende opgaver: Medvirke ved visitation af børn til skole eller daginstitution ved tvivl om placering. Særlig servicering af institutioner/skoler, som optager asylbørn. Ad hoc deltagelse i Holmegaards psyko-sociale team ved behov for at drøfte børn i vanskeligheder i institution eller skole. 9

10 5. Det tale-hørepædagogiske område Det tale-hørepædagogiske arbejde består i at yde specialpædagogisk bistand til børn og unge med tale-, sprog-, stemme- og/eller hørevanskeligheder. Dette kan være: Fonologiske vanskeligheder Sprogforståelsesvanskeligheder Pragmatiske og kommunikative vanskeligheder Høretab og andre hørerelaterede problematikker Stammen og/ eller løbsk tale Stemmeproblemer (hæshed, forkert stemmeføring o.a.) Læsp Snøvl Læbe- ganespalte Neurologisk betingede tale og/ eller sprogvanskeligheder Der arbejdes med børn i alderen 0 til 18 år. Småbørnsområdet (0-6 år) er det primære indsatsområde. En del af indsatsen er forebyggende og tager afsæt i det enkelte barn såvel som større børnegrupper. Ud fra en pædagogisk tilgang gives rådgivning og vejledning til samarbejdspartnere vedrørende barnets talesproglige og generelle udvikling. Kerneydelser Vurdering/ afdækning - kan bestå af følgende elementer: Observation Tests Samtaler med relevante samarbejdspartnere Indhentning af anden relevant viden Udarbejdelse af handleplaner Samtaler med forældre og pædagoger eller lærere med gennemgang af vurdering/ afdækning og foranstaltningsforslag. Vejledning til institutionerne vedr. børn med dansk som andetsprog. 10

11 Undervisning Undervisningen tilrettelægges ud fra det enkelte barns behov, sproglige niveau og alder. I nogle tilfælde varetages den daglige undervisning af børnehavens sprogpædagog. Ofte udlånes materialer samt råd og vejledning til forældrene, så de kan træne med barnet hjemme. I særlige tilfælde, hvor barnet kræver særlig hensyntagen eller støtte, gives undervisningen af talepædagogen i hjemmet. Revurdering Der foretages revurderinger cirka hvert halve år afhængig af vanskelighedernes karakter. Revurderingen følges op af en skriftlig rapport, som kan ledsages af samtaler med forældre og pædagoger/ lærere. Vurdering/afdækning, undervisning og revurdering forudsætter, at barnet er indstillet til PPR. Se afsnittet Indstilling til PPR. Talepædagogerne: Andre arbejdsopgaver og ydelser Forebyggende arbejde Det vil være muligt at henvende sig for at få rådgivning uden, der er oprettet en sag. Åben anonym rådgivning til personale og forældre i alle institutioner inc. Dagplejen. Afklarende samtaler i forhold til eventuelle bekymringer (som hovedregel max 3). Inspiration til fremstilling samt udlån og udlevering af materiale til brug ved den brede sproglige stimulering i dagplejer/ børnehaver. Oplæg for forældre, pædagoger, dagplejere og lærere. Tværfagligt samarbejde om styrkelse af sprogligt arbejde. Rådgivning og vejledning Primært tilbydes rådgivning og vejledning til forældre, dagplejere, pædagoger og lærere. Råd og vejledning gives til de voksne omkring barnet i forhold til det enkelte barns individuelle handleplan eller ud fra mere generelle behov. Tovholderfunktion for netværksgruppe bestående af børnehavernes sprogpædagoger. Nøglepersoner i implementeringen af Sprogpakken, videreuddannelse til personale i daginstitutioner. Sprogscreeninger i dagtilbud og skoler 11

12 Tilbud til forældre om sprogscreening i treårsalderen I Langeland Kommune tilbydes alle børn mellem 2,10 og 3,4 år en sprogvurdering. Denne foretages af en pædagog i børnehaven og følges op af en samtale med forældrene. I nogle tilfælde indikerer vurderingen, at barnets sprogudvikling er forsinket eller afvigende. I samarbejde mellem institution, forældre og talehørepædagog overvejes her, hvorvidt der er behov for konsultativ bistand eller indstilling til talehørepædagogen. Obligatorisk sprogscreening ved skolestart Fra august 2009 skal alle skoler som et led i undervisningen tilbyde en sproglig vurdering af eleverne. Resultaterne af vurderingen indgår i elevplanen for børnehaveklassen. For enkelte elever kan der være behov for opfølgende talepædagogisk bistand. Her samarbejder talehørepædagogerne med lærerne om udarbejdelse af en handleplan og eventuelt undervisningsforløb for det enkelte barn. 12

13 6. Sanse- og motorikområdet Der er i begyndeslen af 2013 sket en omorganisering af PPRs ydelser på området. PPR har nu ansat en motorikvejleder, som vil være til stede 2 dage om ugen. PPR foretager ikke længere egne undersøgelser vedr. sanser og motorik. Ved behov for fysio- eller ergoterapeutisk udredning eller behandling ansøger institution eller skole Børn og Unges visitationsudvalg om ydelsen efter at have konsulteret PPRs motorikvejleder. Selve udrednings- og eller behandlingsarbejdet rekvireres hos Ergo- og Fysioterapien, Børn og Unge, Sydfyn. Som et led i ydelsen leverer Ergo- og fysioterapien Sydfyn også rådgivning og vejledning til forældre, skoler og institutioner vedr. henviste børn. PPRs motorikvejleder har som sine primære opgaver følgende: At rådgive og inspirere dagtilbud på førskoleområdet med hensyn til indretning af det fysiske miljø, der omgiver børn i hverdagen. At understøtte institutionernes arbejde med at inddrage de muligheder, som både det fysiske og det pædagogiske kan bidrage med i forhold til børns sansemotoriske læring og udvikling. At være tovholder på samarbejdet mellem skoler/institutioner og Ergo- og Fysioterapien Sydfyn. 13

14 7. PPR s fokusområder PPR s arbejde tager udgangspunkt i Langeland kommunes Børn og ungepolitik, der er udviklet på basis af 5 værdier: Anerkendelse, samhørighed, tryghed, udvikling og rummelighed. Dette søger vi at udmønte i praksis ved: Deltagelse i og understøttelse af udviklingsprojekter til fremme af inklusion i såvel skoler som daginstitutioner. Understøtte skolernes bestræbelser på at udvikle den koordinerede indsats rettet mod elever med adfærds-, kontakt-, og trivselsproblemer. Understøtte daginstitutionernes særlige indsats for at fremme skoleparathed (Hipp- Hopp-projektet). Iværksætte "hørecafé" for skolebørn med høretab. 8. Evaluering PPRs ydelseskatalog evalueres og revideres næste gang i begyndelsen af

15 Fase III Fase II Fase I Forløbsmodel på indsats omkring elever med særlige behov Ydelseskatalog Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Langeland Kommune Når man bemærker, at der er et særligt behov omkring et barn fx: Dårligt læringsudbytte Manglende motivation og lav arbejdsindsats. Reducering og forebyggelse af begyndende adfærdsproblemer. Hvis der iagttages forhold, der er omfattet af underretningspligt laves underretning til børnog unge socialrådgiver. Teamet og SFO drøfter indsatsmuligheder; dvs. pædagogik/metode (fx LP-modellen, læringsstile, Cooperative Learning og skolefe). Forældrene inddrages aktivt i fasen. Lederen informeres. Problemerne identificeres, der vælges konkrete fokusområder og mål og lægges en plan. Her udarbejdes skriftlig handleplan. Handleplanen udføres over et aftalt tidsforløb (3-6 uger) og evalueres undervejs. Udebliver den ønskede effekt/udvikling i forhold til behovet, fortsættes til 2. fase. Man revurderer planen og overvejer, hvordan den kan kvalificeres yderligere fx via: PPR s åbne rådgivning. Forældre og netværk. Skolens specialpædagogiske ekspertise. Kommunens tværfaglige team. Rådgivning ved socialrådgiver eller sundhedsplejerske. Handleplanen justeres yderligere og udføres over et aftalt tidsforløb og evalueres/justeres undervejs. Udebliver den ønskede effekt/udvikling, drøftes muligheder med PPR/ andre relevante fagpersoner, og der fortsættes til 3. fase. Der foretages henvisning til rette instans(er): Ved behov for specialpædagogisk bistand laves indstilling til PPR. Den hidtidige handleplan vedlægges. Ved formodet behov for indsats i forhold til barnets hjemlige situation, laves underretning til børn- og unge socialrådgiver. Ved behov for en sundhedsfaglig bistand rettes kontakten til sundhedsplejerske e.a. I en eventuel ventetid følges den plan, der hidtil har været lagt og den evalueres/justeres undervejs. 15

16 Fase III Fase II Fase I Forløbsmodel på indsats ved småbørn med særlige behov Ydelseskatalog Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Langeland Kommune Når man bemærker, at der er et særligt behov omkring et barn fx: Bekymring for barnets udvikling. Bekymring omkring barnets trivsel. Reducering og forebyggelse af begyndende adfærdsproblemer. Hvis der iagttages forhold, der er omfattet af underretningspligt laves underretning til børn- og unge socialrådgiver. Det pædagogiske personale drøfter indsatsmuligheder; dvs. pædagogik/metode og behov for aftaler med hjemmet. Forældrene inddrages aktivt i fasen. Lederen inddrages. Problemerne identificeres, der vælges konkrete fokusområder og mål og lægges en plan. Her udarbejdes skriftlig handleplan. Handleplanen udføres over et aftalt tidsforløb (3-6 uger) og evalueres undervejs. Udebliver den ønskede effekt/udvikling i forhold til behovet, fortsættes til 2. fase. Man revurderer indsatsen og overvejer, hvordan den kan kvalificeres yderligere fx via: PPR s åbne rådgivning. Forældre og øvrigt netværk. Institutionens specialpædagogiske ekspertise. Kommunens tværfaglige team. Rådgivning ved socialrådgiver eller sundhedsplejerske. Handleplanen justeres yderligere og udføres over et aftalt tidsforløb og evalueres/justeres undervejs. Udebliver den ønskede effekt/udvikling, drøftes muligheder med PPR/ andre relevante fagpersoner, og der fortsættes til 3. fase. Der foretages henvisning til rette instans(er): Ved behov for specialpædagogisk bistand laves indstilling til PPR. Den hidtidige handleplan vedlægges. Ved formodet behov for indsats i forhold til barnets hjemlige situation, laves underretning til børn- og unge socialrådgiver. Ved behov for en sundhedsfaglig bistand rettes kontakten til sundhedsplejerske e.a.. I en eventuel ventetid følges den plan, der hidtil har været lagt og den evalueres/justeres undervejs. 16