Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark"

Transkript

1 Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark 1) Præsentation af uddannelsessted Psykiatrien i Haderslev og Augustenborg arbejder frem mod sammenlægning af afdelingerne i nybygget sygehus. Ny Aabenraa i Aabenraa medio Augustenborg Sygehus består af en almenpsykiatrisk afdeling med 3 integrerede åbne/lukkede afsnit (heraf 1 afsnit med akut visitationsfunktion), et gerontopsykiatrisk ambulatorium, og en børne- ungdomspsykiatrisk afdeling. Haderslev Sygehus har 2 sengeafsnit, og en gerontopsykiatrisk sengeafsnit og ambulatorium. Derudover er der et oligofreniteam i Haderslev, samt et Tidligt Interventionsteam for unge skizofrene i Aabenraa. Disse teams dækker hele optageområdet Haderslev og Augustenborg Afdelingen har samlet set behandlingsansvaret for Region Syddanmarks sydlige del, - et optageområde på mennesker, - hvilket omfatter Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev kommuner. I disse kommuner er der lokalpsykiatriske afdelinger med opsøgende psykoseteams samt integrerede intensive- / almene behandlerteams. Derudover er der i Lokalpsykiatrisk Afdeling Augustenborg et Gruppeterapeutisk Team for personlighedsforstyrrede (MBT), der optager patienter fra Tønder, Aabenraa og Sønderborg kommuner, og i Lokalpsykiatrisk afdeling Haderslev et behandlingstilbud for personlighedsforstyrrede (DAT), der optager patienter fra Haderslev Kommune. 2) Ansvarsfordeling: Den uddannelsesansvarlige psykolog (ledende psykolog, Pernille Holmboe) har det overordnede ansvar for uddannelsens lokale tilrettelæggelse og har ansvar for at etablere sammenhæng på tværs af de forskellige ophold. Dette gælder også, når den uddannelsessøgende er på OUH under H-forløbet. Den uddannelsesansvarlige psykolog er endvidere ansvarlig for at koordinere et evt. samarbejde mellem flere kliniske vejledere. De kliniske vejlederes ansvar er at sikre, at den uddannelsessøgende psykolog opnår de kliniske kompetencer som er beskrevet i målbeskrivelsen i et samarbejde med den uddannelsessøgende psykolog. Det er endvidere vejleders ansvar at evaluere opnåede kompetencer og at samarbejde med den uddannelsesansvarlige psykolog vedr. den løbende evaluering af uddannelsesforløbet. Jævnfør i øvrigt beskrivelse af den uddannelsesansvarlige psykolog funktioner samt vejleders opgaver under uddannelsesforløbet udarbejdet af de psykologfaglige uddannelsesudvalg den 3. marts

2 3) Den uddannelsessøgendepsykologs rolle og arbejdsfunktioner. Den uddannelsessøgende psykolog indgår i behandlingsenhedens direkte patientarbejde og varetager visitationssamtaler med henviste/indlagte patienter, foretager udredning og diagnosticering i samarbejde med det øvrige personale, varetager behandlingsforløb, herunder psykoedukation og pårørende samarbejde. I forhold til det tværfaglige personale og de miljøterapeutiske aktiviteter ydes supervision. Endvidere skal den uddannelsessøgende psykolog varetage relevant samarbejde internt og eksternt omkring patientbehandlingen. Alle arbejdsfunktioner vil blive vejledt løbende ligesom udfyldelsen af den kommende specialpsykologrolle vil blive evalueret. Jævnfør i øvrigt målbeskrivelsen vedrørende de 7 psykologkompetencer. 4) Beskrivelse af uddannelsesforløbet: Uddannelsessteder og tidsforløb: Uddannelsessted Introduktionsudd. 1. år Antal mdr. Hovedudd. 2. år Antal mdr. Hovedudd. 3. år Antal mdr. Hovedudd. 4. år Antal mdr. Psykiatrisk afd. Odense Lokalpsykiatri/ Ambulant psykiatri Døgnpsykiatri Døgnpsykiatri inkl.1 md. i akutpsykiatri/ skadestue 11 Affektivt team Klinik for selvmordstruede Personlighedsforstyrrelser/angst Skizofreniområde Psykiatrisk afd. Kolding/Vejle Psykiatrisk afd. Esbjerg/Ribe Lokalpsykiatri/ Ambulant psykiatri Døgnpsykiatri Lokalpsykiatri/ Ambulant psykiatri Døgnpsykiatri Børne/og ungdomspsykiatri Døgnpsykiatri inkl.1 md. i akutpsykiatri/ skadestue Børne/og ungdomspsykiatri Døgnpsykiatri inkl.1 md. i akutpsykiatri/ skadestue 1 11 Foregår i psyk. afd. i Odense. Skizofreniområde Affektivt team eller spiseforstyrrelses 1 team eller klinik for selvmordstruede 11 Foregår i psyk. afd. i Odense. Skizofreniområde Distriktspsykiatri eller opsøgende psykoseteam Personlighedsforstyrr elser/ angst/tvangslidelser Der vælges 2 af nedenstående: Skizofreni område, Personlighedsforstyrr elser 2x 2

3 Psykiatrisk afd. Haderslev/Augustenborg Lokalpsykiatri/ Ambulant psykiatri Børne/og ungdomspsykiatri 12 Døgnpsykiatri inkl.1 md. i akutpsykiatri/ skadestue Børne/og ungdomspsykiatri 1 Affektivt team eller spiseforstyrrelses team eller klinik for selvmordstruede 11 Foregår i psyk. afd. i Odense. 1 Skizofreniområde Affektivt team eller spiseforstyrrelses team eller klinik for selvmordstruede Lokalpsykiatri af mdr. varighed Der vælges 2 af nedenstående: Tidlig Interventions Team, Gruppeterapeutisk Team for Personlighedsforstyrr elser, Lokalpsykiatri 2x Introduktionsuddannelse: Psykologisk ekspert Ansættelsessted/funktionsområde og varighed: Lokalpsykiatri/ambulant psykiatri 12 mdr. Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/traitakse I/II m.m Kunne redegøre for psykiske og biologiske sårbarheds- og stressfaktorer Kunne optage psykopatologisk anamnese, symptombeskr. mm. og vurdere relevansen af andres observationer og informationer. Kunne anvende viden om ICD -10 og DSM-IV Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes i psykiatrien. Kunne redegøre for psykologiske udviklingsmodeller med fokus på udviklingspsykopatologi. Kunne perspektivere diagnostisk udredning på baggrund af sårbarheds-stress modellen med vægt på de psykiske og sociale faktorer samt vise kendskab til de biologiske. Kunne medvirke til relevante diagnoseforslag med inddragelse af stress-sårbarhedsfaktorer med vægt på psykiske og sociale faktorer og vise kendskab til de biologiske Kunne varetage patientforløb. Kunne bidrage til relevant diagnose, behandlingsforslag, tilrettelæggelse af individuelle behandlingsforløb samt epikriseskrivning Kunne redegøre for de basale principper i konstruktion og Kunne redegøre for forskellige ratingskalaer og neuropsykologiske test. Introduktionskursus i psykopatologi I. Introduktionskursus i psykopatologi II. Introduktionskursus i psykologisk testmetode I Audit på 10 cases. Audit på 10 patient epikriser. 3

4 anvendelse af psykologiske test Ifm.udredning og diagnostik have erfaring med at udføre relevant us. med ratingskala samt kunne udføre relevante neuropsykologiske test Kunne redegøre for viden om grundprincipper i de relevante psykoterapiretninger. Kunne redegøre for viden om principper i individualiseret evidensbaseret praksis Kunne redegøre for viden om pædagogisk-psykologiske metoder. Have erfaring med at udføre rating og (neuro)psykologisk test med udfærdigelse af undersøgelsesrapport Kunne redegøre for faser i psykoterapi: assessment, indledning, midterfase, afslutning, opfølgning. Kunne demonstrere kendskab til forskellige interventions metoder og strategier i psykoterapi. Kunne redegøre for individualiseret evidensbaseret psykoterapi. Kunne redegøre for principper for integration af forskningsbaseret viden, klinisk ekspertise og patientens karakteristika, kultur og præferencer i klinisk psykiatrisk arbejde. Kunne redegøre for afgrænsningen mellem psykoterapi og pædagogisk psykologiske metoder, samt kombinationen af disse. Kunne redegøre for principper i rådgivning, psykoedukation og kognitiv træning. neuropsykologisk testmetode I og ratingskalaer, observation og strukturerede interviews. på 2 testrapporter - 2 rating og 2 neuropsykologisk Introduktionskursus i psykologisk behandling. Introduktionskursus i psykologisk behandling. undersøgelser Kunne angive de vigtigste principper for biomedicinske behandlinger Ud fra udredning og diagnostik kunne foreslå relevant psykologisk beh. og andre tiltag under hensyntagen til de givne omstændigheder Kunne udføre relevant psykologisk behandling. Kunne udføre psykoedukation Kunne redegøre for de mest anvendte psykofarmaka i psykiatrien. Kunne bidrage til udarbejdelse af behandlingsplan og sikre at der er sammenhæng og kontinuitet i pt.forløb. Kunne vurdere relevansen af ordination/ændringer af biomedicinsk beh. Kunne udføre psykoterapi af pt. m. forskellige psykiske lidelser og med anvendelse af flere relevante metoder Kunne udføre psykoedukation med patienter og pårørende Introduktionskursus i biologiske behandlingsprincipper. Audit/patientforløbsanalyse på 5 patientforløb med behandlingsplaner Supervision Kunne redegøre for supervisionsmodeller. Generelt introduktionskursus i vejledning og supervision af andre. 4

5 Kunne udføre supervision Kunne udføre supervision af miljøterapeutisk arbejde på enten lukket/åbent afsnit eller ambulant regi Kunne udføre supervision. Kunne udføre supervision af miljøterapeutisk arbejde på enten lukket/ åbent afsnit eller ambulant regi. Klinisk arbejde Struktureret kollegial bedømmelse af minimum 15 sessioner. Endvidere evalueres ved selvrapporteringsskemaer til deltager og supervisor. Kommunikator Kunne udvise forståelse, respekt og empati ved patient- og pårørendekontakt. Kunne sikre sig, at patient/ pårørende har forstået det meddelte. Eks. på patient/pårørende kontakt: anamneseoptagelse, undersøgelse, tilbagemelding, rådgivning, information, behandling Kunne indhente, diskutere og videregive oplysninger til brug for pt. beh. I.f.t.: kolleger, andet sundhedspersonale, øvrige samarbejdspartnere Samarbejder Kunne samarbejde med pt. og pårørende Kunne indgå i samarbejdsrelationer med forståelse og respekt Kunne henvise til og samarbejde med sociale myndigheder og institutioner ud fra gældende sociallovgivning. Kunne inddrage pt. og pårørende i udarbejdelsen og den løbende revision af behandlingsplanen Kunne udvise forståelse og respekt i samarbejdsrelationer med kolleger/tværfaglige team samt eksternt (primærsektoren, de somatiske afdelinger, socialsektoren ect.) Kunne medvirke til analyse af en given situation og anvende servicelovens bestemmelser, specielt i forbindelse med børn af psykisk syge (delvist på hoveduddannelsen). Klinisk arbejde Leder/administrator Kunne deltage i forskellige typer af ledelsesopgaver på afdelingen Kunne redegøre for psykiatrilov, forvaltningslov og klagesystemer. Have erfaring med at tilrettelægge individuelle patientforløb og behandlingsplan samt sikre kontinuitet og sammenhæng i patientforløbene. Kunne redegøre for psykiatrilov og relevante områder af forvaltningslov, herunder servicelovens bestemmelser om skærpet med ledelsesfunktioner Introduktionskursus i psykiatrilov samt forvaltningslov og klagesager. 5

6 underretningspligt (delvis på hoveduddannelsen). Sundhedsfremmer Kunne redegøre for risikofaktorer for udvikling af psykisk lidelse og adfærdsmæssige forstyrrelser Kunne anvende viden om risikofaktorer for udvikling af psykisk lidelse og adfærdsmæssige forstyrrelser Kunne formidle viden om intervention i forbindelse med risikofaktorer. Kursus om psykopatologi. Undervisning af: pt./pårørende (psykoedukation), yngre kolleger og andet Personale (delvist på hoveduddannelsen) Akademiker 1..1 Kunne indhente og anvende viden i forhold til relevante problemstillinger. Kunne: - følge med i den nyeste viden inden for specialet - foretage litteratursøgning og vurdering - arbejde stringent og metodekritisk - formidle faglig viden til kollegaer og andre faggrupper. Introduktionskursus i litteratursøgning. Deltage i og selv fremlægge litteratur ved litteraturkonferencer. Godkendt kursus Professionel Kunne redegøre for og drøfte etiske problemstillinger Kunne redegøre for etik omkring patient/pårørende arbejde og egen rolle som professionel. Hoveduddannelsen Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi 1 Kunne redegøre for principper bag diagnostiske Kunne redegøre for forskellige måder at klassificere på, samt sætte disse i relation til psykopatologi. Specialespecifikt kursus i psykopatologi III.

7 systemer. 2 Kunne redegøre for relevante neurologiske lidelser. Kunne redegøre for differentialdiagnostiske problemstillinger. Kunne redegøre for forskellige psykiatriskneurologiske problemstillinger og bidrage til diagnosticering af dementielle lidelser. Specialespecifikt kursus i neurologi. 3 Kunne varetage psykopatologisk diagnostisk udredning. 4 Kunne redegøre for projektive test med fokus på formelle tanke- og realitetsforstyrrelser. Kunne redegøre uddybende for de psykologiske undersøgelsesmetoder, der anvendes i psykiatrien, og om deres anvendelsesområder. Kunne varetage sammenfatning af anamnestiske oplysninger og undersøgelsesresultater i diagnostisk formulering. Kunne varetage forståelig formidling til patienter og samarbejdspartnere om diagnosen og betydningen af denne. Kunne redegøre for hvordan psykologiske test kan belyse formelle tankeforstyrrelser og forstyrrelser i realitetstestning. Kunne redegøre for anvendelsesområder og begrænsninger ved psykologiske test. 2. år: Audit på 5 patientforløb (heraf 2 komplekse forløb) 3. år: Audit på 5 patientforløb (heraf 2 komplekse forløb) Specialespecifikt kursus i psykologiske undersøgelsesmetoder II. Specialespecifikt kursus i neuropsykologisk testmetode II, samt i ratingskemaer, observation og strukturerede interviews II. 5 I forbindelse med udredning og diagnostik kunne udføre relevante undersøgelser med ratingskalaer, neuropsykologiske test, projektive test. Være opmærksom på at videregive observationer om somatiske Kunne udføre et bredt udsnit af psykologiske undersøgelser, sammenholde disse resultater med psykiatriske undersøgelsesresultater og på den baggrund udfærdige en undersøgelsesrapport. 2. år: Vejlederbedømmelse på 5 testrapporter (hvoraf 1 undersøgelse med anvendelse af projektive test). 3. år: Vejlederbedømmelse på 5 testrapporter (hvoraf 1 undersøgelse med anvendelse af projektive test). 2. år: Audit på 5 cases. 7

8 symptomer. 3. år: Audit på 5 cases. 7 Kunne redegøre for relevante psykoterapeutiske retninger og specifikke problemstillinger. Kunne redegøre for principper i individualiseret evidensbaseret praksis. Kunne redegøre for basal teori vedrørende psykodynamisk, kognitiv/adfærds-, systemisk - og eksistentiel humanistisk psykoterapi i forhold til forskellige diagnosegrupper og inden for de forskellige terapiformer: individuel, par, familie og gruppe. Kunne redegøre for forskningsbaserede psykoterapeutiske metoder. Kunne mestre integration af forskningsbaseret viden, klinisk ekspertise og patientens karakteristika, kultur og præferencer i klinisk psykiatrisk arbejde Specialespecifikke kurser om psykologisk behandling 8 Ud fra udredning og diagnostik kunne foreslå relevant psykologisk behandling og andre tiltag under hensyntagen til de givne omstændigheder. Med større nuanceringsgrad end på introduktionsuddannelsen kunne bidrage til udarbejdelse af behandlingsplan og sikre at der er sammenhæng og kontinuitet i patientforløb. Kunne vurdere behovet for lægelig vurdering af ordination / ændringer af medikamentel behandling. 2. år: Audit på 5 patientforløb med behandlingsplaner, heraf 2 komplicerede patientforløb 3. år: Audit på 5 patientforløb med behandlingsplaner, heraf 2 komplicerede patientforløb 9 Kunne redegøre for principper i biomedicinsk behandling. 10 Kunne udføre psykoterapi. Kunne redegøre for effekt og bivirkninger af biomedicinsk behandling i psykiatrien med hovedvægt på farmakologi herunder motivere patienterne for biomedicinsk behandling. Kunne beskrive effekt og bivirkninger af ECT behandling, herunder motivere patienten for ECT behandling. Kunne udføre psykoterapi af patienter inden for de vigtigste hovedafsnit af ICD-10 s psykiatriske diagnoser med anvendelse af alle terapiformer og af min.2 terapiretninger. Det skal tilstræbes at ske inden for alle 4 terapiretninger. Specialespecifikt kursus i biologiske behandlingsmetoder (psykofarmaka ECT, mm.). 3. år: 4. år: Kunne anvende viden om Kunne foretage en socialpsykiatrisk 1-2 besøgsdage i 2. år: Gennemført 8

9 11 socialpsykiatriske problemstillinger. behovsvurdering og udfærdige henvisning til socialpsykiatrien. socialpsykiatrisk institution. besøg Kunne afgrænse psykiatri og børneog ungdomspsykiatri mht. målgrupper og overordnede problemstillinger og befordre sammenhæng i patientforløbene. Kunne redegøre for principper i psykologisk misbrugsbehandling. Kunne udføre psykologisk misbrugsbehandling. Kunne redegøre for principper i psykologisk krisebehandling. Kunne redegøre for praksis vedr. børne- og ungdomspsykiatri behandling. Kunne redegøre for principper i psykologisk misbrugsbehandling, herunder ved dobbeltdiagnosepatienter. Kunne udføre psykologisk misbrugsbehandling af misbrugspatienter, herunder dobbeltdiagnosepatienter. Specialespecifikt kursus i børne- og ungdomspsykiatrisk behandling og fokuseret ophold i B&U. Del af specialespecifikt kursus om psykologisk behandling II. Del af specialespecifikt kursus om psykologisk behandling II. kursus og fokuseret ophold i B&U. 3. år: 1 Kunne udføre psykologisk krisebehandling. Kunne udføre behandling af krisereaktioner, herunder også i somatisk regi. 2. år: Audit på 2 korte forløb. 3. år: Audit på 2 korte forløb. 17 Kunne redegøre for psykologisk behandling af andre særlige lidelser: geronto-, sexologiske og retspsykiatriske patienter. Kunne redegøre for principper bag psykologisk behandling af forskellige særlige lidelser. Del af specialespecifikt kursus i psykologisk behandling II. 18 Kunne varetage psykologisk behandling af flere af de særlige lidelser. Kunne varetage psykologisk behandling af min. 2 af de særlige lidelser nævnt ovenfor. 4. år: 19 Kunne varetage psykologisk undersøgelse i forb. m. retspsykiatrisk undersøgelse. Kunne bidrage til mentalobservation med relevant psykologisk undersøgelse. 4. år: 20 Supervision Kunne redegøre for konsulent- og supervisionsfunktioner. Specialespecifikt kursus i konsulent- og 9

10 21 Kunne udføre konsulent- og supervisionsfunktioner. Kunne udføre konsulent- og supervisionsfunktioner, internt og eksternt. supervisionsfunktioner II. Konsulent- og supervisionsarbejde. 2. år: Struktureret vejleder bedømmelse af min. konsulent- og/eller supervisionssessioner. Kommunikator Kunne inddrage viden om ledelse, administration, samarbejde og om gruppe/organisationsprocesser. Kunne redegøre for situationer, hvor det er relevant at inddrage aspekter fra ledelse, administration, samarbejde og gruppe- /organisationspsykologi. Generelt delkursus i ledelse, administration og samarbejde Kunne disponere og styre en patient-pårørendesamtale i forhold til tid og formål. Eksempler Supplerende til introduktionsuddannelsen: Videregivelse af diagnostiske behandlingsmæssige og prognostiske overvejelser også til utilfredse patienter/pårørende. 2. år: af 5 cases 3. år: af 5 cases herunder min. 2 komplicerede cases Kunne indhente, diskutere og videregive oplysninger til brug for patientbehandling. I forhold til kolleger, andet sundhedspersonale, øvrige samarbejdspartnere. 2. år: af 5 cases 3. år: af 5 cases herunder min. 2 komplicerede forløb Kunne formidle vurderinger, udrednings- og behandlingsforslag, både mundtligt og skriftligt til andre i forståelig form Kunne formidle vurderinger, udrednings- og behandlingsforslag, både mundtligt og skriftligt til andre i forståelig form Kunne formidle vurderinger, udrednings- og I forhold til patienter, pårørende, møder internt og eksternt. I forhold til møder internt og eksternt på andre afdelinger. 2. og 3. år: Vejleder bedømmelse af audit på 5 journaler I forhold til erklæringer til eksterne samarbejdspartnere. 3. år: af 10

11 behandlingsforslag, både mundtligt og skriftligt til andre i forståelig form. Psykologvurderinger, undersøgelsesrapporter. audit på de nævnte erklæringer/testrapporter. Samarbejder Kunne anvende medarbejdernes ressourcer i tværfaglige teams og samtidig bidrage med egen faglige ekspertise og bidrage til løsning af samarbejdsproblemer Kunne samarbejde med patient og pårørende Kunne indgå i samarbejdsrelationer med forståelse og respekt og have erfaring med gruppe/organisationsprocesser. Ved: Behandlingsopgaver Videnskabelige problemstillinger Uddannelsesmæssige opgaver Administrative opgaver. Kunne inddrage patient og pårørende i udarbejdelsen og den løbende revision af behandlingsplanen også ved komplicerede forløb. Kunne udvise forståelse og respekt i samarbejdsrelationer med kolleger/tværfaglige team samt eksternt (primærsektoren, de somatiske afdelinger, socialsektoren etc.). Vejleder udfører løbende evaluering sammen med den uddannelsessøgende. Vejlederbedømmelse. Leder/administrator Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi Kunne inddrage viden om ledelse, administration, samarbejde og gruppe/ organisationsprocesser. Kunne redegøre for situationer, hvor det er relevant at inddrage aspekter fra ledelse, administration, samarbejde og gruppe- /organisationspsykologi. Generelt delkursus i ledelse, administration og samarbejde Kunne redegøre for sundhedsvæsenets struktur og funktion på center/forvaltningsniveau Kunne redegøre for psykiatrilov, forvaltningslov og klagesystemer Kunne henvise til og samarbejde med sociale myndigheder og Kunne redegøre for praksis vedrørende anvendelse af hospitalspsykiatriens ressourcer herunder distriktspsykiatrien. Kunne redegøre for psykiatrilov og relevante områder af forvaltningslov, herunder servicelovens bestemmelser om skærpet underretningspligt. Kunne analysere en given situation og anvende servicelovens bestemmelser, specielt i forbindelse med børn af psykisk syge. Generelt kursus i sundhedsvæsenets struktur og funktion. Fra tidligere introduktions Under introduktionsuddannelsen. 2. år: 11

12 institutioner ud fra gældende sociallovgivning Kunne anvende regler vedrørende anmeldelses praksis for opnået kendskab til kriminelle handlinger såsom incest Kunne udføre ledelsesopgaver i teamsamarbejdet. Kunne analysere en given sag i forhold til mulige kriminelle handlinger. Kunne forestå ledelsen af et tværfagligt samarbejde vedrørende en patient eller en problemstilling, hvor eksterne samarbejdsrelationer inddrages i nødvendigt og tilstrækkeligt omfang. med ledelsesfunktioner. 2. år: 3. og 4. år: Kunne fastholde dagsorden for møder og prioritere arbejdsopgaver i teamet. Kunne redegøre for praksis vedrørende anvendelse af hospitalspsykiatriens ressourcer på afdelingen. med ledelsesfunktion. Generelt delkursus i ledelse, administration og samarbejde. 3. og 4. år: Kunne udføre arbejdstilrettelæggelse Kunne udnytte og prioritere ressourcer i samarbejdet mellem primær og sekundærsektoren Kunne angive relevante udvalg og arbejdsgrupper i region og lokalt Kunne bidrage konstruktivt til udvalgsarbejde. Kunne redegøre for principper for arbejdsdeling af relevans for arbejdsplads. Kunne afgrænse hvilke patienter, der skal behandles i sekundærsektoren. Kunne afslutte patienter til videre behandling i primærsektoren. Kunne redegøre for rammer og kommissorium for vigtige udvalg i regionen og lokalt. (f.eks. MED-udvalg). Deltage i min. 2 udvalg/arbejdsgrupper. Generelt delkursus i ledelse, administration og samarbejde. Vejledersamtaler. Generelt delkursus i ledelse, administration og samarbejde. Administrativt/organisatoris k arbejde. Vejledersamtaler og 4. år: Vejledervurdering Kunne prioritere egne ressourcer. I forhold til: 1. Klinisk praksis 2. Uddannelse 3. Forskning 4. Eksterne aktiviteter. Generelt delkursus i ledelse, administration og samarbejde. Samtale med uddannelsesansvarlig psykolog 1 gang om året 12

13 Sundhedsfremmer Kunne redegøre for risikofaktorer for udvikling af psykisk lidelse og adfærdsmæssige forstyrrelser Kunne anvende viden om risikofaktorer for udvikling af psykisk lidelse og adfærdsmæssige forstyrrelser. Kunne formidle viden om intervention i forbindelse med risikofaktorer. Specialespecifikke kurser i psykopatologi. Undervisning af: patienter/pårørende(psy koedukation), yngre kolleger og andet personale. kurser 2. år: Akademiker 2..1 Kunne erhverve, vedligeholde og anvende ny viden, herunder viden om videnskabsteori. Kunne følge med i den nyeste viden inden for specialet, foretage litteratursøgning og kritisk vurdering. Kunne medvirke til at indføre ny viden i daglig praksis. Specialespecifikke kurser (indgår som del af flere kurser). Forskningstræning. Selvstudium, deltagelse i litteraturkonference på afdelingen/centret. Kurser i litteratursøgning samt diskussion i peergruppe 3. og 4. år Vejledersamtale og godkendte kurser og/eller test af litteratursøgning Kunne undervise og formidle faglig viden til kolleger og andre faggrupper Kunne skabe ny viden: Udarbejde beskrivelse til forsknings/kvalitetssikringsproje kt. Kunne undervise og vejlede psykologi-, og medicinstuderende, yngre kolleger og andre faggrupper i form af struktureret undervisning/vejledning. Kunne udnytte læringsmuligheder i hverdagen Kunne identificere forskningsrelevante områder, formulere hypoteser, udarbejde projektbeskrivelse. Afholde litteraturkonference, klinikker mm. Demonstrere brug af forskellige undervisningsformer. Forskningstræning. 3. og 4.år: Feedback fra vejleder, studerende og peergruppe. Vurdering af portefølje. 3. og 4.år: forskningstræning Kunne redegøre for relevant Teori om forskningsmetode mm. Generelle kurser i forskning. 13

14 forskningsmetode m.v Kunne varetage opgaveskrivning mm. Forskningstræning: Kunne anvende forskningsbaseret viden til udarbejdelsen af opgave, kliniske vejledninger, instrukser, procedurevejledninger m.v. Tildeling af opgaver 3. og 4.år: opgaver ved vejleder bedømmelse. Professionel Kunne redegøre for og drøfte etiske problemstillinger herunder psykiatriens værdigrundlag. Kunne redegøre for praktisk anvendelse af kollegiale vedtægter og deklarationer. Kunne redegøre for etik omkring patient/pårørendearbejde og egen rolle som professionel. Specialespecifikt Kunne identificere etiske problemstillinger og medinddrage etiske hensyn i klinisk praksis. Kunne redegøre for balancen mellem respekt for patientautonomi og paternalisme. Kunne handle i overensstemmelse med lokale og centrale myndigheders forordninger 2. år: Vejleder bedømmelse Kunne skelne mellem og anvende personlig og faglig kompetence Kende og kunne anvende metoder til at opnå indsigt i egne reaktionsmønstre Kunne angive og anvende uddannelsesmuligheder inden for faget Kunne beskrive muligheder for etablering af Demonstrere indsigt i egne faglige begrænsninger. Vejledersamtaler. Vejledersamtaler. Vejledersamtaler. Vejledersamtaler. Faglige møder. Evalueringssamtale en gang om året med uddannelsesansvarlig psykolog, vejleder samt uddannelsessøgende. Evalueringssamtale en gang om året med uddannelsesansvarlig psykolog, vejleder samt uddannelsessøgende. Evalueringssamtale en gang om året med uddannelsesansvarlig psykolog, vejleder samt uddannelsessøgende. 4. år: Evalueringssamtale med 14

15 supplerende uddannelse. (Medlemskab af Selskabet for Psykologisk Psykiatri). uddannelsesansvarlig psykolog, vejleder samt uddannelsessøgende. 15