Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark"

Transkript

1 Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark 1) Præsentation af uddannelsessted Psykiatrien i Haderslev og Augustenborg arbejder frem mod sammenlægning af afdelingerne i nybygget sygehus. Ny Aabenraa i Aabenraa medio Augustenborg Sygehus består af en almenpsykiatrisk afdeling med 3 integrerede åbne/lukkede afsnit (heraf 1 afsnit med akut visitationsfunktion), et gerontopsykiatrisk ambulatorium, og en børne- ungdomspsykiatrisk afdeling. Haderslev Sygehus har 2 sengeafsnit, og en gerontopsykiatrisk sengeafsnit og ambulatorium. Derudover er der et oligofreniteam i Haderslev, samt et Tidligt Interventionsteam for unge skizofrene i Aabenraa. Disse teams dækker hele optageområdet Haderslev og Augustenborg Afdelingen har samlet set behandlingsansvaret for Region Syddanmarks sydlige del, - et optageområde på mennesker, - hvilket omfatter Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev kommuner. I disse kommuner er der lokalpsykiatriske afdelinger med opsøgende psykoseteams samt integrerede intensive- / almene behandlerteams. Derudover er der i Lokalpsykiatrisk Afdeling Augustenborg et Gruppeterapeutisk Team for personlighedsforstyrrede (MBT), der optager patienter fra Tønder, Aabenraa og Sønderborg kommuner, og i Lokalpsykiatrisk afdeling Haderslev et behandlingstilbud for personlighedsforstyrrede (DAT), der optager patienter fra Haderslev Kommune. 2) Ansvarsfordeling: Den uddannelsesansvarlige psykolog (ledende psykolog, Pernille Holmboe) har det overordnede ansvar for uddannelsens lokale tilrettelæggelse og har ansvar for at etablere sammenhæng på tværs af de forskellige ophold. Dette gælder også, når den uddannelsessøgende er på OUH under H-forløbet. Den uddannelsesansvarlige psykolog er endvidere ansvarlig for at koordinere et evt. samarbejde mellem flere kliniske vejledere. De kliniske vejlederes ansvar er at sikre, at den uddannelsessøgende psykolog opnår de kliniske kompetencer som er beskrevet i målbeskrivelsen i et samarbejde med den uddannelsessøgende psykolog. Det er endvidere vejleders ansvar at evaluere opnåede kompetencer og at samarbejde med den uddannelsesansvarlige psykolog vedr. den løbende evaluering af uddannelsesforløbet. Jævnfør i øvrigt beskrivelse af den uddannelsesansvarlige psykolog funktioner samt vejleders opgaver under uddannelsesforløbet udarbejdet af de psykologfaglige uddannelsesudvalg den 3. marts

2 3) Den uddannelsessøgendepsykologs rolle og arbejdsfunktioner. Den uddannelsessøgende psykolog indgår i behandlingsenhedens direkte patientarbejde og varetager visitationssamtaler med henviste/indlagte patienter, foretager udredning og diagnosticering i samarbejde med det øvrige personale, varetager behandlingsforløb, herunder psykoedukation og pårørende samarbejde. I forhold til det tværfaglige personale og de miljøterapeutiske aktiviteter ydes supervision. Endvidere skal den uddannelsessøgende psykolog varetage relevant samarbejde internt og eksternt omkring patientbehandlingen. Alle arbejdsfunktioner vil blive vejledt løbende ligesom udfyldelsen af den kommende specialpsykologrolle vil blive evalueret. Jævnfør i øvrigt målbeskrivelsen vedrørende de 7 psykologkompetencer. 4) Beskrivelse af uddannelsesforløbet: Uddannelsessteder og tidsforløb: Uddannelsessted Introduktionsudd. 1. år Antal mdr. Hovedudd. 2. år Antal mdr. Hovedudd. 3. år Antal mdr. Hovedudd. 4. år Antal mdr. Psykiatrisk afd. Odense Lokalpsykiatri/ Ambulant psykiatri Døgnpsykiatri Døgnpsykiatri inkl.1 md. i akutpsykiatri/ skadestue 11 Affektivt team Klinik for selvmordstruede Personlighedsforstyrrelser/angst Skizofreniområde Psykiatrisk afd. Kolding/Vejle Psykiatrisk afd. Esbjerg/Ribe Lokalpsykiatri/ Ambulant psykiatri Døgnpsykiatri Lokalpsykiatri/ Ambulant psykiatri Døgnpsykiatri Børne/og ungdomspsykiatri Døgnpsykiatri inkl.1 md. i akutpsykiatri/ skadestue Børne/og ungdomspsykiatri Døgnpsykiatri inkl.1 md. i akutpsykiatri/ skadestue 1 11 Foregår i psyk. afd. i Odense. Skizofreniområde Affektivt team eller spiseforstyrrelses 1 team eller klinik for selvmordstruede 11 Foregår i psyk. afd. i Odense. Skizofreniområde Distriktspsykiatri eller opsøgende psykoseteam Personlighedsforstyrr elser/ angst/tvangslidelser Der vælges 2 af nedenstående: Skizofreni område, Personlighedsforstyrr elser 2x 2

3 Psykiatrisk afd. Haderslev/Augustenborg Lokalpsykiatri/ Ambulant psykiatri Børne/og ungdomspsykiatri 12 Døgnpsykiatri inkl.1 md. i akutpsykiatri/ skadestue Børne/og ungdomspsykiatri 1 Affektivt team eller spiseforstyrrelses team eller klinik for selvmordstruede 11 Foregår i psyk. afd. i Odense. 1 Skizofreniområde Affektivt team eller spiseforstyrrelses team eller klinik for selvmordstruede Lokalpsykiatri af mdr. varighed Der vælges 2 af nedenstående: Tidlig Interventions Team, Gruppeterapeutisk Team for Personlighedsforstyrr elser, Lokalpsykiatri 2x Introduktionsuddannelse: Psykologisk ekspert Ansættelsessted/funktionsområde og varighed: Lokalpsykiatri/ambulant psykiatri 12 mdr. Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/traitakse I/II m.m Kunne redegøre for psykiske og biologiske sårbarheds- og stressfaktorer Kunne optage psykopatologisk anamnese, symptombeskr. mm. og vurdere relevansen af andres observationer og informationer. Kunne anvende viden om ICD -10 og DSM-IV Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes i psykiatrien. Kunne redegøre for psykologiske udviklingsmodeller med fokus på udviklingspsykopatologi. Kunne perspektivere diagnostisk udredning på baggrund af sårbarheds-stress modellen med vægt på de psykiske og sociale faktorer samt vise kendskab til de biologiske. Kunne medvirke til relevante diagnoseforslag med inddragelse af stress-sårbarhedsfaktorer med vægt på psykiske og sociale faktorer og vise kendskab til de biologiske Kunne varetage patientforløb. Kunne bidrage til relevant diagnose, behandlingsforslag, tilrettelæggelse af individuelle behandlingsforløb samt epikriseskrivning Kunne redegøre for de basale principper i konstruktion og Kunne redegøre for forskellige ratingskalaer og neuropsykologiske test. Introduktionskursus i psykopatologi I. Introduktionskursus i psykopatologi II. Introduktionskursus i psykologisk testmetode I Audit på 10 cases. Audit på 10 patient epikriser. 3

4 anvendelse af psykologiske test Ifm.udredning og diagnostik have erfaring med at udføre relevant us. med ratingskala samt kunne udføre relevante neuropsykologiske test Kunne redegøre for viden om grundprincipper i de relevante psykoterapiretninger. Kunne redegøre for viden om principper i individualiseret evidensbaseret praksis Kunne redegøre for viden om pædagogisk-psykologiske metoder. Have erfaring med at udføre rating og (neuro)psykologisk test med udfærdigelse af undersøgelsesrapport Kunne redegøre for faser i psykoterapi: assessment, indledning, midterfase, afslutning, opfølgning. Kunne demonstrere kendskab til forskellige interventions metoder og strategier i psykoterapi. Kunne redegøre for individualiseret evidensbaseret psykoterapi. Kunne redegøre for principper for integration af forskningsbaseret viden, klinisk ekspertise og patientens karakteristika, kultur og præferencer i klinisk psykiatrisk arbejde. Kunne redegøre for afgrænsningen mellem psykoterapi og pædagogisk psykologiske metoder, samt kombinationen af disse. Kunne redegøre for principper i rådgivning, psykoedukation og kognitiv træning. neuropsykologisk testmetode I og ratingskalaer, observation og strukturerede interviews. på 2 testrapporter - 2 rating og 2 neuropsykologisk Introduktionskursus i psykologisk behandling. Introduktionskursus i psykologisk behandling. undersøgelser Kunne angive de vigtigste principper for biomedicinske behandlinger Ud fra udredning og diagnostik kunne foreslå relevant psykologisk beh. og andre tiltag under hensyntagen til de givne omstændigheder Kunne udføre relevant psykologisk behandling. Kunne udføre psykoedukation Kunne redegøre for de mest anvendte psykofarmaka i psykiatrien. Kunne bidrage til udarbejdelse af behandlingsplan og sikre at der er sammenhæng og kontinuitet i pt.forløb. Kunne vurdere relevansen af ordination/ændringer af biomedicinsk beh. Kunne udføre psykoterapi af pt. m. forskellige psykiske lidelser og med anvendelse af flere relevante metoder Kunne udføre psykoedukation med patienter og pårørende Introduktionskursus i biologiske behandlingsprincipper. Audit/patientforløbsanalyse på 5 patientforløb med behandlingsplaner Supervision Kunne redegøre for supervisionsmodeller. Generelt introduktionskursus i vejledning og supervision af andre. 4

5 Kunne udføre supervision Kunne udføre supervision af miljøterapeutisk arbejde på enten lukket/åbent afsnit eller ambulant regi Kunne udføre supervision. Kunne udføre supervision af miljøterapeutisk arbejde på enten lukket/ åbent afsnit eller ambulant regi. Klinisk arbejde Struktureret kollegial bedømmelse af minimum 15 sessioner. Endvidere evalueres ved selvrapporteringsskemaer til deltager og supervisor. Kommunikator Kunne udvise forståelse, respekt og empati ved patient- og pårørendekontakt. Kunne sikre sig, at patient/ pårørende har forstået det meddelte. Eks. på patient/pårørende kontakt: anamneseoptagelse, undersøgelse, tilbagemelding, rådgivning, information, behandling Kunne indhente, diskutere og videregive oplysninger til brug for pt. beh. I.f.t.: kolleger, andet sundhedspersonale, øvrige samarbejdspartnere Samarbejder Kunne samarbejde med pt. og pårørende Kunne indgå i samarbejdsrelationer med forståelse og respekt Kunne henvise til og samarbejde med sociale myndigheder og institutioner ud fra gældende sociallovgivning. Kunne inddrage pt. og pårørende i udarbejdelsen og den løbende revision af behandlingsplanen Kunne udvise forståelse og respekt i samarbejdsrelationer med kolleger/tværfaglige team samt eksternt (primærsektoren, de somatiske afdelinger, socialsektoren ect.) Kunne medvirke til analyse af en given situation og anvende servicelovens bestemmelser, specielt i forbindelse med børn af psykisk syge (delvist på hoveduddannelsen). Klinisk arbejde Leder/administrator Kunne deltage i forskellige typer af ledelsesopgaver på afdelingen Kunne redegøre for psykiatrilov, forvaltningslov og klagesystemer. Have erfaring med at tilrettelægge individuelle patientforløb og behandlingsplan samt sikre kontinuitet og sammenhæng i patientforløbene. Kunne redegøre for psykiatrilov og relevante områder af forvaltningslov, herunder servicelovens bestemmelser om skærpet med ledelsesfunktioner Introduktionskursus i psykiatrilov samt forvaltningslov og klagesager. 5

6 underretningspligt (delvis på hoveduddannelsen). Sundhedsfremmer Kunne redegøre for risikofaktorer for udvikling af psykisk lidelse og adfærdsmæssige forstyrrelser Kunne anvende viden om risikofaktorer for udvikling af psykisk lidelse og adfærdsmæssige forstyrrelser Kunne formidle viden om intervention i forbindelse med risikofaktorer. Kursus om psykopatologi. Undervisning af: pt./pårørende (psykoedukation), yngre kolleger og andet Personale (delvist på hoveduddannelsen) Akademiker 1..1 Kunne indhente og anvende viden i forhold til relevante problemstillinger. Kunne: - følge med i den nyeste viden inden for specialet - foretage litteratursøgning og vurdering - arbejde stringent og metodekritisk - formidle faglig viden til kollegaer og andre faggrupper. Introduktionskursus i litteratursøgning. Deltage i og selv fremlægge litteratur ved litteraturkonferencer. Godkendt kursus Professionel Kunne redegøre for og drøfte etiske problemstillinger Kunne redegøre for etik omkring patient/pårørende arbejde og egen rolle som professionel. Hoveduddannelsen Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi 1 Kunne redegøre for principper bag diagnostiske Kunne redegøre for forskellige måder at klassificere på, samt sætte disse i relation til psykopatologi. Specialespecifikt kursus i psykopatologi III.

7 systemer. 2 Kunne redegøre for relevante neurologiske lidelser. Kunne redegøre for differentialdiagnostiske problemstillinger. Kunne redegøre for forskellige psykiatriskneurologiske problemstillinger og bidrage til diagnosticering af dementielle lidelser. Specialespecifikt kursus i neurologi. 3 Kunne varetage psykopatologisk diagnostisk udredning. 4 Kunne redegøre for projektive test med fokus på formelle tanke- og realitetsforstyrrelser. Kunne redegøre uddybende for de psykologiske undersøgelsesmetoder, der anvendes i psykiatrien, og om deres anvendelsesområder. Kunne varetage sammenfatning af anamnestiske oplysninger og undersøgelsesresultater i diagnostisk formulering. Kunne varetage forståelig formidling til patienter og samarbejdspartnere om diagnosen og betydningen af denne. Kunne redegøre for hvordan psykologiske test kan belyse formelle tankeforstyrrelser og forstyrrelser i realitetstestning. Kunne redegøre for anvendelsesområder og begrænsninger ved psykologiske test. 2. år: Audit på 5 patientforløb (heraf 2 komplekse forløb) 3. år: Audit på 5 patientforløb (heraf 2 komplekse forløb) Specialespecifikt kursus i psykologiske undersøgelsesmetoder II. Specialespecifikt kursus i neuropsykologisk testmetode II, samt i ratingskemaer, observation og strukturerede interviews II. 5 I forbindelse med udredning og diagnostik kunne udføre relevante undersøgelser med ratingskalaer, neuropsykologiske test, projektive test. Være opmærksom på at videregive observationer om somatiske Kunne udføre et bredt udsnit af psykologiske undersøgelser, sammenholde disse resultater med psykiatriske undersøgelsesresultater og på den baggrund udfærdige en undersøgelsesrapport. 2. år: Vejlederbedømmelse på 5 testrapporter (hvoraf 1 undersøgelse med anvendelse af projektive test). 3. år: Vejlederbedømmelse på 5 testrapporter (hvoraf 1 undersøgelse med anvendelse af projektive test). 2. år: Audit på 5 cases. 7

8 symptomer. 3. år: Audit på 5 cases. 7 Kunne redegøre for relevante psykoterapeutiske retninger og specifikke problemstillinger. Kunne redegøre for principper i individualiseret evidensbaseret praksis. Kunne redegøre for basal teori vedrørende psykodynamisk, kognitiv/adfærds-, systemisk - og eksistentiel humanistisk psykoterapi i forhold til forskellige diagnosegrupper og inden for de forskellige terapiformer: individuel, par, familie og gruppe. Kunne redegøre for forskningsbaserede psykoterapeutiske metoder. Kunne mestre integration af forskningsbaseret viden, klinisk ekspertise og patientens karakteristika, kultur og præferencer i klinisk psykiatrisk arbejde Specialespecifikke kurser om psykologisk behandling 8 Ud fra udredning og diagnostik kunne foreslå relevant psykologisk behandling og andre tiltag under hensyntagen til de givne omstændigheder. Med større nuanceringsgrad end på introduktionsuddannelsen kunne bidrage til udarbejdelse af behandlingsplan og sikre at der er sammenhæng og kontinuitet i patientforløb. Kunne vurdere behovet for lægelig vurdering af ordination / ændringer af medikamentel behandling. 2. år: Audit på 5 patientforløb med behandlingsplaner, heraf 2 komplicerede patientforløb 3. år: Audit på 5 patientforløb med behandlingsplaner, heraf 2 komplicerede patientforløb 9 Kunne redegøre for principper i biomedicinsk behandling. 10 Kunne udføre psykoterapi. Kunne redegøre for effekt og bivirkninger af biomedicinsk behandling i psykiatrien med hovedvægt på farmakologi herunder motivere patienterne for biomedicinsk behandling. Kunne beskrive effekt og bivirkninger af ECT behandling, herunder motivere patienten for ECT behandling. Kunne udføre psykoterapi af patienter inden for de vigtigste hovedafsnit af ICD-10 s psykiatriske diagnoser med anvendelse af alle terapiformer og af min.2 terapiretninger. Det skal tilstræbes at ske inden for alle 4 terapiretninger. Specialespecifikt kursus i biologiske behandlingsmetoder (psykofarmaka ECT, mm.). 3. år: 4. år: Kunne anvende viden om Kunne foretage en socialpsykiatrisk 1-2 besøgsdage i 2. år: Gennemført 8

9 11 socialpsykiatriske problemstillinger. behovsvurdering og udfærdige henvisning til socialpsykiatrien. socialpsykiatrisk institution. besøg Kunne afgrænse psykiatri og børneog ungdomspsykiatri mht. målgrupper og overordnede problemstillinger og befordre sammenhæng i patientforløbene. Kunne redegøre for principper i psykologisk misbrugsbehandling. Kunne udføre psykologisk misbrugsbehandling. Kunne redegøre for principper i psykologisk krisebehandling. Kunne redegøre for praksis vedr. børne- og ungdomspsykiatri behandling. Kunne redegøre for principper i psykologisk misbrugsbehandling, herunder ved dobbeltdiagnosepatienter. Kunne udføre psykologisk misbrugsbehandling af misbrugspatienter, herunder dobbeltdiagnosepatienter. Specialespecifikt kursus i børne- og ungdomspsykiatrisk behandling og fokuseret ophold i B&U. Del af specialespecifikt kursus om psykologisk behandling II. Del af specialespecifikt kursus om psykologisk behandling II. kursus og fokuseret ophold i B&U. 3. år: 1 Kunne udføre psykologisk krisebehandling. Kunne udføre behandling af krisereaktioner, herunder også i somatisk regi. 2. år: Audit på 2 korte forløb. 3. år: Audit på 2 korte forløb. 17 Kunne redegøre for psykologisk behandling af andre særlige lidelser: geronto-, sexologiske og retspsykiatriske patienter. Kunne redegøre for principper bag psykologisk behandling af forskellige særlige lidelser. Del af specialespecifikt kursus i psykologisk behandling II. 18 Kunne varetage psykologisk behandling af flere af de særlige lidelser. Kunne varetage psykologisk behandling af min. 2 af de særlige lidelser nævnt ovenfor. 4. år: 19 Kunne varetage psykologisk undersøgelse i forb. m. retspsykiatrisk undersøgelse. Kunne bidrage til mentalobservation med relevant psykologisk undersøgelse. 4. år: 20 Supervision Kunne redegøre for konsulent- og supervisionsfunktioner. Specialespecifikt kursus i konsulent- og 9

10 21 Kunne udføre konsulent- og supervisionsfunktioner. Kunne udføre konsulent- og supervisionsfunktioner, internt og eksternt. supervisionsfunktioner II. Konsulent- og supervisionsarbejde. 2. år: Struktureret vejleder bedømmelse af min. konsulent- og/eller supervisionssessioner. Kommunikator Kunne inddrage viden om ledelse, administration, samarbejde og om gruppe/organisationsprocesser. Kunne redegøre for situationer, hvor det er relevant at inddrage aspekter fra ledelse, administration, samarbejde og gruppe- /organisationspsykologi. Generelt delkursus i ledelse, administration og samarbejde Kunne disponere og styre en patient-pårørendesamtale i forhold til tid og formål. Eksempler Supplerende til introduktionsuddannelsen: Videregivelse af diagnostiske behandlingsmæssige og prognostiske overvejelser også til utilfredse patienter/pårørende. 2. år: af 5 cases 3. år: af 5 cases herunder min. 2 komplicerede cases Kunne indhente, diskutere og videregive oplysninger til brug for patientbehandling. I forhold til kolleger, andet sundhedspersonale, øvrige samarbejdspartnere. 2. år: af 5 cases 3. år: af 5 cases herunder min. 2 komplicerede forløb Kunne formidle vurderinger, udrednings- og behandlingsforslag, både mundtligt og skriftligt til andre i forståelig form Kunne formidle vurderinger, udrednings- og behandlingsforslag, både mundtligt og skriftligt til andre i forståelig form Kunne formidle vurderinger, udrednings- og I forhold til patienter, pårørende, møder internt og eksternt. I forhold til møder internt og eksternt på andre afdelinger. 2. og 3. år: Vejleder bedømmelse af audit på 5 journaler I forhold til erklæringer til eksterne samarbejdspartnere. 3. år: af 10

11 behandlingsforslag, både mundtligt og skriftligt til andre i forståelig form. Psykologvurderinger, undersøgelsesrapporter. audit på de nævnte erklæringer/testrapporter. Samarbejder Kunne anvende medarbejdernes ressourcer i tværfaglige teams og samtidig bidrage med egen faglige ekspertise og bidrage til løsning af samarbejdsproblemer Kunne samarbejde med patient og pårørende Kunne indgå i samarbejdsrelationer med forståelse og respekt og have erfaring med gruppe/organisationsprocesser. Ved: Behandlingsopgaver Videnskabelige problemstillinger Uddannelsesmæssige opgaver Administrative opgaver. Kunne inddrage patient og pårørende i udarbejdelsen og den løbende revision af behandlingsplanen også ved komplicerede forløb. Kunne udvise forståelse og respekt i samarbejdsrelationer med kolleger/tværfaglige team samt eksternt (primærsektoren, de somatiske afdelinger, socialsektoren etc.). Vejleder udfører løbende evaluering sammen med den uddannelsessøgende. Vejlederbedømmelse. Leder/administrator Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi Kunne inddrage viden om ledelse, administration, samarbejde og gruppe/ organisationsprocesser. Kunne redegøre for situationer, hvor det er relevant at inddrage aspekter fra ledelse, administration, samarbejde og gruppe- /organisationspsykologi. Generelt delkursus i ledelse, administration og samarbejde Kunne redegøre for sundhedsvæsenets struktur og funktion på center/forvaltningsniveau Kunne redegøre for psykiatrilov, forvaltningslov og klagesystemer Kunne henvise til og samarbejde med sociale myndigheder og Kunne redegøre for praksis vedrørende anvendelse af hospitalspsykiatriens ressourcer herunder distriktspsykiatrien. Kunne redegøre for psykiatrilov og relevante områder af forvaltningslov, herunder servicelovens bestemmelser om skærpet underretningspligt. Kunne analysere en given situation og anvende servicelovens bestemmelser, specielt i forbindelse med børn af psykisk syge. Generelt kursus i sundhedsvæsenets struktur og funktion. Fra tidligere introduktions Under introduktionsuddannelsen. 2. år: 11

12 institutioner ud fra gældende sociallovgivning Kunne anvende regler vedrørende anmeldelses praksis for opnået kendskab til kriminelle handlinger såsom incest Kunne udføre ledelsesopgaver i teamsamarbejdet. Kunne analysere en given sag i forhold til mulige kriminelle handlinger. Kunne forestå ledelsen af et tværfagligt samarbejde vedrørende en patient eller en problemstilling, hvor eksterne samarbejdsrelationer inddrages i nødvendigt og tilstrækkeligt omfang. med ledelsesfunktioner. 2. år: 3. og 4. år: Kunne fastholde dagsorden for møder og prioritere arbejdsopgaver i teamet. Kunne redegøre for praksis vedrørende anvendelse af hospitalspsykiatriens ressourcer på afdelingen. med ledelsesfunktion. Generelt delkursus i ledelse, administration og samarbejde. 3. og 4. år: Kunne udføre arbejdstilrettelæggelse Kunne udnytte og prioritere ressourcer i samarbejdet mellem primær og sekundærsektoren Kunne angive relevante udvalg og arbejdsgrupper i region og lokalt Kunne bidrage konstruktivt til udvalgsarbejde. Kunne redegøre for principper for arbejdsdeling af relevans for arbejdsplads. Kunne afgrænse hvilke patienter, der skal behandles i sekundærsektoren. Kunne afslutte patienter til videre behandling i primærsektoren. Kunne redegøre for rammer og kommissorium for vigtige udvalg i regionen og lokalt. (f.eks. MED-udvalg). Deltage i min. 2 udvalg/arbejdsgrupper. Generelt delkursus i ledelse, administration og samarbejde. Vejledersamtaler. Generelt delkursus i ledelse, administration og samarbejde. Administrativt/organisatoris k arbejde. Vejledersamtaler og 4. år: Vejledervurdering Kunne prioritere egne ressourcer. I forhold til: 1. Klinisk praksis 2. Uddannelse 3. Forskning 4. Eksterne aktiviteter. Generelt delkursus i ledelse, administration og samarbejde. Samtale med uddannelsesansvarlig psykolog 1 gang om året 12

13 Sundhedsfremmer Kunne redegøre for risikofaktorer for udvikling af psykisk lidelse og adfærdsmæssige forstyrrelser Kunne anvende viden om risikofaktorer for udvikling af psykisk lidelse og adfærdsmæssige forstyrrelser. Kunne formidle viden om intervention i forbindelse med risikofaktorer. Specialespecifikke kurser i psykopatologi. Undervisning af: patienter/pårørende(psy koedukation), yngre kolleger og andet personale. kurser 2. år: Akademiker 2..1 Kunne erhverve, vedligeholde og anvende ny viden, herunder viden om videnskabsteori. Kunne følge med i den nyeste viden inden for specialet, foretage litteratursøgning og kritisk vurdering. Kunne medvirke til at indføre ny viden i daglig praksis. Specialespecifikke kurser (indgår som del af flere kurser). Forskningstræning. Selvstudium, deltagelse i litteraturkonference på afdelingen/centret. Kurser i litteratursøgning samt diskussion i peergruppe 3. og 4. år Vejledersamtale og godkendte kurser og/eller test af litteratursøgning Kunne undervise og formidle faglig viden til kolleger og andre faggrupper Kunne skabe ny viden: Udarbejde beskrivelse til forsknings/kvalitetssikringsproje kt. Kunne undervise og vejlede psykologi-, og medicinstuderende, yngre kolleger og andre faggrupper i form af struktureret undervisning/vejledning. Kunne udnytte læringsmuligheder i hverdagen Kunne identificere forskningsrelevante områder, formulere hypoteser, udarbejde projektbeskrivelse. Afholde litteraturkonference, klinikker mm. Demonstrere brug af forskellige undervisningsformer. Forskningstræning. 3. og 4.år: Feedback fra vejleder, studerende og peergruppe. Vurdering af portefølje. 3. og 4.år: forskningstræning Kunne redegøre for relevant Teori om forskningsmetode mm. Generelle kurser i forskning. 13

14 forskningsmetode m.v Kunne varetage opgaveskrivning mm. Forskningstræning: Kunne anvende forskningsbaseret viden til udarbejdelsen af opgave, kliniske vejledninger, instrukser, procedurevejledninger m.v. Tildeling af opgaver 3. og 4.år: opgaver ved vejleder bedømmelse. Professionel Kunne redegøre for og drøfte etiske problemstillinger herunder psykiatriens værdigrundlag. Kunne redegøre for praktisk anvendelse af kollegiale vedtægter og deklarationer. Kunne redegøre for etik omkring patient/pårørendearbejde og egen rolle som professionel. Specialespecifikt Kunne identificere etiske problemstillinger og medinddrage etiske hensyn i klinisk praksis. Kunne redegøre for balancen mellem respekt for patientautonomi og paternalisme. Kunne handle i overensstemmelse med lokale og centrale myndigheders forordninger 2. år: Vejleder bedømmelse Kunne skelne mellem og anvende personlig og faglig kompetence Kende og kunne anvende metoder til at opnå indsigt i egne reaktionsmønstre Kunne angive og anvende uddannelsesmuligheder inden for faget Kunne beskrive muligheder for etablering af Demonstrere indsigt i egne faglige begrænsninger. Vejledersamtaler. Vejledersamtaler. Vejledersamtaler. Vejledersamtaler. Faglige møder. Evalueringssamtale en gang om året med uddannelsesansvarlig psykolog, vejleder samt uddannelsessøgende. Evalueringssamtale en gang om året med uddannelsesansvarlig psykolog, vejleder samt uddannelsessøgende. Evalueringssamtale en gang om året med uddannelsesansvarlig psykolog, vejleder samt uddannelsessøgende. 4. år: Evalueringssamtale med 14

15 supplerende uddannelse. (Medlemskab af Selskabet for Psykologisk Psykiatri). uddannelsesansvarlig psykolog, vejleder samt uddannelsessøgende. 15

Bilag 1b: Kompetenceskema for hoveduddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri

Bilag 1b: Kompetenceskema for hoveduddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 2: Lukket/intensivt afsnit/akutmodtagelse/psykiatrisk skadestue BLOK 3: Ambulatorium/distriktspsykiatrisk center og/eller dagenhed for ikke-psykotiske lidelser BLOK 4: Fokuseret ophold i BUP samt

Læs mere

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri 1 Logbog for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Juli 2011 2 Indhold: 1. Vejledning til logbogen s. 3 2. Logbog for introduktionsuddannelsen s. 5 3. Logbog for hoveduddannelsen s. 12 3 1. Vejledning

Læs mere

! " " " # # " "$% & "" "' ($ # " "$% & "" "'

!    # #  $% &  ' ($ #  $% &  ' Målbeskrivelse for uddannelse af specialpsykologer i psykiatri - baseret på de 7 psykologroller Ifølge Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri 1 er specialpsykologen

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 2: Dag-/døgnafsnit for børn Blok 3: Dag-/døgnafsnit for unge Blok 4: Ungdomspsykiatriskambulatorium samt fokuseret ophold i psykiatri

Læs mere

Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri

Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri DPS, VUU, marts 2008. Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri Læringsmetode og evalueringsstrategi er forslag. Der skal kun underskrift på hovedkompetence, men i nogle tilfælde kan det pga blokkens

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM UDDANNELSESSTED

ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM UDDANNELSESSTED ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM UDDANNELSESSTED SKEMATISK OVERSIGT OVER BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRIENS ORGANISATION 1 OVERSIGT OVER DE ENKELTE ENHEDER (AFDELINGER/AFSNIT, TEAMS OG SPECIAL-TEAMS) I BØRNE- OG

Læs mere

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri 1 Logbog for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Juli 2012 2 Indhold: 1. Vejledning til logbogen s. 3 2. Logbog for introduktionsuddannelsen s. 5 3. Logbog for hoveduddannelsen s. 12

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri Uddannelsesprogram Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted

Læs mere

En ny uddannelse i psykiatrien. Uddannelsen af specialpsykologer

En ny uddannelse i psykiatrien. Uddannelsen af specialpsykologer En ny uddannelse i psykiatrien Uddannelsen af specialpsykologer 1 Side 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 7 7 7 8 9 9 9 9 10 11 12 12 14 16 18 21 1. Indledning 1.1 Uddannelse til specialpsykolog i psykiatrien

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens

Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens 1 Indledning Denne version af uddannelsesprogrammet er udarbejdet februar 2015, efter vi i december 2014 indledte et uddannelsesmæssigt

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 3 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Hvidovre 01.12.2012

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 2 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Ballerup 01.12.2012

Læs mere

i Psykiatri, Region Nordjylland ved Voksenpsykiatrisk Afdeling Syd, Aalborg Psykiatriske Sygehus Århus Universitetshospital

i Psykiatri, Region Nordjylland ved Voksenpsykiatrisk Afdeling Syd, Aalborg Psykiatriske Sygehus Århus Universitetshospital Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri, Region Nordjylland ved Voksenpsykiatrisk Afdeling Syd, Aalborg Psykiatriske

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 4 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center København 01.12.2012

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 7 Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Frederiksberg 01.12.2012 1

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri UDDANNELSESPROGRAM for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling M, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov Regionspsykiatrien Silkeborg Udarbejdet

Læs mere

!!" #"$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'.

!! #$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$  .' # # '( #.. #/##/ 0!!'. 1 2 !!" #"$ # %#"&!' '# %' %' ##" &( ) *"#'' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'. #('# " &-$."1.!"#!" 3 ! (..".'" #2.! "#$ % &# ' " ("(#% #$ " ("(#$ % #$ 4 %" " & " $#'## " #'" #.! "

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 5 a og b Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Udarbejdet af Postgraduat lektor, overlæge Ulla Bartels, ansat Psykiatrisk Hospital i Risskov Postgraduat

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb: 6a, b og c Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Uddannelsesprogram. for. Specialpsykologuddannelsen i. børne- og ungdomspsykiatri. Region Midtjylland 2015

Uddannelsesprogram. for. Specialpsykologuddannelsen i. børne- og ungdomspsykiatri. Region Midtjylland 2015 Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Region Midtjylland 2015 Uddannelsesforløb 1,2 og 3 Introduktions- og hoveduddannelse Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC)

Læs mere

Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd

Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd Side 6: Hvordan ser dit amt ud? Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd Psykiatrien i Storstrøms Amt modtager patienter fra hele Storstrøms Amt, der har ca. 260.000 indbyggere. Voksenpsykiatrien

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Uddannelsesprogram. For hoveduddannelsesstilling i. Psykiatri

Uddannelsesprogram. For hoveduddannelsesstilling i. Psykiatri Uddannelsesprogram For hoveduddannelsesstilling i Psykiatri Klinik Hoved Orto, Neurologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Klinik Nord, Brønderslev, Psykiatrien i Region Nordjylland Klinik Syd,

Læs mere

MENNESKER OG MULIGHEDER

MENNESKER OG MULIGHEDER MENNESKER OG MULIGHEER Samarbejde med brugere og pårørende Målet for Region Sjællands Psykiatri er at være en helhedspsykiatri, hvor borgeren oplever respekt og sammenhæng, præget af god tilgængelighed

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

NY praksis i psykiatrien

NY praksis i psykiatrien NY praksis i psykiatrien I lokalpsykiatrien er man sine steder langt fremme med en ændret arbejdsfordeling mellem psykologer og psykiatere. Psykolog Klaus Pedersen beskriver i dette interview et ekspanderende

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg psykiatrisk afd. Kolding 1.12.11

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Specialpsykologer i Psykiatrien Region Sjælland

Specialpsykologer i Psykiatrien Region Sjælland Specialpsykologer i Psykiatrien Region Sjælland frem mod år 2020 Forord... 3 Strukturen omkring uddannelsen på nationalt plan... 3 Den interne forankring af uddannelsen i Psykiatrien Region Sjælland...

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM OG LOGBOG FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSEN I PSYKIATRI I BOGEN. Region Øst, Syd, Nord Revideret februar 2008

UDDANNELSESPROGRAM OG LOGBOG FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSEN I PSYKIATRI I BOGEN. Region Øst, Syd, Nord Revideret februar 2008 UDDANNELSESPROGRAM OG LOGBOG FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSEN I PSYKIATRI I BOGEN Region Øst, Syd, Nord Revideret februar 2008 VUU, Dansk Psykiatrisk Selskab, marts 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 INDLEDNING

Læs mere

Uddannelsesprogram for. for. hoveduddannelsen i psykiatri. Region Hovedstaden. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for. for. hoveduddannelsen i psykiatri. Region Hovedstaden. Region Sjælland Uddannelsesprogram for for hoveduddannelsen i psykiatri Region Hovedstaden og Region Sjælland Uddannelsesforløb Region Sjælland Region Hovedstaden Bloknr. Neurologi Psykiatri 1 ½ år Næstved Sygehus 1½

Læs mere

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord PORTEFØLJE for den kliniske basisuddannelse Videreuddannelsesregion Nord 2008 1 Porteføljens formål Porteføljen er et redskab, som kan anvendes til at: fungere som fundament for samtale og vejledning tydeliggøre

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Psykiatri

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Psykiatri Målbeskrivelse for uddannelsen i Psykiatri Sundhedsstyrelsen Dansk Psykiatrisk Selskab Januar 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1 INDLEDNING 1.1 BESKRIVELSE AF SPECIALET 1.2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Psykologen i psykiatrien

Psykologen i psykiatrien Psykologen i psykiatrien af Rose-Marie Mollerup, Psykolog ved Århus Universitetshospital Risskov Hvad vil det sige at arbejde som psykolog inden for psykiatrien? Psykologer har som faggruppe metodefrihed,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Uddannelsesprogram for Uddannelsen til Specialpsykolog i Psykiatri Affektiv Søjle, AUH Risskov, Region Midtjylland. Psykiatri og Social

Uddannelsesprogram for Uddannelsen til Specialpsykolog i Psykiatri Affektiv Søjle, AUH Risskov, Region Midtjylland. Psykiatri og Social Uddannelsesprogram for Uddannelsen til Specialpsykolog i Psykiatri Affektiv Søjle, AUH Risskov, Region Midtjylland Psykiatri og Social Indhold Indhold...2 Organiseringen af Århus Universitetshospital Risskov

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Stillingsbetegnelse Lægesekretær, Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus. Stillingsindehaver Ansættelsessted

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ambulatorium for Mani og Depression er tilknyttet afdeling Q, Århus Universitetshospital, Risskov og hører ind under,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

DANSK NEUROLOGISK SELSKAB

DANSK NEUROLOGISK SELSKAB DANSK NEUROLOGISK SELSKAB DANISH NEUROLOGICAL SOCIETY København d. 6. juni 2008 Introduktion til neurologien Neurologi er et speciale der gennemgår en meget hurtig udvikling. Specialet er dog samtidig

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt.

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt. Uddannelsesprram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt. 1 Præsentation af Parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralsygehus Afdelingens organisation:

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Misbrug af rusmidler og psykisk sygdom Samarbejdsformer og afklaring Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Hvad er dobbeltdiagnose? Psykisk sygdom

Læs mere

Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Marts 2008 1 Målbeskrivelse for den fælles introduktionsuddannelse

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Kolding Anæstesiologisk afdeling

Læs mere

Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende

Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Århus Sygehus Afdeling Geriatrisk Afdeling Dato for besøg

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Fagområder psykiatri.

Fagområder psykiatri. Fagområder psykiatri. Rapport fra ad hoc arbejdsgruppe i Forord nedsatte i juni 2002 en arbejdsgruppe vedr. fagområder i psykiatri. Arbejdsgruppen har nu færdiggjort deres rapport, der har været drøftet

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Amanuensislæge - Fase 1 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i:

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Amanuensislæge - Fase 1 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Uddannelsesprram Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Amanuensislæge - Fase 1 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Peqqinnissaqarfik Peqqissaaveqarfinnik Aqutsivik Sundhedsvæsenet Kystledelsen

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Kursus Katalog Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Emner 4 Udviklingshæmning 5 Autismespektrumforstyrrelser 6 Angst 7 OCD 8 Depression og Bipolar lidelse 9 Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Roskilde

Psykiatrisk Klinik Roskilde Psykiatrisk Klinik Roskilde Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Om EBM opgave og om andre oplæg

Om EBM opgave og om andre oplæg Om EBM opgave og om andre oplæg Om at holde oplæg.... 2 Om EBM opgaven.... 2 Valg af emne til EBM-opgaven.... 2 Præsentation af EBM opgaven.... 3 Generelle råd om at holde oplæg... 3 Emnevalg... 3 Dine

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Regionspsykiatrien Randers

Regionspsykiatrien Randers Valborg Iversen, oversygeplejerske 5/11-2010 Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Dialog

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere