Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark"

Transkript

1 Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark 1) Præsentation af uddannelsessted Psykiatrien i Haderslev og Augustenborg arbejder frem mod sammenlægning af afdelingerne i nybygget sygehus. Ny Aabenraa i Aabenraa medio Augustenborg Sygehus består af en almenpsykiatrisk afdeling med 3 integrerede åbne/lukkede afsnit (heraf 1 afsnit med akut visitationsfunktion), et gerontopsykiatrisk ambulatorium, og en børne- ungdomspsykiatrisk afdeling. Haderslev Sygehus har 2 sengeafsnit, og en gerontopsykiatrisk sengeafsnit og ambulatorium. Derudover er der et oligofreniteam i Haderslev, samt et Tidligt Interventionsteam for unge skizofrene i Aabenraa. Disse teams dækker hele optageområdet Haderslev og Augustenborg Afdelingen har samlet set behandlingsansvaret for Region Syddanmarks sydlige del, - et optageområde på mennesker, - hvilket omfatter Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev kommuner. I disse kommuner er der lokalpsykiatriske afdelinger med opsøgende psykoseteams samt integrerede intensive- / almene behandlerteams. Derudover er der i Lokalpsykiatrisk Afdeling Augustenborg et Gruppeterapeutisk Team for personlighedsforstyrrede (MBT), der optager patienter fra Tønder, Aabenraa og Sønderborg kommuner, og i Lokalpsykiatrisk afdeling Haderslev et behandlingstilbud for personlighedsforstyrrede (DAT), der optager patienter fra Haderslev Kommune. 2) Ansvarsfordeling: Den uddannelsesansvarlige psykolog (ledende psykolog, Pernille Holmboe) har det overordnede ansvar for uddannelsens lokale tilrettelæggelse og har ansvar for at etablere sammenhæng på tværs af de forskellige ophold. Dette gælder også, når den uddannelsessøgende er på OUH under H-forløbet. Den uddannelsesansvarlige psykolog er endvidere ansvarlig for at koordinere et evt. samarbejde mellem flere kliniske vejledere. De kliniske vejlederes ansvar er at sikre, at den uddannelsessøgende psykolog opnår de kliniske kompetencer som er beskrevet i målbeskrivelsen i et samarbejde med den uddannelsessøgende psykolog. Det er endvidere vejleders ansvar at evaluere opnåede kompetencer og at samarbejde med den uddannelsesansvarlige psykolog vedr. den løbende evaluering af uddannelsesforløbet. Jævnfør i øvrigt beskrivelse af den uddannelsesansvarlige psykolog funktioner samt vejleders opgaver under uddannelsesforløbet udarbejdet af de psykologfaglige uddannelsesudvalg den 3. marts

2 3) Den uddannelsessøgendepsykologs rolle og arbejdsfunktioner. Den uddannelsessøgende psykolog indgår i behandlingsenhedens direkte patientarbejde og varetager visitationssamtaler med henviste/indlagte patienter, foretager udredning og diagnosticering i samarbejde med det øvrige personale, varetager behandlingsforløb, herunder psykoedukation og pårørende samarbejde. I forhold til det tværfaglige personale og de miljøterapeutiske aktiviteter ydes supervision. Endvidere skal den uddannelsessøgende psykolog varetage relevant samarbejde internt og eksternt omkring patientbehandlingen. Alle arbejdsfunktioner vil blive vejledt løbende ligesom udfyldelsen af den kommende specialpsykologrolle vil blive evalueret. Jævnfør i øvrigt målbeskrivelsen vedrørende de 7 psykologkompetencer. 4) Beskrivelse af uddannelsesforløbet: Uddannelsessteder og tidsforløb: Uddannelsessted Introduktionsudd. 1. år Antal mdr. Hovedudd. 2. år Antal mdr. Hovedudd. 3. år Antal mdr. Hovedudd. 4. år Antal mdr. Psykiatrisk afd. Odense Lokalpsykiatri/ Ambulant psykiatri Døgnpsykiatri Døgnpsykiatri inkl.1 md. i akutpsykiatri/ skadestue 11 Affektivt team Klinik for selvmordstruede Personlighedsforstyrrelser/angst Skizofreniområde Psykiatrisk afd. Kolding/Vejle Psykiatrisk afd. Esbjerg/Ribe Lokalpsykiatri/ Ambulant psykiatri Døgnpsykiatri Lokalpsykiatri/ Ambulant psykiatri Døgnpsykiatri Børne/og ungdomspsykiatri Døgnpsykiatri inkl.1 md. i akutpsykiatri/ skadestue Børne/og ungdomspsykiatri Døgnpsykiatri inkl.1 md. i akutpsykiatri/ skadestue 1 11 Foregår i psyk. afd. i Odense. Skizofreniområde Affektivt team eller spiseforstyrrelses 1 team eller klinik for selvmordstruede 11 Foregår i psyk. afd. i Odense. Skizofreniområde Distriktspsykiatri eller opsøgende psykoseteam Personlighedsforstyrr elser/ angst/tvangslidelser Der vælges 2 af nedenstående: Skizofreni område, Personlighedsforstyrr elser 2x 2

3 Psykiatrisk afd. Haderslev/Augustenborg Lokalpsykiatri/ Ambulant psykiatri Børne/og ungdomspsykiatri 12 Døgnpsykiatri inkl.1 md. i akutpsykiatri/ skadestue Børne/og ungdomspsykiatri 1 Affektivt team eller spiseforstyrrelses team eller klinik for selvmordstruede 11 Foregår i psyk. afd. i Odense. 1 Skizofreniområde Affektivt team eller spiseforstyrrelses team eller klinik for selvmordstruede Lokalpsykiatri af mdr. varighed Der vælges 2 af nedenstående: Tidlig Interventions Team, Gruppeterapeutisk Team for Personlighedsforstyrr elser, Lokalpsykiatri 2x Introduktionsuddannelse: Psykologisk ekspert Ansættelsessted/funktionsområde og varighed: Lokalpsykiatri/ambulant psykiatri 12 mdr. Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/traitakse I/II m.m Kunne redegøre for psykiske og biologiske sårbarheds- og stressfaktorer Kunne optage psykopatologisk anamnese, symptombeskr. mm. og vurdere relevansen af andres observationer og informationer. Kunne anvende viden om ICD -10 og DSM-IV Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes i psykiatrien. Kunne redegøre for psykologiske udviklingsmodeller med fokus på udviklingspsykopatologi. Kunne perspektivere diagnostisk udredning på baggrund af sårbarheds-stress modellen med vægt på de psykiske og sociale faktorer samt vise kendskab til de biologiske. Kunne medvirke til relevante diagnoseforslag med inddragelse af stress-sårbarhedsfaktorer med vægt på psykiske og sociale faktorer og vise kendskab til de biologiske Kunne varetage patientforløb. Kunne bidrage til relevant diagnose, behandlingsforslag, tilrettelæggelse af individuelle behandlingsforløb samt epikriseskrivning Kunne redegøre for de basale principper i konstruktion og Kunne redegøre for forskellige ratingskalaer og neuropsykologiske test. Introduktionskursus i psykopatologi I. Introduktionskursus i psykopatologi II. Introduktionskursus i psykologisk testmetode I Audit på 10 cases. Audit på 10 patient epikriser. 3

4 anvendelse af psykologiske test Ifm.udredning og diagnostik have erfaring med at udføre relevant us. med ratingskala samt kunne udføre relevante neuropsykologiske test Kunne redegøre for viden om grundprincipper i de relevante psykoterapiretninger. Kunne redegøre for viden om principper i individualiseret evidensbaseret praksis Kunne redegøre for viden om pædagogisk-psykologiske metoder. Have erfaring med at udføre rating og (neuro)psykologisk test med udfærdigelse af undersøgelsesrapport Kunne redegøre for faser i psykoterapi: assessment, indledning, midterfase, afslutning, opfølgning. Kunne demonstrere kendskab til forskellige interventions metoder og strategier i psykoterapi. Kunne redegøre for individualiseret evidensbaseret psykoterapi. Kunne redegøre for principper for integration af forskningsbaseret viden, klinisk ekspertise og patientens karakteristika, kultur og præferencer i klinisk psykiatrisk arbejde. Kunne redegøre for afgrænsningen mellem psykoterapi og pædagogisk psykologiske metoder, samt kombinationen af disse. Kunne redegøre for principper i rådgivning, psykoedukation og kognitiv træning. neuropsykologisk testmetode I og ratingskalaer, observation og strukturerede interviews. på 2 testrapporter - 2 rating og 2 neuropsykologisk Introduktionskursus i psykologisk behandling. Introduktionskursus i psykologisk behandling. undersøgelser Kunne angive de vigtigste principper for biomedicinske behandlinger Ud fra udredning og diagnostik kunne foreslå relevant psykologisk beh. og andre tiltag under hensyntagen til de givne omstændigheder Kunne udføre relevant psykologisk behandling. Kunne udføre psykoedukation Kunne redegøre for de mest anvendte psykofarmaka i psykiatrien. Kunne bidrage til udarbejdelse af behandlingsplan og sikre at der er sammenhæng og kontinuitet i pt.forløb. Kunne vurdere relevansen af ordination/ændringer af biomedicinsk beh. Kunne udføre psykoterapi af pt. m. forskellige psykiske lidelser og med anvendelse af flere relevante metoder Kunne udføre psykoedukation med patienter og pårørende Introduktionskursus i biologiske behandlingsprincipper. Audit/patientforløbsanalyse på 5 patientforløb med behandlingsplaner Supervision Kunne redegøre for supervisionsmodeller. Generelt introduktionskursus i vejledning og supervision af andre. 4

5 Kunne udføre supervision Kunne udføre supervision af miljøterapeutisk arbejde på enten lukket/åbent afsnit eller ambulant regi Kunne udføre supervision. Kunne udføre supervision af miljøterapeutisk arbejde på enten lukket/ åbent afsnit eller ambulant regi. Klinisk arbejde Struktureret kollegial bedømmelse af minimum 15 sessioner. Endvidere evalueres ved selvrapporteringsskemaer til deltager og supervisor. Kommunikator Kunne udvise forståelse, respekt og empati ved patient- og pårørendekontakt. Kunne sikre sig, at patient/ pårørende har forstået det meddelte. Eks. på patient/pårørende kontakt: anamneseoptagelse, undersøgelse, tilbagemelding, rådgivning, information, behandling Kunne indhente, diskutere og videregive oplysninger til brug for pt. beh. I.f.t.: kolleger, andet sundhedspersonale, øvrige samarbejdspartnere Samarbejder Kunne samarbejde med pt. og pårørende Kunne indgå i samarbejdsrelationer med forståelse og respekt Kunne henvise til og samarbejde med sociale myndigheder og institutioner ud fra gældende sociallovgivning. Kunne inddrage pt. og pårørende i udarbejdelsen og den løbende revision af behandlingsplanen Kunne udvise forståelse og respekt i samarbejdsrelationer med kolleger/tværfaglige team samt eksternt (primærsektoren, de somatiske afdelinger, socialsektoren ect.) Kunne medvirke til analyse af en given situation og anvende servicelovens bestemmelser, specielt i forbindelse med børn af psykisk syge (delvist på hoveduddannelsen). Klinisk arbejde Leder/administrator Kunne deltage i forskellige typer af ledelsesopgaver på afdelingen Kunne redegøre for psykiatrilov, forvaltningslov og klagesystemer. Have erfaring med at tilrettelægge individuelle patientforløb og behandlingsplan samt sikre kontinuitet og sammenhæng i patientforløbene. Kunne redegøre for psykiatrilov og relevante områder af forvaltningslov, herunder servicelovens bestemmelser om skærpet med ledelsesfunktioner Introduktionskursus i psykiatrilov samt forvaltningslov og klagesager. 5

6 underretningspligt (delvis på hoveduddannelsen). Sundhedsfremmer Kunne redegøre for risikofaktorer for udvikling af psykisk lidelse og adfærdsmæssige forstyrrelser Kunne anvende viden om risikofaktorer for udvikling af psykisk lidelse og adfærdsmæssige forstyrrelser Kunne formidle viden om intervention i forbindelse med risikofaktorer. Kursus om psykopatologi. Undervisning af: pt./pårørende (psykoedukation), yngre kolleger og andet Personale (delvist på hoveduddannelsen) Akademiker 1..1 Kunne indhente og anvende viden i forhold til relevante problemstillinger. Kunne: - følge med i den nyeste viden inden for specialet - foretage litteratursøgning og vurdering - arbejde stringent og metodekritisk - formidle faglig viden til kollegaer og andre faggrupper. Introduktionskursus i litteratursøgning. Deltage i og selv fremlægge litteratur ved litteraturkonferencer. Godkendt kursus Professionel Kunne redegøre for og drøfte etiske problemstillinger Kunne redegøre for etik omkring patient/pårørende arbejde og egen rolle som professionel. Hoveduddannelsen Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi 1 Kunne redegøre for principper bag diagnostiske Kunne redegøre for forskellige måder at klassificere på, samt sætte disse i relation til psykopatologi. Specialespecifikt kursus i psykopatologi III.

7 systemer. 2 Kunne redegøre for relevante neurologiske lidelser. Kunne redegøre for differentialdiagnostiske problemstillinger. Kunne redegøre for forskellige psykiatriskneurologiske problemstillinger og bidrage til diagnosticering af dementielle lidelser. Specialespecifikt kursus i neurologi. 3 Kunne varetage psykopatologisk diagnostisk udredning. 4 Kunne redegøre for projektive test med fokus på formelle tanke- og realitetsforstyrrelser. Kunne redegøre uddybende for de psykologiske undersøgelsesmetoder, der anvendes i psykiatrien, og om deres anvendelsesområder. Kunne varetage sammenfatning af anamnestiske oplysninger og undersøgelsesresultater i diagnostisk formulering. Kunne varetage forståelig formidling til patienter og samarbejdspartnere om diagnosen og betydningen af denne. Kunne redegøre for hvordan psykologiske test kan belyse formelle tankeforstyrrelser og forstyrrelser i realitetstestning. Kunne redegøre for anvendelsesområder og begrænsninger ved psykologiske test. 2. år: Audit på 5 patientforløb (heraf 2 komplekse forløb) 3. år: Audit på 5 patientforløb (heraf 2 komplekse forløb) Specialespecifikt kursus i psykologiske undersøgelsesmetoder II. Specialespecifikt kursus i neuropsykologisk testmetode II, samt i ratingskemaer, observation og strukturerede interviews II. 5 I forbindelse med udredning og diagnostik kunne udføre relevante undersøgelser med ratingskalaer, neuropsykologiske test, projektive test. Være opmærksom på at videregive observationer om somatiske Kunne udføre et bredt udsnit af psykologiske undersøgelser, sammenholde disse resultater med psykiatriske undersøgelsesresultater og på den baggrund udfærdige en undersøgelsesrapport. 2. år: Vejlederbedømmelse på 5 testrapporter (hvoraf 1 undersøgelse med anvendelse af projektive test). 3. år: Vejlederbedømmelse på 5 testrapporter (hvoraf 1 undersøgelse med anvendelse af projektive test). 2. år: Audit på 5 cases. 7

8 symptomer. 3. år: Audit på 5 cases. 7 Kunne redegøre for relevante psykoterapeutiske retninger og specifikke problemstillinger. Kunne redegøre for principper i individualiseret evidensbaseret praksis. Kunne redegøre for basal teori vedrørende psykodynamisk, kognitiv/adfærds-, systemisk - og eksistentiel humanistisk psykoterapi i forhold til forskellige diagnosegrupper og inden for de forskellige terapiformer: individuel, par, familie og gruppe. Kunne redegøre for forskningsbaserede psykoterapeutiske metoder. Kunne mestre integration af forskningsbaseret viden, klinisk ekspertise og patientens karakteristika, kultur og præferencer i klinisk psykiatrisk arbejde Specialespecifikke kurser om psykologisk behandling 8 Ud fra udredning og diagnostik kunne foreslå relevant psykologisk behandling og andre tiltag under hensyntagen til de givne omstændigheder. Med større nuanceringsgrad end på introduktionsuddannelsen kunne bidrage til udarbejdelse af behandlingsplan og sikre at der er sammenhæng og kontinuitet i patientforløb. Kunne vurdere behovet for lægelig vurdering af ordination / ændringer af medikamentel behandling. 2. år: Audit på 5 patientforløb med behandlingsplaner, heraf 2 komplicerede patientforløb 3. år: Audit på 5 patientforløb med behandlingsplaner, heraf 2 komplicerede patientforløb 9 Kunne redegøre for principper i biomedicinsk behandling. 10 Kunne udføre psykoterapi. Kunne redegøre for effekt og bivirkninger af biomedicinsk behandling i psykiatrien med hovedvægt på farmakologi herunder motivere patienterne for biomedicinsk behandling. Kunne beskrive effekt og bivirkninger af ECT behandling, herunder motivere patienten for ECT behandling. Kunne udføre psykoterapi af patienter inden for de vigtigste hovedafsnit af ICD-10 s psykiatriske diagnoser med anvendelse af alle terapiformer og af min.2 terapiretninger. Det skal tilstræbes at ske inden for alle 4 terapiretninger. Specialespecifikt kursus i biologiske behandlingsmetoder (psykofarmaka ECT, mm.). 3. år: 4. år: Kunne anvende viden om Kunne foretage en socialpsykiatrisk 1-2 besøgsdage i 2. år: Gennemført 8

9 11 socialpsykiatriske problemstillinger. behovsvurdering og udfærdige henvisning til socialpsykiatrien. socialpsykiatrisk institution. besøg Kunne afgrænse psykiatri og børneog ungdomspsykiatri mht. målgrupper og overordnede problemstillinger og befordre sammenhæng i patientforløbene. Kunne redegøre for principper i psykologisk misbrugsbehandling. Kunne udføre psykologisk misbrugsbehandling. Kunne redegøre for principper i psykologisk krisebehandling. Kunne redegøre for praksis vedr. børne- og ungdomspsykiatri behandling. Kunne redegøre for principper i psykologisk misbrugsbehandling, herunder ved dobbeltdiagnosepatienter. Kunne udføre psykologisk misbrugsbehandling af misbrugspatienter, herunder dobbeltdiagnosepatienter. Specialespecifikt kursus i børne- og ungdomspsykiatrisk behandling og fokuseret ophold i B&U. Del af specialespecifikt kursus om psykologisk behandling II. Del af specialespecifikt kursus om psykologisk behandling II. kursus og fokuseret ophold i B&U. 3. år: 1 Kunne udføre psykologisk krisebehandling. Kunne udføre behandling af krisereaktioner, herunder også i somatisk regi. 2. år: Audit på 2 korte forløb. 3. år: Audit på 2 korte forløb. 17 Kunne redegøre for psykologisk behandling af andre særlige lidelser: geronto-, sexologiske og retspsykiatriske patienter. Kunne redegøre for principper bag psykologisk behandling af forskellige særlige lidelser. Del af specialespecifikt kursus i psykologisk behandling II. 18 Kunne varetage psykologisk behandling af flere af de særlige lidelser. Kunne varetage psykologisk behandling af min. 2 af de særlige lidelser nævnt ovenfor. 4. år: 19 Kunne varetage psykologisk undersøgelse i forb. m. retspsykiatrisk undersøgelse. Kunne bidrage til mentalobservation med relevant psykologisk undersøgelse. 4. år: 20 Supervision Kunne redegøre for konsulent- og supervisionsfunktioner. Specialespecifikt kursus i konsulent- og 9

10 21 Kunne udføre konsulent- og supervisionsfunktioner. Kunne udføre konsulent- og supervisionsfunktioner, internt og eksternt. supervisionsfunktioner II. Konsulent- og supervisionsarbejde. 2. år: Struktureret vejleder bedømmelse af min. konsulent- og/eller supervisionssessioner. Kommunikator Kunne inddrage viden om ledelse, administration, samarbejde og om gruppe/organisationsprocesser. Kunne redegøre for situationer, hvor det er relevant at inddrage aspekter fra ledelse, administration, samarbejde og gruppe- /organisationspsykologi. Generelt delkursus i ledelse, administration og samarbejde Kunne disponere og styre en patient-pårørendesamtale i forhold til tid og formål. Eksempler Supplerende til introduktionsuddannelsen: Videregivelse af diagnostiske behandlingsmæssige og prognostiske overvejelser også til utilfredse patienter/pårørende. 2. år: af 5 cases 3. år: af 5 cases herunder min. 2 komplicerede cases Kunne indhente, diskutere og videregive oplysninger til brug for patientbehandling. I forhold til kolleger, andet sundhedspersonale, øvrige samarbejdspartnere. 2. år: af 5 cases 3. år: af 5 cases herunder min. 2 komplicerede forløb Kunne formidle vurderinger, udrednings- og behandlingsforslag, både mundtligt og skriftligt til andre i forståelig form Kunne formidle vurderinger, udrednings- og behandlingsforslag, både mundtligt og skriftligt til andre i forståelig form Kunne formidle vurderinger, udrednings- og I forhold til patienter, pårørende, møder internt og eksternt. I forhold til møder internt og eksternt på andre afdelinger. 2. og 3. år: Vejleder bedømmelse af audit på 5 journaler I forhold til erklæringer til eksterne samarbejdspartnere. 3. år: af 10

11 behandlingsforslag, både mundtligt og skriftligt til andre i forståelig form. Psykologvurderinger, undersøgelsesrapporter. audit på de nævnte erklæringer/testrapporter. Samarbejder Kunne anvende medarbejdernes ressourcer i tværfaglige teams og samtidig bidrage med egen faglige ekspertise og bidrage til løsning af samarbejdsproblemer Kunne samarbejde med patient og pårørende Kunne indgå i samarbejdsrelationer med forståelse og respekt og have erfaring med gruppe/organisationsprocesser. Ved: Behandlingsopgaver Videnskabelige problemstillinger Uddannelsesmæssige opgaver Administrative opgaver. Kunne inddrage patient og pårørende i udarbejdelsen og den løbende revision af behandlingsplanen også ved komplicerede forløb. Kunne udvise forståelse og respekt i samarbejdsrelationer med kolleger/tværfaglige team samt eksternt (primærsektoren, de somatiske afdelinger, socialsektoren etc.). Vejleder udfører løbende evaluering sammen med den uddannelsessøgende. Vejlederbedømmelse. Leder/administrator Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi Kunne inddrage viden om ledelse, administration, samarbejde og gruppe/ organisationsprocesser. Kunne redegøre for situationer, hvor det er relevant at inddrage aspekter fra ledelse, administration, samarbejde og gruppe- /organisationspsykologi. Generelt delkursus i ledelse, administration og samarbejde Kunne redegøre for sundhedsvæsenets struktur og funktion på center/forvaltningsniveau Kunne redegøre for psykiatrilov, forvaltningslov og klagesystemer Kunne henvise til og samarbejde med sociale myndigheder og Kunne redegøre for praksis vedrørende anvendelse af hospitalspsykiatriens ressourcer herunder distriktspsykiatrien. Kunne redegøre for psykiatrilov og relevante områder af forvaltningslov, herunder servicelovens bestemmelser om skærpet underretningspligt. Kunne analysere en given situation og anvende servicelovens bestemmelser, specielt i forbindelse med børn af psykisk syge. Generelt kursus i sundhedsvæsenets struktur og funktion. Fra tidligere introduktions Under introduktionsuddannelsen. 2. år: 11

12 institutioner ud fra gældende sociallovgivning Kunne anvende regler vedrørende anmeldelses praksis for opnået kendskab til kriminelle handlinger såsom incest Kunne udføre ledelsesopgaver i teamsamarbejdet. Kunne analysere en given sag i forhold til mulige kriminelle handlinger. Kunne forestå ledelsen af et tværfagligt samarbejde vedrørende en patient eller en problemstilling, hvor eksterne samarbejdsrelationer inddrages i nødvendigt og tilstrækkeligt omfang. med ledelsesfunktioner. 2. år: 3. og 4. år: Kunne fastholde dagsorden for møder og prioritere arbejdsopgaver i teamet. Kunne redegøre for praksis vedrørende anvendelse af hospitalspsykiatriens ressourcer på afdelingen. med ledelsesfunktion. Generelt delkursus i ledelse, administration og samarbejde. 3. og 4. år: Kunne udføre arbejdstilrettelæggelse Kunne udnytte og prioritere ressourcer i samarbejdet mellem primær og sekundærsektoren Kunne angive relevante udvalg og arbejdsgrupper i region og lokalt Kunne bidrage konstruktivt til udvalgsarbejde. Kunne redegøre for principper for arbejdsdeling af relevans for arbejdsplads. Kunne afgrænse hvilke patienter, der skal behandles i sekundærsektoren. Kunne afslutte patienter til videre behandling i primærsektoren. Kunne redegøre for rammer og kommissorium for vigtige udvalg i regionen og lokalt. (f.eks. MED-udvalg). Deltage i min. 2 udvalg/arbejdsgrupper. Generelt delkursus i ledelse, administration og samarbejde. Vejledersamtaler. Generelt delkursus i ledelse, administration og samarbejde. Administrativt/organisatoris k arbejde. Vejledersamtaler og 4. år: Vejledervurdering Kunne prioritere egne ressourcer. I forhold til: 1. Klinisk praksis 2. Uddannelse 3. Forskning 4. Eksterne aktiviteter. Generelt delkursus i ledelse, administration og samarbejde. Samtale med uddannelsesansvarlig psykolog 1 gang om året 12

13 Sundhedsfremmer Kunne redegøre for risikofaktorer for udvikling af psykisk lidelse og adfærdsmæssige forstyrrelser Kunne anvende viden om risikofaktorer for udvikling af psykisk lidelse og adfærdsmæssige forstyrrelser. Kunne formidle viden om intervention i forbindelse med risikofaktorer. Specialespecifikke kurser i psykopatologi. Undervisning af: patienter/pårørende(psy koedukation), yngre kolleger og andet personale. kurser 2. år: Akademiker 2..1 Kunne erhverve, vedligeholde og anvende ny viden, herunder viden om videnskabsteori. Kunne følge med i den nyeste viden inden for specialet, foretage litteratursøgning og kritisk vurdering. Kunne medvirke til at indføre ny viden i daglig praksis. Specialespecifikke kurser (indgår som del af flere kurser). Forskningstræning. Selvstudium, deltagelse i litteraturkonference på afdelingen/centret. Kurser i litteratursøgning samt diskussion i peergruppe 3. og 4. år Vejledersamtale og godkendte kurser og/eller test af litteratursøgning Kunne undervise og formidle faglig viden til kolleger og andre faggrupper Kunne skabe ny viden: Udarbejde beskrivelse til forsknings/kvalitetssikringsproje kt. Kunne undervise og vejlede psykologi-, og medicinstuderende, yngre kolleger og andre faggrupper i form af struktureret undervisning/vejledning. Kunne udnytte læringsmuligheder i hverdagen Kunne identificere forskningsrelevante områder, formulere hypoteser, udarbejde projektbeskrivelse. Afholde litteraturkonference, klinikker mm. Demonstrere brug af forskellige undervisningsformer. Forskningstræning. 3. og 4.år: Feedback fra vejleder, studerende og peergruppe. Vurdering af portefølje. 3. og 4.år: forskningstræning Kunne redegøre for relevant Teori om forskningsmetode mm. Generelle kurser i forskning. 13

14 forskningsmetode m.v Kunne varetage opgaveskrivning mm. Forskningstræning: Kunne anvende forskningsbaseret viden til udarbejdelsen af opgave, kliniske vejledninger, instrukser, procedurevejledninger m.v. Tildeling af opgaver 3. og 4.år: opgaver ved vejleder bedømmelse. Professionel Kunne redegøre for og drøfte etiske problemstillinger herunder psykiatriens værdigrundlag. Kunne redegøre for praktisk anvendelse af kollegiale vedtægter og deklarationer. Kunne redegøre for etik omkring patient/pårørendearbejde og egen rolle som professionel. Specialespecifikt Kunne identificere etiske problemstillinger og medinddrage etiske hensyn i klinisk praksis. Kunne redegøre for balancen mellem respekt for patientautonomi og paternalisme. Kunne handle i overensstemmelse med lokale og centrale myndigheders forordninger 2. år: Vejleder bedømmelse Kunne skelne mellem og anvende personlig og faglig kompetence Kende og kunne anvende metoder til at opnå indsigt i egne reaktionsmønstre Kunne angive og anvende uddannelsesmuligheder inden for faget Kunne beskrive muligheder for etablering af Demonstrere indsigt i egne faglige begrænsninger. Vejledersamtaler. Vejledersamtaler. Vejledersamtaler. Vejledersamtaler. Faglige møder. Evalueringssamtale en gang om året med uddannelsesansvarlig psykolog, vejleder samt uddannelsessøgende. Evalueringssamtale en gang om året med uddannelsesansvarlig psykolog, vejleder samt uddannelsessøgende. Evalueringssamtale en gang om året med uddannelsesansvarlig psykolog, vejleder samt uddannelsessøgende. 4. år: Evalueringssamtale med 14

15 supplerende uddannelse. (Medlemskab af Selskabet for Psykologisk Psykiatri). uddannelsesansvarlig psykolog, vejleder samt uddannelsessøgende. 15

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

Bilag 1b: Kompetenceskema for hoveduddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri

Bilag 1b: Kompetenceskema for hoveduddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 2: Lukket/intensivt afsnit/akutmodtagelse/psykiatrisk skadestue BLOK 3: Ambulatorium/distriktspsykiatrisk center og/eller dagenhed for ikke-psykotiske lidelser BLOK 4: Fokuseret ophold i BUP samt

Læs mere

Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi P Q A. Introduktionskursus i psykopatologi I.

Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi P Q A. Introduktionskursus i psykopatologi I. Målbeskrivelse for uddannelse af specialpsykologer i psykiatri Affektiv søjle I nedenstående skema er anført i hvilken søjle de enkelte mål i målbeskrivelsen kan indfries. P = Psykose søjle Q = Affektiv

Læs mere

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri 1 Logbog for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Juli 2011 2 Indhold: 1. Vejledning til logbogen s. 3 2. Logbog for introduktionsuddannelsen s. 5 3. Logbog for hoveduddannelsen s. 12 3 1. Vejledning

Læs mere

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark. 1) Præsentation af uddannelsessted

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark. 1) Præsentation af uddannelsessted Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark 1) Præsentation af uddannelsessted Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion er en fagligt bredt funderet afdeling,

Læs mere

! " " " # # " "$% & "" "' ($ # " "$% & "" "'

!    # #  $% &  ' ($ #  $% &  ' Målbeskrivelse for uddannelse af specialpsykologer i psykiatri - baseret på de 7 psykologroller Ifølge Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri 1 er specialpsykologen

Læs mere

Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi

Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi Bilag 1 Kompetenceskema for introduktionsuddannelsen Tilføjelser skrevet med kursiv i vurderingsstrategi er supplerende uddybninger Specialpsykologuddannelsen i psykiatri BLOK 1: INTRODUKTIONSUDDANNELSEN

Læs mere

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark. 1) Præsentation af uddannelsessted:

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark. 1) Præsentation af uddannelsessted: Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark 1) Præsentation af uddannelsessted: Psykiatrisk Afdeling Kolding Vejle samt Psykiatrisk Afdeling i Middelfart. Psykiatrisk

Læs mere

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatrisk Afdeling Odense - Universitetsfunktion

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatrisk Afdeling Odense - Universitetsfunktion Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatrisk Afdeling Odense - Universitetsfunktion Præsentation af uddannelsessted: Psykiatrisk Afdeling Odense - Universitetsfunktion består af døgnbehandling

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 1: Børnepsykiatrisk ambulatorium Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri

Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri DPS, VUU, marts 2008. Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri Læringsmetode og evalueringsstrategi er forslag. Der skal kun underskrift på hovedkompetence, men i nogle tilfælde kan det pga blokkens

Læs mere

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 2: Dag-/døgnafsnit for børn Blok 3: Dag-/døgnafsnit for unge Blok 4: Ungdomspsykiatriskambulatorium samt fokuseret ophold i psykiatri

Læs mere

De kompetencer der indlæres på kurser er ikke medtaget på checklisten, da godkendelse sker via underskrift i kursushæftet.

De kompetencer der indlæres på kurser er ikke medtaget på checklisten, da godkendelse sker via underskrift i kursushæftet. Bilag 3 Checkliste for hoveduddannelsen i psykiatri DPS s videreuddannelsesudvalg har den 5. januar 2004 gennemgået målbeskrivelsen for hoveduddannelsen og skal hermed foreslå følgende til de nye uddannelsesprogrammer.

Læs mere

$'( "" ) * "" +,% ""!! -+ - .""/ 0 - 2!- 0 3 4 ."&"5 6""3 -! 6""7- 6""8! 9": ;"8! -! 1 <":, 4 > ( % / 4 "3 &

$'(  ) *  +,% !! -+ - ./ 0 - 2!- 0 3 4 .&5 63 -! 67- 68! 9: ;8! -! 1 <:, 4 > ( % / 4 3 & "$$% & $' "" ) * "") "" +,% "" -+ -."'.""/ 0 -.""1.""2 2-0 3 4."".""0 +."&"5 ""3 - ""7- "" 9": ;" - 1

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM UDDANNELSESSTED

ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM UDDANNELSESSTED ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM UDDANNELSESSTED SKEMATISK OVERSIGT OVER BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRIENS ORGANISATION 1 OVERSIGT OVER DE ENKELTE ENHEDER (AFDELINGER/AFSNIT, TEAMS OG SPECIAL-TEAMS) I BØRNE- OG

Læs mere

Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi. Casebaseret undervisning. Supervision ved vejleder.

Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi. Casebaseret undervisning. Supervision ved vejleder. Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 2: Børnepsykiatriskambulatorium Blok 3: Ungdomspsykiatrisk ambulatorium Blok 4: Dag-/døgnafsnit for unge, herunder fokuseret ophold i

Læs mere

Kompetencer i hoveduddannelsen. Bilag 1

Kompetencer i hoveduddannelsen. Bilag 1 Kompetencer i hoveduddannelsen Bilag 1 Medicinsk ekspert Afsnit nr. 2: Diagnostiske færdigheder i behandling af personer med psykiske og adfærdsmæssige forstyrrelser Kompetencekrav Eksempler på relevante

Læs mere

Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller

Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller Ifølge Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatrien i Region Syddanmark

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatrien i Region Syddanmark Uddannelsesprogram 2012 Specialpsykologuddannelsen i Psykiatrien i Region Syddanmark 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning - Psykiatrien i Region Syddanmark...2 2. Præsentation af uddannelsesforløbet, overordnet...3

Læs mere

Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller

Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller Ifølge Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri Uddannelsesprogram Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted

Læs mere

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri 1 Logbog for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Juli 2012 2 Indhold: 1. Vejledning til logbogen s. 3 2. Logbog for introduktionsuddannelsen s. 5 3. Logbog for hoveduddannelsen s. 12

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i psykiatri. Psykiatrien Øst Psykiatrien Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i psykiatri. Psykiatrien Øst Psykiatrien Region Sjælland Uddannelsesprogram Specialpsykolog i psykiatri Psykiatrien Øst Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Kontaktperson HR Specialkonsulent Irene

Læs mere

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i psykiatri Regionspsykiatrien i Randers.

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i psykiatri Regionspsykiatrien i Randers. Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i psykiatri Regionspsykiatrien i Randers. 1 Indhold ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM UDDANNELSESSTED FOR UDDANNELSEN TIL SPECIALPSYKOLOG I PSYKIATRI REGIONSPSYKIATRIEN

Læs mere

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark 1) Præsentation af uddannelsessted : Psykiatrien i Ribe-Esbjerg er under udvikling og der arbejdes på en sammenlægning

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Kontaktperson HR Specialkonsulent

Læs mere

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus Juni 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet Børne-

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Kontaktperson HR Specialkonsulent

Læs mere

ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Skemaet skal udfyldes elektronisk 1. Navn: 2. Cpr. nr..: 3. Adresse: 4. Telefon nr.: 5. E-mail adresse: 6. Mobil nr.: 6. Indenfor hvilket speciale stiles

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Logbog for hoveduddannelse i psykiatri i Region Syd Kolding og Vejle Sygehuse

Logbog for hoveduddannelse i psykiatri i Region Syd Kolding og Vejle Sygehuse Logbog for hoveduddannelse i psykiatri i Kolding og Vejle Sygehuse Udd. program h-stilling i psykiatri 1 Bilag 2. Logbog for psykiatri hoved-uddannelsesstilling i Januar 2013 Bemærk: 1. Denne logbog (checkliste)

Læs mere

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesansvarlige overlæger i Region Nord Ulla Bartels 11-02-04 af H-forløb uddannelsesprogrammer\hoveduddannelse psyk H-bogen.doc

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Vest Psykiatrien Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Vest Psykiatrien Region Sjælland Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Psykiatrien Vest Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Kontaktperson HR Specialkonsulent

Læs mere

Børne- og ungdomspsykiatri.

Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri er det lægelige speciale, der varetager undersøgelse og behandling af psykiske sygdomme og udviklingsforstyrrelser hos børn og unge. I udn af denne

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af Uddannelsesprogram for specialpsykolog i introduktions og hoveduddannelse:

Ansøgning om godkendelse af Uddannelsesprogram for specialpsykolog i introduktions og hoveduddannelse: Ansøgning om godkendelse af Uddannelsesprogram for specialpsykolog i introduktions og hoveduddannelse: Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syddanmark Introduktions-

Læs mere

! # $ "!! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $

! # $ !! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $ " % &'(% " % & " ' ( ) * * * * ) * ) +, - % ' & % -. / "'% 0 1 & 1 2 ). 3 445 " 0 6 % (( ) +, 7444 444. ' *. 8 7 ( 0 0 * ( +0, 9 * 0 ) 0 3 ) " 3 ) 6 ) 0 3 3 ' 1 : 00 * 3 ) ) 3 +( ; * 0 1

Læs mere

i Psykiatri, Brønderslev Psykiatriske Sygehus, Region Nordjylland, Klinik Psykiatri Nord

i Psykiatri, Brønderslev Psykiatriske Sygehus, Region Nordjylland, Klinik Psykiatri Nord Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri, Brønderslev Psykiatriske Sygehus, Region Nordjylland, Klinik Psykiatri Nord

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F

Læs mere

Psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Psykiatri- og Socialstaben Udarbejdet af: Ulla Wernberg-Møller Afdeling: Psykiatri- og Socialstaben E-mail: Ulla.Wernberg-Moeller@rsyd.dk Journal nr.: Telefon: 7663 1483 Dato: foråret 2014 Temanotat

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens

Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens 1 Indledning December 2014 indleder vi uddannelsesmæssigt et nyt kapitel i Regionspsykiatrien Horsens med ansættelsen af to psykologer,

Læs mere

En ny uddannelse i psykiatrien. Uddannelsen af specialpsykologer

En ny uddannelse i psykiatrien. Uddannelsen af specialpsykologer En ny uddannelse i psykiatrien Uddannelsen af specialpsykologer 1 Side 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 7 7 7 8 9 9 9 9 10 11 12 12 14 16 18 21 1. Indledning 1.1 Uddannelse til specialpsykolog i psykiatrien

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg, Regionsyddanmark

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg, Regionsyddanmark Ansøgning om godkendelse af Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg, Regionsyddanmark Introduktions- og hoveduddannelsesforløb: Uddannelsessted: Børne- og ungdomspsykiatrisk

Læs mere

INTRODUKTION TIL I-STILLING

INTRODUKTION TIL I-STILLING Holstebro, d. 9. januar 2004 INTRODUKTION TIL I-STILLING Psykiatrisk afd., P, ved Holstebro Sygehus, dækket et befolkningsgrundlag på ca. 120.000 indbyggere svarende til Ringkøbing Amts 9 nordlige kommuner.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse Uddannelsesprogram

Den lægelige videreuddannelse Uddannelsesprogram Den lægelige videreuddannelse Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin, psykiatrisk ansættelse Psykiatrisk Afdeling Aabenraa Overlæge Lene Høgh 20-04-2016 Indhold Ansættelsesstedet generelt... 2 Organisation

Læs mere

!!" #"$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'.

!! #$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$  .' # # '( #.. #/##/ 0!!'. 1 2 !!" #"$ # %#"&!' '# %' %' ##" &( ) *"#'' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'. #('# " &-$."1.!"#!" 3 ! (..".'" #2.! "#$ % &# ' " ("(#% #$ " ("(#$ % #$ 4 %" " & " $#'## " #'" #.! "

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Bente Sørensen Temadag for uddannelse OUH 2014 Hvorfor skal der laves uddannelsesplan? Den pregraduate uddannelse er afkortet Turnus (18 måneder) er

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri. Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri. Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov UDDANNELSESPROGRAM for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov Udarbejdet i samarbejde mellem de kliniske afdelinger Q, P og

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 3 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Hvidovre 01.12.2012

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Nordsjælland 01.10.2013 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et tværfagligt speciale, som bygger på indgående kendskab til fysiologi og patofysiologi, måleteknik, metodevurdering, strålebiologi

Læs mere

i Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nordjylland ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aalborg Psykiatriske Sygehus Århus Universitetshospital

i Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nordjylland ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aalborg Psykiatriske Sygehus Århus Universitetshospital Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nordjylland ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens

Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens 1 Indledning Denne version af uddannelsesprogrammet er udarbejdet februar 2015, efter vi i december 2014 indledte et uddannelsesmæssigt

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 2 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Ballerup 01.12.2012

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

i Psykiatri, Region Nordjylland ved Voksenpsykiatrisk Afdeling Syd, Aalborg Psykiatriske Sygehus Århus Universitetshospital

i Psykiatri, Region Nordjylland ved Voksenpsykiatrisk Afdeling Syd, Aalborg Psykiatriske Sygehus Århus Universitetshospital Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri, Region Nordjylland ved Voksenpsykiatrisk Afdeling Syd, Aalborg Psykiatriske

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: Distriktspsykiatrisk

Læs mere

Faglig profil Arbejdsmedicin

Faglig profil Arbejdsmedicin Faglig profil Arbejdsmedicin Generelt om specialet Specialet arbejdsmedicin er orienteret mod sygdommes årsager og forebyggelse Hovedvægten ligger på det arbejdsmedicinske område, men omfatter tillige

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Afd.spl. Dorte Qvarfot Beskrivelse af

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Adresse: Rådmandsengen 1A, 4700 Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Hanne

Læs mere

Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin

Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin Kliniske færdigheder De kliniske kompetencer der skal erhverves som led i din uddannelse til fagområdespecialist i palliativ medicin vil formelt

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Børne - og ungdomspsykiatri. Region Syddanmark

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Børne - og ungdomspsykiatri. Region Syddanmark Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Børne - og ungdomspsykiatri Region Syddanmark Børne- og ungdomspsykiatri Åbenrå- Kolding (Børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium Åbenrå resp Kolding) Marts 2015

Læs mere

Den faglige profil i Gynækologi og Obstetrik

Den faglige profil i Gynækologi og Obstetrik Den faglige profil i Gynækologi og Obstetrik Gynækologi og obstetrik er et meget alsidigt speciale med en bred grunduddannelse og mulighed for senere efteruddannelse indenfor bl.a. områderne reproduktiv

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI VIDEREUDDANNELSESREGION SYD

UDDANNELSESPROGRAM FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI VIDEREUDDANNELSESREGION SYD UDDANNELSESPROGRAM FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI VIDEREUDDANNELSESREGION SYD 29. juli 2010 1 1. Indledning 1.1.a Det børne- og ungdomspsykiatriske speciale i henhold til målbeskrivelsen

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 4 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center København 01.12.2012

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Behov for forbedringer. 3 Tilstrækkelig 4. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende.

Behov for forbedringer. 3 Tilstrækkelig 4. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Esbjerg Afdeling Psykiatrisk Afdeling Vest Dato for besøg

Læs mere

PSYKIATRISK CENTER LANDSSYGEHUSET TORSHAVN FÆRØERNE UDDANNELSESPROGRAM VOKSENPSYKIATRI HOVEDUDDANNELSEN FASE 1

PSYKIATRISK CENTER LANDSSYGEHUSET TORSHAVN FÆRØERNE UDDANNELSESPROGRAM VOKSENPSYKIATRI HOVEDUDDANNELSEN FASE 1 PSYKIATRISK CENTER LANDSSYGEHUSET TORSHAVN FÆRØERNE UDDANNELSESPROGRAM VOKSENPSYKIATRI HOVEDUDDANNELSEN FASE 1 Indledning Ansættelse i hoveduddannelsesforløb forudsætter gennemført turnustid og erhvervet

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri UDDANNELSESPROGRAM for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling M, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov Regionspsykiatrien Silkeborg Udarbejdet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 PSYKISK SYGE PATIENTER/BORGERE OG UDSATTE GRUPPER Indhold 1. PRÆSENTATION AF ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN (ÆHF) 2 1.1 REHABILITERINGSFORLØB I ÆHF 3 1.2 FORLØB SINDSLIDELSE

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 7 Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Frederiksberg 01.12.2012 1

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Uddannelsen til specialist i psykoterapi

Uddannelsen til specialist i psykoterapi Uddannelsen til specialist i psykoterapi Målsætning Målsætningen er, at speciallægen opnår psykoterapeutisk kompetence og færdighed til selvstændigt og rutineret at udføre psykoterapi. Specialisten opnår

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling neurologisk Dato for besøg 22/6 2011

Læs mere

Rollen som akademiker

Rollen som akademiker Rollen som akademiker Teoretiske forståelsesrammer Undervisning Forvaltning af flere perspektiver Kvalitetsudvikling forskning Læring udvikling Forholde sig til viden 57 Begrebskort: Rollen som akademiker

Læs mere

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Tema: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i. Børne og Ungdomspsykiatri. BUC Viborg og AUH, BUC Risskov. Målbeskrivelse 2008

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i. Børne og Ungdomspsykiatri. BUC Viborg og AUH, BUC Risskov. Målbeskrivelse 2008 Uddannelsesprogram Hoveduddannelsesforløb i Børne og Ungdomspsykiatri BUC Viborg og AUH, BUC Risskov Målbeskrivelse 2008 Godkendt den 5. februar 2014 DRRLV 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

LOGBOG for kandidatuddannelsen i medicins 4. semester Forårssemesteret 2014

LOGBOG for kandidatuddannelsen i medicins 4. semester Forårssemesteret 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 1 LOGBOG for kandidatuddannelsen i medicins 4. semester Forårssemesteret 2014 Navn: Telefon: Hospital/Sygehus/ center: Afdelinger: Perioder: 1.

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED ÆLDREPSYKIATRISK TEAM VORDINGBORG Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Lene Månsson Hansen Ældrepsykiatrisk Team Vordingborg Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere