TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger"

Transkript

1 TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse Toilet og badeforhold: Køkkenforhold: Generel rengøringsstandard: Vedligeholdelsesmæssige niveau: Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Udendørsarealer Andet: Samlet set fremstod Røbo og dagcentret i rigtig fin stand. Rengøringsstandarden forefandtes meget fin. Fællesarealerne fremstod hyggelige, og gav tydeligt præg af at være et hjem. Hver gruppe fremstod med deres eget særpræg. Udendørsarealerne fremstod velordnede og velplejede. Der er et stort haveanlæg, men med små hyggelige haveområder, som beboerne nyder at bruge. 1

2 Samarbejde/kommunikation Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at samarbejdet og kommunikationen med beboere, pårørende, personale, og andre samarbejdsparter fungerer. Beboerindflydelse Medarbejderindflydelse Pårørendesamarbejdet Der er nedsat et fælles Beboerråd der repræsenterer både Røbo og Rø Aktivitetscenter. Her har beoerne og brugerne indflydelse primært på aktiviteter og fælles indkøb. Rådet består kun af beboere og brugere på Røbo. Medarbejderindflydelsen er sikret gennem MUS samtaler, MED udvalg, ugentlige P-møder. Derudover afholdes der fælles fagrelaterede dage samt dage med et mere socialt islæt. Medarbejder gav udtryk for at der er god mulighed for at dygtiggøre sig fagligt, i den udstrækning der er økonomi til det. Pårørendesamarbejdet er begrænset til at der inviteres til fælles arrangementer et par gange årligt. Flere af beboerne har givet udtryk for at de ikke ønsker kontakt med deres pårørende og dette respekteres. 2 I den udstrækning den enkelte beboer ønsker det, inviteres pårørende til det årlige Handleplansmøde, samt til fødselsdage og andre mærkedage. Hvor beboeren

3 ønsker det, arbejdes der generelt med relationerne til de pårørende. Øvrige samarbejdsparter Der blevet givet udtryk for at samarbejdet med beboernes respektive læger er godt. Således er der kvartalsvis besøg fra læger samt psykiater, samt månedlige besøg fra oligofreni sygeplejersken. 3

4 Tilbuddets ydelser Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger Personlige handleplaner Beboerne tilbydes en årlig Formået med tilsynet er at påse, at beboerne får de ydelser, de har krav på og behov for. Handleplan. Der blev givet udtryk for at det var lidt frustrerende, at de aftaler der ligger for afholdelsen af et givent handleplansmøde nogen gange rykkes uforholdsmæssigt længe. Der følges løbende op på de mål, der er nedskrevet i handleplanen. Det er typisk kontaktpersonen for den enkelte borger, der er tovholder i forhold til målopfølgningen. Tilsynet gennemgik handleplanerne for to beboere og fandt dokumentationen som værende ajourført og god. Planlægning af tilbuddet i forhold til den enkelte. Indhold i tilbuddet til den enkelte Medarbejdernes kompetencer i forhold til opgaven 4 Tilbuddet planlægges ud fra den enkeltes behov. Der tages udgangspunkt i handleplanen, og de mål der er aftalt med den enkelte beboer. Det er Tilsynets opfattelse, at Røbo giver et dagligt tilbud til beboerne, der svarer til den enkelte beboers behov. Medarbejder gav udtryk for at der er mulighed for at dygtiggøre sig. Det er opfattelsen at man uddanner i forhold til de behov og udfordringer, der er fagligt. Den enkelte medarbejder, der har efteruddannet sig, er forpligtiget i at videreformidle viden og erfaring til kollegerne.

5 Retssikkerhed: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at beboernes retssikkerhed tilgodeses. Den enkeltes beslutninger om eget liv Beslutninger på fællesskabets vegne Værger, pårørende, andre Videregivelse af oplysninger/samtykke Tilsynet talte med 1 beboer. Han gav udtryk for at man har god indflydelse på sin egen hverdag. Det være både i forhold til beslutninger omkring eget liv, og indflydelse på beslutninger på fællesskabets vegne. Der blev fint fortalt om, hvem der bestemte hvad. Der er etableret flere typer af værgemål (Økonomiske og personlige værgemål) Der er etableret værgemål for 4 beboere på Røbo. For de beboere hvor der ikke er etableret værgemål, er det Røbo der hjælper beboerne i forhold til hjælp til økonomi (Leder og administrativ medarbejder) der tillige har fuldmagt til de respektive konti. Der er udarbejdet samtykker for den enkelte beboer, i den udstrækning, det er nødvendigt. Der indhentes mundtligt samtykke ved f.eks. kontakt til læge osv. 5

6 Administration af beboermidler, egenbetaling m.m. Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at bestemmelser og administrative procedurer følges. Er der lavet aftaler omkring egenbetaling? Er der retningslinjer for Faste obligatoriske udgifter (husleje, el og varme) Valgfri servicetilbud (kost, vask og rengøring) Andre udgifter(lommepenge, tøj, fester, abonnementer, udflugter, ferierejser m.m.) Hvordan opbevares beboernes værdier? Andet: Ja. Ja Ja Ja Beboeren har sine egne penge (lommepenge) i egen lejlighed, samt i låst pengeskab på kontor. I den udstrækning beboerne har brug for/efterspørger kontanter udleveres disse, eller personalet hjælper med at hæve de penge beboeren har brug for. 6

7 Magtanvendelse/omsorgspligt Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger Formået med tilsynet er at påse, at bestemmelser og procedurer overholdes, og at der gribes ind inden problemerne udvikler sig. Er samtlige medarbejdere bekendt med reglerne om magtanvendelse og omsorgspligt? Hvordan sættes nye medarbejdere ind i reglerne? Er der låste døre i tilbuddet, der hindrer beboeren i enten at forlade det lokale vedkommende befinder sig i eller forlade tilbuddet? Vejledes personalet i etik, moral og pædagogik i forbindelse med magtanvendelse/omsorgspligt? Er der procedurer for indberetning af anmeldelser om anvendelse af magt? Er der procedure for indberetning af vold? (beboer/personale og beboer/beboer)? Ja. Nye medarbejder introduceres i reglerne omkring magtanvendelser. Der er lås på køleskabet i gruppe 2, når der ikke er personale til stede. Beboerne har selv besluttet dette, da en beboer fra nabogruppen ikke kan lade deres mad være i fred. Beboerne i gruppe 2 har frugt og drikkelse i køleskab i egen lejlighed. Derudover er der ikke låste døre i tilbuddet. Ja. Ja. Ja. 7

8 Tilbuddets personalepolitik m.m. Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets personalepolitik lever op til de overordnede politikker vedr. personale i Regionskommunen, og at ansættelsesforholdene er i overensstemmelse med gældende overenskomster og bestemmelser. Har tilbuddet udarbejdet egne personalemæssige retningslinjer/politikker om f.eks.: Alkohol og rusmidler Ansættelse og introduktion Arbejdsmiljø Brug af straffeattester Fratrædelse Kompetenceudvikling Ligestilling Løn Mobning - og chikane Orlovs Rygning Seniorer Sociale kapitler Stress Sygefravær Trivsel Vold og trusler om vold Har samtlige medarbejdere et ansættelsesbrev? Indhentes der straffeattester? Andet: Der er udarbejdet personalemæssige retningslinjer og politikker jf. BRK s retningslinjer for dette. I den udstrækning det findes nødvendigt sker der en revision af de enkelte politikker i det lokale MED regi. Samtlige medarbejdere har ansættelsesbrev, og der indhentes straffeattester ved ny ansættelser. 8

9 Tilbuddets personaleplanlægning Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets personaleplanlægning hænger sammen med tilbuddets beboergrundlag og målsætning. Vagtplanlægning Herunder f.eks. retningslinjer I hverdagen Under ferie og fravær Vikaranvendelse Planlægning i forhold til beboernes behov for hjælp Personale gennemstrømning Andet: Grupperne (3 i alt) planlægger selv deres personaledækning. Hvor der er et større praktisk behov, dækkes formiddagen ind af 2 medarbejdere. Ellers dækkes døgnet typisk af en medarbejder i hvert vagtlag. Der er vågen nattevagt på Røbo. Det er Tilsynets opfattelse, at der under de givne forudsætninger planlægges i forhold til den enkelte beboers behov for hjælp. Normal personalegennemstrømning. Størst udskiftning på vikarfronten. Der er ansat 7 pædagoger, 9 pædagogiske medhjælpere, og 1 SoSu assistent. 9

10 Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddet arbejder med værdigrundlag og udvikling af tilbuddet Tilbuddets værdigrundlag Beboernes inddragelse/kendskab til værdigrundlaget. Røbo har i foråret drøftet sit værdigrundlag. Det har affødt en løbende og igangværende drøftelse af hvordan man agerer og handler overfor beboerne og medarbejderne imellem. Røbos medarbejdere tilstræber i dagligdagen, at signalere og praktisk udvise respekt for den enkelte beboer. Fremadrettet vil Røbo arbejder på yderligere, at optimere beboernes inddragelse i arbejdet med Røbos værdigrundlag. Øvrige at bestemmelser og godkendte procedurer overholdes. Indhold i tilsyn F.eks. ledsageordning, medicinhåndtering, herunder opbevaring, dosering og bortskaffelse. Der foretages gennemgang af beboernes medicin med egen læge og med psykiater og psykiatrisygeplejerske. Der er foretages egenkontrol af medicin. Der er altid to medarbejdere der krydstjekker medicinen beboere har ledsagerordning, og for de øvrige beboere tilbydes der individuel ledsagelse fra puljen til pædagogisk ledsagelse. Hvilket gør en stor forskel for den enkelte beboer.

11 Samlet indtryk af tilbuddet: Ved tilsynet fremstod Røbo i en meget fin rengørings og bygningsmæssig stand. Udendørsarealerne var velplejede og velordnede. Tilsynet fik, af to af beboerne, velvilligt fremvist deres respektive lejligheder der fremstod hyggelige og med en høj grad af peronligt- og hjemligt præg. Den beboer som Tilsynet talte med, var meget tilfreds med sit tilbud. Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at: beboerne får den hjælp, som de har ret til efter loven, og efter de beslutninger, der er truffet i Kommunalbestyrelsen, og at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en forsvarlig måde. Tilsynet har ikke givet anledning anbefalinger. en er udarbejdet af: Mette Marker og Henrik Boie I tilsynet deltog følgende personer: Sanna Jørgensen (Leder), Tonny Pedersen(Medarbejder), Roar Jensen(Beboer), Mette Marker, Per Clausen og Henrik Boie(Tilsynet) Dato for tilsynets udførelse: 04. september