Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning"

Transkript

1 Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole- og dagtilbudsområdet Folkeskoleloven 12: Henvisning til specialundervisning (specialpædagogisk bistand), som ikke er af foreløbig karakter, sker efter pædagogisk/ psykologisk rådgivning og efter samråd med eleven ogforældrene. Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand nr. 380 af 28/ : Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand gives til elever i specialklasser og specialskoler og til elever, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i 9 undervisningstimer ( 12 lek. af 45 min.) Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn der endnu ikke har påbegyndt skolegangen 1: Til børn der endnu ikke har påbegyndt skolegangen tilbydes der specialpædagogisk bistand, hvis børnenes udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte. 4, stk. 2: Efter samråd med forældrene sørger kommunalbestyrelsen for at der foretages en pædagogisk/ psykologisk vurdering af barnet med fornøden bistand fra andre sagkyndige. Målgruppe Forældremyndighedsindehavere Daginstitutioner: 22 kommunale i alt ca børn 1 kommunalt specialtilbud (Krabberne 8 børn) 2 privat dagtilbud i alt ca. 48 børn 130 kommunale dagplejere 480 helårsbørn 9 private dagpassere 35 børn Sproggrupperne Skoler: Friskoler: 3 i alt ca. 410 elever Folkeskoler: 13 i alt ca elever Kommunens specialklassetilbud (Auning, Langhøj, Allingåbro,

2 Kattegatskolen): 4 i alt ca. 130 elever 10. kl. center: 186 elever Læsecentret Den samlede børne-/ elevmålgruppe er således: 6181 børn Herudover specialskoler: Djurslandsskolen: 85 elever Firkløverskolen: 14 elever (Regionalt tilbud) Formålet med Pædagogisk/ psykologisk rådgivning Formålet med PPR er at yde: Pædagogisk/ psykologisk rådgivning jf. Folkeskoleloven herunder at understøtte kommunens inklusionspolitik via konsultativ bistand, supervision og rådgivning. Pædagogisk psykologisk vurdering, udredning, visitation jf. Folkeskoleloven. Følgende fagpersoner medvirker: Psykolog Læsekonsulent Tale/hørekonsulent Fysioterapeut Grundlag Forudsætninger for iværksættelse af udredninger fra Pædagogisk/ psykologisk rådgivning Grundlaget for PPR s samarbejde med daginstitutioner og skoler tager i Norddjurs Kommune udgangspunkt i en dialogbaseret samarbejdsaftale afholdt én gang årligt mellem den enkelte skole-/institutionsledelse (aftaleholderne) og PPR. For at PPR kan understøtte aftaleholderne bedst muligt i den tidlige og forebyggende indsats jf. inklusionspolitikken, er det en forudsætning, at man før en evt. indstilling og dermed lovpligtig pædagogisk/psykologisk vurdering har arbejdet grundigt med problematikken gennem længere tid gerne med konsultativ bistand fra PPR. Dette gælder dog ikke stemme- /stamme-/høreproblemer som indstilles direkte. Bliver det imidlertid klart at problematikken omkring eleven ikke kan afhjælpes via en konsultativ bistand og der er behov for specialpædagogisk bistand jf. Folkeskoleloven indstilles eleven til en pædagogisk/psykologisk vurdering. Den enkelte aftaleholder skal sørge for at der bliver tilvejebragt reflekterede og grundige indstillinger. Det vil sige: at barnet /eleven eller den unges problemstilling enten har været drøftet på et KUK, andre konsultative fora, et netværksmøde eller afklaret via det daglige samarbejde mellem PPR medarbejderen og institution/ skole.

3 Funktionsbeskrivelser Psykologer at der blandt forældre, institution/skole og PPR medarbejderen er opnået en fælles forståelse om, at det er gennem en indstilling og udredning/ undersøgelse i PPR, så det afklares hvorvidt eleven skal modtage specialpædagogisk bistand. Det er desuden en forudsætning, at der er klare rammer for samarbejdet mellem aftaleholderne og PPR. Det vil sige: at PPR organiserer samarbejdet med aftaleholderne, så PPR s aktuelle ressourcer bliver fordelt imellem de forskellige aftaleholdere. at PPR er tilgængelig for aftaleholderne, så aftaleholderne er klar over, hvordan de kan og skal bruge PPR mest effektivt at PPR tydeliggør gældende sagsgange og procedurer. For at sikre den hurtigst mulige sagsgang er det vigtigt, at aftaleholderne sender alle relevante papirer med indstillingen. Det gælder f.eks.: børne-/ elevbeskrivelser elevplaner/handleplaner observationer hidtidige indsatsplaner og tests PPR kvalitetsstandard er baseret på, at aftaleholderne lever op til disse forudsætninger. Psykologen varetager opgaver i forhold til: Lov om folkeskolen Bekendtgørelse om folkeskolens bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen nr. 356 af Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand nr. 380 af 28/ Tilhørende vejledninger Lov om efterskoler, ungdomsskoler m.m. Lov om psykologer m.v. nr. 494 af med ændringer af og af samt dertil hørende bekendtgørelser og cirkulærer. Psykologen deltager i lovpligtigt tværfagligt samarbejde, hvilket er beskrevet i Sundhedsloven nr. 95 af og Lov om social Service nr. 979 af Psykologen tilrettelægger selvstændigt det daglige arbejde under ansvar for lederen af PPR. Psykologen arbejder i et psykologteam øst eller vest og er forpligtiget på

4 dette teamsamarbejde. Hovedområder inden for det psykologiske arbejdsfelt: Konsultativ bistand. Psykologen yder konsultativ bistand i forbindelse med tværfaglige møder på skoler og i daginstitutioner samt efter aftale med den enkelte institution. Den konsultative bistand ydes i forhold til indstillede og ikke-indstillede børn. Indstillinger. Psykologen modtager indstillinger fra skoler, daginstitutioner og forældre jævnfør gældende lov og planlægger sagsforløbet ud fra de foreliggende oplysninger. Pædagogisk Psykologisk Vurdering. Psykologen foretager pædagogisk psykologiske vurderinger og afslutter med en skriftlig pædagogisk psykologisk vurdering (PPV) og dertil hørende foranstaltningsforslag. Visitation/revisitation. Psykologen er ansvarlig for visitation til specialforanstaltninger ved overgang fra daginstitution til skole (folkeskoleloven 20 ). Psykologen medvirker ved visitation/revisitation i forhold til øvrige børn, der er indstillet til PPR. Rådgivning, vejledning og supervision. Psykologen yder rådgivning, vejledning og/eller supervision til forældre, pædagoger, lærere, ledelse og andre relevante samarbejdspartnere efter nærmere aftale. Tværfagligt samarbejde og inddragelse af andre instanser. Psykologen er aktiv deltager i det tværfaglige samarbejde både internt og eksternt. Psykologen bidrager til at kvalificere samarbejdet og styrke samarbejdsprocesserne. Psykologen inddrager og/eller visiterer til andre instanser efter behov. Administrativt arbejde. Psykologen benytter sig af Norddjurs kommunes mailsystem, ESDH system m.m. og er forpligtiget til at sætte sig ind i de benyttede IT programmer. Psykologen har ansvaret for den løbende journalføring. Indtægtsdækket virksomhed. Psykologen kan efter aftale med lederen af PPR påtage sig opgaver for andre instanser og lade disse opgaver indgå i den samlede arbejdsmængde. Tale-/hørekonsulenter Tale-/hørekonsulenter varetager opgaver i forhold til:

5 Lov om folkeskolen Bekendtgørelse om folkeskolens bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen nr. 356 af Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand nr. 380 af 28/ Tilhørende vejledninger Tale-/hørekonsulenten deltager i lovpligtigt tværfagligt samarbejde, hvilket er beskrevet i Sundhedsloven nr. 95 af og Lov om social Service nr. 979 af Tale-/hørekonsulenten tilrettelægger selvstændigt det daglige arbejde under ansvar for lederen af PPR og lederen for tale-/hørekonsulenterne. Tale-/hørekonsulenten er en del af PPR s tale/sprogteam og er forpligtiget på samarbejdet i teamet. Tale-/hørekonsulenten arbejder i sit eget distrikt. Hovedområder inden for det tale- hørepædagogiske arbejdsfelt: Indstillinger. Tale-/hørekonsulenten modtager indstillinger fra sundhedsplejersker, dagplejen, daginstitutioner, skoler og forældre, sundhedsvæsenet, IKH og planlægger sagsforløbet ud fra de foreliggende oplysninger. Pædagogisk Psykologisk Vurdering. Tale-/hørekonsulenten foretager pædagogiske psykologiske vurderinger og afslutter med en skriftlig PPV og foranstaltningsforslag.. Konsultativ Bistand. Tale-/hørekonsulenten yder konsultativ bistand i forbindelse med tværfaglige møder i daginstitutioner og på skoler samt i øvrige konsultative rum. Den konsultative bistand ydes i forhold til indstillede og ikke indstillede børn. Rådgivning og vejledning. Tale-/hørekonsulenten yder rådgivning og vejledning til forældre, pædagoger, lærere, ledelse og andre samarbejdspartnere. Tværfagligt arbejde. Tale-/hørekonsulenten er aktiv deltager i tværfagligt arbejde både internt og eksternt. Tale-/hørekonsulenten bidrager aktivt i at kvalificere samarbejdet og styrke samarbejdsprocesserne. Undervisning. Tale-/hørekonsulenten tilbyder efter behov undervisning af indstillede børn. Denne undervisning kan gives individuelt eller i gruppe. Tale- /hørekonsulenten kan efter aftale med lederen af PPR og lederen af tale- /hørekonsulentermne efteruddanne sig til at varetage specialiserede

6 opgaver som f.eks. stammeopgaver. Visitering til andre instanser. Tale-/hørekonsulenten kan inddrage eksterne instanser i sagsarbejdet og visitere til eksterne instanser. Revisitation. Tale-/hørekonsulenten revisiterer alle småbørn hver ½ år og skolebørn en gang årligt. Administrativt arbejde. Tale-/hørekonsulenten har ansvaret for den kontinuerlige journalføring af de henviste sager og er i den forbindelse forpligtiget til at gøre sig fortrolig med de benyttede IT programmer og mailsystem. Læsekonsulent Læsekonsulenten varetager opgaver i forhold til: Lov om folkeskolen Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand nr. 380 af 28/ Vejledning om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Læsekonsulenten tilrettelægger selvstændigt det daglige arbejde under ansvar af lederen af PPR. Hovedområder inden for det læsefaglige arbejdsfelt: Konsultativ Bistand. Læsekonsulenten yder konsultativ bistand til lærere og lærerteams. Den konsultative bistand ydes i forhold til både ikke indstillede børn og til indstillede børn. Indstillinger. Læsekonsulenten modtager indstillinger fra PPR s psykologer og planlægger sagsforløbet sammen med den konkrete psykolog ud fra de foreliggende oplysninger. Pædagogisk Psykologisk Vurdering. Læsekonsulenten foretager pædagogiske psykologiske vurderinger. Den pædagogiske psykologiske vurdering afsluttes med en skriftlig Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV) med tilhørende foranstaltningsforslag. Læsekonsulenten samarbejder med forældrene om den skriftlige PPV. Rådgivning og vejledning. Læsekonsulenten yder pædagogisk og faglig rådgivning/vejledning til forskellige parter: - elever og forældre og lærere i forbindelse med pædagogisk

7 psykologisk vurdering - læsevejledere og skoleledelse i forbindelse med skolens læseindsats - Skole-/dagtilbudschefen og politiske udvalg i forbindelse med kommunale udviklingsprojekter og indsatsområder på læseområdet og i forbindelse med den kommunale handleplan for læsning. Pædagogisk udvikling. Læsekonsulenten medvirker til pædagogisk udvikling på læseområdet ved at - deltage i eller være tovholder for udviklingsprojekter og indsatsområder - udarbejde, implementere, evaluere og justere handleplanen for læsning - følge, analysere og vurdere læseresultater i kommunen i forbindelse med kvalitetsrapporten - være tovholder for arbejdet i læsevejledernetværket - formidle viden på læseområdet Tværfagligt arbejde. Læsekonsulenten er aktiv deltager i tværfagligt arbejde både internt og eksternt. Læsekonsulenten bidrager aktivt til at kvalificere samarbejdet og styrke samarbejdsprocesserne. Administrativt arbejde. Læsekonsulenten udarbejder Pædagogiske Psykologiske Vurderinger (PPV) og har ansvaret for kontinuerlig journalføring. Læsekonsulenten benytter kommunens mailsystem, sorterer elektronisk post og er forpligtiget til at gøre sig fortrolig med de benyttede IT programmer. Fysioterapeuter Fysioterapeuten varetager opgaver i forhold til. Lov om folkeskolen Bekendtgørelse om folkeskolens bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen nr. 356 af Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand nr. 380 af 28/ Tilhørende vejledninger Fysioterapeuten deltager i lovpligtigt tværfagligt samarbejde, hvilket er beskrevet i Sundhedsloven nr. 95 af og Lov om social Service nr. 979 af Fysioterapeuten tilrettelægger selvstændigt det daglige arbejde under ansvar for lederen af PPR. Fysioterapeuten arbejder i et fysioterapeutteam og er forpligtiget på samarbejdet i dette team.

8 Hovedområder inden for det fysioterapeutiske arbejdsfelt: Konsultativ bistand. Fysioterapeuten yder konsultativ bistand i forbindelse med tværfaglige møder på skoler og i daginstitutioner samt efter aftale med den enkelte institution. Den konsultative bistand ydes i forhold til indstillede og ikke-indstillede børn. Indstillinger. Fysioterapeuten modtager indstillinger fra forældre, dagpleje, daginstitutioner, sundhedsplejersker og læger jævnfør gældende lov og planlægger sagsforløbet ud fra de foreliggende oplysninger. Pædagogisk Psykologisk vurdering. Fysioterapeuten foretager psykologisk pædagogiske vurderinger og afslutter med en skriftlig vurdering (PPV) med tilhørende foranstaltningsforslag. Rådgivning og vejledning. Fysioterapeuten yder rådgivning og vejledning til forældre, pædagoger, ledelse og andre samarbejdspartnere. Revisitation. Fysioterapeuten revisiterer alle småbørn hvert halve år. Tværfagligt samarbejde og inddragelse af andre instanser. Fysioterapeuten er aktiv deltager i det tværfaglige samarbejde både internt og eksternt. Fysioterapeuten bidrager aktivt til at kvalificere samarbejdet og styrke samarbejdsprocesserne. Fysioterapeuten er med i PPR s Sproggruppeteam Administrativt arbejde. Fysioterapeuten har ansvaret for den kontinuerlige journalføring af de henviste sager og er i den forbindelse forpligtiget til at gøre sig fortrolig med de benyttede IT programmer og mailsystem. Pædagogisk psykologisk udredning/ vurdering: Indstilling modtages og behandles administrativt, jf. forudsætninger for iværksættelse af udredninger/ vurderinger fra pædagogisk/ psykologisk rådgivning, herunder dokumentation og redegørelse for det forebyggende arbejdes hidtidige tiltag og resultater. Indstillingen registreres og behandles i visitationsudvalget. Der oprettes en PPR sag. PPR medarbejder modtager sagen fra visitationsudvalget og planlægger starttidspunkt for forløb. Forældre og institution/ skole modtager senest 10 dage efter, at PPR har registreret indstillingen en kvittering for, at indstillingen er modtaget - herunder oplysning om, hvilken medarbejder sagen er overdraget til samt starttidspunkt for forløb. PPR medarbejderen kontakter snarest muligt (senest 4 uger) efter at

9 sagen er modtaget) forældre samt institution/ skole med henblik på at træffe nærmere aftaler om igangsættelse af forløbet. PPR medarbejderen afdækker den situation, som barnet, eleven er i. Afhængig af problemstillingens karakter kan der eksempelvis være tale om barnets/elevens; - historie og læringsmæssige forudsætninger - behov, familiære rammer og selvforståelse. - tale-/høre-/sprogvanskeligheder - indlæringsvanskeligheder - sociale forståelse Relevante tests og/ eller undersøgelsesmetoder inddrages efter PPR medarbejderens konkrete vurdering i det omfang denne vurderer dette relevant. Afdækningen/ udredningen sker blandt andet i en proces gennem samtaler med barnet, eleven den unge og det professionelle personale, der er omkring eleven i hverdagen samt familien. PPR medarbejderen inviterer i samarbejde med institutionen/ skolen til et møde, hvor foreløbige resultater af afdækningen kan fremlægges og drøftes. På baggrund af en ny fælles forståelse af barnets/ elevens situation aftales der konkrete pædagogiske tiltag som afprøves i en periode, hvorefter erfaringerne med de afprøvede tiltag evalueres i et nyt møde. PPR medarbejderen udarbejder herefter, på baggrund af udredningen samt drøftelserne på mødet/ møderne mellem hjemmet, institutionen/ skolen en vurdering, der sendes til hjemmet og bilægges til institutionen/ skolen. Lønsum og leverandør Pædagogisk/ psykologisk rådgivnings omfang PPR s nøgletal i Budget 2011: 10,6 millioner. På baggrund af nøgletallene er personalesammensætning for tiden udmøntet således: 1 PPR leder 1 faglig leder for tale-/hørekonsulenter 1 læsekonsulent 5 tale-/ hørekonsulenter 11 psykologer 2 fysioterapeuter PPR s betjening af institutions- og skoleområdet tager udgangspunkt i en ressourceprioritering af de tildelte ressourcer og er beregnet ud fra følgende nøgletal: Psykologiområdet: Alle børn/børn mellem 0 18 tæller en faktor 1, dog tæller specialbørn/elever en faktor 1,5 Taleområdet: 5 min pr. barn fra 0 8 år

10 PPR s ressourcer er tildelt forholdsmæssigt til de enkelte skoler/institutioner forholdsmæssigt ift. disse faktortal. Kvalitetssikring Lederen af PPR og lederen af tale-/høre konsulenterne følger via faglige møder med i sagsarbejdet og gennemgår evt. indstillinger til Børne- og Ungdompsykiatrisk Center eller PPV er, som danner grundlag for videre visitation. Medarbejderne kvalificerer løbende arbejdet gennem gensidig kollegial supervision og sparring. Desuden sikres kvaliteten gennem årlige dialogmøder med aftaleholderne.