Specialpsykologer i Psykiatrien Region Sjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialpsykologer i Psykiatrien Region Sjælland"

Transkript

1 Specialpsykologer i Psykiatrien Region Sjælland frem mod år 2020

2 Forord... 3 Strukturen omkring uddannelsen på nationalt plan... 3 Den interne forankring af uddannelsen i Psykiatrien Region Sjælland... 4 De forskellige uddannelsesniveauer for psykologer ansat i Psykiatrien... 4 Status på antal ansatte psykologer og deres uddannelsesniveau i Psykiatrien Region Sjælland ultimo Målsætninger frem mod år Uddannelsesforpligtelsen... 7 Specialpsykologens opgaver... 7 Fastholdelse og rekruttering... 9 Finansiering... 9 Evaluering... 9 Arbejdsgruppen

3 Forord Denne strategiplan indeholder Psykiatriledelsens forventninger til psykologers rolle i Psykiatrien frem mod år Strategiplanen omhandler særligt den nye rolle som specialpsykolog, men der er brug for alle psykologer, så planen inddrager også andre psykologstillinger. Psykiatriledelsen ser specialpsykologer som en central spiller og med den nye specialuddannelse i voksenpsykiatri og børne- og ungdomspsykiatri er der behov for at tænke psykologrollen mere bredt og anvende de nye kompetencer, der tilføres. Udmøntningen af de beskrevne målsætninger påvirkes af både indre og ydre faktorer f.eks. rekrutteringsmuligheder, økonomi, organisatoriske ændringer m.v. Strategiplanen giver læseren et indblik i, hvordan Psykiatriledelsen ser de forskellige psykologroller anvendt, og det er Psykiatriledelsen forventning, at Afdelingsledelserne vil arbejde med at opfylde målsætningerne samt at psykologerne vil anvende strategiplanen i deres karriereplanlægning. Arbejdet har været forankret i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra både voksenpsykiatri og børne- og ungdomspsykiatri. Strukturen omkring uddannelsen på nationalt plan Rådet for Specialpsykologuddannelsen er et landsdækkende råd, der rådgiver Sundhedsstyrelsen og regionerne i forhold vedrørende uddannelse af specialpsykologer. Rådet har til opgave at: sikre uddannelsens kvalitet samt evaluering af denne sikre opfølgning og udvikling af regionernes anvendelse af specialpsykologer godkende regler for fravær samt regler for uddannelse på deltid efter indstilling fra det nationale sekretariat. Rådgiver regionerne om dimensionering. De to psykologfaglige uddannelsesudvalg har til opgave at udarbejde faglige indstillinger til sekretariatet for specialpsykologuddannelsen vedr.: Meritvurderinger 3

4 Godkendelse af uddannelsessteder Tilrettelæggelse af uddannelsesforløb Godkendelse af konkrete kursusbeskrivelser for delkurser/udarbejde kurser Forslag til ændring af målbeskrivelser. Sekretariatet for specialpsykologuddannelsen er vært for et mødeforum bestående af de regionale kontaktpersoner. Dette forum har til formål at koordinere tiltag i relation til uddannelse samt erfaringsudveksling. På kan læses mere om bekendtgørelse og målbeskrivelser. Den interne forankring af uddannelsen i Psykiatrien Region Sjælland I Psykiatrien er uddannelsen forankret i en følgegruppe, der består af en repræsentant fra Psykiatriledelsen, repræsentanter fra afdelingsledelserne fra de godkendte uddannelsesafdelinger, de uddannelsesansvarlige specialpsykologer/psykologer samt uddannelsesansvarlige overlæger. Herudover er der et forum, hvor de uddannelsesansvarlige mødes ca. 4 gange årligt med den regionale kontaktperson. Disse møder bruges til løsning af konkrete fællesopgaver samt til sparring om emner i relation til uddannelsen. De forskellige uddannelsesniveauer for psykologer ansat i Psykiatrien Specialpsykolog Specialpsykolog er den autoriserede psykolog, der har gennemført den ordinære 4-årige efteruddannelse som specialpsykolog eller som har opnået bevis som specialpsykolog via meritforløb. Psykolog i uddannelsesstilling til specialpsykolog Den autoriserede psykolog, som er i uddannelsesstilling til specialpsykolog. Psykolog med specialistuddannelse Psykolog med autorisation Psykolog uden autorisation Psykolog med specialistuddannelse er den autoriserede psykolog, som har fået godkendt en eller flere af Psykologforeningens specialistuddannelser. En specialist uddannet psykolog kan desuden være godkendt som supervisor i sin specialist retning. Dette kræver gennemførelse af et supervisor uddannelsesforløb. Psykolog med autorisation er psykologen, som er autoriseret i henhold til Psykolognævnets retningslinjer herfor. Psykologen, der har afsluttet kandidatuddannelsen i psykologi, men som endnu ikke har opnået autorisation. 4

5 Status på antal ansatte psykologer og deres uddannelsesniveau i Psykiatrien Region Sjælland ultimo Tabel 1 - Psykologer i Psykiatrien december 2014 opgjort i antal hoveder. Afdeling Specialpsykolog Psykolog i udd.stilling til specialpsykolog Aut. Psykolog med specialistuddannelse Psykolog med autorisation Psykolog uden autorisation I alt pr. afdeling Afdeling for Specialfunktioner Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri Forskningsenheden Afdeling for Retspsykiatri Psykiatrien Syd Psykiatrien Vest Psykiatrien Øst I alt i Psykiatrien 7* *Udgør ca. 5 % af det samlede antal psykologer december Målsætninger frem mod år 2020 I skemaet nedenfor er beskrevet dels den overordnede målsætning omkring antallet af specialpsykologer i Psykiatrien frem mod år 2020, dels hvilke indsatser, der skal arbejdes med internt i organisationen for at realisere målsætningen. Specialpsykologer Psykologer i uddannelsesstillinger Psykologer med specialistuddannelser Autoriserede psykologer Det overordnede mål er, at Psykiatrien i år 2020 har en psykologstab, hvor 40 % er uddannet til specialpsykolog indenfor hhv. børne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri. Målsætningen er, at få besat alle opslåede uddannelsesstillinger. Der er også mulighed for at uddanne sig til specialpsykolog via meritforløb. Hvorvidt Psykiatrien skal gøre brug af denne mulighed er en vurdering, der er placeret ved de enkelte afdelingsledelser. Psykologer, som i dag, har en eller flere specialistuddannelser har typisk en lang erfaring fra arbejdet i Psykiatrien, hvor de løbende har dygtiggjort sig indenfor et særligt fagområde. Målsætningen er, at fastholde disse kompetencer i Psykiatrien. Psykologer skal, indenfor en overskuelig tid efter opnået autorisati- 5

6 on, forholde sig til evt. fremtidig specialisering i dialog med sin leder. Disse samtaler skal systematiseres f.eks. i MUS. Ikke autoriserede psykologer I Psykiatrien skal der skabes rum til, at ikke autoriserede psykologer indenfor en rimelig årrække opnår autorisation. Denne gruppe kan indgå i planlægningen af den interne rekruttering til uddannelsesstillingerne. Dette kan ske ved at planlægge med kandidatstillinger, som er stillinger der reserveres til psykologer, der ønsker autorisation for derefter at søge en uddannelsesstilling. Tabel 2 - Antal uddannede specialpsykologer frem til og med år 2020 under forudsætning af uændret optag (5 indenfor voksenpsykiatri og 2 indenfor børne- og ungdomspsykiatri) samt at alle uddannelsesstillinger besættes. Antal uddannelsesstillinger pr. år i udd. (v) Start 4 Udd. 3 5 i udd. (v) 3 i udd. (b&u) 4 i udd. (v) 3 i udd. (b&u) 5 i udd. (v) 2 i udd. (b&u) 5 i udd. (v) 2 i udd. (b&u) 5 i udd. (v) 2 i udd. (b&u) Start 8* Udd. 8 Start 7 Udd. 7 Start 7 Udd. 7 Start 7 Udd. 7 Start 7 Start 7 Start 7 Start 7 Udd. 7 Antal færdiguddannede indenfor hhv. B&U Voksen 4** 3** *I 2008 startede 8 psykologer i uddannelsesstillinger. Fra 2013 og indtil videre opslås 7 uddannelsesstillinger pr. år. **Psykologer uddannet via meritforløb Tabel 2 viser, at i 2020 vil Psykiatrien have uddannet i alt 46 specialpsykologer 16 indenfor børne- og ungdomspsykiatri og 30 indenfor voksenpsykiatri Tabel 3 Overblik over forventet uddannelsesforløb ift. målsætning Psykologer i alt december 2014 Målsætning år 2020 Antal uddannede i 2020 Målopfyldelse i år 2020 Difference i antal i år 2020 B&U ,0 % -4 Voksen 88 35, ,2 % -5,2 I alt , ,3 % -9,2 Forudsat at det samlede antal psykologer i Psykiatrien forbliver uændret frem mod år 2020, vil den overordnede målsætning, om at 40 % af psykologerne skal være specialpsykologer i 2020, være tæt 6

7 på opnået. Scenariet i tabel 3 kan påvirkes af mange faktorer, som gør den overordnede målsætning vanskelig at realisere. Eksempler herpå er personaleomsætningen blandt psykologerne, hvor det ikke med sikkerhed kan vides, om det vil være muligt at genbesætte. Det kan heller ikke forventes, at alle uddannelsesforløb gennemføres som planlagt, idet f.eks. barsel eller andet fravær påvirker billedet. Endvidere kan der forekomme afbrudte forløb, der vil minimere antallet af færdiguddannede specialpsykologer frem mod år Nogle af disse faktorer er vanskelige at påvirke, men vi vil arbejde for et attraktivt arbejdsmiljø og en høj kvalitet i uddannelsen og på den måde søge at fastholde i stillingerne. Uddannelsesforpligtelsen Der er i dag fire afdelinger, der er godkendt til at kunne uddanne specialpsykologer. Det er Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri, Psykiatrien Vest, Psykiatrien Øst og Psykiatrien Syd. Psykiatrien Vest er godkendt i 2014, så de har modtaget det første hold 1. december De tre øvrige afdelinger har været med siden uddannelsens start. Dimensionering af antal uddannelsesstillinger besluttes i Rådet for Specialpsykologuddannelsen en gang årligt. Aktuelt er Psykiatrien Region Sjælland forpligtet til årligt at opslå 5 uddannelsesstillinger indenfor voksenpsykiatri og 2 indenfor børne- og ungdomspsykiatri. Med 7 nye stillinger pr. år, vil Psykiatrien fremadrettet have 28 psykologer under uddannelse årligt. Det er en stor gruppe, som kræver et solidt uddannelsesmiljø og en betydelig vejledningsressource. I forhold til vejlederopgaven er særligt voksenpsykiatrien under pres, hvilket taler for, at der skal arbejdes på at få tilvejebragt flere vejlederressourcer. Dette kan f.eks. gøres ved, at specialpsykologstuderende på 3. år i uddannelsen, dvs. i uddannelsens sidste to år, kan vejlede specialpsykologstuderende på introduktionsåret. Vejlederopgaven kan i øvrigt varetages af seniorpsykologer, dvs. erfarne psykologer, der er autoriserede og har været længere i Psykiatrien end den uddannelsessøgende. Det tilstræbes at såvel uddannelsessøgende psykologer, specialpsykologer og seniorpsykologer, der skal varetage vejledningsopgaven deltager på vejlederkursus, der kontinuerligt udbydes i CUK regi. Specialpsykologens opgaver Det er vigtigt, at anerkende og anvende specialpsykologernes kompetencer, så deres opgaver og ansvarsområder afspejler disse. For at det kan lykkedes skal organisationen være parat til at integrere de nye kompetencer, ligesom specialpsykologerne skal være indstillet på at påtage sig en ny rolle og et andet ansvar. Specialpsykologer skal være at finde i sengeafsnit, de akutte områder samt i de ambulante funktioner. Specialpsykologerne har en højt specialiseret uddannelse, som gør dem i stand til at varetage opgaver på et højt fagligt niveau, og de forventes at indgå i driften i tæt samarbejde med speciallægerne for den samlede patientgruppe. Specialpsykologernes faglighed støtter og udvikler det tværfaglige samarbejde, og de skal have en mere fremskudt rolle og øget ansvar - i det ambulante område særligt i relation til udrednings- og behandlingsretten. Psykiatrien har positive erfaringer med, at specialpsykologer indgår i ledelse, så også her er der et muligt udviklingsområde. 7

8 Hvis integrationen af specialpsykologer skal have fuld effekt, vil det have stor værdi, at de kan indgå i arbejde på forskudte tider. Dette vil tilføre en højere grad af fleksibilitet, en bedre udnyttelse af de samlede ressourcer og vurderes at have en positiv indvirkning på det tværfaglige samarbejde. Der vil blive igangsat et forsøg med at have specialpsykologer/psykologer i uddannelsesstillinger i aftenvagt. Forsøget iværksættes i dialog med Dansk Psykologforening og resultaterne vil løbende blive evalueret. Psykiatrien råder i dag over erfarne dygtige psykologer, der løbende har specialiseret sig, dem er der også brug for fremadrettet. Det betyder, at der fortsat vil være mulighed for at specialisere sig i f.eks. psykoterapi, psykopatologi, neuropsykolog eller i overbygningsuddannelser som f.eks. supervisoruddannelsen. Det vil være op til den enkelte afdelingsledelse at prioritere midler og uddannelsesindsatser med udgangspunkt i de opgaver, der skal løses. Psykiatriledelsen godkendte i marts 2012 en stillings- og funktionsbeskrivelse for specialpsykologer ansat i Psykiatrien Region Sjælland. I nedenstående skema fremgår de dengang besluttede ansvarsog kompetenceområder med en enkelt nyere tilføjelse. Idet uddannelsen endnu er så ny, at der er relativ få psykologer, som er ansat i deciderede specialpsykologstillinger, betragtes dokumentet som dynamisk og vil ændres i takt med, at der opnås erfaringer i forhold til de tildelte ansvars- og opgaveområder. Skema med uddrag fra stillings og funktionsbeskrivelsen for specialpsykologer ang. arbejdsfunktioner i Psykiatrien Region Sjælland Klinisk område Patientforløb Psykopatologisk udredning: Psykoterapeutisk arbejde: Varetage klinisk psykopatologisk udrednings- og forløbsplaner Varetage ambulante forsamtaler, indlæggelsessamtaler, og journaloptagelse Udfærdige behandlingsplaner og epikriser Varetagelse af pårørendearbejde Varetage psykoedukativt arbejde Diagnosestilling med reference til den behandlingsansvarlige overlæge Varetage psykologiske undersøgelser, såvel kognitive som projektive samt anvende ratingscales Ansvarlig for at bidrage med monofaglig psykologisk viden i forbindelse med udredning og diagnosticering af patienter Udføre psykoterapeutisk arbejde individuelt og/eller for grupper Udføre psykologiske samtaler og behandling Udviklingsområder Formidlingsopgaver Deltage i relevant undervisning og yde undervisning af egne og andre faggrupper Deltage i implementering af DDKM Iværksætte og deltage i udviklings- og forskningsprojekter Medvirke til at indføre ny viden i daglig praksis Ansvarlig for undervisning/videreformidling af teoretisk psykologisk viden til kollegaer, studerende, patienter og pårørende Deltagelse i uddannelse af elever/studerende Medvirke ved uddannelse af psykologer indenfor psykiatri 8

9 herunder psykologer, der skal uddannes til specialpsykologer Supervisere egne og andre faggrupper Ledelsesområde Medansvarlig for et godt mono- og tværfagligt samarbejde samt medvirke til et godt arbejdsmiljø Medansvarlig for hensigtsmæssig ressourceanvendelse Forestå behandlingskonferencer Fastholdelse og rekruttering Rekruttering af færdiguddannede specialpsykologer har vist sig at være vanskelig. Det kan der være mange årsager til. Uddannelsen er endnu ny, og en opgørelse fra august 2014 viser, at der på landsplan kun er godkendt 87 specialpsykologer. Et andet parameter kan være, at vi ikke har været tydelige nok på hvilke funktioner og ansvarsområder specialpsykologerne forventes at varetage. Er psykologen i et fast job, kan der være for mange ubekendte til at opgive det sikre job til fordel for en stilling som specialpsykolog. Men også de 4 årige ordinære uddannelsesstillinger har vist sig vanskelige at rekruttere til. Ser vi på tabel 1 på side 4 har Psykiatrien en relativ stor gruppe psykologer ansat, som opfylder autorisationskriteriet, og dermed kan søge en uddannelsesstilling. Hertil kommer en mindre gruppe ikke autoriserede psykologer, som kunne indgå i de såkaldte kandidatstillinger. Da Psykiatrien ikke har mulighed for at opnormere det samlede antal psykologer, er det nødvendigt, at afdække muligheden for at rekruttere indenfor egne rækker, hvorfor disse grupper bør indtænkes i rekrutteringsstrategien. Finansiering Med henblik på at støtte afdelingerne i deres uddannelsesindsats har Psykiatriledelsen øget den centrale finansiering til uddannelsesstillinger. Finansieringen tilgår de afdelinger, der har psykologer i de ordinære uddannelsesstillinger. Evaluering For at samle op på effekten af målsætningerne samt foretage eventuelle justeringer i forhold til den aktuelle situation skal følgegruppen en gang årligt udarbejde en evaluering. Arbejdsgruppen Arbejdsgruppen, der har udarbejdet nærværende strategiplan, er: Lægefaglig vicedirektør Søren Rask Bredkjær Ledende overlæge Michael Bech-Hansen, Psykiatrien Øst Ledende overlæge Lisbeth Lund Pedersen, Psykiatrien Syd Ledende oversygeplejerske Susie Schouw Petersen, Psykiatrien Vest Psykologfaglig ledende koordinator/uddannelsesansvarlig specialpsykolog Annette Anbert, Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri Overlæge Steen Mikkelsen, Psykiatrien Vest 9

10 Overlæge Anne Heurlin, Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri Teamleder/uddannelsesansvarlig specialpsykolog Rita Myhre Andersen, Psykiatrien Syd Uddannelsesansvarlig specialpsykolog Pernille Holt Larsen, Psykiatrien Øst Uddannelsesansvarlig psykolog Henriette Renneberg, Psykiatrien Vest HR Specialkonsulent Irene Christensen, Psykiatrihuset 10

11 11

12