PPR s ydelseskatalog 2008 BUR-delen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PPR s ydelseskatalog 2008 BUR-delen"

Transkript

1 PPR s ydelseskatalog 2008 BUR-delen 1. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning en funktion under Børne- og Unge Rådgivningen. Side 2 2. PPR funktionen generelt..side 2 3. PPR funktionens fokusområder Side 2 4. Eksempel på et forebyggende forløb med inddragelse af psykolog og eventuelle ad-hoc fagligheder..side 3 5. Forebyggende tilbud med inddragelse af tale-/ hørepædagog..side 3 6. PPR funktionens ydelser i forhold til det tværfaglige samarbejde.. Side 4 7. PPR funktionens fagligheder og deres ydelser. Side 4 8. Psykologen....Side 4 9. Psykologens grundydelser...side Psykologydelser i relation til Serviceloven..Side Tale-/ hørepædagogen..side Tale-/ hørepædagogens grundydelser...side Specialundervisningskonsulenten...Side Specialundervisningskonsulentens grundydelser... Side Den pædagogiske rådgiver...side Den pædagogiske rådgivers ydelser.side 10

2 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning en funktion under Børne- og Unge Rådgivningen Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Faaborg-Midtfyn Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik, Handleguiden samt beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen er PPR funktionens overordnede opgave at give råd og vejledning omkring børn med særlige behov til institutioner og skoler herunder at understøtte Fagsekretariat Dagtilbud og Fagsekretariat Undervisning i udviklingen af større rummelighed indenfor normalsystemet. Endvidere varetager PPR løsning af opgaver i relation til Serviceloven. Intentionen med dette katalog er dels at beskrive hvilke ydelser PPR leverer med baggrund i de politisk tildelte ressourcer samt at beskrive hvilke standarder man vil kunne forvente i forhold til ventetider samt gennemløbstider på de forskellige sagstyper, som PPR s forskellige fagligheder arbejder med. Endvidere henvises til Handleguiden. PPR funktionen generelt: PPR er en tværfaglig sammensat funktionsenhed under Børne- og Unge Rådgivningen i Faaborg- Midtfyn Kommune. Funktionen rummer i alt 4 forskellige fagligheder: psykologer, tale- hørepædagoger, pædagogiske rådgivere og specialundervisningskonsulent. Psykologgruppen og tale- hørepædagogerne er geografisk placeret i 3 områder (Syd, Midt og Nord), hvorfra de overvejende dækker PPR-indsatsen i det område, hvor de er placeret. De pædagogiske rådgivere og specialundervisningskonsulenten har base i område Nord, men dækker alle 3 områder. PPR funktionens fokusområder 2008: PPR har i særlig høj grad opmærksomheden rettet mod det tidlige og forebyggende arbejde med henblik på at: Efterleve de politiske mål for området Herunder øge kvaliteten af ydelsen i forhold til brugerne Bidrage med hurtig, målrettet, kvalificeret og effektiv refleksion, rådgivning og vejledning Kvalificere grundlaget for indstilling af sager til PPR hos den enkelte aftaleholder Forskyde indsatsen på visiterede sager over til indsatser på forebyggende aktiviteter PPR etablerer et småbørnsteam bestående af tale- hørepædagoger, pædagogiske rådgivere, psykologer, sundhedsplejersker, ergo-/ fysioterapeuter, dagplejepædagoger samt kommunallægen. Teamets opgave er, at være ideskabere, vidensbank og sparringspartner for personalet indenfor børne- og ungeområdets fagsekretariater. 2

3 PPR indgår endvidere i arbejdet omkring forebyggelse af efterfødselsreaktioner. En del af det forebyggende arbejde kan være et forebyggende forløb. Et forebyggende forløb kan komme på tale i tilfælde, hvor det vurderes, at problemstillingen ikke umiddelbart fordrer nærmere psykologisk udredning/ undersøgelse. Et forebyggende forløb registreres i PPR, men der oprettes ingen PPR journal. Rammerne for et forebyggende forløb er skitseret nedenfor. Eksempel på et forebyggende forløb med inddragelse af psykolog og eventuelle ad-hoc fagligheder: Det er en forudsætning for inddragelsen af PPR i et forebyggende forløb, at sagen har været drøftet på et lokalmøde, eller et pædagogisk psykologisk sparringsmøde. Der skal på dette møde være en fælles forståelse blandt forældre, skole og BUR s repræsentanter, af, at barnet er bedst hjulpet ved et forebyggende forløb. Forebyggende forløb gennemføres uden indstilling til BUR/PPR. Der føres ikke journal over forløbet. Er der tale om et forebyggende forløb i forbindelse med et barns dalende trivsel i skolen, vil en typisk indsats indeholde følgende: Psykologen arrangerer i samarbejde med skolen en drøftelse med de voksne omkring barnet. Ældre børn kan også selv deltage. Der arbejdes på at få skabt en fælles forståelse af barnets situation, opgaver og vanskeligheder. Der aftales konkrete tiltag eller eksperimenter som kan afprøves frem til næste møde. Skolen samler i samarbejde med forældrene resultaterne sammen over en aftalt periode, f.eks. 3 mdr., og skriver dem ned inden opfølgningsmødet. Psykologen arrangerer i samarbejde med skolen et opfølgningsmøde med resultatopsamling. Der evalueres og skabes en ny fælles forståelse af situation, opgaver og vanskeligheder. På den baggrund aftales der nye eller justerede tiltag, der kan afprøves frem mod det afsluttende møde. På et afsluttende møde, efter f.eks. 3 mdr., opsamles resultater fra de foregående møder. Der foretages en vurdering af barnets trivsel og udvikling i forhold til børnelinjen. Det afgøres, hvorvidt forløbet kan afsluttes, eller om der skal indstilles eller underrettes. Der kan højst afholdes 3 møder i et forebyggende forløb med inddragelse af en psykolog og eventuelle ad-hoc fagligheder. Forebyggende tilbud med inddragelse af en tale- hørepædagog: Konsultativ bistand/ telefonrådgivning til forældre ved henvendelse Drøftelse ud fra TRAS Drøftelse ud fra sprogscreeningsmateriale Drøftelse ud fra andet observationsmateriale Afklarende observation Rådgivning og vejledning 3

4 PPR funktionens ydelser i forhold til det tværfaglige samarbejde: PPR funktionens ydelser i forhold til det tværfaglige samarbejde omfatter opgaver, som kommunen skal kunne varetage i forhold til lovgivningen og den gældende kommunale politik. PPR funktionens fagligheder og deres ydelser: Psykologen: Samarbejder med forældre og professionelle for at understøtte børn og unges udvikling og trivsel i skoler og institutioner. Barnet/ den unge er selv en vigtig aktør i samarbejdet. Ved indstilling undersøger psykologen problemets omfang med udgangspunkt eksempelvis med udgangspunkt i barnets/ den unges: - Faglige kompetencer - Sociale relationer - Personlige udviklingshistorie - Personlighedsstruktur Ovenstående danner grundlag for at forstå og beskrive barnet/ den unge og dets samspil med omverdenen. Med afsæt i den pædagogiske psykologiske forståelse udarbejder psykologen forslag til interventioner og tiltag for at sikre den bedst mulige udvikling og trivsel. Omfanget af hver enkelt undersøgelse er afhængig af psykologens vurdering af den aktuelle problemstilling. Psykologens grundydelser: Forebyggende niveau ( ikke-indstillede børn/ unge) Børnelinien 1 2/3, jf. Handleguiden Lokalmøder Åben anonym rådgivning Situationsbestemt træf, bekymringsmøder Telefonvejledning af forældre og fagpersoner herunder ikke- cpr.nr.registrerede henvendelser Op til 3 afklarende samtaler med forældre, børn og fagpersoner Samarbejdsmøder med institutions-/ skoleleder, med forældres inddragelse/ deltagelse i.f.m. monofaglige problemstillinger herunder planlægning og koordination af anvendelse af de psykologfaglige ressourcer. 4

5 Foregribende/ indgribende niveau (indstillede børn/ unge) Børnelinien 3/4 4, jf. Handleguiden Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV) kan udarbejdes på baggrund af: - allerede eksisterende dokumenter, suppleret med observationer, kontekstafklaring gennem samtaler med f.eks. barnet/ den unge, forældre, søskende, fagpersoner, netværk samt suppleret med spørgeskemaer til de implicerede. - Kognitiv undersøgelse - Afklaring af AKT-problematikker - Reflekterende tilbagemelding og konkluderende tilbagemelding Pædagogisk Psykologisk Udtalelse (PPU) kan udarbejdes i forbindelse med: - Optagelse på efterskoler med specialpædagogisk fokus - Friskolers støtteansøgning til Undervisningsministeriet - Skolers og institutioners støtteansøgninger til FagU (ved støtteansøgning på mere end 8 timer anvendes PPV en som grundlag) - Special-/ AKT-klasse samt henvisninger fra FagU ( PPV en anvendes som grundlag) - Skoleplacering af elever anbragt på opholdssteder af andre kommuner end FMK - Centre for synshandicappede - Centre for døve - Speciallæge henvist gennem egen læge Henvisninger til eksterne udredninger: - Specialrådgivningen - Det Børne- og Ungdomspsykiatriske hus - OUH neurologisk ambulatorium - VISO - Tale- /høreinstituttet m.v. Opfølgende møder med eksterne samarbejdspartnere: - Netværksmøder med eksterne samarbejdspartnere - Visiterede teamhenvisninger - Statusmøder/ behandlingsmøder - Psykologdeltagelse i akutsager med socialfaglig baggrund. Krise-/ akutberedskab - Løbende via basisteamet 5

6 Psykologydelser i relation til Serviceloven: PPR funktionens ydelser i relation til Serviceloven omfatter opgaver, som kommunen skal kunne varetage i forhold til lovgivningen og kan blandt andet omfatte: - Kliniske-psykologiske undersøgelser af det truede barns udvikling - Terapiopgaver af børn og unge med inddragelse af forældre - Supervision af fagpersoner PPR visiterer og løser alle psykologopgaver i Børne- og Unge Rådgivningen i Faaborg-Midtfyn Kommune via egne psykologer samt udlicitering. 6

7 Tale-/ hørepædagogen: Samarbejder med forældre og professionelle omkring børn og unge med specifikke sprog-, tale- og hørevanskeligheder i alderen 0 til 18 år. Småbørnsområdet (0-6 år) er det primære indsatsområde. En stor del af indsatsen er forebyggende, og det forebyggende arbejde tager afsæt i det enkelte barn såvel som større børnegrupper. Et barn kan følges over en periode over flere år, afhængig af dets udvikling og vanskelighedernes kompleksitet. For mange småbørn er den tale-hørepædagogiske bistand afsluttet inden skolestart. Tale-/ hørepædagogen arbejdsopgaver handler om børn med: - Kommunikative vanskeligheder - Sproglige vanskeligheder - Fonologiske vanskeligheder - Semantisk pragmatiske vanskeligheder - Hørevanskeligheder - Stammen - Stemmeproblemer - Læsp - Snøvl Tale-/ hørepædagogens grundydelser: Forebyggende niveau ( ikke-indstillede børn/ unge) Børnelinien 1 2/3, jf. Handleguiden Lokalmøder Åben anonym rådgivning Situationsbestemte træf, bekymringsmøder Legestuer Fremstilling og udlevering af materiale til brug ved den brede sproglige stimulering i dagplejer/ børnehaver Åbent hus med sundhedsplejersker Oplæg for forældre, pædagoger, dagplejere og lærere Bibliotekssamarbejde Tværfagligt samarbejde om styrkelse af sprogligt arbejde fra spædbørn til skolestart Foregribende/ indgribende niveau (indstillede børn/ unge) Børnelinien 3/4 4, jf. Handleguiden Vurdering herunder undersøgelse, observation, samtaler med relevante samarbejdspartnere, indhentning af anden relevant viden. 7

8 Revurdering Undervisning Rådgivning og vejledning Tværfagligt samarbejde blandt andet: - Specialrådgivningen - Mundmotorisk team - Fredericiaskolen - Center for Rehabilitering og Specialundervisning: Sproggrupper for småbørn Stammegrupper for småbørn Stammegrupper for skolebørn - Taleinstituttet i Århus Ganeafdelingen - Tale- og høreklasser - Foniatrisk klinik - Audiologisk klinik - Børnepsykiatrisk afdeling - Specialbørnehaver - Speciallæger 8

9 Specialundervisningskonsulenten: Afdækker barnets/ den unges faglige vanskeligheder ofte i samarbejde med forældrene og/ eller lærerne. Beskriver barnets/ den unges faglige og eventuelt sociale vanskeligheder i skolen. Rådgiver forældre, lærere og barnet/ den unge med hensyn til pædagogiske metoder og materialer. Anviser tiltag der kan støtte barnets/ den unges faglige og eventuelt også sociale udvikling. Specialundervisningskonsulentens grundydelser: Forebyggende niveau ( ikke-indstillede børn/ unge) Børnelinien 1 2/3, jf. Handleguiden Lokalmøder Teammøder, teamsparring Foregribende/ indgribende niveau (indstillede børn/ unge) Børnelinien 3/4 4, jf. Handleguiden Pædagogisk/ psykologisk Vurdering (PPV) udarbejdet på baggrund af: - observation i undervisningssituation - samtale med barnet / den unge - samtale med lærere - samtale med forældre - aktuelle beskrivelser og handleplaner fra skolen - spørgeskemaer til forældre og lærere - faglige prøver taget af lærere - eksempler på elevens (skriftlige) arbejde - egen testning: o læseprøver (IL, Læsemåleren, Elbros lister m.fl.) o sprog- og hukommelsesprøver (Testbatteriet) o staveprøver (Diagnostisk staveprøve, skrivning af nonord m.fl.) o matematikprøver (FOM 95 m.fl.) o kognitiv prøve (CHIPS) Pædagogisk/ psykologisk Udtalelse (PPU) udarbejdes på baggrund af en aktuel undersøgelse/ beskrivelse i forbindelse med: - Friskolers ansøgning om timer fra SU-styrelsen - Fritagelse fra afgangsprøve - Fravigelse fra de gældende regler ved folkeskolens afgangsprøver (it-støtte, elektronisk oplæsning, forlænget tid) - Ansøgning om optagelse på efterskoler for elever med særlige behov Opfølgende møder med eksterne samarbejdspartnere: - Netværksmøder med eksterne samarbejdspartnere - Visiterede teamhenvisninger - Statusmøder/ behandlingsmøder 9

10 Den pædagogiske rådgiver: Udarbejder en pædagogisk beskrivelse af barnet og yder på den baggrund medarbejderne i dagtilbudet faglig vejledning. Afdækker og kvalificerer hvilke pædagogiske tiltag som kan understøtte børn med særlige behovs fortsatte trivsel og udvikling i normalsystemets dagtilbud. Anviser pædagogiske redskaber i forhold til bekymringsbørn med henblik på rådgivning i forhold til en relevant og fagligt handlingsorienteret indsats med barnet. Den pædagogiske rådgivers ydelser: Den pædagogiske rådgiver udarbejder en pædagogisk vurdering af barnet. Vurderingen indeholder overordnede pædagogiske retningslinier, så forældre og institution får en specifik specialpædagogisk indsigt omkring det enkelte barn, som de efterfølgende kan arbejde videre med og udvikle i eget regi. Den pædagogiske rådgiver personalet faglig vejledning gennem teori, video, visuelt materiale, konkrete arbejdsmetoder og diverse pædagogiske redskaber. Vejledningen omkring barnet bygger på observationer foretaget i institutionerne med afsæt i barnets samspil med pædagogisk praksis. Observationerne efterfølges af en pædagogisk vurdering og beskrivelse. Observationernes formål er at afdække barnets potentialer, behov og ressourcer, hvorudfra vejledning i specialpædagogisk praksis af personalet foregår. Endvidere henvises til pjecen: Pædagogiske rådgivere Børne- og Unge rådgivningen. Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen indstiller at ydelseskataloget vedtages. 10