Badevandsprofil. Badevandsprofil for Kyndeløse Sydmark, Kirke Hyllinge. Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø Tlf.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Badevandsprofil. Badevandsprofil for Kyndeløse Sydmark, Kirke Hyllinge. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø www.lejre.dk Tlf."

Transkript

1 Badevandsprofil Badevandsprofil for, Kirke Hyllinge Ansvarlig myndighed: Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø Tlf.: Hvis der observeres uregelmæssigheder eller uheld på stranden (olieudslip, kemikalieudslip og lignende), kontaktes Lejre Kommune på tlf I nødstilfælde uden for kommunens åbningstider kan beredskabet kontaktes på tlf Medlemsstat Kommune Danmark Lejre Kommune DKBW Nr. 117 Stationsnummer Stationsnavn DKBW Navn kort Hydrologisk Reference 32 M UtmX UtmY Reference Net EUREF89 UTMZone 32 Side 1 af 8

2 Oversigtskort Her står du Varsling ved forringet badevandskvalitet Naturist område Skraldespand Kontrolpunkt Parkering Redningskrans Stranden er 400 meter lang og er markeret med en blå streg Side 2 af 8

3 Klassifikation I løbet af badevandssæsonen udtager Lejre Kommune rutinemæssigt kontrolprøver af badevandet, der analyseres for to såkaldte indikatorbakterier; E.coli og enterokokker. Begge bakterier findes i tarmen på varmblodede dyr og mennesker, hvorfor tilstedeværelsen af indikatororganismerne indikerer, at der er sket en fækal forurening af badevandet ved stranden. Koncentrationen af de to fækale bakterier danner grundlag for beregningen af en klassifikation af badevandet. Følgende klassifikationer er mulige: Udmærket kvalitet, God kvalitet, Tilfredsstillende kvalitet og Ringe kvalitet. Klassifikationen Udmærket gives til badevande af bedst mulig kvalitet, hvor koncentrationen af fækale bakterier i badevandet er meget lav, mens klassifikationen Ringe gives til badevande, hvor koncentrationen af fækale bakterier i perioder er så høj, at der kan være en sundhedsmæssig risiko ved at bade i vandet. Klassifikationen er beregnet på basis af kontrolprøver udtaget i badevandssæsonen i de fire forudgående badesæsoner. Strandens klassifikation revideres hvert år inden badevandssæsonens start. Badevandet ved er i 2014 klassificeret: Udmærket Klassifikationen er beregnet på basis af kontrolprøver udtaget jævnligt i perioden Strandens klassifikation revideres hvert år inden badevandssæsonens start. Strandens fysiske forhold Ved den sydlige del af stranden udgøres stranden af store sten. Lejre Kommune har opsat en badebro, der fører fra et græsareal ud over stenene. Længere mod nord bliver stenene på stranden mindre, og der findes kun enkelte store sten på stranden. Ved strandens nordlige ende er der opsat en badebro af Naturistforeningen Sjælland. Den nordlige del af stranden er forbeholdt naturister. Området er markeret på oversigtskortet. Havbunden ud for stranden udgøres af mellemstore og store sten. Stranden er meter bred og 400 meter lang (se afgrænsningen af stranden på oversigtskortet). Side 3 af 8

4 Strandens geografiske forhold Stranden ligger ud til Isefjorden vest for et stort sommerhusområde, der ligger med Kyndeløse og Kirke Hyllinge som de nærmeste byer. I sommerhusområdet findes der en naturistcampingplads. Der kan køres til stranden via Solbakkevej, hvorfra en sti fører ned til midten af stranden. Mod nord er stranden forholdt naturister, og mod syd fører stien til et græsareal med badebro. Stranden er afskærmet fra sommerhusområdet af en høj skrænt, der skaber læ for østenvind og medvirker til en meget hyggelig atmosfære ved stranden. Hydrologiske forhold Vandet i Isefjorden ud for er klassificeret som brakvand. Strømretningen ved stranden er skiftende og kommer primært fra syd. Strømretningen er vurderet 60 gange i en femårig periode og den procentvise fordeling er vist nedenfor. V NV SV Strøm fra [%] N S NØ SØ Ø Ingen NV V SV S SØ Ø NØ N Strøm fra [%] Ifølge et topografisk kort for stranden er vanddybden under 2 meter 70 meter ud fra kysten. De generelle angivelser af dybder er vejledende og skal tages med forbehold. Side 4 af 8

5 Kilder til fækal forurening Fækalier fra mennesker og dyr i badevandet udgør en sundhedsrisiko. Lejre Kommune har undersøgt området omkring. 300 meter syd for stranden har vandløbet Ejby Å udløb. Undersøgelser i vandløbet har vist, at vandløbet kan indeholde høje koncentrationer af fækale bakterier i forbindelse med nedbør. Lejre Kommune fraråder, at der bades i og omkring udløbet af Ejby Å, og opfordrer badegæster at bade indenfor den definerede afgrænsning af stranden, hvor kommunen rutinemæssigt kontrollerer badevandskvaliteten i badevandssæsonen (1. juni 1. september). I tørvejrssituationer har vandløbet ikke indflydelse på badevandskvaliteten. Langs med Ejby Å findes udløb, der i forbindelse med kraftig regn kan lukke spildevand i vandløbet, hvis kapaciteten af kloaknettet i oplandet bliver overlastet af de pludselige vandmængder. I sådant tilfælde kan koncentrationen af fækale bakterier i udløbet af Ejby å blive så høj, at vandløbet kan have indflydelse på badevandskvaliteten ved stranden. Lejre Kommune har i samarbejde med Lejre Forsyning udarbejdet et varslingssystem, der døgnet rundt i gennem hele badevandssæsonen overvåger udløbene. Hvis der er risiko for forringet badevandskvalitet ved stranden, vil Lejre Kommune varsle om dette ved at opsætte skilte på stranden (se placering på oversigtskort) og på kommunens hjemmeside. Ejby Å Ud for udløbet af Ejby Å fører en rørledning udløbet fra Ejby Renseanlæg ud i Isefjorden. Det rensede spildevand har ikke indflydelse på badevandskvaliteten indenfor strandens afgrænsning. I forbindelse med rensningsanlægget findes et nødoverløb, der har mulighed for at lukke spildevand i rørledningen med renset spildevand i tilfælde, hvor indløbskapaciteten af rensningsanlægget overskrides, f.eks. i forbindelse med meget kraftig regn. I tilfælde af overløb til rørledningen og nordøstgående strøm, er der risiko for forringet badevandskvalitet ved stranden. Overløbet vil dog være meget fortyndet, inden det eventuelt vil nå stranden pga. hurtig udskiftning af vandet ved rørets udløb. Lejre Kommune har i samarbejde med Lejre Forsyning ligeledes opsat registrering af overløb fra rensningsanlægget, og vil varsle om risiko for forringet badevandskvalitet, hvis der forekommer overløb til rørledningen, der kan have indflydelse på badevandskvaliteten ved stranden. Side 5 af 8

6 Varslingen vil foregå på Lejre Kommunes hjemmeside samt ved stranden via fysiske skilte. Skiltenes placering kan ses på oversigtskortet. Som badende bør du altid orientere dig om hvorvidt der er anvisninger fra kommunen på et af disse steder inden du bader ved stranden. Badevandskvaliteten ved er generelt meget god, og der er under normale omstændigheder ikke en sundhedsmæssig risiko forbundet med at bade ved stranden. Det forventes at være sjældent, at det er nødvendigt at varsle om risiko for forringet badevandskvalitet ved stranden. Badende ved stranden bør altid være opmærksomme på, at pludselige forureninger af badevandet kan opstå i forbindelse med uheld fra f.eks. lystbåde, gylletanke og kloakledninger. Hvis Lejre Kommune modtager oplysninger om forurening, der kan påvirke badevandet eller skade de badendes sundhed, vil kommunen varsle om dette på skiltene ved stranden (se placering oversigtskort) og på kommunens hjemmeside: Risiko for cyanobakterier (blågrønne alger) og fytoplankton Risikoen for opblomstring af blågrønne alger ved stranden er lav. Risikoen for opblomstring af fytoplankton ved stranden er lav. Opblomstring af blågrønne alger og fytoplankton kan altid forekomme. Særligt i forbindelse med længerevarende perioder med varme og næringsrigt vand. Opblomstringen er oftest meget pludselig og ses tydeligst som en misfarvning af vandet. Alger kan producere giftige stoffer, som kan give anledning til hovedpine, hudirritationer, feber, kvalme og diarré, hvis man kommer i kontakt med giftstofferne ved f.eks. at bade i eller sluge vand med indhold af alger. Mennesker, der i forvejen er svækkede, og børn er særligt udsatte. Dyr kan i værste fald dø, hvis de drikker af algeholdigt vand. Alger er ofte årsag til skumdannelser i vandkanten og misfarvning af vandet. Alger kan have forskellige farver. I Danmark giver fytoplankton normalt ikke anledning til sygdom ved badning. Side 6 af 8

7 Følgende baderåd bør altid følges: Se efter om der er information, der fraråder badning. Lad være med at bade, hvis vandet er uklart. Du skal kunne se dine fødder, når du står i vand til knæene. Lad ikke børn lege i nærheden af alger, der er opskyllet på stranden. Hold børn og dyr væk fra skumdannelser på stranden. Bad ikke ved kraftigt skum i vandet, det kan være algeopblomstringer. Hvis du har badet i vand, hvor du har mistanke om opblomstring af alger, skylles straks med rent vand. Hvis Lejre Kommune modtager oplysninger om opblomstring af sundhedsskadelige alger, vil kommunen varsle om dette på skiltene ved stranden (se oversigtskort) og på kommunens hjemmeside: Risiko for makroalger Der er lav risiko for opskylning af store mængder tang (makroalger) i vandkanten ved stranden. Det frarådes at bade i nærheden af store mængder tang. Lad ikke børnene lege i nærheden af det opskyllede tang. Dette skyldes bl.a., at der kan dannes giftstoffer i rådnende tang, og at tangen kan indeholde sygdomsfremkaldende bakterier. Kortvarige forureninger Ved en kortvarig forurening forstås en forurening med fækale bakterier, der kommer fra en kendt kilde, og som normalt ikke forventes at påvirke badevandskvaliteten i mere end 72 timer. Både nødoverløbet fra Ejby Rensningsanlæg og de overløbsbygværker med udløb til Ejby Å, kan i perioder forårsage en kortvarig forurening af badevandet ved. Lejre Kommune har i samarbejde med Lejre Forsyning opsat registrering af alle de relevante udløb og overvåger udløbene døgnet rundt. Forureningens omfang afhænger af overløbets størrelse samt vejr- og strømforhold. Hyppigheden af Side 7 af 8

8 overløb er afhængigt af nedbørsforholdende det enkelte år, men det forventes at være sjældent. De seneste to år har det ikke været nødvendigt at varsle ved. Hvis der forekommer overløb, der har risiko for at have indflydelse på badevandskvaliteten ved stranden, vil kommunen varsle om risiko for forringet badevandskvalitet på skiltene ved stranden (se placering på oversigtskort) og på kommunens hjemmeside: Forvaltningsforanstaltninger På nuværende tidspunkt er der ikke planlagt ændringerne af overløbsbygværkerne. Lejre Kommune har i 2012 iværksat en undersøgelse af bakterieniveauet i Ejby Å og arbejder løbende på at finde og fjerne diffuse kilder til vandløbet, for dermed at forbedre vandkvaliteten i vandløbet og ved stranden. Opgaven fortsætter i Anden forurening Glasskår og affald kan forekomme ved stranden. Badegæster opfordres til ikke at smide affald på stranden. Der er opsat skraldespande ved begge stier til stranden (se placering på oversigtskortet). Risikoen for kemiske forureninger (eksempelvis olieudslip) er meget lav. Hvis Lejre Kommune modtager oplysninger om en forurening, der kan påvirke badevandet eller skade de badendes sundhed, vil kommunen varsle om dette på skiltene ved stranden (se placering på oversigtskort) og på kommunens hjemmeside: Badegæster opfordres til at kontakte Lejre Kommune, hvis der konstateres forurening eller andet som kan give anledning til problemer på stranden. Revision Badevandsprofilen er udarbejdet i forbindelse med badevandssæsonen i Badevandets klassifikation revideres hvert år i maj måned og badevandsprofilen opdateres efter behov. Side 8 af 8

Badevandsprofil for Vilstrup Strand ved Hoptrup Kanal, Diernæs

Badevandsprofil for Vilstrup Strand ved Hoptrup Kanal, Diernæs Badevandsprofil Badevandsprofil for, Diernæs Ansvarlig myndighed: Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Email: post@haderslev.dk Tlf.: 74 34 34 34 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Askø, vest for Askø Havn. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Askø, vest for Askø Havn. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Askø, vest for Askø Havn Ansvarlig myndighed: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo www.lolland.dk Email: lolland@lolland.dk Tlf.: 54 67 67 67 Hvis der observeres

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Søbadeanstalt, Rudkøbing. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Søbadeanstalt, Rudkøbing. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Søbadeanstalt, Rudkøbing Ansvarlig myndighed: Langeland Kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing www.langelandkommune.dk Email: post@langelandkommune.dk Tlf.: 63 51 60 00

Læs mere

Skåstrup V. Side 1 af 10

Skåstrup V. Side 1 af 10 Skåstrup V Side 1 af 10 Badevandsprofil Badevandsprofil for Skåstrup V, Skåstrup Ansvarlig myndighed: Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Tlf.: 64 82 82 82 Email: post@nordfynskommune.dk Web: www.nordfynskommune.dk

Læs mere

Flyvesandet. Side 1 af 8

Flyvesandet. Side 1 af 8 Flyvesandet Side 1 af 8 Badevandsprofil Badevandsprofil for Flyvesandet, Agernæs Ansvarlig myndighed: Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Tlf.: 64 82 82 82 Email: post@nordfynskommune.dk Web: www.nordfynskommune.dk

Læs mere

Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing www.aeroekommune.dk Email: post@aeroekommune.dk Tlf.: 63 52 5000. DKBW Nr. 1609.

Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing www.aeroekommune.dk Email: post@aeroekommune.dk Tlf.: 63 52 5000. DKBW Nr. 1609. Badevandsprofil Badevandsprofil for Risemark, Rise Ansvarlig myndighed: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing www.aeroekommune.dk Email: post@aeroekommune.dk Tlf.: 63 52 5000 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Hesselbjerg Strand, Hesselbjerg. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Hesselbjerg Strand, Hesselbjerg. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for, Hesselbjerg Ansvarlig myndighed: Langeland Kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing www.langelandkommune.dk Email: post@langelandkommune.dk Tlf.: 63 51 60 00 Hvis der observeres

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Husby Klit, Vedersø. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Husby Klit, Vedersø. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Husby Klit, Vedersø Ansvarlig myndighed: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing www.rksk.dk Email: post@rksk.dk Tlf.: 99 74 24 24 Hvis der observeres

Læs mere

Medlemsstat Danmark Danmark. DKBW Nr. 1240 1241. Stationsnummer 34 35. DKBW Navn kort Kystsanatoriet Gl. Guldagervej. Hydrologisk Reference M M

Medlemsstat Danmark Danmark. DKBW Nr. 1240 1241. Stationsnummer 34 35. DKBW Navn kort Kystsanatoriet Gl. Guldagervej. Hydrologisk Reference M M Badevandsprofil Strandpromenaden Hjerting Ansvarlig myndighed: Esbjerg Kommune Torvegade 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 16 16 www.esbjergkommune.dk Email: Raadhuset@esbjergkommune.dk Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg www.svendborg.dk Email: svendborg@svendborg.dk Tlf.: 62 23 30 00

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg www.svendborg.dk Email: svendborg@svendborg.dk Tlf.: 62 23 30 00 Badevandsprofil Badevandsprofil for Lundeborg Strand, Lundeborg Ansvarlig myndighed: Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg www.svendborg.dk Email: svendborg@svendborg.dk Tlf.: 62 23 30 00 Hvis

Læs mere

Badevandsprofil Li. Haraldsted Sø

Badevandsprofil Li. Haraldsted Sø Badevandsprofil Li. Haraldsted Sø Teknik- og Miljøcenter teknikogmiljo@ringsted.dk Februar 2014 Medlemsstat Danmark Kommune Ringsted Kommune DKBW Nr. 1179 Stationsnummer 001A Stationsnavn Li. Haraldsted

Læs mere

Badevandsprofil for badestrande i Odder Kommune

Badevandsprofil for badestrande i Odder Kommune Badevandsprofil for badestrande i Odder Kommune FØLGENDE 5 BADERÅD BØR ALTID FØLGES: - Se efter om der er information, der fraråder badning. - Lad være med at bade, hvis vandet er uklart. Du skal kunne

Læs mere

Badevandsprofil To-Bjerg

Badevandsprofil To-Bjerg Badevandsprofil To-Bjerg Ansvarlig myndighed: Holbæk Kommune By og Landskab Kanalstræde 2 4300 Holbæk Tlf.: 72 36 36 36 E-mail: byoglandskab@holb.dk Hjemmeside: www.holbaek.dk Medlemsstat Danmark Kommune

Læs mere

Badevandsprofil. Grusgravssø ved Dyndet

Badevandsprofil. Grusgravssø ved Dyndet Badevandsprofil Grusgravssø ved Dyndet Maj 2012 Badevandets beliggenhed Medlemsstat Danmark Kommune Køge DKBW nr. 1086 Station nr. 593 Station Navn Grusgravsø ved Dyndet DKBW Navn Kort 593,B,Grusgravsø

Læs mere

Badevandsprofil for Tystrup sø

Badevandsprofil for Tystrup sø Badevandsprofil for Tystrup sø Ansvarlig myndighed: Sorø Kommune Rådhusvej 8 4180 Sorø Tlf.: 57876000 www.soroe.dk Medlemsstat Danmark Kommune Sorø Kommune DKBW Nr. DKBW1196 Stationsnummer 340-003G Stationsnavn

Læs mere

Revideret 1. juli 2014/km107. Østerstrand Lundingsvej

Revideret 1. juli 2014/km107. Østerstrand Lundingsvej Østerstrand Lundingsvej Ansvarlig myndighed Fredericia Kommune, Natur og Miljø Gothersgade 20 7000 Fredericia Tlf. 7210 7000 E-mail:kommunen@fredericia.dk www.fredericia.dk Fysiske forhold Beliggenhed/farvandet

Læs mere

Badevandsprofil for Bønnerup Strand Øst Ansvarlig myndighed

Badevandsprofil for Bønnerup Strand Øst Ansvarlig myndighed Badevandsprofil for Bønnerup Strand Øst Bønnerup Strand Øst (apr. 2013) Bønnerup Strand Øst (apr. 2013) Badevandsprofil for Bønnerup Strand Øst Ansvarlig myndighed Norddjurs Kommune Natur og Miljø Torvet

Læs mere

Badevandsprofil for Øer Strand

Badevandsprofil for Øer Strand Badevandsprofil for Øer Strand Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Natur og Miljø Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Kontakt: Telefon: 87 53 54 10 syddjurs@syddjurs.dk www.syddjurs.dk Badestranden Beliggenhed

Læs mere

Badevandsprofil for stranden Ved Flagstangen Ansvarlig myndighed

Badevandsprofil for stranden Ved Flagstangen Ansvarlig myndighed Badevandsprofil for stranden Ved Flagstangen Ansvarlig myndighed Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede Telefon: 56 20 30 00 www.faxekommune.dk Fysiske forhold Adgangsforhold til stranden ved Flagstangen

Læs mere

Badevandsprofil for Bombegrunden Ansvarlig myndighed

Badevandsprofil for Bombegrunden Ansvarlig myndighed Stranden ved Bombegrunden (februar 2011) Stranden ved Bombegrunden (februar 2011) Badevandsprofil for Bombegrunden Ansvarlig myndighed Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby Rådhus Lyngby Torv 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Badevandsprofil for Fynshav Nord i Sønderborg Kommune

Badevandsprofil for Fynshav Nord i Sønderborg Kommune Badevandsprofil for Fynshav Nord i Sønderborg Kommune Strandens navn Fynshav Nord Adresse Strandnr. A455, Færgevej (til venstre for færgelejet) 6440 Augustenborg, (nr. oplyses ved opkald til 112, alarm)

Læs mere

Badevandsprofil for De små fisk og Sejs Ladeplads i Brassø og Borre Sø

Badevandsprofil for De små fisk og Sejs Ladeplads i Brassø og Borre Sø Badevandsprofil for De små fisk og Sejs Ladeplads i Brassø og Borre Sø Ansvarlig myndighed Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 70 15 25 Oplysninger på internettet

Læs mere

Badevandsprofil for Store Økssø

Badevandsprofil for Store Økssø Badevandsprofil for Store Økssø Myndighed Rebild Kommune Center Natur og Miljø Hobrovej 88 9530 Støvring Tlf.: 9988 9988 Email: cnm@rebild.dk Ejerforhold Store Økssø ejes af Naturstyrelsen, og vedligeholdelse

Læs mere

KRITERIER OG VEJLEDNING

KRITERIER OG VEJLEDNING KRITERIER OG VEJLEDNING FOR BLÅ FLAG STRANDE 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE KRITERIE EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 2 Baggrund og definition 3/4 Om Blå Flag og forpligtelser 5 Kriterium oversigt 6/7 1 Badevand

Læs mere

Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre

Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2005 Indhold INDHOLD 3 1 FORORD 5 2 INDLEDNING 7 2.1 MÅLGRUPPE 7 2.2 VANDFORSYNINGSANLÆG

Læs mere

Hvor kommer vandet fra - og hvor bliver det af?

Hvor kommer vandet fra - og hvor bliver det af? Hvor kommer vandet fra - og hvor bliver det af? Information om Gladsaxes vand- og kloakforsyning Indhold indhold Forord 1 Fra boring til vandhane 2 Gode råd om drikkevand 3 Spørgsmål og svar om vand 6

Læs mere

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning s April 2013 Titelblad Titel: Dato: Udarbejdet 15. december 2010 Sidst revideret april 2013 Udarbejdet af: Kvalitetssikret af: Teknik og Miljøafdelingen - Natur og Miljøsektionen Sagsbehandler: Morten

Læs mere

Forslag til Spildevandsplan 2015

Forslag til Spildevandsplan 2015 Høringsudkast 20-04-2015 ROSKILDE KOMMUNE Forslag til Spildevandsplan 2015 TEKSTDEL Maj 2015 Byrådets forord På vej mod det klimatilpassede kloaksystem Dette er forslag til ny spildevandsplan for Roskilde

Læs mere

Indvindingsanlæg på enkeltejendomme

Indvindingsanlæg på enkeltejendomme Indvindingsanlæg på enkeltejendomme Information fra Lejre Kommune om drikkevandsanalyse, forurening af drikkevand og indretning af boringer og brønde på enkeltejendomme. LEJRE KOMMUNE Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. 1. Beredskabsplan, Ryomgård Vandværk Beredskabsplan Denne beredskabsplan for Ryomgård Vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere